Jaarboek openbare basisschool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarboek 2013 2014. openbare basisschool"

Transcriptie

1 Jaarboek openbare basisschool

2 Jaarboek <> Schoolgids Dit Jaarboek is een aanvulling op de Schoolgids. In de Schoolgids staan onder meer de doelstellingen en uitgangspunten van onze school, de organisatie van ons onderwijs en de zorg voor kinderen beschreven. Taken en functies worden in de Schoolgids toegelicht. Met dit Jaarboek informeren wij over diverse schoolzaken, verantwoorden wij onze opbrengsten van het afgelopen schooljaar en presenteren we onze plannen van dit schooljaar. De Schoolgids en het Jaarboek staan ook op onze website: Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de directie van de Dromedaris. Monica Lumkes en Hans van Toor, directie de Dromedaris: Inhoud 1. Ontwikkeling van ons onderwijs 1.1 Hoe zorgen we voor kwaliteit 1.2 Inspectierapport 1.3 Kernwaarden en toekomst 1.4 Wat hebben we vorig jaar bereikt 1.5 Uitstroom van onze leerlingen in Schoolresultaten CITO Eindtoets basisonderwijs 1.7 Leerlingenzorg Leerlingenzorg Wat gaan we dit schooljaar verbeteren 2. Team van De Dromedaris / Huisvesting groepen 2.1 Namen, functies en taken 2.2 Bemensing van de groepen 2.3 Vervanging in verband met verlof of ambulante taken 2.4. Huisvesting groepen 3. Toetskalender 4. Rooster bewegingsonderwijs 4.1 Zwemonderwijs 4.2 Gymonderwijs 5. Vakanties en vrije dagen / Schooltijden / Lesuren op jaarbasis 5.1 Vakanties 5.2 Schooltijden 5.3 Lesuren op jaarbasis 6. Activiteiten en evenementen / Nieuwsbrief 6.1 Activiteiten en evenementen 6.2 Nieuwsbrief 7. Oudercontactgesprekken 8. Ouderraad en Medezeggenschapsraad 8.1 Ouderraad 8.2 Medezeggenschapsraad 9. Wat kost de school 10. Overblijven en buitenschoolse opvang 10.1 KIDO overblijven tussenschoolse opvang (tso) 10.2 GO for Kids buitenschoolse opvang (bso) 11. Contactgegevens 11.1 Algemeen 11.2 Team 11.3 Externen 11.4 Groepslijst

3 1 Ontwikkeling van ons onderwijs 1.1 Hoe zorgen we voor kwaliteit We werken gedurende het hele jaar aan de ontwikkeling en de verbetering van ons onderwijs. Daar gaan en staan we voor als team. Intern betekent dit: zelf kritisch blijven. Zo stellen we bijvoorbeeld in ons team de volgende vragen: Wat vinden we zelf van de kwaliteit van ons onderwijs? Wat kan beter? Ook luisteren we naar de meningen en ideeën van ouders en leerlingen. We kijken ook naar externe invloeden, zoals het project Weer Samen Naar School van het Samenwerkingsverband Beuningen en de beoordeling vanuit de inspectie. In het schoolplan Op maat naar een mooie toekomst beoordelen we onze eigen kwaliteit. Via leerling- en oudervragenlijsten worden we ook beoordeeld. Het doel van deze beoordelingen is het verbeteren van het onderwijs. We werken met het systeem van kwaliteitskaarten (WMK) ontwikkeld door Bos Onderwijs Consultancy. 1.2 Inspectierapport De Inspectie van het Onderwijs is 7 februari 2011 op onze school geweest voor het vierjaarlijkse onderzoek. Uit het inspectierapport: de kwaliteit van het onderwijs op de Dromedaris op de onderzochte onderdelen is ten minste in orde en op een aantal onderdelen zelfs goed te noemen. Uit het onderzoek blijkt dat de school geen gebreken heeft. Om die reden blijft het toegekende basisarrangement gelden. De inspectie concludeert ook dat de naleving van de wet- en regelgeving voor de standaard gecontroleerde onderdelen op orde is. In de bijlage bij het rapport staan scores vermeld voor verschillende onderdelen, zoals: de opbrengsten krijgen allemaal voldoende scores; de begeleiding krijgt een goede score; de zorg krijgt één voldoende en drie goede scores; de kwaliteitszorg krijgt twee voldoende en vier goede scores. De inspectie is zeer positief over de kwaliteit van de zorg en begeleiding die leerlingen op onze school krijgen. Daarnaast geeft zij aan dat de kern van kwaliteitszorg - het evalueren van de opbrengsten van het onderwijsleerproces, het planmatig werken aan verbeteractiviteiten en het borgen van de kwaliteit van het onderwijs - goed is. Het volledige rapport Inspectierapport is te vinden via onze website: 1.3 Kernwaarden en toekomst Onze kernwaarden zijn: 1. een omgeving bieden met veiligheid, orde, rust en sfeer; 2. goed samenwerken tussen leerkrachten, kinderen en ouders; 3. instructie, interactie en klassenmanagement zo inrichten dat kinderen competentie ( ik kan het ) en autonomie ( ik ben er zelf verantwoordelijk voor ) ervaren; 4. balans creëren tussen sociaal-emotionele, cognitieve en creatieve ontwikkeling; 5. uitgaan van ontwikkelingsgericht onderwijs. We sluiten zo veel als mogelijk aan bij de ontwikkelings-, ondersteunings- en onderwijsbehoefte van kinderen; 6. leerlingen keuzes laten maken en leren zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen ontwikkeling en leerproces. Ze leren daardoor zelfstandig werken en leren; 7. verschillen gebruiken om samen te leren en te spelen; 8. leerlingen leren verantwoordelijk om te laten gaan met de eigen omgeving.

4 Voor de komende drie jaar zijn de volgende uitspraken van belang voor onze activiteiten en het vaststellen van de belangrijkheid daarvan. 1. Op onze school wordt gewerkt met moderne methodes voor taal, lezen en rekenen. 2. Op onze school wordt opbrengstgericht gewerkt. Leerlingen leren om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk. 3. Op onze school werken we aan passend onderwijs. We gaan uit van onderwijsbehoeften binnen ons onderwijszorgprofiel. 4. Op onze school werken we samen binnen een professionele cultuur met (ge)bouwen doorbrekende samenwerking. 5. Op onze school wordt met een vaste structuur aandacht geschonken aan het school- en groepsklimaat. 6. Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de schoolontwikkeling. 7. Op onze school wordt gewerkt met digiborden en computers om les mee te geven. 8. Er is een digitaal administratiesysteem, waarin alle gegevens doelmatig en doeltreffend opgeslagen en gebruikt worden. 9. Informatievoorziening naar ouders is zo veel mogelijk digitaal. Ouders en school worden gezien als samenwerkingspartners. 10. Er is een structureel en actueel aanbod met betrekking tot burgerschapsvorming. "Onze school is leuk en gaaf en cool, omdat wij samen 1 zijn!" 1.4 Wat hebben we vorig schooljaar bereikt Afgelopen schooljaar hebben we als team verschillende onderwerpen ontwikkeld, aangepakt, veranderd, vernieuwd en verbeterd: Kwaliteitskaarten - Kwaliteitszorg Binnen het systeem van kwaliteitszorg werken we met kwaliteitskaarten. Een kwaliteitskaart bevat een aantal indicatoren, die gaan over het handelen van de leerkracht. Er zijn enkele kernkaarten, waarbij het gaat om basiscompetenties van de leerkracht. Kernkaarten zijn de kaarten didactisch handelen, beroepshouding en pedagogisch handelen. In eerdere jaren zijn de kaarten didactisch handelen en beroepshouding al ontwikkeld, gescoord en zijn er werkpunten geformuleerd. Afgelopen jaar is de kaart pedagogisch handelen gescoord door alle leerkrachten. Het gaat bij deze kaart om basiscompetenties van de leerkracht die zorgen voor veiligheid, respect voor elkaar en vertrouwen in de klas. Twee voorbeelden zijn: leerkrachten zorgen voor een veilig groepsklimaat en leerkrachten zorgen ervoor dat leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en met elkaars verschillen omgaan. Als school hadden we een erg hoge score op de kaart. Verder zijn de kaarten opbrengstgericht werken en handelingsgericht werken vastgesteld en gescoord. Het gaat bij beide kaarten om een systematische manier van werken waarbij we het maximale uit kinderen willen halen. Vervolg implementatie nieuwe methode voor taal en spelling (groepen 4 t/m 6) Het afgelopen jaar is de invoering van Taal Actief 4 vervolgd in de groepen 5 en 6. Een jaar eerder waren de groepen 4 al gestart met Taal Actief 4. Het is een hele nieuwe methode waarin alle nieuwste inzichten op het gebied van woordenschatontwikkeling en taalonderwijs worden toegepast. Differentiëren gebeurt standaard bij Taal Actief 4 op drie niveaus in elke les. Alle kinderen starten met de beginopdracht eerst proberen. Na de toets wordt gedifferentieerd; aan de hand van de toetsscore gaat een kind remediëren, herhalen of verrijken. De groepen 7 en 8 werkten afgelopen jaar nog met de methode Taal Actief 3.

5 Vervolg implementatie nieuwe methode voor technisch lezen (groepen 3) In de groepen 3 hebben we het afgelopen jaar voor het tweede jaar gewerkt met de technisch leesmethode Veilig Leren Lezen. Met deze methode hebben we betere mogelijkheden om de kinderen op hun niveau te begeleiden. Hierdoor sluit het aan bij onze manier van werken met drie leerwegen. De betrokkenheid van kinderen en ouders bij het leesproces is groot. Afgelopen jaar zijn de resultaten van de kinderen op de toetsen van technisch lezen flink verhoogd, de gemiddelde scores liggen nu ruim boven de eisen van de inspectie. Vervolg implementatie methode voor technisch lezen (groepen 4 tot en met 8) Afgelopen jaar is verder gewerkt aan de implementatie van de methode Estafette voor voortgezet technisch lezen in de groep 4 tot en met 8. Estafette sluit uitstekend aan bij Veilig Leren Lezen, de methode voor het aanvankelijk lezen in groep 3. De kinderen werken 3 à 4 keer per week in drie niveaus aan het technisch lezen. De teksten zijn passend en uitdagend op elk niveau. De kinderen werken enthousiast met de nieuwe manier van technisch lezen en ook de resultaten zijn erg goed. Keuze nieuwe methode begrijpend lezen (groepen 4 tot en met 8) In aansluiting op de taal- en leesmethoden zijn we afgelopen jaar op zoek gegaan naar een nieuwe en goede methode voor een begrijpend lezen die aansluit bij de visie van de school en bij de nieuwste inzichten op het gebied van het leren van begrijpend lezen. We hebben uiteindelijk gekozen voor twee methodes die goed op elkaar aansluiten: in de groepen 4 tot en met 6 gaat gewerkt worden met Grip op Lezen in de groepen 7 en 8 gaat gewerkt worden met Leeslink. In beide methodes staan acht leesstrategieën centraal. De leesstrategieën worden in de lagere groepen per les aangeboden, later leren kinderen de strategieën ook door elkaar te gebruiken. Grip op lezen werkt met boeken en ondersteuning via het digibord, Leeslink is een volledig digitale methode met actuele teksten. Structureel coöperatief leren We wilden afgelopen schooljaar dat elke leerkracht in staat zou zijn om structureel coöperatief leren gericht in te zetten tijdens de lessen. Dit is een didactische aanpak waarbij samenwerking op basis van gelijkwaardigheid centraal staat. Er is sprake van actief deelnemen, verantwoordelijk zijn en betrokken zijn door alle leerlingen. Vaak wordt er gewerkt in groepjes van 2 of 4 leerlingen. Je kunt deze werkvorm inzetten tijdens een les, naast andere werkvormen. Uit hersenonderzoek blijkt dat kinderen die op deze manier leren veel actiever zijn. Daarnaast onthouden kinderen meer. We hebben daarom scholing georganiseerd en hebben het onderwerp regelmatig besproken. Als school hebben we de basisbegrippen van structureel coöperatief leren uitgewerkt en afspraken gemaakt rondom opbouw en inzet. In alle groepen zijn leerkrachten enthousiast aan de slag gegaan. Leerlingen zijn door het coöperatief leren actief, betrokken en verantwoordelijk aan het samenwerken. Basisregels van de Dromedaris De 5 huidige basisregels van de Dromedaris hebben we besproken in het team. Een voorbeeld van een huidige basisregel is: We gaan respectvol om met elkaar en elkaars spullen. Het taalgebruik van deze basisregels bleek onvoldoende afgestemd te zijn op de verschillende leeftijden van de kinderen. De basisregels worden vervangen door pictogrammen. Per pictogram komen er 2 vaste basisregels per UNIT (1-2, 3-4, 5-6, 7-8). Voor het maken van de pictogrammen van de basisgebieden en de regelkaartjes zijn we in overleg met ontwerpbureau Voltage.

6 Zorg op maat: handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken We hebben afgelopen jaar het handelingsgericht werken vervolgd. Bij handelingsgericht werken vindt afstemming van het onderwijsaanbod plaats op de basis- en onderwijsbehoeften van het kind. Datgene wat het kind moeilijk vindt, wordt rechtsreeks vertaald naar de vraag wat er nodig is om deze leerling bepaalde doelen te laten bereiken en welke aanpak een positief effect zal opleveren. Zoals bekend sluiten we met onze drie leerwegen (hoofdweg, veilige weg en ontdekroute) consequent aan bij de instructie- en begeleidingsbehoeften van alle leerlingen. Het handelingsgerichte werken gaat nog een stap verder. We willen kijken naar datgene waar een kind in zijn leerontwikkeling specifiek behoefte aan heeft en daarbij ook kijken naar de sterke kanten van het kind. De leerkracht speelt een centrale rol in het dit gehele proces. Handelingsgericht werken wordt daarbij gekoppeld aan opbrengstgericht werken. Tijdens de groepsbesprekingen wordt bekeken wat de opbrengsten van elke groep zijn en worden per vakgebied streefdoelen voor Cito toetsen bepaald. Vervolgens worden de gevolgen voor het onderwijsleerproces, dus de concrete aanpak en begeleiding in de groep, vastgesteld. Wij bekijken als school twee keer per jaar of de opbrengsten op de Cito-toetsen overeenkomen met de doelen die we ons zelf stellen en die door externen aan ons gesteld worden. Dit doen we met alle collega s binnen de bouw onder leiding van de intern begeleider en directeur. Dit schooljaar hebben de intern begeleiders en directie een cursus gevolgd om hiervoor nog effectiever van alle gegevens binnen het Cito gebruik te kunnen maken. En om de opbrengsten op een gestructureerde manier te kunnen analyseren en vervolgens met de collega s te kunnen bespreken. Dit heeft een meerwaarde voor de school, voor de groep en uiteindelijk voor alle kinderen Coördinatoren en scholing Binnen ons team werken we steeds meer met specialisten. Dit zijn teamleden die binnen een bepaald onderdeel extra geschoold zijn en specifieke ervaring of deskundigheid hebben. Zij coördineren projecten die met een bepaald onderdeel te maken hebben en voeren activiteiten uit die zorgen voor een doorgaande (Dromedaris) lijn inclusief afspraken over aanpak en borging. Door middel van specialisten binnen ons eigen team zijn we minder afhankelijk van deskundigheid van buitenaf en blijft kennis en vaardigheid in onze school. Naast de twee taalcoördinatoren Mieke Hermans en Margje Toonen is Berenike Vossebeld afgelopen augustus taalcoördinator geworden. Zij heeft de opleiding tot taalexpert bij Marant gedaan en succesvol afgerond. De taalcoördinatoren hebben de implementatie van alle nieuwe taal- en leesmethodes aangestuurd. Sanne van Burk en Susanne van Eggenhuizen zijn afgelopen jaar begonnen als gedragscoördinator. Sanne is gestart met de master-opleiding special educational needs en heeft het eerste jaar van deze opleiding goed afgesloten. Sanne en Susanne coördineerden afgelopen jaar het proces rondom het opstellen van basisregels met betrekking tot de sociale omgang in de school. Dit schooljaar gaat Silvia Bakker starten als rekencoördinator van onze school en de opleiding volgen tot rekenexpert. "Onze school is leuk en gaaf en cool, omdat... wij altijd voor elkaar klaar staan."

7 Daarnaast hebben we een aantal actiepunten gerealiseerd: Website Een werkgroep bestaande uit leden van de ouderraad, medezeggenschapsraad en team, heeft samen met onze huisstijlontwerper Frank Toonen van Ontwerpbureau Voltage uit Nijmegen en Heutink-ICT een nieuwe, kindvriendelijke website en met uitgebreidere communicatiemogelijkheden gebouwd,. De website is in augustus 2012 met trots online gegaan. Er werd regelmatig nieuws op de website gezet. Door vele ouders wordt de website al regelmatig bekeken. Veilige en leuke speelplaatsen Dit schooljaar zijn er nieuwe speeltoestellen geplaatst op beide speelplaatsen. Dyslexieprotocol groep 3 Het dyslexieprotocol is aangepast en geactualiseerd. Oudervragenlijst en leerlingenvragenlijst Er is afgelopen schooljaar een oudervragenlijst afgenomen en een leerlingenvragenlijst. De oudervragenlijst is door 144 ouders ingevuld. De uitslagen van de oudervragenlijst in cijfers op de verschillende onderdelen (vanaf een 3.0 is voldoende): Thema score Kwaliteitszorg 3.08 Aanbod 3.14 Tijd 3.38 Pedagogisch handelen 3.44 Didactisch handelen 3.42 Afstemming 3.46 Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 3.37 Schoolklimaat 3.48 Zorg en begeleiding 3.27 Opbrengsten 3.44 Sociale veiligheid en incidenten 3.38 Algemene waardering De algemene waardering die ouders geven middels de 10 puntschaal is 7.9. Al met al zijn we tevreden met de uitslagen. Op vrijwel alle onderdelen zijn de scores gestegen in vergelijking met twee jaar geleden! We hebben de uitslagen op maandag 22 april besproken met ouders vanuit de OR en MR. Dit om nader op de uitslagen in te gaan en verwachtingen van ouders beter in beeld te krijgen. De leerlingenvragenlijst is door alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 ingevuld.

8 De uitslagen van de leerlingenvragenlijst in cijfers op de verschillende onderdelen (vanaf een 3.0 is voldoende): Thema score Kwaliteitszorg 3.43 Aanbod 3.02 Tijd 3.13 Pedagogisch handelen 3.41 Didactisch handelen 3.37 Afstemming 3.11 Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 2.86 Schoolklimaat 3.19 Zorg en begeleiding 3.22 Opbrengsten 3.42 Sociale veiligheid en incidenten 3.38 We hebben de resultaten intern besproken en met de leerlingen besproken. Wij zijn blij dat de leerlingen (erg) tevreden zijn met betrekking tot een aantal essentiële onderdelen zoals hun gevoel van veiligheid in de school en in de klas, dat leerlingen met plezier naar school gaan, dat leerlingen vinden dat de leerkrachten goed kunnen uitleggen en lesgeven, dat kinderen de juf of meester aardig vinden en dat de juf of meester aandacht besteed aan de belangrijke gebeurtenissen die kinderen meemaken. Enkele onderdelen waar ouders en kinderen minder tevreden over zijn worden in het komende jaar aangepakt. U zult hier mee over lezen in de Nieuwsbrieven.

9 1.5 Uitstroom van onze leerlingen in Uitstroom naar voortgezet onderwijs aantal kinderen VWO 10 HAVO - VWO 4 HAVO - VWO 14 HAVO 3 VMBO - t - HAVO 1 VMBO - t - HAVO 5 VMBO - t 3 VMBO - k / t 1 VMBO b-k (LWOO) 2 Verwijzingspercentage voortgezet onderwijs HAVO en VWO VMBO De Dromedaris ± 75 % ± 25 % Landelijk gemiddelde ± 45 % ± 55 % 1.6 Schoolresultaten CITO Eindtoets Basisonderwijs Als school willen we goede eindresultaten op de Cito Eindtoets Basisonderwijs behalen. Ons doel is het behalen van een score die minimaal op het niveau ligt wat van een school met onze leerlingenpopulatie verwacht kan worden. Dit doel is de laatste jaren ruim behaald. De resultaten op schoolniveau: Schooljaar standaardscore De Dromedaris gemiddelde standaardscore in Nederland gecorrigeerde standaardscore De Dromedaris i.v.m. instroomcorrectie* verschil * De score wordt hier aangepast op basis van de leerling-gewichten op De Dromedaris. Wij vallen daarbij in schoolgroep 1. Dit houdt in dat de zwaarste correctie van toepassing is. Er wordt geen rekening gehouden met het feit dat in het kader van Passend Onderwijs en Weer Samen Naar School steeds meer kinderen met zorg op de reguliere basisschool blijven. Ook deze kinderen doen in het algemeen mee met de CITO Eindtoets.

10 1.7 Leerlingenzorg Overzicht bovenschoolse zorg in schooljaar Typering zorg Aantal kinderen Ambulante begeleiding (stand van zaken augustus) 6 MLK financiering vanuit WSNS 3 Verwijzing naar andere basisschool 0 Plaatsing vanuit de speciale school voor basisonderwijs 0 Plaatsing vanuit speciaal onderwijs 1 Verwijzing naar de speciale school voor basisonderwijs 1 Verwijzing naar ander speciaal onderwijs 0 Observatie door veldwerker (orthopedagoog) Jonge Kind 2 Onderzoek ZOB 0 Schoolconsultatie externe orthopedagoog 8 Door school geïndiceerd onderzoek door externen Leerlingenzorg In schooljaar is de beschikbaar gestelde tijd voor leerlingenzorg, interne begeleiding en remedial teaching ongeveer 41 lesuren per week: vanuit eigen schoolformatie ± 19,0 lesuren vanuit het WSNS-samenwerkingsverband ± 4,75 lesuren extra formatie i.v.m. (ambulante) begeleiding van 7 kinderen ± 14,0 lesuren Verdeling interne begeleiding en coördinatie leerlingenzorg Naam Groepen / ambulante zorg Werkdagen Bettina Noij interne begeleiding leerkrachten groep 1 t/m 3 dinsdag, woensdag en de helft van alle donderdagen Pauline Douma interne begeleiding leerkrachten groep 4 t/m 7 maandag tot en met donderdag Monica Lumkes interne begeleiding leerkrachten groepen 8 wisselend op haar werkdagen (zie hfdst. 2.1) Bettina Noij, Pauline Douma en Monica Lumkes zijn de intern begeleiders van onze school. Intern begeleiden houdt in: het begeleiden van leerkrachten en de schoolorganisatie om zo de zorg voor alle leerlingen nog beter te maken. De leerkracht voert de (extra) zorg in de groep uit en is verantwoordelijk voor de zorg voor de leerling. De leerkracht wordt ondersteund door de intern begeleider. Tussen groepsleerkrachten en intern begeleiders vinden geregeld consultatiegesprekken (3 á 4 vaste momenten en op aanvraag) plaats. In deze gesprekken bespreken zij individuele leerlingen en de groep als geheel, waarbij afspraken gemaakt worden met betrekking tot diagnostiek, begeleiding en evaluatie. We besteden op de Dromedaris veel aandacht aan zorg op maat voor elke leerling. Dit gebeurt zowel op cognitief als op sociaal en emotioneel vlak. Deze zorg op maat vindt plaats binnen een zorgstructuur waarin de afspraken voor een ieder duidelijk zijn. Dit schooljaar gaat er als voorbereiding op de nieuwe vorm van passend onderwijs, op onze school gewerkt worden met een schoolondersteuningsteam, dat maandelijks bij elkaar komt. Zie voor meer informatie de aanvulling op de schoolgids, die u bij dit jaarboek ontvangt.

11 Verdeling remedial teaching voor leerlingen met extra formatie Naam Pauline Douma Diana Stunnenberg Gerry Versteeg Werkdagen maandag tot en met donderdag woensdagmorgen en vrijdagmorgen woensdagmorgen en donderdagmorgen Remedial teaching Leerlingen met leerling-gebonden financiering (LGF, de zogenaamde rugzak) of een MLK-formatie hebben recht op remedial teaching/ extra begeleiding binnen of buiten de groep in overleg met ouders. Binnen onze school zijn er 9 kinderen die vanuit extra formatie remedial teaching ontvangen. De remedial teaching voor leerlingen met een rugzak start in het algemeen tijdens de vierde schoolweek. Wanneer deze leerlingen in de eerste drie schoolweken reeds RT nodig hebben, zal dit zoveel mogelijk op maat ingezet worden. De eerste weken worden ingezet voor het opstellen van de behandelplannen en de noodzakelijke gesprekken. De laatste schoolweken worden gebruikt voor evaluatie en afsluiting. Voor overige remedial teaching buiten de groep komen leerlingen in aanmerking die gedurende langere tijd extra aandacht hebben gekregen van de leerkracht, maar die op grond daarvan onvoldoende vooruit zijn gegaan. We stellen daarbij als zorggroep, afhankelijk van de mogelijkheden, prioriteiten. Binnen onze school is in het schooljaar zeer beperkt ruimte voor remedial teaching buiten de groep. Deze inzet hiervan wordt op maat bekeken. In het kader van het dyslexieprotocol zal deze inzet vooral in de groepen 3 en 4 plaatsvinden voor een vastgestelde periode. Binnen de groep geeft de leerkracht zelf planmatige ondersteuning en begeleiding in de Veilige Weg.

12 1.9 Wat gaan we dit schooljaar verbeteren? Voor het komend schooljaar zijn de belangrijkste onderwijskundige projecten: We starten met de vernieuwde versie van de rekenmethode 'Wereld in Getallen', We starten met de nieuwe methodes voor begrijpend lezen: "Grip op lezen" in de groepen 4 t/m 6 en Leeslink in de groepen 7 en 8 ; In de groepen 7 gaat ook gewerkt worden met taalmethode 'Taal Actief' versie 4; Het taal- en leesonderwijs blijft met de nieuwe methodes veel aandacht krijgen, waarbij de instructie door de leerkracht van centraal belang is. Scholing zal hierop ingezet worden; Het handelingsgericht en opbrengstgericht werken wordt vervolgd, ouders willen we actief betrekken bij dit proces; Er worden pictogrammen bedacht en gemaakt die we binnen de hele school gaan hanteren om goed gedrag te symboliseren. Per klas worden specifieke regels toegevoegd; We gaan verder met het structureel coöperatief leren; Binnen de kleutergroepen gaat gewerkt worden met een nieuw digitaal registratiesysteem. Naast deze verbeterpunten zijn er voor komend jaar verschillende actiepunten, zoals: Ouder en teamavond organiseren rondom gebruik social media en digitaal pesten; Nieuwsbrieven en andere informatie digitaal gaan versturen; Mogelijkheid eenzijdig Twitter gebruik vanuit de school verder onderzoeken; Mogelijkheden onderzoeken zodat ouders hun kind digitaal ziek kunnen gaan melden; Nieuwe server en computers; Doorgaande lijn burgerschapsvorming opstellen; We blijven de website regelmatig vullen met allerlei informatie en nieuws. We hopen dat alle ouders de website dan ook geregeld gaan bezoeken. In de Nieuwsbrief zal dit schooljaar opnieuw maandelijks één verbeterproject centraal staan.

13 2 Team van De Dromedaris / Huisvesting groepen Overzichtslijst met volledige (achter)namen met vermelding andere functies en/of specifieke taken. 2.1 Namen, functies en taken Directie - meerhoofdige schoolleiding Onderbouwcoördinator (groepen 1 t/m 3) Bovenbouwcoördinator (groepen 4 t/m 8) ICT-groep Intern Begeleider groepen 1 t/m 3 Intern Begeleider groepen 4 t/m 7 Intern Begeleider groepen 8 Werkgroep Cultuur Remedial teaching Stagecoördinator Coördinatoren taal/lezen Coördinatoren SEO/ gedrag Coördinatoren rekenen Interne (vertrouwens-)contactpersonen Monica Lumkes Hans van Toor Rianne Verwoolde Marcel Milder Marcel Milder Jan Janssen Bettina Noij Pauline Douma Monica Lumkes Rita de Boer Jolanda van der Horst Vacature Pauline Douma Diana Stunnenberg Gerry Versteeg Berenike Vossebeld Mieke Hermans Margje Toonen Berenike Vossebeld Sanne van Burk Susanne Eggenhuizen Silvia Bakker Irma Verkerk Bettina Noij Pauline Douma Conciërges Administratief medewerkster Toon Schreuders Erik Lenderink Hanny van Hemmen Directie Binnen de Dromedaris is er sprake van meerhoofdige schoolleiding. Bij meerhoofdige schoolleiding worden de directietaken eenduidig verdeeld tussen de directeuren. Beiden zijn integraal eindverantwoordelijk voor het functioneren van de school. Hans van Toor is aanwezig op de maandag t/m woensdag en nog een aantal donderdagen en vrijdagen (vrijdagochtenden). Hij is een groot deel van de week vrijgesteld van lesgevende taken in verband met de directietaken. Op de woensdagochtend vervangt hij 23 keer het compensatieverlof van Mélanie van Viegen in groep 6a. Ook geeft hij enkele uren in de week extra ondersteuning aan deze groep. Monica Lumkes is aanwezig op de woensdag t/m vrijdag. Naast haar directietaken verzorgt zij op deze dagen nog de interne begeleiding van de groepen 8. Op dinsdag werkt zij bovenschools voor de Stichting Oeverwal met als belangrijkste taak de coördinatie en aansturing van het onderwijs en de kwaliteitszorg op Stichtingsniveau. Op maan- en vrijdagochtend van 8.30 uur tot 9.00 uur kunt u bij hen terecht voor vragen en bespreekpunten (inloopuur). U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

14 2.2 Bemensing van de groepen Weekdag 1-2 rood 1 2 geel 1 2 blauw 2 a - 3 a 3 b 4 b 4 b Maandag Mieke Rianne Jolanda Gerrie Irma Gies Mélanie Dinsdag Mieke Rianne Jolanda Gerrie Irma Gies Mélanie Woensdag Mieke Karin Bettina MarieJosé * Rens Sanne Mélanie *** Rianne V. Donderdag Rens Karin Jolanda/ Bettina Marie-José Irma Gies Mélanie Rianne V. Vrijdag Rens Karin Jolanda Marie-José Irma ** Gies Mélanie * Marie-José wordt enkele woensdagen vervangen door Annemiek ** Irma wordt gedurende het schooljaar enkele dagen vervangen. *** Mélanie wordt op de woensdag 23 keer vervangen door Hans van Toor in groep 6a Weekdag 5 a 5 b 6 b 7 a 7 b 8 a 8 b Maandag Annemiek Rita Susanne Rianne G.* Naomi Berenike Jan J Dinsdag Annemiek Rita * Susanne Sanne Naomi * Berenike Jan J * Woensdag Annemiek/ Margje Jan van Erp Susanne Rianne G. Silvia Berenike Marcel Donderdag Margje Rita Pearl Rianne G. Silvia Marcel Jan J Vrijdag Margje Rita Pearl Rianne G. Silvia Marcel Jan J * Rita, Rianne G., Naomi en Jan J worden op een aantal maandagen en/of dinsdagen vervangen door Marcel 2.3 Huisvesting groepen Hoofdgebouw: groepen 1-2 rood, 1-2 geel, 1-2 blauw, 4b, 5b, 4a - 6a Noodlokalen: groepen 2a - 3a en 3b Schoolwoning 107*: 5a (begane grond) en 8 a (1ste verdieping) en 7a (2e verdieping) Schoolwoning 109*: 6b (begane grond) en 8 b (1ste verdieping) en 7b (2e verdieping) * = huisnummeradres aan de Wolfsbossingel

15 3 Toetskalender De toetskalender laat zien wanneer er wat getoetst wordt. De leerkracht legt de gegevens vast in de groepsmap. De groepsmap wordt aan het einde van het jaar overgedragen aan de volgende leerkracht. De gegevens van de leerlingen worden ook doorgespeeld aan de Interne Begeleider. Zij draagt er zorg voor, dat de gegevens bewaard blijven in een intern dossier. Tijdens de toetsen technisch lezen kunnen de groepsleerkrachten in bepaalde gevallen vrij geroosterd worden om zelf de kinderen te testen. Zo kunnen zij tijdens de toets tegelijkertijd observeren hoe het kind leest. Opmerkingen vooraf: ( ) : wil zeggen dat de toets in de aangegeven periode niet bij alle kinderen afgenomen wordt. : betekent dat de toets door het gehele jaar en op wisselende momenten afgenomen wordt. ( *) : houdt in dat de test incidenteel en naar aanleiding van een hulpvraag bij een leerling afgenomen wordt. CITO-TOETSEN 2013 AUG. SEPT. OKT. NOV. DEC. Taal voor Peuters/ Kleuters 2012 Rekenen Peuters/ Kleuters 2011 AVI (leestoets tekst) DMT (leestoets woorden) (3-4*) Begrijpend Lezen Begrijpend luisteren Dyslexie-meetmoment 3 Herfstsignalering Spelling Rekenen/Wiskunde Woordenschat Eindtoets Basisonderwijs Entreetoets groep 7 OVERIGE TOETSEN 2013 AUG. SEPT. OKT. NOV. DEC. Tempotoetsen WIG (rekenen) 3 t/m 8 3 t/m 8 3 t/m 8 3 t/m 8 Kerntoetsen (Veilig Leren Lezen) Methodegebonden toetsen voor: Rekenen Methodegebonden toetsen voor: rekenen, taal, lezen, spellen, wereldoriëntatie 4 t/m 8 4 t/m8 4 t/m 8 4 t/m 8

16 CITO-TOETSEN 2014 JAN. FEBR. MRT. APR. MEI JUNI Taal voor Peuters/Kleuters 2 2* Rekenen Peuters/Kleuters 2 2* AVI (leestoets tekst) 3 t/m 7* 3 t/m 7 DMT (leestoets woorden) 4 t/m (5 t/m 7*) Begrijpend Lezen 5 t/m 8 4 Begrijpend Luisteren 4 3 Spelling 4 t/m t/m 6 Dyslexie-meetmoment 4 t/m 7 3 Wintersignalering 3 Lentesignalering Rekenen/Wiskunde 3 t/m 7 3 t/m 6 3 Eindsignalering Woordenschat 3 t/m 8 Eindtoets Basisonderwijs 8 Entreetoets groep 7 7 OVERIGE TOETSEN JAN. FEBR. MRT. APR. MEI JUNI Tempotoetsen WIG 3 t/m 8 3 t/m 8 3 t/m 8 3 t/m 8 3 t/m 8 3 t/m 8 (rekenen)** Kerntoetsen Veilig Leren Lezen** Methodegebonden toetsen voor: Rekenen ** Methodegebonden toetsen voor: rekenen, taal, lezen, spellen, wereldoriëntatie ** 4 t/m 8 4 t/m 8 4 t/m 8 4 t/m 8 4 t/m 8 4 t/m 8 Onze school is leuk en gaaf en cool, omdat we superleuke leermethodes hebben en we altijd wel iets daarbij doen.

17 4 Rooster bewegingsonderwijs 4.1 Zwemonderwijs Groep Dag Lestijd Organisatie 5a + 5b Dinsdagmiddag meefietsouders gevraagd! 4.2 Gymonderwijs 2a + 3a + 3b Maandagmiddag tot januari 2014 in speelzaal De Dromedaris, daarna in sporthal de Tinnegieter. 4b* Donderdagochtend meeloopouders gevraagd! 5a + 5b Donderdagochtend meefietsouders gevraagd! 4a - 6a Dinsdagochtend b Dinsdagochtend 11: fietsen om uur zelfstandig naar huis of samen met de leerkracht naar school. Donderdagochtend a Dinsdagochtend 09:50 10:30 Donderdagochtend om uur op school (samen met leerkracht naar sporthal) of zelfstandig om bij sporthal aanwezig zijn. 7b Dinsdagochtend 10:30 11:10 Donderdagochtend om uur op school (samen met leerkracht naar sporthal) of zelfstandig om bij sporthal aanwezig zijn. 8a Maandagmiddag 14: fietsen zelfstandig naar huis of samen met de leerkracht naar school. Donderdagochtend 11:10 11:50 zie maandagmiddag 8b Maandagmiddag 14: fietsen zelfstandig naar huis of samen met de leerkracht naar school. Donderdagochtend 11:10 11:50 zie maandagmiddag Groep 4b en groep 4a 6a hebben een extra lange gymles. Op een ander moment in de week hebben zij nog een tweede bewegingsactiviteit op het schoolplein of op het veldje achter de school. "Onze school is leuk en gaaf en cool, omdat we kunt hier leren en spelen."

18 5 Vakanties en vrije dagen / Schooltijden / Lesuren op jaarbasis 5.1 Vakanties Vakanties Data (*) Herfstvakantie 14 oktober 2013 t/m 18 oktober 2013 Kerstvakantie 23 december 2013 t/m 3 januari 2014 Carnavalsvakantie 3 maart 2014 t/m 7 maart 2014 Goede Vrijdag 18 april e Paasdag 21 april 2014 Meivakantie 28 april 2014 t/m 2 mei 2014 Bevrijdingsdag 5 mei 2014 Hemelvaartvakantie 26 mei 2014 t/m 30 mei e Pinksterdag 9 juni 2014 Zomervakantie 14 juli 2014 t/m 22 augustus 2014 (Let op : Voortgezet Onderwijs t/m 29 augustus 2014) Studiedagen team Donderdagmiddag 5 december, groepen 1 tot en met 4 vrij Vrijdag 6 december 2013, groepen 1 tot en met 8 vrij Woensdag 19 maart 2014, OEVERWAL-studiedag, groepen 1 tot en met 8 vrij Woensdag 18 juni 2014, groepen 1 tot en met 8 vrij. * onder voorbehoud - er kunnen geen rechten aan ontleend worden 5.2 Schooltijden Schooltijden 1 t/m 4 (onderbouw) 5 t/m 8 (bovenbouw) Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag vrij Inlooptijd groepen 1-2, 3 en 4: van uur tot uur; de schooldeur gaat om uur open. Om uur en uur gaat de zoemer, alle kinderen gaan dan naar binnen zodat de les om uur en uur kan starten. Pleinwacht door groepsleerkrachten op de speelplaats hoofdgebouw: uur tot uur en uur tot uur. Pleinwacht door groepsleerkrachten op speelplaats schoolwoningen: tot uur en tot uur.

19 5.3 Lesuren op jaarbasis Onze school maakt met aftrek van vakantie-, verlof- en studiedagen, vrije dagdelen of werkochtenden het minimaal vereiste aantal uren welke worden verantwoord in ons werkplan Alles op n rij. Ingepland en ingeroosterd voor schooljaar : - groep 1 t/m 4-889,50 uren - groep 5 t/m ,50 uren PS De leerplichtwet bepaalt dat kinderen van groepen 1 t/m 4 per schooljaar minimaal 880 uur onderwijs moeten genieten en de kinderen van groep 5 t/m 8 minimaal 1000 uren. "Onze school is leuk en gaaf en cool, omdat je er heel veel leert en altijd een leuke sfeer is."

20 6 Activiteiten en evenementen/nieuwsbrief De reeds ingeplande activiteiten en evenementen zijn opgenomen in deze lijst. Eventuele veranderingen en aanvullingen en/of specifieke informatie met o.a. tijden worden vermeld in de Nieuwsbrief, Ouderkalender, op de website en/of in een aparte brief. 6.1 Activiteiten en evenementen * Wat Wanneer (Doel)groep Activiteiten met ouders Opening schooljaar 12 augustus 1 t/m 8 Klasseninformatieavonden 20 augustus 21 augustus 22 augustus 27 augustus 28 augustus 29 augustus 03 september ouders groep 4a - 6a ouders groep 2a - 3a en 3b ouders groep 5a en 5b ouders groep 7a en 7b ouders groepen 1-2 en 6b ouders groep 4b ouders groep 8a en 8b Scholen sportdag 7 20 september 7 (alle scholen Beuningen) Hoofdluiscontroles binnen 2 weken na een 1 t/m 8 schoolvakantie Kinderpostzegelactie 25 september 8 Contactgesprekken en 30 september ouders groep 3 t/m 8 (kennismaking) Algemene ouderavond 28 oktober ouders groep 1 t/m 8 Kinderboekenweek 02 t/m 11 oktober 1 t/m 8 Contactgesprekken en 7 november ouders groep 1 t/m 3 Pietenmiddag 28 november 4 Pietenochtend 29 november 1 t/m 3 Sinterklaasfeest 05 december 1 t/m 8 05 december Kerstviering 19 december 1 t/m 8 en ouders 19 december Adviesgesprekken gr en 14 januari 2014 ouders groep 8 Scholen-avondmarkt V.O. 27 januari kinderen / ouders gr.7 en 8 VO-Cito- info-avond gr.8 4 februari ouders groep 8 Cito-Eindtoets gr t/m 13 februari 8 Open Dag Voortgezet 15 februari kinderen / ouders gr. 7 en 8 Onderwijs Carnavalsfeest 28 februari 1 t/m 8 08 februari Open Dag 14 maart ouders nieuwe kinderen 08 maart Cito-eindtoetsgesprekken 17 en 18 maart ouders groep 8 groep 8 Schoolproject 24 t/m 28 maart 1 t/m 8 en ouders

openbare basisschool

openbare basisschool openbare basisschool Jaarboek 2015 2016 Schoolgids Dit Jaarboek is een aanvulling op de Schoolgids. In de Schoolgids staan onder meer de doelstellingen en uitgangspunten van onze school, de organisatie

Nadere informatie

Jaarboek openbare basisschool

Jaarboek openbare basisschool Jaarboek 2014 2015 openbare basisschool Jaarboek 2014 2015 Schoolgids Dit Jaarboek is een aanvulling op de Schoolgids. In de Schoolgids staan onder meer de doelstellingen en uitgangspunten van onze

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Jaarboek 2012 2013. openbare basisschool

Jaarboek 2012 2013. openbare basisschool Jaarboek 2012 2013 openbare basisschool Jaarboek 2012 2013 Schoolgids Dit Jaarboek is een aanvulling op de Schoolgids. In de Schoolgids staan onder meer de doelstellingen en uitgangspunten van onze

Nadere informatie

openbare basisschool

openbare basisschool openbare basisschool Jaarboek 2017 2018 Schoolgids Dit Jaarboek is een aanvulling op de Schoolgids. In de Schoolgids staan onder meer de doelstellingen en uitgangspunten van onze school, de organisatie

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

openbare basisschool

openbare basisschool openbare basisschool Jaarboek 2016 2017 Schoolgids Dit Jaarboek is een aanvulling op de Schoolgids. In de Schoolgids staan onder meer de doelstellingen en uitgangspunten van onze school, de organisatie

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier BSO

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier BSO Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier BSO Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie de Violier... 3 2.1. Buitenschoolse opvang BSO Hoera Maasbree...

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag Molenwiek 48 3642 BS Mijdrecht T: 0297 281275 www.obs molenland.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer 0297 281275. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van ons mailadres: info@obs molenland.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG Stichting BSO Bernisse Inleiding Stichting BSO Bernisse (onderdeel van Stichting Kinderopvang de Bonte vlinder) heeft met diverse basisscholen afspraken gemaakt

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

Jozefschool De Goorn. We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren. Kalender schooljaar

Jozefschool De Goorn. We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren. Kalender schooljaar sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren Kalender schooljaar 2016-2017 schooljaar 2016 2017 Voor U ligt de kalender van het schooljaar 2016-2017. Hierin vindt u informatie over allerlei zaken,

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Basisschool Pius X. Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. 2 van 10 september 2015. Beste ouders en kinderen.

Basisschool Pius X. Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. 2 van 10 september 2015. Beste ouders en kinderen. Basisschool Pius X Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. van september 0 Jordaansingel 0, 81 GP, Haaksbergen. Tel. 03-136. Directie@piusx.eu Beste ouders en kinderen. Om maar meteen met de deur in huis te vallen:

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Baexem

Informatiebrochure Hoera Baexem Informatiebrochure Hoera Baexem Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Mogelijkheden bij Hoera Baexem... 3 1.1. Peuterprogramma... 3 1.2. Buitenschoolse opvang BSO Hoera Baexem... 3 1.3. Strippenkaart... 3 2.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Dr. Aletta Jacobsschool Plaats : Arnhem BRIN nummer : 19VP C1 Onderzoeksnummer : 272495 Datum onderzoek : 21 januari 2014 Datum vaststelling : Pagina 2 van

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

SCHOOLKALENDER. Frederik Maystraat EG Bergen op Zoom Tel

SCHOOLKALENDER. Frederik Maystraat EG Bergen op Zoom Tel SCHOOLKALENDER 0 0 Frederik Maystraat EG Bergen op Zoom Tel 0-0 aanloop@aanloopboz.nl www.facebook.com/aanloopboz ABBO_schoolkalender De Aanloop.indd -0- : : AUGUSTUS 0 0 0 0 Start schooljaar! SEPTEMBER

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. Ichthus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. Ichthus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. Ichthus Plaats : Zoutkamp BRIN-nummer : 08BW Onderzoeksnummer : 122849 Datum schoolbezoek : 31 mei Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF September

NIEUWSBRIEF September NIEUWSBRIEF September 2011 www.dehoeksteen.nl info@dehoeksteen.nl Gravenburg Maresiusstraat 23, 9746 BH Groningen, tel: 050-2103434 Locatie Reitdiep Maresiusstraat 20, 9746 BJ Groningen, tel 06-12557170

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag bezoekadres: Karekiet 49 3641 ZE Mijdrecht / postadres: Postbus 1108 3640 BC Mijdrecht T: 0297 282202 www.obs trekvogel.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer: 0297 282202 Natuurlijk kunt

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2015

KindeRdam PakketWijzer 2015 KindeRdam PakketWijzer 2015 Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang en buitenschoolse opvang, tarieven, nieuwe tijden BSO, opvang op schoolsluitingsdagen, regels rondom ruilen,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Toetsen.. doen we niet alleen in groep 8!

Toetsen.. doen we niet alleen in groep 8! Toetsen.. doen we niet alleen in groep 8! St. Vitusstraat 2 1404 HS Bussum telefoon: 035-6939582 e-mail: info@stvitusschool.nl Jaargang : 19, nummer 10, 1 februari 2013 Nieuws van de directie Inschrijving

Nadere informatie

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie.

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie. Evaluatie schooljaarplan 2014-2015 Openbare basisschool Ekke de Haan Organisatie/overleg Domeinen: 0 onderwijsleerproces 0 communicatie met ouders 0 leerstofaanbod 0 kwaliteitszorg 0 schoolontwikkeling

Nadere informatie

JUF Marlous Dit schooljaar zitten de kinderen in de klas bij Marlous Graafmans

JUF Marlous Dit schooljaar zitten de kinderen in de klas bij Marlous Graafmans NAAR GROEP 3 Dit schooljaar zit uw kind in groep 3. De groep is dit jaar gecombineerd met groep 4. Wat voor sommige ouders allemaal heel gewoon is, is voor sommigen een nieuwe stap. Wie is hun nieuwe juf,

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 16 06-05-2014 In dit nummer: Nog een kwart.. Maandopening Personele

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Jaarbijlage voor het schooljaar

Jaarbijlage voor het schooljaar Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle kinderen van SBO De Windroos Geachte mevrouw, meneer, Om alles te weten wat er in dit schooljaar gebeurt heeft u deze bijlage bij onze schoolgids absoluut nodig. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Aanvullende informatie op de schoolgids schooljaar

Aanvullende informatie op de schoolgids schooljaar Aanvullende informatie op de schoolgids schooljaar 2015-2016 Molenwiek 48 3642 BS Mijdrecht - T: 0297-281275 www.obs-molenland.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer 0297-281275 Natuurlijk

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel.: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Jaar 2016-2017 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Stichting Kinderopvang Op Kop, Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn tel 0521-362520 In deze uitgave vindt u ons dienstenaanbod en onze huisregels, sluitingsdagen, schoolvrije

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Jaarafhankelijk deel van de schoolgids 2015-2016

Jaarafhankelijk deel van de schoolgids 2015-2016 Hoofdlocatie Beethovensingel 17-21 1817 HJ Alkmaar tel. 072-5116934 Beethovensingel 7 1817 HJ Alkmaar tel. 072-5118174 Judith Leysterstraat 4-1816 JZ Alkmaar - tel. 072-5111794 email: info@obsnicolaasbeets.nl

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Beleid gescheiden ouders OBS De Dromedaris

Beleid gescheiden ouders OBS De Dromedaris Beleid gescheiden ouders OBS De Dromedaris - 1 - Vooraf Op onze school willen we samen met de ouders ervoor zorgen dat kinderen met plezier naar school gaan en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een open

Nadere informatie

Standdaarbuiten, 19-05-2016 Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen,

Standdaarbuiten, 19-05-2016 Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen, Nieuwsbrief 2015-2016. No. 9 19-05-2016 Website: www.bsaventurijn.nl Email : l.vanaperen@borgesius.net Standdaarbuiten, 19-05-2016 Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen, Voor u ligt de negende nieuwsbrief

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP Plaats : Heerhugowaard BRIN-nummer : 11DX Onderzoek uitgevoerd op : 23 juni 2009 Conceptrapport verzonden op : 30 juni 2009 Rapport vastgesteld te Heemstede

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

oudervragenlijst 2014

oudervragenlijst 2014 oudervragenlijst 2014 Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Organisatiegegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Schoolkalender 2015-2016 van de

Schoolkalender 2015-2016 van de Schoolkalender 2015-2016 van de Openbare Basisschool Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kalender voor het schooljaar 2015-2016. Hierin vindt u veel handige informatie over schooltijden en vakanties en de

Nadere informatie

Vullerflits 16. Gorssel, 21 april KALENDER maandag 24 april t/m vrijdag 05 mei verkleed komen start 4 e ronde keuzeateliers

Vullerflits 16. Gorssel, 21 april KALENDER maandag 24 april t/m vrijdag 05 mei verkleed komen start 4 e ronde keuzeateliers Vullerflits 16 Gorssel, 21 april 2017 KALENDER maandag 24 april t/m vrijdag 05 mei 2017 woensdag 10 mei 2017 vrijdag 19 mei 2017 Meivakantie juffendag kleuters; kleuters mogen verkleed komen start 4 e

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

Van Koetsveldschool Archimedesplantsoen KB Amsterdam Telefoon:

Van Koetsveldschool Archimedesplantsoen KB Amsterdam Telefoon: Van Koetsveldschool 2017-2018 Archimedesplantsoen 98 1098 KB Amsterdam Telefoon: 020-66 83 821 Welkom ouders en leerlingen! We zijn trots en blij dat u als ouder en jij als leerling in dit nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

schoolgids Bijlage Jenaplanschool De Mheen openbare Jenaplanschool De Mheen 1

schoolgids Bijlage Jenaplanschool De Mheen openbare Jenaplanschool De Mheen 1 12 13 schoolgids Jenaplanschool De Mheen Bijlage openbare Jenaplanschool De Mheen 1 Deze bijlage bevat veel informatie voor schooljaar 2012 2013. Er is naast deze bijlage een schoolgids. Die staat op onze

Nadere informatie

Spreekuur School Maatschappelijk Werk Bezoek R. van Herpt, Inspecteur van het onderwijs uur Informatie avond alle groepen

Spreekuur School Maatschappelijk Werk Bezoek R. van Herpt, Inspecteur van het onderwijs uur Informatie avond alle groepen Jaargang 25 Nr. 1 Vrije dagen 5 sept. 8 sept. Studiedag alle kinderen Studiedag alle kinderen Bijzondere activiteiten 4 sept. 11 sept. Spreekuur School Maatschappelijk Werk Bezoek R. van Herpt, Inspecteur

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Moderne onderwijskundige concepten

Moderne onderwijskundige concepten Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken onder

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom Plaats : Pijnacker BRIN-nummer : 11YJ Onderzoeksnummer : 125122 Datum schoolbezoek : 14 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4 S e p t e m b e r 2 0 1 6 Aan het begin van het schooljaar plannen we, voor de ouders die daar prijs op stellen, een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan niet de resultaten centraal, maar juist het

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar 2016-2017 In de bovenbouw begint de voorbereiding op het voortgezet onderwijs (VO). Vanaf groep 6 worden de leerlingen nauw gevolgd als er achterstanden

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO Jaargang 21, Maand: juni 2015 Basisschool De Schare INFO Na een prachtige meimaand met veel vrije dagen en heel veel activiteiten als de lentemarkt en de sportdag, gaan we in juni een maand lang hard werken

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Schoolkalender

Schoolkalender Schoolkalender 2015-2016 Versie 2 vrijdag 18 september KLASSENVERDELING SCHOOLJAAR 2015-2016 Groep 1-2a Groep 1-2b Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7a Groep 7b Groep 8 Ria Verdellen Yvonne Delis

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie