Thema: De gaven waarmee God zijn volk in leven houdt. Ons manna komt van boven, ons dagelijkse brood. (Lbk b)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thema: De gaven waarmee God zijn volk in leven houdt. Ons manna komt van boven, ons dagelijkse brood. (Lbk b)"

Transcriptie

1 LITURGIE Onlineviering uit de kerk van Best Protestantse Gemeente Best, Oirschot en de Beerzen De 7 e zondag van de zomer - de 8 e zondag na Trinitatis 2 augustus 2020 Voorganger: ds. Wim de Koeijer uit Heerewaarden Ouderling van Dienst: Wim Steenks Organist: Adriënne van Papendrecht Lector: Corien Harder Thema: De gaven waarmee God zijn volk in leven houdt. Ons manna komt van boven, ons dagelijkse brood. (Lbk b) Inleidend orgelspel door de organist Welkom door de ouderling van dienst - Aansteken tafelkaars en kaars thuis Moment van stilte Openingslied 78: 1 zingen, 3 en 9 lezen 1.Mijn volk, ik ga geheimen openleggen. Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen. Verborgenheden wil ik openbaren, een van oudsher ons doorgegeven mare, roemrijke daden door de Heer volbracht, zijn grote wondren en zijn grote kracht. 3.O Heer, hoezeer onwillig en weerbarstig, ontrouw van geest, van harte onstandvastig is het geslacht dat zich op U niet richtte, dat niet volbracht waartoe Gij het verplichtte, uw daden en uw tekenen vergat die Gij de vaderen bewezen had. 9.Zo heeft zich toen des HEREN toorn verheven, omdat zij geen vertrouwen wilden geven aan Hem, hun Heer, en toch deed Hij de deuren des hemels open, deed de wolken scheuren. Zo dauwde voor hun voeten manna neer, het brood der englen, gave van den Heer. Bemoediging en groet 1

2 Gebed van toenadering/openingsgebed Inleidende woorden Vanmorgen gaat het om de eerste wonderbare spijziging, waarbij teruggegrepen wordt op Gods voorzienige leiding in het verleden, tijdens de uittocht in de woestijn op weg naar het Beloofde Land. Zondige afval en ellende waarin het volk kan verkeren, ook door eigen schuld, maar ook als machteloos, ellendig, onderworpen volk, dat roept om bevrijding, verlangt naar de Messias. De evangelist toont aan, dat dezelfde scheppende kracht van de over zijn volk zich ontfermende God leeft in Jezus, de geliefde Zoon van de Vader, die het Koninkrijk van God present stelt, het vernieuwde verbond vertegenwoordigt waarin alle volken tot het heil uitgenodigd zijn. Zingen lied 653: 1, 2 1.U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt, zolang ons 't aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin! 2.Gij zijt het brood van God gegeven, de spijze van de eeuwigheid; Gij zijt genoeg om van te leven voor iedereen en voor altijd. Gij voedt ons nog, o hemels brood, met leven midden in de dood. Kyrie gebed Loflied 654: 1 en 2 met muziek, 6 lezen 1.Zingt nu de Heer, stemt allen in met ons die God lofzingen, want Hij deed ons van het begin verrukkelijke dingen. Hij heeft het menselijk geslacht in 't licht geroepen en bedacht met louter zegeningen. 6.Zingt dan de Heer, stemt allen in met ons die God lof geven: Hij schiep ons voor een nieuw begin, 2

3 hoeveel wij ook misdreven. Hij riep ons uit de nacht in 't licht van zijn genadig aangezicht. In Christus is ons leven! Gebed van de zondag DB. p.442 Moment voor de kinderen Op een camping ver van huis wordt een wandeling georganiseerd naar afgelegen gebied ver van een dorp. Ieder is moe na een lange mars. Kinderen vragen om wat te eten, maar er is weinig of niets meegenomen. Wat snoep. Met veel moeite weten ze weer bij hun tenten te komen. Niet zo n geslaagde tocht. In het evangelie wordt de Heer Jezus gezien als de veilige Leider, die je bij de HERE God brengt. Als de mensen in afgelegen gebied tegen de avond naar huis zouden moeten worden gestuurd, geeft Jezus de hele menigte te eten door vijf broden en twee vissen te vermenigvuldigen. Jezus brengt ons Thuis bij de Hemelse Vader die altijd bij je wil zijn in je leven en je blijdschap geeft en levensplezier. Eerste lezing uit het OT Nehemia 9, door de lector 15 Wanneer ze honger hadden gaf u hun brood uit de hemel, wanneer ze dorst hadden liet u water voor hen uit een rots stromen. U beval hun het land binnen te gaan en in bezit te nemen, het land dat u hun onder ede had beloofd. 16 Maar onze voorouders hebben zich misdragen; koppig als ze waren luisterden ze niet naar uw geboden. 17 Ze weigerden te luisteren en ze vergaten de wonderen die u voor hen verricht had. Koppig stelden ze een nieuwe leider aan, ze wilden weer slaven worden in Egypte. Maar u bent een God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en zeer trouw: u verliet hen niet. 18 Ze tergden u door een stierkalf te gieten en te zeggen: Dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid! 19 Maar liefdevol als u bent, hebt u hen zelfs toen, daar in de woestijn, niet verlaten. Boven hen stond steeds de wolkkolom om hun bij dag de weg te wijzen, en s nachts was er de vuurzuil die de weg verlichtte waarlangs ze moesten gaan. 0 U gaf hun uw goede geest, en zo verkregen ze inzicht; u stilde hun honger met manna, u leste hun dorst met water. Zingen lied 105: 1 met muziek, 15 en 16 lezen 1.Looft God den HEER, en laat ons blijde zijn glorierijke naam belijden. Meldt ieder volk en elk geslacht de wonderen die God volbracht. Gij die van harte zoekt den HEER, verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 3

4 15.God gaf een wolk die hen geleidde, een vuur in 't duister aan hun zijde. Zo trokken zij in vrede voort, en steeds heeft God hun wens verhoord. Hij zond hun kwakkels in de nood, en uit de hemel hemels brood. 16.God laafde hen in dorre streken, deed water uit de rotsen breken, 't werd een rivier en stroomde voort, want Hij gedacht zijn heilig woord, de trouw die Hij had toegezegd aan vader Abraham, zijn knecht. Evangelielezing uit het evangelie naar Mattheüs 14, door de lector 13 Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten, en vanuit de steden volgden ze hem over land. 14 Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken. 15 Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen. 16 Maar Jezus zei: Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten. 17 Ze antwoordden hem: We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen. 18 Hij zei: Breng ze mij. 19 En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. 20 Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol. Zingen 383: 1, 3, 2, 4 en 5 1.Zeven was voldoende, vijf en twee, zeven was voldoende voor vijfduizend op de heuvels langs de zee. 3.Zeven is voldoende toen en nu, zeven is voldoende alle dagen van ons leven, dank zij U. 4

5 2.Zeven is voldoende, brood en vis, Jezus is voldoende voor ons allen als de kring gesloten is. 4.Voed ons met uw leven, vis en brood, alle zeven dagen, Gij verzadigt allen met uw offerdood. 5.Want Gij zijt de eerste rond alom, ja, Gij zijt de eerste en de laatste, kom, o Here Jezus - kom! Overweging: De eerste wonderbare spijziging. symbolisch voor alle volken open tafel. Live orgelmuziek door de organist Gebeden Voorbede, na de woorden zo bidden wij zeggen wij allen: Heer God, verhoor ons door Christus, onze Heer. Amen Stil gebed Onze Vader Geloofsbelijdenis (om samen te zeggen) Wij geloven in God, die de wereld schept. De wereld als akker waarop wij mogen leven en die wij mogen bewerken en bewaren. Die ons te eten en te drinken geeft, die onze honger naar liefde stilt en die ons geluk voor ogen heeft. Wij geloven in Jezus, die ons leerde bidden: Geef vandaag het brood dat wij nodig hebben. Die voelbaar dicht bij ons is in brood en wijn. Die ons tijd en aandacht leerde delen met elkaar en die zijn verhalen met ons gedeeld heeft over hoe wij voor anderen als brood kunnen zijn voor onderweg, 5

6 op weg naar het grote feest van alle mensen samen en niemand meer alleen. Wij geloven in de kracht van de goede Geest die ons opent voor wat er werkelijk toe doet, die ons gul maakt en die ons laat proeven van het goede leven. Slotlied 659: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 1.Kondigt het jubelend aan, laat het de windstreken horen, doet het de aarde verstaan: God heeft ons wedergeboren! 2 3.Hier heeft de Heer ons geleid, hier doet Hij Israël wonen uit de ellende bevrijd, God zal het lijden ons lonen. 4.Wandelend in de woestijn hebben wij water gevonden springende als een fontein, bronnen geslagen als wonden. 5.Overvloed, overvloed Gods, sprengen van water en leven, bloed uit de flank van de rots, water en bloed om het even; 6.daaruit ontspringt ons bestaan, zo zijn wij wedergeboren! Kondigt het jubelend aan, laat heel de wereld het horen! Zegen, beantwoord met door alle uitgesproken: Amen Mededelingen door de ouderling van dienst Afsluitend orgelspel door de organist. 6

7 Collecten De eerste collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De bankrekeningnummers van de Protestantse Kerk Best Oirschot de Beerzen staan vermeld op de achterzijde van het kerkblad en op de website. De tweede collecte is bestemd voor de Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Steeds meer ernstig zieke mensen worden thuis verzorgd. Door hun familie of een vriend. Deze mantelzorg ontstaat vaak uit liefde en betrokkenheid. Maar de zorgtaken kunnen natuurlijk steeds zwaarder worden. Wat begint met iedere dag koken, eindigt soms in zeven dagen per week 24 uur per dag klaarstaan. Ga daar maar eens aan staan! De stichting Vrijwillige Mantelzorg Best, Oirschot, Son en Breugel (VTZ-BOS) kan wellicht hulp bieden. Om de mantelzorgers te ontlasten bieden opgeleide vrijwilligers daar waar nodig en gewenst tijd, aandacht en ondersteuning aan chronisch zieken, dementerenden en mensen in de laatste levensfase. Zij doen dit in de thuissituatie. De diakenen vragen u, jullie vriendelijk om wekelijks een bedrag over te maken op de bankrekening van de Diaconie: NL54INGB , onder vermelding van het goede doel van de zondag. 7