Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Qurius N.V. Zaltbommel, 27 april 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Qurius N.V. Zaltbommel, 27 april 2007"

Transcriptie

1 Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. Zaltbommel, 27 april 2007 Aanwezig aan de bestuurstafel: Commissarissen: Jan van Rijt, Fred Geerts, Lucas Brentjens Bestuursleden: Fred Hermans, Mark van Kemenade, Tom Stolk (Frank van der Woude (afwezig)). Overige aanwezigen: Notulen: Erna Blommestein Corporate controller: Willibrord Blom Accountant: Edwin Schrijver Kandidaat-commissaris: Erik Westerink 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V. en heet allen van harte welkom. De oproeping tot deze vergadering is op de geëigende manier verschenen in Het Financieele Dagblad en de Officiële Prijscourant van 5 april Hiermee is voldaan aan de bepalingen in artikel 13 en 25 van de statuten van N.V.. De volledige agenda voor de vergadering en de bijbehorende stukken zijn vanaf 5 april 2007 kosteloos verkrijgbaar gesteld en gepubliceerd op de website van. Blijkens de presentielijst zijn ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd 18 aandeelhouders, die samen bevoegd zijn tot het uitbrengen van stemmen. In deze vergadering kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen over alle geagendeerde onderwerpen. De gehele Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur van, met uitzondering van Frank van der Woude zijn aanwezig op deze vergadering. Ook aanwezig is de heer Erik Westerink, die onder agendapunt 7 wordt voorgedragen als derde lid van de Raad van Commissarissen. Geheel volgens de aanbevelingen van de Corporate Governance Code is ook aanwezig de heer E. Schrijvers van accountantskantoor BDO Camps Obers. Van het verhandelde op deze vergadering worden notulen gehouden. Hiertoe is mevrouw Blommestein aangewezen. De notulen van deze vergadering zullen zo snel mogelijk na de vergadering worden gepubliceerd op de website van de vennootschap. In verband met de verslaglegging verzoekt de heer van Rijt alle aanwezigen, als zij iets willen vragen of opmerken, duidelijk hun naam en eventueel firmanaam te noemen. Hij vermeldt dat aandeelhouders voor de vergadering geen voorstellen hebben ingediend met betrekking tot andere agendapunten 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2006 Voor de bespreking van het verslag van Raad van Bestuur over 2006 geeft de voorzitter het woord aan de heer Hermans, voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij zal een toelichting geven op de gang van zaken in het afgelopen verslagjaar, dit aan de hand van een sheetpresentatie. Een exemplaar van deze presentatie zal aan de notulen gehecht worden. De heer Hermans licht het profiel van de onderneming toe, dat na de fusie met Watermark gewijzigd is. verzorgt ontwerp, realisatie en beheer van bedrijfsapplicaties en ITinfrastructuren en is Europa s grootste Microsoft Dynamics-partner. Daarbij concentreert zich op specifieke marktsegmenten. telt ruim 725 medewerkers; het hoofdkantoor bevindt zich in Nederland. Vanuit 20 kantoren in 9 landen bedient ruim pagina 1

2 1.700 klanten. Wereldwijd is vertegenwoordigd middels de FAQT Group en de Global Alliance. Daarnaast is business partner van Infor/SSA. is gestructureerd in vijf business lines; Advanced Solutions verzorgt maatwerkoplossingen met behulp van Microsoft technologie. Business Solutions verkoopt en implementeert pakketoplossingen gebaseerd op Microsoft Dynamics technologie. Infrastructure Solutions levert de hardware en netwerken onder de applicaties. Managed Services ondersteunt klanten bij IT-systeem gebruik middels technisch- en functioneel applicatiebeheer. Learning Solutions levert aan zowel klanten als concurrenten trainingen en opleidingen op het gebied van Microsoft technologie. De belangrijkste ontwikkelingen in 2006 waren: de naamswijziging in in lijn met de gekozen strategie; de lancering van de vierde business line Managed Services; de verkoop van Magnus Management Consultants en het terugtreden van Willem Hulshof uit de Raad van Bestuur; de negende Microsoft Gold Partner certificering; het Microsoft Inner Circle lidmaatschap voor het tweede opeenvolgende jaar; de fusie met Watermark in december 2006 en de introductie van de vijfde business line Learning Solutions. De heer Hermans geeft een overzicht van de kerncijfers. De cijfers hebben echter uitsluitend betrekking op, de cijfers van Watermark zijn niet meegeconso-lideerd. De omzet van was 41,9 miljoen euro. De EBIT bedroeg 4,7 miljoen euro. De EBITDA bedroeg 5,15 miljoen euro. Het nettoresultaat na belastingen was 3,2 miljoen euro, resulterend in een winst per aandeel van 0,06 euro. Bij de balans dient opgemerkt te worden dat Watermark per einde van het boekjaar wel is meegeconsolideerd in de balans. Het balanstotaal is gestegen tot 87,7 miljoen euro, het eigen vermogen is gestegen tot 33,5 miljoen euro. De solvabiliteit is 38% van het balanstotaal. De current ratio is 0,80 euro. De omzet van Magnus Management Consultants, Business Solutions, Advanced Solutions, Infrastructure Solutions was respectievelijk 3,2, 24,9, 5,0 en 8,7 miljoen euro. De toegevoegde waarde was respectievelijk 3,1, 3,6, 0,8, 0,6 miljoen euro. De EBIT was respectievelijk 0,4, 3,6, 0,8 en 0,6 miljoen euro. De onderneming heeft einde jaar, inclusief Watermark, 725 medewerkers in dienst, voor Business Solutions, Advanced Solutions, Infrastructure Solutions, de holding en Watermark waren dat respectievelijk 185, 39, 33, 11 en 457 medewerkers. De toegevoegde waarde per persoon voor Business Solutions, Advanced Solutions en Infrastructure Solutions bedroeg respectievelijk 105, 111, 99 euro. De omzet van, exclusief Watermark is gegroeid met 52%, de personeelsgroei bedroeg 10%. De heer Hermans licht kort de bestuurstructuur van toe. De portefeuilles zijn als volgt verdeeld: de heer Hermans is voorzitter van de Raad van Bestuur en verantwoordelijk voor corporate governance, investor relations, financiën, IT en België. De heer van Kemenade is als lid van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor fusies en overnames en Microsoft allianties. De heer Stolk is verantwoordelijk voor de internationale operatie (met uitzondering van België), corporate marketing en Learning Solutions. De heer van der Woude is verantwoordelijk voor Nederland en corporate delivery. De heer Hermans gaat in op de ambities van de onderneming. heeft tot doel om in Europa de beste full service - organisatie voor Microsoft technologie te worden. wil de toppositie innemen in de landen waar hij aanwezigheid heeft en eveneens de toonaangevende partner zijn in de gekozen verticale marktsegmenten. Zodoende biedt een pan-europese propositie voor bedrijfsoplossingen en - services. Deze ambities vertaald naar de middellange termijn doelstellingen levert een omzetdoelstelling tussen de 250 en 300 miljoen euro in 2010, met name te realiseren middels acquisities, met een toegevoegde waarde van 75% van de omzet en een EBIT van 12% van de toegevoegde waarde. De strategie wordt gerealiseerd door middel van autonome groei om kritische massa te creëren in Europese landen, business lines en verticale marktsegmenten. denkt autonoom circa 10% te kunnen groeien. Daarnaast zal acquisities plegen van pagina 2

3 IT- organisaties die op dezelfde manier tegen de markt en toekomst aankijken als en strategisch en cultureel passen bij de onderneming. Daarnaast moeten de acquisities bijdragen aan de winstgevendheid van de onderneming en een positieve cash bijdragen voor de onderneming. De acquisities moeten dusdanig passend zijn bij de onderneming dat het in staat stelt om als consolidator de grotere klanten in de markt te kunnen bedienen. De navolgende doelstellingen zijn voor 2007 gedefinieerd. De integratie van Watermark waarbij de propositie, processen en systemen gesynchroniseerd dienen te worden, hiermee zal gestart worden in Nederland. De graduele conversie van de Watermark dochtermaatschappijen naar het label. Organische groei van alle vijf business lines in Nederland alsmede de expansie door acquisities van Advanced Solutions en versterking in verschillende Europese landen door acquisities. Tevens de organische uitrol van Advanced Solutions, Learning Solutions, Infrastructure Solutions en Managed Services naar andere landen in Europa. heeft een drietal acquisities aangekondigd: Ibitec in Zweden actief in Advanced Solutions, Cedilla in het Verenigd Koninkrijk actief in Microsoft Dynamics Navision en Wilhelm + Zeller in Duitsland eveneens actief in Microsoft Dynamics Navision. Elk van deze acquisities bevind zich in het stadium van boekenonderzoek. hoopt binnen enkele maanden meer zicht te hebben en een en ander te kunnen bestendigen door de afronding van deze acquisities. De voorzitter dankt de heer Hermans voor zijn toelichting. De voorzitter wijst erop dat de jaarrekening - pagina's 39 en verder - bij het volgende agendapunt aan de orde komt en verzoekt om vragen of opmerkingen te beperken tot het gedeelte eindigend op pagina 38 van het jaarverslag. Vervolgens geeft hij het woord aan de vergadering om te zien of er over het directieverslag opmerkingen of vragen zijn. De heer Vrijdag vraagt waarom de heer van der Woude niet in de zaal aanwezig is. De heer Hermans antwoordt dat hij vandaag niet aanwezig is in verband met een overlijdensgeval in zijn familie. De heer Stevens van de Stichting Rechtsbescherming Beleggers en tevens aandeelhouder van heeft de navolgende vragen: Van groot belang voor de onderneming is het investeren, het behoud en de werving van medewerkers. Kan wat meer vertellen over het verloop binnen de onderneming. De heer Hermans antwoordt dat personeel voor net zoals voor iedere IT provider een lastig thema is. doet er alles aan om nieuw personeel binnen krijgen en te behouden. Het afgelopen jaar, afhankelijk per business line is het verloop laag tot gemiddeld met een percentage tussen de 10 en 15%. ondergaat een transitie waarin het van een kleine naar middelgrote onderneming is gegroeid. Sommige mensen vinden het prettig om bij een kleine onderneming te werken en anderen vinden het prima om bij een middelgrote onderneming te werken. Ook in termen van het profiel van het personeel bevindt men zich in een transitiefase. In alle individuele landen en business lines staat recruiting en het behoud van personeel hoog op de agenda. ziet zijn personeel als het fundament van de organisatie en heeft hier veel aandacht voor, nu en in de toekomst. Op pagina 18 in het jaarverslag worden onder de referenties van Infrastructure Solutions een meerjaren contract voor de medische divisie van een internationaal concern genoemd. Heeft het niet noemen van de naam en toenaam van de opdrachtgever een bijzondere reden, aangezien de namen van andere referenten wel worden genoemd. De heer Hermans antwoordt dat bij deze referentie geen naam wordt genoemd te maken heeft met het feit dat de onderneming de naam niet mag disclosen. kan en mag niet de naam en toenaam van opdrachtgevers melden in de externe berichtgeving zonder expliciete toestemming van de klant. pagina 3

4 is een onderneming met circa 100 miljoen euro omzet. Een vierkoppige Raad van Bestuur lijkt een heel zware top. Een bedrijf als Imtech met een omzet van circa 3 miljard euro heeft slechts een tweekoppige Raad van Bestuur. Waarom heeft een vierkoppige Raad van Bestuur, waarbij de CEO tevens CFO is. De heer Hermans antwoordt dat vorig jaar gefuseerd is met Watermark. Dit leidt tot integratie van twee bedrijven. Dus los van de normale operationele en financiële besturing van het bedrijf staan er additionele thema s op de agenda. Dit is een van de legitimaties. Tweede legitimatie is dat de fusie is ingezet vanuit het perspectief dat het gevolgd moet worden door internationale expansie, waarbij acquisities een belangrijke rol spelen. Deze acquisities legitimeren extra aandacht van de raad van bestuur en derhalve de samenstelling, meer dan bij een going concern situatie. De acquisities vragen niet alleen veel voorbereidingstijd maar ook integratie achteraf. De bestuursstructuur zal zowel door de Raad van Bestuur alsook de Raad van Commissarissen regelmatig tegen het licht wordt gehouden. Het is een agendapunt van de onderneming om de omvang en de kosten van de Raad van Bestuur in de gaten te houden. De CEO kan eveneens CFO zijn mits hij zeer goed wordt ondersteund door zijn financiële rechterhanden/controllers. beschikt over een aantal zeer goede financiële mensen. De heer Stevens of het niet beter is om deze portefeuille af te splitsen of te onder te verdelen bij de andere leden van de Raad van Bestuur. De heer Hermans antwoordt dat het gezien de portefeuille verdeling niet logisch is om het bij een van de drie andere leden van de Raad van Bestuur onder te brengen. Op pagina 77 en 10 in het jaarverslag staat dat Erik Westerink al benoemd is in de Raad van Commissarissen. De heer Hermans antwoordt dat in beide gevallen in het jaarverslag gemeld wordt dat de heer Westerink op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgedragen voor benoeming per 27 april Op pagina 24 in het jaarverslag wordt gesproken over de mogelijkheid om software ontwikkelactiviteiten naar oost Europa te verplaatsen. Kan hierover concreter zijn. De heer Hermans antwoordt dat near-shoring een agendapunt van de Raad van Bestuur is vanwege een tweetal redenen. Enerzijds is dit de personele bottleneck. Het vinden van goede programmeurs in Nederland is lastig gebleken. Anderzijds zijn dit de kosten(beheersing). Klanten zijn niet bereid al te veel te betalen voor programmeurs. Het opzetten van ontwikkelcapaciteit in Oost Europa is een mogelijke oplossing. heeft ervaring opgedaan met near- en off- shoring in het verre oosten en Oost Europa. Tot dusver is dat gebeurd door inhuur, doordat een externe partij outsourcing capaciteit ter beschikking heeft gesteld. In de loop van dit jaar en volgend jaar zal onderzoeken of het zelf iets kan gaan ontwikkelen in Oost Europa, vanuit het perspectief van capaciteit en toegang tot deze capaciteit en vanuit perspectief van de prijs. Bulgarije, Tsjechië, Slowakije en Roemenie zijn landen waar je kunt inhuren. kijkt momenteel naar verschillende opties. Op pagina 24 in het jaarverslag wordt gesproken over strenge selectiecriteria waaraan acquisitiekandidaten moeten voldoen. Het is te verwachten dat de goodwill in de toekomst door acquisities verder zal gaan stijgen. Hoe kan de onderneming de goodwill versus het eigen vermogen in balans houden. De heer Hermans antwoordt dat mensen de belangrijkste productie factor zijn bij maar ook bij de acquisitie kandidaten, verder zijn er geen andere assets. Bij acquisities koop je de mensen en de installed base ofwel de klanten. Deze moeten de kasstroom naar de toekomst genereren. Dit vertaalt zich niet altijd direct terug in de intrinsieke waarde van het bedrijf. Er is dus altijd een verschil tussen de intrinsieke waarde en de prijs die je voor een bedrijf moet betalen. Bedrijven zonder goodwill kopen dat lukt helaas niet. De goodwill die betaalt moet goed worden gemaakt door de kasstroom. In overleg met de accountant wordt jaarlijks gekeken of dit ook daadwerkelijk zo is. Vooralsnog zijn de acquisities altijd nog goed uitgepakt. Het blijft wel een aandachtspunt om de goodwill zijn waarde te laten representeren. pagina 4

5 Op pagina 30 in het jaarverslag wordt gesproken over mogelijke uitbreiding in het aantal landen in Europa, waarbij Frankrijk als voorbeeld wordt genoemd. De twee leden van de Raad van Bestuur afkomstig van Imtech weten dat Frankrijk bekent staat als een moeilijk land. Imtech loopt dan ook met een grote boog om Frankrijk heen. Hoe denkt succes te behalen in Frankrijk, je moet namelijk of groot aanwezig zijn in Frankrijk of helemaal niet. De heer Hermans antwoordt dat indien men een Europees bedrijf willen worden dan wordt men dat alleen maar als er in centraal Europa een belangrijke positie wordt ingenomen in drie van de grootste landen, te weten Engeland, Duitsland of Frankrijk. Dat hoeft echter niet noodzakelijkerwijs in alle drie deze landen te zijn. Bij alle leden van de Raad van Bestuur staat Frankrijk lager op de prioriteitenlijst, omdat het een moeilijk land is om zaken te doen. We zouden er voor kunnen kiezen om zelf niet actief te worden in Frankrijk. We hebben namelijk een partnership in Frankrijk met een beursgenoteerd bedrijf. Opdrachten die ook activiteiten in Frankrijk behelzen doen wij met deze partner. Frankrijk is een van de drie pijlers van Europa waar men actief zou moeten zijn, maar niet noodzakelijkerwijs omvat dat alle drie de kernlanden Frankrijk, Engeland en Duitsland. Frankrijk staat duidelijk op de laagste plaats van deze drie. Daarnaast is werkzaam in China. In eerste instantie staat in het jaarverslag dat werkzaam is in China, maar het blijkt dat ook een vestiging in China heeft. Dit lijkt naast de activiteiten in negen Europese landen enigszins veel van het goede. De heer Hermans antwoordt dat een bedrijf heeft in Noorwegen, dat software voor scheepswerven levert. Veel scheepswerven zijn gesitueerd in China. Als gevolg daarvan levert software in China. heeft dus een klant in China en daarom zijn mensen van naar China gegaan. Waarschijnlijk op projectbasis en er zullen wellicht ook locale Chinese mensen aangenomen worden om implementatieproblemen vanuit onder andere taaloptiek te voorkomen. De onderneming heeft geen strategische plannen met China. Het betreft slechts het bedienen van een klant in China. Het zou zo ook een scheepswerf in Zuid- Amerika kunnen zijn zonder dat Zuid-Amerika een strategisch speerpunt zou gaan worden. De heer Stevens merkt op dat software eenvoudig gekopieerd kan worden. In China zijn ze namelijk goed in het kopiëren. De heer Hermans verwacht geen directe problemen in China hieromtrent. Dit is een van de redenen om China ook niet tot speerpunt te verheven. Het betreft uitsluitend activiteiten om de klant in China goed te kunnen bedienen Op pagina 32 wordt gesproken over de acquisitiestrategie van de onderneming. Hierin staat de tekst dat door zijn omvang, stabiliteit, structuur en eenduidige visie een goede kandidaat is. Wat wordt hiermee bedoeld? Is zelf een goede overnamekandidaat of gaat verder op overnamepad. De heer Hermans antwoordt dat zelf niet als overnamekandidaat moet worden gezien. De acquisities stellen juist in staat een rol als consolidator te spelen, hetgeen in lijn ligt met de gekozen strategie. Derhalve moet zelf niet als overnamekandidaat worden gezien. Tot slot wordt gevraagd naar de aangekondigde acquisitie in Duitsland. De Imtech mensen uit de Raad van Bestuur weten wat nodig is om succesvol te kunnen zijn in Duitsland. Imtech heeft dit gedaan door risico s te beperken. kan hiervan leren. Gaat de risico s ook beperken door of het hele bedrijf te kopen of slechts door activiteiten over te nemen. De heer Hermans antwoordt dat deze details nog niet bekend zijn. Het kan door middel van een activa passiva deal maar ook op de andere wijze. Na het boekenonderzoek zal duidelijk moeten worden hoe de deal inhoudelijk vorm gegeven zal worden. Hierover zal met de huidige eigenaren overleg worden gepleegd. Men moet ook niet vergeten dat de oude eigenaren trots zijn op hun onderneming. En dat ze de onderneming graag in tact willen houden. De relevante kennis van de overige leden van de Raad van Bestuur zal zeker worden ingebracht in dit proces. pagina 5

6 De heer Norg van de Vereniging van Effectenbezitters merkt op dat hij een groter opkomst had verwacht. Slechts 17 aandeelhouders met een stemvertegenwoordiging van ruim 22 miljoen aandelen vindt hij aan de lage kant. Zeker gezien het aantal uitstaande aandelen van 76 miljoen aandelen en de conversie van B naar A aandelen is een vertegenwoordiging van nog geen 1/3 van het geplaatste kapitaal aan de magere kant. Voorts vraagt de heer Norg naar de implicaties voor de onderneming nu Microsoft onder de kostprijs dreigt te duiken, hetgeen vanochtend in het Parool werd gepubliceerd. Vormt het geen risico nu de belangrijkste leverancier de prijzen aanpast dat de marges van de onderneming zullen gaan dalen. De heer Hermans antwoordt dat niet bekend is met het artikel uit het Parool en kan dus alleen in algemene termen deze vraag beantwoorden. Indien Microsoft onder de kostprijs zou leveren zoals het dat in derde wereldlanden doet uit maatschappelijke betrokkenheid. Het omzetprofiel van is als volgt verdeeld, circa 30% van de omzet is software verkopen, slechts een beperkt gedeelte is hardware verkopen en het overgrote deel van de omzet is dienstenomzet. Indien Microsoft de kostprijs reduceert dan reduceert ook de marge van. Dit is een risico voor, echter de invloed op de onderneming zal beperkt zijn gezien de hiervoor genoemde omzet verhouding. Tevens is het zo dat Microsoft eveneens afhankelijk is van haar partners, namelijk de partners verkopen en implementeren de software. Daarnaast vraagt de heer Norg naar de eerste kwartaalcijfers. Hieruit blijkt onder andere dat in de holding wel erg veel overhead is ontstaan. Heeft dit te maken met het afbouwen van zaken of is dit structureel. De kosten van de holding bedragen in het eerste kwartaal euro. De twee nieuwe leden van de Raad van Bestuur kunnen niet het verschil uitmaken van een dergelijke kostenstijging. De vraag is dus eigenlijk in hoeverre de overname echt rendeert. Tevens wordt in het persbericht gemeld dat de integratie goed verloopt. Is dit het geval in alle landen. De heer Hermans verklaart dat de toename in de holdingkosten niet alleen te verklaren zijn door de uitbreiding in de Raad van Bestuur, maar ook door de mensen daaromheen de zogenaamde holding staff. De toename in de holding kosten in het eerste kwartaal is echter niet incidenteel. Voor de rest van het jaar worden eveneens hogere holding kosten verwacht. De holding kosten heeft absoluut de aandacht van de Raad van Bestuur. Voor wat betreft het renderen van de overname kan de heer Hermans nog geen mededelingen doen. Vier maanden na de overname is nog te vroeg om concrete uitspraken te doen. De heer de Boer feliciteert de onderneming met de turnaround strategie. In maart heeft de onderneming medegedeeld dat het Watermark vierde kwartaal resultaat lager was dan verwacht. Dit had te maken met het uitstellen van orders door klanten. Zijn vraag is of de orders die in het vierde kwartaal werden verwacht nu wel zijn gevallen. De heer Hermans antwoordt dat de finale resultaten van Watermark nog niet zijn ontvangen. Naar verwachting zal dat de komende week gebeuren. De verwachting is dat de cijfers niet fundamenteel zullen afwijken. Voor wat betreft het vallen van de deals antwoordt de heer Hermans dat geen informatie wordt gegeven over individuele deals. Ten aanzien van het oude Watermark kan gemeld worden dat een deal wel is gevallen, namelijk de deal in Noorwegen. Voor deze opdracht was het legitiem om een persbericht te distribueren. De initiële order heeft een waarde van 1,5 miljoen euro met de mogelijkheid tot uitbouw. Verder worden er geen specifieke mededelingen gedaan. Voorts vraagt de heer de Boer wanneer de onderneming persberichten over nieuwe deals verstuurd. Daarnaast vraagt hij indien de deals zijn gevallen deze ook verwerkt zijn in de cijfers en of er geen additionele tegenvallers te verwachten zijn. De heer Hermans antwoordt dat er geen mededelingen over individuele deals worden gedaan. Het beleid omtrent mededelingen over opdrachten is zo dat de omvang van de opdracht dusdanig moet zijn dat de onderneming hierover moet publiceren. De ondergrens ligt daarbij op een omzet van circa 0,5 miljoen euro ligt. Hierop kunnen echter uitzonderingen worden pagina 6

7 gemaakt. Daarnaast publiceren de business lines zelf ook nog persberichten over opdrachten. Soms pakken landelijke bladen deze berichten op in hun publicaties. Vervolgens vraagt de heer de Boer naar de acquisitiestrategie. In 2010 wordt een omzet verwacht tussen de 250 en 300 miljoen euro. Dit betekent dat per jaar 50 miljoen omzet moet kopen om de omvang te realiseren die voor 2010 prognosticeert. Met de omvang van de recente deals zullen dit zeven tot acht deals per jaar moeten zijn. Dat betekent voor 2007 dat er nog vier à vijf deals moeten worden gescoord. De vraag is of dit gaat lukken. De heer Hermans antwoordt dat anders heeft gerekend. berekent dat het circa 30 miljoen euro per jaar moet acquireren om de omzet in 2010 te kunnen halen, aangezien de acquisities zelf ook nog eens groei realiseren. De heer Hermans vindt een geacquireerde omzet van 50 miljoen euro per jaar ook aan de hoge kant. Voorts vraagt de heer de Boer hoe gaat voorzien in de financiering van de overnames. En specifiek naar de bandbreedte van de waarderingen en de mix van betaling in aandelen en liquiditeit. Indien het gebeurt zoals in het verleden dan verdubbeld het aantal aandelen in drie jaar. De heer Hermans antwoordt dat het aandeleninstrument zeker zal worden ingezet bij acquisities. De vuistregel is dat een fifty-fifty verhouding van aandelen en cash bij overnames wordt ingezet. Echter incidenteel kan dit anders zijn. Van geval tot geval zal bekeken worden hoe de onderneming de overname zal financieren. Tevens vraag de heer de Boer naar nadere informatie over de verticals van. wil groeien door pan Europese aanwezigheid. Dit is met name interessant voor grote internationale klanten. Heeft een goede match tussen zijn verticals en de grote corporate klanten. De heer Hermans antwoordt dat de onderneming hier anders naar kijkt. De strategie om grote klanten binnen te halen om internationale presentie te creëren wordt gerechtvaardigd door de trend dat deze klanten steeds vaker kiezen voor een platform voor de lange termijn en een platform dat staat voor geloofwaardigheid en investeert naar de toekomst toe. Hierbij wordt Microsoft meer en meer overwogen als alternatief voor onder andere SAP en Oracle. Op deze trend wil inspelen. Het gaat hierbij dus niet alleen om de functionaliteit. De verticale oplossingen van zijn gericht op het middensegment die passend zijn bij het bedrijf. Tot slot vraagt de heer de Boer naar de balansverhouding, de liquiditeit en de solvabiliteit. Deze is gedaald na het samengaan met Watermark. Dit punt wordt geparkeerd en zal worden beantwoord bij de behandeling van de jaarrekening. De heer Burgers van Add Value Fund vraagt naar de ambitie van om Europese internationale klanten te werven. Hoeveel van de klanten van voldoen nu reeds aan het profiel van een Europese klant en hoe snel denkt de onderneming dit te laten groeien. De heer Hermans antwoordt dat de klanten bestaan uit relatief veel kleine klanten. Echter grote klanten hoeven niet per definitie grote internationale klanten te zijn. Het kunnen ook grote locale klanten zijn zoals FNV bondgenoten en Oxxio, beide locaal actief. In de klantenportefeuille van zijn circa 10 à 15 klanten grote internationale klanten. Dit biedt ruimte voor verdere groei. De mate van groei wordt bepaald door de mate van succesvolle acties van de kant van. Daarnaast wordt het ook bepaald door hoe succesvol Microsoft is om als serieuze partij te worden gezien door deze ondernemingen om hun internationale platform te ondersteunen. Het is dus een symbiose, hierin moet Microsoft zijn werk doen maar ook. Op pagina 5 van het jaarverslag staat geschreven dat behoort tot een selecte groep specialisten die het volledige Microsoft- platform afdekken. De heer Burgers vraagt of de onderneming kan aangeven wie de overige partijen zijn. En zijn dat mogelijke acquisitiekandidaten voor. De heer Hermans antwoordt dat bij het aangeven wie de overige specialisten zijn, hij die bedrijven neemt die Microsoft Dynamics als kerncompetentie hebben en daaromheen andere pagina 7

8 producten bouwen eveneens gebaseerd op Microsoft technologie. Er is een aantal partijen, dat net als internationaal actief zijn. Dit zijn Columbus IT partners en Tectura. Columbus is een Deense beursgenoteerde onderneming met een omzet vergelijkbaar met die van. Columbus is actief in meer landen dan waaronder de Verenigde Staten van Amerika. Tectura, een Amerikaanse onderneming, is qua omvang twee keer zo groot als en actief in Europa, de Verenigde Staten van Amerika en Azië. Tectura is gefund door venture capital. Daarnaast is Avenade een van de grootste speler op dit gebied. Avenade is voortgekomen uit een joint venture tussen Microsoft en Accenture. Nog niet in alle landen waar Avenade actief is doet het iets met Microsoft Dynamics. De hiervoor genoemde partijen hebben een dermate omvang dat overname van deze partijen niet voor de hand ligt. Eveneens op pagina 5 staat dat de onderneming de toekomst vol vertrouwen tegemoet ziet en dat de orderportefeuilles er gezond uit zien. De heer Burgers vraagt of de onderneming hier nadere informatie over kan geven. De heer Hermans antwoordt dat nadere mededelingen over de orderportefeuille forward looking statements zijn en dat aan forward looking statements persberichten gekoppeld zijn. Hij kan dus alleen kwalitatieve statements uitspreken en geen nadere details geven. Voorts vraagt de heer Burgers naar een uitsplitsing van de omzet op pagina 61 in het jaarverslag. Hoeveel procent van de omzet is recurring omzet. En wat is de looptijd van de portefeuille. De heer Hermans antwoordt dat de recurring omzet bestaat uit twee elementen te weten het jaarlijkse onderhoud uit software verkopen en service omzet bij bestaande klanten. Analyse leert dat circa 50% van de omzet in deze laatste categorieën valt. Echter de service omzet bij bestaande klanten wordt nog niet geleverd als onderdeel van een langjarig contract, maar wordt wel feitelijk geleverd omdat de klant daar om vraagt. Met de opzet van Managed Services wordt geprobeerd deze dienstverlening te bestendigen door middel van langjarige contracten. De 50% recurring omzet wil de onderneming zo lang mogelijk van te voren kennen in plaats van achteraf te constateren. Het is nog te vroeg, na de opstart van Managed Services, om grootschalig succes te declameren. Dat duurt nog wel even, maar het is wel de trend. Met deze vastliggende omzet in de vorm van service level agreements moet de recurring business richting de 40 à 50% van de omzet kunnen gaan. Daarnaast wil nog meer omzet halen uit de bestaande installed base. Dan wordt nog steeds de uitdaging om hierin projectmatig succesvol te zijn, maar daar kunnen we de slagroom op de taart mee realiseren. Voorts vraagt de heer Burgers naar de samenstelling van de FAQT Group en de Global Alliance. Zitten hier overname kandidaten bij voor en hoe werkt de onderneming samen in Frankrijk. De heer Hermans geeft voor beantwoording van deze vraag de heer Stolk het woord. De heer Stolk antwoord dat in Frankrijk samenwerkt met Prodware een beursgenoteerd fonds, dat recent C2A (het oude Watermark in Frankrijk) heeft overgenomen. Learning Solutions traint de consultants van Prodware. Daarnaast doen en Prodware gezamenlijk projecten. De FAQT Group komt voort uit het oude en de Global Alliance is het partnership van het oude Watermark. Momenteel kijkt hoe van de twee groepen een groep gemaakt kan worden. Voorts kan nog gemeld worden dat twee van de recent aangekondigde overnames voortkomen uit de FAQT Group. Tot slot vraagt de heer Burgers naar de relatie met Microsoft. is negenvoudig Gold Partner en Inner Circle member. Welke organisaties zijn vergelijkbaar in het aantal Gold Partnerships. En kan de onderneming nadere toelichting geven over het Inner Circle membership. De heer Hermans geeft voor beantwoording van deze vraag het woord aan de heer van Kemenade. Hij antwoordt dat de Inner Circle per regio circa 20 leden heeft, 20 in EMEA, 20 in Acian Pacific en 20 in de USA. Het Inner Circle lidmaatschap staat voor de hoogste erkenning van Microsoft en kan gezien worden als een prestige uiting. Inner Circle leden behoren tot de pagina 8

9 top van Microsoft partners en moeten aan strenge criteria voldoen. Inner Circle leden hebben toegang tot strategie sessies, selecte bijeenkomsten met de top van Microsoft Dynamics, en hebben een executive sponsor uit de top van Microsoft Dynamics die meekijkt met de onderneming en ondersteuning biedt om de groei vast te kunnen houden. De heer van Bemmel uit zijn complimenten over de resultaten van de onderneming. Hij heeft de navolgende vragen: Op pagina 25 in het jaarverslag staat dat sinds de fusie met Watermark het valuta risico aan het toenemen is. De onderneming schat de valutarisico s vooralsnog als beperkt in. Wanneer verwacht dat het valutarisico zal gaan toenemen en hoe gaat de onderneming hiermee om. De heer Hermans antwoordt dat het valutarisico beperkt is. Echter, het is moeilijk aan te geven wanneer het valutarisico wel een rol gaat spelen. Indien het valutarisico wel gaat spelen, verwacht hij geen materiele invloed op de resultaten. Het belang van de landen met een mogelijk valutarisico in de totale omzet, kasstroom of winst van het bedrijf is nog te beperkt. Eveneens op pagina 25 in het jaarverslag staat vermeld dat ultimo 2006 geen significante concentraties van kredietrisico bestonden. Wanneer verwacht de onderneming dat dit wel zal gaan gebeuren en indien dit gebeurt, schakelt de onderneming dan hulp van bijvoorbeeld externe kredietadviseurs in. De heer Hermans antwoordt dat het kredietrisico wel speelt. Door de fusie met Watermark heeft een forse lening genomen. Echter de leningverschaffer is alert en zal tijdig inspringen om eventuele risico s af te dekken. Met enige regelmaat (eens per kwartaal) heeft overleg met de kredietverschaffer om mogelijke risico s ten aanzien van renteverhoging af te dekken door contracten. Met name de bank die het krediet heeft verstrekt heeft specialisten in huis om hieromtrent te adviseren om het risico beheerst en voorspelbaar te krijgen. Tot slot vraagt de heer van Bemmel naar het personeelsbeleid van. Hoe denkt de onderneming kwalitatief goed personeel aan te kunnen trekken en hoe denkt het oplossingen te vinden indien geen goed personeel aangetrokken kan worden. Is er te laat door onderneming op dit probleem ingespeeld of ligt het aan de mindere instroom vanuit de opleidingen en wordt er ook gebruik gemaakt van headhunters etc. De heer Hermans antwoordt dat deze vraag al eerder aan de orde is geweest. gebruikt diverse instrumenten om personeel aan te trekken. Headhunters worden hierbij ook ingeschakeld, echter met wisselend succes. De grootste kunst is om balans te vinden tussen de opdrachten van klanten en het werven van personeel. In de periode zijn een hoop mensen teleurgesteld in hun carrière binnen de IT en hebben hun heil elders gezocht. Daar hebben we nu last van. De huidige instroom van universiteiten en dergelijke is te laag. Via Learning Solutions heeft de onderneming aansluiting bij de Hoge Scholen. Echter als relatief klein bedrijf is het moeilijk een maatschappelijke trend om te buigen. 3a. en b. Vaststelling van de jaarrekening 2006 De voorzitter stelt voor over te gaan naar de behandeling van de jaarrekening, te vinden op de pagina's 39 tot en met 70 van het jaarverslag. De jaarrekening is gecontroleerd door BDO CampsObers Audit & Assurance B.V. uit Arnhem met de accountantsverklaring op pagina 70 en 71. De heer Edwin Schrijver van BDO CampsObers Audit & Assurance legt een verklaring af over de getrouwheid van de jaarrekening 2006 en merkt op dat de accountantsverklaring anders is opgesteld dan in voorgaande jaren. Dit heeft te maken met verandering in hetgeen de beroepsgroep voorschrijft. De heer de Boer vraagt naar de balansverhouding en specifiek naar de solvabiliteit- en liquiditeitsratio s die na de acquisitie van Watermark zijn verslechterd. pagina 9

10 De heer Hermans antwoordt dat middels de lening die is aangegaan om het cashdeel van de Watermark acquisitie te kunnen betalen de vreemd vermogen positie aanmerkelijk is verhoogd. De onderneming is nu bezig om structureler te kijken naar de financieringstructuur ook in het licht van de acquisities. Het feit dat de onderneming destijds een financier heeft gevonden die bereid was te financieren geeft aan de voldoet aan de ratio s van de bank, de solvabiliteit en het vermogen om de lening te servicen. Maar tegelijkertijd moeten we dit ook beschouwen op de wat langere termijn. De heer Hermans verwacht in de loop van dit jaar op dit onderwerp terug te komen en als het aan de orde is hierover ook extern te communiceren. Voor zover het solvabiliteitsaspect. Voor wat betreft het liquiditeitsaspect antwoordt de heer Hermans dat een type onderneming is die onder normale omstandigheden kasstroom positief is. Daar waar we een situatie hadden die zich kenmerkte door een redelijk hoge schuldpositie de onderneming deze in 1 à 2 jaar zou moeten kunnen afbouwen, acquisities daargelaten. In relatie tot de hiervoor genoemde omstandigheid geeft de heer Hermans een korte toelichting over de uitgifte van additionele aandelen B die recentelijk heeft plaatsgevonden. Bij de acquisitie van Watermark heeft een projectie gemaakt van de kasbehoefte tot eind Na een tweetal maanden aan de gang te zijn, zat er een aantal elementen in met name de schuldposities die eerder tot uitbetaling leidde dan in december verwacht. Daardoor ontstond een korte termijn liquiditeitsbehoefte die door de uitgifte van B aandelen is ingevuld en welke de balans inmiddels aanmerkelijk heeft verbeterd, met name in België. Dat is de reden geweest waardoor we iets extras moesten doen. Bij normale winstgevende operatie wordt de schuldpositie ieder kwartaal beter. Voorlopig is dit dus niet een direct aandachtspunt meer. De heer de Boer vraagt wat de rente is op de langlopende schuld. De heer Hermans antwoordt dat deze marktconform is, en afhankelijk van de dept - equity ratio tussen de 1,5 en 2,5 punten boven euribor ligt. Met betrekking tot de additionele uitgifte van B aandelen die onderhands zijn geplaatst bij Parcom tegen een aantrekkelijke koers, in ieder geval lager dat de toen gangbare beurskoers vraagt de heer de Boer of er nog meer lopende afspraken zijn met Parcom of andere investeerders over plaatsingen. De heer Hermans antwoordt dat hier geen afspraken over zijn gemaakt. De heer Stevens vraagt of bij acquisities ook met de kaspositie van de over te nemen bedrijven rekening wordt gehouden. De heer Hermans antwoordt dat de kaspositie van een over te nemen onderneming een belangrijke input is. Echter de geplande overnames zijn tot op heden relatief kleine, maar snelgroeiende bedrijven waarbij de kasstroom beperkt. Het zijn bedrijven die hun middelen hard nodig hebben om in het werkkapitaal te stoppen. Doorgaans hebben dit soort ondernemingen geen sterke kasposities voorhanden. We houden hier rekening mee in het onderhandelingsproces. Vervolgens vraagt de heer Stevens of de onderneming een reversed split overweegt in relatie tot het onderwerp pennystock. Daarnaast vraagt hij of de onderneming er niet verstandig aan zou doen om toch dividend uit te keren ook al zou het maar 0,01 euro zijn, aangezien er beleggingsfondsen zijn die alleen mogen investeren in ondernemingen die dividend uitkeren. Hierdoor wordt de vraag naar het aandeel vergroot. De heer Hermans antwoordt dat de onderneming regelmatig in het verleden een reversed split overwogen heeft, zeker in de periode tussen een jaar en drie jaar geleden. De Raad van Bestuur wil het vraagstuk van de koers waarin het aandeel zich beweegt en het dividendbeleid best overwegen als dit essentieel zou zijn om beleggingsfondsen te interesseren voor het aandeel. Mocht de Raad van Bestuur dit meerdere keren horen dan zou het iets zijn om te overwegen. De onderneming heeft nog geen doorslaggevende reden gehoord om een reversed split door te voeren. De onderneming is bezig het aandeel te laten stijgen, daarbij is de mate van groei in absolute en relatieve zin natuurlijk ook een kwestie van perspectief. Ten aanzien van het dividend antwoordt de heer Hermans dat de onderneming de middelen hard nodig heeft om de strategie uit te kunnen voeren. Dividenduitkering zit er op dit moment niet in. pagina 10

11 De heer Stevens merkt op dat het handig zou zijn om hoofdstuk nummering te hanteren bij de pagina s 40 tot en met 43 in de jaarrekening. De heer Hermans antwoordt dat dit punt zal worden meegenomen in de overwegingen bij het volgende jaarverslag. Vervolgens vraagt de heer Stevens of de heer Hulshof bij zijn vertrek nog aandelen had in de onderneming, en heeft hij deze nog steeds. De heer Hermans antwoordt dat de heer Hulshof bij zijn vertrek nog aandelen in de onderneming bezat, maar heeft geen enkel idee of hij nog steeds aandelen bezit. Dit is een prive aangelegenheid en daarbij gelden persoonlijke afwegingen. De nieuwe leden van de Raad van Bestuur hebben eveneens aandelen in de onderneming. De heer Stevens vraag of dit een voorschrift of onderdeel is om een Raad van Bestuur positie te kunnen bekleden. De heer Hermans antwoordt dat de twee nieuwe bestuurders aandeelhouder waren in Watermark. Zij hebben bij de Watermark transactie hun aandelen verkocht tegen betaling van aandelen. Dat is de bron van hun aandelenbelang. Het feit dat zij evenveel aandelen hebben heeft te maken met het feit dat zij evenveel aandelen Watermark hadden. Tot slot vraagt de heer Stevens of de financiële kalender die nu tot en met 25 oktober 2007 loopt kan worden verlengd in het volgende jaarverslag, bijvoorbeeld tot het derde kwartaal van het daaropvolgende jaar. De heer Hermans zegt toe dat dit in het volgende jaarverslag zal worden uitgebreid. De heer Norg van de Vereniging van Effectenbezitters vraagt naar de lock up periode van de Watermark bestuurders. De heer Hermans antwoordt dat de Watermark bestuurders een lock up periode hebben van drie jaar. Waarbij na het eerste jaar na de transactie (18 december 2007) 50% van de lock up komt te vervallen, na het tweede jaar (18 december 2008) vervalt nog eens 25% en na het derde jaar (18 december 2009) vervalt de resterende 25%. De heer Burgers heeft een vraag over pagina 61 uit het jaarverslag. De algemene kosten van de onderneming zijn substantieel gestegen. Zitten hier de advieskosten van de Watermark transactie in verwerkt. De heer Hermans antwoordt dat hij op deze vraag moet terugkomen. Als gevolg van de acquisitie van Watermark kunnen hier de advieskosten in terecht zijn gekomen, maar de heer Hermans kan hier niet direct een eensluidend antwoord op geven. Een van de punten in de algemene kosten zijn de aanloopkosten Managed Services. De algemene kosten zijn niet onmiddellijk uiteen te rafelen. In het verslag van de Raad van Commissarissen wordt gesproken over het LTI programma. De heer Burgers vraagt of de onderneming kan aangeven hoeveel deelnemers het LTI programma heeft en wat de criteria zijn voor overnemende partijen om ook in aanmerking te komen voor het LTI programma. De heer van Rijt antwoordt dat tot nu toe de deelnemers in het LTI programma is beperkt tot de leden van de Raad van Bestuur en één business line directeur. Wat er zal gebeuren bij overnames zal in de komende periode duidelijk moeten worden. Overigens zal bij de behandeling van het bezoldigingsbeleid bestuurders hier nog nader op worden teruggekomen. Omdat er geen vragen zijn en niemand stemming verlangt, concludeert de voorzitter dat de jaarrekening met algemene stemmen is vastgesteld. 3c. Reservering en dividendbeleid inclusief dividend voorstel Conform bepaling IV.1.4 van de corporate governance-code wordt de hoogte en bestemming van reservering, de hoogte van het dividend en de dividendvorm als apart agendapunt op de algemene vergadering van aandeelhouders behandeld en verantwoord. Aangezien de gelden benodigd zijn om de acquisitie strategie te kunnen uitvoeren wordt voorgesteld om geen dividend uit te keren voor de jaren 2006 tot en met pagina 11

12 De nettowinst is in 2006 gestegen tot 3,2 miljoen euro. De Raad van Bestuur stelt voor om de nettowinst in zijn geheel ten gunste van de overige reserves te brengen. Omdat er geen vragen zijn en niemand stemming verlangt, concludeert de voorzitter dat het voorstel tot winstbestemming met algemene stemmen is aangenomen. 4. Decharge Raad van Bestuur Agendapunt 4 behelst het dechargebesluit dat de voorzitter voorlegt: De algemene vergadering verleent decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun taakuitoefening in het afgelopen boekjaar voor zover deze blijkt uit de jaarrekening, het jaarverslag, de andere stukken die aan de algemene vergadering zijn voorgelegd, en de in de algemene vergadering gegeven toelichting. Niemand verlangt stemming. De heer Van Rijt stelt vast dat decharge is verleend aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid. 5. Decharge Raad van Commissarissen Agendapunt 5 behelst het dechargebesluit dat de voorzitter voorlegt: De algemene vergadering verleent decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun taakuitoefening in het afgelopen boekjaar voor zover deze blijkt uit de jaarrekening, het jaarverslag, de andere stukken die aan de algemene vergadering zijn voorgelegd, en de in de algemene vergadering gegeven toelichting. Niemand verlangt stemming. De heer Van Rijt stelt vast dat decharge is verleend aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht op het gevoerde beleid. 6. Benoeming accountant Conform principe V.2 van de corporate governance code benoemt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de accountant. De Raad van Commissarissen stelt voor om BDO CampsObers Audit & Assurance B.V. opdracht te verlenen om in overeenstemming met artikel 31 lid 1 van de statuten van de vennootschap en artikel 393, lid 3, Boek 2, Burgerlijk Wetboek de jaarrekening over het boekjaar 2007 te onderzoeken, verslag uit te brengen aan de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen over dit onderzoek, en een verklaring over de getrouwheid van deze jaarrekening af te leggen. Omdat er geen vragen zijn en niemand zich hiertegen uitspreekt, stelt de voorzitter vast dat de benoeming conform het voorstel heeft plaatsgevonden. 7. Benoeming Raad van Commissarissen Het voorstel aan de vergadering is om de heer Westerink te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar, met dien verstande dat deze benoemingstermijn afloopt op de dag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in het vierde jaar na zijn benoeming. Er is voor deze benoeming een bindende voordracht gemaakt. De heer Westerink is managing director van Parcom Ventures. Hij was associate en later Managing Director in de investment banking-tak van Morgan Stanley in Londen. In 2001 maakte hij de overstap naar Philips Electronics waar hij gedurende twee jaar de M&A afdeling leidde en vervolgens CEO van de Business Group Lighting Electronics. Bij de vergaderstukken heeft u zijn curriculum vitae ontvangen. De heer Westerink is vandaag hier in de zaal aanwezig. De heer Burgers vraagt of er aanvullende toelichting mogelijk is op de voorgestelde benoeming van de heer Westerink. De beoogde commissaris is voorzitter van de grootaandeelhouder in pagina 12

13 . Het belang van de grootaandeelhouder hoeft niet noodzakelijkerwijs het belang van te zijn. Is er voor dergelijke situaties voorzien middels een gedragscode. Te denken valt aan de situatie tussen Hall en Unifar. De heer van Rijt antwoordt dat hier de code Tabaksblat toepast, die voorschrijft dat een commissaris grootaandeelhouder mag zijn. Daarnaast hebben we de Wet Financieel Toezicht, die eisen stelt ten aanzien van het handelen van commissarissen. Parcom zal wat dat betreft gehinderd kunnen worden in zijn vrijheid van handelen met betrekking tot de aan- en verkoop van aandelen. Al deze regels zijn ook ter kennis gebracht aan de heer Westerink. Omdat het hem eerder beperkingen zal opleveren dan vrijheid. Er bestaat bij geen twijfel dat de heer Westerink integer zal omgaan met aan hem verstrekte informatie. Daar waar conflicterende situaties zouden kunnen ontstaan dan zal daar bijtijds overleg over plaatsvinden. De heer Stevens vraagt of de Raad van Commissarissen voornemens is om commissies in te gaan stellen nu de Raad van Commissarissen straks bestaat uit vier personen. De heer van Rijt antwoordt dat de Raad van Commissarissen bij benoeming van de heer Westerink blijft bestaan uit drie personen, aangezien de voorzitter na deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders terug zal treden uit de Raad. In de voorbesprekingen is afgesproken dat gezien de omvang van de onderneming de Raad van Commissarissen inderdaad een bepaalde taakverdeling naar specialisme gaat afspreken. Tot voor de fusie met Watermark was de onderneming niet van een dusdanige omvang dat de instelling van commissies nodig was. De omvang vereist dit echter nu wel. Voorts vraagt de heer Stevens wie straks de voorzitter van de Raad van Commissarissen gaat worden. De heer van Rijt antwoordt dat de Raad van Commissarissen zelf bepaald wie uit hun midden als voorzitter gekozen zal worden. Op het moment dat bepaald is wie de voorzitter wordt zal dit ook middels een persbericht gecommuniceerd worden. De heer de Boer vraagt naar de achtergronden van het voortijdige vertrek van de heer van Rijt uit de Raad van Commissarissen. De heer van Rijt antwoordt dat dit uitsluitend met privé redenen te maken heeft. De mede commissarissen en de leden van de Raad van Bestuur zijn op de hoogte van de achterliggende redenen van vertrek. De heer van Rijt wil de redenen beperkt houden tot deze groep en doet hier verder geen nadere mededelingen over. De heer Norg van de Vereniging van Effectenbezitters vraagt of de onderneming voornemens is om alle drie de door Tabaksblat voorgeschreven commissies in te stellen. De heer van Rijt antwoordt dat per onderdeel bekeken zal worden of ze alle drie zullen worden toebedeeld aan een commissaris. Dit onderwerp zal nader worden bestudeerd. De uitkomst is derhalve nog onbekend. Niemand verlangt stemming. De heer Van Rijt stelt vast dat de heer Westerink per 27 april 2007 benoemd is tot lid van de Raad van Commissarissen. Namens de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur heet de voorzitter de heer Westerink van harte welkom bij. 8. Bezoldigingsbeleid De voorzitter stelt voor over te gaan naar behandeling van het bezoldigingsbeleid te vinden op pagina s 11 en 12 in het jaarverslag. Eveneens treft u hier de prestatie gerichte bezoldiging aan. Het bezoldigingsbeleid wordt door de heer van Rijt nader toegelicht aan de hand van een sheet presentatie. In overleg met de Raad van Bestuur heeft de Raad van Commissarissen een bezoldigingsbeleid opgesteld. In overeenstemming met de Code Tabaksblat wordt het bezoldigingsbeleid ter goedkeuring voorgesteld aan de Algemene Vergadering van pagina 13

14 Aandeelhouders. Het bezoldigingsbeleid is van toepassing op de Raad van Bestuur. De beloning wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen. In 2007 zal het onderwerp regelmatig terugkeren op de agenda van de Raad van Commissarissen als gevolg van de fusie met Watermark. De leden van de Raad van Bestuur zitten al in de regelingen van het bezoldigingsbeleid. Voor de Watermark leden van de Raad van Bestuur dient opgemerkt te worden dat de Raad van Commissarissen bezig is de arbeidsvoorwaarden te harmoniseren conform het voorgestelde beleid. We hopen dit binnen redelijke termijn af te ronden. Ook in het licht van de internationale operatie zal in 2007 het beleid nader worden bekeken. Het bezoldigingsbeleid bestaat uit drie componenten. Een basis beloning die ligt tussen de en euro per jaar afhankelijk van het verantwoordelijkheidsgebied. Een variabele beloning, dit is een jaarlijkse beloning die gebaseerd is op resultaat van het verantwoordelijkheidsgebied. De variabele beloning is afhankelijk van de EBIT en andere meetbare criteria. De variabele beloning kan oplopen tot 30% van het basis salaris. Indien de doelstellingen worden gehaald ontvangt men een 15% uitkering. In geval van overperformance wordt 30% van het basis salaris uitgekeerd. Daarnaast heeft de onderneming een LTI programma die vooral is gebaseerd op de creatie van meerwaarde creatie voor de aandeelhouders, met andere woorden winst per aandeel. De LTI beloning kan oplopen tot maximaal 35% van het basissalaris. De beloning zelf wordt pas na 3 jaar uitgekeerd onder de voorwaarde dat de betreffende persoon nog in dienst is bij de onderneming. De Raad van Commissarissen stelt ieder jaar samen met de Raad van Bestuur de deelnemers en de criteria vast. De heer Burgers vraagt of de onderneming voornemens is de groep deelnemers, die nu beperkt is tot de leden van de Raad van Bestuur, uit te breiden gezien de ambities van de onderneming. De heer van Rijt antwoordt dat de groep voor dit jaar al is uitgebreid met één business line directeur. Ieder jaar zal bekeken worden wie tot het LTI programma zal toetreden. De heer Norg van de Vereniging van Effectenbezitters valt het op dat de LTI, op moment van uitkering, uitstuitend wordt uitbetaald aan diegenen die nog in dienst zijn van de onderneming. De heer van Rijt antwoordt dat geen LTI wordt uitgekeerd indien men niet meer in dienst is van de onderneming. De heer de Boer wil graag extra informatie hebben over de exacte doelstellingen die gekoppeld zijn aan het LTI programma. Welke criteria liggen hier aan ten grondslag en wat is de ambitie welke gekoppeld wordt aan het LTI programma. De heer van Rijt kan geen concrete bedragen noemen qua winst per aandeel etc. aangezien dit het budget dan wel de winstverwachting van de onderneming vrij zou geven. Een keer per jaar wordt een budget samengesteld, dit is een taakstellend budget. Aan de hand van het budget formuleert de Raad van Commissarissen samen met de Raad van Bestuur de doelstellingen waaraan men moet voldoen voor on-target prestatie en daarboven. On-target prestatie wordt vervolgens teruggerekend naar winst per aandeel. In 2006 is de aandeelhouders waarde gegroeid, de winst per aandeel is verdubbeld. Dus ten aanzien van dit punt is dus vorig jaar goed gescoord. Ten aanzien van dit onderdeel is er vorig jaar dus ook maximaal toegekend aan de Raad van Bestuur. Daarnaast wordt het gekoppeld aan de toegevoegde waarde in combinatie met de EBIT. Voor de Raad van Bestuur wordt de LTI gekoppeld aan het totale resultaat. De toekenningsmatrix is als volgt opgebouwd: groei en absolute waarde van de winst per aandeel en de EBIT versus de omzet. Waarin rechts onderin in de matrix 35% staat en links onderin 0. De maximale toekenning bedraagt 35%. De heer van Bemmel vraagt of de onderneming voor de medewerkers ook een optieplan gaat ontwikkelen als bindingsmechanisme met de onderneming. pagina 14

15 De heer Hermans antwoordt dat de onderneming er over nadenkt. De onderneming beschikt reeds over een optieprogramma, maar past dat niet meer toe, omdat het in Nederland fiscaal onaantrekkelijk is gemaakt. Daarnaast heeft de onderneming slechte ervaringen met het in brede zin toekennen van kleine hoeveelheden opties die uiteindelijk materieel weinig betekenen. Als bindingselement in brede zin is het niet effectief gebleken. De onderneming overweegt wel voor het buitenland een optieprogramma toe te passen, aangezien het daar misschien fiscaal aantrekkelijker is voor de personen in kwestie. Voor de Nederlandse praktijk vindt de onderneming het geen effectief middel. Er zijn andere, makkelijkere methoden om mensen aan je te binden. Niemand verlangt stemming. De heer Van Rijt stelt vast dat het bezoldigingsbeleid met algemene stemmen is vastgesteld. 9a. Verslag over corporate governance Het corporate governance verslag van de vennootschap is te vinden in het jaarverslag van 2006 op de pagina's 35 tot en met 37. Hierin is omschreven op welke punten afwijkt van de code. In 2006 hebben de volgende aanpassingen plaatsgehad; Het opstellen van het remuneratiebeleid en opname van het remuneratierapport in het jaarverslag Daarnaast heeft een wijziging plaatsgehad in de onafhankelijkheid. Alle commissarissen met uitzondering van maximaal één persoon zijn onafhankelijk in de zin van best practice bepaling III.2.2. en III.2.3. De heer van Rijt, medeoprichter van NC B.V., wordt als onafhankelijk gezien, aangezien hij eind 2006 nog slechts 2.8% van de aandelen in de onderneming bezat en destijds geen operationele verantwoordelijkheden heeft gehad binnen. De heer Westerink kan niet als onafhankelijk worden gezien zoals omschreven in best practice bepaling III.2.2. en III.2.3. De Raad van Commissarissen als geheel voldoet aan best practice bepaling III.2.1., aangezien alle leden met uitzondering van maximaal 1 persoon onafhankelijk zijn. De heer Norg van de Vereniging van Effectenbezitters constateert met vreugde dat de onderneming bijna code-proof is, aangezien aan bijna alle vereisten van Tabaksblat wordt voldaan. Zeker nu de onderneming heeft uitgesproken het lopende boekjaar te onderzoeken welke commissies het gaat instellen. Nog een aantal kleine stapjes en dan voldoet de onderneming aan bijna alle bepalingen. Derhalve kan de heer Norg afzien van onthouding van stemmen. De voorzitter stelt voor om over te gaan naar agendapunt 9b: het verlenen van formele goedkeuring aan de wijze waarop de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen de Nederlandse corporate governance code hebben toegepast. Hiermee wordt tevens expliciet goedkeuring gegeven aan de afwijkingen van de code. 9b. Verzoek om goedkeuring aanpassingen in de invulling van de Corporate Governance-code In het boekjaar heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Bepalingen II.2.9 en II.2.13 betreffende het bezoldigingsbeleid en remuneratie-rapport zijn in overeenstemming gebracht met de Nederlandse corporate governance code. Daarnaast zijn bepalingen III.2.2. en III.2.3. betreffende de onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen gewijzigd. Het voorstel is om het document invulling van de beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en de best practice-bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance-code hierop aan te passen. pagina 15

16 Niemand verlangt stemming. De heer Van Rijt stelt vast dat goedkeuring is verleend aan de genoemde wijzigingen. 10. Machtiging van de Raad van Bestuur tot verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen Het voorstel is de Raad van Bestuur te machtigen om tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal gewone aandelen ter beurze te kopen voor een prijs met een maximale afwijking van 10% onder of boven de beurskoers. De machtiging omvat ook het (onbeperkt) verkrijgen van aandelen in het kader van bij acquisities overeengekomen earn-out regelingen. De termijn loopt tot en met 28 oktober Omdat niemand stemming verlangt stelt de voorzitter vast dat de machtiging conform het voorstel is verleend. 11. Rondvraag en sluiting De voorzitter gaat over op de rondvraag. De heer Stevens vraagt of het mogelijk is om de volgende vergadering de sheet presentatie in het Nederlands te geven. De heer Hermans bedankt de heer Stevens voor de opmerking. De heer de Boer vraagt hoe de onderneming tegen de eerste kwartaalcijfers aankijkt. De heer Hermans antwoordt dat de eerste kwartaal resultaten dicht in de buurt liggen van het budget. Voorts vraagt de heer de Boer of de activiteiten van Managed Services nieuwe business betreft of dat het kannibaliseert met de andere business lines. Dus betreft het nieuwe business of verplaatsing naar de nieuwe business line Managed Services. De heer Hermans antwoordt dat kannibaliseren een wat negatieve klank heeft. Business Solutions en Infrastructure Solutions hebben hun contracten business ondergebracht bij Managed Services. Er heeft dus wel enige verschuiving plaatsgevonden. In het eerste kwartaal heeft Managed Services weinig nieuwe business binnengehaald. Tevens vraagt de heer de Boer naar de gang van zaken bij Advanced Solutions. De toegevoegde waarde en omzet van Advanced Solutions ligt lager dan in het eerste kwartaal van De heer Hermans antwoordt dat het voor Advanced Solutions bijzonder moeilijk is om nieuwe mensen te vinden. Met name.net ontwikkelaars zijn moeilijk te vinden in Nederland. Dit belemmert dus de groei van Advanced Solutions. Dit punt heeft de aandacht van de Raad van Bestuur op alle fronten. Tot slot bedankt de heer Hermans namens de gehele Raad van Bestuur de heer van Rijt voor zijn bijdrage aan de onderneming de laatste jaren Als er geen vragen meer zijn, sluit de voorzitter de jaarvergadering. Hij dankt de aanwezigen voor hun belangstelling de gevoerde discussie en nodigt hen uit voor een informele nabespreking. pagina 16

Q U R I U S J A A R V E R S L A G

Q U R I U S J A A R V E R S L A G 0 0 6 Q U R I U S J A A R V E R S L A G > > Inhoud Voorwoord 4 Meerjarenoverzicht 7 Profiel 8 Verslag van de Raad van Commissarissen 9 Verslag van de Raad van Bestuur Belangrijke ontwikkelingen in 2006

Nadere informatie

1 Inhoud 4. 2 Profiel 6. 3 Belangrijkste ontwikkelingen 2007 9. 4 Meerjarenoverzicht 11. 5 Voorwoord van de CEO 12

1 Inhoud 4. 2 Profiel 6. 3 Belangrijkste ontwikkelingen 2007 9. 4 Meerjarenoverzicht 11. 5 Voorwoord van de CEO 12 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 20 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

Nadere informatie

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd.

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 24 mei 2012. Aanwezig achter de tafel Leden van de Raad van Commissarissen: Lucas Brentjens (voorzitter van de Vergadering,

Nadere informatie

De Voorzitter van de vergadering is de heer J.A. de Vreeze, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap.

De Voorzitter van de vergadering is de heer J.A. de Vreeze, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap. Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap DOCDATA N.V., gehouden op woensdag 12 mei 2010, om 14.00 uur in Hotel NH Waalwijk (Sprang Capelle), Bevrijdingsweg

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

Een van de commissarissen, de heer René van der Bruggen, heeft zich om persoonlijke redenen verontschuldigd.

Een van de commissarissen, de heer René van der Bruggen, heeft zich om persoonlijke redenen verontschuldigd. Notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 25 april 2013 om 10.30 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan

Nadere informatie

Nederlandse vertaling van de Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 27 mei 2011.

Nederlandse vertaling van de Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 27 mei 2011. Nederlandse vertaling van de Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 27 mei 2011. Aangezien de vergadering in de Engelse taal plaatsvond en is genotuleerd prevaleert

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CTAC N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CTAC N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CTAC N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden woensdag 14 mei 2014 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn: Concept notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 21 april 2015 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V.

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. gehouden op dinsdag 20 april 2004 om 10.30 uur in De Doelen te Rotterdam AGENDA (verkorte weergave) 1. Opening 2. Jaarverslag

Nadere informatie

SnowWorld N.V. Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bij SnowWorld, Buytenparklaan 30, te Zoetermeer D.d. 12 maart 2015 om 10.

SnowWorld N.V. Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bij SnowWorld, Buytenparklaan 30, te Zoetermeer D.d. 12 maart 2015 om 10. SnowWorld N.V. Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bij SnowWorld, Buytenparklaan 30, te Zoetermeer D.d. 12 maart 2015 om 10.00 uur Aanwezig: Raad van Commissarissen: De heer. A.J. Bakker,

Nadere informatie

De vergadering wordt voorgezeten door de heer A. van Rossum, Voorzitter van de Raad van Commissarissen.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer A. van Rossum, Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Notulen van de Algemene Vergadering van Koninklijke Vopak N.V. gehouden op 23 april 2014 om 10.00 uur in de Jurriaanse Zaal van De Doelen Concert en Congres Gebouw, Kruisplein 30, in Rotterdam De vergadering

Nadere informatie

Concept. Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op dinsdag 12 mei 2015 van 14.00 tot 17.00.

Concept. Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op dinsdag 12 mei 2015 van 14.00 tot 17.00. Notulen Plaats en datum Referentienummer Kenmerk De Bilt, 6 augustus 2015 Concept Plaats en datum bespreking Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard 10 in Amsterdam 12 mei 2015 Betreft Jaarlijkse

Nadere informatie

NOTULEN. Aanwezig ter vergadering:

NOTULEN. Aanwezig ter vergadering: NOTULEN van het verhandelde 1 tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Fugro N.V., gehouden in het Crowne Plaza Promenade hotel in Den Haag op 6 mei 2014. Aanwezig ter vergadering: Leden van de Raad

Nadere informatie

Concept notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 27 maart 2014. Uw eventuele opmerkingen vernemen wij graag per e-mail

Concept notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 27 maart 2014. Uw eventuele opmerkingen vernemen wij graag per e-mail Concept notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 27 maart 2014. Uw eventuele opmerkingen vernemen wij graag per e-mail (ava@nutreco.com) vóór 1 augustus 2014. Notulen van de Algemene

Nadere informatie

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper.

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V. GEHOUDEN OP DONDERDAG 24 APRIL 2014 OM 14.30 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP TE HEERENVEEN. Aanwezige aandeelhouders: Zie

Nadere informatie

1. Opening. De voorzitter, de heer De Swaan, opent om 14.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

1. Opening. De voorzitter, de heer De Swaan, opent om 14.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, gevestigd te s-hertogenbosch, gehouden op woensdag 13 mei 2015 te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer De Swaan,

Nadere informatie

3947 CS Langbroek F +31 (0) 343 56 50 81 RBS rekeningnr 41.97.88.573. Postbus 11 info@aalberts.nl BTW-nr NL008712207B01

3947 CS Langbroek F +31 (0) 343 56 50 81 RBS rekeningnr 41.97.88.573. Postbus 11 info@aalberts.nl BTW-nr NL008712207B01 Notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 26 april 2012 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan

Nadere informatie

3947 CS Langbroek F +31 (0) 343 56 50 81 RBS rekeningnr 41.97.88.573. Postbus 11 info@aalberts.nl BTW-nr NL008712207B01

3947 CS Langbroek F +31 (0) 343 56 50 81 RBS rekeningnr 41.97.88.573. Postbus 11 info@aalberts.nl BTW-nr NL008712207B01 Notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 21 april 2011 om 14.00 uur in Okura Hotel, Ferdinand

Nadere informatie

1 Brief van de CEO 6. 2 Belangrijkste ontwikkelingen in 2008 8

1 Brief van de CEO 6. 2 Belangrijkste ontwikkelingen in 2008 8 Jaarverslag Inhoud 1 Brief van de CEO 6 2 Belangrijkste ontwikkelingen in 2008 8 3 Over Qurius 9 3.1 Profiel 9 3.2 Missie en visie 10 3.3 Strategie 11 3.4 Kernactiviteiten 13 3.5 Meerjarenoverzicht 14

Nadere informatie

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, J.H. Menkveld en P.B. Ernsting.

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, J.H. Menkveld en P.B. Ernsting. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V. GEHOUDEN OP DONDERDAG 26 APRIL 2012 OM 14.30 UUR TEN KANTORE VAN BATAVUS B.V. TE HEERENVEEN. Aanwezige aandeelhouders: Zie de

Nadere informatie

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007 Voorzitter: H. Bodt Algemeen Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007 Onderstaande notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

Vervolgens wijst hij als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen.

Vervolgens wijst hij als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen. NOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ICT Automatisering N.V., gehouden op woensdag 21 mei 2014 om 10.00 uur in Novotel Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 150, Rotterdam

Nadere informatie

Notulen van de AVA gehouden op 28 april 2011

Notulen van de AVA gehouden op 28 april 2011 Notulen van het verhandelde in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, gehouden op donderdag 28 april 2011 om 14.00 uur in het hoofdkantoor, Het Overloon

Nadere informatie

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. GEHOUDEN OP 3 MEI 2013 TE AMSTERDAM Aanvang van de vergadering: 14.00 uur Voorzitter:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 16 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER 2006

INHOUDSOPGAVE 16 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 INHOUDSOPGAVE 05 Algemene gegevens 06 Financiële kerngegevens 07 Profiel 10 Gegevens raad van commissarissen

Nadere informatie

Notulen AvA PostNL N.V. 24 april 2012 1

Notulen AvA PostNL N.V. 24 april 2012 1 Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders PostNL N.V. ( PostNL of de Vennootschap ) gehouden op 24 april 2012 om 14.00 uur in Hotel NH te Den Haag 1 Notulen van de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Notulen. 1. Opening en mededelingen.

Notulen. 1. Opening en mededelingen. Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van, gevestigd te Bunnik, hierna ook de vennootschap, gehouden op maandag 9 mei 2005 om 15.00 uur in NH Barbizon Palace Hotel, Prins Hendrikkade

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V., gehouden op 23 april 2004 in het Hilton Hotel te Amsterdam

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V., gehouden op 23 april 2004 in het Hilton Hotel te Amsterdam Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V., gehouden op 23 april 2004 in het Hilton Hotel te Amsterdam Aanwezig: de heer J.D. Bax de heer drs. B. Vos mevrouw drs. N. Kroes de heer

Nadere informatie