JAARVERSLAG 2014 BERG EN TERBLIJT EIJSDEN MARGRATEN VAALS VALKENBURG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014 BERG EN TERBLIJT EIJSDEN MARGRATEN VAALS VALKENBURG"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 BERG EN TERBLIJT EIJSDEN MARGRATEN VAALS VALKENBURG

2 Jaarverslag 2014 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 mei 2015 Stichting Heuvellandbibliotheken Postbus AV Valkenburg Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

3 Inhoud Voorwoord voorzitter dhr. Kerckhoffs blz. 3 Landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen blz. 5 Van collectie naar connectie blz. 7 o Digitale collectie blz. 7 o Fysieke collectie blz.13 Vestigingen blz.16 De Bibliotheek op School blz.17 Laaggeletterdheid blz.19 Organisatie, personeel en vrijwilligers blz.20 Pr en communicatie blz.22 Activiteitenoverzicht o Berg en Terblijt blz.23 o Eijsden blz.25 o Margraten blz.27 o Vaals blz.30 o Valkenburg blz.33 Bijlagen: statistieken 2 Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

4 Voorwoord Evenals voorgaande jaren doet de Stichting Heuvellandbibliotheken schriftelijk verslag van de relevante activiteiten en ontwikkelingen, die in 2014 kenmerkend waren voor het beleid en het werk in en voor de zes bibliotheken in de drie gemeenten die tot haar werkgebied behoren. Met dit verslag legt ze ook verantwoording af over het gevoerde beleid. De Stichting kijkt terug op een enerverend jaar, dat sterk in het teken stond van verandering en vernieuwing. Een jaar ook waarin we zijn blijven werken aan het leveren van een goede bibliotheekdienstverlening. In dit jaarverslag is te lezen hoe hard is gewerkt aan zowel organisatorische als inhoudelijke vernieuwingen. Organisatorisch heeft in 2014 de aansturing van de bibliotheekorganisatie een verandering ondergaan, door de aanstelling van een nieuwe directeur en een nieuw managementteam. Tevens zijn de krijtlijnen uitgezet voor een veel kleinere toekomstige bibliotheekorganisatie. Inhoudelijk is verder invulling gegeven aan de vijf bibliotheekfuncties, dit mede in het licht van de Wet op het stelsel Openbare Bibliotheken die vanaf 1 januari 2015 deze functies wettelijk verankert. Het jaarverslag biedt tevens inzicht in de mate waarin we onze doelen hebben gerealiseerd. Het jaar 2014 zal ook herinnerd worden als het jaar waarin de volle omvang van alle bezuinigingen door de diverse overheden duidelijk is geworden. Met een totaalbedrag van euro per jaar minder aan subsidies, is er sprake van een zeer grote bezuiniging met zeer ingrijpende gevolgen voor het toekomstig functioneren van de Heuvellandbibliotheken. De Stichting stelt zich daarbij op het standpunt dat de toekomst niet iets is wat ons overkomt, het is immers iets dat we gezamenlijk moeten maken. Vanuit die gedachte gaan we de dialoog aan met onze subsidiegevers, met onze leden en onze maatschappelijke stakeholders, om gezamenlijk die toekomst van de bibliotheek in te vullen en samen te bepalen wat de bibliotheek ons waard is en wat de bibliotheek wel of niet dient te doen. Daarbij zal Heuvellandbibliotheken zich laten leiden door de positieve uitgangspunten die passen bij het bibliotheekwerk, welke recent ook een wettelijke verankering hebben gekregen. Passend bij de genoemde dialoog nodigen we elke lezer van dit jaarverslag uit om ons te blijven benaderen met vragen, opmerkingen of klachten (ook over dit jaarverslag). Zonder signalen van betrokkenen om ons heen, kan Heuvellandbibliotheken haar werk aanzienlijk minder goed doen. Tot slot willen we allen die betrokken zijn bij de Heuvellandbibliotheken danken voor de inzet die ze het afgelopen jaar hebben getoond om bij te dragen aan de ambities en de doelen van onze bibliotheek. Bestuur en managementteam zijn met name personeel en vrijwilligers daarvoor bijzonder erkentelijk. Léon Kerckhoffs, Voorzitter Raad van Bestuur Heuvellandbibliotheken. Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

5 Bestuur Het bestuur van de Stichting Heuvellandbibliotheken was per 31 december 2014 als volgt samengesteld: De heer L. Kerckhoffs: voorzitter Mevrouw A. Wijnen: vicevoorzitter Mevrouw O. Braken: secretaris De heer G.J.J. Walraven: penningmeester Mevrouw E. van der Veldt : bestuurslid De heer L. Kerckhoffs, voorzitter van het bestuur, gedecoreerd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau (april 2014) Vergaderingen Het bestuur kwam in het verslagjaar tien keer in reguliere vergadering bijeen. De vergaderingen werden tevens bijgewoond door de waarnemend directeur (tot juni 2014) mevrouw M. Schouten en/of het lid van het managementteam mevrouw M. Goes. Vanaf juni 2014 was mevrouw C. Klompen aanwezig als directeur. Daarnaast kwamen enkele leden van het dagelijks bestuur regelmatig bijeen voor intern overleg en overleg met externen. De volgende onderwerpen werden tijdens deze vergaderingen behandeld: -de jaarrekening 2013 en het jaarverslag 2013 de begroting 2015 de financiële kwartaalrapportages de bedrijfsvoering van de bibliotheken het vrijwilligersbeleid de kerncijfers het werkplan Cubiss activiteiten en lokale verankering landelijke en regionale ontwikkelingen in de branche - huisvesting en opening nieuw servicepunt Gronsveld - invulling directiefunctie Siob rapport Bibliotheek van de toekomst en de aanpak van de visieontwikkelingontwikkeling digitale bibliotheek - meerjarenbeleidsplan - maatregelen i.v.m. bezuinigingen - voorbereiding van de reorganisatie. 4 Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

6 Landelijke, regionale en lokale bibliotheek ontwikkelingen Landelijke bibliotheek ontwikkelingen De Wet op het Stelsel Openbare Bibliotheken is aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer en gaat in vanaf januari Consequenties daarvan zijn: Standaardisering van de landelijke bibliotheekpas, waarbij de tarieven worden gelijk getrokken. Voor de leden van de Heuvellandbibliotheken zullen de tarieven aanzienlijk hoger uitvallen. Heuvellandbibliotheken heeft al een aantal jaren de tarieven niet verhoogd. De ontwikkeling van de Nationale Bibliotheek Catalogus. Dit betekent dat onze bibliotheekklant toegang heeft gekregen tot de Collectie Nederland. Meer dan boeken en andere media zijn ontsloten en beschikbaar. Uitlenen van E-books op landelijke schaal. De leden krijgen als uitbreiding op het abonnement ook toegang tot een ruim aanbod aan E-books. Animo van de klant hiervoor begint te komen. De ICT en administratieve aanpassingen die dit vergt, zijn grotendeels doorgevoerd. Regionale bibliotheekontwikkelingen De samenwerking tussen Heuvellandbibliotheken en Centre Céramique krijgt concrete vormen, namelijk: De directietaken van Heuvellandbibliotheken worden op detacheringsbasis ingevuld door het hoofd van de bibliotheek van Centre Céramique. Centre Céramique verricht de collectievorming voor de Heuvellandbibliotheken. Dit wordt op factuurbasis gedaan. Er wordt onderzocht of er meerdere functies en taken uitwisselbaar zijn tussen de twee organisaties. Er vindt actief kennisdeling en kennisuitwisseling plaats tussen personeelsleden. De regionale samenwerking met de Heuvellandgemeenten Gulpen-Wittem en Meerssen komt niet van de grond. De provincie onderneemt op dit moment geen actie. Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

7 Lokale bibliotheekontwikkelingen Met de gemeenten is gesproken over de inhoudelijke speerpunten van de bibliotheek, namelijk: De ontwikkeling van de Bibliotheek op School in de drie Heuvellandgemeenten (Vaals, Eijsden-Margraten en Valkenburg) Een meer efficiënte en op de klantvraag afgestemde dienstverlening ontwikkelen. Onderdeel daarvan zijn de zelfbediening en een dienstverleningsconcept op maat. Verdere digitalisering van de bibliotheek. Daarnaast is er uitvoerig gesproken over de mate van de bezuinigingen in relatie met de betekenis daarvan voor de inwoners van de Heuvellandgemeenten en de impact die dit heeft op de bibliotheekorganisatie. 6 Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

8 Van Collectie naar Connectie Heuvellandbibliotheken werkt vanuit de 5 functies die ook in de nieuwe Bibliotheekwet terugkomen. 1. Lezen is de basis 2. Stimulerende leeromgeving 3. Toegang tot informatie 4. Dynamische ontmoetingsplek 5. Link met de lokale gemeenschap Deze functies krijgen op verschillen manieren vorm. Aan de ene kant is er de 24/7 (digitale) bibliotheek. Aan de andere kant is er een fysieke component in de vorm van 5 vestigingen en 8 servicepunten. Daarnaast wordt er inhoudelijk vorm gegeven aan deze functies. De digitale collectie De digitale Bibliotheek is 24/7 beschikbaar voor alle burgers (ook voor nietleden). De digitale dienstverlening heeft in het verslagjaar een grote ontwikkeling doorgemaakt. Via onze website die sinds eind 2012 aangesloten is op de landelijke digitale infrastructuur, hebben wij de digitale dienstverlening behoorlijk uitgebreid. We zijn online sterk aanwezig om tegemoet te komen aan de wensen van zoveel mogelijk klanten. Het aantal bezoekers en het gebruik van onze website is in 2014 gestegen met meer dan 15% Website gebruikers >15,2% sessies >13,96% gebruikers website sessies website Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

9 Wi-Fi Het voorbije jaar stond in het teken van doorontwikkeling en, in sommige gevallen, lancering van landelijke diensten. Steeds meer bezoekers van de bibliotheek maken met hun eigen laptop, smart Phone of tablet dankbaar gebruik van het gratis WIFI-netwerk dat de bibliotheek in haar vestigingen aanbiedt. E-books Wat betreft de digitale dienstverlening heeft de bibliotheek in 2014 een grote slag gemaakt in het aanbieden van E-books. Via het landelijke E-bookplatform zijn duizenden rechten- dragende titels beschikbaar gekomen voor bibliotheekleden. De E-bookcollectie heeft een ruime keuze in verschillende genres, zoals thrillers, romans, jeugdboeken, maar ook non-fictie boeken zijn als E-book te leen. In 2014 is het aanbod van (actuele) titels in de digitale bibliotheek flink gegroeid tot titels. In 2015 zal het aanbod nog verder toenemen. Met het groeiende aanbod E-books leveren we een belangrijk aandeel in de digitale collectie en kunnen we het illegale aanbod E-books tegenwicht bieden. 8 Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

10 Het lenen van E-books is een extra service voor leden van de bibliotheek. Leden kunnen zich met hun pas online registreren en een webaccount aanmaken. De E- books zijn op alle apparaten te lezen: laptop, tablet, e-reader en smartphone. In diverse vestigingen van de Heuvellandbibliotheken vinden er E-book- en tabletspreekuren plaats om de klanten te informeren over de E-books en hoe deze over te brengen op de diverse apparaten. Ook wordt uitleg gegeven over het maken van een webaccount. Cijfers 31 Jan 2014: landelijk hebben leden een webaccount aangemaakt voor E-books. Het aantal uitgeleende E-books via de bibliotheken was eind 2014: Gebruik Heuvellandbibliotheken: Webaccounts: 174. Geleende E-books: 1373 Digitaal aanbod: apps, widgets, online cursussen App Bibliotheek Wise Via de app Bibliotheek Wise kunnen leden via smartphone, tablet of computer materialen zoeken, verlengen en reserveren. App De luisterbieb De LuisterBieb-app is een app. om digitale luisterboeken te beluisteren. Er zijn luisterboeken voor volwassenen en kinderen, van thrillers tot luistercolleges op universitair niveau. In 2014 is verder Luisteren voor je lijst gestart: leerlingen kunnen via de LuisterBieb-app boeken voor hun literatuurlijst beluisteren. Widget Welk Boek Met Welk Boek kunnen klanten op een unieke manier een leuk nieuw boek uitzoeken. Men kan zoeken op trefwoorden zoals 'vrolijk', 'onvoorspelbaar' en 'ongewoon', maar ook op kenmerken van het personage en het plot of op de plaats waar het verhaal zich afspeelt. Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

11 Widget Info voor werkstuk of spreekbeurt Hierin is informatie te vinden voor werkstukken en/of spreekbeurten. Ingedeeld op basisschool groep 5/6, groep 7/8 en voortgezet onderwijs klas 1/2. Widget digitale prentenboeken De digitale prentenboeken komen uit de Schooltv Beeldbank en zijn direct (zonder inlog) binnen de bibliotheekomgeving te bekijken. De prentenboeken zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 8 jaar en bij elk prentenboek staat het niveau aangegeven (basisschool groep 1-2, basisschool groep 3-4, etc.). Ook staat er een link bij naar het fysieke (prenten)boek, zodat dit direct kan worden geleend als kind en ouder de smaak te pakken hebben gekregen. Wise: Mijn menu Mijn menu in de Wise catalogus geeft een duidelijk overzicht van het bibliotheeklidmaatschap en de geleende titels. Vanuit huis is het gemakkelijk om online in de catalogus te zoeken, media te reserveren en te verlengen. Online cursussen De bibliotheek/hema Academie is een online cursuspakket voor bibliotheekleden. Er worden 4 pakketten aangeboden: Cursus ICT (met o.a. Word/Excel, Powerpoint, Ipad). Cursus Sociale Vaardigheden / Sociale Media (Instagram, Timemanagement en Omgaan met pesten en seksuele intimidatie). Cursus Media en Vrije Tijd (wijn proeven, digitale fotografie, DJ worden). Cursus Voorlezen. De cursus voorlezen is een onderdeel van CPNBcampagne Vaders Voor Lezen. Aanwinsten- en inleverattendering Klanten kunnen zich gratis abonneren op de aanwinsten en inleverattendering. Zij krijgen dan maandelijks per een overzicht van de nieuwste media en een attenderingsbericht wanneer de inleverdatum bijna verstreken is. 10 Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

12 Voorleessoftware Met de ReadSpeaker kan de website worden voorgelezen. Hiermee kunnen de bezoekers die moeite hebben met lezen beter worden bereikt. Met behulp van deze software stellen wij hen in staat om teksten luisterend te lezen en zodoende beter te begrijpen Overzicht overige digitale content per 1 januari Krantenbank De Krantenbank is in de bibliotheek raadpleegbaar via de Aquabrowser. De Krantenbank omvat teksten uit het archief van de volgende titels: de Volkskrant (archief vanaf ); NRC Handelsblad (archief vanaf ); Trouw (archief vanaf ); Het Parool (archief vanaf );Algemeen Dagblad (archief vanaf ); Het Financiële Dagblad (archief vanaf ). LiteRom en de Uittrekselbank De databanken LiteRom en Uittrekselbank zijn in de bibliotheek te raadplegen. LiteRom biedt een compleet overzicht van auteurs, artikelen en recensies m.b.t. Nederlandse en buitenlandse literatuur. De Uittrekselbank bevat uittreksels van Nederlandstalige en buitenlandse literatuur. OCLC PICA Publiekwijzer (met o.a. PiCarta, WSF 13 onder 1 knop, Nederlandse Centrale Catalogus, Online Contents en Online Contents NL) wordt sinds 2012 ingekocht als gevolg van een collectief datacontract tussen OCLC en BNL. Oefenen.nl Laaggeletterden en laagopgeleiden kunnen hun basisvaardigheden verbeteren via oefenen.nl. Oefenen.nl is het startpunt voor mensen die interactief aan de slag willen met het verbeteren van hun basisvaardigheden. Op deze oefenportal oefenen mensen op een informele manier met taal, rekenen, internetten en omgaan met geld. Oefenen.nl is belangrijk om laaggeletterdheid te bestrijden en voor het verbeteren van digitale vaardigheden (mediawijsheid) Bekende programma s die via Oefenen.nl aangeboden worden zijn: Klik en Tik, Taalklas.nl en Lees & Schrijf. Slimme Nieuwslezer De Slimme Nieuwslezer is een sprekende digitale krant, met een unieke zoekmachine die dagelijks actuele berichten selecteert uit diverse media. Aan deze voor laaggeletterden geschikte berichten worden opdrachten gekoppeld, waarmee de laaggeletterde lezer meteen leeskilometers maakt. De voortgang Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

13 van de gebruikers wordt gemeten aan de hand van de groei van de woordenschat, het aantal gemaakte opdrachten en gelezen teksten. Winkler Prins Online De Winkler Prins Online is een digitale encyclopedie die op drie niveaus beschikbaar is. Van Dale Lexicografie De woordenboeken van Van Dale (Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans) zijn in de bibliotheek via de Aquabrowser gratis ter inzage beschikbaar. Literatuurplein en Leesplein Een digitaal kennis- en ontmoetingsplein voor literatuur en lezen. De rubrieken van beide websites kunnen via widgets worden getoond op de websites van bibliotheken. Consumentenbond Besloten informatie (consumententests) op de site van de Consumentenbond met dagelijkse updates - is in de bibliotheek via de Aquabrowser toegankelijk. E-Muziek E-Muziek: muziek thuis te beluisteren door leden van bibliotheken. Deze pilot is gestart in het voorjaar van 2013 en loopt door in Hiermee kunnen bibliotheken na inlog ongeveer 25% van de catalogus van de CDR streaming thuis beluisteren. Muziekweb Op deze website kunnen bezoekers en klanten de hele catalogus van de CDR doorzoeken en van alle tracks een fragment beluisteren. Bereslim Bereslimme Boeken zijn interactieve animatiefilms van bekende prentenboeken voor kinderen van 2 tot 7 jaar. De interactieve boeken zijn landelijk ingekocht voor het gebruik in bibliotheken en voor bibliotheekleden. 12 Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

14 Winkler Prins voor de jeugd Binnen de onderwerpen van de Informatie voor werkstuk & spreekbeurt worden links naar onderwerpen uit de Junior en/of Studie Winkler Prins getoond. Deze links zijn ook vanuit huis beschikbaar. Luistercolleges Omvat 50 korte luistercolleges, vooral gericht op groep 7/8 van het basisonderwijs. De luistercolleges zijn opgenomen bij toepasselijke onderwerpen binnen de informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Interactieve animaties Omvat 100 interactieve animaties voor groep 5 PO t/m klas 2 VO. De interactieve animaties zijn ook opgenomen bij toepasselijke onderwerpen binnen de informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Bibliotheek.nl en de Nationale Bibliotheek Catalogus Bibliotheek.nl is de digitale portal van de openbare bibliotheken in Nederland. Hier vindt men informatie over literatuur, achtergronden, lezen en leren. Ook voor het aanvragen van boeken of het opzoeken van een bibliotheekvestiging kan men hier terecht. Via deze portal hebben gebruikers van de openbare bibliotheken in Nederland toegang tot het verzamelde bezit van de Nederlandse bibliotheken, zowel openbare als wetenschappelijke. Dit alles vormt een enorm reservoir van documenten waaruit geput kan worden. Via interbibliothecair leenverkeer wordt het opvragen van documenten geregeld. Fysieke collectie De bibliotheek is de natuurlijke autoriteit waar het gaat om het ontsluiten en toegang bieden tot collecties zowel fysiek als digitaal. De fysieke schatkamers van de Heuvellandbibliotheken herbergen een actuele collectie die aantrekkelijk en inspirerend wordt gepresenteerd. De collecties worden geheel afgestemd op de behoefte van de klant en de lokale omgeving. Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

15 Collectie jeugdleesboeken jeugdstudieboeken collectie servicepunten Nederlandse romans studieboeken cd's ebooksticks cd-roms Tijdschriften(losse nrs.) dvd/video luisterboeken overige Collectie aantal In verband met de digitalisering zal de collectie de komende jaren verder in omvang afnemen. Onze collectie is daarom uiteraard niet uitputtend. Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om materialen te reserveren bij andere bibliotheken. Op deze manier komt de totale collectie van alle Nederlandse bibliotheken beschikbaar. Vanuit onze collectie maken we de verbinding naar kennis van mensen en naar activiteiten die plaatsvinden in onze gemeenten. We sluiten waar mogelijk aan bij culturele -, onderwijs -en welzijnsinstellingen. We streven naar eenheid in het bibliotheeklandschap in de regio en stemmen naar mogelijk af. We beschikken daarbij niet alleen over de eigen collectie, maar werken ook samen met andere openbare bibliotheken in de regio. Vanuit onze collecties en kennis vergroten we ons bereik op de volgende specifieke doelgroepen met een doorlopende leeslijn van prentenboek tot Young Adult (van 0-18 jaar), met extra aandacht voor: baby s (Boekstart) peuters (Voorlezen) kinderen 4-12 jaar (de Bibliotheek Op School) jeugd jaar (Young Adults collectie) 14 Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

16 Uitleningen jeugdleesboeken jeugdstudieboeken servicepunten Ned. romans studieboeken cd's ebooksticks cd-roms tijdschriften dvd/video luisterboeken overige uitleningen Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

17 Vestigingen Heuvellandbibliotheken heeft in 3 gemeenten 5 vestigingen en 8 servicepunten. Berg en Terblijt: 9,5 openingsuren Eijsden: 24 openingsuren Margraten: 21 openingsuren Vaals: 22 openingsuren Valkenburg: 26 openingsuren Aantal leden van alle vestigingen jeugd t/m jeugd13 t/m servicepunten jongeren 18 t/m volwassenen 21 t/m senioren(65+) instellingen overige TOTAAL leden bezoekers Aantal bezoekers Hoofdvestigingen servicepunten Totaal Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

18 De Bibliotheek op School De Bibliotheek Op School (dbos) is een landelijk leesbevorderingsconcept voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan leesontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. Het bibliotheekwerk verandert de komende jaren. Een belangrijke verandering is de bijdrage die de bibliotheek gaat leveren aan leesbevordering en mediawijsheid op basisscholen. De bibliotheek introduceert daarbij een nieuwe educatieve aanpak: de Bibliotheek op School. Met deze aanpak kan iedere basisschool een volwaardige schoolbibliotheek realiseren. De cijfers: Van de basisschoolleerlingen verlaat 25% de school met een taalachterstand van 2,5 jaar. Vrij lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Door 15 minuten vrij lezen per dag, leert een kind 1000 nieuwe woorden per jaar. Voor de Heuvellandbibliotheken is de komende jaren het ontwikkelen van Bibliotheek op School een van de speerpunten. Heuvellandbibliotheken heeft de ambitie om met zoveel mogelijk scholen in haar werkgebied het Bibliotheek op Schoolconcept op te zetten. In 2014 zijn diverse voorbereidingen getroffen om de samenwerkingspartners te informeren. Er zijn presentaties geweest voor gemeentebesturen, schoolbesturen en directies van de basisscholen. Er is voldoende draagvlak gebleken en de Heuvellandbibliotheken gaat in 2015 verder met de implementatie van de Bibliotheek op School in haar gemeenten. De Bibliotheek op school maakt deel uit van een doorgaande leeslijn. BoekStart Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

19 (reeds in alle Heuvellandbibliotheekvestigingen geïmplementeerd) vormt het begin van deze beleidslijn en de Bibliotheek op School is het vervolg. Daarmee richt de bibliotheek zich op de doelgroep 0-12 jaar. Mediawijsheid. In de Bibliotheek op School is een prominente rol weggelegd voor het mediawijs maken van leerlingen. Binnen het brede thema van mediawijsheid ligt de focus binnen de Bibliotheek op School op informatievaardigheden voor de bovenbouw. Dit is een eerste stap en daar is voor gekozen, omdat de bibliotheken hierin een natuurlijke partner zijn voor het onderwijs. De uitbreiding van het leesplan met een mediaplan geeft daarnaast handvatten om een doorgaande beleidslijn uit te zetten op de belangrijke thema s van mediawijsheid voor een school. Binnen deze beleidslijn is veel aandacht voor de rol en deskundigheid van leesconsulenten en mediacoaches, leerkrachten en ouders en er is ruimte voor het opnemen van goede eigen producten van de bibliotheek. 18 Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

20 Laaggeletterdheid Huidige situatie Heuvellandbibliotheken Alle vestigingen beschikken over een aantal materialen die geschikt zijn voor laaggeletterden. Deze collectie is minimaal en daardoor niet goed herkenbaar. Medewerkers van de Heuvellandbibliotheken zijn de afgelopen jaren regelmatig naar bijeenkomsten geweest over laaggeletterdheid. Het ging dan vooral over het herkennen van laaggeletterden, mogelijkheden om mensen door te verwijzen, en kennis over geschikte materialen. In het werkgebied van de Heuvellandbibliotheken is geen ROC gevestigd. In Maastricht is een ROC maar daar is tot op heden geen contact mee geweest. Er zijn tot nu toe geen activiteiten georganiseerd die specifiek gericht waren op laaggeletterden. In de vestiging van Vaals is contact met welzijnsinstelling Traject waarbij er plannen zijn om gezamenlijk een internetspreekuur te organiseren waarbij de bibliotheek voornamelijk faciliteert en de medewerkers van Traject mensen helpen bij het aanvragen van bv. DigiD en het aanvragen van toeslagen. Het spreekuur zal zich vooral richten op digibeten. Het afgelopen jaar is bij de verschillende gemeenten een presentatie gegeven over ontwikkelingen in het bibliotheekwerk waarbij laaggeletterdheid nadrukkelijk aan de orde is geweest. Hierbij viel op dat gemeenten niet op de hoogte waren van het hoge percentage laaggeletterden. Samenwerking Mogelijke lokale partners: - Traject - ROC Leeuwenborg - UWV - Sociale werkplaats (Vixia, MTB) - Basisscholen, KDV en peuterspeelzalen - Consultatiebureau - GGD In 2014 was er regelmatig contact met Traject, basisscholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en het consultatiebureau. Bij deze contacten staat laaggeletterdheid niet op de agenda. Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

21 Organisatie, personeel en vrijwilligers Directievoering De directievoering wordt vanaf medio 2014 voor 1 dag ingevuld door Carin Klompen, zij is gedetacheerd vanuit Centre Céramique. Samen met de twee coördinatoren (Martine Goes en Machteld Schouten) vormen zij het management team met een totaal van 53 uur per week. Zij dragen gezamenlijk zorg voor de volgende taken: directievoering - aansturing en ondersteuning frontoffices - deskundigheidsbevordering - collectioneren gedrukte materialen en audiovisuele materialen - interbibliothecair leenverkeer - pr en communicatie - beheer website, digitale nieuwsbrief - beheer automatisering: kantoor, catalogus en uitleen (deels extern ondergebracht) - beheer G!ds-databank - secretariaat - centrale inkoop van kantoormaterialen en pr-materialen - vertegenwoordiging stichting - boekhouding (deels extern ondergebracht) - salarisadministratie (extern) - personeelsadministratie (extern) Personeel Op het personele vlak hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden t.o.v. de voorgaande jaren, namelijk: Aanstelling van 2 coördinatoren (voor 45 uur per week). Aanstelling van 1 directeur op detacheringbasis (voor 8 uur per week). Medewerkers worden meer ingezet op plekken waar dat nodig is (mens volgt werk). Voorbereiding op de reorganisatie die door de grootschalige bezuinigingen wordt ingezet in 2015 (wegvallen van de loonkostensubsidie van de Provincie (30 % in 2015 en 100% in 2016) én de gemeentelijke bezuinigingen. Het uitgebreider inzetten van vrijwilligers en de aansturing daarvan. De totale personele omvang is met 4 medewerkers gereduceerd van 18 naar 14 medewerkers. Dit is een teruggang van 9,5 FTE naar 7,9 FTE. Vrijwilligers In alle vestigingen zijn vrijwilligers actief bij het ondersteunen van de bibliotheekmedewerkers. Het aantal uren dat zij werkzaam zijn en de taken die zij uitvoeren variëren per vestiging. De meeste vrijwilligers zijn gemiddeld 4 uur per week actief in de bibliotheek. 20 Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

22 Taken van de vrijwilligers: Boekendienst aan huis: de vrijwilligers bezorgen materialen bij mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn om naar de bibliotheek te komen. De ondersteuning en uitvoering van activiteiten. Opruimen van materialen in de vestigingen. Helpen bij het aantrekkelijk presenteren van de collectie. Door de verdere automatisering van het uitleenproces kan het publiek zelf materiaal lenen en inleveren. Vrijwilligers kunnen hierbij assisteren en vervullen steeds vaker de rol van gastheer of gastvrouw. Vrijwilligers van de Heuvellandbibliotheken In 2014 is het vrijwilligersbeleid bijgesteld en een profiel van de vrijwilliger opgesteld. Bij de werving van vrijwilligers wordt samengewerkt met de vrijwilligerscentrale en Traject in de verschillende gemeenten. Zij leggen de eerste contacten met eventuele vrijwilligers en verwijzen geschikte kandidaten door. De vrijwilligerscentrales in Valkenburg en Vaals hebben in samenwerking met de bibliotheek van Valkenburg een informatiebijeenkomst georganiseerd voor organisaties die veel met vrijwilligers werken. In 2014 is de scholings- en ontwikkelingsbehoefte bij de vrijwilligers geïnventariseerd. Dit zal in 2015 resulteren in een aantal scholingsbijeenkomsten voor de vrijwilligers op het gebied van praktische bibliotheekzaken en digitale diensten. Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

23 PR en communicatie De bibliotheekwebsite speelt een belangrijke rol als toegangspoort naar digitale informatie en diensten. Meer dan keer werd onze website bezocht. Alles wat men maar wil weten over de Heuvellandbibliotheken is te vinden op de site: van verschillende vormen van lidmaatschappen tot leuke activiteiten en van catalogi tot openingstijden van de verschillende vestigingen. In de catalogus kan op ieder moment gezocht worden in de collectie en van daaruit worden gereserveerd. Via Mijn menu kunnen bibliotheekleden 24 uur per dag bekijken wat zij geleend hebben en eventueel het geleende materiaal verlengen. Elke maand worden 3000 digitale nieuwsbrieven verstuurd. Leden (maar ook niet-leden ) kunnen zich hiervoor aanmelden via onze website. In onze maandelijkse digitale nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het laatste nieuws en allerlei activiteiten die plaatsvinden in de Heuvellandbibliotheken. Uiteraard worden klanten niet alleen digitaal op de hoogte gehouden. Brochures en flyers met nieuws en activiteiten worden regelmatig verspreid. Ook zijn er regelmatig contacten met de lokale pers. Met ons nieuwe logo, geheel in de landelijke huisstijl, creëren we eenheid en zijn we overal herkenbaar. Voordeelmetjebiebpas Klanten kunnen met hun bibliotheekpas gebruik maken van veel aanbiedingen op het gebied van kunst, cultuur, educatie en natuur in heel Nederland. Op de website staan allerlei leuke acties en voordelen, speciaal voor bibliotheekleden, op diverse plaatsen in Nederland. In Limburg krijgen bibliotheekleden bijvoorbeeld korting op entree van Het Mergelrijk (grotten Valkenburg), de steenkolenmijn, diverse musea o.a. museum Vaals, Mondo Verde. 22 Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

24 Activiteitenoverzicht 2014 Berg en Terblijt De bibliotheek als warenhuis van kennis en informatie: In stand houden en aanbieden van gemeentelijke informatie in de vorm van raadstukken, brochures, folders en nieuwsbrieven en een link naar de gemeentelijke websites. Partner: de gemeente. Verstrekken van specifieke informatie over o.a. gezondheid en ziekte en het beschikbaar stellen van actuele en objectieve informatie. Partners: CJG en gehandicaptenplatform;steunpunt Mantelzorg; Wereldwinkel; Land van Valkenburg; Seniorenraad. Gratis gebruik van pc s. De bibliotheek als centrum voor ontwikkeling en educatie: ontwikkelen van een vraaggericht ondersteuningsaanbod in de vorm van bezoeken aan de bibliotheek en projectcollecties. Deze zijn gericht op leesbevordering, het voorkomen van taalachterstand en het bevorderen van vaardigheid in het verwerven van objectieve en actuele informatie. Partners: basisscholen en peuterspeelzalen. Het aanbieden van het leesbevorderingsprogramma Boekstart. Partners: consultatiebureau, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gemeenten. Activiteiten in het kader van Boekstart: workshops Muziek op schoot en Babygebaren. Partner: consultatiebureau. Deelnemers: 14 De bibliotheek als encyclopedie van kunst en cultuur In lokale vestigingen informatiemateriaal beschikbaar stellen van lokale instellingen op het gebied van kunst en cultuur. Exposities georganiseerd van Jef Boosten, Marianne Hurkens, Jos stevens, Peter Werres, Marij van Aken en Jef Kieboom. Partner: Kunstkring H. Jonas Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

25 Expositie Sjef Kieboom De bibliotheek als inspiratiebron van lezen en literatuur Lees club georganiseerd en gefaciliteerd. Deelnemers: 14 Kikkerweek georganiseerd. Partner: basisschool Nationale voorleesdagen: voorlezen op peuterspeelzaal en kinderdagverblijf. Partners: kinderdagverblijf en peuterspeelzaal. Deelnemers: 20 Kinderboekenweek: workshop hiphop. Partner: Kumulus Deelnemers:10 Literaire recensies. Partner: Markant De bibliotheek als podium voor ontmoeting en debat Koffie ochtend jonge ouders in het kader van Boekstart. Partners: kinderdagverblijven en peuterspeelzaal. Deelnemers: Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

26 Eijsden De bibliotheek als warenhuis van kennis en informatie: In stand houden en aanbieden van gemeentelijke informatie in de vorm van raadstukken, brochures, folders en nieuwsbrieven en een link naar de gemeentelijke websites. Partner: gemeente. Verstrekken van specifieke informatie over o.a. gezondheid en ziekte en het beschikbaar stellen van actuele en objectieve informatie. Partner: CJG organiseren van een spreekuur op het terrein van internet, en sociale media voor volwassenen en in het bijzonder voor jeugd. Vier keer per jaar. Partner: Vrouwenapenstaartje. Deelnemers: gemiddeld 4. Lezing WO I. Partner: St. Eijsdens verleden. Deelnemers: 46 Lezing E-books. Deelnemers: 5 Informatie avond IVN. Vier keer per jaar. Partner: IVN. Deelnemers: 15 De bibliotheek als centrum voor ontwikkeling en educatie: Ontwikkelen van een vraaggericht ondersteuningsaanbod in de vorm van bezoeken aan de bibliotheek en projectcollecties. Deze zijn gericht op leesbevordering, het voorkomen van taalachterstand en het bevorderen van vaardigheid in het verwerven van objectieve en actuele informatie. Partners: basisscholen en peuterspeelzalen. Het aanbieden van het leesbevorderingsprogramma Boekstart. Partners: consultatiebureau, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gemeenten, Kumulus. Activiteiten in het kader van Boekstart: Muziek op schoot en Babygebaren. Partner: consultatiebureau. Deelnemers: 14 en 12 Makkelijk Lezen Plein Maatschappelijke stages. Partner: middelbaar onderwijs Lezing tuinontwerp dag. Partner: Guy Wolfs. Deelnemers: 8 Ipad- en E-bookinstructie Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

27 De bibliotheek als encyclopedie van kunst en cultuur In lokale vestigingen informatiemateriaal beschikbaar stellen van lokale instellingen op het gebied van kunst en cultuur. Gedichten in Eijsdens dialect. Partner: Eijsdens verleden. Deelnemers: 20 Tentoonstelling Lucien Rompelberg. De bibliotheek als inspiratiebron van lezen en literatuur Ondersteunen servicepunt Gronsveld. Partner basisscholen. Opening servicepunt met voorlezen Jacques Vriens. Partner: basisschool. Deelnemers: 180 Lezing Paul v.d. Steen over zijn boek Schampschot. Deelnemers: 4 Bibliotheek aan huis t.b.v. immobiele ouderen en gehandicapten Voorlezen 1 keer per maand. Partner: J. Akse. Deelnemers: gemiddeld 8. Nationale Voorleesdagen. Partners: peuterspeelzalen en kinderdagverblijf. Workshop Hiphop in de Kinderboekenweek. Partner: Brede School. Deelnemers: 10 Jacques Vriens opening servicepunt Gronsveld De bibliotheek als podium voor ontmoeting en debat Koffie ochtend jonge ouders in het kader van Boekstart. Partners: kinderdagverblijven, peuterspeelzaal en consultatie bureau. Deelnemers: 20 Boekenverkoop Bewoners Gronsveld worden vervoerd naar vestiging Eijsden. Partner: gemeente en Rode Kruis. Deelnemers: 5 26 Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

28 Margraten De bibliotheek als warenhuis van kennis en informatie: In stand houden en aanbieden van gemeentelijke informatie in de vorm van raadstukken, brochures, folders en nieuwsbrieven en een link naar de gemeentelijke websites. Partner: gemeente. Verstrekken van specifieke informatie over o.a. gezondheid en ziekte en het beschikbaar stellen van actuele en objectieve informatie. Partners: CJG, Envida, Traject. Werkplek ZZP-ers, gebruik van Wi-Fi, gratis gebruik van pc in internetruimte. De bibliotheek als centrum voor ontwikkeling en educatie: Ontwikkelen van een vraaggericht ondersteuningsaanbod in de vorm van bezoeken aan de bibliotheek (klassikaal lenen) en projectcollecties. Deze zijn gericht op leesbevordering, het voorkomen van taalachterstand en het bevorderen van vaardigheid in het verwerven van objectieve en actuele informatie. Leesbevorderingsactiviteit en mediawijsheid in verschillende groepen. Partners: basisscholen in gemeente Eijsden, Margraten Het aanbieden van het leesbevorderingsprogramma Boekstart. Makkelijk Lezen Plein Activiteiten in het kader van Boekstart: workshops Muziek op schoot en Babygebaren. Partners: Kumulus en Stichting zing, speel en gebaar. Deelnemers: 12 Expositie: knutselen en zo. Deelnemers: 10 Workshop: opvoeden door Joyce Akse. Deelnemers: 18 De bibliotheek als encyclopedie van kunst en cultuur: In lokale vestigingen informatiemateriaal beschikbaar stellen van lokale instellingen op het gebied van kunst en cultuur. Partners: bibliotheek Gulpen, Centre Céramique, Heemkundevereniging. Exposities georganiseerd van Anneke Schiepers-Brouwers; Marianne Hurkens; Marleen Huijnen, Marjan Vleugels-Essers. Partners: lokale amateur kunstenaars. gitaaroptredens leerlingen Patrick Schappert. Partner: Schappert musicservice. Deelnemers: 30 Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

29 Muziekoptreden Muziekoptreden De bibliotheek als inspiratiebron van lezen en literatuur: Ondersteunen van een servicepunt in de basisscholen. Verhuizing en opening servicepunt St. Geertruid. Partners: basisschool Cadier en Keer, Mheer, Noorbeek, Sint Geertruid, Eckelrade. Presentatie kinderboek Marjan Vleugels. Deelnemers: 18. Voorleesuur maandelijks. Tweemaandelijks inclusief knutselen. Deelnemers: 21. Service: bibliotheek aan huis t.b.v. immobiele ouderen en gehandicapten. Kinderboekenweek: hip Hop Workshop. Partner: de brede school. Deelnemers: 11 Voorlezen peuters tijdens de Voorleesdagen. Partners: peuterspeelzaal BimBam, Humpie Dumpie kinderdagopvang. Deelnemers: 60. Projectcollecties voor peuters. Partner: oos Heukske 28 Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

30 De wethouder leest voor De bibliotheek als podium voor ontmoeting en debat Koffie ochtend jonge ouders in het kader van Boekstart. Partners: kinderdagverblijven en peuterspeelzaal en consultatiebureau. Deelnemers: 15 Stembureau op 19 maart en 22 mei. Partner: gemeente. 500 bezoekers per keer. Opening MFA; stand studio Philippi, illustrator Ineke Goes, workshop babygebaren. Partners: studio Philippi, Ineke Goes, Zing, speel en gebaar. Bezoekers: 2000 Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

31 Vaals De bibliotheek als warenhuis van kennis en informatie: In stand houden en aanbieden van gemeentelijke informatie in de vorm van raadstukken, brochures, folders en nieuwsbrieven en een link naar de gemeentelijke websites. Partner: gemeente Verstrekken van specifieke informatie over o.a. gezondheid en ziekte en het beschikbaar stellen van actuele en objectieve informatie. Partners: CJG en gehandicaptenplatform Werkplek ZZP-ers, gebruik van Wi-Fi, gratis gebruik van pc in internetruimte Lezing stoomtram Maastricht-Vaals. Partner Heemkundekring. Deelnemers: 50 Info over mediawijsheid met diverse groepen basisonderwijs. Partners: basisscholen en Traject. Deelnemers: 68. De bibliotheek als centrum voor ontwikkeling en educatie: ontwikkelen van een vraaggericht ondersteuningsaanbod in de vorm van bezoeken aan de bibliotheek (klassikaal lenen) en projectcollecties. Deze zijn gericht op leesbevordering, het voorkomen van taalachterstand en het bevorderen van vaardigheid in het verwerven van objectieve en actuele informatie (mediawijsheid). Partners: basisscholen en peuterspeelzalen. Onderhouden collectie en ondersteunen vrijwilligers Servicepunt Vijlen. Partner: op de Top Vijlen. Het aanbieden van het leesbevorderingsprogramma Boekstart. Partners: consultatiebureau, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gemeenten Makkelijk Lezen Plein Activiteiten in het kader van Boekstart: workshops Muziek op schoot en Babygebaren. Partner: consultatiebureau. Deelnemers: 14 en Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

32 Informatie avond ouders groep 3. Partner: basisschool. Deelnemers: 27. Maatschappelijke stages voortgezet onderwijs, stagiaires uit Gulpen, Aken en Heerlen. Partner: voortgezet onderwijs. Inloopochtend consultatiebureau Vaals. Partner: consultatiebureau. Rondleiding cursisten Duits- Nederlandse studie. Partner: mevr. Lemmer. Deelnemers: 20. De bibliotheek als encyclopedie van kunst en cultuur In lokale vestigingen informatiemateriaal beschikbaar stellen van lokale instellingen op het gebied van kunst en cultuur. Partners: lokale instellingen, kunstkring Vaals. Tentoonstelling georganiseerd van John Beckers. De bibliotheek als inspiratiebron van lezen en literatuur Litarischer Sommer/grensoverschrijdend cultuurfestival. Lezing Sabina Kray. Partner: Goethe instituut. Deelnemers: 25. Service bibliotheek aan huis t.b.v. immobiele ouderen. Partner: gehandicaptenplatform. Nationale voorleesdagen voor peuters en groepen 1 t/m 3 met Evelien van Dort. Partner: SKV. Deelnemers: 242. Nationale voorleeswedstrijd. Lokale ronde met 9 deelnemers. Halve finale met 11 deelnemers. Partners: SKV/scholen; Stichting Nationale Voorleeswedstrijd. Deelnemers 120/85. Aanmoediging voorleeswedstrijd Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

33 Kinderboekenweek: workshop Hiphop. Partner: Kumulus. Deelnemers: 6 Leesactiviteit Blind Date groep 8 scholen gemeente Vaals. Deelnemers: 60. Boekenmarkt scholen. Partners: scholen en kinderboekenwinkel te Maastricht. Voorlezen op de bank op zaterdagochtend. Partner: Math Brauers. Deelnemers: 11 Maand van de Spiritualiteit: lezing Marie Claire v.d. Bruggen. Auteursbezoeken groepen 1 t/m 8 en peuters. Marijke van Mil, Benny Lindelauf, Gerard van Hemert en Mark Jansen. Deelnemers SKV: 65; deelnemers BS groep 4,5 en 6: 180; deelnemers BS groep 4 en 5: 120; deelnemers basisschool groep 6,7 en 8: 180. Boekenweek Nederland Leest. Partner: leesclub. De bibliotheek als podium voor ontmoeting en debat Koffie ochtend jonge ouders in het kader van Boekstart. Partners: kinderdagverblijven en peuterspeelzaal. Deelnemers: 20 Koffie ochtend gehandicaptenplatform 2 keer per jaar. Partner: gehandicaptenplatform. Deelnemers: 6. Informatieochtend jonge ouders in het kader van VVE 6 keer per jaar. Partners: peuterspeelzaal en VVE. Gemiddeld 8 deelnemers. Inloopochtend bibliotheek aan huis ; aangepast lezen; daisy- rom; E- books. Twee keer per jaar. Partner: gehandicaptenplatform. Deelnemers: 5. Boekenverkoop 2 keer per jaar. Bijeenkomst Seniorenraad. Deelnemers: 8 32 Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

34 Valkenburg De bibliotheek als warenhuis van kennis en informatie: In stand houden en aanbieden van gemeentelijke informatie in de vorm van raadstukken, brochures, folders en nieuwsbrieven en een link naar de gemeentelijke websites. Partner: gemeente Verstrekken van specifieke informatie over o.a. gezondheid en ziekte en het beschikbaar stellen van actuele en objectieve informatie. Partner: CJG informatiepunt vrijwilligerscentrale. Partner: vrijwilligerscentrale Lezing vrijwilligers en instellingen/organisaties. Deelnemers: 25. Informatiepunt Aangepast Lezen: partner: stichting aangepast lezen. Werkplek ZZP-ers, gebruik van Wi-Fi en gratis gebruik van pc s. Lezing WO I en bevrijding. Partner: Cultuurcafe d n Dwingel. Deelnemers: 30. Lezing Alzheimerstichting. Partner: alzheimerstichting. Deelnemers: 6. Thema bijeenkomst Mee. Partner: Mee. Deelnemers: 8. Lezing oudermishandeling. Partner Via Valkenburg. Deelnemers: 4. Lezing over afscheid nemen in een hospice. Partner Via Valkenburg. Deelnemers: 12. Lezing CJG over opvoeding. Partner: CJG Heuvelland. Deelnemers: 14 De bibliotheek als centrum voor ontwikkeling en educatie: Ontwikkelen van een vraaggericht ondersteuningsaanbod in de vorm van bezoeken aan de bibliotheek en projectcollecties. Deze zijn gericht op leesbevordering, het voorkomen van taalachterstand en het bevorderen van vaardigheid in het verwerven van objectieve en actuele informatie. Partners: basisscholen en peuterspeelzalen. Het aanbieden van het leesbevorderingsprogramma Boekstart. Partners: consultatiebureau, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gemeenten Activiteiten in het kader van Boekstart: workshops Muziek op schoot en Babygebaren. Partner: consultatiebureau. Deelnemers: 30 Faciliteren Gilde, Mee, Via Valkenburg bij diverse activiteiten, beeldarchief. De bibliotheek als encyclopedie van kunst en cultuur In lokale vestigingen informatiemateriaal beschikbaar stellen van lokale instellingen op het gebied van kunst en cultuur. Tentoonstellingen en lezingen. Ruimte beschikbaar gesteld voor overleg lokale instellingen. Partners: Kunstkring, MSF, SVD, Dwingel, Wereldwinkel Lezing Arjen van Prooijen. Partner: d n Dwingel. Deelnemers: 21. Expositie de heer Hosman. Partner: schildergroep Broekhem. Expositie talentvol blik. Partner: talentvol blik. Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

35 Talentvol Blik De bibliotheek als inspiratiebron van lezen en literatuur Nationale voorleesdagen: voorlezen op peuterspeelzaal en kinderdagverblijf. Partners: kinderdagverblijf en peuterspeelzaal. Nationale voorleesdagen: voorlezen burgemeester. Deelnemers:40. Voorlezen Burgemeester 34 Jaarverslag 2014 Stichting Heuvellandbibliotheken

36 Herinneringskoffers. Partners: stichting mantelzorg en verzorgingshuizen. Kinderboekenweek: workshop hiphop. Partner: Kumulus Deelnemers: 20. Literaire club. Partner: het Gilde. Deelnemers: 14 Boekenweek: tentoonstelling Nederland Leest literaire recensies. Partner Markant Literaire avond met Rosita Steenbeek. Deelnemers: 50 Voorleeswedstrijd: basisscholen uitreiking Elly Blom poëzieprijs. Partner: Dwingel. Deelnemers: 35 Lezing Lizet Duijvendak: onvergetelijke boeken. Partner: Dwingel. Deelnemers: 25. Service Bibliotheek aan huis t.b.v. immobiele ouderen en gehandicapten. Partner: algemene hulpdienst. Oorlogsgeheimenwedstrijd De bibliotheek als podium voor ontmoeting en debat Koffie ochtend jonge ouders in het kader van Boekstart. Partners: kinderdagverblijven en peuterspeelzaal. Deelnemers: 30. Boekenverkoop Stichting Heuvellandbibliotheken Jaarverslag

37 LEDEN 2014 Berg en Terblijt Eijsden* Margraten Vaals Valkenburg Totaal Leden jeugd t/m 12** jeugd13 t/m servicepunten*** jongeren 18 t/m volw 21 t/m senioren(65+) instellingen overige**** TOTAAL BEZOEKERS Hoofdvestigingen servicepunten Totaal *Vestiging Gronsveld is in juli 2014 gesloten en in september 2014 gestart als servicepunt voor de basisschoolleerlingen van Gronsveld cijfers Gronsveld zijn geteld bij hoofdvestiging Eijsden 2014 Cijfers Gronsveld zijn geteld bij Eijsden (als servicepunt) **Vanaf 2014 indeling t/m 12 i.p.v. t/m 13 ***Uitsplitsing leden servicepunten Margraten: Mheer 131 Cadier 265 Noorbeek 81 St. Geertruid 87 Eckelrade 32 Eijsden Gronsveld 204 Vaals Vijlen 101 Valkenburg 2 scholen 187 Totaal ****Overige: personeel,speciale passen, gastlenerspassen, zoek en boek Margraten: bezoekersaantallen in maart 2014 hoog i.v.m. opening bibliotheek en gemeenteraadsverkiezingen. Totaal extra 2094 bezoekers

38 2014 Berg en Terblijt ** Eijsden Margraten Vaals Valkenburg Totaal uitleen jeugdleesboeken jeugdstudieboeken servicepunten* ned. romans studieboeken cd's ebooksticks cd-roms tijdschriften dvd/video luisterboeken overige UITLEEN *Uitsplitsing uitleen servicepunten Margraten: Mheer Cadier Noorbeek St. Geertruid Eckelrade 529 Eijsden Gronsveld** Vaals Vijlen Valkenburg 2 scholen Totaal **Inclusief Gronsveld: 6 maanden uitleencijfers als openbare bibliotheek en 4 maanden als servicepunt van Eijsden

39 2014 Berg en Terblijt Eijsden Margraten Vaals Valkenburg *Achtergrond Totaal Bezit jeugdleesboeken jeugdstudieboeken servicepunten** ned. romans studieboeken cd's ebooksticks cd-roms tijdschriften dvd/video luisterboeken overige BEZIT *de bezitscijfers van de achtergrondcollectie waren in het jaarverslag 2013 niet opgenomen. Deze worden nu wel meegeteld. **Uitsplitsing bezit servicepunten Margraten: Mheer Cadier Noorbeek 786 St. Geertruid Eckelrade 735 Eijsden Gronsveld Vaals Vijlen Valkenburg 2 scholen 920 Totaal

40 Gemeente inw leden media uitleen Eijsden Margraten Vaals Valkenburg a.d.geul totaal gemiddeld 14,3 2,0 13,9 5,4 37,4 Vergelijkende cijfers en kengetallen Kengetallen 2014 percentage lid media per inw media per lid uitleen per inw. uitleen per lid Eijsden Margraten 14,0 1,7 12,4 5,5 39,5 Vaals 14,1 1,9 13,7 4,9 35,0 Valkenburg a.d.geul 14,9 2,3 15,7 5,6 37,7 De achtergrondcollectie is niet opgenomen in bovenstaande overzichten. Deze collectie bestaat uit banden Totale collectie is eigenlijk

41

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016 Stichting Bibliotheek Rotterdam Meerjarenbeleidplan 2013-2016 21 november 2013 Hoofdstukindeling: Managementsamenvatting 1. Trends en bibliotheekontwikkelingen 2. Missie en visie Stadsbibliotheken en Regionale

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties

Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties uitgave september 2013 Colofon Auteurs Kernteam de Bibliotheek op school: SIOB, Astrid van Dam Stichting Bibliotheek.nl, Jan Klerk Kunst van Lezen,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Organisatie en bedrijfsvoering

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Organisatie en bedrijfsvoering Jaarverslag 2014 Voorwoord Het jaar 2014 stond in het teken van nieuwbouw en diverse verhuizingen. In februari 2014 heeft de verhuizing van Zevenhuizen, nu een servicepunt in het dorpshuis Swanla, plaatsgevonden

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

Intro. Dienstverlening

Intro. Dienstverlening 1 2013 Intro Door de dienstverlening voortdurend aan te passen en te vernieuwen, speelt de bibliotheek actief in op de veranderende behoeften van de maatschappij. Zij verandert steeds meer van een organisatie

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG HANDREIKING De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG Handreiking De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Jaarverslag Aangepast Lezen 2013 Algemene lectuurvoorziening voor mensen met een leesbeperking

Jaarverslag Aangepast Lezen 2013 Algemene lectuurvoorziening voor mensen met een leesbeperking Jaarverslag Aangepast Lezen 2013 Algemene lectuurvoorziening voor mensen met een leesbeperking Colofon Contactpersoon: Marja Geevers, geevers@siob.nl mei 2014 Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht

Nadere informatie

BiblioNu in het digitale tijdperk. Inleiding. www.biblionu.nl. Onderwerpen in deze brochure: BiblioNu op internet

BiblioNu in het digitale tijdperk. Inleiding. www.biblionu.nl. Onderwerpen in deze brochure: BiblioNu op internet Inleiding Naar aanleiding van vragen van de commissie over de voorbereiding van BiblioNu op de lopende en voortschrijdende digitale ontwikkelingen bied ik u hierbij een kort overzicht aan van de huidige

Nadere informatie

Digitale Bibliotheek Drenthe update 2012

Digitale Bibliotheek Drenthe update 2012 Digitale Bibliotheek Drenthe update 2012 1. Vooraf In de Nota Digitale Bibliotheek Drenthe (2009) is het beleid voor 2011 en 2011 vastgelegd. Aan de hand van 8 beleidskeuzes zijn concreet te behalen resultaten

Nadere informatie

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK 16 januari 2012 Vanuit de Richtlijnen (document samengesteld door Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en VNG (2005). De vijf kernfuncties van de openbare bibliotheek

Nadere informatie

Lesaanbod 2014/2015. Primair Onderwijs. Bibliotheek Zwolle Stadkamer i.o. Afdeling Educatie www.bibliotheekzwolle.nl/educatie

Lesaanbod 2014/2015. Primair Onderwijs. Bibliotheek Zwolle Stadkamer i.o. Afdeling Educatie www.bibliotheekzwolle.nl/educatie Lesaanbod 2014/2015 Primair Onderwijs Bibliotheek Zwolle Stadkamer i.o. Afdeling Educatie www./educatie 0 Inhoudsopgave WELKOM 2 TAAL & LEZEN Kerndoelen 6 Voorlezen is leuk! (groep 1 en 2) 8 Kikker en

Nadere informatie

De Bibliotheek levert waarde Zuidoost Fryslân

De Bibliotheek levert waarde Zuidoost Fryslân Beleidsplan 2014-2017 De Bibliotheek levert waarde Zuidoost Fryslân Inhoudsopgave Samenvatting en Leeswijzer 3 Samenvatting 3 Leeswijzer 4 1. Inleiding 5 Inleiding 5 Functie en waarde van de bibliotheek

Nadere informatie

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3.

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. Inleiding 4 4. Perspectief op lange termijn 6 4.1. Omgevingsanalyse

Nadere informatie

Communicatieplan laaggeletterdheid. Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014

Communicatieplan laaggeletterdheid. Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014 Communicatieplan laaggeletterdheid Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014 de Bibliotheek, deuren open voor een rijker leven Versie : definitief Datum : donderdag 18 september 2014 Auteur

Nadere informatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Inhoud 4 Samenvatting 6 1 Inleiding 12 2 Programmalijnen 13 13 14 14 14 15 15 Programmalijn

Nadere informatie

Subsidiebeleid openbare bibliotheken

Subsidiebeleid openbare bibliotheken Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Inhoud Deel 1: Bestuursverslag 2013 1. Voorwoord 2. Algemeen 3. Managementsamenvatting 4. Activiteitenverslag 5. Financiële toelichting Deel 2: Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

Positionering merkbeeld

Positionering merkbeeld Positionering en merkbeeld Schatkamer van de Toekomst Positionering en merkbeeld Schatkamer van de Toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 6 Huidige status merkbeeld 8 4. Uitwerking merkbeeld 27 4.1 Logo 28 4.2

Nadere informatie

Landelijke uitrol en borging van de bouwstenen

Landelijke uitrol en borging van de bouwstenen Landelijke uitrol en borging van de bouwstenen Netwerk & Beleid Expertise Collectie Activiteiten Lees- en mediaplan Monitor Exploitatie Marketing & Communicatie Logistiek Digitaal portaal Inhoud 1. Strategische

Nadere informatie

INLEIDING De Retailgids Brabantse Netwerkbibliotheek is bedoeld ter informatie én inspiratie van alle Brabantse bibliotheken. De gids geeft inzicht

INLEIDING De Retailgids Brabantse Netwerkbibliotheek is bedoeld ter informatie én inspiratie van alle Brabantse bibliotheken. De gids geeft inzicht INLEIDING De Retailgids Brabantse Netwerkbibliotheek is bedoeld ter informatie én inspiratie van alle Brabantse bibliotheken. De gids geeft inzicht in wat de invoering van retailmanagement binnen bibliotheekorganisaties

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Kees Broekhof & Frank Studulski. Augustus 2005. Brochure Casanova, augustus 2005 Sardes

Kees Broekhof & Frank Studulski. Augustus 2005. Brochure Casanova, augustus 2005 Sardes Kees Broekhof & Frank Studulski Augustus 2005 1 Voorwoord Brede scholen zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderwijslandschap. Er zijn er momenteel meer dan 600 en geschat wordt dat hun aantal

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

levert waarde Strategie 2012 2016

levert waarde Strategie 2012 2016 levert waarde Strategie 2012 2016 levert waarde Strategie 2012 2016 voor individu en samenleving Colofon uitgave Vereniging van Openbare Bibliotheken datum juli 2012 tekst Christine Kempkes, Chris Wiersma

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie