Verpleegkundigen positief over bevorderen van zelfmanagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verpleegkundigen positief over bevorderen van zelfmanagement"

Transcriptie

1 Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2013, nr. 2 Bijbehorende tabellen zijn te vinden in: tabellenboek bij artikel over verpleegkundigen en bevorderen zelfmanagement Panel Panel Verpleging & Verzorging Verpleegkundigen positief over bevorderen van zelfmanagement In de zorg voor mensen met een chronische ziekte of beperking krijgt het bevorderen van zelfmanagement steeds meer nadruk. Verpleegkundigen en verzorgenden staan daarvoor open en vinden het een onderdeel van hun takenpakket. Maar als het gaat om het helpen van cliënten met nieuwe technologieën, het versterken van het netwerk rond cliënten het bevorderen van sociale participatie dan lijken zij minder enthousiast. Anke J.E. de Veer & Anneke L. Francke In de langdurige zorg voor mensen met een chronische ziekte of beperking gaat het steeds meer om het bereiken dan wel vasthouden van een goede kwaliteit van leven en welbevinden. Het Regeerak- koord Bruggen slaan, dat VVD en PvdA in oktober 2012 sloten, refereert daarbij aan het benutten van de kracht van mensen, zorg dicht bij mensen thuis, zoeken naar ondersteuning in eigen kring, participatie in de samenleving, en versterking van het sociaal netwerk. Zelf- management van cliënten is daarbij een relevante vaardigheid en verpleegkundi- gen en verzorgenden zijn bij uitstek zorg- verleners die hen daarbij kunnen helpen. De verpleegkundigen en verzorgenden van het Panel Verpleging & Verzorging die werken met volwassenen met een chronische ziekte of beperking en/of zorgbehoeftige ouderen gaven aan hoe zij hun rol daarbij zagen. In de vragen- lijst werd zelfmanagement beschreven als een vaardigheid waarin de cliënt, in sa- menwerking met zorgverleners, zelf in actie komt, eigen oplossingen zoekt en de regie over zijn leven heeft. 85 procent ziet bevorderen van zelfmanage- ment als taak voor de beroepsgroep Vrijwel iedereen (85%) vindt dat het be- vorderen van zelfmanagement een taak is voor de eigen beroepsgroep. Zorgver- leners in de thuiszorg (93%) geven dit het vaakst aan, terwijl zorgverleners in verpleeghuizen (63%) dit het minst vaak vinden. Hbo-opgeleide verpleegkundigen zijn het vaker eens met de stelling dat het bevorderen van zelfmanagement een taak van de beroepsgroep is (92%) dan verzorgenden (80%) en mbo-opgeleide verpleegkundigen (85%). Beperkte ondersteuning technologiegebruik Het zelfmanagement van cliënten is op allerlei gebieden te bevorderen. In een lijst van 22 mogelijke activiteiten (zie tabel) gaven de verpleegkundigen en ver- zorgenden aan welke activiteiten zij in de praktijk uitvoeren. Veel activiteiten worden al gedaan, zoals cliënten instrueren wanneer zij hulp in moeten roepen, cliënten om leren gaan met emoties en spanningen, leren gebruiken van hulpmiddelen, het zelf in de gaten houden van klachten en symptomen en de cliënt leren zichzelf te verzorgen. Minst gebruikelijk zijn het versterken van het sociale netwerk van de cliënt en de cliënt helpen met nieuwe technologieën (zoals ehealth). Activiteiten waarvan verpleegkundigen en verzorgenden vinden dat die tot hun takenpakket behoren, worden doorgaans in de praktijk ook uitgevoerd, met uitzondering van ondersteuning bij nieuwe technologieën. Dit wordt nog maar door een beperkte groep verpleegkundigen en verzorgenden (31%) gedaan, maar de groep die dit tot hun taak rekent is de helft groter (46%). Het lijkt er op dat verpleegkundigen en verzorgenden nog weinig te maken hebben met nieuwe technologieën die bedoeld zijn om zelfmanagement te bevorderen. Verpleegkundigen doen meer verschillende activiteiten dan verzorgenden Verpleegkundigen gaven aan dat zij gemiddeld ruim 17 activiteiten van de in totaal 22 genoemde activiteiten (zie tabel) wel eens deden. Dat zijn er drie meer dan verzorgenden, die gemiddeld ruim 14 activiteiten aankruisten. Verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg verrichten een breder scala aan zelfmanagement bevorderende activiteiten dan hun collega s in verpleeghuizen, wat te verklaren is uit het verschil in cliëntenpopulatie en woonsituatie van hun cliënten. De helft van de in de tabel genoemde activiteiten wordt in de verpleeghuizen beduidend minder gedaan door de daar werkendezorgverleners. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het tvz Tijdschrift voor Verpleegkundigen nr. 2 35

2 Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2013, nr. 2 Bijbehorende tabellen zijn te vinden in: tabellenboek bij artikel over verpleegkundigen en bevorderen zelfmanagement Panel leren zelfstandig medicijnen innemen, leren de eigen gezondheid in de gaten te houden, betrekken van mantelzorgers bij de zorg, leren omgaan met een onzekere toekomst en helpen bij het maken van keuzes en beslissingen over de behandeling. In de thuiszorg krijgen acht activiteiten meer aandacht dan elders, zoals leren de eigen gezondheid in de gaten te houden, het betrekken van mantelzorgers bij de zorg, het leggen van contacten met buurtvoorzieningen, het versterken van het sociale netwerk en het leren omgaan met een onzekere toekomst. Bevorderen van zelfmanagement in de toekomst Bijna twee derde (64%) van de verpleegkundigen en verzorgenden vindt het leuk om in de toekomst meer aandacht te geven aan zelfmanagement. Hier zijn geen verschillen in opleidingsachtergrond, maar wel tussen sectoren. In de thuiszorg en vindt 73 procent het leuk om meer tijd te besteden aan zelfmanagementbevordering terwijl dit in verpleeghuizen een minderheid (45%) is. Dat is opmerkelijk, omdat ook in de verpleeghuissector momenteel initiatieven lopen om zelfmanagement te bevorderen, bijvoorbeeld door mantelzorgers een duidelijker aandeel in de zorg te geven. Blijkbaar voelt nog niet iedere zorgverlener zich klaar voor de toekomst als het gaat om zelfmanagementbevordering. Twee derde (66%) van de verpleegkundigen en verzorgenden vindt dat hij/ zij voldoende kennis en vaardigheden bezit om het zelfmanagement te bevorderen. De rest (34%) schat de eigen kennis en/of vaardigheden nog in als onvoldoende. Er is geen relatie met de opleidingsachtergrond, noch met de sector waarin men werkt. Tabel. Percentage verpleegkundigen en verzorgenden dat genoemde activiteit doet. Ik bevorder het zelfmanagement van mijn cliënten als het gaat om het Doe ik Inroepen van hulp als dat nodig is 95% Omgaan met emoties en spanningen 92% Gebruiken van hulpmiddelen 91% Zelf in de gaten houden van klachten en symptomen 91% Zelfzorgtaken uitvoeren zoals aankleden, wassen 91% Omgaan met pijn of beperkingen 90% Begrijpen van informatie van artsen en andere zorgverleners 90% Medicijnen innemen volgens voorschrift 89% Omgaan met beperkte energie 88% Aangaan van gesprekken met zorgverleners 84% Hoe de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan leven 83% Voeren van de regie over het eigen leven 81% Zoeken naar mogelijkheden voor ondersteuning door mantelzorg of vrijwilligers 74% Omgaan met onzekere toekomst 74% Op bezoek gaan bij artsen en andere zorgverleners 72% In de gaten houden van de eigen gezondheid (bijv. het meten van suiker of bloeddruk door cliënt zelf) Maken van keuzes en beslissingen over de behandeling Omgaan met (beperktere) mogelijkheden om bijvoorbeeld uit te gaan, op vakantie te gaan Thuis oefeningen doen 58% Contact leggen met zorg- of welzijnsvoorzieningen in de buurt 54% Versterken van het sociale netwerk van de cliënt 51% Gebruik van nieuwe technologie (bijv. internet of e-health programma s) die zelf- management kan bevorderen Tot slot Als mensen beter om kunnen gaan met ziekte en beperkingen, kan dat het beroep op professionele zorg verminderen en worden zij ook in staat gesteld om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven in hun eigen woonomgeving. In de toekomst wordt daarbij gedacht aan meer gebruik van technologieën zoals ehealth (bijvoorbeeld interventies via internet). Daarnaast stuurt het kabinet aan op versterking van het sociale netwerk van de cliënt en het gebruik van zorg- en welzijnsvoorzieningen in de buurt. Juist op deze punten geven veel verpleegkundigen en verzorgenden aan dat het niet hun taak is, terwijl zij ook hierbij een belangrijke rol kunnen spelen. Noot 71% 66% 61% 31% 1. Dit artikel is gebaseerd op een onderzoek onder de deelnemers van het Panel Verple- ging & Verzorging. De verantwoording van de gegevens staat op venv Auteurs Anke de Veer is senior onderzoeker bij het NIVEL in Utrecht. Anneke Francke is als bijzon- der hoogleraar Verpleging en verzorging in de laatste levensfase werkzaam bij de afdeling Sociale Geneeskunde, EMGO+/VUmc, Amster- dam en het NIVEL. 36 tvz Tijdschrift voor Verpleegkundigen nr. 2

3 VERANTWOORDING Dit document bevat de tabellen waarop het volgende artikel gebaseerd is: Veer, A.J.E. de, Francke, A.L. Verpleegkundigen positief over bevorderen van zelfmanagement. TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundigen: 2013, 123(2), CONTACTADRES NIVEL Dr. Anke J.E. de Veer Postbus BN Utrecht AFKORTINGEN IN TABELLEN ZKH ziekenhuis TZ thuiszorginstelling VZH verzorgingshuis VPH verpleeghuis Verpl Hbo+ verpleegkundige met opleiding op Hbo of masterniveau Verpl Mbo verpleegkundige met opleiding op Hbo niveau Verz verzorgende KENMERKEN VAN DE ONDERZOEKSGROEP Begin 2012 ontvingen alle 1148 deelnemers van het Panel Verpleging & Verzorging een schriftelijke voorgestructureerde vragenlijst. De vragen hadden betrekking op de rol van zorgverleners bij primaire preventie, preventie bij personen die ziek zijn, zelfmanagement en participatie. Er zijn 753 vragenlijst ingevuld teruggestuurd (respons 65,6%). De analyses zijn gebaseerd op een selectie van de deelnemers, namelijk: verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in een ziekenhuis, thuiszorginstelling, verzorgings- of verpleeghuis hoofdzakelijk zorg gevend aan volwassenen (18 jaar en ouder) met een chronische ziekte, kanker, of lichamelijke beperking, of ouderen die vanwege hun hoge leeftijd beperkt zijn. Aantal deelnemers dat aan deze vier criteria voldoet is 439. Tabel 1. Kenmerken respondenten, in procenten Kenmerk % Geslacht Vrouw 93,4 Man 6,6 Leeftijd 35 jaar en jonger 13, jaar 21, jaar 40, jaar 24,8 Zorgsector Ziekenhuizen 22,2 Thuiszorginstelling 42,6 Verzorgingshuis of zorgcentrum 19,4 Verpleeghuis 15,7 Beroepsgroep Verpleegkundige minimaal Hbo niveau 30,5 Verpleegkundige Mbo niveau 20,1 Verzorgende 49,4 De groep is wat ouder dan de gemiddelde zorgverlener in Nederland. De verdeling van de schillende opleidingsniveaus komen niet overeen met de landelijke verdeling en de opleidingsniveaus zijn niet gelijkmatig verdeeld over de sectoren. Bij de analyses is daarop gecorrigeerd. Daar waar er verschillen zijn tussen opleidingsniveaus en sectoren wordt dit gerapporteerd.

4 Tabel 2. Verdeling van de beroepsgroepen over de zorgsectoren Beroepsgroep ZKH TZ VZH VPH totaal Verpleegkundige minimaal Hbo niveau 53,0 42,5 0,8 3,7 100 Verpleegkundige Mbo niveau 30,7 46,6 6,8 15,9 100 Verzorgende - 41,0 35,9 23,0 100 Totaal 22,3 42,6 19,4 15,7 100 Chi-kwadraat (6) = , p = BEVORDEREN VAN ZELFMANAGEMENT ALS TAAK Tabel 3. Bevorderen van zelfmanagement is een taak van mijn beroepsgroep, uitgesplitst naar zorgsector en beroepsgroep 1 Het hoort tot de taken van de groep ZKH TZ VZH VPH totaal zorgverleners waartoe ik behoor om het zelfmanagement van cliënten te bevorderen Geheel mee eens 2, 3 33,7 42,8 25,6 12,5 32,9 Mee eens 48,4 50,5 64,1 50,0 52,5 Eens noch oneens 11,6 5,0 10,3 28,1 11,0 (Geheel) oneens 6,3 1,7-9,4 3,6 Totaal Het hoort tot de taken van de groep zorgverleners waartoe ik behoor om het zelfmanagement van cliënten te bevorderen Verpl Hbo+ Verpl Mbo Verz totaal Geheel mee eens 4 45,1 38,1 22,8 32,9 Mee eens 47,3 50,0 56,9 52,5 Eens noch oneens 5,3 8,3 15,8 11,0 (Geheel) oneens 2,3 3,6 4,5 3,6 Totaal Variantieanalyse (met 5-puntsschaal).Hoofdeffect voor zorgsector: TZ meest eens, VPH minst eens (p<.01). Hoofdeffect voor beroepsgroep. Verpl-Hbo+ meest eens, verzorgende minst eens (p<.01). Geen interactie-effect zorgsector x beroepsgroep (p=.7722) 2 Vanwege het kleine aantal respondenten dat geheel oneens koos is deze categorie samengevoegd met oneens 3 Pearson chi2(9 = , p= Pearson chi2(9) = , p= Het overgrote deel van de zorgverleners (85,4%) vindt dat het bevorderen van zelfmanagement een onderdeel is van hun taak. Zorgverleners in de thuiszorg vinden dit het vaakst hun taak (93,3%) en zorgverleners in verpleeghuizen het minst vaak (62,5%). Verzorgenden vinden het iets minder vaak hun taak (79,7%) dan verpleegkundigen (Hbo opgeleide 92,4%, Mbo opgeleide 88,1%).

5 ONDERDELEN VAN HET BEVORDEREN VAN ZELFMANAGEMENT De respondenten kregen 22 activiteiten gepresenteerd die het zelfmanagement kunnen bevorderen (zie tabel 4). Het gemiddeld aantal daadwerkelijk GEDANE activiteiten (aantal items waar eerste antwoord doe ik is aangekruist) van zorgverleners is 15,9 (standaarddeviatie = 5,98). Met een variantieanalyse is nagegaan wat de relatie is tussen zorgsector en beroepsgroep en het gemiddeld aantal activiteiten dat zorgverleners doen. Er is een verband met zorgsector: Zorgverleners in de thuiszorg noemen de meeste activiteiten ( gemiddeld 17,9 activiteiten) en zorgverleners in verpleeghuizen de minste activiteiten (gemiddeld 12,3) (p=.0000). Ook is er een verband met beroepsgroep: Hbo en Mbo opgeleide verpleegkundigen noemen de meeste activiteiten (respectievelijk gemiddeld 17,6 en 17,1), Verzorgenden noemen minder activiteiten (gemiddeld=14,4) (p=.0006). Er is geen significant interactie-effect zorgsector x beroepsgroep (p=.8439). Tabel 4. Percentage verpleegkundigen en verzorgenden dat genoemde activiteit als hun taak ziet Ik bevorder het zelfmanagement van mijn cliënten als het gaat om het doe ik wel taak, niet voor gekomen geen taak, n.v.t. 1. Omgaan met pijn of beperkingen 89,7 0,5 9,8 2. Medicijnen innemen volgens voorschrift 88,8 0,5 10,7 3. Op bezoek gaan bij artsen en andere zorgverleners 71,8 1,9 26,3 4. Omgaan met beperkte energie 87,9 2,1 10,0 5. Omgaan met emoties en spanningen 91,7 1,2 7,1 6 Inroepen van hulp als dat nodig is 94,8 0,5 4,7 7. Thuis oefeningen doen 57,8 5,3 36,9 8. Gebruiken van hulpmiddelen 91,2 0,7 8,1 9. Begrijpen van informatie van artsen en andere 89,5 1,2 9,3 zorgverleners 10. Omgaan met (beperktere) mogelijkheden om 60,7 6,7 32,6 bijvoorbeeld uit te gaan, op vakantie te gaan 11. Zelf in de gaten houden van klachten en symptomen 90,9 1,7 7,4 12. Zelfzorgtaken uitvoeren zoals aankleden, wassen 90,9 0,5 8,6 13. In de gaten houden van de eigen gezondheid (bijv. het 71,4 3,3 25,3 meten van suiker of bloeddruk door cliënt zelf) 14. Aangaan van gesprekken met zorgverleners 83,9 1,9 14,2 15. Maken van keuzes en beslissingen over de behandeling 66,0 3,1 30,9 16. Gebruik van nieuwe technologie (bijv. internet of e- 30,7 15,1 54,2 health programma s) die zelfmanagement kan bevorderen 17. Zoeken naar mogelijkheden voor ondersteuning door 73,8 4,5 21,7 mantelzorg of vrijwilligers 18. Contact leggen met zorg- of welzijnsvoorzieningen in de 53,6 7,5 38,9 buurt 19. Versterken van het sociale netwerk van de cliënt 51,2 6,5 42,3 20. Omgaan met een onzekere toekomst 73,5 5,5 21,0 21. Voeren van de regie over het eigen leven 80,7 1,9 17,4 22. Hoe de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan leven 82,7 1,0 16,3

6 Verschillen tussen sectoren en (beroeps)groepen Per activiteit zijn twee chikwadraattoetsen gedaan: voor de verschillen tussen de sectoren en tussen de (beroeps)groepen. We noemen hier de sectoren en (beroeps)groepen waarbij de chikwadraattoets een p- waarde geeft kleiner of gelijk aan.01 én het percentage 10% of meer afwijkt van het overall percentage. Hieronder staan de nummers van de activiteiten Zorgverleners in ziekenhuizen noemen vaker dan gemiddeld: 15, 16 Zorgverleners in ziekenhuizen noemen minder vaak dan gemiddeld: 12, 17-19, Zorgverleners in thuiszorginstellingen noemen vaker dan gemiddeld: 7, 10, 13, 17-20, 22 Zorgverleners in verzorgingshuizen noemen minder vaak dan gemiddeld: 15-16, 20 Zorgverleners in verpleeghuizen noemen minder vaak dan gemiddeld: 2, 7, 10, 13, 15-20, 22 Wat betreft de (beroeps)groepen zijn de volgende verschillen gevonden. Verpleegkundigen met een Hbo opleiding noemen vaker dan gemiddeld: 13, 15, 20 Verzorgenden noemen minder vaak dan gemiddeld: 16 Het nummer verwijst naar de activiteit in tabel 4. BEVORDEREN VAN ZELFMANAGEMENT IN DE TOEKOMST Tabel 5. Aantrekkelijkheid van toename van tijd voor bevorderen van zelfmanagement, uitgesplitst naar zorgsector Hoe aantrekkelijk vindt u het als u in de ZKH TZ VZH VPH totaal toekomst meer tijd moet besteden aan het bevorderen van het zelfmanagement van cliënten? Vind ik geen prettig vooruitzicht 5,3 3,4 1,3 9,5 4,4 Maakt me niet uit 39,4 24,0 30,8 46,0 32,1 Vind ik wel leuk 55,3 72,6 67,9 44,5 63,5 Totaal Pearson chi2(6) = , p = Tabel 6. Aantrekkelijkheid van toename van tijd voor bevorderen van zelfmanagement, uitgesplitst naar beroepsgroep Hoe aantrekkelijk vindt u het als u in de Verpl Verpl Verz totaal toekomst meer tijd moet besteden aan het bevorderen van het zelfmanagement van cliënten? Hbo+ Mbo Vind ik geen prettig vooruitzicht 4,7 4,8 4,0 4,4 Maakt me niet uit 24,8 34,5 35,8 32,1 Vind ik wel leuk 70,5 60,7 60,2 63,5 Totaal Pearson chi2(6) = , p = Een ruime meerderheid van de zorgverleners (63,5%) vindt het leuk om in de toekomst meer tijd te besteden aan het bevorderen van zelfmanagement. Zorgverleners in verpleeghuizen vinden het minder vaak een leuk vooruitzicht (44,5%).

7 KENNIS EN VAARDIGHEDEN Tabel 7. Ervaren kennis en vaardigheden m.b.t. het bevorderen van zelfmanagement, uitgesplitst naar zorgsector Heeft u voldoende kennis en ZKH TZ VZH VPH totaal vaardigheden om aandacht te besteden aan het bevorderen van zelfmanagement? Ja 67,0 64,8 76,3 56,5 66,2 Nee 33,0 35,2 23,7 43,5 33,8 Totaal Pearson chi2(3) = , p = 0.098

8 Tabel 8. Ervaren kennis en vaardigheden m.b.t. het bevorderen van zelfmanagement, uitgesplitst naar beroepsgroep Heeft u voldoende kennis en Verpl Verpl Verz totaal vaardigheden om aandacht te besteden aan het bevorderen van zelfmanagement? Hbo+ Mbo Ja 68,5 63,9 65,7 66,2 Nee 31,5 36,1 34,3 33,8 Totaal Pearson chi2(3) = , p= Tweederde vindt de eigen kennis en vaardigheden voor het bevorderen van zelfmanagement voldoende. Een derde van de zorgverleners geeft aan dat de kennis en/of vaardigheden niet voldoende zijn, ongeacht de sector waarin men werkt en de (beroeps)groep waartoe men behoort.

AFKORTINGEN IN TABELLEN

AFKORTINGEN IN TABELLEN VERANTWOORDING Dit document bevat de tabellen waarop het volgende artikel gebaseerd is: Veer, A.J.E. de, Francke, A.L. Verpleegkundigen positief over bevorderen van zelfmanagement. TVZ: Tijdschrift voor

Nadere informatie

Preventie en het bevorderen van zelfmanagement Visies en ervaringen van zorgprofessionals

Preventie en het bevorderen van zelfmanagement Visies en ervaringen van zorgprofessionals Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Preventie en het bevorderen van zelfmanagement Visies en ervaringen van zorgprofessionals Anke J.E. de Veer

Nadere informatie

HBO-VERPLEEGKUNDIGEN HET MEEST POSITIEF OVER HUN COMPETENTIES BIJ VERSLAGLEGGING: TABELLEN. Kim de Groot, Anke de Veer, Wolter Paans en Anneke Francke

HBO-VERPLEEGKUNDIGEN HET MEEST POSITIEF OVER HUN COMPETENTIES BIJ VERSLAGLEGGING: TABELLEN. Kim de Groot, Anke de Veer, Wolter Paans en Anneke Francke HBO-VERPLEEGKUNDIGEN HET MEEST POSITIEF OVER HUN COMPETENTIES BIJ VERSLAGLEGGING: TABELLEN. Kim de Groot, Anke de Veer, Wolter Paans en Anneke Francke CONTACT NIVEL K. de Groot, MSc RN Postbus 1568 3500

Nadere informatie

Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007

Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007 LEVV Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007 De meeste

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010) worden gebruikt.

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

Taakverschuiving van arts naar verpleegkundige Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007

Taakverschuiving van arts naar verpleegkundige Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007 LEVV Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging Taakverschuiving van arts naar verpleegkundige Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007 Vierenveertig procent van de verpleegkundigen

Nadere informatie

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2011, nr. 5

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2011, nr. 5 Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2011, nr. 5 Panel V&V 50-plussers in de zorg: loopbaanbegeleiding en maatwerk Werken in de zorg is interessant,

Nadere informatie

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2012, nr. 2

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2012, nr. 2 Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2012, nr. 2 Nog steeds veel behoefte aan extra scholing levenseindezorg In 2002 is het landelijke Panel

Nadere informatie

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2010, nr. 10

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2010, nr. 10 Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2010, nr. 10 Panel V&V Stagiair vaak volwaardige arbeidskracht Een kwart van de zorgverleners in de

Nadere informatie

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2011, nr. 6

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2011, nr. 6 Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2011, nr. 6 SCEN v&v: telefonisch advies bij euthanasie SCEN v&v biedt verpleegkundigen en verzorgenden

Nadere informatie

Werkdruk: meer met minder?

Werkdruk: meer met minder? Werkdruk: meer met minder? De werkdruk in ziekenhuizen gemeten Anke de Veer Kernboodschappen Werkdruk: wat is dat? Werkdruk in perspectief Oorzaken van werkdruk Werkdruk: wat is dat? Meer moeten doen dan

Nadere informatie

Technologie moet kwaliteit van zorg dienen

Technologie moet kwaliteit van zorg dienen Veer, A.J.E. de, Francke, A.L. Technologie moet kwaliteit van zorg dienen. TVZ: Tijdschrift voor Postprint Version 1.0 Journal website http://www.tvzdirect.nl/tvz/huidgenummer78.php Pubmed link DOI Technologie

Nadere informatie

Inspelen op veranderingen in de zorg

Inspelen op veranderingen in de zorg Inspelen op veranderingen in de zorg Ervaringen van verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners E.E.M. Maurits A.J.E. de Veer A.L. Francke Dit rapport is een uitgave van het NIVEL.

Nadere informatie

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf De gegevens in deze factsheet mogen met bronvermelding (E.E.M. Maurits, A.J.E. de Veer & A.L. Francke. Zorgverleners werken liever met interne dan met personeel van buitenaf. Utrecht: NIVEL, 2013) worden

Nadere informatie

Competenties in een veranderende gezondheidszorg Ervaringen van verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en Praktijkondersteuners

Competenties in een veranderende gezondheidszorg Ervaringen van verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en Praktijkondersteuners Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Competenties in een veranderende gezondheidszorg Ervaringen van verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Subsidiënt: Ministerie van VWS

Subsidiënt: Ministerie van VWS De gegevens in deze factsheet mogen met bronvermelding (E.E.M. Maurits, A.J.E. de Veer & A.L. Francke. Ruim de helft van de interne oproepkrachten in de verpleging en verzorging vindt voordelen van flexibel

Nadere informatie

Andersson Ellfers Felix

Andersson Ellfers Felix Andersson Ellfers Felix Deze factsheet is een gezamenlijke uitgave van het NIVEL en Andersson Ellfers Felix. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, S. Hermans, A. Op het Veld. Kansen voor

Nadere informatie

De aantrekkelijkheid van werken in de zorg 2013

De aantrekkelijkheid van werken in de zorg 2013 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. De aantrekkelijkheid van werken in de zorg 2013 Cijfers en trends E.E.M. Maurits A.J.E. de Veer P. Spreeuwenberg

Nadere informatie

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe, G. Waverijn

Nadere informatie

Verzorgenden over kwaliteit van de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, september 2004

Verzorgenden over kwaliteit van de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, september 2004 LEVV Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging Verzorgenden over kwaliteit van de zorg in verpleeg- en verzorgings Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, september 2004 Tien procent

Nadere informatie

De cliënt centraal, maar hoe? Samenwerking tussen zorgmedewerkers, de cliënt en diens naasten in de ouderenzorg.

De cliënt centraal, maar hoe? Samenwerking tussen zorgmedewerkers, de cliënt en diens naasten in de ouderenzorg. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Koopmans, L., Damen, N., Wagner, C. De cliënt centraal, maar hoe? Samenwerking tussen zorgmedewerkers, de cliënt en diens

Nadere informatie

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen www.nivel.

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen  www.nivel. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke

Nadere informatie

NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Vragenlijst patiënten Zorg voor mensen met kanker en hun naasten

NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Vragenlijst patiënten Zorg voor mensen met kanker en hun naasten NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Vragenlijst patiënten Zorg voor mensen met kanker en hun naasten 3 Toelichting bij de vragenlijst De vragenlijst Deze vragenlijst gaat over

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.392 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.589 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Staphorst 875 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden met nieuwe technologieën in de zorg Resultaten van de peiling

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

Grote behoefte aan elektronische verslaglegging en gegevensuitwisseling, gebruik groeit

Grote behoefte aan elektronische verslaglegging en gegevensuitwisseling, gebruik groeit Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL en Nictiz. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (Ilse Swinkels, Judith de Jong, Myrah Wouters en Anke de Veer. Steeds meer zorgverleners in de

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Steenwijkerland 1.529 inwoners deden mee Kampen Zwartewaterland Staphorst Zwolle Dalfsen Ommen Olst-Wijhe Raalte Deventer

Nadere informatie

Advies en informatie direct vanaf beginfase belangrijk voor mantelzorgers van mensen met dementie

Advies en informatie direct vanaf beginfase belangrijk voor mantelzorgers van mensen met dementie Deze factsheet maakt onderdeel uit van een reeks van twee factsheets. Factsheet 1 beschrijft de problemen en wensen van mantelzorgers van mensen met dementie. Factsheet 2 beschrijft de motieven en belasting

Nadere informatie

Lonkt het perspectief van het werken als zelfstandige in de zorg? Resultaten van de peiling onder de leden van het Panel Verpleging & Verzorging

Lonkt het perspectief van het werken als zelfstandige in de zorg? Resultaten van de peiling onder de leden van het Panel Verpleging & Verzorging Lonkt het perspectief van het werken als zelfstandige in de zorg? Resultaten van de peiling onder de leden van het Panel Verpleging & Verzorging A.J.E. de Veer A.L. Francke Dit onderzoek is mogelijk gemaakt

Nadere informatie

Heeft u één of meerdere langdurige of chronische ziektes (bijvoorbeeld suikerziekte, hoge bloeddruk, reuma, longziekte of kanker)?

Heeft u één of meerdere langdurige of chronische ziektes (bijvoorbeeld suikerziekte, hoge bloeddruk, reuma, longziekte of kanker)? Vragenlijst Gezondheid gaat over lichamelijk maar ook psychisch en sociaal welbevinden. Deze vragenlijst is bedoeld om een beeld te krijgen van uw behoefte aan zorg op psychisch, lichamelijk en sociaal

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte, J. Hofstede & M. Heijmans, NIVEL, november

Nadere informatie

Ouderen op de SEH: na een val in beeld

Ouderen op de SEH: na een val in beeld rapport Ouderen op de SEH: na een val in beeld Onderzoek 12 t/m 25 september 2016 op de SEH Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland 1.129 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid

Nadere informatie

De aantrekkelijkheid van het beroep

De aantrekkelijkheid van het beroep Dit rapport is een gezamenlijke uitgave van het LCVV en het NIVEL in 2002. De gegevens mogen met bronvermelding (De aantrekkelijkheid van het beroep, de eerste peiling onder het Verpleegkundigen en Verzorgenden,

Nadere informatie

Welkom. Met het invullen en terugsturen van deze vragenlijst geeft u ons toestemming uw data te gebruiken.

Welkom. Met het invullen en terugsturen van deze vragenlijst geeft u ons toestemming uw data te gebruiken. Welkom Geachte deelnemer, Hartelijk dank voor uw interesse in dit onderzoek! In samenwerking met COSBO (belangenorganisatie ouderen in Utrecht) en de adviescommissie LHBT-beleid gemeente Utrecht wordt

Nadere informatie

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2012/2013

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2012/2013 Rapportage BPV-plaatsen RBB /3 Samenvatting Het aantal individuele stages(bpv-plaatsen) in de zorgsector in West-Brabant stijgt nog steeds. In het schooljaar /3 zijn in de regio ruim.35 BPV-plaatsen (BeroepsPraktijkVorming/stages)

Nadere informatie

De aantrekkelijkheid van het verpleegkundig en verzorgend beroep 2009 Cijfers en trends

De aantrekkelijkheid van het verpleegkundig en verzorgend beroep 2009 Cijfers en trends Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. De aantrekkelijkheid van het verpleegkundig en verzorgend beroep 2009 Cijfers en trends A.J.E. de Veer (NIVEL)

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaren regie in de zorg

Vragenlijst Ervaren regie in de zorg Vragenlijst Ervaren regie in de zorg versie voor mondelinge afname Introductie Zwart = tekst interviewer Schuingedrukt = ter ondersteuning interviewer (niet hardop lezen) De vragen uit deze vragenlijst

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Dwingt de veranderingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zorgaanbieders tot samenwerking? Frans van Rijn 21 maart 2013 1 Veranderingen in

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Mantelzorg

Hoofdstuk 14. Mantelzorg Hoofdstuk 14. Mantelzorg Samenvatting Mantelzorg is zorg aan een bekende uit de eigen omgeving, die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is en kan bestaan uit het huishouden doen, wassen

Nadere informatie

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt)

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) 2017 VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) INFO VOOR ONDERZOEKERS Let op: bij de items 11, 17 t/m 24 en 26 t/m 28 moet u de X voor elke vervolgmeting

Nadere informatie

Na ontslag uit het ziekenhuis

Na ontslag uit het ziekenhuis Na ontslag uit het ziekenhuis U bent opgenomen op de afdeling Interne Geneeskunde, Infectieziekten, Endocrinologie en Reumatologie in Rijnstate en gaat binnenkort weer naar huis. In deze folder geven wij

Nadere informatie

Uitkomsten peiling Strategisch Meerjarenplan 2016-2018

Uitkomsten peiling Strategisch Meerjarenplan 2016-2018 Uitkomsten peiling Strategisch Meerjarenplan 2016-2018 Een peiling onder 639 stomadragers 1. Aanleiding, aanpak en deelname 1.1 Waarom dit onderzoek? De Stomavereniging heeft de stomadrager uitgenodigd

Nadere informatie

Als genezing niet meer mogelijk is

Als genezing niet meer mogelijk is Algemeen Als genezing niet meer mogelijk is www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG043 / Als genezing niet meer mogelijk is / 06-10-2015 2 Als

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012 Rapportage BPV-plaatsen RBB Samenvatting In het schooljaar zijn in de regio ruim 2.100 BPV-plaatsen (BeroepsPraktijkVorming/stages) gematcht in de zorgsector door het RBB. Het gaat hier om de opleidingen

Nadere informatie

Waar vindt terminale zorg plaats? Terminale zorg bij u thuis

Waar vindt terminale zorg plaats? Terminale zorg bij u thuis Terminale Zorg Wanneer u en uw naasten deze folder onder ogen krijgen, heeft u van uw behandelend arts te horen gekregen dat u ongeneeslijk ziek bent en uw levensverwachting beperkt is. De behandeling

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager

VRAGENLIJST. Zorgvrager VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

Beter in beeld. Vragen over de thuissituatie. Afdeling Geriatrie

Beter in beeld. Vragen over de thuissituatie. Afdeling Geriatrie Beter in beeld Vragen over de thuissituatie Afdeling Geriatrie Geachte mevrouw/heer, Uw familielid is opgenomen op de Geriatrie, wij willen graag meer informatie over de thuissituatie van uw familielid

Nadere informatie

28 november Onderzoek: Mantelzorgen

28 november Onderzoek: Mantelzorgen 28 november 2014 Onderzoek: Mantelzorgen 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI CVA

Werkinstructies voor de CQI CVA Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg na een CVA of beroerte te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting

SAMENVATTING. Samenvatting SAMENVATTING. 167 Met de komst van verpleegkundigen gespecialiseerd in palliatieve zorg, die naast de huisarts en verpleegkundigen van de thuiszorg, thuiswonende patiënten bezoeken om te zorgen dat patiënten

Nadere informatie

Workshop -onderzoek. Zelfmanagementondersteuning vraagt om een recept op maat. Daphne Jansen & Lieke van Houtum NIVEL 24-04-2012

Workshop -onderzoek. Zelfmanagementondersteuning vraagt om een recept op maat. Daphne Jansen & Lieke van Houtum NIVEL 24-04-2012 Workshop -onderzoek Zelfmanagementondersteuning vraagt om een recept op maat Daphne Jansen & Lieke van Houtum NIVEL 24-04-2012 Centrale vragen Workshop: Hoe kunnen hulpbehoeften van mensen met een chronische

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

De aantrekkelijkheid van de verpleegkundige en verzorgende beroepen 2011 Cijfers en trends over de afgelopen 10 jaar

De aantrekkelijkheid van de verpleegkundige en verzorgende beroepen 2011 Cijfers en trends over de afgelopen 10 jaar De aantrekkelijkheid van de verpleegkundige en verzorgende beroepen 2011 Cijfers en trends over de afgelopen 10 jaar A.J.E. de Veer E. Bloemendal P. Spreeuwenberg A.L. Francke Dit onderzoek is mogelijk

Nadere informatie

Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg. Geeke Waverijn & Monique Heijmans

Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg. Geeke Waverijn & Monique Heijmans Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg, G. Waverijn & M. Heijmans, NIVEL, 2015) worden gebruikt. U vindt deze factsheet

Nadere informatie

Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning

Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning Daniëlle Jansen (NIVEL) Wendy Werkman (Alzheimer Nederland) Anneke L. Francke (NIVEL) Samenvatting en aanbevelingen Het

Nadere informatie

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 2011 1 (11) Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Respons onderzoek Op 17 mei 2011 kregen 1034 inwoners van Nieuwegein die huishoudelijke hulp ontvangen een vragenlijst

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

De juiste zorg, prettig bij u thuis

De juiste zorg, prettig bij u thuis De juiste zorg, prettig bij u thuis Veelzijdig in zorg Care: Persoonlijke Verzorging en Verpleging Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Beroepsprofiel verzorgende IG altijd dichtbij werkt voor DE ZORG www.nu91.nl Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde Een nieuw beroepsprofiel:

Nadere informatie

De aantrekkelijkheid van het beroep 2003

De aantrekkelijkheid van het beroep 2003 De aantrekkelijkheid van het beroep 2003 Een peiling onder het Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden Mw. dr. A.J.E. de Veer (NIVEL) Mw. dr. A.L. Francke (NIVEL) Dhr. drs. E.P. Poortvliet (Landelijk Expertisecentrum

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Gemert-Bakel Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde Bewonersonderzoek Deventer 2009: onderdeel mantelzorg Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers

Nadere informatie

Short Form Project - ziekenhuis ID: Volgnummer: VRAGENLIJST. Zorgvrager

Short Form Project - ziekenhuis ID: Volgnummer: VRAGENLIJST. Zorgvrager Project - ziekenhuis ID: Volgnummer: VRAGENLIJST Zorgvrager 1 UW ERVARINGEN ZIJN WAARDEVOL In deze lijst staan vragen over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven. Uw antwoorden

Nadere informatie

Wat is Positieve gezondheid en wat kan het voor ouderen betekenen?

Wat is Positieve gezondheid en wat kan het voor ouderen betekenen? Beter Oud Worden in Amsterdam - 31 maart 2015 Wat is Positieve gezondheid en wat kan het voor ouderen betekenen? Dr. Machteld Huber, arts, senior-onderzoeker Louis Bolk Instituut, Driebergen www.louisbolk.nl

Nadere informatie

Motieven en belasting van mantelzorgers van mensen met dementie

Motieven en belasting van mantelzorgers van mensen met dementie Deze factsheet maakt onderdeel uit van een reeks van twee factsheets. Factsheet 1 beschrijft de problemen en wensen van mantelzorgers van mensen met dementie. Factsheet 2 beschrijft de motieven en belasting

Nadere informatie

Nationale Enquête 'Werken in de Zorg' - de resultaten

Nationale Enquête 'Werken in de Zorg' - de resultaten Nationale Enquête 'Werken in de Zorg' - de resultaten Werknemers in de zorg geven hun mening over de zorg in Nederland. Nu en in de toekomst. Datum Auteur Status Versie Bestand 7 mei 2010 Concept 3.0 Nationale

Nadere informatie

Patiëntenperspectief: nu en dan?

Patiëntenperspectief: nu en dan? Parkinson Vereniging Nederlandse Vereniging van Dystoniepatiënten NPCF / Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Symposium Patiëntenperspectief: nu en dan? op 3 juni 2009 1. Perspectief Namens de patiëntenverenigingen

Nadere informatie

fluchskrift www.friesvrouwenpanel.nl

fluchskrift www.friesvrouwenpanel.nl Burenhulp: geven en ontvangen Fries vrouwenpanel over burenhulp Er verandert veel in de organisatie van de zorg in Nederland en Fryslân. De aandacht is in toenemende mate gericht op de participatiesamenleving,

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaren regie in de zorg

Vragenlijst. Ervaren regie in de zorg Vragenlijst Ervaren regie in de zorg Uitleg Deze vragenlijst gaat over de mate waarin u vindt dat u de regie heeft als u gebruik maakt van zorg. Zorg: Met gebruik maken van zorg bedoelen we dat u gedurende

Nadere informatie

Verantwoorde zorg in de palliatieve fase

Verantwoorde zorg in de palliatieve fase Verantwoorde zorg in de palliatieve fase Driekwart van de Nederlanders brengt de laatste fase van zijn leven door in een verpleeg- of verzorgingshuis, of met ondersteuning van thuiszorg. Verantwoorde zorg

Nadere informatie

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Ellen van Steekelenburg, Femke Beelen, 5 oktober 2017 Onze bijdrage in grote lijnen: Positieve

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Groepsbijeenkomst 30 september 2014

Groepsbijeenkomst 30 september 2014 Groepsbijeenkomst 30 september 2014 Programma van vandaag 16.30 Stand van zaken Precuro: Patiëntervaringen (Precuro II) Uitkomsten: zelfredzaamheid en teamspirit (Precuro I) 17.10 De rol van zorgverzekeraars,

Nadere informatie

Advies en informatie direct vanaf beginfase belangrijk voor mantelzorgers van mensen met dementie

Advies en informatie direct vanaf beginfase belangrijk voor mantelzorgers van mensen met dementie Deze factsheet maakt onderdeel uit van een reeks van twee factsheets. Factsheet 1 beschrijft de problemen en wensen van mantelzorgers van mensen met dementie. Factsheet 2 beschrijft de motieven en belasting

Nadere informatie

Resultaten Grote Nieuws voor diëtisten enquête 2016

Resultaten Grote Nieuws voor diëtisten enquête 2016 Resultaten Grote Nieuws voor diëtisten enquête 2016 Scriptum communicatie over voeding Mary Stottelaar Maart 2016 Inleiding Nieuws voor diëtisten is een website met een digitale nieuwsbrief, gericht op

Nadere informatie

Incidenten met medische technologie in ziekenhuizen Panel Verpleging & Verzorging

Incidenten met medische technologie in ziekenhuizen Panel Verpleging & Verzorging Postprint Version 1.0 Journal website http://www.nivel.nl/pdf/vnv038.139.tvz-2011nr%203.pdf Pubmed link DOI Incidenten met medische technologie in ziekenhuizen Panel Verpleging & Verzorging KITTY M. SIEMERINK,

Nadere informatie

Toekomstbestendige ouderenzorg is afhankelijk van goede kwaliteit van verpleging en verzorging

Toekomstbestendige ouderenzorg is afhankelijk van goede kwaliteit van verpleging en verzorging Toekomstbestendige ouderenzorg is afhankelijk van goede kwaliteit van verpleging en verzorging Prof. dr. Jan Hamers Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing Agenda voor de zorg (gezamenlijke

Nadere informatie

Zelfmanagement. Zelfmanagement bij Oedeem

Zelfmanagement. Zelfmanagement bij Oedeem Vergoeding mogelijk vanuit uw zorgverzekeraar Zelfmanagement bij Oedeem Zelfmanagement Als u chronisch ziek wordt, moet u opnieuw de balans vinden. Uw leven verandert. Door middel van zelfmanagement leert

Nadere informatie

Inleiding. Meer informatie of vragen?

Inleiding. Meer informatie of vragen? Gezondheid in beeld: Gezondheidsmonitor 2012/2013 Gemeente Veldhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Meer informatie of vragen? Eind 2012 zijn de

Nadere informatie

"50+ in Europe" Enquête onderzoek naar de leefsituatie van 50-plussers in Europa. Zelf in te vullen vragenlijst

50+ in Europe Enquête onderzoek naar de leefsituatie van 50-plussers in Europa. Zelf in te vullen vragenlijst Huishouden ID 1 4 0 0 Persoon ID Datum interview : Interviewer ID: Voornaam respondent: Volgnummer: "50+ in Europe" Enquête onderzoek naar de leefsituatie van 50-plussers in Europa 2006 Zelf in te vullen

Nadere informatie

Patiëntgerichte zorg voor mensen met gevorderde kanker of een ernstige chronische aandoening

Patiëntgerichte zorg voor mensen met gevorderde kanker of een ernstige chronische aandoening Patiëntgerichte zorg voor mensen met gevorderde kanker of een ernstige chronische aandoening Wat zijn uw ervaringen? Informatie voor mantelzorgers Wat houdt het onderzoek in? Er kan nog veel verbeteren

Nadere informatie

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6 1 Inleiding... 3 1. Kennis over de ontwikkeling rondom chronisch zieke medewerkers... 4 1.1 Zijn werkgevers bekend met de groei van het aantal chronisch zieken?... 4 1.2 Zijn werkgevers op de hoogte van

Nadere informatie

Hospital ABCD studie Pinnummer: P 2. 2 maanden na ontslag (telefonisch)

Hospital ABCD studie Pinnummer: P 2. 2 maanden na ontslag (telefonisch) P 2 2 maanden na ontslag (telefonisch) 1 Uw ervaringen zijn waardevol In dit interview gaan we het hebben over uw dagelijkse bezigheden en hoe u zich voelt. Uw ervaringen zijn waardevol en zullen worden

Nadere informatie

Een derde van de geneesmiddelengebruikers houdt geneesmiddelen over

Een derde van de geneesmiddelengebruikers houdt geneesmiddelen over Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma, Anne Brabers, Joke Korevaar, Judith de Jong, Marloes van Dijk en Liset van Dijk. Een derde van de geneesmiddelengebruikers

Nadere informatie