Vragen en uitdagingen voor het intermediair

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen en uitdagingen voor het intermediair"

Transcriptie

1 De Bedrijfsregeling Brandregres 2014 Vragen en uitdagingen voor het intermediair Vereniging van Financiele Dienstverleners Brabant Vught, mr. Paul L. Soeteman, RMiA Soeteman Risk and Insurance Consultancy

2 1

3 De Bedrijfsregeling Brandregres 2014 (BBr) Gedragscode Verzekeraars 2011, kernwaarden en gedragsregels: 2.3 Zekerheid bieden 2.5 Maatschappelijk betrokken zijn VRAAG: Voldoet de BBr hier aan? 2

4 De Bedrijfsregeling Brandregres Voorgeschiedenis 2. Overleg - of niet? 3. Argumenten Verbond van Verzekeraars 4. Redactie: (on)duidelijk? 5. Gevolgen voor de groot-zakelijke markt, MKB, het intermediair en andere partijen 6. Gevolgen - hoe op te vangen? 3

5 1. VOORGESCHIEDENIS 4

6 Artikel mr. P. van Zwieten in NTVH over achtergrond BBr Subrogatierecht art. 284 WvK resp. art. 7:962 BW werd beperkt gebruikt door brandverzekeraars. Al ruim voor WO II werd door een aantal brandverzekeraars bekend gemaakt geen verhaal uit te oefenen behoudens op hen door wier opzet of met wier goedvinden de brand ontstaat : Afstandverklaring Regres in 1954,idem: er werd aanvullend bepaald dat wel verhaal werd uitgeoefend tegen iemand die veroordeeld werd voor brandstichting. 5

7 Bindend Besluit Regres 1984 Behoefte aan een (beperkte) verhaalsafstand vanuit maatschappelijk oogpunt Gehele afstand verhaal op particulier (behoudens opzet op strafrechtelijke veroordeling) Verzekerbaarheid onder AVB dekkingen is nu eenmaal beperkt Brandverzekeraar kan financiele risico s/gevolgen beter inschatten dan AVB verzekeraars Wel ondergrens verhaal Fl ,--, bovengrens Fl ,-- Premieverhoging voor (zeer) brandgevaarlijke beroepen van 10 % resp. 30 % 6

8 Bedrijfsregeling Brandregres 2000 Bandbreedte tussen Euro 2.500,-- en Euro ,-- Handhaving uitsluiting regres op particulieren m.u.v. opzet of strafrechtelijke veroordeling In 2002 bezwaren van een buitenlandse verzekeraar Ook kritische opmerkingen NMa maar uiteindelijke conclusie: geen conflict met mededingingsregelgeving Rechtvaardiging nmm in art 6 lid 3 MW, zie vlg sheets Aan de daar gestelde 4 cumulatieve eisen: 1,2, 3a en 3 bleek voldaan te worden gezien het maatschappelijk belang Platform buitenlandse verzekeraars: benadeling door het verplichtende karakter 7

9 Nederlands kartelverbod, art 6 Mw - art.101 VWEU Art 6.1 Verboden zijn overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen, die er toe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Art 6.2 De krachtens het eerste lid verboden overeenkomsten en besluiten zijn van rechtswege nietig. 8

10 Nederlands kartelverbod, art 6 Mw - art.101 VWEU Art Het eerste lid geldt niet voor overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen (1) die bijdragen tot verbetering van de productie of van de distributie of tot bevordering van de technische vooruitgang mits (2) een billijk aandeel in de daaruit voortvloeiende voordelen de gebruikers ten goede komt, en (3) zonder nochtans aan de betrokken ondernemingen a) beperkingen op te leggen die voor het bereiken van deze doelstellingen niet onmisbaar zijn, of b) de mogelijkheid te geven, voor een wezenlijk deel van betrokken goederen en die de mededinging uit te schakelen. Art. 6.4 Een onderneming of ondernemersvereniging die zich op het derde lid beroept bewijst dat aan dat lid is voldaan. 9

11 2. OVERLEG OF NIET? 10

12 Overleg binnen het Verbond Voorstel verhoging grensbedrag tot Euro ,-- Afweging voor- en nadelen Resultaat: BBr blijft gehandhaafd Voorstellen om op termijn tot gefaseerde afschaffing te komen leidden tot besluit Sectorbestuur Schade op 3 februari 2012 om na een geleidelijke verhoging deze afschaffing in te voeren 11

13 Maar: 19 december 2012 besluit het Verbond tot afschaffing BBr, zonder enige fasering, voor nietparticulieren 12 juni 2013 wordt dit geformaliseerd Communicatie en overleg met stakeholders in de markt laat te wensen over: Strategie van een voldongen feit Overleg met VNAb en Adfiz leidt helaas tot niets Argumenten die destijds golden voor beperkt regres gelden kennelijk plotseling niet meer en dus ook geleidelijke invoering waar eerder ook binnen het Verbond voor werd gepleit van tafel 12

14 3. ARGUMENTEN VERBOND VAN VERZEKERAARS 13

15 Argumenten overtuigend? 1.Bevordering preventie 2. Toename brandschaden 3. Internationale concurrentie WAT VINDT U? 14

16 Argumenten overtuigend? 1. Preventie VOORBEELD TU DELFT Brand 13 mei 2008 Schadebedrag rond de ,-- Oorzaak: een elektrische storing door insijpeling van water in koffieautomaat door een zwakke verbinding in een waterleiding. Stel dat de installateur, een MKB bedrijf, heeft onzorgvuldig gehandeld of nagelaten. Wat gebeurt er dan? 15

17 Brand TU Delft 16

18 Argumenten overtuigend? IS DIT DE BESTE MANIER OM PREVENTIE TE BEVORDEREN? Clausuleringen in polissen en voorlichting/scholing niet effectiever? 17

19 Argumenten overtuigend? 2. Toename aantal brandschaden Zie rapport SEO- Schade Voorziening bij Brand- en Bouwveiligheid nr ( sept.2013), para 2.1.: Cijfers met betrekking tot brand zijn slechts beperkt en onvolledig beschikbaar.. Jaarlijks zijn er volgens CBS-cijfers ruim branden. Dit aantal neemt volgens deze cijfers af sinds Van de ruim branden met schade in 2011 hadden 91 branden schade van meer dan een miljoen euro. Het gaat bij deze grote branden om een gemiddeld geraamd schadebedrag van bijna 3,8 miljoen in 2011.Dit betreft verzekerde schade. Het aantal schommelt per jaar maar lijkt sinds 2007 een dalende trend weer te geven. Evenwel : cijfers van NIVRE over eerste helft 2013 geven een ander beeld nl. toename van grote brandschaden. De vraag is of dit structureel zo blijft. Conclusie: Eenduidig betrouwbaar cijfermateriaal is kennelijk niet beschikbaar. 18

20 Argumenten overtuigend? 3. Internationale concurrentie In de praktijk blijken ook in het buitenland weinig regresacties plaats te vinden. Accuraat cijfermateriaal is niet voorhanden. Dit argument lijkt dus niet echt onderbouwd. Wat is dus de mogelijke conclusie t.a.v. de echte redenen? 19

21 4. REDACTIE (ON) DUIDELIJK? 20

22 Is de BBr nu duidelijk? De inmiddels aangepaste toelichting geeft wat meer duidelijkheid dan de tekst van de regeling zelf. Voor particulieren en niet particuliere huurders, pachters, lessees, bruikleners, en bewaarnemers van de beschadigde zaak: geldt geen regres tenzij er sprake is van opzet of strafrechtelijke veroordeling etc. (art. 2.) Op niet particulieren (niet particuliere huurders dus uitgezonderd!) verhaal bij onzorgvuldig handelen of nalaten wat ook geldt voor een ieder die verantwoordelijk is voor onzorgvuldig handelende of nalatige personen Aanvankelijke verwarring over het mogelijk loslaten van het onzorgvuldigheidscriterium is verholpen: dit criterium blijft bestaan. 21

23 Is de BBr nu duidelijk? Vordering moet gebaseerd zijn op schuldaansprakelijkheid (art. 6:162 BW onrechtmatige daad). Dus de BBr ziet niet op contractuele aansprakelijkheid, maar geldt ook niet bij een aantal vormen van wettelijke aansprakelijkheid dit op grond van de tijdelijke regeling verhaalsrechten cf art 7:197 BW, zie art. 6:164 BW t/m 6:177 BW, te weten: Risico-aansprakelijkheid voor kinderen, dieren, niet ondergeschikten, gebrekkige zaken en opstallen, gevaarlijke stoffen, productenaansprakelijkheid en mijnbouw Geestelijke of lichamelijke tekortkoming of groepsaansprakelijkheid. 22

24 Tijdelijke regeling verhaalsrechten art. 6: 197 BW Deze inmiddels niet zo Tijdelijke regeling verhaalsrechten houdt dus een beperking van verhaalsmogelijkheden - in dit kader- voor verzekeraars in waarbij een aantal vormen van wettelijke aansprakelijkheid van subrogatie wordt uitgesloten, zie met name art. 6:197 lid 2 BW. NB 1 : art. 6:170 BW - aansprakelijkheid voor ondergeschikten - staat niet bij de in deze regeling opgenomen van subrogatie uitgezonderde artikelen. Logisch omdat art 7:962 BW, zie verder, in principe geen subrogatie op werknemers toestaat. NB 2: op grond van contractuele aansprakelijkheid kan een schadelijdende partij - uiteraard binnen de mogelijkheden van het contract - wel zijn schade op zijn contractspartij verhalen. 23

25 Voor de fijnproevers Art.6:197 BW lid 2: Rechten uit de artikelen 165,166,169,171,173,174,175,176,177 en 185, alsmede de afdelingen 4 van titel 6,4 van titel 11,1 van titel 14 en 4 van titel 19 van Boek 8 zijn niet vatbaar voor subrogatie. Het laatste vanaf alsmede betreft bepalingen in Boek 8 betreffen vorderingen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen door zee- en binnenvaartschepen, voertuigen en per spoor. NB: wel subrogatie bij artikel 6:197 BW, niet bij artikel 6:171BW. CRITERIUM: in hoeverre was er ondergeschiktheid? 24

26 25

27 Open deur Geen regres op basis van subrogatie als geen subrogatie kan plaatsvinden. Zie artikel 7:962 BW. dus niet op : verzekeringnemer, medeverzekerden, echtgenoten of geregistreerde partners niet van tafel en bed gescheiden), andere levensgezel, bloedverwanten in rechte lijn, werkgever of werknemer, of collega van een verzekerde, tenzij. 26

28 Wel subrogatie? Bij opzettelijk of roekeloos handelen van de dader of het verzaken door hem van bereddingsplicht. Er wordt dan geredeneerd: Stel dat verzekerde zo gehandeld zou hebben: was er dan dekking geweest? Zo niet dan wel subrogatie 27

29 Enkele scenario s binnen het kader van de BBr 1. Verzakkingsschaden in Loppersum als gevolg van gaswinning. Verhaal op NAM? 2. Zakelijke huurder van een naburig pand veroorzaakt branden daardoor ook schade aan het verzekerde pand: a) geen onzorgvuldig handelen b) wel onzorgvuldig handelen. 3. Een inleenkracht van een aannemer veroorzaakt brandschade aan het pand waaraan gewerkt wordt. 28

30 Enkele scenario s Antwoorden: 1. Geen verhaal van verzekeraars op grond van art. 7:197 BW waarin art. 7:177 BW ( mijnbouw etc.) van subrogatie wordt uitgezonderd 2. Verhaal op de zakelijke huurder is in deze situatie wel mogelijk bij onzorgvuldig handelen; immers het gaat niet om de huurder van het beschadigde pand 3. Art 6:76 BW aansprakelijkheid hulppersonen en art 6:197 BW. Conclusie is dat wel verhaal door verzekeraars op de hulppersoon mogelijk is, niet op de aannemer die de hulppersoon inschakelde nu aansprakelijkheid op basis van art. 6: 171 BW in art. 6: 197 BW van subrogatie is uitgesloten. Wel evt. verhaal door opdrachtgever op aannemer op basis van contract 29

31 Enkele scenario s Werknemer Piet veroorzaakt bij laswerkzaamheden in het bedrijf van zijn baas door onoplettendheid brand met als gevolg dat de loods en inventaris grotendeels door brand verloren gaan. Verzekeraars van zijn baas willen verhaal nemen op Piet op grond van de BBr. Kan dit? 30

32 Enkele scenario s Antwoord: Nee, dat kan niet nu op grond van art. 7:962 lid 3 BW in principe subrogatie niet plaatsvindt. 31

33 Enkele scenario s Als particuliere bestuurder rijdt Klaas door een stuurfout de loods van het bedrijf van Piet binnen en veroorzaakt een forse schade aan loods en inventaris. Kan de opstalverzekeraar van Piet die een uitgebreide dekking aan Piet biedt de schade verhalen op Klaas? En wat als Klaas de huurder van het beschadigde deel van de loods is en de schade door een vorkheftruck die Klaas bestuurt wordt toegebracht? 32

34 Enkele scenario s Antwoord: Ja, verhaal op Klaas (i.c. zijn WAM verzekeraar) is mogelijk Nee, niet wat betreft het gehuurde deel van de loods. De vraag is wel hoe ver zich dit uitstrekt. 33

35 Enkele scenario s Een afsluiter in pijpleiding tussen Rotterdam en Antwerpen waardoor ethyleen wordt gepompt barst als gevolg van onvoldoende zorg bij onderhoudswerkzaamheden en veroorzaakt een steekvlam en ontstaat een grote brand in een opslagloods op een naburig bedrijventerrein. De exploitant van de pijpleiding wordt door brandverzekeraars van het daardoor gedupeerd bedrijf aansprakelijk gesteld op basis van de BBr. Kan dit? 34

36 Enkele scenario s Antwoord: Op grond van art. 6:197 BW is art. 6:175 BW, in dit geval met name lid 3, van subrogatie uitgesloten als de vordering wat voor de hand ligt op deze wettelijke aansprakelijkheid is gebaseerd immers aansprakelijkheid is eenvoudig vast te stellen. Als verhaal op basis onzorgvuldig handelen dus op basis art 6:162 BW plaats vindt rijst de vraag: was dit personeel van de pijpleiding exploitant of niet? In het eerste geval valt dan wel veel te verhalen in het tweede geval vermoedelijk minder. Dit art. 6:175 BW heeft o.m. betrekking op het beroeps- of bedrijfsmatig gebruiken/vervoeren van gevaarlijke stoffen incl. de aansprakelijkheid van pijpleiding exploitanten. 35

37 Toelichting bij de BBr omzeilen brandverzekeraar Als een benadeelde rechtstreeks de aansprakelijke partij of diens aansprakelijkheidsverzekering aanspreekt voor een schade die op grond van de BBr 2014 voor rekening van een brandverzekeraar zou zijn gebleven als die schade direct bij de brandverzekeraar zou zijn gemeld zal de aansprakelijkheidsverzekeraar de benadeelde de schade vergoeden. De brandverzekeraar vergoedt vervolgens het betaalde aan de aansprakelijkheidsverzekeraar. Vraag: Wat doet de AVB verzekeraar met het eigen risico onder de AVB polis? Wat als de aansprakelijkstelling op basis van contract gebeurt? 36

38 Toelichting bij de BBr omzeilen brandverzekeraar Antwoord: Antwoord op de eerste vraag lijkt te zijn dat de verzekeraar het eigen risico vervolgens bij zijn verzekerde in rekening brengt Antwoord op de tweede vraag: het moet binnen het uitgangspunt van de BBr nl. wettelijke aansprakelijkheid op grond van onzorgvuldigheid passen 37

39 Toelichting omzeilen brandverzekeraar Volgens art. 4 BBr zijn regresclausules niet toegestaan. Onduidelijk is wat er in de praktijk zou gebeuren als een opstalverzekeraar toch naar de aansprakelijke partij verwijst in situaties waarin de BBr geen regres zou toestaan. Ook de benadeelde kan er voor kiezen niet zijn opstalpolis maar de aansprakelijke partij en dus diens AVB verzekeraars aan te spreken. In dat geval geldt wat in de toelichting staat onder omzeilen brandverzekeraar. Dit biedt hem wellicht soms (nl afhankelijk van wat er te verhalen valt) wat meer zekerheid als onduidelijk is of op grond van de BBr de schade voor rekening van de opstalverzekeraar zou moeten blijven. 38

40 Redactie duidelijk? Art. 7.2 BBr Hierin staan definities van wat onder een brandverzekering verstaan moet worden. Opmerkelijk is de vermelding overstromingsverzekering. Kennelijk is vergeten dit na het niet toestaan door de ACM van de door het Verbond voorgenomen overstromingspool te schrappen. Nog opmerkelijker is het vermelden van stormschades in de lijst Q & A s van het Verbond bij de vraag om welk types schades het gaat. Verhaal op wie na stormschade? Zie het volgende antwoord. 39

41 Verhaal stormschades op.. Aeolus!!! 40

42 5. GEVOLGEN VOOR DE GROOT-ZAKELIJKE MARKT, HET MKB, HET INTERMEDIAIR EN ANDERE PARTIJEN 41

43 Gevolgen BBr 2014 voor stakeholders Het inschatten van de maximale schadekans voor bedrijven die geconfronteerd worden met de BBr 2014 is in veel gevallen zeer moeilijk. Met name geldt dit voor bedrijven die voor veel uiteenlopende opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. De groot-zakelijke markt beschikt vaak al over dekkingen van meer dan Euro 10 mio maar ook dit kan in de praktijk onvoldoende blijken. Met name het MKB zal een grote onzekerheid kunnen ervaren over het economisch verantwoord afdekken van de risico s. Een adequate verzekerde som, als die al mogelijk is, kan meer dan de gehele winst van een MKB bedrijf opsouperen. 42

44 Gevolgen BBr 2014 (vervolg) Niet uit te sluiten is dat banken vanuit interne risico management voorschriften nog minder bereid tot financiering zullen zijn uit angst voor onvoldoende AVB dekking bij hun clienten en dus voor hen verhoogd risico. Het intermediair staat ook voor een soms vrijwel onmogelijke taak om goede adviezen mbt te verzekeren bedragen te geven. De zorgplicht van het intermediair wordt in ieder geval zwaarder en daarmee ook de beroepsaansprakelijkheids-exposure. De veronderstelde matiging van claims door rechters is geen op voorhand vaststaand feit. Art. 6:109 BW: de rechter kan matigen indien een volledige schadevergoeding tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden. Kan is niet zal. 43

45 Gevolgen BBr 2014 (vervolg) Conclusie: Veel onzekerheid voor vrijwel alle betrokkenen die bij een geleidelijke aanpassing naar bv Euro 2,5 mio of Euro 5 mio als limiet voor regres voorkomen had kunnen worden. Opmerkelijk is dat de politiek hier niet op ingesprongen is. Invloed van het Verbond op VNO/NCW? Is de belangrijkste reden voor de aanpassing BBr een gewenste verhoging van premie? Voor een aantal verzekeraars is dat evenwel vestzak-broekzak. 44

46 Nog even een korte samenvatting BBr Geen regres op particulieren behalve bij opzet, veroordeling wegens misdrijf en aanrijding/aanvaringsschade. 2. Geen regres op zakelijke huurders van de beschadigde opstal etc. 3. Vereist: onzorgvuldig handelen waaronder een ieder die verantwoordelijk is voor onzorgvuldig handelende personen maar 4. Geen regres op aannemers voor hun inleen/inhuurkrachten of onderaannemers dat wil zeggen niet ondergeschikten, die in hun opdracht werkzaamheden verrichten, art. 6:171 BW 45

47 Vervolg En voorts: Verhaal is soms wel mogelijk op basis van de contractuele aansprakelijkheid van bijvoorbeeld de (hoofd)aannemer, maar niet uit hoofde van zijn wettelijke aansprakelijkheid van art. 6:171 BW Geen regres op grond van art. 7:962 BW, zoals jegens medeverzekerden en eigen werknemers 46

48 Gevolgen BBr - zijn er de winnaars? Advocaten? Experts? Verzekeraars? Toch ook het intermediair? Sommige verzekerden? 47

49 En dan de grote publiekscampagne van het Verbond: IN EEN WERELD ZONDER VERZEKERINGEN... FIJN DAT WE VERZEKERD ZIJN. maar goed verzekerd??? 48

50 6. HOE OP TE VANGEN? 49

51 Opvangmogelijkheden 50

52 Opvangmogelijkheden Gebruik van algemene voorwaarden waarin aansprakelijkheidsbeperking is opgenomen Dit werkt niet altijd: Wanneer bijvoorbeeld niet? Opnemen vrijwaringsclausules in het desbetreffende contract Zal dit altijd lukken? Afstand van verhaal in de opstalpolis Waarom zal dit maar beperkt soelaas bieden? Medeverzekering onder de opstalpolis (Art. 7:962 BW) (zie vorig punt) 51

53 Opvangmogelijkheden Preventie info vanuit het Verbond van Verzekeraars: zie en preventietips voor Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB) https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsbranche/publicaties/publicaties/preventietips%2 0Bedrijfsaansprakelijkheid%20(mei%202013).pdf 52

54 Voorzichtige conclusies Nu verzekeraars in heel veel gevallen de gedekte AVB limiet willen verhogen tot ,-- zal de rechter dat hopelijk in veel gevallen als richtlijn voor een toe te passen matigingsrecht met name voor het MKB hanteren Het afdekken van hogere bedragen zal in veel gevallen tot een voor het MKB onredelijke premieverhoging leiden als verzekeraars dat al zouden aanbieden Verzekeraars kunnen wellicht ook medeverantwoordelijk gehouden worden indien de dekking onvoldoende blijkt De BBr 2014 brengt een extra adviesplicht voor het intermediair mee, wat ook extra kansen biedt Dit advies kan het beste in een persoonlijk gesprek met de klant plaatsvinden TENSLOTTE: DEZE PRESENTATIE GEEFT SLECHTS EEN OPINIE WEER WAAR GEEN RECHTEN AAN KUNNEN WORDEN ONTLEEND 53

Toelichting AVB Polisvoorwaarden voor bedrijven en beroepen

Toelichting AVB Polisvoorwaarden voor bedrijven en beroepen Polisvoorwaarden 542-04 Toelichting AVB Polisvoorwaarden voor bedrijven en beroepen Wegwijzer 1 Doel van de toelichting 2 Toelichting op artikel 1 Begrippen 3 Toelichting op artikel 2 Algemene omschrijving

Nadere informatie

Extra informatie versie mei 2014

Extra informatie versie mei 2014 Extra informatie versie mei 2014 Hoofdstuk 1 Verzekeren 1 Jonge vrouw veiligst 2 Vrijdag de 13de blijkt geen brokkendag 3 Risico en onzekerheid 4 Schade- of sommenverzekering 5 Werkgever ontoereikend verzekerd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 759 Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

Regresrecht: een onderzoek naar de verhaalsgerechtigde derden die kunnen ageren na het opzettelijk toebrengen van letsel.

Regresrecht: een onderzoek naar de verhaalsgerechtigde derden die kunnen ageren na het opzettelijk toebrengen van letsel. De uitgeklede dader Regresrecht: een onderzoek naar de verhaalsgerechtigde derden die kunnen ageren na het opzettelijk toebrengen van letsel. Sandro Botticelli (1445-1510), Il regresso di Judite Galeria

Nadere informatie

De zzp'er: een (arbeidson)geval apart

De zzp'er: een (arbeidson)geval apart De zzp'er: een (arbeidson)geval apart Mr. C. B I a n k e n en m r. A. H. M. van N o o r t * Op 23 maart 2012 heeft de Hoge Raad meer duidelijkheid gegeven over de vraag of een zzp'er onder het toepassingsbereik

Nadere informatie

Schaderegeling schuldloze derde. Bedrijfsregeling no. 7

Schaderegeling schuldloze derde. Bedrijfsregeling no. 7 Schaderegeling schuldloze derde Bedrijfsregeling no. 7 Afdeling Motorrijtuigen van het Verbond van Verzekeraars Afdeling Transport van het Verbond van Verzekeraars Afdeling Algemene Aansprakelijkheid van

Nadere informatie

Risicoaansprakelijkheid als vervanging van overheidstoezicht in de bouw?

Risicoaansprakelijkheid als vervanging van overheidstoezicht in de bouw? Risicoaansprakelijkheid als vervanging van overheidstoezicht in de bouw? Een verkennend onderzoek naar een effectief en efficiënt kaderstellend instrument voor kwaliteitsborging in de bouw in opdracht

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en Aansprakelijkheidsrisico

Vrijwilligerswerk en Aansprakelijkheidsrisico Vrijwilligerswerk en Aansprakelijkheidsrisico Rapport uitgebracht ten behoeve van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Lokaal Beleid, Contactpersonen: A. den Hoed E. van den Hout

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van schade door letsel en overlijden te verruimen MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk?

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van ARAG Rechtsbijstand Roermond

Nadere informatie

Kwalitatieve aansprakelijkheid van ouders voor minderjarige kinderen

Kwalitatieve aansprakelijkheid van ouders voor minderjarige kinderen Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Groningen Academiejaar 2012-2013 Kwalitatieve aansprakelijkheid van ouders voor minderjarige kinderen Document: Masterscriptie Auteur: K. Moekotte Studentnummer:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Bijlage bij nr. 9 Weekblad van 8 maart 2012 Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade

Nadere informatie

Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad.

Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad. Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad. Scriptie Nederlands recht (R23.313) van: naam : Mevr. J.E. Teeling straat en huisnummer :

Nadere informatie

Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten

Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten Enige aspecten van aansprakelijkheid van de financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten M r. E. N e d e r l o f - W o u t e r s v a n d e n O u d e n w e i j e r e n m r. F. v a n d e

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en r e c h t s b i j s t a n d

Aansprakelijkheid en r e c h t s b i j s t a n d Aansprakelijkheid I n d i t o n d e r d e e l w o r d t d e l e z e r i n z i c h t v e r s c h a f t i n h e t o n d e r w e r p a a n s p r a k e l i j k h e i d s - en rechtsbijstandverzekeringen. De

Nadere informatie

RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D

RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072

Nadere informatie

De Aansprakelijkheidsfactor Verzekering

De Aansprakelijkheidsfactor Verzekering De Aansprakelijkheidsfactor Verzekering Een onderzoek naar de invloed van verzekeringen op aansprakelijkheid. D.H. Nauta De Aansprakelijkheidsfactor Verzekering Een onderzoek naar de invloed van verzekeringen

Nadere informatie

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd?

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Moet aan organisaties een plicht worden opgelegd om de aansprakelijkheid van hun vrijwilligers te verzekeren? Een vergelijking met de Belgische vrijwilligerswet

Nadere informatie

Hoe trek je de CAR...

Hoe trek je de CAR... Hoe trek je de CAR... en andere verzekeringen in de bouw Een praktische gids voor verzekeringsambtenaren Verzekerings Platform Overheden Hoe trek je de CAR... en andere verzekeringen in de bouw VPO Werkgroep

Nadere informatie

Kleine ondernemer, kleine bescherming?

Kleine ondernemer, kleine bescherming? Kleine ondernemer, kleine bescherming? Een onderzoek naar de (verbetering van de) bescherming van de kleine ondernemer tegen onredelijke incassokosten. Student: dhr. M. Breukers Studentnummer : 850060124

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl Dienstenwijzer > Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Inleiding Geachte heer, mevrouw, Deze dienstenwijzer informeert u over Koekenberg Van Vuuren B.V.,

Nadere informatie

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft in een groot aantal uitspraken stelling genomen tegen de verwijzing van een schuldloze derde door

Nadere informatie

Twaalfhoven-Railwaypassagiers (1970) Guliker-AGO I (1980) Guliker-AGO II (1982) RVS-Van Scharenburg (1991)

Twaalfhoven-Railwaypassagiers (1970) Guliker-AGO I (1980) Guliker-AGO II (1982) RVS-Van Scharenburg (1991) Twaalfhoven-Railwaypassagiers Het Hof heeft de voorwaarden van de onderhavige ongevallenverzekering aldus (1970) uitgelegd, dat het niet kennisgeven van een ongeval aan verweerster binnen 3 maal 24 uur

Nadere informatie

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008 piv Bulletin 4 Inhoud Pagina 1 Voordeelsverrekening ex art. 6:100 AOV Pagina 5 Aansprakelijkheid wegens goed werkgeverschap Pagina 10 Aansprakelijkheid wegens schending zorgplicht Pagina 15 Collaborative

Nadere informatie

De economische rationale van het (nieuwe) verzekeringsrecht

De economische rationale van het (nieuwe) verzekeringsrecht De economische rationale van het (nieuwe) verzekeringsrecht Louis Visscher * 1. Inleiding Op 1 januari 2006 is het nieuwe verzekeringsrecht in werking getreden. Titel 7.17 BW vervangt de oude regeling

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden All In Verzekeringspakket Rechtsbijstand Particulier 0408

Aanvullende Voorwaarden All In Verzekeringspakket Rechtsbijstand Particulier 0408 Inhoudsopgave Artikel 1. Doel van een Rechtsbijstandverzekering Gezin Artikel 2. Uitvoering van rechtsbijstand 2.1 SRK Rechtsbijstand 2.2 Belangenconflicten Artikel 3. Wie kunnen een beroep op deze rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Bij de conversie naar een elektronisch beschikbaar document zijn er kleine tekstuele en inhoudelijke wijzigingen aangebracht. (RedCom).

Bij de conversie naar een elektronisch beschikbaar document zijn er kleine tekstuele en inhoudelijke wijzigingen aangebracht. (RedCom). 11 WETGEVING 11.5 PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID Auteur: Mr. A.L.Schmid 1992 Bij de conversie naar een elektronisch beschikbaar document zijn er kleine tekstuele en inhoudelijke wijzigingen aangebracht. (RedCom).

Nadere informatie