THUIS IN DE NIEUWE KERK DIGIDIENST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "THUIS IN DE NIEUWE KERK DIGIDIENST"

Transcriptie

1 THUIS IN DE NIEUWE KERK DIGIDIENST Laws of life and love Wetten van leven en liefde Volgens de visie van de Roemeense kunstenaar Liviu Mocan, gaat dit beeldhouwwerk van de Decaloog (de Tien Woorden) over ontmoeting met God en met anderen dat kan leiden tot transformatie.

2 ORDE VAN DE DIGIDIENST ZONDAG 17 mei 2020 Gezamenlijke dienst van De Bron, De Fontein en de Nieuwe Kerk Voorgangers: ds. Evert Jan Veldman en ds. Tirtsa Liefting Ouderling: Hessel Boersma Cantor-organist: Mannes Hofsink Voorzangers: Grietinus Mollema, Elsbeth Vonkeman en Marieke Schuppert VOORBEREIDING Orgelmuziek: Intermezzo H. Andriessen Welkom Ontsteken van de tafelkaarsen en zingen:

3 Kyrie en Gloria Reitze Smits Heer, ontferm u over ons. Ere zij God in den hoge en vrede op aarde, voor mensen van zijn welbehagen. Wij loven U, wij vereren U, wij zegenen U, wij verheerlijken U, wij danken U voor uw heerlijkheid. O Heer God, Koning des hemels, God onze Vader almachtig. O Heer eniggeboren Zoon, Jezus Messias. O Heer God, Lam van God, Zoon van de Vader. Die de zonden der wereld wegdraagt, ontferm U over ons. Die de zonden der wereld wegdraagt, hoor ons gebed. Die gezeten zijt aan de rechterhand van God de Vader, ontferm U over ons. Want Gij alleen zijt heilig. Gij alleen Heer, Gij allerhoogste, o Jezus Messias, met de Heilige Geest, in de Heerlijkheid van God de Vader, Amen.

4 RONDOM HET WOORD Exodus 20: Toen sprak God deze woorden: 2 Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. 3 Vereer naast mij geen andere goden. 4 Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. 5 Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; 6 maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. 7 Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan. 8 Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 9 Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 10 maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. 11 Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard. 12 Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. 13 Pleeg geen moord. 14 Pleeg geen overspel. 15 Steel niet. 16 Leg over een ander geen vals getuigenis af. 17 Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. 18 Heel het volk was getuige van de donderslagen en lichtflitsen, het schallen van de ramshoorn en de rook die uit de berg kwam. Bij die aanblik deinsden ze achteruit, en ze bleven op grote afstand staan. 19 Ze zeiden tegen Mozes: Spreekt u met ons, wij zullen naar u luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven we. 20 Maar Mozes antwoordde: Wees niet bang, God is gekomen om u op de proef te stellen en u met ontzag voor hem te vervullen, zodat u niet meer zondigt. 21 En terwijl het volk op een afstand bleef staan, ging Mozes naar de donkere wolk waarin God aanwezig was.

5 Lied: De wijze woorden en het groot vertoon (LB 1001) 2 Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: dat lachen zullen zij die wenen dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft dat dorst en honger zijn verdreven de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn die geen vader was zal vader zijn mensen zullen andere mensen zijn de bierkaai wordt een stad van vrede. 3 Wie denken durft dat deze droom het houdt een vlam die kwijnt maar niet zal doven wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt al komt de onderste steen boven:

6 die zal kreunen onder zorgen die zal vechten in t verborgen die zal waken tot de morgen dauwt hij zal zijn ogen niet geloven. Vraaggesprek rond tekst en actualiteit Lied: Luister volk van God (LB 78a)

7 2 Leer zijn liefdewet, Roep zijn daden uit, Zaai ze in elk hart En geloof ontspruit. Refrein. 3 Breng wat is gebeurd Generaties her In herinnering Generaties ver. Refrein. 4 Volk, vertrouw je toe Aan God helpershand Volg Hem waar het vuur Van zijn liefde brandt. Refrein. 5 Ken, opstandig mens, je geschiedenis: God gaf jou een vorst, Die een herder is. Refrein. GAVEN EN GEBEDEN Gaven - 1 e Collecte: Stedelijke Diaconie - 2 e Collecte: Stedelijk Kerkenwerk Voor uitleg collectes: zie de zondagsbrief) [Wijkdiaconie: NL61INGB ] U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is, zonder bestemming zal de gift over beide collecte doelen gelijk verdeeld worden. Dankgebed Voorbeden en stil gebed Tot u bidden wij: 'Goede God, hoor ons bidden'

8 Onze Vader Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. ZENDING EN ZEGEN Zegen Zingen: Psalm 68: 3 en 7

9 7 God zij geprezen met ontzag. Hij draagt ons leven dag aan dag, zijn naam is onze vrede. Hij is het die ons heeft gered, die ons in ruimte heeft gezeten leidt met vaste schreden. Hij die het licht roept in de nacht, Hij heeft ons heil teweeggebracht, dat wordt ons niet ontnomen. Hij droeg ons door de diepte heen, de Here Here doet alleen ons aan de dood ontkomen. Orgelspel: Dies sind die heil gen zehn Gebot (BWV 678) J.S. Bach

10 ZONDAGSBRIEF 17 MEI 2020 GEZAMENLIJKE DIENST DE BRON DE FONTEIN - NIEUWE KERK Eerste collecte: Diaconie Protestantse Gemeente Groningen De opbrengst is bestemd voor de diaconie van de protestantse gemeente Groningen. Hiermee worden diaconale werkzaamheden in de stad ondersteund en wordt ook aan andere doelen, projecten of organisaties bijgedragen, zowel lokaal als internationaal. De collecte is van harte aanbevolen! Tweede collecte: Stedelijk kerkenwerk Met de 2 e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk. Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand inzamelen. Wij dragen daarmee bij aan de inzet van predikanten en kerkelijk werkers in onze wijkgemeenten. Velen van u betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor. Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom. U kunt ook uw gaven geven voor de collectes op Hemelvaartsdag (21 mei) 1 e collecte is bestemd voor het gezamenlijke doel van de drie wijkgemeenten: Rondom Baba in Mali. De 2 e collecte is voor het Stedelijk Kerkenwerk. De liturgie voor Hemelvaartsdag wordt volgende week geplaatst op de websites van de drie wijken Noord. MEELEVEN VANUIT DE NIEUWE KERK Onlangs werden mij bloemen van de Nieuwe Kerk gebracht terwijl ik ook veel beterschapskaarten mocht ontvangen van uit de Nieuwe Kerk vanwege de Covid 19 die ik moest doormaken. Voor al dit meeleven wil ik u graag danken. Ik ben inmiddels goed hersteld en ben ook weer aan het werk. Egge Knol

11 Een paar weken geleden werd ik verrast met een mooi boeket bloemen vanuit de Nieuwe Kerk, hartelijk dank hiervoor. Ook wil ik iedereen bedanken die mij d.m.v. een kaartje, mailtje of een telefoontje beterschap hebben gewenst, niet alleen vanuit de Nieuwe Kerk. Het heeft mij erg goed gedaan. Gerrit Smits. De bloemen vanuit de Nieuwe Kerk gaan met een hartelijke groet en ter bemoediging naar mevrouw Gerda Landman. Zij maken een extra moeilijke tijd door, op 30 april j.l. is brand ontstaan in hun huis. Mevrouw verblijft momenteel elders, terwijl haar man opgenomen is in een verzorgingshuis. U kunt via de website van de Nieuwe Kerk adresgegevens opvragen onder: Beveiligd: Lief en Leed: gegevens. Ook kunt u per mail of telefonisch het adres opvragen bij Lida Duzink tel Hebt u informatie over mensen die jarig zijn, een jubileum vieren of gewoon een bloemetje uit de kerk nodig hebben, dan kunt u dat doorgeven aan Elly Jagersma, Hebt u vragen rond het coronavirus en hoe de Nieuwe Kerk ermee omgaat? Mail gerust Hebt u hulp nodig of wilt u anderen hulp bieden, dan kunt u mailen naar U kunt ook bellen met Geef dit nummer vooral ook door aan wie niet online is. MEDEDELINGEN VANUIT DE BRON De bloemen gaan ter bemoediging naar Ria Abbringh. Meditatie wekelijks online. De meditatie op de maandagavond in de Bron wordt elke week digitaal gedaan. Je kunt je aanmelden bij Aan het eind van de maandagmiddag ontvang je dan via de mail een audiobestand. Je kunt dan diezelfde avond vanaf u mediteren. Om zo, net als anders met elkaar op dat tijdstip verbonden te zijn. Daarna is er gelegenheid te reageren via de mail. Natuurlijk kun je de meditatie ook op je eigen tijd doen. Kaarsje aansteken. Op woensdagavonden is er tussen en in De Bron de gelegenheid om een kaarsje aan te steken en desgewenst een tekst ter overdenking mee te nemen naar huis. Kerkdienst 24 mei 2020 Deze dienst wordt vooraf opgenomen en kan op zondag 24 mei beluisterd, bekeken en meebeleefd worden.

12 Online koffie na de dienst Mist u het koffiedrinken na de dienst? Na de dienst staat weer online een ruimte open waar u anderen uit de gemeente kunt ontmoeten. Wees welkom om hierbij aan te sluiten. Koffie, thee, of limonade zult u zelf moeten maken! We maken hiervoor gebruik van Zoom. Het Meeting ID is Het wachtwoord hoort u tijdens de dienst. Hebt u nog niet eerder met Zoom gewerkt? Zie dan de website van de Nieuwe Kerk voor meer informatie. DIGIDIENST HEMELVAARTSDAG DONDERDAG 21 MEI NIEUWE KERK Een digidienst op Hemelvaart met Mannes Hofsink (muzikale begeleiding) en ds. Marga Baas (voorganger). Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel (Lucas 24, 51) U bent van harte uitgenodigd de dienst van De Fontein, de Evangelisch Lutherse Gemeente en de Nieuwe Kerk mee te maken. Dit kan via ZONDAG 24 MEI 9.30 UUR DIGIDIENST NIEUWE KERK Een digidienst met Mannes Hofsink (muzikale begeleiding) en ds. Evert Jan Veldman (voorganger). Laat de ezel van je vijand niet onder zijn last bezwijken. Bied hem de helpende hand (Exodus 23, 5) U bent van harte uitgenodigd de dienst mee te maken. Dit kan via De digidienst is een verkorte dienst, met muziek, gebed en overweging. De lezing is Exodus 23, 1 17 KOPIJ VOOR KIS UIT DE NIEUWE KERK AANLEVEREN VÓÓR 20 UUR OP 24 MEI, VIA KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF AANLEVEREN VOOR DONDERDAG UUR VIA