Datum verschijning. ALSTOM TRANSPORT BV der.nl/_doc/ketenanalyseipm750 v1.pdf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum verschijning. ALSTOM TRANSPORT BV 10.12.2010 http://www.alstomco2prestatielad der.nl/_doc/ketenanalyseipm750 v1.pdf"

Transcriptie

1 Inventarisatie van Ketenanalyses in het kader van de CO2 prestatieladder naar aanleiding van deel 4.A.1 Scope 3 emissies, een analyse van de CO 2 uitstoot in de keten nemer 1 Ketenanalyse vermogenselektronica module Datum ALSTOM TRANSPORT BV der.nl/_doc/ketenanalyseipm750 v1.pdf Dit document beschrijft de ketenanalyse van de vermogenselektronica module. Voor de ketenanalyse van de hybrid loc wordt verwezen naar het document `Ketenanalyse Hybrid Loc; toepassing bij rangeeractiviteiten. spoorgebonden 2 Ketenanalyse scope 3 ASSET Rail ASSET RAIL Analyse levenscycli grondstoffen BALLAST NEDAM DOWNLOADS 3.2 Samenvatting Carbon Footprint Omnia 3.3 MAATREGELEN CO2 REDUCTIE Energie-efficiencyplan voor Asfalt Productie Rotterdam Rijnmond (APRR) BV BALLAST NEDAM DOWNLOADS BALLAST NEDAM DOWNLOADS BALLAST NEDAM DOWNLOADS 4 Aanleg van nutsvoorzieningen BAM INFRA 11 mei baminternet/portalen/bam_infrat echniek/menu/50_duurzaamheid /30_Prestatieladder/10_Docume ntenoverzicht/ketenanalyse_- 1. Woon/werkverkeer met de auto 2. Uitstoot door leveranciers/onderaannemers waarin ook aandacht voor de emissie die wordt gegenereerd door het gebruik van grondstoffen ("extraction and production of purchased materials and fuels"). Schematisch overzicht van CO2 emissies. Carbon Footprint Omnia plaatvloer, sammenvatting. Maatregelen tot CO -reductie 2 Ballast Nedam Maatregelen hebben betrekking op scope 1, 2 en 3 De asfalt Productie Rotterdam Rijnmond (APRR) is een relatief nieuwe centrale (2003) die grote batches draait. De centrale is vergeleken met veel andere centrales zuinig ( MJ/Ton). In de laatste 4 jaar is er een duidelijke daling van het energie kental te zien. Om dit te bewerkstelligen heeft de APRR de laatste 2 jaar een aantal succesvolle maatregelen doorgevoerd. De stijging van het productievolume speelt hier ook een rol in. In het kader van de gestelde eisen in de CO2-prestatieladder van ProRail is in dit document een beschrijving weergegeven van een ketenanalyse. Het betreft hier spoorgebonden overzicht emissies grondstoffen product omnia plaatvloer algemene reductiemaatregelen scope 1, 2 en 3 asfalt productie aanleg nutsvoorzieningen Blz. 1 van 26

2 Inventarisatie van Ketenanalyses in het kader van de CO2 prestatieladder naar aanleiding van deel 4.A.1 Scope 3 emissies, een analyse van de CO 2 uitstoot in de keten nemer 5.1 BAM Wegen Ketenanalyse Rioleren 5.2 BAM Wegen Ketenanalyse Grondverzet Datum _Aanleg_van_nutsvoorzieningen, _ pdf BAM WEGEN BV MAART ww.bamwegen.nl/files/site_image s/bam_wegen_invulling_prorail _CO2_prestatieladder_0.pdf BAM WEGEN BV maart _Wegen/content/Duurzaamheid/ BAM_Wegen_invulling_ProRail_ CO2_prestatieladder.pdf de ketenanalyse voor de aanleg van nutsvoorzieningen door BAM Infratechniek. De beschrijving van deze ketenanalyse vindt plaats aan de hand van de door BAM ontwikkelde Project Carbon Calculator1. Dit is een praktisch instrument waarmee in samenwerking met ketenpartners de CO2-reductiemogelijkheden in de inkoop- en bouwfase van een bouwproject kan worden bepaald. Het bouwproject dat geselecteerd is voor deze analyse en representatief is voor de aanleg van nutsvoorzieningen betreft het project Delflanden Emmen. Rioleren is binnen BAM Wegen als relevante emissiebron geïnventariseerd. Om een goede analyse te maken moet per schakel in de keten bekeken worden wie de (in)directe partners zijn en welke emissiebronnen van toepassing zijn op scope 3. Als dit duidelijk is kan BAM Wegen in contact treden met deze partners om tot oplossingen van CO2-reductie te komen. Grondverzet is binnen BAM Wegen als relevante emissiebron geïnventariseerd. Om een goede berekening te maken moet per schakel in de keten bekeken worden wie de (in)directe partners zijn en welke emissiebronnen van toepassing zijn op scope 3. Als dit duidelijk is kan BAM Wegen in Conform het gestelde in de ProRail CO2-prestatieladder dienen gecertificeerde bedrijven een aantal aspecten expliciet te publiceren. Aangezien de eisen uit de ProRail CO2- prestatieladder in detail afwijken van de binnen BAM gehanteerde CSR standaarden hebben we er bewust voor gekozen om op onze website te communiceren conform de BAM standaarden. Om invulling te geven aan de eisen uit de ProRail CO2- prestatieladder hebben we dit document opgesteld dat voldoet aan de gestelde eisen zoals vermeld in de ProRail CO2- prestatieladder. idem Blz. 2 van 26

3 Inventarisatie van Ketenanalyses in het kader van de CO2 prestatieladder naar aanleiding van deel 4.A.1 Scope 3 emissies, een analyse van de CO 2 uitstoot in de keten nemer 5.3 BAM Wegen Ketenanalyse Asfalt 6.1 Ketenanalyse Nieuwbouw, & Ketenanalyse Onderhoud Datum BAM WEGEN BV Maart _Wegen/content/Duurzaamheid/ BAM_Wegen_invulling_ProRail_ CO2_prestatieladder.pdf CROON ELEKTROTECHNIEK BV contact treden met deze partners om tot oplossingen van CO2- reductie te komen. Asfaltproductie en verwerking is de grootste emissiebron van BAM Wegen. Als eigenaar en deelnemer van asfaltcentrales kan BAM Wegen binnen deze keten invloed uitoefenen. Door state-of-the-art kennis binnen BAM Wegen zijn veel initiatieven genomen om tot emissie verminderende oplossingen te komen. Conclusies Regiogebonden onderaannemers Op dezelfde manier als bij de leveranciers kan voor de breed verspreide projecten van Croon de CO2-uitstoot worden gereduceerd door waar mogelijk onderaannemers in te zetten welke zich dichter bij de projectlocatie bevinden en zodoende reisafstanden van ingehuurd personeel te verkorten. Voor het modelproject werd gebruik gemaakt van de diensten van Multiplan uit Oostvoorne voor het trekken en leggen van kabels. De medewerkers van het bedrijf reisden voor de werkzaamheden dagelijks vanuit Oostvoorne naar Utrecht (ruim 100 km enkele reis). Hierbij dient te worden vermeld dat hierbij gebruik is gemaakt van gezamenlijk transport. Vrijkomend afval Op projectlocaties wordt voor afval veelal een gezamenlijk inzamelpunt gecreëerd. Door gescheiden afvalinzameling kunnen diverse materialen worden hergebruikt. Veelal wordt ongesorteerd afval verbrand. Hergebruik veroorzaakt significant minder CO2 uitstoot dan verbranding van afval. Waar nog geen gescheiden idem Installatietechniek Blz. 3 van 26

4 Inventarisatie van Ketenanalyses in het kader van de CO2 prestatieladder naar aanleiding van deel 4.A.1 Scope 3 emissies, een analyse van de CO 2 uitstoot in de keten nemer Datum afvalinzameling plaatsvindt, kan dit, waar dit binnen de invloedsferen van Croon valt, in overleg met de projectpartners worden geïnitieerd. 6.2 Ketenanalyse CROON TBI TECHNIEK n/files/ketenanalyse_2010.pdf De ketens van uitgevoerde activiteiten ten behoeve van de opdrachten, te weten het projectenproces en het onderhoudsproces, beslaan processen welke uniform over de diverse marktgebieden waarbinnen Croon actief is, worden gehanteerd. Techniek projectproces en onderthoudsproces 7 Ketenanalyse CO2 emissies Ketenanalyse voor scope 3. Conclusie ketenpartners keten woon-werk verkeer Ketenanalyse CO2 emissies Ketenanalyse voor scope 3. Conclusie ketenpartners keten woon-werk verkeer DHV AMERSFOORT b a-897c- 473dafef4294.pdf PAGINA NIET GEVONDEN, zie onder 8.2 De analyse wordt uitgevoerd volgens de vier stappen uit het Green House Gas (GHG) Protocol. Deze vier stappen zijn: 1. Een beschrijving van de waardeketen; 2. Het bepalen van de relevante categorieën uit scope 3; 3. Identificatie van partners in de waardeketen; 4. Kwantificeren van de emissies mobiliteit woon - werkverkeer 8.1 Berekening van twee GHG genererende ketenanalyses 1. Spoorstaaf 2. Wissels DURA VERMEER o2_prestatieladder/default.aspx nzicht verkrijgen in indirecte emissies (scope 3) ten gevolge van productie en levering van ingekochte spoorse materialen om binnen de sector CO2 bewust handelen en reductie van indirecte emissies te bewerkstelligen. spoorgebonden 8.2 Ketenanalyse en sectorinitiatief CO2-reductie door gebundeld bestellen en afroepen van materialen voor gezamenlijke projectlocaties DURA VERMEER & IMTECH o2_prestatieladder/pdf/co2_sect orinitiatief_samen_bestellen_en_ afroepen.pdf 1.1 Probleemstelling Op projecten werken vaak verschillende aannemers samen in diverse (gezags)rollen. Er bestaan wel gezamenlijke initiatieven op het gebied van ketenpark, opslagruimte en afvalverzameling en -afvoer maar het bestellen en afroepen van materialen doet iedere aannemer bebundeld bestellen en afroepen van materialen voor gezamelijke projectlocaties Blz. 4 van 26

5 Inventarisatie van Ketenanalyses in het kader van de CO2 prestatieladder naar aanleiding van deel 4.A.1 Scope 3 emissies, een analyse van de CO 2 uitstoot in de keten nemer Datum voor zich. Opvallend is dat de partijen vaak bij dezelfde leverancier bestellen en afroepen. ln veel gevallen gebeurt dit ook nog ad-hoc terwijl de bestelling pas de volgende dag op de projectlocatie geleverd wordt. Als de leverancier niet in staat is om orders te bundelen resulteert dit bestelgedrag in onnodig veel transportbewegingen en dus onnodig veel CO2-emissies. 1.2 Sectorinitiatief In dit document wordt een procedure ten behoeve van het bestellen en afroepen van materialen beschreven waarmee een CO2- reductie kan worden behaald. Het doel is om de procedure met alle partijen (hoofdaannemer, combinanten en onderaannemers) binnen een project te volgen en op die manier een CO2-reductie te realiseren. Dit sectorinitiatief is opgestart naar aanleiding van het vaststellen van bovenstaande probleemstelling door een projectteam van Imtech Infra en Dura Vermeer. 8.3 Resultaten van twee GHG genererende ketenanalyses van Dura Vermeer (Presentatie) DURA VERMEER INFRA /co2_prestatieladder/default.as px CO 2 footprint spoorstaaf: De CO 2 footprint van een spoorstaaf is gebaseerd op de totale CO 2-uitstoot van de hoeveelheid ingekochte spoorstaven door DVDI in CO 2 footprint van één wissel: De CO 2 footprint per ingekochte wissel is gebaseerd op de totale CO 2-uitstoot van de hoeveelheid ingekochte wissels door DVDI in De emissies per ingekochte wissel Doel: identificeren van partners in de bedrijfskolom die een significante bijdrage leveren aan scope 3 emissies om bronnen te identificeren, relevante data te verkrijgen en emissies te berekenen. Om de ketens van spoorstaaf en wissels in kaart te kunnen brengen is contact gezocht met Railpro (voor spoorstaaf) en Kloos Oving (voor wissels). Voor DVDI is Railpro de enige leverancier van spoorstaaf en Kloos Oving één van de twee Blz. 5 van 26

6 Inventarisatie van Ketenanalyses in het kader van de CO2 prestatieladder naar aanleiding van deel 4.A.1 Scope 3 emissies, een analyse van de CO 2 uitstoot in de keten nemer Datum zijn als volgt berekend: Emissies van productie en transport optellen; Deze uitkomst delen door het aantal ingekochte wissels in leveranciers voor wissels. Beide ondernemingen zijn daarmee belangrijke partners voor DVDI. De gebruikte productinformatie in de ketenanalyses van beide railproducten is daarom ook afkomstig van deze partners. 9 Ketenanalyse bovenleidingportalen ProRail 10.1 Sscope iii ketenanalyse Spanwand productie & aanbrengen ECOFYS NETHERLANDS BV /Documents/Ketenanalyse%20b ovenleidingportalen.pdf GEBR DE KONING Mei etenanalyse_spanwand.pdf Bij het vaststellen van de ketenemissies van bovenleidingportalen is onderscheid gemaakt tussen 2 typen draagconstructies: stalen en betonnen portalen Dit document beschrijft het productieproces van Spanwand, welke door Spanbeton wordt geproduceerd en door Gebr. De Koning wordt aangebracht in direct opdracht van een Opdrachtgever of in onderaanneming. spoorgebonden productieproces spanwand 10.2 Ketenanalyse Oeverbescherming insteekkade Amersfoort GEBR DE KONING Maart etenanalyse_oeverbescherming. pdf Dit document beschrijft het projectenproces wat binnen Gebr. De Koning gehanteerd wordt voor levering en bouw van GWW projecten en de levenscyclus van de oplossing Projectenproces GWW 11.1 KETENANALYSE PREFAB BETONPRODUCTEN GMB data/duurzaamheid- MVO/Ketenanalyseprefabbetonpr oducten-getekend.pdf 11.2 Ketenanalyse RWZI GMB 20/12/2010 Duurzaamheid- Geprefabriceerde betonproducten bestaan uit allerlei soorten en maten. Er zijn veel standaard producten zoals betonstraatstenen, betonbuizen, maar ook maatwerk als brugliggers. Om de omvang van de analyse te beperken, wordt in de analyse gekeken naar de volgende 2 productgroepen die voor GMB het meest relevant zijn: Betonstraatstenen; Betonbuizen; Betonputten. Analyse om relevante scope 3 emissies in kaart te brengen Geprefabriceerde betonproducten Blz. 6 van 26

7 Inventarisatie van Ketenanalyses in het kader van de CO2 prestatieladder naar aanleiding van deel 4.A.1 Scope 3 emissies, een analyse van de CO 2 uitstoot in de keten nemer 11.3 KETENANALYSE LEIDINGTYPE GVK 12.1 CO2-emissie-inventaris en vooruitgang Datum MVO/KetenanalyseRWZIgetekend.pdf GMB data/duurzaamheid- MVO/4.A.1%20Ketenanalyse%2 0leidingtype%20GVK.pdf GRONTMIJ NEDERLAND B.V CO2-ketenanalyse Scope 3 GRONTMIJ NEDERLAND B.V CO2-ketenanalyse Scope 3 Grontmij Nederland B.V. 1e halfjaar 2010 GRONTMIJ NEDERLAND BV 31/01/2011 aatschappelijk-verantwoord- ondernemen/co2- prestatieladder/documents/4%20 B%202%20Grontmij%20Nederla nd%20bv%20co2-emissieinventaris%20en%20vooruitgang %201e%20halfjaar%202010%20 -%20v1%200.pdf 31 januari aatschappelijk-verantwoord- ondernemen/co2- prestatieladder/documents/4%20 A%201%20Grontmij%20Nederla nd%20b%20v%20%20%20co2- ketenanalyse%20scope%203- %20v1%201.pdf mij/maatschappelijk- verantwoord-ondernemen/co2- prestatieladder/documents/4%20 A%201%20Grontmij%20Nederla nd%20b%20v%20%20%20co2- ketenanalyse%20scope%203- %20v1%201.pdf 13.1 Reduceren Afvaltransport HEGEMAN es/samenwerkingsverbanden/car bon_footprint/4.a.1%20ketenanal yse%20afval.pdf 13.2 Reduceren grondtransport HEGEMAN es/samenwerkingsverbanden/car categorie use of sold products een ketenanalyse op te stellen voor leidingen met een extra verdieping op het productieproces van Glasvezel Versterk Kunststof (GVK). Deze ketenanalyse zoomt in op het productieproces van GVK omdat dat nog niet door andere partijen is onderzocht. Daarnaast wordt voor het project Persleiding Deurne- Bakel een analyse gemaakt van de energiestromen tijdens installatiefase. ten doel gesteld om de energieefficiëntie van haar bedrijfsvoering continu te vergroten en zo de bijbehorende CO2-emissies te verminderen het woonwerkverkeer en het zakelijk verkeer via openbaar vervoer (zakelijk OV). Het rapport geeft inzicht in twee typen scope 3 emissies van Grontmij Nederland B.V.: het woonwerkverkeer en het zakelijk verkeer via openbaar vervoer (zakelijk OV). Deze analyse beperkt zich tot één emissie-inventarisatie van scope 3 Deze analyse beperkt zich tot één emissie-inventarisatie van scope 3. installatietechniek energieefficientie van de bedrijfvoering mobiliteit mobiliteit afvaltransport grondtransport Blz. 7 van 26

8 Inventarisatie van Ketenanalyses in het kader van de CO2 prestatieladder naar aanleiding van deel 4.A.1 Scope 3 emissies, een analyse van de CO 2 uitstoot in de keten nemer Datum bon_footprint/(4.a.1)%20ketenan alyse%20grondtransport.pdf 13.3 Reduceren reiskilometers HEGEMAN es/samenwerkingsverbanden/car bon_footprint/(4.a.1)%20ketenan alyse%20reiskilometers.pdf Deze analyse beperkt zich tot één emissie-inventarisatie van scope 3 reiskilometers reduceren 14 Ecoconcrete: Optimizing concrete for ecology and economy HEIJMANS b/06922.htm Ecoconcrete: optimizing concrete for ecology and economy (06922) Ecoconcrete, onderzoek Project nummer: Omschrijving van het onderzoek This project aims at lowering the cement content in concrete in order to reduce energy consumption and CO2-emissions of concrete. Optimal mixture compositions for ecological concrete will be designed, by making use of a new design method based on particle packing models. These models increase the performance of concrete by filling the voids between cement particles with smaller particles. Applying this principle to low- and medium strength concretes offers the following advantages: Secondary materials like fly-ash, lime stone powder and incineration ashes, now often regarded as 'waste', are used as fillers and cement replacing materials. As such, those materials, which are available in large quantities, could get a very useful application, while the amount of cement is substantially reduced. The cement reduction will contribute to a reduction of the CO2-emissions by approximately 1 to 2 million tons of CO2, which is about % of Blz. 8 van 26

9 Inventarisatie van Ketenanalyses in het kader van de CO2 prestatieladder naar aanleiding van deel 4.A.1 Scope 3 emissies, een analyse van de CO 2 uitstoot in de keten nemer Datum the total yearly emission in The Netherlands and a cost price reduction of about 5% per m3 of concrete. Gebruikers Two companies are involved in htis project. Projectleider Prof.dr.ir. J.C. Walraven Technische Universiteit Delft Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen Afdeling Bouw Postbus GA Delft Status van het project 15 CO2 emissies Scope 3: Steenslag voor asfaltproductie HEIJMANS INFRA ne.nl/storage/a06b2deabf c86dd85dbf6316ac5921f4/files /Heijmans_Infra_Scope_3_analy se_steenslag.pdf Startdatum: Einddatum: Dit document bevat de uitwerking van de berekening van de totale CO2 emissie ten gevolg van een ingekochte grondstof voor de asfaltproductie. Er is gekozen om de extractie en productie van steenslag voor deze berekening te gebruiken vanwege de grote hoeveelheden steenslag die benodigd zijn voor de asfaltproductie. asfaltproductie 16.1 Identificatie van de keten Project CO2 : Atlas element 200 gecoat (EMA200M) 16.2 Identificatie van de keten Project CO2 : ProRail mat (P- EMPALPRO140GR) HERAS 04/11/2010 enuitwerking%20ema200m_% %20Versie%201.2.pdf HERAS 26/10/2010 enuitwerking%20p- EMPALPRO140GGR_% %20Versie2%201..pdf Dit document bevat de uitwerking van stap 1, 2, 3 en 4 voor de keten van het Project CO2 Atlas element 200 gecoat Dit document bevat de uitwerking van stap 1, 2, 3 en 4 voor de keten van het "Project CO2 Prorail mat" productieproces productieproces Blz. 9 van 26

10 Inventarisatie van Ketenanalyses in het kader van de CO2 prestatieladder naar aanleiding van deel 4.A.1 Scope 3 emissies, een analyse van de CO 2 uitstoot in de keten nemer 17 Ketenanalyse HDPE Van Gelder Rail B.V. 18 de indirecte CO2- emissies voortkomende uit de bedrijfsactiviteiten en veroorzaakt door HVL en/of haar ketenpartners Datum HG VAN GELDER /media/documenten/ketenanalys e%20hdpe%20(nr.%204.a.1).p df HVL B.V. 7 JUNI 2011 co2.hvl.nl/download.asp?fileid= KETENANALYSE HVL TBI TECHNIEK eid=25477 Dit document bevat de uitwerking van stap 1, 2, 3 en stap 4 voor de keten HDPE. Doelstelling van de procesanalyse is door het in kaart brengen van processen, inzicht te krijgen in de verschillende onderdelen binnen deze processen die verantwoordelijk zijn voor de CO2- uitstoot. De methodiek die wordt gebruikt voor de analyses van enkele GHGgenererende (ketens van) activiteiten, staat beschreven in het GHG protocol, deel A Corporate Accounting and Reporting Standard, hoofdstuk 4 Setting Operational Boundaries Keten HDPE procesanalyse 20 Ketenanalyse IMTECH 19 MEI bGFuZz1OTA.html 21.1 Analyse & Verbetervoorstel Detectielussen 21.2 Ketenanalyse en sectorinitiatief CO2-reductie door gebundeld bestellen en afroepen van materialen voor gezamenlijke projectlocaties IMTECH INFRA /EUPortal/Documenten/Netherlan ds/infra/mvo/co2_ketenanalyse _Detectielussen.pdf IMTECH INFRA & DURA VERMEER /EUPortal/Documenten/Netherlan ds/infra/mvo/co2_sectorinitiatie f_samen_bestellen_en_afroepen _Def.pdf de kennisopbouw over de eigen organisatie, het vergroten van het maatschappelijk draagvlak en zet de contouren neer voor mogelijke verbeteringen. Het zagen en aanbrengen van detectielussen ten behoeve van verkeersregeling en Verkeers etingen is een kernactiviteit van Imtech Infra. Voegen ten behoeve van detectielussen worden in het asfalt, beton of een combinatie van beide, gezaagd en opgevuld met een voegvulling. het bestellen en afroepen van materialen doet iedere aannemer voor zich. Opvallend is dat de partijen vaak bij dezelfde leverancier bestellen en afroepen. ln veel gevallen gebeurt algemeen ketenanalyse verkeersregeling gezamenlijk bestellen en afroepen materialen Blz. 10 van 26

11 Inventarisatie van Ketenanalyses in het kader van de CO2 prestatieladder naar aanleiding van deel 4.A.1 Scope 3 emissies, een analyse van de CO 2 uitstoot in de keten nemer 22 CO2 ketenanalyses Scope 3 berekeningen voor twee typen fietsenstallingen JAN KUIPERS NUNSPEET Datum Augustus %20C02%20Ketenanalyses.pdf waliteiten&subpage=bekijkkwalite it&kwaliteitid=11 dit ook nog ad-hoc terwijl de bestelling pas de volgende dag op de projectlocatie geleverd wordt. Als de leverancier niet in staat is om orders te bundelen resulteert dit bestelgedrag in onnodig veel transportbewegingen en dus onnodig veel CO2- emissies. CO2 ketenanalyses Scope 3 berekeningen voor twee typen fietsenstallingen. Jan Kuipers Nunspeet B.V. (JKN) is fabrikant en leverancier van producten zoals straatmeubilair, fietsenoverkappingen, fietsparkeersystemen, beglazingsconstructies, staalconstructies, unitbouw en bedrijfsgebouwen. ProRail is een belangrijke en grote afnemer, vooral van diverse typen fietsenrekken. JKN werkt al jaren aan het verduurzamen van haar productie en producten. ProRail is per 1 december 2009 met de CO2- prestatieladder gestart. Om richting ProRail op transparante wijze te kunnen aantonen dat JKN echt werk maakt van het verduurzamen van haar activiteiten heeft JKN inmiddels niveau 3 van de CO2 prestatieladder gehaald. JKN wil haar goede relaties met leveranciers nu omzetten in een ambitieuze ketengerichte aanpak om haar producten nog verder te verduurzamen. Daarom is besloten om activiteiten te ondernemen voor het behalen van niveau 5. PRODUCTGROEPEN Fietsenoverkappingen Fietsparkeersystemen Banken Abri's Beglazingsconstructies Staalconstructies Gevelelementen Modulaire bouw Verkeerbeheersing Divers straatmeubilair (Rokers)Overkappingen Speeltoestellen 23 Ketenanalyse rapport Bouwdrogen en Kozijnen JP VAN EESTEREN (TBI BOUW) Dit rapport geeft op basis van een analyse van bedrijfsprocessen aan, waar en bij welke twee procesanalyse van bouwdrogen en kozijnen Blz. 11 van 26

12 Inventarisatie van Ketenanalyses in het kader van de CO2 prestatieladder naar aanleiding van deel 4.A.1 Scope 3 emissies, een analyse van de CO 2 uitstoot in de keten nemer 24 KONE Liften, Roltrappen en Gevelliftinstallaties 25.1 KWS: Analyse scope 3 CO2 emissies Steenslag "Ketenanalyse rhyoliet" 25.2 Ketenanalyse asfalttransport "Optimalisatie inzet asfalttransport KONE KWS / VAN KESSEL GEBR. KWS / VAN KESSEL GEBR. Datum 26 November Documents/downloads/CO2- prestatieladder/ketenanalyse.pdf bpzone=s58_co2prestatieladde r&ibpdisplay=view&ibppage=s5 8_FocusPage&ibpDispWho=S58 _CO2prestatieladder&ibpDispWh at=zone& Zone=S6_CO2prestatieladderb&i bpdisplay=view&ibppage=s6_fo cuspage&ibpdispwho=s6_co2 prestatieladderb&ibpdispwhat=z one& bpzone=s58_co2prestatieladde r&ibpdisplay=view&ibppage=s5 8_FocusPage&ibpDispWho=S58 _CO2prestatieladder&ibpDispWh at=zone& Zone=S6_CO2prestatieladderb&i bpdisplay=view&ibppage=s6_fo cuspage&ibpdispwho=s6_co2 prestatieladderb&ibpdispwhat=z one& procesonderdelen CO2-uitstoot plaatsvindt. Het Excelleren op het gebied van Milieu is door het topmanagement van KONE wereldwijd uitgeroepen tot een van de vijf "Must Win Battles". Steenslag is een van de belangrijkste grondstoffen in asfalt, naast zand, bitumen, vulstof, grind en oud asfalt. Om dit te verduidelijken zijn de percentages van de verschillende grondstoffen in asfalt weergegeven in figuur 2. De gegevens zijn gebaseerd op de grondstoffen input van drie asfaltcentrales over het jaar De asfalt keten van grondstofwinning tot afdanking bestaat grofweg uit zes fases, waarvan de gebruiks- en onderhoudsfase terug te brengen is naar de andere vijf fasen. In figuur 3 is de relatieve energieimpact van de asfaltketen weergegeven. installatietechniek Wegenbouw wegenbouw 25.3 KWS: Analyse scope 3 CO2 emissies Steenslag "Ketenanalyse rhyoliet" KWS INFRA Zone=S6_Inzicht&ibpDisplay=vie w&ibppage=s6_focuspage&ibp DispWho=S6_Inzicht&ibpDispWh at=zone& Steenslag is een van de belangrijkste grondstoffen in asfalt, naast zand, bitumen, vulstof, grind en oud asfalt. Om dit te verduidelijken zijn de percentages van de verschillende grondstoffen in asfalt weergegeven in figuur 2. De gegevens zijn gebaseerd op de grondstoffen input van drie asfaltcentrales over het jaar steenslag als grondstof voor de asfalt productie 25.4 KWS: Ketenanalyse asfalttransport KWS INFRA Asfalttransport als ketenanalyse. asfalt transport Blz. 12 van 26

13 Inventarisatie van Ketenanalyses in het kader van de CO2 prestatieladder naar aanleiding van deel 4.A.1 Scope 3 emissies, een analyse van de CO 2 uitstoot in de keten nemer "Optimalisatie inzet asfalttransport" Scope 3 CO2 emissies. 26 Milieuaspecten fijner zand in beton Resultaten van de LCA Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW) INTRON, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), H.A. Datum Zone=S6_Inzicht&ibpDisplay=vie w&ibppage=s6_focuspage&ibp DispWho=S6_Inzicht&ibpDispWh at=zone& t.nl/kennisplein/1/7/176849/milieu aspecten_fijner_zand_in_beton resultaten_van_de_lca.pdf Het doel van dit document is om tot een ketenanalyse te komen die dicht bij de praktijk staat, waardoor daadwerkelijk reductiepotentieel en reductiemogelijkheden beter in te schatten zijn. Naast het kiezen voor asfalttransport als ketenanalyse zijn tevens de volgende principes gehandhaafd: Voor het transport van asfalt van de asfaltcentrale naar de projectlocatie worden transporteurs ingeschakeld die direct en indirect voor KWS Infra b.v. werken. Hierdoor is het mogelijk om zelf, zonder tussenpersonen, afwegingen te maken in de keuze van de transporteur. De invloed die KWS Infra b.v. heeft is hierdoor relatief groot. Er is zoveel mogelijk gewerkt met interne gebruiksgegevens en gebruiksgegevens aangeleverd door de ketenpartners. Zo is er gebruik gemaakt van de daadwerkelijk getransporteerde hoeveelheid asfalt (ton) naar KWS asfaltprojecten in Nederland in 2009 en daadwerkelijk ingezette voertuigen voor asfalttransport Er worden geen algemene kengetallen gebruikt, waardoor er een verbeterd inzicht ontstaat over de CO2-emissies ten gevolge van asfalttransport. Zo is er gebruik gemaakt van individuele voertuig gegevens en een gemiddelde transportafstand op basis van werkelijke projecten. Grootschalige winningen van betonen metselzand staan in Nederland onder maatschappelijke druk, met name vanwege de schaarse ruimte. Om de huidige voorraden beter te kunnen benutten en de zandwinningen geografisch beter over RWS nota fijner zand in beton van 2003 Blz. 13 van 26

14 Inventarisatie van Ketenanalyses in het kader van de CO2 prestatieladder naar aanleiding van deel 4.A.1 Scope 3 emissies, een analyse van de CO 2 uitstoot in de keten nemer Rijnsburger, J.W. Broers, A. Schuurmans, R.R.J.H. Rouwette, N.J.f. Vonk Datum Nederland te kunnen spreiden, wordt gedacht aan de inzet van fijner zand in beton dan tot op heden gebruikelijk is. CUR commissie B77 fijner zand in beton heeft de betontechnologische, constructieve en duurzaamheideigenschappen van beton met fijner zand in kaart gebracht en voor betonkwaliteit B25 milieuklasse 2 consistentiegebied 3 aangetoond dat de inzet niet tot grote betontechnologische problemen leidt. Wel is een correctie van de mengselsamenstelling nodig, bestaande uit een verhoging van het watergehalte in combinatie met verhoging van het cementgehalte of toevoeging van (extra) plastificerende hulpstoffen [1] Ketenanalyse ophoogzand MNO VERVAT 01/11/2010 stvwy/definief+rapport+zan dketen.pdf 27.2 DEFINITIEVE RAPPORTAGE Ketenanalyse ophoogzand voor MNO Vervat MNO VERVAT November O2-prestatieladder.html ophoogzand geanalyseerd op CO2- emisies. Het doel van deze ketenanalyse is het inzichtelijk maken van CO2- emissie in de zandketen om reductiemogelijkheden te identificeren. Het rapport is geschreven ten behoeve van de betrokken bedrijven, de auditeurs en andere bedrijven in de sector. Ketenanalyse ophoogzand CO2 emissie - zandketen 27.3 DEFINITIEVE RAPPORTAGE Ketenanalyse tijdelijke bouwplaatsverlichting voor MNO Vervat MNO VERVAT O2-prestatieladder.html Het doel van deze ketenanalyse is het inzichtelijk maken van CO2- emissie in de keten van tijdelijke bouwplaatsverlichting om reductiemogelijkheden te identificeren. Het rapport is geschreven ten behoeve van de betrokken bedrijven, de auditeurs en andere bedrijven in de sector. Tijdelijke bouwplaatsverlichting 28.1 Evaluatie ketenanalyse Prefab MOBILIS TBI Infra richt zijn specialistische ketenanalyse prefabbeton Blz. 14 van 26

15 Inventarisatie van Ketenanalyses in het kader van de CO2 prestatieladder naar aanleiding van deel 4.A.1 Scope 3 emissies, een analyse van de CO 2 uitstoot in de keten nemer Beton inzake CO2 prestatieladder 28.2 Rapportage ketenanalyses prefab betonproducten - TBI Infra - Grondstoffen betonproducten - Transport betonproducten Datum MOBILIS niek.nl/downloads/78/ rap.mobilis.pdf wnload.asp?fileid=5848 kennis en capaciteit op de marktsegmenten infra, water, logistiek en industrie. Onder de naam TBI infra werken diverse bedrijven die zich certificeren voor de CO2 prestatieladder: Binnen TBI Infra richt Voorbij Prefab Beton te Amsterdam zich op de toelevering van prefab betonelementen op de verschillende marktsegmenten. Dit proces bestaat uit de aanvoer van de diverse grondstoffen, het produceren van de betonelementen en transport naar bestemming. Ten slotte worden de elementen verwerkt, aangebracht of geplaatst. Voor dit proces heeft TBI Infra (Mobilis B.V.) KEMA gevraagd om de ketenanalyse prefabbetonproducten te becommentariëren in het kader van de CO2 prestatieladder (eis 4.A.3). De werkzaamheden bestaan uit: analyseren aangeleverde informatie van Mobilis becommentariëren conform eisen CO2 prestatieladder rapporteren van de bevindingen. De verbindende factor binnen TBI Infra is het werken met beton. Het produceren van de betonelementen en het transport daarvan veroorzaakt veel CO2 emissie. Daarom is Voorbij Prefab beton gekozen voor het in kaart brengen van scope 3 emissies door het uitvoeren van twee ketenanalyses (zie ook hoofdstuk 3). Een belangrijk punt is de algemene beschrijving van de ketenanalyse voor scope 3. Daarom is het belangrijk dat VFT, VST, VBS en Mobilis worden meegenomen in de algemene beschrijving van de ketenanalyse voor scope 3. Ketenanalyse prefab betonproducten Blz. 15 van 26

16 Inventarisatie van Ketenanalyses in het kader van de CO2 prestatieladder naar aanleiding van deel 4.A.1 Scope 3 emissies, een analyse van de CO 2 uitstoot in de keten nemer Datum in het kort zijn de activiteiten van de betreffende bedrijven weergegeven. Mobilis BV: Het verwerven, ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van bouwprojecten in de beton- en waterbouw, (rail)infrastructuur en industrie. Voorbij Funderingstechniek BV: Het ontwerpen en uitvoeren van alle voorkomende funderingswerkzaamheden en grond- en waterkerende constructies voor woning-, utiliteits- en infrabouw en industrie. Voorbij Prefab Beton BV: Het vervaardigen van betonproducten waaronder betonnen heipalen, balken en kolommen, breedplaatvloeren en wandelementen en funderingsbalken. Voorbij Betonsystemen BV: Het volledig zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende betonwerken, waaronder funderingen, vloeren, parkeergarages en kelders en tevens het stellen en monteren van prefab betonelementen. Voorbij Spantechniek BV: Het leveren en aanbrengen van voorspansystemen met en zonder aanhechting in Blz. 16 van 26

17 Inventarisatie van Ketenanalyses in het kader van de CO2 prestatieladder naar aanleiding van deel 4.A.1 Scope 3 emissies, een analyse van de CO 2 uitstoot in de keten nemer Datum betonconstructies. 29 ketenuitwerking varianten wisselverwarming 30 De ketenpartners van DHV-NPC : voor de categorieën woon-werk en zakelijk verkeer via openbaar vervoer MOVARES NEDERLAND B.V. NPC Katreinetoren Stationshal 17 Postbus 2202 NL 3500 GE Utrecht 14 december prestatieladder bcc25a6f606eb525ffdc56/lca 78/dhv-npc%20Ketenanalyse.pdf systemen te vervangen door een van de twee varianten gebaseerd op bodemwarmte Conclusie ketenpartners In de voorgaande paragrafen zijn de ketenpartners van DHV-NPC beschreven voor de categorieën woon-werk en zakelijk verkeer via openbaar vervoer. Uit de analyse van de reisadministratie en de medewerkersenquête blijkt dat de medewerkers van NPC niet met de bus, metro of tram reizen. De belangrijkste ketenpartner van NPC is dus de NS en de belangrijkste bron voor het verkrijgen van gegevens over de CO2 emissie het vervoer met het openbaar vervoer van NPC. NPC maakt voor het woon-werk verkeer gebruik van NS jaar- of trajectkaarten. De medewerkers die met het openbaar vervoer naar hun werk komen kunnen aanspraak maken op deze regeling. De reizen worden dus nergens geregistreerd wat een aandachtspunt is voor het berekenen van de CO2 emissie. Voor de zakelijke reizen via het openbaar vervoer gebruiken de medewerkers van NPC een NS Businesscard of een NS Jaarkaart. De gegevens van de NS Businesscard worden geregistreerd en zijn via de administratie te verkrijgen. De medewerkers die zakelijk reizen met een NS Jaarkaart worden niet geregistreerd. Dit is een aandachtspunt bij de berekening van de CO2 emissie. De wereld is in beweging. Niet alleen is dit te zien in het veranderen van het klimaat, maar ook de visie van de samenleving over hoe we horen te leven is in verandering. We vinden het steeds gewoner worden om in ons dagelijks leven rekening te houden met het milieu en CO2 emissie. NPC vindt het als professioneel ingenieursbureau niet meer dan vanzelfsprekend om hier een voortrekkersrol in te spelen. Dat NPC actief met deze ambitie bezig is, valt duidelijk te zien binnen en buiten de organisatie: Intern benut NPC maximaal de mogelijkheden om het negatieve effect op het milieu te beperken, extern besteedt NPC proactief aandacht aan de milieuen duurzaamheidswensen van opdrachtgevers. Een voorbeeld hiervan is het behalen van niveau 3 op de CO2- prestatieladder van ProRail. Om het concreet en aantoonbaar te maken dat NPC zich inspant om de negatieve impact op onze leefomgeving te beperken, richt NPC zich één van grootste oorzaken van de opwarming van de aarde: CO2 gas. Om de emissie van CO2 te verminderen is het van belang dat NPC inzicht heeft in de grootste veroorzakers van de emissie. Het inzicht kan vergroot worden door een ketenanalyse van de scope 3 Blz. 17 van 26

18 Inventarisatie van Ketenanalyses in het kader van de CO2 prestatieladder naar aanleiding van deel 4.A.1 Scope 3 emissies, een analyse van de CO 2 uitstoot in de keten nemer 31.1 Ketenanalyse CO2 emissies baggerwerken 31.2 Ketenanalyse CO2 emissies Productie betonpalen versus stalen buispalen PEEK B.V. Datum 1 september, apport_ketenanalyse_peek_bag gerwerken_v1-9%20correctie.pdf PEEK BV etenanalyse_peek_heipalen_v1-9.pdf De medewerker van NPC heeft de grootste invloed op de CO2 emissie en hiermee zijn zij ook de belangrijkste factor voor het verminderen van deze CO2 emissie. Het is voor NPC mogelijk om samen met andere ke De ketenanalyse in dit document vergelijkt twee methodes van baggerwerken om te bepalen welke methode de minste CO2-uitstoot met zich meebrengt één ketenanalyse uit de categorie winning en productie van heipalen voor geluidschermen, waarbij betonnen palen vergeleken worden met stalen buispalen. Peek kan invloed uitoefenen op haar inkoopbeleid via de keuze voor betonnen palen, of stalen buispalen. Daarnaast is het in de sector onbekend wat het verschil s in CO2 emissies in de productie van deze palen. emissies te maken. 2 methodes van baggerwerken betonpalen versus stalen palen 32 CO2 ketenanalyse spoorstaven Scope 3 berekening voor spoorstaven dossier : BA registratienummer : MD- AF /SU 33 Ketenanalyse van systeemkasten / vervoersbewegingen PRORAIL / DHV /Documents/Ketenanalyse%20s poorstaven.pdf RAILCOM B.V CO2-emissie ML-TRAC RASENBERG HOLDING BV 15 januari r=files&ibparrix=0&ibpuol =STFU_FILEUPLOADS%5El3 9& /4.a.1.-ketenanalyses.html Spoorstaaf 54E1 Uit de dominantieanalyse blijkt dat spoorstaven een van de grootste bijdragen leveren aan de totale CO2 uitstoot van de railinfra-structuur. Het huidige net van spoorstaven bestaat voor 67% uit het type 54E1 en tegenwoordig is zelfs >90% van de nieuw toegepaste spoorstaven van het type 54E1. Voor de Instandhoudingactiviteiten is dit type spoorstaven gekozen als referentiespoorstaaf. In het kader van één van de eisen van de CO2-prestatieladder en om spoorgebonden spoorgebonden? wegenbouw Blz. 18 van 26

19 Inventarisatie van Ketenanalyses in het kader van de CO2 prestatieladder naar aanleiding van deel 4.A.1 Scope 3 emissies, een analyse van de CO 2 uitstoot in de keten nemer 34.2 CO2-emissie ZOAB RASENBERG HOLDING BV Datum media/1/files/mvo/review%20c E%20Delft%20ZOAB%20- %20Rasenberg.pdf zelf de CO2-winst te bepalen heeft Rasenberg besloten een studie naar de CO2- uitstoot als gevolg van de toepassing van Multi Life-cycle Total Recycling Asphalt Concrete (ML- TRAC) ten opzichte van conventioneel asfalt uit te voeren. In het ZOAB-rapport wordt echter wel een productvergelijking gemaakt, het rapport beoogt eigenlijk twee doelen: idem 35.1 Asfaltcentrale ROELOFS WEGENBOUW page/486/1/0/0/page.html?1=1 corporate emissies scope 3 van Rasenberg, producent van ZOAB; Vergelijking tussen ZOAB en de dakgranulaathoudend ZOAB. Asfaltcentrale APW (Eis: 4.A.1) Roelofs heeft een aandeel in de asfaltcentrale Asfalt Productie Westerbroek, een grote leverancier van asfalt voor Roelofs. Roelofs is actief betrokken in het managementteam van dit bedrijf. Binnen dit managementteam zijn doelstellingen opgesteld om de CO2-uitstoot van de centrale te verminderen. Deze zijn opgenomen in het document Maatregelen CO2- reductie APW. Roelofs heeft structureel inzicht in de CO2- emissies die de centrale uitstoot. Wegenbouw 35.2 Koeling UR Cool ROELOFS WEGENBOUW page/486/1/0/0/page.html?1=1 _records=1&ww=1&id=1000 UR Cool (Eis: 4.A.1.) Energiebesparing wordt een koud kunstje door UR Cool; de meest duurzame vorm van koeling en continue koeling voor het bedrijf. UR Cool biedt een uniek duurzaam koelwaternetwerk. Op bedrijvenlocatie Eeserwold in Steenwijk profiteren alle toekomstige bedrijven van het energiebesparing infrastructuur (gebouwen) Blz. 19 van 26

20 Inventarisatie van Ketenanalyses in het kader van de CO2 prestatieladder naar aanleiding van deel 4.A.1 Scope 3 emissies, een analyse van de CO 2 uitstoot in de keten nemer Datum uiterst milieuvriendelijke en CO2- besparende koelsysteem Lake Source Cooling, en dat ook nog eens tegen lagere kosten. De onderbouwing van dit project is te vinden in de technische folder op de website UR Cool is een joint venture tussen Unica Installatiegroep en Roelofs. In een project komen de expertises van beide partijen samen. Roelofs ontwikkelt het bedrijventerrein en exploiteert de aanliggende zandwinning. Unica heeft de technische knowhow voor de ontwikkeling en aanleg van het UR Cool-systeem Analyse scope 3 emissiebron glas CO2-emissie van glas, projecten Analyse scope 3 emissiebron beton STRUKTON ectiondocuments/nederlands/m VO/CO2- uitstoot%20van%20glas.pdf STRUKTON aspx Dit rapport heeft als doel een emissie inventarisatie van een Scope 3 emissiebron in kaart te brengen. Dit zal op basis van de GHG protocol geschieden en zal geen volledige levenscyclus analyse van een ingekocht product of grondstof omvatten. Dit onderzoek is beperkt tot de identificatie van de CO2-emissies. emissie inventarisatie van ingekocht glas emissie inventarisatie van ingekocht beton ectiondocuments/nederlands/m VO/CO2- uitstoot%20van%20beton.pdf 36.3 Strukton scope 3 CO2 emissie voor asfalt STRUKTON aspx emissie inventarisatie van ingekocht asfalt ectiondocuments/nederlands/m VO/CO2- uitstoot%20van%20asfalt.pdf Blz. 20 van 26

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V.

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Documentnr.: 14.R.0605 /Uitgiftedatum 24-06- 2014 Pagina 1 van 19 Inhoud Samenvatting inventarisatie scope 3 emissies V&M Elektrotechniek 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie Siemens Nederland N.V.

Scope 3 emissie inventarisatie Siemens Nederland N.V. Scope 3 emissie inventarisatie Siemens Nederland N.V. Uitgiftedatum 06-09- 2013 Vertrouwelijk - 1 / 21 - Inhoud Beleidsverklaring... 3 Samenvatting inventarisatie scope 3 emissies Siemens Nederland...

Nadere informatie

Ketenanalyse Aanvoer in situ beton De situatie voor Visser & Smit Bouw

Ketenanalyse Aanvoer in situ beton De situatie voor Visser & Smit Bouw Ketenanalyse Aanvoer in situ beton De situatie voor Visser & Smit Bouw Versie Datum Naam / Functie Akkoord? 1.0 09-11-2010 Floor van der Wind / adviseur Primum Akkoord 1.0 09-11-2010 Mike Vink / Energiemanager

Nadere informatie

Ketenanalyse rapport Bouwdrogen en Kozijnen. door J.P. van Eesteren en Business Improvement

Ketenanalyse rapport Bouwdrogen en Kozijnen. door J.P. van Eesteren en Business Improvement Certificering op de CO 2 prestatieladder Ketenanalyse rapport Bouwdrogen en Kozijnen door J.P. van Eesteren en Business Improvement Missie: Samen bouwen aan CO 2 reductie Datum: 10 december 2010 Opgesteld

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Energiemanagement Strukton Groep

Energiemanagement Strukton Groep Energiemanagement Strukton Groep Krispijn Beek Strukton Bouw, Civiel & Worksphere 24 mei 2012 Versie 1.2 1 Energiemanagement Strukton Groep Inhoud 2 Energiemanagement Strukton Groep 3 Energiemanagement

Nadere informatie

-emissie in de praktijk

-emissie in de praktijk Reductie van -emissie in de praktijk Uitgerekend -emissie Samen werken aan -reductie Klimaatverandering staat ondanks of zoals sommigen zullen betogen, mede dankzij de financiële crisis nog steeds hoog

Nadere informatie

CO2 Inventarisatie 2011

CO2 Inventarisatie 2011 CO2 Inventarisatie 2011 Voor akkoord, opsteller Naam R. W. Goudswaard Functie KAM-manager Datum 26-10-2012 Handtekening 1 Inleiding Voor u ligt het CO2 emissie inventarisatie rapport van GMB voor het jaar

Nadere informatie

Scope III Ketenanalyse. SPANWAND Productie & Aanbrengen

Scope III Ketenanalyse. SPANWAND Productie & Aanbrengen Scope III Ketenanalyse SPANWAND Productie & Aanbrengen Door Green Carbon Versie 3.1 mei 2010 Inhoud Inleiding 2 Fase I de Spanwand 4 Fase II Levencyclus analyse 7 Fase III Specificatie van activiteiten

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval 1/16

Ketenanalyse Afval 1/16 Ketenanalyse Afval Opdrachtgever Contactpersoon Document Nathanya Sandelowsky Katelijn van den Berg 30 juni 2014 Wolter en Dros 06 543 11 789 Referentie LM/141017 1/16 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 4 MRT 2011 REF.NR.: 10.A0465 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijke persoon ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring Organisatie grenzen

Nadere informatie

Ketenanalyse WKO Garant

Ketenanalyse WKO Garant Ketenanalyse WKO Garant Opdrachtgever Contactpersoon Document Nathanya Sandelowsky Katelijn van den Berg 1 juli 2014 Wolter en Dros 06 543 11 789 Referentie LM/141017 1/15 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen 2011. Samen meer mogelijk

Duurzaam Ondernemen 2011. Samen meer mogelijk Duurzaam Ondernemen 2011 Samen meer mogelijk Prestatiedashboard Onze medewerkers Indicator Meeteenheid Resultaat 2011 Aantal bedrijfsongevallen Injury Frequency Rate (IF) Aantal bedrijfsongevallen met

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen!

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Fascinatio Boulevard 522 2909 VA Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl RBS N.V. 47 24 02 846 BTW nr. NL007621760B01

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 30 juli 2012 2 Postbus 8724 3009 AS Rotterdam 010 4206161 www.nedvang.nl info@nedvang.nl Deze monitoring rapportage is een uitgave van Nedvang. 3 4 Voorwoord Monitoring

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET GEHEEL

DE KRACHT VAN HET GEHEEL DE KRACHT VAN HET GEHEEL ONZE MENSEN BEDRIJFSONGEVALLEN INJURY FREQUENCY RATE AANTAL MET VERZUIM 166 144 BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM PER MILJOEN GEWERKTE UREN 0 ONGEVALLEN 94 9,4 9,0 0 2011 2012 2015

Nadere informatie

Benchmark op risicomanagement

Benchmark op risicomanagement Dura Vermeer Beton- en Waterbouw Benchmark op risicomanagement Colofon Opdrachtgever Dura Vermeer Dura Vermeer Beton- en Waterbouw J.C.P. (Joost) van Bezooijen Schoenaker 8 6640 AB, Beuningen M: 06 51

Nadere informatie

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke...

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke... INHOUDSOPGAVE INLEIDING...2 1. Carbon Footprint 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3 1.2 Verantwoordelijke... 5 1.3 Rapportageperiode... 5 1.4 Afbakening

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

CO2-prestatieladder 4.A.1_1 Ketenanalyse Protinus IT B.V. Revisiedatum: 21-04-2015. Inhoudsopgave

CO2-prestatieladder 4.A.1_1 Ketenanalyse Protinus IT B.V. Revisiedatum: 21-04-2015. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 1. Protinus IT en de Distributie- / Waardeketen... 3 Oud denken... 3 Tier 2... 3 Tier 1... 3 Direct sales... 3 Het Protinus IT model... 4 2. Protinus IT

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie