Inleiding. 3B2a CO2 PRESTATIELADDER JAN DE NUL NV. Revision 01. Page 1 of 10 ENERGIE MANAGEMENT ACTIE PLAN EXTERN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. 3B2a CO2 PRESTATIELADDER JAN DE NUL NV. Revision 01. Page 1 of 10 ENERGIE MANAGEMENT ACTIE PLAN EXTERN"

Transcriptie

1 Page 1 of 1. Datum 24/09/ /09/2013 Revisie Opm. Start Actualisatie Inleiding In dit Energiemanagement Actieplan worden de CO2-reductiemaatregelen en reductiedoelstellingen van Jan De Nul NV beschreven, zoals vastgesteld door de directie. Om tot de reductiemaatregelen te komen is gebruik gemaakt van de uitkomst van de energie audit en de geïnventariseerde reductiemogelijkheden in het Energie Audit verslag. De voortgang met betrekking tot de reductiedoelstellingen wordt regelmatig geanalyseerd in de periodieke voortgangsrapportage en intern en extern gecommuniceerd.

2 Page 2 of 1. Reductiedoelstellingen De belangrijkste energieverbruikers zoals bepaald in het Energie Audit verslag zijn gebruikt om de reductiedoelstellingen vorm te geven. Om in de dagelijkse praktijk ook daadwerkelijk tot reducties te komen hebben de reductiedoelstellingen ook betrekking op de projecten. Voor Scope 1 & 2 zijn aparte reductiedoelstellingen opgesteld op bedrijfsniveau. Het Plan van Aanpak in het volgende hoofdstuk beschrijft welke maatregelen er getroffen worden om deze reductiedoelstellingen te behalen binnen de organisatie en binnen de projecten. 1.1 Bedrijfsdoelstelling De directie van Jan De Nul NV heeft de volgende reductiedoelstelling gesteld: - 2 % CO 2 reductie in 2016 ten opzichte van Doelstelling voor Scope 1 Reductiedoelstelling Scope 1: 2 % CO 2 reductie in 2016 ten opzichte van 2012 voor nietprojectgerelateerde CO2-bronnen. Reductiedoelstelling Scope 1: 5 % CO 2 reductie ten opzicht van de CO2-uitstoot berekend bij calculatie van het project voor projectgerelateerde CO2-bronnen. Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende significante emissiestromen: Verwarming Brandstofverbruik wagenpark Brandstofverbruik vloot 1.3 Doelstelling voor Scope 2 Reductiedoelstelling Scope 2 : 2 % CO 2 reductie in 2016 ten opzichte van 2012 Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende meest materiële emissies: Elektriciteit vaste werklocaties Vliegtuigkilometers staf Vliegtuigkilometers project Crew Benelux s

3 Page 3 of 2. Plan van Aanpak Dit plan van aanpak beschrijft de maatregelen die getroffen worden om de reductiedoelstellingen te behalen. Hierbij is specifiek aandacht voor de wijze waarop deze maatregelen ingezet worden binnen de projecten. De schipgerelateerde acties bestaan voornamelijk uit grotere bewustwording door middel van communicatie op rationeel energiegebruik,operationele maatregelen, zoals de invoering van de IMO geïntroduceerde Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) en aanverwante technische maatregelen. Het schip-specifieke SEEMP biedt een specifiek actieplan voor de uitvoering van energie-efficiëntiemaatregelen aan boord zoals het weer routering en reisplanning, onderhoud, olie-analyse, bunkerbeheer, training van crew, Onze nieuwbouwafdeling speelt hierbij een belangrijke rol. Aangezien de jonge leeftijd van de Jan De Nul - vloot zijn reeds vele maatregelen ingevoerd bij aanvang van het CO2 reductieprogramma. Bovendien zullen ze een breed scala aan energiebesparende maatregelen onderzoeken (bv.: automatische omschakeling van niet-essentiële verbruikers, warmtebelasting gecontroleerde ventilatie van technische ruimtes, optimalisatie van warmteterugwinningsystemen etc.) Die op nieuwe schepen kunnen worden opgenomen, maar ook achteraf geïmplementeerd kunnen worden op bestaande schepen en dus vermindering van de schepen CO2-footprint tot gevolg hebben. gerelateerde acties leiden tot een toename van on-site bewustzijn, operationele en technische maatregelen De bijdrage aan de Jan De Nul - doelstelling wordt bepaald voor elk afzonderlijk project, verwijzend naar zijn uitgangswaarde meting. Continue verbetering volgens Deming is de drijvende kracht van het zorgsysteem ( ISO 9001 ISO OHSAS ISPS ISM ) binnen Jan De Nul.

4 Page 4 of 2.1 Maatregelen voor behalen van reductiedoelstellingen ( organisatie ) Training Energiebeheer reeks 1 EnPr Electriciteit Gas - Organiseren van interne training ( project managers / QHSSE dienst) Training Energiebeheer reeks 2 EnPr Electriciteit Gas - Organiseren van interne training ( site managers / TD ) CO2 Prestatieladder niveau 1 EnPr Electriciteit Gas - Implementatie en certificatie van het energiemanagementsysteem CO2 Prestatieladder ( niveau 1 ) binnen de organisatie CO2 Prestatieladder niveau 2 EnPr Electriciteit Gas - Implementatie en certificatie van het energiemanagementsysteem CO2 Prestatieladder ( niveau 2 ) binnen de organisatie CO2 Prestatieladder niveau 3 EnPr Electriciteit Gas - Implementatie en certificatie van het energiemanagementsysteem CO2 Prestatieladder ( niveau 3 ) binnen de organisatie 2.2 Maatregelen voor behalen van reductiedoelstellingen ( kantoren ) Sensibilisering verwarming EnPr Gas Mailing naar alle medewerkers om verantwoord met verwarming om te gaan. Sensibilisering stroomverbruik op kantoor EnPr Electriciteit Mailing naar alle medewerkers om verantwoord om toestellen en verlichting uit te schakelen bij verlaten van de werkpost.

5 Page 5 of Rationaliseren gebruik airco op kantoor EnPr Electriciteit Mailing naar alle medewerkers om verantwoord om te gaan met airco tijdens warme dagen. Groene stroom site Aalst EnPrA Electriciteit Verhogen aandeel groene stroom op site Aalst 2.3 Maatregelen voor behalen van reductiedoelstellingen ( schepen ) Onderstaande maatregelen zullen ingevoerd worden op de gehele vloot van Jan De Nul Group daar waar dit een significante verbetering oplevert volgens het BATNEEC principe. Intern zullen deze SEEMP-maatregelen ingepland worden door de Fleet Managers in samenspraak met de CO2PL Manager. Het effect van een specifieke maatregel kan echter niet afzonderlijk gemeten worden maar zal tot uiting komen tijdens de realisatie van projecten ( gebruik van een performanter schip ) ten opzichte van aanbiedingsfase. Reductie dieselverbruik schepen : eco-sailing EnPr Eco Style manoeuvring Reductie dieselverbruik schepen ( addititieven ) EnPr Toevoegen van additieven reduceert het dieselverbruik. Reductie dieselverbruik schepen : bekleding van de romp EnPr Reinigen en opnieuw schilderen van de romp

6 Page 6 of Reductie dieselverbruik schepen : verlichting EnPr Doven van schijnwerpers tijdens de dag ( uitgezonderd omwille van veiligheidsredenen) Reductie dieselverbruik schepen EnPr Schoonmaakprogramma van propeller en romp. Reductie dieselverbruik schepen : warmterecuperatie EnPr Benuttig 1 motor heeft voorkeur op 2 motoren op halve kracht. Reductie dieselverbruik schepen EnPr Borging & optimalisatie van de motorcondities Reductie dieselverbruik schepen EnPr Borging & optimalisatie van de temperatuur van air inflow & koelwater. Reductie dieselverbruik schepen EnPr Borging & optimalisatie van snelheid ( optimaal 85% belading, peformante voyage planning, bepaling optimale snelheid want 2.5 % trager = % zuiniger )

7 Page 7 of Reductie dieselverbruik schepen : alternatieve brandstoffen EnPrA Alternatieve brandstoffen 2.4 Maatregelen voor behalen van reductiedoelstellingen ( projecten ) De reductie op projecten wordt niet vergeleken op jaarbasis. De reductie wordt gemeten op 2 tijdstippen: - bij indiening van de offerte / tender - bij realisatie van het project Tijdens calculatie zal men bij de scheepskeuze naast de kostprijs, beschikbaarheid en technische / organisatorische geschiktheid ook de CO2 uitstoot als criterium aannemen. Wanneer dit economisch en organisatorisch verantwoord is, zal men kiezen voor het schip met de laagste uitstoot. Doelstelling 5 % lagere uitstoot ten opzichte van initieel voorstel Tijdens de realisatie van het project zal men trachten minstens 50 % van de vooropgestelde reductie te realiseren rekening houdende met onverwachte omstandigheden. Doelstelling 2.5 % lagere uitstoot ten opzichte van initieel voorstel. Tijdens projectvoorbereiding zal men naast de scheepskeuze ook de uitvoeringswijze en het projectontwerp bekeken worden naast de kostprijs, beschikbaarheid en technische / organisatorische geschiktheid ook de CO2 uitstoot als criterium aannemen. Wanneer dit economisch en organisatorisch verantwoord is, zal men kiezen voor het schip met de laagste uitstoot. Doelstelling 5 % lagere uitstoot ten opzichte van initieel voorstel. Tijdens de realisatie van het project zal men trachten minstens 50 % van de vooropgestelde reductie te realiseren rekening houdende met onverwachte omstandigheden. Doelstelling 2.5 % lagere uitstoot ten opzichte van initieel voorstel

8 Page 8 of 2.5 Monitoring en meting In de stuurcyclus die Jan De Nul NV heeft ingericht voor haar CO 2 -beleid is opgenomen dat periodiek de CO 2 -uitstoot gemeten wordt en dat de voortgang op de doelstellingen en maatregelen periodiek geanalyseerd en gerapporteerd wordt. Voor meer informatie zie het Kwaliteitsmanagementplan en de Periodieke Rapportages. 2.6 Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen Indien afwijkingen worden geconstateerd tijdens het doorlopen van de stuurcyclus, of indien om andere reden correctie nodig is, zal de energiemanager bijsturing coördineren volgens de stuurcyclus en activiteitenbeschrijving opgenomen in het Kwaliteitsmanagementplan

9 Page 9 of 3. Deelname aan- en initiatie van initiatieven In het Energie Audit verslag is een overzicht gegeven van de huidige initiatieven binnen de sector op het gebied van energie- en CO2reductie. Op basis van de informatiebehoefte die voor aankomende periode is vastgesteld binnen het managementoverleg is gekozen om deel te (blijven) nemen in de volgende initiatieven: 3.1 Actieve deelname Initiatief 1 Jan De Nul is actief lid van de EuDA (European Dredging Association) die de baggersector vertegenwoordigt op Europees niveau. Voor de baggersector is de EuDA het platform om in contact te treden met de Europese Commissie over milieuzaken waaronder CO 2 - reductie. Initiatief 2 Jan De Nul is actief lid van de CEDA (Central Dredging Association). De CEDA is een niet-gouvernementele organisatie die onder andere voorziet in onpartijdig deskundig advies aan relevante beleidswerking activiteiten op internationaal en nationaal niveau Jan De Nul neemt actief deel aan de meetings in zowel België als in Nederland waardoor de organisatie continu op de hoogte blijft van alle CO2 gerelateerde zaken gecommuniceerd binnen deze organisatie. Het rapport climate change adaptation as it affectsthe dredging community van de Centrale Dredging Association (CEDA) over de aanpassing aan de klimaatverandering als het invloed het baggeren gemeenschap werd eind 2012 gepubliceerd mede dankzij de medewerking en inbreng van Jan De Nul NV. Dit document over klimaatverandering wil sensibiliseren en de baggersector voorbereiden opgevolgen van klimaatverandering. Zodoende kan men begrijpen hoe baggeren kan hiertoe kan bijdragen door middel van passende maatregelen.

10 Page of 3.2 Beperkt actieve deelname Initiatief 3 Jan De Nul is via DCR lid van Vereniging van waterbouwers (www.waterbouwers.nl) - Jan De Nul neemt actief deel aan het project Energiezuinig Suppleren van het Deltaprogramma Kust en Rijkswaterstaat. Initiatief 4 Jan De Nul is van mening dat het mogelijk is om hybride grondverzetmaterieel toe te passen op de projecten. Daarnaast wordt maximaal ingezet op voertuigen met automatische start-stop functies. Bij de aankoop van motoren zal volgens het BATNEEC principe gekozen worden voor deze met de laagste CO2-uitstoot en verbruikscijfers. Om dit kracht bij te zetten heeft Jan De Nul reeds voertuigen besteld die over een Euro6 motor beschikken. Om dit structureel te borgen zal CO2/energie als extra aankoopcriterium door Technische Dienst opgenomen worden en zal de CO2PL manager betrokken worden. 3.3 Passieve deelname Initiatief 5 Op 4 wijzen worden wij hier van de recentste ontwikkelingen aangaande het Building with nature -project op de hoogte gehouden: - Via de actieve leden van Building with nature, - Via CEDA Nederland door het actief bijwonen van seminaries. - Via de Vereniging van Waterbouwers waar we via DCR actief lid zijn - Via Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Initiatief 7 Jan De Nul NV is geen lid van de Werkgroep Duurzaamheid maar wel lid van de Vereniging van Waterbouwers waardoor de nodige informatie aangaande CO2- reductie-initatieven verkregen wordt. Op termijn kan een actievere rol van Jan De Nul NV binnen deze werkgroep overwogen worden. Initiatief 8 Jan De Nul is geen lid van de Kerngroep Markt & Technologie maar wel lid van de Vereniging van Waterbouwers waardoor de nodige informatie aangaande CO2- reductie-initatieven verkregen wordt. Op termijn kan een actievere rol van Jan De Nul NV binnen deze kerngroep overwogen worden.

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d.

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 N.C. Zwart Verhuur BV met de werkmaatschappijen: - Zwart Infracare BV - N.C. Zwart BV - Handelsonderneming De Pijp BV Wervershoof, januari 2015

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Energie Management Programma A&M Recycling

Energie Management Programma A&M Recycling Energie Management Programma A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor behalen

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 PUK Benelux. B.V. Auteur(s): Dhr. H. Heeffer, Managing director algemeen

Nadere informatie

Energie Managementprogramma t.b.v. externe communicatie.

Energie Managementprogramma t.b.v. externe communicatie. Energie Managementprogramma t.b.v. externe communicatie. juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemene reductiedoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Energie-efficiëntie

Nadere informatie

Energie actieplan. Van Esch Cultuur- en Civieltechniek

Energie actieplan. Van Esch Cultuur- en Civieltechniek Energie actieplan Van Esch Cultuur- en Civieltechniek utorisatie Nummer /versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 11-09-2014 Naam: B. Heesters, F. van Doorn Datum: 11 september 2014 Plaats: Berkel

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): J. de Beer, CO2-functionaris,

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): M. Keiser, directeur, Keiser

Nadere informatie

Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder

Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder Versiebeheer Opgesteld door: Functie: Versie: Datum: Aernout Kamst Kwaliteitscoördinator 1 31-01-2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): Gerard Zwaan, directie & CO2-functionaris

Nadere informatie

ENERGIE MANAGEMENT PROGRAMMA

ENERGIE MANAGEMENT PROGRAMMA ENERGIE MANAGEMENT PROGRAMMA Opdrachtgever : Directie Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KVV Vrijgegeven : EW Referentie : Energie Management Programma 01-06-2015 Versie : 2.0 Status : Definitief

Nadere informatie

Energie actieplan. Prop Beplantingswerken v.o.f.

Energie actieplan. Prop Beplantingswerken v.o.f. Energie actieplan Prop Beplantingswerken v.o.f. Autorisatie Nummer/ versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 22-01-2015 Naam: A. Prop, F. van Doorn Naam: A. Prop Datum: 22 januari 2015 Plaats: Hoogerheide

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Algra B.V. Auteur(s): De heer K. Algra (Directie en CO2-functionaris

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum van uitgave

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 1 Energiemanagement programma Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 17 december 2013 Definitief rapport Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inventarisatie

3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inventarisatie 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inventarisatie Opgesteld door Revisiedatum en - nr Goedgekeurd Kurt Vanhemel 10 dec. 2014 R00 Frank Machiels, Operations Manager 2 P agina

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN 16001... 4 EISEN VANUIT DE PRESTATIELADDER...

Nadere informatie