Toevoegingen consultaties... 75

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toevoegingen consultaties... 75"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Consultatieformulier... 1 Consultatieverslagen Stadsdeel Centrum Stadsdeel Nieuw-West Stadsdeel Noord Stadsdeel Oost Stadsdeel Zuid Gemeentediensten Wal- en woonbootbewoners Kooij Groep VEVAG VAR VRA Onbemande vaartuigen Potentiële toetreders Goederenverkeer Stichtingen en Verengingen Overige belangengroepen Open consultatieavond I Open consultatieavond II Ingezonden consultatieformulieren Dhr. Van As Dhr. Van Rijn Dhr. LaHaise Comité Rakferdinandbolvanwou Dhr. Janmaat Toevoegingen consultaties Inspraakbrief VEVAG, VAR en Kooij Groep 2. Reactie op het SEO-rapport van VEVAG, VAR, en Kooij Groep 3. Reactie op het SEO-rapport van LaGroup 4. Varkenscyclus van dhr. Guttmann 5. Handhavingsadvies van VRA 6. Reactie op het SEO-rapport van Mokumboot, Sloepdelen en Boaty 7. Aangepaste voorwaarden onbemande verhuur van dhr. De Ploeg 8. Alternatief vergunningensysteem van dhr. Cramer 9. Reactie op het SEO-rapport van Aemstelland 10. Reactie op het SEO-rapport van VVAB 11. Reactie op het SEO-rapport van VRA 12. Communicerende Vaten, rapport rondvaartbranche

2 CONSULTATIE NAUTISCH GEBRUIK BINNENWATER AMSTERDAM I Aanleiding De waarde van het water in de Amsterdamse grachten is in de loop van de jaren sterk toegenomen. Het aantal plezierbootjes is sinds de jaren 90 verdubbeld, de beroepsvaart is fors toegenomen en er zijn veel bewoners op en rond de grachten. Steeds meer mensen maken gebruik van de grachten en nieuwe ondernemers dienen zich aan. Het vergunningenstelsel voor passagiersvaart dateert uit Modernisering van dit stelsel raakt aan grote (financiële) belangen in Amsterdam, zowel van de gemeente als de gevestigde reders als nieuwkomers die graag tot het stelsel toe willen treden. Daarom is Waternet gestart met een vervolgonderzoek waarbij vertegenwoordigers uit verschillende (markt)segmenten geconsulteerd worden: rondvaart, bemande verhuur, onbemande verhuur, goederenvervoer, potentiële toetreders, woonboot- en walbewoners, verenigingen en stichtingen historische vaartuigen, overige belangengroepen op het water, stadsdeelbestuurders en gemeentediensten. 2. Opzet De consultaties vinden plaats in de periode december 2012 januari Van alle gesprekken en sessies wordt op hoofdpunten verslag gemaakt. De samengevoegde verslagen zullen onderdeel uitmaken van de stukken die later in 2013 aan B&W en de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Het accent ligt op het passagiersvervoer te water, maar ook de relatie met het steiger- en ligplaatsenbeleid en de ordening van de pleziervaart. 3. Doel en thema s consultatie Het doel van de gemeente Amsterdam is te komen tot een optimaal nautisch gebruik van het Amsterdams binnenwater, waarbij er evenwicht is tussen de belangen van bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad. Het gaat om een aanpak waarin kwaliteit, toegankelijkheid, veiligheid, duurzaamheid en beperking van overlast de kern zijn. Centraal staat de Watervisie 2012, met daarin het streven om het gebruik van het binnenwater van Amsterdam voor een veelheid aan dynamische functies te versterken. In deze consultatieronde inventariseren wij meningen, wensen, prioriteiten en oplossingen voor de drie thema s: Optimaal benutten Voortvarend beheren Marktconform beprijzen Ook inhoud, praktische uitwerking, tempo en de wijze waarop naar een eindbeeld kan worden toegewerkt, dit alles is onderwerp van gesprek in deze consultatieronde. 1

3 THEMA 1: OPTIMAAL BENUTTEN 1 Een goed functionerend vaarwegstelsel waarin belemmeringen voor een vlotte en veilige doorvaart zijn weggenomen. 2 Spreiding van vaarbewegingen over hele stad 3 Ruimte voor divers en innovatief passagiersvervoerproduct 4 Voldoende, voor iedereen beschikbare op- en afstapvoorzieningen 5 Op en afstapvoorzieningen voor groepsvervoer (bussen) vindt plaats op rustige locaties 6 (Nacht)ligplaatsen voor vergunde passagiersvaartuigen. 7 Pleziervaart in uitstootvrije huurvaartuigen wordt gestimuleerd. THEMA 2: VOORTVAREND BEHEREN 8 Op de Amsterdamse binnenwateren wordt vlot en veilig gevaren 9 Het varen op de Amsterdamse binnenwateren veroorzaakt beperkte uitstoot. 10 De overlast veroorzaakt door geluid en golfslag wordt beperkt 11 De marktordening is een goed handhaafbaar systeem THEMA 3: MARKTCONFORM BEPRIJZEN 12 De gebruiker betaalt marktconform voor het gebruik van de waterwegen. 13 (Meer)inkomsten worden ingezet voor verbetering van de nautische infrastructuur 2

4 Verslag consultatie Stadsdeel Centrum Stadsdeelkantoor, 07 januari 2013, uur Aanwezig: Mw. van Pinxteren (stadsdeelvoorzitter), dhr. Ernsting, dhr. Niessen, dhr. Van Wijnen. Namens Waternet: Dhr. de Gans (vz), dhr. Companjen, mw. Hardonk (nt) 1. Opening en vaststellen agenda Dhr. De Gans licht kort het doel van de consultatiebijeenkomsten toe: te komen tot een optimaal nautisch gebruik van het Amsterdams binnenwater, waarbij er een evenwicht is tussen de belangen van bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad. Het gaat om een aanpak waarin kwaliteit, toegankelijkheid, veiligheid, duurzaamheid en beperking van overlast de kern zijn. In het consultatiegesprek inventariseert Waternet de meningen, wensen, prioriteiten en oplossingen voor inhoud, praktische uitwerking, tempo en de wijze waarop naar een eindbeeld kan worden toegewerkt. De agenda wordt vastgesteld. 1 Thema s en onderwerpen THEMA 1: OPTIMAAL BENUTTEN 1 Een goed functionerend vaarwegstelsel waarin belemmeringen voor een vlotte en veilige doorvaart zijn weggenomen. De aanwezigen zien drukte en knelpunten op vaarwegen bij het Anne Frankhuis en Amstelveld. Mw. Van Pinxteren stelt dat het onderwerp van de stelling in de afgelopen jaren weinig aandacht heeft gekregen. In de visie op het water van de binnenstad van 2006 werden door, het toenmalige, BBA een flink aantal nautische knelpunten genoemd. In het kader van het bestemmingsplan Water zijn die knelpunten niet meer benoemd door BBA/Waternet, waardoor er in het bestemmingsplan ook geen rekening meer mee is gehouden. Drukte op de vaarwegen moet gereguleerd worden en belemmeringen van de veiligheid zijn gevaarlijk. De situatie in de Prinsengracht moet nodig verbeterd worden. Reders zouden een fonds kunnen starten om woonbooteigenaren uit te kopen. Echter dit zal tot veel rumoer en weerstand teweeg brengen. Andere opties zijn kijken naar een verkeerscirculatieplan of eenrichtingsverkeer. Dhr. Niessen refereert aan het bestemmingsplan dat is opgesteld en dat de hele Prinsengracht niet als knelpunt gezien kan worden. Hij vraagt zich af of rondvaartboten per sé moeten varen over de Prinsengracht. Mw. Van Pinxteren haakt hier op in dat de vaarwegen in het centrum gedifferentieerd kunnen worden. 2 Spreiding van vaarbewegingen over hele stad Mw. Van Pinxteren en dhr. Niessen bespreken de optie om in het centrum een scheiding in te voeren tussen rondvaartboten en de pleziervaart. De drukte op de Prinsengracht vinden toeristen zeer interessant, maar dit zouden zij ook kunnen bekijken door deze te kruisen en niet om er langs te varen. De Keizersgracht geeft ook een mooi plaatje en toeristen zijn natuurlijk geïnteresseerd in de grachten. Andere voorstellen om de spreiding te bevorderen zijn om brug 37 versneld op te hogen en bepaalde grachten uitsluitend voor rondvaart en/of pleziervaart te bestemmen. Daarnaast dient er 3

5 gekeken te worden naar de mogelijkheid om nieuwe doorsteken en vaarwegen te maken in andere stadsdelen. 3 Ruimte voor divers en innovatief passagiersvervoerproduct Algemene consensus dat er schonere vaartuigen dienen te komen dan de huidige meer vervuilende. Volgens Mw. Van Pinxteren zal het toezeggen van vergunningen, voor bijvoorbeeld kleine schone boten, terwijl een duidelijke visie nog ontbreekt, later tot problemen leiden. De Raad dient een korte en lange termijnvisie te ontwikkelen voor uitbreiding of wijzigingen van het huidige vergunningenstelsel. Het SEO-onderzoek geeft daarbij een richting aan. Het centrum is het drukste economische vaarpunt en als dat daar niet goed geregeld is, geldt dat ook voor de overige stadsdelen. Vernieuwing/verschoning kan afgedwongen worden door slimme, strengere eisen te stellen bij vrijgeven van vergunningen. Zo kan het ook gestimuleerd worden om een huidige boot in te ruilen voor een schonere, terwijl er nu een opeenstapeling van boten is. Rederijen kunnen dit ook betalen. 4 Voldoende, voor iedereen beschikbare op- en afstapvoorzieningen Stadsdeel Centrum zal in 2013 tien nieuwe op- en afstapvoorzieningen aan het areaal openbare open afstapvoorzieningen toevoegen. Vrijwel alle voorzieningen in de binnenstad zijn openbaar en toegankelijk voor iedereen behalve voor de pleziervaart. Dit beleid houdt het stadsdeel graag aan, omdat de ervaring leert dat plezierbootjes de voorzieningen vaak onnodig bezet houden door bijvoorbeeld een cafébezoek. Reders kunnen door middel van vergunningen een bepaalde richting opgeduwd worden, maar voor de pleziervaart wordt lastiger te reguleren volgens Mw. Van Pinxteren. Dhr. Ernsting brengt naar voren dat de Raad de suggestie heeft om een groot aandeel van open afstapplaatsen alleen beschikbaar te maken voor elektrische/schone bootjes. De acceptatie van dit voorstel is er, maar het wordt dan een zaak voor handhaving. Dhr. Niessen vindt dat stewards ingezet kan worden op drukke punten bij het Anne Frankhuis, Stationseiland en de Hermitage, zoals dat ook gebeurt (zal gebeuren) bij het Damrak. Deze steward kan dan ook voorkomen dat pleziervaart aanmeert bij de steigers. Mw. Van Pinxteren voegt daar aan toe dat rederijen de kosten van een steward goed kunnen dragen en dat de beprijzing van vignetsystemen ook een geschikt instrument is om de rederijen te laten meewerken. Doordat de gemeente in het verleden niet heeft opgetreden hebben de rederijen niet geïnnoveerd of problemen aangepakt. 5 Op- en afstapvoorzieningen voor groepsvervoer (bussen) vindt plaats op rustige locaties Het verplaatsen van afstapvoorzieningen voor bussen wordt door allen ondersteund. Alternatieven die naar voren komen zijn de PTA/Zouthaven, Appeltjesmarkt, Westelijk Marktkanaal, Zeeburgereiland, Jan van Galenstraat of straks het Marineterrein. De vrijgekomen ruimte bij het Damrak, Stationseiland en bij Stadhouderskade (Heinekenbrouwerij) kan dan ingericht worden voor openbare voorzieningen waar rondvaartboten passagiers kunnen laten in- en uitstappen. Stewardtoezicht is daarbij wenselijk om te voorkomen dat er te lang wordt gelegen. Mw. Van Pinxteren vindt dat de activiteiten van bussen en rederijen gespreid kunnen worden over de stad. Deze verandering kan niet alleen door Stadsdeel Centrum gedragen worden. Dhr. Van Wijnen hoopt dat de verplaatsing van de touringcarhaltes van het Damrak naar de plek voor het Barbizon tot nieuwe inzichten zal leiden bij rederijen over ontwikkelingen in de branche. 6 (Nacht)ligplaatsen voor vergunde passagiersvaartuigen Mw. Van Pinxteren en dhr. Van Wijnen zijn voorstander van deze stelling, mits er voldoende plek is. Onnodig gebruik van ligplaatsen door schaarste dient onmogelijk gemaakt te worden. Rederijen 4

6 kunnen een nachtwaker inhuren voor het beheer van nachtligplaatsen en op een andere locatie dan nu gebruik maken van de steigers in het centrum. Dhr. Niessen geeft als voorbeeld het Westelijk Marktkanaal, Dijksgracht Oost, Duivendrechtse Vaart en het haventje Waterleidingterrein bij Waternet. Verder zouden rederijen meer kunnen samenwerken met opslag en cateringmogelijkheden. Tijdelijke wachtplekken aan de Ooster- en Westerdoorgangen kunnen worden ingericht waar een rij boten achter elkaar in afwachting passagiers oppikken aan het Damrak en/of Stationseiland. Dit zou logistiek gezien goed geregeld moeten worden. Ligplaatsen voor de pleziervaart buiten het centrum of naar op het land verplaatsen krijgt weinig animo van de groep. Het zou veel handhaving vergen om de 5000 plezierboten te controleren en het is een van de laatste vrijheden samen met de fiets. Volgens dhr. Ernsting willen eigenaren van een bootje deze ook het liefst voor hun huis hebben. 7 Pleziervaart in uitstootvrije huurvaartuigen wordt gestimuleerd. Zie stelling 3. Allen zijn voorstander van schonere vaartuigen, maar beleid is nu daar niet helder over. De kanttekening wordt wel geplaatst dat extra vaarten met toeristen vermeden dienen te worden. Als er ligplaatsen voor verhuurbootjes in de binnenstad komen zullen vooral toeristen deze huren en vissen Amsterdammers achter het net. De verwachting is dat er minder bootjes aan de kant zullen liggen en het vervoer schoner wordt wanneer Amsterdamse pleziervaarders een fikse korting krijgen bij inlevering van hun (vervuilende) bootje. THEMA 2: VOORTVAREND BEHEREN 8 Op de Amsterdamse binnenwateren wordt vlot en veilig gevaren Veiligheid is een belangrijk punt volgens de groep. Echter, de definitie er van is niet helder. Mw. Van Pinxteren stelt dat als iets niet geregistreerd staat bij Waternet dit niet betekent dat het probleem er niet is. Zij refereert naar de situatie bij Paradiso waar geen nautisch probleem is volgens Waternet, maar op YouTube staan filmpjes van zeven aanvaringen. Er worden klachten genoemd over de opleiding van rondvaartbestuurders. 9 Het varen op de Amsterdamse binnenwateren veroorzaakt beperkte uitstoot. Dit onderwerp is ook al indirect besproken. Mw. Van Pinxteren stelt dat verschoning van boten slimmer afgedwongen kan worden. Dhr. Van Wijnen stelt dat de hogere, nieuwere eisen wat betreft uitstoot wel aan nieuwe eigenaren gevraagd kan worden. De gevolgen van overgaan naar elektrisch varen dienen goed overwogen te worden. Oplaadpunten voor particuliere boten kunnen leiden tot vaste eigen ligplaatsen. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden vanuit een esthetisch oogpunt met het plaatsen van oplaadpunten in de historische binnenstad. 10 De overlast veroorzaakt door geluid en golfslag wordt beperkt Overlast van geluid en golfslag hangt af van de kundigheid en wil van schippers. Handhaving op geluid en golfslag is een intensieve taak en daarnaast is het lastig om een overtreding vast te stellen. 11 De marktordening is een goed handhaafbaar systeem In een goede marktordening zou in theorie niet gehandhaafd hoeven te worden omdat de markt goed geordend is. Van belang is dat Waternet richting geeft aan een onderbouwende en gedragen visie op korte en lange termijn. 5

7 THEMA 3: MARKTCONFORM BEPRIJZEN 12 De gebruiker betaalt marktconform voor het gebruik van de waterwegen Mw. Van Pinxteren bespreekt het idee dat als ligplaatsen verhuurd zouden worden er meer inkomsten zouden zijn. De rederijen zijn in ieder geval in staat om meer bij te dragen. Zij noemt ook het idee van een fonds van rederijen waarmee zij woonbooteigenaren kunnen uitkopen. 13 (Meer)inkomsten worden ingezet voor verbetering van de nautische infrastructuur De suggestie van het stadsdeel is om eerste te werken aan een goede verdeelsleutel, omdat nu de inkomsten van het Binnenhavengeld vooral de Centrale kas ten goede komen. 14 Adviespunten Amsterdammers zouden plezierbootjes kunnen huren en dan geen liggeld hoeven te betalen, maar extra verhuurbootjes in de binnenstad zal vooral aantrekkelijk zijn voor toeristen. Zij zullen de bootjes vooral huren en dat dan ook op de mooie dagen waarop de Amsterdammers verzekerd van een boot wil zijn om juist dan te gaan varen. Maak een korte en lange termijn visie voor passagiersvervoer. Snel duidelijkheid welke richting het beleid op gaat omdat wij met de reders van Damrak moeten onderhandelen over de eindpositie na de vernieuwing van de kademuur (eind 2014 is die kademuur af). Er zijn verschillende segmenten in de markt, die in het SEO-rapport ten onrechte op één hoop worden gegooid. Beter is om per segment apart beleid te voeren: a. De groepsvervoerders: een hele boot met businhoud toeristen. deze groep hoeft niet persé op de hotspots de mensen over te laten stappen. kan goed elders: PTA, Appeltjesmarkt, misschien wel bij Jan van Galenstraat, westelijk Marktkanaal of Zeeburgereiland of straks Marineterrein? Deze groepsvervoerders hebben vaak op de A-locaties steigers in gebruik en ligplaatsen. De markt hiervoor hoeft verder niet vrijgegeven te worden. Een reder kan er ook voor kiezen om als hij geen contract heeft met reisbureau s gewone rondvaarten te houden met passanten. b. De vervoerders die het moeten hebben van passanten (deels dus bij Damrak, Rokin, Stationseiland, Leidsebosje, Parkhotel, Rijksmuseum en Heinekenbrouwerij). Voor hen is een herkenbare afvaartlocatie op een hotspot van wezenlijk belang. Deze passantenvervoerders hebben op A-locaties steigers en ligplaatsen in gebruik. Dit zou ook zo moeten blijven, maar dan moeten ze wel marktconform vergoeding betalen voor de plek waar ze geld verdienen. c. De incidentele groepsvervoerders: hier huurt een groepje mensen één of twee boten voor gezellig vervoer die ergens opgepikt moeten kunnen worden. Deze vervoerders hebben meestal een vaste ligplaats maar geen eigen opstapplek. Dat moet ook zo blijven. Met een gezelschap is het makkelijk om af te spreken bij een openbare op- en afstapvoorziening. De incidentele groepsvervoerder betaalt huur voor de ligplaats. Waar moet de visie aan voldoen: 1. Minder gedoe over ligplaatsen, zet de ligplaatsvergunning om in een verhuurcontract met flexibele prijzen per gebied. Samenwerking tussen de stadsdelen en centrale stad. De recente motie X (aangenomen in de gemeenteraad van 19 december 2012) die de 6

8 exploitatievergunning weer loskoppelt van een ligplaatsvergunning is onuitvoerbaar en legt het probleem van de ligplaatsen geheel bij de stadsdelen neer. In het verhuurcontract zouden duidelijke voorwaarden moeten worden opgenomen dat een ligplaats alleen dient voor liggen en niet voor op- en afstappen. Daar is een netwerk van op- en afstapvoorzieningen voor. Aanleg en onderhoud netwerk in overheidshanden, bekostigd uit opbrengsten verhuur ligplaatsen. 2. Minder vaste ligplaatsen op A-locaties, daardoor ontstaat er daar meer ruimte voor openbare op- en afstapplekken waar iedereen gebruik van kan maken. Wel goed toezicht en goede handhaving van regels: alleen afmeren bij direct in- en uitstappen. Werk met stewards betaald door de reders zelf; 3. Door samenwerking rederijen flexibel gebruik van beperkte steigercapaciteit; technische mogelijkheden voor multifunctioneel steigergebruik uitwerken. Net zoals dat gebeurt bij NSstations met flexibele bushaltes waar verschillende busdiensten gebruik van maken. 4. Gezamenlijke stadsdeelaanpak pleziervaart: afmeersituatie verbeteren door aanbrengen van afmeervoorzieningen (haalkommen, ringen, bolders). Je mag alleen nog aanmeren bij die voorzieningen niet meer elders waar geen voorzieningen zijn! Via Binnenhavengeld differentiëren in prijs per gebied en soort vaartuig (elektrisch goedkoper, groter duurder). Gericht stimuleren sloepdelen voor Amsterdammers. Alleen jaarafmeervignetten voor Amsterdammers per gebied geregeld. 5. Absoluut op nummer 1: een adequate handhaving! Samenwerking met stadsdelen en politie op zowel wal als boot, combinatie goede voorlichting en hard optreden. 2 Afsluiting Dhr. De Gans dankt de aanwezigen voor hun bevindingen, wensen en ideeën. Het gespreksverslag zal in concept aan de aanwezigen worden voorgelegd. Verslag Stadsdeel Nieuw-West Stadsdeelkantoor Nieuw-West, 24 januari 2013, uur Aanwezig: De heer De Wilt (portefeuillehouder), mw. Elbers, mw. Vermeulen. Namens Waternet: Dhr. Companjen (vz), dhr. Eenhoorn, mw. Hardonk (nt) 1 Opening en vaststellen agenda Dhr. Companjen licht kort het doel van de consultatiebijeenkomsten toe: te komen tot een optimaal nautisch gebruik van het Amsterdams binnenwater, waarbij er een evenwicht is tussen de belangen van bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad. Het gaat om een aanpak waarin kwaliteit, toegankelijkheid, veiligheid, duurzaamheid en beperking van overlast de kern zijn. In het consultatiegesprek inventariseert Waternet de meningen, wensen, prioriteiten en oplossingen voor inhoud, praktische uitwerking, tempo en de wijze waarop naar een eindbeeld kan worden toegewerkt. De agenda wordt vastgesteld. 2 Mededeling/actualiteiten Mw. Elbers vertelt dat het Stadsdeel plannen heeft om de aantrekkingskracht van het Rembrandtpark te vergroten. Bij de Westlandgracht/einde van Kostverlorenvaart is een mooie plek waar recreanten 7

9 kunnen aanleggen en hun vaartochtje kunnen combineren met een bezoek aan het park, bijvoorbeeld voor een picknick. Mw. Vermeulen geeft aan dat het Waterplan van Nieuw-West net is opgeleverd. 3 Thema s en onderwerpen THEMA 1: OPTIMAAL BENUTTEN 1 Een goed functionerend vaarwegstelsel waarin belemmeringen voor een vlotte en veilige doorvaart zijn weggenomen Dhr. De Wilt stelt dat er een aantal belemmeringen is in Nieuw-West zoals de Westlandsluis. Deze sluis gaat alleen maar open voor Waternet, als deze open zou gaan kan de pleziervaart er doorheen en een rondje varen. De Cramerssluis en Akersluis zijn inmiddels doorvaarbaar gemaakt op afstand en dat bevordert de doorstroom van verkeer. Mw. Vermeulen stelt dat Waternet heeft aangegeven dat de Westlandsluis van historische waarde is en dat het verbouwen van de sluis een grote uitgave zal zijn. Verder brengt ze de wens van het stadsdeel naar voren om een verbinding te maken tussen de Sloterplas en de Ringvaart. Ook zou ze graag kano-oversteekpunten zien. Dhr. De Wilt voegt hier nog aan toe dat aanleggen op de Sloterplas mogelijk moet worden zodat men gebruik kan maken van het Sloterpark. 2 Spreiding van vaarbewegingen over hele stad Dhr. De Wilt ziet graag meer waterverkeer naar het stadsdeel komen. Hij vertelt dat er vraag is van huidige en toekomstige hotels naar een aanlegmogelijkheid en daar wil het stadsdeel graag op inspelen. De hotels zijn gericht op Schiphol, maar er is ook een groep toeristen die nu vaak wandelt naar het centrum en waar watervervoer goed op kan inspelen. Echter, alleen Plein zit op stadspeil en om de Sloterplas te bereiken moet men een sluis door. 3 Ruimte voor divers en innovatief passagiersvervoerproduct Dhr. De Wilt geeft aan dat hij graag nieuwe passagiervaarroutes zou zien van het Centrum naar Nieuw-West, bijvoorbeeld naar de Nieuwe Meer, de Sloterplas of het Rembrandtpark. Mw. Vermeulen zou graag een Hop-on Hop-off-lijn in West zien, bijvoorbeeld bij Café Oostoever of aan de zuidkant bij de nieuwe kade, die vanaf oktober 2013 gerealiseerd wordt, nabij Café Opium. Vanuit die punten kan dan Centrum Nieuw-West bezocht worden, zoals De Meervaart. 4 Voldoende, voor iedereen beschikbare op- en afstapvoorzieningen Op dit moment is het niet mogelijk om op en af te stappen op de Sloterplas. Mw. Elbers stelt dat er voldoende ruimte aan de noord- en zuidzijde van de plas is om een steiger te plaatsen, bijvoorbeeld bij Café Oostoever. De horeca aan de Sloterplas heeft nu heel kleine steigers. Na de zomer wordt gestart met de nieuwe kade aan de zuidkant bij Café Opium. Ook de Landtong, een kop van het park, dat er naast ligt, zal op termijn worden voorzien van horeca-achtige voorzieningen. Mogelijkheden hiervoor zijn reeds opgenomen in de plannen. De conclusie is dat ook aan de zuidkanten voldoende mogelijkheden zullen zijn om een aanlegpunt interessant te maken. 5 Op en afstapvoorzieningen voor groepsvervoer (bussen) vindt plaats op rustige locaties Dhr. De Wilt ziet in Plein een goede mogelijkheid voor het creëren van een op- en afstapplek voor touringcars. Een ander voorstel voor een plek is in Stadsdeel West bij de A10/Erasmusgracht. 8

10 6 (Nacht)ligplaatsen voor vergunde passagiersvaartuigen De Westlandgracht heeft een verbreed stuk en het water ligt op stadspeil en het is snel te bereiken vanuit het Centrum, volgens dhr. De Wilt. Echter, het is een toplocatie, dus er hangt een prijskaartje aan. De Nieuwe Meer zou ook een optie zijn, alleen is daar een sluis. 7 Pleziervaart in uitstootvrije huurvaartuigen wordt gestimuleerd. Mw. Vermeulen denkt dat moeilijk wordt voor mensen om een elektrisch bootje te huren met mooi weer door de grote vraag die dan zal ontstaan. Ze is een groot voorstander van elektrische verhuur en wil het aanbod vergroten. Mw. Elbers ziet het idee van Green Wheels met boten wel zitten. Dhr. De Wilt zou de stelling om willen draaien en stelt dat de pleziervaart uitstootvrij moet zijn. THEMA 2: VOORTVAREND BEHEREN 8 Op de Amsterdamse binnenwateren wordt vlot en veilig gevaren Dhr. De Wilt vertelt dat er op de Nieuwe Meer af en toe te hard gevaren wordt. Als het verkeer op het water toeneemt moet er ook meer gehandhaafd worden. Mw. Vermeulen stelt dat op sommige dagen de veiligheid in het geding komt door mensen die geen verstand hebben van varen en feestsloepjes. 9 Het varen op de Amsterdamse binnenwateren veroorzaakt beperkte uitstoot. Alle aanwezigen zijn voorstander van schone vaartuigen. 10 De overlast veroorzaakt door geluid en golfslag wordt beperkt Zoals eerder vermeld is er bij de Nieuwe Meer af en toe overlast van mensen die een wedstrijdje houden. Verder is daar weinig overlast, zelfs bij grootschalig evenementen. 11 De marktordening is een goed handhaafbaar systeem Handhaving is volgens dhr. De Wilt voldoende in Nieuw-West. Er zijn niet veel problemen, heel af en toe een illegale woonboot. THEMA 3: MARKTCONFORM BEPRIJZEN 12 De gebruiker betaalt marktconform voor het gebruik van de waterwegen Dhr. De Wilt vindt dat deze stelling meer van toepassing is op het centrum. Er moeten nu nog allerlei dingen opgestart worden in Nieuw-West en de aantrekkelijkheid voor bewoners en toeristen vergroot worden. Als dat marktconform beprijsd wordt zal het niet meer mensen aantrekken, terwijl dat het nu juist het plan is. 13 (Meer)inkomsten worden ingezet voor verbetering van de nautische infrastructuur 9

11 Zoals is besproken in de vorige stelling, wil het Stadsdeel Nieuw-West de voorzieningen verbeteren en uitbreiden om de aantrekkingskracht te vergroten. Hiervoor is geld nodig en op het moment genereert het centrum het meeste inkomen op het water. Een deel van die inkomsten kunnen gebruikt worden voor hun uitgaven stellen dhr. De Wilt en mw. Vermeulen. Dhr. De Wilt stelt dat blauwalg op de Sloterplas en de Nieuwe Meer voor stankoverlast zorgt in de zomer en mensen wegjaagt. Dit is een probleem en op de korte termijn heeft Waternet aangegeven daar niet aan mee te willen helpen. 4 Afsluiting Dhr. Companjen dankt de aanwezigen voor hun bevindingen, wensen en ideeën. Het gespreksverslag zal in concept aan de aanwezigen worden voorgelegd. Verslag consultatie Stadsdeel Noord Stadsdeelkantoor Noord, 11 februari 2013, uur Aanwezig: Dhr. Diepeveen (portefeuillehouder), dhr. Paquay (portefeuillehouder), mw. Van Nieuwkoop Namens Waternet: dhr. De Gans (vz), dhr. Companjen, mw. Hardonk (nt) 1 Opening en vaststellen agenda Dhr. De Gans licht kort het doel van de consultatiebijeenkomsten toe: te komen tot een optimaal nautisch gebruik van het Amsterdams binnenwater, waarbij er een evenwicht is tussen de belangen van bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad. Het gaat om een aanpak waarin kwaliteit, toegankelijkheid, veiligheid, duurzaamheid en beperking van overlast de kern zijn. In het consultatiegesprek inventariseert Waternet de meningen, wensen, prioriteiten en oplossingen voor inhoud, praktische uitwerking, tempo en de wijze waarop naar een eindbeeld kan worden toegewerkt. De agenda wordt vastgesteld. 2 Thema s en onderwerpen THEMA 1: OPTIMAAL BENUTTEN 1 Een goed functionerend vaarwegstelsel waarin belemmeringen voor een vlotte en veilige doorvaart zijn weggenomen Dhr. Diepeveen vertelt dat het vaarwegstelsel in Noord beter benut kan worden. Het water in het landschap boven de Waterlandse Zeedijk en dat ten zuiden hiervan is vaak niet verbonden. Nu lopen bijvoorbeeld het merendeel van de zijkanalen van het IJ dood en kun je niet doorvaren. Zo is er een zijkanaal dat bijna doorloopt tot het Twiske, maar geen verbinding heeft. Er is wel ooit een overtoom geweest. Ook is er geen bevaarbare verbinding meer in de Buiksloterham door aanleg van de Ridderspoorweg. Mw. Van Nieuwkoop stelt dat er eerder verkenningen zijn geweest om de doorstroom op bepaalde punten in Noord te verbeteren, maar deze zijn op korte termijn lastig te realiseren. Zo kan de Waterlandse Melkschuit niet varen tussen de dorpen in landelijk Noord en de voormalige melkmarkt in het centrum door aanleg van een aantal lage niet beweegbare bruggen in Noord. Ook 10

12 het Buiksloterkanaal rondom Overhoeks/EYE heeft bijvoorbeeld veel lage bruggen waardoor er alleen met een kano gevaren kan worden. Er zijn verschillen in het waterpeil in Noord en daarnaast diverse bevoegde gezagen wat soms leidt tot minder goede afstemming. 2 Spreiding van vaarbewegingen over hele stad Het stadsdeel zou graag zien dat er meer pontverbindingen en vaarverkeer naar Noord komt. Echter, het IJ wordt steeds drukker en er is een verzadigingspunt wat betreft het aantal vaarbewegingen over het IJ en de veiligheid die daar bij komt kijken. Dhr. Paquay stelt dat een groot deel van de pleziervaart toch gericht is op varen in het centrum, omdat daar meer vertier is. 3 Ruimte voor divers en innovatief passagiersvervoerproduct Dhr. Diepeveen vraagt zich af of er voldoende aantrekkelijk vaarwater is voor meer passagier vervoerders. Het vergunningenstelsel is voornamelijk afgestemd op de binnenstad en houdt geen rekening met andere gebieden. Noord heeft in het verleden meegewerkt aan de ontwikkeling van een waterstofboot voor passagiersvervoer. Vanuit het klimaat- en vervoersbeleid staat Noord positief ten opzichte van duurzamere innovatieve vormen van passagiersvervoer over water, ook van en naar Noord. 4 Voldoende, voor iedereen beschikbare op- en afstapvoorzieningen Mw. Van Nieuwkoop stelt dat er niet veel op- en afstapplaatsen zijn in Noord. Dat wordt deels verklaard doordat er nog weinig passagiervaart in Noord is. Gezien de wens voor meer passagiervervoer zouden er meer op- en afstapplaatsen bij kunnen komen. Dhr. Diepeveen vertelt dat er wel meer steigers zijn gekomen langs het IJ bij horecaplekken, zoals de IJkantine, EYE, Stork (de overkant) en hotel De Goudfazant. 5 Op en afstapvoorzieningen voor groepsvervoer (bussen) vindt plaats op rustige locaties Dit onderwerp kwam niet naar voren in het consultatiegesprek. 6 (Nacht)ligplaatsen voor vergunde passagiersvaartuigen Mw. Van Nieuwkoop noemt als positief voorbeeld de fietsvakantievaartuigen van Cycletours die in het Noordhollandsch Kanaal vlak bij het Buiksloterwegpont passagiers ophalen en dan vertrekken. Deze leveren geen overlast op. Wel zijn er minder gunstige ervaringen met riviercruiseschepen bij de Meeuwenlaan, waar veel overlastklachten waren door bussen en generatoren. Dhr. Diepeveen en mw. Van Nieuwkoop stellen dat er weinig ruimte is voor rederijen om hun boten te stallen. Daarnaast zien zij liever boten met passagiers komen naar het stadsdeel dan lege naar het centrum gaan. Daarom zijn zij wat behoudend in het afgeven van vergunningen voor ligplaatsen. Er is mogelijk plek bij de ponthaven, maar deze zal waarschijnlijk gebruikt worden door boten warmee het GVB zal varen over het Noordzeekanaal. Bij de sluis in Schellingwoude zijn wel open afstapplaatsen. 7 Pleziervaart in uitstootvrije huurvaartuigen wordt gestimuleerd Alle aanwezigen zijn een voorstander van het stimuleren van huurbootjes en schoon varen. THEMA 2: VOORTVAREND BEHEREN 11

Varen in Amsterdam. beleidskader voor het varen en afmeren in en door Amsterdam, voor passagiersvervoer en pleziervaart

Varen in Amsterdam. beleidskader voor het varen en afmeren in en door Amsterdam, voor passagiersvervoer en pleziervaart Varen in Amsterdam beleidskader voor het varen en afmeren in en door Amsterdam, voor passagiersvervoer en pleziervaart INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Dienstverlening, toezicht en handhaving 3. Beleidsdoelen

Nadere informatie

Amsterdam, september 2012 In opdracht van Gemeente Amsterdam/Waternet. Het roer moet om

Amsterdam, september 2012 In opdracht van Gemeente Amsterdam/Waternet. Het roer moet om Het roer moet om Amsterdam, september 2012 In opdracht van Gemeente Amsterdam/Waternet Het roer moet om Naar een betere marktordening van bedrijfsmatig passagiersvervoer in de Amsterdamse grachten Prof.

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Bijlage 3: Samenvatting reacties op facebook

Bijlage 3: Samenvatting reacties op facebook Bijlage 3: Samenvatting reacties op facebook Samenvatting van de reacties op de zes stellingen op facebook Stelling 1: De havens van Hoorn zijn nu al zo aantrekkelijk, dat we daar niet veel tijd en geld

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

Ruimtelijke ruimtelijke ontwikkeling. vaarrecreatie in westland. Vaarroutes en vaarrecreatieve voorzieningen een verkenning van de mogelijkheden

Ruimtelijke ruimtelijke ontwikkeling. vaarrecreatie in westland. Vaarroutes en vaarrecreatieve voorzieningen een verkenning van de mogelijkheden Ruimtelijke ruimtelijke ontwikkeling vaarrecreatie in westland Vaarroutes en vaarrecreatieve voorzieningen een verkenning van de mogelijkheden Inhoud Voorwoord 3 1. INLEIDING 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Doel

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

Intieme Vaarroute. onderdeel van kennisproject Hollandse Waterstad Gouda

Intieme Vaarroute. onderdeel van kennisproject Hollandse Waterstad Gouda Intieme Vaarroute onderdeel van kennisproject Hollandse Waterstad Gouda Februari 29 Intieme Vaarroute onderdeel van kennisproject Hollandse Waterstad in opdracht van Consortium Hollandse Waterstad 3 De

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek

Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek Verkiezingsprogramma 2014 2018 Tijd voor andere politiek Inhoud INLEIDING... 4 LEESWIJZER... 5 1. BURGER EN BESTUUR (INTERACTIEF OMMEN)... 5 1.1. Bestuur... 5 1.2. Dienstverlening... 6 1.3. Communicatie

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

de cultuur van de woonwagenbewoner,

de cultuur van de woonwagenbewoner, de cultuur van de woonwagenbewoner, behouden of uit laten sterven? inleiding In het voorjaar van 2014 namen twee woonwagenbewoners (zie bijlage 1) actie om de woonwagencultuur op de Nationale Inventaris

Nadere informatie

Toekomstverkenning Clara Kinderbos

Toekomstverkenning Clara Kinderbos Toekomstverkenning Clara Kinderbos i.o.v. Stichting Sint Clara Kinderbos - december 2012 Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur Karnemelksloot 118 2806 BJ Gouda info@bureauris.nl www.bureauris.nl Clara Kinderbos

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND

DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND INHOUD Inleiding 3 1. Gelderland investeert (Financiën) 4 2. Gelderland verbindt (Mobiliteit) 6 3. Gelderland bouwt mee (Wonen) 10 4. Gelderland

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Systeem, Kwaliteit en Keten d.d. 8 mei 2014

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Systeem, Kwaliteit en Keten d.d. 8 mei 2014 Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening en vaststelling agenda Aanwezig: de heer P. Blokdijk (WN) de heer E. Verkaik (W@I) de heer J.P. Verweij (ChristenUnie) mevrouw W.A. Bodewitz (PVDD) de heer G. van

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 CONCEPT-KADERNOTA OP WEG Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 Datum: 3 februari 2015 Inspraakperiode: 10 februari tot 17 maart 2015 Van de gemeenten: Apeldoorn, Brummen,

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie