Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Rijksbegroting voor het jaar Vaststelling begroting van uitgaven Hoofdstuk IX A Nationale Schuld IMr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. De uitgaven in Algemeen Een vergelijking van de ramingen voor het jaar 1987 met die voor het jaar 1986, afgerond op miljoenen guldens, vertoont het volgende beeld: Totale raming voor 1987 Totale raming voor 1986 Meer voor f De toeneming met f3 556 miljoen vloeit voort uit een hogere raming t-) c.q. lagere (-) raming voor: rente en kosten vaste schuld + f 393 aflossingen vaste schuld + f 3367 rente en kosten vlottende schuld - f 272 diversen + f 68 f 3556 Bij de berekening van rente en aflossing van de vaste schuld is rekening gehouden met de tot 1 juli 1986 gecontracteerde leningen. Daarnaast is rekening gehouden met de vervroegde aflossingsoperatie per 1 5 augustus Afdeling/. Vaste schuld In 1987 zal naar raming op de vaste schuld f393 miljoen meer aan rente en kosten verschuldigd zijn dan in Deze verhoging heeft voornamelijk betrekking op de rentelasten, voortvloeiend uit de dekking van de behoefte aan financieringsmiddelen in Afdeling II. Vlottende schuld Voornamelijk doordat er in 1985 minder schatkistpapier is geplaatst dan bij de begroting 1986 was aangenomen en omdat voor het te herplaatsen papier in 1986 en 1987 een lagere rekenrente wordt gehanteerd, zal naar verwachting in 1987 aan rente en kosten op de vlottende schuld f272 miljoen minder nodig zijn dan in Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk IX A, nr. 2 1

2 7.4. Afdeling III. Diversen De stijging met f68 miljoen is voornamelijk het gevolg van toegenomen reserves van het Staatsbedrijf der PTT. 2. De financiering van het Rijk in 1985 en 1986 Na een jarenlange stijging is in 1985 de financieringsbehoefte, dit is de som van het financieringstekort en de aflossingsverplichtingen (inclusief de vervroegde aflossingen die het Rijk zelf pleegt, ten bedrage van f 1,5 miljard in 1985), afgenomen. Dit werd teweeg gebracht door het financieringstekort dat, mede als gevolg van de vervroegde aflossingen op woningwetleningen (ten bedrage van f2,3 miljard) ten opzichte van 1984, daalde van f30,7 miljard naar f23,1 miljard. Voor 1986 wordt een verdere daling van het financieringstekort verwacht tot f 11,9 miljard vooral door de genoemde vervroegde aflossingen ad f 13 miljard. Zonder de vervroegde aflossingen zou het financieringstekort licht dalen van f 25,4 miljard in 1985 naar f 24,9 miljard in Voor de financieringsbehoefte is het tekort inclusief de vervroegde aflossingen op woningwetleningen van belang. Tegenover het dalende tekort staan stijgende aflossingen op staatsschuld. Per saldo zal ondanks deze toenemende aflossingsverplichtingen de financieringsbehoefte afnemen, namelijk van f31,8 miljard in 1985 tot naar verwachting f22,8 miljard in Zoals uit tabel 1 blijkt bedroeg deze in de eerste helft van 1986 f 17,0 miljard. Tabel 1. Financieringsbeeld van het Rijk in 1985 en 1986 (in miljarden guldens, op kasbasis) eerste helft Financieringstekort ,3 Aflossingen: aflossingen gevestigde schuld 7,5 3,6 4,9 vervroegde aflossingen gevestigde schuld 1 -~1,5 - -0,9 vervallen reguliere aflossingen in verband met vervroegde aflossingen 0,3 0,1-8,7-3,6-5,7 Financieringsbehoefte ,2 17,0 Gerealiseerd bruto kapitaalmarktberoep: op de openbare markt gecontracteerd 20,5 14,4 12,5 op de onderhandse markt gecontracteerd 10,2 7,5 4.1 voorinschrijfrekening 3,4 1,9 2,2 34,1 23,8 18,8 Liquiditeitssaldo 2,3 0,6 1,8 Bruto plaatsing schatkistpapier 5,2 4,2 1.2 Aflossingen -5,5-4,3-4.0 Netto plaatsing schatkistpapier - 0,3-0,1-2,8 Diveisen - 0,4-0,2 0,5 Mutatie schatkistsaldo 1,6 0,3-0,5 1 Exclusief de vervroegde aflossing van onderhandse leningen ten laste van de voorinschri frekening, die bij het Algemeen burgerlijk pensioenfonds opnieuw werden herfinancierd. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk IX A, nr. 2 2

3 Evenals in de voorgaande jaren is het financieringsbeleid erop gericht de financieringsbehoefte volledig op de kapitaalmarkt te dekken. Omdat van het financieringstekort traditioneel het grootste deel in de eerste jaarhelft is gerealiseerd, is ook het kapitaalmarktbe.oep voor een grooi deel in die periode geconcentreerd. Uit tabel 1 blijkt dat de financiering op de kapitaalmarkt in de eerste helft van 1986 aanzienlijk (f 5 miljard) geringer was dan in de zelfde periode van Het meevallende tekortverloop onder meer het gevolg van de ontvangen vervroegde aflossingen op woningwetleningen stond dit ook toe: er was zelfs sprake van een liquiditeitsoverschot. Deze vervroegde aflossingen hebben de onzekerheid over de tekortontwikkeling sterk vergroot. Mede doordat in de eerste helft van 1986 slechts een gering deel van het vervallend schatkistpapier is herplaatst, heeft een intering van f 0,5 miljard op het schatkistsaldo plaatsgevonden. 3. Het kapitaaimarktberoep Het kapitaalmarktberoep van het Rijk bestaat uit het openbare beroep, het onderhandse beroep en de reservering op de voorinschrijfrekening. Om de sterke stijging in de jaarlijkse aflossingslasten in de toekomst te beperken is het beleid gericht op looptijdverlenging. In 1985 is op dit terrein verdere vooruitgang geboekt. De gewogen gemiddelde looptijd van alle nieuw afgesloten staatsleningen is gestegen van 7,4 jaar in 1984 naar 9,3 jaar in In 1985 is een verschuiving opgetreden van het openbare beroep naar het onderhandse beroep, doordat op de openbare markt langere looptijden zonder bijzondere leningvoorwaarden werden gehanteerd, waardoor de openbare markt voor een aantal beleggers minder aantrekkelijk werd Het openbare beroep Het Rijk gaf acht openbare staatsleningen met storting in 1985 uit. De totale opbrengst hiervan was f 20,5 miljard, wat een gemiddelde opbrengst van f2,6 miljard per lening inhield. In was dit f3,1 miljard. Er zijn in 1985 uitsluitend middellange leningen (5 + 5 en ) uitgegeven. Bij de emissie van alle leningen is gebruik gemaakt van het tendersysteem. De opbrengst van de acht leningen liep uiteen van f 1,2 miljard tot f 5,3 miljard. De gewogen gemiddelde looptijd van nieuw uitgegeven openbare staatsleningen is gestegen van 6,7 jaar in 1984 naar 8,4 jaar in Het gewogen gemiddelde effectieve rendement daalde van 8,4% in naar 7,6% in Het verloop van de kapitaalmarktrente wordt weerspiegeld door de couponrente van de leningen (zie tabel 2). Tabel 2. Uitgifte van openbare staatsleningen met storting in 1985 en de eerste helft van 1986 Fonds Inschrij- Storti igs- Loop- Be- Koers Rendevingsdatum datum tijd drag' ment 7V4% Nederland V ' ,1 7,48 T/7% Nederland ' ' ,6 7,40 8 % Nederland ' ' ,6 8,27 8'»% Nederland ' ' ,8 7,94 7%% Nederland ' ' ,2 7,72 7J4% Nederland 1985 II ' ' ,0 7,33 6%% Nederland ' ' ,5 7,00 6%% Nederland ' ' ,5 7,00 7 % Nederland ' ' ,4 6,93 6%% Nederland ' ' ,0 6,75 6%% Nederland ' ' ,0 6,75 67.% Nederland ' ' , %% Nederland ' ' ,0 6,42 ' In miljoenen guldens j aar fixe. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk IX A, nr. 2

4 In de eerste helft van 1986 heeft de storting op 5 openbare leningen plaatsgevonden. De totale opbrengst bedroeg f 12,5 miljard. De leningopbrengst varieerde van f 1,2 miljard op de 6%% lening tot f4,0 miljard op de 6 1 /2% 10 jaar fixe lening. Dit laatste leningtype, waarop aflossing ineens plaatsvindt, sloot aan op de deregulering van de Nederlandse kapitaalmarkt per 1 januari De lening was een groot succes. Tegen een gunstige koers (101,8) werd f4 miljard geleend. De gemiddelde looptijd van de in de eerste helft van 1986 afgesloten openbare leningen steeg tot 8,6 jaar, met name dankzij deze fixe lening. Opmerkelijk is de forse stijging van de deelneming van buitenlandse beleggers bij de uitgifte van openbare staatsleningen in de eerste helft van 1986, zoals blijkt uit tentatieve ramingen van het Agentschap. Met name de 10-jarige fixe lening kon rekenen op een grote belangstelling uit het buitenland. De daling van het aandeel van institutionele beleggers en (spaar)banken die in 1985 is opgetreden ten opzichte van 1984, heeft zich ook in de eerste helft van 1986 voortgezet, terwijl het aandeel van particulieren licht toenam. Tabel 3. Toewijzing bij uitgifte van openbare staatsleningen (in miljarden guldens en in % van het totaal) t/m juni bedrag % bedrag % bedrag % Institutionele beleggers en (spaar)- banken 17, ,0 64 6,9 55 Particuliere beleggers 4,0 16 2,5 12 1,7 14 Buitenlandse beleggers 3,8 15 4,9 24 3,9 31 Totaal 25, , Het onderhandse beroep Op de onderhandse kapitaalmarkt werd door de Staat in 1985 op kasbasis f 10,2 miljard geleend. Dit is een stijging van bijna 57% ten opzichte van Op de onderhandse markt wordt al een aantal jaren een naar looptijd gedifferentieerd tarief gehanteerd. De doelstelling van looptijdverlenging kon met name op de onderhandse markt worden gerealiseerd. De gewogen gemiddelde looptijd van nieuwe afgesloten leningen op de onderhandse markt steeg van 7,7 jaar in 1983 via 10,8 jaar in 1984 naar 11,5 jaar in Het gewogen gemiddelde effectieve rendement daalde van 8,5% in 1983 en 1984 naar 7,8% in De standaard looptijdschema's zijn en jaar (56% van het opgenomen bedrag in 1 985) maar ook minder gebruikelijke aflossingsschema's zoals en kwamen voor. Door de geringere financieringsbehoefte was het onderhandse beroep in de eerste helft van 1986 lager dan in de overeenkomstige periode in De rente-ontwikkeling op de onderhandse kapitaalmarkt was in 1985 tamelijk stabiel en schommelde tussen de 7 a 8% Voorinschrijfrekening De voorinschrijfrekening is de rekening waarop de bijdragen in de pensioenvoorziening van onder meer de rijksambtenaren worden gestort. Krachtens de Beleggingswet is het Algemeen burgerlijk pensioenfonds verplicht deze bijdragen in anticipatie op uit te geven staatsschuld bij de schatkist aan te houden. Doorgaans worden deze bij de schatkist gereserveerde gelden nog in het zelfde jaar geconsolideerd. Deze zogenoemde onderhandse leningen ten laste van de voorinschrijfrekening hebben in Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk IX A, nr. 2 4

5 het algemeen de zelfde modaliteiten als openbare staatsleningen. In 1985 is op de voorinschrijfrekening een bedrag van f3,4 miljard gereserveerd, tegenover f 3,8 miljard in Sinds 1980 is sprake van een voortdurende afneming van het gereserveerde bedrag als gevolg van met name de verlaging van het pensioenbijdrage-percentage. In de eerste helft van 1986 bedroeg de reservering f2,2 miljard. 4. Verlenging van staatsleningen In november 1985 bestond voor het eerst de mogelijkheid de looptijd van een lening te verlengen tegen gelijke voorwaarden als de oorspronkelijke lening. De 10% Nederland 1982 II per 1986/1989 werd nagenoeg geheel (99,4%) omgezet in de 10% Nederland 1985 per 1989/1992. Ook dit jaar kunnen beleggers gebruik maken van de mogelijkheid om leningen te verlengen. Tot nu toe werd hiervan ruimschoots gebruik gemaakt. Tabel 4. Verlengbare leningen in 1986 Oude lening Nieuwe lening Periode van Omzettingsomzetting percentage 7M,%-1983 per 87/90 7Vi%-1986 per 90/93 10V,%-1980 per 86/90 10y4%-1986 per 92/96 9'/i%-1983 per 87/90 9" 2%-1986 per 90/ / , / , / ,2 5. Vervroegde aflossing van staatsleningen In 1985 heeft de Staat voor het eerst gebruik gemaakt van het recht om een aantal openbare leningen vervroegd af te lossen. Tevens is ook een aantal corresponderende onderhandse leningen ten laste van de voorinschrijfrekening geconverteerd. Het totaal hiermee gemoeide bedrag was f5,7 miljard (waarvan f 1,5 miljard openbaar en f4,2 miljard onderhands ten laste van de voorinschrijfrekening). In tabel 5 zijn de leningen weergegeven. Tabel 5. In 1985 vervroegd aflosbaar gestelde leningen Lening Uitgifte- Nog uitstaand Vervroegd bedrag bedrag afgelost op (in min.) (in min.) 854% lening %% lening % lening ?i% lening '/ 2 % lening % lening % lening /4% lening 1975 II Geconv srteerde onderhandse leningen ten laste van de voorinschi ijfrek ening Lening Uitgiftebedrag Nog uitstaand Geconverteerd (in min.) bedrag (in min.) op 9%% lening % % lening 1974 II *% lening % lening '/i% lening <A% lening % lening % lening % % lening 1975 II ' Waarvan geconverteerd f 253 min Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk IX A, nr. 2

6 Het door de Staat door vervroegde aflossingen resp. conversie behaalde rentevoordeel over de totale periode waarin de leningen nog zouden uitstaan, indien in 1985 geen vervroegde aflossing zou hebben plaatsgevonden, kan uitgaande van een constant veronderstelde rente, worden becijferd op circa f420 miljoen. Tot en met 15 augustus 1986 zijn door de Staat 17 leningen vervroegd afgelost. Het totaal hiermee gemoeide bedrag was f4,8 miljard (waarvan f 1,5 miljard openbaar en f3,3 miljard onderhands ten laste van de voorinschrijf reken ing). Tabel 6. In 1986 tot en met 15 augustus vervroegd af losbaar gestelde leningen Openba re leningen Uitgi ftebedrag Nog u itstaand Vervroegd (in rr iln.) bedrag (in min.] afgelost op 8% % lening % lening \% lening T%% Icninq V4 % lening V4% lening %% lening T/2% lening Geconverteerde onderhandse leningen ten laste van de voorinschrijfrekening Lening Uitgiftebcdrag Nog uitstaand Vervroegd (in min.) bedr. ag I in min. I afgelost op 8Vi% lening % lening % lening TA % lening '/4% lening T/2% lening T/2% lening T/2% lening T/2% lening Het behaalde rentevoordeel over de oorspronkelijk resterende looptijd bedraagt ruim f250 miljoen. Per 1 juli jl. zijn tevens ook gewone onderhandse leningen vervroegd aflosbaar gesteld. Het totaal vervroegd afgeloste bedrag is tot en met 16 augustus bijna f 0,1 miljard. De omvang van de leningen is relatief klein. Het gaat hierbij om langlopende leningen die de Staat in 1976 heeft afgesloten, toen voor het eerst een beroep op de onderhandse markt werd gedaan. 6. Wijziging vervroegde-aflossingsclausule van staatsleningen Met ingang van 20 mei 1986 is de vervroegde-aflossingsclausule van staatsleningen op een drietal punten gewijzigd: a. de boetepercentages zijn afgestemd op de resterende looptijd; b. vervroegde aflossing van onderhandse staatsleningen kan voortaan net als van openbare staatsleningen te allen tijde plaatsvinden en niet meer uitsluitend op de vervaldag van rente en/of aflossing; c. de opzegtermijn bij vervroegde aflossing van onderhandse leningen bedraagt voortaan vier weken in plaats van drie maanden. Vervroegde aflossing is, net als in het verleden, pas mogelijk nadat 10 jaar van de oorspronkelijke looptijd is verstreken. Nieuw is de koppeling van de hoogte van de boete aan de resterende looptijd en niet zoals voorheen aan de verstreken looptijd. Hoe langer de resterende looptijd, des te groter het nadeel voor de belegger indien tot vervroegde aflosbaarstelling zou worden overgegaan, des te hoger de boete. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk IX A, nr. 2 6

7 Tabel 7. Boetepercentages Boetepercentage bij een Openbare Onderhandse resterende looptijd leningen leningen Korter of gelijk aan 5 jaar 2% 3% Langer dan 5 jaar en korter dan of gelijk aan 10 jaar 3% 4% Langer dan 10 jaar 4% 5% De twee overige wijzigingen (ad b en c) zijn bedoeld om thans bestaande, maar moeilijk te verdedigen verschillen tussen de bepalingen in onderhandse en openbare leningcontracten ten aanzien van de opzegtermijn en ten aanzien van de tijdstippen waarop na 10 jaar vervroegde aflossing mogelijk is, op te heffen. Er wordt gestreefd soortgelijke wijzigingen in de leningvoorwaarden van de lagere overheden en van door de Staat gegarandeerde leningen aan te brengen zodat er een eenvormig kader ontstaat. 7. Houderschap gevestigde staatsschuld Uit berekeningen deels op basis van schattingen, deels op basis van betalings(balansgegevens) blijkt dat zich in het houderschap van de gevestigde staatsschuld in 1985 ten opzichte van 1984 geen wijzigingen hebben voorgedaan. Sinds 1983 is het aandeel van de institutionele beleggers gedaald van 49% tot 47%, die van de spaarbanken is toegenomen. Het aandeel van de buitenlandse en particuliere beleggers is ongewijzigd gebleven. Tabel 8. Verdeling van het houderschap van de gevestigde staatsschuld (in miljarden guldens en in % van het totaal per jaarultimo) bedrag % bedrag % bedrag 0/ /o (Spaar)banken Institutionele beleggers' Buitenlandse beleggers Particuliere beleggers 2 26,9 76,2 16,6 35, ,6 87,8 19,5 43, ,6 98, , Totaal 155, , , Indeling cf. DNB tabellen 2.1 en 2.2 statistische bijlage. 2 Inclusief de beleggingsinstellingen en de kapitaalmarktinstellingen (hypotheekbanken, bouwfondsen, IMIB, BNG en de NWB). 8. Schatkistpapier In 1985 is voor een bedrag van f5,2 miljard schatkistpapier geplaatst. De aflossingen op schatkistpapier bedroegen f5,5 miljard zodat per saldo een netto aflossing resulteerde van f 0,3 miljard. Hiermee is het totaal bestand aan schatkistpapier wederom afgenomen van f 17,4 miljard per ultimo 1984 naar f 17,1 miljard per ultimo Deze vlottende schuld is vrijwel geheel in handen van banken. De plaatsing in 1985 geschiedde via 2 openbare tender-inschrijvingen met een gezamenlijke opbrengst van f 1,3 miljard (zie tabel 9) en met name via een zeventigtal onderhandse transacties (gezamenlijk 3,9 miljard). De couponrente van deze onderhandse transacties varieerde van 6% tot en met 8% en de looptijden van 2 jaar tot en met 5 jaar. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk IX A, nr. 2 7

8 In de eerste helft van 1986 is f 1,2 miljard geplaatst. De plaatsing geschiedde via 2 openbare tender-inschrijvingen en een viertal onderhandse transacties. Door de gunstige kapitaalmarktfinanciering in de eerste helft van het jaar is, ter voorkoming van te hoge schatkistsaldi, niet tot volledige herplaatsing van het vervallend papier overgegaan. Tabel 9. Uitgifte schatkistpapier met storting 1985 en de eerste helft van 1986 Coupon- Wijze van Stortings- Looptijd Bedrag' Rendement rente uitgifte datum -7?/ 0/ ' '16 ' 77 % /0 ' 'R openbaar 18-0V85 4% jaar 654 7,32 openbaar '85 2 jaar ,03 5 mnd. _ onderhands _ '/4 % openbaar '86 VA jaar 150 5,32 BV, % openbaar '86 2 jaar 341 5,70 - onderhands In miljoenen guldens. In het kader van de deregulering van de kapitaalmarkt (zie kamerstuk , nr. 14) is besloten het schatkistpapier dat dit jaar vervalt te herfinancieren met schatkistpapier met een looptijd korter dan twee jaar. 9. Het financieringsarrangement De Staat heeft evenals in voorgaande jaren een financieringsarrangement gesloten met De Nederlandsche Bank. Het arrangement is te vergelijken met een rekening-courantkredietruimte en voorziet in de tijdelijke, seizoenmatige en/of incidentele kasbehoeften van de Staat als het schatkistsaldo niet geheel toereikend is. De jaarlijkse financieringsarrangementen zijn gebaseerd op een kaderovereenkomst met De Nederlandsche Bank. Volgens deze overeenkomst kan de Staat in enig jaar een arrangement afsluiten tot een omvang van 5% van de begrotingsontvangsten van de Staat in het voorgaande jaar verminderd met naar keuze het gemiddelde schatkistsaldo in de laatste drie maanden van het zelfde jaar ofwel het gemiddelde schatkistsaldo in de maandperiode beginnend op 1 5 december van het voorafgaande jaar. De omvang van het arrangement bedraagt maximaal 3% van de begrotingsontvangsten. De gemiddelde omvang van het feitelijke beroep op het arrangement in een 12-maands periode mag niet groter zijn dan een derde deel van de eerder genoemde maximale omvang. Het nu geldende financieringsarrangement dat loopt van 1 maart 1986 tot 1 maart 1987, heeft een maximale omvang van f 3,9 miljard (2,7% van de begrotingsontvangsten). De rente die de Bank in rekening brengt is gelijk aan het geldende wisseldisconto. Ten behoeve van het huidige arrangement is gekozen voor het gemiddelde schatkistsaldo in de laatste drie maanden van Tabel 10. Omvang financieringsarrangement (in miljoenen guldens) 1983/ / / /87 Financieringsarrangement 1680 (in % van de begrotingsontvangsten) (1,3) Toegestaan gemiddeld beroep 560 Feitelijk gemiddeld beroep (2,3) (3,0) (2,7) ' ' Van 1 maart 1986 tot en met 15 augustus Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk IX A, nr. 2

9 Artikelsgewijze toelichting In de memorie van toelichting bij Hoofdstuk IX A (Nationale Schuld) werd bij de artikelen 1 en 3 (rente en aflossing vaste schuld) een overzicht gepresenteerd van leningen ten laste van de Staat der Nederlanden onder meer gespecificeerd naar rentepercentage. Door de enorme groei van het aantal onderhandse leningen en de toenemende differentiatie in de rentepercentages is dit overzicht gaandeweg zo uitgebreid geworden dat aan de informatieve waarde sterk moet worden getwijfeld. Tegen deze achtergrond is een afzonderlijk overzicht van bedoelde leningen in de memorie van toelichting niet meer zinvol. Deze memorie volstaat derhalve met de totalen van de verschuldigde rente- en aflossingsbedragen op de vaste staatsschuld: Overigens worden de beide Kamers der Staten-Generaal per kwartaal geïnformeerd over de leningactiviteiten van de Staat en over de stand van de vaste schuld. Artikel 1 Artikel 3 rente 1987 aflossing 1987 vaste schuld vaste schuld Op basis van de per 30 juni 1986 bekende gegevens wordt aan rente en aflossing op vaste staatsschuld de volgende bedragen geraamd Geraamde bedragen aan rente en aflossing voor de na de opstelling van de begroting in 1986 nog aan te gane vaste schuld Voor de inkoop van vaste schuld ingevolge de wet van 9 november 1950, Stb. K 494 is een stelpost uitgetrokken van Hierdoor verminderen de rentelasten met Voorts zal provisie verschuldigd zijn over in 1987 af te sluiten openbare en onderhandse leningen Overige kosten op staatsschuld memorie af: Totaal kosten Artikel!. Rente en kosten Artikel 3. Aflossing Artikel 4. Aangezien niet valt te voorzien wanneer en tot welk beloop vaste schuld vervroegd zal worden afgelost, wordt dit artikel pro memorie opgenomen. Artikel 5. Rente en kosten van schatkistpapier, kasgeldleningen en gelden in rekening-courant met 's Rijks schatkist. Daar het niet mogelijk is reeds ten tijde van de indiening van de begroting voor het dientstjaar 1987 rekening te houden met alle factoren, die van invloed zullen zijn op het beloop van de vlottende schuld in dat begrotingsjaar, kan slechts een globale raming worden ontworpen van de in 1987 verschuldigde rente. 1. Op schatkistpapier en kasgeldleningen zal naar raming aan rente verschuldigd zijn een bedrag van f 1398 miljoen. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk IX A, nr. 2 9

10 2. De rente verschuldigd over de gelden van rijksfondsen gestort in 's Rijks kas zal naar raming bedragen f 103 miljoen. 3. De rente verschuldigd over in 's Rijks schatkist aanwezige gelden van staatsbedrijven zal naar raming f78 miljoen bedragen. 4. De rente verschuldigd over door derden in rekening courant bij 's Rijks schatkist aangehouden gelden zal naar raming f2 miljoen bedragen. Artikel 6. Rente over reserves van staatsbedrijven. Het gemiddelde aan reserves van staatsbedrijven, waarover in 1987 door 's Rijks schatkist rente wordt vergoed, wordt geraamd op f 1 2,3 miljard. De Minister van Financiën, H. 0. C. R. Ruding Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk IX A, nr. 2 10

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20200 Vaststelling begroting van uitgaven Hoofdstuk IX A Nationale Schuld Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22126 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) voor het jaar 1991 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 488 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1996 (slotwet) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Zitting 1964-1965-7800

Zitting 1964-1965-7800 Zitting 1964-1965-7800 3 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1965 HOOFDSTUK IXA - NATIONALE SCHULD MEMORIE VAN TOELICHTING NR. 2 Algemeen Een vergelijking van de ramingen voor het dienstjaar 1965 met die

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 502 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met

Nadere informatie

5. VERDIEPINGSBIJLAGE. 5.1 Financiering staatsschuld

5. VERDIEPINGSBIJLAGE. 5.1 Financiering staatsschuld 5. VERDIEPINGSBIJLAGE 5.1 Financiering staatsschuld In tabel 1 en 2 worden de opbouw van de uitgaven en ontvangsten en uitgaven sinds ontwerpbegroting 2001 toegelicht. Tabel 1: Opbouw uitgaven (x EUR 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 090 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 565 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 Sarajane Marilfa Omouth Paramaribo, juni 2015 1. Inleiding De totale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 480 IXA Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 3 VERSLAG

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009 9 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin maart 29 Financiering via kapitaalmarkt moeilijker en duurder geworden Nederlandse ingezetenen hadden eind 28 voor het eerst meer dan eur 1. miljard aan schuldpapier

Nadere informatie

Probleemstelling: Berekening benodigde bedrag voor de herfinanciering: Financieringsmemo juni 2015 nr.

Probleemstelling: Berekening benodigde bedrag voor de herfinanciering: Financieringsmemo juni 2015 nr. Financieringsmemo juni 2015 nr. Aan: Treasurycommissie Van: Arjan van de Wetering Datum: 15 juni 2015 Onderwerp: Herfinanciering leningen Afschrift aan: vul in Probleemstelling: Eind juni moeten een vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-22 800 IX A Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX A (Nationale Schuld) voor het jaar Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2016-2019. De uiteenzetting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 33 280 IXA Wijziging van de sstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 HERDRUK 1 MEMORIE

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013 Een vooruitblik op de schuld, de schuldenlastbetalingen in 2014-2050

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012 Een vooruitblik op de schuld, de schuldenlastbetalingen in 2013-2045

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten «Generaal

Tweede Kamer der Staten «Generaal Tweede Kamer der Staten «Generaal Zitting 1975-1976 Rijksbegroting voor het dienstjaar 1976 13 600 IX A Nationale Schuld Nr. 5 Overzicht van de Nationale Schuld op 1 juli 1975 2 vel Tweede Kamer, zitting

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 200 IXA Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1999 Nr. 3 BIJLAGEN Bijlagen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 IXA Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2000 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

ARCHIEF * * Corsa-nr Datum 15 april 2013 Onderwerp Bijlage 2 behorend bij DB-voorstel Project

ARCHIEF * * Corsa-nr Datum 15 april 2013 Onderwerp Bijlage 2 behorend bij DB-voorstel Project ARCHIEF *2013.09657* Corsa-nr. 2013.09657 Datum 15 april 2013 Onderwerp Bijlage 2 behorend bij DB-voorstel 2013.9655 Project Bijlage 2 Voorstel aantrekken langlopende lening Vormen te lenen bedrag Drie

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010 11 Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in John Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 3-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

ZITTING 1959 1960 5700

ZITTING 1959 1960 5700 ZITTING 1959 1960 5700 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1960 HOOFDSTUK VII A NATIONALE SCHULD MEMORIE VAN TOELICHTING Nr. 2 Algemeen Een vergelijking van de ramingen voor het dienstjaar 1960 met die

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

Antwoorden Kamervragen Tweede Suppletoire begroting Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA) 2016

Antwoorden Kamervragen Tweede Suppletoire begroting Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA) 2016 Antwoorden Kamervragen Tweede Suppletoire begroting Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA) 2016 Vraag 1 Is de mutatie bij de post opbrengst verkoop vermogenstitels 3,2 miljard euro zoals in de budgettaire

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 371 Kredietcrisis Nr. 327 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 maart 2010

Nadere informatie

Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949 1000 VII Al 1 2

Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949 1000 VII Al 1 2 Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949 1000 VII Al 1 2 Artikel II. Op artikel 12 van het bij deze wet vastgestelde hoofdstuk worden aangewezen de tot het dienstjaar 1949 behorende uitgaven, welke de Nationale

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 28-01-2014 Agendapunt 7 Steller / afdeling P. Daelmans / Middelen Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) - Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Rabobank (leden)certificaten

Rabobank (leden)certificaten Rabobank (leden)certificaten Investment case Jaap Koelewijn De Rabobank verhoogt haar kapitaalbuffers door voor nominaal 1,5 miljard nieuwe certificaten Rabobank uit te geven. Niet geheel toevallig valt

Nadere informatie

Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen.

Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen. College Onderwerp: V200900783 Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen. Samenvatting Vooral door de herfinanciering van bestaande leningen

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 1 25 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 18 25 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 1 25 EE Den Haag www.dsta.nl Uw brief (kenmerk)

Nadere informatie

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken

http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_15-01-2015/afdrukken http://wetten.overheid.nl/bwbr0011987/geldigheidsdatum_/afdrukken Page 1 of 5 Wet financiering decentrale overheden (Tekst geldend op: ) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20619 17 juli 2015 Regeling van de Minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198,

Nadere informatie

7. BEGRIPPENLIJST. Basispunt Een honderdste deel van een procent (0,01%).

7. BEGRIPPENLIJST. Basispunt Een honderdste deel van een procent (0,01%). 7. BEGRIPPENLIJST Agio De premie die wordt betaald boven op de nominale waarde van een obligatie. Als de couponrente van een lening hoger is dan de marktrente, heeft de betreffende lening een agio. Amortisatie

Nadere informatie

Beleggingen n institutionele beleggers maken pas op de plaats in 2007

Beleggingen n institutionele beleggers maken pas op de plaats in 2007 7 Beleggingen n institutionele beleggers maken pas op de plaats in 27 drs. J.L. Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 24 oktober 28 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden)

Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden) (Tekst geldend op: 26-08-2014) Wet van 14 december 2000, houdende nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 792 IXA Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 IXA Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2000 Nr. 4 VERSLAG HOUDENDE

Nadere informatie

Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk. Nee

Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk. Nee Voorstel voor Algemeen bestuur Vergaderdatum 15 april 2015 Onderwerp Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk B2015/u488 Portefeuillehouder W. Stegeman Opsteller/indiener

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2015-2018. De uiteenzetting

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2015

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2015 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 215 Paramaribo, mei 216 1. Inleiding Aan het eind van 215 was de totale

Nadere informatie

Leningen en kasstromen

Leningen en kasstromen 2015 Leningen en kasstromen Onderzoek ikv artikel 213a van de gemeentewet Otto Mekel JS Consultancy 9/21/2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

4.4 Financiering. 4.4.3 De financiering van de gemeente Spijkenisse

4.4 Financiering. 4.4.3 De financiering van de gemeente Spijkenisse 4.4 Financiering 4.4.1 Inleiding De kaders voor het beleid van de gemeente Spijkenisse ten aanzien van de treasuryfunctie liggen wettelijk vast in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). Deze

Nadere informatie

Stagnatie bij bancaire bfi s, groei van activiteiten bij overige bfi s

Stagnatie bij bancaire bfi s, groei van activiteiten bij overige bfi s Stagnatie bij bancaire bfi s, groei van activiteiten bij overige bfi s Bijzondere Financiële Instellingen (bfi s) zijn entiteiten die in Nederland zijn opgericht door buitenlandse multinationale concerns

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 2012

Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 2012 11 Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 212 J.L. Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 16-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * =

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn.

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Samenvatting door een scholier 1771 woorden 20 februari 2008 8 15 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Onderhandse lening ; Een lening op lange termijn

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Schuldpositie gemeente Purmerend. Presentatie commissie AZ 15 mei 2017

Schuldpositie gemeente Purmerend. Presentatie commissie AZ 15 mei 2017 Schuldpositie gemeente Purmerend Presentatie commissie AZ 15 mei 2017 Enkele cijfers Omvang langlopende schuld ultimo 2016: 284 mln Waarvan doorgeleend aan derden 20 mln Betaalde rente in 2016: 7,2 mln

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie

PARAGRAAF 3. Financiering. Begroting 2011 Paragraaf 3 Financiering

PARAGRAAF 3. Financiering. Begroting 2011 Paragraaf 3 Financiering PARAGRAAF 3 Algemeen Basis vormt de wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Het doel van deze wet is het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

De zakelijke lening van ABN AMRO

De zakelijke lening van ABN AMRO Zakelijke lening 1 De zakelijke lening van ABN AMRO In dit productinformatieblad leest u hoe de zakelijke lening van ABN AMRO werkt, en wat de belangrijkste kenmerken en risico s zijn. Ook leest u wat

Nadere informatie

Deze herziening heeft geleid tot de overschrijding van de binnenlandse schuld-bbp ratio s in het tweede halfjaar van 2010.

Deze herziening heeft geleid tot de overschrijding van de binnenlandse schuld-bbp ratio s in het tweede halfjaar van 2010. Het verslagjaar 2010 In het tweede halfjaar van 2010 was de binnenlandse schuld/bbp ratio continue onder druk. Dit kwam in de eerste plaats door een significante stijging van de binnenlandse schuld wat

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Jaarrekening 221 1 KAS EN KASEQUIVALENTEN Specificatie kas en kasequivalenten Direct opeisbare tegoeden bij DNB 1.372

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM 1. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM 1. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM 1 Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De beleidsdekkingsgraad is gestegen van 114,6% naar 117,4%. Het beleggingsrendement

Nadere informatie

beleggingen n van institutionele beleggers in 2008

beleggingen n van institutionele beleggers in 2008 8 Financiële crisis r slaat gat in de beleggingen n van institutionele beleggers in 28 drs. J.L. Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 27 oktober 29 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financiële instellingen en bedrijven geven minder schuldpapier uit in 2010

Financiële instellingen en bedrijven geven minder schuldpapier uit in 2010 Financiële instellingen en bedrijven geven minder schuldpapier uit in 2010 Nederlandse financiële instellingen, bedrijven en de overheid gaven het afgelopen jaar voor EUR 66 miljard aan schuldpapier uit.

Nadere informatie

Investeringskasstroom: Investeringen maatschappelijk nut -25,5 Investeringen economisch nut -83,4 Investeringen grondexploitaties (netto) -0,6

Investeringskasstroom: Investeringen maatschappelijk nut -25,5 Investeringen economisch nut -83,4 Investeringen grondexploitaties (netto) -0,6 2.7 Financiering Algemeen Deze paragraaf informeert de raad over het treasurybeleid en het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in de wet Financiering Decentrale

Nadere informatie

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen 2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen Deze paragraaf gaat over het beheer van de financiële middelen (treasury). De kaders voor het op een verantwoorde manier beheren van de financiële middelen worden

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o3.rmz.oor inboeknummer oaloo7oa Classificatienummer 7.352. Dossiernummer 322.2OI 27 mei 23 Raads informatiebrief Betreft kwartaalrapportage treasury eerste kwartaal 23.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 100 IXB Jaarverslag en slotwet ministerie van Financiën 2004 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

PARAGRAAF 3 FINANCIERING

PARAGRAAF 3 FINANCIERING PARAGRAAF 3 FINANCIERING In deze paragraaf beschrijven we de plannen en acties op het gebied van liquiditeitsbeheer, de financiële posities en de hieraan verbonden risico s voor de jaren 2019 tot en met

Nadere informatie

Het herziene Rijksgarantiekader zal tevens in het Handboek financiële informatie en administratie Rijksoverheid (Hafir) worden opgenomen.

Het herziene Rijksgarantiekader zal tevens in het Handboek financiële informatie en administratie Rijksoverheid (Hafir) worden opgenomen. Aan: de Ministers Van: de Minister van Financiën Kenmerk: BGW98/990-M Datum: 6 augustus 1998 Onderwerp: Aanpassing Rijksgarantiekader Inlichtingen bij: mw. Drs. M. Wolters Per 1 januari 1987 geldt voor

Nadere informatie

Paragraaf 4: Financiering

Paragraaf 4: Financiering Paragraaf 4: Financiering Geldstroombeheer van de gemeente Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid

Nadere informatie

Bijlage - Omvang Bruto EMU-schuldreductie

Bijlage - Omvang Bruto EMU-schuldreductie Bijlage - Omvang Bruto EMU-schuldreductie 1. Inleiding Het brutoschuldbegrip is een internationale standaard. Financiële marktpartijen en kredietbeoordelaars maken internationale vergelijkingen op basis

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 Nota over de toestand van s Rijks Financiën Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief (Financiele pijler)

Raadsinformatiebrief (Financiele pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer ozj..r803.00 Inboeknummer oqjoog668 Classificatienummer Dossiernummer 488.aoa rq september aooq Raadsinformatiebrief (Financiele pijler) Betreft Kwartaalrapportage treasury

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2015 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Hoogoorddreef 15

Nadere informatie

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 15

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 15 DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 15 Onderwerp Consolidatie vlottende schuld en aangaan basisrentelening met uitgestelde storting bij de Nederlandse Waterschapsbank Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 5

Oefenopgaven Hoofdstuk 5 Oefenopgaven Hoofdstuk 5 Opgave 1 Leg uit waarom een bank in de regel bereid is een lening die gedekt is door een zekerheid, tegen een lagere rente te verstrekken dan een gelijkwaardige lening zonder zekerheid.

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Samenvatting: positief sentiment en gewijzigde rekenrente (UFR) stuwen dekkingsgraad

Samenvatting: positief sentiment en gewijzigde rekenrente (UFR) stuwen dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2012-1 juli 2012 t/m 30 september 2012 Samenvatting: positief sentiment en gewijzigde rekenrente (UFR) stuwen dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 IXA Jaarverslag en slotwet Nationale Schuld 2012 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 juni 2013 De vaste commissie voor Financiën

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

persbericht 27 maart 2012

persbericht 27 maart 2012 persbericht 27 maart 2012 HEMA rapporteert positieve resultaten 2011 HEMA heeft in het boekjaar 2011 (31 januari 2011 29 januari 2012) goede resultaten behaald, in een markt met wederom afnemende non food

Nadere informatie

Samenvatting M&O hoofdstuk

Samenvatting M&O hoofdstuk Samenvatting M&O hoofdstuk 10+ 11 Samenvatting door een scholier 1168 woorden 16 maart 2017 7 3 keer beoordeeld Vak Methode M&O In balans Hoofdstuk 10 vermogensmarkt 10.1 vrager van vermogen Vragers van

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen Publicatiedatum CBS-website: 1 oktober 27 Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring der tekens. =

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

DE BUITENLANDSE SCHULD VAN ARUBA Een artikel van drs. M.M. Tromp-Gonzalez, hoofd van de afdeling Economisch Beleid.

DE BUITENLANDSE SCHULD VAN ARUBA Een artikel van drs. M.M. Tromp-Gonzalez, hoofd van de afdeling Economisch Beleid. DE BUITENLANDSE SCHULD VAN ARUBA Een artikel van drs. M.M. Tromp-Gonzalez, hoofd van de afdeling Economisch Beleid. 1. leiding Sinds 2000 wordt door de afdeling Economisch Beleid van de Centrale Bank van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994±1995 24 303 Wijziging van hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994 (slotwet/rekening)

Nadere informatie

PARAGRAAF 4 : FINANCIERING

PARAGRAAF 4 : FINANCIERING PARAGRAAF 4 : FINANCIERING Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid van de gemeente voor de treasuryfunctie

Nadere informatie

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Advies en Beheer. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Algemene Middelen. Advies & Beheer

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Advies en Beheer. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Algemene Middelen. Advies & Beheer zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Advies en Beheer Regnr B&W dd 16062015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Algemene Middelen DT dd OR dd B&W dd OR dd Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 819 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld Nr. 3

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie