Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Stimulering duurzame energieproductie Nr. 31 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 mei 2008 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 heeft op 15 april 2008 overleg gevoerd met minister Van der Hoeven van Economische Zaken over: de brief d.d. 2 april 2008 inzake de uitvoering van de motie- Samsom/Atsma (31 239, nr. 16) over de regeling Stimulering duurzame energieproductie (SDE) (31 239, nr. 26); de brief d.d. 3 april 2008 inzake de uitvoering van de gewijzigde motie-van der Vlies (31 239, nr. 25) over de SDE (31 239, nr. 28); de antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Duyvendak aan de minister over de SDE-regeling voor zonnepanelen (Aanhangsel Handelingen vergaderjaar , nr. 1897). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissie 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Schreijer-Pierik (CDA), Vendrik (GroenLinks), Ten Hoopen (CDA), Roland Kortenhorst (CDA), Hessels (CDA), ondervoorzitter, Van der Ham (D66), Van Velzen (SP), Aptroot (VVD), Smeets (PvdA), Samsom (PvdA), Dezentjé Hamming- Bluemink (VVD), Kraneveldt-van der Veen (PvdA), voorzitter, Irrgang (SP), Jansen (SP), Biskop (CDA), Ortega-Martijn (ChristenUnie), Blanksma-van den Heuvel (CDA), Van der Burg (VVD), Graus (PVV), Zijlstra (VVD), Besselink (PvdA), Gesthuizen (SP), Ouwehand (PvdD) en Vos (PvdA). Plv. leden: Van der Staaij (SGP), Jan Jacob van Dijk (CDA), Duyvendak (GroenLinks), Van Vroonhoven-Kok (CDA), Van Gennip (CDA), De Rouwe (CDA), Koşer Kaya (D66), Ulenbelt (SP), Blok (VVD), Boelhouwer (PvdA), Kalma (PvdA), Weekers (VVD), Van Dam (PvdA), Karabulut (SP), Luijben (SP), De Nerée tot Babberich (CDA), Cramer (ChristenUnie), Atsma (CDA), De Krom (VVD), Madlener (PVV), Nicolaï (VVD), Blom (PvdA), Gerkens (SP), Thieme (PvdD) en Heerts (PvdA). De heer Van der Vlies (SGP) roept in herinnering de gang van zaken rond de motie-samsom/atsma en zijn eigen (gewijzigde) motie en uit er zijn verbazing over dat de SDE-regeling van kracht is geworden zonder dat zijn motie erin is verwerkt. Hij wordt overspoeld door signalen uit het veld over het stagneren van kansrijke kleinschalige projecten (installaties kleiner dan 2 megawatt) door de huidige onduidelijkheid. Zijns inziens moet de minister vanmiddag de zekerheid geven dat het in zijn motie gevraagde gaat gebeuren, zodat de projecten die in de pijplijn zitten kunnen worden doorgezet met uitzicht op het door hem voorgestelde hogere tarief. Een vergoeding van 12 per kwh leidt nu eenmaal niet tot een rendabele exploitatie, terwijl er bij SenterNovem projecten zijn aangemeld, ervan uitgaande dat een hogere vergoeding ophanden is, gegeven de door een grote meerderheid van de Kamer gesteunde motie van zijn hand. Komt die hogere vergoeding er niet, dan zullen vele van die projecten niet worden uitgevoerd. De heer Samsom (PvdA) constateert dat op 1 april jl. een nieuw tijdperk met stimulering van duurzame energieopwekking is begonnen, maar dat er meer geld voor nodig is dan beschikbaar was gesteld. Vandaar de motie-samsom/atsma om 120 mln. extra uit te trekken om te voorkomen KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2008 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 31 1

2 dat door gebrek aan geld vele aanvragen speciaal voor zon-pv (zonphotovoltaic) moeten worden afgewezen. Het dekkingsvoorstel is nogal ingewikkeld, zodat het niet onbegrijpelijk is dat de dekking nog niet helemaal geregeld is. Toch moet de grens voor de regeling, waarop tot augustus een beroep kan worden gedaan, per onmiddellijke ingang voor de voorgestelde categorieën van 10 MW naar 15 MW worden gebracht, om een uiteindelijk onnodige tussentijdse sluiting voor aanvragen te voorkomen. De heer Samsom hoopt op een toezegging op dit punt, zodat onnodige teleurstellingen voor aanvragers van zon-pv worden voorkomen. Hij zegt desgevraagd dat het misschien mogelijk is om nog meer te doen om tegemoet te komen aan de behoefte aan duurzame energieopwekking, maar heeft de indruk dat 15 MW dit jaar voldoende is voor de Nederlandse markt van zonnepanelen. Hoeveel kleine biomassacentrales tot 5MW zijn alsnog aangemeld voor 0,12 per kwh? Het in de motie-van der Vlies gevraagde hogere tarief van 0,15 is waarschijnlijk wel nodig voor biomassacentrales van minder dan 2 MW. Bij voldoende aanmeldingen voor 0,12 zou de motie niet naar de letter, maar wel naar de geest kunnen worden uitgevoerd. Omdat daarover verwarring heerst bij degenen die willen investeren in zon-pv, dient de minister duidelijk te maken over welke stroom in 2008 een vergoeding wordt gegeven: over de geleverde of de geproduceerde. De heer Hessels (CDA) sluit zich aan bij de reeds gestelde vragen. Hij gaat ervan uit dat er slechts sprake is van uitstel van de uitvoering van beide moties. In hoeverre wordt het beschikbare budget voor biomassa opgeslokt door de grotere installaties? Hoe is de verdeling tussen bedrijven met een biomassacentrale van minder dan 1 MW en van minder dan 2 MW? Als de verhouding tussen grotere installaties en kleinere scheef is, hoe ziet de minister dan de toekomst voor de kleinere potentiële investeerders die nog geen aanvraag voor subsidieverlening hebben gedaan? Is het niet mogelijk om de zeer kleinschalige opwekking extra te ondersteunen? Bij uitvoering van de motie-samsom/atsma worden de mogelijkheden van decentrale energieopwekking vergroot. Kan de minister verzekeren dat de in het kader van de (uitgebreide) SDE-regeling opgewekte elektriciteit daadwerkelijk kan worden geleverd aan het net? Hij wijst erop dat zon-pv de snelst ontwikkelende innovatieve tak van duurzame energie is. Mevrouw Neppérus (VVD) blijft het betreuren dat de regeling weinig innovatief is. Komt er bij de Voorjaarsnota helderheid over de dekking van de 120 mln. uit de motie-samsom/atsma? Zij spreekt de wens uit dat er ook echt iets voor kleinere ondernemers gedaan gaat worden, zoals in de gewijzigde motie-van der Vlies wordt gevraagd. Ook zij wil weten hoe het is gesteld met de capaciteit van het elektriciteitsnet, gegeven de problemen met de wkk. De heer Duyvendak (GroenLinks) sluit zich aan bij de inbreng van de heer Van der Vlies over diens motie, welke overigens niet door zijn fractie is gesteund. Afgelopen vrijdag had SenterNovem al 5000 subsidieaanvragen binnen, bijna allemaal voor zonnepanelen en zon-pv. De grens van 10 MW is of wordt dezer dagen bereikt. De motie-samsom/atsma plust er maar 5 MW bij, een schijntje gegeven de behoefte die er is. Heel wat mensen zitten nog verstrikt in de ingewikkelde aanvraagprocedure, zodat nog veel meer aanvragen mogen worden verwacht. Hij doet een beroep op de minister om de grens op te trekken tot 50 MW om de subsidieaanvraag van alle mensen die zich tot 1 augustus aanmelden te kunnen inwilligen. Er is uiteindelijk maar 15 mln. of 20 mln. per jaar nodig. In reactie op enkele interrupties merkt de heer Duyvendak op dat Duitsland het honderdvoudige doet van wat Nederland doet en dat zijn fractie tegen de motie-samsom/atsma heeft gestemd vanuit de gedachte dat een Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 31 2

3 geringe verhoging van de elektriciteitsprijs een betere dekking oplevert. Kan het via deze motie worden geregeld, dan steunt hij dit. Als de minister geen mogelijkheden ziet om met geld te schuiven, zal in een VAO een adequate dekking moeten worden aangedragen. De antwoorden op zijn vragen over de uitvoering roepen bij hem de vraag op of de berekening van de onrendabele top niet over moet, omdat van de bijdrage van 165 voor de onrendabele top zo n 85 moet worden betaald aan dingen er omheen, waarvan er enkele, zoals de CertiQ-bijdrage, jaarlijks terugkomen. De formulieren die moeten worden ingevuld, dienen te worden vereenvoudigd, want nu vormen ze voor mensen een drempel. Gesteld wordt dat de invulling ervan twee werkdagen kost. Bij SenterNovem zijn dertig mensen aangesteld voor de uitvoering van de SDE-regeling, waarvan zo n 20 voor zon-pv, dat wil zeggen voor 7000 daken per jaar. Is die verhouding niet scheef? Zou de oorspronkelijke (eenmalige) investeringssubsidie niet een effectievere vorm van stimuleren zijn dan het circus dat nu wordt opgetuigd? De heer Jansen (SP) kan zich geheel vinden in de pleidooien van de heren Van der Vlies en Samsom. Hij ondersteunt het pleidooi van de heer Duyvendak voor vereenvoudiging van de aanvragen voor subsidiëring van zonnepanelen en zon-pv s. Er lijken hem praktische mogelijkheden om die 85 flink terug te dringen. Antwoord van de minister De minister herinnert eraan dat zij de Kamer op 18 maart jl., dus nog voor de stemming over de gewijzigde motie-van der Vlies, heeft laten weten dat de verhoging van het budget, waarom in de motie-samsom/ Atsma werd gevraagd, niet voor 20 maart kon worden geregeld. Zij heeft er alle hoop op dat de besluitvorming over die 120 mln. op korte termijn kan worden afgerond, maar zij kan niet nu al toezeggen dat de grens wordt opgetrokken tot 15 MW. De aanmelding staat nog tot 1 augustus open en voor de beoordeling van aanvragen staat 13 weken. De aanvragen worden in volgorde van aanmelding beoordeeld. Pas als het aantal beschikkingen de grens heeft bereikt en er geen mogelijkheden meer zijn om tussen verschillende categorieën te schuiven, komt de afkondiging van de sluiting in de Staatscourant. Zodra het besluit over die extra 5 MW bij Voorjaarsnota wordt genomen, zal dit bekendgemaakt worden. De minister zal de Kamer over anderhalve maand informeren over de stand van zaken bij de aanmeldingen, zodat geïnteresseerden kunnen besluiten of zij nog een aanvraag willen indienen, met het risico dat die dit jaar niet wordt ingewilligd. Er wordt gewerkt aan aanpassing van de AMvB om daarin op te nemen dat vergoeding wordt gegeven voor de geproduceerde stroom. Tot en met 11 april zijn er zo n 6000 aanvragen voor zon-pv binnengekomen voor in totaal ruim 13 MW. Die aanvragen moeten nog worden gevalideerd. Voor de biomassasubsidieregeling zijn 65 aanvragen ingediend voor 61 MW, terwijl het maximaal te realiseren vermogen op basis van het budgetplafond 40 MW is. Er zijn 31 aanvragen ingediend voor (co)vergisting door installaties van minder dan 2 MW. Daarbij hebben 8 aanvragers gemeld alleen te opteren voor een basisbedrag van 0,15. Er zijn 23 verbrandingsinstallaties kleiner dan 2 MW aangemeld voor bij elkaar 10 MW. Voor (co)vergisting met installaties groter dan 2 MW zijn 3 aanvragen voor in totaal 9 MW ingediend en voor gft-installaties 8 aanvragen voor in totaal 10 MW. Voor wind op land zijn 22 minimolens aangemeld voor in totaal 185 kw en 26 grote turbines voor in totaal 125 MW. Het voor windenergie beschikbare budget bestemd voor 500 MW is nog niet uitgeput, voornamelijk als gevolg van de stand van zaken bij het vergunningtraject. Naar verwachting zal het budget in 2008 uiteindelijk Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 31 3

4 wel uitgeput worden. Er zijn 5 afvalverbrandingsinstallatieprojecten aangemeld voor in totaal 197 MW, terwijl er 73 MW kan worden gerealiseerd. Er zijn geen projecten ingediend voor de elektriciteitsroute en de biogasroute in het kader van waterzuivering en stortgas. Aan de hand van een rondgedeeld schema toont de bewindsvrouwe aan dat uitvoering van de motie-van der Vlies betekent dat er 39 MW minder extra kan worden gerealiseerd voor de 120 mln. dan conform de motie- Samsom/Atsma mogelijk is, terwijl er wel 23 aanvragen voor (co)vergisting zijn tegen 0,12 per kwh. Zij komt aan het beleidsdoel kleinschalige projecten in mkb en landbouw tegemoet als zij 30 MW extra realiseert. Zij herinnert aan het rapport van de Algemene Rekenkamer (ARK) over de MEP-regeling (milieukwaliteit van elektriciteitsproductieregeling) waarin uitdrukkelijk werd gesteld dat subsidiëring van te veel rendement moet worden voorkomen. Dat risico bestaat hier wel. Er zijn 54 aanvragen voor (co)vergistings- en verbrandingsinstallaties van minder dan 2 MW voor in totaal 43 MW. Cijfers over installaties van minder dan 1 MW heeft zij niet, maar ook dan is het de vraag of de subsidie moet worden opgetrokken tot 0,15 per kwh. De minister heeft geen indicatie dat in de praktijk (co)vergistingsinstallaties van minder dan 2 MW niet zullen kunnen functioneren tegen een tarief van 0,12 per kwh, omdat, zoals bij interruptie wordt gesteld, de in deze branche grootste financiële dienstverlener een installatie bij dit tarief niet rendabel acht. Haar is wel bekend dat er potentiële aanvragers zijn die 0,15 per kwh wensen, maar de politiek moet afwegen of dit moet gebeuren, mede gegeven het risico van overstimulering. Het is prima als er voor kleinere biomassa-installaties in het landelijk gebied wordt ingetekend. Zij zal laten nagaan hoe klein de installaties zijn waarvoor een aanvraag is gedaan en hoe groot of klein de bedrijven zijn die 0,15 per kwh als voorwaarde stellen. Deze informatie zal zij de Kamer melden. Via de SDE-regeling wordt over het land verspreid elektriciteit opgewekt die aan diverse netten kan worden geleverd. Niet alle netten hebben capaciteitsproblemen. De informatie over de oplossingen voor de huidige capaciteitsproblemen zal de Kamer nog ontvangen. De 30 fte s voor de uitvoering van de SDE-regeling komen overeen met de voorlopig geraamde uitvoeringskosten van 3 mln. Deze kosten zijn niet uit te splitsen naar de verschillende categorieën. Haars inziens wordt innovatie meer gestimuleerd door subsidiëring van de levering van elektriciteit dan door subsidiëring van de aanschaf van de installatie. De minister denkt niet dat de formulieren over voorschot en vaststelling een probleem zijn, maar zal ernaar kijken. Men moet natuurlijk wel kunnen aantonen dat men een installatie heeft aangekocht en elektriciteit gaat produceren. De bijdrage van 165 voor de onrendabele top wordt gegeven voor de kleinste installatie (600 Wattpiek). De gemiddelde systemen zijn groter. De verhouding tussen subsidieopbrengst en de kosten ligt dus anders dan de heer Duyvendak schetst. De CertiQ-kosten zijn echt in de berekening meegenomen. Nadere gedachtewisseling De heer Van der Vlies (SGP) is bij zijn motie ervan uitgegaan dat een van de doelstellingen van het kabinet is om kleinschalige projecten voor duurzame energie een eerlijke kans te geven. Zijn informatie is dat de grootste financiële dienstverlener in de agrarische sector tot nog toe geen enkel financieringsvoorstel heeft goedgekeurd voor welke installatie ook, ervan uitgaande dat geen enkele installatie rendabel te maken is bij een tarief van 0,12. De 23 genoemde bedrijven zouden hiermee ook te maken krijgen. Bovendien zijn er nog knelpunten in de sfeer van de fijnstofeis en de emissie-eisen, welke nog moeten worden geactualiseerd en in een wet Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 31 4

5 vastgelegd. Hij pleit ervoor, de kleinschalige projecten op het platteland mee te nemen, omdat de ontwikkeling in de agrarische sector die zich aftekent moet worden gestimuleerd en niet ontmoedigd. Dat is van levensbelang voor het platteland en de vitaliteit van een bepaalde categorie agrarische bedrijven. Bij welke omvang precies de grens moet liggen, kan onderwerp van discussie zijn. In de aangekondigde brief wil hij precieze informatie op dit punt, maar liever nog is hem zekerstelling van het door hem gewenste basisbedrag bij de Voorjaarsnota. De heer Samsom (PvdA) stelt vast dat materieel de buitenwereld op dit moment niets merkt van het feit dat er al voor 13 MW is ingetekend, terwijl er nu maar voor 10 MW geld is. Voordat de beoordeling is afgerond, zal het geld voor 5 MW extra er zijn. Wie subsidie aanvraagt, hoeft alleen een offerte in te sturen. Of er per 1 augustus zal moeten worden geschoven dan wel extra geld beschikbaar zal moeten worden gesteld, hangt af van het percentage afvallers onder de aanvragers. De inzet van zijn fractie is dat de SDE-regeling succesvol wordt en niet wegens succes wordt gesloten. Op basis van de informatie van de minister dat er genoeg projecten voor 0,12 haalbaar zijn, neemt de fractie alsnog afstand van de motie-van der Vlies. De financiële dienstverlener zal veel laten afhangen van het elektriciteitscontract dat wordt afgesloten. De heer Hessels (CDA) heeft vertrouwen in de uitvoering van de motie- Samsom/Atsma. Alvorens nader te oordelen over de motie-van der Vlies wacht hij de nadere informatie van de minister af. Hij vraagt de minister om te proberen via de Rabobank, LTO of anderszins boven tafel te krijgen of bedrijven die met 0,12 akkoord gaan hun financiering rond hebben. Hem zijn slechts bedrijven bekend die afhaken omdat ze de financiering niet rond krijgen. Uitgangspunt voor de CDA-fractie is dat elke subsidieeuro zo veel mogelijk rendement moet opleveren. Dat lijkt met 0,12 ook mogelijk te zijn. Mevrouw Neppérus (VVD) wacht wat de uitvoering van de motie- Samsom/Atsma betreft de Voorjaarsnota af. Zij is blij met de toezegging dat de minister extra informatie zal geven over de categorie kleine (co)vergistingsinstallaties. De heer Duyvendak (GroenLinks) constateert dat de minister altijd helder en adequaat is in haar beantwoording. Door de Kamer aangenomen moties moeten worden uitgevoerd, maar de motie-van der Vlies leidt niet tot een goede inzet van de schaarse middelen. Gegeven de grote administratieve lasten neigt de heer Duyvendak ertoe over te gaan naar een investeringssubsidie. Hij wil proberen via een motie bij de Voorjaarsnota meer geld vrij te spelen voor de SDE-regeling. Ook de heer Jansen (SP) wacht wat de motie-van der Vlies betreft de nadere informatie van de minister af. Het is zaak om recht te doen aan het streven om kleine installaties in het pakket te krijgen, zonder daarmee te veel geld uit te geven. Hij spreekt de hoop uit dat dit kan voor 0,12 per kwh, maar meent dat de vrees van de heer Van der Vlies voor financieringsproblemen relevant is. De minister gaat niet bij de Rabobank informeren naar de financiering van installaties. Voor de aanvraag bij SenterNovem is geen financieringsvoorstel nodig. Het elektriciteitscontract speelt een rol bij de financiering. Ook daarover gaat minister noch Kamer. Altijd geldt dat het indienen van een aanvraag nog niet zegt dat een project wordt gerealiseerd. Dat geldt ook voor de minimolens en die staan ook op het platteland. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 31 5

6 Toezeggingen De minister zal de Kamer aanvullende informatie doen toekomen over de (co)vergistingsinstallaties van minder dan 2 MW, evenals over het besluit dat bij Voorjaarsnota wordt genomen over de 120 mln. Zij zal de Kamer tevens een voorstel doen toekomen over de verdeling van die 120 mln. De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Kraneveldt-van der Veen De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken, Franke Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 31 6

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 420 Emancipatiebeleid Nr. 58 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2007 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 975 (R 1821) Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 994 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit ter uitvoering van de roamingverordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 24 095 Frequentiebeleid Nr. 221 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 januari 2008 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 000 Kerncentrale Borssele Nr. 55 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Schreijer-Pierik (CDA), Vendrik (GroenLinks), Ten Hoopen (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 452 Belastingen als beleidsinstrument Nr. 7 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (GL), Kant (SP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 182 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Schreijer-Pierik (CDA), Vendrik (GroenLinks), Ten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 24 095 Frequentiebeleid Nr. 226 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 juni 2008 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 heeft op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 25 695 Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en enige andere wetten Nr. 51 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 21 november 2007

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 038 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ter implementatie van richtlijn 2004/8/EG inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling (Wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 324 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Van Gent (Groen- Links), Verburg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 095 Rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2006 Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (GL), Kant (SP), Blok (VVD),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 830 Wijziging van de Wet giraal effectenverkeer houdende uitbreiding van de bescherming aan cliënten van intermediairs inzake financiële instrumenten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 537 Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het vaststellen van nadere bepalingen over het gebruik van nummers ter bescherming van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 270 Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 662 Partiële herziening Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (BritNedverbinding) Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 IXB Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2008 Nr. 35 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2008 Nr. 49 1 Samenstelling: Leden:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 27 813 EU Structuurfondsen Nr. 15 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 mei 2006 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 heeft op

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) Beantwoording vragen lid Duyvendak (GroenLinks) over SDE zonnestroom

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) Beantwoording vragen lid Duyvendak (GroenLinks) over SDE zonnestroom Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 28 maart 2008 ET/ED / 8037877 Onderwerp Beantwoording vragen lid Duyvendak

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 138 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het openstellen van de mogelijkheid van het verlenen van bijzondere bijstand aan bepaalde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 62 BRIEF VAN HET PRESIDIUM Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 850 Verantwoording en toezicht rechtspersonen met een wettelijke taak, deel 5 Nr. 25 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Crone (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 586 Wijziging van enkele socialezekerheidswetten teneinde de Sociale verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 85 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 22 januari 2010 Binnen de vaste commissie voor Sociale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 231 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Bermuda (zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 28 333 WAO-stelsel Nr. 102 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 mei 2008 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 523 Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet) Nr. 17 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 I Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 136 Herstructurering en uitvoering Stedelijke vernieuwing Nr. 32 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2 februari 2010 De algemene commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 827 Opvang zwerfjongeren 2008 Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA), Weekers (VVD), Van Haersma Buma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2006 Nr. 116 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 240 Evaluatienota Klimaatbeleid Nr. 86 1 Samenstelling: Leden: Van Gent (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Poppe (SP), Snijder-Hazelhoff (VVD),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 123 IXA Vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2010 Nr. 4 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 322 Kinderopvang Nr. 39 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 oktober 2008 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 22 343 Handhaving milieuwetgeving Nr. 172 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 juni 2007 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 525 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 243 Samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 1 februari 2010 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2005 Nr. 232 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 008 009 6 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 405 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 3 juni 009 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 170 Gehandicaptenbeleid Nr. 95 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 juli 2009 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 645 Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Crone houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen ten behoeve

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) G VERSLAG VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 031 IXB Jaarverslag en slotwet ministerie van Financiën 2006 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 7 juni 2007 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 164 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Crone (PvdA), Schreijer-Pierik (CDA), Vendrik (GroenLinks),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 142 Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer 30 991 Beleidsdoorlichting

Nadere informatie

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2008 2009 F 31 744 Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 23 645 Openbaar vervoer Nr. 159 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 mei 2007 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 Nr. 65 LIJST VAN VRAGEN EN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 333 ICT-project huur- en zorgtoeslag Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 25 februari 2008 De commissies voor de Rijksuitgaven 1,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 311 Zelfstandig ondernemerschap Nr. 5 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Schreijer-Pierik (CDA), Vendrik (GroenLinks), Ten Hoopen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 475 Regels over de informatie-uitwisseling betreffende ondergrondse netten (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 420 Emancipatiebeleid Nr. 53 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), De Wit (SP), voorzitter, Van Gent (GroenLinks), Hamer (PvdA), Blok

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 172 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 april 2009 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 366 Wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling en een verruiming van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008 Nr. 49

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 769 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 286 Dierenwelzijn Nr. 262 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 17 februari 2009 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 507 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening) Nr. 67 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 augustus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 409 Zeevaartbeleid Nr. 7 1 Samenstelling: Leden: Van der Staaij (SGP), Snijder-Hazelhoff (VVD), Mastwijk (CDA), Duyvendak (Groen- Links), Roland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008 Nr. 65

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 406 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met overblijven in het basisonderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 365 Bepalingen verband houdende met de instelling van het Speciaal Tribunaal voor Libanon, mede ter uitvoering van Resolutie 1757 van de Veiligheidsraad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 213 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 13 oktober 2009 Binnen de vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 792 IXB Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 217 Regels met betrekking tot het geldstelsel van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet geldstelsel BES) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 155 1 Samenstelling:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 4 juli 2017 Betreft Tweede openstelling SDE+ 2017

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 4 juli 2017 Betreft Tweede openstelling SDE+ 2017 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 388 Toelatingsbeleid in het hoger onderwijs 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 16 1 Samenstelling: Leden: Van der

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 123 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 Nr. 142 LIJST

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 711 Topsport in Nederland Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Kant (SP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA), Weekers (VVD), van Haersma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 071 Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof) Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 26 november

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 078 Wijziging van het Varkensbesluit en het Ingrepenbesluit (implementatie richtlijnen nr. 2001/88/EG en nr. 2001/93/EG) Nr. 2 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 25 424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 95 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 december 2009 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 123 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2010 Nr. 16 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 967 Wijziging van de landinrichtingswet en enige andere inrichtingswetten (positie van de Centrale Landinrichtingscommissie) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2008 Nr. 234 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 659 Evaluatie Staatsbosbeheer Nr. 41 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 24 november 2009 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 150 Stadsverwarming Nr. 5 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Crone (PvdA), ondervoorzitter, Vendrik (GL), Kant (SP), Blok (VVD), Ten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 896 Regeling van het beroepsgoederenvervoer en het eigen vervoer met vrachtauto s (Wet wegvervoer goederen) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 1 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007 Nr. 55

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 520 Wijziging van de WAO en de WAZ om uitkeringsgerechtigden te stimuleren arbeid te gaan verrichten Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 10 september

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Justitie datum 23 april 2010 Betreffende wetsvoorstel: 30511 Voorstel van wet van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 661 Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 492 Fiscale vergroening Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (Groen- Links), Blok (VVD), voorzitter, Ten Hoopen (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 74 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 april 2009 De vaste commissie voor Sociale Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 30 654 Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij Nr. 60 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 november 2008 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 554 Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Verslag aan het Vlaams Parlement en de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie