Toevoegingen consultaties... 75

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toevoegingen consultaties... 75"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Consultatieformulier... 1 Consultatieverslagen Stadsdeel Centrum Stadsdeel Nieuw-West Stadsdeel Noord Stadsdeel Oost Stadsdeel Zuid Gemeentediensten Wal- en woonbootbewoners Kooij Groep VEVAG VAR VRA Onbemande vaartuigen Potentiële toetreders Goederenverkeer Stichtingen en Verengingen Overige belangengroepen Open consultatieavond I Open consultatieavond II Ingezonden consultatieformulieren Dhr. Van As Dhr. Van Rijn Dhr. LaHaise Comité Rakferdinandbolvanwou Dhr. Janmaat Toevoegingen consultaties Inspraakbrief VEVAG, VAR en Kooij Groep 2. Reactie op het SEO-rapport van VEVAG, VAR, en Kooij Groep 3. Reactie op het SEO-rapport van LaGroup 4. Varkenscyclus van dhr. Guttmann 5. Handhavingsadvies van VRA 6. Reactie op het SEO-rapport van Mokumboot, Sloepdelen en Boaty 7. Aangepaste voorwaarden onbemande verhuur van dhr. De Ploeg 8. Alternatief vergunningensysteem van dhr. Cramer 9. Reactie op het SEO-rapport van Aemstelland 10. Reactie op het SEO-rapport van VVAB 11. Reactie op het SEO-rapport van VRA 12. Communicerende Vaten, rapport rondvaartbranche

2 CONSULTATIE NAUTISCH GEBRUIK BINNENWATER AMSTERDAM I Aanleiding De waarde van het water in de Amsterdamse grachten is in de loop van de jaren sterk toegenomen. Het aantal plezierbootjes is sinds de jaren 90 verdubbeld, de beroepsvaart is fors toegenomen en er zijn veel bewoners op en rond de grachten. Steeds meer mensen maken gebruik van de grachten en nieuwe ondernemers dienen zich aan. Het vergunningenstelsel voor passagiersvaart dateert uit Modernisering van dit stelsel raakt aan grote (financiële) belangen in Amsterdam, zowel van de gemeente als de gevestigde reders als nieuwkomers die graag tot het stelsel toe willen treden. Daarom is Waternet gestart met een vervolgonderzoek waarbij vertegenwoordigers uit verschillende (markt)segmenten geconsulteerd worden: rondvaart, bemande verhuur, onbemande verhuur, goederenvervoer, potentiële toetreders, woonboot- en walbewoners, verenigingen en stichtingen historische vaartuigen, overige belangengroepen op het water, stadsdeelbestuurders en gemeentediensten. 2. Opzet De consultaties vinden plaats in de periode december 2012 januari Van alle gesprekken en sessies wordt op hoofdpunten verslag gemaakt. De samengevoegde verslagen zullen onderdeel uitmaken van de stukken die later in 2013 aan B&W en de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Het accent ligt op het passagiersvervoer te water, maar ook de relatie met het steiger- en ligplaatsenbeleid en de ordening van de pleziervaart. 3. Doel en thema s consultatie Het doel van de gemeente Amsterdam is te komen tot een optimaal nautisch gebruik van het Amsterdams binnenwater, waarbij er evenwicht is tussen de belangen van bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad. Het gaat om een aanpak waarin kwaliteit, toegankelijkheid, veiligheid, duurzaamheid en beperking van overlast de kern zijn. Centraal staat de Watervisie 2012, met daarin het streven om het gebruik van het binnenwater van Amsterdam voor een veelheid aan dynamische functies te versterken. In deze consultatieronde inventariseren wij meningen, wensen, prioriteiten en oplossingen voor de drie thema s: Optimaal benutten Voortvarend beheren Marktconform beprijzen Ook inhoud, praktische uitwerking, tempo en de wijze waarop naar een eindbeeld kan worden toegewerkt, dit alles is onderwerp van gesprek in deze consultatieronde. 1

3 THEMA 1: OPTIMAAL BENUTTEN 1 Een goed functionerend vaarwegstelsel waarin belemmeringen voor een vlotte en veilige doorvaart zijn weggenomen. 2 Spreiding van vaarbewegingen over hele stad 3 Ruimte voor divers en innovatief passagiersvervoerproduct 4 Voldoende, voor iedereen beschikbare op- en afstapvoorzieningen 5 Op en afstapvoorzieningen voor groepsvervoer (bussen) vindt plaats op rustige locaties 6 (Nacht)ligplaatsen voor vergunde passagiersvaartuigen. 7 Pleziervaart in uitstootvrije huurvaartuigen wordt gestimuleerd. THEMA 2: VOORTVAREND BEHEREN 8 Op de Amsterdamse binnenwateren wordt vlot en veilig gevaren 9 Het varen op de Amsterdamse binnenwateren veroorzaakt beperkte uitstoot. 10 De overlast veroorzaakt door geluid en golfslag wordt beperkt 11 De marktordening is een goed handhaafbaar systeem THEMA 3: MARKTCONFORM BEPRIJZEN 12 De gebruiker betaalt marktconform voor het gebruik van de waterwegen. 13 (Meer)inkomsten worden ingezet voor verbetering van de nautische infrastructuur 2

4 Verslag consultatie Stadsdeel Centrum Stadsdeelkantoor, 07 januari 2013, uur Aanwezig: Mw. van Pinxteren (stadsdeelvoorzitter), dhr. Ernsting, dhr. Niessen, dhr. Van Wijnen. Namens Waternet: Dhr. de Gans (vz), dhr. Companjen, mw. Hardonk (nt) 1. Opening en vaststellen agenda Dhr. De Gans licht kort het doel van de consultatiebijeenkomsten toe: te komen tot een optimaal nautisch gebruik van het Amsterdams binnenwater, waarbij er een evenwicht is tussen de belangen van bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad. Het gaat om een aanpak waarin kwaliteit, toegankelijkheid, veiligheid, duurzaamheid en beperking van overlast de kern zijn. In het consultatiegesprek inventariseert Waternet de meningen, wensen, prioriteiten en oplossingen voor inhoud, praktische uitwerking, tempo en de wijze waarop naar een eindbeeld kan worden toegewerkt. De agenda wordt vastgesteld. 1 Thema s en onderwerpen THEMA 1: OPTIMAAL BENUTTEN 1 Een goed functionerend vaarwegstelsel waarin belemmeringen voor een vlotte en veilige doorvaart zijn weggenomen. De aanwezigen zien drukte en knelpunten op vaarwegen bij het Anne Frankhuis en Amstelveld. Mw. Van Pinxteren stelt dat het onderwerp van de stelling in de afgelopen jaren weinig aandacht heeft gekregen. In de visie op het water van de binnenstad van 2006 werden door, het toenmalige, BBA een flink aantal nautische knelpunten genoemd. In het kader van het bestemmingsplan Water zijn die knelpunten niet meer benoemd door BBA/Waternet, waardoor er in het bestemmingsplan ook geen rekening meer mee is gehouden. Drukte op de vaarwegen moet gereguleerd worden en belemmeringen van de veiligheid zijn gevaarlijk. De situatie in de Prinsengracht moet nodig verbeterd worden. Reders zouden een fonds kunnen starten om woonbooteigenaren uit te kopen. Echter dit zal tot veel rumoer en weerstand teweeg brengen. Andere opties zijn kijken naar een verkeerscirculatieplan of eenrichtingsverkeer. Dhr. Niessen refereert aan het bestemmingsplan dat is opgesteld en dat de hele Prinsengracht niet als knelpunt gezien kan worden. Hij vraagt zich af of rondvaartboten per sé moeten varen over de Prinsengracht. Mw. Van Pinxteren haakt hier op in dat de vaarwegen in het centrum gedifferentieerd kunnen worden. 2 Spreiding van vaarbewegingen over hele stad Mw. Van Pinxteren en dhr. Niessen bespreken de optie om in het centrum een scheiding in te voeren tussen rondvaartboten en de pleziervaart. De drukte op de Prinsengracht vinden toeristen zeer interessant, maar dit zouden zij ook kunnen bekijken door deze te kruisen en niet om er langs te varen. De Keizersgracht geeft ook een mooi plaatje en toeristen zijn natuurlijk geïnteresseerd in de grachten. Andere voorstellen om de spreiding te bevorderen zijn om brug 37 versneld op te hogen en bepaalde grachten uitsluitend voor rondvaart en/of pleziervaart te bestemmen. Daarnaast dient er 3

5 gekeken te worden naar de mogelijkheid om nieuwe doorsteken en vaarwegen te maken in andere stadsdelen. 3 Ruimte voor divers en innovatief passagiersvervoerproduct Algemene consensus dat er schonere vaartuigen dienen te komen dan de huidige meer vervuilende. Volgens Mw. Van Pinxteren zal het toezeggen van vergunningen, voor bijvoorbeeld kleine schone boten, terwijl een duidelijke visie nog ontbreekt, later tot problemen leiden. De Raad dient een korte en lange termijnvisie te ontwikkelen voor uitbreiding of wijzigingen van het huidige vergunningenstelsel. Het SEO-onderzoek geeft daarbij een richting aan. Het centrum is het drukste economische vaarpunt en als dat daar niet goed geregeld is, geldt dat ook voor de overige stadsdelen. Vernieuwing/verschoning kan afgedwongen worden door slimme, strengere eisen te stellen bij vrijgeven van vergunningen. Zo kan het ook gestimuleerd worden om een huidige boot in te ruilen voor een schonere, terwijl er nu een opeenstapeling van boten is. Rederijen kunnen dit ook betalen. 4 Voldoende, voor iedereen beschikbare op- en afstapvoorzieningen Stadsdeel Centrum zal in 2013 tien nieuwe op- en afstapvoorzieningen aan het areaal openbare open afstapvoorzieningen toevoegen. Vrijwel alle voorzieningen in de binnenstad zijn openbaar en toegankelijk voor iedereen behalve voor de pleziervaart. Dit beleid houdt het stadsdeel graag aan, omdat de ervaring leert dat plezierbootjes de voorzieningen vaak onnodig bezet houden door bijvoorbeeld een cafébezoek. Reders kunnen door middel van vergunningen een bepaalde richting opgeduwd worden, maar voor de pleziervaart wordt lastiger te reguleren volgens Mw. Van Pinxteren. Dhr. Ernsting brengt naar voren dat de Raad de suggestie heeft om een groot aandeel van open afstapplaatsen alleen beschikbaar te maken voor elektrische/schone bootjes. De acceptatie van dit voorstel is er, maar het wordt dan een zaak voor handhaving. Dhr. Niessen vindt dat stewards ingezet kan worden op drukke punten bij het Anne Frankhuis, Stationseiland en de Hermitage, zoals dat ook gebeurt (zal gebeuren) bij het Damrak. Deze steward kan dan ook voorkomen dat pleziervaart aanmeert bij de steigers. Mw. Van Pinxteren voegt daar aan toe dat rederijen de kosten van een steward goed kunnen dragen en dat de beprijzing van vignetsystemen ook een geschikt instrument is om de rederijen te laten meewerken. Doordat de gemeente in het verleden niet heeft opgetreden hebben de rederijen niet geïnnoveerd of problemen aangepakt. 5 Op- en afstapvoorzieningen voor groepsvervoer (bussen) vindt plaats op rustige locaties Het verplaatsen van afstapvoorzieningen voor bussen wordt door allen ondersteund. Alternatieven die naar voren komen zijn de PTA/Zouthaven, Appeltjesmarkt, Westelijk Marktkanaal, Zeeburgereiland, Jan van Galenstraat of straks het Marineterrein. De vrijgekomen ruimte bij het Damrak, Stationseiland en bij Stadhouderskade (Heinekenbrouwerij) kan dan ingericht worden voor openbare voorzieningen waar rondvaartboten passagiers kunnen laten in- en uitstappen. Stewardtoezicht is daarbij wenselijk om te voorkomen dat er te lang wordt gelegen. Mw. Van Pinxteren vindt dat de activiteiten van bussen en rederijen gespreid kunnen worden over de stad. Deze verandering kan niet alleen door Stadsdeel Centrum gedragen worden. Dhr. Van Wijnen hoopt dat de verplaatsing van de touringcarhaltes van het Damrak naar de plek voor het Barbizon tot nieuwe inzichten zal leiden bij rederijen over ontwikkelingen in de branche. 6 (Nacht)ligplaatsen voor vergunde passagiersvaartuigen Mw. Van Pinxteren en dhr. Van Wijnen zijn voorstander van deze stelling, mits er voldoende plek is. Onnodig gebruik van ligplaatsen door schaarste dient onmogelijk gemaakt te worden. Rederijen 4

6 kunnen een nachtwaker inhuren voor het beheer van nachtligplaatsen en op een andere locatie dan nu gebruik maken van de steigers in het centrum. Dhr. Niessen geeft als voorbeeld het Westelijk Marktkanaal, Dijksgracht Oost, Duivendrechtse Vaart en het haventje Waterleidingterrein bij Waternet. Verder zouden rederijen meer kunnen samenwerken met opslag en cateringmogelijkheden. Tijdelijke wachtplekken aan de Ooster- en Westerdoorgangen kunnen worden ingericht waar een rij boten achter elkaar in afwachting passagiers oppikken aan het Damrak en/of Stationseiland. Dit zou logistiek gezien goed geregeld moeten worden. Ligplaatsen voor de pleziervaart buiten het centrum of naar op het land verplaatsen krijgt weinig animo van de groep. Het zou veel handhaving vergen om de 5000 plezierboten te controleren en het is een van de laatste vrijheden samen met de fiets. Volgens dhr. Ernsting willen eigenaren van een bootje deze ook het liefst voor hun huis hebben. 7 Pleziervaart in uitstootvrije huurvaartuigen wordt gestimuleerd. Zie stelling 3. Allen zijn voorstander van schonere vaartuigen, maar beleid is nu daar niet helder over. De kanttekening wordt wel geplaatst dat extra vaarten met toeristen vermeden dienen te worden. Als er ligplaatsen voor verhuurbootjes in de binnenstad komen zullen vooral toeristen deze huren en vissen Amsterdammers achter het net. De verwachting is dat er minder bootjes aan de kant zullen liggen en het vervoer schoner wordt wanneer Amsterdamse pleziervaarders een fikse korting krijgen bij inlevering van hun (vervuilende) bootje. THEMA 2: VOORTVAREND BEHEREN 8 Op de Amsterdamse binnenwateren wordt vlot en veilig gevaren Veiligheid is een belangrijk punt volgens de groep. Echter, de definitie er van is niet helder. Mw. Van Pinxteren stelt dat als iets niet geregistreerd staat bij Waternet dit niet betekent dat het probleem er niet is. Zij refereert naar de situatie bij Paradiso waar geen nautisch probleem is volgens Waternet, maar op YouTube staan filmpjes van zeven aanvaringen. Er worden klachten genoemd over de opleiding van rondvaartbestuurders. 9 Het varen op de Amsterdamse binnenwateren veroorzaakt beperkte uitstoot. Dit onderwerp is ook al indirect besproken. Mw. Van Pinxteren stelt dat verschoning van boten slimmer afgedwongen kan worden. Dhr. Van Wijnen stelt dat de hogere, nieuwere eisen wat betreft uitstoot wel aan nieuwe eigenaren gevraagd kan worden. De gevolgen van overgaan naar elektrisch varen dienen goed overwogen te worden. Oplaadpunten voor particuliere boten kunnen leiden tot vaste eigen ligplaatsen. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden vanuit een esthetisch oogpunt met het plaatsen van oplaadpunten in de historische binnenstad. 10 De overlast veroorzaakt door geluid en golfslag wordt beperkt Overlast van geluid en golfslag hangt af van de kundigheid en wil van schippers. Handhaving op geluid en golfslag is een intensieve taak en daarnaast is het lastig om een overtreding vast te stellen. 11 De marktordening is een goed handhaafbaar systeem In een goede marktordening zou in theorie niet gehandhaafd hoeven te worden omdat de markt goed geordend is. Van belang is dat Waternet richting geeft aan een onderbouwende en gedragen visie op korte en lange termijn. 5

7 THEMA 3: MARKTCONFORM BEPRIJZEN 12 De gebruiker betaalt marktconform voor het gebruik van de waterwegen Mw. Van Pinxteren bespreekt het idee dat als ligplaatsen verhuurd zouden worden er meer inkomsten zouden zijn. De rederijen zijn in ieder geval in staat om meer bij te dragen. Zij noemt ook het idee van een fonds van rederijen waarmee zij woonbooteigenaren kunnen uitkopen. 13 (Meer)inkomsten worden ingezet voor verbetering van de nautische infrastructuur De suggestie van het stadsdeel is om eerste te werken aan een goede verdeelsleutel, omdat nu de inkomsten van het Binnenhavengeld vooral de Centrale kas ten goede komen. 14 Adviespunten Amsterdammers zouden plezierbootjes kunnen huren en dan geen liggeld hoeven te betalen, maar extra verhuurbootjes in de binnenstad zal vooral aantrekkelijk zijn voor toeristen. Zij zullen de bootjes vooral huren en dat dan ook op de mooie dagen waarop de Amsterdammers verzekerd van een boot wil zijn om juist dan te gaan varen. Maak een korte en lange termijn visie voor passagiersvervoer. Snel duidelijkheid welke richting het beleid op gaat omdat wij met de reders van Damrak moeten onderhandelen over de eindpositie na de vernieuwing van de kademuur (eind 2014 is die kademuur af). Er zijn verschillende segmenten in de markt, die in het SEO-rapport ten onrechte op één hoop worden gegooid. Beter is om per segment apart beleid te voeren: a. De groepsvervoerders: een hele boot met businhoud toeristen. deze groep hoeft niet persé op de hotspots de mensen over te laten stappen. kan goed elders: PTA, Appeltjesmarkt, misschien wel bij Jan van Galenstraat, westelijk Marktkanaal of Zeeburgereiland of straks Marineterrein? Deze groepsvervoerders hebben vaak op de A-locaties steigers in gebruik en ligplaatsen. De markt hiervoor hoeft verder niet vrijgegeven te worden. Een reder kan er ook voor kiezen om als hij geen contract heeft met reisbureau s gewone rondvaarten te houden met passanten. b. De vervoerders die het moeten hebben van passanten (deels dus bij Damrak, Rokin, Stationseiland, Leidsebosje, Parkhotel, Rijksmuseum en Heinekenbrouwerij). Voor hen is een herkenbare afvaartlocatie op een hotspot van wezenlijk belang. Deze passantenvervoerders hebben op A-locaties steigers en ligplaatsen in gebruik. Dit zou ook zo moeten blijven, maar dan moeten ze wel marktconform vergoeding betalen voor de plek waar ze geld verdienen. c. De incidentele groepsvervoerders: hier huurt een groepje mensen één of twee boten voor gezellig vervoer die ergens opgepikt moeten kunnen worden. Deze vervoerders hebben meestal een vaste ligplaats maar geen eigen opstapplek. Dat moet ook zo blijven. Met een gezelschap is het makkelijk om af te spreken bij een openbare op- en afstapvoorziening. De incidentele groepsvervoerder betaalt huur voor de ligplaats. Waar moet de visie aan voldoen: 1. Minder gedoe over ligplaatsen, zet de ligplaatsvergunning om in een verhuurcontract met flexibele prijzen per gebied. Samenwerking tussen de stadsdelen en centrale stad. De recente motie X (aangenomen in de gemeenteraad van 19 december 2012) die de 6

8 exploitatievergunning weer loskoppelt van een ligplaatsvergunning is onuitvoerbaar en legt het probleem van de ligplaatsen geheel bij de stadsdelen neer. In het verhuurcontract zouden duidelijke voorwaarden moeten worden opgenomen dat een ligplaats alleen dient voor liggen en niet voor op- en afstappen. Daar is een netwerk van op- en afstapvoorzieningen voor. Aanleg en onderhoud netwerk in overheidshanden, bekostigd uit opbrengsten verhuur ligplaatsen. 2. Minder vaste ligplaatsen op A-locaties, daardoor ontstaat er daar meer ruimte voor openbare op- en afstapplekken waar iedereen gebruik van kan maken. Wel goed toezicht en goede handhaving van regels: alleen afmeren bij direct in- en uitstappen. Werk met stewards betaald door de reders zelf; 3. Door samenwerking rederijen flexibel gebruik van beperkte steigercapaciteit; technische mogelijkheden voor multifunctioneel steigergebruik uitwerken. Net zoals dat gebeurt bij NSstations met flexibele bushaltes waar verschillende busdiensten gebruik van maken. 4. Gezamenlijke stadsdeelaanpak pleziervaart: afmeersituatie verbeteren door aanbrengen van afmeervoorzieningen (haalkommen, ringen, bolders). Je mag alleen nog aanmeren bij die voorzieningen niet meer elders waar geen voorzieningen zijn! Via Binnenhavengeld differentiëren in prijs per gebied en soort vaartuig (elektrisch goedkoper, groter duurder). Gericht stimuleren sloepdelen voor Amsterdammers. Alleen jaarafmeervignetten voor Amsterdammers per gebied geregeld. 5. Absoluut op nummer 1: een adequate handhaving! Samenwerking met stadsdelen en politie op zowel wal als boot, combinatie goede voorlichting en hard optreden. 2 Afsluiting Dhr. De Gans dankt de aanwezigen voor hun bevindingen, wensen en ideeën. Het gespreksverslag zal in concept aan de aanwezigen worden voorgelegd. Verslag Stadsdeel Nieuw-West Stadsdeelkantoor Nieuw-West, 24 januari 2013, uur Aanwezig: De heer De Wilt (portefeuillehouder), mw. Elbers, mw. Vermeulen. Namens Waternet: Dhr. Companjen (vz), dhr. Eenhoorn, mw. Hardonk (nt) 1 Opening en vaststellen agenda Dhr. Companjen licht kort het doel van de consultatiebijeenkomsten toe: te komen tot een optimaal nautisch gebruik van het Amsterdams binnenwater, waarbij er een evenwicht is tussen de belangen van bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad. Het gaat om een aanpak waarin kwaliteit, toegankelijkheid, veiligheid, duurzaamheid en beperking van overlast de kern zijn. In het consultatiegesprek inventariseert Waternet de meningen, wensen, prioriteiten en oplossingen voor inhoud, praktische uitwerking, tempo en de wijze waarop naar een eindbeeld kan worden toegewerkt. De agenda wordt vastgesteld. 2 Mededeling/actualiteiten Mw. Elbers vertelt dat het Stadsdeel plannen heeft om de aantrekkingskracht van het Rembrandtpark te vergroten. Bij de Westlandgracht/einde van Kostverlorenvaart is een mooie plek waar recreanten 7

9 kunnen aanleggen en hun vaartochtje kunnen combineren met een bezoek aan het park, bijvoorbeeld voor een picknick. Mw. Vermeulen geeft aan dat het Waterplan van Nieuw-West net is opgeleverd. 3 Thema s en onderwerpen THEMA 1: OPTIMAAL BENUTTEN 1 Een goed functionerend vaarwegstelsel waarin belemmeringen voor een vlotte en veilige doorvaart zijn weggenomen Dhr. De Wilt stelt dat er een aantal belemmeringen is in Nieuw-West zoals de Westlandsluis. Deze sluis gaat alleen maar open voor Waternet, als deze open zou gaan kan de pleziervaart er doorheen en een rondje varen. De Cramerssluis en Akersluis zijn inmiddels doorvaarbaar gemaakt op afstand en dat bevordert de doorstroom van verkeer. Mw. Vermeulen stelt dat Waternet heeft aangegeven dat de Westlandsluis van historische waarde is en dat het verbouwen van de sluis een grote uitgave zal zijn. Verder brengt ze de wens van het stadsdeel naar voren om een verbinding te maken tussen de Sloterplas en de Ringvaart. Ook zou ze graag kano-oversteekpunten zien. Dhr. De Wilt voegt hier nog aan toe dat aanleggen op de Sloterplas mogelijk moet worden zodat men gebruik kan maken van het Sloterpark. 2 Spreiding van vaarbewegingen over hele stad Dhr. De Wilt ziet graag meer waterverkeer naar het stadsdeel komen. Hij vertelt dat er vraag is van huidige en toekomstige hotels naar een aanlegmogelijkheid en daar wil het stadsdeel graag op inspelen. De hotels zijn gericht op Schiphol, maar er is ook een groep toeristen die nu vaak wandelt naar het centrum en waar watervervoer goed op kan inspelen. Echter, alleen Plein zit op stadspeil en om de Sloterplas te bereiken moet men een sluis door. 3 Ruimte voor divers en innovatief passagiersvervoerproduct Dhr. De Wilt geeft aan dat hij graag nieuwe passagiervaarroutes zou zien van het Centrum naar Nieuw-West, bijvoorbeeld naar de Nieuwe Meer, de Sloterplas of het Rembrandtpark. Mw. Vermeulen zou graag een Hop-on Hop-off-lijn in West zien, bijvoorbeeld bij Café Oostoever of aan de zuidkant bij de nieuwe kade, die vanaf oktober 2013 gerealiseerd wordt, nabij Café Opium. Vanuit die punten kan dan Centrum Nieuw-West bezocht worden, zoals De Meervaart. 4 Voldoende, voor iedereen beschikbare op- en afstapvoorzieningen Op dit moment is het niet mogelijk om op en af te stappen op de Sloterplas. Mw. Elbers stelt dat er voldoende ruimte aan de noord- en zuidzijde van de plas is om een steiger te plaatsen, bijvoorbeeld bij Café Oostoever. De horeca aan de Sloterplas heeft nu heel kleine steigers. Na de zomer wordt gestart met de nieuwe kade aan de zuidkant bij Café Opium. Ook de Landtong, een kop van het park, dat er naast ligt, zal op termijn worden voorzien van horeca-achtige voorzieningen. Mogelijkheden hiervoor zijn reeds opgenomen in de plannen. De conclusie is dat ook aan de zuidkanten voldoende mogelijkheden zullen zijn om een aanlegpunt interessant te maken. 5 Op en afstapvoorzieningen voor groepsvervoer (bussen) vindt plaats op rustige locaties Dhr. De Wilt ziet in Plein een goede mogelijkheid voor het creëren van een op- en afstapplek voor touringcars. Een ander voorstel voor een plek is in Stadsdeel West bij de A10/Erasmusgracht. 8

10 6 (Nacht)ligplaatsen voor vergunde passagiersvaartuigen De Westlandgracht heeft een verbreed stuk en het water ligt op stadspeil en het is snel te bereiken vanuit het Centrum, volgens dhr. De Wilt. Echter, het is een toplocatie, dus er hangt een prijskaartje aan. De Nieuwe Meer zou ook een optie zijn, alleen is daar een sluis. 7 Pleziervaart in uitstootvrije huurvaartuigen wordt gestimuleerd. Mw. Vermeulen denkt dat moeilijk wordt voor mensen om een elektrisch bootje te huren met mooi weer door de grote vraag die dan zal ontstaan. Ze is een groot voorstander van elektrische verhuur en wil het aanbod vergroten. Mw. Elbers ziet het idee van Green Wheels met boten wel zitten. Dhr. De Wilt zou de stelling om willen draaien en stelt dat de pleziervaart uitstootvrij moet zijn. THEMA 2: VOORTVAREND BEHEREN 8 Op de Amsterdamse binnenwateren wordt vlot en veilig gevaren Dhr. De Wilt vertelt dat er op de Nieuwe Meer af en toe te hard gevaren wordt. Als het verkeer op het water toeneemt moet er ook meer gehandhaafd worden. Mw. Vermeulen stelt dat op sommige dagen de veiligheid in het geding komt door mensen die geen verstand hebben van varen en feestsloepjes. 9 Het varen op de Amsterdamse binnenwateren veroorzaakt beperkte uitstoot. Alle aanwezigen zijn voorstander van schone vaartuigen. 10 De overlast veroorzaakt door geluid en golfslag wordt beperkt Zoals eerder vermeld is er bij de Nieuwe Meer af en toe overlast van mensen die een wedstrijdje houden. Verder is daar weinig overlast, zelfs bij grootschalig evenementen. 11 De marktordening is een goed handhaafbaar systeem Handhaving is volgens dhr. De Wilt voldoende in Nieuw-West. Er zijn niet veel problemen, heel af en toe een illegale woonboot. THEMA 3: MARKTCONFORM BEPRIJZEN 12 De gebruiker betaalt marktconform voor het gebruik van de waterwegen Dhr. De Wilt vindt dat deze stelling meer van toepassing is op het centrum. Er moeten nu nog allerlei dingen opgestart worden in Nieuw-West en de aantrekkelijkheid voor bewoners en toeristen vergroot worden. Als dat marktconform beprijsd wordt zal het niet meer mensen aantrekken, terwijl dat het nu juist het plan is. 13 (Meer)inkomsten worden ingezet voor verbetering van de nautische infrastructuur 9

11 Zoals is besproken in de vorige stelling, wil het Stadsdeel Nieuw-West de voorzieningen verbeteren en uitbreiden om de aantrekkingskracht te vergroten. Hiervoor is geld nodig en op het moment genereert het centrum het meeste inkomen op het water. Een deel van die inkomsten kunnen gebruikt worden voor hun uitgaven stellen dhr. De Wilt en mw. Vermeulen. Dhr. De Wilt stelt dat blauwalg op de Sloterplas en de Nieuwe Meer voor stankoverlast zorgt in de zomer en mensen wegjaagt. Dit is een probleem en op de korte termijn heeft Waternet aangegeven daar niet aan mee te willen helpen. 4 Afsluiting Dhr. Companjen dankt de aanwezigen voor hun bevindingen, wensen en ideeën. Het gespreksverslag zal in concept aan de aanwezigen worden voorgelegd. Verslag consultatie Stadsdeel Noord Stadsdeelkantoor Noord, 11 februari 2013, uur Aanwezig: Dhr. Diepeveen (portefeuillehouder), dhr. Paquay (portefeuillehouder), mw. Van Nieuwkoop Namens Waternet: dhr. De Gans (vz), dhr. Companjen, mw. Hardonk (nt) 1 Opening en vaststellen agenda Dhr. De Gans licht kort het doel van de consultatiebijeenkomsten toe: te komen tot een optimaal nautisch gebruik van het Amsterdams binnenwater, waarbij er een evenwicht is tussen de belangen van bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad. Het gaat om een aanpak waarin kwaliteit, toegankelijkheid, veiligheid, duurzaamheid en beperking van overlast de kern zijn. In het consultatiegesprek inventariseert Waternet de meningen, wensen, prioriteiten en oplossingen voor inhoud, praktische uitwerking, tempo en de wijze waarop naar een eindbeeld kan worden toegewerkt. De agenda wordt vastgesteld. 2 Thema s en onderwerpen THEMA 1: OPTIMAAL BENUTTEN 1 Een goed functionerend vaarwegstelsel waarin belemmeringen voor een vlotte en veilige doorvaart zijn weggenomen Dhr. Diepeveen vertelt dat het vaarwegstelsel in Noord beter benut kan worden. Het water in het landschap boven de Waterlandse Zeedijk en dat ten zuiden hiervan is vaak niet verbonden. Nu lopen bijvoorbeeld het merendeel van de zijkanalen van het IJ dood en kun je niet doorvaren. Zo is er een zijkanaal dat bijna doorloopt tot het Twiske, maar geen verbinding heeft. Er is wel ooit een overtoom geweest. Ook is er geen bevaarbare verbinding meer in de Buiksloterham door aanleg van de Ridderspoorweg. Mw. Van Nieuwkoop stelt dat er eerder verkenningen zijn geweest om de doorstroom op bepaalde punten in Noord te verbeteren, maar deze zijn op korte termijn lastig te realiseren. Zo kan de Waterlandse Melkschuit niet varen tussen de dorpen in landelijk Noord en de voormalige melkmarkt in het centrum door aanleg van een aantal lage niet beweegbare bruggen in Noord. Ook 10

12 het Buiksloterkanaal rondom Overhoeks/EYE heeft bijvoorbeeld veel lage bruggen waardoor er alleen met een kano gevaren kan worden. Er zijn verschillen in het waterpeil in Noord en daarnaast diverse bevoegde gezagen wat soms leidt tot minder goede afstemming. 2 Spreiding van vaarbewegingen over hele stad Het stadsdeel zou graag zien dat er meer pontverbindingen en vaarverkeer naar Noord komt. Echter, het IJ wordt steeds drukker en er is een verzadigingspunt wat betreft het aantal vaarbewegingen over het IJ en de veiligheid die daar bij komt kijken. Dhr. Paquay stelt dat een groot deel van de pleziervaart toch gericht is op varen in het centrum, omdat daar meer vertier is. 3 Ruimte voor divers en innovatief passagiersvervoerproduct Dhr. Diepeveen vraagt zich af of er voldoende aantrekkelijk vaarwater is voor meer passagier vervoerders. Het vergunningenstelsel is voornamelijk afgestemd op de binnenstad en houdt geen rekening met andere gebieden. Noord heeft in het verleden meegewerkt aan de ontwikkeling van een waterstofboot voor passagiersvervoer. Vanuit het klimaat- en vervoersbeleid staat Noord positief ten opzichte van duurzamere innovatieve vormen van passagiersvervoer over water, ook van en naar Noord. 4 Voldoende, voor iedereen beschikbare op- en afstapvoorzieningen Mw. Van Nieuwkoop stelt dat er niet veel op- en afstapplaatsen zijn in Noord. Dat wordt deels verklaard doordat er nog weinig passagiervaart in Noord is. Gezien de wens voor meer passagiervervoer zouden er meer op- en afstapplaatsen bij kunnen komen. Dhr. Diepeveen vertelt dat er wel meer steigers zijn gekomen langs het IJ bij horecaplekken, zoals de IJkantine, EYE, Stork (de overkant) en hotel De Goudfazant. 5 Op en afstapvoorzieningen voor groepsvervoer (bussen) vindt plaats op rustige locaties Dit onderwerp kwam niet naar voren in het consultatiegesprek. 6 (Nacht)ligplaatsen voor vergunde passagiersvaartuigen Mw. Van Nieuwkoop noemt als positief voorbeeld de fietsvakantievaartuigen van Cycletours die in het Noordhollandsch Kanaal vlak bij het Buiksloterwegpont passagiers ophalen en dan vertrekken. Deze leveren geen overlast op. Wel zijn er minder gunstige ervaringen met riviercruiseschepen bij de Meeuwenlaan, waar veel overlastklachten waren door bussen en generatoren. Dhr. Diepeveen en mw. Van Nieuwkoop stellen dat er weinig ruimte is voor rederijen om hun boten te stallen. Daarnaast zien zij liever boten met passagiers komen naar het stadsdeel dan lege naar het centrum gaan. Daarom zijn zij wat behoudend in het afgeven van vergunningen voor ligplaatsen. Er is mogelijk plek bij de ponthaven, maar deze zal waarschijnlijk gebruikt worden door boten warmee het GVB zal varen over het Noordzeekanaal. Bij de sluis in Schellingwoude zijn wel open afstapplaatsen. 7 Pleziervaart in uitstootvrije huurvaartuigen wordt gestimuleerd Alle aanwezigen zijn een voorstander van het stimuleren van huurbootjes en schoon varen. THEMA 2: VOORTVAREND BEHEREN 11

13 8 Op de Amsterdamse binnenwateren wordt vlot en veilig gevaren Volgens dhr. Diepeveen zijn er weinig problemen op het vaarwater in Noord, maar er is wel één punt van zorg. Er is een trailerhelling bij de NDSM-werf waar veelal mensen van buiten Amsterdam hun bootje te water laten. Met mooi weer varen zij naar de binnenstad en maken s avonds in het donker de oversteek terug in een niet altijd goed verlichte boot. 9 Het varen op de Amsterdamse binnenwateren veroorzaakt beperkte uitstoot Idem als bij stelling 7 zijn de aanwezigen voorstander van groen varen. 10 De overlast veroorzaakt door geluid en golfslag wordt beperkt Dit onderwerp kwam niet naar voren in het consultatiegesprek. 11 De marktordening is een goed handhaafbaar systeem Dit onderwerp kwam niet naar voren in het consultatiegesprek. THEMA 3: MARKTCONFORM BEPRIJZEN 12 De gebruiker betaalt marktconform voor het gebruik van de waterwegen Mw. Van Nieuwkoop stelt dat het beprijzen van ligplaatsen tegenstrijdig kan zijn met de wens om oevers aan het IJ openbaar te maken. 13 (Meer)inkomsten worden ingezet voor verbetering van de nautische infrastructuur Dit onderwerp kwam niet naar voren in het consultatiegesprek. 3 Afsluiting Dhr. De Gans dankt de aanwezigen voor hun bevindingen, wensen en ideeën. Het gespreksverslag zal in concept aan de aanwezigen worden voorgelegd. Verslag consultatie Stadsdeel Oost Stadsdeelkantoor Oost, 31 januari 2013, uur Aanwezig: Mw. Özütok (portefeuillehouder), dhr. Roozendaal. Namens Waternet: dhr. De Gans (vz), dhr, Eenhoorn, mw. Hardonk (nt) 1 Opening en vaststellen agenda Dhr. De Gans licht kort het doel van de consultatiebijeenkomsten toe: te komen tot een optimaal nautisch gebruik van het Amsterdams binnenwater, waarbij er een evenwicht is tussen de belangen van bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad. Het gaat om een aanpak waarin kwaliteit, toegankelijkheid, veiligheid, duurzaamheid en beperking van overlast de kern zijn. 12

14 In het consultatiegesprek inventariseert Waternet de meningen, wensen, prioriteiten en oplossingen voor inhoud, praktische uitwerking, tempo en de wijze waarop naar een eindbeeld kan worden toegewerkt. De agenda wordt vastgesteld. 2 Mededeling/actualiteiten Stadsdeel Oost hanteert precario ook privaatrechtelijke maatregelen voor het gebruik van water. De vraag kan worden gesteld of er dan nog sprake moet zijn van een ligplaatsenvergunning. De lijn die het stadsdeel aanhoudt met betrekking op het water is om ruimte te bieden voor bewoners en ondernemers met ideeën. 3 Thema s en onderwerpen THEMA 1: OPTIMAAL BENUTTEN 1 Een goed functionerend vaarwegstelsel waarin belemmeringen voor een vlotte en veilige doorvaart zijn weggenomen Mw. Özütok zou graag zien dat de Ringvaart bevaarbaar gemaakt wordt, nu zijn er veel lage bruggen. Het vaarwater van de Ringvaart kan veel beter geoptimaliseerd worden. Het stadsdeel bestaat uit meer dan 40% water en toch is er nu schaarste voor gebruik. Dhr. Roozendaal stelt dat de bevoegdheden van het water in Amsterdam-Oost een complexe zaak is, want het bestaat uit meerdere primaire vaargebieden en diverse bevoegde gezagen. Het stukje Ringvaart naar de Schollenbrug toe omschrijft hij als rommelig door slecht afgemeerde en slecht onderhouden boten die daar aan de kade liggen. Voor deze locatie hebben partijen interesse getoond voor de ontwikkeling van een buurthaven. 2 Spreiding van vaarbewegingen over hele stad Mw. Özütok zou graag een rondvaartroute zien naar IJburg en een verbinding naar Diemen. Er is de wens om toeristische routes en pleziervaart naar het stadsdeel te trekken en dan vooral IJburg. De commerciële interesse voor het water in Oost wordt afgeremd doordat het moeilijk is voor ondernemers om aan alle benodigde vergunningen te komen. Daarnaast is de infrastructuur niet optimaal en dat is niet bevorderend voor het aantrekken van ondernemers. Daarnaast stelt zij dat het onaantrekkelijker moet worden voor mensen van buiten Amsterdam om hier een bootje aan de kade te leggen. Dhr. Roozendaal vindt dat het rondje van rederijen in de binnenstad bevroren moet worden en dat nieuwe toetreders dan kunnen inspelen op alternatieve routes met bijvoorbeeld een thema als musea, architectuur of de combinatie met fietsen en rondvaren aan te bieden. 3 Ruimte voor divers en innovatief passagiersvervoerproduct Dhr. Roozendaal vertelt dat er veel interesse is getoond door ondernemers voor gebruik van het water in Amsterdam Oost en in het bijzonder voor IJburg. Doordat de regelgeving van passagiersvaart gericht is op stadsdeel Centrum, en haar problematiek, is deze minder toepasbaar in Oost. Alle verschillende partijen, zoals salonboten, waterfietsen en de klassieke rondvaartboten vallen nu onder dezelfde regelgeving en daar zou onderscheid in gemaakt dienen te worden. Ook zou er een ontheffing kunnen komen voor buitenwater, want de vervoerders in IJburg varen voornamelijk op het IJmeer. 13

15 4 Voldoende, voor iedereen beschikbare op- en afstapvoorzieningen Dhr. Roozendaal zegt dat veel openbare kades in Oost als op- en afstapplaats gebruikt kunnen worden, zolang er maar niet gelegen wordt. Feitelijk zijn er dus veel meer op- en afstapplaatsen beschikbaar dan de huidige halteplaatsen. 5 Op en afstapvoorzieningen voor groepsvervoer (bussen) vindt plaats op rustige locaties Het zouthaventje komt naar varen als goede transferplek voor touringcars. Deze plek kan beter benut worden aangezien de cruiseschepen daar afmeren en daarnaast is het bedoeld als transferplek. 6 (Nacht)ligplaatsen voor vergunde passagiersvaartuigen Dhr. Roozendaal stelt dat de Dijksgracht in stadsdeel Centrum veel kansen biedt voor het s nachts stallen van rondvaartboten. 7 Pleziervaart in uitstootvrije huurvaartuigen wordt gestimuleerd Mw. Özütok is een groot voorstander van schone vaart. Door de verhuur van bootjes aan te bieden wordt het ook mogelijk voor een grotere doelgroep om te varen. Dhr. Roozendaal vindt dat de prijs van verhuur op dit moment te hoog is en hij denkt dat er met mooi weer en feestdagen een tekort zal zijn van huurbootjes. THEMA 2: VOORTVAREND BEHEREN 8 Op de Amsterdamse binnenwateren wordt vlot en veilig gevaren Alle aanwezigen zijn het eens met deze stelling. Bij IJburg is er in toenemende mate overlast van te hard varende jetski s en speedboten terwijl er veel gezinnen met kinderen zwemmen en dat is een gevaarlijke situatie. 9 Het varen op de Amsterdamse binnenwateren veroorzaakt beperkte uitstoot. Dhr. Roozendaal stelt dat uitstootvrij bevordert kan worden door voorlichting aan woonbootbewoners en bewoners met een woning aan het water. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden in de huidige jachthavens voor het opladen van elektrisch aangedreven pleziervaartuigen en wordt het draagvlak voor groen varen groter. 10 De overlast veroorzaakt door geluid en golfslag wordt beperkt Een van de overlastpunten in Oost zijn de feestsloepjes in het Oostelijk Handelsgebied. De horeca in dat gebied is toegenomen en dat leidt tot meer geluidsoverlast van bootjes die weer terugvaren na bezoekje aan een terras. Er is weinig besef hoe ver geluid over water draagt. Verder wordt er in IJburg door jetski s en speedboten nog wel eens te hard gevaren. 11 De marktordening is een goed handhaafbaar systeem Doordat er meerdere overheden en organisaties betrokken zijn met water, is het nog wel eens onduidelijk waar bevoegdheden liggen, maar ook de verschillen in regelgeving leidt tot verwarring. Er is een slag te maken in de regelgeving op handhaving. In Stadsdeel Oost worden voor het gebruik van water zoveel mogelijk gewerkt met afspraken met verenigingen van bewoners, booteigenaren en ondernemers. De partijen overleggen onderling 14

16 eerst over de mogelijkheden en eisen, bijvoorbeeld de maximale grootte van boten en onderhoudsniveau, vervolgens kunnen dan faciliteiten als een steiger geplaatst worden. Dit is volgens mw. Özütok veel maatwerk en dialoog, maar daardoor wordt er veel draagvlak gecreëerd voor initiatieven. THEMA 3: MARKTCONFORM BEPRIJZEN 12 De gebruiker betaalt marktconform voor het gebruik van de waterwegen Het stadsdeel Oost heeft een vervangingsregeling voor woonboten. Bij nieuwe ligplaatsen wordt het gebruik van water op privaatrechtelijke manier beprijsd, zoals door uitgave in erfpacht, dan wel het verhuren van ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen. Mw. Özütok vindt dat in verhouding het liggen van een bootje aan de kade erg weinig kost, zeker in vergelijking met parkeerkosten op het land. 13 (Meer)inkomsten worden ingezet voor verbetering van de nautische infrastructuur Er wordt kort stil gestaan bij de mogelijkheid opbrengsten in een fonds te storten om fysieke knelpunten in het vaarwegstelsel aan te pakken. 4 Afsluiting Dhr. De Gans dankt de aanwezigen voor hun bevindingen, wensen en ideeën. Het gespreksverslag zal in concept aan de aanwezigen worden voorgelegd. Verslag consultatie Stadsdeel Zuid Stadsdeelkantoor Zuid, 21 januari 2013, uur Aanwezig: Dhr. Blaas (portefeuillehouder), dhr. Van Soest. Namens Waternet: Dhr. De Gans (vz), dhr. Eenhoorn, mw. Hardonk (nt) 1 Opening en vaststellen agenda Dhr. De Gans licht kort het doel van de consultatiebijeenkomsten toe: te komen tot een optimaal nautisch gebruik van het Amsterdams binnenwater, waarbij er een evenwicht is tussen de belangen van bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad. Het gaat om een aanpak waarin kwaliteit, toegankelijkheid, veiligheid, duurzaamheid en beperking van overlast de kern zijn. In het consultatiegesprek inventariseert Waternet de meningen, wensen, prioriteiten en oplossingen voor inhoud, praktische uitwerking, tempo en de wijze waarop naar een eindbeeld kan worden toegewerkt. De agenda wordt vastgesteld. 2 Mededeling/actualiteiten Dhr. Blaas geeft aan dat het afmeerbeleid speelt bij stadsdeel Zuid. Uit de markt komen er vragen over nieuwe ligplaatsen en mogelijkheden. Daarnaast hebben het projectteam Stationseiland en Singelgracht het stadsdeel benaderd om samen te werken in verband met tijdelijk te verwijderen 15

17 locaties ten behoeve van bouwactiviteiten. Ook moet voor de bouw van de Boerenwetering parkeergarage en de vernieuwing van een brug een exploitant tijdelijk een ander locatie innemen. 3 Thema s en onderwerpen THEMA 1: OPTIMAAL BENUTTEN 1 Een goed functionerend vaarwegstelsel waarin belemmeringen voor een vlotte en veilige doorvaart zijn weggenomen Wethouder Blaas vertelt dat er een aantal punten in Zuid zijn met belemmeringen. Zo is er het punt Amstelveense Weg/Pieter Lastmankade waar de Stadionsgracht is geblokkeerd. Als dit doorbroken wordt zou dat een enorme verbetering zijn voor de doorstroom en dan kan er niet alleen bestemmingsverkeer door, maar ook de pleziervaart. Daarnaast is er een sluisje dat aangepast dient te worden. Het is een mooi rondje varen. Dhr. Van Soest wijst op de Singelgracht als een moeilijk punt. Verder heeft Zuidas in het verleden een bevaarbare Irenegracht voorgesteld, echter dit heeft tot weerstand geleid bij Vrienden van het Beatrixpark, het zou een grote investering zijn en de Zuidas wordt geregeld door de Centrale Stad. Verder zou hij graag zien dat de handbediende brug bij de RAI geautomatiseerd wordt. Bijkomend voordeel zou zijn dat deze dan s nachts dicht kan zodat feestsloepjes er niet door heen kunnen. 2 Spreiding van vaarbewegingen over hele stad Dhr. Blaas stelt voor de pleziervaart een koppeling voor van het aantal vergunningen met het aantal ligplaatsen, vergelijkbaar met het huidige parkeerstelsel. Op dit moment zijn er meer vignetten uitgegeven dan er plek voor is in Zuid. Het stadsdeel zal aantrekkelijker worden voor de pleziervaart als eerdergenoemde probleempunten worden aangepast en zo kan de pleziervaart enigszins gespreid worden. 3 Ruimte voor divers en innovatief passagiersvervoerproduct Dit onderwerp kwam niet naar voren in het consultatiegesprek. 4 Voldoende, voor iedereen beschikbare op- en afstapvoorzieningen Dhr. Blaas stelt dat vanwege drukte de Singelgracht geen geschikte plek is voor meer op- en afstapplaatsen. Grote concentraties passagiersvaart samen met pleziervaart zorgt sneller voor overlast en nautisch ongewenste situaties. Hij vindt het niet wenselijk dat het water een attractiepark wordt met alleen maar pied-à-terres en steigers of dat alle liggende bootjes verplaatst worden van het centrum naar Zuid. Echter, als mensen een dagje willen varen (met een gehuurd bootje) dan moet het mogelijk voor hen zijn om ergens aan te meren. Er wordt gesproken over mogelijkheden voor een tijdelijke bewaarhaven, met het oog op de handhaving op bootjes zonder BHG-vignet. Dhr. Van Soest zegt dat er is mogelijk plek voor het stallen van bootjes bij jachthaven Linnenbank en bij het Tjotterspad. Bij laatstgenoemde is een kade en de bereikbaarheid is goed. Een andere suggestie, van dhr. Blaas, is de watersportvereniging AGV van het trambedrijf dat daar in de buurt ligt. 5 Op en afstapvoorzieningen voor groepsvervoer (bussen) vindt plaats op rustige locaties 16

18 Dhr. Blaas denkt dat het goed mogelijk is om de huidige transferplekken van touringcars te verplaatsen. De touringcars maken bijvoorbeeld niet gebruik van de garages bij de musea in Zuid, maar stoppen en parkeren voor de deur en blokkeren/hinderen zo het overige verkeer. Dhr. Van Soest oppert het Olympisch Stadion als transferplek, maar stelt dat de rondvaartboten dan wel langer moeten varen en dat dit in het verleden een probleem was. 6 (Nacht)ligplaatsen voor vergunde passagiersvaartuigen Dhr. Blaas stelt dat in de omgeving van het Olympisch Stadion een lange steiger is waar rondvaartboten s nachts mogelijk gestald kunnen worden en misschien ook op andere locaties ruimte te vinden is. Als kanttekening plaats hij dat als rondvaartboten buiten het centrum s nachts liggen er overdag veel te snel varend heen-en-weerverkeer is. Verder denkt hij dat er wellicht plekken zijn bij Zorgcentrum Tabitha. Dhr. Van Soest vult aan dat dit ook leuke opstapplek zou zijn voor de rondvaart. Kleine plezierbootjes met BHG-vignet die liggen aan de kade storen dhr. Blaas niet. Zolang er maar, zoals eerder aangegeven, een maximum aantal vignetten voor de pleziervaart in combinatie met wachtlijsten (vergelijkbaar met de parkeerplekken op het land). Dhr. Van Soest stelt dat bootjes zonder vignet niet mogen liggen op het binnenwater en dat daar streng op gehandhaafd dient te worden. Discussie is mogelijk over het feit of boten groter dan 9 meter niet eigenlijk in een jachthaven horen waar ze veilig liggen en onderhouden kunnen worden. 7 Pleziervaart in uitstootvrije huurvaartuigen wordt gestimuleerd. Beide heren zijn een voorstander van deze stelling. De Afroditekade zou dan een optie zijn voor de fluisterbootjes om te liggen. Dhr. Blaas vraagt zich af of de bootjes wel voldoen aan de wensen van mensen die een dagje willen varen. THEMA 2: VOORTVAREND BEHEREN 8 Op de Amsterdamse binnenwateren wordt vlot en veilig gevaren Het onderwerp is bij andere stellingen besproken. 9 Het varen op de Amsterdamse binnenwateren veroorzaakt beperkte uitstoot. Beide heren zijn voorstander van deze stelling. 10 De overlast veroorzaakt door geluid en golfslag wordt beperkt Een probleem in het stadsdeel dat nu naar voren komt is dat er klachten zijn over feestsloepjes bij de Amstelkade die veel lawaai maken s avonds laat en zelfs s nachts en te hard varen en zo de bootjes aan de kade meetrekken. 11 De marktordening is een goed handhaafbaar systeem Dhr. Van Soest stelt dat gebrek aan handhaving nu als klacht naar voren komt. Hij vraagt aandacht voor de handhaving en regulatie gebruik van het water als het quotum van het vergunningenstelsel wordt los gelaten. Volgens dhr. Blaas is de koppeling en samenwerking tussen handhaving van het stadsdeel op de oever en handhaving op het water aan verbetering toe. Er is in het algemeen te weinig handhavingscapaciteit. 17

19 THEMA 3: MARKTCONFORM BEPRIJZEN 12 De gebruiker betaalt marktconform voor het gebruik van de waterwegen. Dhr. Blaas en dhr. Van Soest zijn geen voorstander van het ongelimiteerd vergunningen verstrekken en menen dat de kostprijs van een vergunning een sturingsmiddel kan zijn. Het stadsdeel is een pilot gestart met de bewoners van de Reinier Vinkeleskade. In samenspraak met omwonenden worden voorzieningen aangelegd zodat de bootjes daar kunnen liggen. Er wordt nu gekeken of zij daar huur of precario voor dienen te betalen. Als de omwonenden en/of booteigenaren niet tot een compromis komen wordt de gemeente er bij geroepen. 13 (Meer)inkomsten worden ingezet voor verbetering van de nautische infrastructuur Het stoort dhr. Blaas dat de opbrengsten van de verhoging van het BHG naar de Algemene Middelen vloeien. Dit zou in eerste instantie naar infrastructuur van en handhaving op het water dienen te gaan en het restant naar Algemene Middelen. Verder zou hij graag meer onderscheid en duidelijkheid zien tussen de kosten van het stadsdeel en de Centrale Stad. 4 Afsluiting Dhr. De Gans dankt de aanwezigen voor hun bevindingen, wensen en ideeën. Het gespreksverslag zal in concept aan de aanwezigen worden voorgelegd. Verslag consultatie Vertegenwoordigers Gemeentediensten Hoofdkantoor Waternet, 14 januari 2013, uur Aanwezig: Mw. Vos (politie), dhr. Fokker (politie), dhr. Vink (politie), mw. Romans (PMB-ODE), mw. Lindeman (DBGA), dhr. Daalder (DRO), mw. Bilderbeek (PMB-stationseiland), dhr. Pieroelie (OGA), mw. Van den Oever (PBM-Amstelkwartier), dhr. De Baare (Haven), dhr. Hiemstra (Haven). Aanwezig namens Waternet: Dhr. De Gans (vz), mw. Beerhorst, dhr. Eenhoorn, mw. Hardonk (nt) 1 Opening en vaststellen agenda Dhr. De Gans heet iedereen welkom en licht kort het doel van de consultatiebijeenkomsten toe: te komen tot een optimaal nautisch gebruik van het Amsterdams binnenwater, waarbij er een evenwicht is tussen de belangen van bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad. Het gaat om een aanpak waarin kwaliteit, toegankelijkheid, veiligheid, duurzaamheid en beperking van overlast de kern zijn. In het consultatiegesprek inventariseert Waternet de meningen, wensen, prioriteiten en oplossingen voor inhoud, praktische uitwerking, tempo en de wijze waarop naar een eindbeeld kan worden toegewerkt. De agenda wordt vastgesteld. 2 Thema s en onderwerpen THEMA 1: OPTIMAAL BENUTTEN 18

20 1 Een goed functionerend vaarwegstelsel waarin belemmeringen voor een vlotte en veilige doorvaart zijn weggenomen. Dhr. Hiemstra oppert om eenrichtingsverkeer op bepaalde plekken op het water in te voeren. Echter, dan zal de snelheid van sommige gebruikers omhoog gaan die plankgas over de grachten gaan varen. Dhr. Vink is geen fan van scheiding verkeer en prefereert eenrichtingsverkeer, bijvoorbeeld op de Prinsengracht, en geeft als motivatie dat het makkelijk te handhaven is en dat de invoering met Koninginnedag zeer soepel ging. Er waren minder opstoppingen dan vorige jaren. Verder zou deze regel in ieder geval voor de beroepsvaart ingesteld dienen te worden. Mw. Vos ondersteunt dit en denkt dat handhaving van eenrichtingsverkeer in het begin lastig kan zijn, maar dat dit uiteindelijk goed zal werken, vooral met betrekking tot rondvaartboten. Het zal wellicht wel een inbreuk op het karakter van het water zijn, passagiers, pleziervaart en recreanten vinden het leuk om andere bootjes te zien en tegen te komen. Dhr. De Baare ziet als groot voordeel van eenrichtingsverkeer dat rondvaartboten dan niet twee keer het IJ over hoeven te steken als van west naar oost wordt gevaren. De tijdelijke stopping door de Noord-Zuidlijn draagt daar niet aan bij, rondvaartboten zijn nu gedwongen om over het IJ te varen, wat tijdelijk gedoogd wordt, maar hij ziet graag dat het oversteekverkeer op het IJ wordt verminderd. 2 Spreiding van vaarbewegingen over hele stad Dhr. Vink denkt niet dat spreiding goed mogelijk is aangezien het merendeel van de pleziervaart komt om te varen over de grachten en de Amstel. Hij is wel voorstander van het idee om waterfietsen te verplaatsen van de Prinsengracht naar bijvoorbeeld de Keizersgracht. Dhr. Daalder stelt dat andere stadsdelen ook graag wat van de vaardrukte willen, maar dat zij dan wel zelf met initiatieven moeten komen om de aantrekkingskracht te vergroten op toeristen en pleziervaart. Mw. Vos stelt dat het lastig wordt om de pleziervaart te beïnvloeden en hun vaarverkeer te verspreiden over de stad. Dhr. Hiemstra vindt dat route- en evenementgebonden vergunningen uitgegeven moeten worden en ziet ook wel de mogelijkheid voor het varen op basis van (on-)even dagen of een tijdsschema voor alle watergebruikers. De drukte op het IJ neemt ook meer toe. De Havendienst gaat binnenkort op het IJ een test met tijdschema doen. 3 Ruimte voor divers en innovatief passagiersvervoerproduct Mw. Romans denkt dat er ruimte is voor ondernemers om in te spelen op het aanbieden van andere routes. Dhr. Fokker denkt dat er niet meer rederijen op de markt nodig zijn die een rondvaartdienst aanbieden. Het aanbod zou dan goedkoper worden, maar het vaarverkeer zal dan ook toenemen en dat vraagt weer om meer handhaving. Voor onbemande verhuur is volgens hem wel meer ruimte, omdat dat gespreid kan worden met een vergunning gekoppeld aan een vaste ligplaats. Dhr. Vink ziet de mogelijkheid voor een lijndienst over het IJ. 4 Voldoende, voor iedereen beschikbare op- en afstapvoorzieningen Mw. Romans vertelt dat er een 324 meter lange steiger is gepland langs het Oosterdokseiland, achter de zuidkant van de bibliotheek. Er moet nog worden uitgewerkt welke activiteiten aan de steiger mogen plaatsvinden. Het project sluit hierbij graag aan op de bevindingen van het SEO onderzoek en de watervisie. Dhr. Pieroelie is van mening dat meer ligplaatsen, ook voor pleziervaart, in het centrum niet wenselijk en noodzakelijk zijn en dat als er nieuwe ligplaatsen komen deze buiten het centrum geplaatst kunnen worden. 19

Verslag. 1 Een goed functionerend vaarwegstelsel waarin belemmeringen voor een vlotte en veilige doorvaart zijn weggenomen

Verslag. 1 Een goed functionerend vaarwegstelsel waarin belemmeringen voor een vlotte en veilige doorvaart zijn weggenomen Voorlopige samenvatting consultatiegesprekken Opzet Per stelling worden de meningen, ideeën en suggesties van de segmenten kort weer gegeven. Voor deze voorlopige samenvatting is gebruik gemaakt van de

Nadere informatie

)( )( )( Gemeente Amsterdam. Aan de leden van de raadscommissie Financiën. Stand van zaken ligplaatsen passagiersvaart

)( )( )( Gemeente Amsterdam. Aan de leden van de raadscommissie Financiën. Stand van zaken ligplaatsen passagiersvaart )( )( )( Gemeente Amsterdam Retouradres: Waternet, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam Bezoekadres Amstel1 1011 PN Amsterdam Postbus 202 1000 AE Amsterdam Telefoon 14 020 amsterdam.nl Aan de leden van de

Nadere informatie

Categorie of segment: Walbewoner tuin grenzend aan vaarweg - Singelgracht diana.wind@zonnet.nl Telefoon: 06-45536885

Categorie of segment: Walbewoner tuin grenzend aan vaarweg - Singelgracht diana.wind@zonnet.nl Telefoon: 06-45536885 Datum 12 december 2012 CONSULTATIEFORMULIER Contactgegevens Naam: Diana Wind Categorie of segment: Walbewoner tuin grenzend aan vaarweg - Singelgracht E-mail: diana.wind@zonnet.nl Telefoon: 06-45536885

Nadere informatie

Het roer moet om Naar een betere marktordening van bedrijfsmatig passagiersvervoer in de Amsterdamse grachten oktober 2012 Prof. dr.

Het roer moet om Naar een betere marktordening van bedrijfsmatig passagiersvervoer in de Amsterdamse grachten oktober 2012 Prof. dr. Het roer moet om Naar een betere marktordening van bedrijfsmatig passagiersvervoer in de Amsterdamse grachten oktober 2012 Prof. dr. Barbara Baarsma Het is druk op de Amsterdamse grachten 2500 woonboten

Nadere informatie

Zienswijze Partij voor de Dieren. Schoner varen in Amsterdam

Zienswijze Partij voor de Dieren. Schoner varen in Amsterdam Zienswijze Partij voor de Dieren Schoner varen in Amsterdam Partij voor de Dieren Amsterdam Johnas van Lammeren Juni 2013 Inhoudsopgave Aanleiding Zienswijze Schoner Varen in Amsterdam 2 Ad thema 1: Beter

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren. Schoner varen in Amsterdam

Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren. Schoner varen in Amsterdam Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren Schoner varen in Amsterdam Partij voor de Dieren Amsterdam Johnas van Lammeren Juni 2013 Inhoudsopgave Aanleiding initiatiefvoorstel Schoner Varen in Amsterdam

Nadere informatie

Stadsdeel Centrum 1 4 JUNI 2013. Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Centrum 1 4 JUNI 2013. Gemeente Amsterdam Bezoekadres Amstel1 1011 PN Amsterdam Postbus 202 1000 AE Amsterdam Telefoon 14020 Fax 020 256 4433 www.cenlrum.amsterdam.nl x X X (, Directie Omgevingsmanagement Afdeling Realisatie Fysiek Retouradres:

Nadere informatie

Dynamisch gebruik van water Drukte op het water?

Dynamisch gebruik van water Drukte op het water? Dynamisch gebruik van water Drukte op het water? Een onderzoek in opdracht van dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam naar de werkelijke en ervaren drukte op Amsterdamse wateren in 2003 Het water in Amsterdam

Nadere informatie

Ligplaatsenbeleid Stichtse Vecht. Goed geregeld, blijvend genieten

Ligplaatsenbeleid Stichtse Vecht. Goed geregeld, blijvend genieten Ligplaatsenbeleid Stichtse Vecht Goed geregeld, blijvend genieten Projectbureau Vrolijks, Breda, 21 januari 2016 Wat ging vooraf? Analyse markt, aanbod en vraag Gesprekken stakeholders, gebruikers Varend

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen. bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Ligplaatsen passagiersvaartuigen

Nota van beantwoording zienswijzen. bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Ligplaatsen passagiersvaartuigen Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Ligplaatsen passagiersvaartuigen Inhoud 1. Inleiding 2. Ingekomen zienswijzen 3. Behandeling zienswijzen A. Formele aspecten B.

Nadere informatie

Verdeling vergunningen vaartuigen >14 meter

Verdeling vergunningen vaartuigen >14 meter Inspraakbijeenkomst Verdeling vergunningen vaartuigen >14 meter Periode 2020-2030 Mark Companjen 19 januari 2016 Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend Programma Gespreksleider: Martijn

Nadere informatie

Klanttevredenheid Binnenwaterbeheer Amsterdam 2006

Klanttevredenheid Binnenwaterbeheer Amsterdam 2006 Klanttevredenheid Binnenwaterbeheer Amsterdam 2006 Het oordeel van woonbootbewoners, rondvaartreders en walbewoners Project 6193 In opdracht van Binnenwaterbeheer Amsterdam drs. Karin Klein Wolt drs. Maartje

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 2 oktober 2013

Voordracht voor de raadsvergadering van 2 oktober 2013 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 2 oktober 2013 Jaar 2013 Publicatiedatum Agendapunt Datum besluit B&W 3 september 2013 Onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Varen in Amsterdam. beleidskader voor het varen en afmeren in en door Amsterdam, voor passagiersvervoer en pleziervaart

Varen in Amsterdam. beleidskader voor het varen en afmeren in en door Amsterdam, voor passagiersvervoer en pleziervaart Varen in Amsterdam beleidskader voor het varen en afmeren in en door Amsterdam, voor passagiersvervoer en pleziervaart INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Dienstverlening, toezicht en handhaving 3. Beleidsdoelen

Nadere informatie

Rapport Update onderzoek - Commercieel passagiersvervoer over het water in Amsterdam anno 2013

Rapport Update onderzoek - Commercieel passagiersvervoer over het water in Amsterdam anno 2013 Rapport Update onderzoek - Commercieel passagiersvervoer over het water in Amsterdam anno 2013 Verenigde Amsterdamse Watervervoerbranche 14 augustus 2013 2013-049 rp 06 lagroup www.lagroup.nl Postbus 1558

Nadere informatie

Locaties genoeg, Frustraties teveel. Eindrapportage Ligplaatsenregisseur

Locaties genoeg, Frustraties teveel. Eindrapportage Ligplaatsenregisseur Locaties genoeg, Frustraties teveel Eindrapportage Ligplaatsenregisseur september 2013 Colofon In opdracht van Waternet Tekst Piet Polderman (PMB) Martijn Braamhaar (PMB) Juridisch Advies Dafne Struijk

Nadere informatie

Varen in Amsterdam 2.1

Varen in Amsterdam 2.1 Varen in Amsterdam 2.1 beleidskader voor het varen en afmeren in en door Amsterdam, voor passagiersvervoer en pleziervaart Versie 2.1 Vastgesteld door de gemeenteraad op 2 oktober 2013 Inclusief moties

Nadere informatie

De nieuwe havenverordeningen. hoorn.nl

De nieuwe havenverordeningen. hoorn.nl De nieuwe havenverordeningen hoorn.nl Programma van de avond 20.00-20.05 Opening door mevr. E. Haasbroek 20.05-20.15 Inleiding door Wethouder Tap 20.15-20.40 Presentatie over de nieuwe havenverordeningen

Nadere informatie

Overlast op het water

Overlast op het water Projectnummer: 11209 In opdracht van stadsdeel Centrum Nienke Laan MSc. dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 251 0308 Fax 020 251 0444

Nadere informatie

Richtlijnen voor drijvende terrassen. Polygoongracht

Richtlijnen voor drijvende terrassen. Polygoongracht Sector Fysieke Realisatie & Beheer (FRB) Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling & Duurzaamheid Team Duurzaamheid Richtlijnen voor drijvende terrassen in de Polygoongracht Vastgestelde versie: januari 2011 1.

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

Zorgvuldig beleid op de Amsterdamse grachten Aanvullingen, correcties, cruciale afwegingen en noodzakelijke nuances In reactie op het SEO rapport

Zorgvuldig beleid op de Amsterdamse grachten Aanvullingen, correcties, cruciale afwegingen en noodzakelijke nuances In reactie op het SEO rapport Verenigde Rederijen Amsterdam - VRA Zorgvuldig beleid op de Amsterdamse grachten Aanvullingen, correcties, cruciale afwegingen en noodzakelijke nuances In reactie op het SEO rapport November 2012 Inleiding

Nadere informatie

N N... Dick Hendriks Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

N N... Dick Hendriks Gemeentesecretaris / Algemeen directeur N N... Dick Hendriks Gemeentesecretaris / Algemeen directeur Aan de leden van de raad der gemeente Edam-Volendam Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 9 juli 2015 Onderwerp Doorkiesnummer Bijlage(n)

Nadere informatie

Drukte op het Water?

Drukte op het Water? Een onderzoek naar de werkelijke en ervaren drukte op de Amsterdamse wateren project 3061 In opdracht van dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam dr. Esther Jakobs drs. Karin Klein Wolt Weesperstraat 79 Postbus

Nadere informatie

Programmaplan Varen Passagiersvaart Uitvoeren nota Varen

Programmaplan Varen Passagiersvaart Uitvoeren nota Varen Programmaplan Varen Passagiersvaart 2015-2018 Uitvoeren nota Varen Inhoud Meerjarenprogramma 2015-2018 1 Leeswijzer...3 2 Samenvatting...4 1 Achtergrond...7 1.1 Aanleiding... 7 1.2 Context... 7 2 Ambitie,

Nadere informatie

m.i.v. 2020 mag je niet meer in de stad liggen en/of varen als bootje enige vorm van uitstoot heeft, dus diesel of benzine is dan verboden...

m.i.v. 2020 mag je niet meer in de stad liggen en/of varen als bootje enige vorm van uitstoot heeft, dus diesel of benzine is dan verboden... Van: Marian Siersema Aan: Hardonk, Anne Onderwerp: "zienswijze Nota Varen in Amsterdam" aan het College van B&W Datum: maandag 1 juli 2013 13:35:37 Beste mevr Hardonk, College B&W, m.i.v. 2020 mag je niet

Nadere informatie

Aan : Partijvoorzitters, lijsttrekkers en kandidaatsraadsleden in Amsterdam Burgemeester van der Laan

Aan : Partijvoorzitters, lijsttrekkers en kandidaatsraadsleden in Amsterdam Burgemeester van der Laan OPEN BRIEF Van: Jos Everaers Walther Ploos van Amstel. Bernadette de Wit Bewoners van de Amsterdamse binnenstad Aan : Partijvoorzitters, lijsttrekkers en kandidaatsraadsleden in Amsterdam Burgemeester

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Samenvatting Ruim één op de drie Leidenaren maakt zich wel eens zorgen over de luchtkwaliteit. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorig jaar, maar is lager dan in 2008. Bewoners

Nadere informatie

Wagenstraat Voetgangersgebied?

Wagenstraat Voetgangersgebied? Wagenstraat Voetgangersgebied? Rapportage Consultatie Wagenstraat voetgangersgebied Bijlagen Den Haag, oktober 2007 Stichting Chinatown Den Haag / Joost Zonneveld BIJLAGE 1 - RESULTATEN INLOOPBIJEENKOMST

Nadere informatie

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100% 19 LUCHTKWALITEIT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de luchtkwaliteit in Leiden. Gevraagd is in hoeverre men zich hier zorgen over maakt. De gemeente heeft diverse maatregelen genomen om de luchtkwaliteit

Nadere informatie

Waternet Informatiebijeenkomst 'Verdeling vergunningen vaartuigen 14m periode 2020-2030'

Waternet Informatiebijeenkomst 'Verdeling vergunningen vaartuigen 14m periode 2020-2030' Waternet Informatiebijeenkomst 'Verdeling vergunningen vaartuigen 14m periode 2020-2030' Locatie: Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7 Datum: 12 januari 2016 Tijd: 19.30-21.05 uur Aanwezigen Dagvoorzitter:

Nadere informatie

Sprong over het IJ Kaders

Sprong over het IJ Kaders Betreft: Input waterrecreatie MKBA Sprong over het IJ Datum: 20 oktober 2016 Contactpersonen: Jaap Brouwer Waterrecreatie Nederland Auke Bender ANWB / Watersportverbond Sprong over het IJ De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Datum 18 april Grachtenmonitor 2016

Datum 18 april Grachtenmonitor 2016 Datum 18 april 2017 Grachtenmonitor 2016 Inhoud Inhoud 3 Samenvatting 5 Kijk op de gracht 7 1 Ordening passagiers- en recreatievloot 9 1.1 Vergunningverlening passagiersvervoer 9 1.2 Ligplaatsen en opstapplaatsen

Nadere informatie

Amsterdam, september 2012 In opdracht van Gemeente Amsterdam/Waternet. Het roer moet om

Amsterdam, september 2012 In opdracht van Gemeente Amsterdam/Waternet. Het roer moet om Het roer moet om Amsterdam, september 2012 In opdracht van Gemeente Amsterdam/Waternet Het roer moet om Naar een betere marktordening van bedrijfsmatig passagiersvervoer in de Amsterdamse grachten Prof.

Nadere informatie

Grachtenmonitor januari Waternet

Grachtenmonitor januari Waternet Waternet Grachtenmonitor 2015 Datum 26 januari 2016 Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94 (20 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten) F 020 608 39 00

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Memo. Inleiding Ontstaan van het idee: Haven Langerlust

Memo. Inleiding Ontstaan van het idee: Haven Langerlust Memo Datum 30 april 2017 Van Aimee Cox Aan Mevr. T. van Egmond, Provincie Noord-Holland Inzake Verkeersveiligheid N236 ter hoogte van project Haven Langerlust Inleiding Ontstaan van het idee: Haven Langerlust

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoeksvraag, aanpak en doelstelling Overzicht resultaten Conclusie Algemene toepasbaarheid Vragen

Inleiding. Onderzoeksvraag, aanpak en doelstelling Overzicht resultaten Conclusie Algemene toepasbaarheid Vragen Programma 14:00 Inloop en ontvangst 14:15 Boekuitreiking aan de deelnemers 14:30 Presentatie van de resultaten 15:00 Vragen en opmerkingen 15:15 Uitwisselen ervaringen tussen de steden, discussie 16:00

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Verlenging ligplaatsvergunning energieschip De Berezina Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. M. Franssen Telefoon 5113392 E-mail: mfranssen@haarlem.nl WZ/OGV Reg.nr.

Nadere informatie

BEHOUDEN VAN HISTORISCHE SCHEPEN IN UTRECHT. Aanwijzen van zones ligplaatsen historische boten. 1 december Historische boten (Schwachöfer, Jan)

BEHOUDEN VAN HISTORISCHE SCHEPEN IN UTRECHT. Aanwijzen van zones ligplaatsen historische boten. 1 december Historische boten (Schwachöfer, Jan) BEHOUDEN VAN HISTORISCHE SCHEPEN IN UTRECHT Aanwijzen van zones ligplaatsen historische boten 1 december 2015 Historische boten (Schwachöfer, Jan) Inhoudsopgave Aanleiding en uitgangspunten 2 Vormgevingsaspecten

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: OOP Parkeren bij bedrijven 2013

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: OOP Parkeren bij bedrijven 2013 Collegevoorstel Inleiding In de regel moeten bedrijven zorgen dat parkeren op eigen terrein plaatsvindt. De afgelopen periode heeft een aantal bedrijven aangegeven in de knel te zitten met hun parkeercapaciteit.

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN, BEHOREND BIJ DE LIGPLAATSENKAART ZWOLLE ( ARTIKEL 3 LID 3 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING)

VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN, BEHOREND BIJ DE LIGPLAATSENKAART ZWOLLE ( ARTIKEL 3 LID 3 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING) VOORSCHRIFTEN LIGPLAATSEN WOONSCHEPEN, BEHOREND BIJ DE LIGPLAATSENKAART ZWOLLE ( ARTIKEL 3 LID 3 VAN DE LIGPLAATSVERORDENING) Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemeen Plaats en onderlinge afstand 1. Het woonschip

Nadere informatie

Bouwen en afmeren In of langs water en dijken in Amsterdam

Bouwen en afmeren In of langs water en dijken in Amsterdam Bouwen en afmeren In of langs water en dijken in Amsterdam Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam Als u iets in of langs water of

Nadere informatie

VISIE OP HET WATER VAN DE BINNENSTAD

VISIE OP HET WATER VAN DE BINNENSTAD VISIE OP HET WATER VAN DE BINNENSTAD Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam Centrum Stadsdeel Centrum september 2005 Voorwoord Amsterdam zou niet bestaan zonder het water. Aan het IJ ontstaan, groeide

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Project woon(schepen)lasten. Bestuurlijke context. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Project woon(schepen)lasten. Bestuurlijke context. B&W-besluit: Onderwerp Project woon(schepen)lasten Bestuurlijke context Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. H.F.L. Wals Telefoon 5114845 E-mail: walsh@haarlem.nl SB/BOR Reg.nr. SB/BOR/2007/234213 Te kopiëren:

Nadere informatie

TOELICHTING PARKEERREGIME PARKEERGARAGE

TOELICHTING PARKEERREGIME PARKEERGARAGE TOELICHTING PARKEERREGIME PARKEERGARAGE Datum : 8 februari 2017 Aan : Kopie aan : Van : Vincent van Zuijlen Onderwerp : Toelichting parkeerregime parkeergarage Raalte Inleiding Vanwege het afschaffen van

Nadere informatie

Beleidsregels voor nautische. vergunningen. Datum 30 september Ons kenmerk /BBV

Beleidsregels voor nautische. vergunningen. Datum 30 september Ons kenmerk /BBV Datum 30 september Beleidsregels voor nautische Ons kenmerk 16.089057/BBV16.0425 Versie vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 27 september vergunningen Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Binnenvaartpolitiereglement

Nadere informatie

Kust Almere haven. Kustzone Almere Haven Verslag tweede informatiebijeenkomst. 7 juli 2017

Kust Almere haven. Kustzone Almere Haven Verslag tweede informatiebijeenkomst. 7 juli 2017 Kust Almere haven Kustzone Almere Haven Verslag tweede informatiebijeenkomst 7 juli 2017 1 1. Gemengd wonen & recreëren 2 Context 1. Veel belangstelling voor informatiedag Op vrijdag 7 juli vond, tussen

Nadere informatie

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland, van 30 juni 2015, nr. 633316/633323 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie Water als Economische Drager, watertoerisme en waterrecreatie,

Nadere informatie

Nieuw elan in de Haven van Steenbergen Projectbureau Vrolijks, Breda

Nieuw elan in de Haven van Steenbergen Projectbureau Vrolijks, Breda Terugkoppeling Haven Steenbergen Nieuw elan in de Haven van Steenbergen Projectbureau Vrolijks, Breda Terugkoppeling Uitkomsten bijeenkomst 12-12-12 Advies op havengebied (geheel) Reacties per keuze of

Nadere informatie

Watervisie Amsterdam. Fase 1: Een ruimtelijk-economisch perspectief op het gebruik van het water

Watervisie Amsterdam. Fase 1: Een ruimtelijk-economisch perspectief op het gebruik van het water Watervisie Amsterdam Fase 1: Een ruimtelijk-economisch perspectief op het gebruik van het water 1 16 oktober 2012 Watervisie Amsterdam Fase 1: Een ruimtelijk-economisch perspectief op het gebruik van

Nadere informatie

Uitkomsten KES gesprekken Omgevingsmanagement & Stand van zaken project Vijzelstraat

Uitkomsten KES gesprekken Omgevingsmanagement & Stand van zaken project Vijzelstraat Concept Uitkomsten KES gesprekken Omgevingsmanagement & Stand van zaken project Bruggen en maaiveld Auteur(s) Guido Dister Directeur Project Rode Loper Jeroen van Straten Projectmanager bruggen Michiel

Nadere informatie

Drukte op de Prinsengracht 2009/2010

Drukte op de Prinsengracht 2009/2010 Drukte op de Prinsengracht 2009/2010 Projectnummer: 9264 In opdracht van: Stadsdeel Centrum drs. Merel Groeneveld Lonneke van Oirschot Msc Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Projectnota, pagina 6. Projectnota voor inspraak Hamerkwartier Samenvatting voor VEBAN-leden November 2017

Projectnota, pagina 6. Projectnota voor inspraak Hamerkwartier Samenvatting voor VEBAN-leden November 2017 Projectnota, pagina 6. Projectnota voor inspraak Hamerkwartier Samenvatting voor VEBAN-leden November 2017 Van Bedrijventerrein naar een bruisende hoogstedelijke woon-werk buurt Het Hamerkwartier is door

Nadere informatie

Informatieavond Concept Uitvoeringsbesluit RAI d.d. 2 april 2014

Informatieavond Concept Uitvoeringsbesluit RAI d.d. 2 april 2014 Informatieavond Concept Uitvoeringsbesluit RAI d.d. 2 april 2014 Presentatie: Mede aanwezig: Locatie: Tijd: Verslag: Bas Boeker (projectmanager Zuidas) en Frans de Rooy (stedenbouwkundige dienst Ruimtelijke

Nadere informatie

Three strikes you're out / Q&A

Three strikes you're out / Q&A Sinds de invoering van het zogenaamde three strikes you re out beginsel bij de handhaving van veiligheids- en overlastvoorschriften verbonden aan exploitatievergunningen op grond van de Verordening op

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

Weth. C.J. den Blanken (bestemmingsplan) datum raadsvoorstel :

Weth. C.J. den Blanken (bestemmingsplan) datum raadsvoorstel : RAADSVOORSTEL/-BESLUIT Nummer 2010/25 datum raadsvergadering : 20 mei 2010 onderwerp : Voortgang woninggroen portefeuillehouder : Weth. B.M. Veltkamp (woninggroen) Weth. C.J. den Blanken (bestemmingsplan)

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Effecten en acceptatie van het Steigerplan

Effecten en acceptatie van het Steigerplan gemeente Amsterdam, stadsdeel Centrum Effecten en acceptatie van het Steigerplan lagroup Leisure & Arts Consulting Birte Querl en Roel van Herpt, 6 mei 2010 2009-136 rp 02 Eindrapport Inleiding Aanleiding

Nadere informatie

1. Korte inhoudelijke beschrijving van het project (max. kwart A-viertje) a. doelstelling project/onderwerp

1. Korte inhoudelijke beschrijving van het project (max. kwart A-viertje) a. doelstelling project/onderwerp Dienst Stadsbeheer Gemeente Den Haag Eindverslag inspraakprocedure Nota Binnenwater en Verordening op de Binnenwateren Opsteller A.A. Hagen Dienst, Bedrijfsonderdeel, Afdeling DSB/R&W Telefoonnummer 070-3536598

Nadere informatie

Denktankbijeenkomst 2 5 juni 2014

Denktankbijeenkomst 2 5 juni 2014 Denktankbijeenkomst 2 5 juni 2014 Planning Masterplan Begin april bijpraten nieuwe gemeenteraad. 16 april startbijeenkomst omwonenden, marktpartijen en geïnteresseerden. Dinsdag 13 mei eerste denktank.

Nadere informatie

Naam en telefoon. Adriaan Vos, 9275 Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Adriaan Vos, 9275 Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Fietsenstalling Spoorlaan Datum April 2016 Naam en telefoon Adriaan Vos, 9275 Afdeling GIBORVS Portefeuillehouder Gé Wagemakers Wat adviseer je te besluiten? 1. De fietsenstalling Spoorlaan in

Nadere informatie

Kraan Roompot Marina.

Kraan Roompot Marina. Kraan Roompot Marina. Inhoud 1. Wat is het doel van Roompot Marina yachtservice in Roompot Marina?... 3 2. Keuze van een kraan... 4 3. Geluidsoverlast.... 6 4. Transport... 7 5. Milieu... 8 6. Alternatief...

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

Ondernemersdagvergunning

Ondernemersdagvergunning Ondernemersdagvergunning Stadsdeel West In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 14179 Foto: Eerste Helmersstraat, fotograaf Edwin van Eis (2010) drs. Rogier van der Groep dr. Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

City Marina!Mock. Ruimte & Duurzaamheid Postbus CT Amsterdam. Amsterdam, 20 januari 2016

City Marina!Mock. Ruimte & Duurzaamheid Postbus CT Amsterdam. Amsterdam, 20 januari 2016 City Marina!Mock Ruimte & Duurzaamheid Postbus 2758 1000 CT Amsterdam Amsterdam, 20 januari 2016 Betreft: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan "Paraplubestemmingsplan Ligplaatsen Passagiersvaartuigen" Geachte

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Binnenstad ruimte voor voetgangers, fiets en consument. Ringstraten

Binnenstad ruimte voor voetgangers, fiets en consument. Ringstraten Binnenstad ruimte voor voetgangers, fiets en consument Ringstraten Agenda 1. Welkom 2. Inleiding wethouder Ben van Hees 3. Aanleiding 4. Raadsbesluit 8 maart 2017 5. Ringstraten worden fietsstraat 6. Hoe

Nadere informatie

Aan de oever langs het andere deel van de Reijnier Vinkeleskade, tussen de J.M. Coenenstraat en Hobbemakade, wordt het openbaar afmeren toegestaan.

Aan de oever langs het andere deel van de Reijnier Vinkeleskade, tussen de J.M. Coenenstraat en Hobbemakade, wordt het openbaar afmeren toegestaan. )( )( )( Gemeente Amsterdam ZUID Retouradres: postbus 7401 9, 1070 BA Amsterdam Aan hen die wonen of werken aan de Reijnier Vinkeleskade en omgeving Datum: Amsterdam, 22 augustus 2015 Kenmerk: Onderwerp:

Nadere informatie

D66 wil bereiken dat meer mensen de fiets kiezen als vervoersmiddel om bijvoorbeeld naar het werk te gaan in plaats van met de auto.

D66 wil bereiken dat meer mensen de fiets kiezen als vervoersmiddel om bijvoorbeeld naar het werk te gaan in plaats van met de auto. Inleiding In het verkiezingsprogramma van D66 Meierijstad staat dat we de infrastructuur van de fietspaden willen versterken door goede, veilige en duurzame fietspaden. Dit plan voor snelfietsroutes is

Nadere informatie

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014?

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014? M E M O Aan : leden van commissie SOB Van : wethouder Krieger Tel. nr : Datum : 5 december 2013 Onderwerp : parkeren op koopzondagen Bijlagen : - c.c. : Huidige situatie Tot nu toe is er alleen betaald

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Eilandenoverleg Gebied Oost, Roeland Lagendijk / Kiki Lauterslager Gebied Oost

Eilandenoverleg Gebied Oost, Roeland Lagendijk / Kiki Lauterslager Gebied Oost Memo Aan Van Kopie aan Eilandenoverleg Gebied Oost, Roeland Lagendijk / Kiki Lauterslager Gebied Oost Datum 1 oktober 2015 Geachte mevrouw Verschuren, beste Heleen, In reactie op uw mail van 2 september

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Amsterdam Wethouder E. van der Burg Amstel PN AMSTERDAM. Geachte heer Van der Burg,

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Amsterdam Wethouder E. van der Burg Amstel PN AMSTERDAM. Geachte heer Van der Burg, Havenbedrijf Amsterdam NV Postbus 19406 1000 GK Amsterdam Bezoekadres De Ruijterkade 7 1013 AA Amsterdam College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Amsterdam Wethouder E. van der Burg Amstel 1 1011

Nadere informatie

SchiermonnikOOG OP MOBILITEIT

SchiermonnikOOG OP MOBILITEIT SchiermonnikOOG OP MOBILITEIT 1 Inhoud 1. Ander beleid o.b.v. onderzoek en evaluaties Beleidsnotitie 2002 Onderzoek en evaluaties 2. SchiermonnikOOG OP MOBILITEIT Visie Maatregelen: bereikbaarheid & verkeersveiligheid

Nadere informatie

INLEIDING Toen de directie van het Nationaal Historisch Museum (NHM) in september 2008 werd benoemd kreeg zij de opdracht van de Raad van Toezicht zo snel mogelijk een besluit voor te bereiden ten aanzien

Nadere informatie

De haven van Willemstad. Belangen van WillemSTAD

De haven van Willemstad. Belangen van WillemSTAD De haven van Willemstad Belangen van WillemSTAD Blue Progress BV, 13 juni 2017 Opdracht gemeente Moerdijk Onderzoek welke mogelijkheden er zijn om de werkzaamheden en / of exploitatie van de haven van

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening Heerhugowaard

Drank- en Horecaverordening Heerhugowaard Artikel regionaal model Ambtelijk advies Aangedragen punten nav bijeenkomst 30 september en zienswijzen Artikel 2:34a schenktijden paracommerciºle rechtspersonen 1. Paracommerciºle rechtspersonen verstrekken

Nadere informatie

Landtong - Sloterplas (locatie 1)

Landtong - Sloterplas (locatie 1) 1 Landtong - Sloterplas (locatie 1) Kavelinformatie Kaveltype: Horeca programma aan oever Sloterplas Kavelgrootte (uitgeefbaar terrein): horecavoorziening maximaal 225 m² plus maximaal 20% terras. Max.

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

trtrsterhtrf holman L ln de presentatie wordt gesproken over een wekelijks inloopspreekuur. Op welk moment

trtrsterhtrf holman L ln de presentatie wordt gesproken over een wekelijks inloopspreekuur. Op welk moment 4 trtrsterhtrf holman I nformatieavond Woonschepenhav en, 26-Í-Í-2OL4 Vragen en Antwoorden: L ln de presentatie wordt gesproken over een wekelijks inloopspreekuur. Op welk moment wordt dit inloopspreekuur

Nadere informatie

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl Herinrichting Ooster-& Westerkade Buurtavond Juni 2016 Programma van de avond 19:15 uur: Overzicht inbreng eerste bijeenkomst 19:45 uur: Toelichting ideeschetsen 20:15 uur: Werksessie reacties en voorkeuren

Nadere informatie

Toelichting bij de Concept Themakaarten Watervisie Amsterdam Gemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid, april 2015

Toelichting bij de Concept Themakaarten Watervisie Amsterdam Gemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid, april 2015 oelichting bij de oncept hemakaarten atervisie Amsterdam Gemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid, april 2015 In 2014 heeft de gemeente de ambities uit de atervisie Amsterdam, Fase 1: en ruimtelijk-economisch

Nadere informatie

Resultaten kentekenonderzoek Stadshart. Technische sessie 10 november 2015

Resultaten kentekenonderzoek Stadshart. Technische sessie 10 november 2015 Resultaten kentekenonderzoek Stadshart Technische sessie 10 november 2015 1 Agenda Doelstelling kentekenonderzoek Opzet kentekenonderzoek Beschrijving huidig verkeersbeeld Kansen voor stadshart Maatregelen

Nadere informatie

Overzicht tarieven Precario vergelijkbare gemeenten en andere overheidsinstanties

Overzicht tarieven Precario vergelijkbare gemeenten en andere overheidsinstanties Overzicht tarieven Precario vergelijkbare gemeenten en andere overheidsinstanties Inhoud vergelijkbare gemeenten en andere overheidsinstanties... 1 Leiden... 2 Amsterdam Stadsdeel Centrum... 2 Provincie

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wilhelminaplein d.d. 12 november 2015. 9 initiatiefnemers van evenementen, waarvan 7 vrijwilligers en 2 professionals

Informatiebijeenkomst Wilhelminaplein d.d. 12 november 2015. 9 initiatiefnemers van evenementen, waarvan 7 vrijwilligers en 2 professionals Gemeente Westland, Communicatie afdeling Planontwikkeling Informatiebijeenkomst Wilhelminaplein d.d. 12 november 2015 Bijeenkomst 17.30 uur Aanwezig: Astrid Feiter, procesbegeleider Anjalie Kishoen-Misier,

Nadere informatie

Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d.

Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d. Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d. 30 januari 2013 Goedenavond Burgemeester en leden van de politiek in de gemeente

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING DE BOELELAAN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING DE BOELELAAN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING DE BOELELAAN 403-767 Versie 1.1 Datum: 08-09-2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BESCHRIJVING VAN DE SITUATIE... 4 2.1 Bestaande situatie... 4 2.2 Nieuwe situatie... 5 3. GELDEND

Nadere informatie

Vergunningen en Handhavingsbeleid ligplaatsen voor vaartuigen in de gemeente Midden-Delfland

Vergunningen en Handhavingsbeleid ligplaatsen voor vaartuigen in de gemeente Midden-Delfland Vergunningen en Handhavingsbeleid ligplaatsen voor vaartuigen in de gemeente Midden-Delfland 1 november 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Inleiding 3 1.2 Probleemstelling 3 1.3 Doelstelling 3 1.5 Leeswijzer

Nadere informatie

Oplossen parkeerprobleem sportpark IJburg. maandag 26 augustus

Oplossen parkeerprobleem sportpark IJburg. maandag 26 augustus Oplossen parkeerprobleem sportpark IJburg maandag 26 augustus Programma Opening / terugblik op afgelopen periode De criteria en de manier van toetsen Overzicht ingediende ideeën Conclusies toetsing De

Nadere informatie

Betere informatie met VOS. Jan Paul Kors

Betere informatie met VOS. Jan Paul Kors Betere informatie met VOS Jan Paul Kors 11 mei 2010 Aanleiding De implementatie van de Beleidsbrief Binnenvaart, (Beleidsdoelstellingen o.a. betrouwbare reistijden, beter benutten van bestaande infrastructuur

Nadere informatie

WELKOM Agenda van de avond

WELKOM Agenda van de avond WELKOM WELKOM Agenda van de avond Welkom Wat is de bedoeling Wat is een Open Club Maatschappelijke opbrengst Gebiedsontwikkeling Toekomst Open Club Klimmen Vragen / discussie DOELSTELLING 8 november 2016

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing bedrijfswoonark Superlas

Ruimtelijke Onderbouwing bedrijfswoonark Superlas Ruimtelijke Onderbouwing bedrijfswoonark Superlas Aanleiding De eigenaar van Superlas, Martin Schoen heeft in 1985 de leiding van het bedrijf van zijn vader overgenomen en toen ook de naam Superlas aan

Nadere informatie

Onderwerp: Vervangen van een botenhuis door een woonboot op het perceel Zijldijk 11 te Warmond - Besluitvormend

Onderwerp: Vervangen van een botenhuis door een woonboot op het perceel Zijldijk 11 te Warmond - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 30 augustus 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00663 Onderwerp: Vervangen van een botenhuis door een woonboot op het perceel Zijldijk 11 te Warmond - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

Roeivereniging "De Meije", Nieuwkoop

Roeivereniging De Meije, Nieuwkoop Roeivereniging "De Meije", Nieuwkoop Het Nieuwkoopse plassengebied. Informatie en vaarroutes voor bezoekende roeiers. (editie 2014) Nieuwkoopse plassen algemeen. Het natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen

Nadere informatie