Begroting/jaarplan 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begroting/jaarplan 2011"

Transcriptie

1 Begroting/jaarplan 2011

2 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU

3 Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie Utrecht. Deze tekst is mede tot stand gekomen op basis van de informatieve gesprekken die sinds juni jl. zijn gevoerd met diverse culturele instellingen en andere partners in de stad, dat wil zeggen hun directeuren en medewerkers, en de inzichten die deze gesprekken opleverden. Tevens hebben de medewerkers van de Stichting Cultuurpromotie Utrecht zelf voor enthousiaste input gezorgd. Wij hopen dat dit alles geleid heeft tot een leesbaar maar vooral richtinggevend jaarplan. Tot slot willen we niet onvermeld laten dat de nog jonge Stichting de afgelopen periode veel baat heeft gehad bij de adviezen en grote betrokkenheid van verschillende ambtenaren van de afdelingen Stadspromotie en Culturele Zaken van de gemeente. Daarvoor dank. Stichting Cultuurpromotie Utrecht Broos Schnetz voorzitter bestuur Hanneke Bouwsema directeur

4

5 Inhoud 1. Inleiding Stichting Cultuurpromotie Utrecht (SCU) Inleiding Inzet voor culturele veld Samenwerking partners Organisatie en financiering Acties SCU Culturele Zondagen Inleiding Marketing/communicatie Vrijwilligers Programmering Acties CZ Utrechts Uitburo Inleiding Collectieve Cultuurmarketing Kaartverkoop en informatiepunt Acties UU Vooruitblik vanaf Inleiding Culturele Zondagen variant Culturele Zondagen variant Tot slot Financieel kader en begroting Omgevingsfactoren Toelichting subsidieaanvraag Subsidieaanvraag Begroting Bijlagen Bijlage 1 Overzicht SCU in cijfers/kpi s Bijlage 2 Bestuur Bijlage 3 Medewerkers Bijlage 4 Missie, plaats en partners SCU... 41

6

7 Hoofdstuk 1 Inleiding Januari 2011 bestaat de Stichting Cultuurpromotie Utrecht precies een jaar. Een jaar waarin de fusie van een papieren document 1 werkelijkheid werd. Er is verhuisd, een bestuur geformeerd en een directeur gevonden, en er is een aanvang gemaakt de verschillende organisaties van Utrechts Uitburo en Culturele Zondagen daadwerkelijk tot één organisatie samen te voegen. Zodat de meerwaarde die door de bedenkers werd gezien, gestalte krijgt. Een eerste proeve van deze synergie is zichtbaar tijdens het Uitfeest Het jaar 2011 zal in het teken staan van een verdere integratie van de activiteiten van Uitburo en Culturele Zondagen. Zodanig dat de Utrechtse culturele instellingen optimaal ondersteund worden bij hun inzet een divers publiek te bereiken, nieuwe publieksgroepen aan te boren en herhaalbezoek te stimuleren. Onderzoek, verantwoording en zichtbaarheid zullen daarbij voor SCU de leidraad vormen. Om te weten of de activiteiten aansluiten bij de verwachtingen, wensen en inzichten van het veld, stelt SCU een denktank in. Daarmee wordt de collectieve cultuurmarketing nog gerichter vormgegeven. Tevens zal SCU de voorhoedefunctie die het Utrechts Uitburo de afgelopen jaren heeft opgebouwd op het gebied van nieuwe (marketing)technieken, verder uitbouwen. Daarbij zijn tenminste twee criteria richtinggevend: het comfort en de wensen van de bezoeker, en de mogelijke kostenbesparingen voor de instellingen. Op termijn is SCU dé cultuurmarketingexpert voor de culturele instellingen, een bindende en onmisbare spin in het Utrechtse culturele web. Culturele Zondagen is sinds de start in 2002 uitgegroeid tot een origineel en succesvol merk. Sterk door een verrassende programmering en een enthousiaste medewerking van de vele culturele instellingen en tal van maatschappelijke organisaties. Acht jaar later is het tijd voor reflectie, dat voelt het veld, dat voelen de organisatoren. Het hierover in 2010 gestarte gesprek met de sector, wordt in 2011 voortgezet. Verdieping, minder is meer, focus en intensieve samenwerking met partners in de stad zullen belangrijke elementen van de nieuwe jas zijn. Vooralsnog staan SCU vanaf 2012 twee varianten voor ogen. Variant één staat voor een verdieping van de huidige Zondagen met aan de voorkant een ruime dialoog met de sector over de inhoud en een logische opbouw van de jaarprogrammering. Daarbij wil SCU de zondagen met de betrokken partners zodanig inhoudelijk en publicitair vormgeven dat zij meer dan tot nu toe, landelijk bezoekers gaan trekken. De tweede variant betekent een grotere wijziging: vanaf 2012 wordt een aantal Culturele Zondagenplus georganiseerd, culturele weekenden met een landelijke uitstraling. Deze weekenden sluiten aan op bestaande of nieuwe evenementen, en zullen in samenspraak met diverse culturele partners in de stad, en ook Utrecht Toerisme ontwikkeld worden. De achterliggende gedachte is dat Culturele Zondagen een goed middel is om Utrecht richting 2018 landelijk en zo mogelijk buiten de landsgrenzen op de kaart te zetten. Naast deze zogenaamde Culturele Zondagenplus, zullen een aantal Culturele Zondagenlab ontwikkeld worden, zondagen waarbij het experiment een prominente rol krijgt (zie verder hoofdstuk 5). Bij de nieuwe vormgeving van Culturele Zondagen, wil SCU zoveel 1 Fusiedocument d.d.3 maart Ook de organisatie van het Uitfeest, voorheen een zelfstandige stichting, is bij de nieuwe stichting ondergebracht. 7

8 Hoofdstuk 1 mogelijk aansluiten bij bestaande goedlopende evenementen. De achtergrond van deze gedachte is dat SCU vermoedt dat de stad Utrecht de komende jaren ook richting 2018 gebaat is bij een grotere focus en niet bij meer festivals en nieuwe evenementen. SCU zou in het verlengde hiervan het initiatief willen nemen voor een discussie over het culturele klimaat en de schakering van culturele activiteiten in de stad: doen we het goede en doen we het goede goed. Voorafgaand aan een herpositionering van Culturele Zondagen in 2012, zullen de Culturele Zondagen in 2011 voorlopig grotendeels op de vertrouwde manier geprogrammeerd worden. In 2011 zullen er acht en mogelijk negen Culturele Zondagen worden geprogrammeerd (zie hoofdstuk 3). Het Uitburo is twee jaar geleden van start gegaan omdat partners in het veld een dergelijk buro voor de stad Utrecht wenselijk achtten. Het Uitburo wordt deels gefinancierd via bijdragen van de culturele instellingen. Deze contributies staan onder druk door bezuinigingen die de instellingen treffen. Het niet meer willen of kunnen voldoen van de bijdrage aan het Uitburo heeft een direct effect op de prestaties en daardoor de continuïteit van het Uitburo. In zijn jonge bestaan en qua activiteiten op de voet gevolgd door het Nederlands Uitburo en de collega s in den lande, heeft het Utrechts Uitburo de afgelopen twee jaar zijn naam gevestigd. Vooral door voorloper te zijn bij de introductie van nieuwe succesvolle marketingtechnieken. De activiteiten van het Uitburo bevinden zich nu in een cruciale fase van doorontwikkeling, het effect van mogelijk wegvallende contributies behoeft dan ook speciale aandacht van de subsidieverstrekkers. Net als andere organisaties en bedrijven heeft de Stichting Cultuurpromotie Utrecht last van een veranderend financieel klimaat. Aangezien Culturele Zondagen voor een goed deel afhankelijk is van inkomsten van derden, leveren de teruglopende fondsen en wegvallende incidentele subsidies een behoorlijke financiële uitdaging op. Vanzelfsprekend onderzoekt SCU de mogelijkheden om de financiële basis te verbreden (zie voor een verdere toelichting hoofdstuk 2 en 6). Opbouw jaarplan en samenvatting Het jaarplan 2011 is voor een belangrijk deel nog opgebouwd langs de lijnen van de oorspronkelijke organisaties Culturele Zondagen en Utrechts Uitburo. Het is onoverkomelijk dat er sprake is van inhoudelijk overlapping tussen de verschillende hoofdstukken, in feite een goed teken omdat daaruit valt af te leiden dat de integratie tussen de verschillende activiteiten in volle gang is. In het verlengde van deze integratie pleit SCU nogmaals voor de samenvoeging van subsidiestromen. Deze samenvoeging zal leiden tot grotere efficiency zowel aan de kant van SCU als aan de kant van de gemeente. In het jaarplan 2011 zijn aparte hoofdstukken gewijd aan achtereenvolgens het overkoepelende SCU, de Culturele Zondagen en het Utrechts Uitburo. Elk van deze hoofdstukken wordt afgesloten met een overzicht van geplande acties in Deze overzichten lezen als een samenvatting van de plannen van SCU voor Op meer abstract niveau kan gezegd worden dat SCU in 2011 inzet op: Intensieve dialoog met de sector via denktank (SCU/UU) en redactieraden (SCU/CZ) Ruime samenwerking met partners als VvU, Utrecht 2011, Stadspromotie, Utrecht Toerisme Verbreding van financieringsmogelijkheden activiteiten Automatisering activiteiten Uitburo Landelijke uitstraling activiteiten Culturele Zondagen 8

9 Hoofdstuk 1 Tot slot. Ook gezien de ambities richting 2018 is het belangrijk dat continuïteit in aandacht voor het culturele aanbod kan worden gegarandeerd. Het is aan SCU zelf, maar zeker ook aan de gemeentelijke overheid en politiek, de komende jaren ervoor zorg te dragen dat voor alle bewoners van Utrecht en geïnteresseerden daarbuiten, cultuur toegankelijk blijft en daarmee de samenhang in de Utrechtse samenleving te waarborgen. 9

10 Hoofdstuk 2 Stichting Cultuurpromotie Utrecht (SCU) Inleiding In 2011 kristalliseert zich de overkoepelende rol van SCU in relatie tot de producten Culturele Zondagen en Utrechts Uitburo, verder uit. Het is de opdracht voor SCU de culturele instellingen te faciliteren en een initiërende rol te spelen onder andere op gebied van onderzoek, nieuwe vormen van marketing, en aangaande vraagstukken die zich lenen voor een overkoepelende aanpak. Met als gemeenschappelijk doel het aantal bewoners en bezoekers van Utrecht dat op enigerlei wijze in aanraking komt met kunst en cultuur te verhogen. Het jaar 2011 wordt daarnaast gebruikt om nieuwe initiatieven richting 2012 te ontwikkelen en uit te werken. Uitdrukkelijk wordt daarbij de samenwerking gezocht met partners in de stad die zich eveneens inzetten om Utrecht zowel lokaal, regionaal als ook (inter)nationaal verder vorm te geven als stad en centrum van kennis en cultuur. In die zin wordt samengewerkt met organisaties als de Vrede van Utrecht, Utrecht 2018, Utrecht Toerisme en het programmabureau van Stadspromotie. Evenals Stichting Utrechts Museumkwartier zoekt SCU in de huisstijl aansluiting bij het bekende Utrecht logo om daarmee binnen en buiten Utrecht (culturele) eenheid uit te stralen. Hieronder volgen de onderwerpen die SCU in 2011 zal oppakken. Inzet voor culturele veld Denktank SCU/Uitburo Met name het Utrechts Uitburo is een voorloper waar het gaat om ontwikkeling en introductie van nieuwe methoden om doelgroepen gericht te benaderen. Te denken valt aan verdere prijssegmentatie, inzet social media, narrow casting, kortingen via studentenpas, bibliotheekpas, etc. Om te weten waar de partners in het culturele veld op korte en lange termijn behoefte aan hebben, welke ideeën bij hen leven, zal SCU een denktank met een aantal vertegenwoordigers uit het veld instellen; geen zwaar opgetuigd iets, maar bedoeld ter toetsing en kennisdeling. Festivaloverleg Sinds september 2009 is het festivaloverleg mede op initiatief van Festival aan de Werf ingesteld. Dit overleg valt feitelijk uiteen in verschillende overleggen, die zich respectievelijk bezighouden met marketing, logistiek, beleid en duurzaamheid. Tot dusverre is dit overleg gefinancierd door Stadspromotie (eindigt december 2010). Het Utrechts Uitburo en Culturele Zondagen hebben in de afgelopen periode een inhoudelijke betrokkenheid gehad. Het festivaloverleg heeft in de anderhalf jaar van zijn bestaan mooie resultaten neergezet. De initiatiefnemers zijn op dit moment bezig een visie voor de lange termijn te ontwikkelen. Nu SCU in het leven is geroepen lijkt het voor de hand te liggen dit festivaloverleg te faciliteren, zodat de lijnen kort blijven, ook in relatie tot de hierboven genoemde denktank. Over het faciliteren van dit overleg vanuit SCU worden gesprekken gevoerd met de gemeente. Marketingbijeenkomsten en vervolg Twee keer per jaar organiseert het SCU/UU zogenaamde marketingbijeenkomsten voor bij SCU/UU aangesloten leden. Deze zijn bedoeld ter inspiratie en uitwisseling van ideeën op een praktisch niveau. Daarna gaat iedereen weer terug naar huis, zoals een van de deelnemers het stelde, en over tot drukke orde van de dag. Om beter gevolg te kunnen geven aan het gehoorde tijdens de 10

11 Hoofdstuk 2 bijeenkomsten zou SCU/UU in 2011 een medewerker deels willen vrijmaken om op regelmatige basis instellingen die daar behoefte aan hebben, te bezoeken, en hen met raad en daad ter zijde te staan. Deze gedachte wordt eerst getoetst in de denktank. Op termijn zal SCU één van de marketingbijeenkomsten vervangen door een zogenaamd SCUsymposium waar op een meer abstract niveau onderwerpen en toekomstige ontwikkelingen in de (Utrechtse) culturele sector worden belicht. Tevens kunnen sprekers over andere voor de sector relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen voor een dergelijk symposium worden uitgenodigd. Onderwerpen waar aan gedacht kan worden zijn hoe de theaterbezoeker/cultuurminnaar er over vijftig jaar uitziet, en wat dat voor de praktijk van vandaag kan betekenen, wat zijn de ervaringen met en kansen voor verregaande prijssegmentatie in de cultuursector, et Niet bij SCU/UU aangesloten leden zijn uiteraard van harte welkom bij bovengenoemde bijeenkomsten maar dienen daarvoor te betalen. SCU zal daarin vanaf 2011 duidelijk beleid voeren. Onderzoek Het Utrechts Uitburo heeft in 2009 het initiatief genomen voor het onderzoek De Utrechtse Cultuurprofielen 3. Afgelopen zomer zijn van het overkoepelende onderzoek de resultaten gepresenteerd. Leden van het Utrechts Uitburo is de mogelijkheid aangeboden tegen gereduceerde tarieven deelanalyses te laten uitvoeren. Het ligt in de bedoeling in de eerder genoemde denktank te inventariseren tot welke vervolgstappen de uitkomsten van dit onderzoek bij de diverse instellingen hebben geleid, en of het onderzoek aanleiding geeft tot overkoepelende initiatieven en eventueel vervolgonderzoek. Ook de mogelijkheden en kosten van continue bezoekersonderzoek 4 zijn aan de sector gepresenteerd, een onderzoek dat aanvullend is op bovenstaand onderzoek. Naar aanleiding van beide onderzoeken en bevindingen zal SCU in 2011 voorts bekijken hoe deze onderzoeks en kennispoot verder vorm te geven. Leden en niet leden SCU/UU Het wordt in deze tijden van krapte ook voor SCU belangrijk aan het veld helder te communiceren welke activiteiten standaard voor de aangesloten instellingen ingezet worden en welke mogelijkheden er aanvullend zijn. Voor de niet leden moeten eveneens duidelijk zijn dat zij ook van de diensten van SCU/UU gebruik kunnen maken en welk prijskaartje aan de losse activiteiten hangen. Samenwerking partners SCU zal de komende jaren zoveel mogelijk samenwerken met partners die op de een of andere wijze bijdragen aan het verder neerzetten en aantrekkelijk maken van Utrecht als stad en centrum van kennis en cultuur. Waarbij SCU ernaar streeft vooral een samenbindende partner te zijn. Met verschillende instellingen heeft SCU via het Uitburo en Culturele Zondagen in de afgelopen jaren een natuurlijke en zinvolle samenwerking ontwikkeld. Zo werkt Culturele Zondagen jaarlijks samen met de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. De samenwerking betreft ondertussen ook initiatieven op gebied van cultuurmarketing via de websites van genoemde instellingen. In 2011 zal aansluitend de mogelijkheid onderzocht worden 3 EMC Cultuuronderzoeken, juni Continue bezoekersonderzoek in de Utrechtse cultuursector, Hendrik Beerda brand consultancy. Een initiatief van SCU/CZ, vanaf het Kadeconcert op 4 juli jl. structureel ingevoerd tijdens de Culturele Zondagen 11

12 Hoofdstuk 2 een speciale studentenpas te ontwikkelen die korting geeft op het bezoek aan culturele instellingen. Met Utrecht Toerisme ligt er het voornemen om richting 2011 maar vooral 2012 samen op te trekken in het ontwikkelen van nieuwe producten ten behoeve van een langer verblijf van inwoners van Nederland en zo mogelijk buiten Nederland, in de stad Utrecht. Daartoe worden culturele arrangementen met verschillende segmenten ontwikkeld, waarbij Culture Zondagen de trekker zou zijn. Dit is een intensief en langdurig traject waarbij de doelstellingen in grote samenhang moeten worden ontwikkeld en vastgesteld, en er een gedegen communicatiestrategie dient te worden ontwikkeld. Deze culturele arrangementen kunnen mogelijk aansluiten bij het randstedelijk initiatief De Gouden Bocht. Dit initiatief beoogt de culturele en toeristische wervingskracht van Haarlem, Amsterdam en Utrecht blijvend te versterken: de Noordvleugel als cultural gateway van Nederland. 5 Vanzelfsprekende lijnen liggen er met de Vrede van Utrecht en in het verlengde daarvan de organisatie die zich bezighoudt met de kandidatuur van Utrecht culturele hoofdstad De gesprekken over samenwerking zijn in volle gang en een eerste proeve daarvan is mogelijk zichtbaar tijdens de Culturele Zondag Even vanzelfsprekende lijnen liggen er met Stichting Utrechts Museumkwartier. Op dit moment wordt er bekeken of er een extra Cuturele Zondag/Museumnacht in 2011 kan worden georganiseerd, deze is nog niet opgenomen in het programmaoverzicht Ook liggen er eerste contacten met CU2030, met het CU2030 Kidsfonds dat is ingesteld door de verschillende partners (NS, Prorail, Corio, Jaarbeurs, Gemeente). De uitwerking van deze samenwerking zal te zien zijn tijdens de Culturele Zondag Utrecht danst. SCU onderzoekt in 2011 met welke andere partners tot een zinvolle samenwerking kan worden gekomen. Organisatie en financiering Prestatiemeting en verbetering Welke activiteiten van het Uitburo en Culturele Zondagen dragen effectief bij aan de opdracht het aantal bezoekers van culturele instellingen en evenementen te verhogen, herhaalbezoek te stimuleren en nieuwe doelgroepen te bereiken? Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden is het nodig op diverse terreinen de prestaties van het Utrechts Uitburo en Culturele Zondagen te onderzoeken en te monitoren. Op basis van de uitkomsten worden activiteiten verbeterd, of houden deze mogelijk op te bestaan waardoor er ruimte ontstaat nieuwe gewenste activiteiten te starten. In verlengde van het bovenstaande zijn onder andere de recente uitkomsten van de eerder genoemde door SCU/UU/CZ geïnitieerde onderzoeken De Utrechtse Cultuurprofielen en het Continue bezoekersonderzoek CZ relevant. SCU vertaalt in 2011 met voorrang de uitkomsten van de deelanalyse voor SCU van De Utrechtse Cultuurprofielen naar concrete activiteiten. Uit dit onderzoek 6 blijkt dat het Utrechts Uitburo en Culturele Zondagen grotendeels dezelfde profielen goed bereiken, te weten de Jonge Alleseters, Culturele Stellen, Rijke Cultuurfanaten en Netwerkende Cultuurliefhebbers. Uit het onderzoek blijkt eveneens dat er nog een wereld te winnen valt bij de Lichte Cultuurliefhebbers, de Festivalgangers, en de gematigde Cultuurgebruikers. 5 Bron: Quick Scan Formulier Pieken in de Delta voor het project de Gouden Bocht, 23 september onder abonnees van de Uitmail UU, online kaartkopers UU en abonnees van de folder CZ in 2009 (EMC Cultuuronderzoeken, juni 2010, (her)presentatie oktober 2010) 12

13 Hoofdstuk 2 In het overkoepelende onderzoek zijn de cultuurprofielen inzichtgevend beschreven, inclusief de wijzen waarop de verschillende doelgroepen zich informeren over culturele activiteiten. Dat maakt het mogelijk dat zowel het Utrechts Uitburo als de Culturele Zondagen gericht verschillende communicatiemiddelen kunnen inzetten voor het bereiken van de diverse cultuurbezoekers. Getrouw de oorspronkelijk meegegeven opdracht aan Culturele Zondagen het bereiken van andere doelgroepen zal daarbij nadrukkelijk gekeken worden hoe de profielen die CZ nu minder bereikt, per zondag gerichter benaderd kunnen worden. Ook neemt SCU/CZ in het programmeringproces zelf de vraag mee hoe op organische wijze gewenste doelgroepen beter te bereiken(zie verder hoofdstuk 3). Het continue bezoekersonderzoek tijdens de Culture Zondagen zelf, geeft aanvullend informatie op het hierboven vermelde onderzoek en vindt doorgang in 2011, even als de vertaling van de resultaten naar concrete activiteiten. Verstevigen financiële basis Het behoeft geen betoog dat ook SCU zal moeten zoeken naar mogelijkheden om minder afhankelijk te worden van subsidies. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Voor de hand liggend is het aantrekken van sponsors, bedrijven die gediend zijn bij een goed cultureel klimaat in Utrecht. Voorts kan gedacht worden aan het vinden van minder voor de hand liggende fondsen. Ook de introductie van verdienmodellen behoort tot de mogelijkheden. Met deze laatste variant is SCU ondertussen voorzichtig begonnen. De opvatting dat er voor kunst en cultuur betaald mag worden vindt tegenwoordig deels door de actualiteit ingegeven gehoor, en die opvatting wordt door SCU onderschreven. Tel daarbij op dat vermeld recent onderzoek laat zien dat het Uitburo en Culturele Zondagen het meer draagkrachtige publiek bereiken, dan ligt het kijken naar het betalen voor bepaalde activiteiten voor de hand. Daarbij verliest SCU overigens niet de oorspronkelijke gedachte achter Culturele Zondagen uit het oog, namelijk het toegankelijk maken van kunst en cultuur voor nieuwe publieksgroepen, waarvoor geen hoge financiële drempels moeten worden opgeworpen. Dus gaat SCU toe naar een mooie mix van gratis en betaald. Een eerste initiatief op dit gebied is de verspreiding van de CZ folder ( abonnees), deze zal op korte termijn niet meer gratis zijn. Mensen kunnen zich gratis abonneren op de digitale nieuwsbrief, en tegen een geringe vergoeding de folder thuis blijven ontvangen. Of deze meenemen bij bijvoorbeeld AH en/of Hema. Met deze bedrijven is SCU bezig afspraken te maken om standaard de folders daar te mogen verspreiden waarmee het bereik van de folder onder diverse doelgroepen zal worden vergroot. Daarnaast wordt per zondag bekeken welke voorstellingen een entreeprijs rechtvaardigen. Wat betreft samenwerking met sponsors stelt SCU in 2011 een plan van aanpak op, waarin uitgangspunten en ook de zogenaamde tegenprestaties helder omschreven zullen zijn. Wat betreft tegenprestaties betekent dit een koerswijziging, aangezien Culturele Zondagen tot dusverre zeer terughoudend is geweest met naamsvermeldingen bij evenementen en in uitingen. Corporate Communicatie Naast dat de zelfstandige producten Culturele Zondagen en Uitburo zullen blijven bestaan, 13

14 Hoofdstuk 2 ontwikkelt SCU een eigen huisstijl, nieuwsbrief en website, bedoeld in eerste instantie voor de partners in het culturele veld. In de vier keer per jaar te verschijnen nieuwsbrief zal overkoepelend nieuws vanuit SCU, en zakelijk nieuws van zowel Culturele Zondagen als het Uitburo, naar het veld en de partners gecommuniceerd worden. Daarnaast zal SCU per individuele aangesloten instelling inzetten op een heldere, regelmatige presentatie van activiteiten en resultaten die voor de partners worden ingezet en behaald. Tevens realiseert SCU in 2011 een duidelijke verantwoordingscyclus richting subsidiënten en culturele instellingen. Corporate communicatie voorziet ook in het bedenken van bruikbare en zichtbare producten voor het veld waarbij bijvoorbeeld de elf Utrechtse Cultuurprofielen het uitgangspunt zijn. Of neemt het initiatief tot een fotoboek ter ere van het tienjarig bestaan van Culturele Zondagen waarbij de foto s opdracht van Culturele Zondagen weerspiegelen: een luisterend, kijkend, lachend publiek, jong, oud, zwart, wit, man, vrouw, meer of minder opgeleid, kortom de Utrechter. 14

15 Hoofdstuk 2 Acties SCU 2011 Algemeen Het ontwikkelen van een heldere verantwoording van en inzicht in de activiteiten van SCU ten behoeve van subsidiënten, het veld, en SCU zelf Inzet voor culturele veld Instellen denktank SCU/Uitburo activiteiten/mogelijk medewerker deels vrijmaken voor consultatie op locatie Doorstart festivaloverleg met betrokkenen (alleen mogelijk indien aanvullende subsidie) Organisatie van twee marketingbijeenkomsten voor bij SCU aangesloten leden, inclusief gevolg geven aan uitkomsten (op termijn één marketingbijeenkomst en één symposium) Met voorrang onderzoekspoot verder vormgeven (oa faciliteren en bedingen kortingen onderzoek voor leden SCU/UU) Duidelijke communicatie aan veld welke activiteiten SCU kan inzetten voor leden, en welke kosten daaraan verbonden zijn voor niet leden Samenwerking partners Samenwerking met partners als UU, HKU, HU wordt verder verdiept en op meerdere fronten ingezet (naast Culturele Zondagen ook initiatieven op het terrein van gezamenlijke cultuurmarketing) Samenwerking Vrede van Utrecht/organisatie 2018 krijgt oa vorm via Culturele Zondagen Met Utrecht Toerisme/Stadspromotie zal gewerkt worden aan de ontwikkeling van zogenoemde culturele arrangementen Met CU2030 wordt een eerste samenwerking aan gegaan via CUkids Met Stichting Utrechts Museumkwartier wordt gekeken naar intensieve samenwerkingsmogelijkheden (weekend in 2012, mogelijk al in 2011) Organisatie en financiering Prestatiemeting en verbetering activiteiten Uitburo en Culturele Zondagen Verstevigen financiële basis SCU: opstellen plan van aanpak sponsors, ontwikkeling en introductie verdienmodellen, onderzoek naar minder voor de hand liggende fondsen Corporate Communicatie SCU ontwikkelt eigen huisstijl, zakelijke nieuwsbrief (minimaal 4x per jaar) en website, gebruikt jaarverslag ook als presentatie en verantwoording aan sector Terugkoppeling per aangesloten instelling van door SCU/UU ingezette activiteiten en behaalde resultaten (in ieder geval 2 keer per jaar) Ontwikkeling bruikbare en zichtbare producten (bv fotoboek tienjarig bestaan CZ/placemat met 11 Utrechtse cultuurprofielen, etc ) 15

16 Hoofdstuk 3 Culturele Zondagen Inleiding Culturele Zondagen is sinds de start in 2002 uitgegroeid tot een origineel en succesvol merk. Sterk door een verrassende programmering en een enthousiaste medewerking van de vele culturele instellingen en tal van maatschappelijke organisaties. Factoren die bijdragen aan het succes zijn het bieden van een omkaderd cultureel aanbod, aandacht voor bijzondere en onverwachte locaties, een gratis dan wel laaggeprijsde toegang. Deze manier van werken heeft op verschillende plaatsen in Nederland, zoals in Groningen en Enschede, tot enthousiaste navolging geleid. Na acht jaar is het tijd voor reflectie: gaat Culturele Zondagen op dezelfde manier door, of is het tijd nieuwe wegen in te slaan. Het jaar 2011 wordt gebruikt om op deze vraag een antwoord te formuleren (zie verder hoofdstuk 6). Onderzoek Het aantal Culturele Zondagen zal in 2011 ten opzichte van 2010 teruggaan van tien naar acht. Er lopen nog besprekingen over een mogelijk negende zondag in het voorjaar in samenwerking met Stichting Utrechts Museumkwartier. De teruggang van tien naar acht zondagen is een natuurlijk gevolg van teruglopende financiën, maar biedt tevens de mogelijkheid om de acht zondagen van meer aandacht te voorzien. Overigens zal Culturele Zondagen in 2011 niet meer financieel het Wereldfeest ondersteunen. 7 Culturele Zondagen is van oudsher opgezet om nieuwe groepen te bereiken en herhaalbezoek te stimuleren. In het verleden heeft onderzoek 8 uitgewezen dat de Zondagen daadwerkelijk nieuw publiek bereiken; drie op de tien bezoekers zou nooit of zelden gebruik van het reguliere kunstaanbod gebruik maken. Het is tijd dergelijk onderzoek te herhalen om te kijken in hoeverre Culturele Zondagen zijn oorspronkelijke doelstellingen nog altijd behaalt. Zo zal er naast het continue bezoekersonderzoek samen met het Uitburo en in samenwerking met de instellingen acties worden uitgezet die herhaalbezoek beogen. Deze worden zodanig opgezet dat dit herhaalbezoek meetbaar is. Marketing/communicatie Zoals eerder aangegeven wordt per zondag gekeken mede op basis van de deelanalyse van het onderzoek De Utrechtse Cultuurprofielen welke communicatiemiddelen het beste kunnen worden ingezet om bestaande, maar vooral ook nieuwe doelgroepen te bereiken. Dit vereist een meer gedifferentieerde aanpak van het marketing en communicatiebeleid bij SCU/CZ, en het maken van een jaarplan ter zake. In het verlengde hiervan zal Culturele Zondagen samen met het Uitburo, strategische allianties aangaan met belangrijke mediapartners in de stad als RTV Utrecht, Ons Utrecht en het Stadsblad, waarvan uit voornoemd onderzoek is gebleken dat zij belangrijke informatiebronnen zijn voor (potentiële) bezoekers van de Culturele Zondagen. Bij het opstellen van het jaarplan wordt ook gekeken naar mogelijkheden van landelijke media voor SCU. 7 De bijdrage in 2010 was Bron: onderzoek vooralsnog niet kunnen achterhalen/hb 16

17 Hoofdstuk 3 Vrijwilligers Tijdens de Culturele Zondagen zelf wordt een groot beroep op vrijwilligers gedaan. SCU/CZ is in 2010 gestart met workshops voor vrijwilligers, zodat ook op dit gebied deskundigheid wordt opgebouwd. Tegenwoordig is het mogelijk vrijwilligers te werven via het ROC. De leerlingen krijgen in ruil voor hun bijdrage aan de Zondagen, studiepunten. SCU/CZ heeft de intentie vanuit de gedachte dat Culturele Zondagen nieuwe doelgroepen wil bereiken, de contacten met ROC verder uit te bouwen. SCU/CZ wil experimenteren met het aanbieden van speciale routes tijdens de Culturele Zondagen, onder leiding van eigen docenten of andere daarvoor geïnteresseerden. Dit experiment met doelgroepgerichte routes met of zonder begeleiding wordt ook onderzocht voor in ieder geval het Uitfeest. Programmering In 2011 betrekt een aantal Zondagen op inclusieve manier nieuwe doelgroepen bij de programmering. Zo ligt het in de bedoeling bij het Uitfeest 2011 professionals en amateurs aan elkaar te linken (daten), waardoor de grote hoeveelheid amateurverenigingen met hun eveneens grote achterban op natuurlijke wijze in aanraking komen met de gevestigde culturele instellingen en gezelschappen. Een ander voorbeeld is het vervolg op de Danszondag 2010, waarbij dans als bindende vorm tussen jong, oud, dik, dun, zwart, wit, meer en minder opgeleid hoge ogen gooide. In 2011 zal dit aspect verder worden vormgegeven. Het laatste voorbeeld is een groot evenement dat Culturele Zondagen op (en de dagen daarna) organiseert rond de viering van de verjaardag van de schutspatroon van de stad, Sint Maarten, en de intocht van de andere goedheiligman, Sinterklaas. Via de kinderen en hun scholen worden alle ouders van de stad aangesproken en op die manier met elkaar, de culturele instellingen en de stad verbonden. Er zijn gesprekken met Utrecht 2018 over aansluiting bij dit evenement. Vanwege het beoogde bereik en de achterliggende waarden die bij dit evenement gecommuniceerd worden zou het weekend mogelijk de start kunnen inluiden van de publiekscampagne Utrecht culturele hoofdstad SCU wil in 2011 ten behoeve van de programmering experimenteren met kleine redactieraden per zondag van betrokken specialisten, die aan de voorkant van een zondag een paar keer bijeenkomen. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid een overkoepelende redactieraad in te stellen van betrokkenen binnen en buiten de sector. Deze raad blikt samen met SCU vooruit richting 2012 en verder. Voor 2011 wordt ingezet op bezoekers totaal. Dit aantal is gecorrigeerd voor het aantal zondagen (van tien naar acht) en voor het wegvallen van het Wereldfeest. Typen Zondagen 2011 Promotionele Zondagen, zoals de Nieuwjaarsduik, het Kade Concert en het Uitfeest. Het doel is het bereiken van een cultureel divers en vaak groot publiek. Disciplinaire Zondagen, zoals Swingcity goes Bebop en de Danszondag. Het doel is het onder de aandacht brengen van een kunstdiscipline bij publiek dat doorgaans niet in aanraking komt met deze discipline of slechts een aspect ervan kent. Thematische Zondagen, zoals in 2011 de Groene Zondag. Het doel is een groot deel van het culturele veld te interesseren en te verbinden, met interessante crossovers in het publieksbereik en samenwerking met niet culturele partners te entameren. 17

18 Hoofdstuk 3 Doelgroepen Zondagen, zoals in 2011 het evenement gericht op ouders en kinderen en De Uithof is Jarig! Deze laatste zondag die in samenwerking met de universiteit en HKU wordt opgezet valt in wezen een beetje tussen de Zondagen in, is thematisch, gericht op de groep die in wetenschap is geïnteresseerd, maar beoogt daarnaast meerdere groepen kennis te laten maken met ook het gebied van de Uithof. Agenda 2011 (ovb/concepttitels) 9 januari Crazy Sunday Na zeven jaar een warme traditie: de Nieuwjaarsduik. Een half jaar na het Uitfeest stellen culturele instellingen hun deuren opnieuw open en presenteren het moois dat zij voor 2011 in petto hebben. Culturele Zondagen onderzoekt hoe er dit jaar een extra feestelijk tintje aan te geven. Duidelijk is dat het gekkengetal 11 een stevige rol zal spelen. De beoogde doelgroep is divers en varieert van kunstliefhebbers tot mensen die niet of per ongeluk in aanraking komen met kunst en cultuur. Partners: culturele instellingen en oa het duurzame initiatief Passie voor Utrecht. 17 april De Uithof is jarig! Het is alweer vijftig jaar geleden dat de eerste schop in de grond werd gezet voor De Uithof. De Uithof bracht en brengt wetenschappelijke roem en veel bedrijvigheid, maar een leuk dagje uit is het nooit geworden. Dat kan anders. Culturele Zondagen legt samen met de Universiteit en de HKU de rode loper uit, zet de Uithof in het zonnetje en daarmee opnieuw op de kaart. Het getal vijftig speelt in alle onderdelen een rol. Een divers en feestelijk programma laat zoveel mogelijk Utrechters met de Uithof (her)kennismaken. Uiteraard is het programma daarnaast aantrekkelijk voor in wetenschap geïnteresseerden, en kan het een nieuwe kennismaking betekenen voor werknemers en studenten van de Uithof. Partners: universiteit, HKU, alumni, culturele instellingen, kunstenaars, startende bedrijven op de Uithof. 29 Mei Utrecht danst! Na de succesvolle editie 2010 waar het plezier van afspatte en de zon maar bleef schijnen, komt er in 2011 een verdiepend vervolg. Met nog meer aandacht voor verschillende leeftijden en leefstijlen. Deze keer wordt ook de regio nadrukkelijk aan de voorkant onder andere middels de U dans betrokken. De beoogde doelgroep is iedereen die van dansen houdt. In 2010 waren dat meer dan Utrechters Partners: culturele instellingen, dansscholen, Stichting Janskerk 150 jaar, CU2030 (CUkids), Vrede van Utrecht, Dag van de architectuur, e.a. 19 Juni Groen!/Utrecht Utopia Waar kom je vandaan, waar ga je naartoe, welke toekomst laat je achter? Hoe is het om een dagje terug naar de basis te gaan? Een vrolijke zondag over duurzaamheid met een knipoog, van wetenschappelijke aard en culturele snit. Op dit moment vindt het onderzoek voor deze zondag plaats, dat leidt wellicht tot een andere invalshoek, maar de datum staat vast en het thema ook. Er zal ingezet worden op verschillende leeftijdsgroepen, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken die groepen te betrekken die van huis uit niet veel met duurzaamheid hebben. 18

19 Hoofdstuk 3 Partners: naast culturele instellingen organisaties op gebied van oa milieu, vervoer en design zoals Centrum Aarde en Duurzaamheid (UU), Greenwish, GVU, Greenpeace, Het Utrechts Landschap, Greentour, Natuur&Milieufederatie, SenterNovem, Turnkey Design, Kunstbende, Blijbedrijf etc. 3 Juli Kadeconcert vervolg Close harmony, smartlappen, klassieke klanken en een stroom mensen langs de Oudegracht. Een mooie mix tussen professionals en amateurs, tussen ervaring en enthousiasme. Het Kadeconcert 2010 verheugde zich tijdens de eerste editie al in een grote belangstelling. In 2011 zal het concept worden aangescherpt en uitgebreid, en zullen meer instellingen en bestaande muziekgroepen benaderd worden mee te doen. Deze zondag valt samen met de koopzondag. Het Kadeconcert zal ook in de communicatie sterk inzetten op dagjesmensen, naast op de Utrechtse muziekliefhebbers in de meest brede zin van het woord en de groepen die via de amateurs en professionals betrokken zullen zijn. Partners: culturele instellingen en maatschappelijke instelingen (Haven van Utrecht), professionele muzikanten en amateurs. 11 september Uitfeest De gedachte die in 2010 is ingezet, te zorgen voor verrassende kruisbestuivingen tussen instellingen onderling, tussen instellingen en publiek en tussen publiek onderling, zal verder ontwikkeld en vormgegeven worden. Waarbij dit keer sterk zal worden ingezet op de verbinding tussen amateuren professionele kunst en cultuur. Tevens zal er ook ruim aandacht komen voor beeldende kunst. Het doel is naast de gebruikelijke bezoekers van het Uitfeest, zoveel mogelijk achterban van de Utrechtse amateurverenigingen en gezelschappen aanwezig te laten zijn binnen en eventueel net buiten de muren van de culturele instellingen. Partners: Zimihc, culturele instellingen en gezelschappen, amateurverenigingen en gezelschappen. 11 November (CZ start vrijdagavond 11 met mogelijke uitbreiding naar 12 en 13 nov) In dit weekend staan twee goedheiligmannen centraal. Op 11 november wordt door kinderen het jaarlijkse Sint Maarten gevierd, in Utrecht een extra feest omdat Sint Maarten de schutspatroon van de stad is. De volgende dag is er de intocht van de andere goedheiligman, Sinterklaas. Wat is de achtergrond van deze mannen, wat waren hun ideeën ooit, hebben ze iets gemeen en wat betekenen de ideeën in Geen wetenschappelijke verhandeling maar tastbare en spectaculaire aanwezigheid van mooie idealen. Voor alle kinderen en hun ouders in Utrecht, en uiteraard alle andere belangstellenden. Partners: (alle) culturele instellingen, mogelijke samenwerking met de musea (SUM), het St Maartensberaad, Zimihc, Vrede van Utrecht, het Stadhuis, de Utrechtse Sinterklaasstichting en andere betrokken maatschappelijke instellingen. Zo mogelijk Utrecht Toerisme (culturele arrangementen). 11 December Swingcity Goes Bebop De Culturele Zondag Jazz Enz heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijk stadsevenement. In de loop van vijf edities werd een groei gerealiseerd van naar bijna bezoekers. Alle relevante muziekpodia, kunstinstellingen en horecagelegenheden committeren zich graag aan dit unieke initiatief. Stond in Jazz Enz 2010 de periode van de swing centraal, 2011 schuift 19

20 Hoofdstuk 3 meer dan een decennium op in de jazzgeschiedenis: de periode van de bebop, misschien wel de belangrijkste naoorlogse jazzstroming. In 2011 een uitbreiding naar Leidsche Rijn en Lombok met in Leidsche Rijn interessante locaties als boerderij Roodnoot, boerderij Vrijstaat en het Fort van de Verbeelding. SWG trekt een breed publiek van jazzliefhebbers, gezinnen en studenten. Partners: zoveel mogelijk culturele instellingen in de stad en Leidsche Rijn. 20

Begroting/jaarplan 2012

Begroting/jaarplan 2012 Begroting/jaarplan 2012 Colofon Augustus 2011 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Inhoud 1. Inleiding 5 2. Stichting Cultuurpromotie Utrecht (SCU) 8 Acties SCU 2012 13 3. Culturele Zondagen (CZ)

Nadere informatie

JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD

JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD 2016 Voorwoord Laat de kunst stromen! Onder dit motto gaan we in 2016 aan de slag. Het komende jaar zal in het teken staan van de kunstmanifestatie Kunststroming. Een kunstproject

Nadere informatie

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan A. Business model canvas Je vult het business model canvas in en komt tot een duidelijke beschrijving van de waarde propositie en het beoogde klant segment

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden , versie 2.3

Algemene Voorwaarden , versie 2.3 Algemene Voorwaarden 29.03.2017, versie 2.3 Gegevens van de regeling Organisatie Organisatietype Eigen onderwerp Heerlen mijn Stad Stichting Ondersteuning projecten VOORWAARDEN ONDERSTEUNING PROJECTEN

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Het jaarplan is opgebouwd aan de hand van een aantal onderdelen: Een reflectie op de activiteiten in 2014; De visie en doelstellingen binnen het jaarplan voor 2015;

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107)

Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107) Initiatieven, Participatie en Communicatie Plan van Aanpak (20141107) 1. Achtergrond De ontwikkelstrategie ASW is een strategie van aanpakken en verbinden. Bewoners, ondernemers, eigenaren van panden én

Nadere informatie

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid INLEIDING De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert gaan het gemeentelijke subsidiebeleid herzien. Het subsidiebeleid wordt opnieuw bekeken en aangepast.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

ACQUISITIEFOLDER INFORMATIE EN PAKKETTEN

ACQUISITIEFOLDER INFORMATIE EN PAKKETTEN ACQUISITIEFOLDER INFORMATIE EN PAKKETTEN WAT IS HET CNN Het Criminologisch Netwerk Nederland (Het CNN) is een landelijk netwerk voor criminologen waarin het bijeenbrengen van de academische wereld en het

Nadere informatie

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Beleidsplan 2016-2017 Inhoud: Over de Stichting - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Activiteiten en projecten PROJECT 1 PROJECT 2 PROJECT 3 PROJECT 4 Musicals Jongerenkoor Meditatieve

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête.

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Bureau Architectenregister heeft in het voorjaar van 2015 een onderzoek onder de ingeschrevenen in het register laten uitvoeren. Aan alle bij Bureau Architectenregister

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting Secundum www.secundum.nl info@secundum.nl Postadres: Secundum Postbus 2311 2002 CH Haarlem 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013 Richtlijn gebruik social media Interne en Externe Communicatie Voor studenten Collegejaar 2012-2013 Directie Onderwijs & Opleidingen Team Communicatie & Voorlichting Juli 2012 Social Media 1 Inleiding

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Notitie Opzet Netwerk Slavernijverleden

Notitie Opzet Netwerk Slavernijverleden Notitie Opzet Netwerk Slavernijverleden Inleiding De gemeente Amsterdam heeft aangegeven de verworvenheden van haar inzet voor het jaar 2013, de viering van 150-jaar afschaffing van de slavernij door Nederland

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

SAMENVATTING ONDERZOEKSRAPPORT Cultuurmarketing: kunst en kunde

SAMENVATTING ONDERZOEKSRAPPORT Cultuurmarketing: kunst en kunde SAMENVATTING ONDERZOEKSRAPPORT Cultuurmarketing: kunst en kunde Onderzoek en advies rondom de inrichting van het activiteitenprogramma van Cultuurmarketing september 2012 september 2013. Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

De leukste plek om te. leren. Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling. Verbetering van de communicatie werkt!

De leukste plek om te. leren. Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling. Verbetering van de communicatie werkt! De leukste plek om te leren Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling Verbetering van de communicatie werkt! Aanleiding In opdracht van het ROC Midden Nederland (ROC MN)

Nadere informatie

Inleidend. Inhoudsopgave

Inleidend. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleidend Officiële lancering Cultuurwijs.nl/Cultuurwijzer Voorproefje Cultuurwijs.nl Jaarplanning Cultuurwijzer/Cultuurwijs Vormgeving Cultuurwijzer Subsidies voor ict-ontwikkelprojecten

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

In deze notitie zullen de uitkomsten van de enquête evaluatie BIM Loket 1 uiteen gezet worden.

In deze notitie zullen de uitkomsten van de enquête evaluatie BIM Loket 1 uiteen gezet worden. Fi Advies Fleurike Krijgsman Weltevredenstraat 16 3531 XS UTRECHT M: info@fi-advies.nl M: +31 (0) 6 24 71 29 05 IBAN: NL66KNAB0722076320 K.v.K.: 62608118 Zelfevaluatie BIM Loket t.b.v. bestuur BIM Loket

Nadere informatie

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX 1. Inleiding In Boxtel, net als in de rest van Brabant en Nederland bruist het van de creativiteit en energie. Ook in Boxtel steekt actief burgerschap veelvuldig

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn

Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn Opdrachtgever: Uitvoerder: Bestuur Harmonie De Drie Horens Paul van Kempen (bestuurslid PR) Datum: 01 Oktober 2011 Versie: H3H.PR.2012.01 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days Tips voor de organisatie van een evenement In dit document: 1. Evenementen van Solar Days 2. Tips voor de organisatie van uw evenement 3. Planning 4. Contact gegevens Solar Days 2013 1. Evenementen Solar

Nadere informatie

HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen

HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen HZO en jong talent : Quintijn van Heek uit Vlissingen HZO en grote namen : Wibi Soerjadi HZO en cultuur in Zeeland : Stenzel & Kivits Nieuwjaarsconcert 2016 Al eeuwenlang kenmerken water, dijken en polders

Nadere informatie

Introductie. Evaluatie VN Panel. Vesrie: 12 juni 2016

Introductie. Evaluatie VN Panel. Vesrie: 12 juni 2016 Evaluatie VN Panel Vesrie: 12 juni 2016 Introductie Tynaarlo is de eerste gemeente in Nederland met een VN Panel. Dit panel vloeit voort uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam

Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam Algemeen In 2016 hebben de 18 gemeenten van Noord-Holland Noord besloten destinatiemarketing van het hele gebied Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Nederlands Film Festival. Huisstijlhandboek

Nederlands Film Festival. Huisstijlhandboek Nederlands Film Festival Huisstijlhandboek Inhoud 3 Inleiding 4 Logo 5 Kleur 6 Typografie 7 Toepassing 2 NFF Huisstijlhandboek Inleiding Deze handleiding is speciaal geschreven om u mee te nemen in de

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Augustus 2012 Karina Brouwer 2 Inhoudsopgave Wat is Uit-in-Noord-Holland?... 5 Bezoekersaantallen...5 Agenda...7 Editorial...7 Tips...7 Acties...7 Nieuwsbrief...7

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Zes segmenten in donateurs van goede doelen

Zes segmenten in donateurs van goede doelen Zes segmenten in donateurs van goede doelen September 2012 Voor u ligt de whitepaper Zes segmenten in donateurs van goede doelen. Het gehele rapport is alleen op aanvraag in te zien. Het onderzoek is een

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep

Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl 1. Over Stichting Steensoep

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis Beleidsplan Stichting Vrienden van Service Bureau Ouderen Hellevoetsluis 2016 2017 Beleidsplan 2016-2017 Inhoudsopgave: 1. Doel en beleidsplan 2. Aanvragen 3. Historie van de Vrienden van het SBO 4. Beschrijving

Nadere informatie

2013-2016 Meerjarenplan

2013-2016 Meerjarenplan 2013-2016 Meerjarenplan Colofon Januari 2012 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht 2013-2016 Inhoud 2013-2016 Inleiding 5 2010-2011 Terugblik 6 2013-2016 Taak 8 2013-2016 Positie 8 2013-2016 Ambities

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda BELEIDSPLAN 2011 2014 augustus 2011 Inleiding De stichting Firma van Drie is hèt podium voor kunstenaars in Gouda en omgeving. De stichting, afgekort De Firma, is opgericht

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden.

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 4 maart 2008 Nummer PS : PS2008MME10 Afdeling : Economie, Cultuur en Vrije Tijd Commissie : MME Registratienummer : 2008int218775 Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Vrienden 2016

Jaarplan Stichting Vrienden 2016 Jaarplan Stichting Vrienden 2016 1. Prioriteiten 2016 2. Wat gaan we doen? 3. Focusthema s 2016 4. Doelstellingen 2016 1. Prioriteit 2016 Intensiveren en uitbreiden samenwerking met externe en interne

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen.

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen. Staten voorstel nr. PS/2016/380 Investeringsvoorstel Evenementenbeleid 2017-2019 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 31.05.2016 2016/0180465 mw. H.AJ. Meelissen, telefoon 038 499 74 88 e-mail H.Meelissen@overijssel.nl

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 november 2011 Inleiding Op 26 oktober 2011 is de stichting Vrienden van de Firma van Drie, afgekort Vrienden van De Firma, opgericht. De vriendenstichting

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 SETUP:... 4 CBKU Openingsexpositie Doors of Dissociation... 4 Digital Marbles... 4 The Respons(e)ible Project... 4 UNMA... 4 L â u N a y...

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

Projectschets [ORGANISATIE] Drum-Fusion. Pop - Jazz - Latin. [Datum ] [Locatie]

Projectschets [ORGANISATIE] Drum-Fusion. Pop - Jazz - Latin. [Datum ] [Locatie] Projectschets [ORGANISATIE] Drum-Fusion Pop - Jazz - Latin [Datum ] [Locatie] INHOUD 1. Algemene informatie 1.1 Korte projectschets blz 3 1.2 Projectdoelstellingen blz 3 1.3 Organisatie blz 3 2. Drum-Fusion

Nadere informatie

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE DE TRIPLE I VAN VVV NOORDOOST-BRABANT INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE Kijk je even in deze folder? Sluit prima aan bij onze digitale ambities dus wellicht iets voor ons... Triple I Brabant Triple I

Nadere informatie

Campagne lancering e-bookplatform

Campagne lancering e-bookplatform Campagne lancering e-bookplatform In opdracht van de Vereniging Openbare Bibliotheken - BNL Update Utrecht, 25 september 2013 Norbert Koopen We willen de bibliotheken een centrale positie in de Nederlandse

Nadere informatie

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag Kunstroute 2014 Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem Projectverslag december 2014 1 Inleiding De Kunstroute is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De drie voorgaande edities

Nadere informatie

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report 02-09-2013 design inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Inhoudsopgave & contactgegevens 2

Nadere informatie

Stichting Present de Bevelanden

Stichting Present de Bevelanden Jaarplan 2017 Stichting Present de Bevelanden MISSIE Stichting Present de Bevelanden wil de makelaar zijn die groepen mensen die best eens een keer wat voor een ander willen doen, verbindt aan hen die

Nadere informatie

Stichting Utrechts Museum Kwartier

Stichting Utrechts Museum Kwartier ANBI gegevens Stichting Utrechts Museum Kwartier Algemene gegevens Stichting Utrechts Museumkwartier Ingeschreven naam KvK register: Stichting Utrechts Museum Kwartier Publieksnaam: Musea Utrecht KvK nummer:

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN Introductie Weet jij al wat voor activiteit jij organiseert voor het proefsporten? In dit hoofdstuk helpen we je hiermee op weg. We bieden je een handig

Nadere informatie

Contentmarketing voor evenementen. Eenvoudige stappen om een start maken met je contentstrategie.

Contentmarketing voor evenementen. Eenvoudige stappen om een start maken met je contentstrategie. Contentmarketing voor evenementen Eenvoudige stappen om een start maken met je contentstrategie. Voor wie ga je content schrijven? Om te beginnen moet je duidelijk voor ogen hebben voor wie je de content

Nadere informatie

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Nieuwsbrief April 2015 Toeristische Gids Land van Cuijk 2015 Deze week wordt de Toeristische Gids 2015 verspreid. De gids is een handig naslagwerk voor toeristen en

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie