WELKOM OP DE BORCHSTEE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WELKOM OP DE BORCHSTEE"

Transcriptie

1 schoolgids WELKOM OP DE BORCHSTEE zorg en ruimte voor ieder kind

2 Colofon Tekst Mart Nomen Vormgeving en foto s Web by Step

3 1. Welkom Een stukje van je leven De schoolgids, elk jaar aangepast Identiteit De Meent Oprichting en overgang vereniging - stichting Grondslag en Doel en middelen Bestuur en Directeur-bestuurder Scholen Dagelijkse schooltijden en lesuren per jaar Vakanties en vrije dagen Naam van de school Schoolgrootte Directie en personeel Als het wat moeilijk gaat......op school Speciaal basisonderwijs Rapportage - Het schoolrapport - Het onderwijskundig rapport Anti-pestbeleid Bijzondere activiteiten Buitenschoolse activiteiten Vieringen Inhoud Het onderwijs: de organisatie Toelatingsbeleid en Voedingsgebieden Klassen en groepen De leerlinggebonden financiering Passend onderwijs Voortgezet onderwijs en de CITO-toets Overblijven, Kinderopvang en De Speelstee Leerplicht en verzuim, Lesuitval en Verlof Schorsing en verwijdering en Schoolregels Veiligheid en Verkeersveiligheid Schoolgezondheidszorg en Hoofdluis Stageschool voor CALO, PABO en SPW Ouders en school Contacten tussen ouders en school - De informatieavond - De contactavonden - Het huisbezoek - Schoolkrant, nieuwsbrief en website Ouders betrokken bij school - Activiteitencommissie (AC) - Gebedsgroep - Hulp in de klas De vrijwillige ouderbijdrage Brengen en afscheid nemen van kleuters Het onderwijs: inhoud en doelen Identiteit en Kerk en school Onderwijskundige visie en missie Het onderwijs - Bijbelse geschiedenis - Het onderwijs in groep Het onderwijs in groep 3-8 Huiswerk Kerndoelen en referentieniveaus Onderwijsvernieuwingen Evaluatie plannen Nieuwe plannen ICT, inzet van computers Internetprotocol en schoolwebsite Het onderwijs: de leerlingenzorg Inleiding Het leerlingvolgsysteem De leerlingenbespreking Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO) Passend Onderwijs Extra middelen voor zorg en kwaliteit 1. Klassenverkleining 2. Onderwijsassistentie 3. De Interne Begeleider 4. Remedial Teaching 5. Onderwijsbegeleidingsdienst Centraal NL Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids Overige zaken Schoolgruit Zending Schoolfotograaf Milieubeleid Schoolverzekering Ideeën Sponsoring Externe contacten Privacy Klachten Contactpersoon en vertrouwenspersoon Plattegrond van de school Bestuur en medezeggenschap Vereniging is Stichting geworden Bestuur MR/GMR Bijlagen 1. Adressenlijst 2. De vrijwillige ouderbijdrage 3. Schoolregels 4. Resultaten van het onderwijs 5. Groepsverdeling en vakantierooster 6. Verlofregels

4 Welkom Een stukje van je leven De basisschool is een stukje van je leven. Voor kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind ruim 7500 uur toe aan de zorg van de meesters en juffen van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kiest u dan ook met zorg uit. Scholen verschillen steeds meer in werkwijzen, sfeer en in wat kinderen er leren. Scholen verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Gaat uw kind binnenkort voor het eerst naar de basisschool? Zoekt u een basisschool voor uw kind(-eren), omdat u in bent komen wonen? Deze gids is geschreven om u te helpen bij de keuze van een school. De schoolgids is er ook voor de ouders van kinderen die al op school zitten. Jaarlijks zijn er kleine veranderingen op school die in deze gids geactualiseerd zijn. De schoolgids, elk jaar aangepast Dit is de veertiende, herziene uitgave van de schoolgids van De Borchstee. We hopen u in deze gids een beeld te geven over de manier waarop wij bovenstaande, onder Gods zegen, proberen waar te maken. We staan open voor kritische kanttekeningen van uw kant. De schoolgids wordt jaarlijks, na instemming van de Medezeggenschapsraad, vastgesteld en uitgereikt aan de ouders/verzorgers van onze school en bij inschrijving van een nieuwe leerling. Identiteit De Borchstee is een Protestants Christelijke basisschool. Ons onderwijs is gebaseerd op Bijbelse waarden en normen. Hoe dit in de praktijk gebracht wordt, leest u op pagina 13 van deze gids. Van de ouders die bij ons de kinderen op school hebben, verwachten wij dat zij achter de identiteit van onze school staan en betrokkenheid tonen bij activiteiten die de school hiervoor organiseert. Namens het team van De Borchstee, M.J. Nomen, Directeur 4 Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids

5 Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids De Meent Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs te Oprichting De Meent en overgang van vereniging naar stichting De Meent is opgericht op 1 januari 2007, als rechtsopvolger van: de Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs te, opgericht op 18 november 1868, de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs te Doornspijk, opgericht op 17 december 1887 en de Vereniging voor Christelijk Nationaal Basisonderwijs te t Harde, opgericht op 17 juni Vanaf 1 januari 2012 is de vereniging overgegaan in een stichting. De grondslag en doelstelling zijn niet gewijzigd. Grondslag De stichting heeft als grondslag de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord, de bron van het christelijk geloof, zoals in essentie is samengevat in de Apostolische geloofsbelijdenis. In de praktijk houdt dit in dat we van bestuurs- en personeelsleden verwachten dat ze meelevend lid zijn van Protestants Christelijke kerken of geloofsgemeenschappen in en omgeving. Dit wil zeggen dat zij de Bijbel zien als bron van hun bestaan en daarom in woord en daad leven vanuit de zekerheid dat de Here Jezus - de Zoon van God - de Weg, de Waarheid en het Leven is. Vanuit dit bevrijdend heil richten ze hun leven en werken in. Personeelsleden zullen dit dan ook aan de kinderen overbrengen en hen van hieruit liefde bijbrengen voor God, de naaste en Gods schepping. We respecteren de drie formulieren van Enigheid. Bij de vorming van bestuur en personeel proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met een evenredige vertegenwoordiging van de diverse kerken en geloofsgemeenschappen. Doel en middelen De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor protestants-christelijk onderwijs in Doornspijk, en t Harde. Zij tracht dit doel te bereiken door het zoeken van samenwerking in alles dat tot de belangen van het christelijk onderwijs behoort. Bestuur Het Bevoegd Gezag van Stichting PCPO De Meent wordt ingevuld door een Bestuur. Het Bestuur heeft de keuze gemaakt om op hoofdlijnen te besturen, waarmee zij wel eind verantwoordelijk blijft voor het op de scholen uitgevoerde beleid van de stichting. Daarnaast fungeert het bestuur ook als klankbord voor de Directeur bestuurder. Directeur bestuurder De dagelijkse leiding en verantwoordelijkheid voor de stichting is in handen van een Directeur bestuurder, dhr. A. Baak. Wegens het vertrek van dhr. Hindriks is dhr. Baak tijdelijk in dienst voor het schooljaar Hij is gemandateerd door het bestuur om in opdracht en namens hen leiding te geven aan de organisatie en is bevoegd beslissingen namens het bestuur te nemen. De Directeur bestuurder legt verantwoording af aan het bestuur van de stichting. 5

6 Scholen De Borchstee De Parel Het Octaaf De Regenboog De Wildemaet Achterweg 2 Leisteenstraat 1 Weitakkerstraat 2 Zuiderzeestraatweg West 77 Schipluidenstraat RV 8084 XE t Harde 8081 XX 8085 AC Doornspijk 8081 AN Naam van de school Dagelijkse schooltijden uur (woensdag: u.) uur Groep 1 heeft 1 dag per week vrij Groep 2 t/m 4 heeft elke vrijdagmiddag vrij Stad van den Elborch is de oude benaming van. De Borch is afgebroken in het jaar De grond waarop de Borch stond, werd verdeeld onder zeven gegoede burgers. Zij maakten er tuinen van. Tot 1530 werden deze tuinen aangeduid als de Borchsteden. In dat jaar werden ze vergraven bij de aanleg van de wallen en de buitengracht. ( ) Van veel zaken weten we dat ze bestaan hebben, maar van slechts enkele plaatsen is ook de juiste ligging bekend. Dat zijn: de kerk aan de Oude Kerkhofsweg en de marktplaats in de tuyt gevormd door de Oude Zeedijk en de Brede Gang. (tekst: F. Bakker, 88) Aantal lesuren per jaar (na aftrek van vakanties en vrije dagen) Groep 1: 780 uur Groep 2-4: 920 uur Groep 5-8: 1005 uur Vakanties en vrije dagen Dit wat de historie betreft. Graag zouden we er nu nog de volgende betekenis aan willen toevoegen: Plaats waar kinderen zich geborgen voelen en zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Op 18 januari 1988 is de school in gebruik genomen en op 11 maart dat jaar officieel geopend. Het vakantierooster met de daarbij behorende vrije dagen voor de verschillende groepen wordt steeds in de schoolkrant opgenomen. U kunt het ook vinden op de website van onze school (www.deborchstee.nl) In deze schoolgids is het vakantierooster als bijlage opgenomen. (bijlage 5). In de Borchkoerier (schoolkrant) die uitkomt voor Pasen zal het vakantierooster voor het volgende cursusjaar opgenomen worden. De vakanties worden in overleg met scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs vastgesteld, zodat deze zoveel mogelijk gelijk lopen. behoort tot regio Midden, waardoor de vakanties met bijvoorbeeld Dronten en Zwolle (regio Noord ) soms verschillen. 6 Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids

7 Schoolgrootte Het huidige schoolgebouw, met het stuk nieuwbouw en een noodlokaal erbij, kan 12 groepen huisvesten. Met ingang van het cursusjaar zijn er voldoende leerlingen om 13 groepen samen te stellen. Eén groep 5 zal gehuisvest worden in een leeg lokaal van De Agnietenschool. De school zal op 1 oktober 2014 ruim 300 leerlingen tellen. (De plattegrond van de school staat op pagina 46.) Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids

8 Directie en personeel Directie M. Nomen M. Docter Scholekster 13 Oosterlaan 160 Groepsleerkrachten G. Streefkerk E. de Zwaan A. Alkema Y. vd Heiden B. Kappers S. van Hoek N. Wolterink R. Lindeboom L. Maas B. Brouwer H. Boersma P. Koekkoek M. Prins T. Hoogendoorn E. Weeda I. Wagenaar B. van Boven M. Lap H. Timmer J. Bouwman M. Roozeboom B. Bouwman Interne begeleiding M. Docter Y. vd Heiden Remedial teaching A. Alkema Y. vd Heiden Paterijstraat 8 De Maat 6 Mark 46 Botterstraat 101 Oranjelaan 43 Pijlkruid 55 Bavinckstraat 27 Luit 23 Pr. Frederikstraat 24 Emmawijk 59 Akelei 43 Kerspelstraat 25 Luzerne 11 Bosrand 39 Bijenkamp 21 Eessenkamp 65 Hoekwant 63 Zuiderzeestraatweg Roosje Vechtstraat 2 Nijenbeekstraat 43 Weidevogellaan 107 Middelweg 2 Oosterlaan 160 Botterstraat 101 Mark 46 Botterstraat 101 Nunspeet Kampen Dronten Nunspeet Kampen Kampen Nunspeet Zwolle Kampen IJsselmuiden Ens Doornspijk Wapenveld Oldebroek t Harde Nunspeet Dronten Onderwijsassistentie/Leraarondersteuning J. Schoonhoven L. van de Beek Grachtenweg 1 Pluutstraat 52 Onderwijsondersteunend personeel H. Kroes M. Schulte J. Hazenberg H. Klein J. Hulleman Overblijf G. van Otterdijk M. Hulst J. Krol Noorderbrink 7 Aperloheve 33 Hoekwant 78 Eekterstraat 3 Schokkerstraat 115 Clakenweg 160 Pijlkruid 59 Koperwiek 12 Oosterwolde Noordeinde via school via school via school via school via school via school via school schoonmaak schoonmaak conciërge tuinman administratie Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids

9 Het onderwijs: de organisatie Toelatingsbeleid De Borchstee is één van de zes basisscholen die de Stichting voor Prot. Chr. Primair Onderwijs De Meent bestuurt. Grondslag van de Stichting is de Heilige Schrift als Gods Woord. Wij verwachten van ouders dat ze staan achter de doelstellingen die de school heeft geformuleerd die betrekking hebben op de grondslag en identiteit van de school (zie pag. 4, 13/14). Voedingsgebieden Onze school had aan het begin van dit cursusjaar 303 leerlingen, verdeeld over 13 groepen. Het aantal leerlingen t.o.v. vorig jaar is een klein beetje gedaald. Met ingang van 1 januari 2009 zijn er geen wijkgrenzen, voedingsgebieden, meer. U bent vrij in uw keuze van basisschool, ook van scholen van De Meent. Toch willen we u erop wijzen dat De Klokbekerweg/Vletstraat een natuurlijke scheiding vormt tussen Het Octaaf en De Borchstee. Dit zijn drukke wegen waar geen klaarovers zijn. Klassen en groepen De leerlingen van de basisschool zijn verdeeld over 8 jaargroepen. Sommige groepen zijn zo groot dat er 2 parallelklassen zijn, b.v. groep 3a en 3b. De school is klassikaal georganiseerd. Dat betekent dat kinderen van dezelfde leeftijd in dezelfde klas zitten. Door zittenblijven of een klas overslaan kan de leeftijd van een enkel kind afwijken. Combinatieklassen zijn niet altijd te voorkomen. Dit schooljaar zijn er combinatieklassen bij de kleuters en in groep 6/7. Passend Onderwijs Op 1 augustus 2014 wordt de wet op Passend Onderwijs van kracht geworden. De School krijgt vanaf die datum een extra budget voor leerlingenzorg uit het nieuwe samenwerkingsverband waartoe zij behoort. Sommige leerlingen die extra zorg nodig hebben, kunnen dit bij ons op school krijgen zodat zij niet naar een school voor speciaal onderwijs hoeven. Meer hierover leest u in het hoofdstuk over de Leerlingenzorg. Voortgezet Onderwijs (VO) en de CITO-toets Na groep 8 gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs. Uiteraard wordt uw kind daar goed op voorbereid. Wat hier allemaal bij komt kijken wordt u tijdens een speciale informatieavond in september/oktober verteld, waarbij ook een vertegenwoordiger van het VO aanwezig is. De informatie die u krijgt gaat over de betekenis en de uitslag van de CITO-eindtoets (afname in februari, uitslag in maart) en het schooladvies. Dit advies wordt bepaald in een vergadering waarbij de directeur, de intern begeleider en de leerkrachten van groep 7 en 8 zijn betrokken. Samen komt deze groep tot het schooladvies dat naderhand niet meer wordt veranderd. Naast de rapportcijfers laten wij ook meewegen de manier waarop het kind leert (werkhouding) en gemotiveerd is. Het schooladvies zal de leerkracht van groep 8 samen met u bespreken, nog voordat de einduitslag van het CITO binnen is. Deze twee gegevens van de school, naast de wens van u en uw kind, bepalen uiteindelijk welke school voor VO voor uw kind het meest geschikt is. Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids

10 Overblijven Op de Borchstee is er dagelijks voor kinderen de mogelijkheid om over te blijven (behalve woensdag). Tussen de middag wordt er onder toezicht van ouders gezamenlijk gegeten. Hiervoor wordt een kleine vergoeding ( 2,00 per keer of 16,00 per strippenkaart van 10 keer) gevraagd. Voor kinderen die wekelijks overblijven is de bijdrage het laagst ( 1,30 per keer). De organisatie van het overblijven is in handen van een groepje ouders. Wij hebben drie professionele krachten die hiervoor dagelijks aanwezig zijn. Voor contactadressen zie Pagina 6. Bij deze medewerkers kunt u zich ook aanmelden als overblijfmoeder. Kinderopvang In artikel 45 lid 2 van de Wet op het Primair Onderwijs is bepaald dat het bevoegd gezag van een basisschool zorg draagt voor de organisatie van kinderopvang voor leerlingen op schooldagen, maar ook op doordeweekse niet-schooldagen, niet zijnde algemeen erkende feestdagen en op schooldagen gedurende de voor- en naschoolse periode, tussen uur en uur, indien een of meer ouders daarom verzoeken De Meent heeft aan deze verplichting voldaan door daarvoor een overeenkomst aan te gaan met de Stichting Kinderopvang (SKE), De Wimpel 2 te. De inhoud van die overeenkomst is te vinden op de website van De Meent: De SKE verzorgt de kinderopvang in, t Harde en Doornspijk. Bij de directeur van de school is een informatiefolder van de SKE verkrijgbaar. Ouders die van de kinderopvang door de SKE gebruik willen maken, dienen zelf contact op te nemen met de SKE en een overeenkomst te sluiten. Het telefoonnummer is: Ouders die met een andere instantie een dergelijk contract willen aangaan, of via een gastoudergezin opvang willen regelen, zijn daarin geheel vrij. De Speelstee De kinderen van De Borchstee worden door medewerkers van SKE opgevangen in De Speelstee. Dat is de naam van het noodlokaal op het schoolplein van onze school. We zijn heel blij met deze samenwerking, die uitstekend verloopt. Er zijn maar weinig scholen die kinderopvang zo dichtbij hebben. Vanwege het beperkt aantal kinderen op woensdagen en vrijdagen dat kinderopvang nodig heeft, is de Speelstee op deze dagen gesloten. Kinderopvang is dan op De Vrijheid, Wimpel 6. Leerplicht en verzuim Als kinderen 4 jaar zijn mogen ze voor het eerst naar school. De schoolweek omvat vier dagen, dus op één dag van de week is uw kind vrij. Vanaf 3 jaar en 10 maanden mag uw kind een paar keer komen kennismaken op school. De leerkracht van groep 1 neemt van tevoren contact met u op om hierover met u afspraken te maken. Schoolgaande kinderen van 4 jaar staan ingeschreven bij school, maar zijn dan nog niet leerplichtig. Is de schoolweek te vermoeiend dan kan u uw kind een dagje of een middag thuis houden. Kinderen vanaf 5 jaar zijn wel leerplichtig. Ouders moeten er voor zorgen dat hun kind vanaf die tijd staat ingeschreven bij een school en dat het de school ook elke schooldag bezoekt. 10 Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids

11 Ziek zijn, te laat komen Als uw kind ziek is dient u ons dat te melden. We weten dan wat er aan de hand is. Ook als uw kind een keer later op school komt is het belangrijk dit aan school door te geven. Om te voorkomen, dat uw kind doelloos op straat rondloopt, nemen wij contact met u op als uw kind zonder opgaaf van reden niet, of te laat op school is. Komt uw kind te laat op school zonder bericht van uw kant, dan krijgt het hierover een brief mee. Na 3x te laat komen in een half jaar tijd wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Langdurig ziek Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Voor leerlingen opgenomen in een academisch ziekenhuis zijn dat de consulenten van de educatieve voorziening. Voor alle andere leerlingen betreft het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst. Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht. De leerling moet weten en ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort. Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden. Meer informatie is te vinden op de website van de onderwijsbegeleidingsdienst in uw regio en op de website van Ziezon, het landelijke netwerk Ziek Zijn en Onderwijs. Lesuitval Lesuitval wordt zoveel mogelijk voorkomen. Wanneer een leerkracht wegens ziekte (of andere reden) plotseling niet op school is, wordt deze zo spoedig mogelijk vervangen. De school beschikt over een lijstje met leerkrachten die in de buurt wonen en in voorkomende gevallen willen invallen. Deze invallers zijn bij De Meent bekend, ze vallen vaker in. Geprobeerd zal worden om ook voor de kinderen bekende vervangers te vragen zodat ze zoveel mogelijk dezelfde vervanger hebben. Het is wel eens gebeurd dat er geen enkele invaller te vinden was. Dan zal één van de klassen verdeeld worden over andere klassen en de overblijvende leerkracht zal de afwezige leerkracht vervangen. De kinderen zullen niet naar huis worden gestuurd. Als de volgende dag nog geen vervanging gevonden kan worden, krijgen de kinderen een briefje mee dat ze de volgende dag vrij zijn. Tot nu toe hebben we dat nog nooit hoeven doen. Om te voorkomen dat er veel onderwijstijd verloren gaat, worden de kleuters van groep 1 en 2 vijf minuten voor tijd binnen gelaten. Er is dan voldoende tijd om de jas op te hangen en afscheid te nemen. Wij verzoeken ouders vriendelijk doch dringend de groepsleerkracht niet vlak voor schooltijd aan te spreken met een gecompliceerde vraag. Een korte mededeling of een verzoek om na schooltijd een afspraak te maken kan natuurlijk wel. Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids

12 Verlof De leerplichtwet biedt enkele mogelijkheden voor verlof buiten de schoolvakanties om. Een aanvraagformulier van de gemeente is op school beschikbaar en te downloaden op de website van school. Op bijlage 6 kunt u lezen of u in aanmerking komt voor verlof. Het formulier dient wel tijdig ingeleverd te worden. Voor een extra vakantie is die termijn tenminste 8 weken in verband met de beroepsprocedure. Gronden voor vrijstelling Indien een leerling op medisch advies niet kan of mag meedoen met sommige onderwijsactiviteiten, dan wordt in overleg met de ouders naar vervangende werkzaamheden gezocht. Vrijstelling wordt in principe alleen gegeven op grond van medisch advies. Schorsing en verwijdering Hierbij wordt verwezen naar het directiestatuut en de wettelijke bepalingen aangaande toelating, schorsing en verwijdering. Deze gegevens kunnen worden opgevraagd bij de directie. Schoolregels De schoolregels zijn in bijlage 3 van deze schoolgids opgenomen. Jaarlijks besteden we aandacht aan deze regels. De regels gaan over veiligheid en omgaan met elkaar. Regelmatig spreken we hier met de kinderen over. Vooral aan het begin van elk nieuw cursusjaar worden ze besproken. Dan worden ook in elke klas afspraken gemaakt op welke manier we proberen om pesten te voorkomen. Merkt u, ondanks alle regels en afspraken, dat uw kind gepest wordt, of niet met plezier naar school gaat, laat het ons weten. Vaak is er iets aan de hand dat opgelost kan worden. Wacht hier niet te lang mee, stel niet uit. Hoe eerder we hier over horen, des te eerder we iets kunnen doen. Veiligheid Op school zijn allerlei maatregelen getroffen t.b.v. de veiligheid van uw kind bij ons op school. Zo zijn er schoolregels opgesteld die regelmatig met de kinderen worden besproken. U treft ze aan als bijlage achter in deze schoolgids. Er is ook een ARBO-commissie die let op de veiligheid van het schoolgebouw en het schoolplein. Eén keer in de 4 jaar wordt door een erkende ARBO-instelling een risico-inventarisatie gemaakt. Deze inventarisatie is weer uitgangspunt voor het plan van aanpak dat jaarlijks opgesteld wordt. De school houdt een ongevallen- en incidentenregistratie bij. Een vast agendapunt van de personeelsvergadering is Veiligheid. Ongevallen en incidenten worden hier gemeld, waarna de betrokken collega dit schriftelijk vastlegt. Indien nodig worden meteen maatregelen genomen. De ARBOcommissie evalueert jaarlijks de meldingen en bepaalt of alsnog extra maatregelen wenselijk zijn. Dit alles neemt niet weg dat het een dagelijks blijvende verantwoordelijkheid is van personeel en ouders om de veiligheid te bewaken. Daarom verwachten we ook van uw kant opmerkingen die de veiligheid kunnen verbeteren. Om inzicht te krijgen in de sociale veiligheid van leerlingen en personeel worden regelmatig (minimaal 1x per 2 jaar) vragenlijsten gebruikt die de betrokkenen (leerlingen vanaf groep 5) anoniem 12 Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids

13 kunnen invullen. Hiervoor worden o.a. de modelvragenlijsten van ons kwaliteitszorgsysteem Werken met Kwaliteitskaarten (WMK) gebruikt. Als blijkt dat er opvallende scores tussen zitten, wordt eerst in persoonlijke gesprekken met alle leerlingen of personeelsleden de aard van het probleem volledig in kaart gebracht. De mogelijkheid bestaat dat hiervan een actiepunt wordt gemaakt. Verkeersveiligheid De Borchstee ligt in een verkeersveilige omgeving. Er zijn geen wegen waar klaarovers nodig zijn. Er zijn veel veilige loop- en fietsroutes naar school. We rekenen er op dat u met uw kind afspraken maakt over de kortste, veiligste route naar school en dat dit zoveel mogelijk de vaste schoolroute is. Veel ouders halen en brengen hun kinderen per auto naar school. We willen u vragen om hier minimaal gebruik van te maken. Als u hier toch gebruik van maakt, verzoeken wij u om bij het laten in- en uitstappen van de kinderen goed te letten op de veiligheid van deze kinderen en van de andere kinderen die lopend of fietsend naar school komen. Dat kan door: zo te stoppen dat de kinderen op de parkeerplaats of stoep uitstappen. gebruik te maken van de Kiss and Ridestrook in Kerkenland/Aperloheve (tussen de gekleurde palen). De kinderen lopen dan vandaar naar het schoolplein in de schoolomgeving extra te letten op spelende en overstekende kinderen. Voor vragen omtrent verkeersveiligheid kunt u terecht bij de directie van school of de verkeersouder van De Borchstee (zie bijlage 1). Schoolgezondheidszorg: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Onder deze naam, kortweg CJG, werken diverse organisaties met de scholen samen om alle vragen over opvoeden en opgroeien, gezondheid en ontwikkeling te beantwoorden. De JGZ verpleegkundige,de jeugdarts en de schoolmaatschappelijk werker zijn ook een aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en pedagogische werkers in scholen en de voorschoolse voorzieningen. 1. GGD Gelre-IJssel Jeugdgezondheidszorg van de GGD Gelre-IJssel heeft als doelstelling de gezondheid, groei en ontwikkeling van 4 tot 19 jarige kinderen te bevorderen en te beschermen. Samen met ouders en school willen de medewerkers JGZ ervoor zorgen dat kinderen zich zo gezond mogelijk ontwikkelen. Dit gebeurt door preventieve gezondheidsonderzoeken en vaccinaties van kinderen, ondersteuning van ouders, ondersteuning van leerkrachten en samenwerking met andere instanties. De gezondheidsonderzoeken vinden plaats in groep 2 en groep 7. Soms zijn er tussentijds vragen over een kind bij de leerkracht of ouders. Over het gedrag, de opvoeding, gezondheid of ontwikkeling, cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch of op het gebied van spraak/ taal. Dan kunt u contact opnemen met GGD. d e Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids

14 Naam en contactgegevens van de GGD medewerkers: Jeugdarts: Mevr. L. Visser, t Harde: mevr. J. Kortmann Assistente: Mevr. E. Lijkendijk, t Harde: mevr. C. Brummel Verpleegkundige: Mevr. E. Lieman Logopedist: Mevr. A. Smit GGD Gelre IJssel, GGT Noord-Veluwe Postbus 46, 3840 AA Harderwijk Tel.: Oosteinde 17, Harderwijk 2. Schoolmaatschappelijk werk (SMW) De schoolmaatschappelijk werkster komt 1 keer per 6 weken op school. Zij adviseert school met name bij vragen over de opvoeding en sociale emotionele ontwikkeling van leerlingen. Ook voert het schoolmaatschappelijk werk hulpverleningstrajecten uit aan ouders en kinderen. Deze trajecten kunnen zowel op school thuis als op kantoor uitgevoerd worden. Voorbeelden waar het smw voor wordt ingeschakeld zijn gevolgen van echtscheiding voor kinderen, sociale vaardigheden, pesten en opvoedingsondersteuning. Zowel ouders als kinderen kunnen gebruik maken van de schoolmaatschappelijk werker. Het schoolmaatschappelijk werk geeft advies, kortdurende hulp en verwijst naar meer gespecialiseerde hulp waar nodig. De hulp en ondersteuning vanuit het schoolmaatschappelijk werk is gratis Naam en contactgegevens van de schoolmaatschappelijk werkster: Mirjam Boer Zorg Advies Team 12- Het Zorg Adviesteam (ZAT) beantwoordt vragen van beroepskrachten, die niet in de zorgstructuur van de school passen of die de interne zorgstructuur overstijgen. De intern begeleider, maar ook de schoolmaatschappelijk werkster kunnen die vragen meenemen naar het ZAT. De meerwaarde is dat diverse disciplines hun deskundigheid kunnen toevoegen, zodat er een afgewogen advies gegeven wordt, waar uiteindelijk het kind en gezin van profiteert. CJG Lange Wijden 33a 8081 VS Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids

15 Hoofdluis Alle kinderen worden regelmatig gecontroleerd op hoofdluis. De luizenpluismoeders gaan discreet om met een vaststelling van hoofdluis. De groepsleerkracht zal ouders van kinderen bellen indien hoofdluis is geconstateerd. We rekenen erop dat u de noodzakelijke maatregelen treft om uw kind of kinderen zo snel mogelijk luizenvrij te krijgen. Bij constatering van hoofdluis moeten alle kinderen van de klas gedurende 2 weken hun jas in een cape ophangen om verdere besmetting tegen te gaan. Controle op school is geen garantie dat tussendoor geen hoofdluis kan voorkomen. Zo af en toe steekt het probleem van hoofdluis ineens weer de kop op. Daarom verzoeken wij u vriendelijk doch dringend om ook zelf uw kind(eren) regelmatig op hoofdluis te controleren. Constateert u zelf hoofdluis, behandel dit dan meteen en laat het de school even weten, zodat wij op school ook onze maatregelen kunnen nemen. We hopen dat het u bespaard blijft. Stageschool voor CALO, PABO en SPW Jonge mensen moeten het vak ook leren. Daarom laten we elk jaar een beperkt aantal stagiaires toe. Het aantal laten we afhangen van de omstandigheden waarin de school verkeert. De stagiaires geven hun lessen altijd in het bijzijn van de groepsleerkrachten. Zo kan na afloop van de lessen ook een zinvolle nabespreking plaatsvinden. Regelmatig worden de stagiaires ook begeleid vanuit de opleidingsschool. Ook deze begeleiders wonen lessen bij en bespreken die na afloop met de student. De lessen die de stagiaires geven zijn bijna altijd de lessen die volgens het programma aan de beurt zijn, zodat deze tijd beslist niet als verloren tijd moet worden beschouwd. Naast de gewone stages bestaat ook de LIO-stage (Leraar In Opleiding). Tijdens deze stage, die 4 tot 5 maanden duurt, geeft de LIO gedurende 2½ dag alle lessen van die dagen. De LIO-stage moet ook gezien worden als een afsluitende stage. Na afloop van de stage is de LIO bevoegd leerkracht. Tijdens deze stage woont de groepsleerkracht niet meer alle lessen bij maar blijft wel aanspreekbaar voor zowel de verantwoordelijkheid als de begeleiding. Eigenlijk zijn er tijdens deze stage steeds twee leerkrachten voor de groep beschikbaar. Hierdoor kunnen kinderen baat hebben bij een stukje extra individuele instructie door de groepsleerkracht terwijl de andere kinderen werken bij de LIO. Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids

16 Het onderwijs: inhoud en doelen Identiteit De Borchstee is een christelijke school. Dat merken de kinderen elke dag. Dagelijks beginnen en eindigen we met gebed. We vertellen de kinderen bijbelverhalen en leren christelijke liederen. Alle kinderen doen daaraan mee. We leven en werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel. Normen en waarden zijn hieraan ontleend. We praten en werken met de kinderen over de liefde voor God en zijn schepping, over het geloof en de omgang met elkaar. Ook willen we duidelijk maken, dat God bij ieders leven betrokken is, elk moment van de dag. We laten dit tot uiting komen in de omgang met elkaar, de zorg voor elkaar, in de keuze van de leermiddelen, in de taal die gesproken wordt en in de sfeer die op school heerst. Kerk en school Als Protestants Christelijke scholen voelen we ons verbonden met de Protestants Christelijke kerken in. Deze verbondenheid heeft geleid tot samenwerking. Zo wordt aan het begin van elk cursusjaar een openingsdienst gehouden in een van de kerken van waarvoor leerlingen van groep 8, alle ouders, leerkrachten en bestuur uitgenodigd worden om gezamenlijk een zegen te vragen over ons werk in het grootbrengen en opvoeden van de kinderen. Dit jaar is de openingsdienst op 9 september 2013 in de Oosterkerk. Ook wordt er jaarlijks een themaweek gehouden waarbij zowel op school als in de kerkdiensten van de slotzondag het gekozen thema centraal staat. Ouders worden met hun kinderen uitgenodigd om één van de diensten op zondag te bezoeken. Deze diensten zijn meestal op de laatste zondag van september. Tenslotte wordt er jaarlijks een beperkte liedlijst samengesteld die op school geleerd wordt. De liederen worden geregeld in de diverse kerkdiensten gezongen. 16 Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids

17 Onderwijskundige missie en visie Missie: Zorg en ruimte voor ieder kind. Ieder kind Ieder kind is uniek en ieder kind telt mee. Daarom heeft de leerkracht oog voor ieder kind in zijn/haar klas. De leerkracht investeert in een goede relatie met ieder kind. Bij het ene kind gaat dat makkelijker dan bij het andere. We willen ieder kind het gevoel geven dat het welkom is en dat het mag zijn zoals het is. Natuurlijk worden er wel grenzen aan gedrag gesteld. Maar daar is het kind ook bij gebaat. Het kind is niet alleen op school, het maakt deel uit van een groep. Later zal het op eigen benen staan in de maatschappij en daar ook van deel uitmaken. Ook in de maatschappij gelden regels en worden grenzen aan gedrag gesteld. De school neemt deel aan diverse buitenschoolse activiteiten. Deze zijn bij uitstek geschikt om kinderen op elkaar te betrekken (ieder mag meedoen) en ze te leren omgaan met winst en verlies. Aandacht van de leerkracht voor deze activiteiten zal de band met de kinderen versterken. Zorg voor ieder kind Deze zorg bestaat uit verschillende facetten. We onderscheiden zorg op sociaal emotioneel vlak en op didactisch en cognitief vlak. Als kinderen goed in hun vel zitten en met plezier naar school gaan, komen ze pas tot leren. Dat betekent dat we een veilige omgeving voor de kinderen willen creëren en met ons onderwijs aansluiten bij de mogelijkheden van het kind. Om die veiligheid te waarborgen zijn er regels opgesteld voor op het schoolplein, in de hal en in de klas. Deze worden regelmatig besproken en komen zeker aan de orde als ze met voeten worden getreden. Op het plein, in de hal en uiteraard ook in de klas is er altijd voldoende toezicht. Kinderen worden gestimuleerd om samen te spelen en samen te werken. Het schoolplein is zo ingericht dat kinderen uitgedaagd worden tot spelen, waarbij ook het grasveldje naast de school wordt betrokken. De hal is zo ingericht dat er duidelijke en fijne werkplekken zijn ingericht zodat kinderen zoveel mogelijk ongestoord en taakgericht kunnen werken. De klas is de thuisbasis van de kinderen. Daar moet het gezellig, maar ook ordelijk zijn om rustig te kunnen werken of de instructie te kunnen volgen. De leerkracht verdiept zich in de kinderen van zijn/haar klas. Zo heeft hij/zij weet van bijzonderheden van ieder kind en houdt dit zelf ook bij in de administratie. Leerkrachten nemen onder schooltijd tijd voor korte gesprekje met kinderen om een vertrouwensband op te bouwen en eventueel kwesties op het spoor te komen (b.v. verdriet, pesten) waarbij het kind geholpen kan worden. Jonge kinderen krijgen nog thuis bezoek om een zo n compleet mogelijk beeld van ieder kind te krijgen. Daarnaast zijn er oudergesprekken om vorderingen of zorgen over de ontwikkeling van een kind te bespreken met ouders. Alle kinderen worden gelijkwaardig behandeld, maar geen kind is gelijk. Daarom zijn er wel verschillen in de zorg voor ieder kind. Zo werken kinderen bij een aantal vakken in niveaus, krijgen kinderen gedifferentieerd instructie en zijn er mogelijkheden voor extra instructie binnen en buiten de klas. Daarnaast kan iedere leerkracht een beroep doen op onze gedragsspecialisten, die speciaal lesvrije tijd hebben om met kinderen te werken aan hun sociaal emotionele. Leerkrachten zullen altijd met respect over kinderen spreken en ze ook respectvol behandelen. Uiteraard vragen we hetzelfde van kinderen en waar nodig wordt dat aangeleerd. Regelmatig worden gesprekken over kinderen gevoerd om de leerkracht die met vragen zit of zorgen heeft verder te Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids

18 helpen. Elke leerkracht voelt zich ook verantwoordelijk voor andere kinderen en heeft ook aandacht voor deze kinderen (b.v. werkende kinderen in de hal of kinderen die met een traktatie langs komen). Zorgen over een kind kunnen met een collega besproken worden, maar er is ook een 6-wekelijks zorgoverleg met de Intern Begeleider. Specifieke acties worden schriftelijk vastgelegd. Uiteraard wordt dit regelmatig besproken met ouders. Ruimte voor ieder kind Kinderen krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Dat begint al op het schoolplein. Daar is ruimte om (samen) te spelen. Regelmatig komen daar situaties voor waarbij kinderen zelf oplossingen moeten bedenken. Ze krijgen hier alle ruimte voor, al is er altijd toezicht van een leerkracht als kinderen er zelf of samen niet uitkomen. Dan wordt ze geleerd hoe ze het zelf in het vervolg kunnen oplossen. De klas is de thuisbasis van de kinderen. Maar de ruimte in de klas is beperkt. Daarom zullen dagelijks kinderen ook buiten de klas aan het werk zijn. In de centrale hal en in de hal van de nieuwbouw zijn werkplekken ingericht voor kinderen om daar zelfstandig of met 2-/3-/4-tallen te werken. We willen hiermee bereiken dat de zelfstandigheid van kinderen toeneemt. Er is ook ruimte voor kinderen om zich te ontplooien naar de mate van begaafdheid. Kinderen die meer (of hoog-) begaafd zijn krijgen extra verrijkende leerstof aangeboden omdat ze de basisstof al (gedeeltelijk) beheersen. Kinderen die meer moeite met de leerstof hebben, krijgen extra instructie en tijd om zich dit eigen te maken. Voor deze kinderen is er meer ruimte en gelegenheid om een beroep op de leerkracht te doen. Als kinderen niet goed in hun vel zitten krijgen ze ruimte voor een time-out, is er extra tijd en aandacht van de leerkracht. Er is ook een mogelijkheid om even apart genomen te worden door één van de leerkrachten die hier in gespecialiseerd zijn. Voor leerkrachten is er ruimte en tijd om ervaringen met en zorgen over kinderen met elkaar uit te wisselen. Het onderwijs In vergelijking met 15 jaar geleden wordt er in de klas heel anders gewerkt. Terwijl de meeste kinderen zelfstandig werken, in de onderbouw soms onder het toeziend oog van de onderwijsassistente, kan de leerkracht extra uitleg geven aan kinderen die dat nodig hebben. Loopt u overdag de school even binnen, dan is de kans groot dat u kinderen, alleen, in tweetallen of in groepjes in de hal aan het werk ziet. Ze werken dan zelfstandig aan hun lees- of taalwerk of nog andere opdrachten. De rest van de kinderen werkt zelfstandig in de klas of krijgt in de klas van de groepsleerkracht instructie op hun niveau. Bij de aanschaf van een nieuwe methode letten we dan ook vooral op: - Is de leerstof in kleine stapjes verdeeld. - Is er extra oefenstof voor kinderen die meer oefentijd nodig hebben. - Kunnen kinderen zelfstandig met het materiaal werken. - Is er extra, moeilijker leerstof voor kinderen die er snel doorheen gaan. Als lesmateriaal aan deze criteria voldoet, kunnen we rekening houden met verschillen in ontwikkeling die er bestaan tussen kinderen. Dat vinden wij erg belangrijk. 18 Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids

19 Bijbelse Geschiedenis Elke morgen is er een les Bijbelse Geschiedenis. We zingen en bidden en de kinderen horen de verhalen uit de Bijbel. We spreken met de kinderen over de betekenis van de verhalen en liederen. Op de laatste dag van de week maken de kinderen een verwerking. Vanaf groep 5 leren de kinderen wekelijks een lied (Psalm, Gezang of ander geestelijk lied) dat overhoord wordt. Het zijn liederen die in de verschillende kerken veel gezongen worden, vandaar de verdeling 1/3 Psalmen oude berijming, 1/3 Psalmen nieuwe berijming en 1/3 Gezangen of andere geestelijke liederen. Het onderwijs in groep 1 2 De kleuters ontwikkelen zich voornamelijk door het spelen. Daarom ligt in deze groepen de nadruk op het spelen. Door de kleuters mede invulling te laten geven aan de inhoud van de projecten zijn ze bijzonder gemotiveerd om hiermee aan de slag te gaan. Ook moeten ze zelf oplossingen bedenken voor moeilijkheden die ze tijdens het werken tegenkomen. Dit stimuleert de zelfstandigheid en de betrokkenheid bij hun eigen ontwikkelingsproces. We noemen dit Basisontwikkeling. In de loop van groep 1 en in groep 2 worden er spelenderwijs steeds meer gerichte activiteiten gedaan om het leren lezen, schrijven en rekenen te bevorderen en te stimuleren. Al deze oefeningen zitten verpakt in kringgesprekjes, taal- en leesspelletjes, het spelen met het speelgoed, de werkstukjes die kinderen maken en in de hoeken waar kinderen spelend leren. Zo gebeurt het dat kinderen in groep 1 of 2 zichzelf leren lezen als ze daar aan toe zijn. Het onderwijs in groep 3 8 Vanaf groep 3 begint het gerichte onderwijs. Het spelend leren gaat over in instructielessen met daarnaast zelfstandig werken. Rekenen, Nederlandse taal, lezen en schrijven worden nu aparte vakken. Er komen ook nog andere vakken bij: aardrijkskunde en natuuronderwijs (groep 3), geschiedenis (groep 5) en Engels (groep 5). Van jongs af aan vinden we het belangrijk dat kinderen iets leren over gezond en redzaam gedrag (waaronder verkeer). Dat geldt ook voor expressie-activiteiten en muziek. Gymnastiek krijgen de kinderen ook in alle groepen. Hiervoor wordt het eigen speellokaal (groep 1, 2) en de gymzaal aan de Wimpel (vanaf groep 3) gebruikt. Huiswerk Het leren van de kinderen vindt hoofdzakelijk plaats op school. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen voor het eerst de opdracht mee om thuis iets te leren. Dat is het lied van de week. Meestal moet dat nog even thuis goed geleerd worden nadat het de hele week door dagelijks is gezongen in de klas. Vanaf groep 6 krijgen de kinderen ook regelmatig wat leerwerk mee naar huis voor een repetitie van geschiedenis, aardrijkskunde of biologie. Ook een spreekbeurt en boekbespreking wordt thuis voorbereid. Om de kinderen voor te bereiden op het V.O. krijgen ze in de hoogste leerjaren wekelijks ook ander huiswerk mee. Niet teveel, want er moet ook nog tijd overblijven om te spelen. Het huiswerk wordt altijd in een map meegegeven. Op de binnenkant van de map zijn tips opgenomen hoe je huiswerk kunt leren of maken. In individuele gevallen kan een kind huiswerk mee krijgen om thuis iets te oefenen of te leren. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids

20 Kerndoelen en Referentieniveaus voor het basisonderwijs De overheid heeft kerndoelen vastgesteld. Het zijn leerdoelen die aan de orde moeten komen tijdens de 8 schooljaren die kinderen in het primair onderwijs doorbrengen. Om deze doelen te bereiken gebruikt de school veel verschillende onderwijsmethoden. De onderwijsmethoden die wij op school gebruiken voldoen allemaal aan de kerndoelen. De volgende methoden worden door ons gebruikt: Vakgebied Groepen Methode Technisch lezen Begrijpend lezen 1 t/m 6 4 t/m 8 Schrijven 2 t/m 8 5 Rekenen 1 en 2 3 t/m 8 Taal 3 3 t/m 8 4 t/m 8 Leeslijn nieuwe versie Nieuwsbegrip Schrijven leer je zo Typecursus: Typeworld Schatkist Wereld in Getallen Leeslijn, de taalmap Woordbouw nieuw Taal Actief nieuwe versie Aardrijkskunde 3 t/m 8 Geobas nieuwste versie Geschiedenis 5 t/m 8 Speurtocht Biologie/natuur 1 en 2 3 t/m 8 1 t/m 8 Idee Natuniek Schooltv Muziek 1 t/m 8 Muziek, moet je doen Verkeer 1 t/m 8 Wijzer door het verkeer Gezond gedrag (soc. redz.) 1 t/m 8 Kinderen en hun sociale talenten Kinderen en hun morele talenten Tekenen 1 t/m 8 Tekenvaardig / Uit de kunst Handvaardigheid 1 t/m 8 Handvaardig / Uit de kunst Lichamelijke oefening 1 t/m 8 Basislessen bewegingsonderwijs Engels 5 t/m 8 Take it easy Godsdienst 1 t/m 8 Startpunt 20 Christelijke basisschool De Borchstee - schoolgids

Hoofdstuk 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school: 37

Hoofdstuk 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school: 37 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school: 3 1.1 ONZE SCHOOLVERENIGING:3 1.2 HET BESTUUR:3 1.3 BOVENSCHOOLS MANAGEMENT:3 1.4 GESCHIEDENIS VAN ONZE SCHOOL DE SCHUILPLAATS :4 1.5 SCHOOLGEGEVENS:4 1.6 WAAR STAAT

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. schoolgids Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef; de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor het individuele kind Van harte welkom op de site van www.cbsjuliana.nl Inhoudsopgave 1. WOORD VOORAF... 3 2. DE SCHOOLSITUATIE... 4 2.1.

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school

Hoofdstuk 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school 1.1 ONZE SCHOOLVERENIGING 1.2 HET BESTUUR 1.3 BOVENSCHOOLS MANAGEMENT 1.4 GESCHIEDENIS VAN ONZE SCHOOL DE SCHUILPLAATS 1.5 SCHOOLGEGEVENS 1.6 WAAR STAAT ONZE SCHOOL

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1. SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.05 Afdelingsraad... 5 1.06 Medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS DE BRUG Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS naam school Chr. Jenaplanschool de Brug adres school Laan van Nieuw Guinea 20 Utrecht (middenbouw en bovenbouw) Billitonkade 45 Utrecht

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Specifiek Paedwizer: CBS De Paedwizer SCHOOLGIDS 2015-2016 1. Colofon

Specifiek Paedwizer: CBS De Paedwizer SCHOOLGIDS 2015-2016 1. Colofon Schoolgids 2015-2016 In deze schoolgids vindt u informatie over de christelijke basisschool De Paedwizer. De papieren versie van de schoolgids wordt verstrekt aan ouders van nieuwe leerlingen. Ieder jaar

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal 2 0 1 4 2 0 1 5 Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Inhoud Schoolgids Inleiding...3 1. Wie zijn wij?...4 1.1

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids basisschool De JazzSingel

Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 1. Ons onderwijs... 5 1.1 De school... 5 1.2

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

GSS De Schakel is een school van de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis Scholen met de Bijbel www.noorderbasis.

GSS De Schakel is een school van de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis Scholen met de Bijbel www.noorderbasis. Schoolgids 2013-2014 0 Adres: Fuldastraat 2 9101 WE Dokkum tel: 0519 292048 Internet: Email: Rekeningnummer: www.deschakel-dokkum.nl dir.schakel@noorderbasis.nl 418491437 t.n.v. VGPO NoorderBasis, De Schakel,

Nadere informatie

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Polderstraat 110 4844 BK Terheijden 076-5938126 info@zonzeel.nl www.zonzeel.nl Inhoud Voorwoord... 4 Bewust kiezen... 4 De school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Levensboom 12 1261 MX Blaricum tel. 035 523 30 22 e-mail: directie.levensboom@proceon.nl website :www.levensboomblaricum.nl De Levensboom De basisschool is een stukje van je leven,

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste ouders,

VOORWOORD. Beste ouders, VOORWOORD Beste ouders, Voor u ligt de schoolgids 2014-2015 van basisschool CNS De Groenling, een school voor Protestants Christelijk Basisonderwijs. Deze gids is bedoeld voor ouders, die op zoek zijn

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 2 Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. In deze gids informeren we de ouders en belangstellenden over de school, de visie en de inrichting van het onderwijs.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Schoolgids 2014/2015. Gereformeerde Basisschool De Zaaier

Schoolgids 2014/2015. Gereformeerde Basisschool De Zaaier SCHOOLGIDS 1 Schoolgids 2014/2015 Gereformeerde Basisschool De Zaaier Dorpsweg 117 8051 XT Hattem. : 038 444 1886 @: dezaaier@vgpo-accretio.nl Website: www.gbsdezaaier.nl GBS De Zaaier gaat uit van de

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie