Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014"

Transcriptie

1 Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Johan Geerts en Simon Verhoeven GSJ advocaten 1 2 april 2014 Inhoud 1. Situering Bespreking van de voornaamste inhoudelijke wijzigingen Verplichte vermelding van de derde entiteit op wiens draagkracht een inschrijver zich beroept met het oog op kwalitatieve selectie (art. 12 K.B. plaatsing) Een lid van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid wordt beschouwd als een inschrijver (art K.B. plaatsing) Verplichte aanwending van de impliciete verklaring op erewoord bij onderzoek van de uitsluitingscriteria (art. 61 K.B. plaatsing) Nieuwe regeling aangaande de verificatie van fiscale schulden (art. 63 K.B. plaatsing) Mogelijkheid om de opening van de aanvragen tot deelneming of de offertes te verdagen in geval van onbeschikbaarheid van de e-procurementtoepassing (art. 90 K.B. plaatsing) Vernieuwde regeling aangaande het onderzoek van de regelmatigheid van offertes (art. 95 K.B. plaatsing) Situering 1. Op 21 februari 2014 werd het koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 alsook van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit K.B. wordt het eerste reparatie-k.b. genoemd. Het reparatie-k.b. wijzigt een aantal bepalingen uit verschillende overheidsopdrachten- K.B. s 2. Veel aanpassingen betreffen verbeteringen en verduidelijkingen, maar er zijn ook enkele inhoudelijke nieuwigheden. 1 Dit document is een juridische toelichting, naar beste vermogen doch geen juridisch advies. De auteurs noch GSJ advocaten aanvaarden hiervoor enige aansprakelijkheid.

2 2. In deze bijdrage gaan we in op de voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli Sommige van deze wijzigingen zullen een kleine aanpassing van de opdrachtdocumenten vereisen. Naast inhoudelijke wijzigingen worden ook een aantal technische en tekstuele aanpassingen doorgevoerd, zoals de vervanging van de bijlagen en met name de verschillende modellen van bekendmaking 3. Deze aanpassingen worden hier niet behandeld. De inhoudelijke wijzigingen kunnen als volgt worden samengevat: - Wanneer een inschrijver beroep doet op de draagkracht van een andere entiteit met het oog op zijn kwalitatieve selectie, moet deze derde entiteit en het gedeelte van de opdracht dat aan deze entiteit zal worden toevertrouwd, verplicht worden vermeld in de aanvraag tot deelneming én de offerte (art. 12 K.B. plaatsing). - Een deelnemer aan een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid wordt beschouwd als een inschrijver en kan zodoende maar één offerte indienen (art K.B. plaatsing). - Voor open procedures moet het bestek in principe verplicht voorzien in de toepassing van de impliciete verklaring op erewoord voor het nazicht van de uitsluitingsgronden (art K.B. plaatsing). Dit betekent dat de kandidaten of inschrijvers terzake geen documenten bij hun offerte dienen te voegen. De aanbestedende overheid gaat enkel de toestand na van de als opdrachtnemer in aanmerking komende inschrijver (behalve voor het attest fiscale schulden! zie hierna). De inlichtingen of documenten waartoe de aanbestedende overheid elektronisch en kosteloos toegang heeft, vraagt zij zelf op en zij voegt deze toe aan het administratief dossier (art 60 1 K.B. plaatsing). - Voor een Belgische inschrijver moet de aanbestedende overheid (die toegang heeft tot de zogenaamde Telemarc-toepassing) binnen de 48u na opening van de 2 Volgende K.B. s worden gewijzigd: 1) KB van 20 december 2010 inzake de bevordering van schone en energiezuinige voertuigen in het kader van overheidsopdrachten; 2) KB van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; 3) KB van 23 januari 2012 plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied; 4) KB van 16 juli 2012 plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren; 5) KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 6) KB van 3 april 2013 betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau; 7) KB van 24 juni 2013 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Unie van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten. 3 Zie Uitvoeringsverordening (EU) nr. 842/2011 van d Commissie van 19 augustus Pagina 2 / 14

3 offertes 4, voor alle inschrijvers (dus niet enkel voor de best gerangschikte inschrijver) het attest fiscale schulden ten aanzien van de FOD Financiën, elektronisch opvragen (art. 63 2, laatste lid K.B. plaatsing). Het opvragen van dit attest fiscale schulden moet dus een automatisme worden bij de opening van de offertes. - Bij een eventuele onbeschikbaarheid van het e-tenderingplatform die de inschrijvers of kandidaten verhindert om tijdig een elektronische offerte in te dienen, heeft de aanbestedende overheid de mogelijkheid tot het verdagen van de openingszitting (art K.B. plaatsing). - Een abnormale totaalprijs of eenheidsprijs vormt altijd een substantiële onregelmatigheid van de offerte. De aanbestedende overheid moet de offerte als onregelmatig weren wanneer een eenheidsprijs als abnormaal laag wordt beschouwd en de verstrekte verantwoording niet wordt aanvaard (art. 95 K.B. plaatsing). 3. De wijzigingen zijn van toepassing op opdrachten die vanaf 3 maart 2014 worden geplaatst. De oude regels blijven van toepassing op de opdrachten geplaatst voor 3 maart Onder de datum van plaatsing van de overheidsopdracht, wordt niet langer de datum van publicatie bedoeld, doch wel de datum van verzending van de bekendmaking. De datum van verzending van de bekendmaking en de publicatie is in de meeste gevallen dezelfde, doch wordt voor de verzending geopteerd omdat deze datum controleerbaar is door de aanbestedende overheid. 2. Bespreking van de voornaamste inhoudelijke wijzigingen 2.1 Verplichte vermelding van de derde entiteit op wiens draagkracht een inschrijver zich beroept met het oog op kwalitatieve selectie (art. 12 K.B. plaatsing) 4. Artikel 6 van het reparatie-k.b. vervangt integraal artikel 12 van het K.B. plaatsing aangaande onderaanneming. De bepaling dat de opdrachtdocumenten kunnen vereisen dat een inschrijver in zijn offerte aangeeft welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is aan derden in onderaanneming te geven, blijft behouden. Ook het principe dat een eventuele onderaanneming de aansprakelijkheid van de inschrijver ten aanzien van de aanbestedende overheid onverlet laat, blijft overeind. 4 Of na het uiterste tijdstip voor het indienen van de aanvragen tot deelneming of de offertes, al naargelang. Pagina 3 / 14

4 Wanneer het beroep op de draagkracht van een derde entiteit (al dan niet via onderaanneming) bepalend is voor het voldoen door een inschrijver aan de selectiecriteria (zoals toegelaten door artikel 74 K.B. plaatsing), verduidelijkt het nieuwe artikel 12 nu dat de inschrijver in zijn aanvraag tot deelneming en/of offerte steeds verplicht moet aanduiden voor welk gedeelte hij een beroep doet op die draagkracht en welke andere entiteiten hij voorstelt. Deze verplichting is met name voor een tweestapsprocedure van belang. Nu de inschrijver zowel in zijn aanvraag tot deelneming als in zijn navolgende offerte dient te vermelden op welke derde entiteit men beroep zal doen voor de uitvoering van een gedeelte van de opdracht, kan de aanbestedende overheid het vooropgestelde beroep op de draagkracht van deze derde entiteit (die geleid heeft tot selectie van de inschrijver) ook afdwingen bij de uitvoering van de opdracht. Het mag immers niet mogelijk zijn dat een inschrijver dankzij het beroep op de draagkracht van een derde entiteit geselecteerd wordt, maar dat in de gunnings- en/of uitvoeringsfase deze derde entiteit is afgehaakt of diens draagkracht niet meer gegarandeerd kan worden. 5. Deze nieuwe verplichtingen voor de inschrijver bij het beroep op de draagkracht van een derde entiteit, worden best duidelijk vermeld in de selectieleidraad en/of het bestek. Het modelbestek diensten (open procedure) van het departement bestuurszaken (zie ook hierna) bevat reeds een gelijkaardige verplichting: De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten. In dat geval voegt de inschrijver de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis van deze onderaannemers of van andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver. De opdrachtnemer is verplicht de onderaannemers in te zetten waarop hij zich heeft beroepen in het kader van de kwalitatieve selectie. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de aanbestedende overheid. Deze onderaannemers of entiteiten mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 KB Plaatsing. Rekening houdend met de nieuwe regeling, lijkt het aangewezen de onderlijnde passage te laten voorafgaan door de volgende verduidelijking: De inschrijver duidt in zijn offerte aan voor welk gedeelte van de opdracht hij een beroep doet op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten en welke onderaannemers en/of andere entiteit(en) hij voorstelt. Daarna kan nog de volgende passage worden toegevoegd aan het bestek: Pagina 4 / 14

5 Het beroep op de draagkracht van onderaannemers of derde entiteiten, laat de aansprakelijkheid van de inschrijver ten aanzien van de aanbestedende overheid onverlet. Echter, ook als de opdrachtdocumenten dienaangaande niets zou bepalen, is de inschrijver verplicht zijn onderaannemers of de andere entiteiten waarop hij zich beroept, te vermelden. 2.2 Een lid van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid wordt beschouwd als een inschrijver (art K.B. plaatsing) 6. Artikel 14 van het repartie-k.b. voegt een verduidelijking toe aan artikel 54 2 K.B. plaatsing. Voor wat betreft de regel dat een inschrijver slechts één offerte mag indienen, wordt verduidelijkt dat elke deelnemer van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid wordt beschouwd als een inschrijver. De bedoeling van deze verduidelijking is te vermijden dat een onderneming voor eenzelfde opdracht een offerte in eigen naam zo indienen en tegelijk nog een andere offerte mede in naam van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid waarin zij participeert, of nog: een offerte als lid van een combinatie en nog een tweede offerte als lid van een andere combinatie. 7. Omwille van de duidelijkheid zou deze bepaling kunnen worden opgenomen in het bestek, maar ook wanneer dit niet wordt opgenomen blijft deze regel vanzelfsprekend afdwingbaar ten aanzien van de inschrijver. 2.3 Verplichte aanwending van de impliciete verklaring op erewoord bij onderzoek van de uitsluitingscriteria (art. 61 K.B. plaatsing) 8. Artikel 17 van het reparatie-k.b. vervangt artikel 61 van het K.B. plaatsing aangaande het toegangsrecht (de verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden). In de paragrafen 1 tot en met 3 worden enkele kleine tekstwijzigingen aangebracht. De inhoudelijke wijzigingen betreffen 4 van artikel 61 aangaande de verklaring op erewoord. Waar dit voorheen facultatief was dus afhankelijk van de keuze van de aanbestedende overheid in de opdrachtdocumenten, wordt de administratieve vereenvoudigingsmaatregel van de impliciete verklaring op erewoord nu verplicht gesteld voor alle gunningsprocedures Pagina 5 / 14

6 die in één fase verlopen (open procedures 5 en de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking 6 ). Deze wijziging betekent dat de aanbestedende overheid de inschrijvers niet meer mag verplichten om bepaalde documenten inzake de uitsluitingsgronden vervat in artikel 61, eerste en tweede paragraaf bij hun offerte te voegen. De indiening van een offerte of kandidatuur vormt de impliciete verklaring vanwege de inschrijver of kandidaat dat deze zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt. De aanbestedende overheid gaat enkel voor de als opdrachtnemer in aanmerking komende inschrijver (dus: de best gerangschikte inschrijver) na of deze onder één van de uitsluitingsgronden valt (behalve voor het attest fiscale schulden! zie hierna). De administratieve vereenvoudiging door het gebruik van de impliciete verklaring op erewoord, kan als volgt worden voorgesteld 7 : 9. Voor beperkte procedures 8 (ook tweestapsprocedures genoemd) blijft het gebruik van de impliciete verklaring op erewoord facultatief. Bij een tweestapsprocedure is dergelijke verklaring minder nuttig nu de toestand van alle kandidaten met het oog op selectie immers meteen moet worden geverifieerd. Ook hier geldt echter dat de aanbestedende overheid de documenten die ze elektronisch kan bekomen, zelf opvraagt. 5 Art. 3,5 overheidsopdrachtenwet 2006: open procedure : de gunningsprocedure waarbij elke belangstellende aannemer, leverancier of dienstverlener een offerte mag indienen en waarbij de openingszitting van de offertes openbaar is ; 6 Art. 2,3 K.B. plaatsing: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking : de onderhandelingsprocedure met bekendmaking waarvoor elke belangstellende aannemer, leverancier of dienstverlener een offerte mag indienen. Deze vorm van onderhandelingsprocedure mag uitsluitend worden aangewend voor de opdrachten die de drempels vermeld in artikel 32 niet bereiken, onverminderd de beperking vermeld in artikel 105, 2, 1 ; 7 Bron: FOD Kanselarij van de Eerste Minister, Dienst Administratieve Vereenvoudiging: 8 Art. 3,6 overheidsopdrachtenwet 2006: de gunningsprocedure waarbij elke belangstellende aannemer, leverancier of dienstverlener een aanvraag tot deelneming mag indienen en waarbij alleen de door de aanbestedende overheid of het overheidsbedrijf geselecteerde kandidaten een offerte mogen indienen en aanwezig mogen zijn op de openingszitting van de offertes ; Pagina 6 / 14

7 De impliciete verklaring op erewoord geldt ook enkel voor de inlichtingen en documenten waartoe de aanbestedende overheid via elektronische middelen (de telemarc toepassing zie hierna onder titel 2.4) kosteloos toegang heeft. 10. Het gebruik van de expliciete (door het bijvoegen van een schriftelijke verklaring) of impliciete (door het indienen van een kandidatuur of offerte) verklaring op erewoord is vandaag vrij algemeen bekend en wordt reeds ruim toegepast. Ook in de modelbestekken die door het departement Bestuurszaken 9 en de FOD P&O 10 ter beschikking worden gesteld, is de verklaring op erewoord opgenomen. De verplichting tot het gebruik de impliciete verklaring op erewoord zal in de praktijk dus weinig verandering teweeg brengen. Hierna volgen enkele voorbeeld-besteksbepalingen (voor open procedures) die dateren van voor de wijziging van het K.B. plaatsing: - Open offerteaanvraag - FOD P&O: Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver zich niet in een van onderstaande uitsluitingsgevallen te bevinden. De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt is. Daartoe zal zij de betrokken inschrijver vragen via de snelste middelen en binnen de termijn die zij aanduidt, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan. De inlichtingen of documenten die de aanbestedende overheid kosteloos via elektronische middelen bij de gegevensbeheerder kan opvragen, zal door de aanbestedende overheid zelf worden opgevraagd. - Open offerteaanvraag diensten Departement Bestuurszaken: Art. 61 en 62. Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61. Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest, de jaarrekeningen en het attest van niet-faling via elektronische weg op conform art. 60, 1. De overige documenten worden opgevraagd bij de inschrijver. De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art. 62, Pagina 7 / 14

8 11. Rekening houdend met de nieuwe bepalingen van artikel 61 en 63 (zie hierna) K.B. plaatsing, kunnen bovenstaande besteksbepalingen als volgt worden aangepast (aanpassingen zijn onderlijnd). De voorbeeldbepaling gaat uit van een open procedure waarbij de aanbestedende overheid (elektronisch) toegang heeft tot de verschillende attesten (Telemarc toepassing). Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver zich niet in één van de uitsluitinggevallen te bevinden als bedoeld in de eerste en tweede paragraaf van artikel 61 K.B. plaatsing. De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de als opdrachtnemer in aanmerking komende inschrijver, alvorens de gunningsbeslissing te nemen. Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid daartoe het RSZ-attest als bedoeld in artikel 62 1 K.B. plaatsing, het attest van inschrijving als BTW-plichtige, de jaarrekeningen, het attest van niet-faling, het attest fiscale schulden als bedoeld in artikel 63 2 K.B plaatsing en desgevallend het erkenningsattest via elektronische weg op conform art. 60, 1 K.B. plaatsing. De overige documenten worden - via de snelste middelen en binnen de termijn die de aanbestedende overheid aanduidt - opgevraagd bij de inschrijver. Voor de buitenlandse inschrijver zal de aanbestedende overheid de betrokken inschrijver vragen - via de snelste middelen en binnen de termijn die zij aanduidt, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan. Voor alle Belgische inschrijvers verifieert de aanbestedende overheid binnen de 48u na de openingszitting de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën, als bedoeld in artikel 63 2 K.B. plaatsing. Zij doet dit middels elektronische weg conform art. 60, 1 K.B. plaatsing. 2.4 Nieuwe regeling aangaande de verificatie van fiscale schulden (art. 63 K.B. plaatsing) 12. Artikel 19 van het reparatie-k.b. vervangt artikel 63 van het K.B. plaatsing aangaande de verificatie van fiscale schulden. Belangrijke nieuwigheid voor de Belgische inschrijver is dat de aanbestedende overheid de naleving van de fiscale verplichtingen verifieert op basis van het attest fiscale schulden afgeleverd door de FOD Financiën. Pagina 8 / 14

9 Het attest fiscale schulden wordt het verzameldocument voor alle fiscale verplichtingen van een onderneming ten aanzien van de FOD Financiën. Het bevat de directe belastingen (inkomstenbelastingen, voorheffingen, verkeersbelasting en andere met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen) en de BTW. 13. Met toepassing van artikel 60 1 K.B. plaatsing is de aanbestedende overheid die elektronisch toegang heeft tot het attest fiscale schulden (via Telemarc) verplicht om de kandidaten en inschrijvers vrij te stellen van het bijvoegen van dit attest bij hun aanvraag tot deelname of offerte (al naargelang). De aanbestedende overheid zal dit attest zelf elektronisch opzoeken en toevoegen aan het administratief dossier. Via de elektronische toepassing Telemarc werden reeds de volgende documenten kosteloos ter beschikking gesteld van de aanbestedende overheden: - Het RSZ-attest 11 ; - Het BTW-attest 12 ; - Het attest betreffende de juridische toestand (van niet faillissement); - De jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank; Het attest fiscale schulden en het erkenningsattest (voor opdrachten voor werken) zijn nu ook elektronisch beschikbaar via Telemarc en mogen door de aanbestedende overheid die toegang heeft tot deze toepassing dus niet meer worden opgevraagd. Telemarc is een gratis webinterface die toegang verleent tot verscheidene authentieke bronnen (Nationale Bank, BTW en Belastingen, RSZ, KBO, de databank van de erkenning der aannemers van werken). Zij is voor de gewettigde gebruikers, de aanbestedende overheden, via het elektronisch loket Digiflow toegankelijk. De aanbestedende overheden dienen hun vragen in de vertrouwelijke gegevensbanken in real time in en verkrijgen onmiddellijk de inlichtingen die noodzakelijk zijn voor de gunning van een overheidsopdracht, met de mogelijkheid het resultaat van hun aanvragen te bewaren en/of printen. Meer informatie over Telemarc is terug te vinden op de website van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging: Ook nieuw is de strenge bepaling dat de aanbestedende overheid die kosteloos toegang heeft tot de elektronische middelen als bedoeld in artikel 60 1 K.B. plaatsing (dus tot de toepassing Telemarc waarop het attest fiscale schulden beschikbaar is), gehouden is om 11 attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ. 12 het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën). Pagina 9 / 14

10 de naleving van de fiscale verplichtingen te verifiëren voor alle Belgische inschrijvers (of kandidaten), binnen 48u na de openingszitting 13. Reden hiervoor is dat de persoonlijke toestand van de inschrijver dient te worden geverifieerd op het moment van de indiening van de offertes, dit om te vermijden dat een kandidaat of inschrijver zich a posteriori, in de loop van de gunningsprocedure, in de regel zou stellen met zijn socialezekerheids- of fiscale verplichtingen, louter met het oog op het bekomen van de opdracht. Na een termijn van 48 u is het niet meer mogelijk om via de Telemarc-toepassing een attest op te vragen dat de fiscale toestand weergeeft op het uiterste tijdstip van het indienen van de offertes. Dit probleem stelt zich niet bij het RSZ-attest, gezien dit betrekking heeft op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor de uiterste datum voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes. 15. Het verslag aan de Koning herinnert eraan dat de verificatie van de sociale zekerheids- en fiscale schulden ten aanzien van de inschrijver aan wie de opdracht zal worden gegund, van groot belang is gelet op de hoofdelijke aansprakelijkheid van de aanbestedende overheid voor deze schulden in geval van sluiting van de opdracht. Daarbij wordt erop gewezen dat de verplichtingen die specifiek in het licht van de hoofdelijke aansprakelijkheid dienen te worden geverifieerd, inhoudelijk niet noodzakelijk overeenkomen met de verplichtingen zoals die blijken uit de attesten die in Telemarc kunnen worden geraadpleegd (die betrekking hebben tot de uitsluitingsgronden). Zo zal het ook aangewezen zijn om middels de publieke toepassing My MINFIN van de FOD Financiën de verplichtingen inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid bijkomend te controleren naast de uitsluitingsgevallen. 16. Overeenkomstig de nieuwe paragraaf 3 van artikel 63, kan de aanbestedende overheid ervoor opteren om nog andere fiscale verplichtingen dan deze ten aanzien van de FOD Financiën te onderzoeken. Zo is te denken aan de regionale, provinciale en lokale belastingen. 2.5 Mogelijkheid om de opening van de aanvragen tot deelneming of de offertes te verdagen in geval van onbeschikbaarheid van de e- procurementtoepassing (art. 90 K.B. plaatsing) Of na het uiterste tijdstip voor het indienen van de aanvragen tot deelneming of de offertes, al naargelang. Pagina 10 / 14

11 Artikel 20 van het reparatie-k.b. vult artikel 90 van het K.B. plaatsing aangaande de indiening van de offertes aan met een nieuwe paragraaf 3, die voorziet in de mogelijkheid voor de aanbestedende overheid om de opening van de aanvragen tot deelneming en/of de offertes te verdagen wanneer zij voor de opening kennis krijgt van een onbeschikbaarheid van de aangewende e-procurementtoepassing. De bedoelde situatie is deze waarbij een inschrijver of kandidaat zou worden verhinderd om middels het e-tendering platform een elektronische offerte in te dienen, wanneer het systeem plat ligt. Hiervoor gelden twee voorwaarden: 1) een inschrijver of kandidaat meldt de onbeschikbaarheid voor de opening van de offertes, 2) de aanbestedende overheid krijgt deze onbeschikbaarheid bevestigd door de dienst verantwoordelijk voor de e- procurementtoepassing. In geval van verdaging van de openingszitting gaat de aanbestedende overheid over tot een aangepaste bekendmaking tot mededeling van de nieuwe datum voor de indiening van de aanvragen tot deelneming of de offertes. De aanbestedende overheid is nooit verplicht om de opening te verdagen. Zij behoudt dienaangaande een appreciatiemarge. 2.6 Vernieuwde regeling aangaande het onderzoek van de regelmatigheid van offertes (art. 95 K.B. plaatsing) 18. Artikel 21 van het K.B. van 7 februari 2014 voorziet een volledige vervanging van artikel 95 K.B. plaatsing met betrekking tot het onderzoek van de regelmatigheid van de ingediende offertes. Voor het eerst bevestigt de wetgever de in de rechtspraak ontwikkelde begrippen substantiële versus niet-substantiële onregelmatigheid. Een substantieel onregelmatige offerte is (absoluut) nietig (at K.B. plaatsing nieuwe tekst). Een offerte is formeel substantieel onregelmatig als ze afwijkt van de vormvoorschriften betreffende: communicatiemiddelen (art. 6 1 KB plaatsing); gebruik van elektronische middelen (art en KB plaatsing); het indienen van slechts één offerte per inschrijver (art KB plaatsing); principe dat slechts geselecteerden een offerte mogen indienen (art. 55 KB plaatsing); invullen en ondertekenen van offerte en meetstaat (art KB plaatsing); indienen van offertes (art KB plaatsing); andere in de opdrachtdocumenten voorziene voorschriften; Wijkt een offerte af van de overige vormvoorschriften van vermelde bepalingen of van de opdrachtdocumenten is ze niet-substantieel, dus relatief onregelmatig. Pagina 11 / 14

12 Een offerte is materieel substantieel onregelmatig als ze afwijkt van de bepalingen van het K.B. plaatsing of de opdrachtdocumenten betreffende de prijzen, termijnen en technische specificaties. Met de toevoeging van in de mate dat de vormvoorschriften van die artikelen of die documenten essentieel zijn, onder de op straffe van substantieel formele en de als substantieel materiële onregelmatigheid na te leven bepalingen van het K.B. plaatsing en de opdrachtdocumenten, wordt aansluiting gezocht bij de heersende rechtspraak van de Raad van State. Op het vlak van de materiële regelmatigheid kan niet in algemene en absolute zin worden gesteld welke bepalingen van de reglementering of de opdrachtdocumenten inzake prijzen, termijnen en technische specificaties essentieel zijn. Eenzelfde redenering geldt voor de formele regelmatigheid van de offertes. Het al dan niet substantieel karakter van een vastgestelde formele of materiële onregelmatigheid zal altijd in concreto moeten worden onderzocht. In het verslag aan de Koning wordt verwezen naar criteria ontwikkeld in de rechtspraak van de Raad van State waarbij wordt aangenomen dat een vormvoorschrift essentieel is, wanneer de afwijking ervan: - de betrokken inschrijver een voordeel zou kunnen opleveren ten opzichte van zijn concurrenten, m.a.w. tot een ongelijke behandeling zou kunnen leiden; - de verbintenis van de betrokken inschrijver tot uitvoering van de opdracht overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de opdrachtdocumenten zou kunnen uithollen of onzeker zou kunnen maken; - de goede uitvoering van de opdracht in gevaar zou kunnen brengen; - aanleiding zou kunnen geven tot manipulatie van de offertes (bijv. afwezigheid van een dubbele envelop of aanwezigheid daarop van een niet toegelaten vermelding) of tot speculatie. Verder wordt verwezen naar criteria ontwikkeld door de Raad van State waarbij een materiële afwijking van de prijzen, termijnen en technische specificaties als essentieel wordt beschouwd indien deze: - een invloed zou kunnen hebben op de vergelijking van de offertes; - de rangschikking van de offertes zou kunnen wijzigen. Wanneer de aanbestedende overheid na deze in concreto beoordeling van de vastgestelde formele en materiële onregelmatigheden, oordeelt dat deze substantieel zijn, moet zij de offerte weren. In het verslag aan de koning wordt benadrukt dat de aanbestedende overheid in dat geval geen beoordelingsvrijheid heeft. 19. Wat betreft de afwijking van technische specificaties, wordt verwezen naar artikel 7 3 en 4 K.B. plaatsing. Een offerte mag niet als onregelmatig worden geweerd wegens een afwijking van de technische specificaties als een inschrijver kan aantonen dat de door hem Pagina 12 / 14

13 voorgestelde oplossingen op gelijkwaardige wijze aan de in de opdrachtdocumenten vermelde eisen voldoen. Het is dus enkel wanneer de inschrijver dit bewijs niet levert, dat zijn offerte als onregelmatig kan worden beschouwd. 20. Artikel 21 en 99 K.B. plaatsing - inzake het onderzoek van de (abnormale) prijzen - wijzigen niet, maar de vervanging van artikel 95 heeft op het vlak van het prijsonderzoek wel gevolgen. Artikel 95 3 K.B. plaatsing bepaalt nu duidelijk dat een offerte substantieel onregelmatig is in geval van een abnormale prijs als bedoeld in de artikelen 99 én 21. Bij de vaststelling van een abnormale eenheidsprijs en/of een abnormale totaalprijs na het vragen van een prijsverantwoording, moet de aanbestedende overheid de offerte dus nietig verklaren. Dit is een gebonden bevoegdheid. Het verslag aan de koning herhaalt de toelichting die ook al werd gegeven bij het initiële K.B. plaatsing, waarbij wordt verwezen naar rechtspraak van de Raad van State die een abnormale eenheidsprijs altijd als een substantiële onregelmatigheid beschouwt 14. De wetgever lijkt hiermee dus duidelijk te willen ingaan tegen de recentere rechtspraak van de Raad van State 15 die op deze eerdere rechtspraak terugkwam, stellende dat een abnormale eenheidsprijs niet noodzakelijk een substantiële onregelmatigheid inhoudt. 21. De wijziging van artikel 95 K.B. plaatsing zal in de praktijk weinig veranderen met betrekking tot het onderzoek van de regelmatigheid van de offertes. Het onderscheid tussen formele en materiële regelmatigheid, enerzijds, en tussen substantiële en niet substantiële onregelmatigheid, anderzijds, wordt al geruime tijd gehanteerd in de rechtspraak van de Raad van State. Wél van belang is de duidelijke stelling van de wetgever dat elke abnormale prijs (eenheidsprijs of totaalprijs) een substantiële onregelmatigheid betreft. Indien de aanbestedende overheid na het vragen van een prijsverantwoording van oordeel is dat de offerte abnormale prijzen bevat, is zij verplicht om deze offerte als substantieel onregelmatig te weren. 14 RvS nr , 30 november 2009, Sogepar; RvS 16 december 2010, nr , sa Bernard Construction. 15 O.a. RvS 26 november 2013, nr , bvba RTS; RvS 27 februari 2012, nr , Wegebo. Pagina 13 / 14

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden Nota De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden 1. Management summary 1. Het eerste reparatie-k.b. overheidsopdrachten van 21 februari 2014

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen van reparatie-kb van 7 februari 2014 in KB Plaatsing en KB Uitvoering

Belangrijkste wijzigingen van reparatie-kb van 7 februari 2014 in KB Plaatsing en KB Uitvoering Belangrijkste wijzigingen van reparatie-kb van 7 februari 2014 in KB Plaatsing en KB Uitvoering Versie maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Impliciete verklaring op erewoord... 3 2 Uitsluitingsgeval

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen en bepalingen

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen en bepalingen INHOUD Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied 1 Welke aanbestedende overheden zijn aan de wet onderworpen? 1 1.1 Onderworpen overheden of instanties 1 1.1.1 Het personele toepassingsgebied in de regelgeving 1

Nadere informatie

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN VLAAMSE OVERHEID DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN AFDELING OVERHEIDSOPDRACHTEN GUNNINGDRAAIBOEK zevende versie juli 2013 GEBRUIKSTIPS De afdeling Overheidsopdrachten wenst u met dit gunningdraaiboek wegwijs te

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog

Onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog Onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog Woensdag 06.06.2012 Gitte LAENEN Advocaat-vennoot GD&A Advocaten Praktijkassistente VUB 1 bron: FOD Kanselarij van de Eerste Minister 2 3 1. Flexibele gunningsprocedures

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17 KB plaatsing overheidsopdrachten goed.fm Page 5 Friday, October 21, 2011 9:36 AM INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 15 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17 Afdeling 1. Inleidende bepaling 17 Art. 1:

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN VLAAMSE OVERHEID DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN AFDELING OVERHEIDSOPDRACHTEN GUNNINGDRAAIBOEK negende versie januari 2016 GEBRUIKSTIPS De afdeling Overheidsopdrachten wenst u met dit gunningdraaiboek wegwijs

Nadere informatie

Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11

Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11 INHOUD Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten 1 1 Welke aanbestedende overheden zijn aan de wet onderworpen? 1 1.1 Onderworpen overheden

Nadere informatie

Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting

Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting VLAAMSE GEMESCHAP Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Beleidsontwikkeling Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Overheidsopdracht

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN VLAAMSE OVERHEID DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN AFDELING OVERHEIDSOPDRACHTEN GUNNINGDRAAIBOEK zesde versie juni 2011 Gebruikstips De afdeling Overheidsopdrachten wenst u met dit gunningdraaiboek wegwijs te

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

Specifieke aandachtspunten ingevolge de nieuwe regelgeving en recente evoluties

Specifieke aandachtspunten ingevolge de nieuwe regelgeving en recente evoluties Specifieke aandachtspunten ingevolge de nieuwe regelgeving en recente evoluties Prof. Dr. Steven Van Garsse, Kenniscentrum PPS, Vlaamse overheid & Universiteit Antwerpen Overzicht Aandachtspunten inzake

Nadere informatie

De codex is daarmee een onmisbaar werkinstrument voor al wie actief is op het gebied van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

De codex is daarmee een onmisbaar werkinstrument voor al wie actief is op het gebied van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. VOORWOORD Het overheidsopdrachtenrecht bevindt zich opnieuw op een kruispunt. Niet heel lang geleden, namelijk op 1 juli 2013 is de huidige wetgeving overheidsopdrachten in werking getreden. Onder invloed

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief wil RACINE u informeren over enkele interessante topics inzake overheidsopdrachten.

Met deze nieuwsbrief wil RACINE u informeren over enkele interessante topics inzake overheidsopdrachten. Nieuwsbrief Overheidsopdrachten februari 2016 Met deze nieuwsbrief wil RACINE u informeren over enkele interessante topics inzake overheidsopdrachten. Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten op komst Op 28

Nadere informatie

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente.

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente. 1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Education Tender Day 2012 Flexibel aanbesteden op maat van onderwijsinstellingen

Education Tender Day 2012 Flexibel aanbesteden op maat van onderwijsinstellingen Education Tender Day 2012 Flexibel aanbesteden op maat van onderwijsinstellingen Dinsdag 24.04.2012 Johan GEERTS Advocaat GD&A Advocaten 1 bron: FOD Kanselarij van de Eerste Minister 2 3 1. Voornaamste

Nadere informatie

Actuele en toekomstige nieuwigheden in de overheidsopdrachtenregelgeving

Actuele en toekomstige nieuwigheden in de overheidsopdrachtenregelgeving Actuele en toekomstige nieuwigheden in de overheidsopdrachtenregelgeving Bart Zoete Vlaamse overheid departement Bestuurszaken Afdeling Overheidsopdrachten Deel I: Het wettelijke kader 24 mei 2011 2 Europese

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen van de Wet van 15 mei 2014 in de Wet Overheidsopdrachten

Belangrijkste wijzigingen van de Wet van 15 mei 2014 in de Wet Overheidsopdrachten Belangrijkste wijzigingen van de Wet van 15 mei 2014 in de Wet Overheidsopdrachten Versie juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Nieuwe uitsluitingsgrond... 3 2 Energie-efficiëntieprestaties... 4 Belangrijkste

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

ONDERAANNEMING EN ANDERE

ONDERAANNEMING EN ANDERE ONDERAANNEMING EN ANDERE SAMENWERKINGSVORMEN TUSSEN AANNEMERS Met het oog op het voldoen aan eisen inzake kwalitatieve selectiecriteria, of aan eisen inzake bijvoorbeeld beschikbaarheid, prijs, ervaring,

Nadere informatie

Zowel op het ogenblik van de gunning van de opdracht, als bij elke betaling zal de aanbestedende overheid de voormelde databank raadplegen.

Zowel op het ogenblik van de gunning van de opdracht, als bij elke betaling zal de aanbestedende overheid de voormelde databank raadplegen. Overheidsopdrachten: hervorming van het systeem van de registratie en van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale en fiscale schulden van de aannemers De registratie van de aannemer op het ogenblik

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011 Bijkomende vragen gesteld per email op 4 november 2011 in het kader van de Ontwerpopdracht Realisatie Renovatiedossier Algemeen Ziekenhuis St.-Blasius Beperkte offerteaanvraag Betreft: vragen ontvangen

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

Zeer belangrijke sector: 50 miljard EUR = aanzienlijk deel BBP

Zeer belangrijke sector: 50 miljard EUR = aanzienlijk deel BBP Opportuniteit 2 Zeer belangrijke sector: 50 miljard EUR = aanzienlijk deel BBP Niet alleen overheid (ministeries, federale staat, gewesten, etc.), maar ook vele lokale overheden zoals steden en gemeenten

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van de verzekeringscontracten van Woonhaven Antwerpen: Personen

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR BEDRIJVEN DIE WENSEN DEEL TE NEMEN AAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN LEVERINGEN EN DIENSTEN

HANDLEIDING VOOR BEDRIJVEN DIE WENSEN DEEL TE NEMEN AAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN LEVERINGEN EN DIENSTEN HANDLEIDING VOOR BEDRIJVEN DIE WENSEN DEEL TE NEMEN AAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN LEVERINGEN EN DIENSTEN 1. INHOUDSTAFEL. 1. INHOUDSTAFEL.... 1 2. OPZET VAN DEZE HANDLEIDING.... 2 3. BELANG VOOR DE AANBESTEDENDE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

AANKONDIGING OPDRACHT

AANKONDIGING OPDRACHT Opdrachtgever: VZW Don Bosco Onderwijscentrum AANKONDIGING OPDRACHT in het kader van ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Besteknummer: 2016/2 Voorwerp van de opdracht: Catering: Bereiding en toelevering

Nadere informatie

Het principe van de sociale voorkeur

Het principe van de sociale voorkeur Vragen naar: Sébastien Pereau E-mail: Sebastien.Pereau@mi-is.be Tel : 02 508 86 81 Fax : 02 508 86 72 http://socialeconomy.fgov.be Ons kenmerk Datum laatste wijziging ESE/30/2 donderdag 24 mei 2007 Betreft:

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Toelichting bij de handleiding: Hoe correct en conform de wetgeving overheidsopdrachten telecommunicatie aankopen

Toelichting bij de handleiding: Hoe correct en conform de wetgeving overheidsopdrachten telecommunicatie aankopen EBP Roadshow Telenet Versie februari 2011 Toelichting bij de handleiding: Hoe correct en conform de wetgeving overheidsopdrachten telecommunicatie aankopen EBP - Björn Maras 1 Overzicht 1. Opzet handleiding

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Inhoud. 1. Overheidsopdrachten. 2. E-procurement 2.1 enotification 2.2 etendering. 3. Info/contact

Inhoud. 1. Overheidsopdrachten. 2. E-procurement 2.1 enotification 2.2 etendering. 3. Info/contact Overheidsopdrachten Inhoud 1. Overheidsopdrachten 2. E-procurement 2.1 enotification 2.2 etendering 3. Info/contact 1. Overheidsopdrachten Wat is een overheidsopdracht? Een overheidsopdracht is een overeenkomst

Nadere informatie

Art. 1. Omzetting richtlijn/ art. 78 Grondwet 1 Art. 2. Definities 11 Art. 3. Definities 28 Art. 4. Definities (private) speciale sectoren 48

Art. 1. Omzetting richtlijn/ art. 78 Grondwet 1 Art. 2. Definities 11 Art. 3. Definities 28 Art. 4. Definities (private) speciale sectoren 48 Basisboel Kaft 1.book Page 17 Tuesday, July 15, 2014 10:57 AM INHOUDSTAFEL Inleiding Biografie auteurs Concordantietabel Titel I Algemene bepalingen en definities 1 Art. 1. Omzetting richtlijn/ art. 78

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN. Kandidaatstelling voor de aanstelling van een dienstverlener voor het bereiden en leveren van schoolmaaltijden

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN. Kandidaatstelling voor de aanstelling van een dienstverlener voor het bereiden en leveren van schoolmaaltijden BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Kandidaatstelling voor de aanstelling van een dienstverlener voor het bereiden en leveren van schoolmaaltijden Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk 1. Algemene informatie 1.1 Aanbestedende overheid De opdrachtgever

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

administratieve vereenvoudiging & efficiëntie bij overheidsopdrachten

administratieve vereenvoudiging & efficiëntie bij overheidsopdrachten administratieve vereenvoudiging & efficiëntie bij overheidsopdrachten EBP 1 Overzicht Administratieve vereenvoudiging? 1. Kwalitatieve selectie 2. Technische bekwaamheid 3. Draagkracht van derden Efficiëntie?

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

KANTOORSEMINARIE Nieuwigheden Overheidsopdrachten

KANTOORSEMINARIE Nieuwigheden Overheidsopdrachten KANTOORSEMINARIE Nieuwigheden Overheidsopdrachten Vrijdag 8 maart 2013 Gitte LAENEN Advocaat-vennoot GD&A 1 2 Basiswet van 24 december 1993 wordt vervangen door de Basiswet van 15 juni 2006; KB van 8 januari

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 december 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punt gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

377. Uitvoering van de opdracht.

377. Uitvoering van de opdracht. INLEIDING De toepasbare uitvoeringsregels 377. Uitvoering van de opdracht. De sluiting van de opdracht behelst het aangaan van de juridische verbintenis (contractsluiting), na de budgettaire vastlegging

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

STUDIEVOORMIDDAG VVSG

STUDIEVOORMIDDAG VVSG STUDIEVOORMIDDAG VVSG Overheidsopdrachten: brandend actueel Het nieuwe KB gunning Krachtlijnen en stand van zaken S. Depré FOD Kanselarij van de Eerste Minister 18 en 25 maart 2010 VOORAFGAANDE OPMERKING

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

Het Facilitair Bedrijf. partner in overheidsopdrachten

Het Facilitair Bedrijf. partner in overheidsopdrachten Het Facilitair Bedrijf partner in overheidsopdrachten De regelgeving rond overheidsopdrachten in relatie tot innovatie Belgische regelgeving overheidsopdrachten Wet 15 juni 2006 Wet 17 juni 2013 (rechtsbescherming)

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT. OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr OPEN OFFERTEAANVRAAG

GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT. OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr OPEN OFFERTEAANVRAAG GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr. 2016-016 OPEN OFFERTEAANVRAAG BETREFFENDE ONTWERP - UITVOERING VAN WERKEN VAN EEN ONROEREND GEHEEL

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

DIENSTEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

DIENSTEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING DIENSTEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING KANDIDATUUR 2 Gemeente XXXX...... Kandidaatstelling En Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking van diensten Bestek nr.... Project Dienst

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/ /12/2019.

HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/ /12/2019. HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/2017-31/12/2019. RC1600314 2016 Directie Algemene Zaken Afdeling ICT Business Intelligence - Geosystemen Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

Publicatiebericht. 1. Aanbestedende instantie : Sint Elisabeth vzw, Zwaluwenstraat 2 8400 Oostende.

Publicatiebericht. 1. Aanbestedende instantie : Sint Elisabeth vzw, Zwaluwenstraat 2 8400 Oostende. Publicatiebericht Oproep voor kandidaten voor ontwerp en realisatie van geïntegreerde kunst in het woonzorgcentrum Sint Elisabeth, Zwaluwenstraat 2 te Oostende. Aankondiging van een opdracht voor het ontwerp

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Gemeente en Ocmw Ham

Gemeente en Ocmw Ham Gemeente en Ocmw Ham Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Selectieleidraad Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: arbeidsongevallen en lichamelijke ongevallen, materiële schade, aansprakelijkheid,

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

De inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale, fiscale en loonschulden bij overheidsopdrachten

De inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale, fiscale en loonschulden bij overheidsopdrachten De inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale, fiscale en loonschulden bij overheidsopdrachten Infosessie afdeling Overheidsopdrachten 3 juni 2014 Inleiding Maatregelen federale regering

Nadere informatie

Selectieleidraad. Voor het ontwerpen, bouwen, afbouwen en opleveren van duwboten in het kader van het CEF-project Watertruck+

Selectieleidraad. Voor het ontwerpen, bouwen, afbouwen en opleveren van duwboten in het kader van het CEF-project Watertruck+ Selectieleidraad Voor het ontwerpen, bouwen, afbouwen en opleveren van duwboten in het kader van het CEF-project Watertruck+ Onderhandelingsprocedure met voorafgaande Europese bekendmaking van leveringen

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

OVERHEIDSOPDRACHTEN geannoteerd

OVERHEIDSOPDRACHTEN geannoteerd OVERHEIDSOPDRACHTEN geannoteerd Hoofdredactie David D'HOOGHE, (deeltijds) hoogleraar K.U.Leuven L e o p o l d SCHELLEKENS Redactie Jens DEBIÈVRE, gastdocent V.UB. Philip DEKEYSER Legal Counsel Leen DE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

Selectieleidraad nummer GAPA-20160216

Selectieleidraad nummer GAPA-20160216 Aanbestedende overheid: Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en mobiliteitsbedrijf Antwerpen (GAPA) Met zetel te 2000 Antwerpen, Grote Markt 1 Ondernemingsnummer 0267.396.039 Selectieleidraad nummer GAPA-20160216

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

VOOR HET TOEWIJZEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING MET BETREKKING TOT EEN RAAMCONTRACT VOOR DE OPERATIONELE LEASING VAN PERSONENVOERTUIGEN

VOOR HET TOEWIJZEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING MET BETREKKING TOT EEN RAAMCONTRACT VOOR DE OPERATIONELE LEASING VAN PERSONENVOERTUIGEN SELECTIELEIDRAAD: VOOR HET TOEWIJZEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING MET BETREKKING TOT EEN RAAMCONTRACT VOOR DE OPERATIONELE LEASING VAN PERSONENVOERTUIGEN Wijze van gunnen: Indiening van de

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

Aankoopdienst UZ Leuven

Aankoopdienst UZ Leuven Aankoopdienst UZ Leuven Dienstvoorstelling Yvan Cox 9 februari 2010 Aankoopteam Aankoopvolume op jaarbasis TOEPASSING VAN DE WET OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN IN UZ LEUVEN Aankoopdienst / Materiaalbeheer Toepassing

Nadere informatie