1. Algemeen 1.1 Definities voor deze algemene voorwaarden:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Algemeen 1.1 Definities voor deze algemene voorwaarden:"

Transcriptie

1 Postadres: Erasmuslaan DA Zwolle Bezoekadres: Schrevenweg 3/ HB Zwolle Algemeen 1.1 Definities voor deze algemene voorwaarden: WEBCOMP: MediaStudio WEBCOMP, gevestigd te Zwolle. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met WEBCOMP een overeenkomst/opdracht heeft afgesloten, een aanvraag heeft gedaan voor een specifieke dienst/product of een offerte van WEBCOMP heeft ontvangen. Dienst: de specifieke dienst die WEBCOMP met de klant overeenkomt, zoals vermeld in de opdracht, overeenkomst of aanvraag. Product: het specifieke product dat WEBCOMP met de klant overeenkomt, zoals omschreven in de opdracht, overeenkomst of aanvraag. Offerte: Een schriftelijk document met een omschrijving van mogelijke uit te voeren werkzaamheden en de daarbij behorende verschuldigde bedragen van diensten en/of producten. Overeenkomst: Een, door de klant ondertekend, schriftelijk document met afspraken voor het uitvoeren van diensten en/of leveren van producten door WEBCOMP, gedurende een vastgestelde minimale looptijd, verlenging en opzegtermijn. Opdracht: Een, door de klant ondertekend, schriftelijk document met afspraken voor het uitvoeren van diensten en/of leveren van producten door WEBCOMP. Aanvraag: Een aanvraag door de klant voor het uitvoeren van diensten en/of leveren van producten welke niet zijn vastgesteld in een opdracht of overeenkomst maar wel schriftelijk ter uitvoering bevestigd is door WEBCOMP. Werkzaamheden: Alle activiteiten van WEBCOMP ten behoeve van het uitvoeren van een opdracht, overeenkomst of aanvraag. Agenda-afspraak: Een met WEBCOMP afgesproken datum en tijd voor het uitvoeren van (specifieke) werkzaamheden. Internetproduct: website, webapplicatie, webscript, websoftware of een andere toepassing voor internet. Multimediaproduct: videofilm, foto, digitaal fotoalbum of een ander audiovisueel product. WEBCOMP-site: Portfolio: (deel van) pagina op social network site of een andere website van WEBCOMP. Overmacht: Onder overmacht voor WEBCOMP wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid. Schriftelijk: Dit kan betrekking hebben op informatie en/of een document welke per post of via een is verzonden. 1.2 Op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, opdrachten en aanvragen is steeds de actuele versie van deze algemene voorwaarden van toepassing. In geval van het doorvoeren van wijzigingen op deze algemene voorwaarden door WEBCOMP, zal de klant hiervan op de hoogte worden gesteld. 1.3 Alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten worden uitsluitend conform deze algemene voorwaarden afgesloten. Dit geldt ook voor het leveren van producten aan en het verrichten van diensten uitgevoerd door WEBCOMP ten behoeve van de klant. 1.4 Alle bijkomende afspraken en andere afwijkende bepalingen zijn alleen rechtsgeldig voor een offerte, aanbieding, overeenkomst, opdracht of aanvraag als deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd, waarbij een algemene verwijzing door de klant naar zijn eigen algemene voorwaarden door WEBCOMP niet wordt erkend. In het geval van een dergelijke bevestigde afwijking blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden van kracht. Algemene Voorwaarden pagina 1 van 8

2 1.5 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op werkzaamheden waarvan voor de uitvoering derden betrokken dienen te worden door WEBCOMP. 2. Aanbiedingen en offertes 2.1 Aanbiedingen, offertes en andere opgaven zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van twee maanden, tenzij dit in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. 2.2 Aanbiedingen, offertes en andere opgaven zijn gebaseerd op de informatie die door de klant is verstrekt, waarbij de klant instaat voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie ten behoeve van de offerte. 2.3 WEBCOMP zal bij een offerte aangeven wat bij de dienst en/of het product is inbegrepen en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. 3. Tarieven en prijzen 3.1 Alle tarieven en prijzen zijn in Euro s en exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. 3.2 Tarieven en prijzen zijn vrijblijvend en worden slechts vastgesteld bij de overeenkomst, opdracht of aanvraag en hebben uitsluitend betrekking op de in de overeenkomst, opdracht of aanvraag vermelde werkzaamheden, tijdsduur en leveringen. 3.3 De klant zal de door WEBCOMP verrichte werkzaamheden vergoeden op basis van de in de overeenkomst, opdracht of aanvraag vastgestelde afspraken en tarieven. 3.4 Tevens zal de klant, indien van toepassing, de gemaakte kilometers, reis-, verblijfs-, verzend- en andere onkosten vergoeden tegen de in de overeenkomst, opdracht of aanvraag vermelde tarieven. 3.5 Tarieven van reeds lopende overeenkomsten welke stilzwijgend of actief worden verlengd, kunnen ten allen tijde gewijzigd worden door WEBCOMP. Echter de nieuwe tarieven zullen pas vanaf het begin van de looptijd van een aaneensluitend overeenkomst worden gehanteerd. WEBCOMP zal 3 maanden voor doorvoering van de tariefwijzigingen de klant hierover informeren. 3.6 WEBCOMP is niet gebonden aan eerdere met de klant overeengekomen prijzen of tarieven. 4. Betalingscondities 4.1 Alle facturen zullen door de klant worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij het ontbreken van specifieke condities zal de klant binnen dertig dagen na de factuurdatum betalen. 4.2 WEBCOMP zal de factuur ter betaling indienen bij de klant. Deze factuur zal zodanig gespecificeerd zijn dat klant inzicht verkrijgt in de samenstelling van het gefactureerde bedrag, waarbij de ten behoeve van de klant gemaakte onkosten eveneens op deze factuur worden gedeclareerd. Algemene Voorwaarden pagina 2 van 8

3 4.3 In geval van een afgesloten overeenkomst zal het totale bedrag bij aanvang van de desbetreffende looptijd moeten worden voldaan door de klant, tenzij anders in de overeenkomst is overeengekomen. Indien de klant een overeenkomst opzegt terwijl de opzegtermijn is verstreken, is de klant te allen tijde verplicht het totale verschuldigde bedrag voor de nieuwe periode te voldoen, tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst. 4.4 In geval van een opdracht zal het totale bedrag bij aanvang van de opdracht volledig voldaan moeten worden door de klant, tenzij anders in de opdracht is overeengekomen. In geval van een aanvangsbedrag en een restant bedrag zal het restant bedrag en eventuele extra gemaakte kosten, bij oplevering betaald moeten worden door de klant. 4.5 Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen het overeengekomen termijn betaalt zal WEBCOMP hierover een herinnering sturen aan de klant. 4.6 Indien de klant na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, kan de vordering door WEBCOMP uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Alle kosten die gemaakt worden om het verschuldigde bedrag te innen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder die voor juridische bijstand, en wettelijke rente komen geheel voor rekening van de klant. Al deze gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, evenals percentages voor rente zullen worden gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden en percentages conform de (incasso-)wet. 4.7 WEBCOMP is gerechtigd om de werkzaamheden en/of het leveren van producten en diensten op te schorten of te beëindigen en overeenkomsten of opdrachten geheel of gedeeltelijk ontbonden te achten indien de klant na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, onverminderd het recht van WEBCOMP om van de klant vergoeding te vorderen van schaden, (on-)kosten en renten. 4.8 Reclames betreffende de factuur moeten binnen 10 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor de klant. 5. Uitvoering van overeenkomst, opdracht of aanvraag 5.1 WEBCOMP verzamelt de gegevens die betrekking hebben op de overeenkomst, opdracht of aanvraag en stelt op basis hiervan de strekking van de werkzaamheden. Bij een overeenkomst of opdracht wordt deze schriftelijk verstrekt aan de klant, waarna de klant schriftelijk de overeenkomst of opdracht bekrachtigt door ondertekening en aan WEBCOMP doet toekomen. Bij een aanvraag door de klant zal deze uitsluitend schriftelijk worden bevestigd door WEBCOMP. 5.2 De klant dient tijdig alle medewerking, ondersteuning te verlenen en eventuele benodigde informatie en materialen beschikbaar te stellen die WEBCOMP redelijkerwijs nodig acht voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. De klant zal hiervoor geen kosten in rekening brengen aan WEBCOMP. Indien de klant hierbij in gebreke blijft of hierbij niet handelt overeenkomstig de afspraken, heeft WEBCOMP het recht om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en de voor haar ontstane kosten in rekening te brengen. 5.3 Indien werkzaamheden niet plaats vinden ten kantore van WEBCOMP, zullen indien van toepassing, reisuren en kilometers moeten worden vergoed door de klant volgens de geldende tarieven. Het aantal reisuren en kilometers omvat de reis van de vestigingsplaats van WEBCOMP naar de betreffende locatie, eventuele reizen tussen andere locaties en de terugreis naar de vestigingsplaats van WEBCOMP. 5.4 WEBCOMP zal eigen middelen, materialen, software, kennis, gegevens, informatie en ervaring zo goed mogelijk inzetten ten behoeve van de werkzaamheden en zal naar beste vermogen het beoogde resultaat van de diensten of producten trachten te bereiken. Dit wordt echter niet aan de klant gegarandeerd. Algemene Voorwaarden pagina 3 van 8

4 5.5 WEBCOMP kan zonder voorafgaand overleg met de klant derden betrekken of inschakelen bij de uitvoering van de werkzaamheden, mits dit voor de klant geen extra kosten met zich mee brengt. Dit geldt ook in geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij WEBCOMP vinden, WEBCOMP tijdelijk of blijvend verhinderd is de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren. 5.6 Het betrekken of inschakelen van derden door de klant bij de uitvoering van de werkzaamheden, mag uitsluitend gebeuren na overleg met WEBCOMP. WEBCOMP is niet aansprakelijk voor verrichte werkzaamheden door of advisering van derden ten behoeve van de klant. 5.7 Indien WEBCOMP van mening is dat gewenste werkzaamheden naar aanleiding van een overeenkomst of opdracht niet binnen de overeenkomst of opdracht vallen, dan zal dit als wijziging of aanvulling op de overeenkomst of opdracht worden afgehandeld. 5.8 Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden in fasen zal worden uitgevoerd kan WEBCOMP de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 5.9 Werkzaamheden voor het maken van een multimediaproduct op buitenlocaties kunnen vanwege (weers-) omstandigheden tijdelijk opgeschort of volledig worden geannuleerd door WEBCOMP Indien voor werkzaamheden agenda-afspraken zijn gemaakt met de klant, dienen van tevoren de aanvangstijd(en) en de geschatte of gewenste tijdsduur voor de werkzaamheden binnen redelijke termijn bekend te zijn bij WEBCOMP. Wanneer er sprake is van een wijziging van de agenda-afspraak door de klant, dient de klant dit zo spoedig mogelijk doch minimaal 2 werkdagen van te voren door te geven aan WEBCOMP. Indien de klant hierbij in gebreke blijft, heeft WEBCOMP het recht om de voor haar ontstane kosten in rekening te brengen Indien werkzaamheden zijn benoemd in een overeenkomst of opdracht met een gewenste doorlooptijd, responstijd, datum van oplevering of geschat aantal uren op regiebasis zal WEBCOMP daar naar beste vermogen aan trachten te voldoen. Dit wordt echter niet aan de klant gegarandeerd Indien werkzaamheden op regiebasis met een geschat aantal uren zal worden uitgevoerd, zal eventuele overschrijding door meerwerk tijdig aangekondigd worden aan de klant. Hierbij zal het meerwerk altijd worden gefactureerd, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk is vastgesteld Indien voor werkzaamheden de klant en/of derden gebruik maken van (gehuurde) ruimten en/of apparatuur van WEBCOMP is de klant medeverantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken tijdens het gebruik van de ruimten en apparatuur om schade te voorkomen. Indien de klant hierbij in gebreke blijft, heeft WEBCOMP het recht om de werkzaamheden te beëindigen en voor haar ontstane kosten in rekening te brengen. Algemene Voorwaarden pagina 4 van 8

5 6. Wijziging of annulering van de overeenkomst, opdracht of aanvraag 6.1 Indien WEBCOMP met voorafgaande instemming of op verzoek van de klant werkzaamheden en dergelijke heeft verricht of onkosten heeft gemaakt die buiten de overeengekomen overeenkomst, opdracht of aanvraag vallen dan zullen deze door klant worden vergoed aan WEBCOMP volgens de geldende tarieven. WEBCOMP kan hiervoor een aanvullende schriftelijke overeenkomst, opdracht of aanvraag verlangen. 6.2 WEBCOMP is niet verplicht werkzaamheden en dergelijke te verrichten of onkosten te maken die buiten de overeengekomen overeenkomst of opdracht vallen. 6.3 De klant aanvaardt dat door wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst, opdracht of aanvraag de voltooiing hiervan kan worden beïnvloed, evenals de wederzijdse verantwoordelijkheden. 6.4 In geval door (onvoorziene) omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij WEBCOMP vinden, WEBCOMP tijdelijk of blijvend verhinderd is de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht naar keuze de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te annuleren. WEBCOMP stelt van een dergelijk besluit de klant zo spoedig mogelijk in kennis. 6.5 Uitvoering van wijzigingen en onderhoudswerkzaamheden op producties welke op basis van een overeenkomst zijn afgesproken, zullen uitsluitend door WEBCOMP worden uitgevoerd indien de klant een aanvraag indient. In de aanvraag zal duidelijk vermeld moeten worden om welke producten, of delen daarvan, de wijziging of het onderhoud betrekking heeft. Tevens moet duidelijk omschreven zijn welke aanpassingen en/of uitbreidingen door de klant gewenst zijn. 7. Beëindiging van de overeenkomst of opdracht 7.1 Beëindiging of opzegging van overeenkomsten of opdrachten hebben in geen geval terug betaling van vooruitbetaalde bedragen tot gevolg, tenzij anders is overeengekomen in overeenkomst of opdracht. 7.2 Een opdracht wordt als beëindigd beschouwd wanneer de geldige doorlooptijd is verlopen of beide partijen van mening zijn dat de opdracht naar behoren is voltooid en alle bijbehorende werkzaamheden zoals in de opdracht omschreven zijn afgehandeld. 7.3 Voor de toegepaste looptijd, verlenging en opzegtermijn van een opdracht of overeenkomst gelden de in de desbetreffende opdracht of overeenkomst vastgelegde afspraken. 7.4 Beide partijen kunnen een overeenkomst of opdracht voortijdig eenzijdig beëindigen, indien de uitvoering van de werkzaamheden niet meer in redelijkheid kan plaatsvinden conform de overeenkomst of opdracht, wat schriftelijk en gemotiveerd aan de andere partij dient te worden medegedeeld. Indien de klant tot beëindiging besluit, heeft WEBCOMP het recht om alle ten behoeve van de beëindiging gemaakte uren en onkosten aan de klant te factureren waarop de klant deze volgens de eerder genoemde betalingscondities zal voldoen. 7.5 Indien de klant zijn verplichtingen zoals elders in deze voorwaarden en met betrekking tot de overeenkomst of opdracht niet of niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft WEBCOMP het recht om de overeenkomst of opdracht geheel of gedeeltelijk ontbonden te achten, hetgeen schriftelijk ter kennis van de klant wordt gesteld. Daarbij heeft WEBCOMP het recht om alle ten behoeve van de beëindiging gemaakte uren en onkosten aan de klant te factureren waarop de klant deze volgens de eerder genoemde betalingscondities zal voldoen. 7.6 Bij faillissement of surseance van betaling van de klant heeft WEBCOMP het recht de opdracht of overeenkomst als beëindigd te beschouwen, zonder hiervoor tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. Algemene Voorwaarden pagina 5 van 8

6 7.7 Indien een overeenkomst of opdracht wordt beëindigd zal ook, indien van toepassing, het door WEBCOMP verleende gebruiksrecht op het internetproduct WappTools eindigen. Bij beëindiging van een opdracht of overeenkomst heeft de klant in dat geval het recht om binnen 1 maand na beëindiging een kopie op te vragen van de databestanden van WappTools. 8. Overmacht 8.1 In geval van overmacht hebben beide partijen het recht om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten voor de duur van de overmacht of te beëindigen wanneer de situatie van overmacht langer dan een maand heeft geduurd waarbij de andere partij hiervan schriftelijk in kennis wordt gesteld. 8.2 In geval van overmacht van WEBCOMP waarin deze situatie langer dan een maand heeft geduurd en de werkzaamheden door een van beide partijen wordt beëindigd, dan is WEBCOMP niet verplicht tot schadevergoeding ontstaan ten gevolge van de beëindiging van de werkzaamheden. 8.3 In geval van opschorting of beëindiging van de werkzaamheden ten gevolge van overmacht van een van beide partijen is de klant gehouden tot betaling van alle tot aan het moment van schriftelijke kennisgeving van opschorting of beëindiging door WEBCOMP verrichte werkzaamheden en gemaakte onkosten. 9. Aansprakelijkheid 9.1 WEBCOMP is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die rechtstreeks het gevolg is van aan haar toerekenbare tekortkomingen, behalve overmacht, indien de klant WEBCOMP hiervan onverwijld en zo gedetailleerd mogelijk onderbouwd schriftelijk in kennis stelt en WEBCOMP de gelegenheid krijgt om de onvolkomenheden binnen redelijke termijn te herstellen. 9.2 De aansprakelijkheid van WEBCOMP is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering voor de betreffende schade wordt uitgekeerd. Indien WEBCOMP aansprakelijk is doch de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de facturen die betrekking hebben op de overeenkomst, opdracht of aanvraag tijdens de uitvoering waarvan de schade is ontstaan. 9.3 Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, schade door stagnatie en gederfde winst is WEBCOMP uitdrukkelijk niet aansprakelijk. 9.4 De klant is ten alle tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor zowel bij aanvang van de werkzaamheden geleverde materialen, informatie en inhoud als na het uitvoeren van diensten of opleveren van producten door WEBCOMP. WEBCOMP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste, onvolledige inhoud, of inhoud die in strijd is met normen, waarden, (auteurs-)rechten en wetten volgens het Nederlandse recht. De klant zal zelf, indien van toepassing, de auteursrechten van aangeleverde materialen moeten betalen en/of toestemming tot publiceren moeten regelen. 9.5 WEBCOMP is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor de schade aan, beveiliging, diefstal of verlies van geleverde, ontvangen of door klant beheerde onderdelen zoals opgeslagen gegevens, bestanden en andere materialen. 9.6 WEBCOMP is tevens bij internetproducten en -diensten niet aansprakelijk voor disfunctioneren door aanpassingen van de server software of -instellingen door de webhosting provider van de klant of ingehuurde webhosting provider van WEBCOMP. Ook is WEBCOMP niet aansprakelijk voor aanpassing of misbruik van internetproducten en diensten door derden (hacken). Algemene Voorwaarden pagina 6 van 8

7 10. Vertrouwelijkheid en gedragscode 10.1 Alle informatie zal door beide partijen als vertrouwelijk worden beschouwd indien dit door een van beide partijen als zodanig is aangemerkt. Overigens zullen alle gegevens en informatie die betrekking hebben op de werkzaamheden en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen door WEBCOMP ook als zodanig worden beschouwd WEBCOMP heeft het recht de naam van de klant en de globale omschrijving van de werkzaamheden te gebruiken als referentie ten behoeve van de portfolio of voor andere reclamedoeleinden WEBCOMP behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 11. Intellectueel eigendom 11.1 Alle van WEBCOMP afkomstige of door haar ontworpen of gebruikte modellen, rapporten, werkwijzen, methoden, technieken et cetera die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht of overeenkomst, evenals alle rechten van intellectuele aard zijn en blijven eigendom van WEBCOMP. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem uitdrukkelijk worden toegekend Alle door WEBCOMP geleverde internetproducten en daarvoor gebruikte afzonderlijke internetscripts en materialen mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WEBCOMP verveelvoudigd, doorverkocht of al dan niet door derden gewijzigd worden. De auteursrechten van internetproducten blijven ten allen tijde voorbehouden aan WEBCOMP. Dit zonder voorbehoud, in de meest volledige actuele en toekomstige wettelijke omvang In tegenstelling tot voorgaande, worden bij de door WEBCOMP geleverde multimediaproducten en daarvoor gebruikte afzonderlijke materialen het auteursrecht overgedragen aan de klant. De klant geeft echter wel toestemming aan WEBCOMP dat zij ten behoeve van eigen reclamedoeleinden, archivering en/of mogelijke vervolg van (toekomstige) werkzaamheden de multimediaproducten mag kopiëren en publiceren De klant stemt er mee in dat WEBCOMP alle aan de klant geleverde producten mag opnemen in haar portfolio, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst, opdracht of aanvraag WEBCOMP verleent, indien van toepassing, de klant tegen betaling van de daartoe verschuldigde vergoeding het niet-exclusieve gebruiksrecht op het internetproduct WappTools voor 1 of meerdere WappTools-modulen. Dit gebruiksrecht mag door de klant niet worden overgedragen of afgestaan aan derden en is beperkt tot het voor eigen gebruik van WappTools. Dit gebruiksrecht geldt alleen zolang de opdracht of overeenkomst van kracht is Evenals benoemd in artikel 11.2, is en blijven alle WappTools-modulen eigendom van WEBCOMP en zijn de auteursrechten daarop uitsluitend en te allen tijde voorbehouden aan WEBCOMP. Algemene Voorwaarden pagina 7 van 8

8 12. Geleverde producten en materialen 12.1 De klant stemt in met het opnemen van een verwijzing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst, opdracht of aanvraag, waaruit blijkt dat WEBCOMP de (co-)producent is door middel van - het opnemen van een link, eventueel met de naam van WEBCOMP en/of logo(-button), naar de WEBCOMP-site in het geleverde internetproduct; - een opgenomen tekst, eventueel met de naam van WEBCOMP, logo en/of een verwijzing of link naar de WEBCOMP-site in het geleverde multimediaproduct Op alle geleverde producten en afzonderlijke materialen wordt geen enkele garantie gegeven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst, opdracht of aanvraag. 13. Geleverde diensten 13.1 Indien de klant gebruik maakt van diensten waarbij WEBCOMP toegang verleent tot internetproducten van WEBCOMP en de klant informatie of inhoud opneemt die in strijd is met normen, waarden en wetten volgens het Nederlandse recht of door WEBCOMP niet word getolereerd, heeft WEBCOMP het recht om de toegang voor onbepaalde tijd of definitief te ontnemen en/of de desbetreffende inhoud of informatie te verwijderen Wanneer WEBCOMP diensten verleend aan de klant voor beveiliging, back-up, opschonen van digitale gegevens of andere soortgelijke diensten, zal WEBCOMP deze diensten naar haar beste vermogen zo goed mogelijk uitvoeren. WEBCOMP geeft echter geen garantie op herstel van gegevens, bestanden of producten. 14. Recht en geschillen 14.1 Op alle opdrachten en overeenkomsten tussen de klant en WEBCOMP is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Geschillen tussen de klant en WEBCOMP zijn uitsluitend aanwezig indien een van de partijen dit schriftelijk ter kennis van de andere partij heeft gesteld Geschillen welke tussen de klant en WEBCOMP ontstaan, worden beslecht door middel van arbitrage bij de stichting DigiTrage, gevestigd te Utrecht. De procedure verloopt via in overeenstemming met het Procesreglement van de stichting DigiTrage. Het Procesreglement wordt op voornoemde website gepubliceerd. Het Procesreglement kan ook bij WEBCOMP worden opgevraagd en maakt deel uit van de opdracht of overeenkomst tussen partijen Iedere partij heeft tevens het recht zich te wenden tot de burgerlijke rechter zolang het geschil niet is voorgelegd aan de stichting DigiTrage In het geval WEBCOMP een geschil voorlegt aan de stichting DigiTrage maar de klant geeft de voorkeur aan een procedure bij de burgerlijke rechter, moet dit door de klant binnen 1 maand na voorlegging schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Deze bepaling is enkel van toepassing voor de klant welke in de hoedanigheid van consument een opdracht of overeenkomst heeft gesloten met WEBCOMP. Algemene Voorwaarden pagina 8 van 8

1. Algemeen 1.1 Definities voor deze algemene voorwaarden:

1. Algemeen 1.1 Definities voor deze algemene voorwaarden: Postadres: Erasmuslaan 177 8024 DA Zwolle Bezoekadres: Schrevenweg 3-6 8024 HB Zwolle 06-42600576 www.webcomp.nl info@webcomp.nl 01-04-2014 1. Algemeen 1.1 Definities voor deze algemene voorwaarden: WEBCOMP:

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Opdrachtgever gaat onverminderd akkoord met de door Dynamic Webservice gestelde voorwaarden, hierbij eventueel eigen voorwaarden laten

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015. Algemene voorwaarden Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webdesign Sol

Algemene voorwaarden Webdesign Sol Algemene voorwaarden Webdesign Sol Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities. Artikel 2. Offertes. Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities. Artikel 2. Offertes. Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Dutch Office Support, hierna te noemen DOS, gevestigd en kantoorhoudende aan de Koetsierbaan 309, 1315 SR Almere: Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer 243.84.285 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer : de gebruiker van de algemene

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn

Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn Definities: In deze algemene voorwaarden wordt met iqone bedoeld: iqone korenstraat 1c 7311 LL Apeldoorn iqone is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden.

Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden. Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden aan

Nadere informatie

Van: - Heart Selling BV - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist.

Van: - Heart Selling BV - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: - - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist. De klant hierna te noemen: gebruiker ARTIKEL 1. DEFINITIES

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier.

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier. Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Sander Stromeier Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en staan gepubliceerd op de website van Klusbedrijf Sander Stromeier: www.sanderstromeier.nl.

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Guncorp Studio. Datum laatste versie: 3 februari 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012 Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Eventief en een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Budgetcoaching

Algemene Voorwaarden Budgetcoaching Algemene Voorwaarden Budgetcoaching Telefoonnummer: 06-29235211 e-mail: info@stapsteen-begeleiding.nl website: www.stapsteen-begeleiding.nl KvK: 64207137 Artikel 1. Begripsbepaling In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KANTOOR VERHULSDONCK

ALGEMENE VOORWAARDEN KANTOOR VERHULSDONCK ALGEMENE VOORWAARDEN KANTOOR VERHULSDONCK Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en verstrekkingen, waaronder mede worden verstaan alle aanbiedingen

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetadvies Bakker partij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar Kerkakkers 29, 6923 BX Groessen, vertegenwoordigd door Elise Lentjes-Klutman.

Algemene voorwaarden van Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar Kerkakkers 29, 6923 BX Groessen, vertegenwoordigd door Elise Lentjes-Klutman. Algemene voorwaarden van Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar Kerkakkers 29, 6923 BX Groessen, vertegenwoordigd door Elise Lentjes-Klutman. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker.

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker. Artikel 1: Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN 1. Algemeen 1.1 Rimote Media wordt in het document verder aangeduid met Rimote. De afnemende partij zal voortaan worden

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Core Visions (hierna te noemen opdrachtnemer) Algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden. Core Visions (hierna te noemen opdrachtnemer) Algemene voorwaarden: Core Visions (hierna te noemen opdrachtnemer) Algemene voorwaarden: Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Opdrachtgever: de wederpartij van Friends of Retail met wie Friends of Retail een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de wederpartij van Friends of Retail met wie Friends of Retail een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden van Friends of Retail vof Gevestigd en kantoorhoudende te 1067 TA, te Amsterdam aan de Osdorperweg 726, hierna te noemen: Friends of Retail. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Brussel

Algemene Voorwaarden Van Brussel Van Brussel ME Hartmanstraat 68 4132 EG Vianen info@gabriellevanbrussel.nl KvK: 54399890 Algemene Voorwaarden Van Brussel Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV 1. Inleiding Onze adviseurs en onderzoekers houden zich aan professionele gedragsregels van de beroepsorganisaties waaronder zij vallen. Deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

2.1 Alle offertes, prijsopgaven en voorgestelde overeenkomsten van Marketing Time zijn geheel vrijblijvend.

2.1 Alle offertes, prijsopgaven en voorgestelde overeenkomsten van Marketing Time zijn geheel vrijblijvend. Artikel 1. Algemeen 1.1 Definitie van de opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Marketing Time een overeenkomst heeft gesloten. Onder "opdrachtgever" wordt ook verstaan degene waarvan opdracht

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009)

Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009) Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009) Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, ontwerpen en leveringen welke

Nadere informatie

Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN DRIEKLEUR VERZEKERINGEN Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg 30 januari 2009 (nummer 2009/3) Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Mier Administratie en Advies, gevestigd te Zutphen

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Mier Administratie en Advies, gevestigd te Zutphen Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Mier Administratie en Advies, gevestigd te Zutphen Artikel 1: definities 1.1 Onder opdracht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de overeenkomst van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN JEANNE COACHING Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van diensten door Jeanne Coaching, KvK nummer 68224737, gevestigd Freesialaan 6, 1431

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING

ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Intellego

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gekko Design

Algemene voorwaarden Gekko Design Algemene voorwaarden Gekko Design Gekko Design is onderdeel van Agterberg Automatisering. Handelsregister: K.v.K. te Lelystad 51299 Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden November 2014 1: Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen J-Sign, en opdrachtgever waarop J-Sign deze voorwaarden van toepassing heeft

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Help in Progress partij

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Code#id Webdesign. Onder Code#id Webdesign wordt verstaan de opdrachtnemer en gebruiker van deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden InnerKom

Algemene Voorwaarden InnerKom InnerKom Pauwoogweide 23 3437 VV Nieuwegein info@innerkom.nl KvK: 54607523 Algemene Voorwaarden InnerKom Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever

Nadere informatie

SCAI / Scholten Communicatie Advies en Implementatie

SCAI / Scholten Communicatie Advies en Implementatie Algemene leveringsvoorwaarden 2008/2009 SCAI / Scholten Communicatie Advies en Implementatie Kvk 09187392 Btw NL 022656170B01 1. Toepasselijkheid 1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Veiligescholen.nl

Algemene Voorwaarden Veiligescholen.nl Algemene Voorwaarden Veiligescholen.nl Definities 1.1 Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever met betrekking tot de levering van diensten. 1.2 Opdrachtgever: de partij die de

Nadere informatie