PLAN VOOR LOKALE ACTIE VOOR HET GEBRUIK VAN ENERGIE PLAGE SCHOLEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PLAN VOOR LOKALE ACTIE VOOR HET GEBRUIK VAN ENERGIE PLAGE SCHOLEN 2009-2013"

Transcriptie

1 PLAN VOOR LOKALE ACTIE VOOR HET GEBRUIK VAN ENERGIE PLAGE SCHOLEN Vier jaar mbiliserend en rendabel energiebeleid in de schlen INHALT 1. Cntext 2. PLAGE Schlen in de praktijk 3. Glbale resultaten van de PLAGE Schlen 4. Succesfactren 5. PLAGE, een enrm besparingsptentieel 6. Hulpmiddelen m het PLAGE tt een succes te maken. 1. CONTEXT De Energiebalans 2009 van het Brussels Hfdstedelijk Gewest tnt aan dat de schlen 6 prcent van het ttale verbruik van de tertiaire sectr vr hun rekening nemen. Geruggensteund dr het succes in de gemeenten en de ziekenhuizen lanceerde het Brussels Hfdstedelijk Gewest een prjectprep bij de vertegenwrdigers van de netten van het leerplichtnderwijs met het vrstel k een Plan vr Lkale Actie vr het Gebruik van Energie (PLAGE) uit te werken. Feiten en cijfers ver het leerplichtnderwijs in het Brussels Gewest. Netten en vertegenwrdigers Gekadastreerde schlvestigingen 4 Franstalige nderwijsnetten: - het fficiële net, vertegenwrdigd dr de Federatie Wallnië-Brussel (FWB); - het gesubsidieerd fficieel nderwijs, vertegenwrdigd dr de Raad vr het Gemeentelijk en Prvinciaal Onderwijs (CECP) en de Raad van de Inrichtende Machten van het Gesubsidieerd Neutraal Officieel Onderwijs (CEPEONS); - het cnfessineel vrij net, vertegenwrdigd dr het Algemeen Secretariaat van het Kathliek Onderwijs (SEGEC); - het niet-cnfessineel vrij net, (Verbnd van nafhankelijke vrije gesubsidieerde inrichtingen - FELSI). De netten van het Nederlandstalig nderwijs wrden vertegenwrdigd dr het Schl Interventie Team (SIT). 636 vestigingen Oppervlakte m² Aantal leerlingen Brandstfverbruik in 2009 Strmverbruik in leerlingen kwh (= verbruik van gezinnen) kwh PAGINA 1 SUR 6 INFOFICHE_ PLAGE Schlen Oktber 2013

2 Om dit prgramma p te zetten, genten deze 6 spelers (FWB, CECP, CPEONS, SeGEC, FELSI en SIT) vier jaar lang de financiële en technische steun van het Brussels Hfdstedelijk Gewest. Ieder van hen ntving een jaarlijkse subsidie van tt eur vr de aanwerving van één tt drie energieverantwrdelijken die als pdracht hadden het energieverbruik van de schlen te verlagen met ingrepen die weinig f niets ksten. 2. PLAGE SCHOLEN IN DE PRAKTIJK Een PLAGE verlpt in vier fasen. 1 - Een energiekadaster pmaken. Tijdens deze fase wrdt een inventaris van de ppervlakte en het gebruik van het gebuwenpark pgemaakt. Op basis van deze infrmatie en van het energiebesparingsptentieel wrden "priritaire" vestigingen geselecteerd. 2 - Een actieprgramma pstellen en een energiebekhuding uitwerken vr elke priritaire vestiging. 3 - De acties uitveren. 4 - De acties pvlgen en de resultaten meten. Tijdens de eerste fase werden de priritaire vestigingen geselecteerd. Vr alle netten samen hadden de PLAGE Schlen betrekking p: Priritaire vestigingen Oppervlakte Aantal leerlingen Brandstfverbruik in 2009 Strmverbruik in vestigingen m² f 21% van de ttale ppervlakte van het park leerlingen kwh (= verbruik van gezinnen) f 28% van het brandstfverbruik van het park kwh De verhuding tussen het aantal geselecteerde vestigingen en hun ppervlakte kan per net als vlgt wrden vrgesteld. De Energieverantwrdelijke (EV), belast met de uitvering van de diverse PLAGE fasen en het bevrderen van het energiebeheer in de gebuwen en installaties, heeft de vlgende taken: de infrmatie ver het verbruik en de ppervlakte van elk gebuw in het park verzamelen; de priritaire gebuwen selecteren en eventuele gemaakte futen pspren; PAGE 2 SUR 6 INFOFICHE_ PLAGE Ecles Octbre 2013

3 een actieplan pstellen en een energiebekhuding uitwerken vr de geselecteerde vestigingen; de energiezuinigheid van de installaties, de gebuwen en de bewners waarbrgen; de eisen frmuleren ten beheve van de externe dienstverleners (verwarmingsinstallateurs, nderhudsfirma's, ntwerpers en andere specialisten in speciale technieken). In de praktijk is de draagwijdte van deze pdrachten sterk afhankelijk van de interne rganisatie van het energiebeheer in de schlen, die eigen is aan ieder net en aan iedere inrichtende macht. De Energieverantwrdelijken hebben hard gewerkt aan de ptimalisering van de installaties, de pvlging en de aanwending van de resultaten. Zij werden dr deskundigen gehlpen en buwden een netwerk vr de uitwisseling van infrmatie en gede praktijken uit. 3. GLOBALE RESULTATEN VAN DE PLAGE SCHOLEN ENERGIEVOORDEEL VOOR ALLE NETTEN SAMEN Dankzij de uitvering van diverse maatregelen in de gebuwen van de priritaire vestigingen knden de EV's van de schlnetten de vlgende resultaten laten ptekenen. Glbale resultaten van de PLAGE Schlen Van 2009 tt 2013 Brandstfverbruik -18 % Strmverbruik = (stabilisatie) Vermeden uitgaven Vermeden CO2-uitstt tn CO2 Het brandstfverbruik daalde met bijna 18% vr de 110 priritaire vestigingen samen. Dr de stijging van de eenheidsprijzen vr energie vlgen de ttale ksten deze tendens echter niet. Znder de maatregelen die in het kader van de PLAGE Schlen werden genmen, zu de energiefactuur veel hger zijn. Dr de PLAGE kunnen namelijk vr 2,6 miljen eur aan ksten wrden vermeden ver een peride van 4 jaar. Dankzij de aanwezigheid en de ingrepen van de EV's heeft het energieverbruik zich in het algemeen gestabiliseerd bij de priritaire vestigingen en wrdt de stijging van de elektriciteitsfactuur dus PAGE 3 SUR 6 INFOFICHE_ PLAGE Ecles Octbre 2013

4 gecmpenseerd. De tertiaire sectr, waarte de schlen behren, heeft zijn gemiddeld jaarlijks elektriciteitsverbruik in het Brussels Hfdstedelijk Gewest met 1,7% zien stijgen. ENERGIEVOORDEEL PER NET Aangezien elk net, elke inrichtende macht en elke vestiging hun eigen kenmerken hebben, zijn de behaalde resultaten sterk verschillend. Alle netten slaagden erin het verbruik in hun geselecteerde gebuwen te verlagen, wat wrdt aangegeven in de nderstaande tabel van het specifiek verbruik. Specifiek brandstfverbruik per net vóór en na het PLAGE Schlen. Vóór het PLAGE Schlen Na het PLAGE Schlen SeGEC 146 kwh/m².jaar 116 kwh/m².jaar FELSI 143 kwh/m².jaar 121 kwh/m².jaar SIT 145 kwh/m².jaar 133 kwh/m².jaar CECP/CPEONS 198 kwh/m².jaar 170 kwh/m².jaar FWB 248 kwh/m².jaar 199 kwh/m2.jaar Aangezien het eerste jaar van het PLAGE Schlen prgramma ( ) gewijd was aan het pstellen van het energiekadaster en de selectie van de priritaire vestigingen, stagneerde het verbruik ten. Het verbruik van brandstffen begn te dalen vanaf de uitvering van het actieplan (2011) en die tendens zette zich in versneld temp dr na de interventies van de EV's in 2012 en In de schlen bestaat het priritaire del erin het verbruik van brandstffen te verlagen. Zij vertegenwrdigen immers een grter aandeel (90%) van de energiefactuur dan elektriciteit (10%). Wat de elektriciteit betreft, zijn de resultaten p het eerste gezicht minder spectaculair. Tch is een stabilisatie van het strmverbruik al een echte krachtter gezien de snelle tename van het aantal apparaten zals cmputers, interactieve brden, prjectren enz. PAGE 4 SUR 6 INFOFICHE_ PLAGE Ecles Octbre 2013

5 * De COCOF (Franse Gemeenschapscmmissie) is een inrichtende macht die vertegenwrdigd wrdt dr de CPEONS. Wegens de mvang en het verbruik van haar installaties wrdt zij afznderlijk van de rest van de CPEONS weergegeven. 4. SUCCESFACTOREN De PLAGE Schlen zijn een succes mdat: de dr de EV's gevlgde schlen hun brandstfverbruik verlaagden en hun strmverbruik stabiliseerden; zij de stijging van hun energiefacturen binnen de perken hielden ndanks de huidige druk p de prijzen; de ingrepen van de EV's financiële vrdelen pleveren die hger waren dan de bijbehrende ksten (salaris, gereedschap, kleine investeringen,...). Vier succesfactren spelen een rl in het bereiken van dergelijke resultaten. De EV met bekwaam zijn en ver de vlledige duur van het prces aanwezig zijn. Naast zijn technische bekwaamheid met hij k veranderingen p het terrein kunnen teweegbrengen. Hij mag niet prberen de futen p het vlak van energie alleen te verhelpen, maar met alle betrkkenen erte aanspren m plssingen te zeken en uit te veren. Hij is zwel rkestleider als cntactpersn en staat brg vr het prces. Bepaalde instrumenten meten de EV bij zijn werk helpen: een energiekadaster m de gebuwen met de hgste verbruikswaarden te bepalen, een energiebekhuding m de evlutie van het verbruik p deze sites te mnitren, nderzeksinstrumenten (temperatuursensren, vermgenspnemers,...) m werkingsstringen in de uitrusting p te spren en te bjectiveren. De nderwijsinstelling met daadwerkelijk betrkken wrden bij acties m het energieverbruik te verlagen: de delstellingen en de cultuur van energiebesparingen meten cmplementair zijn met de ingrepen van de EV. De nderwijsinstelling met de acties van de EV ndersteunen m hun deltreffendheid te waarbrgen. De ptimalisering van de bestaande systemen dr ingrepen met weinig f geen ksten, is priritair. In tweede instantie, wanneer het dagelijks beheer geptimaliseerd is, met wrden verwgen de uitrusting te vernieuwen f de prestaties van de gebuwen te verbeteren. 5. PLAGE, EEN ENORM BESPARINGSPOTENTIEEL Vlgens de ramingen van de EV's en met de intrductie van een duurzaam energiebeleid vr de nderwijssectr in het vruitzicht, is de vrtzetting van de PLAGE absluut ndzakelijk: vlgens de recentste infrmatie leveren de PLAGE Schlen een besparing p van 12,5 GWh/jaar p, hetzij eur vr 2013; dr de vrtzetting van het energiebeheer kan de terugkeer naar de beginsituatie wrden vermeden; ieder jaar kunnen 25 schlen in het prgramma wrden pgenmen, wat de jaarlijkse winst met eur zu den stijgen; PAGE 5 SUR 6 INFOFICHE_ PLAGE Ecles Octbre 2013

6 de salarisksten van 5 EV's, die ngeveer eur/jaar bedragen, wrden grtendeels gecmpenseerd dr de vermeden uitgaven, die p 1,6 miljen eur wrden geraamd vr Les cûts liés aux salaires des RE restent relativement cnstants tandis que les dépenses évitées ne cessent de crître et snt largement supérieures aux cûts. 6. HULPMIDDELEN OM UW PLAGE TOT EEN SUCCES TE MAKEN Het platfrm van de Energieverantwrdelijken / waar u nuttige dcumentatie vindt zals: de PLAGE-handbeken: één van de handbeken, bestemd vr de beheerders van gebuwenparken, is een zeer vlledig methdlgisch en technisch hulpmiddel vr wie een PLAGE wil starten. Het andere, geschreven ten beheve van de besluitvrmers, beschrijft de vrdelen die aan de aanwerving van een EV verbnden zijn; het Vademecum Ratineel Energiegebruik; de energiechecklist; de typebestekken; de PLAGE-inffiche die een glbaal beeld schetst van de delstellingen en de manier van implementeren van een PLAGE; samenvattende fiches met de beste vrbeelden van PLAGE Schlen en de infrmatiefiches van alle schlen die hebben deelgenmen aan de PLAGE Schlen De website De pleidingscyclus "Energieverantwrdelijke". De Dienst Facilitatr Duurzame Gebuwen: 0800/ f De "Energiepremies" van het Brussels Hfdstedelijk Gewest (zie site ENKELE DEFINITIES Met "schl" wrdt bedeld: pedaggisch geheel vr gewn nderwijs in één f meer vestigingsplaatsen met één schldirecteur die de administratieve en pedaggische leiding heeft ver al deze vestigingsplaatsen. Met "vestigingsplaats" wrdt bedeld: gebuw f gebuwencmplex p één adres waar kleuternderwijs en/f lager nderwijs en/f secundair nderwijs verstrekt wrdt. 1 MWh = kwh = 1 miljen watt gedurende een uur = 100 liter stklie = 100 m³ gas. 1 KWh = watt gedurende een uur. PE = primaire energie = energie die in nbewerkte vrm in de natuur vrkmt en die znder mzetting kan wrden gebruikt: hut, steenkl, aardgas, aardlie, wind, znnestralen, waterkracht, (uitgedrukt in t eq.). T. CO2 eq. = tn CO2-equivalent (breikasgasemissies in CO2-equivalent). PAGE 6 SUR 6 INFOFICHE_ PLAGE Ecles Octbre 2013

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE!

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE! Ex pst evaluatie van het prgramma UTRECHTSE ENERGIE! Terugblik p bereikte resultaten, deltreffendheid, delmatigheid & delbereiking van het Prgramma 'Utrechtse Energie' ver de peride 2011-2014 Utrecht,

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel PROJECT Hervrming GSC-systeem Datum 30 mei 2012 DOCUMENT Standpuntnta Versie Versie 6 - publiek Situering Deze nta wil de standpunten van PV-Vlaanderen ntwikkelen en verduidelijken ver het vrstel van decreet

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING

BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET BETREKKING TOT DE IMPLEMENTATIE EN HET ONDERHOUD

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht Veelgestelde vragen Zn-Privé gemeente Utrecht In dit dcument beantwrden we een aantal veel gestelde vragen. Deze zijn als vlgt gecategriseerd: Zn-Privé actie Utrecht Het plaatsen van znnepanelen p een

Nadere informatie

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen Ryckevelde vzw Beweging vr Eurpees burgerschap T 050 35 27 20 www.ryckevelde.be inf@ryckevelde.be Eurpa in balans? Didactisch pakket ver het sciaal en ecnmisch beleid van de Eurpese Unie vr hgeschlen in

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Leren omgaan met energie

Leren omgaan met energie Leren mgaan met energie Met dank aan: CSG Reggesteyn, OBS De Peppel, & PCBS Jan Barbier Inhudspgaven Inleiding... 3 1. De Centrale verwarming... 4 Leerlingen pdracht... 4 Dcenten handleiding... 11 2. De

Nadere informatie

SEFEC. Met een Open Kustverdediging van Staal en Beton naar Totale Energie Transitie 2050 door Combinatie van Waterkracht, Wind en Zon

SEFEC. Met een Open Kustverdediging van Staal en Beton naar Totale Energie Transitie 2050 door Combinatie van Waterkracht, Wind en Zon SEFEC Met een Open Kustverdediging van Staal en Betn naar Ttale Energie Transitie 2050 dr Cmbinatie van Waterkracht, Wind en Zn Visie SEFEC / Versie 01 Februari 2009 R.J. Santema Meer dan it een duurzame

Nadere informatie

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse Schenenwinkel 't Vetertje Reginale Uitkmsten Markt- & Brancheanalyse Sectr: Detailhandel Branche: Schenenwinkels Gemeente: Delft Pstcde: 2611, Binnenstad Datum: 22 april 2011 Rapprtnummer: X11-D100-10009/v1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Gevalbeschrijving faciliteren. Accreditatie opleiding tot expert-facilitator Bij dé experts in België

Gevalbeschrijving faciliteren. Accreditatie opleiding tot expert-facilitator Bij dé experts in België Gevalbeschrijving faciliteren Accreditatie pleiding tt expert-facilitatr Bij dé experts in België Faciliteren van grepen betekent het begeleiden van een vergadering f wrkshp p dusdanige manier dat men

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader vr peride 2011-2015 Vraf Het vrliggende beleidskader wrdt in de peride tt en met 2015 richtinggevend vr de instellingen Jeugdzrg plus. Uitvering

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Jaarplan 2010 oktober 2009

Jaarplan 2010 oktober 2009 ktber 2009 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie