Zorgboerderij Het Wekeromse Zand T.a.v. van het bestuur Edeseweg AE WEKEROM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgboerderij Het Wekeromse Zand T.a.v. van het bestuur Edeseweg AE WEKEROM"

Transcriptie

1 Zorgboerderij Het Wekeromse Zand T.a.v. van het bestuur Edeseweg AE WEKEROM uw kenmerk uw brief van zaaknummer behandeld door telefoonnummer Amarins Muizelaar onderwerp bijlage(n) Ede, Aanwijzing Zorgboerderij Het Wekeromse Zand 1 1 augustus 2019 Geachte bestuurder(s), Op 17 mei 2019 heeft de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) een inspectiebezoek uitgevoerd bij Zorgboerderij Het Wekeromse Zand (Het Wekeromse Zand) op het adres Edeseweg 10, 6733 AE te Wekerom. Het betrof een heronderzoek in navolging van het inspectiebezoek van 15 mei De VGGM heeft dit inspectiebezoek verricht als onafhankelijke toezichthouder namens de gemeente Ede, in het kader van toezicht op de kwaliteit Aanleiding De VGGM heeft in het kader van reactief toezicht op 18 augustus 2017 een inspectiebezoek uitgevoerd. Aanleiding waren signalen die bij de gemeente waren binnengekomen. Op basis van dit onderzoek is destijds geconcludeerd dat de bij Het Wekeromse Zand niet werd voldaan aan de gestelde wettelijke- en gemeentelijke (kwaliteits)eisen. In navolging van het inspectiebezoek heeft de VGGM op 12 december 2017 een heronderzoek verricht. De VGGM concludeerde dat er veranderingen waren ingezet, maar dat bij Het Wekeromse Zand niet werd voldaan aan de gestelde de gestelde wettelijke- en gemeentelijke (kwaliteits)eisen. Op 15 mei 2018 heeft opnieuw een heronderzoek plaatsgevonden. Waarin de kwaliteit van ondersteuning bleek te zijn verbeterd, maar nog kwetsbaar omdat de veranderingen recent waren ingezet. De gemeente Ede heeft naar aanleiding hiervan besloten om Het Wekeromse Zand in de gelegenheid te stellen om de veranderingen te implementeren, te borgen, te evalueren en waar nodig bij te stellen. Het Wekeromse Zand heeft hiervoor een periode van negen maanden gekregen, voordat er opnieuw een inspectiebezoek zou plaatsvinden. De bevindingen van het inspectiebezoek van 17 mei 2019 zijn in een concept inspectierapport d.d. 4 juni 2019 vastgelegd. Dit rapport is u toegezonden en u bent in de gelegenheid gesteld om hierop uw zienswijze te geven. De gemeente Ede heeft het definitieve inspectierapport d.d. 23 juli 2019 mogen ontvangen. Wij hebben het inspectierapport gelezen en beoordeeld en wij zullen conform ons beleidsregel handelen.

2 Bevindingen Uit het inspectierapport blijkt dat bij Het Wekeromse Zand niet wordt voldaan aan de gestelde wettelijke- en gemeentelijke (kwaliteits)eisen. Wel blijkt dat Het Wekeromse Zand stappen heeft gezet als het gaat om cliënt- en resultaatgericht werken. Wij zien dit als een stap in de goede richting en wij vertrouwen erop dat u dit resultaat blijft voortzetten. Advies aan de gemeente De VGGM heeft ons naar aanleiding van de geconstateerde overtredingen geadviseerd om handhavend op te treden. Wij zijn van plan om dit advies (deels) op te volgen. Conform ons handhavingsbeleid geven wij Het Wekeromse Zand hierbij een aanwijzing voor de onderstaande overtreding(en). De cliënt heeft het evaluatieverslag ondertekend; Het personeel is geschoold in het omgaan met agressie; Medicatie wordt onder de goede condities bewaard en is niet toegankelijk voor onbevoegden; Alle medewerkers en vrijwilligers hebben een verklaring omtrent gedrag (VOG) overlegd; Er is een goede verhouding tussen aantal medewerkers en aantal cliënten; De gemeente Ede verwacht dat u op alle normen waaraan tijdens het inspectiebezoek niet is voldaan, de noodzakelijke verbetermaatregelen treft. In de bijlage zijn de betreffende overtredingen benoemd inclusief de hersteltermijnen. Wij gaan ervan uit dat u de overtredingen binnen de genoemde termijnen ongedaan zult maken. Indien u de overtredingen inmiddels heeft beëindigd of gaat beëindigen verzoeken wij u ons hier zo spoedig mogelijk over te informeren en ons de benodigde bewijsstukken, voor het verstrijken van de hersteltermijn toe te sturen. Daarmee voorkomt u dat wij u een last onder dwangsom opleggen of de overtreding op uw kosten ongedaan (laten) maken (bestuursdwang). Dringende aanbeveling Uit het definitieve inspectierapport blijkt dat bij de geïnterviewde cliënten niet bekend zijn met de klachtregeling. Daarnaast zijn zij ook niet bekend met het feit dat de kwaliteitsmedewerker, de klachtenfunctionaris is. Wij verwachten van een zorgaanbieder dat zij dit onderwerp periodiek onder de aandacht brengen bij cliënten en zorgen dat de klachtenregeling gemakkelijk te vinden is. Maatregel Als na hersteltermijn blijkt dat de personeelsbezetting niet in overeenstemming is met de ingezette indicaties kan de gemeente Ede overwegen geen nieuwe indicaties te verstrekken. Nader onderzoek De gemeente Ede zal VGGM verzoeken om een inspectiebezoek te brengen om de (kwaliteits)eisen her te beoordelen. Openbaarmaking Wij hebben het voornemen om het inspectierapport evenals deze brief openbaar te maken, dit is conform ons handhavingsbeleid. 1 Dit betekent dat de gemeente beide documenten openbaar maakt door plaatsing op haar website. Uiteraard gebeurt dit in overeenstemming met de wettelijke eisen die gelden voor het openbaar maken van informatie. U heeft tot donderdag 15 augustus 2019 de mogelijkheid eventuele bedenkingen tegen de openbaarmaking van het inspectierapport en de inhoud van deze brief naar voren te brengen. Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid dan heeft u de keuze dit mondeling te doen op ons kantoor, telefonisch gehoord te worden of schriftelijk (op papier of per mail) uw inbreng te geven (uiterlijk in te brengen vóór voornoemde datum en tijdstip). Uw reactie kunt u richten aan: Indien u de zienswijze schriftelijk wil indienen, dan kunt u onderstaand adres hiervoor gebruiken: Gemeente Ede T.a.v. A. Muizelaar Postbus HK EDE Indien u bedenkingen indient tegen de openbaarmaking nemen wij deze in behandeling in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Hangende deze besluitvorming op grond van de Wob vindt geen actieve openbaarmaking plaats. 1 Zie hiervoor Beleidsregel Handhaving op kwaliteit Wmo van de gemeente Ede.

3 Vragen? Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Amarins Muizelaar, medewerker van de afdeling Ontwikkeling & Kwaliteit. Haar telefoonnummer is (0318) U kunt ook en naar Ik hoop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Namens het college, Met vriendelijke groet, Robin Rijntalder afdelingsmanager WMO

4 Bijlage betreffende inspectiebezoek 17 mei 2019, Zorgboerderij Het Wekeromse Zand te Wekerom. Overtreding(en) Hieronder leest u welk(e) voorschrift(en) u heeft overtreden: Wettelijke kwaliteitseis: De voorziening is doelmatig, doeltreffend en cliëntgericht (Wmo 2015, art. 3.1, tweede lid sub a). 1.1 Zorgplan/Ondersteuning/Activiteitenplan De cliënt heeft het evaluatieverslag ondertekend. Hieronder verstaan wij dat het zorgplan/ondersteuningsplan recentelijk is geëvalueerd en hiervan recentelijk verslag is opgemaakt. In ieder geval heeft het gesprek niet langer dan 3 maanden geleden plaatsgevonden. De VGGM zal hierop toetsen bij de eerstvolgende inspectie. Wettelijke kwaliteitseis: De voorziening is veilig (Wmo 2015, art. 3.1, tweede lid sub a.). 2.1 Protocollen en afspraken Het personeel is geschoold in het omgaan met agressie; Hieronder verstaan wij dat de werknemers geschoold worden in het omgaan met agressie door het volgen van een training of cursus. Wij willen een bewijs van inschrijving en een bewijs van deelname ontvangen. Het bewijs van inschrijving moet binnen de hersteltermijn van 1 maand worden overlegd. Een bewijs van deelname uiterlijk 3 maanden na dagtekening van ons brief, dus voor 1 november Medicatie en verdovende middelen (alleen indien van toepassing) Medicatie wordt onder de goede condities bewaard en is niet toegankelijk voor onbevoegden; Hieronder verstaan wij dat de werknemers worden geschoold in medicatieveiligheid en/of veilig toedienen van medicatie, afhankelijk van de vooropleiding van de desbetreffende werknemer. Wij willen een bewijs van inschrijving en een bewijs van deelname ontvangen. Het bewijs van inschrijving moet binnen de hersteltermijn van 1 maand worden overlegd. Een bewijs van deelname uiterlijk 3 maanden na dagtekening van ons brief, dus voor 1 november Wettelijke kwaliteitseis: De voorziening wordt verstrekt in overeenstemming met de op de beroepskracht rustende verantwoordelijkheid o.b.v. de professionele standaard (Wmo 2015, art. 3.1, tweede lid sub c.) 4.1 Kwaliteitsborging De aanbieder heeft een kwaliteitskeurmerk (HKZ, ISO etc.). Dit vereiste is niet van toepassing omdat u geen gecontracteerde aanbieder bent van de gemeente Ede. Indien u contractspartner van de gemeente Ede wil worden dient u ook aan dit vereiste te voldoen. 4.2 Personeel Er is een goede verhouding tussen aantal medewerkers en aantal cliënten; Anders dan dat de VGGM heeft geconcludeerd voldoet u volgens ons niet aan bovenstaande vereiste. In ons brief van 25 januari 2018 is aangeven voor een cliënt met een indicatie extramuraal zwaar gemiddeld 8 uur individuele begeleiding moet worden ingezet. Wij verwachten dat de individuele begeleiding wordt gegeven door een medewerker die hiervoor is opgeleid. De bevindingen uit het rapport kunnen niet tot een andere conclusie leiden dat Het Wekeromse Zand hieraan niet voldoet (zie pagina 16 van het inspectierapport). Wij verwachten van Het Wekeromse Zand dat zij alle inspanningen verrichten om de personeelsbezetting in overeenstemming te brengen met de ingezette indicaties. Hieronder verstaan wij dat er geïnvesteerd zal worden in het aantrekken van gekwalificeerd personeel of dat er zal worden afgeschaald. Een plan van aanpak moet binnen de hersteltermijn van 1 maand worden overlegd. Alle medewerkers en vrijwilligers hebben een verklaring omtrent gedrag (VOG) overlegd; Hieronder verstaan wij dat alle medewerkers en vrijwilligers die werkzaam zijn een VOG kunnen overleggen, alvorens zij werkzaamheden mogen verrichten voor een zorgaanbieder. Wettelijke kwaliteitseis: De voorziening wordt verstrekt met respect en in acht neming van de rechten van de cliënt (Wmo 2015, art. 3.1, tweede lid sub d.).

5 5.4 Melden incidenten en klachten Deze klachtenregeling is bekend bij de cliënt/makkelijk te vinden voor de cliënt. Overwegingen Conform de wettelijke (kwaliteits)eisen en de gemeentelijke (kwaliteits)eisen dient u ervoor te zorgen dat aan bovenstaande voorwaarden voldaan wordt binnen de aangegeven hersteltermijnen. U dient een kopie te verstrekken aan de gemeente Ede.