Milieuverklaring 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieuverklaring 2013"

Transcriptie

1 Milieuverklaring 2013

2 2

3 Inhoudstafel 1 INLEIDING VOORSTELLING VAN DE FOD B&B ONZE IDENTITEIT ONZE MISSIE EN OPDRACHTEN ORGANIGRAM LOKALISATIE TOEPASSINGSGEBIED VAN HET MILIEUZORGSYSTEEM VOORSTELLING VAN HET MILIEUZORGSYSTEEM WAT IS EMAS DE VERORDENING DOELSTELLING HOE REALISEREN WETTELIJKE MILIEUVOORSCHRIFTEN MILIEUBELEID HET ACTIEPLAN DE ASPECTEN GERELATEERD AAN DE LOGISTIEKE ACTIVITEITEN ENERGIE VERBRUIK PAPIER ECOLOGISCHE EN DUURZAME AANKOPEN AFVALPRODUCTIE EN OPHALING MOBILITEIT DE ASPECTEN GERELATEERD AAN DE OPDRACHTEN, DE MISSIE SENSIBILISERINGS- EN COMMUNICATIEACTIES INTERNE COMMUNICATIE EN BEWUSTMAKING EXTERNE COMMUNICATIE CONTACTGEGEVENS... 26

4 4

5 1 Inleiding Reeds vele jaren hebben de directie en het personeel van de FOD Budget en Beheerscontrole aandacht voor het milieu. De FOD B&B heeft daarom reeds in het verleden concrete maatregelen genomen om de negatieve effecten op het milieu te verminderen. Omdat we er ons bewust van zijn dat dit een continu proces is hebben we besloten ons te engageren voor het opstarten van een milieumanagementsysteem conform de EMASverordening nr 1221/2009 van het Europees parlement en de Raad van 25 november Dit managementsysteem laat ons, op basis van de milieu-analyse, doelstellingen te realiseren en actieplannen te formuleren. Aan de hand van het management systeem worden de acties opgevolgd en kunnen alle prestaties op het vlak van de milieueffecten continu worden verbeterd. Dit initiatief vereist een mentaliteitsverandering van alle personeelsleden. Door ons echter bewust te worden van de doelstellingen die we kunnen behalen, spreekt het voor zich dat deze aanpak voordelen heeft voor iedereen. Alfons Boon Voorzitter 5

6 2 Voorstelling van de FOD B&B 2.1 Onze identiteit NAAM OPRICHTINGSDATUM 16 mei 2002 VORM ADRES Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Federale Overheidsdienst Koningsstraat 138/ BRUSSEL TELEFOON 02/ WEBSITE NACE-CODE AANTAL PERSONEELSLEDEN 1 januari 2012 INFRASTRUCTUUR CONTACTPERSOON: CEL DUURZAME ONTWIKKELING INFORMATIEAMBTENAAR FAX fysieke eenheden 123,8 voltijds equivalenten Huurder van een deel van het gebouw gelegen Koningsstraat 138 te Brussel Rika DENDUYVER - Elke BLOMMAERT (NL) - Valerie PAULUS (F) Onze missie en opdrachten De FOD Budget en Beheerscontrole wil een betrouwbare, transparante en open (horizontale) federale overheidsdienst zijn die op zijn beleidsdomeinen wordt erkend als kennis- en expertisecentrum dat in dienst staat van de andere FOD s en van het algemeen belang. Voor alle opdrachten zet de FOD Budget en Beheerscontrole zich in om op te treden als erkend deskundige, die door de andere FOD s wordt geraadpleegd en gevolgd. Daartoe zal hij voortdurend werken aan de verbetering van de dialoog met zijn belanghebbenden. De FOD Budget en Beheerscontrole dient als horizontale FOD een bevoorrecht gesprekpartner te zijn van de overige FOD s, POD s en federale overheidsinstellingen inclusief de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid. De FOD Budget en Beheerscontrole heeft als opdracht de minister van Begroting en de federale regering bij te staan in de uitwerking, de ontwikkeling en de uitvoering van de beleidskeuzen betreffende het begrotingsbeleid. Die strategie moet kaderen in de internationale verplichtingen van België en in het institutioneel raamwerk van de federale Staat. 6

7 Daartoe reikt de FOD Budget en Beheerscontrole op het vlak van begroting en de controle erop een kader en instrumenten aan die niet alleen de minister en de regering maar ook de overheidsdiensten op weg zetten naar een efficiënter budgettair beheer. Op het vlak van de boekhouding wordt een systeem ter beschikking gesteld dat toelaat de gehele financiële cyclus te beheren. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de juistheid en de volledigheid van de financiële rapportering van de federale overheid. Deze toepassing zal verder ontwikkeld worden om er een performant instrument van te maken. De FOD Budget en Beheerscontrole zal daartoe zijn competentie inzetten om de FOD s en POD s ten volle te ondersteunen. De verdere uitbouw zal conceptueel mee moeten gerealiseerd en geoptimaliseerd worden met de steun van specialisten op het vlak van interne controle. De uitbouw van een interne controle en de validatie ervan door een interne audit vormen belangrijke voorwaarden voor de vereenvoudiging van de gehele controlecyclus. Op het vlak van deontologie en management support willen we onze bevoorrechte relatie met de ruime groep van overheidsambtenaren en instellingen bestendigen door het aanreiken van tools, het leveren van methodologische ondersteuning en praktische toelichting van het beleid inzake beheerscontrole en deontologie. Deze aanpak dient te leiden tot een verbeterde beheerscontrole en de versteviging van het imago en de werking van het overheidsapparaat. Op zijn beleidsdomeinen wil de FOD Budget en Beheerscontrole een kennis- en expertisecentrum uitbouwen ter ondersteuning van de federale overheidsdiensten. We zien die kennis- en expertisedeling zowel op het vlak van de directe interactie, in de uitwisseling van know how in de verschillende fora en netwerken evenals via het beschikbaar stellen van informatie en best practices op een gemakkelijk toegankelijke webomgeving. De FOD Budget en Beheerscontrole werkt in een omgeving die voor zijn ondersteunende diensten gebruik maakt van het concept van de shared services. Op die wijze trachten wij te komen tot een zo optimaal mogelijke aanwending van onze middelen en delen wij de competentie die binnen de horizontale FOD s die hieraan meewerken beschikbaar is. Wij staan voor een integere federale overheidsdienst waarin elke mandaathouder, leidinggevende en medewerker in zijn of haar relaties met onze belanghebbenden blijk geeft van professionele verantwoordelijkheid. Door voorbeeldgedrag dragen wij onze waarden uit zodat het vertrouwen in onze FOD wordt gehandhaafd en verbeterd. Vertrouwen kunnen we slechts bereiken als we met zijn allen bouwen aan een transparante en open federale overheidsdienst waarin het algemeen belang altijd voorrang krijgt op het persoonlijk belang. Transparantie en openheid veronderstellen van ieder de bereidheid tot dialoog en bespreekbaarheid van thema s waarmee we bij onze professionele handelingen en besluitvorming worden geconfronteerd. Dit impliceert dat we alle professionele informatie met elkaar delen. 7

8 Uiteraard staan respect en verdraagzaamheid voor de gebruikers van onze diensten en onze collega s daarbij centraal. Deze professionele ingesteldheid wordt nog versterkt door het belang dat we hechten aan gelijkheid en objectiviteit in onze interne en externe relaties. Professionele verantwoordelijkheid betekent ten slotte voor ons ook resultaatgericht en doelmatig werken. Vanzelfsprekend wordt iedereen aangespoord en krijgt iedereen de mogelijkheid om ook hier zijn of haar persoonlijke ontwikkeling op af te stemmen. 2.3 Organigram Minister van Begroting O. Chastel Voorzitter A. Boon Inspectie van Financiën P. Reynders Staf P&O L. Wintmolders Staf Budget & Beheerstcontrole L. Waterschoot Staf ICT Y. Vander Auwera Dienst van de Voorzitter A. Boon Macrobudgetaire dienst G. De Smet Federale Accountant L. Goubert a.i. Begeleiding Begroting L. Mabille Management Support A. Boon Bureau Ambtelijke ethiek en deontologie A. Boon Begroting & controle Controle van de vastleggingen De cel duurzame ontwikkeling behoort tot de Dienst van de Voorzitter. De EMASverantwoordelijke behoort tot de cel duurzame ontwikkeling. 2.4 Lokalisatie Sinds december 2003 is de FOD B&B gehuisvest in het gebouw gelegen in de Koningsstraat 138 te Brussel. In dit gebouw beschikt de FOD B&B over een aantal verdiepingen want het gebouw wordt gedeeld met het secretariaat van het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. De eigenaar van het gebouw is sinds april 2011 de Duitse firma HIH Global Vernietungs GnbH & Co Rue Royale KG. Het gebouw wordt door de Regie der gebouwen gehuurd en ter beschikking gesteld aan de bovenvermelde gebruikers. 8

9 Het beheer van het gebouw is toegewezen aan de NV Transga. De beheerder doet een beroep op een technische onderhoudsfirma, zijnde Imtech Belgium NV, voor het technisch onderhoud van het gebouw. De verwarming van het gebouw gebeurt met stookolie, daarvoor zijn er twee stookolietanks aanwezig in het gebouw van elk liter. De centrale verwarming is een systeem voor het volledige gebouw. In het gebouw is een luchtafkoelingssysteem aanwezig dat er voor zorgt dat de temperatuur in de zomermaanden niet te hoog oploopt. 2.5 Toepassingsgebied van het milieuzorgsysteem De FOD B&B heeft beslist haar milieubeheerssysteem toe te passen op al de activiteiten uitgevoerd in de Koningsstraat 138. De verdiepingen toegewezen aan de FOD B&B in het gebouw gelegen in de Koningsstraat 138 worden in onderstaande figuur weergegeven met een groene achtergrond. Het toegewezen deel aan de FOD B&B bedraagt 49,07 % van het totale gebouw. CROWN CENTER : Koningsstraat 138 en De Lignestraat 37 KONINGSSTRAAT DE LIGNESTRAAT FOD B&B +8 FOD B&B KORPS VOOR INSPECTIE VAN FOD B&B +6 FINANCIËN +6 FOD B&B FOD B&B FOD B&B FOD B&B CENTRUM GELIJKHEID VAN FOD B&B +3 KANSEN +3 CENTRUM GELIJKHEID VAN CENTRUM GELIJKHEID VAN +2 KANSEN KANSEN +2 CENTRUM GELIJKHEID VAN CENTRUM GELIJKHEID VAN +1 KANSEN KANSEN +1 CENTRUM GELIJKHEID VAN CENTRUM GELIJKHEID VAN Gelijkvl. KANSEN KANSEN Gelijkvl. CENTRUM FOD B&B FOD B&B -1 GELIJKHEID VAN KANSEN CENTRUM GELIJKHEID VAN KANSEN -1 PARKING FOD B&B -2-2 PARKING CENTRUM GELIJKHEID VAN KANSEN -3 9

10 Legende: Groen: Blauw: Grijs: toegewezen aan de FOD B&B toegewezen aan CGKR toegewezen aan IKIF De diensten met een groene achtergrond in het organigram zijn in het groen gekleurde deel van het gebouw gelokaliseerd. De dienst Controle van de Vastlegging wordt niet in aanmerking genomen, hoewel deze dienst afhangt van het Directoraat Generaal Begeleiding Begroting, omdat deze dienst verspreid is over alle federale overheidsdiensten. Een deel van de stafdienst P&O, nl. de dienst Personeelsadministratie valt eveneens buiten de scope aangezien deze dienst zich niet in de Koningsstraat bevindt. 3 Voorstelling van het milieuzorgsysteem 3.1 Wat is EMAS EMAS is een Europees milieuzorgsysteem dat kan ingevoerd worden door elke organisatie om de eigen milieuprestatie te evalueren en te verbeteren. EMAS eist een volledige conformiteit aan de milieuregelgevingen en wordt regelmatig gecontroleerd via externe auditeurs. 3.2 De verordening Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer en milieuauditsysteem. 3.3 Doelstelling De doelstelling van de verordening is om organisaties te stimuleren tot een continue verbetering van de milieuprestaties door invoering van een milieumanagementsysteem, interne audits en het uitbrengen van een milieuverklaring. 10

11 3.4 Hoe realiseren EMAS wil de milieuprestaties verbeteren via: - de vaststelling en toepassing door die organisaties van milieuzorgsystemen; - het objectief en periodiek beoordelen van deze systemen; - de opleiding en actieve deelname van het personeel van de organisaties; - de voorlichting van het publiek en de andere belanghebbenden. Een karakteristiek kenmerk van een milieuzorgsysteem is de continue verbetering. Deze verbetering verloopt volgens de gekende Plan-Do-Check-Act-cyclus, ook de Deming-cyclus genoemd. Elke organisatie die wil meewerken aan het systeem moet: - een milieubeleid vaststellen waarbij de doelstellingen en beginselen van de actie van de organisatie in verband met het milieu worden omschreven. - een milieuanalyse uitvoeren van haar activiteiten, producten en diensten; - een milieuzorgsysteem ten uitvoer leggen; - geregeld een milieuaudit uitvoeren en een milieuverklaring opstellen die moet worden gevalideerd door een milieuverificateur waarvan de naam en het erkenningsnummer in de verklaring moeten zijn opgenomen; - de gevalideerde milieuverklaring indienen bij de bevoegde instantie van de lidstaat; - de verklaring openbaar maken. De uitwerking van het milieuzorgsysteem is een activiteit waarbij we de PDCA-cyclus kunnen volgen. We kunnen : Het milieuzorgsysteem definiëren, op basis van een goedgekeurd beleid en doelstellingen die bij dit beleid horen (PLAN) De voorziene bepalingen invoeren en uitvoeren (DO) De implementatie en doeltreffendheid van de werking nagaan. Hier worden de bekomen resultaten geëvalueerd, er vinden interne audits plaats. (CHECK) 11

12 Er wordt bijgestuurd om de resultaten verder te verbeteren. Het zijn de corrigerende en preventieve acties die worden uitgevoerd, maar ook de besprekingen van de resultaten. 3.5 Wettelijke milieuvoorschriften Het conform zijn aan de wetgeving wordt op de volgende manier verzekerd : De raadpleging van de reglementering via kanalen van Brussels Instituut voor Milieu (BIM), de Federale overheid en Europese overheid De toepasbare wetgeving wordt door de POD Duurzame Ontwikkeling opgenomen in een gemeenschappelijk register dat ter beschikking wordt gesteld aan de geïnteresseerde FOD s De toepasbare wetgevingen zijn opgenomen in een register met de wettelijke voorschriften. Jaarlijks wordt er controle uitgevoerd. De reglementaire controles worden opgevolgd door de technische onderhoudsfirma in een informaticatool De milieuvergunning en de naleving van de voorwaarden wordt door de beheerder van het gebouw opgevolgd. Momenteel is de procedure lopende voor een nieuwe vergunning. De beheerder van het gebouw heeft reeds een schrijven ontvangen van de overlegcommissie van stad Brussel met een positief advies. Dit schrijven moet nu worden geofficialiseerd door BIM. 12

13 4 Milieubeleid 13

14 5 Het actieplan Het actieplan van de FOD B&B steunt op een milieuanalyse. De milieuanalyse betreft enerzijds de activiteiten van de FOD B&B (aspecten gerelateerd aan de logistiek) en anderzijds de opdrachten (aspecten gerelateerd aan de opdrachten, de missie). 5.1 De aspecten gerelateerd aan de logistieke activiteiten Het geheel van activiteiten van de FOD B&B werden onder de loep genomen en opgelijst. Daarna werden deze activiteiten geëvalueerd aan de hand van een aantal criteria zoals de conformiteit aan de wetgeving, de ernst van de impact, de opinie van het personeel... en uiteindelijk werden uit deze evaluatie de significate milieuaspecten weerhouden Energie De klimaatregeling in het gebouw gebeurt in de wintermaanden (half oktober half mei) door de centrale verwarming. In de zomermaanden worden de stookketels op stand-by geplaatst en wordt het luchtkoelsysteem in werking gezet. Het weergegeven verbruik is een % van het totale verbruik van het gebouw op basis van de bezettingsgraad van het gebouw Analyse Stookolie Voor de verwarming wordt gebruik gemaakt van stookolie als brandstof. In de kelder bevinden zich twee stookolietanken van elk liter. Deze tanks zijn voorzien van een inkuiping om eventuele lekken op te vangen. De onderhoudsfirma volgt de werking van deze installaties nauwgezet op. De beheerder van het gebouw ziet erop toe dat alle wettelijke voorschriften werden nageleefd. Het feit dat de tank niet in de grond is ingegraven vergemakkelijkt het toezicht. Het verbruik van de stookolie wordt in de periode gemeten aan de hand van de aangekochte liters. Dit geeft geen correct beeld van het verbruik gedurende deze jaren. 14

15 Tabel 1: Aankoop stookolie uitgedrukt in liter Verbruik(*) Stookolie (*) gegevens: het aandeel van de FOD B&B : 49,07% van de aankoop Vanaf 2011 werd er door de eigenaar van het gebouw een verbruiksmeter geplaatst op de ketel wat een juist beeld zal geven van het verbruik. De eigenaar heeft eveneens in 2011 een energieboekhouding opgestart. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van deze applicatie die ter beschikking werd gesteld in het voorjaar van Deze applicatie is nog in opbouw, maar we kunnen er toch reeds gegevens uit raadplegen. De gegevens in de applicatie zijn voor het volledige gebouw. De gegevens mbt stookolie worden in deze applicatie omgezet in Kwh. De omzettingscoëfficient voor stookolie is 10,58 Kwh/liter. Vanaf 2012 zal nog enkel gebruik gemaakt worden van deze gegevens om het verbruik te bepalen vandaar dat we deze tabel eveneens opnemen in de analyse. Tabel 2: Verbruik aan stookolie uitgedrukt in Kwh Verbruik(*) Stookolie (*) gegevens: het aandeel van de FOD B&B: 49,07% van het verbruik Verbruik stookolie uitgedrukt in Kwh Stookolie De CO 2- uitstoot voor stookolie is volgens de internationale norm CIEG 0,26676 Kg/Kwh. Deze coëfficient werd gebruikt om de CO 2 uitstoot te berekenen. Tabel 3: Verbruik stookolie uitgedrukt in Kg CO2-uitstoot CO 2 -uitstoot in Kg Totaal , , , ,84 (*) gegevens: het aandeel van de FOD B&B : 49,07% 15

16 Tabel 4: Verbruik (Kwh) en CO2-uitstoot per VTE Gegevens VTE 106,2 117,4 119,8 123,8 Verbruik/VTE 2233,2 2130,3 1545,9 1792,1 CO2-uitstoot/VTE 595,7 568,3 412,4 478,1 Verbruik stookolie (Kwh) / VTE Verbruik/VTE Elektriciteit Door de opstart van het Fedcomproject in 2008 zijn er heel wat personeelsleden bijgekomen wat een uitbreiding van het bureauticapark (pc s, beeldschermen, fotokopieerapparaten) met zich meebracht. Dit materiaal verbruikt rechtstreeks veel elektriciteit. Bovendien moeten deze interne warmtewinsten worden verwijderd door de klimaatregeling. Het gebouw beschikt over koelgroepen om de temperatuur te regelen. Er is geen idee van hoeveel deze groepen verbruiken. De verlichting is de derde bron van verbruik van elektriciteit. Door het installeren van bewegingsdetectoren in de toiletten en de 24/24u verlichting in de garage uit te schakelen is er in 2009 een grote daling in het elektriciteitsverbruik, die verder loopt in In januari van dat jaar werd in de grootste vergaderzaal een schakelaar geïnstalleerd zodat het licht kan gedoofd worden bij niet gebruik van de zaal. De eigenaar en de beheerder van het gebouw hebben in de loop van 2011 een energieboekhouding opgestart. Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit deze energieboekhouding. 16

17 Tabel 5: Elektriciteitsverbruik (Kwh) Verbruik(*) Elektriciteit (*) gegevens: het aandeel van de FOD B&B: 49,07% van het verbruik Elektriciteitsverbruik uitgedrukt in Kwh Elektriciteit De elektriciteit is groene stroom en volgens het contract dat de beheerder van het gebouw heeft afgesloten met electrabel, de elektriciteitsleverancier, is de elektriciteit van het type hydro-elektriciteit afkomstig van de stuwmeren op de Rhone in Frankrijk. Tabel 6: Elektriciteitsverbruik (Kwh) uitgedrukt per VTE Gegevens VTE 106,2 117,4 119,8 123,8 Verbruik/VTE 2448,2 2056,9 1880,2 1713,8 Elektriciteitsverbruik (Kwh)/VTE Verbruik/VTE 17

18 Water Door het groot aantal sanitaire voorzieningen (80 toiletten voor het volledige gebouw, 40 lavabo s en 4 douches) en de aanwezigheid van 9 keukentjes met een afwasbak en 3 vaatwasmachines wordt veel water verbruikt in het gebouw. Tabel 7: Waterverbruik uitgedrukt in m³ Verbruik (*) Water Geen gegevens (*) gegevens: het aandeel van de FOD B&B : 49,07 % van het verbruik 1000 Waterverbruik uitgedrukt in m Water Tabel 8: Waterverbruik (m³) uitgedrukt per VTE Gegevens VTE 117,4 119,8 123,8 Verbruik/VTE 7,8 8,1 7,0 Ter info : 1 m³ is l water 8,5 8 7,5 7 6,5 6 Waterverbruik (m 3 ) / VTE

19 Doelstellingen Het energieverbruik in 2013 verminderen tot 97 % en in 2014 tot 95 % van het verbruik van het referentiejaar Vanaf 2015 is de doelstelling het verbruik te stabiliseren. Dit komt neer op een vermindering van 7500 Kwh mazout in 2013 en Kwh mazout in In 2015 zou het mazoutverbruik dan gestagneerd worden op Kwh mazout. Voor het elektriciteitsverbruik houdt de doelstelling in dat er 7245 Kwh minder verbruik zal zijn in 2013 en in Kwh minder verbruik. In 2015 zal het elektriciteitsverbruik dan gestagneerd worden op Kwh Reeds genomen acties Afstemmen van het functioneren van de verwarming en de verlichting op de aanwezigheden zorgde reeds in het verleden voor een daling van het verbruik. Het aankopen van groene energie leverde ook een bijdrage tot het milieuvriendelijk zijn van het verbruik Nieuwe acties in 2013 Verwarming in de traphallen en gangen minimaal laten functioneren in de periode 15 okt tot 15 maart Verwarming in de traphallen en gangen uitschakelen in de periode 16 maart tot 14 okt Het verder verfijnen van de regeling van de HVAC-installatie met het energieprofiel van het gebouw en de aanwezigheid in het gebouw Verbruik papier Analyse Het papierverbruik binnen de FOD B&B schommelt sterk afhankelijk van de begrotingscyclus en het al of niet opmaken van initiële en/of aangepaste begrotingen. Alle documenten verbonden met deze activiteit worden nog steeds op papier afgedrukt net zoals alle nota s opgesteld in het kader van de administratieve en begrotingscontrole. De FOD B&B heeft in het managementplan aangekondigd dat een project E- budget zal worden gerealiseerd. Dit zal leiden tot een elektronische communicatie tussen 19

20 alle betrokken partijen bij een begrotingsopmaak en een elektronische afhandeling van de dossiers in het kader van de administratieve en begrotingscontrole. De FOD B&B heeft reeds een aantal acties gelanceerd om het papierverbruik te reduceren binnen haar werking: - alle fotokopieertoestellen zijn standaard recto-verso ingesteld; - er wordt gevraagd een footer met de aanbeveling denk aan het milieu vooraleer je dit bericht afdrukt te integreren in elke mail; - er wordt gevraagd zo weinig mogelijkaf te drukken en indien mogelijk kladpapier te gebruiken. Het papierverbruik wordt gemeten aan de hand van de aankopen, wat geen juist beeld geeft van het verbruik. Er wordt eveneens nog papier met briefhoofd gebruikt en deze aankoop dateert van jaren geleden en nu wordt de stock opgebruikt. Tabel 9: Papierverbruik (uitgedrukt in vellen) A4 A3 Totaal (A3=2*A4) Niet gekend Niet gekend Papierverbruik uitgedrukt in vellen A3 A4 Er wordt nagedacht hoe het verbruik kan worden gemeten op een correcte wijze want via de tellers van de fotokopieertoestellen wordt eveneens een vertekend beeld gegeven. Deze tellers meten de bedrukte zijdes wat niet overeenstemt met het aantal vellen. 20

21 Doelstelling Het papierverbruik in 2013 verminderen tot 97 % en in 2014 tot 95 % van het verbruik van het referentiejaar Dit houdt in dat de FOD B&B een inspanning zal leveren om vellen A4 papier minder te verbruiken in 2013 dan in In 2014 zal dit oplopen tot een vermindering t.o.v met vellen Reeds genomen acties Alle netwerkprinters worden geprogrammeerd dat er automatisch recto verso wordt geprint. Het voorblad bij elke print wordt indien mogelijk voor de diensten geannuleerd Nieuwe acties in 2013 De creatie van een barometer die toelaat de maandelijkse evolutie van het papierverbruik op te volgen per dienst. Deze barometer zal op het intranet geplaatst worden. Door het operationeel worden van het project E-Budget zal er heel minder papier worden verbruikt. De exacte impact is echter niet te schatten Ecologische en duurzame aankopen Analyse Aangezien de FOD B&B een kleine entiteit is worden heel wat aankopen via de raamcontracten van het Federaal Aankoopbureau gerealiseerd. De onderhoudsfirma gebruikt milieuvriendelijke onderhoudsproducten en methodes. De ICT-dienst vernieuwt regelmatig het informaticamateriaal (pc, beeldscherm, fotokopieertoestellen). De individuele printers worden niet meer vervangen. De FOD B&B wil in de komende jaren in haar aankopen nog meer aandacht besteden aan sociaal en ecologisch verantwoorde producten. Deze realisatie van deze doelstelling zal worden gemeten enerzijds aan de hand van het aantal milieuvriendelijke producten aangekocht via de raamcontracten en anderzijds het aantal bestekken waarin milieuvriendelijke voorwaarden voorkomen. 21

22 Doelstelling Milieucriteria opnemen in alle bestekken zodat 75 % van de aankopen (diensten en producten) voldoen aan sociale, ethische en ecologische criteria in 2013 en 80 % in Voor de aankopen van papier en onderhoudsproducten moet de 100 % gerealiseerd worden vanaf Reeds genomen acties Bij het opstellen van overheidsopdrachten werd aandacht besteed aan sociale, ethische en ecologische criteria. Het aangekochte papier draagt een eco-label en de cateringproducten zijn fair trade producten. Er worden inspanningen geleverd om meer ecologische kantoorbenodigdheden te kopen Nieuwe acties in 2013 De invoering van een aanduiding dat de aankoop een duurzame aankoop betreft in het boekhoudsysteem (in samenwerking met de dienst Federal Accountant) Er wordt bijkomende aandacht besteed door het hoofd van de dienst Algemene ondersteuning zodat er slechts bij uitzondering niet-ecologische kantoorbenodigdheden worden aangekocht. Bij onze belangrijkste leverancier van kantoorbenodigdheden worden bij alle producten het logo van het behaalde label weergegeven, zo is het duidelijk welke producten duurzaam zijn Afvalproductie en ophaling Analyse De FOD B&B is een kantooromgeving met als gevolg dat papier en karton een groot aandeel heeft in de afvalproductie. De FOD B&B sorteert haar afval volgens de regels opgelegd door de ophaalfirma MCA. Er zijn 5 hoofdgroepen: papier, karton, plastiek, blikjes, restafval. Alle personeelsleden hebben in hun bureel een doos voor papier, een vuilnisbak met 3 delen voor plastiek, blikjes en restafval. Het karton wordt afgegeven aan de bodes. 22

23 De ophaalfirma heeft geen opmerkingen met betrekking tot het sorteren van het afval in het gebouw en geeft maandelijks een overzicht van de ophaling. Tabel 10: Ophaling afval (per categorie) Eenheid Hoeveelheid 2010 Aandeel FOD B&B 2010 Hoeveelheid 2011 Aandeel FOD B&B 2011 Hoeveelheid 2012 Aandeel FOD B&B 2012 Plastiek m³ 27 13, , ,7 Blikjes m³ 28 13, ,8 14 6,9 Papier m³ , , ,4 Karton m³ , , ,9 Restafval m³ , , ,0 Glas container 6 2, ,9 15 7,4 Grof. vuil m³ Niet gekend , ,5 (*)gegevens: aandeel van de FOD B&B: 49,07% van de totale opgehaalde hoeveelheid. Het volume gevaarlijk afval, TL-lampen en toner bij wordt niet gemeten. De TL-lampen worden door de technische onderhoudsfirma verwijderd. De toners van de printers en fotokopieertoestellen werden opgehaald en gerecycleerd door Lyreco tot de zomer 2012, daarna is het eveneens de firma MCA die instaat voor de ophaling van de toners. Vanaf 2013 zal de firma MCA eveneens de ophaling van toners meten en meedelen Doelstelling Het geproduceerde afval verminderen en nog beter recycleren door samen te werken met erkende gecertificeerde firma s Reeds genomen acties Alle afval moet reeds gesorteerd worden in verschillende categorieën zijnde papier, karton, blik, plastiek, restafval, glas en toner. Dit wordt allemaal opgehaald door een gespecialiseerde firma die de nodige certificaten heeft in verband met verwerking van afval. De FOD B&B heeft nog geen bemerkingen ontvangen voor het niet correct sorteren en dat willen we houden. 23

24 Nieuwe acties in 2013 Continue bewustmaking van alle actoren die betrokken zijn in de afvalketen. Door sensibilisatie wensen we de personeelsleden aan te zetten kladpapier te gebruiken indien dit mogelijk is. Dit heeft twee voordelen enerzijds een daling van het papier verbruik en anderzijds een daling van de afval Mobiliteit Analyse De kosten voor openbaar vervoer worden voor 100% terugbetaald. Er is ook een fietsvergoeding voorzien voor de personeelsleden die het ganse traject of een deel van het traject woon-werk met de fiets afleggen. Deze vergoeding bedraagt 20 cent per afgelegde kilometer. Ten gevolge van deze beslissing kwam in % van de personeelsleden werken door gebruik te maken van het openbaar vervoer. Hiervan komt 75 % met de trein eventueel gecombineerd met een metro/busaansluiting. De andere personeelsleden maken enkel gebruik van een metro of bus. Slechts een 10% van de personeelsleden komt met de wagen naar het werk. Voor de dienstverplaatsingen moet er zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van het openbaar vervoer Aantal Aantal km trein Aantal km - vliegtuig Aantal km wagen Doelstelling Er is een tweeledige doelstelling enerzijds voor de buitenlandse zendingen en anderzijds voor de binnenlandse dienstverplaatsingen. Voor de buitenlandse zending geldt de verplichting het strikt navolgen van de richtlijnen zoals bepaald in de dienstnota Zijnde : de verplaatsingen in Europa bij voorkeur per trein op voorwaarde dat de totale duur van de treinrit de totale reisduur van het andere mogelijke vervoermiddel (vliegtuig of wagen) niet met meer dan 50% overschrijdt en dat de arbeidstijden dit toelaten. 24

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole 22.12.2010

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole 22.12.2010 1 Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole 2 Minister van Begroting Guy Vanhengel info@vanhengel.info.be 02-209.28.11 Organogram FOD B&B Staatssecretaris Melchior Wathelet info@wathelet.fed.be

Nadere informatie

Bijlage V Erkenning van, toezicht op en taken van milieuverificateurs

Bijlage V Erkenning van, toezicht op en taken van milieuverificateurs bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 212 E van 25/07/2000 COMMISSIE Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de vrijwillige deelneming van

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Klanken uit het Energie Overleg. 4 de Vastgoedforum 27/2/2015

Klanken uit het Energie Overleg. 4 de Vastgoedforum 27/2/2015 Klanken uit het Energie Overleg 4 de Vastgoedforum 27/2/2015 Interne milieuzorg in 2003 Milieubeleidsverklaring Vlaamse Regering van 18 juli 2003 De Vlaamse overheid wenst inzake milieuzorg een voorbeeldfunctie

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

Energie actie- en meetplan 2015

Energie actie- en meetplan 2015 Energie actie- en meetplan 2015 3.B.2 Opgesteld door: Energie actie- en meetplan 2014-2020 Cheryl de Vette Van Beek Infra Groep B.V. CO2 Prestatieladder, versie 2.2 Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur

Nadere informatie

Halfjaarlijks evaluatierapport 2015

Halfjaarlijks evaluatierapport 2015 Halfjaarlijks evaluatierapport 2015 1 1. Calculatie CO2 Emissies eerste semester 2015 Voor de berekening van de CO2 uitstoot van AEG Belgium werd gebruik gemaakt van de conversiefactoren zoals vermeld

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: Doc.nr: Red1213 CO 2-reductierapport 2012-2013 Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF)

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stafdienst Budget & Beheerscontrole. 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole

Stafdienst Budget & Beheerscontrole. 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole Stafdienst Budget & Beheerscontrole 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole Stafdienst Budget & Beheerscontrole 2 1 VOORSTELLING A. Activiteiten Directie Generaal De kernopdrachten van de stafdienst Budget

Nadere informatie

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 Hoofdstuk F MVO en prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 F.2. Energie auditverslag Aan de hand van identificatie van relevante s is vastgesteld wat bij ESC op dit moment de is en welke

Nadere informatie

Jerometer activiteit Meet de impact van je activiteit op het milieu

Jerometer activiteit Meet de impact van je activiteit op het milieu Jerometer activiteit Meet de impact van je activiteit op het milieu Aan de hand van deze vragenlijst kan je op voorhand je huiswerk doen. Eenmaal de gegevens zijn ingevuld zal het makkelijker en sneller

Nadere informatie

Halfjaarlijks Evaluatierapport 2013

Halfjaarlijks Evaluatierapport 2013 Halfjaarlijks Evaluatierapport 2013 1 1. Calculatie CO2 Emissies eerste semester 2013 1.1. SCOPE 1 EMISSIES OF DIRECTE EMISSIES Scope 1 emissies of directe emissies zijn de emissies door AEG Belgium. Hieronder

Nadere informatie

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB Vergelijking van de CO 2 -uitstoot per vervoermiddel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB 100% Gerecycleerd papier Januari

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2013 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

Bedrijfsmilieuplan 2012

Bedrijfsmilieuplan 2012 Bedrijfsmilieuplan 2012 Opgesteld door: Documentdatum: 01-08-2012 Documentversie: Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Milieubeleid... 4 2. Wet- en regelgeving... 4 3. Input vanuit de directiebeoordeling...

Nadere informatie

MILIEUVERKLARING 2011 VAN DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST DUURZAME ONTWIKKELING EMAS VERWEZENLIJKINGEN

MILIEUVERKLARING 2011 VAN DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST DUURZAME ONTWIKKELING EMAS VERWEZENLIJKINGEN MILIEUVERKLARING 2011 VAN DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST DUURZAME ONTWIKKELING EMAS VERWEZENLIJKINGEN 2010-2011 PROGRAMMA MILIEUACTIES 2010-2013 1. DE POD DUURZAME ONTWIKKELING: STRUCTUUR,

Nadere informatie

(Energie) management-actieplan

(Energie) management-actieplan (Energie) management-actieplan Eis 3.B.2 Barendrecht, Oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk Inhoud 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Nuth,20augustus 2015 Auteur(s): Tom Kitzen Theo Beckers Geaccordeerd door: Serge Vreuls Financieel Directeur C O L O F O N Het format voor dit

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2016

CO 2 reductiedoelstellingen 2016 Civil at Hart b.v. Koperslager 7 2631 RK Nootdorp T (015) 251 20 10 E info@civilathart.nl I www.civilathart.nl KvK Haaglanden 272.87.214 BTW nr. : NL 8187.43.906.B01 CO 2 reductiedoelstellingen 2016 Conform

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

CO2-prestatieladder 3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen 2015 H1 Revisiedatum: Inhoudsopgave

CO2-prestatieladder 3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen 2015 H1 Revisiedatum: Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 1. Review CO2 reductiedoelstellingen... 2 1.1 Inleiding... 2 2. Voortgang subdoelstellingen... 3 2.1 Voortgang subdoelstelling gas verbruik reduceren... 3 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van ZONNEBEKE Langemarkstraat 10 8980 ZONNEBEKE Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI ZONNEBEKE/ STOF-SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): J. de Beer, CO2-functionaris,

Nadere informatie

Voorstelling van de algemene directie en uiteenzetting van de krachtlijnen

Voorstelling van de algemene directie en uiteenzetting van de krachtlijnen B Voorstelling van de algemene directie en uiteenzetting van de krachtlijnen 10 2004 ACTIVITEITENRAPPORT B.1. Algemene Directie De Algemene Directie Instellingen en Bevolking (ADIB) groepeert zeer verschillende

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Uittreksel van het Jaarlijks Financieel Verslag 2010/2011. Milieuprogramma

Uittreksel van het Jaarlijks Financieel Verslag 2010/2011. Milieuprogramma Uittreksel van het Jaarlijks Financieel Verslag 2010/2011 Milieuprogramma 158 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN BIJLAGEN MILIEUPROGRAMMA 2012 MILIEUPROGRAMMA BEFIMMO (2012) ALGEMEEN Programma 2010/2011

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 interne audit

Jaarverslag 2011 interne audit Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen Jaarverslag 2011 interne audit Raadgevend Comité 20 juni 2012 Guy Mommens, diensthoofd IAQP Jaarverslag 2011 structuur (1) Nieuwigheid : aanpassing

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Tussentijdse rapportage januari juni 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): Gerard Zwaan, directie & CO2-functionaris

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in lastenboeken. Diane Buggenhout Quality, Security, Environment Manager Benelux

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in lastenboeken. Diane Buggenhout Quality, Security, Environment Manager Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen in lastenboeken Diane Buggenhout Quality, Security, Environment Manager Benelux Certificaten Kwaliteit: ISO 9001:2008 certificaat Milieu: ISO 14001:2004 certificaat

Nadere informatie

Energiefactor Ref. jaar 2013 Target 2016* T.o.v. 2013 Target 2021* T.o.v. 2013

Energiefactor Ref. jaar 2013 Target 2016* T.o.v. 2013 Target 2021* T.o.v. 2013 CO2prestatieladder Revisiedatum: 16102014 CO2 reductiedoelstellingen 2016 Conform niveau 5 op de CO2prestatieladder 2.2 Inleiding In dit document wordt de scope 1 & 2 CO 2 reductiedoelstelling van Protinus

Nadere informatie

Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid

Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid ROLLEN VOOR DE INSPECTIE VAN FINANCIEN IN HET BELGISCH AUDITSYSTEEM 29 oktober

Nadere informatie

Opgesteld door: L. Pira Datum: 19/07/2016. Energie management plan 2016

Opgesteld door: L. Pira Datum: 19/07/2016. Energie management plan 2016 Opgesteld door: L. Pira Datum: 19/07/2016 Energie management plan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Reductiedoelstellingen... 2 3. Plan van aanpak... 3 3.1 Scope 1: reductiemaatregelen brandstofverbruik...

Nadere informatie

Realisaties 2003-2005 Milieuactieprogramma 2006-2008 Milieuverklaring van de Programmatorische federale overheidsdienst Duurzame ontwikkeling

Realisaties 2003-2005 Milieuactieprogramma 2006-2008 Milieuverklaring van de Programmatorische federale overheidsdienst Duurzame ontwikkeling POD Duurzame Ontwikkeling Realisaties 2003-2005 Milieuactieprogramma 2006-2008 Milieuverklaring van de Programmatorische federale overheidsdienst Duurzame ontwikkeling EMAS EMAS Deze milieuverklaring wordt

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Lokaal Kyotoprotocol Rapportage verbruiksgegevens. Bernard Govaert

Lokaal Kyotoprotocol Rapportage verbruiksgegevens. Bernard Govaert Lokaal Kyotoprotocol Rapportage verbruiksgegevens Bernard Govaert Om te kunnen weten hoe uw geleverde inspanningen evolueren, is het van belang van dat u uw energieverbruik registreert. Ondertekenaars

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Laureins Rommelsweg 12 9980 Sint-Laureins Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW/ W65B -SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 3 en 4 Akkoord Directie: 31 december Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 3 en 4 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR HET TOEZICHT OP MILIEUVERIFICATEURS DIE IN BELGIE OPTREDEN EN GEACCREDITEERD ZIJN IN EEN ANDERE LIDSTAAT

PROCEDURE VOOR HET TOEZICHT OP MILIEUVERIFICATEURS DIE IN BELGIE OPTREDEN EN GEACCREDITEERD ZIJN IN EEN ANDERE LIDSTAAT BELAC 3-14 - Rev 2 2016 PROCEDURE VOOR HET TOEZICHT OP MILIEUVERIFICATEURS DIE IN BELGIE OPTREDEN EN GEACCREDITEERD ZIJN IN EEN ANDERE LIDSTAAT De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC

Nadere informatie

CO2 beleidsplan J.P. Schilder B.V.

CO2 beleidsplan J.P. Schilder B.V. CO2 beleidsplan J.P. Schilder B.V. pagina 1 van 9 CO 2 beleidsplan 13-01-2014 Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1 Onderzoek... 3 1.2 Referentiejaar... 4 2. TOEPASSINGSGEBIED EN REIKWIJDTE VAN HET CO 2 BELEIDSPLAN...

Nadere informatie

Bijgewerkte Milieuverklaring 2012

Bijgewerkte Milieuverklaring 2012 Bijgewerkte Milieuverklaring 2012 Gegevens van oktober 2010 tot oktober 2012 Milieuverklaring beschikbaar op www.poddo.belgie.be INHOUDSTAFEL 1. DE POD DO ZET ZICH IN VOOR HET MILIEU 3 2. DE POD DO IN

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder Energie Management Actieplan

CO 2 -prestatieladder Energie Management Actieplan Pagina 1 van 8 CO 2 -prestatieladder Energie Management Actieplan Alsema B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. REDUCTIEDOELSTELLINGEN... 3 2.1. Scope 1... 3 2.2. Scope 2... 4 2.3. Scope

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Patrona B.V. Auteur(s): De heer P.C. Giljam (Directie en CO2-functionaris

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Milieuverklaring 2011

Milieuverklaring 2011 Milieuverklaring 2011 Pagina 2 van 26 Inhoudsopgave Belspo zet zich in voor het milieu... 3 1 Belspo... 4 1.1 Identiteit... 4 1.2 Missie... 4 1.3 Structuur... 5 1.4 Het toepassingsgebied van het milieuzorgsysteem...

Nadere informatie

van 11 december 2007

van 11 december 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

CO2-prestatieladder 3.B.1_1 Reductiedoelstellingen 2016 Revisiedatum: 16-10-2014. Inhoudsopgave

CO2-prestatieladder 3.B.1_1 Reductiedoelstellingen 2016 Revisiedatum: 16-10-2014. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 1. Review CO2 reductiedoelstellingen... 2 1.1 Inleiding... 2 2. Voortgang subdoelstellingen... 3 2.1 Voortgang subdoelstelling gas verbruik reduceren... 3 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Functiebeschrijving: B2 Secretariaatscoördinator

Functiebeschrijving: B2 Secretariaatscoördinator Functiebeschrijving: B2 Secretariaatscoördinator Beleidsdomein: Entiteit: Afdeling: Graad: Aantal vacante betrekkingen: Functie momenteel te begeven in: Vacaturenummer: Leefmilieu, Natuur en Energie Departement

Nadere informatie

Duurzame sociale balans

Duurzame sociale balans FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 28/06/2016 versie 0.2 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks

Nadere informatie

$% "& "'#( $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3.

$% & '#( $ # + $ %& -2 +. ' %( 3. ! " " #!"#$ $% "& "'#( $ )% "&#*'#(+ +,"##-, $./"# 01#' $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3. $"*. )#'# 0 +%*' 0 Beheersovereenkomst AFM 2007 2010 2 )" *.4 "2#-, 0-"2'#-,*"## # '*#'# "2 +, - % 5 6 $- # 7 $ 8"# ).

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij?

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? Wij maken ruimte voor talent Onze missie Wij geven vorm aan een dynamisch en strategisch federaal personeelsbeleid en leveren producten en diensten die inspelen

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Energiemanagement actieplan. Rapportdatum 29 mei Autorisatie Naam Paraaf Datum. Auteur Wilma Melchers 29 mei 2015

CO2-Prestatieladder. Energiemanagement actieplan. Rapportdatum 29 mei Autorisatie Naam Paraaf Datum. Auteur Wilma Melchers 29 mei 2015 CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Opdrachtgever Rapportnummer Status Nebest Adviesgroep B.V. P0010 009 r04 v06 Definitief Rapportdatum 29 mei 2015 Autorisatie Naam Paraaf Datum Auteur Wilma

Nadere informatie

CO2-reductiedoelstellingen

CO2-reductiedoelstellingen CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Boskoop 20-02-2017 P. van t Wout Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO 2 -reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem,

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Inhoud 1 Aanleiding 1 2 Werkwijze 2 2.1. Bronnen 2 2.2. Kentallen 2 3 CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie 3 4 Ontwikkeling 5 5

Nadere informatie

Energie auditverslag -2014 CO2 Prestatieladder

Energie auditverslag -2014 CO2 Prestatieladder Energie auditverslag -2014 CO2 Prestatieladder Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 te Enschede Datum Status Naam Functie Paraaf 25 juni 2012 Gecontroleerd Bas Anbergen Kam-coördinator 27 juni

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

BELAC-LEIDRADEN VOOR DE INVOERING VAN VERORDENING (EG) NR 1221/2009 (EMAS III) DOOR GEACCREDITEERDE MILIEUVERIFICATEURS

BELAC-LEIDRADEN VOOR DE INVOERING VAN VERORDENING (EG) NR 1221/2009 (EMAS III) DOOR GEACCREDITEERDE MILIEUVERIFICATEURS BELAC 2-313 Rev 4-2015 BELAC-LEIDRADEN VOOR DE INVOERING VAN VERORDENING (EG) NR 1221/2009 (EMAS III) DOOR GEACCREDITEERDE MILIEUVERIFICATEURS De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Duurzame sociale balans

Duurzame sociale balans FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 28/06/2016 versie 0.2 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN EN PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST DUURZAME ONTWIKKELING [C 2005/11289]

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN EN PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST DUURZAME ONTWIKKELING [C 2005/11289] FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN EN PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST DUURZAME ONTWIKKELING [C 2005/11289] 17 JUNI 2005. Omzendbrief. Environment Information System Aan de federale overheidsdiensten

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

Index van de GRI-inhoud

Index van de GRI-inhoud Index van de GRI-inhoud Algemene informatie-elementen G4-32 Algemene informatieelementen Jaarlijks Financieel Verslag 204 Pagina( s) Externe controle Strategie en Analyse G4-2: Brief aan de aandeelhouders

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie

Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie I\'StJIIJTOfS mlrfhll-w'tabus [I PES (GNSEllS FIHAUX ~,m IPCF BIBF ~ IBR - IRE Tussen Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie Enerzijds, de

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

CoperfinFlash Extra. In dit nummer: Wie zijn de nieuwe N-1 s? De BPR van de stafdiensten. Lonen en loopbanen

CoperfinFlash Extra. In dit nummer: Wie zijn de nieuwe N-1 s? De BPR van de stafdiensten. Lonen en loopbanen CoperfinFlash Extra In dit nummer: Wie zijn de nieuwe N-1 s? De BPR van de stafdiensten Lonen en loopbanen De ploeg krijgt vorm... Begin januari kon u het reeds lezen op de portaalsite van Financiën (www.minfin.fed.be):

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen DOUANEPROCEDURES OVERGANGSMAATREGELEN NCTS D.I. 521.103 D.D 247.252 Bijlage één schema Brussel, 26 juni

Nadere informatie

Beleids- en energiemanagement actieplan. Conform eisen 1.B.1. 2.B.1. 2.B.2. 2.B.3. 2.B.4. 3.B.1. 3.B.2. van de CO2-Prestatieladder

Beleids- en energiemanagement actieplan. Conform eisen 1.B.1. 2.B.1. 2.B.2. 2.B.3. 2.B.4. 3.B.1. 3.B.2. van de CO2-Prestatieladder Beleids- en energiemanagement actie plan Versie: Juni 2016 Beleids- en energiemanagement actieplan Conform eisen 1.B.1. 2.B.1. 2.B.2. 2.B.3. 2.B.4. 3.B.1. 3.B.2. van de CO2-Prestatieladder B&G Hekwerk

Nadere informatie

Milieuverklaring Jaar 2015. Koninklijk Meteorologisch Instituut

Milieuverklaring Jaar 2015. Koninklijk Meteorologisch Instituut Milieuverklaring Jaar 2015 Koninklijk Meteorologisch Instituut 0 1 Inhoud 1 KMI... 4 1.1 Identiteit... 4 1.2 Missie... 4 1.3 Structuur... 4 1.4 Milieubeleid... 5 2 Beschrijving van het milieumanagementsysteem...

Nadere informatie

Opmaak van een strategisch meerjarenplan?

Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Hypothetisch voorbeeld opgemaakt door medewerkers van de VVSG - zomer 2013 De VVSG helpt u graag op weg bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning. Naast

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Dilbeek Itterbeeksebaan 210 1701 Itterbeek Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW / W65B / 2016 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE TABEL VOOR HET ARCHIEFBEHEER STAFDIENST OPERATIONELE COMMUNICATIE

FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE TABEL VOOR HET ARCHIEFBEHEER STAFDIENST OPERATIONELE COMMUNICATIE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE TABEL VOOR HET ARCHIEFBEHEER STAFDIENST OPERATIONELE COMMUNICATIE Versie: 1.00 Statuut: GOEDGEKEURD Aantal reeksen: 27 FOD Economie, K.M.O., Middenstand en

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2017 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net

Nadere informatie

Perscommuniqué van 16/11/2015

Perscommuniqué van 16/11/2015 Perscommuniqué van 16/11/2015 Strijd tegen energiearmoede: Het Sociaal Verwarmingsfonds bestaat 10 jaar Blijkens een enquête bij de ocmw s functioneert het Verwarmingsfonds optimaal Op 17 september 2015

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

LCC ECOPRINTING 15/06/2012. Presentatie Dirk Mons. http://economie.fgov.be

LCC ECOPRINTING 15/06/2012. Presentatie Dirk Mons. http://economie.fgov.be LCC ECOPRINTING 15/06/2012 Presentatie Dirk Mons Live Cycle Cost bij duurzame overheidsopdrachten LCC in aankoopbeslissingen Economische, ecologische, maatschappelijke impact. => algemeen maatschappelijk

Nadere informatie

MVIE Geluidssystemen B.V.

MVIE Geluidssystemen B.V. MILIEUZORGSYSTEEM van MVIE Geluidssystemen B.V. tevens handelend onder: MVIE Audiovisuele Techniek MVIE Home Entertainment De scope van dit kwaliteitssysteem is: MVIE levert, installeert en onderhoud professionele

Nadere informatie