Actieplan 2014 December 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieplan 2014 December 2013"

Transcriptie

1 Actieplan 2014 December 2013

2 Strategisch Partners Energy Valley

3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 4 1. Stichting Energy Valley 5 2. Bio Energy & Gas Modern Power Systems & Grids Knowledge & Internationalisation Communicatie Kosten- en urenbegroting

4 VOORWOORD Voor u ligt het Energy Valley Actieplan Hierin is de operationele inzet van de stichting Energy Valley voor komend jaar vastgelegd. Zoals met onze Raad van Toezicht en het Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland overeengekomen bouwt het actieplan inhoudelijk voort op de strategische keuzes, prioritering en taakstelling zoals eerder vastgesteld in het Strategieplan Energy Valley 4 ( ). Hierbij is mede op basis van de recente Midterm Review / Evaluatie Energy Valley aangegeven welke inzet, formatie en middelen per programmaonderdeel verwacht mag worden. Stichting Energy Valley 4

5 1. STICHTING ENERGY VALLEY De stichting Energy Valley geeft uitvoering aan het Strategieplan Energy Valley 4, waarin focus, scope en budget voor is vastgelegd. Dit strategieplan is medio 2011 vastgesteld door de Raad van Toezicht en het Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland. Hoofddoel is de uitbouw van bedrijvigheid en kennis in Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord op de transitiethema s: >Bio Energy & Gas - Groene Gasrotonde: uitbouw ontwikkelkracht gascluster en inzet van gas als transitiebrandstof - BioBased Energy: benutting biologische (rest-)materiaal voor duurzame energie en bio-grondstof >Modern Power Systems & Grids - Power Production & Balancing: uitbouw (EU) schakelfunctie voor offshore windenergie - Slimme Decentrale Energie: geïntegreerde energiesystemen in woon- en werkgebieden De focus is in het Strategieplan Energy Valley 4 nader onderbouwd. De thema s zijn ook prioriteit voor de Topsector Energie en het Nationale Energieakkoord, en vormen de basis voor de Noordelijke Energie Agenda SWITCH. De nadruk ligt niet zozeer op maximale duurzame energieproductie of CO 2 - reductie, maar vooral op synergie tussen duurzaamheid, bedrijvigheid, kennis en innovatie om de energiesector te binden en werkgelegenheid te behouden en creëren. De thema s zijn onderverdeeld in een aantal programmalijnen met onderliggende projecten (zie figuur). De ontwikkelfase varieert per programmalijn, wat (mede)bepalend is voor de Energy Valley inzet Power-to-Gas (Bio-)LNG Offshore Wind Groen Gas Energieopslag Bioraffinage Decentrale Energiesystemen (Rest)warmte / ETP 5

6 Om de regiostructuur op de transitiethema s uit te bouwen wordt tevens ingezet op uitbouw van het profiel en het (kennis)fundament door: >Organisation & Communication - Profilering: branding en positionering door zichtbaar maken van ontwikkelingen/kansen - Community Building: informeren en involveren van bedrijven, kennisinstellingen en overheden >Knowledge & Internationalisation - Onderzoek & Onderwijs: uitbouw en bundeling energiekennis - Internationale Samenwerking: uitbouw Europese (kennis)positie en benutting EU-fondsen Dit is ondersteunend en doorsnijdend aan de inhoudelijke transitiethema s (zie figuur). Bio Energy & Gas Modern Power Systems & Grids Organisation & Communication Knowledge & Internationalisation >Kerntaken Nadruk ligt op het stimuleren van energie-investeringen en -projecten. Energy Valley investeert niet zelf, maar is procesbegeleider voor nieuwe marktmodellen en energieconcepten. Hiervoor wordt ondersteuning geboden bij coalitievorming en belangenbehartiging, alsmede financieel en technischinhoudelijke projectadvies. Om energie-activiteiten te ondersteunen en aan te trekken wordt parallel ingezet op de positionering van het Noorden als energieregio. De Energy Valley taken zijn primair gericht op bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen (triple helix). >Actieplan 2014 Op basis van het Strategieplan Energy Valley 4 wordt jaarlijks een operationele actieplan opgesteld met een uitwerking naar thema- en programmalijn. Aan de hand van de evaluatie is met de Raad van Toezicht en Bestuurlijke Overleg Noord-Nederland overeengekomen vast te houden aan de strategische focus, rol en werkwijze, en de inzet in het Actieplan 2014 nader te specificeren door per thema- en programmalijn aan te geven welke inzet verwacht mag worden en hoeveel formatie en middelen hiervoor beschikbaar is. 1 Midterm Review / Evaluatie Energy Valley , oktober

7 >Green Deal / Topsector Energie De stichting Energy Valley is medeondertekenaar van de Green Deal Noord-Nederland, alsmede van de Green Deal LNG Rijn & Wadden en Green Gas Green Deal. Tevens is een stevige positie ingenomen in de nationale Topsector Energie door belangen, partijen en projecten goed te positioneren bij de TKI Gas, Smart Grids, Offshore Wind, BioBased Economy en Deltatechnologie. Recent zijn ook 3 regioprojecten opgenomen in de Versnellingsagenda van de Topsector Energie. De inzet op de Green Deals en Topsector Energie maakt integraal onderdeel uit van dit actieplan. >Nationaal Energieakkoord / Noordelijke Energie Agenda SWITCH Het Nationaal Energieakkoord is een belangrijk kader. Het is van belang dat de Energy Valley thema s hier goed op aansluiten. Daarnaast heeft het akkoord betrekking op andere relevante dossiers zoals de uitrol van duurzame energie en besparing. Dit valt buiten de scope van Energy Valley. Om als regio gericht aan de slag te gaan met het akkoord wordt gewerkt aan een samenhangende aanpak in een Noordelijke Energie Agenda SWITCH. De stichting fungeert als publiek-privaat platform en procesbegeleider om belangen en partijen te bundelen. Uiteraard met de directe achterban en overige belanghebbenden. Om dit verder uit te werken is een werkbudget van gereserveerd. Het SWITCH-proces is in volle gang. De uitkomst hiervan zal in de loop van 2014 duidelijk worden. Zoals overeengekomen richt dit actieplan zich op de inhoudelijke focus van het Strategieplan Energy Valley 4. Dit heeft overlap met SWITCH. Zeker als het gaat om de beoogde innovatiethema s. Hiermee is de inzet van de stichting Energy Valley voor 2014 zoveel mogelijk gesynchroniseerd. Andere SWITCH-onderdelen, buiten de huidige scope, zijn niet in dit actieplan opgenomen. In 2014 zal op basis van het vervolgproces met de publieke en private partners moeten worden bepaald hoe uitvoering wordt gegeven aan SWITCH en welke rol Stichting Energy Valley hierin vervuld. >Verslaglegging/Rapportage Afgelopen periode was het inhoudelijk verslag geïntegreerd in het actieplan. Dit wordt gescheiden. Begin 2014 zal in een separaat verslag worden gedaan van de resultaten en gepleegde inzet in Dit wordt gecombineerd met de financiële jaarcijfers, zodat het kan dienen als verantwoording voor subsidievaststelling Voor het financiële verslag is een werkbudget van gereserveerd. >Energy Valley Monitor Om de structurele effecten inzichtelijk te maken wordt jaarlijks de Energy Valley Monitor opgesteld met de relevante energetische en economische kerngetallen voor Noord-Nederland. Dit gaat verder dan de stichting Energy Valley en geeft een overzicht van de ontwikkeling als energieregio op basis van objectieve databases (CBS, LISA, Klimaatmonitor, e.d.). Begin 2014 zal een nieuwe versie van de monitor worden gepubliceerd. Voor de 2015 editie is een werkbudget van gereserveerd. 7

8 >Uitvoeringsorganisatie De huidige basisbezetting bedraagt 20,4 fte gefinancierd uit de Energy Valley 4 begroting. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van tijdelijke formatie, gefinancierd uit projecten. In dit actieplan is de werkinzet per thema- en programmaonderdeel gespecificeerd, inclusief beschikbare basisformatie. Om flexibiliteit te behouden is een deel (2,2 fte) van de basisformatie vrijgehouden voor nietgespecificeerde (indirecte) werkzaamheden (intern overleg, project/uren-administratie, e.d.) en overige werkzaamheden (aanvullende/ onvoorziene ontwikkelingen) binnen de bestaande focus. >Raad van Toezicht Statutair wordt verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht, die zowel de financiën als de strategische inzet bewaakt. De Raad komt minstens 3 keer per jaar bijeen, waarbij in ieder geval in het begin van het jaar het financiële en inhoudelijke jaarverslag en aan het eind van het jaar het actieplan voor het jaar erop ter goedkeuring wordt voorgelegd. De leden hebben op persoonlijke titel zitting in de Raad van Toezicht en zijn afkomstig uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. >Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland Afstemming met provincies en gemeenten vindt plaats via het Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland, waarbij aan het begin van het jaar het verslag van vorig jaar en aan het eind van het jaar het actieplan wordt voorgelegd. De subsidie is afhankelijk van goedkeuring hiervan. In 2014/2015 zal tevens een infosessie voor Raden en Staten worden ingepland. De publieke partners laten onderzoek doen naar de organisatiestructuur en hun positionering ten opzichte van Energy Valley. De uitkomsten hiervan zijn niet bekend en derhalve niet meegenomen in dit actieplan. >Taskforces Om de betrokkenheid, verantwoordelijkheid en trekkracht uit overheid en bedrijfsleven te vergroten is in de Noordelijke Energie Agenda SWITCH voorgesteld op de 4 kernthema s een taskforce vorm te geven. Op dit moment is sprake van 2 taskforces: de Taskforce Groen Gas en de Taskforce LNG. Het BONN zal begin 2014 een verder standpunt innemen over de bestuurlijke rol en betrokkenheid. Aansluitend zal de vormgeving van de taskforce, de bestuurlijke positie, verdere samenstelling en taakstelling met het BONN worden afgestemd. >Ambtelijke Energieoverleg Iedere 6 weken vindt afstemming plaats met de publieke partners via een ambtelijk overleg. Hierbij wordt ook de Green Deal Noord-Nederland, alsmede andere energiedossiers besproken. Voorstel is de structuur te wijzigen en een apart deel in te richten om de voortgang van Energy Valley te bespreken. De stichting zal hierbij zorgen voor terugkoppeling van de gepleegde inzet, aan de hand van het actieplan. De opzet en frequentie zal met het ambtelijk overleg worden bepaald. 8

9 ENERGY VALLEY 4 - ORGANISATIE ,8 fte directie (sturing en bedrijfsvoering) en 1 fte directiesecretariaat - Personeel: begroot 2, waaronder: o voor Team Organisation & Communication, incl. directie o voor Team Bio Energy & Gas o voor Team Modern Power Systems & Grids o voor Team Knowledge & Internationalisation - Operationele kosten: begroot 3, waaronder: o voor huisvesting o voor reis, verblijf en overige onkosten (telefoon, lunches e.d.) o voor administratie (uitvoering en controle) o voor overige kantoorkosten (ICT, printen, e.d.) - Strategisch werkbudget: begroot voor o.m. strategieplannen en rapportages 4 w.o.: o Uitbouw rapportagesystemen uren/projectadministratie ( werkbudget) o Inhoudelijke Jaarverslag 2013 ( werkbudget); o Update (economische) Energy Valley monitor; eind 2014 ( werkbudget) o Procesbegeleiding Noordelijke Energie Agenda ( werkbudget) - Afstemming publieke en private partners w.o.: o Raad van Toezicht, (voorlopige) data: 3/3, 2/6, 8/9, 1/12 o Financiële Commissie, (voorlopige) data: 27/2, 22/5, 4/9, 27/11 o Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland, data nader te bepalen door secretariaat BONN o Ambtelijk Overleg, opzet en frequentie voor 2014 gezamenlijk te bepalen o Update Staten en Raden (per provincie), data nader te bepalen door provincies 2 Dit betreft totale personeelslasten (brutoloon, incl. sociale lasten, pensioen, e.d.). De salarissen zijn conform salaris/functiehuis Stichting Energy Valley wat ruimschoots binnen bandbreedte Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector valt (voorheen Balkenende-norm). Het budget ligt hoger dan begroot in Strategieplan Energy Valley 4. Deels omdat meer formatie is aangesteld en deels omdat personeelslasten hoger liggen. De meerkosten worden gedekt uit extra financiering en hebben geen invloed op de overheidssubsidie. 3 De kantoorkosten liggen hoger dan begroot in Strategieplan Energy Valley 4. Deels door meer variabele kosten (printen, telefoon, reis/verblijf, e.d.) en deels door meer administratiekosten vanwege afwijkende subsidievoorwaarden. De meerkosten worden gedekt uit extra (private) financiering. 4 In het Strategieplan Energy Valley 4 is jaarlijks gereserveerd voor de post Communicatie, hiervan is gereserveerd voor strategieplannen en -rapportages die mede worden benut voor de positionering, verantwoording en (intern/externe) communicatie. 9

10 2. BIO ENERGY & GAS In 2014 is werkbudget en 4,55 fte (incl. 1 fte secretariaat) beschikbaar voor Bio Energy & Gas. Hierbij is 0,6 fte als algemeen / vrije ruimte gereserveerd 5 voor indirecte werkzaamheden (zoals teamoverleg, uren-administratie, e.d.) en onvoorziene / overige werkzaamheden (binnen de focus). De gespecificeerd inzet, formatie en werkbudget per programmalijn is onderstaand toegelicht. >Groen Gas / Biogas 0,8 fte en werkbudget Afgelopen jaren is Energy Valley actief betrokken geweest bij de opbouw van het Groen Gas / Biogas cluster, waarbij een stevige basis is opgebouwd met een goede (publiek-private) organisatiegraad, actief bedrijfsnetwerk, grotere (productie)projecten en kennisprogramma s. De ontwikkeling bevindt zich in de groeifase met uitdagingen op het vlak van grondstof(beheer), financiering, technologie, maatschappelijke inbedding, e.d. Energy Valley richt zich op innovaties en optimalisatie van de waardeketen om de business case te verbeteren en tot opschaling te komen door: - Energy Valley voert met provincie Drenthe het secretariaat van de Taskforce Groen Gas Noord- Nederland. Gezien de uitdagingen voor verdere opschaling is het gewenst met de taskforce een (hernieuwde) taakstelling vast te stellen en daar de inzet voor 2014 op af te stemmen. - Energy Valley is co-host / lid programmacie van de European Biogas Association (EBA) Congres Hiervoor wordt een garantie afgegeven voor deelname van >100 bezoekers ( ). Energy Valley zal tevens een side-event in Alkmaar organiseren om de ontwikkeling van biomassavergassing extra kracht bij te zetten (financiering uit EZ-bijdrage). - Energy Valley is penvoerder van het project Groen Gas Noord-Nederland en heeft een coördinerende rol om met de deelnemende bedrijven (hubs) de tussen- en eindrapportages op te stellen en een eindcongres (onderdeel / gefinancierd uit het project) te organiseren. 5 In hoofdstuk 6 is een totaaloverzicht gegeven van het werkbudget en de formatie per thema/programma. 10

11 - Energy Valley is procesbegeleider voor het project Biogasplant of the Future dat is opgenomen als Versnellingsproject Topsector Energie. Met Drenthe wordt ondersteuning geboden om met EZ / Rijk tot versnelling te komen. Energy Valley levert inhoudelijke expertise om met ontwikkelaars tot goede vraagafbakening en afspraken te komen. - Energy Valley voert de coördinatie om tot een Regionaal Substraatcentrum te komen. De provincies en Rijk hebben in de Green Deal Noord-Nederland hiervoor financiering toegezegd. Energy Valley zal met de uitvoerende ondernemer een projectvoorstel (business case) uitwerken om de middelen in 2014 beschikbaar te krijgen en een begin te maken met de realisatie. - Energy Valley biedt blijvend ondersteuning aan lopende en nieuwe projectopties (TKI, SDE, e.d.) voor kostenreductie en opbrengstverhoging van biogas / groen gas productie (zie bijlage 1). Verder zal de Groen Gas medewerker deels gedetacheerd (0,2 fte) blijven bij stichting Groen Gas NL om een goede verbinding met de landelijke ontwikkelingen te borgen. >Small-Scale LNG 0,8 fte en werkbudget Energy Valley zet sinds 2012 actief in op de introductie van Liquefied Natural Gas (LNG) als schoon, betrouwbaar en stil alternatief voor zwaar transport en scheepvaart. Dit biedt ook kansen voor (scheeps)bouw en BioLNG. Hiervoor is de basis gelegd met (publiek-private) organisatiekracht, kennisopbouw, positionering, EU-contacten en (innovatie)projecten. Energy Valley richt zich in 2014 op uitbouw van de organisatiegraad en projecten om tot verdere groei te komen door: - Energy Valley voert met provincie Groningen secretariaat van de Taskforce LNG Noord-Nederland, met het Masterplan LNG Energy Valley als leidraad voor de inzet, strategische positionering en afstemming. Hierbij wordt ook verbinding gelegd met de Duitse zusterorganisatie LNG-Initiatieve Nordwest om samen op te trekken met Nedersaksen voor een LNG-netwerk in de Waddenzee. - Energy Valley heeft zitting in het DB van het Nationaal LNG Platform om tot passende (wettelijke) kaders te komen en aan te haken bij de 50/50/500 ambities van de Launching Customer Coalition (onderdeel Green Deal LNG Rijn & Wadden). Hiervoor wordt bijgedragen aan het nationale LNG Platform, met afspraken over regionale return (inzet kennis en mankracht). 11

12 - Energy Valley is procesbegeleider voor het project LNG Waddenzee dat is opgenomen als Versnellingsproject Topsector Energie. Met provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland zal afspraken worden gemaakt met EZ / Rijk om tot versnelde uitrol te komen. Energy Valley levert inhoudelijk expertise voor vraagafbakening en verbinding naar markt (infra en schepen). - Energy Valley heeft hoogleraar Jacques Dam tijdelijk aangesteld voor het opstellen van een LNG STW onderzoek- en onderwijsprogramma. Per 1 januari 2014 zal hij parttime (0,4 fte) in diensttreden bij de HG en zal de aanstelling bij Energy Valley zal voor het eerste halfjaar worden gecontinueerd (0,6 fte) en worden afgebouwd naar 0,2 fte. Dit wordt gefinancierd uit het LNGwerkbudget ( ) en lopende projecten zoals het TKI gas project ModeLiNG en ENSEA. - Energy Valley zal o.m. NHL, HG, Maritieme Academie Willem Barendsz samenbrengen om de kennispositie op vlak van maritiem en LNG uit te bouwen. Inzet is te komen tot een Green Shipping Centre, aangehaakt bij de Energy Academy Europe en Energy College. Tevens zal met NGO s en GGD expertise worden opgebouwd rond LNG en lucht, milieu en gezondheid. - Energy Valley biedt ondersteuning aan lopende en nieuwe onderzoek en pilot/demo-projecten (o.m. TKI Gas, Waddenfonds, EU-fondsen) om Small-Scale LNG aan de regio te binden (bijlage 2). > Power to Gas 0,3 fte en werkbudget Met Power-to-Gas (P2G) kan toenemende inflexibele energie uit zon en wind worden opgeslagen en gebalanceerd. Dit biedt goede kansen om (hoogwaardige) kennis en technologie ontwikkeling aan te binden en de sterke positie als gas- en balanceringsregio uit te bouwen. P2G is een relatief nieuwe ontwikkeling, die zich in de introductiefase bevindt. Energy Valley is in 2014 gericht op het versterken van de (publiek-private) organisatiegraad en (innovatie)projecten door: - Energy Valley zal de publiek-private belangen met betrekking tot P2G bundelen om tot verdere positionering en implementatie te komen. Hiervoor zal een Roadmap / Masterplan P2G worden opgesteld om de ontwikkelkansen gestructureerd in kaart te brengen, met specifieke aandacht voor betrokkenheid van het (high-tech) MKB (reservering ). 12

13 - Energy Valley neemt deel in de Stuurgroep P2G onder hoofdlijn Flexibilisering Energiesysteem / Systeemfunctie Gas van de TKI Gas / Topsector Energie en de Joint Industry Propositie P2G van TKI Gas en Wind Offshore. Hiermee kunnen de regiobelangen voor P2G worden behartigd en zal de EU-samenwerking worden uitgebouwd om te leren van ervaringen elders (m.n. Duitsland). - Energy Valley is procesbegeleider voor de Demo Power-to-Gas / HADES dat is opgenomen als Versnellingsproject Topsector Energie. Met provincie Groningen zal afspraken worden gemaakt met EZ / Rijk om tot versnelde uitrol hiervan te komen. Energy Valley levert hiervoor de inhoudelijke expertise en (bedrijfs)contacten om tot vraagafbakening en afspraken te komen. - Energy Valley zal met TNO en TKI Gas de voorbereidingen treffen voor een CO 2 -bufferproject (Horizon2020) om waterstof te binden met CO 2 voor productie van methaan in Eemsdelta (reservering 7.500). Energy Valley tevens deel in het nationale onderzoeksproject CATO2 om P2G concepten zoals HADES en de CO 2 -buffer te toetsen op technische en economisch aspecten. - Energy Valley neemt deel in innovatieprojecten HyPlasma en HyplasmaII voor P2G concepten die met DIFFER (Dutch Institute for Future Energy Research) zijn ingediend bij TKI Gas. Daarnaast zal Energy Valley zal met EAE / EnTranCe inzetten op meer TKI Gas-demo s zoals brandstofcellen en Power-to-Product concepten voor de koppeling van zuurstof/waterstof aan (thermo-) chemische processen, zoals ethyleen-productie (o.m. vlamboog- en plasmareacties). >BioBased Energy & Chemistry 0,95 fte en werkbudget Energy Valley is afgelopen jaren actief betrokken geweest bij diverse toepassings- en kennisprojecten op het vlak van bio-energie. Verwachting is dat met de opkomst van andere duurzame bronnen de rol van bio-energie op termijn zal afnemen en waardevolle bio-componenten anders worden ingezet. Door bio-raffinage kan biomassa worden benut als voedsel/veevoer of in farma, en reststoffen voor energie of platformchemicaliën. Via torrefactie, pyrolyse en vergassing wordt biomassa voorbewerkt. Nu veelal nog voor energie (m.n. elektriciteit), waarbij ook toepassingen hoger in de waardeketen (zoals biolng, syngas, waterstof en aromaten) mogelijk zijn. Daarnaast biedt aquatische biomassa een alternatieve voor energie en andere toepassingen. Energy Valley is in 2014 gericht op een goede dwarsverbinding vanuit de bio-energie naar andere processen te leggen door: 13

14 - Energy Valley zal een Roadmap / Masterplan BioBased Energy & Chemistry opstellen om de dwarsverbanden en multidisciplinaire aanpak te bevorderen. Nadruk zal liggen op verbinding van bio-energie met markten zoals Chemie, maar bijv. ook tussen kweek en oogsten van aquatische biomassa op industriële schaal en bio-platform chemicaliën, alsmede bio-raffinage concepten om de kosten van bio-energieproductie om te zetten in opbrengsten (reservering ). - Energy Valley neemt deel in het project Eemsdelta Green om biomassaconversie op het snijvlak van energie en chemie onder semi-industriële condities te beproeven (zoals torrefactie, biobenzeen, biotolueen en bioxyleen). Energy Valley maakt onderdeel uit van het projectteam om bedrijfscontacten en projecten in te brengen. Energy Valley maakt tevens deel uit van de projectgroep Green Gas Grid Delfzijl voor uitwerking van een business case om syngas, CO of H2 te transporteren en distribueren en zo producenten en met afnemers met elkaar te verbinden. - Energy Valley zal ondersteuning bieden aan TorrGas en ECN voor de realisatie van demo s voor productie van Bio Syngas / BioSNG. Hierbij zal een verbinding worden gelegd naar andere thermochemische processen en mogelijk grootschalige productie van BioLNG. Energy Valley heeft tevens een coördinerende rol bij de uitwerking van een Nationale Biomassavergassing Centrum Alkmaar. Hierbij zal met betrokken partijen een plan van aanpak worden opgesteld voor de gefaseerde opbouw, incl. koppeling aan lectoraat vergassingstechnologie IN Holland. - Energy Valley voert het secretariaat van de Dutch Torrefaction Association en is member van de International Biomass Torrefaction Council om kennis te bundelen en uit te bouwen. Tevens zal een verbinding worden gelegd tussen de BBE-projecten en Van Hall, BioBRUG en Stenden. - Energy Valley biedt blijvend ondersteuning aan lopende en nieuwe projecten zoals Woodspirit, Proefboerdeij Algen / Eendenkroos Eemshaven, BioBTX, Zeewierteelt op Zee, Sugar BV, e.a. 14

15 ENERGY VALLEY 4 - BIO ENERGY & GAS ,55 fte basisformatie (w.o. 1 fte secretariaat en 0,6 fte vrije ruimte) en werkbudget 6 >Groen Gas / Biogas 0,9 fte / Secretariaat Taskforce Groen Gas Noord-Nederland (samen met Drenthe) - Co-host EBA Congres Noord-Holland / organisatie side-event bio-vergassing Alkmaar ( ) - Penvoerder / coördinator Koers Noord project Groen Gas Noord-Nederland - Inhoudelijke procesbegeleider EZ versnellingsproject Biogas Plant of the Future (i.sm. Drenthe) - Coördinator Green Deal Noord project Regionaal Substraatcentrum - Blijvende ondersteuning regionale (innovatie)projecten (zie bijlage 1) >Small-Scale LNG 0,8 fte / Secretariaat TF Small-Scale LNG Noord (met Pr. Groningen), connectie LNG-Initiatieve Nordwest - Zitting DB Nationaal LNG Platform voor wettelijke kaders en Launching Customer ( ) - Inhoudelijke procesbegeleider EZ versnellingsproject LNG Waddenzee (i.s.m. provincies) - Tijdelijke aanstelling LNG hoogleraar (0,4 fte) voor LNG-onderzoeksprojecten ( ) - Kennisbundeling voor Green Shipping Centre, alsmede kennis over lucht, milieu en gezondheid - Blijvende ondersteuning regionale (innovatie)projecten (zie bijlage 2) >Power-to-Gas 0,3 fte / Bundelen van sleutelspelers voor P2G en opstellen Masterplan P2G ( ) - Deelname in Stuurgroep P2G en Joint Industry Proposition P2G TKI Gas - Inhoudelijke procesbegeleider EZ versnellingsproject Demo Power-to-Gas (met Pr. Groningen) - Uitwerking CO 2 -bufferproject Eemsdelta (7.500) en aanhaking Green Gas Grid Delfzijl - Deelname in nationale onderzoeksproject CATO2 voor validatie P2G-concepten - Deelname in HyPlasma en HyPlasma2 (DIFFER) en inzet kleine P2G-Demo s (EAE/ EnTranCe) >BioBased Energy & Chemistry 0,95 / Opstellen Masterplan BBE & Chemistry voor samenhangende aanpak ( ) - Deelname in Eemsdelta Green voor testen biomassaconversie-technologieën - Blijvende ondersteuning aan realisatie vergassers TorrGas en ECN (Milena/Olga) - Deelname in projectteam voor realisatie Green Gas Grid Delfzijl - Coördinatie uitwerking projectvoorstel Nationaal Biomassaverassing Centrum Alkmaar - Secretariaat DTA en Supporting Member IBTC voor kennisbundeling bedrijven - Blijvende ondersteuning lopende regionale (innovatie)projecten BBE & Chemistry 6 In het Strategieplan Energy Valley 4 is gereserveerd voor Studies en Externe Opdrachten. Dit is verdeeld als werkbudget voor de 3 themalijnen ( per themalijn), waarbij de geraamde kosten per programmaonderdeel nader gespecificeerd zijn. Daarnaast is per werkbudget 10% ( ) gereserveerd voor overig/onvoorzien om eventueel bijkomende kosten op te vangen. In hoofdstuk 6 is de totaalbegroting, incl. kosten per thema/programmalijn weergegeven. 15

16 3. MODERN POWER SYSTEMS & GRIDS In 2014 is werkbudget en 4,9 fte (incl. 1 fte secretariaat) beschikbaar voor Modern Power Systems & Grids. Hierbij is 0,6 fte als algemeen / vrije ruimte gereserveerd 7 voor indirecte en onvoorziene / overige werkzaamheden (binnen de focus). De gespecificeerd inzet, formatie en werkbudget per programmalijn is onderstaand toegelicht. >Decentrale Opwekking/CleanTech 1 fte en werkbudget Decentrale opwekking 8 van duurzame energie is een forse pijler onder het nationale Energieakkoord. De uitrol van decentrale initiatieven is echter geen kerntaak van Energy Valley. Energy Valley beschikt niet over de capaciteit om actieve ondersteuning te bieden aan diverse (particuliere) initiatieven en projecten. Wel wordt een ondersteunende rol vervuld bij de ontwikkeling en uitwerking van (markt)concepten met marktkansen voor het Noorden, met focus op: >Energie uit Water (0,4 fte) - Energy Valley levert de projectleider (0,4 fte) voor het projectteam Duurzame Afsluitdijk. Dit maakt onderdeel uit van het project de Nieuwe Afsluitdijk (www.denieuweafsluitdijk) onder aansturing van het samenwerkingsverband van de aanpalende provincies en gemeenten. - Energy Valley verzorgd de communicatie en (EU) netwerkvorming voor het project Energizing Deltas 9 (www.energizingdeltas.com). Deze inzet (0,6 fte) wordt gefinancierd uit het project. >Zonne-Energie (0,2 / ) - Energy Valley levert technische en financiële kennis (0,1 fte) voor uitrolplannen en -concepten in Fryslân en Noord-Holland (via afstemmingsoverleg te delen met andere overheden) - Energy Valley biedt ondersteuning voor realisatie van de voorbeeldprojecten ZonPV Thialf en Zonnepark Ameland (0,1 fte) door inbreng van technische en financiële kennis bij projectteams. 7 In hoofdstuk 6 is een totaaloverzicht gegeven van het werkbudget en de formatie per thema/programma. 8 direct aanwijsbaar gekoppeld aan klanten/afnemers, met vermogensgrootte < 10 MWe. 9 Project loopt t/m december 2014, gefinancierd uit EFRO West-programma (totaalbudget 2,9 miljoen), Leadpartner: Tidal Test Centre 16

17 >CleanTech & MKB (0,4 fte / ) Energy Valley zal een CleanTech programma opzetten met (kennis)partners, om knowhow en faciliteiten beschikbaar te maken voor doorontwikkeling van nieuwe product-markt-combinatie: - Met NOM zal een strategie worden opgesteld voor acquisitie / facilitering CleanTech sector. - Energy Valley zal 2 tot 3 sessies organiseren met kennis- en bedrijfspartners voor het definiëren van nieuwe product-markt-combinatie / projectopties uit het MKB. Energy Valley biedt ondersteuning voor tenminste een business proposals voor a) zonnecellen, b) verrijking van Silicium en c) Smart Grids. >Decentrale Systeemintegratie 1 fte en werkbudget Opkomende decentralisatie vraagt om slimme lokale oplossingen voor infra, opslag en optimalisatie van energiestromen in woonwijken en op industrieterreinen. Specifiek onderdeel zijn warmtenetten. Energy Valley richt hierbij op de (pre-concurrentiele) voorfase om met initiatiefnemers kansen in kaart te brengen. De uitwerking van business analyse, consultaties, organisatie en projectfinanciering valt buiten de scope. Daarnaast brengt Energy Valley expertise en organiserend vermogen in voor business development en nieuwe decentrale concepten. De inzet in 2014 is gericht op: >Warmtenetten (0,6 fte) - Energy Valley zal een handboek opstellen voor warmte-infrastructuur in de gebouwde omgeving (casus Emmen). Tevens zal kennis over warmtenetten worden ingebed in het FlexiHEAT project van de HG om te borgen dat er robuuste kennisopbouw rondom dit thema plaatsvindt. - Energy Valley zal een model en aanpak ontwikkelen om warmteprojecten te certificeren analoog aan de certificering van groen gas en duurzame elektriciteit. Dit vindt plaats door gezamenlijke inspanning rondom het warmtenet met de gemeente Hoogezand, provincie Groningen en KNN. - Energy Valley zal een inventarisatie (quick-scan) uitvoeren naar mogelijke warmtenetten in de gemeenten Groningen, Heerhugowaard, Schagen, Oldambt, Assen en Heerenveen. 17

18 - Energy Valley zal een verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden voor een publiek-private ontwikkelorganisatie om vragende partijen te ondersteunen om nut en noodzaak, kans van slagen, alsmede financieringskansen voor een warmtenet in kaart te brengen. Op basis van de verkenning zal worden bepaald welke opties hiervoor zijn en hoe dit verder vorm te geven. >Decentrale Pilots/Demo s (0,4 fte / ) - Energy Valley biedt (blijvende) ondersteuning voor het projecten MeppelEnergie, ibalance en Datacollectie door als adviseur expertise beschikbaar stellen voor de realisatiefase. - Energy Valley zal ondersteuning bieden aan het uitwerken van 3 business proposal voor a) energievoorziening datacentres, b) systeemintegratie met biogas en c) smart grid. Daarnaast zal met (de netbedrijven een voorstel worden opstellen voor een pilot/demo voor de technischeconomische afweging tussen gelijkspanning en wisselspanning. >Offshore Wind/Noordzee-Energie 0,7 fte en werkbudget Wind op Zee biedt kansen voor de Noordelijke regio en vooral de havens. Energy Valley zet sinds 2012 actief in op uitbouw van de regiopositie door bundeling van bedrijfspartners, positionering en kennisuitbouw. Het Nationale Energieakkoord zet in op forse uitbouw van Wind op Zee. De realisatie hiervan is afhankelijk van Rijksinzet. Het is zaak als regio hier goed positie in te nemen en proactief de belangen en mogelijkheden naar voren te schuiven. Energy Valley heeft hierbij een coördinerende rol om krachten te bundelen met regionale overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen voor: - Energy Valley zal een voorstel uitwerken voor een publiek-private taskforce om (lobby)krachten te bundelen. De invulling en taakstelling, alsmede rol van Energy Valley, zal in overleg met het BONN worden bepaald. Doel is een gesynchroniseerde inzet voor clustering windparken, faciliterend vergunningenbeleid, test/proefvelden, kabelcorridor en uitbouw van opleidingen. - Energy Valley zal met de havenbedrijven, NOM en NHN een acquisitieplan opstellen voor fabrikanten van windturbines, civiele infra, elektrische infra, O&M partijen. Dit om tot goede afstemming te komen tussen havens van Den Helder (incl. connectie Amsterdam / IJmuiden), Harlingen, Eemshaven en Delfzijl, alsmede afstemming met de Energy Board Noord-Holland; 18

19 - Energy Valley is als inhoudelijke coördinator betrokken bij NNOW. Inzet is dit bedrijfsnetwerk uit te bouwen naar <100 leden (nu 60). Hiervoor zal in ieder geval 2 tot 3 supply chain meetings worden georganiseerd om het regionale bedrijfsleven te betrekken bij TIER 1. - Energy Valley zal de mogelijkheden voor een Energie-Eiland onderzoeken om de ontwikkeling van een E-hub, opslag en andere energieopties mogelijk te combineren. >Grootschalige Systeemintegratie 0,6 fte en werkbudget Met het Nationale Energiekoord zal het aandeel duurzaam energie, en daarmee de grilligheid en mogelijke onbalans op het elektriciteitsnet (op termijn) toenemen. De inbedding van duurzame energie vraagt derhalve om meer mogelijkheden voor balancering en opslag. Dit biedt kansen voor de noordelijke regio om nieuwe kennis en technologie te ontwikkelen, en een sleutelpositie in te nemen voor een stabiele energievoorziening. In deze programmalijn ligt de nadruk op grootschalige opties. Dit is een nieuw ontwikkelthema, waarbij de inzet in 2014 gericht is op: - Energy Valley zal een benchmark uitvoeren naar verschillende opslag en -balanceringsopties en (technisch, economisch, ecologisch, sociaal-maatschappelijk, juridisch, beleidsmatig en bedrijfsmatig) de verhouding hiervan ten opzichte van elkaar (gereed 2 e kwartaal 2014). - Energy Valley zal de regionale projectopties, sleutelspelers, kennis(instituten), beleid en (subsidie)programma s in kaart brengen om tot een verdere strategiebepaling te komen. Hierbij zal ook een connecties worden gemaakt met de ontwikkeling van wind op zee en mogelijkheden van een energie-eiland (zie vorige programmalijn). - Energy Valley zal op basis van de bovengenoemde stappen bepalen welke rol in kan / dient te worden genomen en welke taken en rollen door andere partijen worden opgepakt. Dit zal worden vastgelegd in separaat werk/koersdocument. - Energy Valley zal in ieder geval een business cases uitwerken voor inzet van (stilgezette) grootschalige WKK als betaalbaar alternatief voor energie-intensieve industrie en/of industriële projecten. Hierbij kan de actuele ontwikkelingen rondom Aldel als testcase worden benut. 19

20 ENERGY VALLEY 4 - MODERN POWER SYSTEMS & GRIDS ,9 fte formatie (w.o. 1 fte secretariaat en 0,6 fte vrije ruimte) en werkbudget 10 >Decentrale Opwekking / CleanTech 1 fte / Energie uit Water (0,4 fte) o Projectleider Duurzame Energie voor projectgroep Nieuwe Afsluitdijk (0,4 fte) o Communicatie/Disseminatie EFRO-west project Energizing Deltas (gefinancierd uit project) - Zonne-energie (0,2 fte / ) o Ondersteuning voorbeeldprojecten ZonPV Thialf en Zonnepark Ameland (0,1 fte) o Technisch/financiële ondersteuning ZonPV-plannen Fryslân en Noord-Holland (0,1 fte) - Opzetten CleanTech-programma (0,4 fte / ), met o.m. o Acquisitieplan voor CleanTech sector met de NOM o Organisatie 2-3 sessies kennispartners en bedrijfsclusters voor decentrale PMC o Ondersteuning business proposals ZonPV start-up, Sillicium-verrijking en Smart Grids >Decentrale Systeemintegratie 1 fte / Warmtenetten (0,6 fte) o Quick-scans Groningen, Heerhugowaard, Schagen, Oldambt, Assen en Heerenveen o Opstellen handboek Warmtenetten en inbreng warmtenet-kennis bij FlexiHEAT o Uitwerking model certificering groen warmte (i.s.m. KNN, Hoogezand en Pr. Groningen) o Uitwerking voorstel voor PPS-uitvoeringsorganisatie realisatie warmtenetten - Decentrale Pilots/Demo s (0,4 fte / ) o Ondersteuning bij lopende innovatieprojecten ibalance, MeppelEnergie en Datacollectie o Ondersteuning business proposals Datacentre, Systeemintegratie Biogas en Smart Grids o Uitwerken business proposol voor gelijk-wisselstroom met netwerkbedrijf >Offshore Wind/Noordzee-Energie 0,7 / Voorstel voor TF Wind-Op-Zee voor clustering, vergunningen, testpark, kabelcorridor en kennis - Opstellen acquisitieplan Havens, alsmede afstemming inzet met Energy Board Noord-Holland - Inhoudelijke coordinatie NNOW met organisatie van 2-3 supply chain meetings - Verkenning opties Energie-Eiland voor E-hub in combi met andere energie-optie >Grootschalige Systeemintegratie 0,6 fte / Opstellen benchmark naar verschillende opslag- en balanceringssystemen - Inventarisatie regio-opties voor opslag en balancering - Opstellen koersdocument voor rolbepaling - Uitwerking business case voor inzet WKK-installaties voor lokale energievoorziening 10 In het Strategieplan Energy Valley 4 is gereserveerd voor studies en externe opdrachten. Dit is verdeeld als werkbudget voor de 3 themalijnen ( per themalijn), waarbij de geraamde kosten per programmaonderdeel nader zijn gespecificeerd. Daarnaast is per werkbudget 10% ( ) gereserveerd voor overig/onvoorzien om eventueel bijkomende kosten op te vangen. In hoofdstuk 6 is de totaalbegroting, incl. kosten per thema/programmalijn weergegeven. 20

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley.

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Vooraf Op basis van haar positie in de energievoorziening

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie September 2013 Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie september 2013 Duurzame energie:

Nadere informatie

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 a Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Gedeputeerde staten van Drenthe Maart 2009 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO09022003Programma

Nadere informatie

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Eindconcept 21 november 2006 Provincie Groningen Milieubeleid en Bodemsanering Postbus 610 9700 AP Groningen Pagina 2 van 38 Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2

Nadere informatie

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Versie 5 oktober 3 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Strategische keuzes 6 3 De uitvoeringsprogramma s 8 Energieke bedrijvigheid Wind 10 Zonne-energie

Nadere informatie

Advies van de gezamenlijke TKI s Energie aan het Topteam Energie (7 maart 2014)

Advies van de gezamenlijke TKI s Energie aan het Topteam Energie (7 maart 2014) Voorstel voor het Programma Systeemintegratie van de TKI s Energie Advies van de gezamenlijke TKI s Energie aan het Topteam Energie (7 maart 2014) Contactpersoon: Jörg Gigler (jorg@gigler.nl; 06 45 25

Nadere informatie

Versie : 1.0 Datum : 20 maart 2012 Status : definitief Aantal pagina s 14. Energieprogramma 2012-2015

Versie : 1.0 Datum : 20 maart 2012 Status : definitief Aantal pagina s 14. Energieprogramma 2012-2015 Versie : 1.0 Datum : 20 maart 2012 Status : definitief Aantal pagina s 14 Energieprogramma 2012-2015 Hoofdstuk 1 Inleiding Voor u ligt het nieuwe Energieprogramma 2012-2015 van de provincie Drenthe. Het

Nadere informatie

Programma Klimaat & Energie. Actieplan 2011

Programma Klimaat & Energie. Actieplan 2011 Programma Klimaat & Energie Actieplan 2011 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe. Assen, juni 2011 Bestuurlijk opdrachtgever: Ambtelijk opdrachtgever: Opdrachtnemer: mw. T. Klip-Martin, Gedeputeerde

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Aanjagen, verbinden en versterken

Aanjagen, verbinden en versterken jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden en versterken De oogst van één jaar Energy Board jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden

Nadere informatie

RCI Actieplan Energie

RCI Actieplan Energie Het Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, Deltalinqs en DCMR Milieudienst Rijnmond RCI Actieplan Energie Rotterdamse uitwerking van

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda Economische Strategie Zuidvleugel - Analyse - - concept -

Uitvoeringsagenda Economische Strategie Zuidvleugel - Analyse - - concept - Uitvoeringsagenda Economische Strategie Zuidvleugel - Analyse - - concept - Zuidvleugel Den Haag, 7 september 2011 Inhoudsopgave Blz. Leeswijzer 1 Hoofdstuk 1 Voorbereidend traject 2 1.1 Zuidvleugel, de

Nadere informatie

Nota van B&W. VVat willen we bereiken?

Nota van B&W. VVat willen we bereiken? Nota van B&W Onderwerp Uitvoeringsprogramma Ruimte voor Duurzaamheid 2012-2014 Portefeuillehouder J.C.W. Nederstigt Collegevergadering 25 september 201 2 Inlichtingen D. de Rijk (023-567 63 18) Registratienummer

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020 Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Ambitie 3 1.2 Coalitieakkoord 3 1.3 Aangenomen moties in Provinciale Staten 4 2. Provinciale

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma 2010

Onderzoeksprogramma 2010 Onderzoeksprogramma 2010 Deltares, 2009 Titel Deltares Onderzoeksprogramma 2010 Opdrachtgever RDO 's 148 Trefwoorden Onderzoeksprogramma, 2010, RDO, vraagsturing Samenvatting Dit document beschrijft de

Nadere informatie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie Roadmap Power to Gas 13 maart 2014 Definitieve versie Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) 1 Voorwoord De veranderende manier waarop energie wordt opgewekt en geconsumeerd

Nadere informatie

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011 & Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 (aanpak in het kader van de Green Deal Elektrisch vervoer in Fryslân) Vastgesteld door GS van de provincie Fryslân

Nadere informatie

INNOVATIEREGIO ENERGY VALLEY

INNOVATIEREGIO ENERGY VALLEY INNOVATIEREGIO ENERGY VALLEY JANUARI 2009 Met de Innovatieagenda Energie heeft het kabinet haar inzet geschetst om energietransities en -innovaties de komende jaren te stimuleren. Aan de hand van dit document

Nadere informatie

Businessplan SEECE * Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise. Tomorrow s Electricity Grid

Businessplan SEECE * Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise. Tomorrow s Electricity Grid Businessplan SEECE * Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise Een samenwerking met en voor het energiegerelateerde bedrijfsleven Tomorrow s Electricity Grid Met dank aan TUDelft, Prof. Van der

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

Het innovatiepotentieel ontsluiten

Het innovatiepotentieel ontsluiten jaarplan 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Eén jaar InnovationQuarter 1.1 Waarom ook alweer: legitimatie 1.2 Waar staan we: terugblik startjaar 1.2.1 Opbouw en ontwikkeling organisatie 1.2.2 Positionering

Nadere informatie

Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016

Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016 Strategisch plan Kenniscentrum Mainport Innovation 2012-2016 Kenniscentrum Mainport Innovation Heijplaatstraat 23 3089 JB Rotterdam 010 794 4853 copyright: Kenniscentrum Mainport Innovation, Hogeschool

Nadere informatie

STICHTING SER-ZEELAND. Naar een Energieakkoord voor duurzame groei. - bruggen slaan tussen rijk en regio! -

STICHTING SER-ZEELAND. Naar een Energieakkoord voor duurzame groei. - bruggen slaan tussen rijk en regio! - STICHTING SER-ZEELAND Naar een Energieakkoord voor duurzame groei - bruggen slaan tussen rijk en regio! - Januari 2013 Samenvattend De inventarisatie in deze gezamenlijke nota onderstreept nadrukkelijk

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie Energie in Beweging Advies Topsector Energie Inhoudsopgave Essenties van dit advies... 1 Inleiding... 1 De energiesector... 2 Visie... 2 Huidige energiemarkt... 2 Knelpunten en gewenste ontwikkelingen...

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie