Vragen en uitdagingen voor het intermediair

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen en uitdagingen voor het intermediair"

Transcriptie

1 De Bedrijfsregeling Brandregres 2014 Vragen en uitdagingen voor het intermediair Vereniging van Financiele Dienstverleners Brabant Vught, mr. Paul L. Soeteman, RMiA Soeteman Risk and Insurance Consultancy

2 1

3 De Bedrijfsregeling Brandregres 2014 (BBr) Gedragscode Verzekeraars 2011, kernwaarden en gedragsregels: 2.3 Zekerheid bieden 2.5 Maatschappelijk betrokken zijn VRAAG: Voldoet de BBr hier aan? 2

4 De Bedrijfsregeling Brandregres Voorgeschiedenis 2. Overleg - of niet? 3. Argumenten Verbond van Verzekeraars 4. Redactie: (on)duidelijk? 5. Gevolgen voor de groot-zakelijke markt, MKB, het intermediair en andere partijen 6. Gevolgen - hoe op te vangen? 3

5 1. VOORGESCHIEDENIS 4

6 Artikel mr. P. van Zwieten in NTVH over achtergrond BBr Subrogatierecht art. 284 WvK resp. art. 7:962 BW werd beperkt gebruikt door brandverzekeraars. Al ruim voor WO II werd door een aantal brandverzekeraars bekend gemaakt geen verhaal uit te oefenen behoudens op hen door wier opzet of met wier goedvinden de brand ontstaat : Afstandverklaring Regres in 1954,idem: er werd aanvullend bepaald dat wel verhaal werd uitgeoefend tegen iemand die veroordeeld werd voor brandstichting. 5

7 Bindend Besluit Regres 1984 Behoefte aan een (beperkte) verhaalsafstand vanuit maatschappelijk oogpunt Gehele afstand verhaal op particulier (behoudens opzet op strafrechtelijke veroordeling) Verzekerbaarheid onder AVB dekkingen is nu eenmaal beperkt Brandverzekeraar kan financiele risico s/gevolgen beter inschatten dan AVB verzekeraars Wel ondergrens verhaal Fl ,--, bovengrens Fl ,-- Premieverhoging voor (zeer) brandgevaarlijke beroepen van 10 % resp. 30 % 6

8 Bedrijfsregeling Brandregres 2000 Bandbreedte tussen Euro 2.500,-- en Euro ,-- Handhaving uitsluiting regres op particulieren m.u.v. opzet of strafrechtelijke veroordeling In 2002 bezwaren van een buitenlandse verzekeraar Ook kritische opmerkingen NMa maar uiteindelijke conclusie: geen conflict met mededingingsregelgeving Rechtvaardiging nmm in art 6 lid 3 MW, zie vlg sheets Aan de daar gestelde 4 cumulatieve eisen: 1,2, 3a en 3 bleek voldaan te worden gezien het maatschappelijk belang Platform buitenlandse verzekeraars: benadeling door het verplichtende karakter 7

9 Nederlands kartelverbod, art 6 Mw - art.101 VWEU Art 6.1 Verboden zijn overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen, die er toe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Art 6.2 De krachtens het eerste lid verboden overeenkomsten en besluiten zijn van rechtswege nietig. 8

10 Nederlands kartelverbod, art 6 Mw - art.101 VWEU Art Het eerste lid geldt niet voor overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen (1) die bijdragen tot verbetering van de productie of van de distributie of tot bevordering van de technische vooruitgang mits (2) een billijk aandeel in de daaruit voortvloeiende voordelen de gebruikers ten goede komt, en (3) zonder nochtans aan de betrokken ondernemingen a) beperkingen op te leggen die voor het bereiken van deze doelstellingen niet onmisbaar zijn, of b) de mogelijkheid te geven, voor een wezenlijk deel van betrokken goederen en die de mededinging uit te schakelen. Art. 6.4 Een onderneming of ondernemersvereniging die zich op het derde lid beroept bewijst dat aan dat lid is voldaan. 9

11 2. OVERLEG OF NIET? 10

12 Overleg binnen het Verbond Voorstel verhoging grensbedrag tot Euro ,-- Afweging voor- en nadelen Resultaat: BBr blijft gehandhaafd Voorstellen om op termijn tot gefaseerde afschaffing te komen leidden tot besluit Sectorbestuur Schade op 3 februari 2012 om na een geleidelijke verhoging deze afschaffing in te voeren 11

13 Maar: 19 december 2012 besluit het Verbond tot afschaffing BBr, zonder enige fasering, voor nietparticulieren 12 juni 2013 wordt dit geformaliseerd Communicatie en overleg met stakeholders in de markt laat te wensen over: Strategie van een voldongen feit Overleg met VNAb en Adfiz leidt helaas tot niets Argumenten die destijds golden voor beperkt regres gelden kennelijk plotseling niet meer en dus ook geleidelijke invoering waar eerder ook binnen het Verbond voor werd gepleit van tafel 12

14 3. ARGUMENTEN VERBOND VAN VERZEKERAARS 13

15 Argumenten overtuigend? 1.Bevordering preventie 2. Toename brandschaden 3. Internationale concurrentie WAT VINDT U? 14

16 Argumenten overtuigend? 1. Preventie VOORBEELD TU DELFT Brand 13 mei 2008 Schadebedrag rond de ,-- Oorzaak: een elektrische storing door insijpeling van water in koffieautomaat door een zwakke verbinding in een waterleiding. Stel dat de installateur, een MKB bedrijf, heeft onzorgvuldig gehandeld of nagelaten. Wat gebeurt er dan? 15

17 Brand TU Delft 16

18 Argumenten overtuigend? IS DIT DE BESTE MANIER OM PREVENTIE TE BEVORDEREN? Clausuleringen in polissen en voorlichting/scholing niet effectiever? 17

19 Argumenten overtuigend? 2. Toename aantal brandschaden Zie rapport SEO- Schade Voorziening bij Brand- en Bouwveiligheid nr ( sept.2013), para 2.1.: Cijfers met betrekking tot brand zijn slechts beperkt en onvolledig beschikbaar.. Jaarlijks zijn er volgens CBS-cijfers ruim branden. Dit aantal neemt volgens deze cijfers af sinds Van de ruim branden met schade in 2011 hadden 91 branden schade van meer dan een miljoen euro. Het gaat bij deze grote branden om een gemiddeld geraamd schadebedrag van bijna 3,8 miljoen in 2011.Dit betreft verzekerde schade. Het aantal schommelt per jaar maar lijkt sinds 2007 een dalende trend weer te geven. Evenwel : cijfers van NIVRE over eerste helft 2013 geven een ander beeld nl. toename van grote brandschaden. De vraag is of dit structureel zo blijft. Conclusie: Eenduidig betrouwbaar cijfermateriaal is kennelijk niet beschikbaar. 18

20 Argumenten overtuigend? 3. Internationale concurrentie In de praktijk blijken ook in het buitenland weinig regresacties plaats te vinden. Accuraat cijfermateriaal is niet voorhanden. Dit argument lijkt dus niet echt onderbouwd. Wat is dus de mogelijke conclusie t.a.v. de echte redenen? 19

21 4. REDACTIE (ON) DUIDELIJK? 20

22 Is de BBr nu duidelijk? De inmiddels aangepaste toelichting geeft wat meer duidelijkheid dan de tekst van de regeling zelf. Voor particulieren en niet particuliere huurders, pachters, lessees, bruikleners, en bewaarnemers van de beschadigde zaak: geldt geen regres tenzij er sprake is van opzet of strafrechtelijke veroordeling etc. (art. 2.) Op niet particulieren (niet particuliere huurders dus uitgezonderd!) verhaal bij onzorgvuldig handelen of nalaten wat ook geldt voor een ieder die verantwoordelijk is voor onzorgvuldig handelende of nalatige personen Aanvankelijke verwarring over het mogelijk loslaten van het onzorgvuldigheidscriterium is verholpen: dit criterium blijft bestaan. 21

23 Is de BBr nu duidelijk? Vordering moet gebaseerd zijn op schuldaansprakelijkheid (art. 6:162 BW onrechtmatige daad). Dus de BBr ziet niet op contractuele aansprakelijkheid, maar geldt ook niet bij een aantal vormen van wettelijke aansprakelijkheid dit op grond van de tijdelijke regeling verhaalsrechten cf art 7:197 BW, zie art. 6:164 BW t/m 6:177 BW, te weten: Risico-aansprakelijkheid voor kinderen, dieren, niet ondergeschikten, gebrekkige zaken en opstallen, gevaarlijke stoffen, productenaansprakelijkheid en mijnbouw Geestelijke of lichamelijke tekortkoming of groepsaansprakelijkheid. 22

24 Tijdelijke regeling verhaalsrechten art. 6: 197 BW Deze inmiddels niet zo Tijdelijke regeling verhaalsrechten houdt dus een beperking van verhaalsmogelijkheden - in dit kader- voor verzekeraars in waarbij een aantal vormen van wettelijke aansprakelijkheid van subrogatie wordt uitgesloten, zie met name art. 6:197 lid 2 BW. NB 1 : art. 6:170 BW - aansprakelijkheid voor ondergeschikten - staat niet bij de in deze regeling opgenomen van subrogatie uitgezonderde artikelen. Logisch omdat art 7:962 BW, zie verder, in principe geen subrogatie op werknemers toestaat. NB 2: op grond van contractuele aansprakelijkheid kan een schadelijdende partij - uiteraard binnen de mogelijkheden van het contract - wel zijn schade op zijn contractspartij verhalen. 23

25 Voor de fijnproevers Art.6:197 BW lid 2: Rechten uit de artikelen 165,166,169,171,173,174,175,176,177 en 185, alsmede de afdelingen 4 van titel 6,4 van titel 11,1 van titel 14 en 4 van titel 19 van Boek 8 zijn niet vatbaar voor subrogatie. Het laatste vanaf alsmede betreft bepalingen in Boek 8 betreffen vorderingen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen door zee- en binnenvaartschepen, voertuigen en per spoor. NB: wel subrogatie bij artikel 6:197 BW, niet bij artikel 6:171BW. CRITERIUM: in hoeverre was er ondergeschiktheid? 24

26 25

27 Open deur Geen regres op basis van subrogatie als geen subrogatie kan plaatsvinden. Zie artikel 7:962 BW. dus niet op : verzekeringnemer, medeverzekerden, echtgenoten of geregistreerde partners niet van tafel en bed gescheiden), andere levensgezel, bloedverwanten in rechte lijn, werkgever of werknemer, of collega van een verzekerde, tenzij. 26

28 Wel subrogatie? Bij opzettelijk of roekeloos handelen van de dader of het verzaken door hem van bereddingsplicht. Er wordt dan geredeneerd: Stel dat verzekerde zo gehandeld zou hebben: was er dan dekking geweest? Zo niet dan wel subrogatie 27

29 Enkele scenario s binnen het kader van de BBr 1. Verzakkingsschaden in Loppersum als gevolg van gaswinning. Verhaal op NAM? 2. Zakelijke huurder van een naburig pand veroorzaakt branden daardoor ook schade aan het verzekerde pand: a) geen onzorgvuldig handelen b) wel onzorgvuldig handelen. 3. Een inleenkracht van een aannemer veroorzaakt brandschade aan het pand waaraan gewerkt wordt. 28

30 Enkele scenario s Antwoorden: 1. Geen verhaal van verzekeraars op grond van art. 7:197 BW waarin art. 7:177 BW ( mijnbouw etc.) van subrogatie wordt uitgezonderd 2. Verhaal op de zakelijke huurder is in deze situatie wel mogelijk bij onzorgvuldig handelen; immers het gaat niet om de huurder van het beschadigde pand 3. Art 6:76 BW aansprakelijkheid hulppersonen en art 6:197 BW. Conclusie is dat wel verhaal door verzekeraars op de hulppersoon mogelijk is, niet op de aannemer die de hulppersoon inschakelde nu aansprakelijkheid op basis van art. 6: 171 BW in art. 6: 197 BW van subrogatie is uitgesloten. Wel evt. verhaal door opdrachtgever op aannemer op basis van contract 29

31 Enkele scenario s Werknemer Piet veroorzaakt bij laswerkzaamheden in het bedrijf van zijn baas door onoplettendheid brand met als gevolg dat de loods en inventaris grotendeels door brand verloren gaan. Verzekeraars van zijn baas willen verhaal nemen op Piet op grond van de BBr. Kan dit? 30

32 Enkele scenario s Antwoord: Nee, dat kan niet nu op grond van art. 7:962 lid 3 BW in principe subrogatie niet plaatsvindt. 31

33 Enkele scenario s Als particuliere bestuurder rijdt Klaas door een stuurfout de loods van het bedrijf van Piet binnen en veroorzaakt een forse schade aan loods en inventaris. Kan de opstalverzekeraar van Piet die een uitgebreide dekking aan Piet biedt de schade verhalen op Klaas? En wat als Klaas de huurder van het beschadigde deel van de loods is en de schade door een vorkheftruck die Klaas bestuurt wordt toegebracht? 32

34 Enkele scenario s Antwoord: Ja, verhaal op Klaas (i.c. zijn WAM verzekeraar) is mogelijk Nee, niet wat betreft het gehuurde deel van de loods. De vraag is wel hoe ver zich dit uitstrekt. 33

35 Enkele scenario s Een afsluiter in pijpleiding tussen Rotterdam en Antwerpen waardoor ethyleen wordt gepompt barst als gevolg van onvoldoende zorg bij onderhoudswerkzaamheden en veroorzaakt een steekvlam en ontstaat een grote brand in een opslagloods op een naburig bedrijventerrein. De exploitant van de pijpleiding wordt door brandverzekeraars van het daardoor gedupeerd bedrijf aansprakelijk gesteld op basis van de BBr. Kan dit? 34

36 Enkele scenario s Antwoord: Op grond van art. 6:197 BW is art. 6:175 BW, in dit geval met name lid 3, van subrogatie uitgesloten als de vordering wat voor de hand ligt op deze wettelijke aansprakelijkheid is gebaseerd immers aansprakelijkheid is eenvoudig vast te stellen. Als verhaal op basis onzorgvuldig handelen dus op basis art 6:162 BW plaats vindt rijst de vraag: was dit personeel van de pijpleiding exploitant of niet? In het eerste geval valt dan wel veel te verhalen in het tweede geval vermoedelijk minder. Dit art. 6:175 BW heeft o.m. betrekking op het beroeps- of bedrijfsmatig gebruiken/vervoeren van gevaarlijke stoffen incl. de aansprakelijkheid van pijpleiding exploitanten. 35

37 Toelichting bij de BBr omzeilen brandverzekeraar Als een benadeelde rechtstreeks de aansprakelijke partij of diens aansprakelijkheidsverzekering aanspreekt voor een schade die op grond van de BBr 2014 voor rekening van een brandverzekeraar zou zijn gebleven als die schade direct bij de brandverzekeraar zou zijn gemeld zal de aansprakelijkheidsverzekeraar de benadeelde de schade vergoeden. De brandverzekeraar vergoedt vervolgens het betaalde aan de aansprakelijkheidsverzekeraar. Vraag: Wat doet de AVB verzekeraar met het eigen risico onder de AVB polis? Wat als de aansprakelijkstelling op basis van contract gebeurt? 36

38 Toelichting bij de BBr omzeilen brandverzekeraar Antwoord: Antwoord op de eerste vraag lijkt te zijn dat de verzekeraar het eigen risico vervolgens bij zijn verzekerde in rekening brengt Antwoord op de tweede vraag: het moet binnen het uitgangspunt van de BBr nl. wettelijke aansprakelijkheid op grond van onzorgvuldigheid passen 37

39 Toelichting omzeilen brandverzekeraar Volgens art. 4 BBr zijn regresclausules niet toegestaan. Onduidelijk is wat er in de praktijk zou gebeuren als een opstalverzekeraar toch naar de aansprakelijke partij verwijst in situaties waarin de BBr geen regres zou toestaan. Ook de benadeelde kan er voor kiezen niet zijn opstalpolis maar de aansprakelijke partij en dus diens AVB verzekeraars aan te spreken. In dat geval geldt wat in de toelichting staat onder omzeilen brandverzekeraar. Dit biedt hem wellicht soms (nl afhankelijk van wat er te verhalen valt) wat meer zekerheid als onduidelijk is of op grond van de BBr de schade voor rekening van de opstalverzekeraar zou moeten blijven. 38

40 Redactie duidelijk? Art. 7.2 BBr Hierin staan definities van wat onder een brandverzekering verstaan moet worden. Opmerkelijk is de vermelding overstromingsverzekering. Kennelijk is vergeten dit na het niet toestaan door de ACM van de door het Verbond voorgenomen overstromingspool te schrappen. Nog opmerkelijker is het vermelden van stormschades in de lijst Q & A s van het Verbond bij de vraag om welk types schades het gaat. Verhaal op wie na stormschade? Zie het volgende antwoord. 39

41 Verhaal stormschades op.. Aeolus!!! 40

42 5. GEVOLGEN VOOR DE GROOT-ZAKELIJKE MARKT, HET MKB, HET INTERMEDIAIR EN ANDERE PARTIJEN 41

43 Gevolgen BBr 2014 voor stakeholders Het inschatten van de maximale schadekans voor bedrijven die geconfronteerd worden met de BBr 2014 is in veel gevallen zeer moeilijk. Met name geldt dit voor bedrijven die voor veel uiteenlopende opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. De groot-zakelijke markt beschikt vaak al over dekkingen van meer dan Euro 10 mio maar ook dit kan in de praktijk onvoldoende blijken. Met name het MKB zal een grote onzekerheid kunnen ervaren over het economisch verantwoord afdekken van de risico s. Een adequate verzekerde som, als die al mogelijk is, kan meer dan de gehele winst van een MKB bedrijf opsouperen. 42

44 Gevolgen BBr 2014 (vervolg) Niet uit te sluiten is dat banken vanuit interne risico management voorschriften nog minder bereid tot financiering zullen zijn uit angst voor onvoldoende AVB dekking bij hun clienten en dus voor hen verhoogd risico. Het intermediair staat ook voor een soms vrijwel onmogelijke taak om goede adviezen mbt te verzekeren bedragen te geven. De zorgplicht van het intermediair wordt in ieder geval zwaarder en daarmee ook de beroepsaansprakelijkheids-exposure. De veronderstelde matiging van claims door rechters is geen op voorhand vaststaand feit. Art. 6:109 BW: de rechter kan matigen indien een volledige schadevergoeding tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden. Kan is niet zal. 43

45 Gevolgen BBr 2014 (vervolg) Conclusie: Veel onzekerheid voor vrijwel alle betrokkenen die bij een geleidelijke aanpassing naar bv Euro 2,5 mio of Euro 5 mio als limiet voor regres voorkomen had kunnen worden. Opmerkelijk is dat de politiek hier niet op ingesprongen is. Invloed van het Verbond op VNO/NCW? Is de belangrijkste reden voor de aanpassing BBr een gewenste verhoging van premie? Voor een aantal verzekeraars is dat evenwel vestzak-broekzak. 44

46 Nog even een korte samenvatting BBr Geen regres op particulieren behalve bij opzet, veroordeling wegens misdrijf en aanrijding/aanvaringsschade. 2. Geen regres op zakelijke huurders van de beschadigde opstal etc. 3. Vereist: onzorgvuldig handelen waaronder een ieder die verantwoordelijk is voor onzorgvuldig handelende personen maar 4. Geen regres op aannemers voor hun inleen/inhuurkrachten of onderaannemers dat wil zeggen niet ondergeschikten, die in hun opdracht werkzaamheden verrichten, art. 6:171 BW 45

47 Vervolg En voorts: Verhaal is soms wel mogelijk op basis van de contractuele aansprakelijkheid van bijvoorbeeld de (hoofd)aannemer, maar niet uit hoofde van zijn wettelijke aansprakelijkheid van art. 6:171 BW Geen regres op grond van art. 7:962 BW, zoals jegens medeverzekerden en eigen werknemers 46

48 Gevolgen BBr - zijn er de winnaars? Advocaten? Experts? Verzekeraars? Toch ook het intermediair? Sommige verzekerden? 47

49 En dan de grote publiekscampagne van het Verbond: IN EEN WERELD ZONDER VERZEKERINGEN... FIJN DAT WE VERZEKERD ZIJN. maar goed verzekerd??? 48

50 6. HOE OP TE VANGEN? 49

51 Opvangmogelijkheden 50

52 Opvangmogelijkheden Gebruik van algemene voorwaarden waarin aansprakelijkheidsbeperking is opgenomen Dit werkt niet altijd: Wanneer bijvoorbeeld niet? Opnemen vrijwaringsclausules in het desbetreffende contract Zal dit altijd lukken? Afstand van verhaal in de opstalpolis Waarom zal dit maar beperkt soelaas bieden? Medeverzekering onder de opstalpolis (Art. 7:962 BW) (zie vorig punt) 51

53 Opvangmogelijkheden Preventie info vanuit het Verbond van Verzekeraars: zie en preventietips voor Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB) https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsbranche/publicaties/publicaties/preventietips%2 0Bedrijfsaansprakelijkheid%20(mei%202013).pdf 52

54 Voorzichtige conclusies Nu verzekeraars in heel veel gevallen de gedekte AVB limiet willen verhogen tot ,-- zal de rechter dat hopelijk in veel gevallen als richtlijn voor een toe te passen matigingsrecht met name voor het MKB hanteren Het afdekken van hogere bedragen zal in veel gevallen tot een voor het MKB onredelijke premieverhoging leiden als verzekeraars dat al zouden aanbieden Verzekeraars kunnen wellicht ook medeverantwoordelijk gehouden worden indien de dekking onvoldoende blijkt De BBr 2014 brengt een extra adviesplicht voor het intermediair mee, wat ook extra kansen biedt Dit advies kan het beste in een persoonlijk gesprek met de klant plaatsvinden TENSLOTTE: DEZE PRESENTATIE GEEFT SLECHTS EEN OPINIE WEER WAAR GEEN RECHTEN AAN KUNNEN WORDEN ONTLEEND 53

Welkom bij de lezing over de Ontwikkelingen rondom de nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres

Welkom bij de lezing over de Ontwikkelingen rondom de nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres Welkom bij de lezing over de Ontwikkelingen rondom de nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres Onderwerpen Wettelijke bepalingen verhaalsmogelijkheden: Subrogatie recht art. 7:962 BW (oud art. 284 WvK) Tijdelijke

Nadere informatie

Bedrijfsregeling Brandregres 2014

Bedrijfsregeling Brandregres 2014 Bedrijfsregeling Brandregres 2014 Hoe het schrappen van 1 artikel zulke gevolgen kan hebben Klaas Brand 13 november 2013 Welkom en agenda Korte historie Bedrijfsregeling Brandregres. Invoering Bedrijfsregeling

Nadere informatie

Toelichting Bedrijfsregeling Brandregres 2014 (BBr)

Toelichting Bedrijfsregeling Brandregres 2014 (BBr) Sector Schadeverzekering Aan schadeverzekeraars aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars Circulaire MSS-2013-19 Onze referentie 2013-00144282/MBEUG Den Haag 11 oktober 2013 Gevraagde actie Ter kennisneming

Nadere informatie

Bedrijfsregeling Brandregres

Bedrijfsregeling Brandregres Bedrijfsregeling Brandregres 2014 Inleiding De regeling brandregres De wet geeft brandverzekeraars het recht van verhaal, maar daar hebben zij altijd beperkt gebruik van gemaakt. Verzekeraars vinden het

Nadere informatie

De Bedrijfsregeling Brandregres 2000 Het toepassingsbereik van de afstandsregeling gewijzigd

De Bedrijfsregeling Brandregres 2000 Het toepassingsbereik van de afstandsregeling gewijzigd Mr. P. van Zwieten De Bedrijfsregeling Brandregres 2000 Het toepassingsbereik van de afstandsregeling gewijzigd Symposium De Brandverzekering 23 november 2012 Op 3 februari jl. besloot het sectorbestuur

Nadere informatie

Bedrijfsregeling Brandregres 2014

Bedrijfsregeling Brandregres 2014 Bedrijfsregeling Brandregres 2014 Enkele Casussen 2 Brandschade in 2014 in de zakelijke markt groter dan 500 duizend euro A 3 2 1 1. Er is door (onopzettelijk) onzorgvuldig handelen van een medewerker

Nadere informatie

Brandregresregeling 2014 Bijeenkomst VPV 14 november 2013

Brandregresregeling 2014 Bijeenkomst VPV 14 november 2013 Brandregresregeling 2014 Bijeenkomst VPV 14 november 2013 Agenda Inleiding / aanleiding Uitleg en wijzigingen BBr Misverstanden Juridische schuld/onzorgvuldigheid Gemiste kansen? Aanpak regresactie Aanleiding

Nadere informatie

Brandregres. Bedrijfsregeling november 1999

Brandregres. Bedrijfsregeling november 1999 Brandregres Bedrijfsregeling november 1999 Inleiding Een nieuwe regeling brandregres De wet geeft brandverzekeraars het recht van verhaal, maar daar hebben zij altijd beperkt gebruik van gemaakt. Verzekeraars

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaardenblad 15.1 Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Artikel 320-20.1508 Datum 1 augustus 2015 Inhoud pagina Algemene Voorwaarden 3 1 Schadebegrip 3 1.1 Schade aan personen

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A Inhoudsopgave Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerde Artikel 1 1.2. Derden 1.3. Schade Biezenvijver 1.4. 7 Aanspraak Artikel 2 Artikel 3 1.5. Omstandigheid 1.6. Handelen of nalaten 1.7. Milieuaantasting

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVB Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVB Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaarden Garageverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Home 1 Aansprakelijkheids verzekering Voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Garage verzekering rubriek AVB Aansprakelijkheids verzekering voor het Bedrijf

Voorwaarden Garage verzekering rubriek AVB Aansprakelijkheids verzekering voor het Bedrijf Voorwaardenblad 362-94 Voorwaarden Garage verzekering rubriek AVB Aansprakelijkheids verzekering voor het Bedrijf Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het

Nadere informatie

HOOFDARTIKEL. De nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres (BBr 2014)

HOOFDARTIKEL. De nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres (BBr 2014) Pagina 20 vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. In sommige gevallen wordt het niet tijdig publiceren van de jaarrekening aangemerkt als een onbelangrijk

Nadere informatie

Samenloop van verzekeringen

Samenloop van verzekeringen Samenloop van verzekeringen Jitteke Blussé van Oud-Alblas 10 november 2014 Te behandelen onderwerpen: Definitie en afbakening samenloop Schaderegelingen Verbond van Verzekeraars Onderling verhaal verzekeraars

Nadere informatie

Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) Enige knelpunten aangaande subrogatie. Prof. dr. M.L. Hendrikse

Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) Enige knelpunten aangaande subrogatie. Prof. dr. M.L. Hendrikse Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) Enige knelpunten aangaande subrogatie Prof. dr. M.L. Hendrikse Algemeen (1) Ingeval een derde aansprakelijk is voor schade aan bijv. een verzekerd object van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. 2. Is uw onderneming aangesloten bij een (overkoepelende) branche organisatie? Ja Nee Zo ja, welke? :...

AANVRAAGFORMULIER. 2. Is uw onderneming aangesloten bij een (overkoepelende) branche organisatie? Ja Nee Zo ja, welke? :... AANVRAAGFORMULIER Voor welke verzekering wenst u een offerte te ontvangen? Beroepsaansprakelijkheid Bedrijfsaansprakelijkheid Unieke all risks brand-, inbraak- en computerverzekering S.v.p. meezenden:

Nadere informatie

Schoorstenenconferentie. Veiligheid en aansprakelijkheid. 28 oktober 2015, Kantens. mr. Arvin Kolder

Schoorstenenconferentie. Veiligheid en aansprakelijkheid. 28 oktober 2015, Kantens. mr. Arvin Kolder Schoorstenenconferentie Veiligheid en aansprakelijkheid 28 oktober 2015, Kantens mr. Arvin Kolder Kraanongeval Alphen a/d Rijn, 3 augustus 2015 De bouwkranen vielen om tijdens het hijsen van een brugdeel

Nadere informatie

LSA Workshop. Bedreigingen, kansen en positioneren in de markt. Mr. Joost Wildeboer Mr. Gerben Janson. Vereniging van Letselschade Advocaten LSA

LSA Workshop. Bedreigingen, kansen en positioneren in de markt. Mr. Joost Wildeboer Mr. Gerben Janson. Vereniging van Letselschade Advocaten LSA LSA Workshop Bedreigingen, kansen en positioneren in de markt Mr. Joost Wildeboer Mr. Gerben Janson Vereniging van Letselschade Advocaten LSA 1 Uw BGK uurtarief onder druk, oorzaken: Druk op uurtarieven

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij stages

Aansprakelijkheid bij stages Aansprakelijkheid bij stages Algemeen Artikel 6:170 BW bepaalt dat een werkgever aansprakelijk is voor een ondergeschikte. Door expliciet te spreken over een ondergeschikte heeft de wetgever beoogd dat

Nadere informatie

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB) Voor bedrijven speelt het risico van contractuele aansprakelijkheid een grote rol. Bedrijven hebben

Nadere informatie

Het nieuwe verzekeringsrecht. Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015

Het nieuwe verzekeringsrecht. Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015 Het nieuwe verzekeringsrecht Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015 pagina Inleiding 3 Het nieuwe verzekeringsrecht ingevoerd 3 Is er wat veranderd? 3 Waarom deze informatie? 3 Premie 3 Betaal de premie

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de Dienstverlening gelden deze polisvoorwaarden.

Nadere informatie

REGRES BRANDSCHADE OP PARTICULIER BIJ GEBREK AAN BEROEP OP BEDRIJFSREGELING BRANDREGRES

REGRES BRANDSCHADE OP PARTICULIER BIJ GEBREK AAN BEROEP OP BEDRIJFSREGELING BRANDREGRES REGRES BRANDSCHADE OP PARTICULIER BIJ GEBREK AAN BEROEP OP BEDRIJFSREGELING BRANDREGRES De wet geeft brandverzekeraars het recht van verhaal na uitkering van een schade, doch de branche heeft daar beperkt

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Versie VW-BA 001.01

Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Versie VW-BA 001.01 Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Versie VW-BA 001.01 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB)

Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) Polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden Zekerheidspakket

Nadere informatie

WERKGEVERS- AANSPRAKELIJKHEID

WERKGEVERS- AANSPRAKELIJKHEID WERKGEVERS- AANSPRAKELIJKHEID door Mariken Peters sectie aansprakelijkheid, verzekeringen en (letsel)schade STELLING 1 Als de werknemer een arbeidsongeval op de werkplek overkomt, is de werkgever altijd

Nadere informatie

Aansprakelijkheid ondernemers paardenbranche

Aansprakelijkheid ondernemers paardenbranche Aansprakelijkheid ondernemers paardenbranche 9 mei 2006 Barneveld Lezing PTC mr. Annemieke van Dooren-Korenstra ABAB juristen s-hertogenbosch Programma Inleiding Beperken bedrijfsrisico s Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Vraag 1. Casus Wft Schadeverzekeringen particulier. De adviseur controleert de gegevens in het schadeaangifteformulier.

Vraag 1. Casus Wft Schadeverzekeringen particulier. De adviseur controleert de gegevens in het schadeaangifteformulier. Casus Wft Schadeverzekeringen particulier Teun en Janneke zijn getrouwd en wonen met hun zoon Mees (11 jaar) in een koopwoning. Via de bemiddeling van een adviseur Schadeverzekering particulier hebben

Nadere informatie

Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen?

Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen? Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880: als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen? Feiten In 2007 vindt een ongeval plaats tussen twee auto s. De ene wordt

Nadere informatie

Branchetoetsdocument branchekwalificatie: Materiële schade en verzekeringsrecht

Branchetoetsdocument branchekwalificatie: Materiële schade en verzekeringsrecht Branchetoetsdocument branchekwalificatie: Materiële schade en verzekeringsrecht Initiatiefnemer: Titel toets: Toetsvorm en vraagvorm: Tijdslimiet: Cesuur: Uitslag na toets: Feedback in toets: Legitimeringsdatum:

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 41 d.d. 22 februari 2011 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en prof. mr. M.L. Hendrikse) Samenvatting Natura-uitvaartverzekering.

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.0156 (004.05) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Dekking 3.1. Aansprakelijkheid 3.2. Normbesef 3.3. Vrijwillige hulpverlening 3.4. Proceskosten en wettelijke rente Artikel

Nadere informatie

Module Basis (dekkingsoverzicht)

Module Basis (dekkingsoverzicht) Module Basis (dekkingsoverzicht) Schade en letsel in het verkeer Over schade en persoonlijk letsel die zijn ontstaan in het verkeer (weg-, lucht-, spoor- en waterverkeer). Ook de bestuurder en de inzittenden

Nadere informatie

Mededinging in de zorg. Mr. N. van den Burg 6 oktober 2011

Mededinging in de zorg. Mr. N. van den Burg 6 oktober 2011 Mededinging in de zorg Mr. N. van den Burg 6 oktober 2011 Onderwerpen 1.juridisch kader 2.kartelverbod 3.misbruik van machtspositie / aanmerkelijke marktmacht 4.concentratietoezicht 5.voorbeelden uit de

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid

Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid BMVAS 15-01 Deze Bijzondere voorwaarden horen bij uw Bouw- en Montageverzekering. Ze zijn van toepassing op de rubriek Aansprakelijkheid. Ook de

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden PP 4215-02 Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2015)

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2015) Specifieke verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2015) 10-5554-01 E De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel. Indien

Nadere informatie

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft in een groot aantal uitspraken stelling genomen tegen de verwijzing van een schuldloze derde door

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

2. Bij besluit van de d-g NMa van 5 september 2001 (hierna: het bestreden besluit) is de klacht afgewezen.

2. Bij besluit van de d-g NMa van 5 september 2001 (hierna: het bestreden besluit) is de klacht afgewezen. BESLUIT Nummer 2600/ 41 Betreft zaak: Ralet vs CZ en VGZ Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot ongegrondverklaring van het bezwaar gericht tegen zijn besluit van

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden BP4215-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

HET SPEELVELD VAN DE FAIR TRADE AUTHORITY CURAÇAO

HET SPEELVELD VAN DE FAIR TRADE AUTHORITY CURAÇAO HET SPEELVELD VAN DE FAIR TRADE AUTHORITY CURAÇAO BEVORDEREN VAN DE CONCURRENTIE EN TEGENGAAN VAN AFSPRAKEN DIE DEZE BEPERKEN Curaçao, oktober 2016 1. INTRODUCTIE Op 29 maart 2016 zag de Fair Trade Authority

Nadere informatie

Amerikaanse toestanden? mr. Mirjam Snel-de Kroon Deventer, 25 april 2012

Amerikaanse toestanden? mr. Mirjam Snel-de Kroon Deventer, 25 april 2012 Amerikaanse toestanden? mr. Mirjam Snel-de Kroon Deventer, 25 april 2012 Amerikaanse toestanden? Claimcultuur, het maar raak claimen? Ook in Nederland toenemend claimbewustzijn bij burgers en bedrijven.

Nadere informatie

SVSO. Presentatie kunt u downloaden op: www.fosagverzekeringsdienst.nl. Onder het kopje: nieuws. FOSAG-Verzekeringsdienst

SVSO. Presentatie kunt u downloaden op: www.fosagverzekeringsdienst.nl. Onder het kopje: nieuws. FOSAG-Verzekeringsdienst SVSO FOSAG-Verzekeringsdienst Presentatie kunt u downloaden op: www.fosagverzekeringsdienst.nl Onder het kopje: nieuws FOSAG-Verzekeringsdienst SVSO Hoe werkt FOSAG Verzekeringsdienst FOSAG Verzekeringsdienst:

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven en detailhandel 2002-A Aanvullende voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven en detailhandel 2002-A Aanvullende voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Postbus 9 2800 MA Gouda, Nederland Tel. (0182) 544 544 formuliernr. 415 Aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven en detailhandel 2002-A Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

ABN AMRO. Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2006)

ABN AMRO. Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2006) 10-5554-01 D ABN AMRO Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid (SVAVB-2006) De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel.

Nadere informatie

Plus Pakketpolis Auto SVI

Plus Pakketpolis Auto SVI 1 Plus Pakketpolis Auto SVI PPSVI01 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Plus Pakketpolis (hierna genoemd: het pakket). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden

Nadere informatie

: Loyalis Schade N.V., gevestigd te Heerlen, verder te noemen Verzekeraar

: Loyalis Schade N.V., gevestigd te Heerlen, verder te noemen Verzekeraar Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-208 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, en mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars R.A., leden en mr. A. Westerveld, secretaris) Klacht ontvangen

Nadere informatie

Voorwaarden. Bedrijfsaansprakelijkheidszekering Model M 03.5.10 A

Voorwaarden. Bedrijfsaansprakelijkheidszekering Model M 03.5.10 A M 03.5.10-1111 Bedrijfsaansprakelijkheidszekering Model M 03.5.10 A Inhoudsopgave Rubriek A Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Rubriek A Rubriek B Rubriek C Rubriek D Specifieke begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Schaderegelingsclausules in aansprakelijkheidsverzekeringen. Pieter Leerink, advocaat en onderzoeker OU/ACIS ACIS-symposium, 4 november 2011

Schaderegelingsclausules in aansprakelijkheidsverzekeringen. Pieter Leerink, advocaat en onderzoeker OU/ACIS ACIS-symposium, 4 november 2011 Schaderegelingsclausules in aansprakelijkheidsverzekeringen Pieter Leerink, advocaat en onderzoeker OU/ACIS ACIS-symposium, 4 november 2011 NBA 2007: 4.3. Schaderegeling Verzekeraars belasten zich met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Eveas Verzekeringen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17078376,Stationsstraat

Nadere informatie

04/06/2015. Verzekeren van bronbemalingen, hoe zit dat? Platformbijeenkomst Bronbemaling, 2 juni 2015. Stephan Vooijs

04/06/2015. Verzekeren van bronbemalingen, hoe zit dat? Platformbijeenkomst Bronbemaling, 2 juni 2015. Stephan Vooijs Verzekeren van bronbemalingen, hoe zit dat? Platformbijeenkomst Bronbemaling, 2 juni 2015 Stephan Vooijs 1 Agenda Introductie Wat ziet de verzekeraar als bronbemaling? Welke eisen stelt de Schade? En dan.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. 2. Is uw onderneming aangesloten bij een (overkoepelende) branche organisatie? Ja Nee Zo ja, welke? :...

AANVRAAGFORMULIER. 2. Is uw onderneming aangesloten bij een (overkoepelende) branche organisatie? Ja Nee Zo ja, welke? :... AANVRAAGFORMULIER Voor welke verzekering wenst u een offerte te ontvangen? Beroepsaansprakelijkheid Bedrijfsaansprakelijkheid Unieke all risks brand-, inbraak- en computerverzekering S.v.p. meezenden:

Nadere informatie

Rubriek Algemeen Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen. Rubriek D. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering M 03.5.10 A. Inhoud

Rubriek Algemeen Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen. Rubriek D. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering M 03.5.10 A. Inhoud Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.10 A Inhoud Rubriek Algemeen Specifieke begripsomschrijvingen Artikel 3 Bijzondere uitsluitingen

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Aansprakelijkheid 2006. Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave. 9.2. Beroepsziekte

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Aansprakelijkheid 2006. Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave. 9.2. Beroepsziekte Model M.3680.A.06 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Aanspraak 1.2. Derden 1.3. Evenement 1.4. Handelen of nalaten 1.5. Milieuaantasting 1.6. Omstandigheid 1.7. Schade 1.8.

Nadere informatie

Garageverzekering - Bijzondere Voorwaarden Rubriek Aansprakelijkheid voor bedrijven G2

Garageverzekering - Bijzondere Voorwaarden Rubriek Aansprakelijkheid voor bedrijven G2 - Bijzondere Voorwaarden Rubriek Aansprakelijkheid voor bedrijven G2 Model GAVB 06-1 (52458) European Warranty Services B.V. Office: +31 (0)88.054.50.00 Mail: info@ewsinsurance.eu Inhoud Algemeen Artikel

Nadere informatie

Pro Accountants. 2. Is uw onderneming aangesloten bij een (overkoepelende) branche organisatie? Ja Nee Zo ja, welke? :...

Pro Accountants. 2. Is uw onderneming aangesloten bij een (overkoepelende) branche organisatie? Ja Nee Zo ja, welke? :... Aanvraagformulier Voor welke verzekering wenst u een offerte te ontvangen? Beroepsaansprakelijkheid Bedrijfsaansprakelijkheid S.v.p. meezenden: Kopie van uw standaard contract(en), incl. algemene voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:5262

ECLI:NL:RBAMS:2016:5262 ECLI:NL:RBAMS:2016:5262 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 17-08-2016 Datum publicatie 19-08-2016 Zaaknummer C/13/581221 / HA ZA 15-146 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

Uitspraak no. 120 van de Geschillencommissie Schadeverzekeraars inzake samenloopgeschil Schade met sondeerrups.

Uitspraak no. 120 van de Geschillencommissie Schadeverzekeraars inzake samenloopgeschil Schade met sondeerrups. Uitspraak no. 120 van de Geschillencommissie Schadeverzekeraars inzake samenloopgeschil Schade met sondeerrups. Betreft: AVB / CAR. Partijen: A; AVB verzekeraar en B; CAR-verzekeraar, hebben zich ter verkrijging

Nadere informatie

Verzekerde bestrijdt dit omdat artikel 7:959 BW dwingend recht is.

Verzekerde bestrijdt dit omdat artikel 7:959 BW dwingend recht is. Kosten contra expert Kosten contra expert Bij het invoeren van het huidige verzekeringsrecht heeft de wetgever bepaald dat de redelijke kosten voor het vaststellen van de schade voor rekening van de verzekeraar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW B88 Verzekering Prof. mr. F.H.J. Mijnssen Tweede druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V lijst van afkortingen / XV Verkort aangehaalde literatuur

Nadere informatie

Convenant. motorrijtuigenverzekering. 1 oktober 2013

Convenant. motorrijtuigenverzekering. 1 oktober 2013 Convenant schaderegeling schadeverzekering inzittenden en motorrijtuigenverzekering 1 oktober 2013 Convenant tussen aangesloten leden van de afdelingscommissie Motorrijtuigen van het Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheid voor Design & Construct COEN.DCAVB.2017

Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheid voor Design & Construct COEN.DCAVB.2017 Bijzondere Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheid voor Design & Construct COEN.DCAVB.2017 Inhoud Algemeen... 3 1 Aanvullende algemene bepalingen... 3 1.1 Dekkingsgebied wereld exclusief USA/Canada... 3

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Voorwaardenblad 364-93 Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Nadere informatie

Workshop Verhalen loonschade

Workshop Verhalen loonschade Workshop Verhalen loonschade 18 mei 2017 Capra Advocaten mr J.J. Blanken 070 36 48 102 / 06 18 50 10 59 j.blanken@capra.nl 1 1. Algemene bevoegdheid tot schadeverhaal: artikel 15:1:12 CAR/UWO - De ambtenaar

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Interpolis ZekerInBedrijf

Interpolis ZekerInBedrijf Interpolis ZekerInBedrijf Verzekeringsvoorwaarden (AVB-BV-01-181) Aansprakelijkheid - Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Verzekerd 2 1 Wie zijn de verzekerden?

Nadere informatie

Actualiteiten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Pieter Leerink 6 november 2015 ACIS-symposium

Actualiteiten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Pieter Leerink 6 november 2015 ACIS-symposium Actualiteiten beroepsaansprakelijkheidsverzekering Pieter Leerink 6 november 2015 ACIS-symposium Persoonlijke aansprakelijkheid advocaat ECLI:NL:HR:2015:2745 Client vraagt advies (risico s afdekken) over

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

JURISPRUDENTIE AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT JURISPRUDENTIE AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT samengesteld door mr. F. Stadermann, mr. W.A. Luiten, mr. M. Keijzer-de Korver en mr. A. Koopman derde, geheel herziene druk Inhoudsopgave DEEL I: AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Nadere informatie

Zurich bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor een Vereniging van Eigenaars (VVE)

Zurich bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor een Vereniging van Eigenaars (VVE) Zurich bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor een Vereniging van Eigenaars (VVE) Profiel Zurich Zurich in Nederland maakt deel uit van de Zurich Financial Services Group. De Zurich Financial Services

Nadere informatie

Mr. A.P.E. de Ruiter en mr. L. Schuurs 1. Het omzeilen van de BBr

Mr. A.P.E. de Ruiter en mr. L. Schuurs 1. Het omzeilen van de BBr Mr. A.P.E. de Ruiter en mr. L. Schuurs 1 Het omzeilen van de BBr De vraag die centraal staat in deze bijdrage is of het de aan de Bedrijfsregeling Brandregres 2000 (BBr 2000) gebonden brandverzekeraar

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging?

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? september 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid Overdreven of reëel risico? Robert Sluis CVAH Verzekeringsdienst 23 januari 2017 Onze doelstellingen voor vandaag Uitleg en handvatten Aan het einde van deze presentatie weet

Nadere informatie

Zelfstandig Zeker Pakket voor ZZP ers Werkend met gereedschap. Schadeverzekeringen

Zelfstandig Zeker Pakket voor ZZP ers Werkend met gereedschap. Schadeverzekeringen Zelfstandig Zeker Pakket voor ZZP ers Werkend met gereedschap Schadeverzekeringen Werkend met gereedschap Het Zelfstandig Zeker Pakket (ZCB) voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP ers) is een speciaal

Nadere informatie

Annex X - Verzekeringen (Werk)

Annex X - Verzekeringen (Werk) Annex X - Verzekeringen (Werk) 11558 Realisatie Rijkskantoor Pieter Calandlaan 1 Amsterdam Versie 2.1-0.2 Datum 18 mei 2016 Status Concept Colofon Versie 2.1-0.2 Contactpersoon R. de Jong www.tenderned.nl

Nadere informatie

Financiële voordelen voor de aansprakelijke verzekeraar bij letsel en overlijdensschade? Door: mr. Nicole M. Bilo

Financiële voordelen voor de aansprakelijke verzekeraar bij letsel en overlijdensschade? Door: mr. Nicole M. Bilo Financiële voordelen voor de aansprakelijke verzekeraar bij letsel en overlijdensschade? Door: mr. Nicole M. Bilo 1. Tendens: de aansprakelijke verzekeraar draagt meer en meer zelf de kosten. 2. Geschiedenis:

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 110 d.d. 27 april 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, prof. mr. M.M. Mendel en mr. B.F. Keulen, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S20-25 Datum uitspraak: 3 mei 2013 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies In het geschil tussen: R.A. Kuntzel te: Barsingerhorn verder te noemen: Kuntzel, tegen: J. Veldboer

Nadere informatie

Decentralisatie en mededinging Samenwerking

Decentralisatie en mededinging Samenwerking Decentralisatie en mededinging Samenwerking 1 oktober 2015 Agenda Introductie 1. Inleiding 2. Hoofdlijnen samenwerking 3. Hoofdlijnen mededinging 4. Samenwerking en mededinging 5. Cases 6. Slot 2 1. Inleiding

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR LEDEN VAN DVN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR LEDEN VAN DVN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR LEDEN VAN DVN Het kan gebeuren dat u een beroep moet doen op juridische hulp. Dat kost over het algemeen veel tijd, energie en geld. Met de rechtsbijstandverzekering via

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft Koppe Hypotheken en Verzekeringen, gevestigd te Apeldoorn aan IJzerweg 24, hierna te noemen: het Financieel Intermediair.

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen 2006-B

Aanvullende voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen 2006-B Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Aanspraak 1.2 Derden 1.3 Geldigheidsduur 1.4 Handelen of nalaten 1.5 Milieuaantasting 1.6 Omstandigheid 1.7 Schade 1.8 Verzekerde 1.9 Verzekering

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. B.F. Keulen, voorzitter en mr. W.H. Luk, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. B.F. Keulen, voorzitter en mr. W.H. Luk, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-340 (mr. B.F. Keulen, voorzitter en mr. W.H. Luk, secretaris) Klacht ontvangen op : 27 juli 2015 Ingediend door : Consument Tegen Datum

Nadere informatie

Beroeps, bedrijfsaansprakelijkheids- en ongevallenverzekering Register Belastingadviseurs

Beroeps, bedrijfsaansprakelijkheids- en ongevallenverzekering Register Belastingadviseurs Beroeps, bedrijfsaansprakelijkheids- en ongevallenverzekering Register Belastingadviseurs Kenmerken Algemeen Eén polis die zowel dekking biedt voor zuivere vermogensschade als voor zaak- en personenschade.

Nadere informatie

Artikel 2 Omvang van de dekking. Aanvullende uitsluitingen WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID INCLUSIEF GEBRUIK MOTORRIJTUIGEN DOOR ONDERGESCHIKTEN

Artikel 2 Omvang van de dekking. Aanvullende uitsluitingen WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID INCLUSIEF GEBRUIK MOTORRIJTUIGEN DOOR ONDERGESCHIKTEN Voorwaarden Biezenvijver Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 329 GK Puttershoek Hoeksche Waard Assuradeuren Puttershoek Hoeksche Waard Garagepolis T 08 66 90 00 Model Biezenvijver M I 03.5.10 www.hoekschewaardassuradeuren.nl

Nadere informatie

13-05- 14. Programma van vandaag. Aansprakelijkheid van (brede) scholen

13-05- 14. Programma van vandaag. Aansprakelijkheid van (brede) scholen 13 mei 2014 Netwerk sport bewegen en gezonde leefstijl Brechtje Paijmans Doelen Advocatuur & Universiteit Utrecht paijmans@doelenadvocatuur.nl Programma van vandaag ongevallen Aspecten van verzekering

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Algemene informatie de motorrijtuigenverzekering In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering.

Nadere informatie

Zekerheids Combinatie voor ZZP ers

Zekerheids Combinatie voor ZZP ers Zekerheids Combinatie voor ZZP ers Werkend met gereedschap Schadeverzekeringen www.nn.nl Werkend met gereedschap De ZekerheidsCombinatie (ZCB) voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP ers) is een speciaal

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.1084 (031.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Convenant. motorrijtuigenverzekering. 1 juni 2010

Convenant. motorrijtuigenverzekering. 1 juni 2010 Convenant schaderegeling schadeverzekering inzittenden en motorrijtuigenverzekering 1 juni 2010 Convenant tussen aangesloten leden van de afdelingscommissie Motorrijtuigen van het Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

Voorwaarden AVB-BV Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Voorwaarden AVB-BV Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Aansprakelijkheid - Aansprakelijkheid Avéro Achmea BedrijfActiefPolis Voorwaarden AVB-BV-01-151 Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave Verzekerd 1. Wie zijn de verzekerden?...2 2. Welke

Nadere informatie

Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5.

Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.10 A Inhoud Rubriek Algemeen Specifieke begripsomschrijvingen 2 2 Artikel 3 Bijzondere uitsluitingen en insluitingen 4 Artikel 4 Vervaltermijn na

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-346 d.d. 2 december 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijs, sport- en ontspanningsverenigingen 2002-C Aanvullende voorwaarden

Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijs, sport- en ontspanningsverenigingen 2002-C Aanvullende voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Postbus 9 2800 MA Gouda, Nederland Tel. (0182) 544 544 formuliernr. 417 Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijs, sport- en ontspanningsverenigingen 2002-C Aanvullende

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

UNETO-VNI Verzekeringen

UNETO-VNI Verzekeringen Aanvraagformulier Autoverzekering / Wagenpark Aanvraagformulier beroepsaansprakelijkheidsverzekering Nederland Offerte Aanvraag Naam bedrijf Rechtsvorm Adres Postcode en Woonplaats Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie