BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE PROJET D'ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE PROJET D'ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE"

Transcriptie

1 A-200/1-91/92 A-200/1-91/92 CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD SESSION ORDINAIRE " OCTOBRE 1992 GEWONE ZITTING l OKTOBER 1992» PROJET D'ORDONNANCE contenant le budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1993 ONTWERP VAN ORDONNANTIE houdende de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 1993 INDEX INHOUDSOPGAVE Page Projet d'ordonnance... 2 Tableau... 4 Bidz Ontwerp van ordonnantie...'... 2 Tabel... 4

2 A-200/1-91/ A-200/1-91/92 PROJET D'ORDONNANCE contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire ONTWERP VAN ORDONNANTIE houdende de Middelenbegroting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar L'EXECUTIF, Sur proposition du Ministre des Finances et du Budget, après en avoir délibéré, DE EXECUTIEVE, Op voordracht van de Minister van Financiën en van Begroting; na beraadslaging, ARRETE : Le Ministre des Finances et du Budget, est chargé de présenter au Conseil de la Région de Bruxelles- Capitale, au nom de l'exécutif qui en a délibéré, le projet d'ordonnance dont la teneur suit : BESLUIT : De Minister van Financiën en van Begroting wordt ermede belast aan de Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, namens de Executieve die erover heeft beraadslaagd, het ontwerp van ordonnantie waarvan de tekst volgt, voor te leggen : Article 1 e ' Pour l'année budgétaire 1993 : l". - les recettes non affectées s'élèvent à : pour les recettes courantes ,9 pour les recettes en capital 6.751,4 conformément aux Titres I et II du tableau ci-annexé les recettes affectées aux fonds organiques s'élèvent à: 1.379,8 conformément au Titre III du tableau ci-annexé. Soit ensemble : ,1 Artikel l Voor het begrotingsjaar 1993 : l. - worden de toegewezen ontvangsten geraamd OP-' voor de lopende ontvangsten ,9 voor de kapitaalsontvangsten 6.751,4 overeenkomstig Titels I en II van bijgevoegde tabel. ^ 2. - worden de op de organieke fondsen toegewezen ontvangsten geraamd op ; 1,379,8 overeenkomstig Titel III van bijgevoegde tabel. Hetzij samen : ,1 Article 2 Les impôts au profit de la Région existant au 31 décembre 1992, seront recouvrés pendant l'année 1993 d'après les lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception. Artikel 2 De op 31 december 1992 bestaande belastingen ten behoeve van het Gewest, worden tijdens het jaar 1993 ingevorderd volgens de wetten, ordonnanties, besluiten en tarieven die er de grondslag en de invordering van regelen. Article 3 1 er. - L'Exécutif est autorisé à couvrir l'exécent des dépenses 1993 sur les recettes 1993 par un emprunt ne dépassant pas 7.415,6 millions. Artikel 3 l. - De Executieve krijgt de toelating de meeruitgaven van 1993 tegenover de inkomsten van 1993 te dekken door een lening van ten hoogste 7.415,6 miljoen.

3 A-200/1-91/ ' A-200/1-91/ Si nécessaire, l'exécutif est autorisé à emprunter les soldes inutilisés des autorisations contenues dans les budgets 1989, 1990, 1991 et 1992 pour couvrir les ordonnancements des crédits engagés sur les années budgétaires antérieures, et ce dans les limites des crédits d'ordonnancement prévus dans ces budgets Indien nodig, mag de Executieve een beroep doen op de niet-gebruikte saldi van de door de begrotingen 1989, 1990, 1991 en 1992 goedgekeurde ontleenmogelijkheden om de vastgelegde kredieten van de voorafgaande jaren te ordönnanceren, en dit binnen de perken van de in deze begrotingen opgenomen ordonnanceringskredieten, Article 4 La présente ordonnance règle des matières visées à l'article Wquater de la Constitution. Artikel 4 Deze ordonnantie regelt materies bedoeld in artikel Wquater van de Grondwet. Article 5 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier Bruxelles, le 1 er octobre Au nom de l'exécutif, Le Ministre des Finances et du Budget, J. CHABERT Artikel 5 Deze ordonnantie treedt in werking op l januari Brussel, l oktober Namens de Executieve, De Minister van Financiën en van Begroting, J. CHABERT

4 A-200/1-91/ A-200/1-91/92 TABLEAU TITRE I" : RECETTES COURANTES TABEL TITEL I : LOPENDE ONTVANGSTEN Evaluation Article Désignation des recettes Aanwijzing der opbrengsten Artikel Ramingen Section I Recettes fiscales Sectie I Fiscale ontvangsten Impôts régionaux Gewestelijke belastingen Taxe sur les jeux et paris Belasting op de spelen en de wed ,5 denschappen Droits d'enregistrement 3.047,4 Registratierechten Taxe sur les appareils automatiques Belasting op de automatische ont de divertissement 106,6 spanningstoestellen Taxe d'ouverture des débits de. Openingsbelasting op de slijterijen boissons fermentées 68,2 van gegiste dranken Taxe Régionale 2.715,5 Gewestelijke belasting Précompte immobilier 565,9 Onroerende voorheffing Total section I 6.827,1 Totaal sectie I Section II Recettes générales Sectie II Algemene niet-fiscale non fiscales ontvangsten * Remboursement de traitements, Terugbetaling van wedden, vergoe allocations, etc. 55,0 dingen, enz Versement au Trésor des sommes Storting aan de Schatkist van niet non utilisées par les comptables aangewende sommen door de rekenplichtigen die hun verrichtin- gen doen door middel van voor- 1,0 schotten opérant au moyen d'avances de fonds Produit de la vente de biens non Opbrengst van de verkoop van durables 1,0 niet-duurzame goederen Produit des biens régionaux donnés Opbrengst van gewestelijke goede en location 0,1 ren in huur gegeven Intérêts de placements Renten op plaatsingen Droits de péage et de navigation 1,1 Zeevaartrechten Partie attribuée de l'impôt des per- Toegekend gedeelte van de perso sonnes physiques ,0 nenbelasting Dotation complémentaire en pro- Bijkomende dotatie van de Cen venance du Pouvoir central visé par ' traie Overheid bedoeld bij de wet la loi du 5 mars 1984 (p.m.) van 5 maart 1984 (p.m.) Transfert en provenance du Pou- Overdracht van de Centrale Over voir central visé par l'article 63, heid bedoeld bij artikel 63, 3de lid, alinéa 3, de la loi du 16 janvier van de wet van 16 januari , Produits divers 34,8 Diverse opbrengsten Remboursement de sommes indu- Terugbetaling van ten onrechte ment payées betaalde sommen Total section II ,0 Totaal sectie II

5 A-20Û/1-91/ A-200/1-91/92 Evaluation Article Désignation des recettes Aanwijzing der opbrengsten Artikel Ramingen Section III ~ Recettes non fiscales spécifiques Sectie III Niet-fiscale specifieke ontvangsten Division 10 Afdeling Transfert en provenance de Overdracht van de Agglomeratie 48,52 l'agglomération affecté au para- voor de pararegionalen, met name régionaux, Agence Régionale de het Gewestelijk Agentschap voor Propreté et le Service d'incendie et Netheid en 'de Brusselse Hoofdsted'Aide médicale urgente delijke Dienst voor Brandweer en 125,8 Dringende Medische Hulp Division 11 Afdeling Remboursement par le FEDER Terugbetaling door het EFRO van des dépenses préfinancées dans le geprefinancierde uitgaven in het cadre de projets communs kader van gemeenschappelijke pro- jecten Division 13 Afdeling Transfert en provenance du Pou- Overdracht van de Centrale Over voir central visé par l'article 35 de heid bedoeld bij artikel 35 van de la loi du 16 janvier ,0 wet van 16 januari 1989 Division 14 Afdeling Transfert en provenance du Pou- Overdracht van de Centrale Over voir central affecté au paiement des heid bestemd voor de betaling van intérêts de l'emprunt De Muyter 214,7 de interesten van de lening De Muyter Division 15 Afdeling Participation de la Région dans les Aandeel van het Gewest in de bénéfices de la SMAP (assurance winsten van OMOB (verzekering contre la perte de revenus) 6,3 tegen het verlies van inkomsten) Total section III 1.536,8 Totaal sectie III Total Titre I ,9 Totaal Titel I

6 A-200/1-91/ A-200/1-91/92 TITRE II : RECETTES EN CAPITAL TITEL II : KAPITAALONTVANGSTEN Evaluation Article Désignation des recettes Aanwijzing der opbrengsten Artikel Ramingen Section I Recettes fiscales Sectie I Fiscale ontvangsten Droits de succession 6.501,4 Successierechten Total section I 6.501,4 Totaal sectie I Section II Recettes non fiscales Sectie II Niet-fiscale ontvangsten Recettes diverses Diverse ontvangsten Remboursement de sommes indu- Terugbetaling van ten onrechte ment payées betaalde bedragen Remboursement par des entrepri- Terugbetaling door bedrijven van ses de sommes indûment octroyée ten onrechte toegekende gelden in dans le cadre des lois d'expansion het kader van de wetten op de économique 250,0 economische expansie Produit de la vente de biens Opbrengst van verkoop van onroe immeubles rende goederen Produit de la vente de biens meu- Opbrengst van de verkoop van bles durables duurzame roerende goederen Total section II 250,0 Totaal sectie II Total Titre II 6.751,4 Totaal Titel II Total Titres I + II ,3 Totaal Titels I + II

7 À-200/1-91/ A-200/1-91/92 TITRE m: TITEL III : RECETTES SUR LES FONDS ORGANIQUES ONTVANGSTEN OP DE ORGANIEKE FONDSEN Evaluation Article Désignation des recettes Aanwijzing der opbrengsten Artikel Ramingen Division 11 Afdeling Remboursement des subventions- Terugbetalingen van rentetoelagen intérêts et primes en capital (à en kapitaalpremies (toegewezen affecter au Fonds d'aide aux entre- 20,0 aan het Fonds voor Hulp aan de prises) Ondernemingen) Remboursement des avances reçu- Terugbetaling van terugvorderbare pérables consenties pour les proto- voorschotten voor prototypes (toetypes (à affecter au Fonds d'aide gewezen aan.het Fonds voor Hulp aux entreprises) 35,0 aan de Ondernemingen) Remboursement des prêts consen- Terugbetaling van leningen aan de tis aux entreprises (à affecter au ondernemingen (toegewezen aan Fonds pour la promotion du Com- het Fonds voor Buitenlandse Hanmerce Extérieur) 10,0 del) Montants alloués par le FEDER Bijdrage van het EFRO voor regio pour des projets de développement nale ontwikkelingsprojecten (toerégional (à affecter au Fonds gewezen aan het Brussels Fonds bruxellois pour le développement voor Economische Ontwikkeling) économique régional) 13,8 Division 12 Afdeling 12 Fonds pour l'équipement Fonds voor uitrustingen et les déplacements en verplaatsingen Vente de pavés, de cahiers des. Verkoop van kasseien, bestekken, charges, loyers perçus pour la loca- verhuring van reclameborden, toetion d'espaces publicitaires, recet- vallige ontvangsten tes fortuites 20, Indemnités versées notamment par. Vergoedingen gestort door verze des organismes assureurs 180,0 keringsmaatschappijen Vente des biens immeubles 380,0 Verkoop van onroerende goederen Division 13 Afdeling Montant du Fonds social européen Bijdrage van het ESF voor geza pour des projets communs (à affec- menlijk projecten (toegewezen aan ter au Fonds social bruxellois) 90,0 het Brussels Sociaal Fonds) Division 14 Afdeling Remboursement des créances Terugbetaling van inbare schuld recouvrables (à affecter au Fonds vorderingen (toegewezen aan het de redressement financier des Fonds voor Financieel Herstel van Communes et de l'agglomération) de Gemeenten en van de Agglome- ratie)

8 A-200/1-91/ A-200/1-91/92 évaluation Article Désignation des recettes Aanwijzing der opbrengsten Artikel Raming Division 15 Afdeling 15 Fonds pour l'investissement Fonds voor investeringen et pour le remboursement en aflossing des charges de la dette van de schuldenlast dans le secteur du logement social in de sociale woningbouw Recettes de toute nature liées à la Allerhande inkomsten in verband politique du logement, recettes for- met het huisvestingsbeleid, toevaltuites lige inkomsten Remboursement de primes par des Terugbetalingen van premies door particuliers privé-personen Intervention de la CEE en matière Tussenkomst van de EEG inzake de politique du Logement huisvestingsbeleid Remboursements par les Sociétés Terugbetalingen door de Huisves de logement de la Région bruxel- tingsmaatschappijen van het Brusloise liées aux programmes d'inves- sels Gewest inzake investeringsprotissements 150,0 gramma's Division 16 Afdeling 16 Fonds d'aménagement urbain Fonds voor Stedebouw et foncier en grondbeheer Recettes diverses 10,0 Diverse inkomsten, Indemnités liées à l'application de Vergoedingen bi] toepassing van de la législation concernant l'urba- wetgeving inzake stedebouw, nisme, plus-values 13,0 meerwaarden Remboursements dès primes en Terugbetaling van premies voor de matière de l'amélioration de l'habi- verbetering van het wooncomfort, tat, de façades et de trottoirs de gevels en voetpaden Remboursement des avances reçu- Terugbetaling door gemeenten en pérables par les communes et OCMW's van terugvorderbare CPAS en matière de rénovation voorschotten inzake stadsvernieuurbaine. - Remboursement des wing. - Terugbetaling van toelagen subventions pour rénovation voor stadsvernieuwing ingeval van urbaine en cas de vente, 17,0 herverkoop Vente et location de terrains con- Verkoop en verhuring van terrei cernant la Division 16 nen betreffende Afdeling 16 Division 18 Afdeling Recettes de toute nature, amendes Allerhande ontvangsten, adminis administratives, indemnisations, tralie ve boetes, schadevergoedinrecettes fortuites (à affecter au gen, toevallige ontvangsten (toege- Fonds pour la protection de l'envi- wezen aan het Fonds voor Milieuronnement) bescherming) Recettes provenant des coupes de Ontvangsten uit houtkappingen bois, de la vente de publications, de verkoop van publicaties en comcompost (à affecter au Fonds pour post (toegewezen aan het Fonds la conservation de la nature et des voor Natuurbehoud en groene espaces verts). 35,0 ruimten)

9 A-200/1-91/92-9- A-200/1-91/92 Evaluation Article Désignation des recettes Ramingen Aanwijzing der opbrengsten Artikel Permis de chasse et de pêche (a Jacht- en visverloven (toegewezen attribuer au Fonds pour le traite- aan het Fonds voor Natuurbehoud ment des eaux usées) en groene ruimten) Crédits alloués par les autorités Kredieten verleend door de natio nationales pour l'entretien d'espa- nale overheid voor het onderhoud ces verts non transférés à la Région, van groene ruimten die niet aan het 75,0 Gewest werden overgedragen Intervention de la CEE en matière Tussenkomst van de EEG inzake d'environnement (à attribuer au milieubeheer (toegewezen aan het Fonds pour la protection de l'envi- Fonds voor Milieubescherming) ronnement) Division 19 Afdeling Participation de la Région fia- Aandeel van het Vlaamse Gewest mande à la réalisation des stations bij de bouw en werking van zuived'épuration et à leur fonctionne- ringsinstallaties (toegewezen aan ment (à affecter aux Fonds pour le het Fonds voor Waterzuivering) traitement des eaux usées) Non réparti Onverdeeld Taxe de lutte contre les nuisances Heffing ter bestrijding van de (à affecter aux Fonds pour le traite- milieuhinder (toe te wijzen aan het ment des eaux usées) 331,0 Fonds voor Waterzuivering) Total Titre III 1.379,8 Totaal Titel III Total Titres I + II + III ,1 Totaal Titels I + II + III

10 A-200/1-91/ A-200/1-91/92 Vu pour être annexé à notre arrêté du 1" octobre Au nom de l'exécutif : Le Ministre des Finances et du Budget, J.CHABERT Gezien om te worden gevoegd bij ons besluit van l oktober Namens de Executieve : De Minister van Financiën en van Begroting, J.CHABERT

11 DEWAR1CHET