National Elections for the House of Representatives 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "National Elections for the House of Representatives 2010"

Transcriptie

1 National Elections for the House of Representatives 2010 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 Datum december 2010 Auteur(s) Maarten Streefkerk T: E: Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw K, 6e verdieping, kamer K633

2 CentERdata, Tilburg, 2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Inhoudsopgave 1 Projectbeschrijving Inleiding Codeboek Descriptives National elections for the House of Representatives /22

4 1 Projectbeschrijving Title: National Elections for the House of Representatives 2010 Data file: em10a Funding sources: MESS Project Investigator: Peter van Aelst Project description: This questionnaire concerns the general elections for the House of Representatives 2010 and the political campaigns that accompanied the elections. Sample: members of the LISS panel of 18 years of age and older Overview of the response: Selected number of household members: 7685 (100.0%) Nonresponse: 2630 ( 34.2%) Response: 5055 ( 65.8%) Complete: 5000 ( 65.1%) Incomplete: 55 ( 0.7%) Date of data collection: June 2010 Titel: National Elections for the House of Representatives 2010 Data-bestand: em10a Financiering: MESS Project Onderzoeker: Peter van Aelst Projectbeschrijving: Deze vragenlijst gaat over de landelijke verkiezingen van de Tweede Kamer van 2010 en de campagnes die hieraan vooraf gingen. Steekproef: leden van het LISS panel van 18 jaar en ouder Responsoverzicht: Selectie aantal huishoudleden: 7685 (100,0%) Nonrespons: 2630 ( 34,2%) Respons: 5055 ( 65,8%) Compleet: 5000 ( 65,1%) Incompleet: 55 ( 0,7%) Datum van data-verzameling: juni 2010 National elections for the House of Representatives /22

5 2 Inleiding In juni 2010 is in het LISS panel de Tweede Kamerverkiezingen 2010 vragenlijst afgenomen. De vragenlijst is voorgelegd aan 7685 panelleden, waarvan 5000 de vragenlijst compleet invulden (responspercentage 65,1%). National elections for the House of Representatives /22

6 3 Codeboek Dit codeboek bevat de vragenlijst zoals deze in het LISS panel is afgenomen. De variabelennamen worden vet weergegeven en corresponderen met de namen in de dataset. De routing van de vragenlijst wordt bij de desbetreffende variabele cursief weergegeven. open: antwoordvak; geen limiet aan lengte van het antwoord string: antwoordvak waarbij een maximum aantal karakters kan worden ingevoerd (standaard 255) De range waarbinnen de respondent een antwoord kon geven bij numerieke variabelen is cursief afgebeeld in het codeboek wanneer deze niet zichtbaar was voor de respondent. Wanneer geen grenzen waren gesteld aan de range waarbinnen een antwoord kon vallen, staat dit in het codeboek weergegeven als integer. De zogenoemde fills (variabele tekst) worden tussen rechte haken [] weergegeven. Variabelen tussen accolades maken geen deel uit van de dataset, maar de bijbehorende vragen of teksten waren wel onderdeel van de vragenlijst. nomem_encr Nummer van lid huishouden versleuteld. nohouse_encr Nummer van huishouden versleuteld. em10a_m Jaar en maand afname vragenlijst. random verdeling em10a001 Groepsverdeling 1 Groep 1 2 Groep 2 3 Groep 3 {intro} Deze vragenlijst gaat over de landelijke verkiezingen van de Tweede Kamer op 9 juni em10a002 Wij willen beginnen met een vraag over de campagne die aan de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni is voorafgegaan. Waren er naar uw mening tijdens de campagne: 1 grote inhoudelijke verschillen tussen de politieke partijen 2 kleine verschillen of 3 in het geheel geen verschillen? National elections for the House of Representatives /22

7 em10a003 em10a011 De afgelopen weken zijn er campagnes gevoerd voor de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni. Wat vindt u van de volgende uitspraken over de campagne? Deze vragen kunt u ook beantwoorden als u niet bent gaan stemmen. 1 helemaal oneens 2 eerder oneens dan eens 3 noch oneens, noch eens 4 eerder eens dan oneens 5 helemaal eens? geen mening em10a003 Ik ben meer te weten gekomen over de kandidaten die bij deze verkiezingen opkomen em10a004 Ik heb heel wat bijgeleerd over de standpunten van de politieke partijen em10a005 Deze campagne was een slechte zaak voor de politiek em10a006 De media hebben op een goede manier over de verkiezingen bericht em10a007 Ik vond de campagne boeiend em10a008 Ik ben meer met politiek bezig geweest tijdens deze campagne dan er voor em10a009 De partijen hebben op een informatieve wijze campagne gevoerd em10a010 De media hebben te weinig aandacht besteed aan deze verkiezingen em10a011 Ik heb heel wat bijgeleerd over de standpunten van de politieke partij waarop ik gestemd heb 1 helemaal oneens 2 eerder oneens dan eens 3 noch oneens, noch eens 4 eerder eens dan oneens 5 helemaal eens 6 geen mening em10a012 Hebt u de verkiezingscampagne zeer intensief, intensief, niet zo intensief of in het geheel niet gevolgd? 1 zeer intensief 2 intensief 3 niet zo intensief 4 in het geheel niet em10a013 Als er in de krant nieuws over de verkiezingscampagne stond, hoe vaak las u dat dan? 1 bijna altijd 2 vaak 3 zo nu en dan 4 zelden of nooit em10a014 In de weken voorafgaand aan de verkiezingen werden op de radio en televisie debatten gevoerd tussen de lijsttrekkers van de grote politieke partijen. Hoe vaak hebt u deze debatten gezien? Ik heb... 1 een of meer debatten helemaal gezien 2 fragmenten van de debatten gezien 3 de debatten helemaal niet gezien National elections for the House of Representatives /22

8 em10a015 Kunt u aangeven in welke mate u geïnteresseerd bent in de politiek? 1 helemaal geen interesse heel veel interesse em10a016 De volgende vragen gaan over politieke instellingen. Hoe belangrijk is wat er besproken en besloten wordt in de Gemeenteraad voor uw persoonlijk leven? 1 1 = helemaal niet belangrijk = heel erg belangrijk em10a017 Hoe belangrijk is wat er besproken en besloten wordt in de Provinciale Staten voor uw persoonlijk leven? 1 1 = helemaal niet belangrijk = heel erg belangrijk em10a018 Hoe belangrijk is wat er besproken en besloten wordt in de Tweede Kamer voor uw persoonlijk leven? 1 1 = helemaal niet belangrijk = heel erg belangrijk em10a019 Hoe belangrijk is wat er besproken en besloten wordt in het Europees Parlement voor uw persoonlijk leven? 1 1 = helemaal niet belangrijk = heel erg belangrijk National elections for the House of Representatives /22

9 em10a020 Hebt u bij de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni gestemd? 1 Ja 2 Nee 3 Ik mocht niet stemmen if (em10a020 = 1) em10a021 Hebt u iemand bij volmacht laten stemmen of hebt u zelf gestemd? 1 Bij volmacht laten stemmen 2 Zelf gestemd if (em10a020 = 1) em10a022 Op welke partij hebt u gestemd op 9 juni? 1 CDA 2 PvdA 3 VVD 4 GroenLinks 5 SP 6 D66 7 ChristenUnie 8 SGP 9 Partij voor de Vrijheid (Geert Wilders) 10 Partij voor de Dieren 11 Trots op Nederland (Rita Verdonk) 12 Blanco 13 Ongeldig 14 Lokale partij 15 Andere partij 16 Wil ik niet zeggen if (em10a022 = 15) em10a023 Op welke andere partij hebt u gestemd op 9 juni? string if (em10a022 < 12) em10a024 Wanneer hebt u besloten om op deze partij te stemmen? 1 op de dag van de verkiezingen zelf 2 de laatste dagen voor de verkiezingen 3 de laatste weken voor de verkiezingen 4 een paar maanden van tevoren 5 al langer van tevoren if (em10a022 < 12) em10a025 Hebt u gestemd op de lijsttrekker of op een andere kandidaat? 1 Lijsttrekker 2 Andere kandidaat National elections for the House of Representatives /22

10 if (em10a020 = 2) em10a026 Wanneer hebt u besloten om niet te gaan stemmen? 1 op de dag van de verkiezingen zelf 2 de laatste dagen voor de verkiezingen 3 de laatste weken voor de verkiezingen 4 een paar maanden van tevoren 5 al langer van tevoren em10a027 Stel dat u toch had gestemd, op welke partij zou u dan hebben gestemd? 1 CDA 2 PvdA 3 VVD 4 GroenLinks 5 SP 6 D66 7 ChristenUnie 8 SGP 9 Partij voor de Vrijheid (Geert Wilders) 10 Partij voor de Dieren 11 Trots op Nederland (Rita Verdonk) 12 Blanco 13 Ongeldig 14 Lokale partij 15 Andere partij 16 Weet niet em10a028 Als we kijken naar de prestaties van de regering in Den Haag in de afgelopen drie jaar, hoe heeft de regering volgens u haar werk gedaan? 1 zeer goed 2 goed 3 slecht 4 zeer slecht {intro2} De volgende vragen gaan over een aantal belangrijke politieke onderwerpen. em10a029 Sommige mensen vinden dat kerncentrales de oplossing zijn voor een tekort aan energie in de toekomst. Anderen vinden dat er geen kerncentrales moeten worden gebouwd omdat de gevaren te groot zijn. Waar zou u uzelf plaatsen op een lijn van 1 tot en met 7, waarbij de 1 betekent dat er snel kerncentrales moeten worden gebouwd en 7 dat de kerncentrales niet moeten worden gebouwd? 1 kerncentrales moeten snel gebouwd worden kerncentrales moeten niet gebouwd worden National elections for the House of Representatives /22

11 em10a030 Sommige mensen en partijen vinden dat de Europese eenwording nog verder zou moeten gaan. Anderen vinden dat de Europese eenwording al te ver is gegaan. Waar zou u uzelf plaatsen op een lijn van 1 tot en met 7, waarbij de 1 betekent dat de Europese eenwording nog verder zou moeten gaan en de 7 dat de Europese eenwording al te ver is gegaan? 1 de Europese eenwording zou nog verder moeten gaan de Europese eenwording is al te ver gegaan em10a031 Sommige mensen vinden dat Nederland nooit militairen moet leveren aan internationale missies. Anderen vinden dat Nederland dat altijd moet doen als daarom wordt gevraagd. Waar zou u uzelf plaatsen op een lijn van 1 tot en met 7, waarbij de 1 betekent dat Nederland nooit militairen moet leveren en de 7 dat Nederland altijd militairen moet leveren als daar om wordt gevraagd? 1 Nederland moet nooit militairen leveren Nederland moet altijd militairen leveren als daar om wordt gevraagd em10a032 In Nederland vinden sommigen dat allochtonen hier moeten kunnen leven met behoud van de eigen cultuur. Anderen vinden dat zij zich geheel moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Waar zou u uzelf plaatsen op een lijn van 1 tot en met 7, waarbij de 1 behoud van eigen cultuur voor allochtonen betekent en de 7 dat zij zich geheel moeten aanpassen? 1 behoud van eigen cultuur voor allochtonen allochtonen moeten zich geheel aanpassen National elections for the House of Representatives /22

12 em10a033 - em10a040 En hoe denkt u dat de verschillende politieke partijen hierover denken? 1 betekent behoud van eigen cultuur voor allochtonen en 7 dat allochtonen zich geheel moeten aanpassen? em10a033 CDA em10a034 PvdA em10a035 VVD em10a036 D66 em10a037 GroenLinks em10a038 PVV em10a039 SP em10a040 ChristenUnie 0 weet niet 1 behoud van eigen cultuur voor allochtonen allochtonen moeten zich geheel aanpassen em10a041 - em10a048 In Nederland vinden sommige dat mensen hun hypotheek rente niet langer mogen aftrekken van hun belastingen. Anderen vinden dat deze aftrek moet behouden blijven. Waar zou u de onderstaande partijen plaatsen op een lijn van 1 tot en met 7, waarbij de 1 behoud van de volledige rente aftrek betekent en de 7 dat deze aftrek volledig wordt afgeschaft? em10a041 CDA em10a042 PvdA em10a043 VVD em10a044 D66 em10a045 GroenLinks em10a046 PVV em10a047 SP em10a048 ChristenUnie 0 weet niet 1 behoud van de volledige rente aftrek rente aftrek wordt volledig afgeschaft National elections for the House of Representatives /22

13 em10a049 - em10a056 Sommige partijen willen bezuinigen door de eigen bijdrage in de zorg te verhogen. Andere partijen willen die bijdrage niet of nauwelijks verhogen. Waar zou u de onderstaande partijen plaatsen op een lijn van 1 tot en met 7, waarbij de 1 het behoud van de huidige zorg bijdrage betekent en de 7 dat deze bijdrage sterk wordt verhoogd? em10a049 CDA em10a050 PvdA em10a051 VVD em10a052 D66 em10a053 GroenLinks em10a054 PVV em10a055 SP em10a056 ChristenUnie 0 weet niet 1 behoud van de huidige zorg bijdrage zorg bijdrage wordt sterk verhoogd if (em10a001 = 1 OR em10a001 = 2) em10a057 Voor sommige mensen is het stemmen bij verkiezingen een burgerplicht. Deze mensen vinden dat ze behoren te stemmen, ongeacht de kandidaten en partijen. Voor anderen is stemmen bij verkiezingen een keuze. Zij vinden dat ze bij verkiezingen kunnen stemmen of thuis kunnen blijven, afhankelijk van de kandidaten en de partijen. Is voor u persoonlijk stemmen bij verkiezingen in de eerste plaats een burgerplicht of een keuze? 1 burgerplicht 2 keuze if (em10a001 = 2 AND em10a057 = 1) em10a058 In welke mate is stemmen bij verkiezingen voor u een burgerplicht? 1 zeer sterk 2 sterk, of 3 niet zo sterk if (em10a001 = 1 OR em10a001 = 3) em10a059 Is er een bepaalde politieke partij waarmee u zich meer verbonden voelt dan met al de andere? 1 ja 2 nee if (em10a001 = 3 AND em10a059 = 1) em10a060 Hoezeer voelt u zich verbonden met deze partij? 1 helemaal niet verbonden 2 niet verbonden 3 tamelijk verbonden of 4 nauw verbonden 99 ik weet het niet National elections for the House of Representatives /22

14 em10a061 In de politiek wordt soms gesproken over links en rechts. Wanneer u denkt aan uw eigen politieke opvattingen, waar zou u uzelf dan plaatsen op een lijn van 0 tot en met 10, waarbij de 0 staat voor links en de 10 voor rechts? 0 Links Rechts em10a062 De volgende vragen gaan over de tevredenheid met de democratie. Hoe tevreden bent u over het algemeen genomen over de manier waarop de democratie in Nederland functioneert? 1 zeer tevreden 2 tamelijk tevreden 3 niet erg tevreden 4 helemaal niet tevreden em10a063 En de wijze waarop de democratie in de Europese Unie functioneert, hoe tevreden bent u daarover? 1 zeer tevreden 2 tamelijk tevreden 3 niet erg tevreden 4 helemaal niet tevreden em10a064 U krijgt nu enkele uitspraken te zien. Wilt u voor deze uitspraken aangeven of dit volgens u zo is of niet? Kamerleden bekommeren zich niet om de mening van mensen zoals ik. 1 Dat is zo 2 Dat is niet zo em10a065 De politieke partijen zijn alleen maar geïnteresseerd in mijn stem en niet in mijn mening. 1 Dat is zo 2 Dat is niet zo em10a066 Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op de regeringspolitiek. 1 Dat is zo 2 Dat is niet zo National elections for the House of Representatives /22

15 em10a067 Wilt u van de volgende uitspraken aangeven in hoeverre u het daar mee eens bent? Ik ben goed in staat om een actieve rol te spelen in de politiek. 1 helemaal mee eens 2 mee eens 3 mee oneens 4 helemaal mee oneens em10a068 Ik heb een goed beeld van de belangrijkste politieke problemen in ons land. 1 helemaal mee eens 2 mee eens 3 mee oneens 4 helemaal mee oneens em10a069 Soms lijkt de politiek zo ingewikkeld, dat mensen zoals ik moeilijk kunnen begrijpen wat er speelt. 1 helemaal mee eens 2 mee eens 3 mee oneens 4 helemaal mee oneens em10a070 Tegen beter weten in beloven politici meer dan ze kunnen waarmaken. 1 helemaal mee eens 2 mee eens 3 mee oneens 4 helemaal mee oneens em10a071 Ministers en staatssecretarissen zijn vooral op hun eigen belang uit. 1 helemaal mee eens 2 mee eens 3 mee oneens 4 helemaal mee oneens em10a072 Kamerlid word je eerder door je politieke vrienden dan door je bekwaamheden. 1 helemaal mee eens 2 mee eens 3 mee oneens 4 helemaal mee oneens em10a073 De volgende vraag gaat over Europa. Vindt u het EU-lidmaatschap van Nederland in het algemeen gesproken een goede zaak, een slechte zaak, of niet een goede en niet een slechte zaak? 1 een goede zaak 2 een slechte zaak 3 niet een goede en niet een slechte zaak National elections for the House of Representatives /22

16 em10a074 In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken? De burgemeester moet gekozen worden door de inwoners van de gemeente. 1 helemaal mee eens 2 mee eens 3 niet mee eens, niet mee oneens 4 mee oneens 5 helemaal mee oneens em10a075 Over sommige voor ons land belangrijke beslissingen moet door de kiezers zelf worden gestemd door middel van een referendum. 1 helemaal mee eens 2 mee eens 3 niet mee eens, niet mee oneens 4 mee oneens 5 helemaal mee oneens em10a076 De minister-president moet rechtstreeks door de kiezers worden gekozen. 1 helemaal mee eens 2 mee eens 3 niet mee eens, niet mee oneens 4 mee oneens 5 helemaal mee oneens em10a077 Bij de samenstelling van de Tweede Kamer wordt te weinig rekening gehouden met regionale verschillen in Nederland. 1 helemaal mee eens 2 mee eens 3 niet mee eens, niet mee oneens 4 mee oneens 5 helemaal mee oneens em10a078 Nederland moet een republiek worden zonder koningshuis. 1 helemaal mee eens 2 mee eens 3 niet mee eens, niet mee oneens 4 mee oneens 5 helemaal mee oneens National elections for the House of Representatives /22

17 em10a079 - em10a083 Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 1 = beslist niet 5 = beslist wel em10a079 Vond u het moeilijk om de vragen te beantwoorden? em10a080 Vond u de vragen duidelijk? em10a081 Heeft de vragenlijst u aan het denken gezet? em10a082 Vond u het onderwerp interessant? em10a083 Vond u het plezierig om de vragen in te vullen? 1 beslist niet beslist wel em10a084 Datum begin vragenlijst string em10a085 Tijd begin vragenlijst string em10a086 Datum einde vragenlijst string em10a087 Tijd einde vragenlijst string berekende variabele em10a088 Duur in seconden National elections for the House of Representatives /22

18 4 Descriptives Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation nomem_encr Nummer van lid huishouden versleuteld nohouse_encr Nummer van huishouden versleuteld em10a_m Jaar en maand afname vragenlijst em10a001 Groepsverdeling em10a002 Waren er naar uw mening tijdens de campagne: em10a003 Ik ben meer te weten gekomen over de kandidaten die bij deze verkiezingen opkomen em10a004 Ik heb heel wat bijgeleerd over de standpunten van de politieke partijen em10a005 Deze campagne was een slechte zaak voor de politiek em10a006 De media hebben op een goede manier over de verkiezingen bericht em10a007 Ik vond de campagne boeiend em10a008 Ik ben meer met politiek bezig geweest tijdens deze campagne dan er voor em10a009 De partijen hebben op een informatieve wijze campagne gevoerd National elections for the House of Representatives /22

19 em10a010 De media hebben te weinig aandacht besteed aan deze verkiezingen em10a011 Ik heb heel wat bijgeleerd over de standpunten van de politieke partij waarop ik gestemd heb em10a012 Hebt u de verkiezingscampagne zeer intensief, intensief, niet zo intensief of in het geheel niet gevolgd? em10a013 Als er in de krant nieuws over de verkiezingscampagne stond, hoe vaak las u dat dan? em10a014 Hoe vaak hebt u de debatten (voorafgaand aan de verkiezingen) gezien? Ik heb... em10a015 Kunt u aangeven in welke mate u geïnteresseerd bent in de politiek? em10a016 Hoe belangrijk is wat er besproken en besloten wordt in de Gemeenteraad voor uw persoonlijk leven? em10a017 Hoe belangrijk is wat er besproken en besloten wordt in de Provinciale Staten voor uw persoonlijk leven? em10a018 Hoe belangrijk is wat er besproken en besloten wordt in de Tweede Kamer voor uw persoonlijk leven? National elections for the House of Representatives /22

20 em10a019 Hoe belangrijk is wat er besproken en besloten wordt in het Europees Parlement voor uw persoonlijk leven? em10a020 Hebt u bij de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni gestemd? em10a021 Hebt u iemand bij volmacht laten stemmen of hebt u zelf gestemd? em10a022 Op welke partij hebt u gestemd op 9 juni? em10a024 Wanneer hebt u besloten om op deze partij te stemmen? em10a025 Hebt u gestemd op de lijsttrekker of op een andere kandidaat? em10a026 Wanneer hebt u besloten om niet te gaan stemmen? em10a027 Stel dat u toch had gestemd, op welke partij zou u dan hebben gestemd? em10a028 Als we kijken naar de prestaties van de regering in Den Haag in de afgelopen drie jaar, hoe heeft de regering volgens u haar werk gedaan? em10a029 Sommige mensen vinden dat kerncentrales de oplossing zijn voor een tekort aan energie in de toekomst. Waar zou u uzelf plaatsen? National elections for the House of Representatives /22

21 em10a030 Sommige mensen en partijen vinden dat de Europese eenwording nog verder zou moeten gaan. Waar zou u uzelf plaatsen? em10a031 Sommige mensen vinden dat Nederland nooit militairen moet leveren aan internationale missies. Waar zou u uzelf plaatsen? em10a032 In Nederland vinden sommigen dat allochtonen hier moeten kunnen leven met behoud van de eigen cultuur. Waar zou u uzelf plaatsen? em10a033 CDA em10a034 PvdA em10a035 VVD em10a036 D em10a037 GroenLinks em10a038 PVV em10a039 SP em10a040 ChristenUnie em10a041 CDA em10a042 PvdA em10a043 VVD em10a044 D em10a045 GroenLinks em10a046 PVV em10a047 SP em10a048 ChristenUnie em10a049 CDA em10a050 PvdA em10a051 VVD em10a052 D em10a053 GroenLinks em10a054 PVV National elections for the House of Representatives /22

22 em10a055 SP em10a056 ChristenUnie em10a057 Is voor u persoonlijk stemmen bij verkiezingen in de eerste plaats een burgerplicht of een keuze? em10a058 In welke mate is stemmen bij verkiezingen voor u een burgerplicht? em10a059 Is er een bepaalde politieke partij waarmee u zich meer verbonden voelt dan met al de andere? em10a060 Hoezeer voelt u zich verbonden met deze partij? em10a061 In de politiek wordt soms gesproken over links en rechts. Wanneer u denkt aan uw eigen politieke opvattingen, waar zou u uzelf dan plaatsen? em10a062 Hoe tevreden bent u over het algemeen genomen over de manier waarop de democratie in Nederland functioneert? em10a063 En de wijze waarop de democratie in de Europese Unie functioneert, hoe tevreden bent u daarover? em10a064 Kamerleden bekommeren zich niet om de mening van mensen zoals ik. em10a065 De politieke partijen zijn alleen maar geïnteresseerd in mijn stem en niet in mijn mening. National elections for the House of Representatives /22

23 em10a066 Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op de regeringspolitiek. em10a067 Ik ben goed in staat om een actieve rol te spelen in de politiek. em10a068 Ik heb een goed beeld van de belangrijkste politieke problemen in ons land. em10a069 Soms lijkt de politiek zo ingewikkeld, dat mensen zoals ik moeilijk kunnen begrijpen wat er speelt. em10a070 Tegen beter weten in beloven politici meer dan ze kunnen waarmaken. em10a071 Ministers en staatssecretarissen zijn vooral op hun eigen belang uit. em10a072 Kamerlid word je eerder door je politieke vrienden dan door je bekwaamheden em10a073 Vindt u het EUlidmaatschap van Nederland in het algemeen gesproken een goede zaak? em10a074 De burgemeester moet gekozen worden door de inwoners van de gemeente. em10a075 Over sommige voor ons land belangrijke beslissingen moet door de kiezers zelf worden gestemd door middel van een referendum. National elections for the House of Representatives /22

24 em10a076 De ministerpresident moet rechtstreeks door de kiezers worden gekozen. em10a077 Bij de samenstelling van de Tweede Kamer wordt te weinig rekening gehouden met regionale verschillen in Nederland. em10a078 Nederland moet een republiek worden zonder koningshuis. em10a079 Vond u het moeilijk om de vragen te beantwoorden? em10a080 Vond u de vragen duidelijk? em10a081 Heeft de vragenlijst u aan het denken gezet? em10a082 Vond u het onderwerp interessant? em10a083 Vond u het plezierig om de vragen in te vullen? em10a088 Duur in seconden Valid N (listwise) 0 National elections for the House of Representatives /22

Binding met politieke partijen

Binding met politieke partijen Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum september 2012 auteur Joris Mulder T: +31 13 466 3046 E: j.b.mulder@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw T, 4e verdieping

Nadere informatie

Nonresponse and Measurement Error in Mobile Web Surveys - Baseline

Nonresponse and Measurement Error in Mobile Web Surveys - Baseline Nonresponse and Measurement Error in Mobile Web Surveys - Baseline Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.1 datum April 2015 auteur M.IJ.C. [Maarten] Streefkerk T: +31 13 466 2149 E: M.IJ.C.Streefkerk@uvt.nl

Nadere informatie

Financial Literacy. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

Financial Literacy. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Financial Literacy Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum maart 2012 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Themavragenlijst: Leven in Nederland

Themavragenlijst: Leven in Nederland Themavragenlijst: Leven in Nederland Januari 2011 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum januari 2012 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Rol van de Overheid. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel. versie 1.0

Rol van de Overheid. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel. versie 1.0 Rol van de Overheid Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel versie 1.0 datum Augustus 2012 auteur(s) Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2,

Nadere informatie

Vakantieonderzoek wave 2

Vakantieonderzoek wave 2 Vakantieonderzoek wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum juli 21 versie 1. auteur(s) Stephanie Stam T: +31 13 466 2561 E: s.c.stam@uvt.nl Postbus 9153, 5 LE Tilburg CentERdata, Tilburg, 21

Nadere informatie

Dutch Parliamentary Election Studies 2012

Dutch Parliamentary Election Studies 2012 Dutch Parliamentary Election Studies 2012 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Versie 1.0 datum mei 2013 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Weegproject. December 2012 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

Weegproject. December 2012 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Weegproject December 2012 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Augustus 2013 auteur(s) Joris Mulder T: +31 13 466 3046 E: j.b.mulder@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

The function of autobiographical memory

The function of autobiographical memory The function of autobiographical memory Vragenlijst afgenomen in het LISS I-panel Versie 1.0 Datum Januari 2012 Auteur Natalia Kieruj T: +31 13 466 4244 E: n.d.kieruj@uvt.nl Marije Oudejans T: +31 13 466

Nadere informatie

Mixed mode experiment III

Mixed mode experiment III Mixed mode experiment III Herhaalvragen Medisch wetenschappelijk onderzoek Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum oktober 2009 auteur(s) Stephanie Stam T: +31 13 466 2561 E: s.c.stam@uvt.nl Postbus

Nadere informatie

Changing images of older workers part 1

Changing images of older workers part 1 Changing images of older workers part 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum september 2013 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Using Anchoring Vignettes to Examine the Effect of Socioeconomic Status and Child Health

Using Anchoring Vignettes to Examine the Effect of Socioeconomic Status and Child Health Using Anchoring Vignettes to Examine the Effect of Socioeconomic Status and Child Health Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum Januari 2012 auteur(s) Tom de Groot Corrie Vis T: +31 13

Nadere informatie

Themavragenlijst: Leven in Nederland

Themavragenlijst: Leven in Nederland Themavragenlijst: Leven in Nederland Maart 2011 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum januari 2012 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Tonic immobility in response to trauma: Prevalence and consequences

Tonic immobility in response to trauma: Prevalence and consequences Tonic immobility in response to trauma: Prevalence and consequences Wave 2 Part 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum februari 2013 auteur(s) Gamze Demirel T: +31 13 466 2287 / 8327

Nadere informatie

Themavragenlijst: Leven in Nederland

Themavragenlijst: Leven in Nederland Themavragenlijst: Leven in Nederland Oktober 2011 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum januari 2012 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Question format and response style behavior in attitude research I

Question format and response style behavior in attitude research I Question format and response style behavior in attitude research I Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum februari 2008 auteur(s) Marije Oudejans T: +31 13 466 8323 E: M.Oudejans@uvt.nl Postbus

Nadere informatie

Themavragenlijst: Leven in Nederland

Themavragenlijst: Leven in Nederland Themavragenlijst: Leven in Nederland Mei 2012 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel versie 1.0 datum juni 2012 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 2561 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Nationalism and the national dimension of cultural consumption Wave 2

Nationalism and the national dimension of cultural consumption Wave 2 Nationalism and the national dimension of cultural consumption Wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Januari 2014 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl@uvt.nl

Nadere informatie

Vignette Experiment on Paradata - II

Vignette Experiment on Paradata - II Vignette Experiment on Paradata - II Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum 30 januari 2009 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: M.Oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Themavragenlijst: Leven in Nederland

Themavragenlijst: Leven in Nederland Themavragenlijst: Leven in Nederland Januari 2012 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel versie 1.0 datum januari 2012 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 2561 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000

Nadere informatie

Hulpgedrag. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel

Hulpgedrag. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Hulpgedrag Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel versie 1.0 datum mei 2013 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw T, 4e verdieping

Nadere informatie

(shortened) Sense of Coherence

(shortened) Sense of Coherence (shortened) Sense of Coherence Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Versie 1.0 datum juni 2014 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Do Voters Learn Where Parties Stand For? A Study on the Effect of the 2010 Election Campaigns on Issue Knowledge

Do Voters Learn Where Parties Stand For? A Study on the Effect of the 2010 Election Campaigns on Issue Knowledge Do Voters Learn Where Parties Stand For? A Study on the Effect of the 2010 Election Campaigns on Issue Knowledge Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.1 Datum May 2011 Auteur(s) Maarten Streefkerk

Nadere informatie

Emotional Expressiveness (part 1)

Emotional Expressiveness (part 1) Emotional Expressiveness (part 1) Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum april 2012 versie 1.0 auteur(s) Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Vignette evaluation of customer satisfaction VECS project

Vignette evaluation of customer satisfaction VECS project Vignette evaluation of customer satisfaction VECS project Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 Datum Maart 2012 Auteur Natalia Kieruj T: +31 13 466 4244 E: n.d.kieruj@uvt.nl Postbus 90153,

Nadere informatie

Telefoongebruik en verkiezingen Provinciale Staten

Telefoongebruik en verkiezingen Provinciale Staten Telefoongebruik en verkiezingen Provinciale Staten Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Version 1.0 datum December 2011 author(s) Maarten Streefkerk T: +31 13 466 2149 E: M.IJ.C.Streefkerk@uvt.nl P.O.

Nadere informatie

Immigranten in Nederland

Immigranten in Nederland Immigranten in Nederland Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum November 2012 auteur(s) Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 / 8325 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Nostalgia part 1 wave 2

Nostalgia part 1 wave 2 Nostalgia part 1 wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum juli 2014 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Using Interactive Features to Motivate and Probe Responses to Open-Ended Questions

Using Interactive Features to Motivate and Probe Responses to Open-Ended Questions Using Interactive Features to Motivate and Probe Responses to Open-Ended Questions Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum 25 mei 2009 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8323 E: m.oudejans@uvt.nl

Nadere informatie

A Cross-National Survey Experiment on Support for Pension Reform

A Cross-National Survey Experiment on Support for Pension Reform A Cross-National Survey Experiment on Support for Pension Reform Wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum juli 2014 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus

Nadere informatie

Motivated Underreporting: Filter Questions and Panel Conditioning

Motivated Underreporting: Filter Questions and Panel Conditioning Motivated Underreporting: Filter Questions and Panel Conditioning Wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum Augustus 2012 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl

Nadere informatie

Nostalgia part 3 wave 2

Nostalgia part 3 wave 2 Nostalgia part 3 wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum juli 2014 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Motivated Underreporting: Filter Questions and Panel Conditioning

Motivated Underreporting: Filter Questions and Panel Conditioning Motivated Underreporting: Filter Questions and Panel Conditioning Wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum Augustus 2012 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl

Nadere informatie

Verandering kosten rond zorg en pensioen

Verandering kosten rond zorg en pensioen Verandering kosten rond zorg en pensioen Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Augustus 2015 auteur Joris Mulder T: +31 13 466 3046 E: j.b.mulder@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Volunteering. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel

Volunteering. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Volunteering Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum Maart 2012 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw T, 4e verdieping,

Nadere informatie

Social Contacts. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel

Social Contacts. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Social Contacts Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum oktober 2011 versie 1.0 auteur(s) Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2,

Nadere informatie

Type D personality and job resources

Type D personality and job resources Type D personality and job resources Wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum April 2012 auteur Natalia Kieruj T: +31 13 466 3456 E: n.d.kieruj@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

RELIGION AND ETHNICITY

RELIGION AND ETHNICITY RELIGION AND ETHNICITY LISS Core Study wave 4 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum april 2011 versie 1.0 auteur(s) Stephanie Mertens T: +31 13 466 2561 E: s.c.mertens@uvt.nl Postbus 90153, 5000

Nadere informatie

Heuristics 1. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

Heuristics 1. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Heuristics 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum December 2008 auteur Vera Toepoel T: +31 13 466 8323 E: V.Toepoel@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw K, 6e verdieping,

Nadere informatie

Civic Participation. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

Civic Participation. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Civic Participation Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum november 2011 auteur Gamze Demirel T: +31 13 466 2287 E: g.demirel@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Reasons To Snack (deel 1)

Reasons To Snack (deel 1) Reasons To Snack (deel 1) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Juni 2013 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Leisure time expenditure Wave I

Leisure time expenditure Wave I Leisure time expenditure Wave I Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum november 2009 auteur Stephanie Stam T: +31 (0)13 466 2561 E: S.C.Stam@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2,

Nadere informatie

Perceptions of the determinants of economic success and demand for redistribution of income

Perceptions of the determinants of economic success and demand for redistribution of income Perceptions of the determinants of economic success and demand for redistribution of income Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Juni 2013 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327

Nadere informatie

Satisficing. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

Satisficing. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Satisficing Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1. datum oktober 212 auteur Corrie vis T: +31 13 466 8327 E: c.m.vis@uvt.nl Postbus 9153, 5 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw T, 4e verdieping,

Nadere informatie

Leisure time expenditure Wave II

Leisure time expenditure Wave II Leisure time expenditure Wave II Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum november 2009 auteur Stephanie Stam T: +31 (0)13 466 2561 E: S.C.Stam@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2,

Nadere informatie

Action Control Scale (ACS-90)

Action Control Scale (ACS-90) Action Control Scale (ACS-90) Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum september 2011 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Nostalgia part 2 wave 1

Nostalgia part 2 wave 1 Nostalgia part 2 wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum juli 2014 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Religion and Ethnicity

Religion and Ethnicity Religion and Ethnicity LISS Core Study wave 6 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum maart 2014 auteur(s) Natalia Kieruj T: +31 13 466 4244 E: n.d.kieruj@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE

Nadere informatie

Culture and Society. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

Culture and Society. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Culture and Society Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum Maart 2010 auteur(s) Corrie Vis Maarten Streefkerk T: +31 13 466 8327 / 2149 E: C.M.Vis@uvt.nl / M.IJ.C.Streefkerk@uvt.nl Postbus 90153,

Nadere informatie

It s All about the Party: Gender, Party Characteristics, and Radical Right Voting

It s All about the Party: Gender, Party Characteristics, and Radical Right Voting It s All about the Party: Gender, Party Characteristics, and Radical Right Voting Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Februari 2013 auteur(s) Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl

Nadere informatie

Professional respondents in panels

Professional respondents in panels Professional respondents in panels Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum December 2014 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Emotional Expressiveness (part 2)

Emotional Expressiveness (part 2) Emotional Expressiveness (part 2) Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum april 2012 versie 1.0 auteur(s) Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Organizations and older workers: the impact of images on manager s decisions (part 1)

Organizations and older workers: the impact of images on manager s decisions (part 1) Organizations and older workers: the impact of images on manager s decisions (part 1) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum juni 2010 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: M.Marchand@uvt.nl

Nadere informatie

RELIGION AND ETHNICITY

RELIGION AND ETHNICITY RELIGION AND ETHNICITY LISS Core Study Wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum juli 2011 versie 2.0 auteur(s) Stephanie Mertens T: +31 13 466 2561 E: s.c.mertens@uvt.nl Postbus 90153, 5000

Nadere informatie

Social Exclusion SCP

Social Exclusion SCP Social Exclusion SCP Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.1 datum Maart 2013 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Verrijkingsexperiment

Verrijkingsexperiment Verrijkingsexperiment Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum mei 2011 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 2561 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw K, 6e verdieping,

Nadere informatie

The Association between Relational Orientation, Personality, Culture and Life Satisfaction in the Netherlands

The Association between Relational Orientation, Personality, Culture and Life Satisfaction in the Netherlands The Association between Relational Orientation, Personality, Culture and Life Satisfaction in the Netherlands Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Versie 1.0 datum mei 2013 auteur Miquelle Marchand

Nadere informatie

Professional respondents in panels

Professional respondents in panels Professional respondents in panels Vragenlijst afgenomen in het LISS I-panel Versie 1.0 datum december 2014 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Nationaal Kiezersonderzoek Vraagteksten en schema s CATI 2 e golf

Nationaal Kiezersonderzoek Vraagteksten en schema s CATI 2 e golf Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken Sector Dataverzameling Nationaal Kiezersonderzoek 2010 Vraagteksten en schema s CATI 2 e golf versie 1.0.p1 Opgesteld door

Nadere informatie

What drives or inhibits the development of interethnic contacts? Wave 2

What drives or inhibits the development of interethnic contacts? Wave 2 What drives or inhibits the development of interethnic contacts? Wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Versie 1.0 datum augustus 2014 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl

Nadere informatie

Proactive Coping and Health Behaviour

Proactive Coping and Health Behaviour Proactive Coping and Health Behaviour Part 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum Juni 2012 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: M.Marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Prosociaal en Antisociaal Gedrag

Prosociaal en Antisociaal Gedrag Prosociaal en Antisociaal Gedrag Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum April 2011 auteur Stephanie Mertens T: +31 13 466 2561 E: s.c.mertens@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Perceptions and beliefs about people with a substance use disorder

Perceptions and beliefs about people with a substance use disorder Perceptions and beliefs about people with a substance use disorder Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Februari 2014 auteur Stephanie Mertens T: +31 13 466 2561 E: s.c.mertens@uvt.nl

Nadere informatie

A Study on Underlying Motivation of Emotional Suppression in Immigrants and Mainstreamers in the Netherlands Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel

A Study on Underlying Motivation of Emotional Suppression in Immigrants and Mainstreamers in the Netherlands Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel A Study on Underlying Motivation of Emotional Suppression in Immigrants and Mainstreamers in the Netherlands Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Versie 1.0 datum december 2013 auteur Miquelle Marchand

Nadere informatie

Religion and Ethnicity

Religion and Ethnicity Religion and Ethnicity LISS Core Study wave 7 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum augustus 2014 auteur(s) Natalia Kieruj T: +31 13 466 4244 E: n.d.kieruj@uvt.nl Postbus 90153, 5000

Nadere informatie

Psychometric Properties and Factor Structure of the SIPP-SF Questionnaire

Psychometric Properties and Factor Structure of the SIPP-SF Questionnaire Psychometric Properties and Factor Structure of the SIPP-SF Questionnaire Wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum juli 2014 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl

Nadere informatie

Religion and Ethnicity

Religion and Ethnicity Religion and Ethnicity LISS Core Study wave 8 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum oktober 2015 auteur(s) Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE

Nadere informatie

Organizations and older workers: the impact of images on manager s decisions (part 2)

Organizations and older workers: the impact of images on manager s decisions (part 2) Organizations and older workers: the impact of images on manager s decisions (part 2) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum juni 2010 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: M.Marchand@uvt.nl

Nadere informatie

Reasons To Snack (deel 2)

Reasons To Snack (deel 2) Reasons To Snack (deel 2) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Juni 2013 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw

Nadere informatie

Gezondheid en gezondheidsklachten

Gezondheid en gezondheidsklachten Gezondheid en gezondheidsklachten Vragenlijst afgenomen in het CentERpanel Versie 1.0 datum November 2009 auteur(s) Jessica Hootsen T: +31 13 466 8323 E: J.V.Hootsen@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Explaining Public Support for Vigilantism (1)

Explaining Public Support for Vigilantism (1) Explaining Public Support for Vigilantism (1) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum december 2009 auteur(s) Jessica Hootsen T: +31 13 466 8323 E: j.v.hootsen@uvt.nl Postbus 90153, 5000

Nadere informatie

Privatization and corporatization

Privatization and corporatization Privatization and corporatization Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum januari 2013 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Are Investors Driven by Sentiments?

Are Investors Driven by Sentiments? Are Investors Driven by Sentiments? Wave 3 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum februari 2012 auteur(s) Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: M.Oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE

Nadere informatie

Explaining Public Support for Vigilantism (2)

Explaining Public Support for Vigilantism (2) Explaining Public Support for Vigilantism (2) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum december 2009 auteur(s) Jessica Hootsen T: +31 13 466 8323 E: j.v.hootsen@uvt.nl Postbus 90153, 5000

Nadere informatie

Solidarity. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel. versie 1.0

Solidarity. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel. versie 1.0 Solidarity Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum augustus 2012 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 4668323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw T,

Nadere informatie

Restrained Eating vs. Food Worry and Power of Food as competing explanations of overeating and overweight (part 1)

Restrained Eating vs. Food Worry and Power of Food as competing explanations of overeating and overweight (part 1) Restrained Eating vs. Food Worry and Power of Food as competing explanations of overeating and overweight (part 1) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum september 2010 auteur Miquelle Marchand

Nadere informatie

Ecological Footprint

Ecological Footprint Ecological Footprint Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum februari 2012 versie 1.0 auteur(s) Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Validation of three measures for fall prevention research among older people Wave 1

Validation of three measures for fall prevention research among older people Wave 1 Validation of three measures for fall prevention research among older people Wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum december 2013 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl

Nadere informatie

Bedtime Procrastination: An Exploration of the Who, What and Why (part 2)

Bedtime Procrastination: An Exploration of the Who, What and Why (part 2) Bedtime Procrastination: An Exploration of the Who, What and Why (part 2) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum augustus 2013 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: M.Marchand@uvt.nl

Nadere informatie

Food Choice Part 1. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel. Versie 1.0

Food Choice Part 1. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel. Versie 1.0 Food Choice Part 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum augustus 2014 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: M.Marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2,

Nadere informatie

Examining the relationship between effortreward imbalance and implicit emotions in the workplace

Examining the relationship between effortreward imbalance and implicit emotions in the workplace Examining the relationship between effortreward imbalance and implicit emotions in the workplace Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum maart 2014 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466

Nadere informatie

Decreasing trust in democratic governments wave 5

Decreasing trust in democratic governments wave 5 Decreasing trust in democratic governments wave 5 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum augustus 2011 auteur Marije Oudejans T: +31 (0)13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Nationalism and the national dimension of cultural consumption Wave 1

Nationalism and the national dimension of cultural consumption Wave 1 Nationalism and the national dimension of cultural consumption Wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum februari 2012 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl@uvt.nl

Nadere informatie

HOUSING. LISS Core Study Wave 1. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

HOUSING. LISS Core Study Wave 1. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel HOUSING LISS Core Study Wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.1 datum Januari 2012 auteur(s) Jan Nelissen / Maarten Streefkerk T: +31 13 466 3259 / 2149 E: J.H.M.Nelissen@uvt.nl / M.IJ.C.Streefkerk@uvt.nl

Nadere informatie

Alcohol Use and Coping with Stress wave 1

Alcohol Use and Coping with Stress wave 1 Alcohol Use and Coping with Stress wave 1 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum augustus 2011 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: m.oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan

Nadere informatie

Tilburg Consumer Outlook Monitor

Tilburg Consumer Outlook Monitor Tilburg Consumer Outlook Monitor meting juni 2012 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum oktober 2012 auteur(s) Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: M.Oudejans@uvt.nl Postbus 90153,

Nadere informatie

POLITICS AND VALUES. LISS Core Study wave 2. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel. Versie 2.1

POLITICS AND VALUES. LISS Core Study wave 2. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel. Versie 2.1 POLITICS AND VALUES LISS Core Study wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 2.1 datum 10 augustus 2009 auteur(s) Vera Toepoel T: +31 13 466 8323 E: V.Toepoel@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE

Nadere informatie

Establishing norms for the Four- Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in the Dutch population (wave 2)

Establishing norms for the Four- Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in the Dutch population (wave 2) Establishing norms for the Four- Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in the Dutch population (wave 2) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum januari 2014 auteur Miquelle Marchand

Nadere informatie

ASSETS. LISS Core Study Wave 3. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel

ASSETS. LISS Core Study Wave 3. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel ASSETS LISS Core Study Wave 3 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Januari 2013 auteur(s) Jan Nelissen / Stephanie Mertens / Natalia Kieruj T: +31 13 466 3258 / 2561 / 4244 E: J.H.M.Nelissen@uvt.nl

Nadere informatie

Namegenerator. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel

Namegenerator. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Namegenerator Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel datum september 2010 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2, Gebouw K, 6e

Nadere informatie

Food Choice Part 2. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel. Versie 1.0

Food Choice Part 2. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel. Versie 1.0 Food Choice Part 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum augustus 2014 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: M.Marchand@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Warandelaan 2,

Nadere informatie

Commercial Opportunities

Commercial Opportunities Commercial Opportunities Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum december 2010 auteur Stephanie Mertens / Gamze Demirel T: +31 13 466 2561 / 2287 E: s.c.mertens@uvt.nl / g.demirel@uvt.nl

Nadere informatie

Restrained Eating vs. Food Worry and Power of Food as competing explanations of overeating and overweight (part 2)

Restrained Eating vs. Food Worry and Power of Food as competing explanations of overeating and overweight (part 2) Restrained Eating vs. Food Worry and Power of Food as competing explanations of overeating and overweight (part 2) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum september 2010 auteur Miquelle Marchand

Nadere informatie

Establishing norms for the Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in the Dutch population. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel

Establishing norms for the Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in the Dutch population. Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Establishing norms for the Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ) in the Dutch population Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Versie 1.0 datum september 2013 auteur Miquelle Marchand T: +31

Nadere informatie

Threatening Identities:

Threatening Identities: Threatening Identities: Interaction and Conflict in the Multicultural Netherlands. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum september 2009 auteur Stephanie Stam T: +31 (0)13 466 2561 E: S.C.Stam@uvt.nl

Nadere informatie

Bedtime Procrastination: An Exploration of the Who, What and Why (part 1)

Bedtime Procrastination: An Exploration of the Who, What and Why (part 1) Bedtime Procrastination: An Exploration of the Who, What and Why (part 1) Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum augustus 2013 auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: M.Marchand@uvt.nl

Nadere informatie

RELIGION AND ETHNICITY

RELIGION AND ETHNICITY RELIGION AND ETHNICITY LISS Core Study wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel datum april 2009 versie 2.0 auteur(s) Stephanie Stam T: +31 13 466 2561 E: s.c.stam@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Coping self-efficacy after potential traumatic events

Coping self-efficacy after potential traumatic events Coping self-efficacy after potential traumatic events Wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Maart 2014 auteur Stephanie Mertens T: +31 13 466 2561 E: s.c.mertens@uvt.nl Postbus

Nadere informatie

Non-response and Measurement Error in Mobile Web Surveys - PC wave 2

Non-response and Measurement Error in Mobile Web Surveys - PC wave 2 Non-response and Measurement Error in Mobile Web Surveys - PC wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 datum Maart 2014 auteur M.IJ.C. [Maarten] Streefkerk T: +31 13 466 2149 E: M.IJ.C.Streefkerk@uvt.nl

Nadere informatie

Tilburg Consumer Outlook Monitor

Tilburg Consumer Outlook Monitor Tilburg Consumer Outlook Monitor meting december 2013 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel versie 1.0 datum maart 2014 auteur Marije Oudejans T: +31 13 466 8327 E: M.Oudejans@uvt.nl Postbus 90153, 5000

Nadere informatie