Begroting/jaarplan 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begroting/jaarplan 2011"

Transcriptie

1 Begroting/jaarplan 2011

2 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU

3 Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie Utrecht. Deze tekst is mede tot stand gekomen op basis van de informatieve gesprekken die sinds juni jl. zijn gevoerd met diverse culturele instellingen en andere partners in de stad, dat wil zeggen hun directeuren en medewerkers, en de inzichten die deze gesprekken opleverden. Tevens hebben de medewerkers van de Stichting Cultuurpromotie Utrecht zelf voor enthousiaste input gezorgd. Wij hopen dat dit alles geleid heeft tot een leesbaar maar vooral richtinggevend jaarplan. Tot slot willen we niet onvermeld laten dat de nog jonge Stichting de afgelopen periode veel baat heeft gehad bij de adviezen en grote betrokkenheid van verschillende ambtenaren van de afdelingen Stadspromotie en Culturele Zaken van de gemeente. Daarvoor dank. Stichting Cultuurpromotie Utrecht Broos Schnetz voorzitter bestuur Hanneke Bouwsema directeur

4

5 Inhoud 1. Inleiding Stichting Cultuurpromotie Utrecht (SCU) Inleiding Inzet voor culturele veld Samenwerking partners Organisatie en financiering Acties SCU Culturele Zondagen Inleiding Marketing/communicatie Vrijwilligers Programmering Acties CZ Utrechts Uitburo Inleiding Collectieve Cultuurmarketing Kaartverkoop en informatiepunt Acties UU Vooruitblik vanaf Inleiding Culturele Zondagen variant Culturele Zondagen variant Tot slot Financieel kader en begroting Omgevingsfactoren Toelichting subsidieaanvraag Subsidieaanvraag Begroting Bijlagen Bijlage 1 Overzicht SCU in cijfers/kpi s Bijlage 2 Bestuur Bijlage 3 Medewerkers Bijlage 4 Missie, plaats en partners SCU... 41

6

7 Hoofdstuk 1 Inleiding Januari 2011 bestaat de Stichting Cultuurpromotie Utrecht precies een jaar. Een jaar waarin de fusie van een papieren document 1 werkelijkheid werd. Er is verhuisd, een bestuur geformeerd en een directeur gevonden, en er is een aanvang gemaakt de verschillende organisaties van Utrechts Uitburo en Culturele Zondagen daadwerkelijk tot één organisatie samen te voegen. Zodat de meerwaarde die door de bedenkers werd gezien, gestalte krijgt. Een eerste proeve van deze synergie is zichtbaar tijdens het Uitfeest Het jaar 2011 zal in het teken staan van een verdere integratie van de activiteiten van Uitburo en Culturele Zondagen. Zodanig dat de Utrechtse culturele instellingen optimaal ondersteund worden bij hun inzet een divers publiek te bereiken, nieuwe publieksgroepen aan te boren en herhaalbezoek te stimuleren. Onderzoek, verantwoording en zichtbaarheid zullen daarbij voor SCU de leidraad vormen. Om te weten of de activiteiten aansluiten bij de verwachtingen, wensen en inzichten van het veld, stelt SCU een denktank in. Daarmee wordt de collectieve cultuurmarketing nog gerichter vormgegeven. Tevens zal SCU de voorhoedefunctie die het Utrechts Uitburo de afgelopen jaren heeft opgebouwd op het gebied van nieuwe (marketing)technieken, verder uitbouwen. Daarbij zijn tenminste twee criteria richtinggevend: het comfort en de wensen van de bezoeker, en de mogelijke kostenbesparingen voor de instellingen. Op termijn is SCU dé cultuurmarketingexpert voor de culturele instellingen, een bindende en onmisbare spin in het Utrechtse culturele web. Culturele Zondagen is sinds de start in 2002 uitgegroeid tot een origineel en succesvol merk. Sterk door een verrassende programmering en een enthousiaste medewerking van de vele culturele instellingen en tal van maatschappelijke organisaties. Acht jaar later is het tijd voor reflectie, dat voelt het veld, dat voelen de organisatoren. Het hierover in 2010 gestarte gesprek met de sector, wordt in 2011 voortgezet. Verdieping, minder is meer, focus en intensieve samenwerking met partners in de stad zullen belangrijke elementen van de nieuwe jas zijn. Vooralsnog staan SCU vanaf 2012 twee varianten voor ogen. Variant één staat voor een verdieping van de huidige Zondagen met aan de voorkant een ruime dialoog met de sector over de inhoud en een logische opbouw van de jaarprogrammering. Daarbij wil SCU de zondagen met de betrokken partners zodanig inhoudelijk en publicitair vormgeven dat zij meer dan tot nu toe, landelijk bezoekers gaan trekken. De tweede variant betekent een grotere wijziging: vanaf 2012 wordt een aantal Culturele Zondagenplus georganiseerd, culturele weekenden met een landelijke uitstraling. Deze weekenden sluiten aan op bestaande of nieuwe evenementen, en zullen in samenspraak met diverse culturele partners in de stad, en ook Utrecht Toerisme ontwikkeld worden. De achterliggende gedachte is dat Culturele Zondagen een goed middel is om Utrecht richting 2018 landelijk en zo mogelijk buiten de landsgrenzen op de kaart te zetten. Naast deze zogenaamde Culturele Zondagenplus, zullen een aantal Culturele Zondagenlab ontwikkeld worden, zondagen waarbij het experiment een prominente rol krijgt (zie verder hoofdstuk 5). Bij de nieuwe vormgeving van Culturele Zondagen, wil SCU zoveel 1 Fusiedocument d.d.3 maart Ook de organisatie van het Uitfeest, voorheen een zelfstandige stichting, is bij de nieuwe stichting ondergebracht. 7

8 Hoofdstuk 1 mogelijk aansluiten bij bestaande goedlopende evenementen. De achtergrond van deze gedachte is dat SCU vermoedt dat de stad Utrecht de komende jaren ook richting 2018 gebaat is bij een grotere focus en niet bij meer festivals en nieuwe evenementen. SCU zou in het verlengde hiervan het initiatief willen nemen voor een discussie over het culturele klimaat en de schakering van culturele activiteiten in de stad: doen we het goede en doen we het goede goed. Voorafgaand aan een herpositionering van Culturele Zondagen in 2012, zullen de Culturele Zondagen in 2011 voorlopig grotendeels op de vertrouwde manier geprogrammeerd worden. In 2011 zullen er acht en mogelijk negen Culturele Zondagen worden geprogrammeerd (zie hoofdstuk 3). Het Uitburo is twee jaar geleden van start gegaan omdat partners in het veld een dergelijk buro voor de stad Utrecht wenselijk achtten. Het Uitburo wordt deels gefinancierd via bijdragen van de culturele instellingen. Deze contributies staan onder druk door bezuinigingen die de instellingen treffen. Het niet meer willen of kunnen voldoen van de bijdrage aan het Uitburo heeft een direct effect op de prestaties en daardoor de continuïteit van het Uitburo. In zijn jonge bestaan en qua activiteiten op de voet gevolgd door het Nederlands Uitburo en de collega s in den lande, heeft het Utrechts Uitburo de afgelopen twee jaar zijn naam gevestigd. Vooral door voorloper te zijn bij de introductie van nieuwe succesvolle marketingtechnieken. De activiteiten van het Uitburo bevinden zich nu in een cruciale fase van doorontwikkeling, het effect van mogelijk wegvallende contributies behoeft dan ook speciale aandacht van de subsidieverstrekkers. Net als andere organisaties en bedrijven heeft de Stichting Cultuurpromotie Utrecht last van een veranderend financieel klimaat. Aangezien Culturele Zondagen voor een goed deel afhankelijk is van inkomsten van derden, leveren de teruglopende fondsen en wegvallende incidentele subsidies een behoorlijke financiële uitdaging op. Vanzelfsprekend onderzoekt SCU de mogelijkheden om de financiële basis te verbreden (zie voor een verdere toelichting hoofdstuk 2 en 6). Opbouw jaarplan en samenvatting Het jaarplan 2011 is voor een belangrijk deel nog opgebouwd langs de lijnen van de oorspronkelijke organisaties Culturele Zondagen en Utrechts Uitburo. Het is onoverkomelijk dat er sprake is van inhoudelijk overlapping tussen de verschillende hoofdstukken, in feite een goed teken omdat daaruit valt af te leiden dat de integratie tussen de verschillende activiteiten in volle gang is. In het verlengde van deze integratie pleit SCU nogmaals voor de samenvoeging van subsidiestromen. Deze samenvoeging zal leiden tot grotere efficiency zowel aan de kant van SCU als aan de kant van de gemeente. In het jaarplan 2011 zijn aparte hoofdstukken gewijd aan achtereenvolgens het overkoepelende SCU, de Culturele Zondagen en het Utrechts Uitburo. Elk van deze hoofdstukken wordt afgesloten met een overzicht van geplande acties in Deze overzichten lezen als een samenvatting van de plannen van SCU voor Op meer abstract niveau kan gezegd worden dat SCU in 2011 inzet op: Intensieve dialoog met de sector via denktank (SCU/UU) en redactieraden (SCU/CZ) Ruime samenwerking met partners als VvU, Utrecht 2011, Stadspromotie, Utrecht Toerisme Verbreding van financieringsmogelijkheden activiteiten Automatisering activiteiten Uitburo Landelijke uitstraling activiteiten Culturele Zondagen 8

9 Hoofdstuk 1 Tot slot. Ook gezien de ambities richting 2018 is het belangrijk dat continuïteit in aandacht voor het culturele aanbod kan worden gegarandeerd. Het is aan SCU zelf, maar zeker ook aan de gemeentelijke overheid en politiek, de komende jaren ervoor zorg te dragen dat voor alle bewoners van Utrecht en geïnteresseerden daarbuiten, cultuur toegankelijk blijft en daarmee de samenhang in de Utrechtse samenleving te waarborgen. 9

10 Hoofdstuk 2 Stichting Cultuurpromotie Utrecht (SCU) Inleiding In 2011 kristalliseert zich de overkoepelende rol van SCU in relatie tot de producten Culturele Zondagen en Utrechts Uitburo, verder uit. Het is de opdracht voor SCU de culturele instellingen te faciliteren en een initiërende rol te spelen onder andere op gebied van onderzoek, nieuwe vormen van marketing, en aangaande vraagstukken die zich lenen voor een overkoepelende aanpak. Met als gemeenschappelijk doel het aantal bewoners en bezoekers van Utrecht dat op enigerlei wijze in aanraking komt met kunst en cultuur te verhogen. Het jaar 2011 wordt daarnaast gebruikt om nieuwe initiatieven richting 2012 te ontwikkelen en uit te werken. Uitdrukkelijk wordt daarbij de samenwerking gezocht met partners in de stad die zich eveneens inzetten om Utrecht zowel lokaal, regionaal als ook (inter)nationaal verder vorm te geven als stad en centrum van kennis en cultuur. In die zin wordt samengewerkt met organisaties als de Vrede van Utrecht, Utrecht 2018, Utrecht Toerisme en het programmabureau van Stadspromotie. Evenals Stichting Utrechts Museumkwartier zoekt SCU in de huisstijl aansluiting bij het bekende Utrecht logo om daarmee binnen en buiten Utrecht (culturele) eenheid uit te stralen. Hieronder volgen de onderwerpen die SCU in 2011 zal oppakken. Inzet voor culturele veld Denktank SCU/Uitburo Met name het Utrechts Uitburo is een voorloper waar het gaat om ontwikkeling en introductie van nieuwe methoden om doelgroepen gericht te benaderen. Te denken valt aan verdere prijssegmentatie, inzet social media, narrow casting, kortingen via studentenpas, bibliotheekpas, etc. Om te weten waar de partners in het culturele veld op korte en lange termijn behoefte aan hebben, welke ideeën bij hen leven, zal SCU een denktank met een aantal vertegenwoordigers uit het veld instellen; geen zwaar opgetuigd iets, maar bedoeld ter toetsing en kennisdeling. Festivaloverleg Sinds september 2009 is het festivaloverleg mede op initiatief van Festival aan de Werf ingesteld. Dit overleg valt feitelijk uiteen in verschillende overleggen, die zich respectievelijk bezighouden met marketing, logistiek, beleid en duurzaamheid. Tot dusverre is dit overleg gefinancierd door Stadspromotie (eindigt december 2010). Het Utrechts Uitburo en Culturele Zondagen hebben in de afgelopen periode een inhoudelijke betrokkenheid gehad. Het festivaloverleg heeft in de anderhalf jaar van zijn bestaan mooie resultaten neergezet. De initiatiefnemers zijn op dit moment bezig een visie voor de lange termijn te ontwikkelen. Nu SCU in het leven is geroepen lijkt het voor de hand te liggen dit festivaloverleg te faciliteren, zodat de lijnen kort blijven, ook in relatie tot de hierboven genoemde denktank. Over het faciliteren van dit overleg vanuit SCU worden gesprekken gevoerd met de gemeente. Marketingbijeenkomsten en vervolg Twee keer per jaar organiseert het SCU/UU zogenaamde marketingbijeenkomsten voor bij SCU/UU aangesloten leden. Deze zijn bedoeld ter inspiratie en uitwisseling van ideeën op een praktisch niveau. Daarna gaat iedereen weer terug naar huis, zoals een van de deelnemers het stelde, en over tot drukke orde van de dag. Om beter gevolg te kunnen geven aan het gehoorde tijdens de 10

11 Hoofdstuk 2 bijeenkomsten zou SCU/UU in 2011 een medewerker deels willen vrijmaken om op regelmatige basis instellingen die daar behoefte aan hebben, te bezoeken, en hen met raad en daad ter zijde te staan. Deze gedachte wordt eerst getoetst in de denktank. Op termijn zal SCU één van de marketingbijeenkomsten vervangen door een zogenaamd SCUsymposium waar op een meer abstract niveau onderwerpen en toekomstige ontwikkelingen in de (Utrechtse) culturele sector worden belicht. Tevens kunnen sprekers over andere voor de sector relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen voor een dergelijk symposium worden uitgenodigd. Onderwerpen waar aan gedacht kan worden zijn hoe de theaterbezoeker/cultuurminnaar er over vijftig jaar uitziet, en wat dat voor de praktijk van vandaag kan betekenen, wat zijn de ervaringen met en kansen voor verregaande prijssegmentatie in de cultuursector, et Niet bij SCU/UU aangesloten leden zijn uiteraard van harte welkom bij bovengenoemde bijeenkomsten maar dienen daarvoor te betalen. SCU zal daarin vanaf 2011 duidelijk beleid voeren. Onderzoek Het Utrechts Uitburo heeft in 2009 het initiatief genomen voor het onderzoek De Utrechtse Cultuurprofielen 3. Afgelopen zomer zijn van het overkoepelende onderzoek de resultaten gepresenteerd. Leden van het Utrechts Uitburo is de mogelijkheid aangeboden tegen gereduceerde tarieven deelanalyses te laten uitvoeren. Het ligt in de bedoeling in de eerder genoemde denktank te inventariseren tot welke vervolgstappen de uitkomsten van dit onderzoek bij de diverse instellingen hebben geleid, en of het onderzoek aanleiding geeft tot overkoepelende initiatieven en eventueel vervolgonderzoek. Ook de mogelijkheden en kosten van continue bezoekersonderzoek 4 zijn aan de sector gepresenteerd, een onderzoek dat aanvullend is op bovenstaand onderzoek. Naar aanleiding van beide onderzoeken en bevindingen zal SCU in 2011 voorts bekijken hoe deze onderzoeks en kennispoot verder vorm te geven. Leden en niet leden SCU/UU Het wordt in deze tijden van krapte ook voor SCU belangrijk aan het veld helder te communiceren welke activiteiten standaard voor de aangesloten instellingen ingezet worden en welke mogelijkheden er aanvullend zijn. Voor de niet leden moeten eveneens duidelijk zijn dat zij ook van de diensten van SCU/UU gebruik kunnen maken en welk prijskaartje aan de losse activiteiten hangen. Samenwerking partners SCU zal de komende jaren zoveel mogelijk samenwerken met partners die op de een of andere wijze bijdragen aan het verder neerzetten en aantrekkelijk maken van Utrecht als stad en centrum van kennis en cultuur. Waarbij SCU ernaar streeft vooral een samenbindende partner te zijn. Met verschillende instellingen heeft SCU via het Uitburo en Culturele Zondagen in de afgelopen jaren een natuurlijke en zinvolle samenwerking ontwikkeld. Zo werkt Culturele Zondagen jaarlijks samen met de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. De samenwerking betreft ondertussen ook initiatieven op gebied van cultuurmarketing via de websites van genoemde instellingen. In 2011 zal aansluitend de mogelijkheid onderzocht worden 3 EMC Cultuuronderzoeken, juni Continue bezoekersonderzoek in de Utrechtse cultuursector, Hendrik Beerda brand consultancy. Een initiatief van SCU/CZ, vanaf het Kadeconcert op 4 juli jl. structureel ingevoerd tijdens de Culturele Zondagen 11

12 Hoofdstuk 2 een speciale studentenpas te ontwikkelen die korting geeft op het bezoek aan culturele instellingen. Met Utrecht Toerisme ligt er het voornemen om richting 2011 maar vooral 2012 samen op te trekken in het ontwikkelen van nieuwe producten ten behoeve van een langer verblijf van inwoners van Nederland en zo mogelijk buiten Nederland, in de stad Utrecht. Daartoe worden culturele arrangementen met verschillende segmenten ontwikkeld, waarbij Culture Zondagen de trekker zou zijn. Dit is een intensief en langdurig traject waarbij de doelstellingen in grote samenhang moeten worden ontwikkeld en vastgesteld, en er een gedegen communicatiestrategie dient te worden ontwikkeld. Deze culturele arrangementen kunnen mogelijk aansluiten bij het randstedelijk initiatief De Gouden Bocht. Dit initiatief beoogt de culturele en toeristische wervingskracht van Haarlem, Amsterdam en Utrecht blijvend te versterken: de Noordvleugel als cultural gateway van Nederland. 5 Vanzelfsprekende lijnen liggen er met de Vrede van Utrecht en in het verlengde daarvan de organisatie die zich bezighoudt met de kandidatuur van Utrecht culturele hoofdstad De gesprekken over samenwerking zijn in volle gang en een eerste proeve daarvan is mogelijk zichtbaar tijdens de Culturele Zondag Even vanzelfsprekende lijnen liggen er met Stichting Utrechts Museumkwartier. Op dit moment wordt er bekeken of er een extra Cuturele Zondag/Museumnacht in 2011 kan worden georganiseerd, deze is nog niet opgenomen in het programmaoverzicht Ook liggen er eerste contacten met CU2030, met het CU2030 Kidsfonds dat is ingesteld door de verschillende partners (NS, Prorail, Corio, Jaarbeurs, Gemeente). De uitwerking van deze samenwerking zal te zien zijn tijdens de Culturele Zondag Utrecht danst. SCU onderzoekt in 2011 met welke andere partners tot een zinvolle samenwerking kan worden gekomen. Organisatie en financiering Prestatiemeting en verbetering Welke activiteiten van het Uitburo en Culturele Zondagen dragen effectief bij aan de opdracht het aantal bezoekers van culturele instellingen en evenementen te verhogen, herhaalbezoek te stimuleren en nieuwe doelgroepen te bereiken? Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden is het nodig op diverse terreinen de prestaties van het Utrechts Uitburo en Culturele Zondagen te onderzoeken en te monitoren. Op basis van de uitkomsten worden activiteiten verbeterd, of houden deze mogelijk op te bestaan waardoor er ruimte ontstaat nieuwe gewenste activiteiten te starten. In verlengde van het bovenstaande zijn onder andere de recente uitkomsten van de eerder genoemde door SCU/UU/CZ geïnitieerde onderzoeken De Utrechtse Cultuurprofielen en het Continue bezoekersonderzoek CZ relevant. SCU vertaalt in 2011 met voorrang de uitkomsten van de deelanalyse voor SCU van De Utrechtse Cultuurprofielen naar concrete activiteiten. Uit dit onderzoek 6 blijkt dat het Utrechts Uitburo en Culturele Zondagen grotendeels dezelfde profielen goed bereiken, te weten de Jonge Alleseters, Culturele Stellen, Rijke Cultuurfanaten en Netwerkende Cultuurliefhebbers. Uit het onderzoek blijkt eveneens dat er nog een wereld te winnen valt bij de Lichte Cultuurliefhebbers, de Festivalgangers, en de gematigde Cultuurgebruikers. 5 Bron: Quick Scan Formulier Pieken in de Delta voor het project de Gouden Bocht, 23 september onder abonnees van de Uitmail UU, online kaartkopers UU en abonnees van de folder CZ in 2009 (EMC Cultuuronderzoeken, juni 2010, (her)presentatie oktober 2010) 12

13 Hoofdstuk 2 In het overkoepelende onderzoek zijn de cultuurprofielen inzichtgevend beschreven, inclusief de wijzen waarop de verschillende doelgroepen zich informeren over culturele activiteiten. Dat maakt het mogelijk dat zowel het Utrechts Uitburo als de Culturele Zondagen gericht verschillende communicatiemiddelen kunnen inzetten voor het bereiken van de diverse cultuurbezoekers. Getrouw de oorspronkelijk meegegeven opdracht aan Culturele Zondagen het bereiken van andere doelgroepen zal daarbij nadrukkelijk gekeken worden hoe de profielen die CZ nu minder bereikt, per zondag gerichter benaderd kunnen worden. Ook neemt SCU/CZ in het programmeringproces zelf de vraag mee hoe op organische wijze gewenste doelgroepen beter te bereiken(zie verder hoofdstuk 3). Het continue bezoekersonderzoek tijdens de Culture Zondagen zelf, geeft aanvullend informatie op het hierboven vermelde onderzoek en vindt doorgang in 2011, even als de vertaling van de resultaten naar concrete activiteiten. Verstevigen financiële basis Het behoeft geen betoog dat ook SCU zal moeten zoeken naar mogelijkheden om minder afhankelijk te worden van subsidies. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Voor de hand liggend is het aantrekken van sponsors, bedrijven die gediend zijn bij een goed cultureel klimaat in Utrecht. Voorts kan gedacht worden aan het vinden van minder voor de hand liggende fondsen. Ook de introductie van verdienmodellen behoort tot de mogelijkheden. Met deze laatste variant is SCU ondertussen voorzichtig begonnen. De opvatting dat er voor kunst en cultuur betaald mag worden vindt tegenwoordig deels door de actualiteit ingegeven gehoor, en die opvatting wordt door SCU onderschreven. Tel daarbij op dat vermeld recent onderzoek laat zien dat het Uitburo en Culturele Zondagen het meer draagkrachtige publiek bereiken, dan ligt het kijken naar het betalen voor bepaalde activiteiten voor de hand. Daarbij verliest SCU overigens niet de oorspronkelijke gedachte achter Culturele Zondagen uit het oog, namelijk het toegankelijk maken van kunst en cultuur voor nieuwe publieksgroepen, waarvoor geen hoge financiële drempels moeten worden opgeworpen. Dus gaat SCU toe naar een mooie mix van gratis en betaald. Een eerste initiatief op dit gebied is de verspreiding van de CZ folder ( abonnees), deze zal op korte termijn niet meer gratis zijn. Mensen kunnen zich gratis abonneren op de digitale nieuwsbrief, en tegen een geringe vergoeding de folder thuis blijven ontvangen. Of deze meenemen bij bijvoorbeeld AH en/of Hema. Met deze bedrijven is SCU bezig afspraken te maken om standaard de folders daar te mogen verspreiden waarmee het bereik van de folder onder diverse doelgroepen zal worden vergroot. Daarnaast wordt per zondag bekeken welke voorstellingen een entreeprijs rechtvaardigen. Wat betreft samenwerking met sponsors stelt SCU in 2011 een plan van aanpak op, waarin uitgangspunten en ook de zogenaamde tegenprestaties helder omschreven zullen zijn. Wat betreft tegenprestaties betekent dit een koerswijziging, aangezien Culturele Zondagen tot dusverre zeer terughoudend is geweest met naamsvermeldingen bij evenementen en in uitingen. Corporate Communicatie Naast dat de zelfstandige producten Culturele Zondagen en Uitburo zullen blijven bestaan, 13

14 Hoofdstuk 2 ontwikkelt SCU een eigen huisstijl, nieuwsbrief en website, bedoeld in eerste instantie voor de partners in het culturele veld. In de vier keer per jaar te verschijnen nieuwsbrief zal overkoepelend nieuws vanuit SCU, en zakelijk nieuws van zowel Culturele Zondagen als het Uitburo, naar het veld en de partners gecommuniceerd worden. Daarnaast zal SCU per individuele aangesloten instelling inzetten op een heldere, regelmatige presentatie van activiteiten en resultaten die voor de partners worden ingezet en behaald. Tevens realiseert SCU in 2011 een duidelijke verantwoordingscyclus richting subsidiënten en culturele instellingen. Corporate communicatie voorziet ook in het bedenken van bruikbare en zichtbare producten voor het veld waarbij bijvoorbeeld de elf Utrechtse Cultuurprofielen het uitgangspunt zijn. Of neemt het initiatief tot een fotoboek ter ere van het tienjarig bestaan van Culturele Zondagen waarbij de foto s opdracht van Culturele Zondagen weerspiegelen: een luisterend, kijkend, lachend publiek, jong, oud, zwart, wit, man, vrouw, meer of minder opgeleid, kortom de Utrechter. 14

15 Hoofdstuk 2 Acties SCU 2011 Algemeen Het ontwikkelen van een heldere verantwoording van en inzicht in de activiteiten van SCU ten behoeve van subsidiënten, het veld, en SCU zelf Inzet voor culturele veld Instellen denktank SCU/Uitburo activiteiten/mogelijk medewerker deels vrijmaken voor consultatie op locatie Doorstart festivaloverleg met betrokkenen (alleen mogelijk indien aanvullende subsidie) Organisatie van twee marketingbijeenkomsten voor bij SCU aangesloten leden, inclusief gevolg geven aan uitkomsten (op termijn één marketingbijeenkomst en één symposium) Met voorrang onderzoekspoot verder vormgeven (oa faciliteren en bedingen kortingen onderzoek voor leden SCU/UU) Duidelijke communicatie aan veld welke activiteiten SCU kan inzetten voor leden, en welke kosten daaraan verbonden zijn voor niet leden Samenwerking partners Samenwerking met partners als UU, HKU, HU wordt verder verdiept en op meerdere fronten ingezet (naast Culturele Zondagen ook initiatieven op het terrein van gezamenlijke cultuurmarketing) Samenwerking Vrede van Utrecht/organisatie 2018 krijgt oa vorm via Culturele Zondagen Met Utrecht Toerisme/Stadspromotie zal gewerkt worden aan de ontwikkeling van zogenoemde culturele arrangementen Met CU2030 wordt een eerste samenwerking aan gegaan via CUkids Met Stichting Utrechts Museumkwartier wordt gekeken naar intensieve samenwerkingsmogelijkheden (weekend in 2012, mogelijk al in 2011) Organisatie en financiering Prestatiemeting en verbetering activiteiten Uitburo en Culturele Zondagen Verstevigen financiële basis SCU: opstellen plan van aanpak sponsors, ontwikkeling en introductie verdienmodellen, onderzoek naar minder voor de hand liggende fondsen Corporate Communicatie SCU ontwikkelt eigen huisstijl, zakelijke nieuwsbrief (minimaal 4x per jaar) en website, gebruikt jaarverslag ook als presentatie en verantwoording aan sector Terugkoppeling per aangesloten instelling van door SCU/UU ingezette activiteiten en behaalde resultaten (in ieder geval 2 keer per jaar) Ontwikkeling bruikbare en zichtbare producten (bv fotoboek tienjarig bestaan CZ/placemat met 11 Utrechtse cultuurprofielen, etc ) 15

16 Hoofdstuk 3 Culturele Zondagen Inleiding Culturele Zondagen is sinds de start in 2002 uitgegroeid tot een origineel en succesvol merk. Sterk door een verrassende programmering en een enthousiaste medewerking van de vele culturele instellingen en tal van maatschappelijke organisaties. Factoren die bijdragen aan het succes zijn het bieden van een omkaderd cultureel aanbod, aandacht voor bijzondere en onverwachte locaties, een gratis dan wel laaggeprijsde toegang. Deze manier van werken heeft op verschillende plaatsen in Nederland, zoals in Groningen en Enschede, tot enthousiaste navolging geleid. Na acht jaar is het tijd voor reflectie: gaat Culturele Zondagen op dezelfde manier door, of is het tijd nieuwe wegen in te slaan. Het jaar 2011 wordt gebruikt om op deze vraag een antwoord te formuleren (zie verder hoofdstuk 6). Onderzoek Het aantal Culturele Zondagen zal in 2011 ten opzichte van 2010 teruggaan van tien naar acht. Er lopen nog besprekingen over een mogelijk negende zondag in het voorjaar in samenwerking met Stichting Utrechts Museumkwartier. De teruggang van tien naar acht zondagen is een natuurlijk gevolg van teruglopende financiën, maar biedt tevens de mogelijkheid om de acht zondagen van meer aandacht te voorzien. Overigens zal Culturele Zondagen in 2011 niet meer financieel het Wereldfeest ondersteunen. 7 Culturele Zondagen is van oudsher opgezet om nieuwe groepen te bereiken en herhaalbezoek te stimuleren. In het verleden heeft onderzoek 8 uitgewezen dat de Zondagen daadwerkelijk nieuw publiek bereiken; drie op de tien bezoekers zou nooit of zelden gebruik van het reguliere kunstaanbod gebruik maken. Het is tijd dergelijk onderzoek te herhalen om te kijken in hoeverre Culturele Zondagen zijn oorspronkelijke doelstellingen nog altijd behaalt. Zo zal er naast het continue bezoekersonderzoek samen met het Uitburo en in samenwerking met de instellingen acties worden uitgezet die herhaalbezoek beogen. Deze worden zodanig opgezet dat dit herhaalbezoek meetbaar is. Marketing/communicatie Zoals eerder aangegeven wordt per zondag gekeken mede op basis van de deelanalyse van het onderzoek De Utrechtse Cultuurprofielen welke communicatiemiddelen het beste kunnen worden ingezet om bestaande, maar vooral ook nieuwe doelgroepen te bereiken. Dit vereist een meer gedifferentieerde aanpak van het marketing en communicatiebeleid bij SCU/CZ, en het maken van een jaarplan ter zake. In het verlengde hiervan zal Culturele Zondagen samen met het Uitburo, strategische allianties aangaan met belangrijke mediapartners in de stad als RTV Utrecht, Ons Utrecht en het Stadsblad, waarvan uit voornoemd onderzoek is gebleken dat zij belangrijke informatiebronnen zijn voor (potentiële) bezoekers van de Culturele Zondagen. Bij het opstellen van het jaarplan wordt ook gekeken naar mogelijkheden van landelijke media voor SCU. 7 De bijdrage in 2010 was Bron: onderzoek vooralsnog niet kunnen achterhalen/hb 16

17 Hoofdstuk 3 Vrijwilligers Tijdens de Culturele Zondagen zelf wordt een groot beroep op vrijwilligers gedaan. SCU/CZ is in 2010 gestart met workshops voor vrijwilligers, zodat ook op dit gebied deskundigheid wordt opgebouwd. Tegenwoordig is het mogelijk vrijwilligers te werven via het ROC. De leerlingen krijgen in ruil voor hun bijdrage aan de Zondagen, studiepunten. SCU/CZ heeft de intentie vanuit de gedachte dat Culturele Zondagen nieuwe doelgroepen wil bereiken, de contacten met ROC verder uit te bouwen. SCU/CZ wil experimenteren met het aanbieden van speciale routes tijdens de Culturele Zondagen, onder leiding van eigen docenten of andere daarvoor geïnteresseerden. Dit experiment met doelgroepgerichte routes met of zonder begeleiding wordt ook onderzocht voor in ieder geval het Uitfeest. Programmering In 2011 betrekt een aantal Zondagen op inclusieve manier nieuwe doelgroepen bij de programmering. Zo ligt het in de bedoeling bij het Uitfeest 2011 professionals en amateurs aan elkaar te linken (daten), waardoor de grote hoeveelheid amateurverenigingen met hun eveneens grote achterban op natuurlijke wijze in aanraking komen met de gevestigde culturele instellingen en gezelschappen. Een ander voorbeeld is het vervolg op de Danszondag 2010, waarbij dans als bindende vorm tussen jong, oud, dik, dun, zwart, wit, meer en minder opgeleid hoge ogen gooide. In 2011 zal dit aspect verder worden vormgegeven. Het laatste voorbeeld is een groot evenement dat Culturele Zondagen op (en de dagen daarna) organiseert rond de viering van de verjaardag van de schutspatroon van de stad, Sint Maarten, en de intocht van de andere goedheiligman, Sinterklaas. Via de kinderen en hun scholen worden alle ouders van de stad aangesproken en op die manier met elkaar, de culturele instellingen en de stad verbonden. Er zijn gesprekken met Utrecht 2018 over aansluiting bij dit evenement. Vanwege het beoogde bereik en de achterliggende waarden die bij dit evenement gecommuniceerd worden zou het weekend mogelijk de start kunnen inluiden van de publiekscampagne Utrecht culturele hoofdstad SCU wil in 2011 ten behoeve van de programmering experimenteren met kleine redactieraden per zondag van betrokken specialisten, die aan de voorkant van een zondag een paar keer bijeenkomen. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid een overkoepelende redactieraad in te stellen van betrokkenen binnen en buiten de sector. Deze raad blikt samen met SCU vooruit richting 2012 en verder. Voor 2011 wordt ingezet op bezoekers totaal. Dit aantal is gecorrigeerd voor het aantal zondagen (van tien naar acht) en voor het wegvallen van het Wereldfeest. Typen Zondagen 2011 Promotionele Zondagen, zoals de Nieuwjaarsduik, het Kade Concert en het Uitfeest. Het doel is het bereiken van een cultureel divers en vaak groot publiek. Disciplinaire Zondagen, zoals Swingcity goes Bebop en de Danszondag. Het doel is het onder de aandacht brengen van een kunstdiscipline bij publiek dat doorgaans niet in aanraking komt met deze discipline of slechts een aspect ervan kent. Thematische Zondagen, zoals in 2011 de Groene Zondag. Het doel is een groot deel van het culturele veld te interesseren en te verbinden, met interessante crossovers in het publieksbereik en samenwerking met niet culturele partners te entameren. 17

18 Hoofdstuk 3 Doelgroepen Zondagen, zoals in 2011 het evenement gericht op ouders en kinderen en De Uithof is Jarig! Deze laatste zondag die in samenwerking met de universiteit en HKU wordt opgezet valt in wezen een beetje tussen de Zondagen in, is thematisch, gericht op de groep die in wetenschap is geïnteresseerd, maar beoogt daarnaast meerdere groepen kennis te laten maken met ook het gebied van de Uithof. Agenda 2011 (ovb/concepttitels) 9 januari Crazy Sunday Na zeven jaar een warme traditie: de Nieuwjaarsduik. Een half jaar na het Uitfeest stellen culturele instellingen hun deuren opnieuw open en presenteren het moois dat zij voor 2011 in petto hebben. Culturele Zondagen onderzoekt hoe er dit jaar een extra feestelijk tintje aan te geven. Duidelijk is dat het gekkengetal 11 een stevige rol zal spelen. De beoogde doelgroep is divers en varieert van kunstliefhebbers tot mensen die niet of per ongeluk in aanraking komen met kunst en cultuur. Partners: culturele instellingen en oa het duurzame initiatief Passie voor Utrecht. 17 april De Uithof is jarig! Het is alweer vijftig jaar geleden dat de eerste schop in de grond werd gezet voor De Uithof. De Uithof bracht en brengt wetenschappelijke roem en veel bedrijvigheid, maar een leuk dagje uit is het nooit geworden. Dat kan anders. Culturele Zondagen legt samen met de Universiteit en de HKU de rode loper uit, zet de Uithof in het zonnetje en daarmee opnieuw op de kaart. Het getal vijftig speelt in alle onderdelen een rol. Een divers en feestelijk programma laat zoveel mogelijk Utrechters met de Uithof (her)kennismaken. Uiteraard is het programma daarnaast aantrekkelijk voor in wetenschap geïnteresseerden, en kan het een nieuwe kennismaking betekenen voor werknemers en studenten van de Uithof. Partners: universiteit, HKU, alumni, culturele instellingen, kunstenaars, startende bedrijven op de Uithof. 29 Mei Utrecht danst! Na de succesvolle editie 2010 waar het plezier van afspatte en de zon maar bleef schijnen, komt er in 2011 een verdiepend vervolg. Met nog meer aandacht voor verschillende leeftijden en leefstijlen. Deze keer wordt ook de regio nadrukkelijk aan de voorkant onder andere middels de U dans betrokken. De beoogde doelgroep is iedereen die van dansen houdt. In 2010 waren dat meer dan Utrechters Partners: culturele instellingen, dansscholen, Stichting Janskerk 150 jaar, CU2030 (CUkids), Vrede van Utrecht, Dag van de architectuur, e.a. 19 Juni Groen!/Utrecht Utopia Waar kom je vandaan, waar ga je naartoe, welke toekomst laat je achter? Hoe is het om een dagje terug naar de basis te gaan? Een vrolijke zondag over duurzaamheid met een knipoog, van wetenschappelijke aard en culturele snit. Op dit moment vindt het onderzoek voor deze zondag plaats, dat leidt wellicht tot een andere invalshoek, maar de datum staat vast en het thema ook. Er zal ingezet worden op verschillende leeftijdsgroepen, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken die groepen te betrekken die van huis uit niet veel met duurzaamheid hebben. 18

19 Hoofdstuk 3 Partners: naast culturele instellingen organisaties op gebied van oa milieu, vervoer en design zoals Centrum Aarde en Duurzaamheid (UU), Greenwish, GVU, Greenpeace, Het Utrechts Landschap, Greentour, Natuur&Milieufederatie, SenterNovem, Turnkey Design, Kunstbende, Blijbedrijf etc. 3 Juli Kadeconcert vervolg Close harmony, smartlappen, klassieke klanken en een stroom mensen langs de Oudegracht. Een mooie mix tussen professionals en amateurs, tussen ervaring en enthousiasme. Het Kadeconcert 2010 verheugde zich tijdens de eerste editie al in een grote belangstelling. In 2011 zal het concept worden aangescherpt en uitgebreid, en zullen meer instellingen en bestaande muziekgroepen benaderd worden mee te doen. Deze zondag valt samen met de koopzondag. Het Kadeconcert zal ook in de communicatie sterk inzetten op dagjesmensen, naast op de Utrechtse muziekliefhebbers in de meest brede zin van het woord en de groepen die via de amateurs en professionals betrokken zullen zijn. Partners: culturele instellingen en maatschappelijke instelingen (Haven van Utrecht), professionele muzikanten en amateurs. 11 september Uitfeest De gedachte die in 2010 is ingezet, te zorgen voor verrassende kruisbestuivingen tussen instellingen onderling, tussen instellingen en publiek en tussen publiek onderling, zal verder ontwikkeld en vormgegeven worden. Waarbij dit keer sterk zal worden ingezet op de verbinding tussen amateuren professionele kunst en cultuur. Tevens zal er ook ruim aandacht komen voor beeldende kunst. Het doel is naast de gebruikelijke bezoekers van het Uitfeest, zoveel mogelijk achterban van de Utrechtse amateurverenigingen en gezelschappen aanwezig te laten zijn binnen en eventueel net buiten de muren van de culturele instellingen. Partners: Zimihc, culturele instellingen en gezelschappen, amateurverenigingen en gezelschappen. 11 November (CZ start vrijdagavond 11 met mogelijke uitbreiding naar 12 en 13 nov) In dit weekend staan twee goedheiligmannen centraal. Op 11 november wordt door kinderen het jaarlijkse Sint Maarten gevierd, in Utrecht een extra feest omdat Sint Maarten de schutspatroon van de stad is. De volgende dag is er de intocht van de andere goedheiligman, Sinterklaas. Wat is de achtergrond van deze mannen, wat waren hun ideeën ooit, hebben ze iets gemeen en wat betekenen de ideeën in Geen wetenschappelijke verhandeling maar tastbare en spectaculaire aanwezigheid van mooie idealen. Voor alle kinderen en hun ouders in Utrecht, en uiteraard alle andere belangstellenden. Partners: (alle) culturele instellingen, mogelijke samenwerking met de musea (SUM), het St Maartensberaad, Zimihc, Vrede van Utrecht, het Stadhuis, de Utrechtse Sinterklaasstichting en andere betrokken maatschappelijke instellingen. Zo mogelijk Utrecht Toerisme (culturele arrangementen). 11 December Swingcity Goes Bebop De Culturele Zondag Jazz Enz heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijk stadsevenement. In de loop van vijf edities werd een groei gerealiseerd van naar bijna bezoekers. Alle relevante muziekpodia, kunstinstellingen en horecagelegenheden committeren zich graag aan dit unieke initiatief. Stond in Jazz Enz 2010 de periode van de swing centraal, 2011 schuift 19

20 Hoofdstuk 3 meer dan een decennium op in de jazzgeschiedenis: de periode van de bebop, misschien wel de belangrijkste naoorlogse jazzstroming. In 2011 een uitbreiding naar Leidsche Rijn en Lombok met in Leidsche Rijn interessante locaties als boerderij Roodnoot, boerderij Vrijstaat en het Fort van de Verbeelding. SWG trekt een breed publiek van jazzliefhebbers, gezinnen en studenten. Partners: zoveel mogelijk culturele instellingen in de stad en Leidsche Rijn. 20

Begroting/jaarplan 2013

Begroting/jaarplan 2013 Begroting/jaarplan 2013 Colofon Augustus 2012 Uitgave Cultuurpromotie Utrecht 2013 Inhoud 2013 Inleiding 5 2013 Taak, positie, ambities en omgeving 6 2013 Cultuurpromotie Utrecht 8 2013 Culturele Zondagen

Nadere informatie

INHOUD INHOUD Samenvatting Stichting Cultuurpromotie Utrecht Culturele Zondagen Utrechts Uitburo Personeel, bestuur en directie Financiën Bijlagen

INHOUD INHOUD Samenvatting Stichting Cultuurpromotie Utrecht Culturele Zondagen Utrechts Uitburo Personeel, bestuur en directie Financiën Bijlagen JAARVERSLAG 2011 INHOUD INHOUD Samenvatting p 4 1. Stichting Cultuurpromotie Utrecht p 6 2. Culturele Zondagen p 12 3. Utrechts Uitburo p 26 4. Personeel, bestuur en directie p 30 5. Financiën p 32 Bijlagen

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 Inhoud Colofon... 3 Inleiding... 4 Over activiteiten, geld, uren en het meten van succes... 8 Kennis... 10 Advies... 25 bkkc werkplan 2015 / pagina

Nadere informatie

Rotterdam, Festival and Event City of the World. including English summary

Rotterdam, Festival and Event City of the World. including English summary Rotterdam, Festival and Event City of the World including English summary Duizel in het Park Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Profiel Rotterdam Festivals... 9 1. Festivals & Evenementen... 1 1 2. Cultuurparticipatie...

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

44 201201 G G VERSLAVERSLA JAARJAAR

44 201201 G G VERSLAVERSLA JAARJAAR JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding p 4 2. Cultuurpromotie Utrecht p 8 Missie en doelstellingen Ontwikkelingen 2014 Overige activiteiten Partners en samenwerkingsverbanden 3. Culturele

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Provincie Groningen De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Eindrapportage - deel 1 lagroup 3 april 2013 eindrapportage, deel 1 2012-063 rp 14a Inhoud Deel 1 Introductie 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

Werkplan 2012. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. 23 november 2011

Werkplan 2012. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. 23 november 2011 Werkplan 2012 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 23 november 2011 1 Inleiding Dit is het werkplan van COC Leiden voor 2012. Waar 2011 vooral een jaar van verbreding was,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016

BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016 BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016 VOORWOORD Almelo profileren als aantrekkelijke stad met kwalitatief hoogwaardige, attractieve en opvallende evenementen, zo luidt de missie van Stichting

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret 0 1 Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret De kunstvorm cabaret is een artistieke zoektocht, een transportmiddel om het persoonlijke vorm te geven. Alle kunst is persoonlijk. Maar cabaret is binnen

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

Succes- en belemmerende factoren EVC-markt

Succes- en belemmerende factoren EVC-markt Succes- en belemmerende factoren EVC-markt EMC ontwikkelt. performance. COLOFON Titel Opdrachtgever Auteurs Succes- en belemmerende factoren in de EVC-markt Projectdirectie Leren & Werken (W. Zwanenburg,

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016 Stichting Bibliotheek Rotterdam Meerjarenbeleidplan 2013-2016 21 november 2013 Hoofdstukindeling: Managementsamenvatting 1. Trends en bibliotheekontwikkelingen 2. Missie en visie Stadsbibliotheken en Regionale

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

citymarketing Terneuzen mei 2014

citymarketing Terneuzen mei 2014 Citymarketingplan citymarketing Terneuzen mei 2014 mei 2014 Projectgroep Citymarketing Gemeente Terneuzen Klankbordgroep citymarketing Brandaris Placemarketing 7 mei 2014 Projectgroep citymarketing Gemeente

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie