02 Veiligheid - Preventie. 03 Armoedebestrijding. 06 Tewerkstelling. 09 Migratie - Asielbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "02 Veiligheid - Preventie. 03 Armoedebestrijding. 06 Tewerkstelling. 09 Migratie - Asielbeleid"

Transcriptie

1 01 Fiscaliteit 02 Veiligheid - Preventie 03 Armoedebestrijding 04 Milieu - Energie - Klimaat 05 Mobiliteit 06 Tewerkstelling 07 Gezondheid 08 Huisvesting 09 Migratie - Asielbeleid 10 Beliris

2

3 INITIATIEFNEMER Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij dochteronderneming: NV FRGE MAATREGEL Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost SOORT Subsidie 01 Omschrijving Fonds dat tussenkomt in de financiering van maatregelen die de energiekost van particuliere woningen voor de meest behoeftigen tracht te reduceren. De definitie van meest behoeftigen is bij Koninklijk besluit van 26/06/2006 geregeld. Het FRGE beschikt over een maximale schuldpositie van 100 miljoen. Het FRGE sluit samenwerkingsovereenkomsten af met lokale entiteiten die hiervoor worden opgericht (OCMW, autonome gemeentebedrijven, sociale verhuurkantoren ) en die volgens het derde investeerdersprincipe de investeringen in de energiebesparende ingrepen financieren. De rente van de leningen van het FRGE aan de lokale entiteiten bedraagt 2 %. De individuele aanvrager kan terecht bij een erkende lokale entiteit die met de middelen van het reductiefonds een goedkope lening toestaat voor max met een max. rente van 2 % (kan ook 0 %, maar dan moet zij die 2 % financieren) zijn. De lening wordt maand na maand terugbetaald gespreid over 5 jaar (in de praktijk kan dit op basis van de uitgespaarde energiefactuur). Het Fonds kan ook tussenkomen in personeel en werking van de lokale entiteiten. De toelagen bedragen gaan momenteel van 50 tot Van de lokale entiteiten wordt ook een sociale begeleiding van de doelgroep verwacht. 02 Impact op de steden Tot nu werden 9 lokale entiteiten opgericht voor het beheer van het Fonds. Charleroi, Mons, Soignies, Oostende, Mechelen, Antwerpen, Gent, Hasselt-Genk (intercommunaal) en Zuid-West Vlaanderen. Het programma is dus vooral in de steden van toepassing. 03 Referenties Programmawet 27 december 2005 titel III Hfst VIII Duurzame ontwikkeling Oprichting FRGE. Koninklijk besluit 1 juli 2006 Koninklijk besluit beheerscontract FRGE. HFDST 4 1

4 Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost 04 Contact / info FRGE Sabelle Haest (N) - Bruno Walckiers (F) John Waterloo Wilsonstraat 11, 1000 Brusssel 02/ Opmerkingen Geen enkele Brusselse gemeente participeert in het Fonds. Het gewest beschikt zelf over een gelijkaardig systeem van groene leningen. Een integratie van beide systemen zou kunnen overwogen worden. Een hinderpaal die sommige gemeenten signaleren is de borg die zij moeten leveren voor 95 % van de totale geleende sommen. HFDST 4 2

5 INITIATIEFNEMER Federale regering MAATREGEL Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling SOORT Duurzame ontwikkeling 01 Omschrijving In België verloopt het federale beleid voor duurzame ontwikkeling volgens een cyclus van periodieke plannen en verslagen. Het kan tevens rekenen op beleidsaanbevelingen van een adviesraad. Sinds de invoering van de wet van 1997 heeft de federale regering reeds twee Plannen voor Duurzame Ontwikkeling uitgevoerd. Beide werden door de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) opgesteld, respectievelijk voor de periodes en De ICDO staat in voor de opvolging van de verwezenlijkingen. Het Federaal Planbureau (FPB) publiceert tweejaarlijks een verslag met een analyse van de bestaande situatie, van het gevoerde beleid en van de toekomstgerichte scenario s. De Federale Raad Duurzame Ontwikkeling (FRDO) verstrekt op regelmatige basis advies bij de acties en het beleid van de federale regering. Het voorontwerp van het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling werd tot juni 2008 onderworpen aan een volksraadpleging. De wet van 1997 werd vervolgens herzien en meer bepaald aangevuld met een langetermijnstrategie in het kader van de voorbereiding van een klimaatwet. Die zou alle bestaande plannen overkoepelen (zie p. 17) en de doelstellingen in verschillende fasen onderverdelen: de lange termijn, de middellange termijn en de stappen zoals voorzien door de plannen (p. 19). Het voorontwerp moet vandaag worden geactualiseerd en zal vervolgens door de ICDO worden voorgelegd aan de volgende regering. Het document (110 p.) herneemt de 7 belangrijkste beleidsdomeinen van de Strategie voor duurzame ontwikkeling en werd door de Europese Raad van juni 2006 werd goedgekeurd: 1. Klimaatwijziging en schone energie; 2. Duurzaam transport; 3. duurzaam consumeren en produceren; 4. Behoud en beheer van natuurlijke grondstoffen; 5. Volksgezondheid; 6. Sociale insluiting, demografie en migraties; 7. Armoede in de wereld en de uitdagingen voor duurzame ontwikkeling. Het houdt rekening met de thematische plannen die de federale overheden reeds uitvoeren (bijv. Nationaal Klimaatplan , Nationale Biodiversiteitsstrategie , Nationaal Actieplan Sociale Insluiting en ; zie respectieve fiches). HFDST 4 3

6 Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling 02 Impact op de steden Het voorontwerp van het plan behandelt geen specifiek stedelijke aspecten van de duurzame ontwikkeling. De termen stad en stedelijk komen in beperkte mate voor. 22 acties worden geformuleerd via 79 maatregelen. De acties en de maatregelen die verband houden met de steden zijn: Actie en 5 Klimaatbeloftes - horizon en 2020: de energie-efficiëntie verhogen en een federaal klimaatbeleid uitwerken, een visie en een beleid ontwikkelen voor de lange termijn; Actie Mobiliteit: ontwikkelen van een strategisch langetermijnbeleid; Actie Bewustwording over de keuze van vervoersmodi; Actie Het woningbestand beter exploiteren en duurzame en betaalbare huisvesting bieden voor iedereen: duurzame wijken promoten, solidair wonen aanmoedigen, de synergie tussen de bestaande fondsen versterken (bijv. tussen FRGE en het Woningfonds), initiatieven rond ecologisch verantwoord bouwen en duurzaam renoveren steunen; Actie Voor een inclusief en transversaal armoedebeleid: een subwerkgroep Armoedebeleid oprichten. 03 Referenties De wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. 04 Contact / info Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling (ICDO) HFDST 4 4

7 INITIATIEFNEMER FOD Economie MAATREGEL Nationaal klimaatplan SOORT Strijd tegen de klimaatopwarming 01 Omschrijving Het Belgische klimaatbeleid startte in 1994, met het nationaal programma voor de vermindering van de CO 2 -uitstoot. Met de goedkeuring van het Kyotoprotocol en het akkoord over de verdeling van de lasten ( burden sharing ) tussen de Staten van de Europese Unie, heeft de federale regering beslist om een Nationaal Klimaatplan op te stellen. Dit plan is het resultaat van de samenwerking tussen de federale Staat en de Gewesten in het kader van de Interministeriële Conferentie Leefmilieu (ICL). Zij heeft tot doel de uitstoot van broeikasgassen tegen 2012 met 7,5 % te verminderen in vergelijking met Op 14 november 2002 werd een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de federale en gewestelijke overheden. Dit is uitgemond in de invoering van een Nationale Klimaatcommissie, die enerzijds een verdeling moet voorstellen van de doelstelling van 7,5 % tussen de partijen (uitgevoerd in maart 2004) en anderzijds de maatregelen van het plan moet coördineren en evalueren. Het document (128 blz.) is gestructureerd in functie van de sectoren die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van broeikasgassen: energie, industrie, landbouw, openbare diensten/residentieel/tertiair, afval, vervoer en ruimtelijke ordening. Het stelt de bestaande en voorziene maatregelen voor van de 4 regeringen: federale Staat, Brussels Gewest, Vlaamse Gewest, Waalse Gewest. Het werd in 2002 door de 4 parlementen goedgekeurd. Dit zijn in het kort de belangrijkste maatregelen die de federale Staat heeft genomen in deze sectoren: Energie: Verplichting tot quota s voor groene elektriciteit voor de elektriciteitsleveranciers (6 % in 2010); Oprichting en exploitatie van off shore windmolenparken (Koninklijk besluit 20/12/2000). Industrie: Fiscale aftrek vennootschapsbelasting voor de investeringen in technologieën die minder energie verbruiken. Openbare diensten: Sensibilisering van de overheidsambtenaren tot het REG (= rationeel energiegebruik) (federaal milieucharter). Huisvesting: Fiscale aftrek personenbelasting voor investeringen in REG (vanaf het aanslagjaar 2004); Subsidies voor sensibiliseringsprojecten op het vlak van REG. Vervoer: NMBS (zie fiche NMBS); fiscale aanmoediging personenbelasting voor carpooling en/of gebruik van alternatieve vervoermiddelen (Ministrieel besluit 20/09/2001). HFDST 4 5

8 Nationaal klimaatplan 02 Impact op de steden Eind 2008 heeft de Interministeriële Conferentie Leefmilieu (ICL) een Nationaal Klimaatplan opgesteld (238 blz.) dat eigenlijk een inventaris is van de maatregelen en een stand van zaken op 31/12/2008. Het Klimaatplan haalt geen specifieke stadsaspecten aan van de strijd tegen de klimaatopwarming. De termen stad en stedelijk komen er trouwens weinig in voor. 03 Referenties Nationaal klimaatplan Contact / info Nationaal klimaatplan mineco.fgov.be/energy Nationaal klimaatplan HFDST 4 6

9 INITIATIEFNEMER POD Duurzame Ontwikkeling MAATREGEL FEDESCO SOORT Systeem van derde investeerder voor federale overheidsgebouwen 01 Omschrijving Fedesco is een publieke ESCO (Energy Services Company of energiedienstenbedrijf) dat op 2 maart 2005 als naamloze vennootschap van publiek recht op initiatief van de federale regering werd opgericht. Fedesco is volledig in handen van de Belgische staat en is operationeel sinds 1 september De opdracht van de vennootschap behelst de bevordering, realisatie en voorfinanciering van energiebesparingsprojecten in federale overheidsgebouwen, gebruik makend van het systeem van de derde investeerder. Fedesco (de derde investeerder) staat in voor de voorfinanciering van de investeringen (studies, werken en diensten) op basis van de geraamde besparingen. De investeringen worden aan Fedesco terugbetaald dankzij de effectief gerealiseerde besparingen. Wanneer de investeringen beginnen te renderen, gaat de financiële winst naar de gebruiker van het gebouw. Dit moet zorgen voor een onmiddellijke vermindering van de CO 2 -uitstoot. Fedesco heeft de exclusiviteit m.b.t. de federale overheidsgebouwen (Koninklijk besluit van 9 januari 2007). De vennootschap past de wet en de procedures m.b.t. overheidsopdrachten toe i.p.v. de besturen en werkt nauw samen met de Regie der Gebouwen. Andere overheidsinstanties kunnen advies inwinnen bij Fedesco, maar kunnen geen diensten bij hen aanvragen. Fedesco verzorgt de algemene coördinatie en besteedt de verschillende stappen van het project uit: - Selectie van gebouwen (1800 gebouwen ingenomen door de FOD s/pod s); - Quickscan van de toe te passen maatregelen; - Uitvoering van studies en bestekken; - Procedure overheidsopdrachten; - Uitvoering en opvolging van de werven. Fedesco volgt het verbruik, de besparingen en terugbetalingen op. 02 Impact op de steden Tal van federale overheidsgebouwen zijn ingeplant in steden. Door hun energie-efficiëntie te verbeteren, draagt Fedesco bij tot de terugdringing van de CO 2 -uitstoot die het gevolg is van de verwarming van deze gebouwen. HFDST 4 7

10 FEDESCO 03 Referenties Koninklijk besluit van 9 januari Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2004 dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig art. 2, 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen 04 Contact / info FEDESCO Secretariaat Algemene Directie Carine Vivier 02/ Opmerkingen Het is aangewezen om na te gaan of de maatregel kan worden uitgebreid naar overheidsgebouwen op andere bevoegdheidsniveaus: gemeentelijke, gewestelijke en gemeenschapsgebouwen. HFDST 4 8

11 INITIATIEFNEMER FOD Volksgezondheid MAATREGEL Nationale Biodiversiteitsstrategie ( ) SOORT Behoud van biodiversiteit 01 Omschrijving Hoewel we afhankelijk zijn van biodiversiteit om te overleven en voor ons welzijn, liggen de oorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit meestal bij de mens zelf, als gevolg van activiteiten in sectoren als landbouw, bosbouw, visserij, watervoorziening, transport, stadsontwikkeling, toerisme of energie. Om de bedreigingen die de biodiversiteit ondermijnen efficiënt en doelgericht aan te pakken, hebben de staats- en regeringsleiders van de EU zich in juni 2001 tijdens de Europese Top in Göteborg ertoe verbonden om de achteruitgang van de biodiversiteit in de EU een halt toe te roepen tegen België bekrachtigde het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (Rio, 1992) op 22 november De uitvoering van dit verdrag werd geregeld aan de hand van nationale verslagen in 1998, 2001 en België werkte allerhande gewestelijke en federale plannen m.b.t. biodiversiteit uit. In 2006 werden deze plannen in de Nationale Belgische Biodiversiteitsstrategie gegoten, een 106 bladzijden tellend kaderdocument dat werd opgesteld onder leiding van het Belgische Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid. Deze strategie bevat 15 strategische doelstellingen en 78 operationele doelstellingen, te verwezenlijken over een periode van 10 jaar ( ). Het betreft een kaderdocument, dat geen doelen of concrete acties bepaalt. Eind 2008 werden vier actieplannen voor de integratie van de biodiversiteit uitgewerkt in samenwerking met de federale besturen van de betrokken sectoren: transport, wetenschapsbeleid, ontwikkelingssamenwerking en economie. Deze plannen werden aan een openbaar onderzoek onderworpen, aangepast en worden momenteel door de verschillende kabinetten onder de loep genomen. Ze zouden eind 2009 door de ministerraad worden goedgekeurd. 02 Impact op de steden Doelstelling 3 - Biodiversiteit in België op peil houden of herstellen tot een gunstige behoudsstatus: Operationele doelstelling 3.3: De integratie van beschermde gebieden in het bredere land- en zeelandschap promoten Bestaande maatregelen die werden genomen om de wilde fauna en flora buiten de beschermde gebieden te beschermen, zullen worden verbeterd in diverse ecosystemen (bv. stedelijke, zoetwater-, vochtige, rotsachtige/grotten, mariene, kust-, bos- en landbouwecosystemen) en zullen worden geïntegreerd in de planning van het landgebruik. [ ] De kwaliteit van de natuur in stedelijke zones en gebieden in de stadsrand (steden en gemeenten) is uiterst belangrijk, niet alleen voor de biodiversiteit, maar ook voor de levenskwaliteit en de volksgezondheid. De kwaliteit van de natuur kan worden verbeterd door een geïntegreerde planning en een harmonieus beheer van groene zones in de steden en in de stadsrand (bv. Vademecum Harmonisch Parkbeheer van het Vlaamse Gewest). HFDST 4 9

12 Nationale Biodiversiteitsstrategie ( ) Operationele doelstelling 3.6: Maatregelen nemen om de impact van de geïdentificeerde processen en activiteiten die de biodiversiteit bedreigen tot een minimum te beperken p. 35: Bij de planning van het landgebruik moet men proberen om de landconversie (hetzij voor stedelijke, industriële, landbouw-, transport- of toeristische doeleinden) te beperken, want die leidt tot de drooglegging van vochtige ecosystemen en de vernietiging, achteruitgang en fragmentatie van habitats. Doelstelling 5 - De integratie van de zorg voor biodiversiteit in alle sociale en economische sectorale beleidslijnen verbeteren: Operationele doelstelling 5.4: In de strategische planning de negatieve en positieve effecten identificeren van de diverse sectorale beleidslijnen (planning van landgebruik, transport, energie) op de prioritaire elementen van biodiversiteit en maatregelen nemen om deze effecten te corrigeren of te versterken. 03 Referenties Nationale Belgische Biodiversiteitsstrategie. Tweede federaal plan duurzame ontwikkeling (FPDO II) (door de ministerraad goedgekeurd op 24 september 2004). Actie 18 voorziet de integratie van de problemen m.b.t. biodiversiteit in vier federale sleutelsectoren (transport, economie, ontwikkelingssamenwerking en wetenschapsbeleid). 04 Contact / info FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu DG Leefmilieu, dienst Multilaterale en Strategische Zaken Claire Collin 02/ Opmerkingen De uitvoering van de verbintenissen inzake biodiversiteit staat centraal in het kader van het Internationale Jaar van de Biodiversiteit en het Belgische EU-voorzitterschap in HFDST 4 10

2009 België. Klimaatverandering Onder het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering

2009 België. Klimaatverandering Onder het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering 2009 België VIJFDE TIOLE MEDEDELING over Klimaatverandering Onder het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering Inhoud 1. Samenvatting Nationale omstandigheden m.b.t. de emissies en

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003 Advies over het voorontwerp van federaal plan Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003 Gevraagd door de Interdepartementale

Nadere informatie

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad Advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling 1 over de uitvoering in België van het Protocol van Kyoto inzake de beperking van emissies van broeikasgassen Goedgekeurd door de Algemene Vergadering

Nadere informatie

Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007)

Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007) Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007) 1 DEEL II: ACTIEPLAN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 12 DEEL III: ACTIEPLAN VAN HET WAALSE GEWEST 1. Toestand in het

Nadere informatie

Jaarverslag FRDO 2013

Jaarverslag FRDO 2013 Jaarverslag FRDO 2013 FRDO Jaarverslag 2013 Pagina 1 van 57 Pagina 2 van 57 FRDO Jaarverslag 2013 Inhoud 1. Woord vooraf... 4 2. Doelen en samenstelling... 6 3. Activiteiten... 8 3.1. Beleidsadvisering...

Nadere informatie

Biodiversiteit 2020, Actualisering van de Belgische nationale

Biodiversiteit 2020, Actualisering van de Belgische nationale Biodiversiteit 2020, Actualisering van de Belgische nationale s t r a t e g i e Colofon Coördinatie: Marianne Schlesser, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, VBD-Nationaal knooppunt

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Vlaamse overheid ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Goedgekeurd door de Vlaamse regering 20/07/2006 Vragen naar: An Saye an.saye@lin.vlaanderen.be 02 553 80 38 Inhoudstafel

Nadere informatie

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1)

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) S a m e n grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Samen grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Voorwoord In West-Europa neemt de vergrijzing toe.

Nadere informatie

ICDO CIDD. Rapporten 2001 van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

ICDO CIDD. Rapporten 2001 van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling ICDO CIDD Rapporten 2001 van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling De rapporten van de ICDO-leden voor het jaar 2001 De vertegenwoordigers van de federale regering zijn gehouden

Nadere informatie

Ontwerp van Federaal Plan Adaptatie aan klimaatverandering

Ontwerp van Federaal Plan Adaptatie aan klimaatverandering Ontwerp van Federaal Plan Adaptatie aan klimaatverandering 1 Inhoud Waarom een Federaal Adaptatieplan?... 2 Context... 3 Projecties... 3 Impact van de klimaatverandering... 4 Huidige impact... 4 Toekomstige

Nadere informatie

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008 België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 Inhoudstafel Inleiding 1 1. België vandaag 1 2. Zes sporen voor meer groei en werk

Nadere informatie

Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh

Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh Conform de federale regeringsverklaring van 21 december 2007 en de afspraken die toen werden gemaakt, wil de regering de

Nadere informatie

Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie

Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie 2009 Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie Inhoud 1. Inleidend deel... 3 1.1 Doel van de studie en context... 3 1.2 Algemene vaststellingen... 4 1.3 Belang van preventie... 8 1.4

Nadere informatie

Inhoudstafel. Over Leefmilieu Brussel 3. 5. Duurzaam beheer van energie en gebouwen 65

Inhoudstafel. Over Leefmilieu Brussel 3. 5. Duurzaam beheer van energie en gebouwen 65 Jaarverslag 2013 Inhoudstafel Over Leefmilieu Brussel 3 Opdrachten 3 Intern milieubeleid 4 Organisatorische structuur 4 Lokalisatie 5 1. Enkele kerncijfers 6 2. Milieubehoud ten dienste van economie en

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

SAMEN GRENZEN VER-LEGGEN. Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

SAMEN GRENZEN VER-LEGGEN. Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling SAMEN GRENZEN VER-LEGGEN Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 8 Inleiding... 9 DEEL 1: KADER...12 1. Omgevingsanalyse duurzame ontwikkeling...12 1.1. Globalisering...12

Nadere informatie

Energie en milieu: een wankel evenwicht

Energie en milieu: een wankel evenwicht De Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht hield op 25 september 2008 haar zevende ledenvergadering over het wankel evenwicht tussen energie en milieu. De inleiding werd verzorgd door Tim Vermeir (advocaat

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORT VAN BELGIË

VOORTGANGSRAPPORT VAN BELGIË VOORTGANGSRAPPORT VAN BELGIË Opgesteld overeenkomstig met artikel 22 van de richtlijn 2009/28/CE van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit

Nadere informatie

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de inzet en ondersteuning van: Secretariaat-Generaal Benelux European

Nadere informatie

MER VAN HET VOORONTWERP VAN LUCHT-KLIMAAT-ENERGIEPLAN. Milieueffectenrapport van het voorontwerp van Lucht-Klimaat-Energieplan

MER VAN HET VOORONTWERP VAN LUCHT-KLIMAAT-ENERGIEPLAN. Milieueffectenrapport van het voorontwerp van Lucht-Klimaat-Energieplan MER VAN HET VOORONTWERP VAN LUCHT-KLIMAAT-ENERGIEPLAN Milieueffectenrapport van het voorontwerp van Lucht-Klimaat-Energieplan MAART 2015 INHOUDSOPGAVE ILLUSTRATIETABEL... 4 ACRONIEMEN... 7 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Prospectieve studie betreffende de zekerheid van de aardgasbevoorrading tot 2020

Prospectieve studie betreffende de zekerheid van de aardgasbevoorrading tot 2020 Prospectieve studie betreffende de zekerheid van de aardgasbevoorrading tot 2020 Verklaring naar aanleiding van de beoordeling van de gevolgen voor het milieu (opgesteld in overeenstemming met artikel

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling 2011

Duurzame Ontwikkeling 2011 Verslag Duurzame Ontwikkeling 2011 1 Pertinentie Inhoud Identiteit en strategie Bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting bestrijden...p 19 De ontwikkeling van groene groei steunen...p 21 Onze diensten

Nadere informatie

In naam van het ganse bestuur

In naam van het ganse bestuur VOORWOORD Steden zijn verantwoordelijk voor 80 procent van het energieverbruik en de CO 2 -uitstoot. Initiatief van steden is dus cruciaal, want niet alleen vinden we er de oorzaken maar ook heel wat oplossingen.

Nadere informatie

Nationaal Hervormingsprogramma. 25 april 2014

Nationaal Hervormingsprogramma. 25 april 2014 Nationaal Hervormingsprogramma 2014 25 april 2014 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Macro-economisch scenario... 6 3. Landenspecifieke aanbevelingen... 7 3.1. Kosten vergrijzing en financiële houdbaarheid (Aanbeveling

Nadere informatie

ENERGIE. Verslag over de staat van het leefmilieu in Brussel 2006 : Energie

ENERGIE. Verslag over de staat van het leefmilieu in Brussel 2006 : Energie ENERGIE 1. Inleiding...2 2. Balans van het eindverbruik van energie...3 2.1. Het gewestelijk eindverbruik...4 3. Acties gericht op een vermindering van het gewestelijk energieverbruik...9 3.1. Reglementaire

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 781 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 781 definitief. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 november 2008 (21.11) (OR. fr) 15944/08 E ER 400 E V 851 RELEX 930 ATO 110 POLGE 122 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

Europa 2020 Vlaams Hervormingsprogramma 2014 1

Europa 2020 Vlaams Hervormingsprogramma 2014 1 Europa 2020 Vlaams Hervormingsprogramma 2014 1 DEEL 0. INLEIDING... 5 DEEL 1. GOVERNANCE VAN DE VLAAMSE EUROPA 2020 STRATEGIE... 7 1.0. SITUERING... 7 1.1. VERDER INZETTEN OP DRAAGVLAK... 7 1.2. DE VLAAMSE

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 12214 MONITEUR BELGE 27.02.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 STEUNPUNT TOT BESTRIJDING VAN ARMOEDE, BESTAANSONZEKERHEID EN SOCIALE UITSLUITING 2 INHOUD Inleiding...

Nadere informatie