Agenda Datum: 27 november 2014 Fivelingo 253, Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda Datum: 27 november 2014 Fivelingo 253, Utrecht"

Transcriptie

1 Agenda Datum: 27 november 2014 Plaats: Fivelingo 253, Utrecht Inloop: 10:00 uur Vergadering: uur 16:00 uur Uitgenodigd: Mirjam van de Woord, Ramona Paans, Ruth Thé, Joyce Kemper, Marleen van Kooten, Freddie Hartman, Federico Buma, Jiska Huetink, Ellen Calot, Charlotte Cecillon, Reeds afgemeld: Naima Bernatek, Bartjo van Gils Te laat of afwezig? Graag even melden bij Marleen: Opening 2. Vaststellen agenda en notulist 3. Notulen d.d. 10 september (bijlage 1) 4. Ingekomen en uitgaande post (bijlage 2) 5. Landelijke ontwikkelingen in de zorg 6. Terugkoppeling Platform GP 7. Terugkoppeling VAC 8. Jaarverslag 2014 & Jaarplan 2015, data Secretaris WVG 2015 vacant 10. Beheer Linked in 11. Nieuws vanuit NVPMT - Update masterclasses - Terugkoppeling Productontwikkeling - Mogelijke herverdeling werkveldgroepen (zie bijlage 3) - cao VVT onderhandelingen 12. Werkgroepen - PMT-ruimte (Ramona en Jiska) - Symposium Luxemburg (Ruth, Charlotte) - Studiemiddag Terugkoppeling gevolgde scholingen / studiedagen 12. Rondvraag Middagprogramma: Symposium Luxemburg 2015 Bijlagen 1. Notulen WVG bijeenkomst 10 september 2. Lijst ingekomen en uitgaande post september t/m november 3. Mail Martin Hoogvliet afgevaardigden FVB 4. Mail Leon Stoffels vervolg herverdeling wvg 1

2 Bijlage 1 Notulen Vergadering Werkveldgroep Ouderen Datum: 10 september 2014 Aanwezig: Mirjam van de Woord, Ramona Paans, Femmy vd Voort, Bartjo van Gils, Marleen van Kooten. Afwezig: Ruth Thé, Joyce Kemper, Federico Buma, Jiska Huetink, Naima Bernatek, Ellen Calot, Freddie Hartman 13. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. 14. Vaststellen agenda en notulist De agenda wordt als zodanig vastgesteld, met een kleine nummerieke wijziging (nr. 10 ontbreekt op de agenda). Ramona notuleert. 15. Notulen d.d. 19 mei Pag. 3, punt 12: Contact met Neeltje Koolmees is verder niet meer tot stand gekomen. Bartjo kent haar en vraagt dit nog verder na. Actie Bartjo. Pag. 3, punt 12: Contact met WVG Revalidatie: In haar eigen instelling wordt GRZ gestopt. Daarom was het voor haarzelf niet meer nodig. Vanuit de werkgroep is er nog wel interesse, contact zal gelegd worden. Actie Ramona Met in acht neming van bovenstaande punten wordt het verslag vastgesteld. N.a.v. actiepunten lijst: Uitnodigen: blijft staan Website: staat op agenda. Therapie ruimte staat op de agenda. Luke Faassen zal door Ruth benaderd worden. Luuk Sietsma en Jan Koene zullen ook door Ruth benaderd worden. Vraag Alwies is door Marleen verstuurd. 16. Ingekomen en uitgaande post N.a.v. de lijst ingekomen en uitgaande post komen de volgende vragen / opmerkingen: Ingekomen post 26/6/14, Meedoen WVG festival : Marleen licht toe dat dit gaat over de NVPMT studiedag. Er waren slechts 6 plekken beschikbaar, en deze waren al vergeven. Daarnaast was er twijfel over deelname gezien de ervaringen van vorig jaar. Ramona geeft aan dat zij van Annemieke Prins een vraag heeft gehad m.b.t. (folder)informatie over PMT in het verpleeghuis. Als iemand nog een tekst heeft klaarliggen die evt. voor een folder gebruikt kan worden, graag aan Annemieke doorsturen. Tip voor Annemiek: kijk ook eens op de PMT Info Site. Marleen zegt informatie te hebben en deze op te sturen. Actie: Allen. 17. Landelijke ontwikkelingen in de zorg Er is geen concrete input. Wel is het duidelijk dat de (ouderen)zorg veel in het nieuws is: debatten, ontslagen in de zorg, instellingen in slecht weer. De aanwezigen herkennen dat de gevolgen (langzaam) merkbaar worden op verschillende vlakken, zoals de transitie naar de WMO. Vrijwel iedereen merkt ook dat dit veel onrust met zich mee brengt. 18. Terugkoppeling Platform GP Onderwerp was: Scheiden wonen en zorg. De notulen zijn op de site van het Trimbos instituut te vinden, Marleen zal ze aan de WVG doorsturen. Op de site is ook het rapport van de inspectie in de zorg terug te vinden. + het bieden van ambulante zorg. 2

3 Zoals ook op de agenda al vermeld, zal er 20 november een symposium van het NKOP zijn. Mirjam deelt mee dat zij 13 november een studiedag gedragsproblematiek van het Leids Congres Bureau zal bijwonen. 19. Terugkoppeling VAC Van het VAC is er op dit moment geen nieuwe info, er is binnenkort weer een bijeenkomst. 20. Nieuws vanuit NVPMT Update masterclasses: Cindy heeft zich opgegeven als mogelijke docent voor de masterclasses. Dit is nog niet definitief. Ze heeft daarvoor contact met Léon. De masterclasses worden verspreid over 2 jaar aangeboden, dus het kan zijn dat het nog even duurt voor de masterclass ouderen aan bod komt. Het is in ontwikkeling. Wel wordt meegedeeld dat de inhoud van de masterclass wordt vormgegeven door zowel de docent, als de NVPMT en de WVG. Ruth zou contact opnemen met Luke over mogelijk docentschap, afgesproken wordt dat zij alsnog wel benaderd wordt. Femmy zal Ruth vragen dit te doen. Terugkoppeling Productontwikkeling 1 e bijeenkomst: Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest. Er is inmiddels een werktitel: PMT in groepsverband voor ouderen met aphatisch & passief gedrag met als doel de ervaren competentie te vergroten. De aanvullende literatuur moet deze maand aangeleverd worden. Begin november moet het product klaar zijn, zodat het in december gepresenteert kan worden. De commissie wordt vanuit vanuit CPMO (comissie product & module ontwikkeling van de FVB: Clarinde van Lunteren en Kees van den Bos. Zij geven het kader en lezen kritisch mee. Mogelijke herverdeling werkveldgroepen: De mail die door Léon aan ons gestuurdt is, roept een aantal vragen op: o Is het voor de PMT-ers in de ouderenzorg haalbaar en wenselijk om op richtlijnen aan te sluiten, en zo ja, op welke richtlijnen? o Is het werk dat wij doen sec te koppelen aan één stoornis of problematiek, en sluit je dan andere problematiek niet bijvoorbaat uit? o Lukt het om aan te sluiten op stoornisniveau? o Het lijkt erop dat we (weer) gaan kaderen op medisch niveau, is dat wenselijk? Nog niet zo lang geleden heette de werkveldgroep nog: werkgroep psychogeriatrie. Omdat deze titel te krap was, is hij juist aangepast naar werkveldgroep ouderen. Het is vaak niet zo dat de PMT-er die in de ouderenzorg werkt, zich specialiseerd op één bepaalde problematiek. Angst, depressie, rouw/acceptatie, levensfaseproblematiek, dementie: het komt allemaal op ons bordje. Om dat te binden/koppelen aan één term is lastig. Er wordt wel een poging gedaan: Ouderen met psychosociale problematiek. Uiteindelijk merken we dat we steeds weer terecht komen op één gezamenlijke vraag: Wat is de reden (van de NVPMT) om deze herindeling te onderzoeken? Marleen zal e.e.a. terugkoppelen aan Léon. CAO VVT onderhandelingen: Op het moment van de vergadering was met tot een principe akkoord gekomen. Deze zou aan de werkgeversorganisaties en de verschillende achterbannen van de vakbonden voorgelegd worden. (Noot notulist: inmiddels is de CAO door alle partijen aanvaard en definitief.) website contactpersoon: Ruth is hiervoor bij de bijeenkomst geweest. Van Nienke, webhost, kwam de volgende vraag: o Op dit moment staat er op de website vooral informatie over studiedagen enz. De bedoeling is dat de website breder ingezet kan worden, zoals verdere informatie over de Werkveldgroep. Er zijn twee opties hoe dit mogelijk is: De WVG (of één persoon daarvan) mailt de betreffende informatie zoals algemene informatie, verslagen, agenda s en vergaderdata naar de webhost en die zet het er op; 1 persoon uit ons midden wordt website beheerder van het stuk van de WVG ouderen, en krijgt toegang om alles erop te plaatsen wat nodig is. De werkveldgroep kiest voor de eerste optie. Marleen koppelt dit terug. 3

4 21. Werkgroepen PMT-ruimte: Werkgroep PMT ruimte : Ramona en Jiska zijn bij elkaar geweest en hebben het document doorgenomen. Informatie zal voor volgende vergadering aan de WVG gestuurd worden. Masterclasses: zie hierboven bij punt 8. Anita en Ramona (en/of anderen!) zullen t.z.t. mee gaan denken over de inhoud van de masterclass, en zijn contactpersoon van de werkveldgroep. Symposium Luxemburg: Bedoeling is dat de werkvelgroep grip houdt op de inhoud van de lezing/workshop, aangezien de dames de werkveldgroep gaan vertegenwoordigen (zij doen het niet op eigen titel). Omdat het symposium nog ver weg is, zullen de dames in de vergadering van februari uitgenodigd worden om datgene wat ze hebben bedacht/voorbereid aan ons te presenteren. Marleen zal daarvoor Naima benaderen, Femmy zal Charlotte benaderen. Ruth is namens de WVG het contactpersoon, en evt. procesbegeleider? Het is onduidelijk of de NVPMT ook nog wat te zeggen wil hebben over de inhoud van de presentaties. Marleen vraagt dit na. 22. Terugkoppeling gevolgde scholingen / studiedagen. Er zijn geen scholingen o.i.d. gevolgd. Zoals eerder al benoemd gaat Mirjam 13 november de scholing bij het LCB volgen. Een tip: Ademtherapie van Hendry & Iriah van Wijk. Supervisie (van zelfde bovenstaande personen???) Marleen geeft aan dat bij hen in de organisatie Anneke v.d. Plaats coaches zal gaan scholen voor belevingsgerichte omgevingszorg. 23. Rondvraag. Marleen vraagt of iemand een voorstel heeft voor de invulling van het middagdeel voor de vergaderingen van volgend jaar. Op een tip zal zij Annemiek benaderen. Actie Marleen Actiepuntenlijst Wie Wat Ruth (Naima en) Charlotte uitnodigen voor de WVG Bijeenkomst van februari 15 (Femmy) Benaderd Luke Faassen voor docent Masterclasses Vraagt Luuk Sietsma en Jan Koene (??) Ramona/Jiska Verslag bijeenkomst werkgroep therapieruimte. Ramona Contact WVG Revalidatie over behandelpaden Bartjo Contact Neeltje Koolmees over haar scriptie Marleen Stuurt vraag Alwies door naar Luuk Sietsma Info folder PMT naar Annemieke Prins Notulen platform GP aan allen doorsturen Terugkoppeling Léon: herverdeling werkveldgroepen Terugkoppeling website: wens van de WVG Naima uitnodigen voor de WVG bijeenkomst feb. 15 i.v.m. symposium Luxemburg Léon vragen of NVPMT ook inspraak wil hebben over de presentaties symposium Luxemburg Annemiek vragen voor invulling middagdeel WVG vergadering. Allen Info folder PMT naar Annemieke Prins 4

5 Bijlage 2 Ingekomen en uitgaande post Datum Afzender Onderwerp Acties Saskia van Dijk Contact met andere Reactie Ruth The via mail instellingen betreft Vaktherapie Via NVPMT site: Francis Mwami Verdiepende cursus Oplossingsgericht werken Contactgegevens doorg d van Herman Prüst Martin Hoogvliet (bestuur NVPMT) Verzoek afgevaardigden voor FVB stuurgroep producten Mail inbrengen tijdens WVG bijeenkomst en modulen Hennie Schuurer Rol en plaats als PMT-er Vraag inbrengen in WVG bijeenkomst + doc. gestuurd Anneke vd Kamp Functieprofiel PMT Vraag inbrengen in WVG Ouderenzorg Joke Hellinga Site PMT voor ouderen : wie Reactie g d beheerde site en wat is ermee gebeurd Jan Abbas Klaas van Roozendaalprijs Vraag inbrengen in WVG Leon Stoffels Herindeling wvgroepen, Ter info: delen in WVG website en project Naima Bernatek Terugtrekking Symposium Ter info: delen in WVG Luxemburg Ingrid Nissen Besluit Masterdocent Delen in WVG Datum Geadresseerde Onderwerp Acties Deelnemers Info Herman Prüst n.a.v. Info verspreid via mail studiemiddag studiemiddag Wilma Cligge penningmeester Declaraties overzicht Overzicht komende declaraties doorgegeven NVPMT Nynke Kluijfhout Website input leveren Mail gestuurd Leon Stoffels Terugkoppeling wvg mening Mail gestuurd herverdeling werkveldgroepen Luke Faassen Vraag info over Masterdocent Contactgegevens van Leon doorgegeven Leden WVG, deelnemers studiemiddag en belangstellende leden Update accreditatie + reminder wvg-bijeenkomst Mail rondgestuurd Leon Stoffels Opmerking bij project productontwikkeling Noemen van WVG Ouderen product Nynke Kluijfhout Info website NVPMT Doorgeven info voor op de website 5

6 Bijlage 3 Mail Martin Hoogvliet NVPMT afgevaardigden FVB stuurgroep Producten en Modulen Date: Sun, 19 Oct :14: From: To: CC: Subject: Verzoek: afgevaardigde(n) voor FVB-Stuurgroep Producten en Modulen Beste voorzitters van de werkveldgroepen NVPMT, Vanuit de Federatie Vaktherapeutische Beroepen ( FVB) is een nieuwe kennisinnovatiestructuur 'neergezet', hetgeen betekent dat er analoog aan de PMTstuurgroepen ook stuurgroepen op FVB niveau worden geïnstalleerd. In de bijlage treffen jullie de notitie van Huub Notermans ( bestuurslid kennisinnovatie FVB) waarin deze structuur wordt uitgelegd. Zoals jullie daarin kunnen lezen worden er per stuurgroep afgevaardigden gevraagd per vaktherapeutische discipline: één ( positie/stoel) per discipline. In deze notitie kennisinnovatie is nog vermeld dat iedere discipline kennisinnovatoren uit de beroepsvereniging levert voor diverse FVB- Stuurgroepen. Echter vanuit de NVPMT hebben we recentelijk besloten dat we juist collega's met specifieke kennis én overzicht over de ( inhoudelijke) ontwikkelingen op het terrein van de betreffende stuurgroep hiervoor willen inzetten. Anders dan bij de meeste andere lidverenigingen van de FVB, hebben we binnen de PMT die mogelijkheid ook: er zijn gelukkig genoeg experts in het werkveld om diverse ( aansturende) posities in te nemen en we zijn ( relatief) ver met het domein onderzoek. Op die manier werken we aan spreiding van mensen en expertise over diverse stuurgroepen op NVPMTen FVB niveau. De FVB gaat akkoord met deze wijze van aanleveren van stuurgroepleden door de (NV)PMT. Taak van FVB Stuurgroep Producten & Modulen (zie ook bijlage): - Sturen op implementatie van en doen van (effect-/vervolg-)onderzoek naar modulen. - Beleid ontwikkelen t.a.v. positionering en sturen op het inrichten van mono-en multidisciplinaire kennisnetwerken t.b.v. het schrijven van producten, modulen en rationales ( ontwikkelingsonderzoek). Ter toelichting: de PMT werkveldgroepen zijn monodisciplinaire kennisnetwerken. - Kennisnetwerken verbinden en samenwerkingsrelatie creëren met stakeholders - Inrichten van een structuur die inzicht geeft in projecten en initiatieven. - Inventariseren van producten en modulen in het werkveld Huub Notermans zal voorzitter zijn van deze stuurgroep. Voor de FVB Stuurgroep Producten & Modulen willen we vanuit de NVPMT graag twee leden uit de diverse werkveldgroepen vragen om de PMT te vertegenwoordigen: één als 6

7 vertegenwoordiger, de ander om in geval van afwezigheid/ziekte te kunnen vervangen. Daarmee kunnen we als (NV)PMT op FVB niveau een sterke inhoudelijke bijdrage leveren aan de ontwikkelingen binnen de ontwikkeling van producten en modulen op FVB niveau. De Stuurgroep zal 2 x per jaar gaan vergaderen. Willen jullie als voorzitters jullie eigen werkveldgroepleden informeren en hen vragen wie zich kandidaat wil stellen voor deze afvaardiging? Bij meerdere kandidaten zullen ondergetekenden in overleg gaan met betrokkenen om tot afstemming te komen wie afgevaardigde(n)) gaat/gaan worden. Graag jullie reacties per "reply all" zodat we van elkaar weten wie zich aanmelden. Daarna zullen we Huub Notermans vragen contact met deze afgevaardigden op te nemen voor nadere ( detail-)informatie. Hij is namelijk verantwoordelijk voor de installatie van de FVB-Stuurgroepen. Met hartelijke groet, Martin Hoogvliet ( bestuurslid NVPMT, portefeuille kennisinnovatie; aandachtsgebied o.a. producten en modulen Leon Stoffels ( bestuurslid NVPMT, portefeuille belangenbehartiging; aandachtsgebied: werkveldgroepen NVPMT 7

8 Bijlage 4 Mail Leon Stoffels herindeling werkveldgroepen, Subject: Herindeling werkvelgroepen, website en project productontwikkeling 2015 From: To: Date: Sat, 1 Nov :37: Beste voorzitters van de werkveldgroepen NVPMT: Kort een aantal dingen: Herindeling werkveldgroepen: Een tijdje gelden hebben jullie een mail gekregen over een mogelijke herindeling van de NVPMT werkveldgroepen. Voorafgaande aan deze mail is er overleg geweest met de voorzitter van de werkveldgroep forensische psychiatrie en de werkveldgroep kinder- en jeugd psychiatrie. Door een aantal werkvelgroepen is er op de mogelijke herindeling gereageerd met opmerkingen en vragen. Op basis van deze reacties willen we vooralsnog de werkveldgroepen en de structuur niet wijzigen. Herindelen betekent immers ook meer dan ingeschat- een wijzing van structuur, doet inbreuk op lopende projecten, samenstelling en behoefte van mensen. Een gedegen - toekomst bestendige- (her) -indeling is NU moeilijk te maken. We willen gaandeweg afstemming vinden met de Federatie vaktherapeutische beroepen (FVB) waarbij we alle doelgroepen insluiten en aansluiten bij landelijke zorgontwikkelingen. Wanneer we dit kader helderder en concreter hebben gaan we verder kijken naar een mogelijke herindeling waarbij we dan opnieuw de werkveldgroepen raadplegen. Vooralsnog wijzigen we niet onze structuur en gaan we er vanuit dat we werkveldgroepen samenwerken indien nodig, gewenst en gevraagd. De groep die nieuw kan starten is de werkveldgroep ASS volwassenen. Deze groep zoekt afstemming met de werkveldgroep kinder- en jeugd psychiatrie die een subgroep ASS hebben. De mensen van de nieuwe werkveldgroep ontvangen een mail. Website: Op de NVPMT website is ruimte ingedeeld voor iedere werkveldgroep. Er zijn een aantal standaard kopjes (actieve leden, laatste vergadering, eerstvolgende vergadering, laatste nieuwsbrief en eerstvolgende nieuwsbrief). Het verzoek aan iedere werkveldgroep om relevante informatie op de website te zetten. Met een kort verslag van een bijeenkomst of activiteit op de website blijven geïnteresseerde leden geïnformeerd en op de hoogte. Voor het plaatsen van informatie of geautoriseerd worden voor het plaatsen van informatie kan contact opgenomen worden met: Nynke Kluijfhout MacLean (PR- en Communicatie. Mail to: 8

9 Project productontwikkeling 2015: In 2015 is het voorstel om weer een project productontwikkeling te starten met de werkveldgroepen eetstoornissen, trauma, angst- en stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en verslaving. Dit betekent dat we in 2015 willen starten met het schrijven van een 5 tal producten (één product per werkveldgroep). Het voorgestelde traject voor een aantal producten betekent een traject van 5 avonden bij- en nascholing en daarnaast het schrijven en ontwikkelen van één product per werkveldgroep. De organisatie van dit traject en deze avonden kan gedaan worden door de afgevaardigden van werkveldgroepen in samenwerking met de belangenbehartiger van de NVPMT en met ondersteuning van het FVB kantoor. Binnenkort ontvangen de genoemde werkveldgroepen meer informatie. Het huidige project productontwikkeling met de werkveldgroepen Kinderen jeugdpsychiatrie, PMT-OLK, verslaving, revalidatie en forensische psychiatrie verloop prima! Groet, Léon Stoffels Algemeen bestuurslid NVPMT Portefeuille belangenbehartiging Tel /

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Aanwezig: Arold Derix onafhankelijk voorzitter omgevingsmanager gemeente Tilburg (tot 16.30 uur) Helma Oostelbos buurtbewoonster; voorzitter buurtraad

Aanwezig: Arold Derix onafhankelijk voorzitter omgevingsmanager gemeente Tilburg (tot 16.30 uur) Helma Oostelbos buurtbewoonster; voorzitter buurtraad Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier Verslag: Datum: Locatie: Beheeroverleg Jan Wier 2 oktober 2012 (15.00 17.00 uur) Jan Wierhof 7, Tilburg Aanwezig: Arold Derix onafhankelijk

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw Wmo-raden aan het werk Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ZonMw drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet Projectnummer: B3699

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

acht verdiepende interviews

acht verdiepende interviews WENSEN EN BEHOEFTEN VAN LEDEN van HARTEN TWEE acht verdiepende interviews Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel.: 0294 491400 e-mail: info@bbvz.nl www.bbvz.nl Colofon

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!!

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Nieuwsbrief september 2013 Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Voor de complexen van de Lissabonweg (laag, midden en hoog ), zoals ook de Bern- Bonn- en Brusselweg hebben we voor ieder

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Lidmaatschap. Januari 2014. Dialogue is on The cause of Health is at stake Spirits are moving. Categorieën.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Lidmaatschap. Januari 2014. Dialogue is on The cause of Health is at stake Spirits are moving. Categorieën. be cause health Belgian Platform for International Health HUISHOUDELIJK REGLEMENT Januari 2014 Dialogue is on The cause of Health is at stake Spirits are moving 1. Lidmaatschap Be-cause health staat open

Nadere informatie

Aan iedereen die zich heeft aangemeld als sollicitant voor de Tweede Kamer-fractie van GroenLinks. Utrecht, april 2012

Aan iedereen die zich heeft aangemeld als sollicitant voor de Tweede Kamer-fractie van GroenLinks. Utrecht, april 2012 Aan iedereen die zich heeft aangemeld als sollicitant voor de Tweede Kamer-fractie van GroenLinks Utrecht, april 2012 Beste GroenLinks sympathisant, Hartelijk dank voor je interesse in GroenLinks en in

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 Aanvang 20:00, De Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 Aanwezig 49 deelnemers, 20 machtigingen Bestuursleden aanwezig: Jean Popma (voorzitter),

Nadere informatie