Afwezig: Hindrik Dyks, Ger Bongers, Johan Klink, Jan van Dijk, Vincent Weijers, Arend van Beek, Bart Geerdink

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afwezig: Hindrik Dyks, Ger Bongers, Johan Klink, Jan van Dijk, Vincent Weijers, Arend van Beek, Bart Geerdink"

Transcriptie

1 Verslag Landelijk ICT Beraad VIAG en GV en Datum : 24 augustus 2012 Plaats : Abva/Kab, Oudenrd 170, Utrecht Tijd : uur circa uur (incl. lunch) Aanwezig: Frank vd Leur, Rbin Paalvast (vrzitter), Ab van de Berg, Rb Heimering, Meine Hfman, Jan Rdt, Paul Turin, Cees van Westrenen, Wicher Venema (verslag) alsmede Miguel Berbm, The van de Brink, Elwin Veldhuis vanaf punt Afwezig: Hindrik Dyks, Ger Bngers, Jhan Klink, Jan van Dijk, Vincent Weijers, Arend van Beek, Bart Geerdink 1. Welkm/Mededelingen/Agenda/Vrstellen Vr het slagen van het landelijk ICT beraad is het van belang dat minimaal 1 vertegenwrdiger per regi aanwezig is. Het kmt echter ng te vaak vr dat regi s niet aanwezig zijn. We spreken af dat in het vervlg uiterlijk 1 week vrafgaand aan het verleg wrdt aangegeven wie namens de regi zijn. Dat biedt vldende tijd vr vervanging (actie: Allen) Rb: VDP heeft vraag f regievering p infrmatievrziening vanuit I&A f vanuit management geregeld met zijn. Is verleg geweest binnen kader van werkgrep VDP (Weert, Maastricht, Heerhugwaard) met Arend/Rbin/Rb. Ntulen van de bespreking van de werkgrep wrden binnenkrt verspreid bij verslag ICT Beraad (actie Rb/Rbin daarna Wicher). Oriëntatie wrdt verder gerganiseerd. Wrdt ng vervlgd 2. Terugblik p zaken uit: Landelijk ICT Beraad van 1 juni Tekstueel akkrd. Bespreking visie Basisgemeente in de regi s. Is ng maar beperkt gebeurd. Ervaringen zijn (ng) niet juichend, in diverse regi s staat het punt p de agenda vr bespreking. Cees signaleert de pmerkingen ver rganisatie en inhud intern binnen KING. Ntitie is nu aanzienlijk verder qua pzet en inhud maar het met nu echt cncreet wrden. Stelsel Infrmatiepunt (STIP) Basisregistratie nderdeel van STOUT. Geef kleine ervaringen vral dr aan STIP, maar heb je meer fundamentele zaken dan k als c.c. melden aan KING/VNG Cnsulterend verleg 11 april 2012 Input p de ZTC 1.9. Gemeenten wrden nadrukkelijk uitgendigd m cmmentaar te leveren. Regievering p de inhud zal in het vervlg zeker aan de rde kmen. Blijvend punt van gesprek. Verspreiding verslag aan de rde stellen (he, wie, wanneer, waar), (actie Meine) Er wrden diverse kritische vragen gesteld ver de samenveging van Cnsulterend Overleg en Gebruikersraad KING. Psities en delen zijn daarmee wat diffuus gewrden en Plse landdagen blijken tch vaak te verzanden in het simpel uitwisselen van meningen. Deze signalen wrden drgeven aan VNG en KING. Beleidsvrbereiding en beleidsuitvering uit elkaar trekken zu punt van aandacht kunnen zijn. In vlgende ICTberaad vertegenwrdiging bespreken (actie Wicher en KING) 1

2 1. Regi s aan het wrd Punten per regi inventariseren die meegenmen meten wrden naar VIAG, GV en en/f VNG/KING. Meeste regi s kmen in sept. / kt. weer bij elkaar. Regi 5: 13 sept. weer bij elkaar (ervaringen van calamiteit vanuit Waalre en Venl vanuit Drifel virus) Evaluatie van de regibijeenkmsten NUP en BRP. Als input dient de evaluatientitie van KING. Richting van KING is dat de regibijeenkmsten psitief ntvangen zijn en KING wil er graag een vervlg aan geven. De reginale aanpak helpt m mensen te betrekken (beperking reisafstand, aansluiten p reginale prblematiek, bevrderen reginale cntacten en samenwerking). Het is k een gede schaal m te rganiseren. De fcus p de invering van e-dienstverlening blijft een belangrijke cnstante. Om die ged vr het vetlicht te huden is betrkkenheid van gemeenten zeer belangrijk. Om het nderwerp ged nder de aandacht te brengen, is het wel ndzakelijk de relevante nderwerpen zrgvuldig te selecteren, de delgrep te verbreden en de pkmst van het aantal gemeenten te vergrten. Gezamenlijke cnclusies: Vaste KING vertegenwrdiging. in regi wrdt nderstreept. Overzicht van de vertegenwrdigers wrdt pgesteld. (actie Cees/Wicher). Initiatief en regie blijven bij de regi. Ptentiële agendanderwerpen actief uitwisselen vice versa tussen KING en regivrz./secr. Ervaringen met de vrm van de wrkshp zijn wisselend. Geldt k vr de samenstelling van de uitgendigde en aanwezige functies. Kern is/blijft de functie I&A cördinatie. Punt van verspreiding van infrmatie en verzicht deelnemende gemeenten en pers. kmt pnieuw aan de rde (met name de ptentiële rl van Scial media en Plei). Verbreding van delgrep en bijeenkmsten levert veel vragen p. Een veelheid van reginale bijeenkmsten p functinele thema s zal ptentieel risic s p gaan leveren vr pkmst (met name I&A ers). Pas daarbij dus k p vr misbruik van de regi. Gede afstemming tussen KING en de vrzitters van de I&A-regi is van belang (zeker als er reginaal bijeenkmsten dr KING wrden gerganiseerd). Hudt de reginale grenzen in het g. 1. Beveiligingsissues Urgentie en belang is bestuurlijk en inhudelijk sterk tegenmen. Dat bewijzen k weer de recente Drifel ervaringen. Dat pleit vr een structurele vrziening in de vrm van IBD (vrstel IBD kmt 12 kt. p de BALV van de VNG aan de rde). Gemeenten blijven verigens verantwrdelijk. Het ICT Beraad geeft een aantal vr hen van belangrijke beheftes richting IBD aan. Inzichtelijk maken van de verschillende gremia en verschillende audits bundelen waar gemeenten mee gecnfrnteerd wrden. Incident management via IBD gestructureerd regelen Ged verzicht van stabiele technische architectuur znder de grte diversiteit van stekkers, lijnen, certificaten, enz. Dat vraagt m een relatie met plssingen richting Digikppeling, Basisgemeente, referentie-architectuur Vrbeelden van dcumenten en best-practises f wrst-practices zals de calamiteiten in Waalre (brand) f Weert (Drifel) (Kenniscentrum) Relatie met leveranciers kan k centraal (i.a.m. GV en) wrden gerealiseerd. Dan ng maar 1 beveiligingsaudit per leverancier. Cmmunicatie is essentieel punt. Vanaf half kt. gaat KING de audit verantwrdelijke per gemeente benaderen vr afstemming en infrmatie. Op basis van bvenstaande punten en de aanvullende vragen/issues spreken we af dat het nderwerp vlgende keer ng een keer vr inventarisatie wrdt geagendeerd en dat we daarbij k afspreken p welke nderwerpen we ns meer in detail gaan fcussen (actie Wicher/allen) Suwi Verantwrding in de regi bespreken 2

3 audit en certificering eenduidig frum standaardisatie haart expertise inbrengen in IBD IBD nbekend Aanvullende nties: Wacht niet tt het allemaal dr de IBD geregeld is maar ga zelf al aan de slag, centraal wrdt gedaan wat kan, maar decentraal liggen de verantwrdelijkheden! Onzinnig dat elke gemeente de vraag ver de SUWI-audit heeft gekregen. Dit kan veel beter centraal dr KING wrden gecördineerd. Bespaart een hp energie. (actie: Cees neemt dit mee als attentiepunt naar KING) 5. Inhudelijke afstemming lpende ntwikkelingen/vruitblik a. NUP/mGBA/BRP Ontwikkelingen Stuf en NHR. N.a.v. gezamenlijke brief van KING en VNG aan Kamer van Kphandel mbt Stuf berichten NHR KING afspraak met NHR ver aansluiten p Stuf en cntrle p datakwaliteit (planning eind jan. 2013). Releaseplanning wrdt vregtijdig afgestemd met leveranciers Cees meldt namens KING: pri Basis p Orde (gede dienstverlening/bedrijfsvering) krijgt veel aandacht in alle NUP-nderdelen decentralisaties (m.n. jeugdzrg) vraagt veel inzet maar is mede afhankelijk van uitkmsten verkiezingen 2 e Kamer en kabinetsfrmatie. Basisgemeenten (prcessen, bdemplaat, architectuur) Prtwachterrl (impact analyses) Min. E&I wil wel steeds meer van KING (ndernemersplein, ndernemersdssier, e- facturering). Uitgangspunt daarbij, geen nieuwe nderwerpen tenzij gemeenten dit expliciet willen. Mens Centraal, tt 1 juli gegarandeerd dr KING, na 1 juli is het beheer en dus de drntwikkeling teruggegeven aan de betrkken gemeenten. a. Miquel Berbm (plv. prj. Leider NUP), The van de Brink (KING, impactanalyses) en Elwin Veldhuis (prj. Leider I-NUP Academy) lichten de vlgende drie nderwerpen te: Versnellingsagenda NUP, Impact analyses, I-Academy Reacties Versnellingsagenda: Uit de diverse impact analyses kmt naar vren dat er p meerdere NUP-nderdelen ng het ndige met gebeuren. Prgramma s zullen meten versnellen m de resultaatverplichtingen te halen maar k de achterblijvers bij gemeenten meten versnellen. Op basis daarvan heeft KING i.s.m. VNG een Versnellersagenda ingericht die zich manifesteert in: NUP-buwstenen sneller gereed hebben vr implementatie Gemeenten terusten vr een sterkere implementatie aanpak (I-NUP Academy) Basisndersteuning van KING verder versterken en verbeteren richting gemeenten en landelijke prgramma s (impact analyses, standaarden, basisgemeente, enz.) Leveranciersmanagement verder versterken i.a.m. Gebruikersverenigingen Als ICT Beraad herkennen en nderkennen we het belang van deze punten. Maar zet dan k wel de actie in p die punten die er echt te den en waar gemeenten echt belang bij hebben. Daarbij is een extra ntie dat gemeentelijke ref. arch. in vlle mvang essentieel is en dat niet ieder zijn/haar eigen ding en plssing drdrukt (bijvrbeeld de ervaringen van KING met PIM). Dat geldt misschien vr gemeenten maar zeker vr de verantwrdelijke ministeries/pdrachtgever per NUP-buwsteen. Reacties Impact analyses: (zie k ) 1. Impactanalyse (i.a.) Digikppeling: Uitkmst i.a. dat het ng niet vlwaardig ingezet kan wrden maar gemeenten meten en/f willen deze kppeling wel implementeren. 3

4 Zijdelings speelt hier k het prbleem van de diversiteit in certificaten. Zu k plst meten zijn. Is ng nduidelijk. The zal dit intern bij KING aan de rde stellen. (actie KING) 2. Basisregistraties: Binnengemeentelijk Gebruik van de basisregistraties (in eerste instantie ligt de fcus p: a. Prces/infrmatieketen WABO-BAG-GBA-WOZ, b. Terugmeldingen p Basisregistraties c. Vrinvullen e-frmulieren met gegevens uit basisregistraties) Vraag vanuti het ICT Beraad: Privaatrechtelijk gebruik van gegevens f Publiekrechtelijk? Zal punt van nderwerp zijn in de i.a. Binnengemeentelijk Gebruik. Wrdt als punt van aandacht genteerd in de uitkmsten van de i.a. (actie KING) meegenmen in rapprt binnengemeentelijk gebruik (link pnemen) is er dus een beperking p gebruik van gegevens in vr-invulfrmulieren? Met in je GBA verrdening regelen (Tn zal dit nagaan he dit binnen de wet BRP wrdt geregeld vr publiekrecht. situaties, he gaat dit bij private instellingen?) In IMG k besprken. Is juridisch niet ged f eenduidig geregeld. Tn schetst he de VNG in gesprek is met min. BZK en he creatief plssing kunnen wrden gevnden dat gemeenten gebruik kunnen maken van elkaars GBA gegevens. VNG is zich samen met NVVB, aan het riënteren p dit actuele vraagstuk. Afnemerskant GABA situatie verdwijnt na de kmst BRP, dan wrden gemeenten bredere afnemer. Algemeen geldt: he ga je m met gegevens en e-dssiers? Ger: reginaal thema bedrijfsvering in de regi Nijmegen. Aanbd m evt. samen met een regi Leiden dit vraagstuk drdenken. Speelt gevensmanagement k een rl. Naam leiden drgeven aan VNG dr Ger. 3. Berichtenbx: pilt met circa 8 gemeenten is nu gaande, samenwerking met RDW en Lgius Znder inhudelijk p in te gaan maakt The ng melding van de (vrgenmen) inzet middels impact analyses p de vlgende NUP nderwerpen: Digilevering, Digimelding, eherkenning, Antwrd vr Bedrijven, 14+ netnummer, BGT, BRO. Daarnaast inmiddels k een niet NUP nderwerp: Landelijke vrziening WOZ Medewerking gemeenten in de i.a. lpt ged en dat gaat k redelijk vr de c-creatie activiteiten. Cmmunicatie per buwsteen wrdt ng met VNG vrbereid, k m verkeerde beelden te vrkmen. Punten en presentatie k agenderen in eerstkmend verleg tussen GV en en KING (actie KING) Reacties I-NUP Academy: in het verhaal mist teveel het belang van standaarden/architectuur en de samenhang der dingen werken met kplpergemeenten wrdt aanbevlen duidelijke definiëring van de delgrep is ndig (denk aan: crd. I&A, NUP-prjectleiders, infrmatiemanagers, managers dienstverlening). Delgrep kan verschillen per mdule. deelnemers wrden geacht p de hgte te zijn van de inhud en de algemene lijn (anders teveel startvragen), de vrzitters zijn bereid actief te prmten maar hebben geen verantwrding vr werving en selectie, KINF verzrgt PR en materialen aandachtsgebied Financiën is nvldende zichtbaar Webrichtlijnen kan als vrbeeld dienen maar belang van dit thema is matig Intekenen vr de vlle lptijd (3 jaar) zal lastig wrden 4

5 Pilts in regi Limburg en Gesicht kunnen veel inf pleveren a. Cnsulterend Overleg VNG 5 sept i.c.m. Gebruikersraad E-diensten van KING Ter vergadering statements inventariseren die wij in kunnen brengen in het verleg van 5 sept. Webrichtlijnen: Pas p vr beperkte behefte cq. belang van en dr gemeenten Uitveringstets BRO: Teleurstellend dat de gemeenten die zich hebben aangemeld geen reactie hebben gekregen, rl/relatie van RUD s in de BRO is nbekend. Wij schatten in lage pri, eerst BGT. Decentralisaties en infrmatiebeleid. Maandag 24 sept. werksessie transitie jeugd dr VNG/KING te Den Haag. Eventuele belangstelling melden aan Rbin (actie Allen) Mededelingen mgba (effecten/stavaza planning/ksten) Archiefwet (he en wat nu in de actualisatie/mdernisering van de wetgeving? Wie neemt initiatief en wanneer?) Afvaardiging uit Landelijk ICT Beraad van 5 sept.: Arend (VIAG vrz.), Meine (VIAG, regi s), Ab (GV PRLG), Wicher (secr. ICT Beraad/GV Centric). d. Vlgende vergadering Landelijk ICT Beraad 5 kt.: Agendanderwerpen ptentieel: Infrmatiearchitectuur RUD (met aan de vrkant vragen van Cees / KING) Infrmatiearchitectuur Decentralisaties (is k aparte themabijeenkmst VIAG 7 sept.) Basisgemeente Werken nder architectuur ZTC 2.0 a. Rndvraag Geen gebruik van gemaakt. W. Venema, Lelystad, 27 aug

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

Bijlagen CCR jaarverslag 2013

Bijlagen CCR jaarverslag 2013 Bijlagen CCR jaarverslag 2013 A B C wettelijke adviesbevegdheden CCR (WMZC) samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus D speerpunten 2012-2014 E begrting-uitgaven 2013 F inhudelijke beschrijving besprken

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 ktber 2011 Agendapunt: 11 Prtefeuillehuder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevruw A.C. Teuben-Bkma Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders Opleiden, trainen en efenen sleutelfuncties crisiscmmunicatie Prject GROOTER Opleidingskaders 1 Clfn Dit dcument beschrijft de kaders vr de pleidingen vr zeven sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie,

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be VAARDIG VERGADEREN SYLLABUS VOOR ACTIEVE OUDERS OP SCHOOL VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 inf@vcv.be www.vcv.be INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. De uderraad; een

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE!

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE! Ex pst evaluatie van het prgramma UTRECHTSE ENERGIE! Terugblik p bereikte resultaten, deltreffendheid, delmatigheid & delbereiking van het Prgramma 'Utrechtse Energie' ver de peride 2011-2014 Utrecht,

Nadere informatie