FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 september 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 september 2013"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de papieren versie is identiek aan de digitale versie. Gegevens gefailleerde : De besloten vennootschap Hauser Installatietechniek B.V., gevestigd te (8801 RB) Franeker aan De Vang nr. 4 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Faillissementsnummer : F 12/259 Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. O.A. van Oorschot van De Haan AGW Advocaten & Notarissen, Postbus 851, 8901 BR Leeuwarden, telefoon , R-C : mr. M. Jansen (rechtbank Leeuwarden) Activiteiten onderneming : Hauser Installatietechniek is een klassiek installatiebedrijf. Ze installeerde elektrische installaties, waterleiding, cv-installaties etc. Omzetgegevens : In het jaar 2011 is een omzet behaald van ,--. Personeel gemiddeld aantal : In het jaar 2011 was er een gemiddeld aantal personeelsleden van 10. Saldo verslagperiode : ,95 Verslagperiode : 23 mei t/m 31 augustus 2013 Bestede uren in verslagperiode : 5,60 Bestede uren Totaal : 88,00 1. Inventarisatie Afgesloten, verwezen wordt naar de faillissementsverslagen 1 t/m 3.

2 2. Personeel Afgesloten, verwezen wordt naar het eerste en tweede faillissementsverslag. 3. Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving : In het faillissement zitten geen onroerende zaken, zodat de curator niet tot verkoop van deze kan overgaan. 3.2 Verkoopopbrengst : niet van toepassing 3.3 Hoogte hypotheek : niet van toepassing 3.4 Boedelbijdrage : niet van toepassing Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : De bedrijfsmiddelen bestaan uit diverse gereedschappen, een tweetal containers, een Citroën personenauto en kantoormateriaal. Inmiddels heeft de curator zorg gedragen voor taxatie van deze goederen. Op dit moment is er nog geen kopen gevonden voor de betreffende voorraden en bedrijfsmiddelen. Dit houdt verband met het feit dat de betreffende bedrijfsmiddelen vrij oud zijn en de voorraden niet courant. De curator overweegt een veiling te organiseren in samenspraak met online.veilingmeester.nl. De curator heeft in samenspraak met de ING Bank besloten om tot veiling van de resterende activa over te gaan. Voor de gehele activa is als hoogste bieding een bedrag van 4.000,-- binnengekomen bij de curator. De online veiling is een groot succes geweest, omdat de netto opbrengst ongeveer ,-- is geweest. Deze opbrengst was ver boven verwachting van de curator, de bank alsmede de directeur van de failliete onderneming. Ten deze is het resultaat dan ook uitstekend te betitelen. Zoals in het vorige verslag is genoemd, is de online veiling uitstekend verlopen. Er is een opbrengst behaald van ,28 incl. BTW, hetgeen vele malen hoger was dan de onderhandse biedingen die de curator heeft gekregen. Door een misverstand tussen het veilingbureau en de curator, zijn de gelden nog niet ontvangen. De gelden worden begin juni 2013 op de boedelrekening gestort. 2

3 Er bestaat een mogelijkheid dat er nog één of twee zeecontainers op werken staan in Leeuwarden en Groningen. Het komend kwartaal zal de curator nagaan waar deze zeecontainers terecht zijn gekomen. Bezien moet worden of verkoopinspanningen met zich meebrengen dat er een netto opbrengst is van de betreffende zeecontainers. De curator heeft inmiddels de netto opbrengst van ,68 ontvangen van het veilingbureau. Ten deze is de veiling derhalve goed afgelopen. De curator heeft eveneens de opdracht gegeven op na te gaan waar de zeecontainers zich bevinden. Nog steeds is hieromtrent enige onduidelijkheid, de kans is groot dat de betreffende zeecontainer is meegenomen door de hoofdaannemer van het betreffende werk. Gelet op de relatieve waarde van een zeecontainer, alsmede de transportkosten die ermee gemoeid zijn, is de vraag of de zeecontainer enige opbrengst zal genereren voor de boedel. De curator zal echter zijn onderzoek voortzetten waar de betreffende zeecontainer bij welke bouwonderneming is gebleven. Het vermoeden is dat Heijmans Bouw B.V. de betreffende zeecontainer heeft. 3.6 Verkoopopbrengst : Het is nog onduidelijk wat de verkoopopbrengst zal zijn. De verkoopopbrengst is , Boedelbijdrage : De curator heeft afgesproken conform de separatistenvergoeding deze kwestie af te wikkelen. De curator zal extra kosten in rekening brengen, nu eenmaal de afwikkeling van de gehele veiling de nodige tijd met zich heeft meegebracht. Daarnaast zal nog een verdeling moeten komen aangaande voorraden en bodemzaken, waartoe de curator aan de bank een voorstel zal doen. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Er zijn diverse bodemzaken, echter nagegaan moet worden wat de opbrengst is geweest van deze bodemzaken. De curator zal hiertoe de ING Bank op de hoogte stellen en in het volgend verslag de nodige informatie verstrekken. De curator heeft nog geen duidelijk overzicht van de opbrengst per roerende zaak en per voorraadartikel. Zodra dit overzicht is ontvangen van het veilingbureau zal de curator in samenwerking met de bank bepalen wat boedelzaken zijn en voorraden. Voorraden vallen toe aan de bank onder aftrek van de separatistenvergoeding en bodemzaken vallen toe aan de boedel. De curator zal hiervan separaat verslag doen aan de rechter-commissaris. 3

4 In het vorige verslag heeft de curator kenbaar gemaakt, dat het niet eenvoudig is een onderverdeling te maken van bodemzaken en voorraden. Inmiddels heeft dit wel plaatsgevonden en de constatering is dat de opbrengst van de voorraden de hoogste opbrengst bij de veiling is geweest. Dit is ook natuurlijk ook enigszins te verwachten nu eenmaal een inventaris van een installatiebedrijf beperkt is. Met de bank is overeengekomen dat van de opbrengst van ,68 een bedrag van ,68 aan de bank zal worden overgemaakt. Dit betekent dat een netto bedrag van ,-- aan de boedel vloeit uit hoofde van de executieverkoop. Voor de goede orde: de bank had een volledige zekerheidspositie met betrekking tot de voorraden, het rollend materieel alsmede de inventaris. De curator heeft derhalve ten deze de positie van de bank met betrekking tot haar pandrechten moeten erkennen. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : De vennootschap had een aantal onderhanden werken in Leeuwarden voor Van Wijnen en Heijmans. De curator is in overleg getreden met de betreffende bedrijven, maar al snel bleek dat er onvoldoende zekerheden waren om de werkzaamheden af te ronden. Wel heeft de curator een werk in Groningen voor Imtech afgerond. Hieromtrent zijn goede afspraken gemaakt en het werk is eind november 2012 afgerond. De curator zal deze werkzaamheden in rekening brengen bij Imtech, hetgeen een bedrag van ongeveer ,-- betreft. De gehele afronding van het werk voor Imtech in Groningen is moeizaam verlopen. Imtech heeft op een gegeven moment kenbaar gemaakt dat de droge blusleiding niet goed was geïnstalleerd. Dat heeft tot meerdere testen geleid, alsmede tot bijstelling van de totale aanneemsom. Imtech heeft zich namelijk op het standpunt gesteld dat er zo n 4.500,-- kosten zijn gemaakt, hetgeen de curator heeft betwist. Uiteindelijk is overeenstemming bereikt over betaling van een bedrag van ,--. Er is vervolgens een batig saldo overgebleven voor de boedel van 8.000,--. Het afronden van het werk heeft enig resultaat opgeleverd. De curator is van mening dat de monteurs die in Groningen hebben gewerkt uitstekend werk hebben geleverd en ook bereid zijn geweest om gedurende het faillissement de nodige werkzaamheden te verrichten. In het volgende verslag zal de curator concrete informatie geven met betrekking tot de definitieve afwikkeling. De afwikkeling van het onderhanden werk, zijnde een werk voor Imtech in Groningen, is moeizaam verlopen. De boedel heeft in totaal een bedrag van ,-- ontvangen, maar daarnaast zijn ook kosten gemaakt. Een onderaannemer heeft 6.000,-- ontvangen, er zijn 4

5 leasekosten betaald voor auto s en telefoonkosten. Ook zijn er kosten voor diesel gemaakt. De curator zal het komend kwartaal een overzicht geven van deze boedelkosten. Imtech had klachten over de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Er diende een droge blusleiding te worden aangelegd en achteraf bleek dat deze droge blusleiding niet geheel luchtdicht was. Dit betekende dat gebreken moesten worden verholpen, hetgeen de nodige tijd heeft gekost. Het werk is in ieder geval naar behoren opgeleverd en alle daartoe behorende documenten zijn verstrekt aan Imtech. Imtech heeft ook op 15 maart 2013 de laatste termijn van 6.500,-- betaald en de curator had reeds eerder de onderaannemer op 30 januari 2013 betaald van de eerste tranche van de aanneemsom. Voor het overige heeft de curator geen werken afgemaakt daar dit, gelet op de onderliggende calculaties, niet tot de mogelijkheden behoorde. Daarbij kwam ook nog, dat de curator materialen diende in te kopen, waartoe geen boedelkrediet voor handen was. Niettemin heeft de boedelperiode een positief saldo opgeleverd, zodat het afronden van het werk uiteindelijk een opbrengst heeft gegenereerd. De uitvoering van het onderhanden werk heeft in het vervolg geen problemen opgeleverd. Zoals in het vorige verslag genoemd is een werk te Groningen afgerond en heeft de curator nadien geen klachten of andere negatieve gevolgen gehoord. Dit brengt derhalve met zich mee dat dit onderwerp is afgewikkeld Verkoopopbrengst : De onderhanden werken hebben een bedrag van ,-- opgebracht Boedelbijdrage : nog niet bekend Andere activa 3.12 Beschrijving : Op dit moment heeft de curator geen wetenschap van andere activa Verkoopopbrengst : 4. Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren : Op datum faillissement is een debiteurenpost van ,06. De debiteuren zijn echter verpand aan de bank. Daarnaast hebben de debiteuren vele klachten, omdat de werkzaamheden door de failliete onderneming niet zijn afgerond. De belangrijkste debiteuren, 5

6 Heijmans en Van der Meer Holland hebben zich op het standpunt gesteld dat zij tot verrekening van de totale post zullen overgaan. De bank heeft de incasso van de debiteuren zelf ter hand genomen. De curator zal nog in overleg met de bank hoe de debiteurenincasso verder zal gaan. De verwachting is echter dat dit zeer moeizaam is, omdat diverse werken niet zijn afgerond en debiteuren met allerlei verrekeningsposten komen. Na betaling van de opbrengst aan de bank, zal de curator nog een afsluitend gesprek met de bank hebben, om te bezien of er nog posten openstaan van de debiteuren. Zo ja, dan zal de curator nagaan of deze incasseerbaar zijn. Zoals eerder genoemd, heeft de curator echter reeds de wetenschap dat vele debiteuren zijn voor gefactureerd. Anders gezegd: de stand van het werk rechtvaardigde niet de toegezonden factuur, hetgeen vaker gebeurt in de bouwbranche. Dit laatste brengt met zich mee dat incassoprocedures langdurig zullen zijn en kostbaar en dat de kans op een positieve uitkomst beperkt is. Binnen dit kader zal de curator de debiteuren afwikkelen Opbrengst : Gelet op het feit dat de debiteuren zijn verpand aan de bank, zal de opbrengst voor de boedel beperkt zijn. Ten deze zijn er nog een goede afspraken gemaakt met de bank. 4.3 Boedelbijdrage : 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : De ING Bank is de financierende bank van de onderneming. Het betreft een vrij oude financiering, welke dateert uit De ING Bank heeft een totale schuld aangemeld van , Leasecontracten : De onderneming had 4 bussen in leasecontract bij Omnilease. De curator heeft 2 bussen gedurende enige tijd gebruikt om werken af te ronden. Alle bussen zijn inmiddels ingeleverd bij de leasefirma. Met Omnilease is afgesproken dat de kosten van 2 bussen gedurende de boedelperiode, althans de periode dat deze in gebruik zijn gebleven door de curator zullen worden betaald uit de opbrengst van het werk van Imtech in Groningen. Daar dit laatste werk nog niet geheel is 6

7 uitgekristalliseerd, zal de curator in het volgend verslag rekening en verantwoording afleggen met betrekking tot alle kosten welke verband houden met dit werk. Zoals hierboven reeds omschreven, moet de curator nog afrekenen met de bank en bepalen wat bodemzaken en voorraden zijn. De curator verwacht dit het komend kwartaal afgerond te hebben en de nodige gelden kunnen worden uitbetaald aan de separatist. De curator heeft een bedrag van 1.342,93 uitbetaald aan Omnilease B.V. in verband met het gebruik van de bedrijfswagens gedurende de boedelperiode. Daarnaast heeft de curator een bedrag van 500,-- besteed aan benzine, althans diesel, voor de reis op en neer naar Groningen naar het betreffende werk. Reeds eerder heeft de curator kenbaar gemaakt dat een bedrag van 6.000,-- is betaald aan Bendit Isolatietechniek in verband met de uitvoering van diverse werkzaamheden door Bendit. 5.3 Beschrijving zekerheden : De ING Bank heeft de gebruikelijke zekerheden, zijnde een verpanding van de inventaris, een verpanding van de debiteuren en een verpanding van de voorraden. De bodemzaken zijn zeer beperkt. 80% van de waarde bevindt zich in de voorraden. 5.4 Separatistenpositie : De bank is in overleg met de curator met betrekking tot de verkoop. De curator heeft op dit moment nog geen onderhandse bieding op de activa. 5.5 Boedelbijdragen : De boedelbijdragen zullen worden verricht conform de separatistenregeling. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : De curator is door een tweetal schuldeisers aangeschreven in verband met het eigendomsvoorbehoud. Alle voorraden en alle geleverde materialen werden geleverd op de bouwplaats en direct verwerkt. De curator heeft derhalve geen goederen in eigendomsvoorbehoud kunnen afgeven. De curator heeft de kwestie van eigendomsvoorbehoud afgewikkeld. Een belangrijke partij was een partij die de goten en het zinkwerk heeft geleverd. Op datum faillissement was dit allemaal reeds verwerkt, dus de curator heeft helaas de betreffende goederen niet kunnen teruggeven. Met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud hebben zich geen wijzigingen voorgedaan. De meeste artikelen die geleverd waren, waren verwerkt in de werken, althans grotendeels verbruikt. 7

8 5.7 Reclamerechten : niet van toepassing 5.8 Retentierechten : voor zover niet van toepassing 6. Doorstart/voortzetten Afgesloten, verwezen wordt naar de faillissementsverslagen 1 t/m Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : De vennootschap heeft voldaan aan de boekhoudplicht. De curator beschikt over duidelijke boekhoudkundige overzichten. 7.2 Depot jaarrekeningen : Het komend kwartaal de curator gebruiken om alle gebruikelijke controlemomenten langs te lopen en te onderzoeken of voldaan is aan de stortingsverplichting, depot jaarrekening en of er sprake is van onjuiste handelingen. Gelet op de afwikkeling met betrekking tot de veiling, is de curator nog niet toegekomen aan de controle van depot jaarrekeningen en de verdere administratie. De curator verwacht het komend kwartaal hiervan verslag te doen. 7.3 Controleverklaring accountant : in onderzoek 7.4 Stortingsverplichting aandelen : in onderzoek 7.5 Onbehoorlijk bestuur : in onderzoek 7.6 Paulianeus handelen : in onderzoek 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : UWV: , Pref. vordering van de fiscus : , Pref. vordering van het UWV : , Andere preferente crediteuren : Hef: 58, Aantal concurrente crediteuren : 46 (incl. de bank) 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : ,73 (incl. de vordering van de bank) 8

9 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Gelet op de beperkte opbrengst, staat inmiddels vast dat slechts een aantal boedelschuldeisers kunnen worden voldaan en dat het faillissement zal worden opgeheven wegens gebrek aan baten. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : niet van toepassing 9.2 Aard procedure : niet van toepassing 9.3 Stand procedure : niet van toepassing 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement : 1 jaar 10.2 Plan van aanpak : Het plan van aanpak is als volgt: 1. incasseren van de gelden bij Imtech 2. verkoop van de activa 3. nader boekenonderzoek 4. nader onderzoek bestuur - resterende gelden bij Imtech incasseren - gelden ontvangen van veiling en verdelen met bank - nader boekenonderzoek - nader onderzoek bestuur - ontvangen gelden van veiling verdelen tussen bank en boedel - nader boekenonderzoek - onderzoek jaarrekeningen, stortingsverplichting en depot jaarrekeningen - nader boekenonderzoek - onderzoek jaarrekeningen - afwikkelen faillissement 10.3 Indiening volgend verslag : over drie maanden Leeuwarden, 18 september 2013 Oscar van Oorschot, curator 9

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014 Gegevens onderneming : C.D.O.F. BV (Lageweg 8, 9843 AM Grijpskerk) Faillissementsnummer : F 13/340 Datum uitspraak : 26 november 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 20 januari 2011 Gegevens failliet : Flexrent Autoverhuur Waalwijk B.V. Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie