25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg!"

Transcriptie

1 Oktobr 2014 Gmntlijk Infokrant vrschijnt 11 maal pr jaar V.U.: Marln Van dn Bussch, Klin Livvrouwdrf 8, 9990 Woordj burgmstr D burgmstr ovrhandigd aan Rubn D Clrcq d goudn UiT-na-School-Box in ht gmnthuis tijdns n kltsnatt avondmarkt. D s bibliothk virt: 25 jaar bibliothkschouwburg! Op dinsdag 21 oktobr is ht prcis 25 jaar gldn dat d bibliothk zijn intrk nam in d vrniuwd Schouwburg. Sindsdin is d bib n zijn gbouw ht tonl gwst van vl vrandringn: van ht ontstaan van ht intrnt tot d opkomst van DVD s, van ht wgvalln van ncyclopdiën n naslagwrkn tot aanbidn van studr- n lsplkkn,. In dit procs is r maar één its constant gblvn: onz klantn!! D s bibliothk tlt maar lifst 5100 activ lnrs. Ht jubilumjaar 25 jaar bibschouwburg virn w samn mt julli tijdns d jaarlijks vrwndag. Op dz dag brngn w j in d stmming mt ons FEEST-thma Kom op zatrdag 18 oktobr tussn 10 tot 12h30 naar d bib n laat j vrwnnn: Laat j crativ gst inspirati op don bij Mik Mrtns. Z toont j ho j zlf d mst originl fstkaartn kan makn. Zok j rdr naar n niuw instk om j srvttn t prsntrn? Marln Hrzl toont j graag ho ht mot mt haar dmonstratistand srvttn plooin. 25 jaar bibliothkschouwburg Dcorr j tafl à la Ann Van dn Bossch. Haar droogblomcratis brngn j tafl ds t mr tot lvn. Crmant of cava? Wat is ht vrschil n ho hrkn j dit? Franky Malbranck laat mt vl plzir nkl bubbls op j smaakpapilln los. Ook Cathérin D Wal brngt j culinair in vrvoring. Mt haar tapascratis krijg j tal van inspirati om zlf j ign apritifgamma uit t bridn. Tijdns onz vrwndag kan j ook gratis cd s n DVD s ontlnn, j kan j ook inschrijvn voor één van onz najaarsactivititn (Wk van d Smaak, lzing rond tiqutt) of n kijkj komn brngn naar ons Stroatluuëbrs kunstwrk. Voor lk bzokr is r ook n luk bibgadgt (zolang d voorraad strkt). Boknvrkoop van afgvord bokn n cd s in ht auditorium. Bn j gn bibklant, maar wil j toch ns langskomn tijdns onz vrwndag? Gn problm, w ontvangn j mt opn armn! Oktobr, bgin van d hrfst. Dz maand wrd vrogr ook wl d aarzlmaand gnomd, in d oud btknis van ht woord aarzln, namlijk achtruitgaan. Ht achtruitgaan btrft hir d urn daglicht: d dagn wordn kortr n d nachtn wordn langr. Nochtans, wat d dagdaglijks wrkzaamhdn btrft, is oktobr allsbhalv n aarzlmaand. Alls vligt in raznd tmpo voorbij: d rustig vakantimaandn zijn ondrtussn al voor n stuk vrgtn, idrn is trug aan ht wrk, schooljaar n acadmijaar zijn opniuw van start ggaan. En ook op bstuurlijk vlak bwgt r wat: alls mot volop in grdhid gbracht wordn om d budgttn n d daaraan gkoppld planning voor ht komnd jaar tijdig klaar t hbbn. Als bstuurdrs kunnn w dit nit alln n w zijn dan ook blij dat w hirvoor brop kunnn don op onz voltallig prsonlsgrop. Ondr liding van ht managmnt tam zulln d dinsthoofdn d wrking van hun ign dinst valurn, totsn aan d mrjarnplanning n n voorstl van priorititn voorlggn aan ht collg. Ht collg van burgmstr n schpn zal dz priorititn, md afhanklijk van d bschikbar cntn n d koppling mt ht bstuursakkoord, al dan nit bvstign. Dit mot dan uitindlijk rsultrn in n ralistisch n haalbaar programma voor ht komnd jaar. En programma waarvan julli, bst lzrs, hoplijk zulln mrkn dat ht god is. En programma waarin w nit aarzln in d oud btknis van ht woord, maar waarm w opniuw n stap voorwaarts zttn. Uw burgmstr, Marln Van dn Bussch Brandwr zokt vrstrking Tin plaatsn bschikbaar voor vrijwillig brandwrmannn n -vrouwn D s brandwr wil nog dit jaar tin niuw vrijwillig brandwrmannn of vrouwn in dinst nmn. D jong vrijwilligrs zijn nodig om ht korps t vrstrkn n klaar t stomn voor d tokomst. Twijfl nit n stl j kandidaat vóór 17 oktobr. Vol j j aangtrokkn door ht onvrwacht? Hb j zin voor vrantwoordlijkhid, samnwrking, hulpvaardighid, ngagmnt n vilighid? Dan bn jij misschin wl gschikt voor d brandwr! Infoavond Op vrijdag 3 oktobr om uur organisrt d brandwr n infoavond in d brandwrkazrn: Blomndallaan 4, Tijdns dz infoavond krijg j mr informati ovr d wrking van d brandwr, d vristn n d opliding. J maakt r mtn knnis mt d andr vrijwillig brandwrlidn. Zij zulln maar al t graag hun rvaringn mt j willn dln. Organisati Brandwr tlt n zstigtal gmotivrd vrijwilligrs. Zij vrzorgn dag n nacht d brandwr- n ambulanchulpvrlning voor zo n prsonn. Brandwrzon D s brandwr is momntl volop in bwging. Vanaf 2015 zal ht korps opgaan in d brandwrzon Mtjsland, samn mt d korpsn van Aaltr, Eklo, Kaprijk, Nvl, Waarschoot n Zomrgm. Dz niuw brandwrmannn n vrouwn zijn d laatstn di rchtstrks door d gmntlijk brandwr wordn aangworvn. Vanaf volgnd jaar vrloopt d rkrutring van vrijwilligrs via fdral provn n n Mtjslands aanwrvingsprocdur. Stl j kandidaat Volg j gvol n stl j kandidaat als vrijwillig brandwrman of vrouw in. Bzorg j schriftlijk kandidaatstlling tr attnti van burgmstr Marln Van dn Bussch vóór vrijdag 17 oktobr aan ht Onthaal van ht Gmnthuis Markstraat 7, Mr info op 1 1 Infokrant Infokrant fbruari oktobr fbruari

2 miliu gaat d strijd aan tgn sigarttnpukn Dri op vir Vlamingn rgrt zich aan zwrfvuil n 70% maakt zich zorgn ovr ht lfmiliu n d vrvuiling. D strijd tgn zwrfvuil is dan ook n prioritit van ht s gmntbstuur. Ht gaat nit nkl om blikjs, papirtjs of kauwgom maar ook om sigarttnpukn. Gmnt vort al jarnlang strijd tgn zwrfvuil. Door middl van snsibilisring, blikvangrs, ht MOP-tam, plaatsing van vuilnisbakkn n mr. Maar toch blijft zwrfvuil n problm. In ht bijzondr rondslingrnd pukn zijn jammr gnog nog stds n stornd factor in ht straatbld. Sigarttnasbak D gmntlijk gbouwn warn rds voorzin van asbakkn. Maar ht bstuur wnst ook d handlaars in d cntrumstratn bij dit problm t btrkkn. Daarom wrktn w n puknprojct uit: voordlig logistik n snsibilisrnd ondrstuning. D handlaars in d cntrumstratn wrdn opgropn om m t don mt ht puknprojct n n wandasbak bij d ingang van hun winkl t plaatsn. In totaal schrvn mr dan 22 zakn zich in, god voor 32 wandasbakkn. Er zijn nog nkl asbakkn ovr. D Miliudinst gaat na op wlk locatis r nog kunnn wordn gplaatst. Op d asbak wrd n stickr gklfd. Daarop staat d slogan: Laat j puk nit in d stk gooi m in d asbak, nit op straat. D stickr is van rflctrnd matriaal zoals op n vrkrsbord zodat d asbak ook tijdns d lat uurtjs in ht oog springt! DropPits Daarnaast hft ht gmntbstuur nog n andr problmlocati voor rondslingrnd pukn aangpakt: d bushalts. J zit ht nog al t vaak. Mnsn di vlak voordat z d bus opstappn nog snl n trkj nmn n hun puk wggooin. Jammr. Dus hbbn w voor d bushalts n spcifik n gbruiksvrindlijk oplossing gvondn: DropPits. Dit is n asbak di in n straattgl zit. In plaats van j puk op d straatstnn t gooin, gooi j m nu makklijk in d DropPit. Ht systm wrd gplaatst bij d bushalts aan d markt, ht Stationsplin n bij d bushalt aan d krk in Adgm. D DropPit kan snl wordn glgd n is watrdoorlatnd zodat d asbak nit ovrstroomt bij d minst rgnbui. Doordat ht in d straat is ingwrkt, is r bovndin gn visul vrvuiling n blijft ht straatbld bhoudn. Ht puknprojct n d DropPits zijn tot stand gkomn dankzij d stun van d Vlaams Ovrhid n InDVuilbak.b. Bots Soms is snsibilisring n d inzt van mankracht, matriaal n machins om ht straatbld propr t houdn nit voldond. Daarom kunnn sluikstortrs n mnsn di zich bzondign aan ht achtrlatn van zwrfvuil bbot wordn. Hirvoor bschikt d gmnt ovr n GAS-rglmnt zodat ovrtrdrs di btrapt wordn n bot tot 250 kunnn opglgd wordn. Wat kan j gratis naar ht rcyclagpark brngn? GRATIS IN HET RECYCLAGEPARK wit & gklurd glas kramik & porslin zuivr plastikfoli papir & karton PMD oud mtaln ORGANIC & FARMING frituuroli n -vt afvaloli pipschuim hrbruikbar godrn voor d kringwinkl battrijn tonrs TL-lampn vrfblikkn spuitbussn accu s brandblussrs RX-foto s txtil AEEA (Afgdankt Elktrisch n Elktronisch Apparatn) Vrbijstrnd bijn: 1 blombol kan bijnlvns rddn Haal j zakj krokusbolln! D acti vrbijstrnd bijn voor d Oost-Vlaams inwonrs gooit ht dit jaar ovr n andr bog. D Provinci Oost-Vlaandrn vraagt nog stds d inzt van haar inwonrs om ht bijnbstand t hlpn. Nit mr mt ht inzaain van n spcifik blomnmngsl in ht voorjaar, maar wl door krokusbolln t plantn in ht najaar (oktobr tot dcmbr). Krokussn zijn vaak d rst bloind plantn in ht voorjaar. Z kunnn hirm d rst vodslbron (nctar n stuifml) vormn voor bijnvolkn n solitair bijn, di d wintr doorkwamn. Krokusbolln motn maar één kr aangplant wordn. D jarn nadin komn z vanzlf trug. Jaar na jaar komn r ook mr blomn bij. Hb j n tuin of gwoon n plantnbak? Dan kan ook jij d bijn n andr nctarminnnd insctn in ht vrog voorjaar xtra nctar aanbidn door krokusbolln t plantn. In samnwrking mt 56 Oost-Vlaams stdn n gmntn vrdlt d Provinci gratis zakjs krokusbolln. In n zakj zittn 5 krokussn. Jouw gmnt of stad dot m! J kan d zakjs krokusbolln afhaln aan ht onthaal van ht gmnthuis, Marktstraat 7, 9990 van 6 tot 17 oktobr 2014 n dit lk wrkdag van 08.30u tot 12u n van 14u tot 17u. Op dondrdag tot 18.30u. Lt wl, dit is gldig tot zolang d voorraad strkt. 2 Infokrant oktobr Mr informati

3 miliu 5 oktobr Opn Bdrijvndag Fst bij D Kringwinkl Mtjsland vzw. In oktobr blaast d organisati 15 kaarsjs uit n dat wordt gvird mt tw hoogtpuntn. Op zondag 5 oktobr kan j tijdns Opn Bdrijvndag d wrking achtr d schrmn op n vrrassnd manir ontdkkn. Laat j als bzokr omtovrn tot n Kringwinkl-voorwrp n blf zo n (intr)activ rondliding in D Kringwinkl n ht cntraal magazijn in Eklo. En luk gzinsuitstap mt n blijvnd souvnir. Op zatrdag 18 oktobr is ht dan wr Dag van D Kringwinkl n dan staat d mdwrkr cntraal. D Kringwinkl Mtjsland vzw gft wrk aan n 80-tal mnsn in 4 winkls. Ht tam in nodigt j vandaag uit voor n hus Kringwinkl-krmis in hun ign winkl. Wlkom tussn 10u n 18u. Mr info op n op d Facbook-pagina. Op bid dagn is D Kringwinkl doorlopnd opn van 10u tot 18u. Gmntlijk niuws Niuw bschrmingsstatuut In Blgië bn j mrdrjarig vanaf d lftijd van 18 jaar. Op dat ognblik word j volgns ht burgrlijk wtbok handlingsbkwaam. Vanaf dat ognblik mag j bv. n bankrkning opnn, contractn afsluitn nzovoort. Voor sommig prsonn mt n handicap is dit nit moglijk. In dat gval voorzit d ovrhid maatrgln om j t bschrmn. Tot voor kort bstondn r vrschillnd systmn naast lkaar: ht voorlopig bwindvordrschap, d vrlngd mindrjarighid, d grchtlijk onbkwaam vrklaring, Vanaf 1 sptmbr 2014 komt daar vrandring in. Zo zulln all bstaand systmn samngbracht wordn in één systm dat tgn 2021 voor idr bschrmd prsoon van topassing mot zijn. DE KRACHTLIJNEN VAN HET NIEUWE SYSTEEM Bschrming op maat Ht niuw systm gaat uit van ht princip dat d bschrmd prsoon bkwaam is om zovl moglijk zlf handlingn t stlln n zijn/haar rchtn uit t ofnn. Bschrming wordt nkl gbodn waar dit nodig is n d minst ingrijpnd vorm van bschrming wordt togpast. Voor lk prsoon wordt n bschrmingsstatuut op maat gmaakt. Ht niuw systm hft nit nkl btrkking op d godrn n ht vrmogn maar wordt ook uitgbrid naar d bschrming van prsoon (mt o.a. d kuz van vrblijfplaats, ht sluitn van n huwlijksovrnkomst, ht uitofnn van d rchtn van d patiënt, ). Vrdrchtr D vrdrchtr duidt voor lk handling aan of d prsoon bkwaam is of nit n in wlk graad. Afhanklijk daarvan sprkn w dan ovr bijstand of vrtgnwoordiging. Bij bijstand kan d prsoon n handling stlln maar mot hij zich hirbij latn bijstaan door n andr prsoon. D prsoon kan d handling dus nit alln uitvorn. Bij vrtgnwoordiging mot d bschrmnd prsoon zich latn vrtgnwoordign door n andr prsoon. Hij kan zlf gn handling uitvorn. D vrdrchtr kan op idr momnt n op vraag van d btrokkn d onbkwaamhid hrbkijkn. D bschrmd prsoon wordt voortaan ook mr btrokkn in ht bsluitvormingsprocs. D vrdrchtr n bwindvordr motn hm voldond informati gvn, luistrn n rkning houdn mt zijn wil. Vrtrouwnsprsoon In d niuw rgling wordt d figuur van d vrtrouwnsprsoon blangrijkr: hij/zij fungrt als vrbindingsprsoon tussn d bschrmd prsoon n d vrdrchtr. Hij/zij hft ook n tozichthoudnd functi op d bwindvordr. Bij voorkur is d vrtrouwnsprsoon imand uit ht social ntwrk: n famililid, vrind(in), n bglid(st)r, Topassing D prsoon mt n handicap kan vanaf 1 sptmbr vragn om ht statuut in ovrnstmming t brngn mt d niuw wt. Er gldn wl nog ovrgangsmaatrgln. Bvraag j bst bij d vrdrchtr ovr wlk ovrgangsmaatrgl vntul op jou van topassing is. Bron: VFG Infokrant oktobr

4 god om wtn Filmavond: Th Ag Of Stupid - 30 oktobr 2014 Waarom hbbn w d klimaatsvrandring nit gstopt ton ht nog moglijk was?? is d slagzin uit d film Th ag of stupid. En mix tussn drama, documntair n animati waarbij n man anno 2055 trugkijkt op ht lvn. D film is gdurnd dri jaar opgnomn in zvn vrschillnd landn n laat door middl van zs documntairs zin ho ht lvn van mnsn rondom d wrld bïnvlod wordt door d klimaatsvrandringn. En Brits film uit 2009 grgissrd door Franny Armstrong di vast n zkr n dip indruk nalaat. n ons bwustzijn n btj kan bijschavn wannr ht gaat ovr klin vrandringn in ons lvn di grot gvolgn kunnn hbbn. Idrn van hart wlkom op dz filmavond dondrdag 30 oktobr om 19h30 in d concrtzoldr van ht dinstncntrum Oud St-Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 t. U aangbodn door d Raad voor Ontwikklingssamnwrking, in samnwrking mt d trkkrsgrop fair trad gmnt n d Noord Zuiddinst. Dz film wordt vrtoond in ht kadr van d komnd campagn di vooral d vodslvrspilling ondr d aandacht brngt. 1/3 van all vodsl wordt vrspild n daarm wordn ook schaars n kostbar grondstoffn vrkwist. Door ons allmaal! D campagn lft ook wr in van 1 novmbr tot 12 novmbr. D grot actidag vindt plaats op zatrdag 8 novmbr vanuit ht dinstncntrum Oud St-Jozf t. Tijdns dz priod zulln vl vrijwilligrs op pad gaan tijdns d dur aan dur acti n ook aan winklcntra zal d campagn in d kijkr wordn gzt door d vrkoop van chocoladtablttn. Vrijwilligrs zorgn rvoor dat campagns zoals op gmntlijk vlak kunnn blijvn bstaan. Vol j j gropn om m t hlpn : blgd broodjs makn tijdns d actidag, op pad t gaan, chocolad t vrkopn aan n winkl of tijdns d maandags marktdag ht kan allmaal n w vrwlkomn j graag! Mr informati ovr d national campagn vindt u op Uitlg ovr d gmntlijk campagn kunt u stds vrkrijgn bij Lutgart D Sadlr op ht nummr of via bundlt d kracht van 341 vrijwilligrscomités n 70 organisatis Work For Chang Op dondrdag 16 oktobr 2014 nmt opniuw dl aan Work For Chang van Zuiddag vzw. Scholirn vanaf ht 4d middlbaar gaan di dag tijdns d schoolurn wrkn n z staan hun loon af aan n jongrnprojct in ht Zuidn. Vooraf wordn z uitvorig door d school op d hoogt gbracht van ht projct zodat mn zich bwust is van ht dol. Op dz manir wil n studnt don provn van d wrksfr. Dit jaar is ht projct Drama n Dromn in samnwrking mt Brodrlijk Dln vrkozn. In Israël n d Palstijns gbidn zijn organisatis actif di rond jongrn, cultuur n mnsnrchtn wrkn zoals Thatr Day Productions. Via tonl, als blangrijk trof in d strijd tgn d radicalisring, kunnn jongrn uit conflictgbidn opgkropt motis uitn. Nit alln omdat jongrn bschrmd motn wordn tgn gwld maar omdat z mr aandacht vrdinn! Mr informati ovr Work For Chang vind j op Bio spaghtti avond bolognais of vggi à volonté Zatrdag 8 novmbr 2014 tussn 18 n 20 uur Rftr Oud St-Jozf, Mvr. Courtmanslaan (kindrn tot 10 jaar 5) t btaln aan d inkom Graag inschrijvn voor 05/11/2014 via 050/ of 4 Infokrant oktobr En initiatif van Fair Trad trkkrsgrop, d Raad voor Ontwikklingssamnwrking n d Noord - Zuid dinst

5 god om wtn dankt n huldigt 14 - Mos Clariss Huygh Sportvrouw 2014 Nikola Storm Sportman 2014 Survivalrun Mtjsland Sportclub 2014 Grt D Roos Sportvrdinst 2014 Annln D Bar Bloftvoll jongr Frnand Hrplinck Lauraat sniornraad Johan Taldman Culturl Ambassadur Willy Cromhck Lauraat sniornraad 2 Jugd Jugdlidrs n -lidstrs mt pnsion 3 Baby- n putrzwmmn Babyzwmmn voor baby s van 4 tot 18 maandn van 16u30 tot 17u Putrzwmmn voor putrs van 18 tot 4 jaar van 17u tot 17u30 Ht is moglijk om zwmpamprs aan t kopn in ht zwmbad aan 1/stuk. U hoft nit op voorhand in t schrijvn. Prijs: 22.5 voor 5 burtn of 5/burt Data voor 2014 Data voor sptmbr 13 sptmbr 20 sptmbr 27 sptmbr 4 oktobr 11 oktobr 18 oktobr 25 oktobr 8 novmbr 22 novmbr 7 maart 14 maart 21 maart 28 maart 4 april 25 april 2 mi 9 mi 30 mi 6 juni 13 juni 29 novmbr 9 30 of m : 050/71 1 gm.b idi.d.b ail naar h t om n t vrplich i n g o n. zijn udrs wl. tot 3 jaar ragn. Kindrn gn, d o ra short t d d m t w ts z n m badmu o t n klin voor groo n d o rb mn Ht is v hapszwm c rs g n a n zw 30 tot 13u Rvalidati g van 11u a rd d n o Op d r info Voor m Infokrant oktobr

6 jugd Jugd Hrfst- & Krstvakanti 2014 Gmntlijk vrijtijdsaanbod INSCHRIJVEN? Onlin Vanaf wonsdag 1 oktobr om uur. Inschrijvn do j via vrijtijd. Daar vind j d link naar MijnEvnt.b n d handliding ovr ho j j kan inschrijvn. Is r n activitit volzt? Hou zkr MijnEvnt.b in ht oog. Er kunnn altijd plaatsn vrijkomn! Opglt: wonsdag 1 oktobr kan j nkl inschrijvn op d Jugddinst van tot uur, NIET op d sportdinst. Jugd-, Sportdinst & Sint-Annazwmbad Vanaf dondrdag 2 oktobr, tijdns d vast opningsurn. Op lk locati kan j voor all activititn inschrijvn. Voor d zwmschool kan j nkl inschrijvn in ht Sint-Annazwmbad. - Jugddinst (btaln mt: cash & bancontact) lk voormiddag: uur wonsdagnamiddag: uur Dondrdagavond van tot uur - Sportdinst (btaln mt: cash & bancontact) voormiddag: uur namiddag: uur zatrdag: uur - Sint-Annazwmbad voormiddag: uur namiddag: uur Voor activititn aangduid mt n gldt n voorrangsrgl voor s inwonrs n nit- s inwonrs di wl school lopn in : Tot wonsdag 15 oktobr hbbn zij voorrang, andrn kunnn ook vanaf 1 oktobr inschrijvn, maar wtn pas na wonsdag 15 oktobr of z ffctif kunnn dlnmn. Vanuit ht gmntbstuur wordt r n korting togknd aan inwonrs van d gmnt di ht financil its moilijkr hbbn. Dz korting kan wordn aangvraagd door lk in gdomicilird inwonr di rchthbbnd is op d vrhoogd vrzkringstgmotkoming (RVV) of ht Omnio-statuut. Indin d cod ondraan uw klvr van d mutualitit twmaal op n 1 indigt, hft u rcht op n korting van 20% op onz activititn. In dit gval dint u langs t komn mt n klvrtj van d mutualitit bij d jugd- of sportdinst om in t schrijvn, zodat w u d korting kunnn toknnn. 6 Infokrant oktobr 2014

7 jugd HERFSTvakanti ma-vr 27-31/10/2014 Zwmschool: lrn zwmmn 1 n 2 & vrvolmaking Sint-Annazwmbad uur of uur 20,00 Lftijd: mits 4 bhaald dolstllingn op diploma watrspltuin! Dlnmrs: 12/uur/nivau Mbrngn: Badmuts Lrn zwmmn 1: Kindrn lrn hir mt d bnn schoolslag zwmmn op d buik n d rug Lrn zwmmn 2: Kindrn lrn hir armn schoolslag n d coördinati mt d bnn Vrvolmaking: lrn brvt haln van 25m tot max 400m (Zwmschool wordt als één wk sportkamp aangbodn) ma 27/10/14 Grimrworkshop mt Kaat Lannoo: Zombis n wondjs schminkn Caftaria sporthal Van Cautrn uur 5,00 Lftijd: Dlnmrs: 16 Mbrngn: Vuil kldij, kokj n drankj Bschildrn van j lichaam is not don? Kaat hft n gans rks workshops uitgwrkt waar w zlf vakkundig ht lichaam bschildrn ma & di 27 & 28/10/14 Klutrsportkamp Sporthal Mos uur 15,00 Lftijd: Dlnmrs: 70 Mbrngn: Kokj n drankj Hallown! Grizln in sporthal Mos: w kruipn n klimmn zoals spinnn, dansn als n hks n vlign als n vlrmuis. Enkl voor stor jongns n misjs! wo 29/10/14 Mnr Mgafrm Caftaria sporthal Van Cautrn uur 2,00 Lftijd: Dlnmrs: 20 Mbrngn: Kokj n drankj Mnr Mgafrm zingt nit vaak maar rapt wl vl. Dat wil zggn dat hij al rijmnd op ht ritm babblt. Hij hft ht lifst dat d aanwzig patatjs mdon mt rappn, ropn, zingn, dansn, gkk bkkn trkkn n nog vanalls. wo 29/10/14 Mik C rapworkshop Caftaria sporthal Van Cautrn uur 2,00 Lftijd: Dlnmrs: 20 Mbrngn: Kokj n drankj Mnr Mgafrm gft Mgafrm rapworkshops. Mtn bprkt grop kindrn gaat hij aan ht wrk. D kindrn lrn ho z zlf kunnn pratn, ropn n rappn door d microfoon. W bwgn, kwissn, don gkk gluidn na n brkn ht Mgafrm rapturborcord, dit alls op stvig, kindvrindlijk bats.d patatjs lrn ho z hun stm kunnn gbruikn, zttn hun rst stappn in d wrld van rijm, dnkn na ovr btknis van woordn, ofnn op ho z zich kunnn uitdrukkn, n lrn rappn. D workshop is mgaplzant én lrrijk. wo 29/10/14 4d Mos Kidssurvival Sporthal Mos uur 15,00 Lftijd: Dlnmrs: 60 Mbrngn: lunchpakkt, voldond drinkn, nkl drog kokn En hl rks fantastisch activititn zoals touwtrkkn, survival-parcours, trampolin, airtrack n nog vl mr staan op julli t wachtn. Als grop probr j di allmaal tot n god ind t brngn. FINALESPEL op d JUNGLE RUN! do 30/10/14 4d Mos Trophy Sporthal Mos uur 15,00 Lftijd: Dlnmrs: 24 Mbrngn: lunchpakkt, voldond drinkn, nkl drog kokn, god uitgrust fits/ MTB, god hlm aangpast aan ht hoofd, fluohsj n 2,5 om sop t kopn tijdns d middagpauz. Mountainbik is d rod draad gdurnd dz dag. Als plog din j volgnd opdrachtn tot n god ind t brngn: boogschitn, dol schitn, krulbolln, sprwrpn, oriëntatiloop, tijdrit in ht Drongngod, touwtrkkn, borngolf n BIJ GOED WEER kajakkn, BIJ SLECHT WEER survival! Er kan n MTB ghuurd wordn aan 5 pr fits. vr 31/10/14 Plopsaland Caftaria sporthal Van Cautrn uur 14,00 Lftijd: Dlnmrs: 45 Mbrngn: Lunchpakkt, voldond drankjs, kokj, aangpast kldij Daguitstap KERSTvakanti ma & di 22 & 23/12/14 Minivotbalinstuif Sporthal Mos 9u-17u 30,00 Lftijd: Dlnmrs: 130 Mbrngn: Lunchpakkt, voldond drinkn, nkl kokn, zakgld 13d diti! D nadruk ligt voornamlijk op ht tchnisch apsct van ht votbal: schijnbwgingn, jonglrn, votig mt d bal, wdstrijdvormn Ook dit jaar is r n aflsuitr voorzin, mr info volgt op sport/sportactivititn.htm ma & di 29 & 30/12/14 Zwm- n omnisportkamp Sint-Annazwmbad & sporthal Mos 9u-16u 30,00 Lftijd: Dlnmrs: 20 Mbrngn: Lunchpakkt, voldond drinkn, nkl kokn In d voormiddag staan vrschillnd luk zwmactivititn op ht programma, in d namiddag gaan w richting sporthal Mos waar w vl toff omnisportn aanlrn. ma & di 29 & 30/12/14 Omnisportkamp sporthal Mos 13u-16u 15,00 Lftijd: Dlnmrs: 20 Mbrngn: Drankj n drog kok Tal van luk omnisportn komn aan bod. ma & di 29 &30/12/14 Klutrsportkamp sporthal Mos 9u-12u 15,00 Lftijd: Dlnmrs: 60 Mbrngn: Drankj n drog kok D Krstman is misschin wl oud, maar hij is nog hl sportif. Hij lrt ons klimmn, klautrn, slingrn, zwaain, zwirn, rolln n ook dansn! OVERZICHT JEUGDFILMS NAJAAR Wonsdag 8/10/2014 van 14:00 tot 16:00 Flits n ht magisch huis mr info pagina 9 Wonsdag 10/12/2014 van 14:00 tot 16:15 Frozn D dappr Anna ondrnmt samn mt d ruig brgbwonr Kristoff n zijn trouw rndir Sam n lgndarisch avontuur om Anna s zus Ella t vindn n ht koninkrijk Arndll t rddn. duur: 102 min. Tickts voor d film zijn nkl d dag zlf vrkrijgbaar aan d kassa vanaf 13:30. Tickt: 2. van knotsgkk momntn tijdns d msplshow, zingn w uit voll borst n tlln w af totdat d Sint r is. lokt CC Dn Hoogn Pad O ja, zorg dat j rbij bnt want d Sint brngt Adgm-Dorp 16B / 9991 Adgm voor idrn n / cadautj m. opningsurn: ma vr: uur / wo: uur Rsrvrn is noodzaklijk n kan tot n mt dinsdag 2 dcmbr. Tickts: 6 lokt CC Dn Hoogn Pad Adgm-Dorp 16B / 9991 Adgm / opningsurn: ma vr: uur / wo: uur lokt CC Dn Hoogn P Adgm-Dorp 16B / 9991 Adgm / opningsurn: ma vr: wo: uur Wonsdag 12/11/2014 van 14:00 tot 16:00 Fr Birds Rggi is n sympathik maar naïv kalkon. Hij wil nit opggtn wordn tijdns d fstdagn n brodt op n waanzinnig plan om zijn gvdrd vrindn t hlpn ontsnappn. duur: 91 min. FAMILIEVOORSTELLINGEN NAJAAR Vrijdag 10/10/2014 van 19:30 tot 21:15 Tataké! Taiko mr info pagina 9 Zondag 7/12/2014 van 15:00 tot 16:30 Klutsk - Sintrklaasvoorstlling Di god Sint komt mt z n Zwart Pitn naar Dn Hoogn Pad! Waarom? Omdat d kindrn hn altijd zo nthousiast vrwlkomn natuurlijk. Samn mt Klutsk blvn w rst tal Jugddinst Gmnthuis Marktstraat 7, 9990 T Sportdinst Sporthal MEOS Blomstraat 36D 9990 T Sint-Annazwmbad Gidsnlaan 9990 T Bkijk dz brochur onlin op All info ovr ht vrijtijdsaanbod in vind j op onz Facbookpagina UiT in : Infokrant oktobr

8 cultuur lokt CC Dn Hoogn Pad Adgm-Dorp 16B / 9991 Adgm / opningsurn: ma vr: uur / wo: uur Wonsdag 8 oktobr 2014, uur jugdfilm Flits n ht magisch huis D jong katr Flits blandt tijdns n hvig storm in n mystrius huis van n oud tovnaar. Maar dan komt d oud tovnaar in ht ziknhuis trcht n bgint ht avontuur. Bn Stassn n Jrmy Dgruson 95 minutn Animatifilm Blgië 2013 All lftijdn, kindrn ondr d 8 jaar mogn nit zondr bgliding in d zaal Inkom: 2 uro Vrijdag 10 oktobr 2014, uur Tátak! Taiko Tátak! Taiko is n grop Vlaams n intrnational prcussionistn n artistn di d kunst van traditionl Japans slagwrk bofnn. Z gaan aan d slag mt d mst indrukwkknd trommls n doorlopn all moglijk splstijln. En bijzondr intnsif, indrukwkknd n intractif concrt. Japans vrtaling: Tátak: gf r n lap op Taiko: grot trom En producti van Tátak Taiko n Jugd & Muzik Vlaandrn. In samnwrking mt Jugd & Muzik Eklo n Gzinsbond Adgm. Zatrdag 25 oktobr 2014, uur Gili CTRL Comdian-mntalist Gili hoft ondrtussn gn inliding mr. In zijn rdr thatrshow Idrn Paranormaal vrbluft hij zlfs d mst kritisch scptici mt zijn mntal n manipulativ talntn. In zijn niuw show CTRL laat hij d control ovr aan d toschouwrs. Zij bpaln n bslissn alls. Enfin, dat dnkn z toch. Gili xprimntrt mt manipulati, suggsti n hypnos. Hij is n vakman di idrn mt vrstomming slaat. 14 (VVK) 17 (ADK) 13 (KABO) 11 (-26 & GABO) Korting voor s rchthbbndn op vrhoogd vrzkringstgmotkoming (RVV) of prsonn mt OMNIO-statuut Vanuit ht gmntbstuur wordt r n korting togknd aan inwonrs van d gmnt di ht financil its moilijkr hbbn. Ho kan u controlrn of u rcht hft op dz korting van 20% op d ticktprijs? Dit zit u op uw gl klvrtj van d mutualitit: u komt in aanmrking voor dz korting wannr d cod ondraan twmaal indigt op n 1. Kaartn mt drglijk korting kunnn in Dn Hoogn Pad op vrtoon van ht gl klvrtj van d mutualitit aangkocht wordn. 12 (VVK) 15 (ADK) 11 (KABO) 9 (-26 & GABO) Vrijdag 17 oktobr 2014, uur (durn) / uur (concrt) Th Sloofs & Knji Minogu Jong Snakn Mt Jong Snakn wil CC Dn Hoogn Pad jongrn btrkkn in n bij haar programmati. W gvn d aftrap mt d hiphopcrw Th Sloofs n d hitsnsati Knji Minogu. Th Sloofs scoordn in 2011 n hit mt hun singl Od aan ht Mtjsland. Z wrdn zlfs vrkozn tot Mtjslandr van ht Jaar. Th Sloofs gingn vrdr n krgn vrstrking van naar dj Naldstkkr. Hun concrt is mtn ook d s start van ht dialctprojct Stroatluuëbrs W vrstoan mkoar in t Mtjsland. Knji Minogu is d cult- n kitschformati van Fanny Willn n Conny Komn mt nu rds lgndarisch klassikrs als Naam Familinaam, Danny of Alwadamhttn. Hou j vast voor n gflipt n klurrijk concrt! Latr dit sizon in CC Dn Hoogn Pad n op locati (*) Vr 14 novmbr 2014 Ed Kooijman & Stampn n Dagn Yihaaa! * Vr 5 dcmbr 2014 Hans Van Cauwnbrgh Brodck * Zo 7 dcmbr 2014 Sintrklaasvoorstlling mt Klutsk Vr 12 dcmbr 2014 Vitalski Daar sta imand Za 27 dcmbr 2014 Isold t ls Bns Soiré Surpris UITVERKOCHT! Zo 11 januari 2015 Lnny Kuhr Wi bn j? * Za 24 januari 2015 Frd Dlfgauw Mindr is mr Do 29 januari 2015 Gdichtndag Vr 13 fbruari 2015 VRT Bigband & Marijn D Valck Valntijnsvoorstlling Vr 6 maart 2015 Stvn Gogbur Man van d wrld Vr 13 maart 2015 Kris D Bruyn, Woutr Brlan, Evi Hanssn & Lki Prachtig niuw lif Zo 22 maart 2015 Piv Huvluv Stand-up 4 kids * Zo 12 april 2015 Klassik fstival Art Amanti * 12 (VVK) 15 (ADK) 11 (KABO) 9 (-26 & GABO) Vr 17 april 2015 David Gall Ovrlvn in d chaos Vr 1 mi 2015 Th Lunatics D grot lntshow * Wo 13 mi 2015 Bgijn L Blu Ontploft! 8 Infokrant oktobr 2014

9 Adgm ADEGEM WINTERKERMIS 2014 Dondrdag 9 oktobr 19u: TAPBILJART TORNOOI Café Dn Osschart Vrijdag 10 oktobr 13u30: KERMIS KRULBOLLING : 250 EURO PRIJZEN gratis aangbodn door t Schrijvrkn n t Kruiskn. Café t Kruiskn 19u30: OPTREDEN VAN TATAKE TAIKO : kunst Japans drummn En organisati van Gzinsbond Adgm, Jugd n Muzik n ht CC Dn Hoogn Pad. 20u: PARTYTIME : Back to th tis Café t Kruiskn 20u30: Fêt d Hivr mt DJ Mik Café Dn Osschart 20u : BINGO AVOND & LAS VEGAS NIGHT! Startnd om 20u stipt mt aannsluitnd Dj! Café Dambrd Zatrdag 11 oktobr 09u: TWEEDEHANDSBEURS SPEELGOED EN KINDERKLEDIJ 10 uro pr tafl, stortn op BE = ingschrvn - Voor inschrijvingn n inlichtingn : Stijn Van D Wall Tl : 0485/ of C.C. Dn Hoogn pad 20u 2 MUZIEKKWIS: start om 20u stipt, plogn van 3prsonn, aantal plogn bprkt! ws r snl bij! op voorhand inschrijvn bij Lindy, tot 08/10/2014 mt aansluitnd Party mt DJ! Café Dambrd 20u: BARISTA NIGHT: 7 soortn coff n jnvr in d wintrbar vooraan Dn Oss. Café Dn Osschart 20u: QUIZ DE SLIMSTE STROATE VAN MALDEGEM Inschrijvn tot 1 oktobr bij of Ingricht door ht fstcomité Adgm n Erik Hbbrcht. C.C. Dn Hoogn pad Zondag 12 oktobr 11u: KERMISAPERITIEF mt hapjs. Café t Kruiskn 11u30 : KERMIS APERITIEFCONCERT: GRATIS INKOM durn opn vanaf 11u Aansluitnd KERMIS EETFESTIJN: glaasj Cava, ribbtjs van d bst kwalitit mt daarna n hrlijk kopj koffi voor d prijs van 18, kindrn tot 12j 10 Kaartn voor d maaltijd op voorhand t bstlln bij ldn van d fanfar of bij Ptr Bonami 0476/ Ingricht door d K.F. Vrnigd Vrindn Adgm i.s.m. fstcomité C.C. Dn Hoogn pad 14u -17u: SMURFENKERMIS: Workshops n randanimati Basisschool D Papavr : ingang naast d krk 15u : BILJARTTORNOOI DAMBERD, start om 15u00, inschrijvn tot 14u30. MOOIE PRIJS! Café Dambrd 18u: VLEESKAARTING Café Buitn d Wrld 19u : SPELAVOND: Plogn van 4 prsonn, 3 konijnn t winnn (1st, 2d n 3d plaats) Café Dn Osschart 20u: KARAOKE Café t Kruiskn Maandag 13 oktobr 10u30 : DIENST voor d ovrldn parochiann (mt offrgang ) 10u: KAARTING voor DROGE WORST, inlg 2.5 n dit d hl middag n avond! Café Dambrd 15u45 tot 17u30: GRATIS KINDERFOOR : kaartn wordn vrdld op d scholn 14u: VLAAMSE AMBIANCE mt partysnacks n vrjaardagsfuif Christian. Café t Kruiskn 18u: VLEESKAARTING Café Buitn d Wrld Projctsubsidis voor culturl, gmnschapsvormnd n buurtvrstrknd initiativn Ht gmntbstuur wil gmnschapsvorming, samnwrking n cultuurparticipati zovl moglijk aanmodign. Bn j dan ook van plan om mt j vrniging tussn 1 januari n 30 juni 2015 n culturl initiatif t organisrn dat d normal wrking van j vrniging ovrstijgt, dat vrniuwnd is of schaalvrgrotnd (d.i. mt uitstraling buitn d grnzn van d gmnt)? Maar hb j schrik voor n financiël katr achtraf? Dan bidt ht rglmnt projctsubsidis voor culturl, gmnschapsvormnd n buurtvrstrknd initiativn misschin wl moglijkhdn. Via dit rglmnt kan j immrs n subsidi bkomn voor ht organisrn van drglijk initiativn. D omvang van dz subsidi wordt bpaald op basis van d ntto-kostn in ht aanvraagdossir. D uitbtaling rvan of ht nog opnstaand saldo na uitbtaling van ht togstan voorschot, gburt pas na boordling van ht afrkningdossir. Indin na afloop van ht projct chtr blijkt dat onjuist ggvns wrdn vrstrkt of indin d voorwaardn van ht rglmnt nit wrdn naglfd, kan ht collg van burgmstr n schpnn d subsidi schorsn of intrkkn. Tn onrcht togknd subsidis kunnn door ht collg van burgmstr n schpnn stds wordn truggvordrd. J hbt alvast tot n mt 30 novmbr 2014 d tijd om n aanvraagdossir in t dinn voor initiativn tussn 1 januari n 30 juni Dz aanvraag dint t gburn aan d hand van ht standaard aanvraagformulir. J kan dit formulir bkomn via d cultuurdinst n d gmntlijk wbsit. Ook voor ht rglmnt kan j r trcht. Naast rknd vrnigingn of n samnwrkingsvrband van vrnigingn, kan j ook als startnd vrniging, tijdlijk vrniging of nit rknd vrniging n aanvraag indinn. Als laatst din j dan wl n wrking t ontplooin of ztl, scrtariaat of domicili t hbbn in d gmnt. Alln dinn t bantwoordn aan d projctdfiniti n d projctvoorwaardn in ht rglmnt. Mr info: Cultuurdinst - Marktstraat Infokrant oktobr

10 Stroatluuëbrs, w vrstoan mkoar in t Mtjsland - Van tag tot mastrpic: ontdk alls ovr styls, caps, crws, tags, mastrpics n xprimntr zlf mt di graffiti spuitbus. Spray your word! - Striptknn: ho maak j tkstballonntjs n wlk gluidsffct hft n dondrwolk? En w gaan natuurlijk zlf aan d slag om n ign stripvrhaal t makn. Zowl d jugdvrnigingn als individuln zijn wlkom! Dlnam is gratis, inschrijvn is vnwl vrplicht n kan via Organisator: Gmntbstuur, jugddinst Waar: Jugdhuis D Rdkil, Blomstraat 13, 9990 Mr info n inschrijvn: wonsdag 29 oktobr u30-12u jaar GRABBELPAS Mnr Mgafrm Workshop zi pagina 7 wonsdag 29 oktobr u00-16u jaar GRABBELPAS Mik C rapworkshop Workshop zi pagina7 Aaktpui, blagoaimakr, rlwaoss, karnasjir, koantjssss, sli, Ekloos sp, wibdi, rdkil, krabbkuninck, naldstkkr, rèjz rèjz, Slchts n klin grp van woordn uit ht sappig s dialct, maar wt jij nog wat z btknn? Er wordt bijna gn dialct mr gsprokn, n dat is nit alln in zo. Ht is n vrschijnsl in hl ht Mtjsland n bij uitbriding Vlaandrn. Er is blijkbaar n soort schaamt ontstaan ovr dialctsprkn, n dus gaan mnsn maar n soort tussntaaltj sprkn. Oudrs gvn ht dialct nit mr door aan hun kindrn. Ht dialct is n slaapkamrtaal gwordn voor d oudrs, voor s avonds als d kindrn ht nit horn. Idr (oudr) Mtjslandr di strft, nmt n stukj taalkundig rfgod mt zich m. Mt ht projct Stroatluuëbrs, w vrstoan mkoar in t Mtjsland willn w d strkdialctn dan ook trug in d kijkr zttn n willn w artistik moglijkhdn bidn aan kindrn n jongrn om mt dit dialct cratif aan d slag t gaan. Elk gmnt van ht Mtjsland organisrt activititn in ht kadr van ht projct. Daarnaast zijn r ook ovrkoplnd initiativn. Ovr t lokaol gburn in Maoldgm: n programma m alls drop n droan! Ook zt in op dit Stroatluuëbrs-projct. mag dan al zr rijk zijn aan dialctn, w mrkn toch dat d jongr gnratis r stds mindr vrtrouwd m zijn, laat staan dat z nog dialct (kunnn) sprkn. Van 17 oktobr tot n mt 10 novmbr valt r in dan ook vanalls t blvn n t don rond dialctn. W dompln j ondr in n hus dialctnbad! In ondrstaand almanak ofwl kalndr vind j all activititn in chronologisch volgord, alsook voor wlk dolgrop/ lftijdscatgori z zijn bstmd: vrijdag 17 oktobr u Th Sloofs n Knji Minogu Concrt W gvn d aftrap mt d hiphopcrw Th Sloofs (Mtjslands rap) n d hitsnsati Knji Minogu. Knji Minogu is d cult- n kitschformati van Fanny Willn n Conny Komn mt rds lgndarisch klassikrs als Naam Familinaam, Danny of Alwadamhttn. Hou j vast voor n gflipt n klurrijk concrt! Organisator: Gmntbstuur, cultuurdinst Waar: CC Dn Hoogn Pad, Adgm-Dorp 16 B, 9991 Adgm Tickts: 12 (VVK), 11 (ABO klin), 9 (ABO groot n -26), 15 (ADK) Mr info n rsrvati: , vanaf zatrdag 18 oktobr u00 Idrn Dialctzuiln n rst rsultatn d bib In d aanloop naar dz klantndag op 18 oktobr wordt d zuilngalrij voor ht bibliothkgbouw ingpakt mt papir uit oud ncyclopdiën, mt daarop d schuunst woordn van Maoldgm. In d bib kan j stmmn op j favorit (s) dialctwoord n misschin wordt dit dan wl t schuunst woord van t Mtjsland. Sinds d start van ht niuw schooljaar loopt r ook n invntarisatitrajct in ht kadr van Stroatluuëbrs. Samn mt Erfgodcomité staat n grop lrlingn van ht Instituut Zustrs Maricoln in voor ht vrzamln van ht s dialctrfgod. Vanaf 18 oktobr tot n mt 10 novmbr prsntrn zij d rst rsultatn van dit trajct in d s bib. Organisator: Gmntbstuur, bibliothk Waar: Hoofdbibliothk, Schouwburgplaats 3-5, 9990 Mr info: , vrijdag 24 oktobr u Dialctwrkplk/ d Rdkil Workshop En aanbod van 4 crativ workshops in jugdhuis d Rdkil, alln in n dialctisch kldj: - Rhyms & Bats: maak j ign rapsong op muzik. Ervaring is nit nodig! - Print to xprss: ontwrp j ign handlsmrk, maak r n sjabloon van n zfdrukkn di handl! vrijdag 31 oktobr, zatrdag 1 novmbr, vrijdag 7 novmbr, zatrdag 8 novmbr, maandag 10 novmbr 20u00 zondag 2 novmbr n zondag 9 novmbr 15u00 Idrn Ht Adgms volksthatr splt: d famili van mijn vrouw, ofwl d famiwd van mijn vramns Thatr Alls is pis n vr in ht huis van Jacki Blyart. Tot schoonmama bslist op bzok t komn mt in haar kilzog n hl rist famili. Sommign willn voor n vrrassing zorgn, andrn hbbn n ghim t bwarn. Maar schoonmama houdt nit van vrrassingn n ook nit van ghimn. En doll klucht vol misvrstandn, achtrvolgingn, xplosis, n vlugj romantik n n vrrassnd ontknoping. Maar god gk is z wl, di famili van mijn vrouw. Autur Hal Stphns n Harry B. Linton Rgissur Etinn Nottboom Organisator: Ht Adgms Volksthatr Waar: CC Dn Hoogn Pad, Adgm-Dorp 16 B, 9991 Adgm Tickts: 10 Mr info n rsrvati: of (lk wrkdag van 14u n 20u) dinsdag 4 novmbr u00 onthaal vanaf 19u30 Idrn t Aoigms, op t randk. Dialctlzing mt quiz Cursus / lzing Is ht Adgms, n ovrgangsdialct (Oost-Vlaandrn) vrwant mt t Anzgms (Wst-Vlaandrn)? Paul Vrlyn*, md-autur van n 700 pagina s tllnd bok ovr ht dialct van zijn gmnt, probrt d link t lggn n dit vanuit n brd kadr. Ondrdl van d dialctlzing is ook n dialctquiz (mt prijzn), waardoor ht informativ mt ht aangnam vrbondn wordt. *Paul Vrlyn ( 1954) hft gn nkl taaldiploma, toch dicht hij zichzlf nig bvogdhid to op taalvlak. Dz knnis putt hij uit d studi van ht Anzgms, grosso modo d taal di gsprokn wrd/wordt in ht vrogr Casslry Oudnard, n ovrgangsdialct tussn Oost- n Wst-Vlaandrn. Ht vrhaal bgon 8 jaar gldn n rsultrd in n dialctbok dat uitindlijk ruim 700 pagina s tlt. Ht bok is nit alln n idioticum maar ook n lsbok (ovr vrijn, trouwn, kindjs kopn, zik zijn, dood gaan, nz.). Organisator: Davidsfonds Adgm i.s.m. Davidsfonds Waar: CC Dn Hoogn Pad (caftaria), Adgm-Dorp 16 B, 9991 Adgm Dlnamprijs: 5 ( 3 voor houdrs Davidsfonds Cultuurkaart), birtj inbgrpn. Mr info n inschrijvn: scrtariaat Davidsfonds Adgm, , Do KUS! KUS = n wdstrijd mt KUnst van n voor in t Stroat, voor kids n jongrn vanaf 12 jaar. Dlnmn kan hlmaal gratis n voor nix! Thma van j kunstwrk/ inznding: ht s dialct (of Adgms, Klits, Donks of Middlburgs dialct) J kan alln of in grop dlnmn. bv. muzikgrop, dansgrop, kunstnaarscollctif, jugdbwging of andr vrniging, in klasvrband, Dlnmrs motn n duidlijk band hbbn mt. J hoft dus nit prs in t wonn. Van gropn wordt vrwacht dat d thuisbasis is. J kan dlnmn in volgnd catgoriën: mod, DJ, TXT, film, foto, bldnd, muzik, dans, n prformanc. Voor mr info ovr dz catgoriën, ht ho n wat van d wdstrijd, d vrdr uitwrking van j id, kan j stds trcht bij d jugddinst. Ook voor ht wdstrijdrglmnt n ht inschrijvingsformulir kan j daar trcht. Inschrijvn kan t/m 10 novmbr Mr info: Jugddinst, Marktstraat 7, 9990, Ovr t intrgmintlijk gburn in t Mtjsland Op vrnm j alls ovr d ovrkoplnd initiativn, zoals d Vrkizing van t Schuunst Woord van t Mtjsland, d rgional dialctwdstrijd, n Lawitmoakrs! Gnot gblit, mr lawit!, n muziktrajct voor Mtjslands bands. Ook Stroatluuëbrs-activititn in d andr Mtjslands gmntn vind j r trug. 10 Infokrant oktobr 2014

11 Wil j jouw activitit in d infokrant zin vrschijnn? Dat kan! Surf naar n vraag j invoraccount aan. J activitit vrschijnt dan nit alln hir, maar ook op n Gf j info wl door vóór d 5d van d maand voorafgaand aan d volgnd diti. Mr info: Gf zlf j activitit in! UiTdatabank.b Maandag JUNIOR JOURNALIST-WEDSTRIJD: SPORT Waar : Oud Sint-Jozf, Mvr. Courtmanslaan 91 Mr info : Davidsfonds [Mtjsland], Ptanqu van 14:00 tot 16:30 Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 tot 01/10/14 Jugdturnn op maandag van 16:30 tot 18:30 Waar : Sporthal MEOS, Blomstraat 36 D Arobics BBB van 20:30 tot 21:30 Waar : Sporthal MEOS, Spiglzaal, Blomstraat 36 D Hydrobic van 19:15 tot 20:00 Waar : St-Anna Zwmbad, Gidsnlaan z/nr Capoira van 19:00 tot 20:30 Waar : Sporthal MEOS, Spiglzaal, Blomstraat 36 D Dinsdag Fitgym Ball van 09:00 tot 10:00 Waar : Sporthal MEOS, Spiglzaal, Blomstraat 36 D Trainingscircuit voor volwassnn van 10:00 tot 11:00 Waar : Sporthal MEOS, Blomstraat 36 D Mr info : Sabin, 0474/ , tot 30/06/ Fitsnamiddag om 13:30 Oud Sint-Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Mr info :, , Yoga van 20:00 tot 21:00 Waar : Sporthal MEOS, Spiglzaal, Blomstraat 36 D Pilats van 19:00 tot 20:00 Waar : Sporthal MEOS, Spiglzaal, Blomstraat 36 D wonsdag Outdoor fitnsspark - sniorngym Waar : lokaal dinstncntrum Oud Sint-Jozf, Mvrouw Courtmanslaan 92 Mr info : , Kaartnamiddag Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 ocmwmaldgm.b, Watrspltuin schooljaar : van 13:00 tot 14:00 Waar : Sint-Annazwmbad, Gidsnlaan z/n , Kaartnamiddag van 14:00 tot 16:30 Oud Sint-Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Stp Arobic van 19:00 tot 20:00 Waar : Sporthal MEOS, Spiglzaal, Blomstraat 36 D Hydrobic van 20:45 tot 21:30 Waar : St-Anna Zwmbad, Gidsnlaan z/nr Zumba van 20:00 tot 21:00 Waar : Sporthal MEOS, Spiglzaal, Blomstraat 36 D Mr info : Filip, sportactivititn.htm Start to crawl van 20:45 tot 21:45 Waar : Sint-Annazwmbad, Gidsnlaan z/n 050/ , Dondrdag Sportlcircuit van 09:00 tot 10:00 Waar : Sporthal MEOS, Spiglzaal, Blomstraat 36 D BriKaff Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Mr info :, , Ptanqu van 14:00 tot 16:30 Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Pilats + van 19:30 tot 20:30 Waar : Sporthal MEOS, Spiglzaal, Blomstraat 36 D Bounc Arobic van 20:30 tot 21:30 Waar : Sporthal MEOS, Spiglzaal, Blomstraat 36 D Vrijdag TAI CHI van 09:30 tot 11:00 Waar : Sporthal MEOS, Blomstraat 36 D Mr info : Sportdinst, 050/ , maldgm.b/sport tot 29/11/14 Splnamiddag van 14:00 tot 17:00 Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Yoga van 14:00 tot 15:00 Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Dansacadmi Aaltr van 16:30 tot 19:30 Waar : Sporthal MEOS, Spiglzaal, Blomstraat 36 D Mr info : Dansacadmi Aaltr, Fatburnr van 19:30 tot 20:30 Waar : Sporthal MEOS, Spiglzaal, Blomstraat 36 D Zatrdag Klutrturnn Waar : Sporthal MEOS, Blomstraat 36 D Jugdturnn van 09:30 tot 11:30 Waar : Sporthal MEOS, Blomstraat 36 D Watrsport karl d roo van 10:00 tot 11:00 Waar : Zwmbad, Gidsnlaan zn. Mr info : GSF-Adgm, , klutrzwmmn /zwmmn/ G-wrking van 10:00 tot 11:00 Waar : Zwmbad, Gidsnlaan zn. Mr info : , Circuittrainingn voor volwassnn van 09:30 tot 10:30 Waar : Sporthal MEOS, Blomstraat 36 D Mr info : Ptmaldgm, Watrspltuin schooljaar : van 13:00 tot 14:00 Waar : Sint-Annazwmbad, Gidsnlaan z/n , Putrzwmmn schooljaar : sptmbr-novmbr van 17:00 tot 17:30 Waar : Sint-Annazwmbad, Gidsnlaan z/n , Babyzwmmn schooljaar : sptmbr-novmbr van 16:30 tot 17:00 Waar : Sint-Annazwmbad, Gidsnlaan z/n , vrij 31/10/14 van 20:00 tot 22:30 za 01/11/14 van 20:00 tot 22:30 zo 02/11/14 van 15:00 tot 17:30 vrij 07/11/14 van 20:00 tot 22:30 za 08/11/14 van 20:00 tot 22:30 zo 09/11/14 van 15:00 tot 17:30 ma 10/11/14 van 20:00 tot 22:30 D famili van mijn vrouw Mr info : adgms volksthatr, wonsdag 1 oktobr Sniorngym van 14:00 tot 15:00 Oud Sint-Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 wonsdag 1 n 8 oktobr En ign fotovrhaal makn Jan D Bruyckr van 19:30 tot 22:00 Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Mr info : Vormingplus Gnt-Eklo, , b, vrijdag 3 oktobr ruilburs van champagncapsuls van 13:00 tot 18:00 Waar : Caftaria D Brkn, Klitkalsid 109a Mr info : Maldocaps, zatrdag 4 oktobr VERS GEPERST: knnismaking mt ht grot Davidsfonds boknpakkt om 14:30 Waar : Oud Sint-Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Mr info : Davidsfonds [Mtjsland], wonsdag 8 oktobr Workshop Wrkn mt gmngd tchnikn van 09:00 tot 12:00 Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Jugdfilm Flits n ht magisch huis van 14:00 tot 16:00 Mr info : CC Dn Hoogn Pad, dondrdag 9 oktobr Daguitstap Dammn n dlta s Zland van 08:00 tot 20:00 Waar : Parking zwmbad, Gidsnlaan z/n Mr info : Nos, 050/ , Spatadrs : wat mot ik rm? om 20:00 Waar : dinstncntrum Oud Sint-Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Mr info : Markant, vrijdag 10 oktobr Aftr Work Party om 16:00 Infokrant sptmbr

12 Waar : fstwid WB, Bogaardstraat 115 Mr info : WB krmis, Tataké! Taiko van 19:30 tot 21:15 Mr info : CC Dn Hoogn Pad, 050/ , zatrdag 11 oktobr krmissoupr Waar : fstwid WB, Bogaardstraat 115 Mr info : WB krmis, QUIZ D slimst stroat van van 20:00 tot 23:00 Waar : c.c Dn Hoogn Pad, Dorp 16b Mr info : fstcomité Adgm, zondag 12 oktobr Drongngod in bwging : wk van ht Bos om 13:00 tot 16:00 Mr info : rommlmarkt van 06:00 tot 18:00 Waar : rommlmarkt, Bogaardstraat 115 Mr info : WB krmis, 050/ Apritifconcrt K.F. Vrnigd Vrindn Adgm van 11:00 tot 14:00 Mr info : K.F. Vrnigd Vrindn Adgm, 0476/ , vrnigdvrindn.wordprss.com optrdns om 11:00 Waar : fstwid WB, Bogaardstraat 115 Mr info : WB krmis, maandag 13 oktobr Bowlingnamiddag van 14:00 tot 17:00 Waar : Parking zwmbad, Gidsnlaan z/n Mr info : Nos, PC-doktrs van 14:30 tot 17:00 Oud Sint-Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 dinsdag 14 oktobr Infosssi Gbruik opnbaar vrvor door sniorn om 14:00 Oud Sint-Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 wonsdag 15 oktobr Crativ xprssi bij kindrn stimulrn n bglidn Sin Vrscharn, Lokaal Dinstncntrum Oud Sint-Jozf van 09:30 tot 12:00 Oud Sint-Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Mr info : Vormingplus Gnt-Eklo, , Blomschikkn om 19:00 Oud Sint-Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Mr info : Fmma n lokaal dinstncntrum Oud Sint-Jozf, , dondrdag 16 oktobr Wandln Knokk Oosthok van 13:30 tot 17:00 Waar : Parking zwmbad, Gidsnlaan z/n Mr info : Nos, 050/713520, vrijdag 17 oktobr D Slag om Burkl - WO I Vanaf 10:00 Waar : monumnt Gidsnlaan n monumnt Burkl Mr info : scrtariaat burgmstr, Th Sloofs n Knji Minogu, van 21:00 tot 23:00 Mr info : CC Dn Hoogn Pad, Gzondhidsconsultati van 13:00 tot 16:00 Jozf, Sint-Jozf, , zat. 18 & zondag 19 oktobr Twdaags kanotrkking op d Smois/ Ourth Canad.b van 09:00 tot 17:00 Waar : Canad.b, Spanjaardshok 14 Mr info : zatrdag 18 oktbor Vrwndag in d bibliothk van! van 10:00 tot 12:00 Waar : Bibliothk, Schouwburgplaats 3-5 Mr info : Bibliothk, , zondag 19 oktobr Gnalogisch ontmotingsdag Oost-Vlaandrn van 10:00 tot 17:00 Mr info : Familikund Vlaandrn vzw, b/wb/ Orglrcital Ptr Thomas om 15:30 Waar : sint-adrianuskrk Adgm, adgm-dorp 16 Mr info : orglpunt Adgm, maandag 20 oktobr Muzikal bingo om 14:00 Oud Sint-Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Mr info : Lokaal Dinstncntrum Oud Pasta-avond om 19:00 Oud Sint-Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Mr info : Markant, dinsdag 21 oktobr Cursus aquarltchnikn van 13:30 tot 16:30 Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 wonsdag 22 oktobr Workshop Wrkn mt gmngd tchnikn van 09:00 tot 12:00 Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Crativ xprssi bij kindrn stimulrn n bglidn Sin Vrscharn, van 09:30 tot 12:00 Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Mr info : Vormingplus Gnt-Eklo, , tot 30/06/15 zatrdag 25 oktobr Cursus trkkingkokn Canad.b van 09:00 tot 17:00 Waar : Canad.b, Spanjaardshok 14 Mr info : b, Kom j m hlpn in ht vld? van 09:00 tot 13:00 Waar : Loods Natuurpunt, Urslwg 81B Mr info : Natuurpunt -Knsslar, , , , Gili - CTRL van 20:30 tot 22:00 Mr info : CC Dn Hoogn Pad, zondag 26 oktobr Paddnstolnwandling in ht Drongngod om 14:00 Waar : Parking ANB Mr info : Etinn Vanalst, voglburs van 08:00 tot 12:00 Waar : d pormoln, Paardkrkhoflaan 1 Mr info : D Donks Roodborst, maandag 27 oktobr D stad dr blindn. Waar : t Kastltj, Noordstraat 15 Mr info : Davidsfonds, Filmnamiddag Vrlngd wknd om 14:00 Oud Sint-Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Mr info : Lokaal Dinstncntrum Oud dinsdag 28 oktobr Voordracht Vrijzinnig humanism om 14:00 Oud Sint-Jozf, Mvr. Courtmanslaan 92 Mr info : 50 Actif n lokaal dinstncntrum, , Kookls Cratif kokn lk dag om 19:00 Waar : lokaal dinstncntrum Oud Sint-Jozf, Mvrouw Courtmanslaan 92 Mr info : Fmma n lokaal dinstncntrum Oud Sint-Jozf, , D tip! van kiddo s ELLA & MARTHE! naam: Ella n Marth familinaam: Cromhck gboortjaar: 2006 n 2004 woonplaats: Brilwgl, burgrlijk stand: dochtrs van Jron n Vicky brop: 3 n 5 lrjaar op stltn zttn Ella Houdt van: schooltj spln (wil latr graag juf wordn) gidsn op zatrdag Vrzamlt: Panini-stickrs Vrijtijds-DNA: tnnis atltik paardrijdn gidsn muzikschool Marth Houdt van: dirn vrindn gidsn sklrn trampolin springn mstr Luc Vrzamlt: uitgvalln mlktandn gld stickrs klftattoos vrindn Vrijtijds-DNA: tnnis vollybal gidsn turnn Tntoonstlling D Albrt I bus D Albrt I bus wil d hrinnring aan Wrldoorlog I lvndig houdn. D buitnzijd van d bus vrtlt aan d n kant ht vrloop van d vldtocht van D andr kant hrinnrt aan koning Albrt I. Binnnin wordn dz fitn xtra gduid. Gdurnd 5 maandn doorkruist dz bus dan ook ht land n op 14 novmbr is aan d burt. Wannr: op 14 novmbr Waar: markt van Prijs: gratis Organisator: gmnt i.s.m. D Privat Stichting Still Gtuign Contact: , Bn jij nt als Ella & Marth n kiddo? Ontdk hun UiT-tips op 12 Infokrant oktobr 2014

David Maesen (35 jaar)

David Maesen (35 jaar) bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr. 65 4 ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk

Nadere informatie

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam jaarvrslag 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati 8 2.1 Algmn 9 2.2 Organisatistructuur 9 2.3 Krnggvns 11 2.4 Blanghbbndn 11 3 govrnanc 12 3.1 Bstuur n tozicht 13 3.2 Bdrijfsvoring 15 3.3. Cliëntnraad

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten Gitt Livn Bram & Mari n n Livn Ht landbouwblid hft vl gzichtn D famili Ptrs Maak knnis mt www.dfamiliptrs.b 4 Als ik its do, wil ik ht god don. Ik hb n hkl aan half wrk, dat wtn mijn lrlingn maar al

Nadere informatie

De toekomst van de AWBZ

De toekomst van de AWBZ Advis uitgbracht door d Raad voor d Volksgzondhid n Zorg aan d ministr van Volksgzondhid, Wlzijn n Sport Zotrmr, sptmbr 1997 Inhoudsopgav Samnvatting 5 1 Vragn ovr d tokomst van d AWBZ 9 2 Ht profil van

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND jaargang 59 nr. 14 1-21 dcmbr 2007 KERKBESTUREN HAND-IN-HAND Tijdns d zr god bzocht n zr gslaagd vrijwilligrsavond wrdn vrijwilligrs van bid parochis bijgpraat ovr d plannn van d tokomst. En brd vrzamling

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

Anders veranderen volgens Thijs Homan

Anders veranderen volgens Thijs Homan Vrslag vijfd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrandrn 20 fbruari 2014 bij ING t Amstrdam Bijnkomst vijf van ht lrntwrk Andrs Wrkn van Factor Vijf n NSvP vindt

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit Chmisch Fitlijkhdn d i t i 5 3 n r 2 3 6 j u n i 2 0 0 7 D Contxt D watrstofconomi D Basis Enrgi uit chmi D Dipt Prstatis op d prof gstld a u t u r : B a s t i n n W n t z l brandstofcl Brug tussn brandstof

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

Oldenzaalse. 18.00 tot. 10.00 tot. 10.00 tot

Oldenzaalse. 18.00 tot. 10.00 tot. 10.00 tot Oldnzaals Auto Dalr Club H't prsntrt AUTOWEEKEND VOLOP KEUZE EN REUZE VOORDEEL BIJ DRIEDAAGSE AUTOSHOW FRANS OP DEN BULT Vrijdag 1 mi Zatrdag 2 mi Zondag 3 mi 18.00 tot 21.00 uur 10.00 tot 17.00 uur 10.00

Nadere informatie

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal Notuln van d 4 ALV 8 Novmbr 2014 van 14.00-16.45 uur Stadslandgod D Kmphaan, Almr Aanwzign (28) : Hugo Trds, Philip Boontj, Robrt Hmmn, Nik Bink, Witsk Osinga, Bob Burlag, Milou Niëns, Marcl Koldr, Erwin

Nadere informatie

Regionale rekeningen van de landbouw

Regionale rekeningen van de landbouw Rgional rkningn van d landbouw Novmbr 2005 Els Dmuynck n Els Brnarts Ministri van d Vlaams Gmnschap Administrati Land- n Tuinbouw (ALT) Afdling Monitoring n Studi (AMS) Luvnsplin 4 1000 Brussl INLEIDING

Nadere informatie

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum 124 Tl: 0297-341900 www.mrbo.nl Editi: Aalsmr 6 cmbr 2012 1 DEZE WEEK: Niuw initiatif Rotaryclub AMU: Santa Run, ludik loop voor jong oud in Krstmanpak. Chqu 8000 uro Lions clubs voor Guusj Nrhorst Foundation.

Nadere informatie

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D PROFIEL Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit V&D Company Profil - Algmn ONDERNEMING V&D V&D (www.vd.nl) is opgricht in 1887 n is d grootst warnhuisktn in Ndrland mt 62 vstigingn. Ht rst filiaal bvond zich

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

De Eerste Oosterparkstraat

De Eerste Oosterparkstraat Nm m! prof n ondk Amsrdam Oos! D Ers Oosrparksraa Ls, kijk n laa j vrlidn door d vrschillnd gzichn van d Ers Oosrparksraa! Wlkom in d rs Oosrparksraa En sraa waar j misschin wl daglijks doorhn loop, fis

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie