Inhoudsopgave. Jaardocument Inleiding 3. Uitgangspunten 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Samenwerkingsrelaties 11 Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1. Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Toezichthouders Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad 21 Hoofdstuk 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1. Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid cliënten Kwaliteitsbeleid medewerkers Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid 38 Hoofdstuk 5 Jaarrekening De jaarrekening is middels een bijlage opgenomen in het jaardocument 2

3 Inleiding Voor Vrijwaard was 2012 een jaar waarin een beroep werd gedaan op de flexibiliteit van zorgaanbieders. Een ontwikkeling in de verschuiving van de ZZP niveaus heeft geleid tot een grote beweging in zorgland en bij Vrijwaard. Beweging in de huidige structuur van de verzorgingshuizen, maar ook in het uitbreiden van thuiszorg en diensten die het langer zelfstandig blijven wonen ondersteunen. In 2012 heeft Vrijwaard een aanzet gedaan tot het ontwikkelen van zogenoemde gemaksdiensten om de zelfstandigheid van de inwoners van Den Helder te stimuleren. In 2012 is het Paviljoen van Toen geopend, een herinneringsmuseum gekoppeld aan een ontmoetingscentrum. Een van de welzijnslocaties van Vrijwaard dat onderdeel is van Actief in de Wijk. Het Paviljoen is een plek voor ontmoeting en ontspanning. Direct naast het Paviljoen is het nieuwbouwcomplex Lyceumhof gesitueerd. Lyceumhof zal begin 2013 officieel worden geopend waarbij Vrijwaard gebruik maakt van de begane grond met drie groepen en een zelfstandig team. Door de positieve en creatieve inzet van ons team, kon Vrijwaard aan de zorgvraag blijven voldoen. Door efficiënte inzet van formatie, maar belangrijk ook het lage ziekteverzuim en de kwaliteit van personeel en scholing, kon Vrijwaard zorg bieden van een hoog niveau. Vernieuwingen werden toegepast, maar ook werd per klant gekeken naar het afgesproken arrangement en in hoeverre dit aansluit bij de vraag en wens van de klant. De uitdaging is en blijft om klanten uit te nodigen om te blijven bewegen, zoveel mogelijk zelf te doen en te ondersteunen in hun levensgeluk. Vrijwaard is ondernemend en bestaat uit een sterk team met zeer gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers, als ambassadeurs van de organisatie. Bij Vrijwaard blijft gedrevenheid, bezieling en kwaliteit de rode draad vormen naar de toekomst, waarin wordt gewoond, geleefd en gewerkt met plezier. Coert Veenstra MA Voorzitter Raad van Bestuur 3

4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving De samenstelling en het verplichte karakter van het maatschappelijke deel van het jaardocument is sinds verslagjaar 2012 gewijzigd. Aanbieders (stichtingen) zijn niet langer verplicht om een maatschappelijk verslag op te stellen. Echter heeft Vrijwaard gekozen, mede op aanraden van de accountant, een verkorte versie van het maatschappelijk verslag op te leveren. Daarbij is uitgegaan van een samenstelling van de belangrijkste onderdelen vanuit de opzet van voorgaande verslagjaren en de belangrijkste ontwikkelingen van Vrijwaard. Het jaardocument is tot stand gekomen middels een projectaanpak. De in het Jaardocument verwerkte informatie is verkregen aan de hand van een tijdsplanning. De opgenomen cijfermatige informatie is samengesteld vanuit de diverse geautomatiseerde systemen van Stichting Vrijwaard. De betrouwbaarheid van de gegevens is hierdoor volledig gedekt. De teksten zijn aangeleverd door de diverse leden van het projectteam en vervolgens gescreend door de projectcoördinator en de Raad van Bestuur. Het daaruit voortvloeiende concept is voor goedkeuring ingezien door de accountant, vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht van Stichting Vrijwaard. 4

5 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Vrijwaard Adres Timorlaan 139 Postcode 1782 DR Plaats Den Helder Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern Voor de juridische structuur is gekozen voor een stichting. Stichting Vrijwaard is opgericht op 31 oktober 2007 en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer De stichting is gevormd vanuit de fusie van Stichting Ouderenzorg De Nieuwstad en woon- en zorgcentrum de Golfstroom, beiden gevestigd te Den Helder. De organisatorische structuur is vastgelegd in bijgaand organogram. De bedrijfsvoering op de locaties wordt uitgevoerd door locatiemanagers. De locatiemanagers worden aangestuurd door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur staat onder toezicht van de Raad van Toezicht. Het bedrijfsbureau, de welzijnsdienst, de voedingsdienst en het servicebureau zijn stafafdelingen. Het bedrijfsbureau bestaat uit het bestuurssecretariaat, PR en communicatie, de economische en administratieve dienst, personeel en opleidingen, kwaliteit en ICT. Stichting Vrijwaard is een stichting, bestaande uit zes locaties; - Woonzorgcentrum Ten Anker - Woon- en zorgcentrum De Golfstroom - Verzorgingshuis Prinses Margriet - Wooncomplex Goede Ree - Paviljoen van Toen - Wooncomplex Parkzicht Stichting Vrijwaard is AWBZ erkend op de functies: - Persoonlijke verzorging - Verpleging - Begeleiding - Verblijf Naast de AWBZ-functies levert Vrijwaard ook huishoudelijke ondersteuning in het kader van de wet WMO. Stichting Vrijwaard kent als inspraakorganen de Procesgroepen en de Cliëntenraden. 5

6 Cliëntenraad De cliëntenraden zijn decentraal georganiseerd. Daarnaast is er een centrale cliëntenraad actief, in deze samenstelling zit van iedere decentrale cliëntenraad een vertegenwoordiging. De medezeggenschapstructuur is zodanig dat er frequent vergaderd wordt met locatiemanagement en Raad van Bestuur. Eenmaal per jaar vindt er een informele bijeenkomst plaats met een delegatie van de Raad van Toezicht. Procesgroepen Samen komen tot beter doen! Vrijwaard is in oktober 2010 gestart met de pilot procesgericht werken. Met deze werkwijze is de medezeggenschap zo geregeld dat inspraak en participatie in een vroegtijdig stadium geregeld wordt. Er zijn voor verschillende gebieden procesgroepen samengesteld. Deze procesgroepen bestaan altijd uit een of meerdere managementleden, leden cliëntenraad en leden ondernemingsraad en op uitnodiging medewerkers, cliënten, partners of gebruikers. Bij procesgericht werken en organiseren wordt er vanuit meerdere uitgangsposities gekeken naar een bepaald proces, project of beleid. Er wordt gekeken naar de noodzaak en de samenhang. Werkt een proces wel in de praktijk? Is het begrijpelijk? Weten betrokkenen wat er verwacht wordt? Mogelijk kunnen zaken efficiënter aangepakt worden of zijn er bepaalde onderdelen die overbodig zijn of juist missen. De kennis die onderling gedeeld wordt, is dan ook van grote waarde voor het uiteindelijk tot stand komen van het proces. Het invoeren zal soepeler verlopen aangezien vanaf de start draagvlak is gecreëerd bij de achterban. Dit maakt de kans op weerstand ook kleiner. Maar ook bij de ontwikkeling van nieuw beleid of projecten is, om dezelfde redenen, afstemming over de gang van zaken en communicatie van groot belang. Daarnaast worden de verbeterpunten die vanuit de diverse tevredenheidsonderzoeken naar voren komen, gekoppeld aan de procesgroepen. De procesgroep wordt aangestuurd door de procesleider (managementlid). Gemiddeld komen de procesgroepen vier maal per jaar samen. De terugkoppeling van de besproken punten vindt plaats in het managementoverleg, werkoverleggen en via de nieuwsbrief die bij het blad Thuis wordt meegezonden. In totaal heeft Vrijwaard acht procesgroepen, namelijk Restaurant & Voeding, Zorg & Ontwikkeling, Personeel & Opleidingen, PR & Communicatie, Financiën, Bouw, Service & KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu) en Welzijn. In 2012 heeft er een evaluatie plaatsgevonden met alle betrokken procesgroepen en haar leden. Op basis van de uitkomsten is gezamenlijk besloten om deze wijze van medezeggenschap definitief voort te zetten binnen de organisatie 6

7 Organogram Vrijwaard 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Stichting Vrijwaard bestaat uit zes locaties. Vrijwaard biedt een ruim aanbod van functies en activiteiten aan. Door ontwikkeling van diverse producten en diensten wordt het zo lang mogelijk zelfstandig wonen ondersteund. De kern bij Vrijwaard is het menselijk geluk. In de ontwikkeling van diensten en producten streven wij er naar dit gevoel zo veel mogelijk te kunnen bewerkstelligen. De stichting biedt de volgende functies aan: Woonfunctie appartementen die zijn aangepast aan de problematiek van de doelgroep technisch en bouwkundig onderhoud faciliteiten voor alarmering en communicatie collectieve ruimten facultatief beschikbaar stellen 7

8 Zorgfunctie de algemene dagelijkse levensverrichtingen ondersteunen medicijnen bestellen, distribueren en eventueel toedienen huishoudelijke werkzaamheden verrichten was- en linnenverzorging maaltijden, koffie, thee en dergelijke verstrekken Verpleegfunctie in opdracht van de arts verpleegkundige en geneeskundige (somatische) handelingen eerste- en tweedelijns geneeskundige voorzieningen coördineren terminale zorg voorwaarden scheppen voor paramedische zorg nazorg bij ontslag uit ziekenhuis of verpleeghuis, voor zover het geen langdurige intensieve (specialistische) zorg of revalidatie betreft Begeleidingsfunctie individuele en groepsgerichte psychosociale en psychogeriatrische begeleiding individuele praktische begeleiding, bijvoorbeeld bij noodzakelijke aankopen voorwaarden scheppen voor levensbeschouwelijke begeleiding activiteitenbegeleiding kapel winkel, kapsalon en pedicure Wijkgerichte functie sociaal-culturele activiteiten aanbieden ontmoetingspunten kapel winkel, kapsalon, schoonheidspecialist en pedicure restaurants Vrienden van Vrijwaard Bewegen voor senioren Verblijfs- en preventieve functie dagverzorging en dagopvang intervalzorg tijdelijke opvang nachtopvang 24-uurs alarmeringsopvolging Mobiel Verpleegkundig Team 8

9 2.3.2 Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens Aantal/bedrag Cliënten Aantal Aantal cliënten in de instelling op basis van een zzp met dagbesteding 206 Aantal cliënten in de instelling op basis van een zzp zonder dagbesteding 24 Aantal cliënten met verblijf op basis van een volledig pakket thuis (VPT) 10 Aantal extramurale cliënten (inclusief begeleiding en dagbesteding) 150 Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar 243 Productie Aantal Aantal dagen met zorg en dagbesteding Aantal dagen met verblijf zonder dagbesteding Aantal dagen zorg op basis van een volledig pakket thuis (VPT) Aantal dagdelen dagbesteding Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagbesteding en WMO-zorg) Personeel Aantal Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 422 Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 239,09 Kosten ingehuurd personeel en zelfstandigen 0 Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro's Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

10 2.3.3 Werkgebieden Werkgebied locatie woonzorgcentrum Ten Anker Locatie Ten Anker bevindt zich op loopafstand van het centrum van Den Helder. Werkgebied locatie woon- en zorgcentrum De Golfstroom Locatie De Golfstroom bevindt zich in de wijk De Schooten in Den Helder. Werkgebied locatie verzorgingshuis Prinses Margriet Locatie Prinses Margriet bevindt zich op loopafstand van de maritieme leefomgeving van Den Helder. Werkgebied locatie woonzorgcomplex Goede Ree Locatie Goede Ree bevindt zich midden in het centrum van Den Helder. Werkgebied locatie Paviljoen van Toen Locatie Paviljoen van Toen bevindt zich op loopafstand van het centrum van Den Helder en is gesitueerd tegenover de locaties Ten Anker en Parkzicht en het Timorpark. Werkgebied locatie Parkzicht Locatie Parkzicht bevindt zich op loopafstand van het centrum van Den Helder. Parkzicht is door middel van een sluis verbonden aan de locatie Ten Anker. Hierdoor kunnen bewoners gebruik maken van de diensten en faciliteiten die in Ten Anker worden geboden. Stichting Vrijwaard richt zich op de thuiszorg, zorg, WMO (huishoudelijke ondersteuning) en welzijnsfuncties in de wijk. Stichting Vrijwaard is werkzaam in de zorgkantoorregio Noord-Holland Noord. 10

11 2.4 Samenwerkingsrelaties Toezichthoudend Zorgkantoor Het maken van productieafspraken. Voorleggen van begroting en budget. Verantwoording over gemaakte productie. Financiële ontwikkelingen. NZA Uitvoering van de activiteiten door middel van de vastgestelde tarieven. Voldoen aan te behalen productiecijfers. CIZ Naar aanleiding van afgifte van indicatie verzorgt Vrijwaard de vastgestelde zorg. Vrijwaard dient, indien noodzakelijk, herindicaties in bij het CIZ, wanneer de huidige zorglevering (indicatie) niet langer toereikend is. Het CIZ controleert de lopende indicaties en de geldigheid ervan. CAK Controle op de geleverde zorg extramuraal en intramuraal. Ministerie VWS Hanteren landelijke richtlijnen. Inspectie Gezondheidszorg Verantwoording afleggen voor verantwoorde zorg. Gemeente De gemeente beoordeelt of de organisatie voldoet aan de eisen, zoals gesteld in de aanbesteding WMO. Naar aanleiding van afgifte van indicatie huishoudelijke ondersteuning (WMO) van de gemeente (zorgloket) levert Vrijwaard de vastgestelde diensten. Raad van Toezicht Sociale verantwoording. Financiële verantwoording. Bestuursmatige verantwoording. Toezicht op en inspraak in ontwikkelingen en voortgang van lopende projecten. CBZ Toetsing van aanvragen tot verbouw, nieuwbouw of renovatie. Toetsing van aanvragen tot overgangsregeling extramurale zorgverlening. 11

12 Samenwerkend Samen Samenwerkingsverband op het gebied van medisch adviseurschap. GGZ Samenwerkingsverband op het gebied van aanvullende zorg psychiatrie. Stichting Geriant Op het gebied van aanvullende zorg (Project Meer dan Wonen) WIO Op het gebied van het project Wonen van Indische Ouderen. Helderse Huisartsen en Zorggroep Tellus De zorg-, service- en dienstverlening op elkaar af te stemmen ten behoeve van de cliënten. Informerend Samenleving De samenleving in zijn geheel wordt geïnformeerd omtrent ontwikkelingen binnen Vrijwaard door middel van de website, brochures, advertenties, krantenartikelen maar ook door Social Media (Twitter en Hyves). Bewoners De bewoners van Vrijwaard worden geïnformeerd over wijzigingen, reglementen, ontwikkelingen, nieuws en activiteiten door middel van de publicatieborden, kabelkrant, cliëntenraad en bewonersbijeenkomsten. Medewerkers Medewerkers van Vrijwaard worden geïnformeerd over wijzigingen, reglementen, ontwikkelingen, nieuws, activiteiten en evenementen door middel van de publicatieborden, website, Social Media, werkoverleggen, leidinggevenden. Vrijwilligers De vrijwilligers van Vrijwaard worden geïnformeerd over wijzigingen, reglementen, ontwikkelingen, nieuws, activiteiten en evenementen door middel van de publicatieborden, website en werkoverleggen. Vrijwaard voorziet haar interne publieksgroepen breed van informatie door middel van het huisblad Thuis dat verzonden wordt naar bewoners, cliënten, vrijwilligers, medewerkers en Vrienden van Vrijwaard. 12

13 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Vrijwaard hanteert de zorgbrede Governance Code. Dit betekent dat de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht de normen in deze code onderschrijven, hanteren en uitvoeren. Conform de Governance Code heeft in er 2012 een evaluatie plaats gevonden binnen de Raad van Toezicht, de uitkomsten zijn door de voorzitter Raad van Toezicht schriftelijk vastgelegd. Daarnaast is er aandacht geweest voor het rooster van aftreden. In 2012 heeft er een jaargesprek plaatsgevonden tussen de Raad van Bestuur en de voorzitter en twee leden van de Raad van Toezicht. Het gesprek is schriftelijk vastgelegd. 3.2 Raad van Bestuur / Directie Raad van Bestuur In 2012 was er een eenhoofdig Raad van Bestuur, de heer Coert Veenstra. De heer Veenstra trad in dienst per 16 januari De Raad van Bestuur heeft zich gehouden aan de gedragscode opgesteld door de NVZT. Daarnaast staan de taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur beschreven in de statuten van Vrijwaard. Conform de laatstgenoemde code wordt de bezoldiging gehanteerd. De beloning van de Raad van Bestuur wordt vermeld in de jaarrekening van Vrijwaard Nevenfuncties De Raad van Bestuur had in 2012 geen nevenfuncties. De nevenfuncties van de leden Raad van Toezicht zijn bekend en staan beschreven onder hoofdstuk 3.3 van dit document. Zowel Raad van Bestuur als Raad van Toezicht hebben geconcludeerd dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Coert Veenstra Voorzitter Raad van Bestuur Geen Managementteam De Raad van Bestuur maakt deel uit van het managementteam. Daarnaast bestaat het team uit de volgende functionarissen; - locatiemanager Ten Anker/Prinses Margriet / De Golfstroom (Ineke Kloos) - manager Thuiszorg (Anneke Buis) - HEAD (Jym Chan) - Hoofd Personeel en Opleidingen (Marije Bruijstens) - PR & Communicatiefunctionaris (Linda van der Eijk) - Beleidsmedewerker zorg en innovatie (Ruud Jekkers) - Servicemanager (Wilma Meertens) - Chef voeding en restaurant ( Ivar Borst / Grietje de Vries) - Welzijnscoördinator (Petra Alders) 13

14 Vergaderingen met het managementteam vinden iedere 14 dagen plaats. Voorgenomen besluiten en definitieve besluiten worden genomen in het managementoverleg. Binnen maximaal één week worden de notulen van het managementoverleg gepubliceerd. Besluiten en voorgenomen besluiten worden, indien van toepassing, besproken met de procesgroepen en cliëntenraden Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Er vindt maandelijks overleg plaats tussen de voorzitters Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Daarnaast vindt er vijf keer per jaar een vergadering plaats met de voltallige Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Strategie, ontwikkeling en exploitatie worden tussentijds afgestemd. Calamiteiten en crisis worden direct afgestemd tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en tussen Raad van Bestuur, managementteam en het team. 3.3 Toezichthouders In 2012 bestond de Raad van Toezicht uit zes leden. Per einde jaar is het aantal leden gereduceerd tot vier. Eén lid is afgetreden volgens rooster en de ander moest door ziekte een jaar eerder aftreden. Volgens het in 2010 vastgestelde schema van aftreden zal de Raad van Toezicht per 2013 bestaan uit vijf leden en tegelijkertijd zodanig zijn samengesteld dat de continuïteit en kwaliteit geborgd wordt. De Raad van Toezicht is onafhankelijk. Alle leden fungeren zonder last en ruggespraak in de Raad van Toezicht. Het functioneren van de leden van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijkheid. De leden van de Raad van Toezicht hebben in de uitoefening van hun functie geen ander belang dan het uitoefenen van de rol als toezichthouder van Stichting Vrijwaard. De Raad van Toezicht legt over zijn handelen extern verantwoording af in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en de jaarrekening. De bestuurder verschaft de Raad van Toezicht tijdig de informatie die nodig is voor een adequaat functioneren. Dit geschiedt als voorbereiding op of tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Wanneer daartoe aanleiding is voorziet de bestuurder de Raad van Toezicht steeds tussentijds van relevante informatie. Daarnaast wordt 5 tot 6 keer per jaar een uitgebreide managementrapportage geleverd. Maandelijks heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht een bilateraal overleg gevoerd met de bestuurder over alle lopende zaken volgens een vaste agenda. Het hierin besprokene wordt naar relevantie weergegeven in de genoemde managementrapportage. Naar aanleiding van de besproken zaken is er soms overleg geweest tussen de voorzitter en één of meerdere leden van de raad om reden van extra informatie of verheldering. De Raad van Toezicht heeft in 2012 vijf keer gepland vergaderd met de bestuurder. De agendapunten van deze vergaderingen worden tevoren vastgesteld in een jaaragenda zodat de bestuurder zijn rapportages kan afstemmen op dit schema. Uiteraard was er altijd mogelijkheid om zaken die om welke reden dan ook aandacht vroegen op de agenda te plaatsen en hiervoor soms een aparte vergadering te beleggen. Op 7 november is er overleg geweest tussen de Raad van Toezicht en de vertegenwoordigers van de procesgroepen, voorheen de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad. Tevens was er op die dag een gezamenlijke vergadering met de bestuurder en het management over de effecten van de gevolgde strategie en kwaliteit van de zorg in relatie tot de actuele politieke inzichten. 14

15 Er was een presentatie van groepen bestaande uit MT- en RvT-leden aan de hand van tevoren geformuleerde stellingen en er was sprake van een levendige discussie waaruit ook conclusies getrokken zijn ten aanzien van het beleid. Hiervan is een verslag gemaakt. Op 12 december zijn er individuele evaluatiegesprekken tussen leden en voorzitter geweest en heeft de Raad van Toezicht een zelfevaluatie gedaan conform de richtlijnen van de NVTZ. Hieruit zijn wederom een aantal persoonlijke en gezamenlijke leerpunten gebleken waaraan door het volgen van trainingen en cursussen invulling wordt gegeven. Besloten is om in 2012 een evaluatie te doen onder begeleiding van externe experts. Door omstandigheden is deze doorgeschoven naar 27 maart De heren Van de Water, Mein en Bais (remuneratiecommissie van de RvT) hebben 12 december het jaarlijkse functioneringsgesprek gevoerd met de bestuurder. Hierin zijn, naast de bespreking van de algehele gang van zaken en zijn rol hierin, ook de voor 2012 gedefinieerde doestellingen getoetst aan hun resultaat. De raad heeft over deze resultaten zijn tevredenheid uitgesproken. Er zijn afspraken gemaakt over de doelstellingen voor De Raad van Toezicht heeft in 2012 herbevestigd dat de honorering van Raad van Toezicht en de bestuurder conform de adviesregeling van de NVTZ c.q. NVZD (BBZ-code) wordt uitgevoerd. Daarnaast zijn, conform de richtlijnen van de NVTZ, afspraken gemaakt over de hantering van de nieuwe wetgeving aangaande btw-afdracht door toezichthouders per 1 januari Door de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht worden de vergaderingen en bijscholingsdagen van de NVTZ bezocht zodat de raad steeds goed geïnformeerd is en ook, middels contacten met collega s, weet wat er leeft op toezichtgebied. De governance-code voor zorginstellingen wordt naar letter en geest nauwkeurig in acht genomen. De Raad van Toezicht heeft in haar vergadering overlegd met de externe accountant over hun positief getoonzette managementletter en het jaarplan en de begroting 2012 besproken. Gezien de hoeveelheid en aard van de vragen, de actualiteit van de benodigde informatie en de impact van de snel veranderende overheidsmaatregelen is besloten in april 2013 een extra vergadering te beleggen om de begroting actueel en definitief te maken. De algemene- en financiële rapportages, de kwaliteit van zorg en de algemene gang van zaken in Vrijwaard zijn in elke vergadering besproken met de bestuurder, veelal vergezeld door de controller. De kwaliteit van zorg in relatie tot de exploitatie was daarbij steeds aan de orde, evenals de taakstelling. Regelmatig heeft de Raad van Toezicht gesproken over de strategie van de organisatie en de daarmee samenhangende risico s. In het verslagjaar is specifiek gesproken over de wijzigingen in de bekostigingssystematiek (ZZP) en de effecten daarvan op zorgkwaliteit en kosten, de huisvestingskosten in samenhang met de gewijzigde wetgeving, de relatie met Woningstichting Den Helder, de WMO en de extramurale zorgverlening. De voortgang van de diverse (nieuw)bouw- en verhuisplannen, gerelateerd aan het strategisch vastgoedbeleid, is een vast item op de agenda geweest. Andere zaken die aan de orde geweest zijn in willekeurige volgorde: De verbetering van de cliënttevredenheid aan de hand van alle aspecten Uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek in relatie tot de personele samenstelling en organisatie De relatie met het zorgkantoor, de gemeente en de verhuurder van de panden Wijzigingen in de ZZP-systematiek in relatie tot interne ondersteunende systemen en de kwalitatieve en kwantitatieve personele samenstelling Ontwikkelingen in de samenleving en politieke keuzes over de zorg en hoe daar mee om te gaan 15

16 Mogelijkheden om samen met het Gemini ziekenhuis een herstelhotel te ontwikkelen wanneer zij nieuwbouw realiseren; dit is vooralsnog verder naar de toekomst verschoven Ontwikkeling van aanbod van extramurale zorg in verhouding tot aanbod van intramurale zorg De beloning van de leden Raad van Toezicht staat opgenomen in DIGI MV en in de jaarrekening van Vrijwaard. Samenstelling Raad van Toezicht 2012 Naam Dhr/ mw Bestuursfunctie Nevenfuncties H. van de Water Dhr Voorzitter Commissaris Rabobank Schagen-Wieringerland N.G. Mein 1) Dhr Vice-voorzitter Lid Raad van Toezicht Stichting Geriant te Heerhugowaard N.A. Bais Dhr Lid Lid Raad van Commissarissen, Den Helder Airport Lid Raad van Toezicht Stichting Kopwerk, Primair PC Basisonderwijs Kop van Noord- Holland Voorzitter Voedselbank Den Helder Voorzitter Vrienden van Vrijwaard Voorzitter Federatie Het Buurtcollectief Voorzitter WMO-Platform H. Visser Dhr Lid Relatiemanager bij Alvi fusie en overnames Adviseur in de zakelijke- en privé financiële dienstverlening A.E. Koster Dhr Lid Advocaat, partner Prins & Koster advocaten M. Feenstra 2) Mw Lid Maatschappelijk werker Therapeut voor gedragsveranderingen Traumadeskundige kampsyndromen/ oorlogsgetroffenen Wereld Oorlog Zuid-Oost Azië Vertrouwenspersoon bij diverse stichtingen en organisaties. 1) afgetreden wegens ziekte 2) afgetreden volgens rooster 16

17 3.4 Bedrijfsvoering Jaarplan De sturing en input van de jaarplannen op managementniveau wordt geleverd vanuit het strategisch beleid, het kwaliteitssysteem en de meest recente klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken en de zorginhoudelijke prestatie-indicatoren. De jaarplannen op locatie en afdelingsniveau vormen de basis van het jaarplan van Vrijwaard. Planning en Control De uitvoering van de planning- en controlfunctie en de bestuurlijke informatievoorziening wordt door de HEAD en bestuurssecretariaat gezamenlijk uitgevoerd. De producten waar voor zij zorg dragen betreffen de financiële rapportage, managementrapportage, interne controle en economisch advies. De ondersteunende diensten werken continu aan de verbetering van het administratieve proces en professionalisering van dienstverlening. De diensten profileren zich als ontwikkelaar en leverancier van managementinformatie en stuurinformatie. De managementinformatie met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, tevredenheid en ontwikkeling van zorg worden met name gestuurd vanuit de afdeling service. De sturing en input van de managementinformatie wordt geleverd vanuit de klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken en de zorginhoudelijke indicatoren. Planning en Controlcyclus De cyclus van planning en control is bedoeld om de Raad van Bestuur in staat te stellen om bestuurlijke verantwoordelijkheden te nemen. Dit geldt zowel intern als extern. De verantwoordelijkheden betreffen de sturing (planning) en de beheersing (control) van de zorginstelling. Planning en control houdt in het maken van afspraken op lange en korte termijn; dit wordt respectievelijk strategische en tactische planning genoemd. In de planning komt aan bod hoe beschikbare middelen verdeeld gaan worden, budgetten worden vastgesteld, te leveren prestaties en dergelijke. De begroting is een financiële planning voor het komende jaar. Het is een planning op tactisch niveau (korte termijn planning). De controle of de begroting nog steeds aangehouden wordt, gebeurt door het tussentijds opstellen van voorgekomen financiële zaken, het opstellen van de financiële resultaten tot nu toe (verslaglegging). Op deze manier kan de Raad van Bestuur en het management op tijd bijsturen in het geval dat er te veel wordt afgeweken van de opgestelde begroting. De jaarlijkse planning- en controlcyclus kent een aantal fasen die door het jaar heen doorlopen worden. Per locatie kunnen deze fasen verschillende doorlooptijden hebben of een andere indeling maar de opzet is bij alle instellingen gelijk. Hieronder is de globale jaarlijkse planning- en controlcyclus chronologisch weergegeven. Budget afspraken Productieafspraken maken met het zorgkantoor voor wat betreft het leveren van zorg in het volgend jaar. Strategisch beleidsplan/jaarplan Verkenning naar de belangrijkste activiteiten/ontwikkelingen op korte en lange termijn. 17

18 Begroting Aanvragen van formatie, investeringen en exploitatie Maandrapportages en verantwoording aan externe partijen Per maand wordt van de locaties een financiële rapportage gemaakt. Dit dient voor het management en Raad van Bestuur als beheersinstrument om tijdig afwijkingen tussen begroting en realisatie te constateren en bij te sturen. Tevens wordt er maandelijks middels speciale formats verantwoording afgelegd op de gerealiseerde productie (belangrijkste geldstroom). Jaarrekening Het jaarverslag is het sluitstuk van het jaarlijkse planning- en controleproces. In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Eén van de belangrijkste onderdelen van het jaarverslag is de jaarrekening. De jaarrekening bevat de verantwoording over de bereikte financiële resultaten. Externe Controle De boekhouding en dus de begroting, tussentijdse rapportages en het jaarverslag worden jaarlijks gecontroleerd door een externe accountant. In het najaar vindt een tussentijdse controle plaats en in het voorjaar de eindcontrole inclusief controle verantwoording zorgproductie. Per maand verantwoordt de Raad van Bestuur zich over het gevoerde (met name financiële) beleid. Risico De budgetopbrengsten zijn gekoppeld aan inzet personeel en daarmee ook aan personele kosten. Door het volgen van de beleid- en controlcyclus heeft Vrijwaard dit volledig onder controle. Bij nieuwe en huidige huurovereenkomsten wordt er rekening gehouden met de effecten die de invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent met zich meebrengen. In het kader van de overheveling van de functie begeleiding vanuit de AWBZ naar de WMO is een projectgroep gestart binnen Vrijwaard die zich richt op de ontwikkelingen en invoering van de maatregelen. Regeling AO/IC AWBZ Zorgaanbieders Op grond van beoordeling van het opgestelde verantwoordingsdocument en de onafhankelijke toetsing van de uitkomsten van steekproeven, is door onze externe accountant vastgesteld dat Stichting Vrijwaard voldoet aan de eisen zoals opgenomen in de Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders. Jaarplanning De uitvoering van werkzaamheden in het kader van de planning en controlcyclus wordt bewaakt aan de hand van de Raad van Bestuur vastgelegde planning. In de jaarplanning zijn de momenten benoemd waarop belangrijke P&C producten, zoals bijvoorbeeld Jaardocument en tweemaandelijkse rapportages, door en voor management, worden geleverd. De jaarplanning is een product van samenwerking tussen de financiële administratie, P&O, kwaliteit en bestuurssecretariaat. 18

19 Deze afdelingen zijn primair verantwoordelijk voor betrouwbare, tijdige en volledige administratie van personeel, productie, kosten en opbrengsten. Per twee maanden verantwoordt de Raad van Bestuur zich over het gevoerde beleid en wordt er een resultatenrekening van baten en lasten gepresenteerd, voorzien van een toelichting en risicoanalyse. Voor nieuwe projecten wordt een risicoanalyse / businessplan geschreven. Bestuurlijke informatievoorziening De informatievoorziening die nodig is om de doelstelling van Vrijwaard op strategisch, tactisch en operationeel niveau te realiseren en bij te sturen, is afkomstig uit bronregistratie die door de verschillende afdelingen worden bijgehouden. De gegevens worden voornamelijk via geautomatiseerde systemen (zoals NEDAP), periodiek in het systeem van Vrijwaard ingelezen. Vanuit deze informatie worden periodiek rapportages gemaakt voor de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, management en externe stakeholders. De prestaties van Vrijwaard worden gemeten en inzichtelijk gemaakt door middel van prestatie-indicatoren die voor afdelingen en Raad van Bestuur periodiek worden aangeleverd. 19

20 3.5 Cliëntenraad Vrijwaard had in het verslagjaar in totaal drie decentrale cliëntenraden, namelijk; - cliëntenraad Ten Anker - cliëntenraad De Golfstroom - cliëntenraad Thuiszorg Overkoepelend voor de cliëntenraden is er een centrale cliëntenraad. Hier neemt een delegatie van de decentrale cliëntenraden zitting in. De vergaderstructuur is daarmee dusdanig dat de vergaderingen met decentrale cliëntenraden in aanwezigheid van het locatiemanagement plaatsvindt. De vergaderingen met de centrale cliëntenraad vinden plaats in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De cliëntenraden van Vrijwaard hebben ieder een budget waarvan zij zaken bekostigen zoals deelname aan LOC-vergaderingen, lidmaatschappen en eventuele kantoorbenodigdheden. De cliëntenraden van Ten Anker, De Golfstroom en de Thuiszorg komen frequent bij elkaar. Delegaties van de cliëntenraden hebben een jaarlijkse bijeenkomst gehad met de Raad van Toezicht van Vrijwaard. Op informele wijze is daarin besproken wat de lopende zaken zijn en hoe deze verlopen. In 2012 kwam de Centrale Cliëntenraad vier maal bijeen. De vergaderingen werden bijgewoond door de Raad van Bestuur en de zes leden van de Centrale Cliëntenraad. Vergaderingen werden om en om geleid door de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Centrale Cliëntenraad. Vertrouwenspersoon Vrijwaard beschikt over haar eigen vertrouwenspersoon die stichtingsbreed ingezet wordt voor alle interne publieksgroepen. Daarnaast bestaat er lidmaatschap aan de klachtencommissie van Facit waarmee de klachtenprocedure gewaarborgd is. 3.6 Ondernemingsraad Door het werken met de methodiek procesgericht werken en organiseren is er geen traditionele ondernemingsraad actief binnen de organisatie. Het medezeggenschap is geborgd door middel van deelname van medewerkers in de diverse procesgroepen. De onderlegger medezeggenschap bij Vrijwaard is door alle partijen akkoord bevonden. Hierin zit tevens de WOR ingekapseld (adviesrecht, instemmingsrecht en regeling van geschillen). 20

21 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1. Meerjarenbeleid In de afgelopen jaren heeft Stichting Vrijwaard nadrukkelijk de keuze gemaakt om zich niet te richten op het uitbreiden van intramurale zorg, maar zich te richten op de uitbreiding van extramurale zorg, om de steeds groter wordende groep thuisblijvers van dienst te kunnen zijn. Daarnaast is gekozen voor het uitbreiden van niet primaire zorgactiviteiten door het openstellen van sociale en ontspanningsactiviteiten voor thuisblijvers. Vrijwaard richt zich op preventie met activiteiten en ontmoeting voor senioren. Het door ontwikkelen van de kleinschalige wijksteunpunten / ontmoetingspunten voor senioren van Den Helder vindt de komende jaren plaats. Voorbeelden hiervan zijn het herinneringsmuseum, het buurtrestaurant Goede Ree en De Soos (2013). Dit onder de noemer Actief in de Wijk. De gekozen weg van Stichting Vrijwaard om de thuiszorg uit te breiden wordt de komende jaren voortgezet en verder vormgegeven. Vrijwaard kijkt waar mogelijk in levensloopbestendige complexen en geschikte aanleunwoningen om dit product uit te breiden. Onderdelen in het meerjarenbeleid zijn: - Scheiden van wonen en zorg - Zorgzwaartebekostiging (ZZP). - Domotica - Huisvesting - Decentralisatie, transitie en transformatie begeleiding in de WMO - Naamsbekendheid Missie Vrijwaard is een organisatie voor en van mensen. Mensen worden uitgenodigd om het beste uit zichzelf te halen. Vertrouwen en verbinden zijn de uitgangspunten. Vrijwaard streeft naar kwaliteit van leven. Wonen, welzijn, verzorging en verpleging zijn essentiële ingrediënten die moeten bijdragen tot een zeker gevoel van geluk. Positieve energie en inzet is wat de organisatie kenmerkt. Vrijwaard zorgt er voor dat gasten zich thuis voelen bij Stichting Vrijwaard. Er wordt gewerkt met een menselijke maat; dit betekent dat de organisatie de bewoner kent maar ook het team. Vrijwaard biedt zorg en dienstverlening van hoge kwaliteit en wil hier in uitblinken. Vrijwaard ziet haar bewoners en cliënten als gasten. Door deze benadering in het denken en handelen biedt Vrijwaard net dat beetje extra. De teamleden voelen zich én zijn ambassadeur van Stichting Vrijwaard. Klanttevredenheid In de zomermaanden heeft het klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden binnen Vrijwaard. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de nieuwste methodiek waarbij het aantal vragen aan de cliënten intramuraal aanzienlijk verminderd is. De cliënten in de thuiszorg en vertegenwoordigers van psychogeriatrische cliënten intramuraal hebben allen een vragenlijst ontvangen om de cliënttevredenheid te meten. 21

22 Aangezien in 2012 de vertegenwoordigers van psychogeriatrische cliënten intramuraal voor het eerst zijn geënquêteerd kunnen de resultaten het beste vergeleken worden met de landelijke uitkomsten. 22

23 Thuiszorg: Vrijwaard neemt deel aan de landelijke benchmark van brancheorganisatie Actiz. In 2012 heeft Vrijwaard deelgenomen aan de najaarsronde. De resultaten van 2012 worden opgepakt door middel van diverse verbeterplannen en het traject naar Groen en Doen. Om een hoge score te bereiken én te behouden op totaal niveau van de organisatie is de aanpak op te splitsen in een aantal onderdelen, namelijk: Landelijk niveau Resultaten vanuit de benchmark worden vergeleken met andere organisatie waardoor gestuurd kan worden op landelijke ontwikkelingen, trends en veranderingen. De relevante punten worden meegenomen in het strategisch beleid van Vrijwaard. Dit beleid wordt meestal voor een periode van vijf jaar opgesteld en wordt tussentijds op basis van ervaring en ontwikkelingen bijgesteld. Locatie / afdelingsgebonden De managementleden stellen jaarlijks een jaarplan op waarin per locatie en / of afdeling ingegaan wordt op verbeterpunten die puur voor de locatie en / of afdeling van toepassing zijn. Deze punten zijn dus ook gebaseerd op de klanttevredenheid, medewerkertevredenheid en de prestatie indicatoren norm verantwoorde zorg. Organisatieniveau Op basis van de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek, medewerkerstevredenheidsonderzoek (benchmark) en ontwikkeling in de V&V sector is in 2012 met het managementteam gebrainstormd over verschillende verbeterideeën onder de noemer naar Groen & Doen. Hierdoor is een koppeling ontstaan tussen de uitkomsten van het tevredenheidonderzoek en het vertalen ervan naar daadwerkelijke verbeterpunten op organisatieniveau, oftewel overstijgend voor Vrijwaard. De uitkomsten hiervan worden begin 2013 vastgesteld in overleg met de procesgroepen en managementteam. 23

Inhoudsopgave. Jaardocument 2014. Inleiding 3. Uitgangspunten 4

Inhoudsopgave. Jaardocument 2014. Inleiding 3. Uitgangspunten 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 5 2.2. Structuur van het concern 5 2.3. Kerngegevens 7 2.4. Samenwerkingsrelaties 11

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Raad van Toezicht Vastgesteld op 12 december 2014: visie op toezicht & toezichtkader Vastgesteld op 25 juni 2015: toetsingskader en protocol

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 2014-01-09_jv_2028_zorgboerderijhetmiddelpunt_jan2013-dec2013 Pagina 1 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Vrijwaard

Klachtenbehandeling Vrijwaard 2015 Klachtenbehandeling Vrijwaard MOGELIJKHEDEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT Inleiding klachtenprocedure Vrijwaard is een organisatie die constant op zoek is naar verbetering. In dit document staat

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

het Gewone Huis Boerderijnummer: 2058

het Gewone Huis Boerderijnummer: 2058 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 het Gewone Huis Boerderijnummer: 2058 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaardocument Inleiding 3. Uitgangspunten 4

Inhoudsopgave. Jaardocument Inleiding 3. Uitgangspunten 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 5 2.2. Structuur van het concern 5 2.3. Kerngegevens 8 2.4. Samenwerkingsrelaties 11

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 2 van 10 INHOUD 1. Voorwoord 2. Uitgangspunten van de verslaglegging 3. Profiel van de organisatie 4. Structuur 4.1 beleid, inspanning

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag!

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag! Zorgcentrum Horizon De cliëntenraad Uw mening horen wij graag! De cliëntenraad Inhoud Uw mening horen wij graag Uw mening 4 Wat is een cliëntenraad 4 Lid worden van de cliëntenraad? 5 Wat doet een cliëntenraad?

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( )

drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( ) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates (0650814004) 2015.005622Z- Inleiding Op 1 januari 2015 is, vanwege

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

De Amethyst Boerderijnummer: 1325

De Amethyst Boerderijnummer: 1325 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Amethyst Boerderijnummer: 1325 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

Zorg&woonboerderij t Boerenerf

Zorg&woonboerderij t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: zorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorg&woonboerderij t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave... pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen pag 3 Jaarvergadering. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad.. pag 3 Scholing Cliëntenraad. pag 4 Onderwerpen..

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778

Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778 arverslag nuari 2015 - december 2015 Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur Nacalculatie 2014 De deadline voor indiening van de volledige nacalculatie is door de NZa vastgesteld vóór 1 juni 2015. Om tijdige indiening van de nacalculatieformulieren 2014 bij de NZa te kunnen bewerkstelligen,

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016 DE CLIËNTENRAAD Uw mening horen wij graag mei 2016 Cliëntenraad Horizon Zorgcentrum Boeier 2 1721 GA Broek op Langedijk Tel. 0226 314430 info@horizonzorgcentrum.nl www.horizonzorgcentrum.nl Uw mening Uw

Nadere informatie

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013 WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014 Haaften, december 2013 1 Schematische Uitwerking doelen per onderdeel 1. Leiderschap Doel Activiteit Prestatie Indicator Verantwoordelijke Tijdsbestek/ Levering van Direct

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg 1 Van de zorgaanbieder: Naam en adres zorgaanbieder Stichting Zuidzorg De Run 5601 5504 DK Veldhoven

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Utrecht, 26 maart 2015 Wine te Meerman Eveline Castelijns Simon Heesbeen Floor Vreeswijk 1 Inhoud 1. Aanleiding voor het onderzoek

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2013 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2013 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaardocument 2015. Inleiding 3. Uitgangspunten 4

Inhoudsopgave. Jaardocument 2015. Inleiding 3. Uitgangspunten 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 5 2.2. Structuur van het concern 5 2.3. Kerngegevens 8 2.4. Samenwerkingsrelaties 11

Nadere informatie

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT Werkgroep Provinciaal Toezicht Inhoud Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Verschil toezicht op rechtmatigheid

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 1 Inleiding Op 21 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek TOELICHTING MONITOR 2016 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Basis versterken Toelichting a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek is voldoende Als voldoende wordt beschouwd wanneer er aan

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

ZORGWEIGERING. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Handboek Procedure, code REG 001 Reikwijdte: Zorggroep. Manager V&V, B. Wieferink.

ZORGWEIGERING. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Handboek Procedure, code REG 001 Reikwijdte: Zorggroep. Manager V&V, B. Wieferink. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Handboek Procedure, code REG 001 Reikwijdte: Zorggroep ZORGWEIGERING Beheer inhoud: Manager V&V, B. Wieferink Verantwoordelijk: Managementteam Opgeslagen in pc: g:\kwaliteit\vastgestelde

Nadere informatie