SWOT-analyse Maritieme Piek Drechtsteden. Bart Kuipers Larissa van der Lugt Michiel Nijdam Erasmus Universiteit Rotterdam (RHV b.v.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SWOT-analyse Maritieme Piek Drechtsteden. Bart Kuipers Larissa van der Lugt Michiel Nijdam Erasmus Universiteit Rotterdam (RHV b.v."

Transcriptie

1 SWOT-analyse Maritieme Piek Drechtsteden Bart Kuipers Larissa van der Lugt Michiel Nijdam Erasmus Universiteit Rotterdam (RHV b.v.) i

2 ii

3 SWOT-analyse Maritieme Piek Drechtsteden Auteurs: Dr. B. Kuipers Drs. L.M. van der Lugt Drs. M.H.Nijdam RHV bv, Erasmus School of Economics, Erasmus Universiteit Rotterdam In opdracht van: Programma Impuls, Drechtsteden Rotterdam, oktober 2009 i

4 ii

5 VOORWOORD Hierbij treft u het verslag aan van een analyse naar sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen (SWOT) van de Maritieme Piek in de Drechtsteden. Deze piek is een onderdeel van het programma Pieken in de Drechtsteden, gericht op het verder versterken van nu reeds sterke en karakteristieke elementen van de Drechtsteden regio. Naast de pieken Binnenstad en Landschap is de piek Water in dit rapport benoemd als Maritieme Piek zo n sterk element. Onder de Piek Maritiem verstaan wij de in de Drechtsteden aanwezige bedrijvigheid gericht op deltatechnologie/waterbouw, binnenvaart, scheepsbouw, zeehaven en de aan deze activiteiten gerelateerde toeleveranciers en dienstverleners. Wij concluderen dat de in de Maritieme Piek samengebalde bedrijvigheid beoordeeld kan worden als een zeer sterk regionaal-economisch cluster, een concentratie van onderling verbonden bedrijvigheid met als sleutelelement de aanwezigheid van enkele leader firms ; grote bedrijven, zoals IHC en Boskalis, die een trekkende en initiërende rol hebben in het cluster. In deze rapportage benoemen wij echter niet alleen de sterkten, maar ook zwakten, kansen en bedreigingen die op de Maritieme Piek afkomen, denk bijvoorbeeld aan een zwakte als het ontbreken van de juiste onderwijsvoorzieningen gericht op de Maritieme Piek in de regio. Er is op dit moment sprake van een sterke dynamiek, zowel in de Maritieme Piek als in de externe omgeving. Natuurlijk is de huidige wereldwijde crisis van groot belang, maar daarnaast zijn vernieuwingen gaande op bestuurlijk gebied bijvoorbeeld de beoogde samenwerking tussen de zeehaven van Rotterdam en de zeehaven van Dordrecht en de komst van het containertransferium naar Alblasserdam. Nadat doel en aanpak van dit onderzoek zijn besproken, staan wij in hoofdstuk 2 van deze rapportage stil bij het huidige beleid in de Drechtsteden gerelateerd aan de Maritieme Piek. Hoofdstuk 3 gaat in detail in op samenstelling, werking en ruimtelijke structuur van de Maritieme Piek. Hoofdstuk 4 geeft de SWOTanalyse weer. Hoofdstuk 5 gaat in op de vraag of het huidige beleid al of niet goed loopt, waar versterking noodzakelijk is en waar sprake is van witte vlekken in het beleid. Ondanks het feit dat op dit moment sprake is van een ambitieuze beleidsinspanning onder meer gericht op bedrijventerreinen, herstructurering en de uitvoering van beleid is nog een gerichte versterking mogelijk. Om het onderzoek in kort bestek te lezen raden wij u vooral dit hoofdstuk aan. Voor dit onderzoek zijn gespreken gevoerd met een groot aantal bedrijven die wij van harte danken voor hun medewerking. Ook danken wij de begeleidingsgroep die voor dit onderzoek is samengesteld met name Rogier van der Sande, Rob Scheelbeek, Paulien Eisma, José Heskes en Jaap de Jong voor de plezierige samenwerking. Rotterdam, oktober 2009 Bart Kuipers, Larissa van der Lugt, Michiel Nijdam. iii

6 iv

7 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING: MARITIEME PIEK DRECHTSTEDEN Vraagstelling: SWOT-analyse Maritieme Piek Aanpak: vijf stappen 5 2 BELEID MARITIEME PIEK DRECHTSTEDEN 9 3 CLUSTERANALYSE MARITIEME PIEK De Maritieme Piek als regionaal-economisch cluster Fysieke locatie Maritieme Piek Ruimtelijk-economische situatie Maritieme Piek Structuur cluster en regionale spin-off in de Drechtsteden Specifieke clustervariabelen Maritieme Piek Groei & ambitie segmenten 53 4 SWOT-ANALYSE MARITIEME PIEK Deltatechnologie: sterkten Maritieme Piek Deltatechnologie: zwakten Maritieme Piek Deltatechnologie: kansen Maritieme Piek Deltatechnologie: bedreigingen Maritieme Piek Natte logistiek: sterkten Maritieme Piek Natte logistiek: zwakten Maritieme Piek Natte logistiek: kansen Maritieme Piek Natte logistiek: bedreigingen Maritieme Piek 76 5 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN Inleiding Conclusies Rollen, taken en ambities Strategische trajecten Maritieme Piek Drechtsteden 81 v

8 Figuur 1: Netwerken van leader firms in Rotterdam & Drechtsteden zijn onderling verbonden Bron: M. Nijdam (2009). vi

9 1 INLEIDING: MARITIEME PIEK DRECHTSTEDEN Pieken in de Drechtsteden In samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken startten de Drechtsteden van 2002 tot 2004 een experiment om de regionale en stedelijke uitdagingen samenhangend aan te pakken. Het bureau Berenschot en de commissie Dijkstal verrichtten daartoe onderzoek naar de (bestuurlijke) samenwerking in de Drechtsteden. Een advies van de commissie Dijkstal heeft in 2004 onder meer geleid tot het investeringsfonds Manden maken. Het doel was meer uitvoeringskracht in de regio. Dertig projecten zijn hierdoor versneld uitgevoerd. De Drechtraad heeft Manden maken in 2008 geëvalueerd en concludeerde dat het een belangrijke bijdrage heeft geleverd voor de bestuurskracht. Naar aanleiding van deze evaluatie heeft de Drechtraad opdracht gegeven voor een mogelijk vervolg op Manden maken. Dit vervolg heet Pieken in de Drechtsteden. De pieken hebben tot doel om sterker te maken wat sterk en karakteristiek voor onze regio is. Er zijn drie pieken benoemd: ten eerste de Piek Water, bestaande uit maritieme technologie, innovatie en binnenvaart. Ten tweede de Piek Landschap gericht op unieke landschappen in de Drechtsteden en ten derde de Piek Binnenstad : de binnenstad als centrumfunctie van de Drechtsteden. In deze rapportage richten wij ons op de Piek Water die in het vervolg van deze rapportage wordt aangeduid met de Maritieme Piek, dit aansluitend op het belangrijke maritieme cluster dat de essentie van de Piek Water uitmaakt. Klassiek regionaal-economisch complex rond Deltatechnologie en natte logistiek De benaming piek bij maritieme technologie/water, innovatie en binnenvaart is terecht gegeven de vooraanstaande rol van de Drechtsteden in de deltatechnologie. De sector kent enkele op wereldschaal opererende leader firms die aan de regio zijn gebonden door krachtige toeleveranciernetwerken. Er is sprake van een klassiek regionaaleconomisch complex rond Deltatechnologie (zie hoofdstuk 3). Daarnaast is sprake van een sterke positie in de natte logistiek : binnenvaart met gerelateerde toeleveranciers en de zeehaven van Dordrecht. Positionering in Haven-industrieel complex Rotterdam Recentelijk positioneren de Drechtsteden zich als deelcluster in het grotere cluster Havenindustrieel complex Rotterdam. Dat de relatie tussen de Drechtsteden en mainport Rotterdam voor de hand ligt blijkt uit figuur 1 het netwerk van leader firms in Drechtsteden en mainport Rotterdam zijn weergegeven: deze kent een aantal onderlinge relaties in maakindustrie en logistiek. Kenmerk van de relatie tussen de Drechtsteden en mainport Rotterdam is dat gezocht wordt naar een complementaire rol. De Drechtsteden zijn niet alleen een convergentiepunt in het achterlandnetwerk van Mainport Rotterdam maar ook een overloopgebied. De Drechtsteden bezitten unieke eigenschappen om de complementaire rol met mainport Rotterdam inhoud te geven. In onderliggende beleidsstukken worden enkele voorbeelden van deze complementaire rol gegeven: De complementaire rol van de Drechtsteden voor wat de binnenvaart betreft kan hier grosso modo worden aangegeven als: Rotterdam concentreert zich op de zeevaart, de Drechtsteden concentreren zich op de binnenvaart. En: De Drechtsteden zouden zich (mede op basis van hun traditie terzake) kunnen richten op hun rol als concentratiepunt voor know how met 1

10 2

11 betrekking tot bouw, onderhoud en reparatie van binnenvaartschepen, inclusief kennisontwikkeling ten behoeve van innovatie, alsmede op de stimulering van onderwijsvormen gericht op het afleveren van voldoende kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit op diverse niveau s. Als rolverdeling met Rotterdam geldt hier: Rotterdam doet de logistiek, de Drechtsteden doen de techniek Bezien vanuit een hoger perspectief kent Rotterdam als belangrijke clusters het haven- en het petrochemische cluster; nauw aan elkaar gerelateerd en beide van wereldschaal. De Drechtsteden versterken deze twee clusters door de Deltatechnologie eveneens een cluster op wereldschaal. Kennisgerelateerde initiatieven Maritieme Piek In dit Deltatechnologische cluster is sprake van een aantal actuele kennisgerelateerde ontwikkelingen zoals (a) Ecoshape, het in 2008 in Dordrecht gevestigde Topinstituut Waterbouw en Ecologie, (b) de wens om specifieke opleidingen voor de waterbouwsector te ontwikkelen en op te starten, zoals een TiasNimbas opleiding gericht op International Contracting en (c) het voornemen om de Drechtsteden zich te ontwikkelen tot een proeftuin voor Urban Flood Management. (d) Voorts is sprake van plannen om te komen tot een kenniscentrum voor de binnenvaart. Maritieme Piek kent vier zwaartepunten De Maritieme Piek in de Drechtsteden kent vier economische zwaartepunten. Naast (1) Deltatechnologie gaat het om activiteiten rond (2) havens en logistieke dienstverlening, (3) binnenvaart en (4) scheepsbouw. Deze vier zwaartepunten zijn omgeven door een sterk netwerk van toeleveranciers en (logistieke) dienstverleners. 1.1 VRAAGSTELLING: SWOT-ANALYSE MARITIEME PIEK De Drechtsteden bevinden zich op dit moment in een fase waarin men de Maritieme Piek nader wil definiëren en afbakenen en een gemeenschappelijke, gedragen regionaal-economische agenda wil ontwikkelen. Een onderdeel daarvan is het vaststellen van kansen voor de regio, gerelateerd aan de Maritieme Piek. Als duidelijk is wat de kansen zijn, worden deze ingevuld uitgaande van de vier O s: Overheid, Ondernemers, Onderzoek en Onderwijs en wordt een basis gecreëerd voor het maken van keuzes voor de verdere ontwikkeling van de Maritieme Piek in de Drechtsteden. Eind 2005 is door TNO een SWOT-analyse uitgevoerd waarin regionale kansen voor de Drechtsteden in maritieme sectoren zijn vastgesteld. Deze SWOT-analyse was gebaseerd op een literatuurstudie 1 en is nader ingevuld op basis van twee workshops. Naast zicht op sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen voor de Drechtsteden zijn aangrijpingspunten geformuleerd voor noodzakelijk geachte kennisontwikkeling in een op te stellen kennisagenda voor het Kenniscentrum Shipping Valley. Deze SWOTanalyse uit 2005 is inmiddels door een veelheid van ontwikkelingen gedateerd. Er bestaat daarom behoefte aan een upgrade van deze SWOTanalyse. Bij deze upgrade gaat het om vier onderzoeksvragen. 1. Wat zijn sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen relevant voor de Maritieme Piek in de Drechtsteden? Uit de inventarisatie van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen moet duidelijk worden wat de rollen en taken van de overheid zijn, om de beoogde kansrijke economische ontwikkelingen te stimuleren, dan wel te reageren op voorziene bedreigingen. De uitkomsten van de SWOT-analyse zijn een basis voor de Drechtsteden om duidelijke keuzes te maken en om tot een gemeenschappelijk gedragen agenda te komen. 1 Met name gebaseerd op: Berenschot (2005). 3

12 Figuur 2: Issue analyse: de belangrijkste issues Maritieme Piek Drechtsteden gegroepeerd Communicatie bedrijfsleven / overheid Globalisering / Azie/ O- Europa De crisis Innovatie Maasvlakte II Andere Pieken Offshore Urban Flood Management / MARE Ecoshape Nederland maritiem Land Waterwegen Kennisalliantie Zuid- Holland Wegtransport Duurzaamheid Regiogrenzen Maritieme Piek Hoofdkantoren / ontwerp afdelingen Kennisinstellin gen Marin, Deltares, TU Delft Nieuwe service concepten Dijkcultuur Drechtsteden ROM-D Deltatechnologie / waterbouw Maritieme Piek Drechtsteden Scheepsbouw baggerschepen/ binnenvaart Jachtbouw Voldoende en op maat geschoold personeel Leerpark Dordrecht Opleidingen/ scholing Leader firms Strategisch samenwerken Onderhoud Geluid problematiek Maritieme dienstverleners Binnenvaart Toeleveranciers Drechtsteden Schone motoren/ brandstoffen Binnenhavens IOD Recreatievaart Vergunningenproblematiek Natte bedrijventerreinen Opslagbedrijven Binnenvaartcultuur Drechtsteden EICB / kenniscentrum t Plaatje Sliedrecht Shipping Valley Zeehaven Overslagbedrijven Distributiecentra Branche organisaties Kantoor- en Regiefunctie Deltapoort Faciliteiten op maat (hellingen) Samenwerken haven Rotterdam Complementaire relatie Rotterdam Poort Randstad / Mainport Overflow functie voor mainport R dam Moerdijk Droge bedrijventerreinen Logistieke dienstverleners Container transferium WDO Waternetwerken Zeespiegelstijging Spoor Congestie Mainport visie EZ Toeleveranciers buiten Drechtsteden Structurele groei binnenvaart 4

13 2. Welke rollen/taken/ambities zijn noodzakelijk vanuit de overheid om op een juiste wijze in te spelen op de geïnventariseerde sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van de Maritieme Piek in de Drechtsteden? De Drechtsteden willen duidelijkheid krijgen welke initiatieven en faciliteiten belangrijke stakeholders in de Maritieme Piek in de Drechtsteden van de lokale en regionale overheden verwachten om ambities waar te maken en kansen te realiseren. Maar de lokale en regionale overheden willen ook weten wat de verwachte bijdrage van de drie andere O s ondernemingen, onderzoek en onderwijs en van de hogere overheden is, om kansen en ambities te benutten. Er zijn in de afgelopen jaren reeds een aantal belangrijke keuzen gemaakt in de Drechtsteden. Duidelijk moet worden: - of de reeds gemaakt strategische keuzen voor de regionale ontwikkeling van de Drechtsteden ook inderdaad de juiste zijn; - deze duidelijkheid moet zowel blijken uit een wetenschappelijke benadering als uit een toets van het bedrijfsleven actief in de Maritieme Piek; - vervolgens is het de vraag of de overheid met de juiste 1.2 aanpak deze strategische keuzen tracht te realiseren, dan wel dat aanvullende acties zijn te benoemen. 3. Wat zijn de bijdragen en ambities van ondernemingen, onderzoekspartijen, onderwijspartijen en hogere overheden aan de ontwikkeling van de Maritieme Piek in de Drechtsteden? Als duidelijk is wat verwacht kan worden van de verschillende stakeholders, willen de Drechtsteden op regionaal niveau komen tot de instelling van uitvoeringsinstanties (ROM-D). Het uiteindelijke resultaat is een concreet programma van samenhangende initiatieven en activiteiten, waarbij alle relevante partijen optimaal bij betrokken zijn en waarbij duidelijk is wie wat moet gaan doen. 4. Welke innovatiethema s zijn van belang en welke daaraan gerelateerde actiepunten zijn te benoemen? In aanvulling op de bovenstaande drie vragen van de Drechtsteden, is een vierde vraag geformuleerd door de Kennisalliantie Zuid-Holland. De Kennisalliantie Zuid-Holland heeft het voornemen om een vergelijkbare analyse uit te voeren als in het hier voorliggende voorstel besproken en ziet meerwaarde in het aanhaken bij de studie voor de Drechtsteden. Daarbij heeft de Kennisalliantie de behoefte om in de SWOT-analyse uit te gaan van de input van ondernemers, zowel van ondernemers gerelateerd aan de Deltatechnologie ( Natte waterbouw, baggeractiviteiten, etc.) als aan de logistieke dienstverlening (zeehaven Dordrecht, binnenvaart, etc.). De vier vragen zijn beantwoord door een aanpak in de volgende vijf stappen. AANPAK: VIJF STAPPEN Stap 1. Issue-analyse en mental map Maritieme Piek In stap 1 is een issue-analyse uitgevoerd over de Maritieme Piek in de Drechtsteden. Door twee oriënterende bijeenkomsten met de opdrachtgever en door de uitvoering van een aantal gesprekken met door de opdrachtgever aangedragen stakeholders uit het bedrijfsleven is een actueel en breed beeld ontstaan van de belangrijkste issues die spelen in de Maritieme Piek. Het resultaat is een gedeelde visie door stakeholders in de Drechtsteden en onderzoekers over de belangrijkste issues in de Drechtsteden, inclusief uitgangspunten, kansen en ambities, alsmede hete hangijzers, discussiepunten, taboes en zwakke signalen in de Drechtsteden. 5

14 Figuur 3: Aanpak SWOT-analyse Maritieme Piek Drechtsteden Aanpak SWOT-analyse Maritieme Piek Drechtsteden Cluster analyse Twee oriënterende bijeenkomsten met opdrachtgever Analyse relevante literatuur Interviews met door opdrachtgever aangedragen stakeholders Analyse, prioritering en confrontatie SWOTelementen door Erasmus onderzoeksteam Formulering Aanbevelingen 6

15 Stap 2. Clusteranalyse Maritieme Piek Drechtsteden Na het beeld over de belangrijkste issues die op dit moment rond de Maritieme Piek in de Drechtsteden spelen, is de analyse geobjectiveerd door de uitvoering van een clusteranalyse van de Maritieme Piek. Bij deze clusteranalyse is het door De Langen (2004) ontwikkelde instrumentarium om de performance van een cluster te meten gebruikt. Een belangrijk uitgangspunt van de clusteranalyse en een kenmerk van het hier uit te voeren onderzoek als geheel is dat wij ons gebaseerd hebben op bestaand materiaal: bestaande studies, bestaande visies en bestaande beleidsdocumenten. Het resultaat van de clusteranalyse is een gedegen en goed onderbouwd beeld van de sterkten en zwakten van het maritieme cluster in de Drechtsteden. Stap 3. SWOT-analyse; confrontatiematrix en strategische vragen In stap 3 is de daadwerkelijke SWOT-analyse uitgevoerd, nadat een gedegen inzicht is ontstaan in sterkten en zwakten (stap 2) en kansen en bedreigingen (stap 1). De SWOT-analyse is daarmee gebaseerd op gesprekken met de opdrachtgever, met het Aanjaagteam Maritiem en met verschillende stakeholders in de Drechtsteden, de analyse van literatuur (zie voor een overzicht de literatuurlijst in de bijlage) en statistische bronnen en de eigen visie van het onderzoeksteam op basis van eerdere ervaring met onderzoek in de Drechtsteden. De SWOT-analyse is verricht volgens de regels van het spel (inventariseren, prioriteren, confronteren, formuleren van strategische vragen en van oplossingen, ambities en bijdragen voor verschillende partijen.) Stap 4. Zicht op kansen, ambities en acties voor de regio In stap 4 staan wij stil bij het huidige beleid. In hoeverre formuleert: (a) het huidige beleid de juiste acties en prioriteiten? (b) Waar zou extra op moeten worden ingezet door het beleid? (c) Wat zijn witte vlekken die op basis van de analyse nadere aandacht behoeven? Stap 5. Vraagstelling Kennisalliantie Zuid-Holland: actiepunten om innovatie-kansen te grijpen De Kennisalliantie Zuid-Holland heeft behoefte aan een nadere verdieping van de SWOT-analyse om een helder zicht te krijgen op relevante innovatiethema s van ondernemingen gerelateerd aan de Deltatechnologie ( Natte waterbouw, baggeractiviteiten, etc.) en aan de natte logistieke dienstverlening (zeehaven Dordrecht, binnenvaart, etc.). Het doel van de nadere verdieping is een innovatie actieplan voor de Maritieme Piek. Samen met de Kennisallinatie Zuid-Holland zijn 8 interviews bij ondernemers in de Drechtsteden gehopuden; 4 interviews bij ondernemers actief in de Deltatechnologie en 4 interviews bij ondernemers actief in de natte logistiek. Daarnaast zijn twee workshops gehouden wederom met ondernemers gerelateerd aan de thema s Deltatechnologie en logistiek, waarin wij een gezamenlijk gedragen innovatieagenda is besproken. Nota Bene: De rapportage voor de KAZH volgt in een afzonderlijke rapportage die wellicht als bijlage bij deze rapportage wordt geïntegreerd. Voordat aan de clusteranalyse wordt begonnen gaan wij in het volgende hoofdstuk op het relevante beleid van de Drechtsteden in betreffende de Maritieme Piek. 7

16 Figuur 4: Bedrijventerreinenstrategie Drechtsteden: vertrekpunt beleidsmatig denken Maritieme Piek Bron: Drechtsteden,

17 2 BELEID MARITIEME PIEK DRECHTSTEDEN Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven wij kort wat het beleid in de Drechtsteden is, gerelateerd aan de Maritieme Piek. Deze beschrijving achten wij van belang omdat het project samenhangt met de vraag in hoeverre de Drechtsteden op dit moment de juiste prioriteiten stellen in het beleid, dan wel dat extra inspanningen noodzakelijk zijn. Dit hoofdstuk is gebaseerd op twee uitvoerige bijeenkomsten met de opdrachtgever en op aangedragen beleidstukken. Wij halen een aantal belangrijke ingrediënten naar voren die naar onze mening essentieel zijn voor een goed begrip van de dynamiek in de Maritieme Piek. Bedrijventerreinenstrategie voor de Drechtsteden Er is in de afgelopen jaren een aantal publicaties verschenen met daarin het strategische, ruimtelijk-economische gedachtegoed rond de Drechtsteden. Het vertrekpunt is de Bedrijventerreinenstrategie voor de Drechtsteden 2. Belangrijke elementen (figuur 4) uit deze strategie hebben betrekking op: a. de ligging van de Drechtsteden als scharnierfunctie tussen de Randstad en het Europese achterland; b. drie kernen van bedrijvigheid rond hoge milieucategorieën; deze kernen bestaan voor een belangrijk deel uit activiteiten relevant voor de Maritieme Piek, maar kennen ook andere karakteristieken als de grootschalige procesindustrie (Dupont, Nedstaal). c. Uitgangspunt in de aanpak is het begrip clusterzonering, hierbij wordt de zware bedrijvigheid beschermd door haar in te pakken in schillen van steeds minder zware bedrijvigheid. d. Er is sprake van een forse herstructureringsopgave (minimaal 250 hectare) en daarnaast wordt maximaal 45 hectare bedrijventerreinen onttrokken door transformatie naar andere toepassingen (woningbouw of andere stedelijke functies). e. Aan de randen van de regio liggen drie hotspots; ontwikkelingskansen voor uitbreiding en nieuwe sectoren. Investeren in deze gebieden moet de economie van de Drechtsteden vergroten en diversifiëren. Uitvoeringsstrategie Bedrijventerreinen De uitvoering van de bedrijventerreinenstrategie is vastgelegd in een Uitvoeringsstrategie Bedrijventerreinen 3. Deze uitvoeringsstrategie gaat uit van de zes verschillende terreinclusters die in de Bedrijventerreinenstrategie zijn onderscheiden. Per terreincluster worden in de strategie de regionale doelstellingen, de kwalitatieve en kwantitatieve opgaven en de voor de uitvoering verantwoordelijke partijen beschreven. Belangrijk kenmerk is de integrale insteek: kijken naar het hele gebied, uitgaande van de verschillende belanghebbenden en functies. 2 Drechtsteden & Zandberg & Van den Berg (2007) De Drechtse Poort. Bedrijventerreinenstrategie voor de Drechtsteden, Dordrecht, Bureau Drechtsteden. 3 Drechtsteden & Zandberg & Van den Berg (2009) USB. Uitvoeringsstrategie Bedrijventerreinen voor de Drechtsteden, Dordrecht, Bureau Drechtsteden. 9

18 Figuur 5: Maritieme gebruikers op natte bedrijventerreinen in de Drechtsteden Bron: Drechtsteden, 2009a 10

19 Natte Bedrijventerreinen Strategie Drechtsteden Als vervolg op de Bedrijventerreinenstrategie en Uitvoeringsstrategie Bedrijventerreinen is een nadere uitwerking gemaakt voor de zogenaamde natte bedrijventerreinen 4, bedrijventerreinen met bedrijven die gebruik maken van de overslag met de binnen- of zeevaart. De natte bedrijventerreinenstrategie geeft heel concreet de opgaven en daarmee de agenda per cluster aan. Uit deze zeer informatieve inventarisatie (figuur 5) valt op dat veel natte bedrijventerreinen in gebruik zijn voor niet natte toepassingen ofschoon hier enige discussie mogelijk is over het begrip nat. Zo hanteert de Zeehavenmonitor een indeling waarin de grootschalige procesindustrie, zoals bijvoorbeeld Dupont, zeker als nat kan worden gekenmerkt. Daarnaast valt op dat nogal wat terreinen niet in gebruik zijn. Per terreincluster is in de Natte bedrijventerreinen Strategie een kwantitatieve en kwalitatieve opgave weergegeven, alsmede een handreiking betreffende mogelijk te gebruiken instrumenten. Tenslotte maken wij nog melding van een Kantorenstrategie Drechtsteden 5 met Maasterras als bovenregionale toplocatie in ontwikkeling. Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever (WDO) Een belangrijke concretisering van de bedrijventerreinenstrategie is de Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever 6, een overeenkomst tussen het Rijk, de Provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Dordrecht met als doel het versneld realiseren van het bedrijventerrein op de locatie de Westelijke Dordtse Oever, zodat op korte termijn kan worden voorzien in de behoefte aan havengerelateerde bedrijventerreinen ten behoeve van de Rotterdamse regio. Om WDO als een aantrekkelijk alternatief voor de Hoekse Waard te positioneren is een maatregelenpakket geformuleerd gericht op het versterken van de multimodale bereikbaarheid, om ruimte beschikbaar te stellen ten behoeve van (a) het Masterplan Zeehaven, (b) het zoneren en herstructureren van de natte terreinen Dordtse Kil I en II, (c) het aanleggen en duurzaam inrichten van Dordtse Kil IV een terrein bestemd voor de bovenregionale vraag, waarbij kavels groter dan 5 hectare mogelijk gemaakt kunnen worden. Sleutelbegrip is hier wederom integraal en vraag laat zich niet sturen 7 ; Dordtse Kil IV richt zich niet op voorshands op een beperkte doelgroep van bedrijven. Drechtsteden als onderdeel van de nationale problematiek De rol van de Drechtsteden als onderdeel van de nationale problematiek kent drie belangrijke aangrijpingspunten, vooral gericht op het opvangen van de groei van Mainport Rotterdam 8. Ten eerste Dordrecht als alternatief voor de Hoekse Waard, hiervoor reeds genoemd. Ten tweede gaat het om de door de gemeente Dordrecht en het Havenbedrijf Rotterdam uitgesproken intentie om intensief te gaan samenwerken. Ten derde gaat het om het in Alblasserdam te vestigen containertransferium. 4 Drechtsteden & Zandberg & Van den Berg (2009a) Natte Bedrijventerreinen Strategie Drechtsteden, Dordrecht, Bureau Drechtsteden 5 Drechtsteden & Zandberg & Van den Berg (2007a) Kantorenstrategie Drechtsteden, Dordrecht, Bureau Drechtsteden 6 WDO: Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever. (2009) Gemeente Dordrecht. 7 Structuurvisie Dordrecht 2020 (2009) Gemeente Dordrecht, p Economische visie op de langetermijnontwikkeling van Mainport Rotterdam. Op weg naar een Mainport Netwerk Nederland (2009) Den Haag, Ministerie van EZ. 11

20 Figuur 6: Ruimtelijk-economische visie Drechtsteden Bron: Drechtsteden,

21 Economische Visie Drechtsteden De verschillende Strategieën van de Drechtsteden Bedrijventerreinenstrategie, Kantorenstrategie etc. komen samen in een Economische Visie Drechtsteden 9. Deze economische visie op het regionale schaalniveau is weer verbonden met bovenregionale visies, zoals de Visie Zuidvleugel, Economische Visie Provincie Zuid-Holland, afspraken met het Rijk, Deltapoort etc. Deze economische visie vormt een kop op het sectorale beleid en stemt ontwikkelingsrichtingen die daaruit voortvloeien af. De uitwerking richt zich op vier schaalniveaus: - Internationaal positioneert de regio zich als specialist in de deltatechnologie: slimme waterbouw met aandacht voor ecologie: Werken met water ; - Nationaal biedt de gunstige ligging van de regio kansen voor verbreding van de regionale economie: Poort van de Randstad ; - Regionaal streeft de regio naar een concurrerende positie als Complete stedelijke regio en - Lokaal wordt aan de Aantrekkelijke waterfronten en rivieroevers gewerkt aan leefbare en onderscheidende milieus. Voor de Maritieme Piek zijn vooral het internationale en nationale schaalniveau van belang. kenniscluster in de natte ecologie en door het versterken van de huidige koppositie in de waterbouw. Speerpunten zijn ecologie, water- en scheepsbouw, binnenvaart en toerisme. Thema s zijn innovatie, kennis delen, duurzaamheid en techniek. Ecoshape en Urban Flood Management op termijn zijn de uithangborden van het beoogde kenniscluster. Poort van de Randstad Nationaal biedt de ligging van de regio als scharnier tussen Randstad en achterland potentie voor verbreding van de regionale economie. De goede bereikbaarheid van de regio is de voornaamste vestigingsplaatsfactor voor de acquisitie, naast het aansprekende culturele erfgoed. Speerpunten zijn dienstverlening, bovenregionale vestigingen, logistiek en creatieve industrie. Thema s zijn bereikbaarheid, intermodaliteit en herstructurering. In het volgende hoofdstuk beschrijven wij in een clusteranalyse de kenmerken van de Maritieme Piek, het complex van bedrijvigheid rond de thema s Werken met water en Poort van de Randstad. Werken met water De kern van de economische visie is dat de regio zich internationaal profileert als wereldspeler in Deltatechnologie en duurzame natte ecologie. Dit moet onder meer gerealiseerd worden door de ontwikkeling van een 9 Drechtsteden & Zandberg & Van den Berg (2008) Economische Visie Drechtsteden, Dordrecht, Bureau Drechtsteden 13

22 Figuur 7: Centrale elementen van clusters volgens Porter Figuur 8: Drechtsteden: ligging in rivierendelta Bron: Jacobs et al (2005) Bron: De Langen (2004) 14

23 3.1 DE MARITIEME PIEK ALS REGIONAAL-ECONOMISCH CLUSTER 3 CLUSTERANALYSE MARITIEME PIEK Inleiding In dit hoofdstuk presenteren wij een clusteranalyse van de Maritieme Piek in de Drechtsteden. Wij doen dit door in te gaan op een aantal thema s relevant voor de Maritieme Piek in de Drechtsteden: - De kenmerken van de Maritieme Piek als ruimtelijk-regionaal cluster; wat is een cluster en is de Maritieme Piek als cluster te beoordelen? - Wat is de structuur van het cluster Maritieme Piek? - Wat zijn kenmerken van de fysieke locatie en van de ruimtelijkeconomische situatie van de Maritieme Piek? - Kenmerken van de regionale spin-off - Een inventarisatie van de groei en ambitie van de belangrijke segmenten in de Maritieme Piek - De score van de Maritieme Piek in de Drechtsteden, uitgaande van enkele specifieke clustervariabelen. Wij sluiten de clusteranalyse af met conclusies. Voor de clusteranalyse is gebruik gemaakt van databases, statistieken, en desk-research. Wat is een regionaal-economisch cluster? Als één auteur vereenzelvigd wordt met clusterdenken is dat Michael Porter. Porter (1998) definieert een cluster als een geografisch geconcentreerde groep onderling verbonden bedrijven, gekenmerkt door een belangrijke overeenkomst bijvoorbeeld een economische specialisatie; de IT-sector in Silicon Valley, of een dominant landbouwproduct; wijnbouw in Bordeaux bijvoorbeeld en door belangrijke complementaire relaties. Hieronder lichten wij dit begrip op hoofdlijnen toe. Clusters zijn er in vele soorten en maten, maar doorgaans zijn de belangrijkste elementen van het cluster de aanwezigheid van (a) enkele grote, smaakmakende bedrijven leader firms, (b) een groep gespecialiseerde toeleveranciers van hoogwaardige inputs zoals componenten, machines en gespecialiseerde diensten, (c) een aantal gespecialiseerde financiële instellingen en bedrijvigheid in gerelateerde sectoren. Daarnaast is doorgaans sprake van (d) de aanwezigheid van belangrijke afnemende bedrijvigheid, (e) de aanwezigheid van complementaire producenten, toeleveranciers van gespecialiseerde infrastructuur en (f) van een gespecialiseerde onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur. Tenslotte is (g) sprake van brancheorganisaties en allerhande gespecialiseerde instellingen, bijvoorbeeld op het gebied van certificering, informatievoorziening, innovatiebevordering en technologische support. De mate van concurrentievoordeel van een cluster is volgens Porter afhankelijk van zes factoren (figuur 7). De structuur en de concurrentiekracht van de verschillende ondernemingen door Jacobs et al (2005) de Economische orde genoemd. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een sterk kostengeoriënteerd cluster of aan kartelvorming. Voorts is het belangrijk dat sprake is van een thuismarkt met een kritische en 15

Bijlage bij: Economisch offensief Almere. Collegebesluit. Klik op titelbijlage om de link te activeren

Bijlage bij: Economisch offensief Almere. Collegebesluit. Klik op titelbijlage om de link te activeren Bijlage bij: offensief Almere Collegebesluit Klik op titelbijlage om de link te activeren ECONOMISCH voorwoord 025 e Visie 026 In zal Almere één van de vijf grootste steden van Nederland zijn.

Nadere informatie

Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040

Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 ii Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 Thierry

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

De ruimtelijk economische effecten van IODS op de westflank van de Zuidvleugel

De ruimtelijk economische effecten van IODS op de westflank van de Zuidvleugel De ruimtelijk economische effecten van IODS op de westflank van de Zuidvleugel Samenvatting Uitgevoerd in opdracht van: Provincie Zuid-Holland Den Haag, 18 mei 2004 Inhoudsopgave Blz. Samenvatting 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Kees Zandvliet Arie Gelderblom Olivier Tanis m.m.v. Bart Kuipers en Jaap de Koning TOEKOMSTBESTENDIG ARBEIDSMARKTBELEID MAINTENANCE

Nadere informatie

Investeren in herstructurering

Investeren in herstructurering De mogelijke bijdrage van Rabo Vastgoed aan het oplossen van de financiële knelpunten bij de herstructurering van bedrijventerreinen ir. C.L. Hulsman MCD-scriptie november 2007 Scriptie ter afronding van

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda Economische Strategie Zuidvleugel - Analyse - - concept -

Uitvoeringsagenda Economische Strategie Zuidvleugel - Analyse - - concept - Uitvoeringsagenda Economische Strategie Zuidvleugel - Analyse - - concept - Zuidvleugel Den Haag, 7 september 2011 Inhoudsopgave Blz. Leeswijzer 1 Hoofdstuk 1 Voorbereidend traject 2 1.1 Zuidvleugel, de

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND. De opgaven op mesoniveau

DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND. De opgaven op mesoniveau DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND De opgaven op mesoniveau DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND De opgaven op mesoniveau - eindrapport - Auteurs Prof. dr. P. Tordoir Drs. A. Poorthuis Dr. P.

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012

Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012 In cooperation with: Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012 November 2012 In cooperation with: Auteurs: I&O Research Capgemini Consulting

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep aan Provincie Noord-Brabant. Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013

ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep aan Provincie Noord-Brabant. Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013 ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie 1 1.2 Onze aanpak 3 1.3 Leeswijzer 5 2. LOCATIEPROFIEL

Nadere informatie

Belang van het hbo voor de regionale economie

Belang van het hbo voor de regionale economie Belang van het hbo voor de regionale economie Kenniscirculatie tussen het midden- en kleinbedrijf en hogescholen in de regio Heike Delfmann Sierd Jan Koster Piet Pellenbarg Rijksuniversiteit Groningen/

Nadere informatie

Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016

Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016 Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016 Kenniscentrum Mainport Innovation Heijplaatstraat 23 3089 JB Rotterdam 010 794 4853 copyright: Kenniscentrum Mainport Innovation, Hogeschool

Nadere informatie

Toegang van Annemagreet Kuiper. Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ Maart 2007. Lisette Schipper Anthonie Maranus

Toegang van Annemagreet Kuiper. Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ Maart 2007. Lisette Schipper Anthonie Maranus Goed geregeld?! Toegang tot zorg- en dienstverlening voor klanten van concerns voor zorg en welzijn Toegang van Annemagreet Kuiper Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ

Nadere informatie

Lijst Lammers. Aan de voorzitter van het College van B&W, van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt 22 3351 PB Papendrecht

Lijst Lammers. Aan de voorzitter van het College van B&W, van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt 22 3351 PB Papendrecht Lijst Lammers Aan de voorzitter van het College van B&W, van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt 22 3351 PB Papendrecht Papendrecht, 27 november 2012 Geachte heer De Bruin, Op vrijdag

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Trends, ontwikkelingen en contouren opgaven Internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad

Trends, ontwikkelingen en contouren opgaven Internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad Trends, ontwikkelingen en contouren opgaven Internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad Analyse bestaande rapportages ten behoeve van MIRT-onderzoek Internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad

Nadere informatie

citymarketing Terneuzen mei 2014

citymarketing Terneuzen mei 2014 Citymarketingplan citymarketing Terneuzen mei 2014 mei 2014 Projectgroep Citymarketing Gemeente Terneuzen Klankbordgroep citymarketing Brandaris Placemarketing 7 mei 2014 Projectgroep citymarketing Gemeente

Nadere informatie

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6 Inhoudsopgave Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2 2. De waarde van werk...3 3. De focussectoren... 6 4. Visie op arbeidsmarktbeleid...10 5. Regionale arbeidsmarktanalyse... 14

Nadere informatie

E i n d r a p p o r t

E i n d r a p p o r t E e n d u u r z a a m E i n d r a p p o r t E Z p u b l i c a t i e n u m m e r 0 4 O I 0 6 1 Een duurzaam sociaal-economisch ontwikkelingsperspectief voor het Waddengebied E e n d u u r z a a m E i n

Nadere informatie

Van kennis naar kunde naar kassa

Van kennis naar kunde naar kassa Van kennis naar kunde naar kassa INNOVATIEAGENDA 2010 voor de regio Zuidoost-Nederland TTR-ZON Innovatieagenda 07-07-05 1/23 SAMENVATTING Binnen de Europese Unie neemt de regio Zuidoost-Nederland 1 een

Nadere informatie

Economische visie Nieuw-West

Economische visie Nieuw-West Economische visie Nieuw-West Een agenda voor ondernemen in Nieuw-West Inhoud 1 Inleiding -4-4.3.6 Actielijnen samengevat 1.1 Een economische visie voor Nieuw- West 5 Arbeidsmarkt en scholing -- 28 4 --

Nadere informatie

1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26

1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26 Jaarstukken 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26 Jaarverslag 2. Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Creative Industries NeXt: Creative Business Innovation

Creative Industries NeXt: Creative Business Innovation Kennis- en innovatieagenda CLICK//CI NeXt Creative Industries NeXt: Creative Business Innovation Ontwerp voor een kennis- en innovatieagenda in het kader van het innovatiecontract creatieve industrie 2012

Nadere informatie

Regionale hotspots. Broedplaatsen voor innovatie

Regionale hotspots. Broedplaatsen voor innovatie Regionale hotspots Broedplaatsen voor innovatie oktober 2014 Colofon Fotografie John Lund/Getty Images Ontwerp 2D3D Design, Den Haag Druk Quantes, Den Haag Oktober 2014 ISBN 9789077005705 Verkoopprijs

Nadere informatie

Advisering op het gebied van informatietechnologie in de stadsregio Den Bosch

Advisering op het gebied van informatietechnologie in de stadsregio Den Bosch Advisering op het gebied van informatietechnologie in de stadsregio Den Bosch Juli 2011 Dennis Hunink Rogier Blokhuis Advisering op het gebied van informatietechnologie in de stadsregio Den Bosch Clusters,

Nadere informatie

Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top

Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top Basis voor het innovatiecontract Logistiek versie 28-12-11 1 Uitvoeringsagenda topsector logistiek Inhoud Samenvatting Uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie Energie in Beweging Advies Topsector Energie Inhoudsopgave Essenties van dit advies... 1 Inleiding... 1 De energiesector... 2 Visie... 2 Huidige energiemarkt... 2 Knelpunten en gewenste ontwikkelingen...

Nadere informatie