1. Algemeen 1.1 Definities voor deze algemene voorwaarden:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Algemeen 1.1 Definities voor deze algemene voorwaarden:"

Transcriptie

1 Postadres: Erasmuslaan DA Zwolle Bezoekadres: Schrevenweg 3/ HB Zwolle Algemeen 1.1 Definities voor deze algemene voorwaarden: WEBCOMP: MediaStudio WEBCOMP, gevestigd te Zwolle. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met WEBCOMP een overeenkomst/opdracht heeft afgesloten, een aanvraag heeft gedaan voor een specifieke dienst/product of een offerte van WEBCOMP heeft ontvangen. Dienst: de specifieke dienst die WEBCOMP met de klant overeenkomt, zoals vermeld in de opdracht, overeenkomst of aanvraag. Product: het specifieke product dat WEBCOMP met de klant overeenkomt, zoals omschreven in de opdracht, overeenkomst of aanvraag. Offerte: Een schriftelijk document met een omschrijving van mogelijke uit te voeren werkzaamheden en de daarbij behorende verschuldigde bedragen van diensten en/of producten. Overeenkomst: Een, door de klant ondertekend, schriftelijk document met afspraken voor het uitvoeren van diensten en/of leveren van producten door WEBCOMP, gedurende een vastgestelde minimale looptijd, verlenging en opzegtermijn. Opdracht: Een, door de klant ondertekend, schriftelijk document met afspraken voor het uitvoeren van diensten en/of leveren van producten door WEBCOMP. Aanvraag: Een aanvraag door de klant voor het uitvoeren van diensten en/of leveren van producten welke niet zijn vastgesteld in een opdracht of overeenkomst maar wel schriftelijk ter uitvoering bevestigd is door WEBCOMP. Werkzaamheden: Alle activiteiten van WEBCOMP ten behoeve van het uitvoeren van een opdracht, overeenkomst of aanvraag. Agenda-afspraak: Een met WEBCOMP afgesproken datum en tijd voor het uitvoeren van (specifieke) werkzaamheden. Internetproduct: website, webapplicatie, webscript, websoftware of een andere toepassing voor internet. Multimediaproduct: videofilm, foto, digitaal fotoalbum of een ander audiovisueel product. WEBCOMP-site: Portfolio: (deel van) pagina op social network site of een andere website van WEBCOMP. Overmacht: Onder overmacht voor WEBCOMP wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid. Schriftelijk: Dit kan betrekking hebben op informatie en/of een document welke per post of via een is verzonden. 1.2 Op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, opdrachten en aanvragen is steeds de actuele versie van deze algemene voorwaarden van toepassing. In geval van het doorvoeren van wijzigingen op deze algemene voorwaarden door WEBCOMP, zal de klant hiervan op de hoogte worden gesteld. 1.3 Alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten worden uitsluitend conform deze algemene voorwaarden afgesloten. Dit geldt ook voor het leveren van producten aan en het verrichten van diensten uitgevoerd door WEBCOMP ten behoeve van de klant. 1.4 Alle bijkomende afspraken en andere afwijkende bepalingen zijn alleen rechtsgeldig voor een offerte, aanbieding, overeenkomst, opdracht of aanvraag als deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd, waarbij een algemene verwijzing door de klant naar zijn eigen algemene voorwaarden door WEBCOMP niet wordt erkend. In het geval van een dergelijke bevestigde afwijking blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden van kracht. Algemene Voorwaarden pagina 1 van 8

2 1.5 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op werkzaamheden waarvan voor de uitvoering derden betrokken dienen te worden door WEBCOMP. 2. Aanbiedingen en offertes 2.1 Aanbiedingen, offertes en andere opgaven zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van twee maanden, tenzij dit in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. 2.2 Aanbiedingen, offertes en andere opgaven zijn gebaseerd op de informatie die door de klant is verstrekt, waarbij de klant instaat voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie ten behoeve van de offerte. 2.3 WEBCOMP zal bij een offerte aangeven wat bij de dienst en/of het product is inbegrepen en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. 3. Tarieven en prijzen 3.1 Alle tarieven en prijzen zijn in Euro s en exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. 3.2 Tarieven en prijzen zijn vrijblijvend en worden slechts vastgesteld bij de overeenkomst, opdracht of aanvraag en hebben uitsluitend betrekking op de in de overeenkomst, opdracht of aanvraag vermelde werkzaamheden, tijdsduur en leveringen. 3.3 De klant zal de door WEBCOMP verrichte werkzaamheden vergoeden op basis van de in de overeenkomst, opdracht of aanvraag vastgestelde afspraken en tarieven. 3.4 Tevens zal de klant, indien van toepassing, de gemaakte kilometers, reis-, verblijfs-, verzend- en andere onkosten vergoeden tegen de in de overeenkomst, opdracht of aanvraag vermelde tarieven. 3.5 Tarieven van reeds lopende overeenkomsten welke stilzwijgend of actief worden verlengd, kunnen ten allen tijde gewijzigd worden door WEBCOMP. Echter de nieuwe tarieven zullen pas vanaf het begin van de looptijd van een aaneensluitend overeenkomst worden gehanteerd. WEBCOMP zal 3 maanden voor doorvoering van de tariefwijzigingen de klant hierover informeren. 3.6 WEBCOMP is niet gebonden aan eerdere met de klant overeengekomen prijzen of tarieven. 4. Betalingscondities 4.1 Alle facturen zullen door de klant worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij het ontbreken van specifieke condities zal de klant binnen dertig dagen na de factuurdatum betalen. 4.2 WEBCOMP zal de factuur ter betaling indienen bij de klant. Deze factuur zal zodanig gespecificeerd zijn dat klant inzicht verkrijgt in de samenstelling van het gefactureerde bedrag, waarbij de ten behoeve van de klant gemaakte onkosten eveneens op deze factuur worden gedeclareerd. Algemene Voorwaarden pagina 2 van 8

3 4.3 In geval van een afgesloten overeenkomst zal het totale bedrag bij aanvang van de desbetreffende looptijd moeten worden voldaan door de klant, tenzij anders in de overeenkomst is overeengekomen. Indien de klant een overeenkomst opzegt terwijl de opzegtermijn is verstreken, is de klant te allen tijde verplicht het totale verschuldigde bedrag voor de nieuwe periode te voldoen, tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst. 4.4 In geval van een opdracht zal het totale bedrag bij aanvang van de opdracht volledig voldaan moeten worden door de klant, tenzij anders in de opdracht is overeengekomen. In geval van een aanvangsbedrag en een restant bedrag zal het restant bedrag en eventuele extra gemaakte kosten, bij oplevering betaald moeten worden door de klant. 4.5 Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen het overeengekomen termijn betaalt zal WEBCOMP hierover een herinnering sturen aan de klant. 4.6 Indien de klant na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, kan de vordering door WEBCOMP uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Alle kosten die gemaakt worden om het verschuldigde bedrag te innen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder die voor juridische bijstand, en wettelijke rente komen geheel voor rekening van de klant. Al deze gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, evenals percentages voor rente zullen worden gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden en percentages conform de (incasso-)wet. 4.7 WEBCOMP is gerechtigd om de werkzaamheden en/of het leveren van producten en diensten op te schorten of te beëindigen en overeenkomsten of opdrachten geheel of gedeeltelijk ontbonden te achten indien de klant na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, onverminderd het recht van WEBCOMP om van de klant vergoeding te vorderen van schaden, (on-)kosten en renten. 4.8 Reclames betreffende de factuur moeten binnen 10 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor de klant. 5. Uitvoering van overeenkomst, opdracht of aanvraag 5.1 WEBCOMP verzamelt de gegevens die betrekking hebben op de overeenkomst, opdracht of aanvraag en stelt op basis hiervan de strekking van de werkzaamheden. Bij een overeenkomst of opdracht wordt deze schriftelijk verstrekt aan de klant, waarna de klant schriftelijk de overeenkomst of opdracht bekrachtigt door ondertekening en aan WEBCOMP doet toekomen. Bij een aanvraag door de klant zal deze uitsluitend schriftelijk worden bevestigd door WEBCOMP. 5.2 De klant dient tijdig alle medewerking, ondersteuning te verlenen en eventuele benodigde informatie en materialen beschikbaar te stellen die WEBCOMP redelijkerwijs nodig acht voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. De klant zal hiervoor geen kosten in rekening brengen aan WEBCOMP. Indien de klant hierbij in gebreke blijft of hierbij niet handelt overeenkomstig de afspraken, heeft WEBCOMP het recht om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en de voor haar ontstane kosten in rekening te brengen. 5.3 Indien werkzaamheden niet plaats vinden ten kantore van WEBCOMP, zullen indien van toepassing, reisuren en kilometers moeten worden vergoed door de klant volgens de geldende tarieven. Het aantal reisuren en kilometers omvat de reis van de vestigingsplaats van WEBCOMP naar de betreffende locatie, eventuele reizen tussen andere locaties en de terugreis naar de vestigingsplaats van WEBCOMP. 5.4 WEBCOMP zal eigen middelen, materialen, software, kennis, gegevens, informatie en ervaring zo goed mogelijk inzetten ten behoeve van de werkzaamheden en zal naar beste vermogen het beoogde resultaat van de diensten of producten trachten te bereiken. Dit wordt echter niet aan de klant gegarandeerd. Algemene Voorwaarden pagina 3 van 8

4 5.5 WEBCOMP kan zonder voorafgaand overleg met de klant derden betrekken of inschakelen bij de uitvoering van de werkzaamheden, mits dit voor de klant geen extra kosten met zich mee brengt. Dit geldt ook in geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij WEBCOMP vinden, WEBCOMP tijdelijk of blijvend verhinderd is de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren. 5.6 Het betrekken of inschakelen van derden door de klant bij de uitvoering van de werkzaamheden, mag uitsluitend gebeuren na overleg met WEBCOMP. WEBCOMP is niet aansprakelijk voor verrichte werkzaamheden door of advisering van derden ten behoeve van de klant. 5.7 Indien WEBCOMP van mening is dat gewenste werkzaamheden naar aanleiding van een overeenkomst of opdracht niet binnen de overeenkomst of opdracht vallen, dan zal dit als wijziging of aanvulling op de overeenkomst of opdracht worden afgehandeld. 5.8 Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden in fasen zal worden uitgevoerd kan WEBCOMP de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 5.9 Werkzaamheden voor het maken van een multimediaproduct op buitenlocaties kunnen vanwege (weers-) omstandigheden tijdelijk opgeschort of volledig worden geannuleerd door WEBCOMP Indien voor werkzaamheden agenda-afspraken zijn gemaakt met de klant, dienen van tevoren de aanvangstijd(en) en de geschatte of gewenste tijdsduur voor de werkzaamheden binnen redelijke termijn bekend te zijn bij WEBCOMP. Wanneer er sprake is van een wijziging van de agenda-afspraak door de klant, dient de klant dit zo spoedig mogelijk doch minimaal 2 werkdagen van te voren door te geven aan WEBCOMP. Indien de klant hierbij in gebreke blijft, heeft WEBCOMP het recht om de voor haar ontstane kosten in rekening te brengen Indien werkzaamheden zijn benoemd in een overeenkomst of opdracht met een gewenste doorlooptijd, responstijd, datum van oplevering of geschat aantal uren op regiebasis zal WEBCOMP daar naar beste vermogen aan trachten te voldoen. Dit wordt echter niet aan de klant gegarandeerd Indien werkzaamheden op regiebasis met een geschat aantal uren zal worden uitgevoerd, zal eventuele overschrijding door meerwerk tijdig aangekondigd worden aan de klant. Hierbij zal het meerwerk altijd worden gefactureerd, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk is vastgesteld Indien voor werkzaamheden de klant en/of derden gebruik maken van (gehuurde) ruimten en/of apparatuur van WEBCOMP is de klant medeverantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken tijdens het gebruik van de ruimten en apparatuur om schade te voorkomen. Indien de klant hierbij in gebreke blijft, heeft WEBCOMP het recht om de werkzaamheden te beëindigen en voor haar ontstane kosten in rekening te brengen. Algemene Voorwaarden pagina 4 van 8

5 6. Wijziging of annulering van de overeenkomst, opdracht of aanvraag 6.1 Indien WEBCOMP met voorafgaande instemming of op verzoek van de klant werkzaamheden en dergelijke heeft verricht of onkosten heeft gemaakt die buiten de overeengekomen overeenkomst, opdracht of aanvraag vallen dan zullen deze door klant worden vergoed aan WEBCOMP volgens de geldende tarieven. WEBCOMP kan hiervoor een aanvullende schriftelijke overeenkomst, opdracht of aanvraag verlangen. 6.2 WEBCOMP is niet verplicht werkzaamheden en dergelijke te verrichten of onkosten te maken die buiten de overeengekomen overeenkomst of opdracht vallen. 6.3 De klant aanvaardt dat door wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst, opdracht of aanvraag de voltooiing hiervan kan worden beïnvloed, evenals de wederzijdse verantwoordelijkheden. 6.4 In geval door (onvoorziene) omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij WEBCOMP vinden, WEBCOMP tijdelijk of blijvend verhinderd is de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht naar keuze de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te annuleren. WEBCOMP stelt van een dergelijk besluit de klant zo spoedig mogelijk in kennis. 6.5 Uitvoering van wijzigingen en onderhoudswerkzaamheden op producties welke op basis van een overeenkomst zijn afgesproken, zullen uitsluitend door WEBCOMP worden uitgevoerd indien de klant een aanvraag indient. In de aanvraag zal duidelijk vermeld moeten worden om welke producten, of delen daarvan, de wijziging of het onderhoud betrekking heeft. Tevens moet duidelijk omschreven zijn welke aanpassingen en/of uitbreidingen door de klant gewenst zijn. 7. Beëindiging van de overeenkomst of opdracht 7.1 Beëindiging of opzegging van overeenkomsten of opdrachten hebben in geen geval terug betaling van vooruitbetaalde bedragen tot gevolg, tenzij anders is overeengekomen in overeenkomst of opdracht. 7.2 Een opdracht wordt als beëindigd beschouwd wanneer de geldige doorlooptijd is verlopen of beide partijen van mening zijn dat de opdracht naar behoren is voltooid en alle bijbehorende werkzaamheden zoals in de opdracht omschreven zijn afgehandeld. 7.3 Voor de toegepaste looptijd, verlenging en opzegtermijn van een opdracht of overeenkomst gelden de in de desbetreffende opdracht of overeenkomst vastgelegde afspraken. 7.4 Beide partijen kunnen een overeenkomst of opdracht voortijdig eenzijdig beëindigen, indien de uitvoering van de werkzaamheden niet meer in redelijkheid kan plaatsvinden conform de overeenkomst of opdracht, wat schriftelijk en gemotiveerd aan de andere partij dient te worden medegedeeld. Indien de klant tot beëindiging besluit, heeft WEBCOMP het recht om alle ten behoeve van de beëindiging gemaakte uren en onkosten aan de klant te factureren waarop de klant deze volgens de eerder genoemde betalingscondities zal voldoen. 7.5 Indien de klant zijn verplichtingen zoals elders in deze voorwaarden en met betrekking tot de overeenkomst of opdracht niet of niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft WEBCOMP het recht om de overeenkomst of opdracht geheel of gedeeltelijk ontbonden te achten, hetgeen schriftelijk ter kennis van de klant wordt gesteld. Daarbij heeft WEBCOMP het recht om alle ten behoeve van de beëindiging gemaakte uren en onkosten aan de klant te factureren waarop de klant deze volgens de eerder genoemde betalingscondities zal voldoen. 7.6 Bij faillissement of surseance van betaling van de klant heeft WEBCOMP het recht de opdracht of overeenkomst als beëindigd te beschouwen, zonder hiervoor tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. Algemene Voorwaarden pagina 5 van 8

6 7.7 Indien een overeenkomst of opdracht wordt beëindigd zal ook, indien van toepassing, het door WEBCOMP verleende gebruiksrecht op het internetproduct WappTools eindigen. Bij beëindiging van een opdracht of overeenkomst heeft de klant in dat geval het recht om binnen 1 maand na beëindiging een kopie op te vragen van de databestanden van WappTools. 8. Overmacht 8.1 In geval van overmacht hebben beide partijen het recht om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten voor de duur van de overmacht of te beëindigen wanneer de situatie van overmacht langer dan een maand heeft geduurd waarbij de andere partij hiervan schriftelijk in kennis wordt gesteld. 8.2 In geval van overmacht van WEBCOMP waarin deze situatie langer dan een maand heeft geduurd en de werkzaamheden door een van beide partijen wordt beëindigd, dan is WEBCOMP niet verplicht tot schadevergoeding ontstaan ten gevolge van de beëindiging van de werkzaamheden. 8.3 In geval van opschorting of beëindiging van de werkzaamheden ten gevolge van overmacht van een van beide partijen is de klant gehouden tot betaling van alle tot aan het moment van schriftelijke kennisgeving van opschorting of beëindiging door WEBCOMP verrichte werkzaamheden en gemaakte onkosten. 9. Aansprakelijkheid 9.1 WEBCOMP is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die rechtstreeks het gevolg is van aan haar toerekenbare tekortkomingen, behalve overmacht, indien de klant WEBCOMP hiervan onverwijld en zo gedetailleerd mogelijk onderbouwd schriftelijk in kennis stelt en WEBCOMP de gelegenheid krijgt om de onvolkomenheden binnen redelijke termijn te herstellen. 9.2 De aansprakelijkheid van WEBCOMP is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering voor de betreffende schade wordt uitgekeerd. Indien WEBCOMP aansprakelijk is doch de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de facturen die betrekking hebben op de overeenkomst, opdracht of aanvraag tijdens de uitvoering waarvan de schade is ontstaan. 9.3 Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, schade door stagnatie en gederfde winst is WEBCOMP uitdrukkelijk niet aansprakelijk. 9.4 De klant is ten alle tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor zowel bij aanvang van de werkzaamheden geleverde materialen, informatie en inhoud als na het uitvoeren van diensten of opleveren van producten door WEBCOMP. WEBCOMP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste, onvolledige inhoud, of inhoud die in strijd is met normen, waarden, (auteurs-)rechten en wetten volgens het Nederlandse recht. De klant zal zelf, indien van toepassing, de auteursrechten van aangeleverde materialen moeten betalen en/of toestemming tot publiceren moeten regelen. 9.5 WEBCOMP is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor de schade aan, beveiliging, diefstal of verlies van geleverde, ontvangen of door klant beheerde onderdelen zoals opgeslagen gegevens, bestanden en andere materialen. 9.6 WEBCOMP is tevens bij internetproducten en -diensten niet aansprakelijk voor disfunctioneren door aanpassingen van de server software of -instellingen door de webhosting provider van de klant of ingehuurde webhosting provider van WEBCOMP. Ook is WEBCOMP niet aansprakelijk voor aanpassing of misbruik van internetproducten en diensten door derden (hacken). Algemene Voorwaarden pagina 6 van 8

7 10. Vertrouwelijkheid en gedragscode 10.1 Alle informatie zal door beide partijen als vertrouwelijk worden beschouwd indien dit door een van beide partijen als zodanig is aangemerkt. Overigens zullen alle gegevens en informatie die betrekking hebben op de werkzaamheden en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen door WEBCOMP ook als zodanig worden beschouwd WEBCOMP heeft het recht de naam van de klant en de globale omschrijving van de werkzaamheden te gebruiken als referentie ten behoeve van de portfolio of voor andere reclamedoeleinden WEBCOMP behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 11. Intellectueel eigendom 11.1 Alle van WEBCOMP afkomstige of door haar ontworpen of gebruikte modellen, rapporten, werkwijzen, methoden, technieken et cetera die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht of overeenkomst, evenals alle rechten van intellectuele aard zijn en blijven eigendom van WEBCOMP. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem uitdrukkelijk worden toegekend Alle door WEBCOMP geleverde internetproducten en daarvoor gebruikte afzonderlijke internetscripts en materialen mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WEBCOMP verveelvoudigd, doorverkocht of al dan niet door derden gewijzigd worden. De auteursrechten van internetproducten blijven ten allen tijde voorbehouden aan WEBCOMP. Dit zonder voorbehoud, in de meest volledige actuele en toekomstige wettelijke omvang In tegenstelling tot voorgaande, worden bij de door WEBCOMP geleverde multimediaproducten en daarvoor gebruikte afzonderlijke materialen het auteursrecht overgedragen aan de klant. De klant geeft echter wel toestemming aan WEBCOMP dat zij ten behoeve van eigen reclamedoeleinden, archivering en/of mogelijke vervolg van (toekomstige) werkzaamheden de multimediaproducten mag kopiëren en publiceren De klant stemt er mee in dat WEBCOMP alle aan de klant geleverde producten mag opnemen in haar portfolio, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst, opdracht of aanvraag WEBCOMP verleent, indien van toepassing, de klant tegen betaling van de daartoe verschuldigde vergoeding het niet-exclusieve gebruiksrecht op het internetproduct WappTools voor 1 of meerdere WappTools-modulen. Dit gebruiksrecht mag door de klant niet worden overgedragen of afgestaan aan derden en is beperkt tot het voor eigen gebruik van WappTools. Dit gebruiksrecht geldt alleen zolang de opdracht of overeenkomst van kracht is Evenals benoemd in artikel 11.2, is en blijven alle WappTools-modulen eigendom van WEBCOMP en zijn de auteursrechten daarop uitsluitend en te allen tijde voorbehouden aan WEBCOMP. Algemene Voorwaarden pagina 7 van 8

8 12. Geleverde producten en materialen 12.1 De klant stemt in met het opnemen van een verwijzing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst, opdracht of aanvraag, waaruit blijkt dat WEBCOMP de (co-)producent is door middel van - het opnemen van een link, eventueel met de naam van WEBCOMP en/of logo(-button), naar de WEBCOMP-site in het geleverde internetproduct; - een opgenomen tekst, eventueel met de naam van WEBCOMP, logo en/of een verwijzing of link naar de WEBCOMP-site in het geleverde multimediaproduct Op alle geleverde producten en afzonderlijke materialen wordt geen enkele garantie gegeven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst, opdracht of aanvraag. 13. Geleverde diensten 13.1 Indien de klant gebruik maakt van diensten waarbij WEBCOMP toegang verleent tot internetproducten van WEBCOMP en de klant informatie of inhoud opneemt die in strijd is met normen, waarden en wetten volgens het Nederlandse recht of door WEBCOMP niet word getolereerd, heeft WEBCOMP het recht om de toegang voor onbepaalde tijd of definitief te ontnemen en/of de desbetreffende inhoud of informatie te verwijderen Wanneer WEBCOMP diensten verleend aan de klant voor beveiliging, back-up, opschonen van digitale gegevens of andere soortgelijke diensten, zal WEBCOMP deze diensten naar haar beste vermogen zo goed mogelijk uitvoeren. WEBCOMP geeft echter geen garantie op herstel van gegevens, bestanden of producten. 14. Recht en geschillen 14.1 Op alle opdrachten en overeenkomsten tussen de klant en WEBCOMP is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Geschillen tussen de klant en WEBCOMP zijn uitsluitend aanwezig indien een van de partijen dit schriftelijk ter kennis van de andere partij heeft gesteld Geschillen welke tussen de klant en WEBCOMP ontstaan, worden beslecht door middel van arbitrage bij de stichting DigiTrage, gevestigd te Utrecht. De procedure verloopt via in overeenstemming met het Procesreglement van de stichting DigiTrage. Het Procesreglement wordt op voornoemde website gepubliceerd. Het Procesreglement kan ook bij WEBCOMP worden opgevraagd en maakt deel uit van de opdracht of overeenkomst tussen partijen Iedere partij heeft tevens het recht zich te wenden tot de burgerlijke rechter zolang het geschil niet is voorgelegd aan de stichting DigiTrage In het geval WEBCOMP een geschil voorlegt aan de stichting DigiTrage maar de klant geeft de voorkeur aan een procedure bij de burgerlijke rechter, moet dit door de klant binnen 1 maand na voorlegging schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Deze bepaling is enkel van toepassing voor de klant welke in de hoedanigheid van consument een opdracht of overeenkomst heeft gesloten met WEBCOMP. Algemene Voorwaarden pagina 8 van 8

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006]

Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006] Algemene voorwaarden MARQIT BV [v1-180806] 1 van 9 Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006] I. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Bureau Ganzenveer 2.0 Definities Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens Bureau Ganzenveer 2.0, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: offertes,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Altus Tellus

Algemene voorwaarden Altus Tellus Algemene voorwaarden Altus Tellus 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Altus Tellus, gevestigd te Swalmen (gemeente Roermond,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten die u met Kok Software sluit. 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Dharma Media.

Algemene Leveringsvoorwaarden Dharma Media. Algemene Leveringsvoorwaarden Dharma Media. Artikel 1 1.1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier: De VOF Dharma Media., gevestigd te Amersfoort, kantoorhoudende aan Amersfoortsestraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal

Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal Laatste update: augustus 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Cornelis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1. Besolution: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55621643. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Besolution een overeenkomst

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten die u met PowerPHP sluit.

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten die u met PowerPHP sluit. Algemene Voorwaarden voor Software Ontwikkeling PowerPHP Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten die u met PowerPHP sluit. 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V.

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes van Management Drives Europe

Nadere informatie

2.3 De algemene voorwaarden van EverDesign prevaleren boven alle andere voorwaarden.

2.3 De algemene voorwaarden van EverDesign prevaleren boven alle andere voorwaarden. Algemene Voorwaarden EverDesign per 01-01-2012 1. Definities EverDesign is de gebruiker van de algemene voorwaarden. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met EverDesign een overeenkomst is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor V.O.F. LAB1100

Algemene Voorwaarden voor V.O.F. LAB1100 Algemene Voorwaarden voor V.O.F. LAB1100 #AF1F25 #E22126 Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten die u met V.O.F. LAB1100 sluit. 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

de wederpartij van opdrachtnemer

de wederpartij van opdrachtnemer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer Opdrachtgever

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden REINVENT SOFTWARE VOF V/H REINDER.EU

Algemene voorwaarden REINVENT SOFTWARE VOF V/H REINDER.EU Algemene voorwaarden REINVENT SOFTWARE VOF V/H REINDER.EU Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen REINVENT SOFTWARE VOF V/H

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V.

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Schaake Software Products B.V.,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V.

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden van http://www.investonline.nl (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a)

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RaaT-Communicatie goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe

Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ColorMe goederen en of diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden GoInfo B.V.

Algemene voorwaarden GoInfo B.V. Algemene voorwaarden GoInfo B.V. Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor alle overeenkomsten die u met GoInfo B.V. sluit. Artikel 1 Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie