25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg!"

Transcriptie

1 Oktobr 2014 Gmntlijk Infokrant vrschijnt 11 maal pr jaar V.U.: Marln Van dn Bussch, Klin Livvrouwdrf 8, 9990 Woordj burgmstr D burgmstr ovrhandigd aan Rubn D Clrcq d goudn UiT-na-School-Box in ht gmnthuis tijdns n kltsnatt avondmarkt. D s bibliothk virt: 25 jaar bibliothkschouwburg! Op dinsdag 21 oktobr is ht prcis 25 jaar gldn dat d bibliothk zijn intrk nam in d vrniuwd Schouwburg. Sindsdin is d bib n zijn gbouw ht tonl gwst van vl vrandringn: van ht ontstaan van ht intrnt tot d opkomst van DVD s, van ht wgvalln van ncyclopdiën n naslagwrkn tot aanbidn van studr- n lsplkkn,. In dit procs is r maar één its constant gblvn: onz klantn!! D s bibliothk tlt maar lifst 5100 activ lnrs. Ht jubilumjaar 25 jaar bibschouwburg virn w samn mt julli tijdns d jaarlijks vrwndag. Op dz dag brngn w j in d stmming mt ons FEEST-thma Kom op zatrdag 18 oktobr tussn 10 tot 12h30 naar d bib n laat j vrwnnn: Laat j crativ gst inspirati op don bij Mik Mrtns. Z toont j ho j zlf d mst originl fstkaartn kan makn. Zok j rdr naar n niuw instk om j srvttn t prsntrn? Marln Hrzl toont j graag ho ht mot mt haar dmonstratistand srvttn plooin. 25 jaar bibliothkschouwburg Dcorr j tafl à la Ann Van dn Bossch. Haar droogblomcratis brngn j tafl ds t mr tot lvn. Crmant of cava? Wat is ht vrschil n ho hrkn j dit? Franky Malbranck laat mt vl plzir nkl bubbls op j smaakpapilln los. Ook Cathérin D Wal brngt j culinair in vrvoring. Mt haar tapascratis krijg j tal van inspirati om zlf j ign apritifgamma uit t bridn. Tijdns onz vrwndag kan j ook gratis cd s n DVD s ontlnn, j kan j ook inschrijvn voor één van onz najaarsactivititn (Wk van d Smaak, lzing rond tiqutt) of n kijkj komn brngn naar ons Stroatluuëbrs kunstwrk. Voor lk bzokr is r ook n luk bibgadgt (zolang d voorraad strkt). Boknvrkoop van afgvord bokn n cd s in ht auditorium. Bn j gn bibklant, maar wil j toch ns langskomn tijdns onz vrwndag? Gn problm, w ontvangn j mt opn armn! Oktobr, bgin van d hrfst. Dz maand wrd vrogr ook wl d aarzlmaand gnomd, in d oud btknis van ht woord aarzln, namlijk achtruitgaan. Ht achtruitgaan btrft hir d urn daglicht: d dagn wordn kortr n d nachtn wordn langr. Nochtans, wat d dagdaglijks wrkzaamhdn btrft, is oktobr allsbhalv n aarzlmaand. Alls vligt in raznd tmpo voorbij: d rustig vakantimaandn zijn ondrtussn al voor n stuk vrgtn, idrn is trug aan ht wrk, schooljaar n acadmijaar zijn opniuw van start ggaan. En ook op bstuurlijk vlak bwgt r wat: alls mot volop in grdhid gbracht wordn om d budgttn n d daaraan gkoppld planning voor ht komnd jaar tijdig klaar t hbbn. Als bstuurdrs kunnn w dit nit alln n w zijn dan ook blij dat w hirvoor brop kunnn don op onz voltallig prsonlsgrop. Ondr liding van ht managmnt tam zulln d dinsthoofdn d wrking van hun ign dinst valurn, totsn aan d mrjarnplanning n n voorstl van priorititn voorlggn aan ht collg. Ht collg van burgmstr n schpn zal dz priorititn, md afhanklijk van d bschikbar cntn n d koppling mt ht bstuursakkoord, al dan nit bvstign. Dit mot dan uitindlijk rsultrn in n ralistisch n haalbaar programma voor ht komnd jaar. En programma waarvan julli, bst lzrs, hoplijk zulln mrkn dat ht god is. En programma waarin w nit aarzln in d oud btknis van ht woord, maar waarm w opniuw n stap voorwaarts zttn. Uw burgmstr, Marln Van dn Bussch Brandwr zokt vrstrking Tin plaatsn bschikbaar voor vrijwillig brandwrmannn n -vrouwn D s brandwr wil nog dit jaar tin niuw vrijwillig brandwrmannn of vrouwn in dinst nmn. D jong vrijwilligrs zijn nodig om ht korps t vrstrkn n klaar t stomn voor d tokomst. Twijfl nit n stl j kandidaat vóór 17 oktobr. Vol j j aangtrokkn door ht onvrwacht? Hb j zin voor vrantwoordlijkhid, samnwrking, hulpvaardighid, ngagmnt n vilighid? Dan bn jij misschin wl gschikt voor d brandwr! Infoavond Op vrijdag 3 oktobr om uur organisrt d brandwr n infoavond in d brandwrkazrn: Blomndallaan 4, Tijdns dz infoavond krijg j mr informati ovr d wrking van d brandwr, d vristn n d opliding. J maakt r mtn knnis mt d andr vrijwillig brandwrlidn. Zij zulln maar al t graag hun rvaringn mt j willn dln. Organisati Brandwr tlt n zstigtal gmotivrd vrijwilligrs. Zij vrzorgn dag n nacht d brandwr- n ambulanchulpvrlning voor zo n prsonn. Brandwrzon D s brandwr is momntl volop in bwging. Vanaf 2015 zal ht korps opgaan in d brandwrzon Mtjsland, samn mt d korpsn van Aaltr, Eklo, Kaprijk, Nvl, Waarschoot n Zomrgm. Dz niuw brandwrmannn n vrouwn zijn d laatstn di rchtstrks door d gmntlijk brandwr wordn aangworvn. Vanaf volgnd jaar vrloopt d rkrutring van vrijwilligrs via fdral provn n n Mtjslands aanwrvingsprocdur. Stl j kandidaat Volg j gvol n stl j kandidaat als vrijwillig brandwrman of vrouw in. Bzorg j schriftlijk kandidaatstlling tr attnti van burgmstr Marln Van dn Bussch vóór vrijdag 17 oktobr aan ht Onthaal van ht Gmnthuis Markstraat 7, Mr info op 1 1 Infokrant Infokrant fbruari oktobr fbruari

2 miliu gaat d strijd aan tgn sigarttnpukn Dri op vir Vlamingn rgrt zich aan zwrfvuil n 70% maakt zich zorgn ovr ht lfmiliu n d vrvuiling. D strijd tgn zwrfvuil is dan ook n prioritit van ht s gmntbstuur. Ht gaat nit nkl om blikjs, papirtjs of kauwgom maar ook om sigarttnpukn. Gmnt vort al jarnlang strijd tgn zwrfvuil. Door middl van snsibilisring, blikvangrs, ht MOP-tam, plaatsing van vuilnisbakkn n mr. Maar toch blijft zwrfvuil n problm. In ht bijzondr rondslingrnd pukn zijn jammr gnog nog stds n stornd factor in ht straatbld. Sigarttnasbak D gmntlijk gbouwn warn rds voorzin van asbakkn. Maar ht bstuur wnst ook d handlaars in d cntrumstratn bij dit problm t btrkkn. Daarom wrktn w n puknprojct uit: voordlig logistik n snsibilisrnd ondrstuning. D handlaars in d cntrumstratn wrdn opgropn om m t don mt ht puknprojct n n wandasbak bij d ingang van hun winkl t plaatsn. In totaal schrvn mr dan 22 zakn zich in, god voor 32 wandasbakkn. Er zijn nog nkl asbakkn ovr. D Miliudinst gaat na op wlk locatis r nog kunnn wordn gplaatst. Op d asbak wrd n stickr gklfd. Daarop staat d slogan: Laat j puk nit in d stk gooi m in d asbak, nit op straat. D stickr is van rflctrnd matriaal zoals op n vrkrsbord zodat d asbak ook tijdns d lat uurtjs in ht oog springt! DropPits Daarnaast hft ht gmntbstuur nog n andr problmlocati voor rondslingrnd pukn aangpakt: d bushalts. J zit ht nog al t vaak. Mnsn di vlak voordat z d bus opstappn nog snl n trkj nmn n hun puk wggooin. Jammr. Dus hbbn w voor d bushalts n spcifik n gbruiksvrindlijk oplossing gvondn: DropPits. Dit is n asbak di in n straattgl zit. In plaats van j puk op d straatstnn t gooin, gooi j m nu makklijk in d DropPit. Ht systm wrd gplaatst bij d bushalts aan d markt, ht Stationsplin n bij d bushalt aan d krk in Adgm. D DropPit kan snl wordn glgd n is watrdoorlatnd zodat d asbak nit ovrstroomt bij d minst rgnbui. Doordat ht in d straat is ingwrkt, is r bovndin gn visul vrvuiling n blijft ht straatbld bhoudn. Ht puknprojct n d DropPits zijn tot stand gkomn dankzij d stun van d Vlaams Ovrhid n InDVuilbak.b. Bots Soms is snsibilisring n d inzt van mankracht, matriaal n machins om ht straatbld propr t houdn nit voldond. Daarom kunnn sluikstortrs n mnsn di zich bzondign aan ht achtrlatn van zwrfvuil bbot wordn. Hirvoor bschikt d gmnt ovr n GAS-rglmnt zodat ovrtrdrs di btrapt wordn n bot tot 250 kunnn opglgd wordn. Wat kan j gratis naar ht rcyclagpark brngn? GRATIS IN HET RECYCLAGEPARK wit & gklurd glas kramik & porslin zuivr plastikfoli papir & karton PMD oud mtaln ORGANIC & FARMING frituuroli n -vt afvaloli pipschuim hrbruikbar godrn voor d kringwinkl battrijn tonrs TL-lampn vrfblikkn spuitbussn accu s brandblussrs RX-foto s txtil AEEA (Afgdankt Elktrisch n Elktronisch Apparatn) Vrbijstrnd bijn: 1 blombol kan bijnlvns rddn Haal j zakj krokusbolln! D acti vrbijstrnd bijn voor d Oost-Vlaams inwonrs gooit ht dit jaar ovr n andr bog. D Provinci Oost-Vlaandrn vraagt nog stds d inzt van haar inwonrs om ht bijnbstand t hlpn. Nit mr mt ht inzaain van n spcifik blomnmngsl in ht voorjaar, maar wl door krokusbolln t plantn in ht najaar (oktobr tot dcmbr). Krokussn zijn vaak d rst bloind plantn in ht voorjaar. Z kunnn hirm d rst vodslbron (nctar n stuifml) vormn voor bijnvolkn n solitair bijn, di d wintr doorkwamn. Krokusbolln motn maar één kr aangplant wordn. D jarn nadin komn z vanzlf trug. Jaar na jaar komn r ook mr blomn bij. Hb j n tuin of gwoon n plantnbak? Dan kan ook jij d bijn n andr nctarminnnd insctn in ht vrog voorjaar xtra nctar aanbidn door krokusbolln t plantn. In samnwrking mt 56 Oost-Vlaams stdn n gmntn vrdlt d Provinci gratis zakjs krokusbolln. In n zakj zittn 5 krokussn. Jouw gmnt of stad dot m! J kan d zakjs krokusbolln afhaln aan ht onthaal van ht gmnthuis, Marktstraat 7, 9990 van 6 tot 17 oktobr 2014 n dit lk wrkdag van 08.30u tot 12u n van 14u tot 17u. Op dondrdag tot 18.30u. Lt wl, dit is gldig tot zolang d voorraad strkt. 2 Infokrant oktobr Mr informati

3 miliu 5 oktobr Opn Bdrijvndag Fst bij D Kringwinkl Mtjsland vzw. In oktobr blaast d organisati 15 kaarsjs uit n dat wordt gvird mt tw hoogtpuntn. Op zondag 5 oktobr kan j tijdns Opn Bdrijvndag d wrking achtr d schrmn op n vrrassnd manir ontdkkn. Laat j als bzokr omtovrn tot n Kringwinkl-voorwrp n blf zo n (intr)activ rondliding in D Kringwinkl n ht cntraal magazijn in Eklo. En luk gzinsuitstap mt n blijvnd souvnir. Op zatrdag 18 oktobr is ht dan wr Dag van D Kringwinkl n dan staat d mdwrkr cntraal. D Kringwinkl Mtjsland vzw gft wrk aan n 80-tal mnsn in 4 winkls. Ht tam in nodigt j vandaag uit voor n hus Kringwinkl-krmis in hun ign winkl. Wlkom tussn 10u n 18u. Mr info op n op d Facbook-pagina. Op bid dagn is D Kringwinkl doorlopnd opn van 10u tot 18u. Gmntlijk niuws Niuw bschrmingsstatuut In Blgië bn j mrdrjarig vanaf d lftijd van 18 jaar. Op dat ognblik word j volgns ht burgrlijk wtbok handlingsbkwaam. Vanaf dat ognblik mag j bv. n bankrkning opnn, contractn afsluitn nzovoort. Voor sommig prsonn mt n handicap is dit nit moglijk. In dat gval voorzit d ovrhid maatrgln om j t bschrmn. Tot voor kort bstondn r vrschillnd systmn naast lkaar: ht voorlopig bwindvordrschap, d vrlngd mindrjarighid, d grchtlijk onbkwaam vrklaring, Vanaf 1 sptmbr 2014 komt daar vrandring in. Zo zulln all bstaand systmn samngbracht wordn in één systm dat tgn 2021 voor idr bschrmd prsoon van topassing mot zijn. DE KRACHTLIJNEN VAN HET NIEUWE SYSTEEM Bschrming op maat Ht niuw systm gaat uit van ht princip dat d bschrmd prsoon bkwaam is om zovl moglijk zlf handlingn t stlln n zijn/haar rchtn uit t ofnn. Bschrming wordt nkl gbodn waar dit nodig is n d minst ingrijpnd vorm van bschrming wordt togpast. Voor lk prsoon wordt n bschrmingsstatuut op maat gmaakt. Ht niuw systm hft nit nkl btrkking op d godrn n ht vrmogn maar wordt ook uitgbrid naar d bschrming van prsoon (mt o.a. d kuz van vrblijfplaats, ht sluitn van n huwlijksovrnkomst, ht uitofnn van d rchtn van d patiënt, ). Vrdrchtr D vrdrchtr duidt voor lk handling aan of d prsoon bkwaam is of nit n in wlk graad. Afhanklijk daarvan sprkn w dan ovr bijstand of vrtgnwoordiging. Bij bijstand kan d prsoon n handling stlln maar mot hij zich hirbij latn bijstaan door n andr prsoon. D prsoon kan d handling dus nit alln uitvorn. Bij vrtgnwoordiging mot d bschrmnd prsoon zich latn vrtgnwoordign door n andr prsoon. Hij kan zlf gn handling uitvorn. D vrdrchtr kan op idr momnt n op vraag van d btrokkn d onbkwaamhid hrbkijkn. D bschrmd prsoon wordt voortaan ook mr btrokkn in ht bsluitvormingsprocs. D vrdrchtr n bwindvordr motn hm voldond informati gvn, luistrn n rkning houdn mt zijn wil. Vrtrouwnsprsoon In d niuw rgling wordt d figuur van d vrtrouwnsprsoon blangrijkr: hij/zij fungrt als vrbindingsprsoon tussn d bschrmd prsoon n d vrdrchtr. Hij/zij hft ook n tozichthoudnd functi op d bwindvordr. Bij voorkur is d vrtrouwnsprsoon imand uit ht social ntwrk: n famililid, vrind(in), n bglid(st)r, Topassing D prsoon mt n handicap kan vanaf 1 sptmbr vragn om ht statuut in ovrnstmming t brngn mt d niuw wt. Er gldn wl nog ovrgangsmaatrgln. Bvraag j bst bij d vrdrchtr ovr wlk ovrgangsmaatrgl vntul op jou van topassing is. Bron: VFG Infokrant oktobr

4 god om wtn Filmavond: Th Ag Of Stupid - 30 oktobr 2014 Waarom hbbn w d klimaatsvrandring nit gstopt ton ht nog moglijk was?? is d slagzin uit d film Th ag of stupid. En mix tussn drama, documntair n animati waarbij n man anno 2055 trugkijkt op ht lvn. D film is gdurnd dri jaar opgnomn in zvn vrschillnd landn n laat door middl van zs documntairs zin ho ht lvn van mnsn rondom d wrld bïnvlod wordt door d klimaatsvrandringn. En Brits film uit 2009 grgissrd door Franny Armstrong di vast n zkr n dip indruk nalaat. n ons bwustzijn n btj kan bijschavn wannr ht gaat ovr klin vrandringn in ons lvn di grot gvolgn kunnn hbbn. Idrn van hart wlkom op dz filmavond dondrdag 30 oktobr om 19h30 in d concrtzoldr van ht dinstncntrum Oud St-Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 t. U aangbodn door d Raad voor Ontwikklingssamnwrking, in samnwrking mt d trkkrsgrop fair trad gmnt n d Noord Zuiddinst. Dz film wordt vrtoond in ht kadr van d komnd campagn di vooral d vodslvrspilling ondr d aandacht brngt. 1/3 van all vodsl wordt vrspild n daarm wordn ook schaars n kostbar grondstoffn vrkwist. Door ons allmaal! D campagn lft ook wr in van 1 novmbr tot 12 novmbr. D grot actidag vindt plaats op zatrdag 8 novmbr vanuit ht dinstncntrum Oud St-Jozf t. Tijdns dz priod zulln vl vrijwilligrs op pad gaan tijdns d dur aan dur acti n ook aan winklcntra zal d campagn in d kijkr wordn gzt door d vrkoop van chocoladtablttn. Vrijwilligrs zorgn rvoor dat campagns zoals op gmntlijk vlak kunnn blijvn bstaan. Vol j j gropn om m t hlpn : blgd broodjs makn tijdns d actidag, op pad t gaan, chocolad t vrkopn aan n winkl of tijdns d maandags marktdag ht kan allmaal n w vrwlkomn j graag! Mr informati ovr d national campagn vindt u op Uitlg ovr d gmntlijk campagn kunt u stds vrkrijgn bij Lutgart D Sadlr op ht nummr of via bundlt d kracht van 341 vrijwilligrscomités n 70 organisatis Work For Chang Op dondrdag 16 oktobr 2014 nmt opniuw dl aan Work For Chang van Zuiddag vzw. Scholirn vanaf ht 4d middlbaar gaan di dag tijdns d schoolurn wrkn n z staan hun loon af aan n jongrnprojct in ht Zuidn. Vooraf wordn z uitvorig door d school op d hoogt gbracht van ht projct zodat mn zich bwust is van ht dol. Op dz manir wil n studnt don provn van d wrksfr. Dit jaar is ht projct Drama n Dromn in samnwrking mt Brodrlijk Dln vrkozn. In Israël n d Palstijns gbidn zijn organisatis actif di rond jongrn, cultuur n mnsnrchtn wrkn zoals Thatr Day Productions. Via tonl, als blangrijk trof in d strijd tgn d radicalisring, kunnn jongrn uit conflictgbidn opgkropt motis uitn. Nit alln omdat jongrn bschrmd motn wordn tgn gwld maar omdat z mr aandacht vrdinn! Mr informati ovr Work For Chang vind j op Bio spaghtti avond bolognais of vggi à volonté Zatrdag 8 novmbr 2014 tussn 18 n 20 uur Rftr Oud St-Jozf, Mvr. Courtmanslaan (kindrn tot 10 jaar 5) t btaln aan d inkom Graag inschrijvn voor 05/11/2014 via 050/ of 4 Infokrant oktobr En initiatif van Fair Trad trkkrsgrop, d Raad voor Ontwikklingssamnwrking n d Noord - Zuid dinst

5 god om wtn dankt n huldigt 14 - Mos Clariss Huygh Sportvrouw 2014 Nikola Storm Sportman 2014 Survivalrun Mtjsland Sportclub 2014 Grt D Roos Sportvrdinst 2014 Annln D Bar Bloftvoll jongr Frnand Hrplinck Lauraat sniornraad Johan Taldman Culturl Ambassadur Willy Cromhck Lauraat sniornraad 2 Jugd Jugdlidrs n -lidstrs mt pnsion 3 Baby- n putrzwmmn Babyzwmmn voor baby s van 4 tot 18 maandn van 16u30 tot 17u Putrzwmmn voor putrs van 18 tot 4 jaar van 17u tot 17u30 Ht is moglijk om zwmpamprs aan t kopn in ht zwmbad aan 1/stuk. U hoft nit op voorhand in t schrijvn. Prijs: 22.5 voor 5 burtn of 5/burt Data voor 2014 Data voor sptmbr 13 sptmbr 20 sptmbr 27 sptmbr 4 oktobr 11 oktobr 18 oktobr 25 oktobr 8 novmbr 22 novmbr 7 maart 14 maart 21 maart 28 maart 4 april 25 april 2 mi 9 mi 30 mi 6 juni 13 juni 29 novmbr 9 30 of m : 050/71 1 gm.b idi.d.b ail naar h t om n t vrplich i n g o n. zijn udrs wl. tot 3 jaar ragn. Kindrn gn, d o ra short t d d m t w ts z n m badmu o t n klin voor groo n d o rb mn Ht is v hapszwm c rs g n a n zw 30 tot 13u Rvalidati g van 11u a rd d n o Op d r info Voor m Infokrant oktobr

6 jugd Jugd Hrfst- & Krstvakanti 2014 Gmntlijk vrijtijdsaanbod INSCHRIJVEN? Onlin Vanaf wonsdag 1 oktobr om uur. Inschrijvn do j via vrijtijd. Daar vind j d link naar MijnEvnt.b n d handliding ovr ho j j kan inschrijvn. Is r n activitit volzt? Hou zkr MijnEvnt.b in ht oog. Er kunnn altijd plaatsn vrijkomn! Opglt: wonsdag 1 oktobr kan j nkl inschrijvn op d Jugddinst van tot uur, NIET op d sportdinst. Jugd-, Sportdinst & Sint-Annazwmbad Vanaf dondrdag 2 oktobr, tijdns d vast opningsurn. Op lk locati kan j voor all activititn inschrijvn. Voor d zwmschool kan j nkl inschrijvn in ht Sint-Annazwmbad. - Jugddinst (btaln mt: cash & bancontact) lk voormiddag: uur wonsdagnamiddag: uur Dondrdagavond van tot uur - Sportdinst (btaln mt: cash & bancontact) voormiddag: uur namiddag: uur zatrdag: uur - Sint-Annazwmbad voormiddag: uur namiddag: uur Voor activititn aangduid mt n gldt n voorrangsrgl voor s inwonrs n nit- s inwonrs di wl school lopn in : Tot wonsdag 15 oktobr hbbn zij voorrang, andrn kunnn ook vanaf 1 oktobr inschrijvn, maar wtn pas na wonsdag 15 oktobr of z ffctif kunnn dlnmn. Vanuit ht gmntbstuur wordt r n korting togknd aan inwonrs van d gmnt di ht financil its moilijkr hbbn. Dz korting kan wordn aangvraagd door lk in gdomicilird inwonr di rchthbbnd is op d vrhoogd vrzkringstgmotkoming (RVV) of ht Omnio-statuut. Indin d cod ondraan uw klvr van d mutualitit twmaal op n 1 indigt, hft u rcht op n korting van 20% op onz activititn. In dit gval dint u langs t komn mt n klvrtj van d mutualitit bij d jugd- of sportdinst om in t schrijvn, zodat w u d korting kunnn toknnn. 6 Infokrant oktobr 2014

7 jugd HERFSTvakanti ma-vr 27-31/10/2014 Zwmschool: lrn zwmmn 1 n 2 & vrvolmaking Sint-Annazwmbad uur of uur 20,00 Lftijd: mits 4 bhaald dolstllingn op diploma watrspltuin! Dlnmrs: 12/uur/nivau Mbrngn: Badmuts Lrn zwmmn 1: Kindrn lrn hir mt d bnn schoolslag zwmmn op d buik n d rug Lrn zwmmn 2: Kindrn lrn hir armn schoolslag n d coördinati mt d bnn Vrvolmaking: lrn brvt haln van 25m tot max 400m (Zwmschool wordt als één wk sportkamp aangbodn) ma 27/10/14 Grimrworkshop mt Kaat Lannoo: Zombis n wondjs schminkn Caftaria sporthal Van Cautrn uur 5,00 Lftijd: Dlnmrs: 16 Mbrngn: Vuil kldij, kokj n drankj Bschildrn van j lichaam is not don? Kaat hft n gans rks workshops uitgwrkt waar w zlf vakkundig ht lichaam bschildrn ma & di 27 & 28/10/14 Klutrsportkamp Sporthal Mos uur 15,00 Lftijd: Dlnmrs: 70 Mbrngn: Kokj n drankj Hallown! Grizln in sporthal Mos: w kruipn n klimmn zoals spinnn, dansn als n hks n vlign als n vlrmuis. Enkl voor stor jongns n misjs! wo 29/10/14 Mnr Mgafrm Caftaria sporthal Van Cautrn uur 2,00 Lftijd: Dlnmrs: 20 Mbrngn: Kokj n drankj Mnr Mgafrm zingt nit vaak maar rapt wl vl. Dat wil zggn dat hij al rijmnd op ht ritm babblt. Hij hft ht lifst dat d aanwzig patatjs mdon mt rappn, ropn, zingn, dansn, gkk bkkn trkkn n nog vanalls. wo 29/10/14 Mik C rapworkshop Caftaria sporthal Van Cautrn uur 2,00 Lftijd: Dlnmrs: 20 Mbrngn: Kokj n drankj Mnr Mgafrm gft Mgafrm rapworkshops. Mtn bprkt grop kindrn gaat hij aan ht wrk. D kindrn lrn ho z zlf kunnn pratn, ropn n rappn door d microfoon. W bwgn, kwissn, don gkk gluidn na n brkn ht Mgafrm rapturborcord, dit alls op stvig, kindvrindlijk bats.d patatjs lrn ho z hun stm kunnn gbruikn, zttn hun rst stappn in d wrld van rijm, dnkn na ovr btknis van woordn, ofnn op ho z zich kunnn uitdrukkn, n lrn rappn. D workshop is mgaplzant én lrrijk. wo 29/10/14 4d Mos Kidssurvival Sporthal Mos uur 15,00 Lftijd: Dlnmrs: 60 Mbrngn: lunchpakkt, voldond drinkn, nkl drog kokn En hl rks fantastisch activititn zoals touwtrkkn, survival-parcours, trampolin, airtrack n nog vl mr staan op julli t wachtn. Als grop probr j di allmaal tot n god ind t brngn. FINALESPEL op d JUNGLE RUN! do 30/10/14 4d Mos Trophy Sporthal Mos uur 15,00 Lftijd: Dlnmrs: 24 Mbrngn: lunchpakkt, voldond drinkn, nkl drog kokn, god uitgrust fits/ MTB, god hlm aangpast aan ht hoofd, fluohsj n 2,5 om sop t kopn tijdns d middagpauz. Mountainbik is d rod draad gdurnd dz dag. Als plog din j volgnd opdrachtn tot n god ind t brngn: boogschitn, dol schitn, krulbolln, sprwrpn, oriëntatiloop, tijdrit in ht Drongngod, touwtrkkn, borngolf n BIJ GOED WEER kajakkn, BIJ SLECHT WEER survival! Er kan n MTB ghuurd wordn aan 5 pr fits. vr 31/10/14 Plopsaland Caftaria sporthal Van Cautrn uur 14,00 Lftijd: Dlnmrs: 45 Mbrngn: Lunchpakkt, voldond drankjs, kokj, aangpast kldij Daguitstap KERSTvakanti ma & di 22 & 23/12/14 Minivotbalinstuif Sporthal Mos 9u-17u 30,00 Lftijd: Dlnmrs: 130 Mbrngn: Lunchpakkt, voldond drinkn, nkl kokn, zakgld 13d diti! D nadruk ligt voornamlijk op ht tchnisch apsct van ht votbal: schijnbwgingn, jonglrn, votig mt d bal, wdstrijdvormn Ook dit jaar is r n aflsuitr voorzin, mr info volgt op sport/sportactivititn.htm ma & di 29 & 30/12/14 Zwm- n omnisportkamp Sint-Annazwmbad & sporthal Mos 9u-16u 30,00 Lftijd: Dlnmrs: 20 Mbrngn: Lunchpakkt, voldond drinkn, nkl kokn In d voormiddag staan vrschillnd luk zwmactivititn op ht programma, in d namiddag gaan w richting sporthal Mos waar w vl toff omnisportn aanlrn. ma & di 29 & 30/12/14 Omnisportkamp sporthal Mos 13u-16u 15,00 Lftijd: Dlnmrs: 20 Mbrngn: Drankj n drog kok Tal van luk omnisportn komn aan bod. ma & di 29 &30/12/14 Klutrsportkamp sporthal Mos 9u-12u 15,00 Lftijd: Dlnmrs: 60 Mbrngn: Drankj n drog kok D Krstman is misschin wl oud, maar hij is nog hl sportif. Hij lrt ons klimmn, klautrn, slingrn, zwaain, zwirn, rolln n ook dansn! OVERZICHT JEUGDFILMS NAJAAR Wonsdag 8/10/2014 van 14:00 tot 16:00 Flits n ht magisch huis mr info pagina 9 Wonsdag 10/12/2014 van 14:00 tot 16:15 Frozn D dappr Anna ondrnmt samn mt d ruig brgbwonr Kristoff n zijn trouw rndir Sam n lgndarisch avontuur om Anna s zus Ella t vindn n ht koninkrijk Arndll t rddn. duur: 102 min. Tickts voor d film zijn nkl d dag zlf vrkrijgbaar aan d kassa vanaf 13:30. Tickt: 2. van knotsgkk momntn tijdns d msplshow, zingn w uit voll borst n tlln w af totdat d Sint r is. lokt CC Dn Hoogn Pad O ja, zorg dat j rbij bnt want d Sint brngt Adgm-Dorp 16B / 9991 Adgm voor idrn n / cadautj m. opningsurn: ma vr: uur / wo: uur Rsrvrn is noodzaklijk n kan tot n mt dinsdag 2 dcmbr. Tickts: 6 lokt CC Dn Hoogn Pad Adgm-Dorp 16B / 9991 Adgm / opningsurn: ma vr: uur / wo: uur lokt CC Dn Hoogn P Adgm-Dorp 16B / 9991 Adgm / opningsurn: ma vr: wo: uur Wonsdag 12/11/2014 van 14:00 tot 16:00 Fr Birds Rggi is n sympathik maar naïv kalkon. Hij wil nit opggtn wordn tijdns d fstdagn n brodt op n waanzinnig plan om zijn gvdrd vrindn t hlpn ontsnappn. duur: 91 min. FAMILIEVOORSTELLINGEN NAJAAR Vrijdag 10/10/2014 van 19:30 tot 21:15 Tataké! Taiko mr info pagina 9 Zondag 7/12/2014 van 15:00 tot 16:30 Klutsk - Sintrklaasvoorstlling Di god Sint komt mt z n Zwart Pitn naar Dn Hoogn Pad! Waarom? Omdat d kindrn hn altijd zo nthousiast vrwlkomn natuurlijk. Samn mt Klutsk blvn w rst tal Jugddinst Gmnthuis Marktstraat 7, 9990 T Sportdinst Sporthal MEOS Blomstraat 36D 9990 T Sint-Annazwmbad Gidsnlaan 9990 T Bkijk dz brochur onlin op All info ovr ht vrijtijdsaanbod in vind j op onz Facbookpagina UiT in : Infokrant oktobr

8 cultuur lokt CC Dn Hoogn Pad Adgm-Dorp 16B / 9991 Adgm / opningsurn: ma vr: uur / wo: uur Wonsdag 8 oktobr 2014, uur jugdfilm Flits n ht magisch huis D jong katr Flits blandt tijdns n hvig storm in n mystrius huis van n oud tovnaar. Maar dan komt d oud tovnaar in ht ziknhuis trcht n bgint ht avontuur. Bn Stassn n Jrmy Dgruson 95 minutn Animatifilm Blgië 2013 All lftijdn, kindrn ondr d 8 jaar mogn nit zondr bgliding in d zaal Inkom: 2 uro Vrijdag 10 oktobr 2014, uur Tátak! Taiko Tátak! Taiko is n grop Vlaams n intrnational prcussionistn n artistn di d kunst van traditionl Japans slagwrk bofnn. Z gaan aan d slag mt d mst indrukwkknd trommls n doorlopn all moglijk splstijln. En bijzondr intnsif, indrukwkknd n intractif concrt. Japans vrtaling: Tátak: gf r n lap op Taiko: grot trom En producti van Tátak Taiko n Jugd & Muzik Vlaandrn. In samnwrking mt Jugd & Muzik Eklo n Gzinsbond Adgm. Zatrdag 25 oktobr 2014, uur Gili CTRL Comdian-mntalist Gili hoft ondrtussn gn inliding mr. In zijn rdr thatrshow Idrn Paranormaal vrbluft hij zlfs d mst kritisch scptici mt zijn mntal n manipulativ talntn. In zijn niuw show CTRL laat hij d control ovr aan d toschouwrs. Zij bpaln n bslissn alls. Enfin, dat dnkn z toch. Gili xprimntrt mt manipulati, suggsti n hypnos. Hij is n vakman di idrn mt vrstomming slaat. 14 (VVK) 17 (ADK) 13 (KABO) 11 (-26 & GABO) Korting voor s rchthbbndn op vrhoogd vrzkringstgmotkoming (RVV) of prsonn mt OMNIO-statuut Vanuit ht gmntbstuur wordt r n korting togknd aan inwonrs van d gmnt di ht financil its moilijkr hbbn. Ho kan u controlrn of u rcht hft op dz korting van 20% op d ticktprijs? Dit zit u op uw gl klvrtj van d mutualitit: u komt in aanmrking voor dz korting wannr d cod ondraan twmaal indigt op n 1. Kaartn mt drglijk korting kunnn in Dn Hoogn Pad op vrtoon van ht gl klvrtj van d mutualitit aangkocht wordn. 12 (VVK) 15 (ADK) 11 (KABO) 9 (-26 & GABO) Vrijdag 17 oktobr 2014, uur (durn) / uur (concrt) Th Sloofs & Knji Minogu Jong Snakn Mt Jong Snakn wil CC Dn Hoogn Pad jongrn btrkkn in n bij haar programmati. W gvn d aftrap mt d hiphopcrw Th Sloofs n d hitsnsati Knji Minogu. Th Sloofs scoordn in 2011 n hit mt hun singl Od aan ht Mtjsland. Z wrdn zlfs vrkozn tot Mtjslandr van ht Jaar. Th Sloofs gingn vrdr n krgn vrstrking van naar dj Naldstkkr. Hun concrt is mtn ook d s start van ht dialctprojct Stroatluuëbrs W vrstoan mkoar in t Mtjsland. Knji Minogu is d cult- n kitschformati van Fanny Willn n Conny Komn mt nu rds lgndarisch klassikrs als Naam Familinaam, Danny of Alwadamhttn. Hou j vast voor n gflipt n klurrijk concrt! Latr dit sizon in CC Dn Hoogn Pad n op locati (*) Vr 14 novmbr 2014 Ed Kooijman & Stampn n Dagn Yihaaa! * Vr 5 dcmbr 2014 Hans Van Cauwnbrgh Brodck * Zo 7 dcmbr 2014 Sintrklaasvoorstlling mt Klutsk Vr 12 dcmbr 2014 Vitalski Daar sta imand Za 27 dcmbr 2014 Isold t ls Bns Soiré Surpris UITVERKOCHT! Zo 11 januari 2015 Lnny Kuhr Wi bn j? * Za 24 januari 2015 Frd Dlfgauw Mindr is mr Do 29 januari 2015 Gdichtndag Vr 13 fbruari 2015 VRT Bigband & Marijn D Valck Valntijnsvoorstlling Vr 6 maart 2015 Stvn Gogbur Man van d wrld Vr 13 maart 2015 Kris D Bruyn, Woutr Brlan, Evi Hanssn & Lki Prachtig niuw lif Zo 22 maart 2015 Piv Huvluv Stand-up 4 kids * Zo 12 april 2015 Klassik fstival Art Amanti * 12 (VVK) 15 (ADK) 11 (KABO) 9 (-26 & GABO) Vr 17 april 2015 David Gall Ovrlvn in d chaos Vr 1 mi 2015 Th Lunatics D grot lntshow * Wo 13 mi 2015 Bgijn L Blu Ontploft! 8 Infokrant oktobr 2014

9 Adgm ADEGEM WINTERKERMIS 2014 Dondrdag 9 oktobr 19u: TAPBILJART TORNOOI Café Dn Osschart Vrijdag 10 oktobr 13u30: KERMIS KRULBOLLING : 250 EURO PRIJZEN gratis aangbodn door t Schrijvrkn n t Kruiskn. Café t Kruiskn 19u30: OPTREDEN VAN TATAKE TAIKO : kunst Japans drummn En organisati van Gzinsbond Adgm, Jugd n Muzik n ht CC Dn Hoogn Pad. 20u: PARTYTIME : Back to th tis Café t Kruiskn 20u30: Fêt d Hivr mt DJ Mik Café Dn Osschart 20u : BINGO AVOND & LAS VEGAS NIGHT! Startnd om 20u stipt mt aannsluitnd Dj! Café Dambrd Zatrdag 11 oktobr 09u: TWEEDEHANDSBEURS SPEELGOED EN KINDERKLEDIJ 10 uro pr tafl, stortn op BE = ingschrvn - Voor inschrijvingn n inlichtingn : Stijn Van D Wall Tl : 0485/ of C.C. Dn Hoogn pad 20u 2 MUZIEKKWIS: start om 20u stipt, plogn van 3prsonn, aantal plogn bprkt! ws r snl bij! op voorhand inschrijvn bij Lindy, tot 08/10/2014 mt aansluitnd Party mt DJ! Café Dambrd 20u: BARISTA NIGHT: 7 soortn coff n jnvr in d wintrbar vooraan Dn Oss. Café Dn Osschart 20u: QUIZ DE SLIMSTE STROATE VAN MALDEGEM Inschrijvn tot 1 oktobr bij of Ingricht door ht fstcomité Adgm n Erik Hbbrcht. C.C. Dn Hoogn pad Zondag 12 oktobr 11u: KERMISAPERITIEF mt hapjs. Café t Kruiskn 11u30 : KERMIS APERITIEFCONCERT: GRATIS INKOM durn opn vanaf 11u Aansluitnd KERMIS EETFESTIJN: glaasj Cava, ribbtjs van d bst kwalitit mt daarna n hrlijk kopj koffi voor d prijs van 18, kindrn tot 12j 10 Kaartn voor d maaltijd op voorhand t bstlln bij ldn van d fanfar of bij Ptr Bonami 0476/ Ingricht door d K.F. Vrnigd Vrindn Adgm i.s.m. fstcomité C.C. Dn Hoogn pad 14u -17u: SMURFENKERMIS: Workshops n randanimati Basisschool D Papavr : ingang naast d krk 15u : BILJARTTORNOOI DAMBERD, start om 15u00, inschrijvn tot 14u30. MOOIE PRIJS! Café Dambrd 18u: VLEESKAARTING Café Buitn d Wrld 19u : SPELAVOND: Plogn van 4 prsonn, 3 konijnn t winnn (1st, 2d n 3d plaats) Café Dn Osschart 20u: KARAOKE Café t Kruiskn Maandag 13 oktobr 10u30 : DIENST voor d ovrldn parochiann (mt offrgang ) 10u: KAARTING voor DROGE WORST, inlg 2.5 n dit d hl middag n avond! Café Dambrd 15u45 tot 17u30: GRATIS KINDERFOOR : kaartn wordn vrdld op d scholn 14u: VLAAMSE AMBIANCE mt partysnacks n vrjaardagsfuif Christian. Café t Kruiskn 18u: VLEESKAARTING Café Buitn d Wrld Projctsubsidis voor culturl, gmnschapsvormnd n buurtvrstrknd initiativn Ht gmntbstuur wil gmnschapsvorming, samnwrking n cultuurparticipati zovl moglijk aanmodign. Bn j dan ook van plan om mt j vrniging tussn 1 januari n 30 juni 2015 n culturl initiatif t organisrn dat d normal wrking van j vrniging ovrstijgt, dat vrniuwnd is of schaalvrgrotnd (d.i. mt uitstraling buitn d grnzn van d gmnt)? Maar hb j schrik voor n financiël katr achtraf? Dan bidt ht rglmnt projctsubsidis voor culturl, gmnschapsvormnd n buurtvrstrknd initiativn misschin wl moglijkhdn. Via dit rglmnt kan j immrs n subsidi bkomn voor ht organisrn van drglijk initiativn. D omvang van dz subsidi wordt bpaald op basis van d ntto-kostn in ht aanvraagdossir. D uitbtaling rvan of ht nog opnstaand saldo na uitbtaling van ht togstan voorschot, gburt pas na boordling van ht afrkningdossir. Indin na afloop van ht projct chtr blijkt dat onjuist ggvns wrdn vrstrkt of indin d voorwaardn van ht rglmnt nit wrdn naglfd, kan ht collg van burgmstr n schpnn d subsidi schorsn of intrkkn. Tn onrcht togknd subsidis kunnn door ht collg van burgmstr n schpnn stds wordn truggvordrd. J hbt alvast tot n mt 30 novmbr 2014 d tijd om n aanvraagdossir in t dinn voor initiativn tussn 1 januari n 30 juni Dz aanvraag dint t gburn aan d hand van ht standaard aanvraagformulir. J kan dit formulir bkomn via d cultuurdinst n d gmntlijk wbsit. Ook voor ht rglmnt kan j r trcht. Naast rknd vrnigingn of n samnwrkingsvrband van vrnigingn, kan j ook als startnd vrniging, tijdlijk vrniging of nit rknd vrniging n aanvraag indinn. Als laatst din j dan wl n wrking t ontplooin of ztl, scrtariaat of domicili t hbbn in d gmnt. Alln dinn t bantwoordn aan d projctdfiniti n d projctvoorwaardn in ht rglmnt. Mr info: Cultuurdinst - Marktstraat Infokrant oktobr

10 Stroatluuëbrs, w vrstoan mkoar in t Mtjsland - Van tag tot mastrpic: ontdk alls ovr styls, caps, crws, tags, mastrpics n xprimntr zlf mt di graffiti spuitbus. Spray your word! - Striptknn: ho maak j tkstballonntjs n wlk gluidsffct hft n dondrwolk? En w gaan natuurlijk zlf aan d slag om n ign stripvrhaal t makn. Zowl d jugdvrnigingn als individuln zijn wlkom! Dlnam is gratis, inschrijvn is vnwl vrplicht n kan via Organisator: Gmntbstuur, jugddinst Waar: Jugdhuis D Rdkil, Blomstraat 13, 9990 Mr info n inschrijvn: wonsdag 29 oktobr u30-12u jaar GRABBELPAS Mnr Mgafrm Workshop zi pagina 7 wonsdag 29 oktobr u00-16u jaar GRABBELPAS Mik C rapworkshop Workshop zi pagina7 Aaktpui, blagoaimakr, rlwaoss, karnasjir, koantjssss, sli, Ekloos sp, wibdi, rdkil, krabbkuninck, naldstkkr, rèjz rèjz, Slchts n klin grp van woordn uit ht sappig s dialct, maar wt jij nog wat z btknn? Er wordt bijna gn dialct mr gsprokn, n dat is nit alln in zo. Ht is n vrschijnsl in hl ht Mtjsland n bij uitbriding Vlaandrn. Er is blijkbaar n soort schaamt ontstaan ovr dialctsprkn, n dus gaan mnsn maar n soort tussntaaltj sprkn. Oudrs gvn ht dialct nit mr door aan hun kindrn. Ht dialct is n slaapkamrtaal gwordn voor d oudrs, voor s avonds als d kindrn ht nit horn. Idr (oudr) Mtjslandr di strft, nmt n stukj taalkundig rfgod mt zich m. Mt ht projct Stroatluuëbrs, w vrstoan mkoar in t Mtjsland willn w d strkdialctn dan ook trug in d kijkr zttn n willn w artistik moglijkhdn bidn aan kindrn n jongrn om mt dit dialct cratif aan d slag t gaan. Elk gmnt van ht Mtjsland organisrt activititn in ht kadr van ht projct. Daarnaast zijn r ook ovrkoplnd initiativn. Ovr t lokaol gburn in Maoldgm: n programma m alls drop n droan! Ook zt in op dit Stroatluuëbrs-projct. mag dan al zr rijk zijn aan dialctn, w mrkn toch dat d jongr gnratis r stds mindr vrtrouwd m zijn, laat staan dat z nog dialct (kunnn) sprkn. Van 17 oktobr tot n mt 10 novmbr valt r in dan ook vanalls t blvn n t don rond dialctn. W dompln j ondr in n hus dialctnbad! In ondrstaand almanak ofwl kalndr vind j all activititn in chronologisch volgord, alsook voor wlk dolgrop/ lftijdscatgori z zijn bstmd: vrijdag 17 oktobr u Th Sloofs n Knji Minogu Concrt W gvn d aftrap mt d hiphopcrw Th Sloofs (Mtjslands rap) n d hitsnsati Knji Minogu. Knji Minogu is d cult- n kitschformati van Fanny Willn n Conny Komn mt rds lgndarisch klassikrs als Naam Familinaam, Danny of Alwadamhttn. Hou j vast voor n gflipt n klurrijk concrt! Organisator: Gmntbstuur, cultuurdinst Waar: CC Dn Hoogn Pad, Adgm-Dorp 16 B, 9991 Adgm Tickts: 12 (VVK), 11 (ABO klin), 9 (ABO groot n -26), 15 (ADK) Mr info n rsrvati: , vanaf zatrdag 18 oktobr u00 Idrn Dialctzuiln n rst rsultatn d bib In d aanloop naar dz klantndag op 18 oktobr wordt d zuilngalrij voor ht bibliothkgbouw ingpakt mt papir uit oud ncyclopdiën, mt daarop d schuunst woordn van Maoldgm. In d bib kan j stmmn op j favorit (s) dialctwoord n misschin wordt dit dan wl t schuunst woord van t Mtjsland. Sinds d start van ht niuw schooljaar loopt r ook n invntarisatitrajct in ht kadr van Stroatluuëbrs. Samn mt Erfgodcomité staat n grop lrlingn van ht Instituut Zustrs Maricoln in voor ht vrzamln van ht s dialctrfgod. Vanaf 18 oktobr tot n mt 10 novmbr prsntrn zij d rst rsultatn van dit trajct in d s bib. Organisator: Gmntbstuur, bibliothk Waar: Hoofdbibliothk, Schouwburgplaats 3-5, 9990 Mr info: , vrijdag 24 oktobr u Dialctwrkplk/ d Rdkil Workshop En aanbod van 4 crativ workshops in jugdhuis d Rdkil, alln in n dialctisch kldj: - Rhyms & Bats: maak j ign rapsong op muzik. Ervaring is nit nodig! - Print to xprss: ontwrp j ign handlsmrk, maak r n sjabloon van n zfdrukkn di handl! vrijdag 31 oktobr, zatrdag 1 novmbr, vrijdag 7 novmbr, zatrdag 8 novmbr, maandag 10 novmbr 20u00 zondag 2 novmbr n zondag 9 novmbr 15u00 Idrn Ht Adgms volksthatr splt: d famili van mijn vrouw, ofwl d famiwd van mijn vramns Thatr Alls is pis n vr in ht huis van Jacki Blyart. Tot schoonmama bslist op bzok t komn mt in haar kilzog n hl rist famili. Sommign willn voor n vrrassing zorgn, andrn hbbn n ghim t bwarn. Maar schoonmama houdt nit van vrrassingn n ook nit van ghimn. En doll klucht vol misvrstandn, achtrvolgingn, xplosis, n vlugj romantik n n vrrassnd ontknoping. Maar god gk is z wl, di famili van mijn vrouw. Autur Hal Stphns n Harry B. Linton Rgissur Etinn Nottboom Organisator: Ht Adgms Volksthatr Waar: CC Dn Hoogn Pad, Adgm-Dorp 16 B, 9991 Adgm Tickts: 10 Mr info n rsrvati: of (lk wrkdag van 14u n 20u) dinsdag 4 novmbr u00 onthaal vanaf 19u30 Idrn t Aoigms, op t randk. Dialctlzing mt quiz Cursus / lzing Is ht Adgms, n ovrgangsdialct (Oost-Vlaandrn) vrwant mt t Anzgms (Wst-Vlaandrn)? Paul Vrlyn*, md-autur van n 700 pagina s tllnd bok ovr ht dialct van zijn gmnt, probrt d link t lggn n dit vanuit n brd kadr. Ondrdl van d dialctlzing is ook n dialctquiz (mt prijzn), waardoor ht informativ mt ht aangnam vrbondn wordt. *Paul Vrlyn ( 1954) hft gn nkl taaldiploma, toch dicht hij zichzlf nig bvogdhid to op taalvlak. Dz knnis putt hij uit d studi van ht Anzgms, grosso modo d taal di gsprokn wrd/wordt in ht vrogr Casslry Oudnard, n ovrgangsdialct tussn Oost- n Wst-Vlaandrn. Ht vrhaal bgon 8 jaar gldn n rsultrd in n dialctbok dat uitindlijk ruim 700 pagina s tlt. Ht bok is nit alln n idioticum maar ook n lsbok (ovr vrijn, trouwn, kindjs kopn, zik zijn, dood gaan, nz.). Organisator: Davidsfonds Adgm i.s.m. Davidsfonds Waar: CC Dn Hoogn Pad (caftaria), Adgm-Dorp 16 B, 9991 Adgm Dlnamprijs: 5 ( 3 voor houdrs Davidsfonds Cultuurkaart), birtj inbgrpn. Mr info n inschrijvn: scrtariaat Davidsfonds Adgm, , Do KUS! KUS = n wdstrijd mt KUnst van n voor in t Stroat, voor kids n jongrn vanaf 12 jaar. Dlnmn kan hlmaal gratis n voor nix! Thma van j kunstwrk/ inznding: ht s dialct (of Adgms, Klits, Donks of Middlburgs dialct) J kan alln of in grop dlnmn. bv. muzikgrop, dansgrop, kunstnaarscollctif, jugdbwging of andr vrniging, in klasvrband, Dlnmrs motn n duidlijk band hbbn mt. J hoft dus nit prs in t wonn. Van gropn wordt vrwacht dat d thuisbasis is. J kan dlnmn in volgnd catgoriën: mod, DJ, TXT, film, foto, bldnd, muzik, dans, n prformanc. Voor mr info ovr dz catgoriën, ht ho n wat van d wdstrijd, d vrdr uitwrking van j id, kan j stds trcht bij d jugddinst. Ook voor ht wdstrijdrglmnt n ht inschrijvingsformulir kan j daar trcht. Inschrijvn kan t/m 10 novmbr Mr info: Jugddinst, Marktstraat 7, 9990, Ovr t intrgmintlijk gburn in t Mtjsland Op vrnm j alls ovr d ovrkoplnd initiativn, zoals d Vrkizing van t Schuunst Woord van t Mtjsland, d rgional dialctwdstrijd, n Lawitmoakrs! Gnot gblit, mr lawit!, n muziktrajct voor Mtjslands bands. Ook Stroatluuëbrs-activititn in d andr Mtjslands gmntn vind j r trug. 10 Infokrant oktobr 2014

11 Wil j jouw activitit in d infokrant zin vrschijnn? Dat kan! Surf naar n vraag j invoraccount aan. J activitit vrschijnt dan nit alln hir, maar ook op n Gf j info wl door vóór d 5d van d maand voorafgaand aan d volgnd diti. Mr info: Gf zlf j activitit in! UiTdatabank.b Maandag JUNIOR JOURNALIST-WEDSTRIJD: SPORT Waar : Oud Sint-Jozf, Mvr. Courtmanslaan 91 Mr info : Davidsfonds [Mtjsland], Ptanqu van 14:00 tot 16:30 Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 tot 01/10/14 Jugdturnn op maandag van 16:30 tot 18:30 Waar : Sporthal MEOS, Blomstraat 36 D Arobics BBB van 20:30 tot 21:30 Waar : Sporthal MEOS, Spiglzaal, Blomstraat 36 D Hydrobic van 19:15 tot 20:00 Waar : St-Anna Zwmbad, Gidsnlaan z/nr Capoira van 19:00 tot 20:30 Waar : Sporthal MEOS, Spiglzaal, Blomstraat 36 D Dinsdag Fitgym Ball van 09:00 tot 10:00 Waar : Sporthal MEOS, Spiglzaal, Blomstraat 36 D Trainingscircuit voor volwassnn van 10:00 tot 11:00 Waar : Sporthal MEOS, Blomstraat 36 D Mr info : Sabin, 0474/ , tot 30/06/ Fitsnamiddag om 13:30 Oud Sint-Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Mr info :, , Yoga van 20:00 tot 21:00 Waar : Sporthal MEOS, Spiglzaal, Blomstraat 36 D Pilats van 19:00 tot 20:00 Waar : Sporthal MEOS, Spiglzaal, Blomstraat 36 D wonsdag Outdoor fitnsspark - sniorngym Waar : lokaal dinstncntrum Oud Sint-Jozf, Mvrouw Courtmanslaan 92 Mr info : , Kaartnamiddag Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 ocmwmaldgm.b, Watrspltuin schooljaar : van 13:00 tot 14:00 Waar : Sint-Annazwmbad, Gidsnlaan z/n , Kaartnamiddag van 14:00 tot 16:30 Oud Sint-Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Stp Arobic van 19:00 tot 20:00 Waar : Sporthal MEOS, Spiglzaal, Blomstraat 36 D Hydrobic van 20:45 tot 21:30 Waar : St-Anna Zwmbad, Gidsnlaan z/nr Zumba van 20:00 tot 21:00 Waar : Sporthal MEOS, Spiglzaal, Blomstraat 36 D Mr info : Filip, sportactivititn.htm Start to crawl van 20:45 tot 21:45 Waar : Sint-Annazwmbad, Gidsnlaan z/n 050/ , Dondrdag Sportlcircuit van 09:00 tot 10:00 Waar : Sporthal MEOS, Spiglzaal, Blomstraat 36 D BriKaff Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Mr info :, , Ptanqu van 14:00 tot 16:30 Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Pilats + van 19:30 tot 20:30 Waar : Sporthal MEOS, Spiglzaal, Blomstraat 36 D Bounc Arobic van 20:30 tot 21:30 Waar : Sporthal MEOS, Spiglzaal, Blomstraat 36 D Vrijdag TAI CHI van 09:30 tot 11:00 Waar : Sporthal MEOS, Blomstraat 36 D Mr info : Sportdinst, 050/ , maldgm.b/sport tot 29/11/14 Splnamiddag van 14:00 tot 17:00 Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Yoga van 14:00 tot 15:00 Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Dansacadmi Aaltr van 16:30 tot 19:30 Waar : Sporthal MEOS, Spiglzaal, Blomstraat 36 D Mr info : Dansacadmi Aaltr, Fatburnr van 19:30 tot 20:30 Waar : Sporthal MEOS, Spiglzaal, Blomstraat 36 D Zatrdag Klutrturnn Waar : Sporthal MEOS, Blomstraat 36 D Jugdturnn van 09:30 tot 11:30 Waar : Sporthal MEOS, Blomstraat 36 D Watrsport karl d roo van 10:00 tot 11:00 Waar : Zwmbad, Gidsnlaan zn. Mr info : GSF-Adgm, , klutrzwmmn /zwmmn/ G-wrking van 10:00 tot 11:00 Waar : Zwmbad, Gidsnlaan zn. Mr info : , Circuittrainingn voor volwassnn van 09:30 tot 10:30 Waar : Sporthal MEOS, Blomstraat 36 D Mr info : Ptmaldgm, Watrspltuin schooljaar : van 13:00 tot 14:00 Waar : Sint-Annazwmbad, Gidsnlaan z/n , Putrzwmmn schooljaar : sptmbr-novmbr van 17:00 tot 17:30 Waar : Sint-Annazwmbad, Gidsnlaan z/n , Babyzwmmn schooljaar : sptmbr-novmbr van 16:30 tot 17:00 Waar : Sint-Annazwmbad, Gidsnlaan z/n , vrij 31/10/14 van 20:00 tot 22:30 za 01/11/14 van 20:00 tot 22:30 zo 02/11/14 van 15:00 tot 17:30 vrij 07/11/14 van 20:00 tot 22:30 za 08/11/14 van 20:00 tot 22:30 zo 09/11/14 van 15:00 tot 17:30 ma 10/11/14 van 20:00 tot 22:30 D famili van mijn vrouw Mr info : adgms volksthatr, wonsdag 1 oktobr Sniorngym van 14:00 tot 15:00 Oud Sint-Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 wonsdag 1 n 8 oktobr En ign fotovrhaal makn Jan D Bruyckr van 19:30 tot 22:00 Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Mr info : Vormingplus Gnt-Eklo, , b, vrijdag 3 oktobr ruilburs van champagncapsuls van 13:00 tot 18:00 Waar : Caftaria D Brkn, Klitkalsid 109a Mr info : Maldocaps, zatrdag 4 oktobr VERS GEPERST: knnismaking mt ht grot Davidsfonds boknpakkt om 14:30 Waar : Oud Sint-Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Mr info : Davidsfonds [Mtjsland], wonsdag 8 oktobr Workshop Wrkn mt gmngd tchnikn van 09:00 tot 12:00 Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Jugdfilm Flits n ht magisch huis van 14:00 tot 16:00 Mr info : CC Dn Hoogn Pad, dondrdag 9 oktobr Daguitstap Dammn n dlta s Zland van 08:00 tot 20:00 Waar : Parking zwmbad, Gidsnlaan z/n Mr info : Nos, 050/ , Spatadrs : wat mot ik rm? om 20:00 Waar : dinstncntrum Oud Sint-Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Mr info : Markant, vrijdag 10 oktobr Aftr Work Party om 16:00 Infokrant sptmbr

12 Waar : fstwid WB, Bogaardstraat 115 Mr info : WB krmis, Tataké! Taiko van 19:30 tot 21:15 Mr info : CC Dn Hoogn Pad, 050/ , zatrdag 11 oktobr krmissoupr Waar : fstwid WB, Bogaardstraat 115 Mr info : WB krmis, QUIZ D slimst stroat van van 20:00 tot 23:00 Waar : c.c Dn Hoogn Pad, Dorp 16b Mr info : fstcomité Adgm, zondag 12 oktobr Drongngod in bwging : wk van ht Bos om 13:00 tot 16:00 Mr info : rommlmarkt van 06:00 tot 18:00 Waar : rommlmarkt, Bogaardstraat 115 Mr info : WB krmis, 050/ Apritifconcrt K.F. Vrnigd Vrindn Adgm van 11:00 tot 14:00 Mr info : K.F. Vrnigd Vrindn Adgm, 0476/ , vrnigdvrindn.wordprss.com optrdns om 11:00 Waar : fstwid WB, Bogaardstraat 115 Mr info : WB krmis, maandag 13 oktobr Bowlingnamiddag van 14:00 tot 17:00 Waar : Parking zwmbad, Gidsnlaan z/n Mr info : Nos, PC-doktrs van 14:30 tot 17:00 Oud Sint-Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 dinsdag 14 oktobr Infosssi Gbruik opnbaar vrvor door sniorn om 14:00 Oud Sint-Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 wonsdag 15 oktobr Crativ xprssi bij kindrn stimulrn n bglidn Sin Vrscharn, Lokaal Dinstncntrum Oud Sint-Jozf van 09:30 tot 12:00 Oud Sint-Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Mr info : Vormingplus Gnt-Eklo, , Blomschikkn om 19:00 Oud Sint-Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Mr info : Fmma n lokaal dinstncntrum Oud Sint-Jozf, , dondrdag 16 oktobr Wandln Knokk Oosthok van 13:30 tot 17:00 Waar : Parking zwmbad, Gidsnlaan z/n Mr info : Nos, 050/713520, vrijdag 17 oktobr D Slag om Burkl - WO I Vanaf 10:00 Waar : monumnt Gidsnlaan n monumnt Burkl Mr info : scrtariaat burgmstr, Th Sloofs n Knji Minogu, van 21:00 tot 23:00 Mr info : CC Dn Hoogn Pad, Gzondhidsconsultati van 13:00 tot 16:00 Jozf, Sint-Jozf, , zat. 18 & zondag 19 oktobr Twdaags kanotrkking op d Smois/ Ourth Canad.b van 09:00 tot 17:00 Waar : Canad.b, Spanjaardshok 14 Mr info : zatrdag 18 oktbor Vrwndag in d bibliothk van! van 10:00 tot 12:00 Waar : Bibliothk, Schouwburgplaats 3-5 Mr info : Bibliothk, , zondag 19 oktobr Gnalogisch ontmotingsdag Oost-Vlaandrn van 10:00 tot 17:00 Mr info : Familikund Vlaandrn vzw, b/wb/ Orglrcital Ptr Thomas om 15:30 Waar : sint-adrianuskrk Adgm, adgm-dorp 16 Mr info : orglpunt Adgm, maandag 20 oktobr Muzikal bingo om 14:00 Oud Sint-Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Mr info : Lokaal Dinstncntrum Oud Pasta-avond om 19:00 Oud Sint-Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Mr info : Markant, dinsdag 21 oktobr Cursus aquarltchnikn van 13:30 tot 16:30 Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 wonsdag 22 oktobr Workshop Wrkn mt gmngd tchnikn van 09:00 tot 12:00 Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Crativ xprssi bij kindrn stimulrn n bglidn Sin Vrscharn, van 09:30 tot 12:00 Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Mr info : Vormingplus Gnt-Eklo, , tot 30/06/15 zatrdag 25 oktobr Cursus trkkingkokn Canad.b van 09:00 tot 17:00 Waar : Canad.b, Spanjaardshok 14 Mr info : b, Kom j m hlpn in ht vld? van 09:00 tot 13:00 Waar : Loods Natuurpunt, Urslwg 81B Mr info : Natuurpunt -Knsslar, , , , Gili - CTRL van 20:30 tot 22:00 Mr info : CC Dn Hoogn Pad, zondag 26 oktobr Paddnstolnwandling in ht Drongngod om 14:00 Waar : Parking ANB Mr info : Etinn Vanalst, voglburs van 08:00 tot 12:00 Waar : d pormoln, Paardkrkhoflaan 1 Mr info : D Donks Roodborst, maandag 27 oktobr D stad dr blindn. Waar : t Kastltj, Noordstraat 15 Mr info : Davidsfonds, Filmnamiddag Vrlngd wknd om 14:00 Oud Sint-Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Mr info : Lokaal Dinstncntrum Oud dinsdag 28 oktobr Voordracht Vrijzinnig humanism om 14:00 Oud Sint-Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Mr info : 50 Actif n lokaal dinstncntrum, , Kookls Cratif kokn lk dag om 19:00 Waar : lokaal dinstncntrum Oud Sint-Jozf, Mvrouw Courtmanslaan 92 Mr info : Fmma n lokaal dinstncntrum Oud Sint-Jozf, , D tip! van kiddo s ELLA & MARTHE! naam: Ella n Marth familinaam: Cromhck gboortjaar: 2006 n 2004 woonplaats: Brilwgl, burgrlijk stand: dochtrs van Jron n Vicky brop: 3 n 5 lrjaar op stltn zttn Ella Houdt van: schooltj spln (wil latr graag juf wordn) gidsn op zatrdag Vrzamlt: Panini-stickrs Vrijtijds-DNA: tnnis atltik paardrijdn gidsn muzikschool Marth Houdt van: dirn vrindn gidsn sklrn trampolin springn mstr Luc Vrzamlt: uitgvalln mlktandn gld stickrs klftattoos vrindn Vrijtijds-DNA: tnnis vollybal gidsn turnn Tntoonstlling D Albrt I bus D Albrt I bus wil d hrinnring aan Wrldoorlog I lvndig houdn. D buitnzijd van d bus vrtlt aan d n kant ht vrloop van d vldtocht van D andr kant hrinnrt aan koning Albrt I. Binnnin wordn dz fitn xtra gduid. Gdurnd 5 maandn doorkruist dz bus dan ook ht land n op 14 novmbr is aan d burt. Wannr: op 14 novmbr Waar: markt van Prijs: gratis Organisator: gmnt i.s.m. D Privat Stichting Still Gtuign Contact: , Bn jij nt als Ella & Marth n kiddo? Ontdk hun UiT-tips op 12 Infokrant oktobr 2014

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Klok KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 10 21 14 01 E bsoklok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Kies voor Hart en Sport

Kies voor Hart en Sport En sportknnismakingsprogramma voor kindrn van d gropn 6, 7 n 8 J kunt kizn uit d volgnd sportn: Badminton, Fitnss, Gymnastik, Ju d bouls, Judo, Korfbal, Tnnis, Votbal, Vollybal, Zwmmn B EXE EWAA MPL R

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Kies voor Hart en Sport

Kies voor Hart en Sport En sportknnismakingsprogramma voor kindrn van d gropn 6 t/m 8 J kunt kizn uit d volgnd sportn: jugdfitnss n mr, gymnastik, GPS, judo, paardrijdn, schrmn, skiën, tnnis, votbal, zwmmn n 4x4 tornooi votbal

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag juli- 2015 -Vrijdag juli 2015 Zatrdag 2904 juni dondrdag 0410 juli-2013 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! t thma: h is k w Dz rld! w r t a w r d On Hallo allmaal, Hir

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid Idr ind in zijn racht bvordrt social vilighid Zvn lssn in glu voor grop 5/6 n grop 7/8 Kindrn op jong lftijd positif ondrstunn in hun individul motionl ontwiling. Dat is d missi van d Glusoffr. Ht wtnschapplij

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T 2015 5 #GBU1 CH EANTE 15 CL 0 m 2 k 0 4 0 80.0 16-0 rond in ld r D w RI & TO E SME VO E D I ECH & T N A E CL -2 0 1 5 burg 28-05 Puur Lim n r t D Wro 04 EDRI PEN B O 5 1-1 0-2 0 JVEND AG ELIGIE k CH &

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten Gitt Livn Bram & Mari n n Livn Ht landbouwblid hft vl gzichtn D famili Ptrs Maak knnis mt www.dfamiliptrs.b 4 Als ik its do, wil ik ht god don. Ik hb n hkl aan half wrk, dat wtn mijn lrlingn maar al

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Dokkum, een wereldstad!

Dokkum, een wereldstad! Colofon Dokkum, n wrldstad En mondial spurtocht door Dokkum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk Scrtariaat : Tokomststraat 29-8530 Harlbk - Dirctur: Ing Krkhov Tl.: 056/ 694 570-056/714 810 - Email : samwdharlbk@skynt.b Basisschool Bavikhovdorp

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Christmas time 2.0! Lesbrief

Christmas time 2.0! Lesbrief Lsbrif Christms tim 2.0! En updt vn ht succsvoll Tumult krstspl vn vorig jr. In smnwrking mt Musicbox is d muzikrond nu n krstmuzikquiz gwordn di j klssikl ls fsluiting vn ht spl dot: vl plzir n lvst hl

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Bink 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Bink 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Bink KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti T 024-3504420 Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af! Zomrvakanti 18 tot n

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar Aanvraagformulir voor n Totaal-financiring Particulir Woningvrbtring ottrdam Inzndn naar: Nationaal stauratifonds, Antwoordnummr 34, 3860 VE HOEVELAKEN Lswijzr D aanvragr is d ignaar van ht pand. Voor

Nadere informatie

FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!:

FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!: 1 FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!: DE GOEDE GEESTEN, 3 E DEEL VAN DE ORESTEIA VAN AISCHYLOS IN CASTUM PEREGRINI AMSTERDAM, BIJBELS MUSEUM EN ALLARD PIERSON MUSEUM TE AMSTERDAM

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april Opningstijdn Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gslotn op maandag, 1 Krstdag, 1 januari n 30 april Togangsprijzn Volwassnn 8,00 65 + / CJP 5,00 Jongrn t/m 18 jaar Musumkaart Vrindn van ht musum Vrniging

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

Bevindingen n.a.v. vragen tijdens vergadering Bewonersvereniging Oude Leede van 29 oktober 2014

Bevindingen n.a.v. vragen tijdens vergadering Bewonersvereniging Oude Leede van 29 oktober 2014 Bvindinn n.a.v. vran tijdns vradrin Bwonrsvrniin Oud Ld van 29 oktobr 214 Contactprsoon Boudwijn van Ardnn Datum 21 januari 21 Knmrk N3-121479DAR-nja-V1-NL Dz notiti is opstld om u als inwonr van Oud Ld

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondr D Wikn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 83 24 24 35 E bsoondrdwikn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Kollum, een wereldplaats!

Kollum, een wereldplaats! Colofon Kollum, n wrldplaats En mondial spurtocht door Kollum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie