Profielschets. Locatiedirecteur Michaël college

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profielschets. Locatiedirecteur Michaël college"

Transcriptie

1 Profielschets Locatiedirecteur Michaël college Markenhage, Breda locatie Michaël college, Prinsenbeek Januari 2016 Profielschets locatiedirecteur Michaël college 1/6

2 Profielschets locatiedirecteur van het Michaël college Het Michaël college Het onderwijs op het Michaël college, als locatie van Daltonschool Markenhage, ressorterend onder SG Breda en onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de SKVOB e.o., is gebaseerd op de ideeën van de Oostenrijkse onderwijsvernieuwer en grondlegger van de antroposofie, Rudolf Steiner. Het is de enige vrijeschool voor voorgezet onderwijs in West-Brabant. De leerlingen worden voorbereid op een examen vmbo, havo of vwo. Het Michaël college is een locatie binnen Markenhage met ca. 300 leerlingen en 40 medewerkers Deze kleinschaligheid draagt bij aan een optimaal ontwikkelingsklimaat. Elke docent kent elke leerling; een goede voorwaarde om je als kind geen 'nummer' te voelen. De locatie is tevens een werkplaats voor cognitieve, sociale en maatschappelijke ontwikkeling; een oefenterrein voor het samenleven. De voorwaarden hiertoe worden onder andere gevormd door de intensieve begeleiding van het gehele college van docenten. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor en werken gezamenlijk aan de zorg voor de leerlingen die het Michaël college bezoeken. Het vrijeschoolonderwijs wordt gegeven in verschillende vormen. Iedere dag begint met periodeonderwijs, waarbij binnen de eerste twee lesuren gedurende drie weken een specifiek vak centraal staat (zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, economie, Nederlands, kunstgeschiedenis, toneel en in hogere klassen ook muziekgeschiedenis, filosofie en denkwijzen). De vragen en interesses van leerlingen en docenten vormen de basis voor een persoonlijke verbinding met de leerstof. De lesinhoud is afgestemd op de ontwikkelingsfase van de leerling. Dankzij deze aanpak kan inhoudelijke verdieping en persoonlijke ontwikkeling plaats vinden. Het kunstzinnig onderwijs is een belangrijk onderdeel van het curriculum en wordt gegeven in zogenaamde bloklessen waarin koperslaan, smeden, fietstechniek, computertechniek, informatica, keramiek, beeldhouwen, leer bewerken, tuinbouw, tekenen, schilderen en toneel leerstof zijn. Alle klassen hebben vier uur per week bloklessen. In de twaalfde klas wordt in het kunstzinnig onderwijs een eigen keuze gemaakt in het zogenaamde atelier. Het Michaël college kenmerkt zich door een grote betrokkenheid van de ouders van de leerlingen. Er is een Vereniging Ouders Bovenbouw Onderwijs West-Brabant (VOBW) die een nadrukkelijke faciliterende ondersteuning biedt bij de inrichting van het vrijeschool onderwijs. In samenwerking met het management van Markenhage en het docentencorps van het Michaël college levert de VOBW daar waar nodig is financiële steun. Een aantal typisch vrijeschoolse vakken zoals koor en metaal vragen een extra personele inspanning. De VOBW stelt zich garant voor de financiering daarvan. Naast deze bijdrage biedt het VOBW op meerdere momenten ondersteuning. Zo verzorgt het samen met het docentencorps - informatieavonden over vrijeschoolspecifieke zaken en organiseert men bijeenkomsten die bijdragen aan de vergroting van de bekendheid van de visie van de vrijescholen op grondslag van Rudolf Steiner. Tot augustus 2008 was het Michaël college onderdeel van het Florijn College, één van de onderwijsinstellingen dat ressorteert onder het ROC West-Brabant. Er was tot die datum sprake van een samenwerkingsverband met de Daltonschool Markenhage, onderdeel van de Stichting Voortgezet Onderwijs Breda e.d. (SKVOB). Met ingang van augustus 2008 maakt het Michaël college als locatie integraal onderdeel uit van Markenhage. In de bovenbouw van het Havo en Vwo volgen leerlingen van het Michael college een deel van het curriculum op Markenhage. Het organisatorisch en onderwijskundig beleid op de vestiging in Prinsenbeek wordt aangestuurd door een locatiedirecteur. Hij is samen met het team verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de aansturing van de locatie en werkt onder de verantwoordelijkheid van de rector van Markenhage. Per januari 2017 verhuist het Michaël college naar de huidige locatie van Markenhage aan de Emerweg in Breda. Samen met Markenhage en het Orionlyceum wordt daar een onderwijscampus gerealiseerd met drie scholen die zich kenmerken door (traditioneel) vernieuwingsonderwijs. In de bovenbouw havo en vwo de 2 e fase volgen de leerlingen in de ochtenduren een schooleigen deel op het Michaël college. Daarna worden de meeste examenvakken aan alle leerlingen van de drie scholen gezamenlijk aangeboden. Profielschets locatiedirecteur Michaël college 2/6

3 Met ingang van 1 augustus 2016 is de SKVOB e.o. voor SG Breda, op Markenhage voor de locatie Michaël college op zoek naar een locatiedirecteur die de professionaliteit van de organisatie verder kan versterken, de identiteit van het vrijeschoolonderwijs bewaakt en een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van de locatie Michaël college, de campus met Markenhage en het Orionlyceum en de SKVOB e.o. Onderstaand is in de vorm van een opdracht het toekomstbeeld van het Michaël college geschetst. De beschrijving is gebaseerd op ontwikkelingen die de schoolleiding van Markenhage en de teamleden van het Michaël college voor de toekomst willen inzetten. Vervolgens is aangegeven welke rol van de locatiedirecteur in dit proces wordt verwacht. Tenslotte is in de profielschets aangeduid welke competenties van de betrokkene worden gevraagd om de positie met succes te kunnen vervullen en de gewenste ontwikkelingen te blijven stimuleren en realiseren. Het toekomstbeeld van het Michaël college ziet er als volgt uit: Het Michaël college werkt vanuit de onderwijsvisie van Rudolf Steiner en kenmerkt zich door een professionele onderwijsaanpak die up-to-date gebaseerd is op antroposofische denkwijze: De voortdurende studie van de mens(kunde) enerzijds en voortdurende kunstbeoefening anderzijds, geeft mogelijkheden om de opvoeding zelf tot levende kunst te maken. Hierdoor kan het kind zich optimaal ontplooien, het wordt aangesproken in zijn denken, voelen en willen of anders gezegd hoofd, hart en handen komen gelijkelijk aan bod, waarbij het accent ligt op het denken. De locatie zal per september 2016 op een nieuw te bouwen onderwijscampus van Markenhage worden gehuisvest. Het onderwijs wordt aangeboden vanuit een klassikale benadering, waarbij i plaats vindt vanaf klas 8. In de klassen 10 en verder is het onderwijsaanbod deels gedifferentieerd. De kunstzinnige vorming is een essentieel onderdeel van het curriculum en een middel dat bijdraagt tot de ontplooiing van de leerling en geen doel op zich. De sociale ontwikkeling is integraal onderdeel van het onderwijskundig proces. De leerling wordt opgeleid tot het behalen van een diploma dat recht doet aan zijn individuele mogelijkheden en legt de basis voor diens verdere algehele ontwikkeling en een succesvolle carrière in het vervolgonderwijs. Het docentencorps bestaat uit professionals die met passie en betrokkenheid werken vanuit antroposofische identiteit. Men draagt actief bij aan de groei van de locatie door de inhoud en didactiek van de vrijeschool duidelijk zichtbaar te maken. Daarbij bestaat het corps uit een diversiteit van kwaliteiten van leraren. Zij geven niet alleen op basis van hun eigen visie invulling aan hun onderwijstaak. Binnen de eenheid aan verscheidenheid werkt men samen en weet elkaar op professionele wijze feedback te geven, te motiveren en te corrigeren, waarbij het gebruik van humor een relativerende functie kan vervullen. De organisatiecultuur van het Michaël college kenmerkt zich door gedeelde verantwoordelijkheid en bereidheid tot verandering. Deze dynamische en gestructureerde leeromgeving werkt stimulerend op zowel de leerling als de docent. Het geheel vormt een bruisende organisatie waar open staan voor de inbreng van anderen kenmerkend is. De besluitvorming en de communicatielijnen zijn duidelijk en transparant. Men (h)erkent elkaars kwaliteiten en maakt hier gebruik van. De organisatiestructuur is duidelijk en binnen de kaders betekent het ook dat naast de gedeelde verantwoordelijkheid de sturing van een leidinggevende zichtbaar is. Niet alleen in aansturing van het onderwijsproces, maar tevens een daadwerkelijke fysieke zichtbaarheid van de voor de locatie verantwoordelijke locatiedirecteur. Het Michaël college wordt bezocht door zelfbewuste leerlingen die een grote mate van eigen verantwoordelijkheid dragen en ook zorg dragen voor elkaar. Zij kenmerken zich door respect voor en interesse in elkaar, de medewerkers van de school en de leefomgeving waarin zij dagelijks verkeren. Het adagium: hoofd, hart en handen komt in hun optreden tot uiting. Zij zijn zelfstandig denkende mensen, weten wat zij willen en staan in verbinding met hun gevoel. De leerling kiest bewust voor de principes van de vrijeschool en draagt dit uit in zijn dagelijks handelen. Hij staat open voor een breed onderwijsaanbod en is bereid zich voor zijn persoonlijke ontwikkeling in te zetten. Er is sprake van een evenredige verdeling van de leerlingen over de onderscheiden leergangen. De locatiedirecteur van het Michaël college levert een belangrijke bijdrage Profielschets locatiedirecteur Michaël college 3/6

4 aan de professionele ontwikkeling van zijn locatie evenals aan de totale onderwijscampus met Markenhage en het Orionlyceum. De taak van de locatiedirecteur Met ingang van 1 augustus 2016 heeft de SKVOB e.o. bij SG Breda, op het Michaël college een vacature voor de functie van locatiedirecteur. In de uitvoering van de dagelijkse leiding is hij de persoon die voor de vestiging de integrale verantwoordelijkheid draagt en is tevens de verbindende factor tussen Markenhage en het Michaël college. Hij is lid van de directie van Markenhage en de (toekomstige) campus. In de onderwijskundige ontwikkeling van de vrijeschool speelt hij een cruciale rol. Zijn expertise van en/of affiniteit met het onderwijs op antroposofische grondslag tezamen met zijn managementvaardigheden dragen er toe bij dat de pedagogisch/didactische zienswijze geborgd blijft. Tevens levert hij in samenwerking met het team en de overige leden van de schoolleiding van Markenhage onder verantwoordelijkheid van de rector de inspiratie om het Michaël college herkenbaar op de onderwijskaart van West-Brabant te (blijven) zetten. Dit vraagt om een locatiedirecteur die inspireert en uitnodigt tot professionele ontwikkeling en reflectie op het (eigen) handelen en die zijn interne gerichtheid combineert met een externe profilering van zijn locatie. Hij is een belangrijke vertegenwoordiger van de visie en missie van het Michaël college. Tevens is hij in staat om externe invloeden op hun merites in te schatten en deze in samenspraak met de schoolleiding van Markenhage en het docentencorps van zijn locatie op creatieve en pragmatische wijze in het onderwijsconcept te incorporeren. De locatiedirecteur is medeverantwoordelijk om, samen met de directieleden van Markenhage en het Orionlyceum, dusdanig vorm te geven aan de gemeenschappelijke campus dat de identiteit van de drie scholen wordt versterkt. Daarbij houdt hij nadrukkelijk rekening met de mogelijkheden die er financieel-, materieel-, gebouwen organisatie-technisch zijn. De locatiedirecteur draagt bij aan de toekomst van het Michaël college. De inrichting van het onderwijs conform de visie van Rudolf Steiner behoudt niet alleen de huidige vorm, maar deze is ook up-to-date. Hij is daarom in staat om in te schatten welke onderwijsvernieuwingen passend zijn. Hij weet de sociale ontwikkeling van de leerlingen integraal onderdeel te laten zijn van het onderwijskundig proces. De leerling wordt opgeleid tot het behalen van een diploma dat past bij zijn individuele mogelijkheden en de basis legt voor de verdere persoonlijke ontwikkeling en een succesvolle carrière in het vervolgonderwijs. Mede in dit kader werkt de locatiedirecteur nauw samen met de leden van de campusdirectie en de afdelingsleiders havo/vwo bovenbouw van Markenhage om de vrijeschoolleerlingen een optimale en ononderbroken leerroute richting havo/vwo-examens te garanderen. De locatiedirecteur laat in zijn werkzaamheden blijken dat hij een visie heeft en beslissingen durft te nemen, waaruit blijkt dat de leerlingen voor het vrijeschool onderwijs belangrijk zijn. Hij maakt op basis van visie consequente keuzes en blijft hier achter staan. Afspraken die door en met hem worden gemaakt, worden nagekomen. Anderen worden waar nodig op hun verantwoordelijkheden aangesproken. De locatiedirecteur schat de kwaliteiten van de eigen locatie en medewerkers voldoende in en maakt hier op gepaste wijze gebruik van. Hij is zichtbaar aanwezig en leidt de organisatie binnen de kaders van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er wordt gestreefd naar een transparante communicatie- en organisatiestructuur waarbij iedere medewerker zich betrokken voelt en (h)erkend weet. De locatiedirecteur van het Michaël college draagt er toe bij dat de professionele inbreng van de docenten en leden van het onderwijsondersteunend personeel zich kenmerkt door de bereidheid zich kwetsbaar op te durven stellen en samen te willen werken aan een open onderwijscultuur. Kernwaarden zijn respect voor elkaar en voor de leefomgeving, waarbij denken, willen en voelen de basis zijn. De locatiedirecteur van het Michaël college is als teamspeler binnen de schoolleiding van de campus in staat integrale verantwoordelijkheid te dragen. Hij of zij beschikt over managementkwaliteiten en manifesteert zich als een sparringpartner voor zowel schoolleiding als medewerkers. Als persoon staat de locatiedirecteur stevig in zijn schoenen en heeft een authentieke stijl van handelen. Hij bewaakt de identiteit van de school. Profielschets locatiedirecteur Michaël college 4/6

5 Dienstverband en arbeidsvoorwaarden Het betreft een fulltime dienstbetrekking, het eerste jaar tijdelijk, met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren. De functie van locatiedirecteur is gewaardeerd in directieschaal 13 van de CAO- VO. De geschikte kandidaat voor deze functie beschikt aantoonbaar over: kennis van en ervaring in het aansturen en begeleiden van organisatie,-,onderwijs,- en teamontwikkeling Vermogen om vanuit een heldere visie op de toekomst op koersvaste wijze kaders te bieden aan de betrokkenen Aantoonbare affiniteit met het voorgezet vrijeschool onderwijs Het vermogen om de vrijeschool onderwijsvisie te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Vermogen om onderwijskundige en organisatorische doelen te stellen en te realiseren Daarnaast beschikt u over de volgende competenties: Communicatief vermogen: U bent gemakkelijk benaderbaar, vangt signalen op en kunt goed luisteren (empatisch vermogen). U selecteert belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen, u vraagt door en gaat in op reacties, omdat u graag informatie wilt hebben. U communiceert actief en integer, onder andere door middel van terugkoppeling en explicitering. Ideeën en feiten presenteert u op een heldere wijze, gebruikmakend van effectieve verbale en non-verbale communicatie en hulpmiddelen, zodanig dat de ander begrijpt wat wordt bedoeld. U bent zich tevens bewust van het effect van deze wijze van communiceren. Sociabiliteit combineert u met overtuigingskracht en u kunt optreden als een geïnteresseerde gesprekspartner. Leiderschap: Uw stijl van leidinggeven wordt situationeel bepaald waarbij u uitgaat van de professionaliteit van de medewerkers. U herkent en ondersteunt ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert hen om zich binnen kaders (mogelijkheden die de school kan bieden) verder te ontwikkelen. U motiveert hen tot reflecteren op en verbeteren van het professionele handelen. Wanneer nodig spreekt u medewerkers aan en stuurt u hen bij. Besluitvaardig/daadkrachtig: U bent in staat beslissingen te nemen, en om achter uw keuzes en besluiten te blijven staan. Ook op die momenten dat uw besluit niet altijd door iedereen gedragen wordt. Daarbij gaat u ingecalculeerde risico's aan om doelen te behalen vanuit visie en beleid, ook als dit mogelijke nadelige gevolgen kan hebben voor uw relatie met anderen. U blijft consequent bij een bepaald actieplan of een bepaalde opvatting totdat een beoogd doel is bereikt. U neemt uw verantwoordelijkheid en spreekt anderen tevens aan op hun verantwoordelijkheden. Daarin heeft u de moed om eisen te stellen. Reflecterend vermogen: U overziet het geheel van taken en verantwoordelijkheden dat inherent is aan uw functie en u weet het begrip van en inzicht in de taken te ontwikkelen met als doel het eigen gedrag te verbeteren. U bent zichtbaar bereid uw eigen professionele handelen kritisch in ogenschouw te nemen en u staat open voor feedback van anderen hierop. Organisatiesensitiviteit: U betrekt diverse relevante partijen in de oordeelsvorming en besluitvorming over ontwikkelingen binnen de organisatie. Daarbij onderkent u de invloed en mogelijke gevolgen van (eigen) ideeën en beslissingen voor medewerkers in uw school. Het draagvlak voor ideeën, voorstellen en beslissingen wordt door u getoetst. Binnen de campus staat u voor de identiteit en de belangen van het Michaël college en ook voor de gemeenschappelijke doelen. Profielschets locatiedirecteur Michaël college 5/6

6 Plannen en organiseren: U bent in staat het eigen werk zo te organiseren dat de resultaten die gehaald moeten worden binnen de gestelde tijd en met de aanwezige middelen worden gerealiseerd. Dit door nauwkeurig te werk te gaan en zonder anderen in hun werk te belemmeren. Daarbij bent u in staat prioriteiten te stellen en kunt u aangeven welke acties, tijd en middelen nodig zijn om doelstellingen te kunnen bereiken. U creëert deze randvoorwaarden en kunt zaken conform planning in beweging zetten. U gaat planmatig, organiserend en gestructureerd te werk, waarbij u nadrukkelijk oog hebt voor de financiële en formatieve componenten. Profielschets locatiedirecteur Michaël college 6/6

Profielschets. Locatiedirecteur Michaël College

Profielschets. Locatiedirecteur Michaël College Profielschets Locatiedirecteur Michaël College Markenhage, Breda. locatie Michaël College, Prinsenbeek. April 2015. Profielschets locatiedirecteur Michaël College. 1/6 Profielschets locatiedirecteur van

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Effent, Oosterhout 2015 Profielschets Afdelingsleider Effent (1 fte, 0,7 fte leidinggevende en 0,3 fte specifieke onderwijstaken) Voorlopige inschaling: docentenschaal LD

Nadere informatie

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw Profielschets Teamleider vwo bovenbouw Rotterdam, 2016 Profielschets Teamleider vwo bovenbouw (LD) Libanon Lyceum Omvang: 1,0 fte met een beperkte lesgevende taak. Vooraf Het Libanon Lyceum in Rotterdam

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel, 2016 Profielschets Afdelingsleider (LD) Krimpenerwaard College Afdelingsleider mavo en afdelingsleider havo. Per vacante

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Breda, juni 2016 Profielschets Afdelingsleider (0,8-1,0 fte; S 12) Het in Breda is op zoek naar een Afdelingsleider voor de mavo afdeling. In deze profielschets geven we kort

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

Rotterdam, juni Profielschets locatiedirecteur

Rotterdam, juni Profielschets locatiedirecteur Rotterdam, juni 2017 Profielschets locatiedirecteur Profielschets Locatiedirecteur vmbo voor sport & dans (1 fte; S14 cao vo) Thorbecke Voortgezet Onderwijs Rotterdam Op het Thorbecke VO investeer je in

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul Organisatie en functieprofiel Bestuurder/rector De Breul April, 2014 1. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor VMBO-tl, HAVO, Atheneum en Gymnasium in Zeist.

Nadere informatie

Profielschets. Locatiedirecteur bovenbouwlocatie

Profielschets. Locatiedirecteur bovenbouwlocatie Profielschets Locatiedirecteur bovenbouwlocatie Rotterdam, 2016 Profielschets Locatiedirecteur Ramlehweg Libanon Lyceum (S14; 1,0 fte) Een daadkrachtige leider met een autonome onderwijskundige visie Vooraf

Nadere informatie

Compentieprofiel Adjunct-directeur AB

Compentieprofiel Adjunct-directeur AB 1. Onderwijskundig leiderschap Gericht op het primaire proces Kwaliteitszorg 2. Visiegericht leiderschap Organisatieontwikkeling 3. Aansturen van professionals Aansturen van professionals Interpersoonlijk

Nadere informatie

Functieprofiel. Rector-Bestuurder. St. Nicolaaslyceum

Functieprofiel. Rector-Bestuurder. St. Nicolaaslyceum Functieprofiel St. Nicolaaslyceum Inhoudsopgave 1. De Stichting VO Amsterdam-Zuid 2. Het St. Nicolaaslyceum De organisatie De missie De schoolleiding en het managementteam 3. De functie Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL LOCATIELEIDER BEUKENRODE ONDERWIJS

FUNCTIEPROFIEL LOCATIELEIDER BEUKENRODE ONDERWIJS - 090217 - FUNCTIEPROFIEL LOCATIELEIDER BEUKENRODE ONDERWIJS Inhoudsopgave 1 Beukenrode Onderwijs 3 De organisatie 3 De missie 3 Ondersteuning 3 De structuur 3 2 Locatieleider 4 Plaats in de organisatie

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

ONDERWIJSDIRECTEUR ACADEMIE VOOR HANDEL

ONDERWIJSDIRECTEUR ACADEMIE VOOR HANDEL ONDERWIJSDIRECTEUR ACADEMIE VOOR HANDEL EN ONDERNEMERSCHAP MBO UTRECHT Inhoudsopgave 1 MBO Utrecht 3 De onderwijsvisie 3 De organisatie 3 De missie 3 De identiteit 3 De Academie voor Handel en Ondernemerschap

Nadere informatie

KENMERKEN VAN DE ADRIAAN ROLAND HOLSTSCHOOL. Freek op t Einde, rector

KENMERKEN VAN DE ADRIAAN ROLAND HOLSTSCHOOL. Freek op t Einde, rector WELKOM KENMERKEN VAN DE ADRIAAN ROLAND HOLSTSCHOOL Freek op t Einde, rector Opbouw van de presentatie DE ARH IN HET ONDERWIJS -VELD VRIJE- SCHOOL ARH, SCHOOL VOOR VWO, HAVO EN MAVO KROON- JUWELEN VAN DE

Nadere informatie

PROFIELSCHETS Directeur openbare basisschool De Dubbelburg te Valkenburg en Rijnsburg

PROFIELSCHETS Directeur openbare basisschool De Dubbelburg te Valkenburg en Rijnsburg PROFIELSCHETS Directeur openbare basisschool De Dubbelburg te Valkenburg en Rijnsburg Vacature Vanaf het begin van het schooljaar 2017-2018 ontstaat er een vacature voor een ervaren en inspirerende directeur

Nadere informatie

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE FUNCTIEPROFIEL AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE ROC WEST-BRABANT Inhoudsopgave 1 De organisatie 3 ROC West-Brabant 3 Vitalis College 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Afdelingsmanager Vitalis College 4 Plaats

Nadere informatie

Het Baarnsch Lyceum zoekt een

Het Baarnsch Lyceum zoekt een 'Het Baarnsch Lyceum, een school voor havo, atheneum en gymnasium met ongeveer 1000 leerlingen, is sinds 1919 een begrip in de regio Baarn/Soest. Ouders, leerlingen en medewerkers zijn verknocht aan de

Nadere informatie

Het Zwin College te Oostburg zoekt met ingang van het volgende schooljaar:

Het Zwin College te Oostburg zoekt met ingang van het volgende schooljaar: Het Zwin College te Oostburg zoekt met ingang van het volgende schooljaar: Twee Sectordirecteuren VMBO en HAVO/VWO (S13 CAO/VO) Betrokken leiders die willen staan voor een duurzame onderwijskwaliteit in

Nadere informatie

Profielschets teamleider Het Stormink afdeling basisberoepsgerichte leerweg en isk leerjaar (0,8-1,0 FTE)

Profielschets teamleider Het Stormink afdeling basisberoepsgerichte leerweg en isk leerjaar (0,8-1,0 FTE) Profielschets teamleider Het Stormink afdeling basisberoepsgerichte leerweg en isk leerjaar 1 + 2 (0,8-1,0 FTE) 1 Het Etty Hillesum Lyceum Onze ambitie: Het Etty Hillesum Lyceum biedt alle leerlingen uit

Nadere informatie

Rembrandt College Veenendaal

Rembrandt College Veenendaal Rembrandt College Veenendaal Werving en selectie Teamleider Talen en Techniek 1 Inleiding Het Rembrandt College is met het vertrek van de Teamleider Talen en techniek op zoek naar een inspirerend leidinggevende

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Achterhoek VO. Rector Ludger College Doetinchem CAO-VO S15

School- en functieprofiel. Achterhoek VO. Rector Ludger College Doetinchem CAO-VO S15 School- en functieprofiel Achterhoek VO Rector Ludger College Doetinchem CAO-VO S15 Versie 03/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jaap Engbers, tel. 06-53 39 20 55; jaap.engbers@beteor.nl.

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BIJ DE WERVING EN SELECTIE CONRECTOR BOVENBOUW HET HOGELAND COLLEGE WARFFUM

PROFIELSCHETS BIJ DE WERVING EN SELECTIE CONRECTOR BOVENBOUW HET HOGELAND COLLEGE WARFFUM PROFIELSCHETS BIJ DE WERVING EN SELECTIE CONRECTOR BOVENBOUW HET HOGELAND COLLEGE WARFFUM 1. Situatieschets van Het Hogeland College 1.1 Kenmerken Het Hogeland College (HHC) is een scholengemeenschap voor

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015 School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam Oktober 2015 1. Informatie over de GSR Algemene informatie De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad is een brede scholengemeenschap

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Almere College Rector Almere College Kampen

Almere College Rector Almere College Kampen School- en functieprofiel Almere College Rector Almere College Kampen (S14 CAO-VO) Versie 26/8/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Ernie Baelde, tel. 06-12 58 71 90; ernie.baelde@beteor.nl

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Profielschets Locatiedirecteur Koningin Beatrixschool

Profielschets Locatiedirecteur Koningin Beatrixschool Profielschets Locatiedirecteur Koningin Beatrixschool Het bestuur van de St. School met de Bijbel draagt de verantwoordelijkheid voor twee Haagse scholen en twee peuterspeelzalen/voorscholen: sinds 1883

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Profielschets teamleider Het Stormink basisberoepsgerichte leerweg en isk leerjaar 1 + 2

Profielschets teamleider Het Stormink basisberoepsgerichte leerweg en isk leerjaar 1 + 2 Profielschets teamleider Het Stormink basisberoepsgerichte leerweg en isk leerjaar 1 + 2 1 Het Etty Hillesum Lyceum Onze ambitie: Het Etty Hillesum Lyceum biedt alle leerlingen uit Deventer en uit de regio

Nadere informatie

Voor rsg Wiringherlant zijn wij op zoek naar een ervaren, inspirerende en doortastende: RECTOR (0,8 1,0 fte, functieniveau schaal 15)

Voor rsg Wiringherlant zijn wij op zoek naar een ervaren, inspirerende en doortastende: RECTOR (0,8 1,0 fte, functieniveau schaal 15) RECTOR Locatie Wieringerwerf Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) Organisatieprofiel Onder de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) ressorteren

Nadere informatie

docent Engels m/v (0,6250 Fte)

docent Engels m/v (0,6250 Fte) docent Engels m/v (0,6250 Fte) De vacature,0,625 fte, ontstaat per 1 augustus 2017. De ca. 15 lesuren zijn voornamelijk verdeeld over de bovenbouw van de mavo. Het betreft een tijdelijk dienstverband van

Nadere informatie

Koers 2016. Ons Middelbaar Onderwijs, sinds 1916

Koers 2016. Ons Middelbaar Onderwijs, sinds 1916 Onze leerlingen! Ze zijn in de leeftijd van 11 tot ongeveer 18 jaar, de periode waarin zij hun identiteit ontwikkelen. Ouders vertrouwen erop dat wij hun kinderen de best denkbare educatieve en pedagogische

Nadere informatie

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. School- en functieprofiel Visser Hooft Lyceum Leiden. Teamleider havo bovenbouw

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. School- en functieprofiel Visser Hooft Lyceum Leiden. Teamleider havo bovenbouw Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden School- en functieprofiel Visser Hooft Lyceum Leiden Teamleider havo bovenbouw Leiden 12 december 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over Visser t Hooft Lyceum...

Nadere informatie

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Organisatie- en functieprofiel Achterhoek VO Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Versie 20 januari 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem voor meer informatie contact

Nadere informatie

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Tijdens de DON bijeenkomst van 13 november 2013 hebben we in kleine groepen (daltoncoördinatoren en directeuren) een lijst met competenties/bekwaamheden

Nadere informatie

De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren. Inleiding

De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren. Inleiding De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren Inleiding Docenten vervullen 5 rollen in de lessituatie. Daarnaast vervult de docent de lessituatie een aantal rollen. In onderstaand

Nadere informatie

Voortgezet Vrijeschool Onderwijs in Zeeland. initiatief in oprichting

Voortgezet Vrijeschool Onderwijs in Zeeland. initiatief in oprichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs in Zeeland 1 initiatief in oprichting Inhoudsopgave Introductie 2 Introductie 3 Vrijeschool onderwijs 5 Leerwegen 7 Curriculum 8 Periode-onderwijs 9 Prestaties van Vrijescholen

Nadere informatie

Kandidatenprofiel. Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A)

Kandidatenprofiel. Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A) Kandidatenprofiel Manager Financiën, Control en Administratie (FC&A) 1. De organisatie Zorgspectrum, onderdeel van het samenwerkingsverband Carante Groep, is een zorgorganisatie die zich richt op het welbevinden

Nadere informatie

Resultaat: Functionaris ondersteunt, zodanig dat hij/zij gemakkelijker en met meer aandacht de deelnemers kan opvangen, begeleiden en ondersteunen.

Resultaat: Functionaris ondersteunt, zodanig dat hij/zij gemakkelijker en met meer aandacht de deelnemers kan opvangen, begeleiden en ondersteunen. Assistent Welzijn Algemene kenmerken Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. is een combinatie van voorzieningen in Breda en omgeving voor dak- en thuisloze mensen met langdurende of acute problemen.

Nadere informatie

algemeen directeur klein, veilig, kansrijk doortastend vertrouwenwekkend eigenzinnig verbindend De juiste mens op de juiste plek

algemeen directeur klein, veilig, kansrijk doortastend vertrouwenwekkend eigenzinnig verbindend De juiste mens op de juiste plek klein, veilig, kansrijk werving & selectie Het Maris College, een mooie school met zes locaties aan de westkust van Den Haag, zoekt een algemeen directeur doortastend vertrouwenwekkend eigenzinnig verbindend

Nadere informatie

CM AK CM ECO EM Taal EM AK NG AK NG NAT NT

CM AK CM ECO EM Taal EM AK NG AK NG NAT NT RUDOLF STEINER COLLEGE Klas 9 OVERZICHT EN HANDLEIDING PROFIELKEUZE voor HAVO / VWO 4 in klas 10 voor SCHOOLJAAR 2010-2011 CM AK CM ECO EM Taal EM AK NG AK NG NAT NT e lijk Prieldeel Prieldeel Prieldeel

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg. Carmelinstelling Pius Canisius

Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg. Carmelinstelling Pius Canisius Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg Carmelinstelling Pius Canisius 1. CARMELINSTELLING PIUS - CANISIUS Het Pius X College en Scholengemeenschap Canisius vormen sinds 2005 een katholieke

Nadere informatie

Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn. Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor

Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn. Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor PROFIEL Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor het Groene Hart Lyceum. Functie: Directeur

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

Algemene informatie Zwin College, profielschets en procedure-informatie

Algemene informatie Zwin College, profielschets en procedure-informatie Het Zwin College te Oostburg zoekt met ingang van het volgende schooljaar 2014-2015 een Sectordirecteur VMBO (S13 CAO/VO) Een betrokken leider, die wil staan voor een duurzame onderwijskwaliteit in West

Nadere informatie

Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van

Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van Karen Kragt & Nicole Boevé Van der Laan & Company BV Baarn, 21 juli 2016 1 Over Tabijn Tabijn is een stichting voor katholiek, protestants-christelijk,

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst!

Kiezen voor de toekomst! Kiezen voor de toekomst! 2 e fase HAVO januari 2017 1 Profielen Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek januari 2017 2 Opbouw van een profiel gemeenschappelijk

Nadere informatie

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK?

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAAROM DE VRIJESCHOOL De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool

Nadere informatie

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK?

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAT MAAKT UNIEK? WAAROM De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool in Nederland een grote mate van

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Het belang van goed en verstandig kiezen!!

Het belang van goed en verstandig kiezen!! 1 Het belang van goed en verstandig kiezen!! Het biedt mogelijkheden maar sluit ook mogelijkheden uit. Ruilen kan niet altijd! Overal worden de eisen aangescherpt! Voldoende punten halen Intake gesprekken

Nadere informatie

Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo

Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo Inhoudsopgave: 1. Inleiding - Loopbaanoriëntatie en - begeleiding (LOB) 2. Profielkeuze Tweede Fase 3. Yubu, het persoonlijke loopbaankeuzetraject 4.

Nadere informatie

OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016 Bertrand Russell College havo en vwo Waarom doorstromen naar 4havo? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt goede resultaten, het ziet ernaar uit dat je zult gaan slagen.

Nadere informatie

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte

Afdelingscoördinator (m/v) 1,0 fte Januari 2014 : 14 01 (INTERN+EXTERN) De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie

Nadere informatie

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 Voor meer informatie over de functie: Met David, professionals in talentmanagement De Burght 268 5664 PT Geldrop Telefoon 040-2802120

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst!

Kiezen voor de toekomst! Kiezen voor de toekomst! 2 e fase HAVO januari 2015 1 Profielen Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek januari 2015 2 Opbouw van een profiel gemeenschappelijk

Nadere informatie

Elde College Sectordirecteur (t)vwo/havo Elde College Schijndel

Elde College Sectordirecteur (t)vwo/havo Elde College Schijndel School- en functieprofiel Elde College Sectordirecteur (t)vwo/havo Elde College Schijndel (S14 CAO-VO) Versie 17/10/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Ernie Baelde, tel. 06-12 58

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Profielschets Directeur Techniekcollege

Profielschets Directeur Techniekcollege Profielschets Directeur Techniekcollege september 2017 1. Techniekcollege ROC Arcus College en ROC Leeuwenborgh hebben hun technische opleidingen gebundeld in een samenwerking onder de naam Techniekcollege.

Nadere informatie

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter Vacature twee leden Raad van Toezicht waaronder een beoogd voorzitter Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland De Stichting De Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (SVVONH),

Nadere informatie

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Ronald Kox, hoofd Cultuureducatie Nieuwegein, 17 maart 2017 ronaldkox@lkca.nl Waarom kunst en cultuur? Artistiek-creatief proces Iteratief proces Universeel

Nadere informatie

Profiel- en Situatieschets

Profiel- en Situatieschets Profiel- en Situatieschets Werving en selectie - afdelingsleider vwo onderbouw - afdelingsleider havo bovenbouw Amsterdam, maart 2016 Marja de Kruif, senior adviseur 1 Wie zoeken wij? Nu twee van de huidige

Nadere informatie

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Werving en selectie 2 leden raad van toezicht Hoorn, juli 2015 Marja de Kruif, senior adviseur Samen inspirerend lerend de toekomst in 1 Wie zijn wij? De

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Profielschets Onderwijsdirecteur. Roelof van Echten College. Hoogeveen

Profielschets Onderwijsdirecteur. Roelof van Echten College. Hoogeveen Profielschets Onderwijsdirecteur Roelof van Echten College Hoogeveen Hengelo (O), 7 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Profielschets 3 2. Informatie over het Roelof van Echten College 4 3. Informatie over de procedure

Nadere informatie

LESSENTABEL HAVO/VWO ALKMAAR

LESSENTABEL HAVO/VWO ALKMAAR Lessentabel havo /atheneum /gymnasium klas 1-2 havo 1 havo 1 technasium atheneum 1 gymnasium 1 havo 2 atheneum 2 gymnasium 2 aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 biologie 2 2 2 2 Duits 3 3 3 Engels 3 3 3 3 3 3

Nadere informatie

School en functieprofiel. Rector. Markenhage. Breda

School en functieprofiel. Rector. Markenhage. Breda School en functieprofiel Rector Markenhage Breda Hengelo, 21 september 2013 1 Inhoudsopgave 1. Markenhage 1.1. Organisatie 3 1.2. Visie en waarden 4 1.3. Daltononderwijs 5 1.4. Cultuurprofielschool 5 1.5.

Nadere informatie

1.Inleiding. 2.Profielen per 1 augustus 2007

1.Inleiding. 2.Profielen per 1 augustus 2007 logoocw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk VO/OK/2003/53723 Uw kenmerk Onderwerp tweede fase havo/vwo 1.Inleiding In het algemeen

Nadere informatie

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE LOCATIELEIDER, HET HOGELAND COLLEGE WEHE-DEN HOORN

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE LOCATIELEIDER, HET HOGELAND COLLEGE WEHE-DEN HOORN PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE LOCATIELEIDER, HET HOGELAND COLLEGE WEHE-DEN HOORN 1. Situatieschets 1.1 Kenmerken Het Hogeland College Het Hogeland College (HHC) is een scholengemeenschap

Nadere informatie

Directeur Markland College Zevenbergen

Directeur Markland College Zevenbergen School- en functieprofiel Directeur Markland College Zevenbergen (S14 CAO-VO) Versie 31/10/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom, tel. 06-11 00 65 53; jan.de.boom@beteor.nl.

Nadere informatie

Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2016/2017. Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak*

Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2016/2017. Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak* Eamendossier Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2016/2017 Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak* * Onderdeel 2 van dit PTA wordt per 1 oktober apart gepubliceerd op de website

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

School- en functieprofiel Locatiedirecteur BC Broekhin Swalmen/Reuver

School- en functieprofiel Locatiedirecteur BC Broekhin Swalmen/Reuver School- en functieprofiel Locatiedirecteur BC Broekhin Swalmen/Reuver (S14 CAO-VO) Versie 19 juli 2017 Sollicitatieprocedure In verband met het vertrek van de huidige locatiedirecteur is SOML op zoek naar

Nadere informatie

completer is beter Meer weten? = leren + U heeft nu een beeld van onze school, en misschien wilt u daarom nog meer weten.

completer is beter Meer weten? = leren + U heeft nu een beeld van onze school, en misschien wilt u daarom nog meer weten. Meer weten? completer is beter U heeft nu een beeld van onze school, en misschien wilt u daarom nog meer weten. Op onze website www.rscollege.nl vindt u alle informatie. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk

Nadere informatie

Maatschappijleer 2 Vrije deel Kunstvak Kunstvak Kunstvak Kunstvak

Maatschappijleer 2 Vrije deel Kunstvak Kunstvak Kunstvak Kunstvak Examenpakketten Adriaan Roland Holstschool Vmbo-t Gemeenschappelijk deel Nederlands (centrale toetsing) Engels (centrale toetsing) Maatschappijleer 1 Culturele en Kunstzinnige Vorming Lichamelijke Opvoeding

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo januari 2014 1 Veranderingen voor leerlingen Meer huiswerk minder toetsen Toetsen over grote(re) stof eenheden Grotere school Verdieping Examen vanaf klas 4 Zelfstandigheid

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2015-2019

Cultuurbeleidsplan 2015-2019 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Cultuurbeleidsplan 2015-2019 1. Inleiding Dit is het cultuureducatieplan van de CBS Maranatha in Winschoten. Een plan dat is opgesteld om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

School- en functieprofiel. afdelingsleider brugklas m/h en h/a. Johannes Fontanus College te Barneveld

School- en functieprofiel. afdelingsleider brugklas m/h en h/a. Johannes Fontanus College te Barneveld School- en functieprofiel afdelingsleider brugklas m/h en h/a Johannes Fontanus College te Barneveld Hengelo (O), 16 mei 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Informatie over het Johannes Fontanus College 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek April 2017 Profielschets Adjunct-directeur De Zonnehoek SO en VSO Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs in Apeldoorn zoekt voor CSO De Zonnehoek

Nadere informatie

Wij zijn met ingang van het schooljaar op zoek naar een afdelingsleider bovenbouw havo. De procedure is herhaald opengesteld.

Wij zijn met ingang van het schooljaar op zoek naar een afdelingsleider bovenbouw havo. De procedure is herhaald opengesteld. PROFIELSCHETS AFDELINGSLEIDERS CSW BIJ DE VACATURES: AFDELINGSLEIDER BOVENBOUW HAVO Wij zijn met ingang van het schooljaar 2017-2018 op zoek naar een afdelingsleider bovenbouw havo. De procedure is herhaald

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 2 OUDERAVOND 3 (T)VWO 2015-16 Dinsdag 17 november 2015 Op deze speciale ouderavond voor de leerlingen van klas 3 tvwo en 3 vwo krijgt u informatie over de inrichting

Nadere informatie

Eemsdeltacollege Locatiedirecteur vmbo

Eemsdeltacollege Locatiedirecteur vmbo School- en functieprofiel (onder voorbehoud van eventuele aanvullingen/wijzingen via medezeggenschap) Eemsdeltacollege Locatiedirecteur vmbo S-14 CAO-VO Versie 8 december 2017 Sollicitatieprocedure Informatie:

Nadere informatie

Gecombineerd programma Michaël en Markenhage. Marcel van de Steenoven, decaan HAVO Ad Belleter, decaan VWO

Gecombineerd programma Michaël en Markenhage. Marcel van de Steenoven, decaan HAVO Ad Belleter, decaan VWO Gecombineerd programma Michaël en Markenhage Marcel van de Steenoven, decaan HAVO Ad Belleter, decaan VWO Markenhage = Een Daltonschool met MAVO, HAVO en VWO en een cultuurprofiel De opbrengst, dat ben

Nadere informatie

Profielkeuze 3 HAVO / 3 VWO Daniël Kers, decaan Veluws College Twello

Profielkeuze 3 HAVO / 3 VWO Daniël Kers, decaan Veluws College Twello Profielkeuze 3 HAVO / 3 VWO 2016-2017 Daniël Kers, decaan Veluws College Twello 2 november 2016 Decaan De decaan in Twello: Dhr. Kers - Arc.kers@veluwscollege.nl - op woensdag aanwezig op school (012)

Nadere informatie

Activiteitenplan Borging van onderwijsprocessen en positie

Activiteitenplan Borging van onderwijsprocessen en positie Activiteitenplan Michaël college 2016-2017 1 Activiteitenplan 2016-2017 Voor u ligt het activiteitenplan 2016-2017. Dit plan is mede op basis van het activiteitenplan 2015-2016 en het schoolplan 2013-2017

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VESTIGINGSDIRECTEUR CSW VAN DE PERRE (MAVO/HAVO/VWO)

PROFIELSCHETS VESTIGINGSDIRECTEUR CSW VAN DE PERRE (MAVO/HAVO/VWO) PROFIELSCHETS VESTIGINGSDIRECTEUR CSW VAN DE PERRE (MAVO/HAVO/VWO) Over CSW CSW is een brede christelijke scholengemeenschap voor vmbo b/k, mavo, havo, atheneum en gymnasium. De school telt drie vestigingen.

Nadere informatie

Rector Coornhert Lyceum Haarlem Dunamare Onderwijsgroep

Rector Coornhert Lyceum Haarlem Dunamare Onderwijsgroep School- en functieprofiel Rector Coornhert Lyceum Haarlem Dunamare Onderwijsgroep versie 7 april 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Bart Visser, tel. 06-20 59 92 80; bart.visser@beteor.nl.

Nadere informatie

Profielkeuze Tweede Fase

Profielkeuze Tweede Fase Profielkeuze Tweede Fase 3e leerjaar havo/vwo 3 december 2015 Even voorstellen Loek Zoon - afdeling havo/vwo leerjaar 1 t/m 3 (ter vervanging van decaan) Maud Knook - afdeling havo/vwo leerjaar 4 t/m 6

Nadere informatie

Rector OSG De Hogeberg Den Burg (Texel)

Rector OSG De Hogeberg Den Burg (Texel) School- en functieprofiel Rector OSG De Hogeberg Den Burg (Texel) (S14/15 CAO-VO) Versie 16/6/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom, tel. 06-11 00 65 53; jan.de.boom@beteor.nl.

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie