Milieuverklaring 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieuverklaring 2013"

Transcriptie

1 Milieuverklaring 2013

2 2

3 Inhoudstafel 1 INLEIDING VOORSTELLING VAN DE FOD B&B ONZE IDENTITEIT ONZE MISSIE EN OPDRACHTEN ORGANIGRAM LOKALISATIE TOEPASSINGSGEBIED VAN HET MILIEUZORGSYSTEEM VOORSTELLING VAN HET MILIEUZORGSYSTEEM WAT IS EMAS DE VERORDENING DOELSTELLING HOE REALISEREN WETTELIJKE MILIEUVOORSCHRIFTEN MILIEUBELEID HET ACTIEPLAN DE ASPECTEN GERELATEERD AAN DE LOGISTIEKE ACTIVITEITEN ENERGIE VERBRUIK PAPIER ECOLOGISCHE EN DUURZAME AANKOPEN AFVALPRODUCTIE EN OPHALING MOBILITEIT DE ASPECTEN GERELATEERD AAN DE OPDRACHTEN, DE MISSIE SENSIBILISERINGS- EN COMMUNICATIEACTIES INTERNE COMMUNICATIE EN BEWUSTMAKING EXTERNE COMMUNICATIE CONTACTGEGEVENS... 26

4 4

5 1 Inleiding Reeds vele jaren hebben de directie en het personeel van de FOD Budget en Beheerscontrole aandacht voor het milieu. De FOD B&B heeft daarom reeds in het verleden concrete maatregelen genomen om de negatieve effecten op het milieu te verminderen. Omdat we er ons bewust van zijn dat dit een continu proces is hebben we besloten ons te engageren voor het opstarten van een milieumanagementsysteem conform de EMASverordening nr 1221/2009 van het Europees parlement en de Raad van 25 november Dit managementsysteem laat ons, op basis van de milieu-analyse, doelstellingen te realiseren en actieplannen te formuleren. Aan de hand van het management systeem worden de acties opgevolgd en kunnen alle prestaties op het vlak van de milieueffecten continu worden verbeterd. Dit initiatief vereist een mentaliteitsverandering van alle personeelsleden. Door ons echter bewust te worden van de doelstellingen die we kunnen behalen, spreekt het voor zich dat deze aanpak voordelen heeft voor iedereen. Alfons Boon Voorzitter 5

6 2 Voorstelling van de FOD B&B 2.1 Onze identiteit NAAM OPRICHTINGSDATUM 16 mei 2002 VORM ADRES Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Federale Overheidsdienst Koningsstraat 138/ BRUSSEL TELEFOON 02/ WEBSITE NACE-CODE AANTAL PERSONEELSLEDEN 1 januari 2012 INFRASTRUCTUUR CONTACTPERSOON: CEL DUURZAME ONTWIKKELING INFORMATIEAMBTENAAR FAX fysieke eenheden 123,8 voltijds equivalenten Huurder van een deel van het gebouw gelegen Koningsstraat 138 te Brussel Rika DENDUYVER - Elke BLOMMAERT (NL) - Valerie PAULUS (F) Onze missie en opdrachten De FOD Budget en Beheerscontrole wil een betrouwbare, transparante en open (horizontale) federale overheidsdienst zijn die op zijn beleidsdomeinen wordt erkend als kennis- en expertisecentrum dat in dienst staat van de andere FOD s en van het algemeen belang. Voor alle opdrachten zet de FOD Budget en Beheerscontrole zich in om op te treden als erkend deskundige, die door de andere FOD s wordt geraadpleegd en gevolgd. Daartoe zal hij voortdurend werken aan de verbetering van de dialoog met zijn belanghebbenden. De FOD Budget en Beheerscontrole dient als horizontale FOD een bevoorrecht gesprekpartner te zijn van de overige FOD s, POD s en federale overheidsinstellingen inclusief de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid. De FOD Budget en Beheerscontrole heeft als opdracht de minister van Begroting en de federale regering bij te staan in de uitwerking, de ontwikkeling en de uitvoering van de beleidskeuzen betreffende het begrotingsbeleid. Die strategie moet kaderen in de internationale verplichtingen van België en in het institutioneel raamwerk van de federale Staat. 6

7 Daartoe reikt de FOD Budget en Beheerscontrole op het vlak van begroting en de controle erop een kader en instrumenten aan die niet alleen de minister en de regering maar ook de overheidsdiensten op weg zetten naar een efficiënter budgettair beheer. Op het vlak van de boekhouding wordt een systeem ter beschikking gesteld dat toelaat de gehele financiële cyclus te beheren. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de juistheid en de volledigheid van de financiële rapportering van de federale overheid. Deze toepassing zal verder ontwikkeld worden om er een performant instrument van te maken. De FOD Budget en Beheerscontrole zal daartoe zijn competentie inzetten om de FOD s en POD s ten volle te ondersteunen. De verdere uitbouw zal conceptueel mee moeten gerealiseerd en geoptimaliseerd worden met de steun van specialisten op het vlak van interne controle. De uitbouw van een interne controle en de validatie ervan door een interne audit vormen belangrijke voorwaarden voor de vereenvoudiging van de gehele controlecyclus. Op het vlak van deontologie en management support willen we onze bevoorrechte relatie met de ruime groep van overheidsambtenaren en instellingen bestendigen door het aanreiken van tools, het leveren van methodologische ondersteuning en praktische toelichting van het beleid inzake beheerscontrole en deontologie. Deze aanpak dient te leiden tot een verbeterde beheerscontrole en de versteviging van het imago en de werking van het overheidsapparaat. Op zijn beleidsdomeinen wil de FOD Budget en Beheerscontrole een kennis- en expertisecentrum uitbouwen ter ondersteuning van de federale overheidsdiensten. We zien die kennis- en expertisedeling zowel op het vlak van de directe interactie, in de uitwisseling van know how in de verschillende fora en netwerken evenals via het beschikbaar stellen van informatie en best practices op een gemakkelijk toegankelijke webomgeving. De FOD Budget en Beheerscontrole werkt in een omgeving die voor zijn ondersteunende diensten gebruik maakt van het concept van de shared services. Op die wijze trachten wij te komen tot een zo optimaal mogelijke aanwending van onze middelen en delen wij de competentie die binnen de horizontale FOD s die hieraan meewerken beschikbaar is. Wij staan voor een integere federale overheidsdienst waarin elke mandaathouder, leidinggevende en medewerker in zijn of haar relaties met onze belanghebbenden blijk geeft van professionele verantwoordelijkheid. Door voorbeeldgedrag dragen wij onze waarden uit zodat het vertrouwen in onze FOD wordt gehandhaafd en verbeterd. Vertrouwen kunnen we slechts bereiken als we met zijn allen bouwen aan een transparante en open federale overheidsdienst waarin het algemeen belang altijd voorrang krijgt op het persoonlijk belang. Transparantie en openheid veronderstellen van ieder de bereidheid tot dialoog en bespreekbaarheid van thema s waarmee we bij onze professionele handelingen en besluitvorming worden geconfronteerd. Dit impliceert dat we alle professionele informatie met elkaar delen. 7

8 Uiteraard staan respect en verdraagzaamheid voor de gebruikers van onze diensten en onze collega s daarbij centraal. Deze professionele ingesteldheid wordt nog versterkt door het belang dat we hechten aan gelijkheid en objectiviteit in onze interne en externe relaties. Professionele verantwoordelijkheid betekent ten slotte voor ons ook resultaatgericht en doelmatig werken. Vanzelfsprekend wordt iedereen aangespoord en krijgt iedereen de mogelijkheid om ook hier zijn of haar persoonlijke ontwikkeling op af te stemmen. 2.3 Organigram Minister van Begroting O. Chastel Voorzitter A. Boon Inspectie van Financiën P. Reynders Staf P&O L. Wintmolders Staf Budget & Beheerstcontrole L. Waterschoot Staf ICT Y. Vander Auwera Dienst van de Voorzitter A. Boon Macrobudgetaire dienst G. De Smet Federale Accountant L. Goubert a.i. Begeleiding Begroting L. Mabille Management Support A. Boon Bureau Ambtelijke ethiek en deontologie A. Boon Begroting & controle Controle van de vastleggingen De cel duurzame ontwikkeling behoort tot de Dienst van de Voorzitter. De EMASverantwoordelijke behoort tot de cel duurzame ontwikkeling. 2.4 Lokalisatie Sinds december 2003 is de FOD B&B gehuisvest in het gebouw gelegen in de Koningsstraat 138 te Brussel. In dit gebouw beschikt de FOD B&B over een aantal verdiepingen want het gebouw wordt gedeeld met het secretariaat van het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. De eigenaar van het gebouw is sinds april 2011 de Duitse firma HIH Global Vernietungs GnbH & Co Rue Royale KG. Het gebouw wordt door de Regie der gebouwen gehuurd en ter beschikking gesteld aan de bovenvermelde gebruikers. 8

9 Het beheer van het gebouw is toegewezen aan de NV Transga. De beheerder doet een beroep op een technische onderhoudsfirma, zijnde Imtech Belgium NV, voor het technisch onderhoud van het gebouw. De verwarming van het gebouw gebeurt met stookolie, daarvoor zijn er twee stookolietanks aanwezig in het gebouw van elk liter. De centrale verwarming is een systeem voor het volledige gebouw. In het gebouw is een luchtafkoelingssysteem aanwezig dat er voor zorgt dat de temperatuur in de zomermaanden niet te hoog oploopt. 2.5 Toepassingsgebied van het milieuzorgsysteem De FOD B&B heeft beslist haar milieubeheerssysteem toe te passen op al de activiteiten uitgevoerd in de Koningsstraat 138. De verdiepingen toegewezen aan de FOD B&B in het gebouw gelegen in de Koningsstraat 138 worden in onderstaande figuur weergegeven met een groene achtergrond. Het toegewezen deel aan de FOD B&B bedraagt 49,07 % van het totale gebouw. CROWN CENTER : Koningsstraat 138 en De Lignestraat 37 KONINGSSTRAAT DE LIGNESTRAAT FOD B&B +8 FOD B&B KORPS VOOR INSPECTIE VAN FOD B&B +6 FINANCIËN +6 FOD B&B FOD B&B FOD B&B FOD B&B CENTRUM GELIJKHEID VAN FOD B&B +3 KANSEN +3 CENTRUM GELIJKHEID VAN CENTRUM GELIJKHEID VAN +2 KANSEN KANSEN +2 CENTRUM GELIJKHEID VAN CENTRUM GELIJKHEID VAN +1 KANSEN KANSEN +1 CENTRUM GELIJKHEID VAN CENTRUM GELIJKHEID VAN Gelijkvl. KANSEN KANSEN Gelijkvl. CENTRUM FOD B&B FOD B&B -1 GELIJKHEID VAN KANSEN CENTRUM GELIJKHEID VAN KANSEN -1 PARKING FOD B&B -2-2 PARKING CENTRUM GELIJKHEID VAN KANSEN -3 9

10 Legende: Groen: Blauw: Grijs: toegewezen aan de FOD B&B toegewezen aan CGKR toegewezen aan IKIF De diensten met een groene achtergrond in het organigram zijn in het groen gekleurde deel van het gebouw gelokaliseerd. De dienst Controle van de Vastlegging wordt niet in aanmerking genomen, hoewel deze dienst afhangt van het Directoraat Generaal Begeleiding Begroting, omdat deze dienst verspreid is over alle federale overheidsdiensten. Een deel van de stafdienst P&O, nl. de dienst Personeelsadministratie valt eveneens buiten de scope aangezien deze dienst zich niet in de Koningsstraat bevindt. 3 Voorstelling van het milieuzorgsysteem 3.1 Wat is EMAS EMAS is een Europees milieuzorgsysteem dat kan ingevoerd worden door elke organisatie om de eigen milieuprestatie te evalueren en te verbeteren. EMAS eist een volledige conformiteit aan de milieuregelgevingen en wordt regelmatig gecontroleerd via externe auditeurs. 3.2 De verordening Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer en milieuauditsysteem. 3.3 Doelstelling De doelstelling van de verordening is om organisaties te stimuleren tot een continue verbetering van de milieuprestaties door invoering van een milieumanagementsysteem, interne audits en het uitbrengen van een milieuverklaring. 10

11 3.4 Hoe realiseren EMAS wil de milieuprestaties verbeteren via: - de vaststelling en toepassing door die organisaties van milieuzorgsystemen; - het objectief en periodiek beoordelen van deze systemen; - de opleiding en actieve deelname van het personeel van de organisaties; - de voorlichting van het publiek en de andere belanghebbenden. Een karakteristiek kenmerk van een milieuzorgsysteem is de continue verbetering. Deze verbetering verloopt volgens de gekende Plan-Do-Check-Act-cyclus, ook de Deming-cyclus genoemd. Elke organisatie die wil meewerken aan het systeem moet: - een milieubeleid vaststellen waarbij de doelstellingen en beginselen van de actie van de organisatie in verband met het milieu worden omschreven. - een milieuanalyse uitvoeren van haar activiteiten, producten en diensten; - een milieuzorgsysteem ten uitvoer leggen; - geregeld een milieuaudit uitvoeren en een milieuverklaring opstellen die moet worden gevalideerd door een milieuverificateur waarvan de naam en het erkenningsnummer in de verklaring moeten zijn opgenomen; - de gevalideerde milieuverklaring indienen bij de bevoegde instantie van de lidstaat; - de verklaring openbaar maken. De uitwerking van het milieuzorgsysteem is een activiteit waarbij we de PDCA-cyclus kunnen volgen. We kunnen : Het milieuzorgsysteem definiëren, op basis van een goedgekeurd beleid en doelstellingen die bij dit beleid horen (PLAN) De voorziene bepalingen invoeren en uitvoeren (DO) De implementatie en doeltreffendheid van de werking nagaan. Hier worden de bekomen resultaten geëvalueerd, er vinden interne audits plaats. (CHECK) 11

12 Er wordt bijgestuurd om de resultaten verder te verbeteren. Het zijn de corrigerende en preventieve acties die worden uitgevoerd, maar ook de besprekingen van de resultaten. 3.5 Wettelijke milieuvoorschriften Het conform zijn aan de wetgeving wordt op de volgende manier verzekerd : De raadpleging van de reglementering via kanalen van Brussels Instituut voor Milieu (BIM), de Federale overheid en Europese overheid De toepasbare wetgeving wordt door de POD Duurzame Ontwikkeling opgenomen in een gemeenschappelijk register dat ter beschikking wordt gesteld aan de geïnteresseerde FOD s De toepasbare wetgevingen zijn opgenomen in een register met de wettelijke voorschriften. Jaarlijks wordt er controle uitgevoerd. De reglementaire controles worden opgevolgd door de technische onderhoudsfirma in een informaticatool De milieuvergunning en de naleving van de voorwaarden wordt door de beheerder van het gebouw opgevolgd. Momenteel is de procedure lopende voor een nieuwe vergunning. De beheerder van het gebouw heeft reeds een schrijven ontvangen van de overlegcommissie van stad Brussel met een positief advies. Dit schrijven moet nu worden geofficialiseerd door BIM. 12

13 4 Milieubeleid 13

14 5 Het actieplan Het actieplan van de FOD B&B steunt op een milieuanalyse. De milieuanalyse betreft enerzijds de activiteiten van de FOD B&B (aspecten gerelateerd aan de logistiek) en anderzijds de opdrachten (aspecten gerelateerd aan de opdrachten, de missie). 5.1 De aspecten gerelateerd aan de logistieke activiteiten Het geheel van activiteiten van de FOD B&B werden onder de loep genomen en opgelijst. Daarna werden deze activiteiten geëvalueerd aan de hand van een aantal criteria zoals de conformiteit aan de wetgeving, de ernst van de impact, de opinie van het personeel... en uiteindelijk werden uit deze evaluatie de significate milieuaspecten weerhouden Energie De klimaatregeling in het gebouw gebeurt in de wintermaanden (half oktober half mei) door de centrale verwarming. In de zomermaanden worden de stookketels op stand-by geplaatst en wordt het luchtkoelsysteem in werking gezet. Het weergegeven verbruik is een % van het totale verbruik van het gebouw op basis van de bezettingsgraad van het gebouw Analyse Stookolie Voor de verwarming wordt gebruik gemaakt van stookolie als brandstof. In de kelder bevinden zich twee stookolietanken van elk liter. Deze tanks zijn voorzien van een inkuiping om eventuele lekken op te vangen. De onderhoudsfirma volgt de werking van deze installaties nauwgezet op. De beheerder van het gebouw ziet erop toe dat alle wettelijke voorschriften werden nageleefd. Het feit dat de tank niet in de grond is ingegraven vergemakkelijkt het toezicht. Het verbruik van de stookolie wordt in de periode gemeten aan de hand van de aangekochte liters. Dit geeft geen correct beeld van het verbruik gedurende deze jaren. 14

15 Tabel 1: Aankoop stookolie uitgedrukt in liter Verbruik(*) Stookolie (*) gegevens: het aandeel van de FOD B&B : 49,07% van de aankoop Vanaf 2011 werd er door de eigenaar van het gebouw een verbruiksmeter geplaatst op de ketel wat een juist beeld zal geven van het verbruik. De eigenaar heeft eveneens in 2011 een energieboekhouding opgestart. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van deze applicatie die ter beschikking werd gesteld in het voorjaar van Deze applicatie is nog in opbouw, maar we kunnen er toch reeds gegevens uit raadplegen. De gegevens in de applicatie zijn voor het volledige gebouw. De gegevens mbt stookolie worden in deze applicatie omgezet in Kwh. De omzettingscoëfficient voor stookolie is 10,58 Kwh/liter. Vanaf 2012 zal nog enkel gebruik gemaakt worden van deze gegevens om het verbruik te bepalen vandaar dat we deze tabel eveneens opnemen in de analyse. Tabel 2: Verbruik aan stookolie uitgedrukt in Kwh Verbruik(*) Stookolie (*) gegevens: het aandeel van de FOD B&B: 49,07% van het verbruik Verbruik stookolie uitgedrukt in Kwh Stookolie De CO 2- uitstoot voor stookolie is volgens de internationale norm CIEG 0,26676 Kg/Kwh. Deze coëfficient werd gebruikt om de CO 2 uitstoot te berekenen. Tabel 3: Verbruik stookolie uitgedrukt in Kg CO2-uitstoot CO 2 -uitstoot in Kg Totaal , , , ,84 (*) gegevens: het aandeel van de FOD B&B : 49,07% 15

16 Tabel 4: Verbruik (Kwh) en CO2-uitstoot per VTE Gegevens VTE 106,2 117,4 119,8 123,8 Verbruik/VTE 2233,2 2130,3 1545,9 1792,1 CO2-uitstoot/VTE 595,7 568,3 412,4 478,1 Verbruik stookolie (Kwh) / VTE Verbruik/VTE Elektriciteit Door de opstart van het Fedcomproject in 2008 zijn er heel wat personeelsleden bijgekomen wat een uitbreiding van het bureauticapark (pc s, beeldschermen, fotokopieerapparaten) met zich meebracht. Dit materiaal verbruikt rechtstreeks veel elektriciteit. Bovendien moeten deze interne warmtewinsten worden verwijderd door de klimaatregeling. Het gebouw beschikt over koelgroepen om de temperatuur te regelen. Er is geen idee van hoeveel deze groepen verbruiken. De verlichting is de derde bron van verbruik van elektriciteit. Door het installeren van bewegingsdetectoren in de toiletten en de 24/24u verlichting in de garage uit te schakelen is er in 2009 een grote daling in het elektriciteitsverbruik, die verder loopt in In januari van dat jaar werd in de grootste vergaderzaal een schakelaar geïnstalleerd zodat het licht kan gedoofd worden bij niet gebruik van de zaal. De eigenaar en de beheerder van het gebouw hebben in de loop van 2011 een energieboekhouding opgestart. Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit deze energieboekhouding. 16

17 Tabel 5: Elektriciteitsverbruik (Kwh) Verbruik(*) Elektriciteit (*) gegevens: het aandeel van de FOD B&B: 49,07% van het verbruik Elektriciteitsverbruik uitgedrukt in Kwh Elektriciteit De elektriciteit is groene stroom en volgens het contract dat de beheerder van het gebouw heeft afgesloten met electrabel, de elektriciteitsleverancier, is de elektriciteit van het type hydro-elektriciteit afkomstig van de stuwmeren op de Rhone in Frankrijk. Tabel 6: Elektriciteitsverbruik (Kwh) uitgedrukt per VTE Gegevens VTE 106,2 117,4 119,8 123,8 Verbruik/VTE 2448,2 2056,9 1880,2 1713,8 Elektriciteitsverbruik (Kwh)/VTE Verbruik/VTE 17

18 Water Door het groot aantal sanitaire voorzieningen (80 toiletten voor het volledige gebouw, 40 lavabo s en 4 douches) en de aanwezigheid van 9 keukentjes met een afwasbak en 3 vaatwasmachines wordt veel water verbruikt in het gebouw. Tabel 7: Waterverbruik uitgedrukt in m³ Verbruik (*) Water Geen gegevens (*) gegevens: het aandeel van de FOD B&B : 49,07 % van het verbruik 1000 Waterverbruik uitgedrukt in m Water Tabel 8: Waterverbruik (m³) uitgedrukt per VTE Gegevens VTE 117,4 119,8 123,8 Verbruik/VTE 7,8 8,1 7,0 Ter info : 1 m³ is l water 8,5 8 7,5 7 6,5 6 Waterverbruik (m 3 ) / VTE

19 Doelstellingen Het energieverbruik in 2013 verminderen tot 97 % en in 2014 tot 95 % van het verbruik van het referentiejaar Vanaf 2015 is de doelstelling het verbruik te stabiliseren. Dit komt neer op een vermindering van 7500 Kwh mazout in 2013 en Kwh mazout in In 2015 zou het mazoutverbruik dan gestagneerd worden op Kwh mazout. Voor het elektriciteitsverbruik houdt de doelstelling in dat er 7245 Kwh minder verbruik zal zijn in 2013 en in Kwh minder verbruik. In 2015 zal het elektriciteitsverbruik dan gestagneerd worden op Kwh Reeds genomen acties Afstemmen van het functioneren van de verwarming en de verlichting op de aanwezigheden zorgde reeds in het verleden voor een daling van het verbruik. Het aankopen van groene energie leverde ook een bijdrage tot het milieuvriendelijk zijn van het verbruik Nieuwe acties in 2013 Verwarming in de traphallen en gangen minimaal laten functioneren in de periode 15 okt tot 15 maart Verwarming in de traphallen en gangen uitschakelen in de periode 16 maart tot 14 okt Het verder verfijnen van de regeling van de HVAC-installatie met het energieprofiel van het gebouw en de aanwezigheid in het gebouw Verbruik papier Analyse Het papierverbruik binnen de FOD B&B schommelt sterk afhankelijk van de begrotingscyclus en het al of niet opmaken van initiële en/of aangepaste begrotingen. Alle documenten verbonden met deze activiteit worden nog steeds op papier afgedrukt net zoals alle nota s opgesteld in het kader van de administratieve en begrotingscontrole. De FOD B&B heeft in het managementplan aangekondigd dat een project E- budget zal worden gerealiseerd. Dit zal leiden tot een elektronische communicatie tussen 19

20 alle betrokken partijen bij een begrotingsopmaak en een elektronische afhandeling van de dossiers in het kader van de administratieve en begrotingscontrole. De FOD B&B heeft reeds een aantal acties gelanceerd om het papierverbruik te reduceren binnen haar werking: - alle fotokopieertoestellen zijn standaard recto-verso ingesteld; - er wordt gevraagd een footer met de aanbeveling denk aan het milieu vooraleer je dit bericht afdrukt te integreren in elke mail; - er wordt gevraagd zo weinig mogelijkaf te drukken en indien mogelijk kladpapier te gebruiken. Het papierverbruik wordt gemeten aan de hand van de aankopen, wat geen juist beeld geeft van het verbruik. Er wordt eveneens nog papier met briefhoofd gebruikt en deze aankoop dateert van jaren geleden en nu wordt de stock opgebruikt. Tabel 9: Papierverbruik (uitgedrukt in vellen) A4 A3 Totaal (A3=2*A4) Niet gekend Niet gekend Papierverbruik uitgedrukt in vellen A3 A4 Er wordt nagedacht hoe het verbruik kan worden gemeten op een correcte wijze want via de tellers van de fotokopieertoestellen wordt eveneens een vertekend beeld gegeven. Deze tellers meten de bedrukte zijdes wat niet overeenstemt met het aantal vellen. 20

21 Doelstelling Het papierverbruik in 2013 verminderen tot 97 % en in 2014 tot 95 % van het verbruik van het referentiejaar Dit houdt in dat de FOD B&B een inspanning zal leveren om vellen A4 papier minder te verbruiken in 2013 dan in In 2014 zal dit oplopen tot een vermindering t.o.v met vellen Reeds genomen acties Alle netwerkprinters worden geprogrammeerd dat er automatisch recto verso wordt geprint. Het voorblad bij elke print wordt indien mogelijk voor de diensten geannuleerd Nieuwe acties in 2013 De creatie van een barometer die toelaat de maandelijkse evolutie van het papierverbruik op te volgen per dienst. Deze barometer zal op het intranet geplaatst worden. Door het operationeel worden van het project E-Budget zal er heel minder papier worden verbruikt. De exacte impact is echter niet te schatten Ecologische en duurzame aankopen Analyse Aangezien de FOD B&B een kleine entiteit is worden heel wat aankopen via de raamcontracten van het Federaal Aankoopbureau gerealiseerd. De onderhoudsfirma gebruikt milieuvriendelijke onderhoudsproducten en methodes. De ICT-dienst vernieuwt regelmatig het informaticamateriaal (pc, beeldscherm, fotokopieertoestellen). De individuele printers worden niet meer vervangen. De FOD B&B wil in de komende jaren in haar aankopen nog meer aandacht besteden aan sociaal en ecologisch verantwoorde producten. Deze realisatie van deze doelstelling zal worden gemeten enerzijds aan de hand van het aantal milieuvriendelijke producten aangekocht via de raamcontracten en anderzijds het aantal bestekken waarin milieuvriendelijke voorwaarden voorkomen. 21

22 Doelstelling Milieucriteria opnemen in alle bestekken zodat 75 % van de aankopen (diensten en producten) voldoen aan sociale, ethische en ecologische criteria in 2013 en 80 % in Voor de aankopen van papier en onderhoudsproducten moet de 100 % gerealiseerd worden vanaf Reeds genomen acties Bij het opstellen van overheidsopdrachten werd aandacht besteed aan sociale, ethische en ecologische criteria. Het aangekochte papier draagt een eco-label en de cateringproducten zijn fair trade producten. Er worden inspanningen geleverd om meer ecologische kantoorbenodigdheden te kopen Nieuwe acties in 2013 De invoering van een aanduiding dat de aankoop een duurzame aankoop betreft in het boekhoudsysteem (in samenwerking met de dienst Federal Accountant) Er wordt bijkomende aandacht besteed door het hoofd van de dienst Algemene ondersteuning zodat er slechts bij uitzondering niet-ecologische kantoorbenodigdheden worden aangekocht. Bij onze belangrijkste leverancier van kantoorbenodigdheden worden bij alle producten het logo van het behaalde label weergegeven, zo is het duidelijk welke producten duurzaam zijn Afvalproductie en ophaling Analyse De FOD B&B is een kantooromgeving met als gevolg dat papier en karton een groot aandeel heeft in de afvalproductie. De FOD B&B sorteert haar afval volgens de regels opgelegd door de ophaalfirma MCA. Er zijn 5 hoofdgroepen: papier, karton, plastiek, blikjes, restafval. Alle personeelsleden hebben in hun bureel een doos voor papier, een vuilnisbak met 3 delen voor plastiek, blikjes en restafval. Het karton wordt afgegeven aan de bodes. 22

23 De ophaalfirma heeft geen opmerkingen met betrekking tot het sorteren van het afval in het gebouw en geeft maandelijks een overzicht van de ophaling. Tabel 10: Ophaling afval (per categorie) Eenheid Hoeveelheid 2010 Aandeel FOD B&B 2010 Hoeveelheid 2011 Aandeel FOD B&B 2011 Hoeveelheid 2012 Aandeel FOD B&B 2012 Plastiek m³ 27 13, , ,7 Blikjes m³ 28 13, ,8 14 6,9 Papier m³ , , ,4 Karton m³ , , ,9 Restafval m³ , , ,0 Glas container 6 2, ,9 15 7,4 Grof. vuil m³ Niet gekend , ,5 (*)gegevens: aandeel van de FOD B&B: 49,07% van de totale opgehaalde hoeveelheid. Het volume gevaarlijk afval, TL-lampen en toner bij wordt niet gemeten. De TL-lampen worden door de technische onderhoudsfirma verwijderd. De toners van de printers en fotokopieertoestellen werden opgehaald en gerecycleerd door Lyreco tot de zomer 2012, daarna is het eveneens de firma MCA die instaat voor de ophaling van de toners. Vanaf 2013 zal de firma MCA eveneens de ophaling van toners meten en meedelen Doelstelling Het geproduceerde afval verminderen en nog beter recycleren door samen te werken met erkende gecertificeerde firma s Reeds genomen acties Alle afval moet reeds gesorteerd worden in verschillende categorieën zijnde papier, karton, blik, plastiek, restafval, glas en toner. Dit wordt allemaal opgehaald door een gespecialiseerde firma die de nodige certificaten heeft in verband met verwerking van afval. De FOD B&B heeft nog geen bemerkingen ontvangen voor het niet correct sorteren en dat willen we houden. 23

24 Nieuwe acties in 2013 Continue bewustmaking van alle actoren die betrokken zijn in de afvalketen. Door sensibilisatie wensen we de personeelsleden aan te zetten kladpapier te gebruiken indien dit mogelijk is. Dit heeft twee voordelen enerzijds een daling van het papier verbruik en anderzijds een daling van de afval Mobiliteit Analyse De kosten voor openbaar vervoer worden voor 100% terugbetaald. Er is ook een fietsvergoeding voorzien voor de personeelsleden die het ganse traject of een deel van het traject woon-werk met de fiets afleggen. Deze vergoeding bedraagt 20 cent per afgelegde kilometer. Ten gevolge van deze beslissing kwam in % van de personeelsleden werken door gebruik te maken van het openbaar vervoer. Hiervan komt 75 % met de trein eventueel gecombineerd met een metro/busaansluiting. De andere personeelsleden maken enkel gebruik van een metro of bus. Slechts een 10% van de personeelsleden komt met de wagen naar het werk. Voor de dienstverplaatsingen moet er zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van het openbaar vervoer Aantal Aantal km trein Aantal km - vliegtuig Aantal km wagen Doelstelling Er is een tweeledige doelstelling enerzijds voor de buitenlandse zendingen en anderzijds voor de binnenlandse dienstverplaatsingen. Voor de buitenlandse zending geldt de verplichting het strikt navolgen van de richtlijnen zoals bepaald in de dienstnota Zijnde : de verplaatsingen in Europa bij voorkeur per trein op voorwaarde dat de totale duur van de treinrit de totale reisduur van het andere mogelijke vervoermiddel (vliegtuig of wagen) niet met meer dan 50% overschrijdt en dat de arbeidstijden dit toelaten. 24

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert Januari 2011 1 2 To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert 3 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN DE AFKORTINGEN... 7 VOORWOORD...

Nadere informatie

Milieuverklaring van de Belgische Technische Coöperatie 2006-2009

Milieuverklaring van de Belgische Technische Coöperatie 2006-2009 Milieuverklaring van de Belgische Technische Coöperatie 2006-2009 Informatiefiche Naam Type Activiteitssector Adres van het hoofdkantoor Belgische Technische Coöperatie (BTC) Naamloze vennootschap van

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Resultaten van de benchmarking EMAS-indicatoren.

Resultaten van de benchmarking EMAS-indicatoren. Rapport Resultaten van de benchmarking EMAS-indicatoren. Periode 211-212 1 Gebruikte afkortingen: VTE: Voltijdse Equivalenten n: aantal instellingen betrokken bij de berekening van het kengetal HVAC: Heating

Nadere informatie

MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN

MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN Informatiebrochure Cyclus 2013-2014 1 1. SITUERING Het hebben van een goed product of dienst is een goede vertrekbasis maar is niet langer een garantie voor het voortbestaan

Nadere informatie

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Management Support 1 Voorwoord Goed bestuur, kwaliteitsvolle dienstverlening,

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Vlaamse overheid ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Goedgekeurd door de Vlaamse regering 20/07/2006 Vragen naar: An Saye an.saye@lin.vlaanderen.be 02 553 80 38 Inhoudstafel

Nadere informatie

ENERGIE. Verslag over de staat van het leefmilieu in Brussel 2006 : Energie

ENERGIE. Verslag over de staat van het leefmilieu in Brussel 2006 : Energie ENERGIE 1. Inleiding...2 2. Balans van het eindverbruik van energie...3 2.1. Het gewestelijk eindverbruik...4 3. Acties gericht op een vermindering van het gewestelijk energieverbruik...9 3.1. Reglementaire

Nadere informatie

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04

jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04 jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04 P 1 Inhoudsopgave 1. Missie, visie en werking VREG... 6 1.1. Missie, visie en waarden... 6 1.2. Taken en bevoegdheden... 6 1.3. Doelstellingen...

Nadere informatie

Management en operationeel Plan Directie Financiën en Begroting Financiële dienst

Management en operationeel Plan Directie Financiën en Begroting Financiële dienst BIJLAGE Bijlage nr. 1 Management en operationeel Plan Directie Financiën en Begroting Financiële dienst Lieven WERA Deskundige-coördinator hoofd van de financiële dienst 30 juni 2010 1/14 I. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Operationeel plan 2014. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2014. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2014 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Onze missie... 5 3. Onze visie... 6 4. Onze waarden... 7 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2015 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Onze missie... 6 3. Onze visie... 7 4. Onze waarden... 8 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

1 DE VREG... 4 2 WERKING VAN DE VREG IN 2010... 15

1 DE VREG... 4 2 WERKING VAN DE VREG IN 2010... 15 1 DE VREG... 4 1.1 MISSIE, VISIE EN WERKING VREG...4 1.1.1 Missie, visie en waarden... 4 1.1.2 Doelstellingen... 4 1.1.3 Taken en bevoegdheden... 5 1.1.4 Nieuwe organisatiestructuur... 5 1.1.5 Beheersovereenkomst...

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Geïntegreerd Managementplan FOD Binnenlandse Zaken 2009-2014 Inhoudstafel 1 Voorwoord 5 2 De opbouw van het geîntegreerd plan 6 3 De missie, de visie, de waarden

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Inhoudstafel. Over Leefmilieu Brussel 3. 5. Duurzaam beheer van energie en gebouwen 65

Inhoudstafel. Over Leefmilieu Brussel 3. 5. Duurzaam beheer van energie en gebouwen 65 Jaarverslag 2013 Inhoudstafel Over Leefmilieu Brussel 3 Opdrachten 3 Intern milieubeleid 4 Organisatorische structuur 4 Lokalisatie 5 1. Enkele kerncijfers 6 2. Milieubehoud ten dienste van economie en

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 30 juli 2012 2 Postbus 8724 3009 AS Rotterdam 010 4206161 www.nedvang.nl info@nedvang.nl Deze monitoring rapportage is een uitgave van Nedvang. 3 4 Voorwoord Monitoring

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement D/2006/3241/197 V O O r w o o r d Als leidend ambtenaar bent u niet alleen

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Milieubeleidsplan 2006-2010

Milieubeleidsplan 2006-2010 Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Drogenbos Milieubeleidsplan 2006-2010 Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeente Drogenbos Haviland, Intercommunale Grote Baan 222 Brusselsesteenweg 617 1620 DROGENBOS 1731

Nadere informatie