Mandaatoverzicht sector Wijkzaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mandaatoverzicht sector Wijkzaken"

Transcriptie

1 overzicht sector Wijkzaken Onderdelen : Bedrijfsbureau, Buitendienst, Beleid en Ondersteuning, Wijkmanagement Bevoegdheid Grondslag Oorspronkelijk Mandataris Ondermandataris 1. Het verlenen van toestemming tot het direct vellen van een boom indien er sprake is van acuut gevaar of vergelijkbaar spoedeisend belang 2a. Aanschrijven ten behoeve van bestrijding iepziekte Artikel 4:11, lid 4 APV Burgemeester Artikel 4:12e, lid 1 APV Teamleider Bedrijfsbureau 2b. Het verlenen van ontheffing op het verbod gevelde iepen of delen daarvan voorhanden of in voorraad te hebben of te vervoeren Artikel 4:12e, lid 2b APV Teamleider Bedrijfsbureau 2c. het laten uitgaan van een aanschrijving als bedoeld in de Distelverordening Provinciewet artikel 90 (oud) Sectormanager 2d. Het aanvragen van een vergunning t.b.v. beheers- /onderhoudswerkzaamheden bij bevoegde instanties Artikel 160 gemeentewet Teamleider Bedrijfsbureau Manager Buitendienst 2e. Het verlenen van vergunningen, instemmingen en toestemmingen t.b.v. wijzigingen in de openbare ruimte i.r.t. beheer en onderhoud Artikel 160 gemeentewet Teamleider Bedrijfsbureau 2f. Aanvraag ontheffing Artikel 160 gemeentewet vaarverbod ijswegen t.b.v. de gemeentepont 3. In geval van evenementen te Regeling brugbedieningstijden Teamleider Technisch beheer en onderhoud

2 Bevoegdheid Grondslag Oorspronkelijk Mandataris Ondermandataris besluiten tot afwijkende bedieningstijden van beweegbare bruggen Teamleider Technisch beheer en onderhoud 4. Het aanbrengen van wijzigingen in de losloopterreinen Nota Hondenbeleid 2007 Sectormanager 5. De bevoegdheid om vaste medewerkers en anderen te machtigen voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van ontheffingen van de Flora- en fauna, specifiek het bestrijden van roeken. Ontheffing d.d. 12 oktober 2012, kenmerk FF/75/2012/059 van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van de verbodsbepalingen als genoemd in de artikelen 10, 11 en 13, lid 1 van de Flora- en Faunawet. Deze is geldig tot 31 december Sectormanager

3 en/volmachten Gemachtigde/ gevolmachtigde Ondergemachtigde/ ondergevolmachtigde 1. Bekend maken aan rechthebbende op een bouwwerk van het besluit tot het aanbrengen van een voorwerp, bord of voorziening t.b.v. de openbare verlichting op het bouwwerk 2. Volmacht In het kader van gladheidbestrijding, bij extreme weersituaties, opdracht verlenen aan een derde (contract)partij tot inzet van extra materieel 3.a Volmacht Aangaan van overeenkomsten tot vestiging van beperkte rechten Art. 2.21, lid 2 APV Sectormanager Gladheidbestrijdingsplan Sectormanager, Manager Buitendienst, Coördinator Veiligheid (tot een bedrag van ,-) Art. 160, lid 1e Gemeentewet *(tot een bedrag van ,-) Sectormanager* (tot een bedrag van ,-) 3.b Volmacht Ondertekenen van overeenkomsten als genoemd onder 3.a. Art. 171 Gemeentewet Burgemeester (tot het vermelde bedrag) Sectormanager (tot het vermelde bedrag) * Gevolmachtigde/ondergevolmachtigde is bevoegd voor zover het gaat om de uitvoering van de door de raad c.q. B & W van tevoren vastgesteld en uitgewerkt beleid. Per geval zal afzonderlijk moeten worden bekeken of dit het geval is.

4 Gemachtigde/ gevolmachtigde Ondergemachtigde/ ondergevolmachtigde 4.a Volmacht Het aangaan van opdrachten met derden (diensten, leveringen en werken), mits opgenomen in geaccordeerde financiële jaarplanning Art. 160, lid 1e Gemeentewet Sectormanager, teamleiders, clustercoördinator en,beheerder, directievoerder planner (tot een bedrag van ,-, inclusief aangaan verplichting, stadsdeelbeheerder s (tot een bedrag van ,- inclusief aangaan verplichting) 4.b Volmacht Het ondertekenen van opdrachten genoemd onder 4.a. Art. 171 Gemeentewet Burgemeester Sectormanager, teamleiders, clustercoördinatoren beheerder, directievoerder planner en stadsdeelbeheerders tot het vermelde bedrag

5 Team Mandataris/ gemachtigde Ondermandataris/ ondergemachtigde 1.Het verlenen van een ontheffing op het verbod met motorvoertuigen op de te rijden, anders dan voor begrafenissen of voor het vervoer van materialen gemeentelijke art. 4 lid 3; art. 4 lid 2 Beheerder 2. Het afwijken van de vastgestelde tijden van begraven en asbezorging 3. Het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf 4. Het verlengen van het recht op een particulier graf gemeentelijke art. 10 lid 2 Wet op de lijkbezorging art. 28 lid 1; gemeentelijke art. 15 lid 1; art. 15 lid 1 Wet op de lijkbezorging art. 28 lid 1; gemeentelijke art. 15 lid 2; art. 15 lid 2 Beheerder Beheerder Beheerder 5. Het verlenen van een Beheerder

6 Mandataris/ gemachtigde Ondermandataris/ ondergemachtigde vergunning voor het plaatsen van een grafkelder 6. Het overschrijven en op naam stellen van grafrechten 7. Het vervallen verklaren van de grafrechten 8. Het verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken van een vergunning tot het aanbrengen en houden van grafbedekkingen, gedenktekens, naamplaatjes, afsluitplaten 9. Het voorzien in onderhoud van gedenktekens gemeentelijke art. 16; artikel 16 Wet op de lijkbezorging art. 28 lid 1; art. 17, lid 1,2 en 4; art. 17, lid 1, 2 en 4; Wet op de lijkbezorging art. 28 lid 1; art. 17 lid 3 en art. 18 lid 1 en 2; art. 17 lid 3 en art. 18 art. 19 lid 2 en 6; art. 19 lid 5 art. 21; art. 23 lid 1, 2 en 3 Beheerder Beheerder Beheerder Beheerder 10. Het verwijderen van Beheerder

7 Mandataris/ gemachtigde Ondermandataris/ ondergemachtigde grafbedekking bij nalatigheid 11. Het per aanschrijving verplichten een beschadiging of verwaarlozing te herstellen art. 20 lid 2; art. 20 lid 1 art. 20 lid 4; art. 21 lid 3 Beheerder 12. Het verwijderen van grafbedekking 13. Het bekendmaken van het voornemen tot verwijderen van grafbedekking 14. Het bekendmaken van het voornemen tot ruiming van een graf aan de rechthebbende of belanghebbende art. 23 lid 1; art. 20 lid 1 art. 23, lid 2; art. 20, lid 2 art. 24 lid 1; art. 27, lid 1 Beheerder Beheerder Beheerder 15. Het bijhouden van een lijst Beheerder

8 Mandataris/ gemachtigde Ondermandataris/ ondergemachtigde van graven die van historische betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft 16. Het onderzoeken of er graven zijn die in aanmerking komen om bij te schrijven op de lijst (als bedoeld bij punt 15) 16a Het beslissen over het ruimen van graven die op de lijst staan (als bedoeld bij punt 15) 17. Het vaststellen van voorschriften voor het register van de begraven lijken en bezorgde as 18. Het verlenen van verlof tot opgraving art. 26, lid 1; art. 28 lid 1 art. 26, lid 2; art. 28 lid 2 art. 26, lid 3; art. 27 lid 1; art. 29 Wet op de lijkbezorging, art. 29 lid 1 Beheerder Beheerder Beheerder Burgemeester Beheerder 19. Het voorzien in lijkbezorging indien niemand hierin voorziet Wet op de lijkbezorging, art. 21 lid 1 en 6 Burgemeester Beheerder

9 Onderdeel Stadstoezicht 1. Bestuursrechtelijke Artikel 125 van de College van handhaving van de Algemene Gemeentewet en B&W plaatselijke verordening Titel 5.3 van de Leeuwarden Algemene wet bestuursrecht bestuursdwang / opleggen last onder dwangsom en daarmee verband houdende Mandataris Ondermandataris Manager Stadstoezicht

10 besluiten, opschorten, intrekken, verhogen etc.) Mandataris Ondermandataris 2. Bestuursrechtelijke handhaving artikel 2:10 Algemene plaatselijke verordening voor het zover het reclame-uitingen betreft bestuursdwang) 3. Bestuursrechtelijke handhaving artikel 5:6 Algemene plaatselijke verordening: Caravans e.d. bestuursdwang) Artikel 125 van de Gemeentewet en Titel 5.3 van de Algemene wet bestuursrecht Artikel 125 van de Gemeentewet en Titel 5.3 van de Algemene wet bestuursrecht Manager Stadstoezicht, Toezichthouders openbare ruimte, marktmeester, coördinatoren handhaving, Manager Stadstoezicht, Toezichthouders openbare ruimte, marktmeester, coördinatoren handhaving,

11 Mandataris Ondermandataris 4. Bestuursrechtelijke handhaving i.r.t. artikel 5:31b.2 Algemene plaatselijke verordening (herstelsancties: last onder bestuursdwang) Artikel 125 Gemeentewet en Titel 5.3 van de Algemene wet bestuursrecht Manager Stadstoezicht, Toezichthouders openbare ruimte, Marktmeester, Coördinatoren handhaving 5. Bestuursrechtelijke handhaving artikel 5:12 Algemene plaatselijke verordening bestuursdwang 6. Bestuursrechtelijke handhaving van de Afvalstoffenverordening Leeuwarden bestuursdwang / opleggen last onder dwangsom en daarmee verband houdende besluiten, opschorten, intrekken, verhogen etc.) 7. Bestuursrechtelijke handhaving Wegenverkeerswet 1994, Besluit wegslepen van voertuigen, Wegsleepregeling gemeente Leeuwarden; bestuursdwang) Artikel 125 Gemeentewet en Titel 5.3 van de Algemene wet bestuursrecht Artikel 125 Gemeentewet en Titel 5.3 van de Algemene wet bestuursrecht Artikel 125 Gemeentewet en Titel 5.3 van de Algemene wet bestuursrecht Manager Stadstoezicht, Toezichthouders openbare ruimte, Marktmeester, Coördinatoren handhaving, (Senior)Integraal handhavers Manager Stadstoezicht, Toezichthouders Openbare ruimte, Marktmeester, Coördinatoren handhaving Manager Stadstoezicht, Toezichthouders Openbare ruimte, Marktmeester, Coördinatoren handhaving 8. Bestuursrechtelijke handhaving van de Wrakkenwet bestuursdwang / opleggen last onder dwangsom en daarmee verband houdende besluiten, opschorten, intrekken, verhogen etc.) Artikel 125 Gemeentewet en Titel 5.3 van de Algemene wet bestuursrecht Manager Stadstoezicht

12 Mandataris Ondermandataris 9. Verweerschriften t.b.v. bezwaaren beroepsprocedures (opstellen en ondertekenen) 10. Verlenen van dagontheffingen parkeren voor standplaatshouders op de markten in de gemeente Leeuwarden op de door het gemeentebestuur aangewezen marktdagen (waaronder speciale markten, zoals de bloemenmarkt, kerstbomenmarkt) om voertuigen te parkeren van 06:00 uur tot 19:00 uur op de betreffende marktdag binnen een afstand van 250 meter van de betreffende markt. Art. 10:11 Awb / Burgemeester Manager Stadstoezicht Parkeerverordening Marktmeester of diens vervanger Per standplaatshouder geldt een maximum van 10 ontheffingen per jaar.