Jaarboek openbare basisschool

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarboek 2013 2014. openbare basisschool"

Transcriptie

1 Jaarboek openbare basisschool

2 Jaarboek <> Schoolgids Dit Jaarboek is een aanvulling op de Schoolgids. In de Schoolgids staan onder meer de doelstellingen en uitgangspunten van onze school, de organisatie van ons onderwijs en de zorg voor kinderen beschreven. Taken en functies worden in de Schoolgids toegelicht. Met dit Jaarboek informeren wij over diverse schoolzaken, verantwoorden wij onze opbrengsten van het afgelopen schooljaar en presenteren we onze plannen van dit schooljaar. De Schoolgids en het Jaarboek staan ook op onze website: Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de directie van de Dromedaris. Monica Lumkes en Hans van Toor, directie de Dromedaris: Inhoud 1. Ontwikkeling van ons onderwijs 1.1 Hoe zorgen we voor kwaliteit 1.2 Inspectierapport 1.3 Kernwaarden en toekomst 1.4 Wat hebben we vorig jaar bereikt 1.5 Uitstroom van onze leerlingen in Schoolresultaten CITO Eindtoets basisonderwijs 1.7 Leerlingenzorg Leerlingenzorg Wat gaan we dit schooljaar verbeteren 2. Team van De Dromedaris / Huisvesting groepen 2.1 Namen, functies en taken 2.2 Bemensing van de groepen 2.3 Vervanging in verband met verlof of ambulante taken 2.4. Huisvesting groepen 3. Toetskalender 4. Rooster bewegingsonderwijs 4.1 Zwemonderwijs 4.2 Gymonderwijs 5. Vakanties en vrije dagen / Schooltijden / Lesuren op jaarbasis 5.1 Vakanties 5.2 Schooltijden 5.3 Lesuren op jaarbasis 6. Activiteiten en evenementen / Nieuwsbrief 6.1 Activiteiten en evenementen 6.2 Nieuwsbrief 7. Oudercontactgesprekken 8. Ouderraad en Medezeggenschapsraad 8.1 Ouderraad 8.2 Medezeggenschapsraad 9. Wat kost de school 10. Overblijven en buitenschoolse opvang 10.1 KIDO overblijven tussenschoolse opvang (tso) 10.2 GO for Kids buitenschoolse opvang (bso) 11. Contactgegevens 11.1 Algemeen 11.2 Team 11.3 Externen 11.4 Groepslijst

3 1 Ontwikkeling van ons onderwijs 1.1 Hoe zorgen we voor kwaliteit We werken gedurende het hele jaar aan de ontwikkeling en de verbetering van ons onderwijs. Daar gaan en staan we voor als team. Intern betekent dit: zelf kritisch blijven. Zo stellen we bijvoorbeeld in ons team de volgende vragen: Wat vinden we zelf van de kwaliteit van ons onderwijs? Wat kan beter? Ook luisteren we naar de meningen en ideeën van ouders en leerlingen. We kijken ook naar externe invloeden, zoals het project Weer Samen Naar School van het Samenwerkingsverband Beuningen en de beoordeling vanuit de inspectie. In het schoolplan Op maat naar een mooie toekomst beoordelen we onze eigen kwaliteit. Via leerling- en oudervragenlijsten worden we ook beoordeeld. Het doel van deze beoordelingen is het verbeteren van het onderwijs. We werken met het systeem van kwaliteitskaarten (WMK) ontwikkeld door Bos Onderwijs Consultancy. 1.2 Inspectierapport De Inspectie van het Onderwijs is 7 februari 2011 op onze school geweest voor het vierjaarlijkse onderzoek. Uit het inspectierapport: de kwaliteit van het onderwijs op de Dromedaris op de onderzochte onderdelen is ten minste in orde en op een aantal onderdelen zelfs goed te noemen. Uit het onderzoek blijkt dat de school geen gebreken heeft. Om die reden blijft het toegekende basisarrangement gelden. De inspectie concludeert ook dat de naleving van de wet- en regelgeving voor de standaard gecontroleerde onderdelen op orde is. In de bijlage bij het rapport staan scores vermeld voor verschillende onderdelen, zoals: de opbrengsten krijgen allemaal voldoende scores; de begeleiding krijgt een goede score; de zorg krijgt één voldoende en drie goede scores; de kwaliteitszorg krijgt twee voldoende en vier goede scores. De inspectie is zeer positief over de kwaliteit van de zorg en begeleiding die leerlingen op onze school krijgen. Daarnaast geeft zij aan dat de kern van kwaliteitszorg - het evalueren van de opbrengsten van het onderwijsleerproces, het planmatig werken aan verbeteractiviteiten en het borgen van de kwaliteit van het onderwijs - goed is. Het volledige rapport Inspectierapport is te vinden via onze website: 1.3 Kernwaarden en toekomst Onze kernwaarden zijn: 1. een omgeving bieden met veiligheid, orde, rust en sfeer; 2. goed samenwerken tussen leerkrachten, kinderen en ouders; 3. instructie, interactie en klassenmanagement zo inrichten dat kinderen competentie ( ik kan het ) en autonomie ( ik ben er zelf verantwoordelijk voor ) ervaren; 4. balans creëren tussen sociaal-emotionele, cognitieve en creatieve ontwikkeling; 5. uitgaan van ontwikkelingsgericht onderwijs. We sluiten zo veel als mogelijk aan bij de ontwikkelings-, ondersteunings- en onderwijsbehoefte van kinderen; 6. leerlingen keuzes laten maken en leren zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen ontwikkeling en leerproces. Ze leren daardoor zelfstandig werken en leren; 7. verschillen gebruiken om samen te leren en te spelen; 8. leerlingen leren verantwoordelijk om te laten gaan met de eigen omgeving.

4 Voor de komende drie jaar zijn de volgende uitspraken van belang voor onze activiteiten en het vaststellen van de belangrijkheid daarvan. 1. Op onze school wordt gewerkt met moderne methodes voor taal, lezen en rekenen. 2. Op onze school wordt opbrengstgericht gewerkt. Leerlingen leren om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk. 3. Op onze school werken we aan passend onderwijs. We gaan uit van onderwijsbehoeften binnen ons onderwijszorgprofiel. 4. Op onze school werken we samen binnen een professionele cultuur met (ge)bouwen doorbrekende samenwerking. 5. Op onze school wordt met een vaste structuur aandacht geschonken aan het school- en groepsklimaat. 6. Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de schoolontwikkeling. 7. Op onze school wordt gewerkt met digiborden en computers om les mee te geven. 8. Er is een digitaal administratiesysteem, waarin alle gegevens doelmatig en doeltreffend opgeslagen en gebruikt worden. 9. Informatievoorziening naar ouders is zo veel mogelijk digitaal. Ouders en school worden gezien als samenwerkingspartners. 10. Er is een structureel en actueel aanbod met betrekking tot burgerschapsvorming. "Onze school is leuk en gaaf en cool, omdat wij samen 1 zijn!" 1.4 Wat hebben we vorig schooljaar bereikt Afgelopen schooljaar hebben we als team verschillende onderwerpen ontwikkeld, aangepakt, veranderd, vernieuwd en verbeterd: Kwaliteitskaarten - Kwaliteitszorg Binnen het systeem van kwaliteitszorg werken we met kwaliteitskaarten. Een kwaliteitskaart bevat een aantal indicatoren, die gaan over het handelen van de leerkracht. Er zijn enkele kernkaarten, waarbij het gaat om basiscompetenties van de leerkracht. Kernkaarten zijn de kaarten didactisch handelen, beroepshouding en pedagogisch handelen. In eerdere jaren zijn de kaarten didactisch handelen en beroepshouding al ontwikkeld, gescoord en zijn er werkpunten geformuleerd. Afgelopen jaar is de kaart pedagogisch handelen gescoord door alle leerkrachten. Het gaat bij deze kaart om basiscompetenties van de leerkracht die zorgen voor veiligheid, respect voor elkaar en vertrouwen in de klas. Twee voorbeelden zijn: leerkrachten zorgen voor een veilig groepsklimaat en leerkrachten zorgen ervoor dat leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en met elkaars verschillen omgaan. Als school hadden we een erg hoge score op de kaart. Verder zijn de kaarten opbrengstgericht werken en handelingsgericht werken vastgesteld en gescoord. Het gaat bij beide kaarten om een systematische manier van werken waarbij we het maximale uit kinderen willen halen. Vervolg implementatie nieuwe methode voor taal en spelling (groepen 4 t/m 6) Het afgelopen jaar is de invoering van Taal Actief 4 vervolgd in de groepen 5 en 6. Een jaar eerder waren de groepen 4 al gestart met Taal Actief 4. Het is een hele nieuwe methode waarin alle nieuwste inzichten op het gebied van woordenschatontwikkeling en taalonderwijs worden toegepast. Differentiëren gebeurt standaard bij Taal Actief 4 op drie niveaus in elke les. Alle kinderen starten met de beginopdracht eerst proberen. Na de toets wordt gedifferentieerd; aan de hand van de toetsscore gaat een kind remediëren, herhalen of verrijken. De groepen 7 en 8 werkten afgelopen jaar nog met de methode Taal Actief 3.

5 Vervolg implementatie nieuwe methode voor technisch lezen (groepen 3) In de groepen 3 hebben we het afgelopen jaar voor het tweede jaar gewerkt met de technisch leesmethode Veilig Leren Lezen. Met deze methode hebben we betere mogelijkheden om de kinderen op hun niveau te begeleiden. Hierdoor sluit het aan bij onze manier van werken met drie leerwegen. De betrokkenheid van kinderen en ouders bij het leesproces is groot. Afgelopen jaar zijn de resultaten van de kinderen op de toetsen van technisch lezen flink verhoogd, de gemiddelde scores liggen nu ruim boven de eisen van de inspectie. Vervolg implementatie methode voor technisch lezen (groepen 4 tot en met 8) Afgelopen jaar is verder gewerkt aan de implementatie van de methode Estafette voor voortgezet technisch lezen in de groep 4 tot en met 8. Estafette sluit uitstekend aan bij Veilig Leren Lezen, de methode voor het aanvankelijk lezen in groep 3. De kinderen werken 3 à 4 keer per week in drie niveaus aan het technisch lezen. De teksten zijn passend en uitdagend op elk niveau. De kinderen werken enthousiast met de nieuwe manier van technisch lezen en ook de resultaten zijn erg goed. Keuze nieuwe methode begrijpend lezen (groepen 4 tot en met 8) In aansluiting op de taal- en leesmethoden zijn we afgelopen jaar op zoek gegaan naar een nieuwe en goede methode voor een begrijpend lezen die aansluit bij de visie van de school en bij de nieuwste inzichten op het gebied van het leren van begrijpend lezen. We hebben uiteindelijk gekozen voor twee methodes die goed op elkaar aansluiten: in de groepen 4 tot en met 6 gaat gewerkt worden met Grip op Lezen in de groepen 7 en 8 gaat gewerkt worden met Leeslink. In beide methodes staan acht leesstrategieën centraal. De leesstrategieën worden in de lagere groepen per les aangeboden, later leren kinderen de strategieën ook door elkaar te gebruiken. Grip op lezen werkt met boeken en ondersteuning via het digibord, Leeslink is een volledig digitale methode met actuele teksten. Structureel coöperatief leren We wilden afgelopen schooljaar dat elke leerkracht in staat zou zijn om structureel coöperatief leren gericht in te zetten tijdens de lessen. Dit is een didactische aanpak waarbij samenwerking op basis van gelijkwaardigheid centraal staat. Er is sprake van actief deelnemen, verantwoordelijk zijn en betrokken zijn door alle leerlingen. Vaak wordt er gewerkt in groepjes van 2 of 4 leerlingen. Je kunt deze werkvorm inzetten tijdens een les, naast andere werkvormen. Uit hersenonderzoek blijkt dat kinderen die op deze manier leren veel actiever zijn. Daarnaast onthouden kinderen meer. We hebben daarom scholing georganiseerd en hebben het onderwerp regelmatig besproken. Als school hebben we de basisbegrippen van structureel coöperatief leren uitgewerkt en afspraken gemaakt rondom opbouw en inzet. In alle groepen zijn leerkrachten enthousiast aan de slag gegaan. Leerlingen zijn door het coöperatief leren actief, betrokken en verantwoordelijk aan het samenwerken. Basisregels van de Dromedaris De 5 huidige basisregels van de Dromedaris hebben we besproken in het team. Een voorbeeld van een huidige basisregel is: We gaan respectvol om met elkaar en elkaars spullen. Het taalgebruik van deze basisregels bleek onvoldoende afgestemd te zijn op de verschillende leeftijden van de kinderen. De basisregels worden vervangen door pictogrammen. Per pictogram komen er 2 vaste basisregels per UNIT (1-2, 3-4, 5-6, 7-8). Voor het maken van de pictogrammen van de basisgebieden en de regelkaartjes zijn we in overleg met ontwerpbureau Voltage.

6 Zorg op maat: handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken We hebben afgelopen jaar het handelingsgericht werken vervolgd. Bij handelingsgericht werken vindt afstemming van het onderwijsaanbod plaats op de basis- en onderwijsbehoeften van het kind. Datgene wat het kind moeilijk vindt, wordt rechtsreeks vertaald naar de vraag wat er nodig is om deze leerling bepaalde doelen te laten bereiken en welke aanpak een positief effect zal opleveren. Zoals bekend sluiten we met onze drie leerwegen (hoofdweg, veilige weg en ontdekroute) consequent aan bij de instructie- en begeleidingsbehoeften van alle leerlingen. Het handelingsgerichte werken gaat nog een stap verder. We willen kijken naar datgene waar een kind in zijn leerontwikkeling specifiek behoefte aan heeft en daarbij ook kijken naar de sterke kanten van het kind. De leerkracht speelt een centrale rol in het dit gehele proces. Handelingsgericht werken wordt daarbij gekoppeld aan opbrengstgericht werken. Tijdens de groepsbesprekingen wordt bekeken wat de opbrengsten van elke groep zijn en worden per vakgebied streefdoelen voor Cito toetsen bepaald. Vervolgens worden de gevolgen voor het onderwijsleerproces, dus de concrete aanpak en begeleiding in de groep, vastgesteld. Wij bekijken als school twee keer per jaar of de opbrengsten op de Cito-toetsen overeenkomen met de doelen die we ons zelf stellen en die door externen aan ons gesteld worden. Dit doen we met alle collega s binnen de bouw onder leiding van de intern begeleider en directeur. Dit schooljaar hebben de intern begeleiders en directie een cursus gevolgd om hiervoor nog effectiever van alle gegevens binnen het Cito gebruik te kunnen maken. En om de opbrengsten op een gestructureerde manier te kunnen analyseren en vervolgens met de collega s te kunnen bespreken. Dit heeft een meerwaarde voor de school, voor de groep en uiteindelijk voor alle kinderen Coördinatoren en scholing Binnen ons team werken we steeds meer met specialisten. Dit zijn teamleden die binnen een bepaald onderdeel extra geschoold zijn en specifieke ervaring of deskundigheid hebben. Zij coördineren projecten die met een bepaald onderdeel te maken hebben en voeren activiteiten uit die zorgen voor een doorgaande (Dromedaris) lijn inclusief afspraken over aanpak en borging. Door middel van specialisten binnen ons eigen team zijn we minder afhankelijk van deskundigheid van buitenaf en blijft kennis en vaardigheid in onze school. Naast de twee taalcoördinatoren Mieke Hermans en Margje Toonen is Berenike Vossebeld afgelopen augustus taalcoördinator geworden. Zij heeft de opleiding tot taalexpert bij Marant gedaan en succesvol afgerond. De taalcoördinatoren hebben de implementatie van alle nieuwe taal- en leesmethodes aangestuurd. Sanne van Burk en Susanne van Eggenhuizen zijn afgelopen jaar begonnen als gedragscoördinator. Sanne is gestart met de master-opleiding special educational needs en heeft het eerste jaar van deze opleiding goed afgesloten. Sanne en Susanne coördineerden afgelopen jaar het proces rondom het opstellen van basisregels met betrekking tot de sociale omgang in de school. Dit schooljaar gaat Silvia Bakker starten als rekencoördinator van onze school en de opleiding volgen tot rekenexpert. "Onze school is leuk en gaaf en cool, omdat... wij altijd voor elkaar klaar staan."

7 Daarnaast hebben we een aantal actiepunten gerealiseerd: Website Een werkgroep bestaande uit leden van de ouderraad, medezeggenschapsraad en team, heeft samen met onze huisstijlontwerper Frank Toonen van Ontwerpbureau Voltage uit Nijmegen en Heutink-ICT een nieuwe, kindvriendelijke website en met uitgebreidere communicatiemogelijkheden gebouwd,. De website is in augustus 2012 met trots online gegaan. Er werd regelmatig nieuws op de website gezet. Door vele ouders wordt de website al regelmatig bekeken. Veilige en leuke speelplaatsen Dit schooljaar zijn er nieuwe speeltoestellen geplaatst op beide speelplaatsen. Dyslexieprotocol groep 3 Het dyslexieprotocol is aangepast en geactualiseerd. Oudervragenlijst en leerlingenvragenlijst Er is afgelopen schooljaar een oudervragenlijst afgenomen en een leerlingenvragenlijst. De oudervragenlijst is door 144 ouders ingevuld. De uitslagen van de oudervragenlijst in cijfers op de verschillende onderdelen (vanaf een 3.0 is voldoende): Thema score Kwaliteitszorg 3.08 Aanbod 3.14 Tijd 3.38 Pedagogisch handelen 3.44 Didactisch handelen 3.42 Afstemming 3.46 Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 3.37 Schoolklimaat 3.48 Zorg en begeleiding 3.27 Opbrengsten 3.44 Sociale veiligheid en incidenten 3.38 Algemene waardering De algemene waardering die ouders geven middels de 10 puntschaal is 7.9. Al met al zijn we tevreden met de uitslagen. Op vrijwel alle onderdelen zijn de scores gestegen in vergelijking met twee jaar geleden! We hebben de uitslagen op maandag 22 april besproken met ouders vanuit de OR en MR. Dit om nader op de uitslagen in te gaan en verwachtingen van ouders beter in beeld te krijgen. De leerlingenvragenlijst is door alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 ingevuld.

8 De uitslagen van de leerlingenvragenlijst in cijfers op de verschillende onderdelen (vanaf een 3.0 is voldoende): Thema score Kwaliteitszorg 3.43 Aanbod 3.02 Tijd 3.13 Pedagogisch handelen 3.41 Didactisch handelen 3.37 Afstemming 3.11 Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 2.86 Schoolklimaat 3.19 Zorg en begeleiding 3.22 Opbrengsten 3.42 Sociale veiligheid en incidenten 3.38 We hebben de resultaten intern besproken en met de leerlingen besproken. Wij zijn blij dat de leerlingen (erg) tevreden zijn met betrekking tot een aantal essentiële onderdelen zoals hun gevoel van veiligheid in de school en in de klas, dat leerlingen met plezier naar school gaan, dat leerlingen vinden dat de leerkrachten goed kunnen uitleggen en lesgeven, dat kinderen de juf of meester aardig vinden en dat de juf of meester aandacht besteed aan de belangrijke gebeurtenissen die kinderen meemaken. Enkele onderdelen waar ouders en kinderen minder tevreden over zijn worden in het komende jaar aangepakt. U zult hier mee over lezen in de Nieuwsbrieven.

9 1.5 Uitstroom van onze leerlingen in Uitstroom naar voortgezet onderwijs aantal kinderen VWO 10 HAVO - VWO 4 HAVO - VWO 14 HAVO 3 VMBO - t - HAVO 1 VMBO - t - HAVO 5 VMBO - t 3 VMBO - k / t 1 VMBO b-k (LWOO) 2 Verwijzingspercentage voortgezet onderwijs HAVO en VWO VMBO De Dromedaris ± 75 % ± 25 % Landelijk gemiddelde ± 45 % ± 55 % 1.6 Schoolresultaten CITO Eindtoets Basisonderwijs Als school willen we goede eindresultaten op de Cito Eindtoets Basisonderwijs behalen. Ons doel is het behalen van een score die minimaal op het niveau ligt wat van een school met onze leerlingenpopulatie verwacht kan worden. Dit doel is de laatste jaren ruim behaald. De resultaten op schoolniveau: Schooljaar standaardscore De Dromedaris gemiddelde standaardscore in Nederland gecorrigeerde standaardscore De Dromedaris i.v.m. instroomcorrectie* verschil * De score wordt hier aangepast op basis van de leerling-gewichten op De Dromedaris. Wij vallen daarbij in schoolgroep 1. Dit houdt in dat de zwaarste correctie van toepassing is. Er wordt geen rekening gehouden met het feit dat in het kader van Passend Onderwijs en Weer Samen Naar School steeds meer kinderen met zorg op de reguliere basisschool blijven. Ook deze kinderen doen in het algemeen mee met de CITO Eindtoets.

10 1.7 Leerlingenzorg Overzicht bovenschoolse zorg in schooljaar Typering zorg Aantal kinderen Ambulante begeleiding (stand van zaken augustus) 6 MLK financiering vanuit WSNS 3 Verwijzing naar andere basisschool 0 Plaatsing vanuit de speciale school voor basisonderwijs 0 Plaatsing vanuit speciaal onderwijs 1 Verwijzing naar de speciale school voor basisonderwijs 1 Verwijzing naar ander speciaal onderwijs 0 Observatie door veldwerker (orthopedagoog) Jonge Kind 2 Onderzoek ZOB 0 Schoolconsultatie externe orthopedagoog 8 Door school geïndiceerd onderzoek door externen Leerlingenzorg In schooljaar is de beschikbaar gestelde tijd voor leerlingenzorg, interne begeleiding en remedial teaching ongeveer 41 lesuren per week: vanuit eigen schoolformatie ± 19,0 lesuren vanuit het WSNS-samenwerkingsverband ± 4,75 lesuren extra formatie i.v.m. (ambulante) begeleiding van 7 kinderen ± 14,0 lesuren Verdeling interne begeleiding en coördinatie leerlingenzorg Naam Groepen / ambulante zorg Werkdagen Bettina Noij interne begeleiding leerkrachten groep 1 t/m 3 dinsdag, woensdag en de helft van alle donderdagen Pauline Douma interne begeleiding leerkrachten groep 4 t/m 7 maandag tot en met donderdag Monica Lumkes interne begeleiding leerkrachten groepen 8 wisselend op haar werkdagen (zie hfdst. 2.1) Bettina Noij, Pauline Douma en Monica Lumkes zijn de intern begeleiders van onze school. Intern begeleiden houdt in: het begeleiden van leerkrachten en de schoolorganisatie om zo de zorg voor alle leerlingen nog beter te maken. De leerkracht voert de (extra) zorg in de groep uit en is verantwoordelijk voor de zorg voor de leerling. De leerkracht wordt ondersteund door de intern begeleider. Tussen groepsleerkrachten en intern begeleiders vinden geregeld consultatiegesprekken (3 á 4 vaste momenten en op aanvraag) plaats. In deze gesprekken bespreken zij individuele leerlingen en de groep als geheel, waarbij afspraken gemaakt worden met betrekking tot diagnostiek, begeleiding en evaluatie. We besteden op de Dromedaris veel aandacht aan zorg op maat voor elke leerling. Dit gebeurt zowel op cognitief als op sociaal en emotioneel vlak. Deze zorg op maat vindt plaats binnen een zorgstructuur waarin de afspraken voor een ieder duidelijk zijn. Dit schooljaar gaat er als voorbereiding op de nieuwe vorm van passend onderwijs, op onze school gewerkt worden met een schoolondersteuningsteam, dat maandelijks bij elkaar komt. Zie voor meer informatie de aanvulling op de schoolgids, die u bij dit jaarboek ontvangt.

11 Verdeling remedial teaching voor leerlingen met extra formatie Naam Pauline Douma Diana Stunnenberg Gerry Versteeg Werkdagen maandag tot en met donderdag woensdagmorgen en vrijdagmorgen woensdagmorgen en donderdagmorgen Remedial teaching Leerlingen met leerling-gebonden financiering (LGF, de zogenaamde rugzak) of een MLK-formatie hebben recht op remedial teaching/ extra begeleiding binnen of buiten de groep in overleg met ouders. Binnen onze school zijn er 9 kinderen die vanuit extra formatie remedial teaching ontvangen. De remedial teaching voor leerlingen met een rugzak start in het algemeen tijdens de vierde schoolweek. Wanneer deze leerlingen in de eerste drie schoolweken reeds RT nodig hebben, zal dit zoveel mogelijk op maat ingezet worden. De eerste weken worden ingezet voor het opstellen van de behandelplannen en de noodzakelijke gesprekken. De laatste schoolweken worden gebruikt voor evaluatie en afsluiting. Voor overige remedial teaching buiten de groep komen leerlingen in aanmerking die gedurende langere tijd extra aandacht hebben gekregen van de leerkracht, maar die op grond daarvan onvoldoende vooruit zijn gegaan. We stellen daarbij als zorggroep, afhankelijk van de mogelijkheden, prioriteiten. Binnen onze school is in het schooljaar zeer beperkt ruimte voor remedial teaching buiten de groep. Deze inzet hiervan wordt op maat bekeken. In het kader van het dyslexieprotocol zal deze inzet vooral in de groepen 3 en 4 plaatsvinden voor een vastgestelde periode. Binnen de groep geeft de leerkracht zelf planmatige ondersteuning en begeleiding in de Veilige Weg.

12 1.9 Wat gaan we dit schooljaar verbeteren? Voor het komend schooljaar zijn de belangrijkste onderwijskundige projecten: We starten met de vernieuwde versie van de rekenmethode 'Wereld in Getallen', We starten met de nieuwe methodes voor begrijpend lezen: "Grip op lezen" in de groepen 4 t/m 6 en Leeslink in de groepen 7 en 8 ; In de groepen 7 gaat ook gewerkt worden met taalmethode 'Taal Actief' versie 4; Het taal- en leesonderwijs blijft met de nieuwe methodes veel aandacht krijgen, waarbij de instructie door de leerkracht van centraal belang is. Scholing zal hierop ingezet worden; Het handelingsgericht en opbrengstgericht werken wordt vervolgd, ouders willen we actief betrekken bij dit proces; Er worden pictogrammen bedacht en gemaakt die we binnen de hele school gaan hanteren om goed gedrag te symboliseren. Per klas worden specifieke regels toegevoegd; We gaan verder met het structureel coöperatief leren; Binnen de kleutergroepen gaat gewerkt worden met een nieuw digitaal registratiesysteem. Naast deze verbeterpunten zijn er voor komend jaar verschillende actiepunten, zoals: Ouder en teamavond organiseren rondom gebruik social media en digitaal pesten; Nieuwsbrieven en andere informatie digitaal gaan versturen; Mogelijkheid eenzijdig Twitter gebruik vanuit de school verder onderzoeken; Mogelijkheden onderzoeken zodat ouders hun kind digitaal ziek kunnen gaan melden; Nieuwe server en computers; Doorgaande lijn burgerschapsvorming opstellen; We blijven de website regelmatig vullen met allerlei informatie en nieuws. We hopen dat alle ouders de website dan ook geregeld gaan bezoeken. In de Nieuwsbrief zal dit schooljaar opnieuw maandelijks één verbeterproject centraal staan.

13 2 Team van De Dromedaris / Huisvesting groepen Overzichtslijst met volledige (achter)namen met vermelding andere functies en/of specifieke taken. 2.1 Namen, functies en taken Directie - meerhoofdige schoolleiding Onderbouwcoördinator (groepen 1 t/m 3) Bovenbouwcoördinator (groepen 4 t/m 8) ICT-groep Intern Begeleider groepen 1 t/m 3 Intern Begeleider groepen 4 t/m 7 Intern Begeleider groepen 8 Werkgroep Cultuur Remedial teaching Stagecoördinator Coördinatoren taal/lezen Coördinatoren SEO/ gedrag Coördinatoren rekenen Interne (vertrouwens-)contactpersonen Monica Lumkes Hans van Toor Rianne Verwoolde Marcel Milder Marcel Milder Jan Janssen Bettina Noij Pauline Douma Monica Lumkes Rita de Boer Jolanda van der Horst Vacature Pauline Douma Diana Stunnenberg Gerry Versteeg Berenike Vossebeld Mieke Hermans Margje Toonen Berenike Vossebeld Sanne van Burk Susanne Eggenhuizen Silvia Bakker Irma Verkerk Bettina Noij Pauline Douma Conciërges Administratief medewerkster Toon Schreuders Erik Lenderink Hanny van Hemmen Directie Binnen de Dromedaris is er sprake van meerhoofdige schoolleiding. Bij meerhoofdige schoolleiding worden de directietaken eenduidig verdeeld tussen de directeuren. Beiden zijn integraal eindverantwoordelijk voor het functioneren van de school. Hans van Toor is aanwezig op de maandag t/m woensdag en nog een aantal donderdagen en vrijdagen (vrijdagochtenden). Hij is een groot deel van de week vrijgesteld van lesgevende taken in verband met de directietaken. Op de woensdagochtend vervangt hij 23 keer het compensatieverlof van Mélanie van Viegen in groep 6a. Ook geeft hij enkele uren in de week extra ondersteuning aan deze groep. Monica Lumkes is aanwezig op de woensdag t/m vrijdag. Naast haar directietaken verzorgt zij op deze dagen nog de interne begeleiding van de groepen 8. Op dinsdag werkt zij bovenschools voor de Stichting Oeverwal met als belangrijkste taak de coördinatie en aansturing van het onderwijs en de kwaliteitszorg op Stichtingsniveau. Op maan- en vrijdagochtend van 8.30 uur tot 9.00 uur kunt u bij hen terecht voor vragen en bespreekpunten (inloopuur). U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

14 2.2 Bemensing van de groepen Weekdag 1-2 rood 1 2 geel 1 2 blauw 2 a - 3 a 3 b 4 b 4 b Maandag Mieke Rianne Jolanda Gerrie Irma Gies Mélanie Dinsdag Mieke Rianne Jolanda Gerrie Irma Gies Mélanie Woensdag Mieke Karin Bettina MarieJosé * Rens Sanne Mélanie *** Rianne V. Donderdag Rens Karin Jolanda/ Bettina Marie-José Irma Gies Mélanie Rianne V. Vrijdag Rens Karin Jolanda Marie-José Irma ** Gies Mélanie * Marie-José wordt enkele woensdagen vervangen door Annemiek ** Irma wordt gedurende het schooljaar enkele dagen vervangen. *** Mélanie wordt op de woensdag 23 keer vervangen door Hans van Toor in groep 6a Weekdag 5 a 5 b 6 b 7 a 7 b 8 a 8 b Maandag Annemiek Rita Susanne Rianne G.* Naomi Berenike Jan J Dinsdag Annemiek Rita * Susanne Sanne Naomi * Berenike Jan J * Woensdag Annemiek/ Margje Jan van Erp Susanne Rianne G. Silvia Berenike Marcel Donderdag Margje Rita Pearl Rianne G. Silvia Marcel Jan J Vrijdag Margje Rita Pearl Rianne G. Silvia Marcel Jan J * Rita, Rianne G., Naomi en Jan J worden op een aantal maandagen en/of dinsdagen vervangen door Marcel 2.3 Huisvesting groepen Hoofdgebouw: groepen 1-2 rood, 1-2 geel, 1-2 blauw, 4b, 5b, 4a - 6a Noodlokalen: groepen 2a - 3a en 3b Schoolwoning 107*: 5a (begane grond) en 8 a (1ste verdieping) en 7a (2e verdieping) Schoolwoning 109*: 6b (begane grond) en 8 b (1ste verdieping) en 7b (2e verdieping) * = huisnummeradres aan de Wolfsbossingel

15 3 Toetskalender De toetskalender laat zien wanneer er wat getoetst wordt. De leerkracht legt de gegevens vast in de groepsmap. De groepsmap wordt aan het einde van het jaar overgedragen aan de volgende leerkracht. De gegevens van de leerlingen worden ook doorgespeeld aan de Interne Begeleider. Zij draagt er zorg voor, dat de gegevens bewaard blijven in een intern dossier. Tijdens de toetsen technisch lezen kunnen de groepsleerkrachten in bepaalde gevallen vrij geroosterd worden om zelf de kinderen te testen. Zo kunnen zij tijdens de toets tegelijkertijd observeren hoe het kind leest. Opmerkingen vooraf: ( ) : wil zeggen dat de toets in de aangegeven periode niet bij alle kinderen afgenomen wordt. : betekent dat de toets door het gehele jaar en op wisselende momenten afgenomen wordt. ( *) : houdt in dat de test incidenteel en naar aanleiding van een hulpvraag bij een leerling afgenomen wordt. CITO-TOETSEN 2013 AUG. SEPT. OKT. NOV. DEC. Taal voor Peuters/ Kleuters 2012 Rekenen Peuters/ Kleuters 2011 AVI (leestoets tekst) DMT (leestoets woorden) (3-4*) Begrijpend Lezen Begrijpend luisteren Dyslexie-meetmoment 3 Herfstsignalering Spelling Rekenen/Wiskunde Woordenschat Eindtoets Basisonderwijs Entreetoets groep 7 OVERIGE TOETSEN 2013 AUG. SEPT. OKT. NOV. DEC. Tempotoetsen WIG (rekenen) 3 t/m 8 3 t/m 8 3 t/m 8 3 t/m 8 Kerntoetsen (Veilig Leren Lezen) Methodegebonden toetsen voor: Rekenen Methodegebonden toetsen voor: rekenen, taal, lezen, spellen, wereldoriëntatie 4 t/m 8 4 t/m8 4 t/m 8 4 t/m 8

16 CITO-TOETSEN 2014 JAN. FEBR. MRT. APR. MEI JUNI Taal voor Peuters/Kleuters 2 2* Rekenen Peuters/Kleuters 2 2* AVI (leestoets tekst) 3 t/m 7* 3 t/m 7 DMT (leestoets woorden) 4 t/m (5 t/m 7*) Begrijpend Lezen 5 t/m 8 4 Begrijpend Luisteren 4 3 Spelling 4 t/m t/m 6 Dyslexie-meetmoment 4 t/m 7 3 Wintersignalering 3 Lentesignalering Rekenen/Wiskunde 3 t/m 7 3 t/m 6 3 Eindsignalering Woordenschat 3 t/m 8 Eindtoets Basisonderwijs 8 Entreetoets groep 7 7 OVERIGE TOETSEN JAN. FEBR. MRT. APR. MEI JUNI Tempotoetsen WIG 3 t/m 8 3 t/m 8 3 t/m 8 3 t/m 8 3 t/m 8 3 t/m 8 (rekenen)** Kerntoetsen Veilig Leren Lezen** Methodegebonden toetsen voor: Rekenen ** Methodegebonden toetsen voor: rekenen, taal, lezen, spellen, wereldoriëntatie ** 4 t/m 8 4 t/m 8 4 t/m 8 4 t/m 8 4 t/m 8 4 t/m 8 Onze school is leuk en gaaf en cool, omdat we superleuke leermethodes hebben en we altijd wel iets daarbij doen.

17 4 Rooster bewegingsonderwijs 4.1 Zwemonderwijs Groep Dag Lestijd Organisatie 5a + 5b Dinsdagmiddag meefietsouders gevraagd! 4.2 Gymonderwijs 2a + 3a + 3b Maandagmiddag tot januari 2014 in speelzaal De Dromedaris, daarna in sporthal de Tinnegieter. 4b* Donderdagochtend meeloopouders gevraagd! 5a + 5b Donderdagochtend meefietsouders gevraagd! 4a - 6a Dinsdagochtend b Dinsdagochtend 11: fietsen om uur zelfstandig naar huis of samen met de leerkracht naar school. Donderdagochtend a Dinsdagochtend 09:50 10:30 Donderdagochtend om uur op school (samen met leerkracht naar sporthal) of zelfstandig om bij sporthal aanwezig zijn. 7b Dinsdagochtend 10:30 11:10 Donderdagochtend om uur op school (samen met leerkracht naar sporthal) of zelfstandig om bij sporthal aanwezig zijn. 8a Maandagmiddag 14: fietsen zelfstandig naar huis of samen met de leerkracht naar school. Donderdagochtend 11:10 11:50 zie maandagmiddag 8b Maandagmiddag 14: fietsen zelfstandig naar huis of samen met de leerkracht naar school. Donderdagochtend 11:10 11:50 zie maandagmiddag Groep 4b en groep 4a 6a hebben een extra lange gymles. Op een ander moment in de week hebben zij nog een tweede bewegingsactiviteit op het schoolplein of op het veldje achter de school. "Onze school is leuk en gaaf en cool, omdat we kunt hier leren en spelen."

18 5 Vakanties en vrije dagen / Schooltijden / Lesuren op jaarbasis 5.1 Vakanties Vakanties Data (*) Herfstvakantie 14 oktober 2013 t/m 18 oktober 2013 Kerstvakantie 23 december 2013 t/m 3 januari 2014 Carnavalsvakantie 3 maart 2014 t/m 7 maart 2014 Goede Vrijdag 18 april e Paasdag 21 april 2014 Meivakantie 28 april 2014 t/m 2 mei 2014 Bevrijdingsdag 5 mei 2014 Hemelvaartvakantie 26 mei 2014 t/m 30 mei e Pinksterdag 9 juni 2014 Zomervakantie 14 juli 2014 t/m 22 augustus 2014 (Let op : Voortgezet Onderwijs t/m 29 augustus 2014) Studiedagen team Donderdagmiddag 5 december, groepen 1 tot en met 4 vrij Vrijdag 6 december 2013, groepen 1 tot en met 8 vrij Woensdag 19 maart 2014, OEVERWAL-studiedag, groepen 1 tot en met 8 vrij Woensdag 18 juni 2014, groepen 1 tot en met 8 vrij. * onder voorbehoud - er kunnen geen rechten aan ontleend worden 5.2 Schooltijden Schooltijden 1 t/m 4 (onderbouw) 5 t/m 8 (bovenbouw) Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag vrij Inlooptijd groepen 1-2, 3 en 4: van uur tot uur; de schooldeur gaat om uur open. Om uur en uur gaat de zoemer, alle kinderen gaan dan naar binnen zodat de les om uur en uur kan starten. Pleinwacht door groepsleerkrachten op de speelplaats hoofdgebouw: uur tot uur en uur tot uur. Pleinwacht door groepsleerkrachten op speelplaats schoolwoningen: tot uur en tot uur.

19 5.3 Lesuren op jaarbasis Onze school maakt met aftrek van vakantie-, verlof- en studiedagen, vrije dagdelen of werkochtenden het minimaal vereiste aantal uren welke worden verantwoord in ons werkplan Alles op n rij. Ingepland en ingeroosterd voor schooljaar : - groep 1 t/m 4-889,50 uren - groep 5 t/m ,50 uren PS De leerplichtwet bepaalt dat kinderen van groepen 1 t/m 4 per schooljaar minimaal 880 uur onderwijs moeten genieten en de kinderen van groep 5 t/m 8 minimaal 1000 uren. "Onze school is leuk en gaaf en cool, omdat je er heel veel leert en altijd een leuke sfeer is."

20 6 Activiteiten en evenementen/nieuwsbrief De reeds ingeplande activiteiten en evenementen zijn opgenomen in deze lijst. Eventuele veranderingen en aanvullingen en/of specifieke informatie met o.a. tijden worden vermeld in de Nieuwsbrief, Ouderkalender, op de website en/of in een aparte brief. 6.1 Activiteiten en evenementen * Wat Wanneer (Doel)groep Activiteiten met ouders Opening schooljaar 12 augustus 1 t/m 8 Klasseninformatieavonden 20 augustus 21 augustus 22 augustus 27 augustus 28 augustus 29 augustus 03 september ouders groep 4a - 6a ouders groep 2a - 3a en 3b ouders groep 5a en 5b ouders groep 7a en 7b ouders groepen 1-2 en 6b ouders groep 4b ouders groep 8a en 8b Scholen sportdag 7 20 september 7 (alle scholen Beuningen) Hoofdluiscontroles binnen 2 weken na een 1 t/m 8 schoolvakantie Kinderpostzegelactie 25 september 8 Contactgesprekken en 30 september ouders groep 3 t/m 8 (kennismaking) Algemene ouderavond 28 oktober ouders groep 1 t/m 8 Kinderboekenweek 02 t/m 11 oktober 1 t/m 8 Contactgesprekken en 7 november ouders groep 1 t/m 3 Pietenmiddag 28 november 4 Pietenochtend 29 november 1 t/m 3 Sinterklaasfeest 05 december 1 t/m 8 05 december Kerstviering 19 december 1 t/m 8 en ouders 19 december Adviesgesprekken gr en 14 januari 2014 ouders groep 8 Scholen-avondmarkt V.O. 27 januari kinderen / ouders gr.7 en 8 VO-Cito- info-avond gr.8 4 februari ouders groep 8 Cito-Eindtoets gr t/m 13 februari 8 Open Dag Voortgezet 15 februari kinderen / ouders gr. 7 en 8 Onderwijs Carnavalsfeest 28 februari 1 t/m 8 08 februari Open Dag 14 maart ouders nieuwe kinderen 08 maart Cito-eindtoetsgesprekken 17 en 18 maart ouders groep 8 groep 8 Schoolproject 24 t/m 28 maart 1 t/m 8 en ouders

Infokalender Schooljaar 2013-2014

Infokalender Schooljaar 2013-2014 OBS De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden Tel: 076-5938218 info@obsdewindhoek.nl www.obsdewindhoek.nl www.facebook.com/obsdewindhoek www.twitter.com/obsdewindhoek Infokalender Schooljaar 2013-2014

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden.

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. 1. Algemene gegevens pag. 1 2. Inleiding pag. 2 3. Missie en Visie pag. 3 4. Een katholieke school pag. 4 5. De ontwikkeling van onze school

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor het individuele kind Van harte welkom op de site van www.cbsjuliana.nl Inhoudsopgave 1. WOORD VOORAF... 3 2. DE SCHOOLSITUATIE... 4 2.1.

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Adres: Van Eesterenplein 1 1333KM Dependance: M.J.G. Molierestraat 72 1333LP Telefoonnr.: 036-7670630. Website: www.architect.asg-almere.nl 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Almeerse

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1. SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.05 Afdelingsraad... 5 1.06 Medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS DE BRUG Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS naam school Chr. Jenaplanschool de Brug adres school Laan van Nieuw Guinea 20 Utrecht (middenbouw en bovenbouw) Billitonkade 45 Utrecht

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Voorwoord De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er dezelfde weg van huis naar school en weer terug. In die periode vertrouwt u uw kind toe aan de zorg van

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012

Schoolgids 2011-2012 Schoolgids 2011-2012 1 Inhoud Woord vooraf De school Het schoollied Het bestuur Waar staan we voor? Een katholieke identiteit Het schoolgebouw De groepen De plattegrond Blz. Het onderwijs Basisontwikkeling

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie