ALGEMENE VOORWAARDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van de eenmanszaak Blue Moon IT, gevestigd te Eindhoven aan de Edisonstraat 142, 5621 HT, KvK Oost-Brabant Definities 1.1. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per elektronische mail bevestigd, van levering van één of meer producten en/of diensten van Blue Moon IT Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en/of diensten van Blue Moon IT wordt gesloten Producten en diensten: alle door Blue Moon IT geleverde of te leveren producten en diensten. 2. Toepasselijkheid 2.1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Blue Moon IT Elke toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden wordt door Blue Moon IT hierbij uitdrukkelijk afgewezen. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever binden Blue Moon IT nimmer. 3. Aanbieding en acceptatie 3.1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Blue Moon IT gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Blue Moon IT schriftelijk of per elektronische mail anders is vermeld Een aanbieding of offerte gedaan door Blue Moon IT heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. 4. Uitvoering van de overeenkomst 4.1. Blue Moon IT zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van op dat moment bekende stand der wetenschap Indien en voorzover dat voor een goede uitvoering van de overeenkomst is vereist, heeft Blue Moon IT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Blue Moon IT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Blue Moon IT worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Blue Moon IT zijn verstrekt, heeft Blue Moon IT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen Blue Moon IT is niet aansprakelijk voor schade, voor welke aard ook, doordat Blue Moon IT is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Blue Moon IT de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 5. Duur en beëindiging van de overeenkomst 5.1. Alle overeenkomsten worden aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

2 5.2. Bij overeenkomsten die onderhevig zijn aan periodieke vernieuwing, heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om deze op elk moment schriftelijk op te zeggen, mits een opzegtermijn van tenminste één kalendermaand in acht wordt genomen Bij overeenkomsten die onderhevig zijn aan periodieke vernieuwing, wordt de contractduur stilzwijgend verlengd met eenzelfde contractduur als de originele overeenkomst, indien de opdrachtgever niet één kalendermaand voor het verstrijken van de overeenkomst deze heeft opgezegd Blue Moon IT kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Blue Moon IT niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt Blue Moon IT heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding Onverminderd het bepaalde in artikel 15 heeft Blue Moon IT het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien: - opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet; - opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; - opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden; - opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden; - opdrachtgever activiteiten uitvoert die schadelijk zijn of kunnen zijn of worden voor Blue Moon IT; - of indien opdrachtgever informatie beschikbaar stelt die in strijd is met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst (bijvoorbeeld copyrighted muziek, kinderporno). 6. Wijziging van de overeenkomst 6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Blue Moon IT zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Blue Moon IT de opdrachtgever hierover tevoren inlichten Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Blue Moon IT daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft. 7. Levering en leveringstijd 7.1. Blue Moon IT zal de te ontwikkelen software en/of website aan de opdrachtgever conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door Blue Moon IT uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen Plaatsing en/of levering van software en/of website geschiedt zo spoedig mogelijk na ontvangst van betaling en aanlevering van gegevens, of op een later af te spreken tijdstip Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen Alle door Blue Moon IT genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Blue Moon IT bekend waren. Blue Moon IT spant zich naar behoren in om deze (leverings)termijnen in acht te nemen. De (leverings)termijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, ook niet indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn

3 overeengekomen. Blue Moon IT is nimmer gebonden aan een termijn indien partijen ene wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst zijn overeengekomen (meerwerk, wijziging specificaties etc). Indien overschrijding van enige termijn dreigt zullen partijen zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden. 8. Overmacht 8.1. Onder overmacht worden deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Blue Moon IT geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor Blue Moon IT niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Blue Moon IT worden daaronder begrepen Blue Moon IT heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid (die verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Blue Moon IT haar verbintenis had moeten nakomen Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Blue Moon IT opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Blue Moon IT niet mogelijk is langer duurt dan zes maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. 9. Domeinnamen 9.1. Bij een overeenkomst strekkende tot de opdracht dat Blue Moon IT zal bemiddelen bij de registratie van een domeinnaam, dient voorts hetgeen in dit artikel is bepaald in acht te worden genomen Voor de aanvraag, toekenning en het eventueel gebruik van een domeinnaam geldt dat men afhankelijk en onderworpen is aan van tijd tot tijd geldende regels en procedures van de betreffende registrerende instantie. Blue Moon IT speelt terzake een bemiddelende rol en beslist derhalve niet over de toekenning van een domeinnaam. Blue Moon IT is niet aansprakelijk voor het geval de aangevraagde domeinnaam niet wordt gehonoreerd Blue Moon IT aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien het gebruik van de door de opdrachtgever gebruikte domein en domeinnaam. De opdrachtgever vrijwaart Blue Moon IT voor eventuele aanspraken van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook in het geval Blue Moon IT bij de verkrijging van de domeinnaam niet als bemiddelaar is opgetreden. 10. Dataverkeer en onbeperkt bij domein en webhosting Het dataverkeer is beperkt tot de hoeveelheid dataverkeer die bij het pakket hoort. Boven de hoeveelheid dataverkeer wordt de account tijdelijk geschorst Bij sommige functies staat de toegelaten hoeveelheid beschreven als "onbeperkt". Dat aantal mag echter niet zo buitensporig groot zijn, waardoor het een bedreiging zou kunnen zijn voor de goede werking van de server en overlast bezorgt aan andere klanten. Is dat wel het geval, dan kan de account van de opdrachtgever tijdelijk buiten werking gesteld worden tot het probleem opgelost is. 11. Prijzen en betaling Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door de opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Blue Moon IT gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een termijn van tenminste 30 dagen de geldende prijzen en tarieven aan te passen Alle facturen zullen door Cliënt worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum.

4 11.4. Na verstrijken van 28 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt In geval van incasso, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Blue Moon IT en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Blue Moon IT onmiddellijk opeisbaar zijn. Alle gemaakte kosten door nalatigheid van betaling door de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever Door de opdrachtgever gedane betalingstermijn strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op de latere factuur. 12. Geheimhouding Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede twee jaar na beëindiging daarvan geen medewerkers van Blue Moon IT in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect hetzij om niet hetzij tegen betaling, voor zich laten werken. 13. Intellectuele eigendomsrechten Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de auteursrechten, op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Blue Moon IT, haar licentiegevers of haar toeleveranciers. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen strekt niets in de overeenkomst(en) met opdrachtgever of in deze algemene voorwaarden tot overdracht van enig recht van intellectuele en industriële eigendom. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de eventueel bij overeenkomst of algemene voorwaarden toegekende gebruiksrechten Alle door Blue Moon IT verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Blue Moon IT worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht Blue Moon IT behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 14. Aansprakelijkheid Blue Moon IT is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet of niet goed functioneren van enige software en/of website of onderdeel hiervan dan wel een door haar aangeboden dienst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld Aansprakelijkheid van Blue Moon IT voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten Blue Moon IT is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet of niet goed functioneren van enige dienst verricht door derden, zoals webhosting, webcounters of domeinregistratie, noch voor het niet of niet goed functioneren van enige programmatuur ter beschikking gesteld of ontwikkeld door een derde.

5 14.4. Indien Blue Moon IT aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: de aansprakelijkheid van Blue Moon IT, voorzover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over gaat of schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Blue Moon IT beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht exclusief BTW, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor zes maanden De opdrachtgever vrijwaart Blue Moon IT voor alle aanspraken van derden wegens produktaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een produkt of systeem dat door de opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Blue Moon IT geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen De opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Blue Moon IT van apparatuur, programmatuur of tekst-, beeld-, of geluidsmaterialen met het doel van gebruik of bewerking en de opdrachtgever vrijwaart Blue Moon IT tegen elke actie welke is gebaseerd op enige inbreuk op rechten van derden. 15. Overdracht van rechten en verplichtingen Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. 16. Reglementen De opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internet- en softwaregebruiker kan en mag worden verwacht Blue Moon IT hanteert de zogenaamde `fair use policy'. Dit houdt in dat bij een `normaal' gebruik de ter beschikkingstaande diensten en services van Blue Moon IT door de opdrachtgever en haar andere gebruikers onbeperkt kunnen worden benut mits niet anders overeengekomen. De opdrachtgever conformeert zich, mede in het belang van de andere gebruikers van de diensten en services van Blue Moon IT, aan het bovenbedoelde `normale' gebruik Het is de opdrachtgever niet toegestaan illegale programma's of bestanden(bijvoorbeeld warez, MP3, pirated software, hackers programma's of archieven) te uploaden naar een account of te verspreiden In verband met de in de regel (te) grote beïnvloeding van een systeem, is het de opdrachtgever niet toegestaan om IRC-servers, IRC-cliënts of IRC-bots te installeren Het is de opdrachtgever niet toegestaan om server processen te starten en/of beëindigen Iedere account heeft de mogelijkheid om scripts (PHP, CGI, JavaScript, enzovoorts) te draaien. Het staat de opdrachtgever vrij te kiezen welke scripts hij wenst te gebruiken. Blue Moon IT behoudt zich daarentegen het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging scripts te deactiveren, indien deze de werking van de server mochten beïnvloeden Gebruikersnaam, gebruikerscode en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Vanwege mogelijk misbruik is het niet toegestaan dat deze informatie wordt verspreid onder derden Het is de opdrachtgever, alsmede anderen die gebruik maken van de producten en/of diensten van Blue Moon IT, niet toegestaan om de verbindingen, systemen en de aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde opslagruimte en schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden en de openbare orde, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden en de algemeen aanvaardbare normen, en in de toekomst te aanvaarden normen, die van toepassing zijn op het gebruik van het internet

6 (Netiquette, zoals vastegelegd in RFC 1855, ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt). Hieronder vallen bijvoorbeeld de volgende handelingen en/of gedragingen: het opslaan en verspreiden van informatie die discriminerend is wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of die op een andere wijze kwetsend kan worden genoemd het bedreigen en/of op andere wijze lastig vallen van personen, mede daaronder begrepen het zogenaamde `mailbommen' het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden het opslaan en verspreiden van kinderporno, pornografie, obsceen en sex gerelateerd materiaal het verrichten en promoten van illegale activiteiten het zonder toestemming binnendringen van andere computers en netwerken op het internet (hacken) het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag het verspreiden van vertrouwelijke informatie het opslaan en het ongevraagd en onaangekondigd verspreiden van ongewenste elektronische berichten (spam, flames) het vernielen, beschadigen, onstabiel en/of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen Onder de bovenaangegeven handelingen en/of gedragingen wordt tevens verstaan het opnemen van verwijzingen en links naar sites waarop in strijd wordt gehandeld met hetgeen boven is bepaald. De bovenstaande opsomming is niet limitatief bedoeld. Blue Moon IT behoudt zich het recht voor om op basis van geldende wet en regelgeving, richtlijnen en algemeen aanvaardbare normen nadere invulling te geven aan hetgeen zij terzake toelaatbaar acht De opdrachtgever verplicht zich om de juiste persoonsgegevens aan Blue Moon IT door te geven. Bij eventuele adreswijzigingen, daaronder mede begrepen adressen, en eventuele andere mutaties in de bovengenoemde gegevens, verplicht de opdrachtgever zich om deze wijzigingen tijdig aan Blue Moon IT bekend te maken. Indien de opdrachtgever nalatig is ten aanzien van zijn verplichting als bedoeld in dit artikellid en als gevolg daarvan een tot de opdrachtgever gerichte verklaring of mededeling hem niet of niet tijdig bereikt, geldt dat deze verklaring of mededeling nochtans haar werking heeft Blue Moon IT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard dan ook, welke voortvloeit uit bovenstaande handelingen en gedragingen van de opdrachtgever 17. Klachten Op straffe van verval van recht dienen klachten over de verrichte werkzaamheden door de opdrachtgever binnen 5 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 28 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Blue Moon IT Indien een klacht gegrond is, zal Blue Moon IT de werkzaamheden alsnog verrichten zoals is overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Blue Moon IT slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel Logo op websites en/of software Blue Moon IT heeft het recht om op de door haar ontwikkelde websites en programmatuur het Blue Moon IT-logo (indien technisch mogelijk, met een link naar de Blue Moon IT website) te plaatsen, met bijgaand de tekst:"design & Coding Blue Moon IT". Indien overeengekomen kan hiervan afgeweken worden De opdrachtgever heeft niet het recht de in het vorige lid genoemde logo en tekst te verwijderen dan wel onzichtbaar te maken Het is de opdrachtgever niet toegestaan op de door Blue Moon IT ontwikkelde websites en andere programmatuur een logo of enige tekst of afbeelding dan wel enig geluidsbestand te plaatsen waardoor de indruk gewekt

7 wordt dat de website of andere programmatuur door een andere onderneming of instelling of persoon dan Blue Moon IT is gemaakt of ontwikkeld. 19. Boetedoening Indien de opdrachtgever handelt in strijd met het bepaalde in de artikelen 12, 13 of 18 verbeurt zij een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van ,- (tienduizend euro) per overtreding of voor iedere dag of gedeelte hiervan dat de overtreding voortduurt, zulks naar keuze van Blue Moon IT. Alle gerelateerde activiteiten moeten worden aangepast zodat deze weer conform artikelen 12, 13 en 18 zijn. 20. Wijziging Algemene Voorwaarden Blue Moon IT behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. 21. Toepasselijk recht en geschillen Alle geschillen ontstaan uit of verband houdende met overeenkomsten die met Blue Moon IT zijn afgesloten dan wel overeenkomsten die daarmee samenhangen zullen bij uitsluiting worden berecht door de daartoe volgens de regels van de absolute competentie bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Blue Moon IT, tenzij Blue Moon IT er de voorkeur aan mocht geven de normale regels van de competentie te volgen. Indien de inzet van het geschil tot de absolute bevoegdheid behoort van de rechtbank, sector kanton, zal het geschil steeds worden voorgelegd aan die bevoegde sector kanton Op de rechtsverhouding tussen Blue Moon IT en de opdrachtgever is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Laatst gewijzigd op 21 oktober 2005

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten. Algemene voorwaarden i-mak internet concepten Bilderdijkstraat 4 1813 KZ Alkmaar info@i-mak.nl www.i-mak.nl Rabobank: 14.98.49.087 KvK #: 37101169 BTW #: NL165594500B01 Artikel 1 Definities - Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Virtual DNA

Algemene voorwaarden van Virtual DNA Algemene voorwaarden van Virtual DNA Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Compu Winkel BV, Kerkstraat 112, 5061 EL Oisterwijk. Hierna te noemen Compu Winkel Artikel 1. Definities In deze algemene

ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Compu Winkel BV, Kerkstraat 112, 5061 EL Oisterwijk. Hierna te noemen Compu Winkel Artikel 1. Definities In deze algemene ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Compu Winkel BV, Kerkstraat 112, 5061 EL Oisterwijk. Hierna te noemen Compu Winkel Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Compu Winkel : eigenaar/

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Intention. Algemene voorwaarden Intention

Intention. Algemene voorwaarden Intention De Vlonder 217 i Algemene voorwaarden Intention ARTIKEL 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is

Nadere informatie

Knipoog Media Jansstraat 46 2026XN Haarlem. info@knipoogmedia.nl www.knipoogmedia.nl KVK: 34349369 BTW: NL821010414B01

Knipoog Media Jansstraat 46 2026XN Haarlem. info@knipoogmedia.nl www.knipoogmedia.nl KVK: 34349369 BTW: NL821010414B01 Knipoog Media Jansstraat 46 2026XN Haarlem info@knipoogmedia.nl www.knipoogmedia.nl KVK: 34349369 BTW: NL821010414B01 ING REKENING: 4751958 IBAN: NL59 INGB 0004 7519 58 Artikel 1. Definities 1. Knipoog

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Be Optimized p/a Trawlerstraat 15 5237 PN s-hertogenbosch e: info@beoptimized.nl

Be Optimized p/a Trawlerstraat 15 5237 PN s-hertogenbosch e: info@beoptimized.nl ! Artikel 1: Definities 1.1 "Opdrachtgever": iedere (rechts) persoon die met Be Optimized een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n),

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van: SMC Consultancy BV Van Voordenpark 6k 5301 KP Zaltbommel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden CST Media

Algemene Leveringsvoorwaarden CST Media Algemene Leveringsvoorwaarden CST Media Kamer van Koophandel te Rotterdam nummer: 59536985 Artikel 1: Definities 1.1 "Opdrachtgever": iedere (rechts) persoon die met CST Media. een overeenkomst heeft afgesloten,

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Brouwer Consultancy & Interim Management bv Snip 87 9728 XR GRONINGEN Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 01150501 hierna te noemen: BCIM BV Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Computer No Problem Rondweg 149 2922ET Krimpen aan den IJssel KvK 53798910

Algemene Voorwaarden Computer No Problem Rondweg 149 2922ET Krimpen aan den IJssel KvK 53798910 1. Artikel 1. Definities... 3 2. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden... 3 3. Artikel 3. Offertes... 3 4. Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst... 3 5. Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MULTI CHANNEL MARKETING VAN: - MULTI CHANNEL MARKETING - Silodam 436 gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam hierna te noemen:

ALGEMENE VOORWAARDEN MULTI CHANNEL MARKETING VAN: - MULTI CHANNEL MARKETING - Silodam 436 gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam hierna te noemen: ALGEMENE VOORWAARDEN MULTI CHANNEL MARKETING VAN: - MULTI CHANNEL MARKETING - Silodam 436 gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam hierna te noemen: MULTI CHANNEL MARKETING Artikel 1. Definities 1. In

Nadere informatie

Algemene voorwaarden always ahead Kamer van Koophandel te Arnhem nummer: 08091281

Algemene voorwaarden always ahead Kamer van Koophandel te Arnhem nummer: 08091281 1 Algemene voorwaarden always ahead Kamer van Koophandel te Arnhem nummer: 08091281 Artikel 1: Definities 1.1 "Opdrachtgever": iedere (rechts) persoon die met always ahead een overeenkomst heeft afgesloten,

Nadere informatie

1.1 Wizard Wise: Wizard Wise, gevestigd aan de Adriaen van Ostadelaan 10, 3904 TK te Veenendaal. KvK te Utrecht, handelsregister 30172189.

1.1 Wizard Wise: Wizard Wise, gevestigd aan de Adriaen van Ostadelaan 10, 3904 TK te Veenendaal. KvK te Utrecht, handelsregister 30172189. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1 Wizard Wise: Wizard Wise, gevestigd aan de Adriaen van Ostadelaan 10, 3904 TK te Veenendaal. KvK te Utrecht, handelsregister 30172189. 1.2 De klant: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Bubblefish Interactive B.V. Kamer van Koophandel te Rotterdam nummer: 24346780

Algemene Leveringsvoorwaarden Bubblefish Interactive B.V. Kamer van Koophandel te Rotterdam nummer: 24346780 1 Algemene Leveringsvoorwaarden Bubblefish Interactive B.V. Kamer van Koophandel te Rotterdam nummer: 24346780 Artikel 1: Definities 1. "Opdrachtgever": iedere (rechts) persoon die met Bubblefish Interactive

Nadere informatie

Telefoon: 0263 82 36 40 - E-mail: info@buroarnhemzuid.nl - www.buroarnhemzuid.nl

Telefoon: 0263 82 36 40 - E-mail: info@buroarnhemzuid.nl - www.buroarnhemzuid.nl Buro Arnhem Zuid B.V. Malburgse Sluis 33 6833 KA Arnhem Telefoon: 0263 82 36 40 - E-mail: info@buroarnhemzuid.nl - www.buroarnhemzuid.nl Algemene Leveringsvoorwaarden Buro Arnhem Zuid B.V. Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 070MEDIA V.O.F. Renbaanstraat 24 2586 GB DEN HAAG KvK 60213167 BTW NL853811623B01 IBAN NL51 INGB 0006 4070 19 http://070media.nl Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 Opdrachtgever : iedere (rechts)persoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F Hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronische mail bevestigd, van levering van producten of diensten van Opdrachtnemer.

Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronische mail bevestigd, van levering van producten of diensten van Opdrachtnemer. Botersloot 9d 3011 HE Rotterdam Nederland +31 (0)10 820 0251 www.slwc.nl Triodos Bank 2546 89 051 KvK Rotterdam 549 23 921 BTW NL 8514 93 488 B01 ALGEMENE VOORWAARDEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS Definities 1) Opdrachtgever; degene die aan Sigma Solutions opdracht geeft bepaalde werkzaamheden uit te voeren. 2) Sigma Solutions; de onderneming zoals deze is ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Online- freak.com Australiering 25, 3823 XK Amersfoort info@online- freak.com KVK 58057544

Online- freak.com Australiering 25, 3823 XK Amersfoort info@online- freak.com KVK 58057544 Algemene Leveringsvoorwaarden Online-freak.com Kamer van Koophandel te Amersfoort nummer: 58057544 Artikel 1: Definities 1.1 "Opdrachtgever": iedere (rechts) persoon die met Online- freak.com een overeenkomst

Nadere informatie

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden Miranda Mol Business Intelligence Algemene Voorwaarden Delftsestraatweg 18 2641 NB Pijnacker 06 34 34 57 44 Mirandamol313@gmail.com www.mmbi.nl Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen.comheroes en een Opdrachtgever waarop.comheroes deze voorwaarden van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden TRIO Security Consultancy Management TRIO Security Management Consultancy Postbus 30023 1303 AA Almere www. triosecurity.nl info@triosecurity.nl Versie: 1.0 Datum: 15-08-2008 ALGEMENE

Nadere informatie