PLAGE: EEN BRUSSELS WERKMIDDEL OM EEN BELEID VAN RATIONEEL ENERGIE- GEBRUIK TE VOEREN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PLAGE: EEN BRUSSELS WERKMIDDEL OM EEN BELEID VAN RATIONEEL ENERGIE- GEBRUIK TE VOEREN"

Transcriptie

1 PLAGE: EEN BRUSSELS WERKMIDDEL OM EEN BELEID VAN RATIONEEL ENERGIE- GEBRUIK TE VOEREN Thierry de Ghellinck, Juridisch Adviseur, Leefmilieu Brussel (BIM)

2 I) INLEIDING Brussels Justitiepaleis: is er überhaupt een energiereflex? Eigen woning: pijnlijke energiefactuur!

3 I) INLEIDING Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie = middel om de energiereflex aan te wakkeren bij de beheerders van gebouwen = initiatieven die weinig investeringen behoeven en maximale resultaten behalen

4 Overzicht: I) Inleiding I) INLEIDING II) Uitgangspunt: Omzetting van de Richtlijn 2012/27 III) Ervaringen met de vrijwillige PLAGE IV) Verplichte PLAGE in de maak V) CONCLUSIE: ook toekomstige Vlaamse PLAGEs?

5 II) UITGANGSPUNT: OMZETTING EU RICHTLIJN 2012/27 Energie-Efficiëntie-Richtlijn 2012/27/EU van 25 oktober 2012 Omzetting uiterlijk op 5 juni 2014 (Art. 28 1) Artikel 5. Voorbeeldfunctie van de gebouwen van overheidsinstanties 1. Onverminderd artikel 7 van Richtlijn 2010/31/EU zorgt elke lidstaat ervoor dat vanaf 1 januari 2014 jaarlijks 3 % van de totale vloeroppervlakte van verwarmde en/of gekoelde gebouwen die eigendom zijn van en gebruikt worden door hun centrale overheid, wordt gerenoveerd om aan de minimumeisen inzake energieprestaties te voldoen die de betrokken lidstaat op grond van artikel 4 van Richtlijn 2010/31/EU heeft vastgelegd.

6 II) UITGANGSPUNT: OMZETTING EU RICHTLIJN 2012/27 [ ] 6. Onverminderd artikel 7 van Richtlijn 2010/31/EU, kunnen de lidstaten kiezen voor een alternatieve benadering van de leden 1 tot en met 5 van dit artikel, waarbij zij andere kostenefficiënte maatregelen treffen, met inbegrip van grondige renovaties en maatregelen om een gedragsverandering bij de gebruikers van het gebouw teweeg te brengen, teneinde in 2020 in de in aanmerking komende gebouwen die eigendom zijn van en gebruikt worden door de centrale overheid een energiebesparing te bereiken die ten minste gelijkwaardig is aan de in lid 1 vereiste, op jaarbasis gerapporteerde, besparing.

7 III) ERVARINGEN BIJ DE VRIJWILLIGE PLAGE WANNEER? Ingevoerd in 2005, na een studie: een methode voor energie-efficiëntie voor beheerders van grote gebouwenparken Gemeentes Ziekenhuize n 2008 Gemeentes Scholen OVM 2015 Vrijwillige PLAGEs Verplichte PLAGE WIE? 15 gemeentes, 5 ziekenhuizen, 2 maatschappijen voor collectieve huisvesting en 6 sociale huisvestingsmaatschappijen [OVM] ( wooneenheden) en alle onderwijsnetten in Brussel ( leerlingen) HOEVEEL? Vertegenwoordigt gebouwen en 4,5 miljoen m².

8 III) ERVARINGEN BIJ DE VRIJWILLIGE PLAGE Vaststellingen : Grote organisaties beschikken niet over enig energiebeheer voor hun gebouwenparken. Mogelijk en eenvoudig om energiebehoeftes in deze gebouwen te verminderen zonder grote investeringen Gemiddeld genomen, hebben de vrijwillige PLAGE s geleid tot een vermindering van 16 % van het brandstofverbruik, en tot een stabilisering van het elektriciteitsverbruik.

9 III) ERVARINGEN BIJ DE VRIJWILLIGE PLAGE Methodologie Over een tijdsspanne van 4 jaar volgen verschillende fases zich op: FASE 1 : opstellen van een energetisch kadaster; FASE 2 : opstellen van een specifiek actieplan en invoering van een energieboekhouding; FASE 3 : tenuitvoerlegging van het actieplan; FASE 4 : opvolgen van het energieverbruik en periodieke evaluatie van de vooruitgang van het PLAGE-project duidelijke visie van: het verbruik/ de kosten; de prioriteiten om in te grijpen; de ondernomen acties; een globaal zicht van de situatie;

10 III) ERVARINGEN BIJ DE VRIJWILLIGE PLAGE ENERGETISCH KADASTER (FASE1) ACTIEPLAN/ENE RGIEBOEKHOUDI NG (FASE2) PERIODIEKE EVALUATIE (FASE4) TENUITVOERLEG GEING ACTIEPLAN (FASE3) Cirkelbeweging

11 III) ERVARINGEN BIJ DE VRIJWILLIGE PLAGE Energieboekhouding Energiekadaster Opvolgen van Energieverbruik 11

12 III) ERVARINGEN BIJ DE VRIJWILLIGE PLAGE Energieboekhouding Analyse van de resultaten Actieplan SUIVI DES CONSOMMATIONS 12

13 III) ERVARINGEN BIJ DE VRIJWILLIGE PLAGE Tenuitvoerlegging van het actieplan Améliorations Gain annuel énergie primaire [kwh/an] Gain financier annuel [ /an] Invest. [ ] Retour simple sur invest. [an] CO 2 (ton) évitées par an école communale Les Marroniers (Anerlecht) école communale Claire Vivre (Evere) remplacer chaudière par chaudière à condensation isoler les conduites dans locaux non chauffés en permanence panneaux isolants/réfléchissants derrière radiateurs adapter les horaires de régulation aux horaires d occupation réelle du bâtiment <1 5 internat autonome CF (Forest) Isoler conduites d ECS dans les locaux non chauffés en permanence Isoler les vannes et circulateurs Installer des minuteries dans les locaux occupés de façon intermittente et des détecteurs de présence dans les locaux occupés de façon irrégulière Potentiële winsten uitrekenen: return on investment en de uitgespaarde hoeveelheid ton CO2 spreken boekdelen voor beleidsverantwoordelijken!

14 III) ERVARINGEN BIJ DE VRIJWILLIGE PLAGE Energie- Verantwoordelijke 1 e Sleutel tot succes: het energieteam

15 III) ERVARINGEN BIJ DE VRIJWILLIGE PLAGE 2 e Sleutel tot succes: «Ken je gebouwenpark» 4.1. Connaissance du terrain Wat zijn de «grote energievreters» = het verbruik Le «plagiste» doit savoir ce qu il y a derrière les tableaux de chiffres. Hoe zit het met de warmteverliezen? = de bouwschil Les «visites rapides» sont un moyen efficace de comprendre le terrain: les lieux, les installations techniques et, surtout, les utilisateurs. Wat zijn de sterkes en zwaktes? Wie doet wat en waar! Chaque visite fait l objet d un rapport court qui est une photo instantanée de la réalité et se termine par un plan d action. Meten is weten!

16 III) ERVARINGEN BIJ DE VRIJWILLIGE PLAGE Resultaten PLAGE bij de OVM s PLAGE-sites: evolutie van het gemiddelde genormaliseerde verbruik -19,1% -11,5% -14,4% -20,8% -16,7% -18,7% -6,7% -7,2% -8,8% -6,0% -6,3% De vrijwilige PLAGE s hebben een vermindering van 16 % van de verwarmingsbehoefte en een stabilisering van de elektriciteitsbehoefte tot stand gebracht.

17 IV) EEN VERPLICHTE PLAGE IN DE MAAK Reglementering Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energie (BWLKE/COBRACE) Art tot PLAGE voor private organismen Art PLAGE voor publieke organismen Articles en Administratieve en strafrechterlijke sancties

18 IV) EEN VERPLICHTE PLAGE IN DE MAAK Organismen beoogd door PLAGE 1) PRIVATE ORGANISMEN Art Het volgende orgaan is ertoe gehouden een PLAGE in te voeren : elke onderneming die eigenaar is en/of gebouwen betrekt die gelegen zijn op het grondgebied van het Gewest en samen een totale oppervlakte van meer dan m2 innemen; elke vereniging bedoeld in de wet van 27 juni 1921 op de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen die eigenaar is en/of gebouwen betrekt die gelegen zijn op het grondgebied van het Gewest en samen een totale oppervlakte van meer dan m2 innemen. 2) PUBLIEKE ORGANISMEN Art De overheden die aan de volgende voorwaarden beantwoorden, moeten een PLAGE uitvoeren overeenkomstig de artikelen tot : a) ze zijn eigenaar en/of betrekken gebouwen die gelegen zijn op het grondgebied van het Gewest en; b) ofwel vertegenwoordigen die gebouwen samen een totale oppervlakte van m2, ofwel zijn ze het bezit van en/of worden ze betrokken door een federale, gewestelijke of gemeenschapsinstantie. Beantwoorden aan Art. 5 6 RL 2012/27!

19 IV) EEN VERPLICHTE PLAGE IN DE MAAK Werking van het verplichte PLAGE Grote lijnen van de vrijwillige PLAGE worden overgenomen Nieuwe elementen: 1. «PLAGE-coördinator» (oud-energieverantwoordelijke): natuurlijke persoon, aangesteld onder het personeel, belast met coördinatie en uitvoering van het PLAGE 2. «PLAGE-revisor» : onafhankelijke natuurlijke persoon, belast met de controle van de informatie die wordt verstrekt in uitvoering van het PLAGE 3. Het B.I.M. bepaalt de becijferde doelstelling van de te bereiken vermindering van het energieverbruik. Cfr. Rapportering aan de Commissie! PLAGE Uitvoeringsbesluit (voorzien voor 01/01/2016) Doelstelling vermindering energieverbruik van 10 % Verduidelijkt de lijst van mogelijke acties in het actieplan Preciseert de erkenningsvoorwaarden van de PLAGE-revisor Tijdsplanning: 6,5 jaar + 4 jaar + 4 jaar Uitzonderingsregimes

20 IV) EEN VERPLICHTE PLAGE IN DE MAAK Administratieve en strafrechtelijke sancties Artikel Het orgaan dat de doelstelling van vermindering van het energieverbruik bepaald overeenkomstig artikel , 3 niet behaalt, loopt een administratieve boete op van 0,06 euro per overtollige kwh per jaar. Op 1 januari van elk jaar, wordt het bedrag van de boete aangepast aan het indexcijfer der consumptieprijzen van het Koninkrijk van de maand december die eraan voorafgaat. Artikel Wordt gestraft met een boete van 25 tot euro : a) het orgaan dat nalaat een PLAGE-coördinator aan te stellen overeenkomstig artikel , 1 of de maatregelen genomen krachtens artikel , 1; b) het orgaan dat nalaat het actieprogramma mee te delen overeenkomstig artikel , 2 of de maatregelen genomen krachtens artikel , 2; c) het orgaan dat nalaat de verslagen van de PLAGE-revisor te bezorgen overeenkomstig artikel , 4 of de maatregelen genomen krachtens artikel , 4; d) de PLAGE-revisor die een verslag bezorgt dat niet strookt met de kwaliteitscriteria vastgelegd met toepassing van artikel , 7. Idee is RATIONALISERING, geen penalisatie!

21 V) CONCLUSIE: OOK TOEKOMSTIGE VLAAMSE PLAGEs? CONCLUSIE: PLAGE, zorgt voor een nieuwe cultuur in Brussel inzake energiebeheer die steunt op de centrale rol van de energieverantwoordelijke waarbij kleine investeringen grote energiebesparingen genereren. Is er ook ruimte voor Vlaamse PLAGEs? In Brussel zijn we gerust over de goede afloop van de verplichte PLAGEs, o.b.v. geslaagde vrijwillige PLAGEs

22 Voor verdere vragen: wend u tot Virginie LECLERCQ snet.be BEDANKT VOOR UW AANDACHT Thierry de Ghellinck, Juridisch Adviseur, Leefmilieu Brussel (BIM)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.11.2013 COM(2013) 762 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Tenuitvoerlegging van de richtlijn energie-efficiëntie richtsnoeren van de Commissie

Nadere informatie

ENERGIE. Verslag over de staat van het leefmilieu in Brussel 2006 : Energie

ENERGIE. Verslag over de staat van het leefmilieu in Brussel 2006 : Energie ENERGIE 1. Inleiding...2 2. Balans van het eindverbruik van energie...3 2.1. Het gewestelijk eindverbruik...4 3. Acties gericht op een vermindering van het gewestelijk energieverbruik...9 3.1. Reglementaire

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2004 2260 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP [S C 2004/35904] 2 APRIL 2004. Decreet tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Vlaamse overheid ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Goedgekeurd door de Vlaamse regering 20/07/2006 Vragen naar: An Saye an.saye@lin.vlaanderen.be 02 553 80 38 Inhoudstafel

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 04.04.2014

zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 04.04.2014 Energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (niet VER-bedrijven) zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 04.04.2014

Nadere informatie

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak eenergiezorg IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak 2 Inhoud Inleiding 4 Doelstellingen 5 Voorbeeld actieplan 6 Stap 0 -Kader scheppen voor energiezorg binnen

Nadere informatie

Bijlage OPMAAK VOOR HET IMPLEMENTATIERAPPORT VAN HET VERDRAG VAN AARHUS

Bijlage OPMAAK VOOR HET IMPLEMENTATIERAPPORT VAN HET VERDRAG VAN AARHUS ECE/MP.PP/2/Add.9 Pagina 1 OPMAAK VOOR HET IMPLEMENTATIERAPPORT VAN HET VERDRAG VAN AARHUS Het volgende rapport is voorgelegd namens (het Koninkrijk) België [naam van de partij of Ondertekenaar] overeenkomstig

Nadere informatie

art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting.

art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. art.23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. DRIEMAANDELIJKS DOSSIER VAN DE BBROW AFZENDER: BBROW, HENEGOUWENKAAI 29, 1080 BRUSSEL

Nadere informatie

Energieplan 03 juli 2013

Energieplan 03 juli 2013 ACTIEPLAN ENERGIE Met dit nieuwe plan, wil de gemeente de positieve elementen van het vorige energieplan versterken en de minder aangepaste maatregelen afschaffen. Deze aanpassingen zijn nodig om een antwoord

Nadere informatie

Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE ENERGIE

Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE ENERGIE BGHM info Afgiftekantoor : 1050 brussel 5 Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 Driemaandelijks informatiemagazine van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2010/35930] 11 JUNI 2010. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgedankte autobatterijen en -accu s Gelet op de Richtlijn 2006/66/EG

Nadere informatie

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de inzet en ondersteuning van: Secretariaat-Generaal Benelux European

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ----------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad Advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling 1 over de uitvoering in België van het Protocol van Kyoto inzake de beperking van emissies van broeikasgassen Goedgekeurd door de Algemene Vergadering

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 april 2014

Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 april 2014 Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland 30 april 2014 1 VOORWOORD Dit derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan (NEEAP) voor Nederland is opgesteld in het kader van de rapportageverplichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 913 Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet in verband met

Nadere informatie

Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie

Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie 2009 Evaluatie van het preventiebeleid van de OCMW's inzake energie Inhoud 1. Inleidend deel... 3 1.1 Doel van de studie en context... 3 1.2 Algemene vaststellingen... 4 1.3 Belang van preventie... 8 1.4

Nadere informatie

Naar een renovatie van het Vlaamse woningbestand. Beschouwingen en inspirerende praktijken

Naar een renovatie van het Vlaamse woningbestand. Beschouwingen en inspirerende praktijken Naar een renovatie van het Vlaamse woningbestand Beschouwingen en inspirerende praktijken Advies 2015/01, 29 januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Woningkwaliteit in Vlaanderen... 5 3. Het

Nadere informatie

De knip op de beurs met de energieaudit

De knip op de beurs met de energieaudit E2 De knip op de beurs met de energieaudit Wat? Waarom? Rijzen de energiefacturen de pan uit? Blijven de energiekosten ondanks alle besparingsinitiatieven toch opvallend hoog? Staat een nieuwbouw- of verbouwproject

Nadere informatie

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020 Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen,

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20

Nadere informatie

1. Algemene gegevens Titel voorstel Richtlijn over energie-efficiëntie en intrekking van de richtlijnen 2004/8/EC en 2006/32/EC

1. Algemene gegevens Titel voorstel Richtlijn over energie-efficiëntie en intrekking van de richtlijnen 2004/8/EC en 2006/32/EC Fiche 7: Richtlijn over energie-efficiëntie 1. Algemene gegevens Titel voorstel Richtlijn over energie-efficiëntie en intrekking van de richtlijnen 2004/8/EC en 2006/32/EC Datum Commissiedocument 22 juni

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling 2011

Duurzame Ontwikkeling 2011 Verslag Duurzame Ontwikkeling 2011 1 Pertinentie Inhoud Identiteit en strategie Bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting bestrijden...p 19 De ontwikkeling van groene groei steunen...p 21 Onze diensten

Nadere informatie

Resultaten van de benchmarking EMAS-indicatoren.

Resultaten van de benchmarking EMAS-indicatoren. Rapport Resultaten van de benchmarking EMAS-indicatoren. Periode 211-212 1 Gebruikte afkortingen: VTE: Voltijdse Equivalenten n: aantal instellingen betrokken bij de berekening van het kengetal HVAC: Heating

Nadere informatie

Inhoudstafel. Over Leefmilieu Brussel 3. 5. Duurzaam beheer van energie en gebouwen 65

Inhoudstafel. Over Leefmilieu Brussel 3. 5. Duurzaam beheer van energie en gebouwen 65 Jaarverslag 2013 Inhoudstafel Over Leefmilieu Brussel 3 Opdrachten 3 Intern milieubeleid 4 Organisatorische structuur 4 Lokalisatie 5 1. Enkele kerncijfers 6 2. Milieubehoud ten dienste van economie en

Nadere informatie

Follow-up van de nationale actieplannen voor energie-efficiëntie: een eerste beoordeling

Follow-up van de nationale actieplannen voor energie-efficiëntie: een eerste beoordeling Follow-up van de nationale actieplannen voor energie-efficiëntie: een eerste beoordeling P6_TA(2009)0064 Resolutie van het Europees Parlement van 19 februari 2009 over de follow-up van de nationale actieplannen

Nadere informatie