Nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek"

Transcriptie

1 Nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek Economische betekenis & ontwikkelingskansen Oktober 2011

2 Economische betekenis en ontwikkelingskansen nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek Eindrapport OPGESTELD IN OPDRACHT VAN: Kamer van Koophandel Amsterdam OPGESTELD DOOR: VOOR INFORMATIE: Decisio BV Adres: Valkenburgerstraat ND Amsterdam Telefoon: Fax: Website:

3 TITEL RAPPORT: Economische betekenis en ontwikkelingskansen nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek STATUS RAPPORT: Eindrapport DATUM: 27 oktober 2011 OPDRACHTGEVER: Kamer van Koophandel Amsterdam, Martijn Jonker PROJECTTEAM DECISIO: Jaap Broer John Pertijs

4 Inhoud Samenvatting en concrete aanbevelingen ii S.1 Samenvatting... ii S.2 Concrete aanbevelingen en actiepunten... v 1 Inleiding 1 2 Nautische bedrijvigheid afgebakend Nautische bedrijvigheid afgebakend Onderbouwing van de definitie/afbakening Het Nederlands maritiem cluster in (inter)nationaal perspectief Het Nederlands maritiem cluster De nautische bedrijvigheid in cijfers Trends en ontwikkelingen De Zaanstreek en de Metropoolregio Amsterdam Structuur nautische bedrijvigheid Zaanstreek Economische betekenis nautische bedrijvigheid Zaanstreek Omvang nautische bedrijvigheid in de Metropoolregio Amsterdam Wel of geen nautisch cluster in de Zaanstreek SWOT-analyse en actiepunten Kansen en bedreigingen Nederlands maritiem cluster SWOT-analyse Zaanstreek Bijlage 1: Literatuuroverzicht 26 Bijlage 2: Gesprekspartners en deelnemers expertbijeenkomst 27 Bijlage 3: Vragenlijst enquête 29 Betekenis en kansen nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek eindrapportage i

5 Samenvatting en concrete aanbevelingen S.1 Samenvatting Probleemstelling en insteek onderzoek De Kamer van Koophandel Amsterdam, de Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder (BIA) en het Zaanse Ondernemers Netwerk (ZON) hebben het voortouw genomen de betekenis, kansen en ontwikkelingsmogelijkheden van de nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek te onderzoeken. Het beoogde eindresultaat is dat de betrokken gemeenten en het bedrijfsleven de nautische bedrijvigheid als kans zien voor de Zaanse economie en zich inzetten om de concurrentiepositie en vestigingsvoorwaarden van deze bedrijven te verbeteren. Het onderzoek is van start gegaan met een aantal verkennende interviews en deskresearch. Vervolgens is verder gegaan met het bestuderen van de belangrijkste (inter)nationale trends en ontwikkelingen op nautisch gebied, interviews, een enquête en een SWOT-analyse. De resultaten van het onderzoek zijn in een expertbijeenkomst voorgelegd aan de aanwezige vertegenwoordigers van de nautische sector in de Zaanstreek, branchevertegenwoordigers, KvK en de gemeente Zaanstad. De input vanuit de expertbijeenkomst is in de eindrapportage verwerkt. Definitie en afbakening nautische bedrijvigheid Voor de definitie en afbakening van de nautische bedrijvigheid is uitgegaan van de maakindustrie (jacht- en scheepswerven) met daaromheen de waterrecreatiesector, toeleveranciers, nautische specialisten en nautische groot- en detailhandel (zie figuur S.1). Op deze wijze is aansluiting gevonden met de aard van de Zaanse nautische sector en de kansen die er liggen, landelijke studies en de huidige strategie van de Kamer van Koophandel om de maakindustrie in de Metropoolregio Amsterdam te bevorderen. Betekenis en kansen nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek eindrapportage ii

6 Figuur S.1 Afbakening nautische bedrijvigheid Zaanstreek Waterrecreatiesector Jachthavens Zeilevents/charters Verhuur/verkoop jachten en sloepen Toeleveranciers Installateurs Timmerbedrijven Zeilmakerijen Transport Kabelleveranciers Jacht- en scheepswerven (incl. reparatie, onderhoud en stalling) Nautische handel Groothandel Detailhandel Nautische specialisten Ontwerpers/adviseurs Jachtmakelaars Berging en inspectie Technische infrastructuur Bron: Decisio Trends en ontwikkelingen en (inter)nationale betekenis nationaal maritiem cluster De nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek is onderdeel van het Nederlandse maritiem cluster. De omzet van dit cluster bedroeg in ,3 miljard euro en bood werkgelegenheid aan circa werkzame personen. Ingezoomd op de nautische bedrijvigheid (dus exclusief de beroepsen binnenvaart, marine, havens, waterbouw, offshore en visserij) bedroeg de omzet in ,8 miljard euro en de werkgelegenheid circa werkzame personen. Aan een periode van aanzienlijke groei is eind 2008 een eind gekomen. Het cluster kenmerkt zich momenteel vooral door een overcapaciteit in de scheepsvaart (zowel binnen- als zeevaart), vraaguitval in de jachtbouw, een groeiende internationale concurrentie en tegelijkertijd op de lange termijn een groeiend tekort aan gekwalificeerd personeel. Economische betekenis nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek en MRA De nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek telt 114 vestigingen die een nautisch gerelateerde omzet van circa 98 miljoen euro per jaar genereren (zie figuur S.2). De toegevoegde waarde bedraagt 37 miljoen euro en het aantal werkzame personen op nautisch gebied bedraagt circa 500. Op Metropoolregio niveau zijn personen werkzaam en wordt een omzet van 931 miljoen euro gerealiseerd. Hoewel op lokaal niveau qua omvang niet echt van een nautisch cluster kan worden gesproken, is er wel sprake van een concentratie van nautische bedrijvigheid die onderdeel uitmaakt van een groot en economisch belangrijk nationaal maritiem cluster. Betekenis en kansen nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek eindrapportage iii

7 Figuur S.2 Nautische bedrijvigheid Zaanstreek geclusterd per categorie Bron: Decisio m.b.v. BatchGeo.com en Google.com (2011) SWOT-analyse: Nederland Het Nederlands maritiem cluster zal de komende jaren vooral te maken krijgen met de volgende kansen en bedreigingen: Tabel S.1 Externe kansen en bedreigingen nautisch cluster Nederland Externe kansen Toenemende samenwerking bouwers en toeleveranciers op het gebied van innovatie en export Toenemende vraag naar waterrecreatie en groeimogelijkheden binnenvaart Focus op nieuwe klanten buiten traditionele markten Internationalisering: outsourcing en schaalvergroting Externe bedreigingen Toenemende wereldwijde concurrentie, ook in de niches Cyclische karakter sector en naweeën effecten economische crisis Groeiend tekort personeel Toenemende strijd om beperkte ruimte op en aan het water SWOT-analyse: Zaanstreek Voor de nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek zijn de volgende sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen geformuleerd: Betekenis en kansen nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek eindrapportage iv

8 Tabel S.2 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen nautische bedrijvigheid Zaanstreek Sterktes Ligging en bereikbaarheid regio aan open en diep vaarwater (dichtbij Amsterdam en Schiphol) Onderdeel omvangrijk Nederlands maritiem cluster Kennis en vakmanschap MRA is populaire regio voor toerisme en (water)recreatie Externe kansen Aansluiting vinden bij MRA (en bundeling krachten ondernemers, kennisinstituten, branchevertegenwoordigers, KvK en overheden) Beleidsaandacht provincie Noord-Holland Marktkansen (zoals de komst van de HISWA naar Amsterdam-Noord, de groeiende refit-industrie en het Ruslandjaar-2013) Opleidingsinitiatieven zoals Tetrix en leerwerkprogramma s Zwaktes Ontbrekend regionaal leiderschap Profilering en acquisitie Ontbreken specifieke regionale beroepsopleidingen Kleinschaligheid (beperkt schaalvoordelen, winstmarge en investeringsmogelijkheden) Externe bedreigingen Onzekerheid investeringsklimaat lokaal overheidsbeleid Strenger wordende milieuwetgeving Groeiend tekort aan gekwalificeerd en gemotiveerd personeel/stagiairs in de regio Toenemende (inter)nationale concurrentie (Italië, Turkije, etc.) S.2 Concrete aanbevelingen en actiepunten Centrale beleidsthema s in bovenstaande SWOT-analyse zijn samenwerking, zichtbaarheid, opleidingen/arbeidsmarkt, marktkansen en rolverdeling. Deze vijf thema s zijn uitgewerkt tot de volgende aanbevelingen: 1. Bevordering samenwerking nautische bedrijven Stimuleer en overtuig de nautische ondernemers in de Zaanstreek om collectief samen te werken op het gebied van: investeringen (bijvoorbeeld in kades, kranen, opslagruimte en milieuvoorzieningen), research & development/innovatie, export en outsourcing, duurzaamheid, promotie/marketing, personeelsbeleid (werving en selectie en ontwikkeling), opleidingen/stageplaatsen, etc. Bij het bovenstaande kan worden aangesloten bij de Metropoolregio Amsterdam en om te voorkomen dat het spreekwoordelijke wiel opnieuw dient te worden uitgevonden, kan qua jachtbouw voor inspiratie worden gekeken naar steden als Viareggio in Italië of dichter bij huis de ontwikkelingen in Betekenis en kansen nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek eindrapportage v

9 bijvoorbeeld Friesland of Aalsmeer. Voor de scheepsbouw zijn er ook voldoende soortgelijke voorbeelden van samenwerking, bijvoorbeeld Conoship, een samenwerkingsverband van tien noordelijke scheepswerven die al ruim vijftig jaar intensief samenwerken op het gebied van ontwerp, acquisitie en verkoop. Bij dit alles zijn ook rollen weggelegd voor de branchevertegenwoordigers (HISWA, ZON/MKB, BIA, etc.) en de Kamer van Koophandel. 2. Verbeteren zichtbaarheid nautisch cluster Er zijn mogelijkheden op de Achtersluispolder om dit (recent gerenoveerde) gebied meer cachet te geven door er een nautisch profiel aan te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een pitstop formule voor jacht- en scheepseigenaren en zo het nautisch cluster te profileren binnen de Metropoolregio Amsterdam als een locatie waar voldoende ruimte aan diep vaarwater is en de bereikbaarheid optimaal is. Een mogelijke locatie hiervoor is het Houtcentrum (nu in bezit van de RON) en mogelijk ook de oude Albert Heijn-loodsen. Verder kan door het zichtbaar maken van de nautische sector ook beter gebruik worden gemaakt van middelen om het cluster te presenteren aan bijvoorbeeld scholieren en studenten. Kritische succesfactor hierbij is wel dat er ambassadeurs opstaan onder lokale ondernemers om dit idee tot een succes te brengen en als een vliegwiel de overige ondernemers weten te enthousiasmeren. 3. Afstemming aanwezige opleidingen en leer/werktrajecten Op dit moment zijn er in de regio geen opleidingen die zich specifiek richten op de nautische sector terwijl ROC s steeds strengere kwantitatieve eisen aan opleidingen stellen waardoor zo n opleiding op korte termijn ook niet valt te verwachten. In de regio zijn wel andere opleidingsinitiatieven en leerwerkplaatsen. Regionale bedrijfsschool Tetrix heeft bijvoorbeeld vergaande plannen ontwikkeld om in de Slachthuisbuurt een TechniekCampus op te richten waar meerdere technieken zijn gehuisvest en waar ook plaats is voor een nautische opleiding. Een lokale ondernemer is momenteel samen met de gemeente bezig met het opstellen van een ondernemingsplan voor een leerwerkplaats en een duurzaamheidslab op een voormalige werf. Aangezien dezelfde problemen gelden voor alle lokale industriesectoren in de regio kan ook hier afstemming veel goeds doen en kan voor inspiratie bijvoorbeeld worden gekeken naar Friesland (NHL en ROC Sneek), waar wel specifieke nautische opleidingen bestaan. 4. Marktkansen Wellicht de belangrijkste kansen voor de nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek liggen er op het niveau van de Metropoolregio Amsterdam. Op dit niveau is namelijk voldoende kritische massa te vinden om een volwaardig regionaal nautisch cluster te ontwikkelen. Daar komt bij dat binnen de regio MRA diverse transformaties plaatsvinden van bedrijventerreinen (zoals Zeeburgereiland, Houthavens, Amstel I en Buiksloterham), waardoor bijvoorbeeld scheeps- en jachtwerven gedwongen worden een nieuwe plek te vinden. Op steeds meer plaatsen in Nederland worden initiatieven ontplooid die zich richten op de synergieeffecten die ontstaan wanneer een link wordt gelegd tussen watersportrecreatie en de nautische maakindustrie. Een actueel voorbeeld hiervan zijn de ontwikkelingsplannen in Aalsmeer. Daarnaast Betekenis en kansen nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek eindrapportage vi

10 zijn er volgens de HISWA mogelijkheden op het gebied van de refit-industrie, een opkomende markt waarbij jachten/schepen verregaand worden gerenoveerd en die momenteel nog vooral rondom het Middellandse Zeegebied is gelokaliseerd. Tot slot maakt de Zaanstreek onderdeel uit van de HollandRoute en zijn er daardoor mogelijkheden voor verdere ontsluiting en nieuwe aanlandingspunten, bijvoorbeeld op de Achtersluispolder. Daarnaast zijn er plannen voor riviercruises, aanlegsteigers, jachthavens en een evenemententerrein op het Nuon-terrein. 5. Rolverdeling Het is de eerste plaats aan de ondernemers in de regio om zelf het initiatief te nemen om de bestaande samenwerkingsverbanden te intensiveren en te werken aan een cluster waarbij soms zelfs verder wordt gegaan dan co-makership tussen scheeps- en jachtbouwers, toeleveranciers en specialisten. Hierbij is uiteraard ondersteuning en expertise nodig van branchevertegenwoordigers, de Kamer van Koophandel en kenniscentra, maar de verantwoordelijkheid voor een succesvol cluster ligt uiteindelijk bij de ondernemers zelf. Tot slot heeft ook de gemeente Zaanstad een belangrijke rol in het geheel. Niet alleen als de partij die investeert in bereikbaarheid en infrastructuur, maar ook in zaken als opleidingen, leer/werktrajecten en waterrecreatie (aanlegplaatsen, vaarverbindingen, etc.). Verder speelt de gemeente een belangrijke rol als gastheer die bedrijven in het nautisch cluster ondersteunt bij een eventuele vestiging en meedenkt met de ondernemers en hierbij ook rekening houdt in bijvoorbeeld de bestemmingsplannen, structuurvisies, belastingen (havengelden) en bij vergunningsprocedures. Actiepunten Tijdens de expertbijeenkomst zijn de volgende concrete actiepunten geformuleerd: Het oprichten van een werkgroep onder leiding van de lokale ondernemers en BIA. Het doel van de werkgroep is de vorming van een nautisch cluster in de Zaanstreek. Wat de thema s promotie en opleidingen betreft, wordt contact opgenomen met Tetrix en lokale initiatiefnemers op dit gebied. De bedoeling hierbij is om samen het cluster te promoten en het personeelstekort aan te pakken. De Kamer van Koophandel, ZON, BIA en de gemeente Zaanstad gaan de aanbevelingen uit het onderzoek nader uitwerken. Betekenis en kansen nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek eindrapportage vii

11 1 Inleiding Aanleiding onderzoek In het begin van dit jaar heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) water benoemd als een van de negen topgebieden in Nederland 1. De Zaanstreek wordt ook in een clusteranalyse van hetzelfde ministerie genoemd als een van de mogelijke zwaartepunten voor het cluster delta en maritiem 2. Deze twee publicaties tezamen vormden voor de Kamer van Koophandel Amsterdam, de Belangenvereniging Achtersluispolder (BIA) en het Zaanse Ondernemers Netwerk (ZON) concrete aanleiding om met elkaar in gesprek te treden over het belang van watergebonden bedrijvigheid in de Zaanstreek. Probleemstelling Ondanks de landelijke erkenning stelden de Kamer en het ZON na een eerste inventarisatie vast dat de nautische bedrijvigheid in beleidsmatig opzicht beperkt naar voren komt in de Zaanstreek. Dit met uitzondering van een vermelding in de Economische Structuurvisie Zaanstad 2030 waarbij wordt gesproken van een kleinschalige activiteit met groeipotentieel. Tot op heden is er echter geen beleid gericht op het verbeteren van de vestigingsvoorwaarden voor de nautische sector. De Kamer van Koophandel Amsterdam heeft daarom het initiatief genomen in een onderzoek naar de betekenis, kansen en ontwikkelingsmogelijkheden van de nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek. Het beoogde eindresultaat is dat de betrokken gemeenten en het bedrijfsleven de nautische bedrijvigheid als kans zien voor de Zaanse economie en zich inzetten om de concurrentiepositie en vestigingsvoorwaarden van deze bedrijven te verbeteren. Concrete (ruimtelijke) aanbevelingen uit het onderzoek kunnen dan een plek krijgen in bijvoorbeeld de ruimtelijke structuurvisie en/of het Zaan- IJoeverplan. 1 De overige acht economische topgebieden zijn: life sciences, high tech materialen en systemen, agro-food, energie, tuinbouw en uitgangsmaterialen, chemie, creatieve industrie en logistiek. 2 Bron: Dialogic (2011). Betekenis en kansen nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek eindrapportage 1

12 Op basis van het uit het onderzoek voortvloeiende actieplan is voor de betrokken publieke/publiekrechtelijke en private partijen duidelijk voor welke acties ( software en orgware ) zij aan de lat staan. In het onderzoek zijn de onderstaande onderzoeksvragen beantwoord. 1. Wat wordt verstaan onder nautische bedrijvigheid (definitie)? 2. Welke nautische bedrijven zitten in de Zaanstreek en welke in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)? 3. Wat is de betekenis van deze bedrijvigheid voor de Zaanstreek en de MRA in termen van welvaart (export/ toegevoegde waarde), werkgelegenheid en kennis en innovatie? 4. Welke onderlinge relaties zijn er en welke relaties hebben Zaanse bedrijven met die in de omgeving (MRA)? 5. Welke ontwikkelingskansen heeft de nautische bedrijvigheid gezien de actuele trends en ontwikkelingen? 6. Welke kansen en bedreigingen zijn er als het gaat om de verdere versterking van deze industrie? 7. Welke bijdragen kunnen deelnemende bedrijven hieraan leveren? Aanpak onderzoek Ter beantwoording van bovenstaande onderzoeksvragen zijn de volgende onderzoeksfasen doorlopen: Fase 1 Fase 2 Fase 3 Inventarisatie Kick off Interviews Enquête Analyse (SWOT-analyse) Expertbijeenkomst Opstellen actieplan Fase 4 Rapportage Begonnen is met een verkennende deskresearch waarbij gefocust is op beschikbare statistieken en op bestaande studies van bijvoorbeeld Nederland Maritiem Land en de HISWA. Daarnaast zijn verkennende interviews gehouden met de HISWA, Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder (BIA), de gemeente Zaanstad en lokale ondernemers (zie bijlage 2 voor een overzicht alle gesprekspartners van het onderzoek, inclusief deelnemers expertbijeenkomst). In fase 2 is verder gegaan met het houden van interviews met ondernemers, branchevertegenwoordigers en de RON en is een enquête uitgevoerd onder in totaal 80 nautische bedrijven in de Zaanstreek. Betekenis en kansen nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek eindrapportage 2

13 Gedurende fase 3 hebben we de resultaten uit de inventarisatie, interviews en enquête geanalyseerd en uitgewerkt in een SWOT-analyse. Deze SWOT wordt samen met de belangrijkste bevindingen in de vorm van deze discussierapportage gedurende de expertbijeenkomst gepresenteerd. De input van de expertsessie wordt verwerkt in het eindrapport. Leeswijzer Hoofdstuk 2 gaat in op de vraag wat wordt verstaan onder nautische bedrijvigheid. Omdat de definitie van nautische bedrijvigheid automatisch ook de afbakening van het onderzoek impliceert, wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de totstandkoming van de uiteindelijke gehanteerde definitie/afbakening van nautische bedrijvigheid. Het derde hoofdstuk beschouwt het Nederlands maritiem cluster vanuit een nationaal en internationaal perspectief en gaat hierbij in op de economische betekenis en de belangrijkste trends en ontwikkelingen van het cluster. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de structuur, activiteiten, economische en regionale betekenis van de nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek en de Metropoolregio Amsterdam. Ten slotte wordt ingegaan op de vraag of sprake is van een nautisch cluster in de Zaanstreek of niet. Hoofdstuk 5 gaat in op de kansen en bedreigingen voor het Nederlands maritiem cluster en de SWOT-analyse voor de nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek. Betekenis en kansen nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek eindrapportage 3

14 2 Nautische bedrijvigheid afgebakend Samenvatting Voor de definitie en afbakening van nautische bedrijvigheid is uitgegaan van de maakindustrie (jacht- en scheepswerven) met daaromheen de waterrecreatiesector, toeleveranciers, nautische specialisten en nautische groot- en detailhandel. Op deze wijze is aansluiting gevonden met de aard van de Zaanse nautische sector en de kansen die er liggen, landelijke studies en de huidige strategie van de Kamer van Koophandel om de maakindustrie in de Metropoolregio Amsterdam te bevorderen. 2.1 Nautische bedrijvigheid afgebakend Dit hoofdstuk gaat in op de vraag wat wordt verstaan onder nautische bedrijvigheid. Omdat de definitie van nautische bedrijvigheid automatisch ook de afbakening van het onderzoek impliceert, wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de totstandkoming van de uiteindelijke gehanteerde definitie/afbakening van nautische bedrijvigheid. Onder nautische bedrijvigheid wordt in dit onderzoek het volgende verstaan (zie figuur 2.1): Figuur 2.1 Afbakening nautische bedrijvigheid Zaanstreek Bron: Decisio De kern van het onderzoek wordt gevormd door de jacht- en scheepswerven, aangevuld met de bedrijven die gespecialiseerd zijn in onderhoud, opslag en reparatie of installatie van onderdelen van jachten en schepen. Het motief hierachter is dat in lang niet alle gevallen een duidelijke scheidslijn Betekenis en kansen nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek eindrapportage 4

15 is te trekken tussen nautische bedrijven die zich uitsluitend bezighouden met jacht- en scheepsbouw en degenen die zich daarnaast ook bezighouden met onderhoud, reparatie en stalling Om de kern heen wordt onderscheid gemaakt in vier categorieën: 1. Toeleveranciers: installateurs, zeilmakerijen, importeurs van accu s, spuiterijen, et cetera. 2. Nautische specialisten: jachtontwerpers, jachthandelaren, importeurs, ingenieurs, bunkeraars, et cetera. 3. Nautische handel: groot- en detailhandel in watersportartikelen en materialen bestemd voor de jacht- en scheepswerven. 4. Waterrecreatiesector: jachthavens, jachtverhuur, verkoop sport- en recreatievaartuigen, et cetera. De afbakening geïllustreerd: Lokale scheepswerven vormen samen met de bouwers van sport- en recreatievoertuigen (jachtbouwers) en in onderhoud en stalling gespecialiseerde bedrijven de kern van het cluster. Deze bedrijven kopen een deel van hun benodigde goederen en diensten in bij lokale toeleveranciers die op hun beurt ook weer buiten de regio actief zijn. Daarnaast wordt zaken gedaan met verschillende groot- en detailhandelorganisaties en bevinden zich in de regio diverse bedrijven die qua dienstverlening gespecialiseerd zijn in de nautiek (denk bijvoorbeeld aan jachtontwerpers). Ten slotte zijn vooral de stallings- en onderhoudsbedrijven voor hun werkzaamheden (deels) afhankelijk van de activiteiten die worden ontplooid door de regionale waterrecreatiesector. Hierbij kan worden gedacht aan jachthavens, zeilcharters en verkopers van sloepen en kleine jachten. 2.2 Onderbouwing van de definitie/afbakening De nautische (of maritieme) sector kan eng of breed worden gedefinieerd. In enge zin wordt hierbij vaak gerefereerd aan werfactiviteiten zoals de bouw, stalling en onderhoud van schepen. Volgens de brede definitie van Stichting Maritiem Nederland wordt de maritieme sector ingedeeld in drie groepen: 1. Commerciële exploitatie van schepen en vaartuigen (zeevaart, binnenvaart, marine, visserij, offshore en waterbouwsector). 2. De scheepsbouwsector en technologisch verwante sectoren (maritieme toeleveranciers en jachtbouw) 3. Maritieme dienstverlening, havens en watersportgerelateerde dienstverlening Tussen de brede en enge definitie bestaan in de literatuur allerlei tussenvormen. Zo wordt in het rapport Nederlandse clusters in kaart gebracht (Ministerie van EL&I) 3 het cluster water gedefinieerd als alle sectoren behorende tot de water- en deltatechnologie, inclusief nieuwbouw en reparatie van schepen, technisch advies en offshore. De zee- en binnenvaart vallen echter buiten deze afbakening en zijn bij het cluster Transport & Logistiek ingedeeld. 3 Dialogic (2011). Betekenis en kansen nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek eindrapportage 5

16 Voor dit onderzoek is uiteindelijk gekozen voor een definitie/afbakening die het midden houdt tussen de enge en brede definitie. De belangrijkste bepalende factoren hierbij zijn weergegeven in figuur 2.2. Figuur 2.2: Bepalende factoren bij definitie/afbakening nautische bedrijvigheid Zaanstreek Bestaande definities/ afbakeningen Situatie in de Zaanstreek Definitie/afbakening Nautische bedrijvigheid Zaanstreek Promotie maakindustrie KvK Amsterdam Clustertheorieën Bron: Decisio Een van de belangrijkste uitgangspunten van de afbakening is het lopende programma van de Kamer van Koophandel Amsterdam ter stimulering van de maakindustrie in de Metropoolregio Amsterdam. De consequentie hiervan is dat de scheeps- en binnenvaartactiviteiten niet worden meegenomen in dit onderzoek. Hetzelfde geldt voor de havenactiviteiten. Aan de andere kant is ervoor gekozen om de toeleveranciers, waterrecreatiesector en nautische groot- en detailhandel wel mee te nemen in het onderzoek. Dit houdt op de eerste plaats verband met een andere kernvraag van het onderzoek: is er in de Zaanstreek sprake van een nautisch cluster, ja of nee? Clusters kenmerken zich door de aanwezigheid van verwante sectoren in elkaar (fysieke) nabijheid waardoor allerlei agglomeratie- en specialisatievoordelen ontstaan en in de verkennende fase van het onderzoek kwam al snel naar voren dat de aanwezigheid van toeleveranciers en gespecialiseerde nautische handel in de Zaanstreek aanzienlijk is. Bij de afbakening is daarom ook rekening gehouden met de (huidige) situatie in de Zaanstreek en relevante clustertheorieën (zie ook paragraaf 4.4). Betekenis en kansen nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek eindrapportage 6

17 3 Het Nederlands maritiem cluster in (inter)nationaal perspectief Samenvatting In 2009 bedroeg de omzet van het Nederlandse maritieme cluster 26,3 miljard euro en werd een toegevoegde waarde van 10,6 miljard euro gerealiseerd door circa werkzame personen. Dit is inclusief de sectoren binnen- en zeevaart, havens, marine, visserij, offshore en waterbouw. De nautische bedrijvigheid zoals gedefinieerd in hoofdstuk 2 realiseerde in 2009 een omzet van 9,8 miljard euro en bood werkgelegenheid aan circa werkzame personen. Aan een periode van aanzienlijke groei is eind 2008 abrupt een eind gekomen en het cluster kenmerkt zich momenteel vooral door een overcapaciteit in de scheepsvaart (zowel binnen- als zeevaart), vraaguitval in de jachtbouw, een groeiende internationale concurrentie en een groeiend tekort aan gekwalificeerd personeel. 3.1 Het Nederlands maritiem cluster De nautische bedrijvigheid zoals afgebakend in hoofdstuk 2 maakt onderdeel uit van het Nederlands maritiem cluster. Volgens de definitie van Stichting Nederland Maritiem Land (2010) bestaat dit cluster uit 11 sectoren: Tabel 3.1 Overzicht sectoren Nederlands maritiem cluster Commerciële exploitatie Scheepsbouwsector Maritieme dienstverlening Zeevaart Scheepsbouw Maritieme dienstverlening Binnenvaart Maritieme toeleveranciers Watersportindustrie Offshore Havens Visserij Marine Waterbouw Bron: Stichting Nederland Maritiem Land In 2009 bedroeg de omzet van het maritiem cluster 26,3 miljard euro en de toegevoegde waarde 10,6 miljard euro. In totaal waren bijna werkzame personen actief in het cluster (ca. 1,5 procent van het totaal aantal werkzame personen in ). Nederland bezit als een van de weinige landen in Europa een compleet maritiem cluster en speelt daarom op internationaal niveau een belangrijke rol samen met landen als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Noorwegen 5. Deze positie uit zich niet alleen in een exportintensiteit van 56 procent (exclusief marine), maar ook in een relatief hoge R&D-intensiteit die met gemiddeld 3 procent een stuk hoger is dan het landelijke gemiddelde van 1,7 procent (CBS, 2009). 4 Bron: CBS Arbeidsrekeningen naar bedrijfstak en geslacht. 5 Bron: Stichting NML (2010). Betekenis en kansen nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek eindrapportage 7

18 Innovatie in het Maritiem cluster De meest innovatieve deelsectoren binnen het cluster zijn de maritieme toeleveranciers en de offshoresector gevolgd door de waterbouw, de havensector en de scheepsbouw. Op scheepsbouwgebied vindt volgens Stichting NML op dit moment vooral innovatie plaats op het gebied van: alternatieve brandstof, veiligheid, materiaalgebruik en ship to shore connection ( informatiestromen, etc.). Innovatie binnen de jachtbouw wordt gekenmerkt door hybride en elektrisch varen en digitalisering van de jachtbouw. Zowel bij de scheeps- als jachtbouw komen innovaties tot stand door nauwe samenwerking tussen de werven en toeleveranciers en betreft dit dus zowel product- als procesinnovaties. Bron: Stichting NML (2010). 3.2 De nautische bedrijvigheid in cijfers Het voorgaande heeft betrekking op het Nederlands maritiem cluster. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de sectoren die samen de nautische bedrijvigheid vormen zoals gedefinieerd in hoofdstuk 2 (zie tabel 3.2 voor een overzicht). Tabel 3.2 Overzicht sectoren Nederlandse nautische bedrijvigheid Scheepsbouwsector Scheepsbouw Maritieme toeleveranciers Maritieme dienstverlening Maritieme dienstverlening (nautische specialisten) Watersportindustrie (jachtbouw en (groot)handel) De nautische specialisten vallen onder de maritieme dienstverlening en de watersportindustrie omvat de jachtbouw en de gespecialiseerde groot- en detailhandel. De gerealiseerde omzet in deze vier sectoren bedroeg in ,8 miljard euro en de toegevoegde waarde 3,2 miljard euro. Het aantal werkzame personen bedroeg circa Zie tabel 3.3 voor een overzicht uitgesplitst naar deelsector: Tabel 3.3 Kengetallen nautische bedrijvigheid Nederland (2009) Bedragen in mln. Totaal Scheepsbouw Maritieme toeleveranciers Watersportindustrie Maritieme dienstverlening Omzet Toegevoegde waarde Werkgelegenheid Bron: Decisio o.b.v. Stichting NML (2010) Betekenis en kansen nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek eindrapportage 8

19 Scheepsbouw In Europees perspectief is de Nederlandse scheepsbouw nog een van de sterke spelers dankzij haar specifieke positie in de nichemarkten van complexe schepen 6 en hoge mate van innovatie. De crisis heeft echter de orderportefeuille van scheepsbouwers flink doen laten teruglopen de afgelopen jaren, zowel voor de bouwers van nieuwe schepen als de reparatiewerven. Een concentratie van het aantal zelfstandige werven is hier een van de gevolgen van. De scheepsbouw telde volgens de berekening van Stichting NML 65 werven in Enkele grote namen zijn: Damen Shipyards, IHC Merwede, Keppel Verolme en Koninklijke Niestern Sander. Uit cijfers van Scheepsbouw Nederland 8 blijkt dat er in zeegaande schepen opgeleverd zijn en 130 (kleinere) schepen. Verder zag de scheepsbouwsector de omzet in de periode met 72 procent stijgen en de toegevoegde waarde met 50 procent 9. De directe werkgelegenheid is in dezelfde periode met 4 procent afgenomen. De economische crisis heeft geleid tot een daling met 3 procent in omzet ten opzichte van 2008 en een daling van 2 procent in werkgelegenheid 10. Een beperkte daling in vergelijking met de gehele industrie waar de gemiddelde daling 20 procent bedroeg ten opzichte van De watersportindustrie De watersportindustrie bestaat in de definitie van de Stichting NML uit drie groepen activiteiten: Productieactiviteiten gerelateerd aan de jachtbouw. Handelsactiviteiten (zowel groot- en detailhandel). Dienstverlenende activiteiten (gerelateerd aan jachthavens en scheeps- of pleziervaart). Volgens Stichting NML vallen de grote en kleine jachtbouw dus onder de watersportindustrie en vertegenwoordigen zij hierbij ruim 50 procent van de totale omzet binnen de watersportindustrie (zie tabel 3.4). 6 Denk hierbij aan baggervaartuigen, middelgrote schepen voor de kustvaart, binnenvaartschepen en gespecialiseerde zeeschepen (Bron: Stichting NML). 7 Het CBS komt op een hoger aantal uit (545 in 2008, SBI-klasse 3511), maar telt verschillende onderdelen van grote scheepsbouwbedrijven apart mee, net als alle eenmanszaken die in onderaanneming van grote werven werkzaam zijn (Bron: idem). 8 Scheepsbouw Nederland (2011). 9 Bron: Eigen berekeningen op basis van data Stichting NML (2010). 10 Bron: Idem. 11 Bron: CBS Statline. Betekenis en kansen nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek eindrapportage 9

20 Tabel 3.4 Kengetallen watersportindustrie Nederland (2009) Bedragen in mln. Totaal Grote jachtbouw Kleine jachtbouw Groot- en kleinhandel Overige Omzet Toegevoegde waarde Werkgelegenheid Bron: Decisio o.b.v. Stichting NML (2010) Jachtbouw (groot en klein) Als gevolg van de bijna volledige export van haar producten en de klandizie die wordt gevormd door de rijken der aarde, neemt de grote jachtbouw (> 45 meter) qua markt en productiestructuur een unieke positie in binnen de Nederlandse watersportindustrie. In 2009 telde Nederland 10 grote jachtbouwwerven 12 die 19 superjachten opleverden in 2009 en 30 in Feadship, Royal Huisman, Heesen en Amels worden beschouwd als leader firms binnen de grote jachtbouw. Net als in de scheepsbouw is ook hier sprake van concentratie van het aantal zelfstandige werven en komt buitenlandse overname steeds vaker voor 14. De afgelopen jaren is de grote jachtbouw beter tegen de gevolgen van de economische crisis bestand gebleken dan de scheepsbouw en de kleine jachtbouw. Dit komt onder andere door de langere bouwcyclus en een internationale vraag die klein maar redelijk constant is. In 2009 daalde de werkgelegenheid met circa 2,5 procent ten opzichte van In de kleine jachtbouw waren in 2009 zo n 200 werven actief met 5 of meer werkzame personen in Nederland. Hiervan zijn ongeveer 25 werven actief op het gebied van jachtbouw tussen de 24 en 45 meter 15. In dit segment neemt Nederland samen met landen als Italië en de VS een toppositie in op de wereldranglijst en is de werkgelegenheid in de periode met 11 procent gestegen. Overige watersportindustrie In 2009 werd 152 miljoen euro omzet gerealiseerd door de op watersport gerichte groot- en detailhandel. De categorie overige bestaat uit dienstverlenende activiteiten op het gebied van jachthavens, scheeps- en pleziervaart (bijvoorbeeld onderhoud en stalling) en watersportgerelateerde handel. In de periode is de omzet van de watersportindustrie met 13 procent gestegen en de toegevoegde waarde met 40 procent. De werkgelegenheid is in dezelfde periode met 12 procent gestegen. Het betreft hier volgens Stichting NML voor een groot deel kleine bedrijven met een of 12 Bron: Stichting NML (2010). 13 Bron: Scheepsbouw Nederland (2011). 14 Recente voorbeelden hiervan zijn de internationale overname van Heesen en Royal van Lent (Bron: Stichting NML, 2010). 15 Bron: Stichting NML (2010). Betekenis en kansen nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek eindrapportage 10

21 enkele werknemers die seizoensgebonden inhuurkrachten inzetten. In 2009 is de omzet met 6 procent gedaald ten opzichte van 2008 en de werkgelegenheid met 1 procent 16. Maritieme toeleveranciers De toeleveranciers spelen een belangrijke rol binnen het Nederlandse nautische cluster en zijn hierbij verantwoordelijk voor vele innovaties en exportimpulsen. Volgens Scheepsbouw Nederland 17 waren er in totaal 750 maritieme toeleveranciers actief in 2010 en de HISWA geeft aan dat ongeveer 450 maritieme toeleveranciers zich hierbinnen hebben toegelegd op watersport, zoals timmerbedrijven of producenten van watersport elektronica 18. De branche wordt verder gekenmerkt door een belangrijke rol van het midden- en kleinbedrijf en grote namen als Alewijnse, Bakker Sliedrecht, Imtech Marine & Offshore, Bosch Rexroth en Wärtsilä. De nautische toeleveranciers zagen de omzet in de periode met 48 procent stijgen 19. De werkgelegenheid is in dezelfde periode met 5 procent toegenomen. In 2009 is de omzet met 3 procent gedaald en de werkgelegenheid met 2 procent. In 2008 werd 39 procent van de omzet gerealiseerd door dienstverlenende activiteiten en handel. Maritieme dienstverlening (nautische specialisten) De nautische dienstverlening bevat maritiem gerelateerde activiteiten zoals berging, scheepsmakelaardij, bunkering en verder activiteiten zoals financiering, verzekeringen en onderzoek. Enkele toonaangevende firma s op nationaal niveau zijn: SMIT (Rotterdam), AON (o.a. Amsterdam), MARIN (Wageningen) en Svitzer Wijsmuller (IJmuiden). De omzet groeide in de periode met 9 procent. De werkgelegenheid is in dezelfde periode met 8 procent toegenomen. In 2009 is de omzet met 3 procent gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor Trends en ontwikkelingen Trends en ontwikkelingen aanbodzijde De belangrijkste wereldwijde trends en ontwikkelingen in de afgelopen jaren aan de aanbodzijde van de nautische bedrijvigheid laten zich in vier punten samenvatten 21 : 1. Overcapaciteit in de scheepvaart (zowel binnen- als zeevaart). 2. Vraaguitval in de jachtbouw en bijbehorende onderhoud & reparatietak. 3. Groeiende internationale concurrentie en bijbehorende behoefte aan innovatie. 4. Groeiend tekort aan gekwalificeerd personeel. 16 Door het vertragingseffect zal deze daling naar verwachting nog verder oplopen. 17 Scheepsbouw Nederland (2011). 18 Bron: Stichting NML (2010). 19 Bron: Idem. 20 Bron: idem. 21 Belangrijkste bronnen: HISWA, Stichting Nederland Maritiem Land, Scheepsbouw Nederland en interviews. Betekenis en kansen nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek eindrapportage 11

22 Ad. 1 Overcapaciteit Mede door de groeiende concurrentie vanuit Azië heeft de Nederlandse scheepsbouwsector zich de afgelopen jaren steeds meer toegelegd op het bouwen van gespecialiseerde zeeschepen, baggerschepen, middelgrote schepen voor de kustvaart, kleine vaartuigen en binnenvaartschepen. In de periode heeft er een sterke groei plaatsgevonden in het aantal orders, bijvoorbeeld in de baggersector, maar ook in de binnenvaart en de zeevaart. De economische crisis heeft hier een einde aan gemaakt doordat veel binnenvaartbedrijven en rederijen hun omzet sterk zagen dalen en tegelijkertijd met hoge kapitaallasten moeten omgaan. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de scheepswerven die de orderportefeuille flink hebben zien slinken. Sinds 2011 treedt er een voorzichtig herstel op. Ad.2 Vraaguitval jachtbouw en onderhoud & reparatie De Nederlandse jachtbouwsector heeft twee gezichten. Aan de ene kant zijn er de superjachtbouwers die een grote internationale faam genieten en samen met Italiaanse, Turkse en Duitse bouwers de wereldmarkt domineren. Aan de andere kant zijn er de vele kleine jachtwerven die zich vooral richten op de binnenlandse markt en die internationaal gezien een kleine rol spelen. De grote jachtbouw heeft een sterke groei gekend in de periode , maar sinds het intreden van de economische crisis lijkt hier voorlopig een einde aan te zijn gekomen, vooral in het kleinere segment. De kleine jachtbouw heeft niet alleen te maken met een terugval in de vraag, maar ook met een groeiende internationale concurrentie die boten steeds vaker tegen dumpprijzen op de markt brengt en een verzadigde tweedehands markt die de investering in nieuwe jachten belemmert. Wel zijn de jachtwerven veel minder hard getroffen dan bijvoorbeeld de importeurs van jachten. Ad. 3 Groeiende concurrentie vraagt om meer innovatie Volgens Stichting NML is de verwachting dat Nederlandse ondernemingen zich in de toekomst nog meer dan in het verleden met kwaliteit en kennis moeten onderscheiden en je ziet daarom bijvoorbeeld een steeds intensievere samenwerking ontstaan tussen werven en toeleveranciers om zo de internationale concurrentie voor te blijven. De economische crisis heeft echter juist de budgetten voor innovatie en investeringen hard geraakt, waardoor het de vraag is hoelang de Nederlandse ondernemingen hun vooraanstaande positie kunnen behouden. Ad.4 Groeiend tekort aan gekwalificeerd personeel Ondanks de economische crisis wordt steeds luider geroepen om meer gekwalificeerd personeel. Scheepswerven en jachtbouwers zijn sterk afhankelijk van vakmensen zoals timmermannen, installateurs en lassers. In Nederland neemt de schaarste aan vakpersoneel steeds verder toe. Dit heeft niet alleen te maken met de vergrijzing, maar ook met afnemende belangstelling voor technische beroepen onder jongeren, met name op VMBO- en MBO-niveau. Betekenis en kansen nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek eindrapportage 12

23 Trends en ontwikkelingen vraagzijde Aan de vraagzijde zien we in Nederland een toename aan welvaart, vrije tijd en mobiliteit waardoor de vrijetijdseconomie groeit en juist ook die op en aan het water. Volgens de HISWA groeit de watersport stabiel met 1 procent per jaar. Varen wordt steeds meer een lifestyle wat een toenemende behoefte aan luxe en grote motorboten impliceert. De gemiddelde leeftijd van een toervaarder is de afgelopen 10 jaar gestegen van 45 naar 50 jaar. En deze vergrijzing zet door. De sinds 2008 opgetreden daling in nieuwbouworders voor schepen is ook merkbaar in de specifieke niches waarin Nederlandse scheepsbouwers actief zijn. De vraag naar bagger- en offshore schepen is volgens Stichting NML (2010) nog het meest stabiel als gevolg van de blijvende vraag naar landwinning en fossiele grondstoffen. Daarnaast vervoert de Nederlandse sector volgens Scheepsbouw Nederland 22 steeds meer producten per schip naar bijvoorbeeld Scandinavië en zal ook de vraag naar binnenvaartschepen in de toekomst weer bijtrekken door de continue druk op het wegverkeer. De internationale vraag naar jachten verschuift richting Rusland en Azië. Nederland en Duitsland kennen een zeer volwassen markt. Ondanks dit lijken Nederlandse jachtbouwers in het algemeen niet geïnteresseerd te zijn in de nieuwe groeimarkten. Een verklaring hiervoor is dat veel scheeps- en jachtbouwers niet groot genoeg zijn om voldoende kennis in huis te halen om deze markten veilig te betreden. Het aanbod aan waterrecreatiemogelijkheden in Nederland neemt toe, maar de concurrentie in het buitenland zit ook niet stil en de toeristische industrie staat onder druk. Dit heeft ook gevolgen voor de nautische bedrijvigheid die ook profiteert van buitenlandse booteigenaren en huurders die naar Nederland komen. 22 Bron: interviewgesprek Betekenis en kansen nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek eindrapportage 13

24 4 De Zaanstreek en de Metropoolregio Amsterdam Samenvatting De nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek telt 114 vestigingen die een nautisch gerelateerde omzet van circa 98 miljoen euro per jaar genereren. De toegevoegde waarde bedraagt 37 miljoen euro en het aantal werkzame personen op nautisch gebied bedraagt circa 500. Dit laatste is vergelijkbaar met de werkgelegenheid in de hout/meubel- en chemische industrie in de Zaanstreek. Op Metropoolregio niveau zijn personen werkzaam en wordt een omzet van 931 miljoen euro gerealiseerd. Hoewel op lokaal niveau niet van een nautisch cluster kan worden gesproken, maakt de Zaanse nautische sector wel degelijk onderdeel uit van het nationaal maritiem cluster en zijn er processen en externe krachten actief die clustering op lokaal niveau en in de regio in de hand werken. 4.1 Structuur nautische bedrijvigheid Zaanstreek De nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek omvat in totaal 114 vestigingen waarvan 106 unieke vestigingen 23 (zie figuur 4.1): Figuur 4.1 Nautische bedrijvigheid Zaanstreek geclusterd per categorie Bron: Decisio m.b.v. BatchGeo.com en Google.com (2011) 23 Acht vestigingen zijn actief in twee categorieën. Betekenis en kansen nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek eindrapportage 14

25 Deze 114 vestigingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: 36 vestigingen met als (hoofdactiviteit) jacht- en scheepsbouw (inclusief onderhoud, stalling en reparatie), 12 nautische specialisten, 22 nautische toeleveranciers, 16 groot- en detailhandelaren en, 28 vestigingen actief in de waterrecreatiesector. Ingezoomd op de Achtersluispolder en directe omgeving (zie figuur 4.2) zien we de aanwezigheid van vooral jacht- en scheepsbouwers en daarnaast toeleveranciers en nautische groot- en detailhandelaren. Figuur 4.2 Nautische bedrijvigheid regio Achtersluispolder geclusterd per categorie Bron: Decisio m.b.v. BatchGeo.com en Google.com (2011) Activiteiten Het grootste deel van de in de enquête ondervraagde bedrijven houdt zich bezig met meerdere activiteiten 24 en dit percentage is hoger voor de categorieën jacht- en scheepsbouw en nautische specialisten (zie toelichting enquête hieronder en bijlage 3 voor de gehanteerde vragenlijst). 24 Zesenzeventig procent van de ondernemers binnen de categorieën jacht- en scheepsbouw en nautische specialisten verdienen hun geld met gemiddeld 2 activiteiten. Voor de overige categorieën is dit 50 procent met gemiddeld 1,7 activiteiten. Betekenis en kansen nautische bedrijvigheid in de Zaanstreek eindrapportage 15

Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012

Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012 In cooperation with: Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012 November 2012 In cooperation with: Auteurs: I&O Research Capgemini Consulting

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

[ULRUM LEEFBAAR DOOR MIDDEL VAN BEDRIJVIGHEID?]

[ULRUM LEEFBAAR DOOR MIDDEL VAN BEDRIJVIGHEID?] 2010 Gemeente De Marne Hanzehogeschool Groningen J.A. van Dijk [ULRUM LEEFBAAR DOOR MIDDEL VAN BEDRIJVIGHEID?] De invloed van bedrijvigheid op de leefbaarheid in Ulrum Ulrum leefbaar door middel van bedrijvigheid?

Nadere informatie

E i n d r a p p o r t

E i n d r a p p o r t E e n d u u r z a a m E i n d r a p p o r t E Z p u b l i c a t i e n u m m e r 0 4 O I 0 6 1 Een duurzaam sociaal-economisch ontwikkelingsperspectief voor het Waddengebied E e n d u u r z a a m E i n

Nadere informatie

NEDERLANDSE WATERTECHNOLOGIE: SLIMME SECTOR MET WERELDKANSEN ECONOMISCHE KANSEN, CONCURRENTIEKRACHT EN ARBEIDSMARKT

NEDERLANDSE WATERTECHNOLOGIE: SLIMME SECTOR MET WERELDKANSEN ECONOMISCHE KANSEN, CONCURRENTIEKRACHT EN ARBEIDSMARKT NEDERLANDSE WATERTECHNOLOGIE: SLIMME SECTOR MET WERELDKANSEN ECONOMISCHE KANSEN, CONCURRENTIEKRACHT EN ARBEIDSMARKT Onderzoek economische betekenis Watertechnologie 2012 NEDERLANDSE WATERTECHNOLOGIE:

Nadere informatie

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011 & Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 (aanpak in het kader van de Green Deal Elektrisch vervoer in Fryslân) Vastgesteld door GS van de provincie Fryslân

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs

Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs Een verkennend onderzoek Opdrachtgever: Onderwijsraad ECORYS Ruud van der Aa Arjan Uwland Sabine Descka Rotterdam, 21 juni 2007 ECORYS Nederland BV Postbus

Nadere informatie

Introductiedossier Versterking Recreatietoervaart

Introductiedossier Versterking Recreatietoervaart Introductiedossier Versterking Recreatietoervaart Stichting Kennis- en Innovatiecentrum colofon Stichting Recreatie, april 2008 Auteurs: Bart van der Aa, Stijn Boode, Erik Tuunter en Wieger de Vries (ADWOO)

Nadere informatie

Groningen = creatieve stad. Eindrapport. Opgesteld in opdracht van: Gemeente Groningen

Groningen = creatieve stad. Eindrapport. Opgesteld in opdracht van: Gemeente Groningen Eindrapport Opgesteld in opdracht van: Gemeente Groningen Opgesteld door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, juni 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek... 1 1.2 Aanpak...

Nadere informatie

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken SEOR Kees Zandvliet José Gravesteijn Olivier Tanis ReflecT Ronald Dekker Daniela Skugor Met medewerking van

Nadere informatie

Advisering op het gebied van informatietechnologie in de stadsregio Den Bosch

Advisering op het gebied van informatietechnologie in de stadsregio Den Bosch Advisering op het gebied van informatietechnologie in de stadsregio Den Bosch Juli 2011 Dennis Hunink Rogier Blokhuis Advisering op het gebied van informatietechnologie in de stadsregio Den Bosch Clusters,

Nadere informatie

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers CAB Groningen Jan Dirk Gardenier Rik Lukey Cees Verhagen Hans van Rijn Groningen,

Nadere informatie

Toeristische verblijfsaccommodaties stadsregio Amsterdam Analyse marktkansen en aanbevelingen uitvoeringsstrategie

Toeristische verblijfsaccommodaties stadsregio Amsterdam Analyse marktkansen en aanbevelingen uitvoeringsstrategie Toeristische verblijfsaccommodaties stadsregio Amsterdam Analyse marktkansen en aanbevelingen uitvoeringsstrategie Rapportage in opdracht van Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) November 2006 Projectnummer

Nadere informatie

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley Economische visie Hilversum 2007-2020 Hilversum met beide benen in de Media Valley Inhoudsopgave 1. Ambities voor de creatieve sector 2. Structuur van en dynamiek in de creatieve sector 3. Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Human Capital Chemie: nulmeting en midterm review

Human Capital Chemie: nulmeting en midterm review Human Capital Chemie: nulmeting en midterm review In opdracht van: SenterNovem Platform Bèta Techniek Project: 2009.110 Publicatienummer: 2009.110-1005 Datum: Utrecht, 20 januari 2010 Auteurs: Bram Kaashoek

Nadere informatie

Monitor topsectoren. Uitkomsten eerste meting. Centrum voor Beleidsstatistiek. Centraal Bureau voor de Statistiek

Monitor topsectoren. Uitkomsten eerste meting. Centrum voor Beleidsstatistiek. Centraal Bureau voor de Statistiek Monitor topsectoren Uitkomsten eerste meting 07 08 09 10 11 12 13 14 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Monitor Topsectoren Uitkomsten eerste meting Verklaring van tekens.

Nadere informatie

Een marktonderzoek naar de groeimogelijkheden van een onafhankelijk meetbedrijf in de metaalbranche

Een marktonderzoek naar de groeimogelijkheden van een onafhankelijk meetbedrijf in de metaalbranche Een marktonderzoek naar de groeimogelijkheden van een onafhankelijk meetbedrijf in de metaalbranche Universiteit Twente Enschede, 21 september 2011 H.M. Noeverman G. Dijk Dr. A.H. van Reekum Ir. H. Kroon

Nadere informatie

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Eindrapportage Projectnummer: 12105 In opdracht van: Dienst Economische Zaken Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten Een verkenning van de indirecte effecten van goederenvervoerprojecten Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Goederenvervoer en de discussie over

Nadere informatie

Maritieme Academie Holland: samen sterker. Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan

Maritieme Academie Holland: samen sterker. Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan Maritieme Academie Holland: samen sterker Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan april 2013 1. INLEIDING 3 1.1. WIE? 3 1.2. BELANGHEBBENDEN 4 1.3. GROEIMODEL PARTNERS 5 1.4. POSITIE TECHNIEK

Nadere informatie

Belang van het hbo voor de regionale economie

Belang van het hbo voor de regionale economie Belang van het hbo voor de regionale economie Kenniscirculatie tussen het midden- en kleinbedrijf en hogescholen in de regio Heike Delfmann Sierd Jan Koster Piet Pellenbarg Rijksuniversiteit Groningen/

Nadere informatie

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Arbeidsmigranten op de Limburgse arbeidsmarkt Maastricht, februari 2015 Etil Janneke Gardeniers, Msc. Maarten Poeth, Msc. Jeroen de Quillettes, Msc. ROA dr.

Nadere informatie

BETER ÉÉN VOGEL IN DE HAND DAN TIEN IN DE LUCHT - Toekomstperspectief voor de Noord-Nederlandse Scheepsbouw

BETER ÉÉN VOGEL IN DE HAND DAN TIEN IN DE LUCHT - Toekomstperspectief voor de Noord-Nederlandse Scheepsbouw 1 BETER ÉÉN VOGEL IN DE HAND DAN TIEN IN DE LUCHT - Toekomstperspectief voor de Noord-Nederlandse Scheepsbouw in opdracht van: Provincie Groningen & Provincie Friesland Door: Prof. Dr. Ir. Ubald Nienhuis

Nadere informatie

Rapport. Internationalisering topsectoren, verdieping export van goederen. Jeanet Exel, Oscar Lemmers, Jeroen Ouwehand

Rapport. Internationalisering topsectoren, verdieping export van goederen. Jeanet Exel, Oscar Lemmers, Jeroen Ouwehand Rapport Internationalisering topsectoren, verdieping export van goederen Jeanet Exel, Oscar Lemmers, Jeroen Ouwehand Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Verschillen tussen uitzendondernemingen

Verschillen tussen uitzendondernemingen Verschillen tussen uitzendondernemingen drs. M.E. Winnubst drs. B. van der Linden drs. P. Vroonhof Zoetermeer, september 2013 ISBN : 978-90-371-1080-7 Rapportnummer : A201342 Dit onderzoek is mede gefinancierd

Nadere informatie

Kennis over Markten. Rapportage

Kennis over Markten. Rapportage Kennis over Markten Rapportage Kennis over Markten Rapportage April 2011 Pagina 2 van 52 Colofon Opgesteld in opdracht van: Opgesteld door: Rijkswaterstaat Decisio BV in samenwerking met SOLVINT Supply

Nadere informatie