Bijlage D. Handboek CTC. Passenderwijs,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage D. Handboek CTC. Passenderwijs, 2014-2015"

Transcriptie

1 Bijlage D Handboek CTC Passenderwijs,

2 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten 2. Werkwijze 2.1 Wanneer is een toekenning door de CTC verplicht? 2.2 Aanmeldingsprocedure bij het Loket 2.3 Het deskundigenadvies 2.4 Toekenning CTC 2.5 Duur van het arrangement 2.6 Afhandeling en toekenning 2.7 In geval van bezwaar 3. Samenstelling van de commissie en taakomschrijving Bijlage A Samenstelling CTC voor het schooljaar Bijlage B Adressen Handboek CTC versie

3 Inleiding De Centrale Toekenningscommissie (CTC) heeft als functie het toekennen van arrangementen binnen de Extra Ondersteuning. Binnen het samenwerkingsverband is de Extra Ondersteuning gepositioneerd naast de basisondersteuning. De basisondersteuning geeft aan wat alle scholen in principe moeten kunnen bieden aan leerlingen. Hierbij is gezamenlijk bepaald wat dit inhoudt, waarbij het hoe door de afzonderlijke schoolbesturen wordt bepaald. De arrangementen zijn geclusterd in arrangementen op de reguliere basisschool, binnen het speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO). De beschrijving van de arrangementen staat in bijlage A2 van het ondersteuningsplan. Arrangementen kunnen jaarlijks worden aangepast aan de hand van de behoeften vanuit het onderwijsveld. In dit Handboek CTC is informatie opgenomen met betrekking tot de uitgangspunten, de werkwijze en organisatie van de CTC. De tekst is juridisch getoetst door de Besturenraad en voldoet aan de wettelijke eisen. Jasper Puttenstein, Peter Truijens Directie Passenderwijs Februari 2014 Handboek CTC versie

4 1. Uitgangspunten De Centrale Toekenningscommissie (CTC) werkt middels volgende uitgangspunten: De CTC kent Extra Ondersteuning toe Binnen het samenwerkingsverband wordt de standaard basisondersteuning op bestuursniveau vastgesteld, welke geldend is vanaf 1 augustus Het streven is dat alle scholen in augustus 2016 aan deze basisondersteuning kunnen voldoen, al dan niet met ondersteuning vanuit het Regioteam. Voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben dan de basisschool binnen de basisondersteuning kan bieden, kan een arrangement Extra Ondersteuning aangevraagd worden. De toekenning van deze arrangementen wordt gedaan door de CTC, waarbij kennis van zowel de Basisondersteuning als de Extra Ondersteuning en van de schoolondersteuningsprofielen onontbeerlijk is. De CTC arrangeert in plaats van indiceert Passenderwijs wil vanuit haar visie en missie, en in navolging van het Handelingsgericht Werken en de ontwikkelingen van Passend Onderwijs, niet langer toekennen op basis van tekorten, beperkingen of stoornissen. Arrangeren is het proces om te komen tot een passend aanbod, waarbij sprake is van een match tussen de onderwijsbehoefte van het kind en het ondersteuningsaanbod dat de school kan bieden. Het maken van deze match begint in feite al binnen de basisschool, waarbij echter soms een aanbod vanuit de Extra Ondersteuning noodzakelijk is om de daadwerkelijke match tussen behoefte en aanbod te kunnen maken. Het aanbod Extra Ondersteuning wordt vormgegeven binnen diverse arrangementen, welke op maat en flexibel worden ingezet per leerling of groep in het regulier onderwijs. Een arrangement dat een fysieke plaatsing inhoudt binnen het SO of het SBO wordt afgegeven in de vorm van een toelaatbaarheidsverklaring. De CTC heeft een toekenningsfunctie en geen ondersteuningsfunctie De CTC kent arrangementen toe op een onafhankelijke, transparante wijze. De CTC heeft geen functie ter ondersteuning aan de school, de leerling of de ouders in het onderwijskundig of pedagogisch proces. Dit vergt een betrokkenheid bij de school en de ouders, die niet te verenigen is met de onafhankelijkheid van de CTC. De ondersteunende en adviserende functie is ondergebracht bij het Loket en ZAT van het samenwerkingsverband Regulier waar het kan, speciaal waar het moet De CTC neemt in haar toekenning de thuisnabijheid, zwaarte en duur van de ondersteuning mee. Hierbij geldt dat arrangementen waar mogelijk zo thuisnabij, zo kort en zo licht mogelijk worden toegekend. Handboek CTC versie

5 2. Werkwijze 2.1 Wanneer is een toekenning door de CTC verplicht? In de volgende situaties is een toekenning door de CTC verplicht. Een basisschool behorend tot Passenderwijs vraagt extra ondersteuning aan Een SO-school buiten de regio vraagt een herindicatie aan van een zittende leerling waarbij de leerling: - in eerste instantie is verwezen door een school uit ons verband - als onder instromer is ingestroomd in het SO en woonachtig is in de regio van Passenderwijs 2.2 Aanmeldingsprocedure bij het Loket Bij de wetswijziging Passend Onderwijs is het de school die extra ondersteuning of een toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt bij het samenwerkingsverband. Dit is een wijziging ten opzichte van de huidige situatie, waarin ouders degenen zijn die een indicatie aanvragen bij het REC of bij de PCL (permanente commissie leerlingenzorg). Een rechtstreekse aanmelding bij de CTC is niet mogelijk, daar de CTC integraal onderdeel is geworden van de ondersteuningsroute binnen Passenderwijs. Een tweede reden waarom een rechtstreekse aanmelding niet mogelijk is, is dat het wettelijk verplichte deskundigenadvies gegeven moet worden en dit gebeurt in de voorfase/adviesfase binnen de ondersteuningsroute. Met een hulpvraag van ouders en school, welke onvoldoende intern op school te beantwoorden is, kan de leerling door de school aangemeld worden bij het Loket van Passenderwijs. Er is voor deze aanmelding altijd toestemming nodig van ouders. De aanmelding bij het Loket vindt plaats middels de geldende formulieren. Er is voor aanmelding bij de CTC geen aparte aanmelding nodig. Het dossier bouwt zich binnen de zorgstructuur van de school en binnen het samenwerkingsverband op tot een volwaardig dossier voor de CTC, waarin reeds genomen stappen en de resultaten hiervan duidelijk omschreven staan. Wanneer het kind nog niet op school zit en ook niet bij een basisschool in de regio wordt aangemeld, kan de betrokken instantie (kinderdagverblijf, MKD, hulpverlening) een aanmelding doen bij het Loket, middels geldende papieren. Geadviseerd aan deze instantie wordt vooraf telefonisch contact op te nemen met de coördinator, om de aanmelding af te stemmen. Het Loket bespreekt wekelijks de nieuwe aanmeldingen, waarbij twee vragen centraal staan: - Wat is de ondersteuningsbehoefte? - Welk ondersteuningsniveau is passend? 2.3 Het deskundigenadvies Wanneer in het Loket besloten is dat de hulpvraag passend is binnen niveau 4, het niveau van de Extra Ondersteuning (zie de ondersteuningsroute in het ondersteuningsplan), is het deskundigenadvies wettelijk verplicht voor de arrangementen fysieke plaatsing binnen het SBO en SO. Binnen Passenderwijs is afgesproken dat het eerste deskundigenadvies voor alle arrangementen geldt. Er wordt een tweede deskundigenadvies gegeven wanneer het een arrangement SBO of SO betreft. De begeleider Passend Onderwijs heeft een adviserende, ondersteunende en coördinerende taak in het proces richting de CTC. Binnen de trajectbegeleiding worden de volgende acties ondernomen: het compleet maken van het dossier, het geven van een deskundigenadvies, het voeren van gesprekken met ouders en school en het praktisch organiseren van plaatsing en vervoer, indien het een plaatsing op het S(B)O betreft. De begeleider Passend Onderwijs en de coördinator van het Loket werken samen om deze Handboek CTC versie

6 acties te doorlopen. Het deskundigenadvies wordt gegeven door een begeleider Passend Onderwijs, met als achtergrond de bevoegdheid tot de taken van een orthopedagoog. Wanneer er twijfel is, kan het ZorgAdviesTeam (ZAT) worden benaderd. Het ZAT wordt rechtstreeks door het Loket ingeschakeld, wanneer er sprake is van zeer complexe of onduidelijke problematiek. In geval van een arrangement binnen het SO of SBO is het advies van een tweede deskundige noodzakelijk. Deze tweede deskundige wordt vanuit de Commissie voor Begeleiding (CvB) van het S(B)O gevraagd. Hierdoor is bij een toelaatbaarheidsverklaring van de CTC ook daadwerkelijke plaatsing, met instemming van de CvB van de betreffende S(B)O, mogelijk. 2.4 Toekenning CTC In het kader van efficiëntie en een hoge mate van slagvaardigheid binnen het samenwerkingsverband komt de CTC in hoge frequentie bij elkaar (zo n 20x per jaar). De CTC toetst de aangeleverde dossiers procedureel en kent de arrangementen toe. Dit doet zij op basis van het dossier, waarin alle voorinformatie, de genomen stappen en de gegeven adviezen staan beschreven. Dit is een transparant en navolgbaar proces. Centraal in het dossier staan de ondersteuningsbehoefte en wens van de school, op basis van de onderwijsbehoeften van de betreffende leerling. Indien er teveel onduidelijkheden in het dossier zijn om tot een toekenning te komen, bestaat de mogelijkheid dat de begeleider Passend Onderwijs of de coördinator van het Loket nadere toelichting geeft aan de CTC. Het dossier wordt aangehouden tot maximaal de eerstvolgende vergadering. Het verzoek tot verdere informatie wordt gedaan door de voorzitter van de CTC. De CTC kent arrangementen toe. Voor het schooljaar zijn er negen typen arrangementen, welke kunnen worden toegekend. Hierbij gaat het om drie arrangementen, ingezet binnen het regulier onderwijs, drie arrangementen binnen het SBO en drie arrangementen binnen het SO. Voor de arrangementen binnen het SBO en SO geeft de CTC een toelaatbaarheidsverklaring af. De daadwerkelijke plaatsing op het SBO en SO is een beslissing van het bevoegd gezag van de betreffende school. Dit is een wettelijk vastgelegd gegeven. Zoals eerder beschreven wordt de Commissie voor Begeleiding in de adviesfase te betrokken, waarmee een toelaatbaarheidsverklaring ook daadwerkelijk in een plaatsing kan worden omgezet. De negen arrangementen ( , uitgewerkt in het ondersteuningsplan) zijn: 1. Intensieve ondersteuning gericht op het kind 2. Intensieve ondersteuning gericht op de leerkracht 3. Eigen Ondersteuningsbudget 4. Het jonge kind 5. Fysieke plaatsing speciaal basisonderwijs (SBO) 6. Kort Tijdelijke Opvang / Kort Tijdelijke Observatie 7. Fysieke plaatsing SO (gedrag en sociaal emotioneel, voortkomend uit psychiatrische problematiek) 8. Fysieke plaatsing SO (lichamelijk gehandicapt, meervoudig gehandicapt, langdurig ziek) 9. Fysieke plaatsing SO (zeer moeilijk lerend, meervoudig gehandicapt) Toekenning van de CTC kan op basis van drie scenario s: Het arrangement zoals aangevraagd wordt toegekend. Het gevraagde arrangement wordt deels toegekend. Mogelijk is dat de school een bepaalde inschatting gemaakt heeft van de benodigde financiën of expertise, waarvan de CTC aangeeft dat deze te ruim of te minimaal is en daardoor een ander aantal uren of middelen toekent. Handboek CTC versie

7 Het gevraagde arrangement wordt niet toegekend. Een mogelijke reden is dat er sprake is van een ondersteuningsbehoefte, welke valt in de basisondersteuning en niet in de extra ondersteuning. Een andere mogelijke reden is dat de CTC een ander arrangement adviseert. Daarmee wordt het gevraagde arrangement niet toegekend. Het geadviseerde arrangement wordt direct toegekend, wanneer ouders en school hiervan gebruik willen maken. Hiervoor is niet opnieuw de doorloop binnen de ondersteuningsroute nodig, enkel de toestemming van ouders. Negatieve of afwijkende beslissingen van de CTC worden altijd voornemens genomen. Wanneer ouders of school het niet eens is met de beslissing kunnen zij in gesprek met de voorzitter van de CTC, alvorens het definitieve besluit door de CTC wordt genomen. Wanneer ouders of school het vervolgens niet eens is met de beslissing van de CTC, bestaat de mogelijkheid tot het maken van bezwaar. De stappen binnen de bezwaarprocedure worden in paragraaf 2.6 toegelicht. 2.5 Duur van het arrangement In principe worden alle arrangementen afgegeven voor een bepaalde periode. Deze periode staat vermeld in het toegekende arrangement en wordt afgesloten met een evaluatie. De evaluatie wordt besproken binnen het Loket. Wanneer opnieuw een arrangement wordt aangevraagd, is een deskundigenadvies noodzakelijk in geval van SBO of SO. De ondersteuningsroute wordt, aan de hand van de evaluatie van het arrangement, opnieuw (verkort) doorlopen. Uitzondering op deze afspraak zijn leerlingen met een ernstig meervoudige beperking, vallend in arrangement 8 en 9. Het gaat hierbij om leerlingen met: A. een laag ontwikkelingsperspectief ten gevolge van een ernstige verstandelijke beperking (IQ < 35), vaak met moeilijk te lezen gedrag en ernstige sensomotorische problematiek (zoals ontbreken van spraak, bijna niet kunnen zitten/staan), of B. een matig tot lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 35 en 70) en een grote zorgvraag ten gevolge van ernstige en complexe lichamelijke beperkingen, of C. een matig tot lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 35 en 70) in combinatie met moeilijk te reguleren gedragsproblematiek als gevolg van ernstige psychiatrische stoornissen. Ten aanzien van de onder A, B en C genoemde leerlingen moet worden voorkomen dat de toelaatbaarheid tot het SO telkenmale uitvoerig wordt beoordeeld, daar de verwachting is dat de onderwijsbehoeften gelijk blijven. Ten aanzien van deze leerlingen wordt afgesproken dat de toelaatbaarheidsverklaringen voor deze leerlingen eenmalig worden afgegeven en vervolgens geldig zijn gedurende de gehele basisschoolperiode binnen het SO. Deze periode mag uiterlijk lopen tot het einde van het schooljaar, waarin zij 14 jaar worden. Bij de overstap van het SO naar het VSO moet bij het samenwerkingsverband VO een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. 2.6 Afhandeling van de toekenning De ouders en school van herkomst worden door de voorzitter van de CTC maximaal een week na zitting per brief geïnformeerd over het besluit van de CTC. Het Loket ontvangt een digitale kopie van deze brief. Indien het besluit van de CTC niet binnen een week na de zitting kan worden genomen, worden ouders geïnformeerd door het secretariaat van de CTC. Handboek CTC versie

8 Na toekenning van het arrangement schakelt het Loket het Regioteam in voor de uitvoering van het arrangement, mits het een arrangement binnen de reguliere basisschool betreft (Intensieve Ondersteuning aan het kind of aan de leerkracht). Er wordt binnen één week na toekenning van het arrangement contact gezocht met de school door de medewerker van het Regioteam. Bij plaatsing op het SBO wordt in onderling overleg tussen ouders, SBO en school van herkomst het instroommoment bepaald. De trajectbegeleider coördineert dit overleg. Daar waar mogelijk en wenselijk zal zo spoedig mogelijk geplaatst worden. De wettelijke instroommomenten (de eerste dag na de voor de school geldende zomervakantie, de eerste dag na de voor de school geldende kerstvakantie dan wel 01 april) blijven van kracht. Bij plaatsing op het SO wordt gevraagd zo spoedig mogelijk te plaatsen, waarbij het overleg over de concrete datum wordt gevoerd tussen het SO, ouders en school van herkomst. Ook bij dit overleg coördineert de trajectbegeleider. 2.7 Bezwaar Ouders hebben in de fase van de totstandkoming van het deskundigenadvies de mogelijkheid tot het aanvragen van een second opinion. Passenderwijs heeft dit belegd bij het samenwerkingsverband VO (RUW). Nadat de second opinion heeft plaatsgevonden, volgt binnen Passenderwijs de gebruikelijke procedure richting de Centrale Toekenningscommissie. De CTC neemt de informatie van een eventuele second opinion mee in haar beslissing tot het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring. De besluiten van de CTC zijn voornemens. Indien de school of ouders niet akkoord gaan met de voornemens negatieve of afwijkende (ten opzichte van de wens van ouders/school en/of het deskundigenadvies) beslissing van de CTC, kunnen zij binnen vier weken na de besluitvorming bij het secretariaat een gesprek aanvragen met de voorzitter van de CTC. In dit gesprek, een hoorzitting, worden ouders en school in hun mening en argumenten gehoord. De voorzitter bespreekt de argumenten binnen de CTC, waarna het besluit wordt heroverwogen en definitief wordt genomen. Indien ouders of de school het niet eens zijn met het heroverwogen, definitief genomen besluit, kunnen zij gebruik maken van de landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring SBO/SO (Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht). Deze commissie behandelt bezwaren van ouders en schoolbesturen met betrekking tot de verklaring van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van een leerling tot het SBO of het SO. De Commissie zal de bezwaren beoordelen aan de hand van de door het desbetreffende samenwerkingsverband vastgestelde criteria voor toelaatbaarheid. Het samenwerkingsverband moet op basis van het advies van de adviescommissie de toelaatbaarheidsbeslissing heroverwegen. Voor zover die heroverweging daartoe aanleiding geeft, herroept het samenwerkingsverband het bestreden besluit en neemt het, voor zover nodig in de plaats daarvan een nieuw besluit. Tegen de nieuwe beslissing van het samenwerkingsverband kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank, sector bestuursrecht. De actuele tekst van het reglement is beschikbaar op tabblad passend onderwijs. Uiteraard wordt getracht, in goed overleg met ouders en school, een oplossing te vinden voor de ontstane situatie. Dit is echter geen taak van de CTC, maar zal binnen het Loket/ZAT verder worden opgepakt. Handboek CTC versie

9 3. Samenstelling van de commissie en taakomschrijving De CTC bestaat uit 4 leden, waaronder een onafhankelijk voorzitter. De CTC wordt secretarieel ondersteund in de administratieve afhandeling van zaken en middels de notulen tijdens de vergadering. In het onderstaande schema is de taakomschrijving per lid beschreven. Medewerker Voorzitter Leden Secretariaat Taakomschrijving De onafhankelijk voorzitter bewaakt het besluitvormingsproces vanuit het beleidskader van het SWV, stelt de inhoudelijke toekenningen op waarbij het secretariaat een uitvoerende rol heeft, vertegenwoordigt de commissie naar externen zoals ouders, bezwarencommissie etc., stelt inhoudelijk het jaarverslag van de CTC en een tussentijds overzicht van de CTC-monitor op, in samenwerking met het secretariaat. De voorzitter voert namens de CTC, in samenwerking met de trajectbegeleider, de hoorzittingen. De leden beoordelen of er sprake is van Extra Ondersteuning, of het gevraagde arrangement de best passende oplossing is op basis van de aangetoonde onderwijsbehoefte en in hoeverre de wens qua uren en budget zich verhoudt tot het gemaakte plan van aanpak door de school. De leden kunnen hun beslissing baseren op de reeds gegeven deskundigenadviezen en de door het Loket aangeleverde dossier, danwel de samenvatting daarvan. Indien het arrangement niet wordt toegekend, zullen de leden met een alternatief arrangement kunnen komen. De leden hebben een grote mate van onafhankelijkheid en zijn in hoge mate in staat tot het maken van een school overstijgende beslissing op het niveau van het samenwerkingsverband. De leden hebben kennis van de sociale kaart van de regio, het niveau van de basisondersteuning, het aanbod van de arrangementen Extra Ondersteuning en de schoolondersteuningsprofielen van de scholen. Het secretariaat van de CTC is eerste contactpunt voor vragen rondom de CTC, verzorgt in samenspraak met de voorzitter het opstellen van de agenda, stelt de toekenningen op waarbij de voorzitter voorziet in de inhoudelijke informatie en verstuurt deze naar de ouders en school (digitale kopie naar het Loket). Op verzoek van de voorzitter verzorgt het secretariaat voor verspreiding van informatie binnen het SWV, verzorgt het secretariaat de voorzet van het jaarverslag en een tussentijds kernoverzicht. Het secretariaat van de CTC werkt nauw samen met de secretariaten van het Loket. Het secretariaat houdt de CTC monitor bij, met daarin het overzicht over het aantal aangemelde leerlingen, toegekende arrangementen etc. Handboek CTC versie

10 Bijlage A Samenstelling CTC voor het schooljaar Voorzitter Lid Lid Lid Secretariaat : Mw. H. de Jong : Dhr. H. Jansen : Mw. V. Melkman : Mw. R. Schols : Mw. L. Hofman Bijlage B Adressen CTC Stichting Passenderwijs Postadres : Postbus 2127, 3440 DC Woerden Bezoekadres : Rembrandtlaan 50, Woerden Tel. : Landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring SBO/SO Postadres : Postbus 85191, 3508 AD Utrecht Handboek CTC versie

Publieksversie Ondersteuningsplan

Publieksversie Ondersteuningsplan samenwerkingsverband primair onderwijs Publieksversie Ondersteuningsplan Passenderwijs 26.0 Voor elk kind een passend aanbod Passenderwijs is het samenwerkingsverband van scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

Bijlage G. Handboek CTC. Passenderwijs, V2.0

Bijlage G. Handboek CTC. Passenderwijs, V2.0 Bijlage G V2.0 Handboek CTC, 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding en wijzigingsparagraaf 1. Uitgangspunten 2. Werkwijze 2.1 Aanmeldingsprocedure bij het Loket 2.2 Het deskundigenadvies 2.3 Trajectbegeleiding

Nadere informatie

samenwerkingsverband primair onderwijs Ouderbrochure Ondersteuningsplan Voor elk kind een zo thuisnabij mogelijk passend aanbod

samenwerkingsverband primair onderwijs Ouderbrochure Ondersteuningsplan Voor elk kind een zo thuisnabij mogelijk passend aanbod samenwerkingsverband primair onderwijs Ouderbrochure Ondersteuningsplan Voor elk kind een zo thuisnabij mogelijk passend aanbod beste ouder / verzorger, Passenderwijs is het samenwerkingsverband van alle

Nadere informatie

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4 Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4 Het bestuur van het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin en Bollenstreek (28-12)

Nadere informatie

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning Versie 1 september 2017 Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning Samenwerkingsverband passend

Nadere informatie

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN TVO-PROCEDURE TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Van overnemen naar versterken: een passend onderwijstraject voor elke leerling ingangsdatum 1 augustus

Nadere informatie

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA)

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Dit reglement vindt zijn grondslag in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 17a lid 11), de Algemene Maatregel van Bestuur Passend Onderwijs,

Nadere informatie

Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita

Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita Deze brochure is opgesteld voor het samenwerkingsverband Unita en

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad Bijlage 1 Indicatiecriteria SWV VO Lelystad 81 Richtlijn toelaatbaarheid Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen (EMB) tot het SO na 1 augustus 2014 (NB: Dit betreft de bijgestelde versie, eind september

Nadere informatie

Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs

Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs versie juni 2014 I II Het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek, statutair

Nadere informatie

in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde het College van Bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE

in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde het College van Bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE 106806 - Het bezwaar tegen de afwijzing van een tlv voor het sbo is gegrond omdat het besluit onbevoegd is genomen en is gebaseerd op deskundigenverklaringen die het besluit niet dragen. ADVIES in het

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring en toelaatbaarheidscommissie PPO Rotterdam Auteur: N. Teeuwen e.a. 1 Versie Datum 27-5-2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum: 12 juni 2014 Projectbestuur

Nadere informatie

Routekaart naar extra ondersteuning

Routekaart naar extra ondersteuning Nieuwe leerlingen van het samenwerkingsverband (4-jarige instromers en verhuizers van buiten de regio) niet uit het zorgtraject of SBO Routekaart naar extra ondersteuning Kosten voor school of voor het

Nadere informatie

Kader arrangeren en indiceren

Kader arrangeren en indiceren Kader arrangeren en indiceren Versie vastgesteld door het bestuur van SPPOH op 4 juni 2014 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding blz. 1 1.2 Doel van het kader blz. 1 1.3 Uitgangspunten voor het kader blz. 2 2. Procedure

Nadere informatie

Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften

Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften 1. Inleiding Per 1 januari 2017 heeft het samenwerkingsverband m.b.t. lwoo gekozen voor opting out. Wij spreken niet meer van lwoo maar gebruiken

Nadere informatie

Afgifte toelaatbaarheidsverklaring

Afgifte toelaatbaarheidsverklaring Afgifte toelaatbaarheidsverklaring 1 Versie 11-07-2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum:.. 2 Inhoudsopgave Wet- en regelgeving... 4 Algemene criteria... 4 Aanvullende criteria toelaatbaarheid

Nadere informatie

Landelijke criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring SBO en cluster-3 en cluster-4 onderwijs

Landelijke criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring SBO en cluster-3 en cluster-4 onderwijs Landelijke criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring SBO en cluster-3 en cluster-4 onderwijs Versie 3 1 In oktober 2013 is de landelijke werkgroep Arrangeren en Indiceren door de raad van bestuur (rvb)

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning Versie 24 juni 2014 Het bestuur van het Samenwerkingsverband Passend

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Wet- en regelgeving In de wet is het volgende bepaald m.b.t. een TLV: - Voor een leerling die vanuit het (speciaal) basisonderwijs wordt aangemeld

Nadere informatie

Ouderbrochure. Commissie Toelaatbaarheidsverklaring (CTLV)

Ouderbrochure. Commissie Toelaatbaarheidsverklaring (CTLV) Ouderbrochure Commissie Toelaatbaarheidsverklaring (CTLV) Deze brochure gaat over de werkwijze van de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring in het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda

Nadere informatie

Passenderwijs. Hoe werk ik met het Groeidocument? Versie maart 15

Passenderwijs. Hoe werk ik met het Groeidocument? Versie maart 15 Hoe werk ik met het Groeidocument? Passenderwijs Versie maart 15 Dit document is bedoeld voor alle gebruikers (ouders en scholen) van het Groeidocument en biedt algemene informatie over de opbouw van het

Nadere informatie

Ondersteuningsplan SPPOH. (PO Haaglanden)

Ondersteuningsplan SPPOH. (PO Haaglanden) Ondersteuningsplan SPPOH (PO Haaglanden) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

In de taakomschrijving van de PCL staat dat jaarlijks verslag gedaan wordt van de door PCL-leden verrichte werkzaamheden.

In de taakomschrijving van de PCL staat dat jaarlijks verslag gedaan wordt van de door PCL-leden verrichte werkzaamheden. Jaarverslag PCL 2013 2014 Gereformeerd primair onderwijs Zorgfederatie Kompas (56-09) Permanente commissie leerlingenzorg Postbus 139, 3800 AC Amersfoort 033-4701315 1 Amersfoort, oktober 2014 Voorwoord

Nadere informatie

Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing

Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing September 2014 (Zie ook het stroomschema en het document over ondersteuningstoewijzing op de site en de achtergrondinformatie in de bijlage)

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Loket Plein 013

Huishoudelijk reglement Loket Plein 013 Huishoudelijk reglement Loket Plein 013 1. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: 1. Commissie: de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring als bedoeld in artikel 18a lid 11 van de WPO; 2. Loket Plein

Nadere informatie

Handreiking. Ontwikkelingsperspectief (OPP) Passenderwijs

Handreiking. Ontwikkelingsperspectief (OPP) Passenderwijs Handreiking Ontwikkelingsperspectief (OPP) Passenderwijs In het Speciaal (Basis) Onderwijs wordt al langere tijd voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief opgesteld. In het basisonderwijs verwachtte

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning

Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning Het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs

Nadere informatie

Commissie Toewijzing. Inleiding

Commissie Toewijzing. Inleiding Commissie Toewijzing Inleiding Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 krijgt het SWV Fultura de wettelijke taak om te bepalen of een leerling toelaatbaarheid is tot het voortgezet speciaal

Nadere informatie

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen.

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3. Ondersteuningstoewijzing: de route Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3.1. Route bij verwijzing, gemeenschappelijk

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV

Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Versie december 2014 Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV Deze brochure is opgesteld voor het

Nadere informatie

Toelatingsreglement Voorgenomen besluit College van Bestuur: 2 april 2015 Advies Directieberaad: Instemming GMR:

Toelatingsreglement Voorgenomen besluit College van Bestuur: 2 april 2015 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Toelatingsreglement Voorgenomen besluit College van Bestuur: 2 april 2015 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Definitief besluit College van Bestuur: 1 TOELATINGSREGLEMENT Het College van Bestuur van

Nadere informatie

Protocol werkwijze Commissie Toelating Onderwijsvoorzieningen (CTO)

Protocol werkwijze Commissie Toelating Onderwijsvoorzieningen (CTO) Protocol werkwijze Commissie Toelating Onderwijsvoorzieningen (CTO) De CTO is een onafhankelijke commissie van het SWV de Kop van Noord-Holland, die als belangrijkste taak heeft de toelaatbaarheid van

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN Toelichting bij stroomschema zorgplicht aanmelding 1. Voorwaarden aanmelding bij reguliere school De aanmeldingsprocedure van de school is leidend. Natuurlijk kunnen ouders voor de inschrijving het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen.

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Algemeen: Alle scholen hebben in hun School Ondersteunings Profiel uitgewerkt en verantwoord hoe er invulling wordt gegeven aan de

Nadere informatie

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie?

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Een handreiking om te kunnen bepalen waar de TLV moet worden aangevraagd. Een samenvatting voor het toepassen van grensverkeer. Versie

Nadere informatie

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies Passend Onderwijs in Friesland hoe zit dat precies Passend Onderwijs is de nieuwe manier waarop in het onderwijs extra ondersteuning aan leerlingen met leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden wordt gegeven.

Nadere informatie

CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen

CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen Informatie t.b.v. scholen voor speciaal basisonderwijs (SBAO) en speciaal onderwijs (SO) in Samenwerkingsverband (SWV) Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Informatie voor ouders en leerkrachten

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Informatie voor ouders en leerkrachten Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland Informatie voor ouders en leerkrachten Wat verandert? Nieuwe wet Passend Onderwijs op 1-8-2014 Het rugzakje verdwijnt Scholen (schoolbesturen) krijgen

Nadere informatie

Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV

Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Toelaatbaar tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita: proces, spoedprocedures en model TLV Deze brochure is opgesteld voor het samenwerkingsverband

Nadere informatie

ROUTEPLANNER BIJ GROEIDOCUMENT HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

ROUTEPLANNER BIJ GROEIDOCUMENT HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN ROUTEPLANNER BIJ GROEIDOCUMENT HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN Bronnen: Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam (Pameijer, Van Beukering & De Lange, 2009, ACCO) Handelingsgerichte

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West Ouderfolder POVO-procedure Regio Utrecht West Beste ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Passend Onderwijs is goed onderwijs Passend onderwijs in IJmond 1 Het samenwerkingsverband Voor iedere

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Periode van het moment van aanmelding tot het bericht van toelating op de meest passende plek Periode van 6 weken!

Periode van het moment van aanmelding tot het bericht van toelating op de meest passende plek Periode van 6 weken! Uitwerkingen ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan van het SWV staat op hodlijnen aangegeven hoe procedures op hodlijnen verlopen. Deze toelichting is een uitwerking van de in het ondersteuningsplan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Inschrijving vindt plaats nadat de ouders in een kennismakingsgesprek met de locatiecoördinator geïnformeerd zijn over het karakter van de school.

Inschrijving vindt plaats nadat de ouders in een kennismakingsgesprek met de locatiecoördinator geïnformeerd zijn over het karakter van de school. Aannamebeleid WAS en Fluenta Schoolprocedure aanname leerlingen Deze notitie is opgesteld om tot een zorgvuldig beleid te komen voor het aanmelden en inschrijven van leerlingen op basisschool Willem Alexander

Nadere informatie

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 1. Opening 2. Startactiviteit: Kennismaking 3. Doelstellingen en opbrengst van de dag 4. Kracht door verbinding Toelichting

Nadere informatie

Wat doet de Ondersteuningscommissie?

Wat doet de Ondersteuningscommissie? Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Wat doet de Ondersteuningscommissie? Ondersteuningscommissie Biezenvijver 5 3297 GK Puttershoek Tel. 078-6295997 1 Ter inleiding Beste ouders,

Nadere informatie

OVERGANGSSITUATIE LEERINGEN CLUSTER-3 DIE VANAF 2014-2015 ANDERE CATEGORIE TOEGEKEND MOETEN KRIJGEN

OVERGANGSSITUATIE LEERINGEN CLUSTER-3 DIE VANAF 2014-2015 ANDERE CATEGORIE TOEGEKEND MOETEN KRIJGEN Schema overgangsperiode zorgtoewijzing Huidig Vanaf 1 aug. 2014 Cluster Regulier/ huidige benaming TLV/arrangement Type Categorie/ Aanmelding loket SWV Plaatsing in speciaal Bekostiging door Cluster-3

Nadere informatie

Beoordelingskader voor de aanvraag TLV SBO of SO Samenwerkingsverband PO Midden-Holland

Beoordelingskader voor de aanvraag TLV SBO of SO Samenwerkingsverband PO Midden-Holland Beoordelingskader voor de aanvraag TLV SBO of SO Samenwerkingsverband PO Midden-Holland 30 november 2016 Bijlage: Bepaling soort TLV en SO-categorie 1. Inleiding Binnen het samenwerkingsverband Midden-Holland

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND

ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND informatie voor OUDERS augustus 2016 ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND Elstarstraat 1a 4421 DV Kapelle Secretariaat: 06-516 003 09 Zorgmakelaar: 06-130 977 96 E: loket-zeeland@berseba.nl

Nadere informatie

Arrangementen binnen PasVOrm en de ondersteuning vanuit het expertiseteam. Werkwijze Definitieve versie

Arrangementen binnen PasVOrm en de ondersteuning vanuit het expertiseteam. Werkwijze Definitieve versie Arrangementen binnen PasVOrm en de ondersteuning vanuit het expertiseteam Werkwijze 2016-2017 Definitieve versie 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Arrangementen 2016-2017 3 Individueel arrangement

Nadere informatie

J. Weessies, ambtelijk secretaris Pagina 1

J. Weessies, ambtelijk secretaris Pagina 1 Quadrimester-rapportage Commissie Toelaatbaarheid SWVVO Lelystad Periode september t/m december 2016 Logistiek Overzicht van het aantal en type aanvragen. Figuur 1 Figuur 2 In deze periode zijn er 14 TLV

Nadere informatie

REGLEMENT LOKET-MULTI DISCIPLINAIR OVERLEG EN LOKET- COMMISSIE VAN TOEKENNING SAMENWERKINGSVERBAND BERSÉBA (VERSIE ZEELAND) MCD. 1.

REGLEMENT LOKET-MULTI DISCIPLINAIR OVERLEG EN LOKET- COMMISSIE VAN TOEKENNING SAMENWERKINGSVERBAND BERSÉBA (VERSIE ZEELAND) MCD. 1. REGLEMENT LOKET-MULTI DISCIPLINAIR OVERLEG EN LOKET- COMMISSIE VAN TOEKENNING SAMENWERKINGSVERBAND BERSÉBA (VERSIE ZEELAND) 092014 MCD 1. Kader Het landelijk samenwerkingsverband voor reformatorisch primair

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

Benodigde gegevens voor een aanvraag TLV voor meervoudig beperkte leerlingen: lichamelijk en verstandelijk (MG)

Benodigde gegevens voor een aanvraag TLV voor meervoudig beperkte leerlingen: lichamelijk en verstandelijk (MG) Benodigde gegevens voor een aanvraag TLV voor meervoudig beperkte leerlingen: lichamelijk en verstandelijk (MG) Vooraf: voor de TLV commissie is de inhoud van documenten van belang, niet de vorm; de benodigde

Nadere informatie

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG SAMENWERKINGSVERBAND Passend Onderwijs VO 2801 JAARVERSLAG PCL Jaarverslag PCL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Permanente Commissie Leerlingenzorg ( PCL ) van het Samenwerkingsverband Passend

Nadere informatie

Stichting Primair Passend Onderwijs Haaglanden, verder SPPOH, overweegt het volgende:

Stichting Primair Passend Onderwijs Haaglanden, verder SPPOH, overweegt het volgende: Regeling bezwaar- en adviescommissie SPPOH Stichting Primair Passend Onderwijs Haaglanden, verder SPPOH, overweegt het volgende: a. SPPOH is belast met het nemen van besluiten inzake de toelaatbaarheid

Nadere informatie

Passend onderwijs: de praktijk van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Passend onderwijs: de praktijk van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) Passend onderwijs: de praktijk van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) WMS Congres 9 november 2016 Medezeggenschap en Good Governance! Olga Luiken Secretaris Agenda Inleiding Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Alle kinderen naar de juiste school, zodat zij het onderwijs ontvangen dat bij hen past!

Alle kinderen naar de juiste school, zodat zij het onderwijs ontvangen dat bij hen past! Voorschoolse instellingen en instanties Alle kinderen naar de juiste school, zodat zij het onderwijs ontvangen dat bij hen past! SAMENWERKINGSVERBAND VOOR PRIMAIR ONDERWIJS ELBURG EPE ERMELO HARDERWIJK

Nadere informatie

ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND

ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND informatie voor de SCHOOL augustus 2016 ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND Elstarstraat 1a 4421 DV Kapelle Secretariaat: 06-516 003 09 Zorgmakelaar: 06-130 977 96 E:

Nadere informatie

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen I : Algemeen Richtinggevend kader De visie van het samenwerkingsverband: kijken naar kansen en mogelijkheden in plaats van naar belemmeringen; Het proces van extra ondersteuning en verwijzen binnen onze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Wijzigingenoverzicht

Inhoudsopgave. Wijzigingenoverzicht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Wijzigingenoverzicht... 1 Inleiding... 2 Basisondersteuning... 3 1 Handelingsrepertoire leerkracht... 3 2 Opschalen naar Ondersteuningsteam (OT)... 3 3 BAO arrangement...

Nadere informatie

TUSSENVOORZIENING VOOR LEERLINGEN VAN 4 T/M 6 JAAR

TUSSENVOORZIENING VOOR LEERLINGEN VAN 4 T/M 6 JAAR TUSSENVOORZIENING VOOR LEERLINGEN VAN 4 T/M 6 JAAR Uitbreiding tussenvoorziening op De Kameleon 14 DECEMBER 2016 Versie 1 Inhoudsopgave Huidige situatie... 2 Doelgroep... 2 Tussenvoorziening voor jonge

Nadere informatie

TOELATINGSBELEID 1. Aanmelding 2. Besluitvorming toelating weigering

TOELATINGSBELEID 1. Aanmelding 2. Besluitvorming toelating weigering TOELATINGSBELEID 1. Aanmelding In onderstaande aanmeldingsprocedure zijn alle wettelijke bepalingen omtrent de aanmelding opgenomen. De aanmeldingsprocedure is als volgt: - Ouders dienen hun kind minimaal

Nadere informatie

SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17

SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17 SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17 De beschrijving van de administratieve afspraken en procedures binnen het swv. (vastgesteld in het DB van 2 november 2015). 1. Ondertekening van brieven namens het dagelijks

Nadere informatie

Bijlage E. Plaatsings- en thuiszittersprotocol. Passenderwijs,

Bijlage E. Plaatsings- en thuiszittersprotocol. Passenderwijs, Bijlage E Plaatsings- en thuiszittersprotocol Passenderwijs, 2014-2015 Inleiding In dit document worden de afspraken binnen Passenderwijs 26.04 inzake plaatsing en voorkomen van thuiszitters beschreven

Nadere informatie

Workshop 8: Aanbod Fritz Redlschool

Workshop 8: Aanbod Fritz Redlschool Workshop 8: Aanbod Fritz Redlschool afdeling ambulante begeleiding Mariette van Hemert Annemieke Bregman Ambulante Begeleiding Een andere kijk op gedrag 1 1 Fritz Redlschool Wie zijn wij: Cluster IV School

Nadere informatie

Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) Informatie voor scholen/schoolbesturen/schoolleiders Over (niet) toelaten, verwijderen en het ontwikkelingsperspectief van leerlingen Meer informatie op www.onderwijsgeschillen.nl

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk 1: En wat kunnen jullie betekenen voor hoogbegaafde kinderen. Het is aan de school om aanbod te hebben voor hoogbegaafde

Nadere informatie

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Inleiding De scholen in een samenwerkingsverband stellen minstens eenmaal in de vier jaar een

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst voor ouders 14 mei 2014. Vragen en antwoorden 1

Informatiebijeenkomst voor ouders 14 mei 2014. Vragen en antwoorden 1 Informatiebijeenkomst voor ouders 14 mei 2014 Vragen en antwoorden 1 Op woensdagavond 14 mei 2014 heeft het samenwerkingsverband Passenderwijs een informatiebijeenkomst verzorgd voor ouders over Passend

Nadere informatie

Brochure Expertise en Consultatieteam (ECT)

Brochure Expertise en Consultatieteam (ECT) Brochure Expertise en Consultatieteam (ECT) Samenwerkingsverband 20.02 Groningen Ommelanden Algemene informatie In de brochure verwijzen we naar informatie op de website www.passendonderwijsgroningen.nl

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Wat verandert er?

Passend Onderwijs. Wat verandert er? Passend Onderwijs Per 1 augustus 2014 wordt Passend Onderwijs ingevoerd. Het doel van Passend Onderwijs is alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplek

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

REGLEMENT LOKET-MULTI DISCIPLINAIR OVERLEG (MDO) EN LOKET-COMMISSIE VAN TOEKENNING (CVT)SAMENWERKINGSVERBAND BERSÉBA (REGIO ZEELAND)

REGLEMENT LOKET-MULTI DISCIPLINAIR OVERLEG (MDO) EN LOKET-COMMISSIE VAN TOEKENNING (CVT)SAMENWERKINGSVERBAND BERSÉBA (REGIO ZEELAND) REGLEMENT LOKET-MULTI DISCIPLINAIR OVERLEG (MDO) EN LOKET-COMMISSIE VAN TOEKENNING (CVT)SAMENWERKINGSVERBAND BERSÉBA (REGIO ZEELAND) 1. Kader Het landelijk samenwerkingsverband voor reformatorisch primair

Nadere informatie

ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND

ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND informatie voor de SCHOOL Elk kind zijn talent, elk kind zijn onderwijs ONDERWIJSZORGLOKET BERSEBA ZEELAND Biezelingsestraat 24 4421 BS Kapelle T: 0182 760 770 / 06 130

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

De inhoud van deze brief kunt u ook terugvinden op onze website onder Leraren> FAQ Vraag en antwoord.

De inhoud van deze brief kunt u ook terugvinden op onze website  onder Leraren> FAQ Vraag en antwoord. Het is zover: Passend onderwijs is van start. Onze scholen en samenwerkingsverband Plein 013 zijn er klaar voor. In de loop van dit schooljaar wordt naar verwachting pas echt duidelijk hoe alles in de

Nadere informatie

Zorgplicht voor de scholen

Zorgplicht voor de scholen Zorgplicht voor de scholen In het kader van de wet passend onderwijs hebben de scholen zorgplicht. Dit geldt voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 1. procedure aanmelding bij reguliere school

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10 SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10 Aan de directeuren en intern begeleiders van de scholen verbonden aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 30-10 Waalwijk, Heusden,

Nadere informatie

Geschillencommissie passend onderwijs Informatie voor ouders

Geschillencommissie passend onderwijs Informatie voor ouders Geschillencommissie passend onderwijs Informatie voor ouders Over (niet) toelaten, verwijderen en het ontwikkelingsperspectief van leerlingen Goed passend onderwijs voor ieder kind! Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Regio 30-08

Passend Onderwijs. Regio 30-08 Passend Onderwijs Regio 30-08 SYSTEEM VAN DOORVERWIJZEN 4 16 jaar WSNS en LGF De aanleiding Nadelige effecten? Nog steeds vallen leerlingen tussen wal en schip Nog steeds moeten ouders zoeken naar een

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Concrete situaties rond TLV

Concrete situaties rond TLV Structurele situatie ( zware ondersteuning SO) Eerste aanmelding Afgifte TLV door Leerling is aangemeld bij (v)so-school van SWV A en School waar de leerling is SWV van de regio waar de leerling woont

Nadere informatie