BESTEK BBEPP-2013-JVH WEBDESIGNBUREAU BIO BASE EUROPE. Bio Base Europe Pilot Plant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK BBEPP-2013-JVH-0320-67 WEBDESIGNBUREAU BIO BASE EUROPE. Bio Base Europe Pilot Plant"

Transcriptie

1 BESTEK BBEPP-2013-JVH WEBDESIGNBUREAU BIO BASE EUROPE Overheidsopdracht van diensten Algemene offerteaanvraag Bio Base Europe Pilot Plant AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDEND AMBTENAAR VOORWERP GUNNINGSWIJZE WIJZE VAN PRIJSBEPALING AFGEVEN OFFERTES Informatievergadering CPV BBEU Ivzw - Bio Base Europe Ivzw Rodenhuizekaai 1, B-9042 Gent Jochem Van Hove Meerjarige open overeenkomst (4 jaar) voor de aanstelling van een webdesignbureau voor het design, de ontwikkeling, de consultancy en het onderhoud en hosting van de websites Ten behoeve van de Bio Base Europe Ivzw, de Bio Base Europe Pilot Plant vzw en Ghent Bio Energy Valley vzw. Algemene offerteaanvraag Gemengde opdracht Uiterlijk op datum 17/05/2013om 10:00 op het volgend adres: Bio Base Europe Pilot Plant, Rodenhuizekaai 1, B Gent Verplichte informatievergadering wordt georganiseerd op donderdag 2 mei om 10:00 uur. U wordt vriendelijk verzocht uw deelname per aan de leidende dienst mee te delen Diensten voor het ontwerpen van websites Opgemaakt te Gent op

2 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Afwijkingen van de AAV Voorwerp van de opdracht Aanbestedende overheid, leidende dienst en leidende ambtenaar Wijze van aanbesteding Documenten van toepassing op de opdracht Selectiecriteria Offertes... 8 Gunningscriteria Prijzen Borgstelling Uitvoering Keuringen en opleveringen Betalingsmodaliteiten Bijzondere bepalingen BIJLAGE 1 INSCHRIJVINGSBILJET BIJLAGE 2 TECHNISCHE BEPALINGEN BBEPP-2012-JVH /08/2012 2/ 31

3 Gebruikte afkortingen BS: Belgisch Staatsblad De wet: Wet van 24 december 1993 (BS van 22 januari 1994), betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. KB: Koninklijk Besluit KB1: KB van 8 januari 1996 (BS van 26 januari 1996), betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. KB2: KB van 26 september 1996 (BS van 18 oktober 1996), tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies van openbare werken, en zijn bijlage die de algemene aannemingsvoorwaarden bepaalt voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies van openbare werken. AAV: Bijlage bij KB2 - De Algemene Aannemings Voorwaarden Art: Artikel Bijl: Bijlage Par: Paragraaf Aanh: Aanhangsel PV: Proces-Verbaal Ref: Referentie BBEPP-2012-JVH /08/2012 3/ 31

4 1 Afwijkingen van de AAV Geen 2 Voorwerp van de opdracht Meerjarige open overeenkomst ( ) voor het design, de ontwikkeling, consultancy en het onderhoud en hosting van de websites van Bio Base Europe Ivzw en van de Bio Base Europe Pilot Plant. 2.1 Vaste opdracht Design en ontwikkeling nieuwe biobasenwe.org website De opdrachtnemer staat in voor het volledige ontwerp en de lancering van de website volgens de functionaliteiten en inhoudseisen conform de technische specificaties in bijlage Onderhoud Onderhoudscontract voor de nieuwe en de bestaande website ( ) voor het verhelpen van bugs, telefonische CMS support, Upgrade CMS engine, Hosting Hosting van de nieuwe en de bestaande (www.bbeu.org) website Documentatie en opleiding (voor de nieuwe website) De opdrachtnemer voorziet in een kwalitatieve CMS opleiding en een CMShandleiding voor de content managers. 2.2 Opdracht in regie (voor de nieuwe en de bestaande website) Copywriting Engelstalige teksten worden aangeleverd door de opdrachtgever. De teksten worden gecopywrite (in functie van de zoekwoorden) door de opdrachtnemer. Vertalingen worden door het BBEPP extern communicatiebureau aangeleverd en door de opdrachtnemer op de site geplaatst. BBEPP-2012-JVH /08/2012 4/ 31

5 Consultancy SEO consultancy na de lancering. Update van websites Proofreading, input van tekst, aanpassing vaste layout Voor de volledige omschrijving van de dienstverlening zie technische specificaties in bijlage 2.3 Opzegtermijn De overeenkomst is voor een periode van 4 jaar met stilzwijgende jaarlijkse verlenging vanaf de sluiting van de overeenkomst. Ze is door elke partij altijd opzegbaar mits naleving van een opzeggingstermijn van drie maanden. Het voorziene opgegeven aantal uren en taken in regie betreft een raming over VIER jaar. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor van deze vermoedelijke hoeveelheden af te wijken zonder recht op schadevergoeding van de opdrachtnemer. CPV nummer: Diensten voor het ontwerpen van websites 3 Aanbestedende overheid, leidende dienst en leidende ambtenaar 3.1 Aanbestedende overheid De aanbestedende overheid is de Bio Base Europe Ivzw. De aanbestedende overheid is de enige verantwoordelijke gesprekspartner en dus de enige bevoegde autoriteit voor het wijzigen van de opdracht en om te beslissen over eventuele problemen die zich stellen bij de uitvoering. De aanbestedende overheid wordt vertegenwoordigd door de Leidende dienst. BBEPP-2012-JVH /08/2012 5/ 31

6 3.2 Leidende dienst De leidende dienst voor deze opdracht is: Jochem VAN HOVE Bio Base Europe Pilot Plant Rodenhuizekaai 1 B Gent Tel Fax Mob WEBSITE: 3.3 Leidende ambtenaar De leidende ambtenaar voor deze opdracht is: Katrien Molders Bio Base Europe Ivzw Rodenhuizekaai 1 B Gent Tel Fax Mob WEBSITE: BBEPP-2012-JVH /08/2012 6/ 31

7 De leidende ambtenaar heeft het volgende mandaat: - De leidende ambtenaar is gemachtigd alle schikkingen, binnen de door dit bestek vastgestelde limieten, te treffen teneinde de goede uitvoering van het contract toe te laten. - Het is de leidende ambtenaar in geen enkel geval toegelaten de modaliteiten (bvb. leveringstermijnen, ) of de inventaris (bv. hoeveelheden) van het contract te wijzigen, zelfs indien de financiële impact nul of negatief zou zijn. - Elke belofte, wijziging of afspraak die afwijkt van de voorwaarden van het bestek en die niet door AANBESTEDENDE OVERHEID is betekend, is door beide partijen als nietig te beschouwen. 4 Wijze van aanbesteding De overeenkomst voor deze opdracht wordt gesloten op basis van een algemene offerte aanvraag. Er wordt de aandacht op gevestigd dat deze procedure geen onderhandelingen toelaat. 5 Documenten van toepassing op de opdracht Onderhavige opdracht is onderworpen aan de algemene reglementering inzake overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. Elke inschrijver wordt geacht de beschikkingen te kennen en te aanvaarden, die in de volgende wettelijke en reglementaire teksten vermeld staan. Het volgen van deze procedure verplicht niet automatisch tot het toewijzen van de opdracht. De aanbestedende overheid kan de opdracht intrekken of de procedure herbeginnen, indien nodig op een andere manier. Van toepassing zijn de wetgeving op de overheidsopdrachten, in het bijzonder: - De wet - KB1 - KB2 Deze documenten zijn beschikbaar via internet op 6 Selectiecriteria 6.1 Uitsluitingscriterium - Sociale zekerheidsverplichtingen KB1 Art. 69, &2, 5 (diensten) In toepassing van Art 68 (diensten) van het KB1, zal de aanbestedende overheid, voorafgaand aan de gunning, overgaan tot een kwalitatieve selectie BBEPP-2012-JVH /08/2012 7/ 31

8 van de inschrijvers, op basis van het Art 69,&2, 5 (diensten) van het KB1 en het Art 90 van het KB1, 3 indien hij Belg is, 4 indien hij buitenlander is. Hiervoor zal de inschrijver door het deelnemen aan de opdracht impliciet verklaren dat hij zich niet in een situatie van uitsluiting bevindt wat betreft de sociale zekerheidsverplichtingen. Indien de inschrijver een buitenlandse inschrijver is, dient hij een document toe te voegen van zijn situatie. Wanneer een document of getuigschrift niet uitgereikt werd in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder ede of een plechtige verklaring van de betrokkene vóór een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. Ook voor Belgische inschrijvers zullen de uitsluitingscriteria in eerste instantie bewezenworden door een verklaring op eer ingevuld door de inschrijver. Naar aanleiding van detoewijzing van de opdracht zal de aanbestedende overheid de juistheid van de verklaringop eer nagaan via consultatie van digiflow (internettoepassing om deuitsluitingscriteria bij inschrijvers na te gaan). Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art Economische en financiële draagkracht verlangde bewijsstukken (Art. 70, 1 e, 2 e, 3 e KB1) Wat betreft de beoordeling van de financiële en economische draagkracht wordt voor de kwalitatieve selectie van de kandidaat-inschrijvers gevraagd: - een geldig bewijs van verzekering tegen gebruikelijke beroepsrisico s met vermelding van begin- en einddatum. (document 1) - een verklaring voor de laatste afgelopen drie boekjaren van zijn totale omzet en zijn specifieke omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, op te geven. Dit betreft de omzet van de kandidaat-vennootschappen. Deze specifieke omzet zal betrekking hebben op het ontwikkelen van websites. 6.3 Technische bekwaamheid van de inschrijver - vereiste bewijsstukken bij de inschrijving te voegen (Art. 71, 2 e, KB1) Om de technische bekwaamheid van de dienstverlener na te gaan wordt in het kader van de kwalitatieve selectie van de inschrijvers gevraagd: - een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting en de omvang van het kader weergeeft voor de laatste drie jaar, samen met een huidig organogram van de organisatie. Hierbij moet ook duidelijk aangegeven worden welk percentage van de personeelsbezetting binnen de Benelux verantwoordelijk is voor het type opdracht waarvan sprake (profielen als BBEPP-2012-JVH /08/2012 8/ 31

9 analist/designer/ontwikkelaar/projectleider/enz.), en hun inzetbaarbaarheid voor deze opdracht ( document 2) - minimum 3 gelijksoortige referenties die de kandidaat heeft uitgevoerd gedurende de laatste drie jaar. (document 3) De implementaties die als referenties worden opgegeven moeten afgerond zijn en nog steeds live staan, m.a.w. er moeten duidelijke resultaten kunnen worden beschreven en bekeken worden. Per referentie (max. 1 A4) dient volgende indeling te worden gebruikt: Korte beschrijving inhoud project: URL: Relevantie voor deze nieuwe opdracht: Sector: Problematiek: Datum installatie en implementatie: Duurtijd implementatie: Gebruikte technologie: Budget: Contactpersoon: Telefoonnummer: BBEPP-2012-JVH /08/2012 9/ 31

10 7 Offertes 7.1 Voorstelling en aantal exemplaren De offerte zal verplicht bestaan uit twee fysisch gescheiden luiken zoals hieronderbeschreven en waarbij één exemplaar van elk de vermelding ORIGINEEL zal dragen.enkel dit exemplaar zal gelden in geval van discordantie tussen de exemplaren Het administratief en financieel luik Dit luik zal opgesteld worden in TWEE exemplaren en zal opgesteld worden conform hetmodel in bijlage 1. De offerte en de inventaris worden in één exemplaar en 2 kopieën (art. 103 KB van 8 januari 1996) opgemaakt op de daartoe bestemde documenten bij dit bestek gevoegd. Elke offerte die op een ander document is opgemaakt valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die op ieder document moet verklaren dat het document conform het bij het bestek behorende model is. Een dergelijk document moet volgende formule vermelden : "Ik, ondergetekende verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het (de) door de opdrachtgever verstrekte offerteformulier(en) en inventaris(sen), en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgestelde model moet als niet geschreven beschouwd worden." Het technisch luik Het technisch luik zal worden opgesteld in DRIE exemplaren. Dit luik beschrijft op eenduidige wijze alle aspecten van de dienstverlening. Geen enkele prijs mag vermeld worden in het technisch luik. 7.2 Taal De inschrijver dient zijn offerte in het Nederlands in. Alle latere briefwisseling en contacten tussen de inschrijver en het bestuur verlopen in het Nederlands en het Engels. De voertaal voor het uitvoeren van de gevraagde functies is het Nederlands en het Engels. BBEPP-2012-JVH /08/ / 31

11 7.3 Indienen en opening der offertes Datum en uur: 17 mei 2013 om 10:00 uur Plaats voor het openen der offertes: bij de leidende dienst (zie Par 3.2) Indienen van de offertes Ofwel aan de ambtenaar van de AANBESTEDENDE OVERHEID, aanwezig op de plaats van de opening van de offertes, vooraleer de zitting voor geopend verklaard wordt. Ofwel per drager in het bureau van de Aanbestedende overheid vermeld in Par 3.1. hiervoor, tot UITERLIJK 1 uur voor het voorziene openingsuur. In dat geval geldt het ontvangstbewijs, door een ambtenaar van de AANBESTEDENDE OVERHEID gedateerd en ondertekend, als rechtsgeldig. Hetzij met de Post volgens de voorwaarden voorzien door Art. 104 van het KB1. Bestek BBEPP-2013-JVH Omslagen voor het indienen der offertes De offertes die per post worden verzonden dienen zich in een dubbele omslag tebevinden (zie Art. 104 van het KB1). 7.5 Gestanddoeningstermijn van de offerte De inschrijver blijft door zijn offerte gebonden gedurende een termijn van 60 kalenderdagen. Deze termijn begint te lopen vanaf het afsluiten van de inschrijvingen. 7.6 Verplichte informatievergadering Op donderdag 2 mei 2013 om 10 u vindt er een verplichte infovergadering plaats in de Rodenhuizekaai te 9042 Desteldonk op de 1ste verdieping in Bacillus, waarbij alle uiterlijk op 22 april ingediende vragen (24 d na publicatie) van de belangstellenden over deze algemene offerteaanvraag worden beantwoord. De vragen worden gesteld per mail via het adres van de leidende dienst. Het bewijs van aanwezigheid zal na de informatievergadering overhandigd worden. BBEPP-2012-JVH /08/ / 31

12 8 Gunningscriteria De AANBESTEDENDE OVERHEID kiest de regelmatige offerte waarvan zij oordeelt dat zij de meest interessante is, rekening houdend met de volgende gunningscriteria en hun respectieve weging: 1. Prijs: 40 punten De beoordeling van het criterium prijs zal zijn gebaseerd op de aangeboden forfaitaire prijs en de prijs voor deraming voor de diensten in regie voor 4 jaar. De laagste prijs krijgt de maximum score, daarna systeem van procentuele aftrek (regel van drie). 2. Plan van aanpak 10 punten - Projectplan nieuwe website (Meetings, Ontwikkeling) ( 8 punten) - Procedure voor updates en problemen ( 2 punten) 3. Kwaliteit 40 punten - Navigatiestructuur nieuwe site (10 punten) - Kleurpallet nieuwe site ( 3 punten) - Voorstel Font nieuwe website ( 2 punten) - Bestaande realisaties Concept & Esthetiek (25 punten) : 3 sites met 3 verschillende stijlen die zullen beoordeeld worden op Functionaliteiten m.b.t. interactie en participatie (5 punten); Esthetisch karakter (typografie, lay-out, structuur, Pagina opbouw, functionaliteitenper subsite (15 punten); Integratie van multimedia (5 punten); De Kwaliteit zal per subitem beoordeeld worden volgens volgend waardesysteem 1) Waardeoordeel Punten: Uitstekend 10/10 Zeer goed 8/10 Voldoende 6/10 Matig 4/10 Zwak 2/10 Ontbrekend 0/10 De scores zullen dan volgens de weging omgerekend worden. BBEPP-2012-JVH /08/ / 31

13 4. Timing (10 punten) Gelieve voor deze weging een timeline te geven voor de ontwikkeling en het online plaatsen van de website vanaf de sluiting van de overeenkomst. Kortste termijn krijgt maximum aantal punten. Daarna 2 punten aftrek per week extra. 9 Prijzen 1. Prijsbepaling Ten aanzien van de vaststelling van de prijzen, wordt onderhavige overeenkomst beschouwd als een gemengde opdracht. De opdracht wordt uitgevoerd tegen globale prijs (forfaitair) en tegen prijslijst. In deze prijs zijn alle kosten, verplaatsingsonkosten, inbegrepen in overeenstemming met artikel 67 (diensten) van de AAV. 2. Prijscontrole (conform Art. 88 van KB1) De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om prijscontroles uit te voeren op alle mogelijke boekhoudkundige stukken en door middel van onderzoeken ter plaatse. 3. Prijsherziening(conform Art. 13van KB2) Op onderhavige opdracht is geen prijsherziening van toepassing 4. Vermoedelijke hoeveelheden Zoals hoger toegelicht maken de diensten van onderhavige opdracht ook het voorwerp uit van een bestelopdracht op afroep. Dit betekent dat de aanbestedende overheid, afhankelijk van de behoeften bestellingen kan plaatsen overeenkomstig de bepalingen van het bestek. De hoeveelheden opgenomen in de inventaris binden de aanbestedende overheid evenwel op geen enkele wijze. Over de daadwerkelijk te bestellen hoeveelheden kan door de aanbestedende overheid op dit ogenblik immers geen garantie worden verleend. Aan de opdrachtnemer wordt dan ook geen recht op een minimaal te bestellen hoeveelheid verleend. BBEPP-2012-JVH /08/ / 31

14 10. Borgstelling Voor deze opdracht wordt een borgstelling van 5 % van het totaalbedrag van de vaste opdracht afgerond naar het hogere tiental gevraagd 1. Bedrag De borgstelling voor deze opdracht bedraagt 5% van het jaarbedrag, BTW NIET inbegrepen. Binnen de dertig kalenderdagen die volgen op de betekening van het contract dient de aannemer het bewijs te leveren aan de aanbestedende overheid dat de borg gesteld werd. De termijn wordt opgeschort tijdens de sluitingsperiode van de onderneming van de aannemer voor de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen die op reglementaire wijze of in een algemeen bindende collectieve arbeidsovereenkomst werden bepaald. In het geval van een borgstelling in speciën, dient de overschrijving uitgevoerd te worden op bankrekening van de Deposito- en Consignatiekas (Wetstraat 71, 1040 BRUSSEL, Tel 02/ , Fax 02/ ). De borgstelling kan ook gedaan worden via een bankwaarborg of één van de wijzen voorzien in Art 5 Par 3 van de AAV. 2. Vrijgave van de borgstelling De borgstelling zal enkel op vraag van de contractant kunnen vrijgegeven worden door de aanbestedende overheid bij de goedkeuring van de definitieve oplevering. 11. Uitvoering 1. Kwaliteit van uitvoering De kwaliteit van de dienstverlening zal conform de goedgekeurde offerte in overeenstemming met de bestek bepalingen worden geëvalueerd. Indien de dienstverlening kwalitatief niet voldoet, zal de aanbestedende overheid het contract kunnen beëindigen. 2. Start contract: Onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst BBEPP-2012-JVH /08/ / 31

15 3. Duur van de overeenkomst De overeenkomst is voor 4 jaar 4. Plaats van dienstverlening De diensten zullen worden uitgevoerd op het adres van de leverancier, met opvolgingsmeetings bij de BioBase Europe ivzw- Rodenhuizekaai Gent (Desteldonk) 12. Betalingsmodaliteiten 1. Voor de vaste opdracht Betaling 50 kalenderdagen na lancering van de nieuwe BioBaseNWE.org website 2. Voor de dienstverlening in regie De prestaties van volgende juridische entiteiten Bio Base Europe Ivzw Bio Base Europe Pilot Plant vzw Ghent Bio Energy Valley vzw worden afzonderlijk gefactureerd. De facturen worden allemaal verzonden naar het volgende adres: Bio Base Europe Pilot Plant vzw Rodenhuizekaai Gent ( Desteldonk) De facturen worden door de opdrachtnemer overgemaakt aan de leidende dienst die er de vermelding Gelezen en goedgekeurd zal op aanbrengen. De betaling zal gebeuren binnen de 50 kalenderdagen vanaf het ogenblik dat de leidende ambtenaar in het bezit is van de regelmatig opgemaakte factuur BBEPP-2012-JVH /08/ / 31

16 (vermelding van gepresteerde dagen met voorwerp) die alle eventueel vereiste bescheiden dient te bevatten. De facturen worden door de opdrachtnemer overgemaakt aan de leidende dienst die er de vermelding Gelezen en goedgekeurd zal op aanbrengen. De betaling zal gebeuren binnen de 50 kalenderdagen vanaf het ogenblik dat de leidende ambtenaar in het bezit is van de regelmatig opgemaakte factuur( vermelding van gepresteerde dagen met voorwerp) die alle eventueel vereiste bescheiden dient te bevatten. 13. Keuringen en opleveringen 1 Voorlopige oplevering Zie AAV Art. 19 (Einde van de opdracht). Er zal een gedeeltelijke voorlopige oplevering gebeuren na lancering van de website. De leidend ambtenaar zal binnen vijftien kalenderdagen na de aanvraag van de contractant een proces-verbaal van voorlopige oplevering opstellen. 2 Definitieve oplevering Binnen de 30 dagen na de datum van het verstrijken van de waarborgtermijn ( bugs in de programmatie van de website) wordt de website definitief opgeleverd. De definitieve oplevering gebeurt stilzwijgend indien de website gedurende de garantieperiode geen aanleiding tot opmerking heeft gegeven. 14. Bijzondere bepalingen 1. Regeling van geschillen Enkel het Belgisch recht is van toepassing voor de interpretatie van deze opdracht. Enkel de gerechtshoven van Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen met betrekking tot deze opdracht. BBEPP-2012-JVH /08/ / 31

17 2. Onderaanneming De onderaanneming voor een gedeelte van de opdracht is toegestaan mits voorafgaandelijke toestemming van de opdrachtgever. 3. Vertrouwelijkheid en publiciteit Alle informatie en data verkregen bij de uitvoering van deze opdracht worden eigendom van de aanbestedende overheid. Zij mogen in geen geval zonder schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid voor andere doeleinden worden gebruikt. Zij mogen ook niet tijdens de uitvoering van de opdracht als nadien, zonder schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid, worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe over deze opdracht geen publiciteit te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid. Hij mag evenwel de opdracht vermelden als referentie Opgemaakt te Gent op 20/03/2013 Jochem Van Hove BBEPP-2012-JVH /08/ / 31

18 BIJLAGE 1 INSCHRIJVINGSBILJET OPDRACHT BBEPP-2013-JVH Webdesignbureau Bio Base Europe Afsluiten op 17/05/2013 om 10 uur 1 Voorwerp van de opdracht Meerjarige open overeenkomst ( 4 jaar) voor het design, de ontwikkeling, consultancy en het onderhoud en hosting van de websites ten behoeve van de Bio Base Europe Ivzw en de Bio Base Europe Pilot Plant Identificatie van de inschrijver De firma Handelsnaam of benaming: Rechtsvorm: Nationaliteit: Adres van de maatschappelijke zetel: Telefoonnummer: Fax: Contactpersoon: Ondernemingsnummer: Inschrijvingsnummer RSZ: Aantal tewerkgestelde werknemers Of De ondergetekende(n): Naam en voornaam: BBEPP-2012-JVH /08/ / 31

19 Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: Of Woonplaats met volledig adres (Tf, fax, ): Vereniging zonder rechtspersoonlijkheid: 2 Aangeboden prijzen De inschrijver(s), in vak 2 geïdentificeerd, verbindt (verbinden) zich ertoe, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bestek, de opdracht in vak 1 omschreven, uit te voeren tegen volgend geraamd bedrag ( raming over 4 jaar) EUR (zonder BTW; zoals gedetailleerd in de bijgevoegde inventaris). 3 Gestanddoeningstermijn 60 kalenderdagen 4 Betalingen De betalingen zullen gebeuren op postrekening of op bankrekening. Nummer bankrekening (IBAN & BIC CODE) Benaming van de rekening Voor rekening van 5 Bijlagen In bijlage bij deze offerte zijn gevoegd: - Aan te leveren documenten voor de gunning en selectiecriteria Referentielijst Navigatiestructuur Voorstel kleurpallet Voorstel font 3 sites ( verschillende type stijlen) Plan van aanpak Timeline Lijst onderaannemers BBEPP-2012-JVH /08/ / 31

20 6 Machtiging en handtekening De ondergetekende(n) werd(en) gemachtigd door Zijn (hun) volmacht blijkt uit bijlage aan het Belgisch Staatsblad Nr... van (kopij in bijlage ). Of De ondergetekende(n) werd(en) gemachtigd door Zijn (hun) volmacht blijkt uit de akte van volmacht (kopij in bijlage ) neergelegd op (datum)... bij (naam) te (adres) Opgemaakt te (plaats) : Datum : Handtekening(en) : Naam : BBEPP-2012-JVH /08/ / 31

21 INVENTARIS GEVOEGD BIJ DE INSCHRIJVING BESTEK BBEPP-2013-JVH ) Vaste opdracht Post Prijs excl BTW Structuur nieuwe site Usability/Navigation nieuwe site Design & finetuning nieuwe site Slicing nieuwe site Integration CMS/ modules nieuwe site Installation CMS server nieuwe site Testing & finetuning nieuwe site 4 jaar Maintenance * voor nieuwe en bestaande site Hosting 4 jaar nieuwe en bestaande site Meetings nieuwe site Project management nieuwe site SEO onderzoek nieuwe site TOTAAL excl BTW BBEPP-2012-JVH /08/ / 31

22 BTW 21 % TOTAAL incl BTW * debugging, upgrade CMS engine, tel. support CMS 2) Opdracht in regie Post Eenheidsprijs excl BTW Eenheid Aantal TOTAAL excl BTW Copywriting /2500 tekens tekens Input tekst /uur 20 uur Update CMSengine /uur 20 uur proofreading /2500 tekens tekens Update lay-out /uur 20 uur TOTAAL excl BTW BTW 21 % TOTAAL incl BTW Opgemaakt te (plaats) Op datum van (datum) Naam Firma Naam en handtekening volmachtdrager(s) BBEPP-2012-JVH /08/ / 31

23 BIJLAGE 2 TECHNISCHE BEPALINGEN 1. Voorwerp van de opdracht Meerjarige open overeenkomst ( 4 jaar) voor het design, de ontwikkeling, consultancy en het onderhoud en hosting van de websites ten behoeve van de Bio Base Europe Ivzw en de Bio Base Europe Pilot Plant het design, de ontwikkeling, consultancy, onderhoud en hosting van de nieuwe biobasenwe.org website onderhoud, consulting en hosting van de Bio Base Europe ( website 2. Doelgroepen nieuwe website Hoofd doelgroep 1. Bedrijven: KMO s, grote bedrijven -> meer specifiek: ingenieurs uit de productie en product verbetering afdeling Ingenieurs uit de R&D afdeling Bijkomende doelgroep 2. Universitaire onderzoekers, Experts en expertorganisaties biogebaseerde industrie 3. Policy makers, beleidsmensen, financieringsinstellingen 3. Doelstellingen website - Samenwerking binnen de Noord-West Europese regio stimuleren om innovatie in de biogebaseerde economie een duw in de rug te geven BBEPP-2012-JVH /08/ / 31

24 - Visualiteit van Bio Base Europe Pilot Plant (en zijn partners) vergroten binnen de NWE regio en daarbuiten. - KMO s en grote bedrijven de weg wijzen naar de partners van het NWE project. - Platform voor het voucher-systeem. (KMO s kunnen een voucher bij de Pilot Plant innen om onderzoek te doen ivm hun innovatieve biogebaseerde processen. 4. Inhoud van de website De nieuwe website zal volgende inhoud bevatten - Voorstelling project ( Bio Base Europe NWE ( North West Europe) - Sponsor: Interreg IVB NEW) - Voorstelling Partners - SME (KMO) Support - Skills / expertise ( min.10 ) - Equipment ( 5 afdelingen; machines per afdeling) 1) Upstream processing 2) Lab 3) Industrial biotechnology 4) Green chemistry 5) Downsream processing - Feasibility studies / Vouchers Guidelines Proposal submission (Formulier + file attachment; call per mail + loggen CMS) - Training ( 2 items) - workshop ( min. 10 workshops) online inschrijvingsformulier per mail en logging op CMS - Events ( 40/jaar; incl. archief) - News Newsletter ( 4x/jaar) - Press De opdrachtgever plaatst de actuele persberichten op de website. De pers kan deze consulteren zonder login. In deze rubriek moet de mogelijkheid bestaan om zware (beeld)documenten (doc, pdf, eps, gif ) te downloaden. Dit mag BBEPP-2012-JVH /08/ / 31

25 - Contact - Intranet - Downloads geen effect hebben op de snelheid waarmee de webpagina geconsulteerd wordt. Adresgegevens contactpersonen Uitwisseling van vertrouwelijke informatie tussen de partners Promotiemateriaal Folders 5. Functionaliteiten nieuwe website In wat volgt, worden de verschillende functionaliteiten van de website beschreven, samen met een vermelding van wat gevraagd wordt in het kader van de offerte en een beschrijving van het resultaat van de uitvoering. 5.1 Browser ondersteuning Internet Explorer IE6 no support IE7 supported IE8 supported IE9 supported IE10 - supported Firefox firefox 3 - minor visual differences, no custom fonts and graceful degradation same functionality, interface details may be simplified firefox 3.6 minor visual differences and graceful degradation same functionality, interface details may be simplified firefox 4 and up supported BBEPP-2012-JVH /08/ / 31

26 android firefox 17- no support android firefox 17 and up supported Safari safari 4 - minor visual differences, no custom fonts and graceful degradation same functionality, interface details may be simplified safari 5: supported safari 6: supported Opera opera 10 and below no support opera 11: supported opera 12: supported ios opera mini 6.5 and below no support ios opera mini minor visual differences, requires one time refresh on orientation change and graceful degradation same functionality, interface details may be simplified ios opera mini 7 minor visual differences, requires one time refresh on orientation change and graceful degradation same functionality, interface details may be simplified android opera mini 6.5 and below no support android opera mini minor visual differences, requires one time refresh on orientation change and graceful degradation same functionality, interface details may be simplified android opera mini 7 - minor visual differences, requires one time refresh on orientation change and graceful degradation same functionality, interface details may be simplified BBEPP-2012-JVH /08/ / 31

BESTEK. Levering DDP homogenisator BBEPP BBEPP-2017-SS revisie1

BESTEK. Levering DDP homogenisator BBEPP BBEPP-2017-SS revisie1 BESTEK Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking LEVERINGEN Levering DDP homogenisator BBEPP BBEPP-2017-SS-0619-215-revisie1 AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDENDE AMBTENAAR VOORWERP Bio Base Europe

Nadere informatie

BESTEK BBEPP-2012-JVH-0910-53 BBEPP

BESTEK BBEPP-2012-JVH-0910-53 BBEPP BESTEK BBEPP-2012-JVH-0910-53 Overheidsopdracht van diensten Openbare aanbesteding BBEPP AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDEND AMBTENAAR VOORWERP BBEPP - Bio Base Europe Pilot Plant Rodenhuizekaai 1, B-9042 Gent

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

BESTEK LEVERING VAN MEDISCH VERZORGINGSMATERIAAL, INSTRUMENTARIUM, MEUBILAIR EN MEDISCHE WERKKLEDIJ OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK LEVERING VAN MEDISCH VERZORGINGSMATERIAAL, INSTRUMENTARIUM, MEUBILAIR EN MEDISCHE WERKKLEDIJ OPENBARE AANBESTEDING 1 BESTEK FED/11/OA/180/MED.MAT LEVERING VAN MEDISCH VERZORGINGSMATERIAAL, INSTRUMENTARIUM, MEUBILAIR EN MEDISCHE WERKKLEDIJ OPENBARE AANBESTEDING AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDENDE DIENST FEDASIL, Kartuizerstraat

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

BESTEK. FED_2013_OPS_OPZB_medische diensten. Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil

BESTEK. FED_2013_OPS_OPZB_medische diensten. Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil BESTEK Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDENDE DIENST FEDASIL,

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Informatievergadering 2 mei 2013 BBEPP 2013-JVH-0320-67 website

Informatievergadering 2 mei 2013 BBEPP 2013-JVH-0320-67 website Informatievergadering 2 mei 2013 BBEPP 2013-JVH-0320-67 website Aanwezigen: Wunderkraut bvba (het vroegere Krimson, Drupal specialisten) : Michael Zenner en Leen Van Severen Webs: Tom Herrijgers Lodestar:

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Het leveren van een onderhoudsplan voor CAD software, voor de periode 01/01/2017-31/12/2019 RC1600314 1. Algemene verbintenis

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Grasmarkt 61 B-1000 Brussel T +32 2 504 03 00 F +32 2 504 03 66 info@toerismevlaanderen.be www.toerismevlaanderen.be BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Raamovereenkomst voor diensten voor de vertegenwoordiging

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Levering, huur en onderhoud van 8 grootformaat kleurenplotters RC1600324 1. Algemene verbintenis Optie 1: in geval

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER RC _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER RC _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER RC1600219_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het uitvoeren van huishoudelijke aftakkingen in de sectoren Noord, West en

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING Aard van de opdracht: Levering Voorwerp van de opdracht: Aanmaak en levering palen Project: Aanbestedende overheid: Fietsnetwerken & fietsroutes Leiestreek

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BRUIKLEEN EN OMNIUMONDERHOUD VOOR KOFFIEAUTOMATEN EN LEVEREN VAN VRIESDROOGKOFFIE EN TOEBEHOREN Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

BESTEK BBEPP-2013-JVH-0110-65. Bio Base Europe Pilot Plant

BESTEK BBEPP-2013-JVH-0110-65. Bio Base Europe Pilot Plant BESTEK BBEPP-2013-JVH-0110-65 Overheidsopdracht van leveringen Openbare aanbesteding Bio Base Europe Pilot Plant AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDEND AMBTENAAR VOORWERP BBEPP - Bio Base Europe Pilot Plant Rodenhuizekaai

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan Voorstel # ECC1501 Inhoudsopgave OPDRACHTOMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN ONTWIKKELEN VAN EEN WEBSITE ONTWERP REALISEREN VAN HET ONTWERP PLAATSEN VAN DE DOOR EUROPEAN CREDIT CONTROL AANGELEVERDE CONTENT VERPLAATSEN

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 Voorwerp van de overheidsopdracht: de organisatie in het Frans en in het Nederlands van sessies individuele

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design partijenwijzer.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 20 juni 2012 2 1 Introductie

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):.

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):. Bouwheer : VZW Daarkom, Prinsenstraat, 8 te 1000 Brussel Opdracht : Herinrichting van La Gaité tot een Vlaams Marokkaans Culturenhuis Lot 5 : De uitvoering van de werken : liften Tekstmodel van offerteformulier

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR)

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) Selectienota SOFTWARE / HARDWARE 2015 Directie Algemene Zaken ICT Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

Opdrachtdocument VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/09

Opdrachtdocument VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/09 aankoop@vgc.be Pagina 1 van 18 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Opdrachtdocument Openbare aanbesteding voor de levering van

Nadere informatie

Bijlage D aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100

Bijlage D aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100 Pagina 1/8 aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100 Meerjarige overeenkomst (2017-2018) tegen prijslijst betreffende de levering van zuivel, oliën & vetten, bake-off-, diepvries- en aardappelproducten aan de

Nadere informatie

BESTEK Nr. INF.2006/008

BESTEK Nr. INF.2006/008 Contactpersoon : Participatiefonds de Lignestraat 1 1000 BRUSSEL 02/210.87.00 02/210.87.02 (fax) Dhr. Jean-Luc CATRY Office Automation Officer Preventieadviseur E-mail catry@fonds.org 16 mei 2006 No INF.2006/008

Nadere informatie

Bijzonder bestek VGC/DFB/Aankoop/ML/86. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de levering van geschenkmanden voor de Dag van de Leerkracht

Bijzonder bestek VGC/DFB/Aankoop/ML/86. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de levering van geschenkmanden voor de Dag van de Leerkracht VGC/DFB/Aankoop/ML/86 10/09/2015 1 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Bijzonder bestek VGC/DFB/Aankoop/ML/86 Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design stemexamen.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 19 juni 2012 2 1 Introductie ProDemos

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie