PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ 2 8 MEI Dat. ontv.: Routing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ 2 8 MEI 2013. Dat. ontv.: Routing"

Transcriptie

1 Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ Dat. 2 8 MEI 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax overijssel.nl nl R. ibo Zwolle Il lichtingen bij I.G.A.M. Kalkhoven tl! efoon Onderwerp: Concessieovereenkomst ADT-consortium Reggeborgh Invest BV/Aviapartner Datum Kenmerk 2013/ Pagina 1 Toezending aan Provinciale Staten met oogmerk: [X] ter informatie Bijlagen I. Bestuursverslag ADT d.d. 26 mei 2013 (te raadplegen via II. Beoordeling Kwalificatie d.d. 23 april 2013 (te raadplegen via III. Tenderboardtoets op de RFQ d.d. 13 mei 2013 (te raadplegen via IV. Nederlandse toelichting op de concessieovereenkomst d.d. 23 mei 2013 (te raadplegen via V. Concessieovereenkomst d.d. 27 mei 2013 (GEHEIM) (voor Statenleden te raadplegen bij de griffie) VI. Notitie Tenderboard inzake Rapportage nadere invulling/aanpassingen d.d. 19 april 2013 (te raadplegen via VII. Aanvullende Notitie Tenderboard inzake juiste verwerking rapportage in de concessieovereenkomst d.d. 23 mei 2013 (te raadplegen via VIII. Duurzaamheidsplan Reggeborgh Invest BV d.d. 16 mei 2013 (te raadplegen via nl/sisl IX. Werkgelegenheidsplan Reggeborgh Invest BV d.d. 16 mei 2013 (te raadplegen via X. Businessplan Reggeborgh Invest BV d.d. 16 mei 2013 (GEHEIM en voor Statenleden te raadplegen bij de griffie) XI. Beoordelingsrapportage plannen exploitant d.d. 22 mei 2013 (te raadplegen via XII. Brief ministerie van I&M d.d. 23 mei 2013 (te raadplegen via Inleiding en leeswijzer In dit voorstel wordt eerst de voorgeschiedenis van de Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. en met name de rol en betekenis van de luchthaven zelf daarbinnen weergegeven. Gestart wordt vanaf 2003, het moment dat de sluiting van de militaire luchthaven werd aangekondigd. Daarna wordt een korte schets gegeven van de periode vanaf de start van de aanbesteding tot 3 december 2012, het moment waarop bleek dat er geen biedingen waren binnen gekomen. Dan wordt ingegaan op de overeenkomst met het consortium van de Reggeborgh Groep en Aviapartner die binnenkort zal worden getekend. Datum verzending 28. MEI 2013 provincie verijssel

2 Concessieovereenkomst ADT-consortium Reggeborgh Invest BV/Aviapartner In de brief van 26 mei jl. laat het Algemeen Bestuur ADT weten dat zij over de concessieovereenkomst voor de ontwikkeling en exploitatie van Luchthaven Twente en het bedrijventerrein overeenstemming hebben bereikt met het consortium Reggeborgh Invest B.V. en Aviapartner Holding NV. Daarbij wordt ingegaan of er in juridische zin sprake is van wezenlijke wijzigingen, omdat het van belang is dat er geen (nieuwe) plicht ontstaat tot het doorlopen van een openbare aanbestedingsprocedure. De aanpassingen en nadere invullingen in de concessieovereenkomst ten opzichte van de conceptovereenkomst, waarvan de condities vorig jaar aan uw Staten zijn voorgelegd zijn, zijn in dat licht beoordeeld. De conclusie van ADT, getoetst door de Tenderboard, is dat de aanpassingen ieder voor zich en gezamenlijk niet leiden tot een wezenlijke wijziging van de voorwaarden waaronder de concessie op de markt is gezet bij de start van de aanbesteding. ADT is dan ook niet verplicht om tot een nieuwe aanbesteding van de aangepaste concessieovereenkomst over te gaan. Een advies van de Tenderboard bevestigt het oordeel van ADT. Dit advies is bijgevoegd (bijlage III). Het College hecht veel waarde aan het oordeel van de experts in de Tenderboard. Datum Kenmerk 2013/ Pagina 2 In het Bestuursverslag Concessieovereenkomst Luchthaven Twente dat door het Algemeen Bestuur bij de brief van 26 mei 2013 is aangeboden (bijlage I), wordt uitgebreid ingegaan op de hierboven genoemde onderwerpen. Vervolgens worden de aanpassingen en nadere invullingen inhoudelijk beoordeeld in het licht van de gestelde inhoudelijke kaders. De conclusie van ADT is dat de concessieovereenkomst ook binnen deze kaders blijft. Tevens wordt ingegaan op de in raad en Staten gemaakte afspraken over de periode van de aanbesteding. Daarbij wordt verwezen naar een aangenomen amendement in de gemeenteraad van Enschede en de brief van ons College aan uw Staten van 3 april 2012 (PS/2012/256) is aangegeven dat er uiterlijk in 2014 een exploitant moet zijn. In diverse besprekingen in uw Staten is aan de orde geweest dat er eind 2014 gevlogen moet kunnen worden, met andere woorden dat alle publiekrechtelijke trajecten dan onherroepelijk zijn afgerond. Wederom is de conclusie van ADT dat er binnen de kaders gebleven is. Het College onderschrijft deze conclusies. Alles samenvattend komt het College tot de conclusie dat de concessieovereenkomst past binnen de door Provinciale Staten vastgestelde kaders en GS hiermee voldaan hebben aan de opdracht een exploitant te vinden voor ontwikkeling en exploitatie van de Luchthaven Twente en gerelateerd bedrijventerrein. Ons College ziet daarom geen aanleiding nadere besluitvorming aan uw Staten voor te leggen. De gemeenteraad van Enschede zal wel een voorstel van het College van B&W ontvangen omdat zij voor hun bijdrage aan PPM Oost (zie hieronder) wel dekking moeten vragen aan de raad. Ons College zal haar deel hiervan via een reguliere subsidie (prestatie 5.3.1) toekennen conform de bevoegdheid die zij daarvoor hebben. Het College biedt u aan over de concessieovereenkomst een (besloten) technische briefing te organiseren. 1. Voorgeschiedenis Sluiting militaire luchtmachtbasis Sinds 2007 werken de gemeente Enschede, de provincie Overijssel en het Rijk samen aan de Gebiedontwikkeling Luchthaven Twente e.o.

3 Concessieovereenkomst ADT-consortium Reggeborgh Invest BV/Aviapartner De aanleiding was de op 23 juni 2003 aangekondigde sluiting van de militaire luchtmachtbasis en het daarmee gepaard gaande verlies van ongeveer 1100 directe en ongeveer 1700 indirecte arbeidsplaatsen in de omgeving. Door de sluiting verviel een belangrijke randvoorwaarde voor het civiel medegebruik van de luchthaven. Als reactie op de aangekondigde sluiting is een onderzoek van de gemeente Enschede en het regionale bedrijfsleven door ACM/DHV uitgevoerd naar de levensvatbaarheid van een civiele doorstart van de luchthaven. De conclusie was dat een doorstart mogelijk is, ook na sluiting van de militaire vliegbasis. Datum Kenmerk 2013/ Pagina 3 De gemeente Enschede hecht sterk aan de luchthaven als belangrijke vestigingsfactor voor het bedrijfsleven als impuls voor de werkgelegenheid. De gemeenteraad van Enschede besluit dan ook op 20 december 2004 tot een doorstart van een commercieel civiele luchthaven in combinatie met zakelijk en recreatief luchtverkeer. Begin 2005 gaan de provincie Overijssel en de gemeenten Oldenzaal en Hengelo onder voorwaarden akkoord met de doorstart. Daarna volgt een periode van onderhandelen met het Rijk over de overname van het terrein, maar die onderhandelingen leiden niet tot een resultaat. In 2007 komt een advies van de commissie MER over de richtlijnen voor de MER-studie. In dat advies staat dat er ook een variant zonder luchtvaartactiviteiten moet worden onderzocht. Samenwerking in VTM Vanaf dat moment werken de gemeente Enschede, de provincie Overijssel en het Rijk samen in een gezamenlijke projectorganisatie, de Vliegwiel Twente Maatschappij i.o. (VTM). Die samenwerking wordt in 2009 vastgelegd in een tweetal bestuursovereenkomsten, te weten de "Bestuursovereenkomst Gebiedsontwikkeling Vliegveld Twente" d.d. 16 november 2009 tussen Gemeente, Rijk en Provincie en de Bestuursovereenkomst d.d. 6 november 2009 tussen Gemeente en Provincie. De opdracht aan VTM is niet het realiseren van een luchthaven, maar het op gang brengen van een vliegwiel voor een economisch sterker en duurzamer Twente. Een vliegveld is geen doel, maar een middel, met name voor het creëren van werkgelegenheid. Van model tot vlekkenplan Er worden vier modellen door VTM ontwikkeld, twee zonder en twee met een vliegveld. Daarnaast wordt er door een groot aantal maatschappelijke organisaties een vijfde model gemaakt, een model zonder vliegveld dat het aanwezige landschap benut en een care & cure programma heeft. Een belangrijk onderdeel van alle varianten is het realiseren van nieuwe natuur in de vorm van Ecologische Hoofdstructuur (EHS), met als belangrijkste drager het groenblauwe casco. De vijf modellen worden uitgewerkt naar zogenaamde vlekkenplannen en worden tegen elkaar afgewogen in een multicriteria-analyse. In die analyse worden milieu- en duurzaamheidseffecten voor 40% meegewogen, de financiële prestaties voor 20% en de economische effecten voor 40%. Twee vlekkenplannen komen als beste uit de analyse. Dat zijn vlekkenplan A, dat gebaseerd is op het vijfde model en vlekkenplan B dat gebaseerd is op een compacte luchthaven in het groen. VTM presenteert in juni 2008 het rapport "Een Vliegwiel voor Twente". In dat rapport is de afweging onderbouwd. Voorgesteld wordt deze twee vlekkenplannen uit te werken tot twee structuurvisies. In het najaar van 2008 stemmen Provinciale Staten, gemeenteraad en het Ministerieel Opdrachtgeversoverleg (MOB) van het Rijk in met het voorstel. Structuurvisies In juli 2009 brengt VTM een vervolgrapport uit genaamd "Structuurvisies gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.". In dat rapport zijn beide vlekkenplannen uitgewerkt tot structuurvisies. Wederom in een multicriteria-analyse worden beide structuurvisies tegen elkaar afgewogen op hun bijdrage aan economie, duurzaamheid en financiën.

4 Concessieovereenkomst ADT-consortium Reggeborgh Invest BV/Aviapartner VTM adviseert op basis van die analyse te kiezen voor Structuurvisie B. B&W van Enschede, GS van Overijssel en het MOB spreken daarop (in afwachting van resultaten van de inspraak) een voorlopige voorkeur uit voor de realisering van Structuurvisie B: een compacte burgerluchthaven met ruimte voor ontwikkeling van bedrijvigheid, met een omvangrijk programma voor natuurontwikkeling en aangevuld met een beperkt woningbouwprogramma. Overweging daarbij is dat als structuurvisie A en structuurvisie B met elkaar worden vergeleken, structuurvisie A beter scoort op milieu en structuurvisie B substantieel beter scoort op economie, met name op het door Ecorys berekende aantal arbeidsplaatsen. Op het gebied van duurzaamheid scoren beide plannen goed. De compacte luchthaven in het groen en de daarbij voorziene ontwikkelingsmogelijkheden wordt op grond van de uitkomsten van de kosten batenanalyse als het beste plan gezien. Datum Kenmerk 2013/ Pagina 4 Kabinet en Enschede kiezen voor structuurvisie B Na het inspraakproces spreekt het kabinet zich op 11 december 2009 definitief uit voor structuurvisie B. In een brief aan de Kamer beschrijft het kabinet de betrokkenheid van het Rijk bij het project, de wens tot permanente openstelling en de rol van luchthaven Twente als luchthaven van nationale betekenis. Op 14 december 2009 spreekt ook de gemeenteraad van Enschede zich uit voor deze structuurvisie. Provinciale visie Provinciale Staten verwerpt op 17 december 2009 het voorstel van GS om te kiezen voor Structuurvisie B. Na een politiek proces komt Provinciale Staten op 16 juni 2010 met een eigen structuurvisie, de "Ruimtelijke Visie Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o.". Deze visie gaat ook uit van een burgerluchthaven en is een uitwerking van de provinciale Omgevingsvisie. Ze bevat veel bekende punten die aansluiten bij de gemeentelijke structuurvisie van december Nieuw is de versnelde aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in het zuidelijk deel van het gebied - en daarmee een snellere verplaatsing van de luchthavenontwikkeling naar de noordkant - en een aangepaste leisurefunctie, namelijk op Twentse schaal Oprichting Area Development Twente (ADT) Op 1 december 2010 wordt de Gemeenschappelijke Regeling Area Development Twente (ADT) opgericht, tussen de gemeente Enschede en de provincie. De grond wordt gekocht van het Rijk en het Rijk houdt op basis van de Bestuursovereenkomst nog enkele verplichtingen in het kader van de samenwerking maar neemt niet langer deel aan de gebiedsontwikkeling. Deze verplichtingen hebben betrekking op besluiten ten behoeve van de toekomstige luchthavenontwikkeling. Het Rijk heeft zoals gezegd in de Luchtvaartnota aangegeven voorstander te zijn van de ontwikkeling van de luchthaven Twente, als luchthaven van nationale betekenis. Ontwikkelingsplan In 2011 is duidelijk geworden dat de financiële en economische crisis een veelomvattend feit geworden was en wat de ernst en de diepte van deze crisis zijn, waarbij er ook vanuit gegaan kon worden dat deze crisis wel enige tijd zal duren. Deze crisis heeft met name een effect op de in de structuurvisies benoemde woningbouw en bedrijvenlocaties. ADT krijgt medio 2011 de opdracht een ontwikkelingsplan te maken, met name gericht op die woningbouwprogramma's en bedrijvenlocaties en die uit te voeren binnen de in de structuurvisies vastgestelde kaders. Dit leidt begin 2012 tot het vaststellen van het Ontwikkelingsplan. Dit plan heeft geen effect op de plannen met betrekking tot de luchthaven.

5 Concessieovereenkomst ADT-consortium Reggeborgh Invest BV/Aviapartner Datum 2. Aanbesteding luchthaven Kadernota aanbesteding luchthaven De ruimtelijke en programmatische kaders uit de beide structuurvisies zijn leidend. Er is gekozen voor een aanbesteding van de ontwikkeling, de realisatie, de exploitatie en het beheer van de luchthaven met platformgebonden activiteiten en het bedrijventerrein waarop luchthavengerelateerde bedrijvigheid kan komen. Raad en Staten hebben in februari 2011 de Kadernota aanbesteding luchthaven Twente (datum Kadernota 25 januari 2011) vastgesteld. In deze nota zijn de kaders en ambities weergegeven die door ADT in acht genomen moeten worden bij het doorlopen van de aanbestedingsprocedure. Die kaders zijn omgezet in eisen en voorwaarden waaraan de exploitant en de bieding worden getoetst. Pre-kwalificatie fase Vervolgens start de pre-kwalificatiefase, op basis van de Request for Qualification van 4 april 2011 (RFQ), waarin de kwalificatie-eisen uit de Kadernota nader zijn gespecificeerd. De RFQ is in april 2011 (vertrouwelijk) voorgelegd aan raad en Staten. In de pre-kwalificatiefase hebben zich 19 partijen laten registreren. Uit de 19 kwalificeren zich vervolgens drie (consortia van) grote internationaal opererende partijen voor de aanbesteding van Luchthaven Twente, namelijk het consortium Egis - Imtech, Ictas en de Schiphol Group. Kenmerk Bij de kwalificatie is geoordeeld op: 2013/ voldoende eigen vermogen; pagina bewezen en voldoende ervaring in het exploiteren van luchthavens en; 5 bewezen en voldoende ervaring in het ontwikkelen van een bedrijventerrein. De uitgangspunten uit de Kadernota zijn verwerkt in eisen en voorwaarden waaraan de potentiële exploitant moet voldoen in de vorm van een concept concessieovereenkomst en een concept Request for Proposal (RFP). De concept concessieovereenkomst en de concept RFP zijn in november 2011 een eerste keer in Raad en Staten besproken. Daarna is de consultatiefase gestart. ADT heeft overleggen gevoerd met de drie gekwalificeerde partijen. In deze overleggen is gesproken over de voorwaarden in de conceptaanbestedingsstukken en de ideeën voor de luchthaven. In april 2012 zijn de aanbestedingsstukken door raad en Staten vastgesteld. Tenderboard Om de kwaliteit van de aanbesteding en de te sluiten concessieovereenkomst te waarborgen is in mei 2011 een Tenderboard ingesteld op basis van de vastgestelde Kadernota aanbesteding luchthaven, De samenstelling was: drs. Del Canho, prof. Mr JM.Hebly, en drs. Ing. C, Maas. De heer Hebly is op 30 januari jl gestopt en op 18 maart opgevolgd door prof. mr Van der Meent. De Tenderboard heeft in de afgelopen periode een second opinion gegeven op zowel het RFP (aanbestedingsdocument + concept concessieovereenkomst), de belangrijkste wijzigingen in de voorliggende concessieovereenkomst (niet de totale overeenkomst, zie hierna), de kwalificatie van het consortium en ook op meer algemene vragen die aan de orde zijn geweest tijdens de aanbestedingsprocedure. Op verzoek van de gemeenteraad en uw Staten hebben zij in een eerder stadium vragen beantwoord en zo een toelichting gegeven ten behoeve van de bespreking van de verschillende aanbestedingsdocumenten.

6 Concessieovereenkomst ADT-consortium Reggeborgh Invest BV/Aviapartner Betrokkenheid van het Rijk Het Rijk is op verschillende wijzen betrokken bij de aanbesteding van luchthaven Twente. Het ministerie van I&M adviseert ADT inzake de aanbestedingsprocedure en is verantwoordelijk voor het slaan van het Luchthavenbesluit. Het ministerie van BZK is betrokken bij de melding in het kader van de staatssteuntoets bij de Europese Commissie. Met deze ministeries is en wordt ambtelijk en bestuurlijk intensief overleg gepleegd door ADT. Periodiek vindt op bestuurlijk niveau een overleg plaats tussen het bestuur van ADT en het ministerie van I&M over de aanbesteding van de luchthaven Twente. Daarnaast is het ministerie van EZ betrokken bij de bijdrage van PPM Oost (zie verderop). De wijze waarop dit vorm krijgt is onderwerp van nadere uitwerking. Datum Kenmerk 2013/ Pagina 6 Biedingenfase Op 1 augustus 2012 start de biedingenfase, op basis van de RFP en de concessieovereenkomst (beide d.d. 1 augustus 2012). Deze fase sloot op 3 december Op 4 december 2012 hebben wij u laten weten dat er binnen de biedingenfase van de aanbesteding geen biedingen zijn aangeboden door de geprekwalificeerde partijen (PS/2012/1067). In onze brief d.d. 12 februari 2013 (PS/2013/138) is ingegaan op de vraag waarom er geen biedingen zijn ontvangen. 3. Gesprekken met de Reggeborgh Groep, start onderhandse fase Start Kort na 3 december 2012 is er contact geweest tussen de Reggeborgh Groep uit Rijssen en ADT. Bij brief van 21 januari 2013 (PS/2013/42) hebben wij u daarover geïnformeerd. In die brief is tevens aangegeven dat er met de Reggeborgh Groep een aantal verkennende gesprekken heeft plaatsgevonden om informatie uit te wisselen over de mogelijkheden van de ontwikkeling en exploitatie van de luchthaven binnen de gestelde politieke en juridische kaders, alsmede de staatssteunregels van de EU. Daarbij is tevens aan de Reggeborgh Groep aangegeven dat partijen met wie ADT dit onderhandse traject doorloopt, ook moeten voldoen aan de kwalificatiecriteria die in de aanbesteding zijn gesteld (RFQ). Op 12 februari 2013 is een intentieverklaring getekend tussen ADT en Reggeborgh waarin het verloop en de voorwaarden van het traject nader zijn vastgelegd. Nieuwe fase, zelfde aanbesteding Door middel van onze brieven d.d. 12 februari 2013 (PS/2013/138) en d.d. 1 maart 2013 (PS/2013/211) bent u verder geïnformeerd over de voortgang van de aanbesteding. In deze brieven is aangegeven dat met de afronding van de biedingenfase de aanbesteding nog niet is beëindigd. In onze brief van 21 januari (PS/2013/42) hebben wij aangegeven dat ADT de mogelijkheid heeft om de aanbesteding te vervolgen met een onderhandse fase. Indien er geen biedingen zijn ingediend, geeft het communautaire aanbestedingsrecht de aanbestedende dienst de mogelijkheid om het aanbestedingsproces te vervolgen met een volgende fase: die van onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking. In deze fase kan één op één met een derde worden gesproken over het doen van een aanbieding, waarbij er geen sprake mag zijn van wezenlijke wijzigingen. ADT maakt gebruik van deze mogelijkheid. Kwalificatie Reggeborgh en Aviapartner Op 28 maart 2013 meldt de Reggeborgh Groep aan ADT dat zij een intentieovereenkomst hebben gesloten met Aviapartner uit Brussel. Zij gaan samen het consortium vormen waarmee ADT de concessieovereenkomst zal tekenen. Wij hebben u dat laten weten (PS/2013/294). Gezamenlijk voldoen deze twee partijen aan de eisen zoals gesteld in de Kadernota en uitgewerkt in de RFQ (zie brief d.d. 14 mei 2013; PS/2013/432). De Tenderboard heeft het oordeel van ADT bevestigd in haar advies d.d. 13 mei Dit advies is aan u als bijlage bij onze brief d.d. 14 mei 2013 toegezonden (PS/2013/432). i...

7 Concessieovereenkomst ADT-consortium Reggeborgh Invest BV/Aviapartner Wij hebben daarbij ook aan u meegedeeld dat de weg van intentieovereenkomst naar concessieovereenkomst langer heeft geduurd dan eerder voorzien. In de afgelopen periode is gesproken over veel onderdelen in de concessieovereenkomst. Dit was nodig omdat de Reggeborgh Groep zich - in tegenstelling tot de eerder gekwalificeerde partijen - pas vanaf januari dit jaar heeft kunnen verdiepen in de concessieovereenkomst. De concessieovereenkomst is een complex geheel, wat zijn oorzaak vindt in de unieke aanbesteding van een nieuwe luchthaven, in een langjarige concessie. Uiteraard zijn er ook onderhandelingen gevoerd over onderdelen uit de concessieovereenkomst tussen ADT en de Reggeborgh Groep, wat zeker ook niet uit te sluiten zou zijn geweest indien een van de eerder gekwalificeerde partijen zou hebben ingeschreven. In zijn vergadering van 24 mei 2013 heeft het Algemeen Bestuur van ADT vastgesteld dat de concessieovereenkomst kan worden gesloten. In de brief van 26 mei 2013 heeft het Algemeen Bestuur van ADT het onderhandelingsresultaat aan ons aangeboden met het verzoek Provinciale Staten hiervan in kennis te stellen. Wij stellen u hierbij in kennis van het onderhandelingsresultaat als basis voor de te ondertekenen concessieovereenkomst tussen ADT en het consortium. Ondertekening van de concessieovereenkomst is begin juni voorzien. Datum Kenmerk 2013/ Pagina 7 4. Concessieovereenkomst (CO) De resultaten van de onderhandse fase van de aanbesteding hebben geleid tot aanpassingen in de oorspronkelijke overeenkomst. In het Bestuursverslag zijn de belangrijkste gespreksonderwerpen en aanpassingen opgenomen. Het gaat om de volgende afspraken: 1. 30/70 verhouding Eigen vermogen 2. Vervreemindig binnen 10 jaar 3. Beëindigingsregelingen 4. Eindwaardevergoeding 5. Autorisatie contracten 6. Duurzaamheidseisen 7. Kosten verkeersleiding 8. Bijdrage voorbereidingskosten als contract niet in werking treedt 9. Variabele concessievergoeding. Geen wezenlijke wijzigingen In het onderhandse traject is het van belang dat er geen (nieuwe) plicht ontstaat tot het doorlopen van een openbare aanbestedingsprocedure. Zo'n plicht ontstaat als er sprake is van een wezenlijke wijziging van de voorwaarden van de concessie ten opzichte van de oorspronkelijke voorwaarden. ADT heeft daarom de uit de gesprekken met de Reggeborgh Groep en Aviapartner gekomen nadere invulling en aanpassing van de concept concessieovereenkomst beoordeeld op de vraag of deze zijn te kwalificeren als wezenlijke wijzigingen. ADT heeft geconcludeerd dat de aanpassingen ieder voor zich en gezamenlijk niet leiden tot een wezenlijke wijziging van de voorwaarden waaronder de concessie op de markt is gezet bij de start van de aanbesteding. In het bijgevoegde Bestuursverslag wordt hierop nader ingegaan. Toets Tenderboard De Tenderboard adviseert ADT over verschillende aspecten in het proces van de aanbesteding, zoals hiervoor al is aangegeven. Zij toetst de producten van ADT en brengt daarover aanbevelingen of adviezen uit.

8 Concessieovereenkomst ADT-consortium Reggeborgh Invest BV/Aviapartner In deze fase van de aanbesteding richt de vraagstelling van ADT zich op het punt of ADT op een juiste wijze tot de conclusie is gekomen dat er met de nadere invulling en aanpassingen geen sprake is van een wezenlijke wijziging van het concessiecontract. De Tenderboard toetst dus het werk van ADT. In één van haar adviezen geeft de Tenderboard aan dat zij geen volledige toetsing op het contract uit voert. Daar is geen aanleiding voor omdat er immers een conceptconcessieovereenkomst als basis lag en het nu gaat om de daarin aangebrachte aanpassingen. Datum Kenmerk 2013/ Pagina 8 Voor een nadere onderbouwing wordt verwezen naar de rapportage van de Tenderboard 'nadere invulling/aanpassingen concessieovereenkomst' d.d. 19 april 2013 (bijlage VI). De beoordeling door ADT is getoetst door de Tenderboard. De Tenderboard oordeelt daarbij dat ADT het juiste aanbestedingsrechtelijke kader heeft toegepast en dat zij op basis daarvan in redelijkheid tot de conclusie heeft kunnen komen dat de aanpassingen ieder voor zich en gezamenlijk niet kwalificeren als wezenlijke wijziging. ADT heeft de voorgenomen nadere invulling/aanpassingen doorgevoerd in de concept concessieovereenkomst. De verwerking van de voorgenomen nadere invulling/aanpassingen in het eindconcept van de concessieovereenkomst is eveneens getoetst door de Tenderboard in een aanvullend advies d.d. 23 mei 2013 (bijlage VII). In het Bestuursverslag wordt hierover uitgebreid gerapporteerd. De Tenderboard concludeert dat de wijze van verwerking in de lijn is met hetgeen is opgenomen in de rapportage "nadere invulling/aanpassingen van de concessieovereenkomst" en kan ook hiervan in redelijkheid concluderen dat de aanpassingen ieder voor zich en gezamenlijk niet zijn te kwalificeren als wezenlijke wijzigingen. Hierbij geeft de Tenderboard aan dat hiervoor nog wel een aantal punten moeten worden aangepast in de overeenkomst. Dat is inmiddels gebeurd. Beoordeling op grond van inhoudelijke kaders Naast de beoordeling in juridische, aanbestedingsrechtelijke zin is het onderhandelingsresultaat ook beoordeeld op grond van inhoudelijke kaders. De Structuurvisie van de gemeente en de Ruimtelijke Visie Gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o. van de provincie zijn primair leidend voor het aanbestedingsproces. De concessieovereenkomst past binnen deze kaders. Bij de bespreking van deze beleidsstukken in raad en Staten zijn verschillende moties en amendementen aangenomen. In de Kadernota is aangegeven hoe hiermee wordt omgegaan in de aanbesteding van de luchthaven (inclusief luchthavengerelateerd bedrijventerrein). Hieronder worden deze moties en amendementen behandeld door aan te geven hoe deze zijn verwerkt in de aanbestedingsstukken (Request for Qualification, Request for Proposal en concept concessieovereenkomst uit de consultatiefase) en de wijze waarop deze terugkomen in de concessieovereenkomst met het consortium van de Reggeborgh Groep en Aviapartner. Deze zijn ook in het Bestuursverslag terug te vinden. De gegadigde exploitant dient te beschikken over een zodanige expertise, middelen en conduite/reputatie, dat continuïteit van de exploitatie in redelijkheid gewaarborgd is. Deze eisen zijn vastgelegd in de Kadernota en de Request for Qualification (RFQ). De Reggeborgh Groep voldoet, tezamen met Aviapartner, aan de kwalificatie-eisen uit de Kadernota en de RFQ. 'fts t...,

9 Concessieovereenkomst ADT-consortium Reggeborgh Invest BV/Aviapartner Datum Kenmerk 2013/ Pagina 9 Vanuit provincie en gemeente mag geen financiële bijdrage aan de exploitatie van de luchthaven worden verleend. In de CO is geborgd dat de bijdrage van de gemeente en provincie alleen ten gunste komt van investeringen in infrastructuur en opstallen. Dit geldt zowel voor de 16,2 min als voor de via de Direct Agreement te verlenen garantie (garantstelling op 80% van de lening bij beëindiging van de CO). Vanuit ADT, gemeente noch provincie wordt er een bijdrage verleend aan de exploitatie. Een overzicht van de financiële structuur is hieronder en in het Bestuursverslag opgenomen. De afspraak met ADT is dat de provincie en de gemeente pas betalen aan ADT (niet rechtstreeks aan het consortium) wanneer ADT de rekeningen overlegd heeft en die aan de afspraken hierover is getoetst. Er moet worden bevorderd dat de luchthaven zich permanent duurzaam ontwikkelt om zich het predicaat 'groenste luchthaven van West-Europa' aan te kunnen meten. De luchthaven dient zo duurzaam mogelijk te worden ingericht en te worden geëxploiteerd. Het begrip duurzaamheid dient als criterium te worden opgenomen bij de aanbesteding van de luchthaven. De duurzaamheidseisen zijn in de CO vastgelegd. Wat betreft de uitvoering van de duurzaamheidseisen heeft een aanpassing in de CO plaatsgevonden. Achtergrond van de aanpassing is dat het voldoen aan de duurzaamheidseisen de gezonde exploitatie van de luchthaven niet in de weg mag staan. Door deze aanpassing kan de exploitant enige tijd respijt krijgen van het behalen van een duurzaamheidseis. Hij wordt niet ontslagen van die plicht. Deze respijtregeling geldt niet voor de eisen die in de eerste drie jaar behaald moeten worden. De uitwerking van de ambities is vastgelegd in het duurzaamheidsplan. Dit plan is onderdeel van de concessieovereenkomst. De ontwikkeling van de luchthaven en het bedrijventerrein dient evenwichtig en parallel plaats te vinden (geen luchthaven, dan ook geen ontwikkeling van een bedrijventerrein en vice versa). Provinciale Staten heeft de motie- Karssen/Reesink/Futselaar (23 november 2011) aangenomen met betrekking tot hernieuwbare energie. De inhoud van deze motie is verwerkt in annex 24 bij de concept concessieovereenkomst. De volgende doelen voor hernieuwbare energie moeten minimaal gehaald worden: Binnen 3 jaar 20% Binnen 5 jaar 50% Binnen 10 jaar 100% De ontwikkelingsmogelijkheden zijn nader vastgelegd in het (conceptbestemmingsplan en worden mede bepaald door het beeldkwaliteitsplan. Er is een plicht opgenomen om de First Construction Works gedurende de eerste jaren te realiseren. De mate van werkgelegenheid op de korte en langere termijn dient onderdeel uit te maken van de beoordelingscriteria. In de RFP is de eis tot opstellen van een werkgelegenheidsplan voorgeschreven. De ambities zijn door de Reggeborgh Groep uitgewerkt in het werkgelegenheidsplan. Dit plan is onderdeel van de concessieovereenkomst. De openingstijden zijn beperkt van 6 uur 's ochtends tot 23 uur 's avonds. Dit is het uitgangspunt bij de aanvraag voor het LHB. De Reggeborgh Groep conformeert zich hieraan. Respect voor de zondagsrust dient bij de aanbesteding een rol te spelen. In de CO is een verbod op opstijg- en landingslessen op zondag opgenomen. Verder heeft de Reggeborgh Groep dit thema nader uitgewerkt in het duurzaamheidsplan. Dit plan is onderdeel van de concessieovereenkomst. s*

10 Concessieovereenkomst ADT-consortium Reggeborgh Invest BV/Aviapartner Verkoop of overdracht van de ondergrond van het luchthaventerrein aan marktpartijen is niet wenselijk. Kern van de concessieovereenkomst is dat het luchthaventerrein in erfpacht wordt uitgegeven voor een periode van 49 jaar. Datum Kenmerk 2013/ Pagina 10 Termijn gesteld aan de aanbestedingsperiode Zowel in de gemeenteraad van Enschede als in uw Staten is gesproken over een einddatum van de aanbestedingsperiode. Het ging daarbij om een termijn waarbinnen zicht moet zijn op de exploitatie. De gemeenteraad van Enschede heeft in een amendement bij de vaststelling van de structuurvisie uitgesproken dat na de aanbesteding en tenminste binnen een termijn van circa 5 jaar vanaf heden (december 2009) wordt beoordeeld of de ontwikkeling van variant B leidt tot daadwerkelijk uitvoerbare en exploitabele mogelijkheden voor het luchthavengebied. In een brief van ons College aan uw Staten van 3 april 2012 (PS/2012/256) is aangegeven dat er uiterlijk in 2014 een exploitant moet zijn. In diverse besprekingen in uw Staten is aan de orde geweest dat er eind 2014 gevlogen moet kunnen worden, met andere woorden dat alle publiekrechtelijke trajecten dan onherroepelijk zijn afgerond. ADT geeft aan dat, met het sluiten van deze concessieovereenkomst en het starten van de meldingsprocedure bij de Europese Commissie, deze planning nog steeds haalbaar is. Uiteraard is ADT hierbij mede afhankelijk van de snelheid van besluitvorming door de EC. Luchthavenbesluit Na het sluiten van de concessieovereenkomst tussen ADT en de toekomstige exploitant kan een aanvraag voor een Luchthavenbesluit worden ingediend. Binnenkort vindt hierover overleg plaats met het ministerie van I&M om de onderliggende documenten (MER, economische onderbouwing, vliegroutes) te toetsen. Nadat de aanvraag is ingediend, wordt een ontwerpluchthavenbesluit opgesteld. Er wordt op dit moment gekeken waar mogelijk versnelling kan worden bereikt in de procedure om te komen tot een luchthavenbesluit. Beoordeling plannen ADT beoordeelt de bieding. Dat is ondermeer in een brief aan uw Staten (PS/2012/256) medegedeeld. In die brief staat dat de beoordeling wordt uitgevoerd door het aanbestedingsteam van ADT, aangevuld met deskundigen op het terrein van duurzaamheid, werkgelegenheid en financieel/economisch expertise. Genoemde beoordeling heeft plaats gevonden door het aanbestedingsteam van ADT op de drie door de Reggeborgh Groep en Aviapartner ingediende plannen. In het Bestuurverslag wordt hiervan verslag gedaan. Het duurzaamheidsplan van de Reggeborgh Groep is beoordeeld aan de hand van de eisen uit de Concessieovereenkomst (Annex 24 bij de CO) en de ambities uit de RFP biedingenfase (Annex V bij de CO). De conclusie is dat de Reggeborgh Groep getuigt van ervaring op de verschillende onderwerpen. De Reggeborgh Groep geeft inhoudelijke invulling aan de eisen uit de concessieovereenkomst. Positief is dat de Reggeborgh Groep niet alleen invulling geeft aan de eisen uit de concessieovereenkomst, maar ook aan de wensen uit de RFP (zie bijlage VIII). Het 'Employmentplan Twente Airport' (bijlage IX) van de Reggeborgh Groep is beoordeeld op de criteria uit Annex IV van de Request for Proposal (RFP) biedingenfase. Het werkgelegenheidsplan van de Reggeborgh Groep komt uit op een totaal aantal geraamde fte, als gevolg van de exploitatie van de luchthaven Twente, in het 15 e jaar van de exploitatie (2030) tussen de fte (low case scenario) en fte (high case scenario). De geraamde werkgelegenheid in de bouwfase van de luchthaven wordt geraamd op 190 'employment years' (in NL: arbeidsjaren). Dit betreft zowel de luchthaven als het bedrijventerrein.

11 Concessieovereenkomst ADT-consortium Reggeborgh Invest BV/Aviapartner Hiermee sluit de door de Reggeborgh Groep becijferde werkgelegenheid aan bij de eerdere aannames en voldoet de raming van de Reggeborgh Groep aan de verwachtingen. De Reggeborgh Groep heeft een financieel plan voor de hele concessieduur opgesteld als onderdeel van het Businessplan (bijlage X Geheim). ADT heeft dit plan gevalideerd aan de hand van de (geheime) referentie luchthavenexploitatie en geconcludeerd dat het businessplan en financieringsplan realistisch en haalbaar zijn. De Reggeborgh Groep gaat er vanuit dat er vanaf 2016 commerciële lijnvluchten plaatsvinden en komt voor 2025 uit op een geraamd aantal passagiers van ruim en voor 2035 op ruim 1,1 miljoen. Datum Kenmerk 2013/ Pagina 11 Variabele concessievergoeding Gekwalificeerde partijen konden in hun bieding extra punten verdienen door een variabele concessievergoeding aan te bieden. De verwachting as dat bij meerdere gekwalificeerde partijen er op dit punt concurrentie zou ontstaan. Nu er sprake is van één bieder was de verwachting dat er geen variabele concessievergoeding geboden zou worden. De Reggeborgh Groep heeft dit toch gedaan en is bereid vanaf afhankelijk van het rendement en op basis van een bedrag per passagier - ADT bovenop de vaste concessievergoeding, een variabele concessievergoeding te betalen. Als voorbeeld: wanneer er sprake is van voldoende rendement en een passagiersaantal van circa in 2025 dan ontvangt ADT euro aan variabele concessievergoeding (NCW ) bovenop de 5 ton aan vaste vergoeding per jaar. 5. Specifieke punten PPM Oost Er zijn contacten gelegd tussen de Reggeborgh Groep en het ministerie van Economische Zaken om de mogelijkheden van een bijdrage via PPM Oost in de vorm van participatie ter bevordering van de werkgelegenheid te onderzoeken. PPM Oost moet een SPV oprichten specifiek voor dit doel. Deze SPV wordt dan mede-aandeelhouder in het consortium. Het ministerie van EZ is bereid - mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan - via PPM Oost 2,5 miljoen te participeren in de luchthavenondememing. Daarbij geldt de eis dat de regio (provincie Overijssel en/of gemeente Enschede) eveneens 2,5 miljoen bijdragen aan de bevordering van de werkgelegenheid via PPM Oost. De private partijen - onder gelijke voorwaarden als de publieke partijen - brengen tenminste 14 miljoen inbrengen (risico consortium). De aanvraag die het consortium bij PPM Oost zal doen zal op dezelfde wijze behandeld worden als andere aanvragen van ondernemers. Het oprichten van een SPV hiervoor is ook een reguliere optie die vaker wordt toegepast. Doel van deze SPV van PPM Oost is enkel risicodragende financiering van de ontwikkeling en realisatie van de Luchthaven Twente op onderdelen die het meest effect opleveren voor de werkgelegenheid. Financierders van deze SPV (EZ, gemeente en provincie) geven hun deel van het geld door middel van een eenmalige bijdrage, in het geval van de provincie in de vorm van een subsidie. PPM Oost gaat ervan uit dat de 5 min wordt verstrekt als eenmalige bijdrage met een terugbetalingsverplichting, indien de SPV uit de investering revenuen ontvangt. Het ministerie van Economische Zaken participeert in dit project vanwege de (op termijn) te verwachten positieve regio-overstijgende effecten voor de directe en indirecte werkgelegenheid op en rond de luchthaven en de economische structuurversterking van Twente, die de instandhouding van een civiele luchthaven tot gevolg heeft. f.--

12 Concessieovereenkomst ADT-consortium Reggeborgh Invest BV/Aviapartner Datum Kenmerk 2013/ Pagina 12 Daarbij zal - als aanvullende voorwaarde vanuit de provincie - specifieke aandacht zijn voor een bijdrage aan het versterken en verankeren van innovatieve high tech bedrijvigheid. De bijdrage van het Rijk is afhankelijk van een aantal voorwaarden: een positieve beschikking van de Europese Commissie op het punt van staatsteun; geen sprake van wezenlijke wijzigingen in de concessieovereenkomst; een succesvolle afronding van de aanbesteding door middel van een Financial Close; het beschikken over een solide business case, die een levensvatbare en voldoende rendabele exploitatie van de luchthaven op een plausibele wijze aantoont; het hebben van een onherroepelijk Luchthavenbesluit; behandeling in de Tweede Kamer; geen sprake van (schijn van mogelijke) belangenverstrengeling rond de private aandeelhouders (i.e. het verstrekken van opdrachten die de exploitatiemaatschappij van de luchthaven doet aan aan de private ondernemers gelieerde bedrijven moet door onafhankelijke derden worden getoetst); bescherming van de belangen van de publieke minderheidsaandeelhouders. Een en ander moet nog nader uitgewerkt worden. Dat geldt ook nog voor de exacte vorm. Het tot stand brengen van de door PPM Oost op te richten SPV en deze vullen met 5 min euro is voorwaardelijk voor het definitief maken van de gunning. De reden dat PPM Oost dit niet uit haar eigen fonds kan financieren is gelegen in het feit dat daarmee de provincie Gelderland (als aandeelhouder in PPM Oost) dan mee risico draagt (voor het EZ-deel) voor een luchthaven waar zij verder buiten staan. Ons College is bereid het door het Rijk aan haar gevraagde bijdrage tot een maximum van 1,25 min euro door middel van een eenmalige subsidie aan PPM Oost ter beschikking te stellen, er van uitgaande dat de gemeente eenzelfde bedrag op zich neemt. Gelet op het oogmerk van de subsidie, zullen wij deze subsidie verlenen in het kader van de uitvoering van de investeringsprestatie bij kerntaak 5, het uitvoeringsprogramma gericht op de high tech sector in Twente (prestatie 5.3.1). Het College sluit zich aan bij de voorwaarden die het Rijk stelt aan het geven van deze subsidie en zal bij de nadere uitwerking van de overige subsidievoorwaarden onder andere opnemen dat indien de SPV van PPM Oost haar investering terugverdient, de provincie het verstrekte subsidiebedrag van PPM Oost terugkrijgt. Het College concludeert dat er door de provincie op deze wijze geen bijdrage wordt geleverd aan de exploitatie van de luchthaven. Dit maakt ook geen onderdel uit van de afspraken tussen ADT en het consortium. Daarmee is voldaan aan de motie Welten-Weijnen. Toelichting PPM Oost constructie Na ondertekening zoekt de Exploitatie BV (SPV van het consortium) extra financiers door middel van aandelenverkoop van het aandelenpakket van de Reggeborgh Groep. Daarvoor doet het consortium een verzoek aan - onder andere - PPM Oost. Die richt hiervoor een SPV op, met enkel het doel deel te nemen in de SPV van het consortium. PPM Oost stopt 5 min euro in deze SPV, afkomstig van EZ (2,5 min euro), provincie (1,25 min euro) en gemeente (1,25 min euro). Daarmee worden aandelen gekocht en wordt een participatieovereenkomst gesloten tussen beide SPV's. In die overeenkomst kan van alles geregeld worden, zoals bescherming minderheidsaandeel tegen verlies, wijze van terugontvangen van het gestorte geld etc. Het zal in dit geval altijd gaan om een minderheidsaandeel. Het consortium kan ook aandelen verkopen aan andere ondernemers om aan het benodigde private deel van het vermogen te komen. fes

13 Concessieovereenkomst ADT-consortium Reggeborgh Invest BV/Aviapartner Kosten van de luchtverkeersleiding In de Luchtvaartnota is het beleid ten aanzien van luchtverkeersleiding opgenomen. Het Rijk is bezig met de vormgeving van een nieuw en evenwichtiger heffingenbeleid, dat voor alle gecontroleerde Nederlandse luchthavens zal gaan gelden voor de periode na 2014 en waarbij ook andere partijen dan luchtruimgebruikers verantwoordelijk kunnen worden voor de financiering van luchtverkeersdienstverlening. Het doel is het hebben van een meer robuust heffingenbeleid waarbij sprake is van onder andere een level playing field tussen luchthavens. Belangrijk uitgangspunt is de doelstelling kostendekkendheid van de geleverde dienstverlening per luchthaven. Ook wordt hierbij bezien of moet worden overgegaan op een systeem van lokatiegewijze kostendekking, waarbij de exploitant verantwoordelijk wordt voor de financiering van kostendekkende luchtverkeersleiding. Datum Kenmerk 2013/ Pagina 13 Het Rijk heeft in de Luchtvaartnota aangegeven voorstander te zijn van de ontwikkeling van de luchthaven Twente, mits daarvoor een marktpartij gevonden kan worden. Gelet op het bovenstaande is het Rijk bereid om een bijdrage te verstrekken ten behoeve van de kosten van de exploitatie van luchtverkeersleiding. Dit in het kader van de ontwikkeling van de luchthaven Twente naar volledige kostendekkendheid. Dit beleid is conform bovenstaand opgenomen doel ook van toepassing op de andere luchthavens van nationale betekenis en zal op korte termijn nader worden geconcretiseerd. Met dit voorstel wordt luchthaven Twente op een vergelijkbare manier behandeld als de andere luchthavens van nationale betekenis. De afspraken die het met het ministerie van I&M zijn gemaakt ziet er op enkele onderdelen als volgt uit: De luchthaven Twente wordt, wat betreft de financiering van luchtverkeersleiding, niet opgenomen in de One Group of Airports (OGA). De luchthaven zal worden opgenomen in een afzonderlijke heffingenzone, waarin tijdelijk het geldende OGA-tarief van kracht zal zijn. Omdat voor de luchthaven Twente sprake zal zijn van een opstartfase en er in deze fase - gezien het aantal verwachte vluchten - nog geen sprake kan zijn van volledige kostendekkendheid van luchtverkeersleiding, is het Rijk onder voorwaarden bereid om voor de eerste vijf jaar na start van de daadwerkelijke verlening van luchtverkeersleiding de tekorten op de exploitatie van luchtverkeersdienstverlening af te dekken, tot een totaalbedrag van 4,6 miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op (1) de raming van de kosten voor luchtverkeersleiding van jaarlijks 1,4 miljoen in de eerste vijf jaar na start van de exploitatie, (2) opbrengsten op basis van de business case van de toekomstige exploitant en (3) het tarief voor luchtverkeersleiding, dat voor luchthaven Twente zal gelden (gelijk aan het geldende OGA-tarief). De exacte afspraken staan beschreven in een brief van de minister van I&M aan ADT d.d. 23 mei jl. Daarin staat ook de eerder genoemde bijdrage van het ministerie van EZ opgenomen. Deze brief is als bijlage toegevoegd (bijlage XII). Ook zijn de afspraken opgenomen in het Bestuursverslag. De bijdragen van het Rijk zoals hierboven opgesomd (I&M en EZ) staan los van de eerder toegezegde bedragen genoemd in de Bestuursovereenkomst uit De komende periode zal ADT, samen met de exploitant en het ministerie van I&M, nadere afspraken maken over de luchtverkeersdienstverlener. Op basis van de luchtvaartwetgeving moet de luchtverkeersdienstverlener op de luchthaven Twente door de Minister van Infrastructuur en Milieu worden aangewezen.

14 Concessieovereenkomst ADT-consortium Reggeborgh Invest BV/Aviapartner Datum Kenmerk 2013/ Pagina 14 Geheimhouding De concessieovereenkomst ligt, vanwege de geheimhouding ter inzage bij de griffie. De geheimhouding is op 24 mei 2013 opgelegd door het Algemeen Bestuur van ADT ingevolge artikel 23 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en met inachtneming van de artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. Deze geheimhouding komt uit dezelfde argumentatie voort als de geheimhouding die destijds aan de concept concessieovereenkomst is opgelegd. Wij hebben deze geheimhouding overgenomen en verzoeken u dit op basis van artikel 25 van de Provinciewet (artikel 10 Wet Openbaarheid bestuur) te bekrachtigen. Deze geheimhouding zal, vanwege de bedrijfsgevoelige informatie die ook relevant kan zijn bij een volgende aanbesteding (bijvoorbeeld na afloop concessieperiode), niet op enig moment opgeheven worden. Net als bij de concept concessieovereenkomst begrijpen wij dat u hierover in de openbaarheid uw standpunt wilt kunnen geven. In het bijgevoegde openbare Bestuursverslag van ADT zijn de wijzigingen opgenomen ten opzichte van de concept concessieovereenkomst. Tevens is een Nederlandse toelichting bijgevoegd (bijlage IV). Ook wordt voor twee bijlagen bij de concessieovereenkomst een uitzondering op de opgelegde geheimhouding gemaakt, namelijk het duurzaamheidsplan en het werkgelegenheidsplan. Op deze wijze wordt u in gelegenheid gesteld in de openbaarheid over belangrijke onderdelen van de concessieovereenkomst te spreken. Ook is de beoordeling van ADT over de plannen van het consortium openbaar. Onder geheimhouding worden derhalve aan u ter kennis gebracht (ter inzage bij de griffie): Concessieovereenkomst met annexen (Engelstalig) Inhoudelijke beoordeling businessplan Goedkeuring en ondertekening concessieovereenkomst Het Algemeen Bestuur is bevoegd ten aanzien van de goedkeuring van het onderhandelingsresultaat en de tekst van de overeenkomst. Dit volgt uit artikel 8 van de GR, waar is bepaald dat alle bevoegdheden die niet aan een ander orgaan zijn opgedragen, toekomen aan het Algemeen Bestuur. De uitvoering van dit besluit - wat inhoud het overgaan tot voorlopige gunning - berust bij de directeur. De besturen van de deelnemers hebben geen formeel-juridisch goedkeuringsrecht ten aanzien van de concessieovereenkomst. Dit is de reden dat wij u dit ter kennisneming sturen. De voorzitter is bevoegd de overeenkomst te ondertekenen, op basis van artikel 14 van de GR waarin staat dat de voorzitter ADT in en buiten rechte vertegenwoordigt. Op basis van artikel 1 van het mandaatbesluit is, zoals hier boven aangegeven, de directeur bevoegd als uitvoerder van het AB-besluit. Deze ondertekening zal begin juni plaatsvinden. 6. Planning Ondertekening concessieovereenkomst en periode van opschortende voorwaarden Ondertekening van de concessieovereenkomst vindt plaats na het debat in de raad (waar ook een financieringsbesluit gevraagd wordt) en het kennis brengen aan uw Staten. Na ondertekening volgt een periode waarin ADT en de Reggeborgh Groep uitvoering dienen te geven aan de opschortende voorwaarden uit de overeenkomst. Aan de publieke kant betreft dat onder andere de staatssteuntoets door de Europese Commissie, het onherroepelijk worden van het Luchthavenbesluit en het onherroepelijk worden van de bestemmingsplannen. De Reggeborgh Groep heeft in deze periode van opschortende voorwaarden de gelegenheid onder andere de plannen nader uit te werken en de financiering van het project te regelen.

15 Concessieovereenkomst ADT-consortium Reggeborgh Invest BV/Aviapartner Staatssteuntoets De toets op staatssteun wordt via het ministerie van BZK hervat nadat op 13 mei overeenstemming is bereikt met de Reggeborgh Groep over de te sluiten concessieovereenkomst. Voor de toetsing is het niet van belang of de concessieovereenkomst daadwerkelijk getekend is. Immers, de Europese Commissie toetst of de bijdrage van de overheid marktconform is en daarmee conform de Europese Richtlijnen inzake staatssteun. De termijn waarop de Europese Commissie uitspraak doet is afhankelijk van het aantal vragenronden (telkens een periode van 2 maanden). Verwacht wordt dat een uitspraak van de Europese Commissie in september 2013 mogelijk is. Datum Kenmerk 2013/ Pagina 15 Aanvraag luchthavenbesluit en procedure luchthavenbesluit Het Dagelijks Bestuur van ADT vraagt voor de zomer het Luchthavenbesluit aan bij het ministerie van I&M. De stukken ter onderbouwing van de aanvraag zijn gereed (m.e.r., economische onderbouwing, vliegroutes). De businesscase van de Reggeborgh Groep vormt onderdeel van de aanvraag van het Luchthavenbesluit. Tegelijkertijd met het Luchthavenbesluit wordt een vrijstelling aangevraagd voor gebruik van de luchthaven voor general aviation, vanaf het moment dat de militaire aanwijzing vervalt in november Hiermee wordt het juridisch mogelijk gemaakt dat de bestaande gebruikers voorlopig kunnen blijven vliegen vanaf luchthaven Twente. Het ministerie van I&M zal het Luchthavenbesluit ter inzage leggen nadat de Europese Commissie de staatssteunmelding heeft getoetst. De Minister van I&M kan volgens planning in maart 2014 het Luchthavenbesluit slaan, waarna een periode van 6 weken (beroepstermijn) en 6 maanden (termijn waarbinnen de Raad van State uitspraak doet) ingaat alvorens het Luchthavenbesluit onherroepelijk is. Bestemmingsplan Het bestemmingsplan luchthaven volgt de planning van het Luchthavenbesluit. Indien alle bovengenoemde trajecten tijdig kunnen worden doorlopen, is het publiekrechterlijk mogelijk eind 2014 te kunnen vliegen. Hiervoor is ADT mede afhankelijk van derden. In onderstaand schema is de planning op hoofdlijnen weergegeven. Tijdschema o Melding Europese Commissie inzake staatssteuntoets o Ondertekening concessieovereenkomst o Aanvraag Luchthavenbesluit o Verwacht moment van uitspraak staatssteuntoets o Ter inzage ontwerp Luchthavenbesluit o Ter inzage ontwerp bestemmingsplan luchthaven o Vaststelling Luchthavenbesluit o Vaststelling bestemmingsplan luchthaven o Luchthavenbesluit onherroepelijk o Bestemmingsplan luchthaven onherroepelijk o Inwerkingtreding concessieovereenkomst eind mei 2013 Ie helft juni 2013 Ie helft juni 2013 september 2013 september 2013 september 2013 eerste kwartaal 2014 eerste kwartaal 2014 vierde kwartaal 2014 vierde kwartaal 2014 vierde kwartaal Financiën De financiële structuur aan de private en aan de publieke kant De financiële structuur, zoals besproken in raad en Staten en zoals voorgelegd aan de Europese Commissie, blijft grotendeels ongewijzigd. Hierna zijn de hoofdlijnen hiervan aangegeven. De totale investeringen in de ontwikkeling van Luchthaven Twente bedragen ca. 60,2 miljoen euro. De financiering daarvan ziet er als volgt uit: Vit

16 Concessieovereenkomst ADT-consortium Reggeborgh Invest BV/Aviapartner Datum 19 miljoen euro eigen vermogen (via de Reggeborgh Groep en andere investeerders). 16,2 miljoen euro aan bijdragen van ADT (te bekostigen door gemeente, provincie en Rijk) om infrastructurele voorzieningen te realiseren als een verkeerstoren, terminal, en infrastructuur. Hiervoor wordt een staatssteunmelding aan de Europese Commissie gedaan. De SPV (het consortium) leent op de markt 25 miljoen euro waarvan: o Op basis van de RFP en de concept concessieovereenkomst (d.d. 1 augustus 2012) max. 20 miljoen euro onder borgstelling door ADT. Via de Direct Agreement verleent ADT een borgstelling aan de SPV voor maximaal 80% van het uistaande bedrag aan lening (maximaal ca. 20 miljoen) voor de realisatie van de luchthaveninfrastructuur. De lening wordt aldus bij tussentijdse beëindiging van de concessieovereenkomst voor het niet afgeloste deel overgenomen door ADT. De borgstelling van ADT is gebonden is aan de richtsnoer van de Europese Commissie: ADT mag daarom voor maximaal 80% van de lening garant staan en ontvangt daarvoor een markconforme premie van de exploitant. o De resterende 5 miljoen euro wordt geleend door de SPV onder marktcondities zonder dat daarvoor vanuit ADT een borgstelling geldt Kenmerk Los van de relatie tussen ADT en het consortium is er door het consortium commitment 2013/ gevraagd aan private ondernemers en het ministerie van Economische Zaken. Deze laatste is pagina zoals gezegd bereid gevonden via PPM Oost - een participatiemaatschappij gericht op 16 werkgelegenheidsinitatieven - 5 min euro te investeren. De afspraken die hierop betrekking hebben maken geen onderdeel uit van de concessieovereenkomst tussen ADT en RBG. Om die reden zijn ze ook niet opgesomd in het overzicht van bespreekpunten tussen ADT en de RBG en hierboven. De bijdrage van 5 miljoen euro via een door PPM Oost op te richten SPV is onderdeel van de 19 miljoen euro die de Reggeborgh Groep inbrengt. ADT blijft eigenaar van de grond. Na einde van de looptijd van de concessie (na 49 jaar) neemt ADT de financieringsovereenkomsten over van de SPV in zoverre deze door ADT vooraf zijn goedgekeurd. Van het deel van deze financieringsovereenkomsten dat met eigen middelen is gefinancierd, vergoed ADT de boekwaarde minus het niet afgeschreven deel van de lening. Financiële effecten De volgende effecten treden op: 1. De gekapitaliseerde vaste concessievergoeding komt later waardoor een rentenadeel optreedt in de grondexploitatie. Dit heeft een negatief effect op de grondexploitatie van 0,82 min. NCW ADT dient in verband met de garantstelling op de leningen een premium door te belasten aan de exploitant om aan de voorwaarden van de Europese Commissie te voldoen. Deze premium leidt tot een voordeel voor de grondexploitatie van ADT van 1,47 miljoen op NCW In eerdere grondexploitaties en ook in de grondexploitatie 2013 was aangenomen dat de door ADT aangekochte parkeergronden (besloten tot actieve verwerving in om zelfrealisatie te voorkomen) worden geleverd aan de exploitant voor de prijs die ADT er voor betaald heeft inclusief rente over de periode dat ADT de gronden in eigendom heeft (of middels een verkoop of middels een erfpachtconstructie). In de regeling zou ADT die gronden in eigendom verwerven en toevoegen aan het erfpachtrecht van de exploitant op het moment dat de exploitant het verzocht. De exploitant diende dan aan ADT een lening te verstrekken ter hoogte van de kosten die ADT maakte vanwege de verwerving (koopsom en bijkomende kosten) van deze gronden.

17 Concessieovereenkomst ADT-consortium Reggeborgh Invest BV/Aviapartner Hiermee heeft vanaf 2011 een discrepantie bestaan tussen de regeling die was opgenomen in het concessiecontract en de grondexploitatie. Dit leidt tot een negatief effect op de grondexploitatie van 0,91 miljoen NCW Een aantal werken worden anders uitgevoerd bijvoorbeeld middels het principe werk met werk maken. Bovengenoemde activiteiten kunnen budgetneutraal gerealiseerd worden door ADT in de grondexploitatie. Conclusie: het totaal aan effecten leidt tot een verslechtering van het resultaat van de grondexploitatie van 0,24 min. Bij de reguliere herziening zullen verbeteringen worden gezocht om het totaal resultaat niet te laten verslechteren. Risico's ADT heeft in haar grondexploitatie 2013 een risicoanalyse opgenomen waarvoor een risicovoorziening is getroffen bij de aandeelhouders van ADT van 9,8 min NCW Ten tijde van de risicoreservering (tegelijk met de afboeking van de historische plankosten) ging het hierbij nog om een bedrag van 10,9 min euro. Datum Kenmerk 2013/ Pagina 17 O Voor de contractrisico's met de luchthavenexploij3jkjjynde^!yflqrp '"*?w ï yv met de kans dat de luchthavenexploitant fafffiet gaat binnen 8 jaar en Aj^J. dejening met de garantstelling over moet nemen van de exploitant. De aanpassingen in de concessieovereenkomst zijn geen aanleiding om de risicovoorziening voor, contractrisico's aan te passen omdat de garantstelling nagenoeg gelijk is als in de oorspronkelijke concessieovereenkomst en het totale investeringsvolume ook nagenoeg gelijk is. Volgens het beleid weerstandsvermogen van de gejijgejatg.^ Enschede hoeven de andere risico's (tekortkomingen door ADT door "political event" en "forse^tnajeur 8 )-, mét meegenomen te worden in de kwantificering ten behoeve van het weerstandsvermogen.," *> "Ü:,ï*, 's Een aanpassing in de overeenkomst die invloed heeft op de risicovoorziening is dat ADT ,- meebetaalt aan de voorbereidingskosten die de exploitant maakt in de periode vóór de effective date, in het geval dat het contract door omstandigheden buiten de schuld van de exploitant niet in werking treedt. Dit is een negatief risico. In de business case van de Reggeborgh Groep zit een variabele vergoeding vanaf 2025 met een gekapitaliseerde waarde van NCW bij circa passagiers. Dit kan leiden tot een positief risico. Conclusie: Per saldo ontstaat er een verbetering van het risico. De risicovoorziening zal hier begin 2014 op aangepast worden. Dekking subsidieverlening aan PPM Oost De dekking van de provinciale bijdrage van 1,25 min euro aan PPM Oost wordt gevonden in de begrotingspost Uitvoeren programma High Tech Twente (prestatie in de begroting 2013, onderdeel van Kracht van Overijssel, waarvoor in 2013 een bedrag van 16,5 min euro beschikbaar is). Het versterken van de regio-overstijgende effecten voor de directe en indirecte werkgelegenheid op en rond de luchthaven en de economische structuurversterking van Twente, die de instandhouding van een civiele luchthaven tot gevolg heeft, zijn daarbij de belangrijkste argumenten om dit budget hiervoor in te zetten. Daarbij moet specifieke aandacht zijn voor een bijdrage aan het versterken en verankeren van innovatieve high tech bedrijvigheid. 1--

18 Concessieovereenkomst ADT-consortium Reggeborgh Invest BV/Aviapartner 8. Conclusie Het College komt, op basis van bovenstaande, tot de conclusie dat de concessieovereenkomst past binnen de door Provinciale Staten vastgestelde kaders en dat zij hiermee voldaan heeft aan de opdracht een exploitant te vinden voor de is ontwikkeling en exploitatie van de Luchthaven Twente en bijbehorend bedrijventerrein en waarbij de exploitant van luchthaven Twente kan vliegen voor eind Wanneer de concessieovereenkomst getekend wordt, wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de Twentse economie. Gedeputeerde Staten van Overijssel, Datum Kenmerk 2013/ Pagina 18 voorzitter, ^smfoe&quu-^ secretaris,?* *.-.

19 Bijlage I: Best uursverslag ADT d.d. 26 mei 2013

20 Bestuursverslag Aan Van Onderwerp : Colleges provincie Overijssel en gemeente Enschede : Algemeen Bestuur ADT : Concessieovereenkomst Luchthaven Twente Datum : 26 mei 2013 Inleiding Area Development Twente (ADT) heeft de opdracht om het gebied van de voormalige luchtmachtbasis Twente te ontwikkelen. Met als doel een vliegwiel te zijn voor een economisch sterker en duurzamer Twente. Het meest kenmerkende onderdeel van deze herontwikkeling is een nieuwe Luchthaven met een bijbehorend bedrijventerrein. Wij hebben de aanbesteding van de Luchthaven en het bedrijventerrein nu succesvol afgerond. ADT en het consortium Reggeborgh Invest B.V. (hierna te noemen: Reggeborgh ) en Aviapartner Holding N.V (hierna te noemen: Aviapartner) zijn het eens over de concessieovereenkomst waarmee het consortium voor 49 jaar het recht krijgt op de ontwikkeling en exploitatie daarvan. Dit consortium, met Reggeborgh als leading partner, is krachtig en solide en voldoet aan de eisen en voorwaarden uit de Request for Qualification. Wij hebben u daarover bericht in onze brief van 8 mei jl. ADT en het consortium gaan voortvarend (verder) aan de slag met de noodzakelijke voorbereidingen om tot realisatie van de Luchthaven te komen. Het is in het belang van de economie en de werkgelegenheid van Twente zo spoedig als mogelijk tot een werkende luchthaven te komen. Inhoud In deze notitie beschrijven wij het proces en de resultaten van de onderhandse fase in de aanbesteding. Die betreft een concessie voor de ontwikkeling en exploitatie van Luchthaven Twente en het bijbehorende bedrijventerrein. Dit proces is in de loop van december 2012 op gang gekomen. Vanaf eind januari j.l. heeft ADT, na enkele voorafgaande oriënterende gesprekken, onderhandelingen met Reggeborgh gevoerd over de aanbesteding van deze concessie. Op 11 februari 2013 heeft ADT een Intentieovereenkomst met Reggeborgh gesloten om tot de concessieovereenkomst te komen. En nu hebben wij een eindresultaat bereikt met het consortium over de te sluiten concessieovereenkomst. Hierover willen wij u met dit bestuursverslag informeren. Achtereenvolgens komen de volgende zaken aan de orde:

Reactienota Zienswijzen Structuurvisies gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o.

Reactienota Zienswijzen Structuurvisies gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o. N O VEMBER 2009 Reactienota Zienswijzen Structuurvisies gebiedsontwikkeling luchthaven Twente e.o. STRUCTUURVISIES GEBIEDSONTWIKKELING LUCHTHAVEN TWENTE e.o. REACTIENOTA ZIENSWIJZEN November 2009 GEMEENTE

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 18 november 2008 Ons kenmerk VenW/DGLM/2008-1793 Onderwerp Beantwoording kamervragen (kenmerk:

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 8 december 2009 2009/0191348 dhr. M.A.C. Potze, telefoon 038 499 75 66 e-mail mac.potze@overijssel.nl

Nadere informatie

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen in verband met de implementatie van de toekomststrategie van Essent N.V. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage Aan de leden van de gemeenteraad Achtkarspelen Afdeling : SL Behandeld door : mw. R. Schievink-de Boer Telefoonnummer : 14 0511 E-mail : gemeente@achtkarspelen.nl Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr

Nadere informatie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden,

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/146

Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 11.02.2014 2014/0011981 A.J. van der Knaap T 038 499 89 99 M A.vd.Knaap@overijssel.nl Aan Provinciale Staten Onderwerp Voorgenomen verkoop

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

ADVIES AAN HET COLLEGE

ADVIES AAN HET COLLEGE ADVIES AAN HET COLLEGE Datum 9 december 2011 Opsteller Jorritsma, Haaije Portefeuillehouder Buwalda, Lykele Akkoord afdelingshoofd Akkoord diensthoofd O N D E R W E R P: Businessplan Nieuw Thialf V O O

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/816

Statenvoorstel nr. PS/2014/816 Statenvoorstel nr. PS/2014/816 Oprichting Breedbandfonds Overijssel BV / n.a.v. de commissie RE 24 september gewijzigde versie Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 2 september 2014 2014/0273425 dhr. C.J.

Nadere informatie

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding Discussienotitie verkoop aandelen Essent 1. Inleiding Tegen de achtergrond van de op handen zijnde splitsing van Essent NV in een apart netwerkbedrijf (ENEXIS) en een apart productie- en leveringsbedrijf

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 789 Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Breedband Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 juni 2012 2012/0146724 dhr. R v Arkel, telefoon 06 516 16 463 e-mail RG.v.Arkel@overijssel.nl mw. A Bronsema, telefoon 038 499

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid,

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid, De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. datum 15 januari 2007 behandeld door Griffier ons kenmerk -- doorkiesnummer 078-6418322 faxnummer 078-6418316 onderwerp Uitnodiging voor de openbare raadsvergadering

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingplan ten behoeve van een nieuwe grote Zeesluis in IJmuiden Augustus 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: PIP Bommelerwaard Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit Over de inhoud van

Nadere informatie

Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer. 7 juli 2011

Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer. 7 juli 2011 Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer 7 juli 2011 Participatie is een belangrijk onderdeel van het Windplan Wieringermeer. In de Structuurvisie Windplan Wieringermeer valt participatie onder

Nadere informatie