Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (samenvatting)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (samenvatting)"

Transcriptie

1 Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry Boumeester Augustus 2015 Deze publicatie is een gezamenlijk product van de onderstaande partijen, voor zo ver dit het beschikbaar stellen van de benodigde gegevens betreft. De rapportage en de daarin opgenomen analyses zijn de verantwoordelijkheid van het OTB. BKR Centraal Bureau voor de Statistiek Hypotheken Data Netwerk Nederlandse Vereniging van Makelaars Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen Vereniging Eigen Huis Copyright 2015 by OTB Onderzoek voor de gebouwde omgeving

2

3 Stemmingsmeter Koopwoningmarkt Relatieve ontwikkeling t.o.v. het vorige kwartaal Relatieve ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Economie (1 e kwartaal 2015) De economische groei is kleiner dan in het vorige kwartaal. De economische groei is voor de vierde opeenvolgende keer groter dan in het zelfde kwartaal een jaar geleden. Vertrouwen Het vertrouwen in de koopwoningmarkt onder consumenten is iets groter dan in het vorige kwartaal. Het vertrouwen in de koopwoningmarkt onder consumenten is voor de negende opeenvolgende keer groter dan in het zelfde kwartaal een jaar geleden. Leencapaciteit De gemiddelde hypotheekrente is voor de achtste opeenvolgende keer lager dan in het vorige kwartaal. De gemiddelde hypotheekrente is voor de twaalfde opeenvolgende keer lager dan in het zelfde kwartaal een jaar geleden. Hypotheken Het aantal hypotheekaanvragen is hoger dan in het vorige kwartaal. Het aantal hypotheekaanvragen is voor de negende opeenvolgende keer groter dan in het zelfde kwartaal een jaar geleden. Verkochte bestaande koopwoningen Het aantal verkochte woningen in de bestaande woningvoorraad is hoger dan in het vorige kwartaal. Het aantal verkochte woningen in de bestaande woningvoorraad is voor de achtste opeenvolgende keer groter dan in het zelfde kwartaal een jaar geleden. Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen De Prijsindex Bestaande Koopwoningen is voor de zesde opeenvolgende keer hoger dan in het vorige kwartaal. De Prijsindex Bestaande Koopwoningen is voor de viifde opeenvolgende keer hoger dan in het zelfde kwartaal een jaar geleden. Transacties nieuwbouw koopwoningen (1e kwartaal 2015) Het aantal transacties van nieuwbouw koopwoningen is lager dan in het vorige kwartaal. Het aantal transacties van nieuwbouw koopwoningen is voor de zevende opeenvolgende keer groter dan in het zelfde kwartaal een jaar geleden. Een relatief positieve ontwikkeling in het laatste kwartaal én een relatief positieve ontwikkeling in het eraan voorafgaande kwartaal ( een aanhoudend herstel ) Een relatief positieve ontwikkeling in het laatste kwartaal én een relatief negatieve ontwikkeling in het eraan voorafgaande kwartaal ( een eerste herstel ) Een relatief negatieve ontwikkeling in het laatste kwartaal én een relatief positieve ontwikkeling in het eraan voorafgaande kwartaal ( een eerste terugval ) Een relatief negatieve ontwikkeling in het laatste kwartaal én een relatief negatieve ontwikkeling in het eraan voorafgaande kwartaal ( een aanhoudende terugval )

4

5 Alle lichten op groen in het tweede kwartaal van 2015 ten opzichte van vorige jaren Het aantal door het Kadaster geregistreerde afgesloten hypotheken en transacties van koopwoningen zijn in het tweede kwartaal van 2015 zijn met respectievelijk 16% en 18% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Deze toename in het tweede kwartaal past weliswaar in het normale seizoenpatroon, maar ook in vergelijking met dezelfde periode in voorgaande jaren vallen deze hypotheken en transacties hoog uit. Bovendien zijn het aantal door de NVM geregistreerde verkochte koopwoningen (ruim , of wel 28% meer dan een jaar geleden) en zeker het aantal door HDN geregistreerde hypotheekaanvragen (circa , of wel 80% meer dan een jaar geleden) in het tweede kwartaal van 2015, duidelijke signalen voor een verdere opwaartse beweging van de koopwoningmarkt in het komende kwartaal. De mediane verkoopprijs en de prijsindex bestaande koopwoningen (PBK) vertonen nu al zes opeenvolgende kwartalen een opwaartse ontwikkeling. De stijging van de koopprijzen is enerzijds een gevolg van de toegenomen dynamiek op de koopwoningmarkt, maar zal anderzijds de vraag naar koopwoningen op de kortere termijn nog verder kunnen stimuleren. Gemiddeld voor heel Nederland is er sprake van een bescheiden stijging, maar in de meer stedelijke woningmarktgebieden lopen de verkoopprijzen in het laatste half jaar snel op. Naast deze positieve ontwikkelingen op de koopwoningmarkt, herstelt de algemene economie zich in de eerste helft van 2015 meer substantieel en zijn de bijgestelde verwachtingen voor het komende anderhalf jaar rooskleurig. Dit gaat ook op huishoudensniveau de financiele situatie veelal verbeteren. Uit de gegevens in de tiende Monitor Koopwoningmarkt (tweede kwartaal 2015) blijkt dat alle lichten op groen staan. De verdere aanscherping van de financieringsvoorwaarden per 1 januari en per 1 juli van dit jaar en het stabiliserende vertrouwen in de koopwoningmarkt zorgen wellicht voor een wat lichtere tint groen. Hypotheekmarkt piekt sterker dan verwacht Het aantal aanvragen voor hypotheken, zoals geregistreerd wordt door HDN, springt in het tweede kwartaal van 2015 omhoog naar hypotheekoffertes. Dit betekent een veel sterkere stijging (+75%) ten opzichte van het vorige kwartaal, dan op basis van het normale seizoenpatroon op de koopwoningmarkt werd verwacht. Daarmee scoort het tweerste kwartaal van 2015 het hoogst van alle kwartalen sinds het begin van deze registratie medio Het aandeel van de annuïteiten hypotheken in de aangevraagde hypotheekoffertes stabiliseert in het tweede kwartaal van 2015 op 68%. Het feit dat per 1 januari 2013 alleen nog nieuwe hypotheken met een annuïtair of linear aflossingsschema onder het regime van de hypotheekrenteaftrek vallen, heeft het aandeel van de annuïteiten-hypotheken in korte tijd op dit niveau gebracht. In het laatste kwartaal van 2012 bedroeg dit percentage nog maar 16%. De hiervoor genoemde hausse aan hypotheekaanvragen is gedeeltelijk verdisconteerd in het aantal feitelijk nieuw afgesloten hypotheken in het tweede kwartaal van Het Kadaster registreerde bijna nieuwe hypotheken; een stijging van 16% ten opzichte van het vorige kwartaal. In vergelijking 1

6 met het tweede kwartaal van 2014 betekent dit een stijging van 14%. Onder deze nieuw afgesloten hypotheken vallen ook oversluitingen van hypotheken en tweede hypotheken. Omdat in Nederland de aankoop van een woning over het algemeen met vreemd vermogen wordt gefinancieerd, zeggen de positieve ontwikkelingen op de hypotheekmarkt veel over de situatie op de koopwoningmarkt. 28% meer verkochte woningen in het tweede kwartaal De hiervoor vastgestelde ontwikkelingen op de hyotheekmarkt vertalen zich in het tweede kwartaal van 2015 ook in het aantal door de NVM geregistreerde verkopen. De ruim verkochte woningen betekenen een stijging van 28% ten opzichte van het vorige kwartaal en ook ten opzichte van het tweede kwartaal van Een stijging van het aantal verkochte woningen in het tweede kwartaal past binnen het normale seizoenpatroon op de koopwoningmarkt, maar is deze keer wel opmerkelijk hoog. Sinds het tweede kwartaal van 2008 zijn er niet meer zoveel woningen binnen een kwartaal verkocht. Het herstel van de koopwoningmarkt zet zich dus met grote stappen voort. Het aantal transacties van woningen, geregistreerd door het Kadaster, bevestigt dit eveneens. In het tweede kwartaal van 2015 hebben er namelijk transacties plaatsgevonden. Dit aantal ligt 18% hoger dan in het voorliggende kwartaal en 20% hoger dan in hetzelfde kwartaal in Door de stijging van het aantal verkochte woningen in dit tweede kwartaal van 2015 zal het aantal transacties in het komend kwartaal ook verder oplopen. Koopprijsstijgingen zetten zich voort De NVM registreert de mediane verkoopprijs van alle verkochte woningen. Voor het zevende opeenvolgende kwartaal stijgt de mediane verkoopprijs in meer of minder sterke mate. In het tweede kwartaal van 2015 ligt de mediane verkooprpijs 2,6% hoger dan in het vorige kwartaal. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2014 is er sprake van een stijging met 3,9%. Daarmee wordt de stijgende trend in de koopprijs van woningen steeds robuuster. Het beeld kan overigens regionaal of locaal nogal verschillen. De ontwikkeling van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK; gepubliceerd door het Kadaster en het CBS) van alle transacties onderstreept deze doorzettende stijgende trend eveneens. De PBK index stijgt namelijk voor het zesde opeenvolgende kwartaal ten opzichte van het voorgaande kwartaal, zij het in iets geringe mate (+0,8%). Ook ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014 is er sprake van een stijging (+2,5%). Het herstel van de PBK blijft iets achter op die van de mediane verkoopprijs, maar de richting omhoog is ook hier duidelijk te herkennen. Bovendien gaan achter dit landelijk gemiddelde van de PBK behoorlijke regionale verschillen schuil. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Zeeland en Limburg herstelt de PBK zich (iets) sterker dan het landelijk gemiddelde. Dit geldt ook voor de vier grote steden, waarbij Amsterdam de koploper blijkt te zijn. Daar wordt veelal de vraagprijs weer geboden of zelfs overboden. 2

7 De gemiddelde verkoopprijs van alle verkochte woningen (Kadaster), komt in het tweede kwartaal van 2015 uit op Dit betekent een toename met 2,6% in vergelijking met het voorgaande kwartaal. In tegenstelling tot de mediane verkoopprijs en de PBK, wordt de gemiddelde verkoopprijs van het Kadasster niet gecorrigeerd voor eventuele veranderingen in het pakket verkochte woningen. De vastgestelde prijsstijging is dus mede het resultaat van een mogelijke verschuiving naar andere typen woningen, die zijn verkocht. Maar zowel de appartementen als de eengezinswoningen blijken in het tweede kwartaal van 2015 in gemiddelde verkoopprijs te zijn gestegen met respectievelijk 1,6% en 2,7%. De gemiddelde verkoopprijs ligt met nog 12% lager dan het record in 2008, maar al weer bijna 8% boven het dieptepunt in De hierboven geschetste prijsontwikkeling in het afgelopen kwartalen laat zien, dat de verder aangescherpte financieringsvoorwaarden (waar we hierna nader op ingaan) weliswaar de financieringsmogelijkheden voor potentiële kopers beperken, maar een prijsherstel niet onmogelijk maken. De restschuldproblematiek wordt door deze prijsstijging langzamerhand verminderd. Nieuwbouwmarkt volgt de markt voor bestaande koopwoningen Het herstel op de markt van nieuwbouw koopwoningen lijkt in het eerste kwartaal van 2015 (de meest recente beschikbare gegevens uit de Monitor Nieuwe Woningen) tot stilstand te komen, als we kijken naar het aantal verkochte nieuwe koopwoningen. Het aantal transacties is met ruim woningen namelijk afgenomen (-22%) ten opzichte van het vierde kwartaal van In vergelijking met het eerste kwartaal in 2014 is er echter sprake van een stijging (+15%). Waarschijnlijk hebben we hier te maken met een tijdelijke terugval in het aantal verkopen, na de opmerkelijke piek in het vorige kwartaal. Voor het derde opeenvolgende kwartaal, stijgt de gemiddelde verkoopprijs in het eerste kwartaal van 2015; nu met 1,6%. Ten opzichte van het prijsniveau in het eerste kwartaal van 2014 komt het prijsniveau circa 2,5% hoger uit. De gemiddelde prijs van verkochte nieuwbouw koopwoningen komt daardoor uit op bijna Deze ontwikkeling van de gemiddelde verkoopprijs bevestigt het ingezette herstel van de markt van nieuwbouw koopwoningen en verstevigt het vermoeden dat de daling in het aantal verkopen in het eerste kwartaal van 2015 tijdelijk zal zijn. Het aantal nieuw te bouwen koopwoningen waarvoor een bouwvergunning wordt verleend, stijgt vanaf medio 2013 snel tot bijna vergunningen in het eerste kwartaal van Dit zijn ruim 30% meer bouwvergunningen dan in het voorliggende kwartaal en meer dan een verdubbeling ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Nadat het aantal vergunningen voor huurwoningen in de vorige twee kwartalen duidelijk was gestegen, is in het eerste kwartaal van 2015 toch weer een daling (-13%) waar te nemen. Het herstel van de nieuwbouwmarkt manifesteert zich vooralsnog vooral in de koopsector. 3

8 Vertrouwen in de koopwoningmarkt stabiliseert Sinds begin 2013 is het vertrouwen in de koopwoningmarkt onder de woonconsumenten flink toegenomen. De score op de Eigen Huis Marktindicator loopt op van 54 in het eerste kwartaal van 2013 naar 105 in het vierde kwartaal van 2014 (bij een neutrale waarde van 100). In de eerste helft van 2015 stabiliseert de Marktindicator echter voor het eerst sinds twee jaar met een score van 104. Het vertrouwen, zoals gemeten met de Marktindicator, is dus in korte tijd omgeslagen van sterk negatief naar licht positief. Er ligt dus inmiddels een redelijke basis van vertrouwen in de koopwoningmarkt, wat een belangrijke voorwaarde is voor actie op die markt. Wanneer het aantal transacties en verkoopprijzen op de markt van bestaande woningen en op de nieuwbouwmarkt hierdoor vervolgens verder oplopen, zal dit vertrouwen nog kunnen toenemen. NHG garanties nemen toe; Startersleningen nemen af Onder andere het verlagen van de maximale kostengrens voor een NHG garantie in 2012, 2013 en medio 2014, heeft het aandeel van hypotheken op bestaande woningen met een NHG garantie binnen alle nieuw afgesloten hypotheken laten teruglopen van 75% (eind 2012) naar 54% (tweede kwartaal 2015). Binnen de NHG-kostengrens ligt het aandeel de laatste jaren steeds rond de 80%; zo ook in het tweede kwartaal van Het aandeel transacties met een NHG garantie binnen alle verkochte nieuwbouw koopwoningen (39% in het eerste kwartaal 2015; het meest recente beschikbare gegeven over nieuwbouw) is ten opzichte van het vorige kwartaal licht gestegen. Het totaal aantal uitstaande hypotheken met een NHG garantie neemt in het tweede kwartaal van 2015 met toe tot een totaal van bijna 1,22 miljoen hypotheken. In het eerste kwartaal van 2015 hebben ruim starters op de koopwoningmarkt een Starterslening aangevraagd en zijn er Startersleningen daadwerkelijk verstrekt. In het vorige kwartaal ging het nog om aanvragen en verstrekte leningen. De stimuleringsbijdrage van het Rijk in deze regeling is per mei 2015 niet meer verlengd en het aantal gemeenten dat Startersleningen verstrekt is sinds begin dit jaar afgenomen van ruim 300 naar 260. De daling in het aantal verleende leningen die in het eerste kwartaal van 2015 is ingezet, zal hier waarschijnlijk mee samenhangen. Hypothecaire voorwaarden vormen rem op snelle prijsstijging Voor het derde opeenvolgende jaar is per 1 januari de normering van de maximale LTV ratio aangescherpt en bedraagt nu 103% van de waarde van de woning. Mede hierdoor lag het aandeel huishoudens, dat minimaal de bijkomende kosten van het kopen van een woning met eigen geld wenst te financieren (dus een LTV van maximaal 100%), al vijf kwartalen rond de 52%. In het tweede kwartaal van 2015 daalt dit aandeel ineens naar 47%; ruim de helft van de aanvragen in het tweede kwartaal van 2015 heeft dus een LTV boven de 100%. Mogelijk ligt hier een toename van het aantal oversluitingen (van hypotheken waar nog weinig tot niet op is afgelost) aan ten grondslag of kiezen consumenten vaker voor een maximale financiering om zo eigen geld 4

9 vrij te spelen voor het verbeteren van de woning. In de afgelopen twee jaar zijn ook de normen voor de maximale Loan-To-Income ratio (LTI) aangescherpt. Bij de hypotheekaanvragen blijkt de gemiddelde LTI ratio na jaren van daling en een lichte stijging gedurende de eerste negen maanden van 2014, de laatste drie kwartalen te schommelen rond 3,6. Betaalbaarheid en financierbaarheid Door de koopprijsdaling in de afgelopen jaren en een forse daling van de hypotheekrente (bij een vijf tot tien jaar rentevaste periode) van 5,5% in 2008 naar 3,2% in het eerste kwartaal van 2015, is de betaalbaarheid van de koopwoningen in Nederland sterk verbeterd. Daartegenover staat wel dat de voorwaarden voor het verkrijgen van een hypothecaire lening in de afgelopen jaren zijn aangescherpt (striktere toepassing en aanscherping van LTI norm, maximale LTV ratio stapsgewijs verlaagd, hypotheekrenteaftrek alleen bij aflossen op nieuwe hypotheek). Dit zal een zekere remmende werking hebben op de koopprijsstijging, die te verwachten is als gevolg van het aantrekken van de koopwoningmarkt. Met name potentiële starters kunnen tegen financieringsproblemen aanlopen. Dat geldt zeker als op termijn de koopprijzen weer verder oplopen. In 2015 dienen zij minimaal de helft van de bijkomende kosten voor het kopen van een woning (3% van de circa 6% van de koopprijs), met eigen geld te financieren. Dit zal de drempel om te kopen vooral voor de veelal nog onvermogende starters verhogen. Bovendien wordt het steeds moeilijker om het onderhoud en eventuele verbeteringen mee te financieren. Mogelijke koopprijsstijgingen kunnen voor potentiële doorstromers op de koopwoningmarkt juist de eventuele restschuldproblematiek verminderen. In het tweede kwartaal van 2015 stijgt de mediane verkoopprijs en neemt het verschil tussen de vraagprijs en de feitelijke verkoopprijs iets af tot 4,1%. Verkopers houden weer meer vast aan de vraagprijs en kopers zijn eerder bereid deze prijs ook te betalen, waardoor de mediane verkoopprijs kan stijgen stijgen. Betalingsproblemen ijlen nog steeds na Hoewel alle signalen wijzen op een blijvend herstel van de koopwoningmarkt neemt het aantal huishoudens met een betalingsachterstand volgens de gegevens van de BKR in het eerste kwartaal van 2015 (het laatst beschikbare gegeven) toch weer toe tot circa kredietnemers. De BKR wijst op het naijleffect van betalingsproblemen. Het aantal huishoudens per kwartaal dat de betalingsachterstand inloopt, neemt de laatste zes kwartalen echter toe tot bijna consumenten. Per saldo zijn er ruim nieuwe betalingsachterstanden bijgekomen in het eerste kwartaal van 2015 en dat betekent een flinke afvlakking ten opzichte van de voorgaande kwartalen. Het aantal executieverkopen van woningen (met en zonder NHG garanties) kent vanaf eind 2013 een min of meer stabiliserende trend met ongeveer 550 executieverkopen per kwartaal. De plotselinge stijging in het vierde kwartaal 2014 blijkt tijdelijk te zijn geweest. In het tweede kwartaal van 2015 hebben er 460 executieverkopen plaatsgevonden. In de vorige drie kwartalen zijn steeds tussen de en verliesdeclaraties in het kader van de NHG ingediend; in het tweede kwartaal van 2015 zijn dit er iets minder dan Het aandeel van de eigenaarbewoners met een NHG garantie, dat hun woning gedwongen heeft moeten verkopen en daarbij met een restschuld is geconfronteerd, blijft met zo n 1 promille zeer gering. Door het na-ijleffect van de crisis houdt het WEW voorlopig rekening met een aanhoudende toename van het aantal verliezen als gevolg van gedwongen verkopen met verlies. Eventuele koopprijsstijgingen in de nabije toekomst kan de hoogte van deze verliesdeclaraties wel weer beperken. Toekomst Het aantal aanvragen voor hypotheekoffertes is in het tweede kwartaal van 2015 zeer sterk gestegen (+75%) ten opzichte van het vorige kwartaal. Deze stijging past in het normale seizoenpatroon dat de koopwoningmarkt kenmerkt, maar het aantal aanvragen in dit tweede kwartaal van 2015 is wel opvallend 5

10 hoog ten opzichte van de voorgaande jaren. Op basis van het zeer gunstig aantal hypotheekofferteaanvragen in de periode april-juni 2015, verwachten we een stijging van het aantal nieuw afgesloten hypotheken in het derde kwartaal van Dit aantal zal in de buurt van de hypotheken kunnen uitkomen. Het aantal verkochte woningen, dat door de NVM is geregistreerd in het tweede kwartaal van 2015, is hoger dan in het eerste kwartaal van het vorige jaar. Dit is volgens verwachting, gezien het seizoenpatroon dat de koopwoningmarkt kenmerkt. Maar ten opzichte van het eerste kwartaal in voorgaande jaren springt het tweede kwartaal van 2015 (ruim verkochte woningen) er gunstig uit. Normaal gesproken registreert de NVM in het derde kwartaal evenveel of minder verkochte woningen dan in het tweede kwartaal van een jaar. Maar nu verwachten we dat het aantal verkopen van bestaande woningen in het derde kwartaal van 2015 verder zal aantrekken. Het kwartaaltotaal zal daarbij kunnen oplopen tot circa à verkopen. Het vertrouwen in de koopwoningmarkt onder de woonconsumenten (zowel potentiële starters als potentiële doorstromers) is een belangrijke voorwaarde voor het verder aantrekken van de koopwoningmarkt. De ontwikkeling van de Eigen Huis Marktindicator (zeven maanden vertraagd) en de ontwikkeling van het aantal transacties van bestaande koopwoningen hebben een hoge correlatie. De sterke toename van de score op de Marktindicator in 2014 en de stabilisatie in de eerste helft van 2015, versterkt de verwachting van een verdere toename van het aantal transacties in de bestaande woningvoorraad in het komend half jaar. De grens van transacties zal daarbij wel eens benaderd kunnen worden in het derde kwartaal. De ontwikkeling van de Marktindicator en de ontwikkeling van het aantal verkopen op de nieuwbouwmarkt hebben eveneens een hoge correlatie. De sterke toename van het vertrouwen in de afgelopen periode maakt een verder herstel van het aantal verkopen van nieuwe koopwoningen zeer aannemelijk. Daarbij zal de grens van nieuwe koopwoningen op kwartaalbasis wel eens benaderd kunnen worden in het tweede kwartaal van Daarna kan het aantal verkopen nog licht toenemen tot rond de verkochte nieuwbouw koopwoningen in het daarop volgende kwartaal. Het aanhoudend herstel op de hypotheken- en koopwoningmarkt vertaalt zich in 2014 en in de eerste helft van 2015 in een gestage opwaartse beweging van de verkoopprijs van koopwoningen. Op basis van het hoge aantal hypotheekaanvragen en verkochte woningen in het tweede kwartaal van 2015, verwachten we een verdere toename van het aantal transacties van woningen waarbij ook het prijsniveau in het vervolg van 2015 verder zal stijgen. Dit zal met name terug te zien zijn in de woningmarktgebieden met een grotere vraagdruk in de koopsector; specifiek in de vier grote steden en meer in het algemeen in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Het zal waarschijnlijk nog wel tot minimaal eind 2017 duren, voordat in nominale termen het prijsniveau van voor de crisis bereikt kan worden. 6

11 7

12 OTB Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde, TU Delft Jaffalaan 9, 2628 BX Delft Postbus 5030, 2600 GA Delft Telefoon: +31 (0)

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2015 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2015 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2015 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2014 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2014 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2014 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2016 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2016 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2016 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Oktober

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt

Monitor koopwoningmarkt Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2014 Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Peter Boelhouwer Mei

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2014

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2014 Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2014 Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry Boumeester Augustus

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2013

Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2013 Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2013 Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry Boumeester Januari

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2014 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2014 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2014 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester April

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2015 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2015 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2013

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2013 Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2013 Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Oktober 2013 Deze publicatie

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2013

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2013 Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2013 Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Oktober 2013 Deze publicatie

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2013

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2013 Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2013 Expertisecentrum Woningwaarde Onderzoeksinstituut OTB Technische Universiteit Delft Juli 2013 Deze publicatie is een gezamenlijk product van de onderstaande partijen,

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt

Monitor koopwoningmarkt Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2013 Expertisecentrum Woningwaarde Onderzoeksinstituut OTB Technische Universiteit Delft Mei 2013 Deze publicatie is een gezamenlijk product van de onderstaande partijen,

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2014 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2014 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2014 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2016 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2016 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2016 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Augustus

Nadere informatie

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2015

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2015 Rapport Marktindicator H. Boumeester m.m.v. C. Lamain Mei Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Displayweg 1 3821 BT Amersfoort Auteurs: H. Boumeester m.m.v. C. Lamain Mei OTB Onderzoek

Nadere informatie

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 3e kwartaal 2014

Rapport. Eigen Huis Marktindicator. 3e kwartaal 2014 Rapport Marktindicator H. Boumeester m.m.v. C. Lamain September Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Displayweg 1 3821 BT Amersfoort Auteurs: H. Boumeester m.m.v. C. Lamain September

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses In het tweede kwartaal van 2011 is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen gezakt naar circa 4.900 (zie figuur

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM Data & Research 9 oktober 2014 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het derde kwartaal van 2014 een zeer sterke opwaartse

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 BIJLAGE II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit in 1 naar verwachting met 1¼%. Voor komend jaar wordt een groei van 1¾% voorzien. De toename van

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De problemen op de wereldwijde financiële markten hebben de economie inmiddels meer dan twee jaar in haar greep. Vanaf oktober 28 zijn de gevolgen

Nadere informatie

Starters op de koopwoningmarkt na de crisis

Starters op de koopwoningmarkt na de crisis Starters op de koopwoningmarkt na de Samenvatting Tijdens de deed het Kadaster onderzoek naar starters op de koopwoningmarkt. Nu de koopwoningmarkt aantrekt en de prijzen stijgen, is de vraag hoe koopstarters

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

Macro-economische Analyse 2013-2

Macro-economische Analyse 2013-2 Macro-economische Analyse 213-2 Macro-economische Ontwikkelingen 2e kwartaal 213 Conclusie Ten opzichte van 213 Q1 staan meer signalen op 'groen'. Wel is een tweedeling te signaleren. Een structureel economisch

Nadere informatie

Macro-economische Analyse 2013-1

Macro-economische Analyse 2013-1 Macro-economische Analyse 213-1 Macro-economische Ontwikkelingen 1e kwartaal 213 Conclusie Ten opzichte van het laatste kwartaal van 212 staan minder signalen op 'rood', maar van een structureel economisch

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt pagina 1 van 8 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Januari 2011 Inleiding Beste lezer, Voor

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Noord-Holland Pagina 1 van 49 regio Amsterdam oktober Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2014-4 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Noord-Holland

Sprekende Cijfers 2014-4 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Noord-Holland Sprekende Cijfers -4 Woningmarkt regio Noord-Holland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Noord-Holland Pagina 1 van 49 regio Noord-Holland januari 2015 Sprekende Cijfers -4 Woningmarkt

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal STRIKT EMBARGO tot dinsdag 15 juli 2014 10.00 uur! PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM

Nadere informatie

Monitor Nieuwe Woningen Winter 2015-2016 NEPROM

Monitor Nieuwe Woningen Winter 2015-2016 NEPROM Monitor Nieuwe Woningen Winter 2015-2016 NEPROM Beste periode voor woningbouw sinds jaren Beperkt nieuw aanbod knijpt verkoop af De totale nieuwbouwverkoop over geheel 2015 komt uit op ongeveer 30.000

Nadere informatie

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Onze diensten Van Santvoort Makelaars helpt al sinds 1976 bij transacties van: Bestaande

Nadere informatie

PBK bericht 2 e kwartaal 2016

PBK bericht 2 e kwartaal 2016 Webartikel PBK bericht 2 e kwartaal 2016 Toelichting op de cijfers Bijlage bij het artikel PBK bericht 2 e kwartaal 2016 Juli 2016 CBS Webartikel, juli 2016 1 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Prijsindex Bestaande

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie

Macro-economische Analyse 2015-4

Macro-economische Analyse 2015-4 Macro-economische Analyse 15- Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 15 Versie: 1. Auteur: NVM Data & Research Onderdeel Bron Bijlage IV Economische Groei, CPB 15 januari 16 Conclusie De economie

Nadere informatie

Macro-economische Analyse 2015-3

Macro-economische Analyse 2015-3 Macro-economische Analyse 15- Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 15 Versie: 1. Auteur: NVM Data & Research Onderdeel Bron Bijlage IV Economische Groei, CPB 8 oktober 15 Conclusie Bijna alle seinen

Nadere informatie

Trends, discussie en hervormingen op de woningmarkt

Trends, discussie en hervormingen op de woningmarkt Trends, discussie en hervormingen op de woningmarkt Peter Boelhouwer 24-04-2014 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Trends op de woningmarkt: demografie, economie en sociaal-cultureel

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Eigen Huis Marktindicator

Eigen Huis Marktindicator Eigen Huis Marktindicator 3de kwartaal Harry Boumeester Paul de Vries Eigen Huis Marktindicator 3de kwartaal Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Eigen Huis Auteurs: Harry Boumeester

Nadere informatie

Woningmarkt veert op met sterke regionale verschillen

Woningmarkt veert op met sterke regionale verschillen PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 4 de kwartaal 2013 Datum : Nieuwegein, 9 januari 2014 Grote zorgen over toekomst

Nadere informatie

Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2013. Rapport

Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2013. Rapport Marktindicator Rapport H. Boumeester C. Lamain April Marktindicator Marktindicator 1 e kwartaal Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Auteurs: H. Boumeester C. Lamain April Onderzoeksinstituut

Nadere informatie

Woningmarkt bloeit langzaam op

Woningmarkt bloeit langzaam op Webartikel Woningmarkt bloeit langzaam op Toelichting op de cijfers Bijlage bij het artikel Woningmarkt bloeit langzaam op Oktober 2015 CBS Webartikel, oktober 2015 1 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Prijsindex

Nadere informatie

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen.

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. Hypotheekgids 2014 Inleiding Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. De wijzigingen op het gebied van hypotheek en wonen zijn

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Nederland

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Nederland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Nederland Inhoudsopgave Inleiding Sprekende Cijfers Nederland Aanbod Vraagprijzen Verkopen Woningmarktratio Looptijden Verkoopprijzen Verkoopprijzen per

Nadere informatie

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van: De directeur Beleid Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inhoud rapportage:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 118 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Eindrapport Nadere analyse verloop en betekenis van de Eigen Huis Marktindicator

Eindrapport Nadere analyse verloop en betekenis van de Eigen Huis Marktindicator Eindrapport Nadere analyse verloop en betekenis van de Eigen Huis Marktindicator Harry Boumeester 18 december 2014 Nadere analyse verloop en betekenis van de Eigen Huis Marktindicator Nadere analyse verloop

Nadere informatie

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Door laag consumentenvertrouwen en schuldencrisis zijn kopers nog altijd schuw Aantal transacties stijgt in het derde kwartaal met 4% Banken moeten

Nadere informatie

Woningmarkt krabbelt op in vierde kwartaal 2010

Woningmarkt krabbelt op in vierde kwartaal 2010 Meer woningzoekenden durven te profiteren van ruime keuze en goede betaalbaarheid Woningmarkt krabbelt op in vierde kwartaal 2010 Rutte-effect voelbaar in cijfers Grote zorgen over financierbaarheid in

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2011-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers 2011-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam pagina 1 van 6 Gemeente Rotterdam April 2011 Inleiding Ook nieuwsgierig naar het verloop van de huizenprijzen gedurende de eerste drie

Nadere informatie

Notitie evaluatie provinciaal impulsplan Starters: een eigen thuis!

Notitie evaluatie provinciaal impulsplan Starters: een eigen thuis! Notitie evaluatie provinciaal impulsplan Starters: een eigen thuis! een bijdrage in de besluitvorming omtrent verlenging van de regeling, oktober 2009 1. Aanleiding startersregeling Op 30 juni 2006 is

Nadere informatie

Prijzen dalen verder

Prijzen dalen verder Prijzen dalen verder Transactieprijzen dalen sneller In het tweede kwartaal van 212 zijn de transactieprijzen van bestaande koopwoningen verder gedaald. Op basis van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Hypotheken update Q1 2015

Hypotheken update Q1 2015 Hypotheken update Q1 2015 Hypotheekmarkt presteert wederom goed IG&H Consulting & Interim houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de hypotheekmarkt. In deze hypotheekupdate informeren wij u

Nadere informatie

Evaluatie startersregeling Oss 2013 Q 1 en 2

Evaluatie startersregeling Oss 2013 Q 1 en 2 Evaluatie startersregeling Oss 2013 Q 1 en 2 1. Inleiding In de vergadering van 13 december 2012 heeft de gemeenteraad besloten de startersregeling voor de gemeente Oss tijdelijk te herintroduceren. De

Nadere informatie

Ook in zomerkwartaal zet herstel woningmarkt door

Ook in zomerkwartaal zet herstel woningmarkt door PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 3 de kwartaal 2014 Datum : Nieuwegein, 9 oktober 2014 Steden trekken aan, platteland

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Hypotheekschuld in Nederland:

Hypotheekschuld in Nederland: Hypotheekschuld in Nederland: Loan to value / loan to income Ruimteconferentie, 21 mei 2013 Marcel van Wijk Vastgoed en Woningmarkt ac.vanwijk@cbs.nl Agenda Recente ontwikkelingen Onderzoeksopzet Hypotheekschuld

Nadere informatie

Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal

Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal Aantal woningverkopen bijna 5 procent hoger Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal Voor 2010 prognose: geen prijsstijging Dure segment blijft moeizaam Nieuwegein, 14 januari In het vierde

Nadere informatie

Trendstudie IV 2015: De twee-onder-één-kapwoning in de Metropoolregio Eindhoven

Trendstudie IV 2015: De twee-onder-één-kapwoning in de Metropoolregio Eindhoven Trendstudie IV 2015: De twee-onder-één-kapwoning in de Metropoolregio Eindhoven De komende maanden zullen een zestal trendstudies verschijnen om meer inzicht te krijgen in het functioneren van de regionale

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -3,1% in het 1e kwartaal van 2009. De prijs per m2 daalt met -2,6%. De definitieve cijfers komen voor

Nadere informatie

Case Verslechtering woningmarkt

Case Verslechtering woningmarkt Case Verslechtering woningmarkt Lees het volgende artikel en beantwoord daarna de vraag. Prijs individuele woningen daalt Aantal woningverkopen blijft achter bij verwachtingen Vooral minder starterswoningen

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

De toekomst van het Nederlands woonbeleid (deel 2)

De toekomst van het Nederlands woonbeleid (deel 2) De toekomst van het Nederlands woonbeleid (deel 2) Fiscale behandeling eigen woning Nederland kent een lange traditie van woonbeleid. Betaalbaarheid (prijs), beschikbaarheid (aanbod, volume) en kwaliteit

Nadere informatie

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage Aan Memo Behandeld door MVGM Vastgoedtaxaties / +31(0)33 464 02 97 E-mail jm.van.geet@mvgm.nl Datum Kwartaal 3 van 2011 Stationsplein 121 Postbus 442 3800 AK Amersfoort T +31(0)33 464 02 97 F +31(0)33

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 20102 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt pagina 1 van 7 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Juli 2010 Inleiding U leest thans alweer de

Nadere informatie

Woningmarktontwikkelingen landelijk en regionaal

Woningmarktontwikkelingen landelijk en regionaal Woningmarktontwikkelingen landelijk en regionaal Bouw en woonweken in Drenthe Platform Wonen Assen Paul de Vries Senior Woningmarkteconoom Rabobank Kennis en Economisch onderzoek 11 juni 2015 Agenda Actuele

Nadere informatie

Herstel woningmarkt laat op zich wachten

Herstel woningmarkt laat op zich wachten PERSBERICHT Aan Van Betreft : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen : Herstel woningmarkt laat op zich wachten Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie Datum: Versie 25 mei 2009 Bijlage(n): 1. Inleiding De kredietcrisis

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 3 e kwartaal 2015

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 3 e kwartaal 2015 ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 3 e kwartaal 2015 De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit

Nadere informatie

igg bouweconomie marktanalyse

igg bouweconomie marktanalyse igg bouweconomie marktanalyse indices en prognoses kwartaalbericht, - Het herstel van de bouwmarkt krijgt steeds duidelijker vormen. Na een periode van circa zeven jaar waarin de prijzen eigenlijk continu

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Huizenmarkt stagneert door tekort aan betaalbare woningen

Huizenmarkt stagneert door tekort aan betaalbare woningen Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen Betreft : NVM-woningmarktcijfers vierde kwartaal 2007 Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

Macro-economische Analyse 2014-4

Macro-economische Analyse 2014-4 Macro-economische Analyse 1- Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Versie: 1. Auteur: NVM Data & Research Onderdeel Bron Bijlage V Economische Groei, CPB 15 januari 15 Conclusie Het herstel van

Nadere informatie

Monitor Nieuwe Woningen cijfers & analyses - Zomer 2011 1

Monitor Nieuwe Woningen cijfers & analyses - Zomer 2011 1 Monitor Nieuwe Woningen cijfers & analyses - Zomer 2011 1 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 3 1. Landelijke trends 5 Nieuwbouwtransacties zakken terug 5 1. Betaalbaarheid koopwoningen neemt af 6

Nadere informatie

Noordervliet: Deze resultaten tonen dat de woningbezitter zich heel goed bewust is van de huidige situatie op de woningmarkt. Dat vooral starters zich

Noordervliet: Deze resultaten tonen dat de woningbezitter zich heel goed bewust is van de huidige situatie op de woningmarkt. Dat vooral starters zich Het vertrouwen in de woningmarkt is in het derde kwartaal gestegen naar 94 punten. Dit is de eerste stijging sinds het derde kwartaal van 2011. Zeven op de tien koopwoningbezitters denkt dat zijn huis

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Volgen ontwikkelingen

Volgen ontwikkelingen Visie op wonen Een passende en betaalbare woning voor iedereen Woningbehoefte bepalen in overleg met de lokale marktpartijen, niet alleen op basis van cijfers Hierdoor de woningbehoefte voor zijn, in plaats

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de jaren 2003 en 2004. De notitie is als

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. 1 In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli 2004.

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies 3

Samenvatting en conclusies 3 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 3 1. Landelijke trends 4 Woningmarktsentiment bepaalt het aantal nieuwbouwtransacties 4 Prijsontwikkeling 5 Doorstroming in het Vijvermodel 6 Opleveringen nieuwbouw-koopwoningen

Nadere informatie

Oordeelvormende raad 26 november / 3 december 2015 Besluitvormende raad 17 december 2015 Gemeentebladnummer 79

Oordeelvormende raad 26 november / 3 december 2015 Besluitvormende raad 17 december 2015 Gemeentebladnummer 79 Initiatiefvoorstel Startersregeling Landgraaf Gemeente Landgraaf Verantwoordelijk portefeuillehouder Wethouder mw. Dreissen Oordeelvormende raad 26 november / 3 december 2015 Besluitvormende raad 17 december

Nadere informatie

KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND

KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND - 2006 WONINGMARKTCIJFERS.NL ONDERDEEL VAN WOONPLEIN LIMBURG BV Postbus 2555 6401 DB Heerlen Telefoon: (045) 40 40 250 Fax: (045) 40 40 252 Website: www.woningmarktcijfers.nl

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief Ingekomen stuk D (PA 18 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie