SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2014"

Transcriptie

1 SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2014

2 Voorwoord In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen om de laatste taken die Vixia nog uitvoerde in het kader van de verticale mensontwikkeling over te dragen aan de gemeenten, zoals in februari 2012 door de colleges van B&W is besloten. Het betreft de bemiddeling en begeleiding van Wsw-cliënten die gedetacheerd zijn of kunnen worden en die begeleid werken. Met ingang van 2015 zijn deze cliënten overgedragen aan de afdeling sociale zaken van gemeente Sittard-Geleen, die namens de vier aandeelhoudende gemeenten de betreffende taken zal uitvoeren. De jobcoaches van Vixia zijn met ingang van 1 januari 2015 in dienst getreden bij de gemeente Sittard-Geleen. Door de verscherpte indicatieregels zijn de Wsw-cliënten die de afgelopen jaren zijn ingestroomd bij Vixia, toenemend beperkt. In combinatie met een sterk vergrijzend personeelsbestand is duidelijk, dat steeds minder medewerkers werkvormen aankunnen die vragen om enige mate van zelfstandigheid, werkritme, stabiliteit en communicatieve en sociale vaardigheden. Dat merken we in het achterblijvende aantal detacheringen en in het moeizaam kunnen invullen van vacatures bij openbare ruimte, business post en externe schoonmaakprojecten. Een goed alternatief vormt het werken op locatie : met een kleine groep mensen, met begeleiding, werkzaamheden uitvoeren op de locatie van de opdrachtgever: een vorm van extern beschut werken, die veel Wsw-cliënten tot goede prestaties brengt. In 2014 heeft Vixia zich verder voorbereid op de invoering van de Participatiewet. De contacten met de organisaties die dagbesteding en vrijwilligerswerk aanbieden zijn geïntensiveerd, omdat het in de lijn der verwachting ligt, dat we in de toekomst meer zullen gaan samenwerken. De zwakste groep medewerkers van Vixia vertoont sterke overeenkomsten met de beste cliënten in de dagbesteding. In 2014 hebben we daarom geëxperimenteerd met het uitwisselen van diensten en ervaringen met onder meer RIBW en PIW. In dat kader heeft Vixia bijvoorbeeld voor een aantal deelnemers aan dagbestedingsactiviteiten een loonwaardebepaling gedaan. De koerswijziging die Vixia in 2013 heeft ingezet om zich verder te specialiseren in het aanbieden van beschut werk voor de gehele doelgroep met een grote afstand tot arbeidsmarkt heeft ook geleid tot een interne reorganisatie. De organisatiestructuur is aangepast en in mei 2014 zijn sleutelfunctionarissen benoemd in de cruciale functies. Er is een start gemaakt met het doorlichten van de orderportefeuille: enerzijds moeten de werkzaamheden zoveel mogelijk opbrengen om de bedrijfskosten maximaal te compenseren; anderzijds hebben we een diversiteit aan heel eenvoudige en daardoor minder renderende - werkzaamheden nodig die geschikt zijn voor onze doelgroep. Ook de logistieke processen worden efficiënter en effectiever ingericht. Een van de speerpunten in 2014 was het terugdringen van het ziekteverzuim. In nauwe samenwerking met de arbodienst en P&O zijn de leidinggevenden erin geslaagd om het ziekteverzuim onder de Wsw-medewerkers in het verslagjaar terug te brengen van gemiddeld ruim 18% naar ruim 14%. Een ander speerpunt was het verder ontwikkelen van inzetbaarheid van medewerkers in het arbeidsproces. Naast veel training on the job en het bevorderen van interne doorstroom, werkt Vixia daarvoor intensief samen met onderwijsinstellingen. Al met al dus ook veel positieve berichten waardoor we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien, ondanks de vele onzekerheden waarmee we de komende jaren te maken zullen hebben. Veel vragen zijn nog onbeantwoord. Zo is het nog onduidelijk welke opdracht Vixia van de gemeenten krijgt in het kader van de Participatiewet. Ook is nog onduidelijk hoe de 35 regionale werkbedrijven er uit gaan zien en wat hun rol gaat worden. Toch ziet Vixia de toekomst met vertrouwen tegemoet. Evert Jelle van de Ven Directeur Vixia BV Sociaal jaarverslag 2014 concept 1.0 Pagina 2 van 24

3 Verslag Raad van Commissarissen Vixia B.V Inleiding De onzekerheid in de Sociale Werkvoorziening is onveranderd in 2014 aan de orde geweest. Vanaf 1 januari 2015 is immers de totale decentralisatie van het terrein van werk en inkomen naar de gemeente toe gegaan. Alles is samengekomen in de Participatie wet. De geldstromen aan gemeenten voor de taken in het sociaal domein worden eenvoudiger en eenduidiger ingericht. Gemeenten krijgen uiteindelijk één budget om de participatie in de maatschappij te bevorderen. Besteding van en verantwoording over dit budget wordt zo voor gemeenten overzichtelijker. Vixia heeft in 2011 met haar beleidsnotitie Het roer om een uitstekende richting bepaald met een balans tussen kwaliteit en financiële haalbaarheid om aan de behoefte beschut werken (binnen en buiten) de komende jaren te kunnen voldoen. Het is verheugend dat de deelnemende gemeenten hierop voortborduurden en dat in 2014 deze beleidsnota verder gestalte krijgt. Deze nota vormt de basis voor de transitie van Vixia in de komende jaren. Het is wel de vraag in hoeverre de Participatiewet en Het roer om met elkaar in verband worden gebracht. Dat is in 2014 niet duidelijk geworden. Algemeen De Raad van Commissarissen (RvC) heeft in hoofdzaak de volgende taken: Fungeren als klankbord van en daarmee bijdragen aan strategieontwikkeling door de directeur. Toezien op een adequaat risicomanagement/-beheersing. Instemmen met of afwijzen van majeure besluiten. Daarenboven verleent de RvC gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur en staat deze met raad en daad terzijde. Samenstelling De RvC is pluriform samengesteld om integraal toezicht te houden. Leden van de RvC zijn geworven aan hand van een profielschets en benoemd door het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Vixia. Er geldt binnen de RvC een collectieve verantwoordelijkheid. In 2014 bestond de Raad van Commissarissen uit: de heer W.J.H.G. Caris - sector overige belanghebbenden - voorzitter de heer J.M.T. Vroomen - sector ondernemers - vice-voorzitter de heer J.A. van Nierop - sector onderwijs - secretaris Geen van de commissarissen heeft een arbeidsovereenkomst met Vixia, een werkrelatie met een van de gemeenten, zitting in het college van B&W of de gemeenteraden van de Westelijke Mijnstreek, nevenfuncties of anderszins een relatie met Vixia die onverenigbaar zou zijn met het commissariaat of die op enige andere wijze de onafhankelijkheid van de commissaris in het geding zou kunnen stellen. In 2014 heeft de RvC gekeken naar hun zittingstermijn en besloten dat zij 2 termijnen van 3 jaar zitting zullen hebben. Deze termijn eindigt in april Dan zal, in samenspraak met de AVVA, bekeken worden of een derde termijn van 3 jaar aan de orde is. Toetsingskader en werkwijze Vixia BV onderschrijft de algemeen aanvaarde Governancecode. De werkwijze van de RvC volgt uit statutaire en wettelijke bepalingen. Daarnaast vormen de Governancecode en bevindingen uit onderzoeken als uitgevoerd door accountant een leidraad voor de te hanteren werkwijze. Inhoudelijk vormden in 2014 de begroting 2014, de kwartaalrapportages en diverse beleidsnotities van MT/directie de belangrijkste beleidskaders. Aan de hand van de maand- en kwartaalrapportages wordt toezicht gehouden op de voortgang van de voorgenomen activiteiten en financiële risicobeheersing. Naast alle mogelijke en te verwachten wijzigingen in verband met de Participatiewet worden de kansen en bedreigingen besproken, die externe ontwikkelingen hebben voor de Westelijke Mijnstreek, voor Zuid-Limburg en de Sociale Werkvoorziening als geheel, en de invloed daarvan op Vixia. Belangrijke andere aandachtspunten waren het ziekteverzuim dat nadrukkelijk terug gebracht is naar een meer aanvaard niveau. Het daarmee samenhangend beleid is nu succesvol. De transitie naar een Sociaal jaarverslag 2014 concept 1.0 Pagina 3 van 24

4 nieuwe structuur van Vixia is gevolgd onder meer door aanwezig te zijn bij de gesprekken daarover. In het bijzonder hebben de maatregelen rondom de wetgeving (en de daarmee samenhangende verlaging van de rijksbijdrage per SE Wsw en noodzakelijke gemeentelijke bijdrage) de nadrukkelijke aandacht van de RvC gehad, in relatie tot onze financiële positie. Zeer tevreden is de RvC over het feit dat Vixia binnen de begroting is gebleven en dat daarmee de bijdrage van de deelnemende gemeenten niet veranderd is. Vergaderingen De RvC kwam in maal bijeen. De bijeenkomsten betroffen overlegvergaderingen met de directeur en eenmaal met de ondernemingsraad. De RvC heeft twee maal overleg gevoerd met de controlerende accountant waarbij onder meer de invloed van externe ontwikkelingen, de opdracht voor de interim-controle, de controlebevindingen, managementletter en het accountantsverslag 2013 zijn besproken, evenals een evaluatie van het proces rondom de jaarrekening. In de bijeenkomst van maart 2014 heeft de zelfevaluatie van de RvC en de beoordeling van de directeur betreffende het jaar 2013 centraal gestaan. Uit de evaluatie van de RvC komt naar voren: - De governance code en het rooster van aftreden van de Raad zelf - De organisatiestructuur met een RvC kan in 2015 veranderen en vernieuwen. - Het samenspel met de directeur wordt als positief ervaren. - Het contact met het managementteam, met het echelon onder de directeur, heeft in 2014 meer gestalte gekregen. - De contacten met de samenwerkende bedrijven bij KOM MIT moeten meer opleveren Wiel Caris Voorzitter Raad van Commissarissen Vixia BV v.l.n.r.: dhr. J. van Nierop, dhr. W. Caris en dhr. J. Vroomen Sociaal jaarverslag 2014 concept 1.0 Pagina 4 van 24

5 Gemeenschappelijke Regeling Vixia Vixia B.V. voert namens de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein de Wet sociale werkvoorziening uit in de Westelijke Mijnstreek. Deze vier gemeenten werken hiertoe samen in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Vixia. Het bestuur van de GR Vixia wordt gevormd door de portefeuillehouders sociale zaken van de deelnemende gemeenten. In 2014 waren dat de heer M.P.M. van Es de heer J.M.A.R. van der Broek de heer L.W. van Rijswijk (voorzitter) mevrouw A. Verblakt (voorzitter) wethouder gemeente Beek wethouder gemeente Schinnen wethouder gemeente Sittard-Geleen (tot mei) 2014) wethouder gemeente Sittard-Geleen (sedert mei 2014) de heer L. Heuvelmans wethouder gemeente Stein (tot mei 2014) de heer H.J.S. Janssen wethouder gemeente Stein (sedert mei 2014) De Gemeenschappelijke Regeling Vixia is de aandeelhouder van Vixia B.V. Directie en management Vixia BV De heer E.J. van de Ven was in 2014 directeur van Vixia B.V., GR Vixia en Vixia Kans B.V. Het managementteam van Vixia bestond in 2014 uit: de heer G.J. van Bakel manager leerwerkbedrijf (tot ) mevrouw C.G.M. van Tankeren manager social control (tot ) manager cluster intern beschut (vanaf ) de heer J.M. Steins hoofd Facilitaire zaken & Informatisering de heer C.W.A. Vromen hoofd Financiën & Controlling mevrouw L.H. Klunder-Verspagen hoofd HRM de heer E.J. van de Ven directeur Medezeggenschap WSW-raad Westelijke Mijnstreek De WSW-raad Westelijke Mijnstreek is een adviesraad voor het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Vixia. De raad bestaat uit 10 personen (2 uit Beek, 2 uit Schinnen, 4 uit Sittard-Geleen en 2 uit Stein), die of zelf een WSW-indicatie hebben of als belangenbehartiger optreden voor geïndiceerden. De WSW-raad heeft tot taak om gevraagd of uit eigen beweging het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Vixia te adviseren over zaken die betrekking hebben op beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en van invloed zijn op de positie van cliënten. Meer informatie over de WSW-raad Westelijke Mijnstreek is te vinden op Ondernemingsraad Vixia In 2014 bestond de ondernemingsraad van Vixia BV uit onderstaande leden, aangevuld met de administratief ondersteuners De heer J.H. Brinkhoff Lid vrije lijst De heer P.J. Cuppens Lid vrije lijst De heer H.J.M. Heuts Lid en D.B. O.R. vakbond ABW De heer C.M. Lienaerts Lid abvakabo FNV Sociaal jaarverslag 2014 concept 1.0 Pagina 5 van 24

6 De heer K.H.H. van Mil Lid vrije lijst De heer M.W.J. van Mourik Lid abvakabo FNV De heer F. Paumen Lid vrije lijst De heer M.A.M. Ruigt Lid en D.B. O.R. vakbond ABW De heer P.H.M. Tummers Secretaris en D.B. O.R. vakbond ABW De heer M.J. de Weerdt Lid CNV publ.zaak De heer J.J.J. van Westerhoven Voorzitter en D.B. O.R. abvakabo FNV De heer H.H.C. Gerits Adm. Ondersteuning OR n.v.t. Mevrouw I. Odermatt Adm. Ondersteuning OR n.v.t. In het laatste kwartaal van 2014 heeft de ondernemingsraad besloten, dat - gezien de overgang van de job- coaches naar de gemeente en enkele OR leden welke in 2015 gebruik gingen maken van hun pensioen het raadzaam was een nieuw gekozen ondernemingsraad de mogelijkheid te bieden deze belangrijke periode en de daarmee gepaard gaande adviestrajecten in zijn geheel verder af te handelen. Dit betekende, dat de ondernemingsraad de OR verkiezingen zou moeten vervroegen. Op 1 april 2015 zullen deze verkiezingen bij voldoende kandidaten plaats gaan vinden. In 2014 is de ondernemingsraad in totaal 16 keer bij elkaar gekomen voor zowel het eigen beraad en de formele overlegvergaderingen. Naast het reguliere overleg met de directie, heeft de ondernemingsraad in 2014 een maal overleg gevoerd met de Raad van Commissarissen, hierin is de algemene gang van zaken binnen Vixia BV besproken. De ondernemingsraad heeft om adviezen in te winnen gebruik gemaakt van haar vaste commissies het Dagelijks Bestuur en de Veiligheid Gezondheid Welzijn en Milieu commissie. Daarnaast zijn per onderwerp commissies samengesteld bestaande uit minimaal 2 OR leden aangevuld met medewerkers die het onderwerp betrof en of extern deskundigen. Op deze wijze zijn in 2014 de volgende onderwerpen behandeld door de ondernemingsraad: Instemmingverzoek contract Zorg van de Zaak. Instemmingverzoek handleiding leidinggevende betreffende verlenen ziekteverlof. Instemmingverzoek deelname opzichter / projectmanager wijkgericht werken aan het SMT (afgewezen door de ondernemingsraad) Instemmingverzoek externe opdracht Effectory inzake MTO Instemmingverzoek Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (afhandeling waarschijnlijk maart 2015). Instemmingverzoek regeling vermoeden misstanden Vixia ( klokkenluidersregeling ). Instemmingverzoek nieuwe regeling jubilea (wederom afgewezen door de ondernemingsraad). Instemmingverzoek werktijden- en verlofregeling Instemmingverzoek Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (afhandeling waarschijnlijk maart 2015). Adviesaanvraag afhandeling transitie Vixia bv fase3. Adviesaanvraag externe opdracht van der Pas Governance Consultancy Management inzake Business Post Vixia BV. Overleg met de werknemersorganisaties In mei 2014 heeft het Georganiseerd Overleg plaatsgevonden met de bestuursleden van FNV, CNV en ABW en de kaderleden van Vixia. In dat overleg is de stand van zaken rondom het Sociaal Plan en de herplaatsingkandidaten besproken.. Sociaal jaarverslag 2014 concept 1.0 Pagina 6 van 24

7 Acquisitie en relatiebeheer De afdeling Verkoop & Acquisitie stelt ieder jaar een commercieel jaarplan op, vertaald naar een actieplan per businessunit van Vixia. In dit jaarplan zijn zowel kwantitatieve doelstellingen ( zoals klantbezoeken, offerteaanvragen en netwerkbijeenkomsten) als kwalitatieve doelstellingen (commerciële activiteitenkalender klanttevredenheidsonderzoek etc.) opgenomen. De omzetontwikkeling van onze relaties wordt door de accountmanagers twee maal per maand gevolgd en de prognoses worden zo nodig bijgesteld. Maandelijks worden de omzetresultaten per businessunit besproken met de verantwoordelijke managers. In het commercieel plan ligt de focus op die activiteiten die passen bij de strategie, de doelstellingen en de (toekomstige) doelgroep(en) van Vixia enerzijds en de toekomstige behoeften in de markt anderzijds. De inzet van de afdeling Verkoop & Acquisitie was in 2014 gericht op: - acquisitie van nieuwe klanten en relatiebeheer (bestendigen samenwerkingsverbanden met huidige partners) - verwerven van verpakkings- en assemblagewerkzaamheden voor de beschutte doelgroep; - acquisitie WOL (Werken Op Locatie) projecten; - uitbreiden van de dienstverleningsactiviteiten op het gebied van schoonmaak en business post en catering en broodjesservice; - acquisitie op nieuwe werksoorten, zoals sortering tweede hands kleding, data-entry werkzaamheden en digitaliseren van archieven; - intensieve samenwerking met de business unit Openbare Ruimte: cross selling. - Intensievere samenwerking met collega SW-bedrijven in Midden- en Zuid-Limburg; - onderzoek naar afzetmogelijkheden tapijten en andere dienstverlening in de Duitse en Belgische grensstreek; - deelnemen aan diverse netwerkactiviteiten (zoals o.a. LWV, Zuyd, After Work Party, de Siter, Locus) ter vergroting van de naamsbekendheid van Vixia Bovengenoemde acties hebben er toe geleid dat er in 2014 weinig tot geen leegloop is geweest binnen name het intern beschut (productie divers) met als resultaat dat er is geplust op de begroting. De realisatie van externe WOL projecten is in 2014 achtergebleven. Een van de oorzaken hiervan is geweest dat bij veel bedrijven de flexibele schil verder werd afgebouwd. Hierdoor is men eerder geneigd werkzaamheden uit te besteden in plaats van het binnenhalen van een groep SWmedewerkers. Dit wil overigens niet zeggen dat er geen kansen zijn in de markt op dit vlak. Er lopen momenteel met een aantal bedrijven onderhandelingen, opgestart in 2014, om werkprocessen in 2015 over te nemen. De afdeling Verkoop & Acquisitie heeft met grote inzet gewerkt aan het verbeteren van de resultaten. Er zijn in meer dan 950 bedrijfsbezoeken afgelegd. Er zijn in totaal 385 offerteaanvragen verworven, waarvan ongeveer 40% heeft geleid tot een opdracht. Ook dit jaar hebben we door de intensieve marktbewerking weer een aantal nieuwe opdrachtgevers binnengehaald, met name voor de businessunits Diversen Productie en Businesspost. Bij enkele bestaande relaties is door actief relatiebeheer de samenwerking en de gerealiseerde omzet verder uitgebreid.. Werkgeversservicepunt (WSP) Middels deelname van Vixia aan het werkgeversservicepunt is ook de samenwerking met de gemeenten binnen de Westelijke Mijnstreek verbeterd op het gebied van gezamenlijke werkgeversbenadering. Maandelijks vindt er een afstemmingsoverleg plaats met de Gemeente Sittard-Geleen, UWV en Vixia. Hierin worden wederzijdse vacatures en werkgeversvraagstukken besproken met als doel de werkgever een passende oplossing te kunnen aanbieden op het gebied van inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In november 2014 heeft er een conferentie plaatsgevonden met als doel hoe de samenwerking tussen de drie Zuidlimburgse werkgeverspunten te intensiveren, met het oog op de Participatiewet. Sociaal jaarverslag 2014 concept 1.0 Pagina 7 van 24

8 Stichting KOM MIT In 2011 heeft Vixia het initiatief genomen om te komen tot een platform van opdrachtgevers en werkgevers in de regio, met als doel om gezamenlijk maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) vorm te geven, met name gericht op de P van People. KOM MIT op maandag 24 maart 2014 in Kasteel Elsloo trendwatcher; Adjiedj Bakas De betrokken organisaties en bedrijven verbinden zich aan elkaar en aan Vixia om zoveel mogelijk werk te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; ofwel door hen in dienst te nemen, ofwel door werkplekken aan te bieden op basis van detachering, ofwel door productie- en/of dienstverleningsopdrachten aan Vixia te verstrekken. De partners verbinden zich voor een aantal jaren aan KOM MIT. KOM MIT biedt de bedrijven en organisaties een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaringen. Ook organiseert KOM MIT regelmatig interessante bijeenkomsten met boeiende sprekers en/of spraakmakende activiteiten. Deze worden goed bezocht. Maart e KOM MIT jaardiner, juni e Zomerbarbecue, november 2014 Najaarsdebat Sla de handen ineen. In 2014 is gestart met het organiseren van workshops voor kleinere groepen rond aansprekende thema s. Februari 2014 Workshop 2 Optimaliseer uw personeelsbestand met MVO, Workshop 3 Een workshop vol bijzondere ontmoetingen. UItimo 2014 waren 83 bedrijven en organisaties founder of partner van de stichting KOM MIT. Met de gemeenten die zelf ook partner zijn - zijn we in overleg om te bezien in welke mate dit platform ook een rol kan spelen bij de re-integratie van andere doelgroepen dan de Wsw-cliënten. Interne en externe communicatie en PR De afgelopen jaren is Vixia erin geslaagd om zichzelf op een positieve manier te profileren door zowel intern als extern meer bekendheid te geven aan activiteiten en gebeurtenissen, onder meer aan het sluiten van overeenkomsten met belangrijke nieuwe opdrachtgevers of samenwerkingspartners. Naast het geven van interviews en het uitbrengen van persberichten, wordt steeds vaker gebruik gemaakt van digitale media (Twitter, Youtube). Zo is de door Vixia zelf ontwikkelde internetsite (www.vixia.nl) een bron van informatie voor potentiële opdrachtgevers, andere geïnteresseerden en ook voor de eigen medewerkers. Nieuw was dit jaar de vrijwillige deelname van Vixia-medewerkers aan een regionaal goed doel, de actie L1 Samen voor de Voedselbank. Primair gaat het natuurlijk om het verzamelen van voedselpakketten maar natuurlijk helpt de deelname ook mee aan de positieve beeldvorming over Vixia en haar medewerkers. Intern worden leidinggevenden en ondernemingsraad na elke vergadering van het managementteam (MT) door middel van een MT-bulletin binnen enkele dagen op de hoogte gesteld van de besproken onderwerpen en de besluiten. De leidinggevenden bespreken deze informatie vervolgens met hun medewerkers in het werkoverleg. Vixia beschouwt het werkoverleg als het belangrijkste informatie- en communicatiemiddel voor de medewerkers. In 2014 is in een aantal informatiebijeenkomsten met leidinggevenden extra aandacht besteed aan de aanpak van het ziekteverzuim (zie de toelichting bij de sociale kengetallen). Om de informatievoorziening richting medewerkers nog verder te optimaliseren, is besloten om te starten met een nieuw intern Personeelsblad. De voorbereidingen voor de 1 ste editie waren eind 2014 in volle gang. Sociaal jaarverslag 2014 concept 1.0 Pagina 8 van 24

9 Vixia KANS BV Vixia KANS BV is een dochter van Vixia BV en jaren geleden opgericht om tijdelijke dienstverbanden te kunnen aanbieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met als doel doorgeleiding naar regulier werken. Cliënten met een contract met de Vixia KANS BV worden bij voorkeur in de vorm van een detachering bij de aanvang van het dienstverband direct extern geplaatst door de gemeenten zelf. De begeleiding wordt uitgevoerd door de casemanager van de aanleverende gemeente; Vixia zorgt voor de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden en de verloning. In sommige gevallen worden cliënten bij Vixia zelf geplaatst, waarbij Vixia BV als inlener fungeert voor Vixia KANS BV. Net als in 2013 is in 2014 Vixia KANS BV veelal ingezet om WWB-cliënten van de gemeente Sittard- Geleen die in de avondploeg van PostNL werkten met behoud van uitkering, na drie maanden voldoende functioneren een tijdelijk contract met Vixia KANS BV aan te bieden. Ook zijn 30 uitkeringsgerechtigden op deze manier aan de slag gegaan in een project van de afdeling DIV (gemeente Sittard-Geleen). De gemeenten Schinnen en Beek hebben eveneens gebruik gemaakt van dit instrument om een aantal WWB-ers te werk te stellen en daarmee hun kans op regulier werk te vergroten. Sociaal jaarverslag 2014 concept 1.0 Pagina 9 van 24

10 Stand van zaken voormalig Mensontwikkelbedrijf - ultimo 2014 WIW-trajecten 1 WWB (KANS) 83 Wsw-trajecten met loonwaarde (fte 126 gedetacheerd /in begeleid werken) totaal 210 Het besluit van de vier gemeenten in februari 2012 om de verticale mensontwikkeling in eigen regie te gaan uitvoeren betekent, dat alle activiteiten van de afdeling Mensontwikkeling (MO) zijn overgedragen aan de gemeenten. Met ingang van 1 maart 2013 is het Mensontwikkelbedrijf van Vixia opgeheven. Trajectbegeleiders en jobcoaches zijn overgenomen door de gemeenten Detacheringen & Begeleid Werken De jobcoaches van Vixia bemiddelen en begeleiden Wsw-medewerkers die werkzaam zijn bij gewone werkgevers, ofwel via een detacheringsovereenkomst, ofwel met een arbeidscontract bij de werkgever (Begeleid Werken). Omdat dit taken zijn die niet kunnen vervallen, maar overgedragen moeten worden, hebben de jobcoaches in 2013 en 2014 hun werkzaamheden bij Vixia voortgezet. Per 1 januari 2015 zijn deze 4 functionarissen overgenomen door de gemeente Sittard-Geleen in de functie van Matcher/begeleider. Bij hen zijn - via een extern mandaatbesluit- de begeleidende en bemiddelende taken belegd ten behoeve van de gedetacheerde Wsw-medewerkers. Zij voeren deze taken uit voor alle gedetacheerden of begeleid werkers, onafhankelijk van hun woonplaats. Voortgang transitie Vixia In 2014 kreeg de ingezette Transitie als gevolg van het opheffen van het Mensontwikkelbedrijf, verder vorm, transitie fase 3. Per augustus 2013 waren al 5,5 formatieplaatsen opgeheven; 4 medewerkers zijn vervolgens gestart met een van-werk-naarwerk-traject onder begeleiding van het Mobiliteitscentrum Sittard-Geleen. Ultimo 2014 heeft één van deze medewerkers zicht op een definitieve plaatsing bij de gemeente Sittard-Geleen, voor de anderen is dat om verschillende redenen nog niet gelukt. Fase 3 omvatte het opheffen van een aantal managementfuncties, het bepalen en bemensen van de sleutelfuncties en het vaststellen van het nieuwe organogram met bijbehorend functie- en formatieplan. De sleutelfunctionarissen zijn per 1 mei 2014 aangesteld met een gerichte opdracht om vorm en inhoud te geven aan hun specifieke aandachtsgebied. Sociaal jaarverslag 2014 concept 1.0 Pagina 10 van 24

11 WERKLEERBEDRIJF De dienstverlening van Vixia in 2014 In 2014 leverde Vixia de volgende diensten aan haar opdrachtgevers: Werkzaamheden in de openbare ruimte en hoveniersdiensten Logistiek en transport Reparatie en onderhoud Schoonmaak Business post Pakketten sorteren voor PostNL Catering Webdesign en -beheer Data entry Sorteerwerkzaamheden Assemblage en montage Verpakkingswerkzaamheden Interne arbeidstraining Werken op locatie Activering Werkzaamheden in de openbare ruimte en hoveniersdiensten In de Westelijke Mijnstreek zijn ruim circa 350 medewerkers van Vixia werkzaam in de openbare ruimte. Naast het uitvoeren van hovenierswerkzaamheden in de breedste zin van het woord, voeren zij ook andere, uiteenlopende opdrachten uit. Een gedeelte van deze medewerkers (ca. 100), voert, in de vorm van Werken Op Locatie, diverse werkzaamheden uit bij het Wijkgericht Werken van de gemeente Sittard-Geleen. Hierbij vindt de aansturing van de werkzaamheden plaats door medewerkers van de gemeente en de begeleiding van de medewerkers door teamleiders van Vixia. De overige gemeenten in de Westelijke Mijnstreek zijn ook aan het onderzoeken of enige vorm van Werken Op Locatie, of wijkgericht werken, ook toepasbaar kan zijn binnen hun gemeente. Uiteraard werkt Vixia met een adequaat en modern machine- en wagenpark. Dat Vixia veiligheid hoog in het vaandel heeft staan, moge blijken uit het feit dat de afdeling Openbare ruimte en de medewerkers VCA** gecertificeerd zijn. Naast het groenonderhoud voor de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek, verzorgt Vixia dit ook voor een aantal woningbouwverenigingen zoals Zo Wonen en Maaskant Wonen. Vixia voert verschillende werkzaamheden uit voor instellingen als Adelante in Hoensbroek, Franciscusoord in Valkenburg en de stichting Pergamijn in Sittard. Een groot aantal bedrijven op de industrieterreinen in Sittard-Geleen, Beek, Stein en Schinnen behoren eveneens tot de opdrachtgevers van de afdeling Openbare ruimte. Een belangrijke partner in deze is het Regionaal afval- en reinigingsbedrijf in de Westelijke Mijnstreek; RWM. Vixia Openbare Ruimte levert diverse chauffeurs voor de diverse machines van RWM en voert direct dienstverlenende taken uit in de reiniging. Om ook in de toekomst werkgarantie te kunnen bieden voor de medewerkers binnen de Openbare ruimte, zoekt Vixia de samenwerking met particuliere bedrijven in de regio. Logistiek en transport Vixia beschikt over verschillende transportmiddelen, waaronder een grote vrachtwagen. Ook in 2014 werden daarmee allerlei materialen en (deel) producten gehaald bij en gebracht naar de opdrachtgevers van Vixia. Vixia beschikt over magazijnen waar (onderdelen van) producten tijdelijk worden opgeslagen. In 2014 is besloten om het grote magazijn op Millenerweg 2 geheel te gaan afsluiten om het voorraadbeheer efficiënter vorm te kunnen geven en de kans op diefstal te verkleinen. Omdat Vixia een werkleerbedrijf is, worden de logistieke processen ook gebruikt voor het opleidingsprogramma. Medewerkers worden bijvoorbeeld opgeleid tot orderpicker of heftruckchauffeur en kunnen vervolgens gedetacheerd worden naar reguliere bedrijven Sociaal jaarverslag 2014 concept 1.0 Pagina 11 van 24

12 Reparatie en onderhoud In 2014 hebben we de bezetting in de werkplaats van Volta Limburg met een medewerker teruggebracht tot zes medewerkers. Dit was in overeenstemming met de afnemende revisie werkzaamheden in de werkplaats. De monteurs in de buitendienst hebben hun twee jaar durende opleiding met een diploma afgesloten. Zij zijn nu breder inzetbaar in het onderhoud van warmwater toestellen. In de Fietsenherstelwerkplaats worden fietsen gerepareerd en afgemonteerd in opdracht van enkele klanten uit de regio. Er is zowel in de markt als bij de Wsw-cliënten veel interesse in deze werkzaamheden. Ook worden tweedehandsfietsen uit ophaalacties van de politie opgeknapt ten behoeve van verkoop aan particulieren. Daarnaast onderhouden we de eigen fietsen en scooters van Vixia, met name voor de Business Post. Door de medewerkers van de facilitaire dienst werden technische onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitgevoerd in de gebouwen en op de terreinen van Vixia zelf en onder meer voor het wagen- en machinepark van de afdeling Openbare ruimte. Daarnaast werkten deze medewerkers ook voor een aantal externe opdrachtgevers. De medewerkers zijn VCA gecertificeerd en mogen technische keuringen uitvoeren in het kader van VOP / NEN Schoonmaak De samenwerking met Balanz Facilitair is in 2014 bestendigd. Door gezamenlijke acquisitie is het mogelijk gebleken om meer opdrachtgevers aan Balanz Facilitair te binden. Business Post De omzet van Business Post is in 2014 gelijk gebleven aan 2013 ondanks het afgenomen postvolume in de markt. Dat betekent wel dat we bezig moeten blijven met het werven van klanten. De acquisitie is gericht op het MKB. Gezien de veranderende markt, die meer gericht wordt op gepersonaliseerde mailings, verwachten we daarin nog te kunnen groeien. Pakketten sorteren voor PostNL Het WOL project bij PostNL pakketten is in 2014 verder uitgebreid. De toename in het aantal verwerkte pakketten is evident. De groei overstijgt de stoutste verwachtingen. Zowel in de ochtend als bij het avondproces zijn we met meer medewerkers aan het werk om de aantallen te kunnen verwerken. Onze medewerkers werken met veel plezier binnen deze projecten. Catering In 2014 hebben we een leidinggevende van MTB ingeschakeld om de catering verder uit te bouwen. We hebben nu bij diverse klanten onze broodjesservice met succes onder de aandacht gebracht. Ook voeren onze medewerkers bij een aantal klanten kantinediensten uit voor rekening en risico van Vixia. Daarnaast worden opnieuw gesprekken gevoerd met marktpartijen om tot samenwerking te komen. Catering Sociaal jaarverslag 2014 concept 1.0 Pagina 12 van 24

13 Webdesign en beheer ( new business ) De werkgroep heeft inmiddels een structurelere vorm aangenomen en de eerste externe, commerciële, opdracht is inmiddels gerealiseerd. Teneinde te kunnen putten uit voldoende resources is een nieuwe cursusgroep geformeerd welke in 2015 verder wordt getraind. Nieuwe opdrachten zitten in de pijplijn, met name op het beheer van content, wordpress setup, versies, plugins, SEO. Verder wordt een marketing instrument uitgewerkt (flyers, prijslijsten) voor de verschillende diensten die worden aangeboden. Deze zullen door de accountmanagers meegenomen worden bij de benadering van relaties. Data entry ( new business ) Sinds januari 2014 voert Vixia voor een nieuwe opdrachtgever sorteer- en data entry werkzaamheden uit. Hiervoor zijn een nieuwe prikkelarme werkplekken ingericht voor medewerkers voor wie deze licht administratieve taken passend zijn. Het betreft reclameacties van bedrijven, waarbij klanten bijvoorbeeld barcodes van producten moeten uitknippen en opsturen, waarmee zij een deel van hun geld kunnen terugkrijgen. Onze medewerkers controleren deze zendingen en voeren de klantgegevens in in het internetprogramma van de opdrachtgever ten behoeve van de terugbetaling. Dit nieuwe team breidt snel uit en heeft doorgaans voldoende tot veel werk. De opdrachtgever is zeer tevreden. Sorteerwerkzaamheden Voor een van de opdrachtgevers van de verpakkingswerkzaamheden voert de afdeling logistiek van Vixia tevens sorteerwerkzaamheden uit. Grote hoeveelheden verpakkingen worden gesorteerd volgens de instructies van de opdrachtgever en terug geleverd aan diverse bedrijven. New business Sinds mei 2014 heeft Vixia een nieuwe opdracht van het Leger des Heil/ReShare. Textiel dat in de Leger des Heil containers wordt verzameld in Midden- en Zuid-Limburg wordt grof gesorteerd. Afval en nat textiel worden verwijderd. Het overige textiel gaat terug naar een van de locaties van het Leger des Heil. Het is de bedoeling dat Vixia op termijn ook de fijne sortering gaat doen en gaat beoordelen welke kledingstukken verkoopbaar zijn in een van de nieuw in te richten verkooppunten van het Leger des Heil. Hierbij zal worden samengewerkt met het team van Confectie. Assemblage en montage Voor een groot aantal verschillende opdrachtgevers worden enkelvoudige en meervoudige montage- en assemblagewerkzaamheden uitgevoerd, bijvoorbeeld voor Thomas Regout International ten behoeve van producten in de automotive branche. Dit soort werkzaamheden is zeer geschikt voor met name cliënten uit de doelgroep van Vixia die enig technisch inzicht hebben en over voldoende motorische vaardigheden beschikken. Vixia voert zowel structurele als incidentele opdrachten uit.. Sociaal jaarverslag 2014 concept 1.0 Pagina 13 van 24

14 Verpakkingswerkzaamheden De verpakkingswerkzaamheden betreffen het ompakken van bulkverpakkingen naar consumentenverpakkingen, bijvoorbeeld het inpakken van bevestigingsmaterialen voor diverse klanten in doosjes met verschillende hoeveelheden, het inpakken van snoepjes, het inpakken van cosmetische producten, etc. In een prikkelarme omgeving worden washandjes, afkomstig uit ziekenhuizen, gesorteerd en gebundeld. Handmatig inpakken is het lichtste werk dat Vixia te bieden heeft voor de medewerkers met de meeste beperkingen. Deze afdeling wordt ook gebruikt voor de re-integratie van medewerkers die na ziekte tijdelijk niet hun eigen werk kunnen uitvoeren en voor medewerkers die blijvend een toename aan beperkingen hebben. Interne arbeidstraining In het interne trainingscentrum van de productieafdeling worden medewerkers vaardigheden aangeleerd die ze nodig hebben bij hun dagelijkse werkzaamheden. Wanneer een nieuwe opdracht binnenkomt, worden de medewerkers eerst getraind om de nieuwe werkzaamheden uit te kunnen voeren. Pas daarna wordt de opdracht in productie genomen. Hierdoor worden veel beginnersfouten vermeden en het komt de kwaliteit van de uitvoering zeer ten goede. Gedurende het verslagjaar is voor een aantal opdrachtgevers op deze manier gestart met nieuwe opdrachten. Werken op locatie Vixia streeft ernaar om in toenemende mate met groepjes mensen verpakkings-, assemblage- en logistieke werkzaamheden uit te voeren op de locatie van de opdrachtgever zelf. Enerzijds levert Vixia dan op de werkvloer de benodigde intensieve begeleiding; anderzijds werken de mensen in een reguliere werkomgeving. Naar verwachting zal deze vorm van extern beschut werken voor een groot deel van de (toekomstige) doelgroep, maar ook voor de opdrachtgevers zeer aantrekkelijk zijn. In januari 2013 is het WOL project bij PostNL pakketten in Holtum Noord succesvol opgepakt door Vixia. In de ochtendploeg werken we van maandag tot en met zaterdag met circa 30 Wswmedewerkers. In de piekperiode rond de feestdagen is de groep tijdelijk met 10 medewerkers uitgebreid. De avondploeg bestaat uit circa 50 medewerkers. Deze medewerkers worden door de gemeente geselecteerd uit met name de WWB-doelgroep. In de uitvoering van deze projecten hebben we de gestelde doelen behaald. Het is een goede werksoort gebleken voor onze Wsw-medewerkers en ook voor de doelgroep WWB. Activering Sinds een aantal jaren heeft Vixia vanuit de afdeling Openbare ruimte een activeringscentrum ingericht. Hier krijgen nieuwe Wsw-cliënten of cliënten die moeten/willen omscholen een vakopleiding gericht op de werkzaamheden die door Vixia worden uitgevoerd. Het is een combinatie van leren en werken, met een stevige begeleiding. Inmiddels is het activeringscentrum van Vixia ook opengesteld voor WWB-cliënten van de gemeenten. Onder regie van het activeringscentrum kunnen deze cliënten niet alleen in de openbare ruimte, maar ook bij de business post of de schoonmaakdienst te werk worden gesteld. De cliënten werken aanvankelijk met behoud van uitkering en kunnen daarna eventueel een tijdelijk contract krijgen bij Vixia KANS BV. Doel van het activeringstraject is om de cliënten in de praktijk werknemersvaardigheden en bepaalde werkzaamheden aan te leren, zodat zij daarna inzetbaar zijn bij gewone werkgevers. Behalve voor cliënten vanuit de gemeenten, biedt het activeringscentrum ook mogelijkheden voor andere externe bedrijven en organisaties om cliënten of medewerkers trainingen te laten volgen. De producten van Vixia in 2014 Millenerpoort Design Tapijten Is een van de drie afdelingen van Vixia waar een totaal product wordt gemaakt. De tapijten worden gemaakt op basis van individuele ontwerpopdrachten van de klanten. Deze worden vertaald naar afmetingen, kleuren, design en materialen en met de klant afgestemd. Het betreft dus altijd maatwerkopdrachten. Doordat er gewerkt wordt met één naald kan er zelfs geschreven worden in de tapijten. De fijnste lijnen, tekeningen en teksten zijn daarbij mogelijk. De twee nieuwe kwaliteiten tapijten die we in 2013 hadden ontwikkeld, vinden veel aftrek in de markt. Sociaal jaarverslag 2014 concept 1.0 Pagina 14 van 24

15 Vanwege de crisis in de huizenmarkt is ook de verkoop van tapijten de afgelopen jaren teruggelopen. De markt leek in het verslagjaar weer wat aan te trekken, maar dat effect was ultimo 2014 bij de tapijtafdeling nog niet echt merkbaar. Confectie Deze afdeling voert voor enkele vaste opdrachtgevers confectiewerkzaamheden uit. Enkele producten worden volledig gemaakt, zoals tassen. Confectie werk leent zich ook voor activering van medewerkers, waarbij hun motoriek getest kan worden en waarbij ze tevens vakkundige begeleiding krijgen om meer van het confectiewerk te leren. Omdat het aantal opdrachten terugloopt, is in 2014 besloten om de afdeling als zelfstandige PMC op te heffen en een aantal medewerkers over te plaatsen. Kwasten Datzelfde geldt voor de afdeling Kwasten. In deze afdeling worden sinds jaar en dag kwalitatief hoogwaardige kwasten geassembleerd. Mede door de diverse handelingen die uitgevoerd moeten worden is deze afdeling, net als Confectie, uitermate geschikt als kleine activeringsafdeling. De omvang van de afdelingen Confectie en Kwasten is in de loop van 2014 teruggebracht en de werkzaamheden zijn verplaatst naar de productieafdeling op Millenerweg 2/2A. In 2015 zal ook de fietsenherstelwerkplaats naar Millenerweg 2A worden verplaatst; dan is de productieruimte op Millenerweg 4 niet meer in gebruik. Getracht zal worden om het pand te vervreemden. Sociaal jaarverslag 2014 concept 1.0 Pagina 15 van 24 Confectiewerk t.b.v. vrachtauto-interieur

16 SOCIALE KENGETALLEN en HRM Stand van zaken ultimo 2014 Wsw BV Aantal fte 956,24 72,06 Aantal personen Vrouwen Mannen personen % personen % < 30 jaar 45 4, jaar ,20 2 2, jaar , , jaar , , jaar , ,3 65 jaar en ouder(*) 8 0,72 0 (*) Nieuwe categorie vanwege de verhoging van de AOW-leeftijd De komende jaren zal dus ruim 40% van de huidige Wsw-bezetting uitstromen door pensionering. Van de BV-bezetting is dat zelfs bijna 50 %. Taakstelling/realisatie SE per gemeente afgerond jaargemiddelde 2014 Taakstelling 2014 Realisatie 2014 Over-/onderrealisatie 2014 Taakstelling 2015 (fictief obv P-wet) Beek 98,00 88,70-9,3 88,49 Schinnen 72,94 74,87 + 1,93 71,37 Sittard-Geleen 745,32 736,87-8,45 725,19 Stein 192,83 192,39-0,5 183,58 Rondom de inwerkingtreding van de Participatiewet per heeft in Wsw-land enige tijd de discussie gespeeld over het al dan niet verlengen van de tijdelijke dienstverbanden. De GR Vixia heeft besloten op voorwaarde van voldoende functioneren- deze dienstverbanden wél te verlengen; waar mogelijk naar een volgend tijdelijk dienstverband of anders naar onbepaalde tijd. In 2015 wordt bezien hoe hiermee verder te gaan. De Wet sociale werkvoorziening is zodanig aangepast dat per 1 januari 2015 geen nieuwe instroom meer mogelijk is. Dit stelt Vixia voor een forse uitdaging: hoe met een steeds kleiner aantal medewerkers dat ook nog flink vergrijst, een zo maximaal mogelijk rendement te behalen. Aantal personen op de wachtlijst Wsw en beschikbaar voor werk - ultimo Beek Schinnen Sittard-Geleen Stein totaal In 2014 zijn er 43 personen van de wachtlijst in dienst getreden in het kader van de Wsw. Door de invoering van de Participatiewet en de wijzigingen in de Wet sociale werkvoorziening, is de wachtlijst Wsw per vervallen. De betreffende cliënten kunnen met inzet van de instrumenten van de Participatiewet door het UWV en de gemeenten naar (aangepast) werk worden bemiddeld. Sociaal jaarverslag 2014 concept 1.0 Pagina 16 van 24

17 Soorten plaatsingen gemiddeld aantal fte in 2014 per gemeente Intern Vixia (= intern beschut) Werken op locatie (WOL) (= extern beschut) Detachering Begeleid werken Beek 34,41 27,47 4,39 2,42 Schinnen 22,11 14,03 6,28 0 Sittard-Geleen 361,32 184,5 68,35 9,34 Stein 79,01 46,44 17,77 7,60 ND gemeenten (*) 47,54 21,34 12,48 0 totaal 554,40 (56,31%) 293,77 (30,39%) (*) Inwoners uit niet deelnemende gemeenten, die via of bij Vixia zijn geplaatst. 109,27 (11,30%) 19,36 (2,00%) Arbeidsontwikkeling De reguliere activiteiten binnen deze afdeling betreffen met name het in beeld brengen van de mogelijkheden van (groepen van) medewerkers waar een bijzonder vraagstelling aan de orde is en het bieden van ondersteuning bij de feitelijke arbeidsontwikkeling van de individuele medewerker. Bij nieuwe medewerkers (43 in 2014) wordt samen met de leidinggevende een individueel ontwikkelplan gemaakt. In 2014 is door de medewerkers van deze afdeling voor 42 cliënten op de wachtlijst herindicatie bij UWV aangevraagd. Ook verzorgt Arbeidsontwikkeling trainingen op gebeid van werknemersvaardigheden en zelfredzaamheid. In het kader van het terugbrengen van de deelname aan het collectieve vervoer, heeft Arbeidsontwikkeling 11 personen individueel getraind in het zelfstandig reizen tussen woon- en werkadres. Bijzonder was dit jaar onder meer de pilot loonwaarde die is uitgevoerd voor de Levanto Groep in het kader van het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden tussen Wsw en dagbesteding. Voor een aantal deelnemers aan dagbestedingactiviteiten binnen Levanto heeft de afdeling Diagnostiek en Training via diverse instrumenten een loonwaardebepaling gedaan. Omdat er geen sprake was van een reguliere werkplek is er een globale loonwaardebepaling gedaan vooral op basis van gegevens van de betreffende deelnemer en de ervaringen bij de dagbesteding In dit aanloopjaar richting de Participatiewet is vanuit Arbeidsontwikkeling verder deelgenomen aan: - de werkgroep diagnose Zuid-Limburg; deze werkgroep is een initiatief van het Regionaal Arbeidsmarkt Netwerk (RAN) en het Stedelijk Netwerk Zuid-Limburg (de centrumgemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard) - de stuurgroep, samen met de manager cluster intern beschut, en werkgroep van de Ketensamenwerking Participatie Westelijke Mijnstreek; bij deze ketensamenwerking zijn betrokken Ribw, PIW, Moveoo en Vixia. In het kader van deze samenwerking zijn 2 personen aangemeld bij Vixia voor een diagnostisch onderzoek. In 2015 wordt deze deelname gecontinueerd. Sociaal jaarverslag 2014 concept 1.0 Pagina 17 van 24

18 Opleidingen 2014 Soort opleiding Gestart incl. Met succes Afgerond; Nog Tussentijds lopend nog lopend afgerond niet gestopt geslaagd Vak-/ functiegerichte opleiding Veilig werken / VCA ( WSW en BV ) BHV / EHBO/ Reanimatie Computervaardigheden Basisvaardigheden Nederlands/Rekenen Leidinggeven / Begeleiden / Coachen Zelfredzaamheid AKA / BBL Totaal SW en BV : Veilig werken / VCA (600 banenplan) Diversen (600 banenplan) 9 9 Veilig werken / VCA (VDL/NedCar,AB)) Veilig werken / VCA (W&I) Totaal : Opleidingen: aantal medewerkers (SW en BV) Medewerkers aangemeld en gestart met opleiding 533 Medewerkers aangemeld maar niet deelgenomen, met kennisgeving 23 Medewerkers aangemeld maar niet deelgenomen, zonder kennisgeving 23 Na aanmelding uit dienst 1 Totaal aantal medewerkers aangemeld 580 Opleidingen 600 banenplan, VDL/NedCar, W&I, AB-werkt : Medewerkers aangemeld en gestart met opleiding 129 Medewerkers aangemeld maar niet deelgenomen, met kennisgeving 16 Medewerkers aangemeld maar niet deelgenomen, zonder kennisgeving 48 Totaal aantal medewerkers aangemeld 193 De totale opleidingskosten in 2014 bedroegen ; we hebben afgerond aan WVA ontvangen. Onderdeel van de core business van Vixia is het ontwikkelen van de inzetbaarheid van cliënten in het arbeidsproces. Dit geldt zowel voor cliënten die op termijn detacheerbaar zijn bij een reguliere werkgever: - ontwikkeling op de werkladder als voor Wsw-medewerkers die aangewezen blijven op een beschutte werkomgeving, binnen of buiten Vixia ( - ontwikkeling op de trede -). Hiervoor zijn opleidingen natuurlijk een belangrijk instrument. In nauwe samenwerking met onder meer de ROC s, het Arcus College, Leeuwenborgh opleidingen, Gilde opleidingen en het Citaverde college, biedt Vixia tal van opleidingen aan op uiteenlopende terreinen en diverse niveaus. Sociaal jaarverslag 2014 concept 1.0 Pagina 18 van 24

19 Voor opleidingen in het kader van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) is Vixia door de volgende landelijke organen erkend als leerbedrijf voor de hieronder genoemde branches: 1) KCH Confectie en textiel 5) Calibris Zorg, welzijn en sport 2) Kenteq Techniek 6) Aequor Groenvoorziening 3) Ecabo Administratieve functies 7) VTL Transport en Logistiek 4) Savantis Schoonmaak 8) Kenwerk Horeca Gemiddeld ziekteverzuimpercentage Vixia 2014 Wsw-medewerkers BV-medewerkers Percentage 14,62 18,19 18,2 19,7 7,65 7,24 6,7 6,1 Frequentie 2,24 2,49 2,36 2,22 1 1,42 1,38 1,47 Ondanks een maximale interventie, is het ziekteverzuim onder de BV-medewerkers in 2014 licht gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De stijging wordt met name veroorzaakt door een aantal langdurig zieken. Het ziekteverzuim onder de Wsw-medewerkers is flink gedaald. Het onveranderd hoge verzuim is voor het MT aanleiding geweest om er nog meer bovenop te gaan zitten. Met ingang van is een andere Arbodienst gecontracteerd: Zorg van de Zaak. Afgesproken is om tijdelijk een stapje terug te doen in het eigen regiemodel. De leidinggevende heeft weliswaar nog steeds de regie over het verzuim van zijn medewerkers maar wordt daarin ondersteund door de verzuimcoaches van de Zorg van de Zaak en door de eigen P&O-adviseurs. In een aantal sessies is de nieuwe aanpak gepresenteerd aan alle leidinggevenden en is gevraagd om hun persoonlijke committent. In deze aanpak vindt al heel in het begin van een verzuimsituatie een inhoudelijke evaluatie tussen leidinggevende en Arbodienst plaats. Ook zijn de sancties richting werknemer bij het zich niet houden aan de regels verder uitgebreid. Gemaakte afspraken worden strak opgevolgd, de sturing op verzuim is op alle niveaus aangescherpt en de kennis over hoogte, oorzaak en oplossen van het verzuim verder vergroot. Als digitaal instrument is het verzuimportaal Zorg van de Zaak online in gebruik genomen waar alles rondom verzuim wordt vastgelegd door leidinggevende, P&O en arbodienst en waarin de wettelijke termijnen worden bewaakt en gesignaleerd. De nieuwe aanpak bleek al snel succes te hebben; per 1 april was het verzuimpercentage 17,2 en per 1 oktober 15,1 en per 31 december 2014: 14,62. Sociaal jaarverslag 2014 concept 1.0 Pagina 19 van 24

20 Incidenten en (bijna) ongevallen in 2014 Ongevallen Ongevallen worden regelmatig gemeld en melding geregistreerd in op het Intranet-MMS. Er zijn in 2014 geen ernstige ongevallen gebeurd en evenmin ongevallen die gemeld moesten worden bij Inspectie SZW. Deze ongevallen zin al volgt in te delen: Cluster Afdeling Aantal Extern Openbare Ruimte 16 Schoonmaakdienst 1 Business Post 1 PostNL 1 Intern Verpakking 2 F&I Interne Dienstverlening 1 KAM 1 F&C Fin. Administratie 1 Directie Secretariaat 1 Totaal 25 Het betreft hier : 17 ongevallen, 3 incidenten, 2 verkeersongevallen, 1 hondenbeet, 1 insectenbeet, 1 mogelijke blootstelling aan Gevaarlijke Stoffen. Het soort letsel is bij deze (bijna) ongevallen als volgt gecategoriseerd: Soort letsel: Kneuzing 9 Snij- / schaafwond 5 Fractuur 2 Oogletsel 2 Ademnood 1 Hondenbeet 1 Insectenbeet 1 Jeuk/irritatie 1 Tand/kaakletsel 1 Geen letsel 2 Incidenten In het kader van agressie en geweld worden A&G-incidenten gemeld bij KAM en sedert 2011 geregistreerd. Jaartal Aantal meldingen Gezien de aandacht die agressie en geweld het laatste jaar heeft gekregen zien we het aantal meldingen ook stijgen. Enerzijds door een feitelijke toename en anderzijds door een betere discipline in het melden. Sociaal jaarverslag 2014 concept 1.0 Pagina 20 van 24

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2015

SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2015 SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2015 Voorwoord De Participatiewet 2015 heeft tot gevolg dat de wachtlijst Wsw is vervallen waardoor er geen nieuwe medewerkers meer kunnen starten in deze regeling. Ook instroom

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 203 Assemblagewerk halffabrikaat voor garagepoorten Voorwoord Het afgelopen jaar was opnieuw een roerig jaar voor Vixia. Binnen en buiten de organisatie nam de onzekerheid toe.

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2012

SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2012 SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2012 Catering (foto bedrijfsrestaurant Vixia Millenerweg 2) Voorwoord 2012 was alweer een belangrijk jaar voor Vixia. In 2011 werden de contouren van de nieuwe Wet werken naar

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 14 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet sociale werkvoorziening; b. gemeenten: de gemeenten die

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013 Samenvatting Net zoals vorig jaar zijn de ontwikkelingen op personeelsgebied in lijn van de voorgaande jaren. Zo blijven we op gebied van instroom van nieuwe medewerkers achter bij het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers

Nadere informatie

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015.

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015. Zaaknummer 00466517 Onderwerp 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Januari 2017 Inleiding Het Meldpunt Zorg is een initiatief van de Stichting Samen Onbeperkt in samenwerking het Buurtloket 6211. Naast

Nadere informatie

Even voorstellen: wie zijn wij? Opbouw workshop: basis + verdieping Keuze verdieping:

Even voorstellen: wie zijn wij? Opbouw workshop: basis + verdieping Keuze verdieping: Nieuw Beschut Werk ervaringen bij gemeente Den Haag samen met de Haeghe Groep Karin Sleeking - Directeur AenO fonds gemeenten Annelotte Dijkman - De Haeghe Groep Programma Introductie Feiten en cijfers

Nadere informatie

SAMEN NIEUWE WERELDEN VERKENNEN. Op reis met het thema arbeidsparticipatie 24 september 2015

SAMEN NIEUWE WERELDEN VERKENNEN. Op reis met het thema arbeidsparticipatie 24 september 2015 SAMEN NIEUWE WERELDEN VERKENNEN Op reis met het thema arbeidsparticipatie 24 september 2015 Kernvraag 1: Heeft de invoering van de Participatiewet iets veranderd onder de leden van de NVRD? Kernvraag 2:

Nadere informatie

Denk Breed. Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen

Denk Breed. Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen Denk Breed Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen Mensen met iets kunnen een organisatie verrijken. Deze mensen kunt u inhuren via Breed. Dit kan via individuele detachering of groepsdetachering.

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Vixia 2014

Ontwerpbegroting Vixia 2014 Ontwerpbegroting Vixia 2014 Gemeentebladnummer: 2013/30 2013/6568 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller M. Meurkens Aan de Raad Voorstel: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF08.20060 Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Portefeuillehouder: de heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: de heer A.R. v.d. Schoot / mevrouw M. van Dun Telefoonnummer:

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Inhoudsopgave MEDEWERKERS IN BEELD... 3 PERSONEELSBESTAND... 3 FORMATIE EN LEEFTIJD... 3 LEEFTIJDSOPBOUW... 4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 4 WELZIJN... 5 MOBILITEIT...

Nadere informatie

Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003. 3 februari 2003

Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003. 3 februari 2003 abcdefgh Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003 3 februari 2003 Inhoudsopgave........................................................................................ 1. Inleiding 3 2. Evaluatie Plan van

Nadere informatie

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 IBN uitvoeringsregie, begeleiding en ontwikkeling van mensen Even wat getallen Landelijk

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Sturing en bedrijfsvoering SW Steller J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 41 57 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6168312 Datum Uw brief van Uw

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen?

De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen? Innovatie onderweg De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen? Het perspectief in 2012 1 Bezuinigingen op Wsw, Wajong & P-budget 2 Nieuwe instroom uit de Wajong 3 Nieuwe instroom uit Wsw 4 Nieuwe

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Kader van het regionaal arbeidsontwikkelbedrijf Voorne-Putten

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Kader van het regionaal arbeidsontwikkelbedrijf Voorne-Putten Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 24 februari 2014 Sector: Inwonerszaken Team : Werk, Inkomen & Service Ingekomen d.d. Adviesnr. 91440 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen door:

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2015 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2015 ERGON WERKT. Het eerste jaar van de Participatiewet is een feit. We zijn over aan het gaan van uitvoering van de Wajong, WWB en WSW naar uitvoering van de

Nadere informatie

Advies: Instemmen met de Raadsinformatiebrief over ziekteverzuimaanpak

Advies: Instemmen met de Raadsinformatiebrief over ziekteverzuimaanpak VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. Walboomers Tel nr: 8858 Nummer: 16A.00296 Datum: 22 maart 2016 Team: CP Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: M. van Kruijsbergen N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk.

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Om bij onze doelgroepmedewerkers de focus op uitstroom te krijgen, is het van belang dat we vanuit

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 286734 Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden

Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden Algemeen en Dagelijks Bestuur Modernisering Wsw 2008 Inleiding Per l januari 2008 wordt de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Om deze modernisering

Nadere informatie

Afwijking Prognose vs Begroting

Afwijking Prognose vs Begroting Halfjaarbericht 2016 De ontwikkelingen van de prognose 2016 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016. Paragraaf financieel Samenvatting - belangrijkste ontwikkelingen Puntsgewijs wordt de ontwikkeling

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INSTROOM In 2010 zijn 12 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is sterk gedaald ten opzichte van 2009 en

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen De markt beweegt verder Rechte tellingen Rapport: nog te verschijnen September 2010 Projectnummer: 09/516 V. Veldhuis, MSc drs T.J. Veerman m.m.v. drs. D.A.G. Arts J.W. van Egmond AStri Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding Zaaknummer: Z-16-70160 Documentnr.: PI-16-95484 Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik Analyse tekort inkomensdeel 2016 Inleiding Via dit document informeren wij u over het verwachte tekort voor

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016 Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding 1. Adviesraad Sociaal Domein 1.1 Doelstelling 1.2 Leden 1.3 Organisatie 1.4 Aandachtsgebieden 2. 2.1 Interne organisatie 2.2 Externe contacten

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.J.J.M. Gulpen. Commissie: ja Op 25 februari 2016

Portefeuillehouder: M.J.J.M. Gulpen. Commissie: ja Op 25 februari 2016 Advies aan burgemeester en wethouders ^ g e m e e n t e Simpelveld Datum advies: 13 januari 2016 Afdeling: IBR Zaakkenmerk: 58850 Behandelend ambtenaar: Financiële consequenties: Eenmalig/ structureel:

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad,

Aan de leden van de gemeenteraad, Aan de leden van de gemeenteraad, Afspraakbanen In het Sociaal Akkoord dat tussen Rijk en sociale partners is afgesloten, is afgesproken dat werkgevers de komende tien jaar 125.000 extra banen realiseren

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw 1 OOTïto emeente nr(s) geregistreerde stuk(ken): 103005 blad: 1/5 datum nota: 8 december 2015 programma: 7. Arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening werkdoel: 1090 - Ontwikkelingen op het gebied van

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers?

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Vragen en antwoorden over outsourcing-projecten Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Outsourcingprojecten zijn relevant voor medewerkers als een bedrijf niet alleen ICT-diensten

Nadere informatie

VOORGESCHIEDENIS / WAT IS ER AAN DE HAND?

VOORGESCHIEDENIS / WAT IS ER AAN DE HAND? Aan de Raad Made, 13 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 14 Onderwerp: Modernisering Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: M. Vos - Kroeze Ambtelijke

Nadere informatie

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 1 maart 2006 Adviseren en instemmen 1 maart 2006 Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen 2 1 Adviseren De ondernemingsraad heeft in het kader

Nadere informatie

Naam steller, telefoon. De ontwikkelingen bij re-integratievoorziening De Rotonde; periode 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015.

Naam steller, telefoon. De ontwikkelingen bij re-integratievoorziening De Rotonde; periode 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015. Onderwerp Voortgang De Rotonde Datum Naam steller, Ester Biezen Kenmerk telefoon 06-5538 2638 Afdeling PWI Portefeuillehouder Kees van Geffen Kennisnemen van De ontwikkelingen bij re-integratievoorziening

Nadere informatie

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Concept 2 SG 6 februari 2012 1 1. Inleiding De ISD-ML en de WML zijn voornemens om zowel bestuurlijk als organisatorisch te fuseren. Tot dit voornemen hebben

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD

BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand

Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand Adviesnr. : 4 Datum : 20 april 2017 Colofon De Adviesraad Samenleving Wageningen is geïnstalleerd op 1 oktober 2016. De Adviesraad bestaat

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV NMC 1170.001 Het bedrijf 1. Korte beschrijving Dar NV Dar is een naamloze vennootschap met een directie en een onafhankelijke Raad van Commissarissen. Dar is opgericht in 2000 als verzelfstandigd bedrijf

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen (050) Voortgang en borging Kansen in Kaart J.Y. Bruining De leden van de raad van de gemeente Groningen (050) 367 62 68-6537682 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang in het

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie