National Elections for the House of Representatives 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "National Elections for the House of Representatives 2010"

Transcriptie

1 National Elections for the House of Representatives 2010 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 Datum december 2010 Auteur(s) Maarten Streefkerk T: E: Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw K, 6e verdieping, kamer K633

2 CentERdata, Tilburg, 2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Inhoudsopgave 1 Projectbeschrijving Inleiding Codeboek Descriptives National elections for the House of Representatives /22

4 1 Projectbeschrijving Title: National Elections for the House of Representatives 2010 Data file: em10a Funding sources: MESS Project Investigator: Peter van Aelst Project description: This questionnaire concerns the general elections for the House of Representatives 2010 and the political campaigns that accompanied the elections. Sample: members of the LISS panel of 18 years of age and older Overview of the response: Selected number of household members: 7685 (100.0%) Nonresponse: 2630 ( 34.2%) Response: 5055 ( 65.8%) Complete: 5000 ( 65.1%) Incomplete: 55 ( 0.7%) Date of data collection: June 2010 Titel: National Elections for the House of Representatives 2010 Data-bestand: em10a Financiering: MESS Project Onderzoeker: Peter van Aelst Projectbeschrijving: Deze vragenlijst gaat over de landelijke verkiezingen van de Tweede Kamer van 2010 en de campagnes die hieraan vooraf gingen. Steekproef: leden van het LISS panel van 18 jaar en ouder Responsoverzicht: Selectie aantal huishoudleden: 7685 (100,0%) Nonrespons: 2630 ( 34,2%) Respons: 5055 ( 65,8%) Compleet: 5000 ( 65,1%) Incompleet: 55 ( 0,7%) Datum van data-verzameling: juni 2010 National elections for the House of Representatives /22

5 2 Inleiding In juni 2010 is in het LISS panel de Tweede Kamerverkiezingen 2010 vragenlijst afgenomen. De vragenlijst is voorgelegd aan 7685 panelleden, waarvan 5000 de vragenlijst compleet invulden (responspercentage 65,1%). National elections for the House of Representatives /22

6 3 Codeboek Dit codeboek bevat de vragenlijst zoals deze in het LISS panel is afgenomen. De variabelennamen worden vet weergegeven en corresponderen met de namen in de dataset. De routing van de vragenlijst wordt bij de desbetreffende variabele cursief weergegeven. open: antwoordvak; geen limiet aan lengte van het antwoord string: antwoordvak waarbij een maximum aantal karakters kan worden ingevoerd (standaard 255) De range waarbinnen de respondent een antwoord kon geven bij numerieke variabelen is cursief afgebeeld in het codeboek wanneer deze niet zichtbaar was voor de respondent. Wanneer geen grenzen waren gesteld aan de range waarbinnen een antwoord kon vallen, staat dit in het codeboek weergegeven als integer. De zogenoemde fills (variabele tekst) worden tussen rechte haken [] weergegeven. Variabelen tussen accolades maken geen deel uit van de dataset, maar de bijbehorende vragen of teksten waren wel onderdeel van de vragenlijst. nomem_encr Nummer van lid huishouden versleuteld. nohouse_encr Nummer van huishouden versleuteld. em10a_m Jaar en maand afname vragenlijst. random verdeling em10a001 Groepsverdeling 1 Groep 1 2 Groep 2 3 Groep 3 {intro} Deze vragenlijst gaat over de landelijke verkiezingen van de Tweede Kamer op 9 juni em10a002 Wij willen beginnen met een vraag over de campagne die aan de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni is voorafgegaan. Waren er naar uw mening tijdens de campagne: 1 grote inhoudelijke verschillen tussen de politieke partijen 2 kleine verschillen of 3 in het geheel geen verschillen? National elections for the House of Representatives /22

7 em10a003 em10a011 De afgelopen weken zijn er campagnes gevoerd voor de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni. Wat vindt u van de volgende uitspraken over de campagne? Deze vragen kunt u ook beantwoorden als u niet bent gaan stemmen. 1 helemaal oneens 2 eerder oneens dan eens 3 noch oneens, noch eens 4 eerder eens dan oneens 5 helemaal eens? geen mening em10a003 Ik ben meer te weten gekomen over de kandidaten die bij deze verkiezingen opkomen em10a004 Ik heb heel wat bijgeleerd over de standpunten van de politieke partijen em10a005 Deze campagne was een slechte zaak voor de politiek em10a006 De media hebben op een goede manier over de verkiezingen bericht em10a007 Ik vond de campagne boeiend em10a008 Ik ben meer met politiek bezig geweest tijdens deze campagne dan er voor em10a009 De partijen hebben op een informatieve wijze campagne gevoerd em10a010 De media hebben te weinig aandacht besteed aan deze verkiezingen em10a011 Ik heb heel wat bijgeleerd over de standpunten van de politieke partij waarop ik gestemd heb 1 helemaal oneens 2 eerder oneens dan eens 3 noch oneens, noch eens 4 eerder eens dan oneens 5 helemaal eens 6 geen mening em10a012 Hebt u de verkiezingscampagne zeer intensief, intensief, niet zo intensief of in het geheel niet gevolgd? 1 zeer intensief 2 intensief 3 niet zo intensief 4 in het geheel niet em10a013 Als er in de krant nieuws over de verkiezingscampagne stond, hoe vaak las u dat dan? 1 bijna altijd 2 vaak 3 zo nu en dan 4 zelden of nooit em10a014 In de weken voorafgaand aan de verkiezingen werden op de radio en televisie debatten gevoerd tussen de lijsttrekkers van de grote politieke partijen. Hoe vaak hebt u deze debatten gezien? Ik heb... 1 een of meer debatten helemaal gezien 2 fragmenten van de debatten gezien 3 de debatten helemaal niet gezien National elections for the House of Representatives /22

8 em10a015 Kunt u aangeven in welke mate u geïnteresseerd bent in de politiek? 1 helemaal geen interesse heel veel interesse em10a016 De volgende vragen gaan over politieke instellingen. Hoe belangrijk is wat er besproken en besloten wordt in de Gemeenteraad voor uw persoonlijk leven? 1 1 = helemaal niet belangrijk = heel erg belangrijk em10a017 Hoe belangrijk is wat er besproken en besloten wordt in de Provinciale Staten voor uw persoonlijk leven? 1 1 = helemaal niet belangrijk = heel erg belangrijk em10a018 Hoe belangrijk is wat er besproken en besloten wordt in de Tweede Kamer voor uw persoonlijk leven? 1 1 = helemaal niet belangrijk = heel erg belangrijk em10a019 Hoe belangrijk is wat er besproken en besloten wordt in het Europees Parlement voor uw persoonlijk leven? 1 1 = helemaal niet belangrijk = heel erg belangrijk National elections for the House of Representatives /22

9 em10a020 Hebt u bij de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni gestemd? 1 Ja 2 Nee 3 Ik mocht niet stemmen if (em10a020 = 1) em10a021 Hebt u iemand bij volmacht laten stemmen of hebt u zelf gestemd? 1 Bij volmacht laten stemmen 2 Zelf gestemd if (em10a020 = 1) em10a022 Op welke partij hebt u gestemd op 9 juni? 1 CDA 2 PvdA 3 VVD 4 GroenLinks 5 SP 6 D66 7 ChristenUnie 8 SGP 9 Partij voor de Vrijheid (Geert Wilders) 10 Partij voor de Dieren 11 Trots op Nederland (Rita Verdonk) 12 Blanco 13 Ongeldig 14 Lokale partij 15 Andere partij 16 Wil ik niet zeggen if (em10a022 = 15) em10a023 Op welke andere partij hebt u gestemd op 9 juni? string if (em10a022 < 12) em10a024 Wanneer hebt u besloten om op deze partij te stemmen? 1 op de dag van de verkiezingen zelf 2 de laatste dagen voor de verkiezingen 3 de laatste weken voor de verkiezingen 4 een paar maanden van tevoren 5 al langer van tevoren if (em10a022 < 12) em10a025 Hebt u gestemd op de lijsttrekker of op een andere kandidaat? 1 Lijsttrekker 2 Andere kandidaat National elections for the House of Representatives /22

10 if (em10a020 = 2) em10a026 Wanneer hebt u besloten om niet te gaan stemmen? 1 op de dag van de verkiezingen zelf 2 de laatste dagen voor de verkiezingen 3 de laatste weken voor de verkiezingen 4 een paar maanden van tevoren 5 al langer van tevoren em10a027 Stel dat u toch had gestemd, op welke partij zou u dan hebben gestemd? 1 CDA 2 PvdA 3 VVD 4 GroenLinks 5 SP 6 D66 7 ChristenUnie 8 SGP 9 Partij voor de Vrijheid (Geert Wilders) 10 Partij voor de Dieren 11 Trots op Nederland (Rita Verdonk) 12 Blanco 13 Ongeldig 14 Lokale partij 15 Andere partij 16 Weet niet em10a028 Als we kijken naar de prestaties van de regering in Den Haag in de afgelopen drie jaar, hoe heeft de regering volgens u haar werk gedaan? 1 zeer goed 2 goed 3 slecht 4 zeer slecht {intro2} De volgende vragen gaan over een aantal belangrijke politieke onderwerpen. em10a029 Sommige mensen vinden dat kerncentrales de oplossing zijn voor een tekort aan energie in de toekomst. Anderen vinden dat er geen kerncentrales moeten worden gebouwd omdat de gevaren te groot zijn. Waar zou u uzelf plaatsen op een lijn van 1 tot en met 7, waarbij de 1 betekent dat er snel kerncentrales moeten worden gebouwd en 7 dat de kerncentrales niet moeten worden gebouwd? 1 kerncentrales moeten snel gebouwd worden kerncentrales moeten niet gebouwd worden National elections for the House of Representatives /22

11 em10a030 Sommige mensen en partijen vinden dat de Europese eenwording nog verder zou moeten gaan. Anderen vinden dat de Europese eenwording al te ver is gegaan. Waar zou u uzelf plaatsen op een lijn van 1 tot en met 7, waarbij de 1 betekent dat de Europese eenwording nog verder zou moeten gaan en de 7 dat de Europese eenwording al te ver is gegaan? 1 de Europese eenwording zou nog verder moeten gaan de Europese eenwording is al te ver gegaan em10a031 Sommige mensen vinden dat Nederland nooit militairen moet leveren aan internationale missies. Anderen vinden dat Nederland dat altijd moet doen als daarom wordt gevraagd. Waar zou u uzelf plaatsen op een lijn van 1 tot en met 7, waarbij de 1 betekent dat Nederland nooit militairen moet leveren en de 7 dat Nederland altijd militairen moet leveren als daar om wordt gevraagd? 1 Nederland moet nooit militairen leveren Nederland moet altijd militairen leveren als daar om wordt gevraagd em10a032 In Nederland vinden sommigen dat allochtonen hier moeten kunnen leven met behoud van de eigen cultuur. Anderen vinden dat zij zich geheel moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Waar zou u uzelf plaatsen op een lijn van 1 tot en met 7, waarbij de 1 behoud van eigen cultuur voor allochtonen betekent en de 7 dat zij zich geheel moeten aanpassen? 1 behoud van eigen cultuur voor allochtonen allochtonen moeten zich geheel aanpassen National elections for the House of Representatives /22

12 em10a033 - em10a040 En hoe denkt u dat de verschillende politieke partijen hierover denken? 1 betekent behoud van eigen cultuur voor allochtonen en 7 dat allochtonen zich geheel moeten aanpassen? em10a033 CDA em10a034 PvdA em10a035 VVD em10a036 D66 em10a037 GroenLinks em10a038 PVV em10a039 SP em10a040 ChristenUnie 0 weet niet 1 behoud van eigen cultuur voor allochtonen allochtonen moeten zich geheel aanpassen em10a041 - em10a048 In Nederland vinden sommige dat mensen hun hypotheek rente niet langer mogen aftrekken van hun belastingen. Anderen vinden dat deze aftrek moet behouden blijven. Waar zou u de onderstaande partijen plaatsen op een lijn van 1 tot en met 7, waarbij de 1 behoud van de volledige rente aftrek betekent en de 7 dat deze aftrek volledig wordt afgeschaft? em10a041 CDA em10a042 PvdA em10a043 VVD em10a044 D66 em10a045 GroenLinks em10a046 PVV em10a047 SP em10a048 ChristenUnie 0 weet niet 1 behoud van de volledige rente aftrek rente aftrek wordt volledig afgeschaft National elections for the House of Representatives /22

13 em10a049 - em10a056 Sommige partijen willen bezuinigen door de eigen bijdrage in de zorg te verhogen. Andere partijen willen die bijdrage niet of nauwelijks verhogen. Waar zou u de onderstaande partijen plaatsen op een lijn van 1 tot en met 7, waarbij de 1 het behoud van de huidige zorg bijdrage betekent en de 7 dat deze bijdrage sterk wordt verhoogd? em10a049 CDA em10a050 PvdA em10a051 VVD em10a052 D66 em10a053 GroenLinks em10a054 PVV em10a055 SP em10a056 ChristenUnie 0 weet niet 1 behoud van de huidige zorg bijdrage zorg bijdrage wordt sterk verhoogd if (em10a001 = 1 OR em10a001 = 2) em10a057 Voor sommige mensen is het stemmen bij verkiezingen een burgerplicht. Deze mensen vinden dat ze behoren te stemmen, ongeacht de kandidaten en partijen. Voor anderen is stemmen bij verkiezingen een keuze. Zij vinden dat ze bij verkiezingen kunnen stemmen of thuis kunnen blijven, afhankelijk van de kandidaten en de partijen. Is voor u persoonlijk stemmen bij verkiezingen in de eerste plaats een burgerplicht of een keuze? 1 burgerplicht 2 keuze if (em10a001 = 2 AND em10a057 = 1) em10a058 In welke mate is stemmen bij verkiezingen voor u een burgerplicht? 1 zeer sterk 2 sterk, of 3 niet zo sterk if (em10a001 = 1 OR em10a001 = 3) em10a059 Is er een bepaalde politieke partij waarmee u zich meer verbonden voelt dan met al de andere? 1 ja 2 nee if (em10a001 = 3 AND em10a059 = 1) em10a060 Hoezeer voelt u zich verbonden met deze partij? 1 helemaal niet verbonden 2 niet verbonden 3 tamelijk verbonden of 4 nauw verbonden 99 ik weet het niet National elections for the House of Representatives /22

14 em10a061 In de politiek wordt soms gesproken over links en rechts. Wanneer u denkt aan uw eigen politieke opvattingen, waar zou u uzelf dan plaatsen op een lijn van 0 tot en met 10, waarbij de 0 staat voor links en de 10 voor rechts? 0 Links Rechts em10a062 De volgende vragen gaan over de tevredenheid met de democratie. Hoe tevreden bent u over het algemeen genomen over de manier waarop de democratie in Nederland functioneert? 1 zeer tevreden 2 tamelijk tevreden 3 niet erg tevreden 4 helemaal niet tevreden em10a063 En de wijze waarop de democratie in de Europese Unie functioneert, hoe tevreden bent u daarover? 1 zeer tevreden 2 tamelijk tevreden 3 niet erg tevreden 4 helemaal niet tevreden em10a064 U krijgt nu enkele uitspraken te zien. Wilt u voor deze uitspraken aangeven of dit volgens u zo is of niet? Kamerleden bekommeren zich niet om de mening van mensen zoals ik. 1 Dat is zo 2 Dat is niet zo em10a065 De politieke partijen zijn alleen maar geïnteresseerd in mijn stem en niet in mijn mening. 1 Dat is zo 2 Dat is niet zo em10a066 Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op de regeringspolitiek. 1 Dat is zo 2 Dat is niet zo National elections for the House of Representatives /22

15 em10a067 Wilt u van de volgende uitspraken aangeven in hoeverre u het daar mee eens bent? Ik ben goed in staat om een actieve rol te spelen in de politiek. 1 helemaal mee eens 2 mee eens 3 mee oneens 4 helemaal mee oneens em10a068 Ik heb een goed beeld van de belangrijkste politieke problemen in ons land. 1 helemaal mee eens 2 mee eens 3 mee oneens 4 helemaal mee oneens em10a069 Soms lijkt de politiek zo ingewikkeld, dat mensen zoals ik moeilijk kunnen begrijpen wat er speelt. 1 helemaal mee eens 2 mee eens 3 mee oneens 4 helemaal mee oneens em10a070 Tegen beter weten in beloven politici meer dan ze kunnen waarmaken. 1 helemaal mee eens 2 mee eens 3 mee oneens 4 helemaal mee oneens em10a071 Ministers en staatssecretarissen zijn vooral op hun eigen belang uit. 1 helemaal mee eens 2 mee eens 3 mee oneens 4 helemaal mee oneens em10a072 Kamerlid word je eerder door je politieke vrienden dan door je bekwaamheden. 1 helemaal mee eens 2 mee eens 3 mee oneens 4 helemaal mee oneens em10a073 De volgende vraag gaat over Europa. Vindt u het EU-lidmaatschap van Nederland in het algemeen gesproken een goede zaak, een slechte zaak, of niet een goede en niet een slechte zaak? 1 een goede zaak 2 een slechte zaak 3 niet een goede en niet een slechte zaak National elections for the House of Representatives /22

16 em10a074 In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken? De burgemeester moet gekozen worden door de inwoners van de gemeente. 1 helemaal mee eens 2 mee eens 3 niet mee eens, niet mee oneens 4 mee oneens 5 helemaal mee oneens em10a075 Over sommige voor ons land belangrijke beslissingen moet door de kiezers zelf worden gestemd door middel van een referendum. 1 helemaal mee eens 2 mee eens 3 niet mee eens, niet mee oneens 4 mee oneens 5 helemaal mee oneens em10a076 De minister-president moet rechtstreeks door de kiezers worden gekozen. 1 helemaal mee eens 2 mee eens 3 niet mee eens, niet mee oneens 4 mee oneens 5 helemaal mee oneens em10a077 Bij de samenstelling van de Tweede Kamer wordt te weinig rekening gehouden met regionale verschillen in Nederland. 1 helemaal mee eens 2 mee eens 3 niet mee eens, niet mee oneens 4 mee oneens 5 helemaal mee oneens em10a078 Nederland moet een republiek worden zonder koningshuis. 1 helemaal mee eens 2 mee eens 3 niet mee eens, niet mee oneens 4 mee oneens 5 helemaal mee oneens National elections for the House of Representatives /22

17 em10a079 - em10a083 Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 1 = beslist niet 5 = beslist wel em10a079 Vond u het moeilijk om de vragen te beantwoorden? em10a080 Vond u de vragen duidelijk? em10a081 Heeft de vragenlijst u aan het denken gezet? em10a082 Vond u het onderwerp interessant? em10a083 Vond u het plezierig om de vragen in te vullen? 1 beslist niet beslist wel em10a084 Datum begin vragenlijst string em10a085 Tijd begin vragenlijst string em10a086 Datum einde vragenlijst string em10a087 Tijd einde vragenlijst string berekende variabele em10a088 Duur in seconden National elections for the House of Representatives /22

18 4 Descriptives Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation nomem_encr Nummer van lid huishouden versleuteld nohouse_encr Nummer van huishouden versleuteld em10a_m Jaar en maand afname vragenlijst em10a001 Groepsverdeling em10a002 Waren er naar uw mening tijdens de campagne: em10a003 Ik ben meer te weten gekomen over de kandidaten die bij deze verkiezingen opkomen em10a004 Ik heb heel wat bijgeleerd over de standpunten van de politieke partijen em10a005 Deze campagne was een slechte zaak voor de politiek em10a006 De media hebben op een goede manier over de verkiezingen bericht em10a007 Ik vond de campagne boeiend em10a008 Ik ben meer met politiek bezig geweest tijdens deze campagne dan er voor em10a009 De partijen hebben op een informatieve wijze campagne gevoerd National elections for the House of Representatives /22

19 em10a010 De media hebben te weinig aandacht besteed aan deze verkiezingen em10a011 Ik heb heel wat bijgeleerd over de standpunten van de politieke partij waarop ik gestemd heb em10a012 Hebt u de verkiezingscampagne zeer intensief, intensief, niet zo intensief of in het geheel niet gevolgd? em10a013 Als er in de krant nieuws over de verkiezingscampagne stond, hoe vaak las u dat dan? em10a014 Hoe vaak hebt u de debatten (voorafgaand aan de verkiezingen) gezien? Ik heb... em10a015 Kunt u aangeven in welke mate u geïnteresseerd bent in de politiek? em10a016 Hoe belangrijk is wat er besproken en besloten wordt in de Gemeenteraad voor uw persoonlijk leven? em10a017 Hoe belangrijk is wat er besproken en besloten wordt in de Provinciale Staten voor uw persoonlijk leven? em10a018 Hoe belangrijk is wat er besproken en besloten wordt in de Tweede Kamer voor uw persoonlijk leven? National elections for the House of Representatives /22

20 em10a019 Hoe belangrijk is wat er besproken en besloten wordt in het Europees Parlement voor uw persoonlijk leven? em10a020 Hebt u bij de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni gestemd? em10a021 Hebt u iemand bij volmacht laten stemmen of hebt u zelf gestemd? em10a022 Op welke partij hebt u gestemd op 9 juni? em10a024 Wanneer hebt u besloten om op deze partij te stemmen? em10a025 Hebt u gestemd op de lijsttrekker of op een andere kandidaat? em10a026 Wanneer hebt u besloten om niet te gaan stemmen? em10a027 Stel dat u toch had gestemd, op welke partij zou u dan hebben gestemd? em10a028 Als we kijken naar de prestaties van de regering in Den Haag in de afgelopen drie jaar, hoe heeft de regering volgens u haar werk gedaan? em10a029 Sommige mensen vinden dat kerncentrales de oplossing zijn voor een tekort aan energie in de toekomst. Waar zou u uzelf plaatsen? National elections for the House of Representatives /22

21 em10a030 Sommige mensen en partijen vinden dat de Europese eenwording nog verder zou moeten gaan. Waar zou u uzelf plaatsen? em10a031 Sommige mensen vinden dat Nederland nooit militairen moet leveren aan internationale missies. Waar zou u uzelf plaatsen? em10a032 In Nederland vinden sommigen dat allochtonen hier moeten kunnen leven met behoud van de eigen cultuur. Waar zou u uzelf plaatsen? em10a033 CDA em10a034 PvdA em10a035 VVD em10a036 D em10a037 GroenLinks em10a038 PVV em10a039 SP em10a040 ChristenUnie em10a041 CDA em10a042 PvdA em10a043 VVD em10a044 D em10a045 GroenLinks em10a046 PVV em10a047 SP em10a048 ChristenUnie em10a049 CDA em10a050 PvdA em10a051 VVD em10a052 D em10a053 GroenLinks em10a054 PVV National elections for the House of Representatives /22

22 em10a055 SP em10a056 ChristenUnie em10a057 Is voor u persoonlijk stemmen bij verkiezingen in de eerste plaats een burgerplicht of een keuze? em10a058 In welke mate is stemmen bij verkiezingen voor u een burgerplicht? em10a059 Is er een bepaalde politieke partij waarmee u zich meer verbonden voelt dan met al de andere? em10a060 Hoezeer voelt u zich verbonden met deze partij? em10a061 In de politiek wordt soms gesproken over links en rechts. Wanneer u denkt aan uw eigen politieke opvattingen, waar zou u uzelf dan plaatsen? em10a062 Hoe tevreden bent u over het algemeen genomen over de manier waarop de democratie in Nederland functioneert? em10a063 En de wijze waarop de democratie in de Europese Unie functioneert, hoe tevreden bent u daarover? em10a064 Kamerleden bekommeren zich niet om de mening van mensen zoals ik. em10a065 De politieke partijen zijn alleen maar geïnteresseerd in mijn stem en niet in mijn mening. National elections for the House of Representatives /22

23 em10a066 Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op de regeringspolitiek. em10a067 Ik ben goed in staat om een actieve rol te spelen in de politiek. em10a068 Ik heb een goed beeld van de belangrijkste politieke problemen in ons land. em10a069 Soms lijkt de politiek zo ingewikkeld, dat mensen zoals ik moeilijk kunnen begrijpen wat er speelt. em10a070 Tegen beter weten in beloven politici meer dan ze kunnen waarmaken. em10a071 Ministers en staatssecretarissen zijn vooral op hun eigen belang uit. em10a072 Kamerlid word je eerder door je politieke vrienden dan door je bekwaamheden em10a073 Vindt u het EUlidmaatschap van Nederland in het algemeen gesproken een goede zaak? em10a074 De burgemeester moet gekozen worden door de inwoners van de gemeente. em10a075 Over sommige voor ons land belangrijke beslissingen moet door de kiezers zelf worden gestemd door middel van een referendum. National elections for the House of Representatives /22

24 em10a076 De ministerpresident moet rechtstreeks door de kiezers worden gekozen. em10a077 Bij de samenstelling van de Tweede Kamer wordt te weinig rekening gehouden met regionale verschillen in Nederland. em10a078 Nederland moet een republiek worden zonder koningshuis. em10a079 Vond u het moeilijk om de vragen te beantwoorden? em10a080 Vond u de vragen duidelijk? em10a081 Heeft de vragenlijst u aan het denken gezet? em10a082 Vond u het onderwerp interessant? em10a083 Vond u het plezierig om de vragen in te vullen? em10a088 Duur in seconden Valid N (listwise) 0 National elections for the House of Representatives /22

Nonresponse and Measurement Error in Mobile Web Surveys - Baseline

Nonresponse and Measurement Error in Mobile Web Surveys - Baseline Nonresponse and Measurement Error in Mobile Web Surveys - Baseline Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.1 datum April 2015 auteur M.IJ.C. [Maarten] Streefkerk T: +31 13 466 2149 E: M.IJ.C.Streefkerk@uvt.nl

Nadere informatie

Themavragenlijst: Leven in Nederland

Themavragenlijst: Leven in Nederland Themavragenlijst: Leven in Nederland Januari 2011 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum januari 2012 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Weegproject. December 2012 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

Weegproject. December 2012 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Weegproject December 2012 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Augustus 2013 auteur(s) Joris Mulder T: +31 13 466 3046 E: j.b.mulder@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Nationalism and the national dimension of cultural consumption Wave 2

Nationalism and the national dimension of cultural consumption Wave 2 Nationalism and the national dimension of cultural consumption Wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Januari 2014 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl@uvt.nl

Nadere informatie

Using Anchoring Vignettes to Examine the Effect of Socioeconomic Status and Child Health

Using Anchoring Vignettes to Examine the Effect of Socioeconomic Status and Child Health Using Anchoring Vignettes to Examine the Effect of Socioeconomic Status and Child Health Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum Januari 2012 auteur(s) Tom de Groot Corrie Vis T: +31 13

Nadere informatie

Tonic immobility in response to trauma: Prevalence and consequences

Tonic immobility in response to trauma: Prevalence and consequences Tonic immobility in response to trauma: Prevalence and consequences Wave 2 Part 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum februari 2013 auteur(s) Gamze Demirel T: +31 13 466 2287 / 8327

Nadere informatie

Vignette Experiment on Paradata - II

Vignette Experiment on Paradata - II Vignette Experiment on Paradata - II Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum 30 januari 2009 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: M.Oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Telefoongebruik en verkiezingen Provinciale Staten

Telefoongebruik en verkiezingen Provinciale Staten Telefoongebruik en verkiezingen Provinciale Staten Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Version 1.0 datum December 2011 author(s) Maarten Streefkerk T: +31 13 466 2149 E: M.IJ.C.Streefkerk@uvt.nl P.O.

Nadere informatie

Using Interactive Features to Motivate and Probe Responses to Open-Ended Questions

Using Interactive Features to Motivate and Probe Responses to Open-Ended Questions Using Interactive Features to Motivate and Probe Responses to Open-Ended Questions Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum 25 mei 2009 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8323 E: m.oudejans@uvt.nl

Nadere informatie

Immigranten in Nederland

Immigranten in Nederland Immigranten in Nederland Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum November 2012 auteur(s) Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 / 8325 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Verandering kosten rond zorg en pensioen

Verandering kosten rond zorg en pensioen Verandering kosten rond zorg en pensioen Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Augustus 2015 auteur Joris Mulder T: +31 13 466 3046 E: j.b.mulder@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Civic Participation. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

Civic Participation. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Civic Participation Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum november 2011 auteur Gamze Demirel T: +31 13 466 2287 E: g.demirel@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Motivated Underreporting: Filter Questions and Panel Conditioning

Motivated Underreporting: Filter Questions and Panel Conditioning Motivated Underreporting: Filter Questions and Panel Conditioning Wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum Augustus 2012 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl

Nadere informatie

Action Control Scale (ACS-90)

Action Control Scale (ACS-90) Action Control Scale (ACS-90) Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum september 2011 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Volunteering. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel

Volunteering. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Volunteering Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum Maart 2012 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw T, 4e verdieping,

Nadere informatie

Leisure time expenditure Wave I

Leisure time expenditure Wave I Leisure time expenditure Wave I Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum november 2009 auteur Stephanie Stam T: +31 (0)13 466 2561 E: S.C.Stam@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2,

Nadere informatie

Leisure time expenditure Wave II

Leisure time expenditure Wave II Leisure time expenditure Wave II Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum november 2009 auteur Stephanie Stam T: +31 (0)13 466 2561 E: S.C.Stam@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2,

Nadere informatie

Reasons To Snack (deel 1)

Reasons To Snack (deel 1) Reasons To Snack (deel 1) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Juni 2013 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Perceptions of the determinants of economic success and demand for redistribution of income

Perceptions of the determinants of economic success and demand for redistribution of income Perceptions of the determinants of economic success and demand for redistribution of income Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Juni 2013 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327

Nadere informatie

Religion and Ethnicity

Religion and Ethnicity Religion and Ethnicity LISS Core Study wave 6 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum maart 2014 auteur(s) Natalia Kieruj T: +31 13 466 4244 E: n.d.kieruj@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE

Nadere informatie

Culture and Society. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

Culture and Society. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Culture and Society Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum Maart 2010 auteur(s) Corrie Vis Maarten Streefkerk T: +31 13 466 8327 / 2149 E: C.M.Vis@uvt.nl / M.IJ.C.Streefkerk@uvt.nl Postbus 90153,

Nadere informatie

Emotional Expressiveness (part 2)

Emotional Expressiveness (part 2) Emotional Expressiveness (part 2) Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum april 2012 versie 1.0 auteur(s) Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Social Exclusion SCP

Social Exclusion SCP Social Exclusion SCP Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.1 datum Maart 2013 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Perceptions and beliefs about people with a substance use disorder

Perceptions and beliefs about people with a substance use disorder Perceptions and beliefs about people with a substance use disorder Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Februari 2014 auteur Stephanie Mertens T: +31 13 466 2561 E: s.c.mertens@uvt.nl

Nadere informatie

Professional respondents in panels

Professional respondents in panels Professional respondents in panels Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum December 2014 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Privatization and corporatization

Privatization and corporatization Privatization and corporatization Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum januari 2013 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

It s All about the Party: Gender, Party Characteristics, and Radical Right Voting

It s All about the Party: Gender, Party Characteristics, and Radical Right Voting It s All about the Party: Gender, Party Characteristics, and Radical Right Voting Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Februari 2013 auteur(s) Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl

Nadere informatie

Professional respondents in panels

Professional respondents in panels Professional respondents in panels Vragenlijst afgenomen in het LISS I-panel Versie 1.0 datum december 2014 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Psychometric Properties and Factor Structure of the SIPP-SF Questionnaire

Psychometric Properties and Factor Structure of the SIPP-SF Questionnaire Psychometric Properties and Factor Structure of the SIPP-SF Questionnaire Wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum juli 2014 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl

Nadere informatie

Religion and Ethnicity

Religion and Ethnicity Religion and Ethnicity LISS Core Study wave 8 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum oktober 2015 auteur(s) Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE

Nadere informatie

POLITICS AND VALUES. LISS Core Study wave 2. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel. Versie 2.1

POLITICS AND VALUES. LISS Core Study wave 2. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel. Versie 2.1 POLITICS AND VALUES LISS Core Study wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 2.1 datum 10 augustus 2009 auteur(s) Vera Toepoel T: +31 13 466 8323 E: V.Toepoel@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE

Nadere informatie

Restrained Eating vs. Food Worry and Power of Food as competing explanations of overeating and overweight (part 1)

Restrained Eating vs. Food Worry and Power of Food as competing explanations of overeating and overweight (part 1) Restrained Eating vs. Food Worry and Power of Food as competing explanations of overeating and overweight (part 1) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum september 2010 auteur Miquelle Marchand

Nadere informatie

Namegenerator. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel

Namegenerator. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Namegenerator Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum september 2010 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw K, 6e

Nadere informatie

ASSETS. LISS Core Study Wave 3. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

ASSETS. LISS Core Study Wave 3. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel ASSETS LISS Core Study Wave 3 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Januari 2013 auteur(s) Jan Nelissen / Stephanie Mertens / Natalia Kieruj T: +31 13 466 3258 / 2561 / 4244 E: J.H.M.Nelissen@uvt.nl

Nadere informatie

Establishing norms for the Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in the Dutch population. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel

Establishing norms for the Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in the Dutch population. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Establishing norms for the Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in the Dutch population Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Versie 1.0 datum september 2013 auteur Miquelle Marchand T: +31

Nadere informatie

Alcohol Use and Coping with Stress wave 2

Alcohol Use and Coping with Stress wave 2 Alcohol Use and Coping with Stress wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum augustus 2011 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Alcohol en Drugs. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

Alcohol en Drugs. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Alcohol en Drugs Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum juni 2009 auteur Corrie Vis T: +31 (0)13 466 8327 E: c.m.vis@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw K, 6e verdieping

Nadere informatie

Tilburg Consumer Outlook Monitor

Tilburg Consumer Outlook Monitor Tilburg Consumer Outlook Monitor meting september 2013 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum maart 2014 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: M.Oudejans@uvt.nl Postbus 90153,

Nadere informatie

Restrained Eating vs. Food Worry and Power of Food as competing explanations of overeating and overweight (part 2)

Restrained Eating vs. Food Worry and Power of Food as competing explanations of overeating and overweight (part 2) Restrained Eating vs. Food Worry and Power of Food as competing explanations of overeating and overweight (part 2) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum september 2010 auteur Miquelle Marchand

Nadere informatie

HOUSING LISS Core Study wave 2

HOUSING LISS Core Study wave 2 HOUSING LISS Core Study wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum Mei 2010 auteur(s) Jan Nelissen T: +31 13 466 3258 E: J.H.M. Nelissen@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Assets LISS Core Study

Assets LISS Core Study Assets LISS Core Study Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum December 2008 auteur(s) Jan Nelissen T: +31 13 466 3258 E: J.H.M. Nelissen@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Understanding people s cloud concerns and coping mechanisms:

Understanding people s cloud concerns and coping mechanisms: Understanding people s cloud concerns and coping mechanisms: A comparative study among a sample of the Dutch general population, SME, and large enterprises. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie

Nadere informatie

ASSETS LISS Core Study Wave 4

ASSETS LISS Core Study Wave 4 ASSETS LISS Core Study Wave 4 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Juli 2015 auteur(s) Maarten Streefkerk T: +31 13 466 2149 E: m.ij.c.streefkerk@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Measuring quantitative sensitive behaviors

Measuring quantitative sensitive behaviors Measuring quantitative sensitive behaviors Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum augustus 2014 auteur Stephanie Mertens T: +31 13 466 2561 E: s.c.mertens@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE

Nadere informatie

Coping self-efficacy after potential traumatic events

Coping self-efficacy after potential traumatic events Coping self-efficacy after potential traumatic events Wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Maart 2014 auteur(s) Gamze Demirel T: +31 13 466 2287 / 8327 E: g.demirel@uvt.nl Postbus

Nadere informatie

Establishing norms for the Four- Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in the Dutch population (wave 1)

Establishing norms for the Four- Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in the Dutch population (wave 1) Establishing norms for the Four- Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in the Dutch population (wave 1) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum januari 2014 auteur Miquelle Marchand

Nadere informatie

Alternative Compensation Systems to compensate for and legalize infringing online practices - Part 2

Alternative Compensation Systems to compensate for and legalize infringing online practices - Part 2 Alternative Compensation Systems to compensate for and legalize infringing practices - Part 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 2.0 datum november 2014 auteur Maarten Streefkerk T: +31 13

Nadere informatie

Method Effects of Language in a Survey

Method Effects of Language in a Survey Method Effects of Language in a Survey Wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Versie 1.0 datum Oktober 2013 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000

Nadere informatie

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen.

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen. Aankondiging Op 12 september dit jaar worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma voor de komende jaren vastgesteld. De lijsttrekkers van de partijen

Nadere informatie

Time Use and Consumption

Time Use and Consumption Time Use and Consumption Wave 3 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum Januari 2013 auteur Marika de Bruijne T: +31 13 466 3507 E: M.Debruijne@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

How is obesity perpetuated or resisted in different contexts?

How is obesity perpetuated or resisted in different contexts? How is obesity perpetuated or resisted in different contexts? Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum November 01 auteur Marika de Bruijne T: +1 1 07 E: m.debruijne@uvt.nl Postbus 901,

Nadere informatie

Are Effective Emotion Regulation Strategies Associated with Financial Capability?

Are Effective Emotion Regulation Strategies Associated with Financial Capability? Are Effective Emotion Regulation Strategies Associated with Financial Capability? Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.1 datum januari 2011 auteur(s) Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: M.Oudejans@uvt.nl

Nadere informatie

Tilburg Consumer Outlook Monitor

Tilburg Consumer Outlook Monitor Tilburg Consumer Outlook Monitor meting december 2009 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum juli 2010 auteur(s) Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: M.Oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Health prevention. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

Health prevention. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Health prevention Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum Oktober 2010 auteur(s) Tom de Groot Corrie Vis T: +31 13 466 8323 / 8327 E: T.A.T.degroot@uvt.nl / C.M.Vis@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE

Nadere informatie

Bent u voor de verkiezingen door mij (of: een andere enquêteur\enquêtrice van het NIPO) geïnterviewd?

Bent u voor de verkiezingen door mij (of: een andere enquêteur\enquêtrice van het NIPO) geïnterviewd? VRAAG 10 Bent u voor de verkiezingen door mij (of: een andere enquêteur\enquêtrice van het NIPO) geïnterviewd? 1 Ja 2 Nee GA DOOR MET VRAAG 802 VRAAG 11 (Enq.: Stel het geslacht van de respondent vast)

Nadere informatie

Freedom and Liberation Day in the Netherlands

Freedom and Liberation Day in the Netherlands Freedom and Liberation Day in the Netherlands Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum augustus 2014 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000

Nadere informatie

NEDERLANDERS WILLEN GEEN NEXIT

NEDERLANDERS WILLEN GEEN NEXIT Ondanks euroscepsis: NEDERLANDERS WILLEN GEEN NEXIT Persbericht I&O Research 14 maart 2016 VVD en PVV grootste partijen Op dit moment zou de VVD 27 zetels halen, op de voet gevolgd door de PVV (25 zetels).

Nadere informatie

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Ben je van plan om op 9 juni te gaan stemmen? Ja 698 83,1 Nee 39 4,6 Ik weet het nog niet 103 12,3 Stemgedrag PVV/ Wilders PvdA

Nadere informatie

Personal Responsibility

Personal Responsibility Personal Responsibility Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum juni 2013 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Subjective Beliefs and Individual Risk Preferences in a Structural Model of Portfolio Choice (part 3)

Subjective Beliefs and Individual Risk Preferences in a Structural Model of Portfolio Choice (part 3) Subjective Beliefs and Individual Risk Preferences in a Structural Model of Portfolio Choice (part 3) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum december 2014 auteur Miquelle Marchand T:

Nadere informatie

Startersvragenlijst. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel

Startersvragenlijst. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Startersvragenlijst Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Versie 1.0 datum januari 2013 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

Meaning of autonomy-connectedness in a multi-cultural (treatment) context part 3

Meaning of autonomy-connectedness in a multi-cultural (treatment) context part 3 Meaning of autonomy-connectedness in a multi-cultural (treatment) context part 3 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Versie 1.0 datum april 2014 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl

Nadere informatie

Tonic immobility in response to trauma: Prevalence and consequences

Tonic immobility in response to trauma: Prevalence and consequences Tonic immobility in response to trauma: Prevalence and consequences Wave 1 Part 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum mei 2013 auteur Gamze Demirel T: +31 13 466 2287 / 8327 E: g.demirel@uvt.nl

Nadere informatie

INCOME LISS Core Study wave 2

INCOME LISS Core Study wave 2 INCOME LISS Core Study wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum Mei 2010 auteur(s) Jan Nelissen T: +31 13 466 3258 E: J.H.M. Nelissen@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN Meer Democratie Mei 2015 Rapportage onderzoek Partijpolitieke benoemingen Meer Democratie 1 Persbericht NEDERLANDERS: PUBLIEKE FUNCTIES OPEN VOOR IEDEREEN

Nadere informatie

20 juni Onderzoek: Brexit, Nexit en Europa

20 juni Onderzoek: Brexit, Nexit en Europa 20 juni 2016 Onderzoek: Brexit, Nexit en Europa Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Disease prevention. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

Disease prevention. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Disease prevention Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum maart 2010 auteur(s) Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: M.Marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw K, 6e

Nadere informatie

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015 Een politiek systeem in ontbinding De peiling van vandaag laat zien in welke bijzondere electorale situatie Nederland eind 2015 is beland. Deze resultaten kunnen geplaatst worden in het verlengde van het

Nadere informatie

Tilburg Consumer Outlook Monitor

Tilburg Consumer Outlook Monitor Tilburg Consumer Outlook Monitor meting maart 2011 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.2 datum februari 2012 auteur(s) Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: M.Oudejans@uvt.nl Postbus 90153,

Nadere informatie

INCOME. LISS Core Study Wave 4. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

INCOME. LISS Core Study Wave 4. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel INCOME LISS Core Study Wave 4 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum Maart 2012 auteur(s) Jan Nelissen / Stephanie Mertens T: +31 13 466 3258 / 2561 E: J.H.M.Nelissen@uvt.nl / S.C.Mertens@uvt.nl

Nadere informatie

Social Integration and Leisure

Social Integration and Leisure Social Integration and Leisure LISS Core Study Wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum Januari 2011 auteur Tom de Groot T: +31 13 466 4253 E: T.A.T.degroot@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE

Nadere informatie

16 juli 2015. Onderzoek: Akkoord Griekenland

16 juli 2015. Onderzoek: Akkoord Griekenland 16 juli 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Belangen: Macht van de Eerste Kamer

Belangen: Macht van de Eerste Kamer Belangen: Macht van de Eerste Kamer Korte omschrijving werkvorm: Aan de hand van een werkblad ontdekken leerlingen dat de plannen van het kabinet waarschijnlijk wel door de Tweede Kamer komen, maar niet

Nadere informatie

Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen

Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen Voor: NPS/NOVA Hugo van der Parre Datum: 28 januari 2009 Project: 91804 Copyright: 2010. Synovate Ltd. Alle rechten voorbehouden. De concepten en ideeën die

Nadere informatie

Nutrigenomics Wave II

Nutrigenomics Wave II Nutrigenomics Wave II Vragenlijst afgenomen in het LISS-panel datum juli 2010 versie 1.0 auteur(s) Corrie Vis T: +31 13 466 8327 E: C.M.Vis@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw K,

Nadere informatie

Het oordeel over de politieke partijen in Woordenwolk

Het oordeel over de politieke partijen in Woordenwolk Het oordeel over de politieke partijen in Woordenwolk Naast kwantitatieve methoden in het onderzoek -een vraag stellen met antwoorden waaruit men kan kiezen en de resultaten in percentages worden uitgedrukt-

Nadere informatie

9 december 2014. Onderzoek: Erkenning Palestijnse staat

9 december 2014. Onderzoek: Erkenning Palestijnse staat 9 december 2014 Onderzoek: Erkenning Palestijnse staat Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Verkiezingen 2012 Tweede Kamer Voorlopige uitslag Amsterdam Project: 12213 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Samenstelling publicatie: Jeroen Slot Cor Hylkema Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

MEERKEUZEVRAGEN 1. KEUZES MAKEN

MEERKEUZEVRAGEN 1. KEUZES MAKEN MEERKEUZEVRAGEN 1. KEUZES MAKEN 1. Iemand die in de Tweede Kamer zit is een politicus, omdat hij: A. lid is van een politieke partij. B. beslissingen en keuzes moet maken voor het hele land. C. in dienst

Nadere informatie

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen met betrekking tot ouderen van 55 + en de arbeidsmarkt?...2 2 Oudere werknemers moeten goedkoper

Nadere informatie

POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH

POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH POLITIEKE PEILING I&O RESEARCH Persbericht 1 februari 2016 PVV en VVD gaan virtueel aan kop Op dit moment zou de PVV 27 zetels halen, op de voet gevolgd door de VVD (26 zetels). Rekening houdend met statistische

Nadere informatie

INCOME LISS Core Study Wave 8

INCOME LISS Core Study Wave 8 INCOME LISS Core Study Wave 8 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum september 2015 auteur(s) Maarten Streefkerk T: +31 13 466 2149 E: m.ij.c.streefkerk @uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE

Nadere informatie

Unaffiliated spirituality and social engagement

Unaffiliated spirituality and social engagement Unaffiliated spirituality and social engagement Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum januari 2010 auteur(s) Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: M.Oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Onderzoek verkiezingsthema Woningmarkt

Onderzoek verkiezingsthema Woningmarkt Onderzoek verkiezingsthema Woningmarkt Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 27.953 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 22 tot en met 28 augustus 2012. Over het

Nadere informatie

Personality LISS Core Study Wave 4

Personality LISS Core Study Wave 4 Personality LISS Core Study Wave 4 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum augustus 2011 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Freedom and Liberation Day in the Netherlands

Freedom and Liberation Day in the Netherlands Freedom and Liberation Day in the Netherlands Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Versie 1.0 datum augustus 2014 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000

Nadere informatie

De Provinciale Statenverkiezingen van 2011

De Provinciale Statenverkiezingen van 2011 De Provinciale Statenverkiezingen van 2011 Resultaten van peiling 12 met het GeldersPanel 31 januari 2011 Over deze peiling De leden van het GeldersPanel zijn vragen voorgelegd over de aanstaande Provinciale

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen PROVINCIALE STATEN 18 MAART Inhoud Hoe hebben inwoners van de regio bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten gestemd? Wat zou in de regio de grootste partij zijn en wie is de

Nadere informatie

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7 Filosofie Magazine Onderzoek De Grote Moraalenquête 2010 Tabellenboek Van Eunen Marketing 6 september 2010 Onderzoek uitgevoerd door PanelClix Representatief Nederland 18+, N=522 Vraag 1: Maakt u zelf

Nadere informatie

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 3e Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Opdrachtgever: RTV Oost maart 2011 Derde Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Bent u ervan op de hoogte dat er begin maart

Nadere informatie

Onderzoek verkiezingsthema Europa

Onderzoek verkiezingsthema Europa Onderzoek verkiezingsthema Europa Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 22.055 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 5 tot en met 7 september 2012. Over het EenVandaag

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

INCOME. LISS Core Study Wave 3. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

INCOME. LISS Core Study Wave 3. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel INCOME LISS Core Study Wave 3 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum Oktober 2010 auteur(s) Jan Nelissen / Stephanie Stam T: +31 13 466 3258 / 2561 E: J.H.M.Nelissen@uvt.nl / S.C.Stam@uvt.nl Postbus

Nadere informatie

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

25 februari 2016. Onderzoek: Het Oekraïne-referendum

25 februari 2016. Onderzoek: Het Oekraïne-referendum 25 februari 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

StemWijzer in de provincie

StemWijzer in de provincie StemWijzer in de provincie Verslag van een enquête onder gebruikers van de provinciale StemWijzers bij de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart 2007. April 2007 Dr. M. Boogers TILBURGSE SCHOOL VOOR

Nadere informatie