WELKOM OP DE BORCHSTEE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WELKOM OP DE BORCHSTEE"

Transcriptie

1 schoolgids WELKOM OP DE BORCHSTEE zorg en ruimte voor ieder kind

2 Colofon Tekst Mart Nomen Vormgeving en foto s Web by Step

3 1. Welkom Een stukje van je leven De schoolgids, elk jaar aangepast Identiteit De Meent Oprichting en overgang vereniging - stichting Grondslag en Doel en middelen Bestuur en Directeur-bestuurder Scholen Dagelijkse schooltijden en lesuren per jaar Vakanties en vrije dagen Naam van de school Schoolgrootte Directie en personeel Als het wat moeilijk gaat......op school Speciaal basisonderwijs Rapportage - Het schoolrapport - Het onderwijskundig rapport Anti-pestbeleid Bijzondere activiteiten Buitenschoolse activiteiten Vieringen Inhoud Het onderwijs: de organisatie Toelatingsbeleid en Voedingsgebieden Klassen en groepen De leerlinggebonden financiering Passend onderwijs Voortgezet onderwijs en de CITO-toets Overblijven, Kinderopvang en De Speelstee Leerplicht en verzuim, Lesuitval en Verlof Schorsing en verwijdering en Schoolregels Veiligheid en Verkeersveiligheid Schoolgezondheidszorg en Hoofdluis Stageschool voor CALO, PABO en SPW Ouders en school Contacten tussen ouders en school - De informatieavond - De contactavonden - Het huisbezoek - Schoolkrant, nieuwsbrief en website Ouders betrokken bij school - Activiteitencommissie (AC) - Gebedsgroep - Hulp in de klas De vrijwillige ouderbijdrage Brengen en afscheid nemen van kleuters Het onderwijs: inhoud en doelen Identiteit en Kerk en school Onderwijskundige visie en missie Het onderwijs - Bijbelse geschiedenis - Het onderwijs in groep Het onderwijs in groep 3-8 Huiswerk Kerndoelen en referentieniveaus Onderwijsvernieuwingen Evaluatie plannen Nieuwe plannen ICT, inzet van computers Internetprotocol en schoolwebsite Het onderwijs: de leerlingenzorg Inleiding Het leerlingvolgsysteem De leerlingenbespreking Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO) Passend Onderwijs Extra middelen voor zorg en kwaliteit 1. Klassenverkleining 2. Onderwijsassistentie 3. De Interne Begeleider 4. Remedial Teaching 5. Onderwijsbegeleidingsdienst Centraal NL Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids Overige zaken Schoolgruit Zending Schoolfotograaf Milieubeleid Schoolverzekering Ideeën Sponsoring Externe contacten Privacy Klachten Contactpersoon en vertrouwenspersoon Plattegrond van de school Bestuur en medezeggenschap Vereniging is Stichting geworden Bestuur MR/GMR Bijlagen 1. Adressenlijst 2. De vrijwillige ouderbijdrage 3. Schoolregels 4. Resultaten van het onderwijs 5. Groepsverdeling en vakantierooster 6. Verlofregels

4 Welkom Een stukje van je leven De basisschool is een stukje van je leven. Voor kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind ruim 7500 uur toe aan de zorg van de meesters en juffen van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kiest u dan ook met zorg uit. Scholen verschillen steeds meer in werkwijzen, sfeer en in wat kinderen er leren. Scholen verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Gaat uw kind binnenkort voor het eerst naar de basisschool? Zoekt u een basisschool voor uw kind(-eren), omdat u in bent komen wonen? Deze gids is geschreven om u te helpen bij de keuze van een school. De schoolgids is er ook voor de ouders van kinderen die al op school zitten. Jaarlijks zijn er kleine veranderingen op school die in deze gids geactualiseerd zijn. De schoolgids, elk jaar aangepast Dit is de veertiende, herziene uitgave van de schoolgids van De Borchstee. We hopen u in deze gids een beeld te geven over de manier waarop wij bovenstaande, onder Gods zegen, proberen waar te maken. We staan open voor kritische kanttekeningen van uw kant. De schoolgids wordt jaarlijks, na instemming van de Medezeggenschapsraad, vastgesteld en uitgereikt aan de ouders/verzorgers van onze school en bij inschrijving van een nieuwe leerling. Identiteit De Borchstee is een Protestants Christelijke basisschool. Ons onderwijs is gebaseerd op Bijbelse waarden en normen. Hoe dit in de praktijk gebracht wordt, leest u op pagina 13 van deze gids. Van de ouders die bij ons de kinderen op school hebben, verwachten wij dat zij achter de identiteit van onze school staan en betrokkenheid tonen bij activiteiten die de school hiervoor organiseert. Namens het team van De Borchstee, M.J. Nomen, Directeur 4 Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids

5 Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids De Meent Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs te Oprichting De Meent en overgang van vereniging naar stichting De Meent is opgericht op 1 januari 2007, als rechtsopvolger van: de Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs te, opgericht op 18 november 1868, de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs te Doornspijk, opgericht op 17 december 1887 en de Vereniging voor Christelijk Nationaal Basisonderwijs te t Harde, opgericht op 17 juni Vanaf 1 januari 2012 is de vereniging overgegaan in een stichting. De grondslag en doelstelling zijn niet gewijzigd. Grondslag De stichting heeft als grondslag de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord, de bron van het christelijk geloof, zoals in essentie is samengevat in de Apostolische geloofsbelijdenis. In de praktijk houdt dit in dat we van bestuurs- en personeelsleden verwachten dat ze meelevend lid zijn van Protestants Christelijke kerken of geloofsgemeenschappen in en omgeving. Dit wil zeggen dat zij de Bijbel zien als bron van hun bestaan en daarom in woord en daad leven vanuit de zekerheid dat de Here Jezus - de Zoon van God - de Weg, de Waarheid en het Leven is. Vanuit dit bevrijdend heil richten ze hun leven en werken in. Personeelsleden zullen dit dan ook aan de kinderen overbrengen en hen van hieruit liefde bijbrengen voor God, de naaste en Gods schepping. We respecteren de drie formulieren van Enigheid. Bij de vorming van bestuur en personeel proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met een evenredige vertegenwoordiging van de diverse kerken en geloofsgemeenschappen. Doel en middelen De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor protestants-christelijk onderwijs in Doornspijk, en t Harde. Zij tracht dit doel te bereiken door het zoeken van samenwerking in alles dat tot de belangen van het christelijk onderwijs behoort. Bestuur Het Bevoegd Gezag van Stichting PCPO De Meent wordt ingevuld door een Bestuur. Het Bestuur heeft de keuze gemaakt om op hoofdlijnen te besturen, waarmee zij wel eind verantwoordelijk blijft voor het op de scholen uitgevoerde beleid van de stichting. Daarnaast fungeert het bestuur ook als klankbord voor de Directeur bestuurder. Directeur bestuurder De dagelijkse leiding en verantwoordelijkheid voor de stichting is in handen van een Directeur bestuurder, dhr. A. Baak. Wegens het vertrek van dhr. Hindriks is dhr. Baak tijdelijk in dienst voor het schooljaar Hij is gemandateerd door het bestuur om in opdracht en namens hen leiding te geven aan de organisatie en is bevoegd beslissingen namens het bestuur te nemen. De Directeur bestuurder legt verantwoording af aan het bestuur van de stichting. 5

6 Scholen De Borchstee De Parel Het Octaaf De Regenboog De Wildemaet Achterweg 2 Leisteenstraat 1 Weitakkerstraat 2 Zuiderzeestraatweg West 77 Schipluidenstraat RV 8084 XE t Harde 8081 XX 8085 AC Doornspijk 8081 AN Naam van de school Dagelijkse schooltijden uur (woensdag: u.) uur Groep 1 heeft 1 dag per week vrij Groep 2 t/m 4 heeft elke vrijdagmiddag vrij Stad van den Elborch is de oude benaming van. De Borch is afgebroken in het jaar De grond waarop de Borch stond, werd verdeeld onder zeven gegoede burgers. Zij maakten er tuinen van. Tot 1530 werden deze tuinen aangeduid als de Borchsteden. In dat jaar werden ze vergraven bij de aanleg van de wallen en de buitengracht. ( ) Van veel zaken weten we dat ze bestaan hebben, maar van slechts enkele plaatsen is ook de juiste ligging bekend. Dat zijn: de kerk aan de Oude Kerkhofsweg en de marktplaats in de tuyt gevormd door de Oude Zeedijk en de Brede Gang. (tekst: F. Bakker, 88) Aantal lesuren per jaar (na aftrek van vakanties en vrije dagen) Groep 1: 780 uur Groep 2-4: 920 uur Groep 5-8: 1005 uur Vakanties en vrije dagen Dit wat de historie betreft. Graag zouden we er nu nog de volgende betekenis aan willen toevoegen: Plaats waar kinderen zich geborgen voelen en zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Op 18 januari 1988 is de school in gebruik genomen en op 11 maart dat jaar officieel geopend. Het vakantierooster met de daarbij behorende vrije dagen voor de verschillende groepen wordt steeds in de schoolkrant opgenomen. U kunt het ook vinden op de website van onze school (www.deborchstee.nl) In deze schoolgids is het vakantierooster als bijlage opgenomen. (bijlage 5). In de Borchkoerier (schoolkrant) die uitkomt voor Pasen zal het vakantierooster voor het volgende cursusjaar opgenomen worden. De vakanties worden in overleg met scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs vastgesteld, zodat deze zoveel mogelijk gelijk lopen. behoort tot regio Midden, waardoor de vakanties met bijvoorbeeld Dronten en Zwolle (regio Noord ) soms verschillen. 6 Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids

7 Schoolgrootte Het huidige schoolgebouw, met het stuk nieuwbouw en een noodlokaal erbij, kan 12 groepen huisvesten. Met ingang van het cursusjaar zijn er voldoende leerlingen om 13 groepen samen te stellen. Eén groep 5 zal gehuisvest worden in een leeg lokaal van De Agnietenschool. De school zal op 1 oktober 2014 ruim 300 leerlingen tellen. (De plattegrond van de school staat op pagina 46.) Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids

8 Directie en personeel Directie M. Nomen M. Docter Scholekster 13 Oosterlaan 160 Groepsleerkrachten G. Streefkerk E. de Zwaan A. Alkema Y. vd Heiden B. Kappers S. van Hoek N. Wolterink R. Lindeboom L. Maas B. Brouwer H. Boersma P. Koekkoek M. Prins T. Hoogendoorn E. Weeda I. Wagenaar B. van Boven M. Lap H. Timmer J. Bouwman M. Roozeboom B. Bouwman Interne begeleiding M. Docter Y. vd Heiden Remedial teaching A. Alkema Y. vd Heiden Paterijstraat 8 De Maat 6 Mark 46 Botterstraat 101 Oranjelaan 43 Pijlkruid 55 Bavinckstraat 27 Luit 23 Pr. Frederikstraat 24 Emmawijk 59 Akelei 43 Kerspelstraat 25 Luzerne 11 Bosrand 39 Bijenkamp 21 Eessenkamp 65 Hoekwant 63 Zuiderzeestraatweg Roosje Vechtstraat 2 Nijenbeekstraat 43 Weidevogellaan 107 Middelweg 2 Oosterlaan 160 Botterstraat 101 Mark 46 Botterstraat 101 Nunspeet Kampen Dronten Nunspeet Kampen Kampen Nunspeet Zwolle Kampen IJsselmuiden Ens Doornspijk Wapenveld Oldebroek t Harde Nunspeet Dronten Onderwijsassistentie/Leraarondersteuning J. Schoonhoven L. van de Beek Grachtenweg 1 Pluutstraat 52 Onderwijsondersteunend personeel H. Kroes M. Schulte J. Hazenberg H. Klein J. Hulleman Overblijf G. van Otterdijk M. Hulst J. Krol Noorderbrink 7 Aperloheve 33 Hoekwant 78 Eekterstraat 3 Schokkerstraat 115 Clakenweg 160 Pijlkruid 59 Koperwiek 12 Oosterwolde Noordeinde via school via school via school via school via school via school via school schoonmaak schoonmaak conciërge tuinman administratie Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids

9 Het onderwijs: de organisatie Toelatingsbeleid De Borchstee is één van de zes basisscholen die de Stichting voor Prot. Chr. Primair Onderwijs De Meent bestuurt. Grondslag van de Stichting is de Heilige Schrift als Gods Woord. Wij verwachten van ouders dat ze staan achter de doelstellingen die de school heeft geformuleerd die betrekking hebben op de grondslag en identiteit van de school (zie pag. 4, 13/14). Voedingsgebieden Onze school had aan het begin van dit cursusjaar 303 leerlingen, verdeeld over 13 groepen. Het aantal leerlingen t.o.v. vorig jaar is een klein beetje gedaald. Met ingang van 1 januari 2009 zijn er geen wijkgrenzen, voedingsgebieden, meer. U bent vrij in uw keuze van basisschool, ook van scholen van De Meent. Toch willen we u erop wijzen dat De Klokbekerweg/Vletstraat een natuurlijke scheiding vormt tussen Het Octaaf en De Borchstee. Dit zijn drukke wegen waar geen klaarovers zijn. Klassen en groepen De leerlingen van de basisschool zijn verdeeld over 8 jaargroepen. Sommige groepen zijn zo groot dat er 2 parallelklassen zijn, b.v. groep 3a en 3b. De school is klassikaal georganiseerd. Dat betekent dat kinderen van dezelfde leeftijd in dezelfde klas zitten. Door zittenblijven of een klas overslaan kan de leeftijd van een enkel kind afwijken. Combinatieklassen zijn niet altijd te voorkomen. Dit schooljaar zijn er combinatieklassen bij de kleuters en in groep 6/7. Passend Onderwijs Op 1 augustus 2014 wordt de wet op Passend Onderwijs van kracht geworden. De School krijgt vanaf die datum een extra budget voor leerlingenzorg uit het nieuwe samenwerkingsverband waartoe zij behoort. Sommige leerlingen die extra zorg nodig hebben, kunnen dit bij ons op school krijgen zodat zij niet naar een school voor speciaal onderwijs hoeven. Meer hierover leest u in het hoofdstuk over de Leerlingenzorg. Voortgezet Onderwijs (VO) en de CITO-toets Na groep 8 gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs. Uiteraard wordt uw kind daar goed op voorbereid. Wat hier allemaal bij komt kijken wordt u tijdens een speciale informatieavond in september/oktober verteld, waarbij ook een vertegenwoordiger van het VO aanwezig is. De informatie die u krijgt gaat over de betekenis en de uitslag van de CITO-eindtoets (afname in februari, uitslag in maart) en het schooladvies. Dit advies wordt bepaald in een vergadering waarbij de directeur, de intern begeleider en de leerkrachten van groep 7 en 8 zijn betrokken. Samen komt deze groep tot het schooladvies dat naderhand niet meer wordt veranderd. Naast de rapportcijfers laten wij ook meewegen de manier waarop het kind leert (werkhouding) en gemotiveerd is. Het schooladvies zal de leerkracht van groep 8 samen met u bespreken, nog voordat de einduitslag van het CITO binnen is. Deze twee gegevens van de school, naast de wens van u en uw kind, bepalen uiteindelijk welke school voor VO voor uw kind het meest geschikt is. Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids

10 Overblijven Op de Borchstee is er dagelijks voor kinderen de mogelijkheid om over te blijven (behalve woensdag). Tussen de middag wordt er onder toezicht van ouders gezamenlijk gegeten. Hiervoor wordt een kleine vergoeding ( 2,00 per keer of 16,00 per strippenkaart van 10 keer) gevraagd. Voor kinderen die wekelijks overblijven is de bijdrage het laagst ( 1,30 per keer). De organisatie van het overblijven is in handen van een groepje ouders. Wij hebben drie professionele krachten die hiervoor dagelijks aanwezig zijn. Voor contactadressen zie Pagina 6. Bij deze medewerkers kunt u zich ook aanmelden als overblijfmoeder. Kinderopvang In artikel 45 lid 2 van de Wet op het Primair Onderwijs is bepaald dat het bevoegd gezag van een basisschool zorg draagt voor de organisatie van kinderopvang voor leerlingen op schooldagen, maar ook op doordeweekse niet-schooldagen, niet zijnde algemeen erkende feestdagen en op schooldagen gedurende de voor- en naschoolse periode, tussen uur en uur, indien een of meer ouders daarom verzoeken De Meent heeft aan deze verplichting voldaan door daarvoor een overeenkomst aan te gaan met de Stichting Kinderopvang (SKE), De Wimpel 2 te. De inhoud van die overeenkomst is te vinden op de website van De Meent: De SKE verzorgt de kinderopvang in, t Harde en Doornspijk. Bij de directeur van de school is een informatiefolder van de SKE verkrijgbaar. Ouders die van de kinderopvang door de SKE gebruik willen maken, dienen zelf contact op te nemen met de SKE en een overeenkomst te sluiten. Het telefoonnummer is: Ouders die met een andere instantie een dergelijk contract willen aangaan, of via een gastoudergezin opvang willen regelen, zijn daarin geheel vrij. De Speelstee De kinderen van De Borchstee worden door medewerkers van SKE opgevangen in De Speelstee. Dat is de naam van het noodlokaal op het schoolplein van onze school. We zijn heel blij met deze samenwerking, die uitstekend verloopt. Er zijn maar weinig scholen die kinderopvang zo dichtbij hebben. Vanwege het beperkt aantal kinderen op woensdagen en vrijdagen dat kinderopvang nodig heeft, is de Speelstee op deze dagen gesloten. Kinderopvang is dan op De Vrijheid, Wimpel 6. Leerplicht en verzuim Als kinderen 4 jaar zijn mogen ze voor het eerst naar school. De schoolweek omvat vier dagen, dus op één dag van de week is uw kind vrij. Vanaf 3 jaar en 10 maanden mag uw kind een paar keer komen kennismaken op school. De leerkracht van groep 1 neemt van tevoren contact met u op om hierover met u afspraken te maken. Schoolgaande kinderen van 4 jaar staan ingeschreven bij school, maar zijn dan nog niet leerplichtig. Is de schoolweek te vermoeiend dan kan u uw kind een dagje of een middag thuis houden. Kinderen vanaf 5 jaar zijn wel leerplichtig. Ouders moeten er voor zorgen dat hun kind vanaf die tijd staat ingeschreven bij een school en dat het de school ook elke schooldag bezoekt. 10 Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids

11 Ziek zijn, te laat komen Als uw kind ziek is dient u ons dat te melden. We weten dan wat er aan de hand is. Ook als uw kind een keer later op school komt is het belangrijk dit aan school door te geven. Om te voorkomen, dat uw kind doelloos op straat rondloopt, nemen wij contact met u op als uw kind zonder opgaaf van reden niet, of te laat op school is. Komt uw kind te laat op school zonder bericht van uw kant, dan krijgt het hierover een brief mee. Na 3x te laat komen in een half jaar tijd wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Langdurig ziek Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Voor leerlingen opgenomen in een academisch ziekenhuis zijn dat de consulenten van de educatieve voorziening. Voor alle andere leerlingen betreft het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst. Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht. De leerling moet weten en ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort. Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden. Meer informatie is te vinden op de website van de onderwijsbegeleidingsdienst in uw regio en op de website van Ziezon, het landelijke netwerk Ziek Zijn en Onderwijs. Lesuitval Lesuitval wordt zoveel mogelijk voorkomen. Wanneer een leerkracht wegens ziekte (of andere reden) plotseling niet op school is, wordt deze zo spoedig mogelijk vervangen. De school beschikt over een lijstje met leerkrachten die in de buurt wonen en in voorkomende gevallen willen invallen. Deze invallers zijn bij De Meent bekend, ze vallen vaker in. Geprobeerd zal worden om ook voor de kinderen bekende vervangers te vragen zodat ze zoveel mogelijk dezelfde vervanger hebben. Het is wel eens gebeurd dat er geen enkele invaller te vinden was. Dan zal één van de klassen verdeeld worden over andere klassen en de overblijvende leerkracht zal de afwezige leerkracht vervangen. De kinderen zullen niet naar huis worden gestuurd. Als de volgende dag nog geen vervanging gevonden kan worden, krijgen de kinderen een briefje mee dat ze de volgende dag vrij zijn. Tot nu toe hebben we dat nog nooit hoeven doen. Om te voorkomen dat er veel onderwijstijd verloren gaat, worden de kleuters van groep 1 en 2 vijf minuten voor tijd binnen gelaten. Er is dan voldoende tijd om de jas op te hangen en afscheid te nemen. Wij verzoeken ouders vriendelijk doch dringend de groepsleerkracht niet vlak voor schooltijd aan te spreken met een gecompliceerde vraag. Een korte mededeling of een verzoek om na schooltijd een afspraak te maken kan natuurlijk wel. Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids

12 Verlof De leerplichtwet biedt enkele mogelijkheden voor verlof buiten de schoolvakanties om. Een aanvraagformulier van de gemeente is op school beschikbaar en te downloaden op de website van school. Op bijlage 6 kunt u lezen of u in aanmerking komt voor verlof. Het formulier dient wel tijdig ingeleverd te worden. Voor een extra vakantie is die termijn tenminste 8 weken in verband met de beroepsprocedure. Gronden voor vrijstelling Indien een leerling op medisch advies niet kan of mag meedoen met sommige onderwijsactiviteiten, dan wordt in overleg met de ouders naar vervangende werkzaamheden gezocht. Vrijstelling wordt in principe alleen gegeven op grond van medisch advies. Schorsing en verwijdering Hierbij wordt verwezen naar het directiestatuut en de wettelijke bepalingen aangaande toelating, schorsing en verwijdering. Deze gegevens kunnen worden opgevraagd bij de directie. Schoolregels De schoolregels zijn in bijlage 3 van deze schoolgids opgenomen. Jaarlijks besteden we aandacht aan deze regels. De regels gaan over veiligheid en omgaan met elkaar. Regelmatig spreken we hier met de kinderen over. Vooral aan het begin van elk nieuw cursusjaar worden ze besproken. Dan worden ook in elke klas afspraken gemaakt op welke manier we proberen om pesten te voorkomen. Merkt u, ondanks alle regels en afspraken, dat uw kind gepest wordt, of niet met plezier naar school gaat, laat het ons weten. Vaak is er iets aan de hand dat opgelost kan worden. Wacht hier niet te lang mee, stel niet uit. Hoe eerder we hier over horen, des te eerder we iets kunnen doen. Veiligheid Op school zijn allerlei maatregelen getroffen t.b.v. de veiligheid van uw kind bij ons op school. Zo zijn er schoolregels opgesteld die regelmatig met de kinderen worden besproken. U treft ze aan als bijlage achter in deze schoolgids. Er is ook een ARBO-commissie die let op de veiligheid van het schoolgebouw en het schoolplein. Eén keer in de 4 jaar wordt door een erkende ARBO-instelling een risico-inventarisatie gemaakt. Deze inventarisatie is weer uitgangspunt voor het plan van aanpak dat jaarlijks opgesteld wordt. De school houdt een ongevallen- en incidentenregistratie bij. Een vast agendapunt van de personeelsvergadering is Veiligheid. Ongevallen en incidenten worden hier gemeld, waarna de betrokken collega dit schriftelijk vastlegt. Indien nodig worden meteen maatregelen genomen. De ARBOcommissie evalueert jaarlijks de meldingen en bepaalt of alsnog extra maatregelen wenselijk zijn. Dit alles neemt niet weg dat het een dagelijks blijvende verantwoordelijkheid is van personeel en ouders om de veiligheid te bewaken. Daarom verwachten we ook van uw kant opmerkingen die de veiligheid kunnen verbeteren. Om inzicht te krijgen in de sociale veiligheid van leerlingen en personeel worden regelmatig (minimaal 1x per 2 jaar) vragenlijsten gebruikt die de betrokkenen (leerlingen vanaf groep 5) anoniem 12 Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids

13 kunnen invullen. Hiervoor worden o.a. de modelvragenlijsten van ons kwaliteitszorgsysteem Werken met Kwaliteitskaarten (WMK) gebruikt. Als blijkt dat er opvallende scores tussen zitten, wordt eerst in persoonlijke gesprekken met alle leerlingen of personeelsleden de aard van het probleem volledig in kaart gebracht. De mogelijkheid bestaat dat hiervan een actiepunt wordt gemaakt. Verkeersveiligheid De Borchstee ligt in een verkeersveilige omgeving. Er zijn geen wegen waar klaarovers nodig zijn. Er zijn veel veilige loop- en fietsroutes naar school. We rekenen er op dat u met uw kind afspraken maakt over de kortste, veiligste route naar school en dat dit zoveel mogelijk de vaste schoolroute is. Veel ouders halen en brengen hun kinderen per auto naar school. We willen u vragen om hier minimaal gebruik van te maken. Als u hier toch gebruik van maakt, verzoeken wij u om bij het laten in- en uitstappen van de kinderen goed te letten op de veiligheid van deze kinderen en van de andere kinderen die lopend of fietsend naar school komen. Dat kan door: zo te stoppen dat de kinderen op de parkeerplaats of stoep uitstappen. gebruik te maken van de Kiss and Ridestrook in Kerkenland/Aperloheve (tussen de gekleurde palen). De kinderen lopen dan vandaar naar het schoolplein in de schoolomgeving extra te letten op spelende en overstekende kinderen. Voor vragen omtrent verkeersveiligheid kunt u terecht bij de directie van school of de verkeersouder van De Borchstee (zie bijlage 1). Schoolgezondheidszorg: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Onder deze naam, kortweg CJG, werken diverse organisaties met de scholen samen om alle vragen over opvoeden en opgroeien, gezondheid en ontwikkeling te beantwoorden. De JGZ verpleegkundige,de jeugdarts en de schoolmaatschappelijk werker zijn ook een aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en pedagogische werkers in scholen en de voorschoolse voorzieningen. 1. GGD Gelre-IJssel Jeugdgezondheidszorg van de GGD Gelre-IJssel heeft als doelstelling de gezondheid, groei en ontwikkeling van 4 tot 19 jarige kinderen te bevorderen en te beschermen. Samen met ouders en school willen de medewerkers JGZ ervoor zorgen dat kinderen zich zo gezond mogelijk ontwikkelen. Dit gebeurt door preventieve gezondheidsonderzoeken en vaccinaties van kinderen, ondersteuning van ouders, ondersteuning van leerkrachten en samenwerking met andere instanties. De gezondheidsonderzoeken vinden plaats in groep 2 en groep 7. Soms zijn er tussentijds vragen over een kind bij de leerkracht of ouders. Over het gedrag, de opvoeding, gezondheid of ontwikkeling, cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch of op het gebied van spraak/ taal. Dan kunt u contact opnemen met GGD. d e Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids

14 Naam en contactgegevens van de GGD medewerkers: Jeugdarts: Mevr. L. Visser, t Harde: mevr. J. Kortmann Assistente: Mevr. E. Lijkendijk, t Harde: mevr. C. Brummel Verpleegkundige: Mevr. E. Lieman Logopedist: Mevr. A. Smit GGD Gelre IJssel, GGT Noord-Veluwe Postbus 46, 3840 AA Harderwijk Tel.: Oosteinde 17, Harderwijk 2. Schoolmaatschappelijk werk (SMW) De schoolmaatschappelijk werkster komt 1 keer per 6 weken op school. Zij adviseert school met name bij vragen over de opvoeding en sociale emotionele ontwikkeling van leerlingen. Ook voert het schoolmaatschappelijk werk hulpverleningstrajecten uit aan ouders en kinderen. Deze trajecten kunnen zowel op school thuis als op kantoor uitgevoerd worden. Voorbeelden waar het smw voor wordt ingeschakeld zijn gevolgen van echtscheiding voor kinderen, sociale vaardigheden, pesten en opvoedingsondersteuning. Zowel ouders als kinderen kunnen gebruik maken van de schoolmaatschappelijk werker. Het schoolmaatschappelijk werk geeft advies, kortdurende hulp en verwijst naar meer gespecialiseerde hulp waar nodig. De hulp en ondersteuning vanuit het schoolmaatschappelijk werk is gratis Naam en contactgegevens van de schoolmaatschappelijk werkster: Mirjam Boer Zorg Advies Team 12- Het Zorg Adviesteam (ZAT) beantwoordt vragen van beroepskrachten, die niet in de zorgstructuur van de school passen of die de interne zorgstructuur overstijgen. De intern begeleider, maar ook de schoolmaatschappelijk werkster kunnen die vragen meenemen naar het ZAT. De meerwaarde is dat diverse disciplines hun deskundigheid kunnen toevoegen, zodat er een afgewogen advies gegeven wordt, waar uiteindelijk het kind en gezin van profiteert. CJG Lange Wijden 33a 8081 VS Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids

15 Hoofdluis Alle kinderen worden regelmatig gecontroleerd op hoofdluis. De luizenpluismoeders gaan discreet om met een vaststelling van hoofdluis. De groepsleerkracht zal ouders van kinderen bellen indien hoofdluis is geconstateerd. We rekenen erop dat u de noodzakelijke maatregelen treft om uw kind of kinderen zo snel mogelijk luizenvrij te krijgen. Bij constatering van hoofdluis moeten alle kinderen van de klas gedurende 2 weken hun jas in een cape ophangen om verdere besmetting tegen te gaan. Controle op school is geen garantie dat tussendoor geen hoofdluis kan voorkomen. Zo af en toe steekt het probleem van hoofdluis ineens weer de kop op. Daarom verzoeken wij u vriendelijk doch dringend om ook zelf uw kind(eren) regelmatig op hoofdluis te controleren. Constateert u zelf hoofdluis, behandel dit dan meteen en laat het de school even weten, zodat wij op school ook onze maatregelen kunnen nemen. We hopen dat het u bespaard blijft. Stageschool voor CALO, PABO en SPW Jonge mensen moeten het vak ook leren. Daarom laten we elk jaar een beperkt aantal stagiaires toe. Het aantal laten we afhangen van de omstandigheden waarin de school verkeert. De stagiaires geven hun lessen altijd in het bijzijn van de groepsleerkrachten. Zo kan na afloop van de lessen ook een zinvolle nabespreking plaatsvinden. Regelmatig worden de stagiaires ook begeleid vanuit de opleidingsschool. Ook deze begeleiders wonen lessen bij en bespreken die na afloop met de student. De lessen die de stagiaires geven zijn bijna altijd de lessen die volgens het programma aan de beurt zijn, zodat deze tijd beslist niet als verloren tijd moet worden beschouwd. Naast de gewone stages bestaat ook de LIO-stage (Leraar In Opleiding). Tijdens deze stage, die 4 tot 5 maanden duurt, geeft de LIO gedurende 2½ dag alle lessen van die dagen. De LIO-stage moet ook gezien worden als een afsluitende stage. Na afloop van de stage is de LIO bevoegd leerkracht. Tijdens deze stage woont de groepsleerkracht niet meer alle lessen bij maar blijft wel aanspreekbaar voor zowel de verantwoordelijkheid als de begeleiding. Eigenlijk zijn er tijdens deze stage steeds twee leerkrachten voor de groep beschikbaar. Hierdoor kunnen kinderen baat hebben bij een stukje extra individuele instructie door de groepsleerkracht terwijl de andere kinderen werken bij de LIO. Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids

16 Het onderwijs: inhoud en doelen Identiteit De Borchstee is een christelijke school. Dat merken de kinderen elke dag. Dagelijks beginnen en eindigen we met gebed. We vertellen de kinderen bijbelverhalen en leren christelijke liederen. Alle kinderen doen daaraan mee. We leven en werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel. Normen en waarden zijn hieraan ontleend. We praten en werken met de kinderen over de liefde voor God en zijn schepping, over het geloof en de omgang met elkaar. Ook willen we duidelijk maken, dat God bij ieders leven betrokken is, elk moment van de dag. We laten dit tot uiting komen in de omgang met elkaar, de zorg voor elkaar, in de keuze van de leermiddelen, in de taal die gesproken wordt en in de sfeer die op school heerst. Kerk en school Als Protestants Christelijke scholen voelen we ons verbonden met de Protestants Christelijke kerken in. Deze verbondenheid heeft geleid tot samenwerking. Zo wordt aan het begin van elk cursusjaar een openingsdienst gehouden in een van de kerken van waarvoor leerlingen van groep 8, alle ouders, leerkrachten en bestuur uitgenodigd worden om gezamenlijk een zegen te vragen over ons werk in het grootbrengen en opvoeden van de kinderen. Dit jaar is de openingsdienst op 9 september 2013 in de Oosterkerk. Ook wordt er jaarlijks een themaweek gehouden waarbij zowel op school als in de kerkdiensten van de slotzondag het gekozen thema centraal staat. Ouders worden met hun kinderen uitgenodigd om één van de diensten op zondag te bezoeken. Deze diensten zijn meestal op de laatste zondag van september. Tenslotte wordt er jaarlijks een beperkte liedlijst samengesteld die op school geleerd wordt. De liederen worden geregeld in de diverse kerkdiensten gezongen. 16 Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids

17 Onderwijskundige missie en visie Missie: Zorg en ruimte voor ieder kind. Ieder kind Ieder kind is uniek en ieder kind telt mee. Daarom heeft de leerkracht oog voor ieder kind in zijn/haar klas. De leerkracht investeert in een goede relatie met ieder kind. Bij het ene kind gaat dat makkelijker dan bij het andere. We willen ieder kind het gevoel geven dat het welkom is en dat het mag zijn zoals het is. Natuurlijk worden er wel grenzen aan gedrag gesteld. Maar daar is het kind ook bij gebaat. Het kind is niet alleen op school, het maakt deel uit van een groep. Later zal het op eigen benen staan in de maatschappij en daar ook van deel uitmaken. Ook in de maatschappij gelden regels en worden grenzen aan gedrag gesteld. De school neemt deel aan diverse buitenschoolse activiteiten. Deze zijn bij uitstek geschikt om kinderen op elkaar te betrekken (ieder mag meedoen) en ze te leren omgaan met winst en verlies. Aandacht van de leerkracht voor deze activiteiten zal de band met de kinderen versterken. Zorg voor ieder kind Deze zorg bestaat uit verschillende facetten. We onderscheiden zorg op sociaal emotioneel vlak en op didactisch en cognitief vlak. Als kinderen goed in hun vel zitten en met plezier naar school gaan, komen ze pas tot leren. Dat betekent dat we een veilige omgeving voor de kinderen willen creëren en met ons onderwijs aansluiten bij de mogelijkheden van het kind. Om die veiligheid te waarborgen zijn er regels opgesteld voor op het schoolplein, in de hal en in de klas. Deze worden regelmatig besproken en komen zeker aan de orde als ze met voeten worden getreden. Op het plein, in de hal en uiteraard ook in de klas is er altijd voldoende toezicht. Kinderen worden gestimuleerd om samen te spelen en samen te werken. Het schoolplein is zo ingericht dat kinderen uitgedaagd worden tot spelen, waarbij ook het grasveldje naast de school wordt betrokken. De hal is zo ingericht dat er duidelijke en fijne werkplekken zijn ingericht zodat kinderen zoveel mogelijk ongestoord en taakgericht kunnen werken. De klas is de thuisbasis van de kinderen. Daar moet het gezellig, maar ook ordelijk zijn om rustig te kunnen werken of de instructie te kunnen volgen. De leerkracht verdiept zich in de kinderen van zijn/haar klas. Zo heeft hij/zij weet van bijzonderheden van ieder kind en houdt dit zelf ook bij in de administratie. Leerkrachten nemen onder schooltijd tijd voor korte gesprekje met kinderen om een vertrouwensband op te bouwen en eventueel kwesties op het spoor te komen (b.v. verdriet, pesten) waarbij het kind geholpen kan worden. Jonge kinderen krijgen nog thuis bezoek om een zo n compleet mogelijk beeld van ieder kind te krijgen. Daarnaast zijn er oudergesprekken om vorderingen of zorgen over de ontwikkeling van een kind te bespreken met ouders. Alle kinderen worden gelijkwaardig behandeld, maar geen kind is gelijk. Daarom zijn er wel verschillen in de zorg voor ieder kind. Zo werken kinderen bij een aantal vakken in niveaus, krijgen kinderen gedifferentieerd instructie en zijn er mogelijkheden voor extra instructie binnen en buiten de klas. Daarnaast kan iedere leerkracht een beroep doen op onze gedragsspecialisten, die speciaal lesvrije tijd hebben om met kinderen te werken aan hun sociaal emotionele. Leerkrachten zullen altijd met respect over kinderen spreken en ze ook respectvol behandelen. Uiteraard vragen we hetzelfde van kinderen en waar nodig wordt dat aangeleerd. Regelmatig worden gesprekken over kinderen gevoerd om de leerkracht die met vragen zit of zorgen heeft verder te Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids

18 helpen. Elke leerkracht voelt zich ook verantwoordelijk voor andere kinderen en heeft ook aandacht voor deze kinderen (b.v. werkende kinderen in de hal of kinderen die met een traktatie langs komen). Zorgen over een kind kunnen met een collega besproken worden, maar er is ook een 6-wekelijks zorgoverleg met de Intern Begeleider. Specifieke acties worden schriftelijk vastgelegd. Uiteraard wordt dit regelmatig besproken met ouders. Ruimte voor ieder kind Kinderen krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Dat begint al op het schoolplein. Daar is ruimte om (samen) te spelen. Regelmatig komen daar situaties voor waarbij kinderen zelf oplossingen moeten bedenken. Ze krijgen hier alle ruimte voor, al is er altijd toezicht van een leerkracht als kinderen er zelf of samen niet uitkomen. Dan wordt ze geleerd hoe ze het zelf in het vervolg kunnen oplossen. De klas is de thuisbasis van de kinderen. Maar de ruimte in de klas is beperkt. Daarom zullen dagelijks kinderen ook buiten de klas aan het werk zijn. In de centrale hal en in de hal van de nieuwbouw zijn werkplekken ingericht voor kinderen om daar zelfstandig of met 2-/3-/4-tallen te werken. We willen hiermee bereiken dat de zelfstandigheid van kinderen toeneemt. Er is ook ruimte voor kinderen om zich te ontplooien naar de mate van begaafdheid. Kinderen die meer (of hoog-) begaafd zijn krijgen extra verrijkende leerstof aangeboden omdat ze de basisstof al (gedeeltelijk) beheersen. Kinderen die meer moeite met de leerstof hebben, krijgen extra instructie en tijd om zich dit eigen te maken. Voor deze kinderen is er meer ruimte en gelegenheid om een beroep op de leerkracht te doen. Als kinderen niet goed in hun vel zitten krijgen ze ruimte voor een time-out, is er extra tijd en aandacht van de leerkracht. Er is ook een mogelijkheid om even apart genomen te worden door één van de leerkrachten die hier in gespecialiseerd zijn. Voor leerkrachten is er ruimte en tijd om ervaringen met en zorgen over kinderen met elkaar uit te wisselen. Het onderwijs In vergelijking met 15 jaar geleden wordt er in de klas heel anders gewerkt. Terwijl de meeste kinderen zelfstandig werken, in de onderbouw soms onder het toeziend oog van de onderwijsassistente, kan de leerkracht extra uitleg geven aan kinderen die dat nodig hebben. Loopt u overdag de school even binnen, dan is de kans groot dat u kinderen, alleen, in tweetallen of in groepjes in de hal aan het werk ziet. Ze werken dan zelfstandig aan hun lees- of taalwerk of nog andere opdrachten. De rest van de kinderen werkt zelfstandig in de klas of krijgt in de klas van de groepsleerkracht instructie op hun niveau. Bij de aanschaf van een nieuwe methode letten we dan ook vooral op: - Is de leerstof in kleine stapjes verdeeld. - Is er extra oefenstof voor kinderen die meer oefentijd nodig hebben. - Kunnen kinderen zelfstandig met het materiaal werken. - Is er extra, moeilijker leerstof voor kinderen die er snel doorheen gaan. Als lesmateriaal aan deze criteria voldoet, kunnen we rekening houden met verschillen in ontwikkeling die er bestaan tussen kinderen. Dat vinden wij erg belangrijk. 18 Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids

19 Bijbelse Geschiedenis Elke morgen is er een les Bijbelse Geschiedenis. We zingen en bidden en de kinderen horen de verhalen uit de Bijbel. We spreken met de kinderen over de betekenis van de verhalen en liederen. Op de laatste dag van de week maken de kinderen een verwerking. Vanaf groep 5 leren de kinderen wekelijks een lied (Psalm, Gezang of ander geestelijk lied) dat overhoord wordt. Het zijn liederen die in de verschillende kerken veel gezongen worden, vandaar de verdeling 1/3 Psalmen oude berijming, 1/3 Psalmen nieuwe berijming en 1/3 Gezangen of andere geestelijke liederen. Het onderwijs in groep 1 2 De kleuters ontwikkelen zich voornamelijk door het spelen. Daarom ligt in deze groepen de nadruk op het spelen. Door de kleuters mede invulling te laten geven aan de inhoud van de projecten zijn ze bijzonder gemotiveerd om hiermee aan de slag te gaan. Ook moeten ze zelf oplossingen bedenken voor moeilijkheden die ze tijdens het werken tegenkomen. Dit stimuleert de zelfstandigheid en de betrokkenheid bij hun eigen ontwikkelingsproces. We noemen dit Basisontwikkeling. In de loop van groep 1 en in groep 2 worden er spelenderwijs steeds meer gerichte activiteiten gedaan om het leren lezen, schrijven en rekenen te bevorderen en te stimuleren. Al deze oefeningen zitten verpakt in kringgesprekjes, taal- en leesspelletjes, het spelen met het speelgoed, de werkstukjes die kinderen maken en in de hoeken waar kinderen spelend leren. Zo gebeurt het dat kinderen in groep 1 of 2 zichzelf leren lezen als ze daar aan toe zijn. Het onderwijs in groep 3 8 Vanaf groep 3 begint het gerichte onderwijs. Het spelend leren gaat over in instructielessen met daarnaast zelfstandig werken. Rekenen, Nederlandse taal, lezen en schrijven worden nu aparte vakken. Er komen ook nog andere vakken bij: aardrijkskunde en natuuronderwijs (groep 3), geschiedenis (groep 5) en Engels (groep 5). Van jongs af aan vinden we het belangrijk dat kinderen iets leren over gezond en redzaam gedrag (waaronder verkeer). Dat geldt ook voor expressie-activiteiten en muziek. Gymnastiek krijgen de kinderen ook in alle groepen. Hiervoor wordt het eigen speellokaal (groep 1, 2) en de gymzaal aan de Wimpel (vanaf groep 3) gebruikt. Huiswerk Het leren van de kinderen vindt hoofdzakelijk plaats op school. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen voor het eerst de opdracht mee om thuis iets te leren. Dat is het lied van de week. Meestal moet dat nog even thuis goed geleerd worden nadat het de hele week door dagelijks is gezongen in de klas. Vanaf groep 6 krijgen de kinderen ook regelmatig wat leerwerk mee naar huis voor een repetitie van geschiedenis, aardrijkskunde of biologie. Ook een spreekbeurt en boekbespreking wordt thuis voorbereid. Om de kinderen voor te bereiden op het V.O. krijgen ze in de hoogste leerjaren wekelijks ook ander huiswerk mee. Niet teveel, want er moet ook nog tijd overblijven om te spelen. Het huiswerk wordt altijd in een map meegegeven. Op de binnenkant van de map zijn tips opgenomen hoe je huiswerk kunt leren of maken. In individuele gevallen kan een kind huiswerk mee krijgen om thuis iets te oefenen of te leren. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids

20 Kerndoelen en Referentieniveaus voor het basisonderwijs De overheid heeft kerndoelen vastgesteld. Het zijn leerdoelen die aan de orde moeten komen tijdens de 8 schooljaren die kinderen in het primair onderwijs doorbrengen. Om deze doelen te bereiken gebruikt de school veel verschillende onderwijsmethoden. De onderwijsmethoden die wij op school gebruiken voldoen allemaal aan de kerndoelen. De volgende methoden worden door ons gebruikt: Vakgebied Groepen Methode Technisch lezen Begrijpend lezen 1 t/m 6 4 t/m 8 Schrijven 2 t/m 8 5 Rekenen 1 en 2 3 t/m 8 Taal 3 3 t/m 8 4 t/m 8 Leeslijn nieuwe versie Nieuwsbegrip Schrijven leer je zo Typecursus: Typeworld Schatkist Wereld in Getallen Leeslijn, de taalmap Woordbouw nieuw Taal Actief nieuwe versie Aardrijkskunde 3 t/m 8 Geobas nieuwste versie Geschiedenis 5 t/m 8 Speurtocht Biologie/natuur 1 en 2 3 t/m 8 1 t/m 8 Idee Natuniek Schooltv Muziek 1 t/m 8 Muziek, moet je doen Verkeer 1 t/m 8 Wijzer door het verkeer Gezond gedrag (soc. redz.) 1 t/m 8 Kinderen en hun sociale talenten Kinderen en hun morele talenten Tekenen 1 t/m 8 Tekenvaardig / Uit de kunst Handvaardigheid 1 t/m 8 Handvaardig / Uit de kunst Lichamelijke oefening 1 t/m 8 Basislessen bewegingsonderwijs Engels 5 t/m 8 Take it easy Godsdienst 1 t/m 8 Startpunt 20 Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids

WELKOM OP DE BORCHSTEE

WELKOM OP DE BORCHSTEE schoolgids 2012-2013 WELKOM OP DE BORCHSTEE zorg en ruimte voor ieder kind Colofon Tekst Mart Nomen Vormgeving en foto s Web by Step www.webbystep.nl 1. 2. 3. 4. Welkom Een stukje van je leven De schoolgids,

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS?

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? 1. Levensbeschouwelijke (religieuze) identiteit : Over het algemeen geldt dat een ieder van het team zich achter de levensbeschouwelijke identiteit die

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Samenvatting ouder enquête:

Samenvatting ouder enquête: Samenvatting ouder enquête: Aantal deelnemers: 213 Aantal afgerond : 101 Responspercentage: 47% Omdat een aantal email adressen niet meer kloppen hebben we het responspercentage handmatig uitgerekend en

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst Vragenlijst ouders 2015 Uitslag Vragenlijst De vragenlijst Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1. Wat beloven wij?

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi Anti-pestprotocol We werken samen aan een goede sfeer op school Catharinaschool Wellerlooi Inleiding De Catharinaschool wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden. Wij streven ernaar dat de

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool Resultaten oudertevredenheidpeiling maart 2012 Paasbergschool 1. algemeen In maart 2012 hebben de ouders van de leerlingen van de Paasbergschool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek aan de hand van

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011.

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. In het kader van de kwaliteitszorg op de RK Daltonbasisschool St. Plechelmus houden we eenmaal per 4 jaar een leerlingenenquête. In het schooljaar 2010-2011 is deze

Nadere informatie

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8 Nieuwsbrief maart 2015: Nieuws vanuit: De directie Bijgaand treft u weer onze nieuwe maandbrief aan. Het is alweer de maandbrief van de maand maart. In deze maand start straks de lente weer. Deze maand

Nadere informatie

UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS

UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS Aantal respondenten: 166 Het aantal respondenten in 2012 was 157 Gehanteerde norm: van 3,6 t/m 4,0 = goed van 3,1 t/m 3,5 = voldoende < 3,1 = punt van aandacht Alle

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG MONTESSORISCHOOL WAALSDORP

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG MONTESSORISCHOOL WAALSDORP RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 MONTESSORISCHOOL WAALSDORP School : Montessorischool Waalsdorp Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 05VY Onderzoeksnummer : 113525 Datum

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Schoolrapportage Oudertevredenheid. Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar 7.5. Datum: 21 juni Rapportage periode: Schooljaar

Schoolrapportage Oudertevredenheid. Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar 7.5. Datum: 21 juni Rapportage periode: Schooljaar Schoolrapportage Oudertevredenheid Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar Datum: 21 juni 2012 Rapportage periode: Schooljaar 2011-2012 Colofon Damzigt 16d 3454 PS De Meern Eindredactie: Johan Gelauf 2009-2012

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

ouders Uitslagen Vragenlijst RKBS Het Baken

ouders Uitslagen Vragenlijst RKBS Het Baken ouders Uitslagen Vragenlijst RKBS Het Baken Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4 Waardering

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWS UIT HET TEAM Na een goede kerstvakantie zijn we in januari bijna allemaal weer met veel plezier begonnen. Helaas is juf Rina in januari ziek geweest. Op het moment van

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94593 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool "de Sprong"

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool de Sprong Uitslagen Oudervragenlijst 2011 School Archipelschool "de Sprong" Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK INHOUD Uitkomst onderzoek Newschool.nu te Harderwijk 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015

OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015 OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015 Uitslagen Vragenlijst GBS De Uitleg Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

R.K. Augustinusschool Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013

R.K. Augustinusschool Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 R.K. Augustinusschool Culemborg Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling Responspercentage 73% Gemiddeld rapportcijfer van 7.1. Landelijk is dit een 7.5. 97% van

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door, niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal en emotioneel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

(Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016. De Poort. Op Weg Naar De Toekomst

(Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016. De Poort. Op Weg Naar De Toekomst (Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016 Dorpsstraat 44 2665BJ Bleiswijk Telefoon 010-5212635 www.cbsdepoort.nl e-mail: admin@cbsdepoort.nl Twitter: @cbsdepoort (Mini) Schoolgids CBS De Poort (De Poort..

Nadere informatie

Samenvatting. resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling. Kbs Noorderpoort Samenvatting resulaten ouder/leerlingtevredenheidspeiling

Samenvatting. resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling. Kbs Noorderpoort Samenvatting resulaten ouder/leerlingtevredenheidspeiling Samenvatting resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling Dongen, februari 2011 Beste ouders/verzorgers, In november 2010 heeft u deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling voor onze school. 143 ouders/verzorgers

Nadere informatie

schoolkalender

schoolkalender E.B.S. De Fontein Anjerstraat 0 LE Hoogeveen 0 0 schoolkalender www.ebs-defontein.nl info@ebs-defontein.nl - Aan de ouders/ verzorgers van onze leerlingen, Voor u ligt de schoolkalender van EBS De Fontein

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER School : obs De Zoeker Plaats : Zaandijk BRIN-nummer : 19DK Onderzoeksnummer : 94489 Datum schoolbezoek : 9 mei 2007 Datum vaststelling : 4 juli 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Aanbod burgerschap en sociale integratie

Aanbod burgerschap en sociale integratie Aanbod burgerschap en sociale integratie 1 Kanjertraing Dronenplein 7 2411 HE Bodegraven www.d4w.nl/prinses-beatrixschool 2 Visie Levensbeschouwelijke visie: Wij zijn een open Protestants Christelijke

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2011 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek

Nadere informatie

Huiswerkbeleid OBS Da Vinci

Huiswerkbeleid OBS Da Vinci Huiswerkbeleid OBS Da Vinci Schooljaar 2014-2015 Versie 5 05-11-2014 Thomas Hoek Inleiding Waarom Beleid op Huiswerk? Huiswerk is een onderdeel van school, kind en ouders die samen moet werken om het kind

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Versie 1.0

Schoolveiligheidsplan Versie 1.0 Schoolveiligheidsplan Versie 1.0 1. Inleiding In dit schoolveiligheidsplan wordt aan de hand van de visie van Educatis op het gebied van sociale veiligheid gestalte gegeven aan het veiligheidsbeleid op

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Nieuwsflits #1. september 2017

Nieuwsflits #1. september 2017 Nieuwsflits #1 september 2017 Belangrijke data: Maandag 4 september Woensdag 6 september Kennismakingsgesprekken groepen 3 tot en met 8. Maandag 18 september tot en met vrijdag Op voeten en fietsen projectweek!

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

1 ALGEMEEN. 1.1 Inleiding

1 ALGEMEEN. 1.1 Inleiding 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Binnen de stichting Akkoord! wordt eens per twee à drie jaar op alle scholen een tevredenheidonderzoek afgenomen. Zo n tevredenheidonderzoek is een hulpmiddel om de kwaliteit

Nadere informatie

Leerkrachtentevredenheidspeiling

Leerkrachtentevredenheidspeiling Leerkrachtentevredenheidspeiling Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Eendragt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Visie en missie. Voorwoord. De Wingerd, samen groeien

Visie en missie. Voorwoord. De Wingerd, samen groeien Samen groeien door Visie en missie De Wingerd, samen groeien Vanuit de christelijke identiteit ontmoeten we elkaar, luisteren we naar elkaar, inspireren we elkaar, zijn we nieuwsgierig en gaan we de dialoog

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

CP3. Naar de basisschool

CP3. Naar de basisschool CP Naar de basisschool In Nederland gaan de meeste kinderen als ze vier jaar zijn, naar de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Dan moeten ze naar school. In deze cruciale praktijksituatie

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

COMMUNICEREN MET OUDERS

COMMUNICEREN MET OUDERS COMMUNICEREN MET OUDERS Borging van de afspraken met betrekking tot de communicatie met ouders in het kader van Passend Onderwijs OSBS t Kruisrak Vogelpad 3 3752 KV Bunschoten Juni 2015 In dit document

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie