FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 maart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 maart 2013"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de papieren versie is identiek aan de digitale versie. Gegevens gefailleerde : De besloten vennootschap FisK BV, gevestigd te (9062 EA) Oentsjerk aan de Rengersweg nr. 21 c en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Faillissementsnummer : F 12/333 Datum uitspraak : 20 november 2012 Curator : mr. W.M. Sturms van De Haan Advocaten & Notarissen, Postbus 851, 8901 BR Leeuwarden, telefoon , R-C : mr. M. Jansen (rechtbank Leeuwarden) Activiteiten onderneming : Het verlenen van adviezen, diensten en producten op het gebied van conceptontwikkeling, communicatie en marketing. Omzetgegevens : Volgens de jaarrekening (2010) bedroeg de omzet ,--. Volgens de jaarrekening 2011 bedroeg de omzet ,--. Personeel gemiddeld aantal : 2 Saldo verslagperiode : 7.723,91 Verslagperiode : 15 december 2012 t/m 11 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 13,70 Bestede uren Totaal : 48,20 1. Inventarisatie 1.1 Directie en Organisatie : In 1999 is FisK opgericht als eenmanszaak door de heer J.T. Jansma. Vanaf 2000 worden de activiteiten uitgevoerd vanaf de huidige locatie. Eind 2010 is besloten de activiteiten van FisK over te dragen en in te brengen in een besloten vennootschap FisK BV. De besloten

2 vennootschap was reeds opgericht, doch inactief. Bij notariële akte d.d. 21 september 2010 zijn de statuten van de vennootschap gewijzigd. Bestuurder van FisK is de besloten vennootschap TheoDorus Beheer BV, die tevens alle aandelen houdt. Bestuurder en enig aandeelhouder van TheoDorus Beheer BV is dhr. J.T. Jansma. TheoDorus Beheer BV is tevens enig bestuurder en aandeelhouder van Any Concept BV. Deze moeder- en zustervennootschap zijn op eigen aangifte op 11 december 2012 door de rechtbank failliet verklaard. FisK is een concept- en communicatie adviesbureau dat mensen, bedrijven, organisaties, diensten, stichtingen en instellingen helpt met ideeën. FisK werd benaderd voor diensten op het gebied van communicatie, zoals teksten, logo s, visitekaartjes, huisstijl, website, reclame uitingen, franchiseformules en complete communicatieprojecten. Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte. Volgens opgaaf van de directie was de vennootschap niet bestand tegen een aantal negatieve gevolgen van de economische recessie. 1.2 Winst en verlies : Volgens de beschikbare jaarrekeningen is er in 2010 een verlies (voor belastingen) van 6.287,-- geleden. Het jaar 2011 is met een verlies van 8.515,-- afgesloten. 1.3 Balanstotaal : Volgens de jaarrekening (2010) bedroeg het balanstotaal ,--. De cijfers van 2011 laten een balanstotaal zien van , Lopende procedures : Ten tijde van de uitspraak van het faillissement zijn er voor zover de curator bekend geen lopende procedures Verzekeringen : De vennootschap beschikt over een ziekteverzuimverzekering. De jaarpremie voor deze verzekering is in januari 2012 betaald. In verband met het faillissement is deze verzekering beëindigd. 1.6 Huur : Voor zover de curator bekend zijn er geen huurcontracten gesloten door de failliete onderneming. De bedrijfsruimte waarin de activiteiten van FisK werden uitgeoefend werd gehuurd door de eenmanszaak FisK ReclameNetwerk, de heer Jansma. Bij brief van 28 november 2012 is de verhuurder geïnformeerd over het faillissement en is volledigheidshalve voor zover vereist de huurovereenkomst opgezegd. 2

3 Het gehuurde is eind december 2012 leeg en bezemschoon opgeleverd aan de verhuurder. 1.7 Oorzaak faillissement : Volgens de directie is door het huidige economische klimaat waarin bedrijven in de communicatie flink worden getroffen het niet langer mogelijk om FisK in de benen te houden. De omzet is grotendeels weggevallen en de offerteaanvragen zijn te gering om verbetering in de toekomst te voorzien. Er was te weinig werk. FisK werkte veel voor het bedrijfsleven en (semi)overheden. Als gevolg van bezuinigingen bij de klanten worden communicatiemiddelen, zoals huisstijlen, folders en brochures vaker door klanten zelf ontwikkelend en online, tegen veel lager prijzen dan FisK hanteerde, besteld. Ook was er te weinig vraag meer naar adverteren in media en het ontwikkelen van websites. Het was voor FisK niet mogelijk om zich te onderscheiden van alle andere communicatie- en adviesbureaus. De directie heeft bij eigen aangifte van het faillissement de volgende punten genoemd: kredietcrisis; te veel communicatiebedrijven en ZZP-ers in de communicatie; beleid van (semi)overheid om te bezuinigen; klanten kiezen voor een interne communicatie adviseur; klanten richten zich meer op (gratis) sociale media; drukwerk prijzen (huisstijlen, flyers en folders) zijn online zo goedkoop dat daartegen niet te concurreren valt. Het was oorspronkelijk het plan van de directie om de activiteiten in de vennootschap tegen het einde van het jaar te beëindigen, de contracten voor bepaalde tijd met de twee werknemers liepen tegen het einde van het jaar af en zouden niet verlengd worden. Ook was reeds mondeling de huur opgezegd. De werkzaamheden zouden alsdan worden voorgezet door de heer Jansma thuis. Doordat de omzet in het derde kwartaal dusdanig tegenviel, dat aan de betalingsverplichtingen niet meer voldaan kon worden is besloten het faillissement aan te vragen, daar een geruisloze beëindiging van de activiteiten in de vennootschap niet meer mogelijk was. 2. Personeel Deze paragraaf is afgesloten, verwezen wordt naar het eerste faillissementsverslag. 3. Activa Deze paragraaf is afgesloten, verwezen wordt naar het eerste faillissementsverslag. 3

4 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : volgens de faillissementsaanvraag ca ,36 Op de debiteuren rust een pandrecht van de Coöperatieve Rabobank Burgum- De Lauwers e.a. U.A. 4.2 Opbrengst : Er is een deelbetaling binnengekomen van de bank ter zake vorderingen die nog zijn betaald op de rekening van failliet na het faillissement. 4.3 Boedelbijdrage : Met de bank is een boedelbijdrage overeengekomen van 10% (en 20% voor tweede incassoronde) en 50% op een paar specifieke kleine debiteuren. Inventarisatie een aanschrijven van debiteuren en overleg met de bank. Inmiddels komen ook de eerste reacties binnen van debiteuren waarover overleg is met de bestuurder. Ook is duidelijk geworden, dat een aantal debiteuren de vordering nog voor datum faillissement heeft voldaan. Inmiddels hebben de meeste debiteuren de vordering voldaan naar aanleiding van één of twee sommaties. Vier debiteuren laten na de vordering te voldoen. Binnenkort vindt er overleg plaats met de bestuurder teneinde te bekijken wat te doen met deze debiteuren. Vervolgens zal er overleg gepleegd worden met de pandhoudster. De inzet is in de komende periode een besluit te nemen wat te doen met deze onbetaalde vorderingen, zodat dit punt afgewikkeld kan worden. 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : Er is sprake van een financiering door de Coöperatieve Rabobank Burgum- De Lauwers e.a. U.A., bestaande uit een rekening-courant krediet van ,-- en een lening van ,-- De Rabobank heeft een vordering ingediend in het faillissement van ,43 te vermeerderen met rente (p.m.). 5.2 Leasecontracten : De curator is niet bekend met leasecontracten. De bestuurder heeft bericht dat de leaseovereenkomst voor een printapparaat beëindigd is. Onduidelijk is of Nobel Document Groep eigenaar is van het printapparaat. De curator zal dit nader bestuderen. 4

5 Na bestudering bleek dat Nobel Document Groep eigenaar is van het printapparaat. Er heeft telefonisch contact plaatsgevonden waarbij Nobel Document Groep heeft aangegeven dat de waarde van het printapparaat nihil is en daarom deze niet zal ophalen. Gelet daarop heeft verkoop geen zin en heeft de bestuurder thans het printapparaat op zolder staan. 5.3 Beschrijving zekerheden : Volgens opgaaf van de bank: - verpanding van inventaris - verpanding van debiteuren - hoofdelijke aansprakelijkheid voor ,-- - een borgstelling van de Nederlandse Staat van ,-- - een borgstelling van , Separatistenpositie : ja 5.5 Boedelbijdragen : nog niet bekend 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven. Er heeft één crediteur beroep op eigendomsvoorbehoud gemaakt, maar de betreffende artikelen waren reeds verbruikt. 5.7 Reclamerechten : voor zover bekend niet van toepassing 5.8 Retentierechten : voor zover bekend niet van toepassing Diverse inventariserende werkzaamheden, overleg en bestudering van stukken. 6. Doorstart/voortzetten Deze paragraaf is afgesloten, verwezen wordt naar het eerste faillissementsverslag. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : De boekhouding voldoet naar het huidige inzicht van de curator aan de daaraan te stellen eisen. 5

6 7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekeningen van 2008, 2009 en 2010 zijn gedeponeerd, respectievelijk op 1 februari 2010, 31 januari 2011 en 31 januari Controleverklaring accountant : Gelet op de omvang was de vennootschap niet controleplichtig. 7.4 Stortingsverplichting aandelen : de curator moet dit onderdeel nog bestuderen 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Nadat FisK B.V. failliet is verklaard, werd al snel duidelijk dat de moedermaatschappij TheoDorus Beheer B.V. en een dochtervennootschap ANY Concept B.V. eveneens het faillissement zouden aanvragen. Gelet op de verschillende rekening-courant verhoudingen heeft de feitelijke bestuurder, de heer Jansma, het verzoek gedaan aan de rechtbank om toegelaten te worden tot de WSNP. De behandeling van het verzoek vindt plaats op 19 maart Gelet hierop is het niet zinvol dit onderdeel nader te bestuderen. 7.6 Paulianeus handelen : De curator is niet gebleken van paulianeus handelen. De werkzaamheden hebben met name bestaan uit informatievergaring. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : UWV: 6.979, Pref. vordering van de fiscus : , Pref. vordering van het UWV : 6.623, Andere preferente crediteuren : nog niet bekend 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 19 (incl. bank) 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : ,92 (incl. bank) 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Het faillissement zal naar verwachting moeten worden opgeheven bij gebrek aan baten danwel vereenvoudigd worden afgewikkeld, zonder dan aan concurrente crediteuren een uitkering kan worden gedaan. 6

7 Diverse inventariserende werkzaamheden en correspondentie met crediteuren. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : niet van toepassing 9.2 Aard procedure : niet van toepassing 9.3 Stand procedure : niet van toepassing 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement : De curator streeft ernaar het faillissement in 2013 definitief af te wikkelen. De curator wenst het komend kwartaal het faillissement af te wikkelen Plan van aanpak : De curator zal de administratieve afwikkeling vervolgen en zich bezig houden met inning van de debiteuren. De curator zal de afwikkeling van de debiteuren verder te hand nemen en afronden Indiening volgend verslag : over drie maanden diverse werkzaamheden Leeuwarden, 19 maart 2013 W.M. Sturms, curator 7

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FM Janssen Villa

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEAL IT Solutions

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie