Inhoudsopgave. Jaardocument Inleiding 3. Uitgangspunten 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Samenwerkingsrelaties 11 Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1. Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Toezichthouders Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad 21 Hoofdstuk 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1. Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid cliënten Kwaliteitsbeleid medewerkers Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid 38 Hoofdstuk 5 Jaarrekening De jaarrekening is middels een bijlage opgenomen in het jaardocument 2

3 Inleiding Voor Vrijwaard was 2012 een jaar waarin een beroep werd gedaan op de flexibiliteit van zorgaanbieders. Een ontwikkeling in de verschuiving van de ZZP niveaus heeft geleid tot een grote beweging in zorgland en bij Vrijwaard. Beweging in de huidige structuur van de verzorgingshuizen, maar ook in het uitbreiden van thuiszorg en diensten die het langer zelfstandig blijven wonen ondersteunen. In 2012 heeft Vrijwaard een aanzet gedaan tot het ontwikkelen van zogenoemde gemaksdiensten om de zelfstandigheid van de inwoners van Den Helder te stimuleren. In 2012 is het Paviljoen van Toen geopend, een herinneringsmuseum gekoppeld aan een ontmoetingscentrum. Een van de welzijnslocaties van Vrijwaard dat onderdeel is van Actief in de Wijk. Het Paviljoen is een plek voor ontmoeting en ontspanning. Direct naast het Paviljoen is het nieuwbouwcomplex Lyceumhof gesitueerd. Lyceumhof zal begin 2013 officieel worden geopend waarbij Vrijwaard gebruik maakt van de begane grond met drie groepen en een zelfstandig team. Door de positieve en creatieve inzet van ons team, kon Vrijwaard aan de zorgvraag blijven voldoen. Door efficiënte inzet van formatie, maar belangrijk ook het lage ziekteverzuim en de kwaliteit van personeel en scholing, kon Vrijwaard zorg bieden van een hoog niveau. Vernieuwingen werden toegepast, maar ook werd per klant gekeken naar het afgesproken arrangement en in hoeverre dit aansluit bij de vraag en wens van de klant. De uitdaging is en blijft om klanten uit te nodigen om te blijven bewegen, zoveel mogelijk zelf te doen en te ondersteunen in hun levensgeluk. Vrijwaard is ondernemend en bestaat uit een sterk team met zeer gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers, als ambassadeurs van de organisatie. Bij Vrijwaard blijft gedrevenheid, bezieling en kwaliteit de rode draad vormen naar de toekomst, waarin wordt gewoond, geleefd en gewerkt met plezier. Coert Veenstra MA Voorzitter Raad van Bestuur 3

4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving De samenstelling en het verplichte karakter van het maatschappelijke deel van het jaardocument is sinds verslagjaar 2012 gewijzigd. Aanbieders (stichtingen) zijn niet langer verplicht om een maatschappelijk verslag op te stellen. Echter heeft Vrijwaard gekozen, mede op aanraden van de accountant, een verkorte versie van het maatschappelijk verslag op te leveren. Daarbij is uitgegaan van een samenstelling van de belangrijkste onderdelen vanuit de opzet van voorgaande verslagjaren en de belangrijkste ontwikkelingen van Vrijwaard. Het jaardocument is tot stand gekomen middels een projectaanpak. De in het Jaardocument verwerkte informatie is verkregen aan de hand van een tijdsplanning. De opgenomen cijfermatige informatie is samengesteld vanuit de diverse geautomatiseerde systemen van Stichting Vrijwaard. De betrouwbaarheid van de gegevens is hierdoor volledig gedekt. De teksten zijn aangeleverd door de diverse leden van het projectteam en vervolgens gescreend door de projectcoördinator en de Raad van Bestuur. Het daaruit voortvloeiende concept is voor goedkeuring ingezien door de accountant, vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht van Stichting Vrijwaard. 4

5 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Vrijwaard Adres Timorlaan 139 Postcode 1782 DR Plaats Den Helder Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern Voor de juridische structuur is gekozen voor een stichting. Stichting Vrijwaard is opgericht op 31 oktober 2007 en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer De stichting is gevormd vanuit de fusie van Stichting Ouderenzorg De Nieuwstad en woon- en zorgcentrum de Golfstroom, beiden gevestigd te Den Helder. De organisatorische structuur is vastgelegd in bijgaand organogram. De bedrijfsvoering op de locaties wordt uitgevoerd door locatiemanagers. De locatiemanagers worden aangestuurd door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur staat onder toezicht van de Raad van Toezicht. Het bedrijfsbureau, de welzijnsdienst, de voedingsdienst en het servicebureau zijn stafafdelingen. Het bedrijfsbureau bestaat uit het bestuurssecretariaat, PR en communicatie, de economische en administratieve dienst, personeel en opleidingen, kwaliteit en ICT. Stichting Vrijwaard is een stichting, bestaande uit zes locaties; - Woonzorgcentrum Ten Anker - Woon- en zorgcentrum De Golfstroom - Verzorgingshuis Prinses Margriet - Wooncomplex Goede Ree - Paviljoen van Toen - Wooncomplex Parkzicht Stichting Vrijwaard is AWBZ erkend op de functies: - Persoonlijke verzorging - Verpleging - Begeleiding - Verblijf Naast de AWBZ-functies levert Vrijwaard ook huishoudelijke ondersteuning in het kader van de wet WMO. Stichting Vrijwaard kent als inspraakorganen de Procesgroepen en de Cliëntenraden. 5

6 Cliëntenraad De cliëntenraden zijn decentraal georganiseerd. Daarnaast is er een centrale cliëntenraad actief, in deze samenstelling zit van iedere decentrale cliëntenraad een vertegenwoordiging. De medezeggenschapstructuur is zodanig dat er frequent vergaderd wordt met locatiemanagement en Raad van Bestuur. Eenmaal per jaar vindt er een informele bijeenkomst plaats met een delegatie van de Raad van Toezicht. Procesgroepen Samen komen tot beter doen! Vrijwaard is in oktober 2010 gestart met de pilot procesgericht werken. Met deze werkwijze is de medezeggenschap zo geregeld dat inspraak en participatie in een vroegtijdig stadium geregeld wordt. Er zijn voor verschillende gebieden procesgroepen samengesteld. Deze procesgroepen bestaan altijd uit een of meerdere managementleden, leden cliëntenraad en leden ondernemingsraad en op uitnodiging medewerkers, cliënten, partners of gebruikers. Bij procesgericht werken en organiseren wordt er vanuit meerdere uitgangsposities gekeken naar een bepaald proces, project of beleid. Er wordt gekeken naar de noodzaak en de samenhang. Werkt een proces wel in de praktijk? Is het begrijpelijk? Weten betrokkenen wat er verwacht wordt? Mogelijk kunnen zaken efficiënter aangepakt worden of zijn er bepaalde onderdelen die overbodig zijn of juist missen. De kennis die onderling gedeeld wordt, is dan ook van grote waarde voor het uiteindelijk tot stand komen van het proces. Het invoeren zal soepeler verlopen aangezien vanaf de start draagvlak is gecreëerd bij de achterban. Dit maakt de kans op weerstand ook kleiner. Maar ook bij de ontwikkeling van nieuw beleid of projecten is, om dezelfde redenen, afstemming over de gang van zaken en communicatie van groot belang. Daarnaast worden de verbeterpunten die vanuit de diverse tevredenheidsonderzoeken naar voren komen, gekoppeld aan de procesgroepen. De procesgroep wordt aangestuurd door de procesleider (managementlid). Gemiddeld komen de procesgroepen vier maal per jaar samen. De terugkoppeling van de besproken punten vindt plaats in het managementoverleg, werkoverleggen en via de nieuwsbrief die bij het blad Thuis wordt meegezonden. In totaal heeft Vrijwaard acht procesgroepen, namelijk Restaurant & Voeding, Zorg & Ontwikkeling, Personeel & Opleidingen, PR & Communicatie, Financiën, Bouw, Service & KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu) en Welzijn. In 2012 heeft er een evaluatie plaatsgevonden met alle betrokken procesgroepen en haar leden. Op basis van de uitkomsten is gezamenlijk besloten om deze wijze van medezeggenschap definitief voort te zetten binnen de organisatie 6

7 Organogram Vrijwaard 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Stichting Vrijwaard bestaat uit zes locaties. Vrijwaard biedt een ruim aanbod van functies en activiteiten aan. Door ontwikkeling van diverse producten en diensten wordt het zo lang mogelijk zelfstandig wonen ondersteund. De kern bij Vrijwaard is het menselijk geluk. In de ontwikkeling van diensten en producten streven wij er naar dit gevoel zo veel mogelijk te kunnen bewerkstelligen. De stichting biedt de volgende functies aan: Woonfunctie appartementen die zijn aangepast aan de problematiek van de doelgroep technisch en bouwkundig onderhoud faciliteiten voor alarmering en communicatie collectieve ruimten facultatief beschikbaar stellen 7

8 Zorgfunctie de algemene dagelijkse levensverrichtingen ondersteunen medicijnen bestellen, distribueren en eventueel toedienen huishoudelijke werkzaamheden verrichten was- en linnenverzorging maaltijden, koffie, thee en dergelijke verstrekken Verpleegfunctie in opdracht van de arts verpleegkundige en geneeskundige (somatische) handelingen eerste- en tweedelijns geneeskundige voorzieningen coördineren terminale zorg voorwaarden scheppen voor paramedische zorg nazorg bij ontslag uit ziekenhuis of verpleeghuis, voor zover het geen langdurige intensieve (specialistische) zorg of revalidatie betreft Begeleidingsfunctie individuele en groepsgerichte psychosociale en psychogeriatrische begeleiding individuele praktische begeleiding, bijvoorbeeld bij noodzakelijke aankopen voorwaarden scheppen voor levensbeschouwelijke begeleiding activiteitenbegeleiding kapel winkel, kapsalon en pedicure Wijkgerichte functie sociaal-culturele activiteiten aanbieden ontmoetingspunten kapel winkel, kapsalon, schoonheidspecialist en pedicure restaurants Vrienden van Vrijwaard Bewegen voor senioren Verblijfs- en preventieve functie dagverzorging en dagopvang intervalzorg tijdelijke opvang nachtopvang 24-uurs alarmeringsopvolging Mobiel Verpleegkundig Team 8

9 2.3.2 Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens Aantal/bedrag Cliënten Aantal Aantal cliënten in de instelling op basis van een zzp met dagbesteding 206 Aantal cliënten in de instelling op basis van een zzp zonder dagbesteding 24 Aantal cliënten met verblijf op basis van een volledig pakket thuis (VPT) 10 Aantal extramurale cliënten (inclusief begeleiding en dagbesteding) 150 Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar 243 Productie Aantal Aantal dagen met zorg en dagbesteding Aantal dagen met verblijf zonder dagbesteding Aantal dagen zorg op basis van een volledig pakket thuis (VPT) Aantal dagdelen dagbesteding Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagbesteding en WMO-zorg) Personeel Aantal Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 422 Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 239,09 Kosten ingehuurd personeel en zelfstandigen 0 Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro's Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

10 2.3.3 Werkgebieden Werkgebied locatie woonzorgcentrum Ten Anker Locatie Ten Anker bevindt zich op loopafstand van het centrum van Den Helder. Werkgebied locatie woon- en zorgcentrum De Golfstroom Locatie De Golfstroom bevindt zich in de wijk De Schooten in Den Helder. Werkgebied locatie verzorgingshuis Prinses Margriet Locatie Prinses Margriet bevindt zich op loopafstand van de maritieme leefomgeving van Den Helder. Werkgebied locatie woonzorgcomplex Goede Ree Locatie Goede Ree bevindt zich midden in het centrum van Den Helder. Werkgebied locatie Paviljoen van Toen Locatie Paviljoen van Toen bevindt zich op loopafstand van het centrum van Den Helder en is gesitueerd tegenover de locaties Ten Anker en Parkzicht en het Timorpark. Werkgebied locatie Parkzicht Locatie Parkzicht bevindt zich op loopafstand van het centrum van Den Helder. Parkzicht is door middel van een sluis verbonden aan de locatie Ten Anker. Hierdoor kunnen bewoners gebruik maken van de diensten en faciliteiten die in Ten Anker worden geboden. Stichting Vrijwaard richt zich op de thuiszorg, zorg, WMO (huishoudelijke ondersteuning) en welzijnsfuncties in de wijk. Stichting Vrijwaard is werkzaam in de zorgkantoorregio Noord-Holland Noord. 10

11 2.4 Samenwerkingsrelaties Toezichthoudend Zorgkantoor Het maken van productieafspraken. Voorleggen van begroting en budget. Verantwoording over gemaakte productie. Financiële ontwikkelingen. NZA Uitvoering van de activiteiten door middel van de vastgestelde tarieven. Voldoen aan te behalen productiecijfers. CIZ Naar aanleiding van afgifte van indicatie verzorgt Vrijwaard de vastgestelde zorg. Vrijwaard dient, indien noodzakelijk, herindicaties in bij het CIZ, wanneer de huidige zorglevering (indicatie) niet langer toereikend is. Het CIZ controleert de lopende indicaties en de geldigheid ervan. CAK Controle op de geleverde zorg extramuraal en intramuraal. Ministerie VWS Hanteren landelijke richtlijnen. Inspectie Gezondheidszorg Verantwoording afleggen voor verantwoorde zorg. Gemeente De gemeente beoordeelt of de organisatie voldoet aan de eisen, zoals gesteld in de aanbesteding WMO. Naar aanleiding van afgifte van indicatie huishoudelijke ondersteuning (WMO) van de gemeente (zorgloket) levert Vrijwaard de vastgestelde diensten. Raad van Toezicht Sociale verantwoording. Financiële verantwoording. Bestuursmatige verantwoording. Toezicht op en inspraak in ontwikkelingen en voortgang van lopende projecten. CBZ Toetsing van aanvragen tot verbouw, nieuwbouw of renovatie. Toetsing van aanvragen tot overgangsregeling extramurale zorgverlening. 11

12 Samenwerkend Samen Samenwerkingsverband op het gebied van medisch adviseurschap. GGZ Samenwerkingsverband op het gebied van aanvullende zorg psychiatrie. Stichting Geriant Op het gebied van aanvullende zorg (Project Meer dan Wonen) WIO Op het gebied van het project Wonen van Indische Ouderen. Helderse Huisartsen en Zorggroep Tellus De zorg-, service- en dienstverlening op elkaar af te stemmen ten behoeve van de cliënten. Informerend Samenleving De samenleving in zijn geheel wordt geïnformeerd omtrent ontwikkelingen binnen Vrijwaard door middel van de website, brochures, advertenties, krantenartikelen maar ook door Social Media (Twitter en Hyves). Bewoners De bewoners van Vrijwaard worden geïnformeerd over wijzigingen, reglementen, ontwikkelingen, nieuws en activiteiten door middel van de publicatieborden, kabelkrant, cliëntenraad en bewonersbijeenkomsten. Medewerkers Medewerkers van Vrijwaard worden geïnformeerd over wijzigingen, reglementen, ontwikkelingen, nieuws, activiteiten en evenementen door middel van de publicatieborden, website, Social Media, werkoverleggen, leidinggevenden. Vrijwilligers De vrijwilligers van Vrijwaard worden geïnformeerd over wijzigingen, reglementen, ontwikkelingen, nieuws, activiteiten en evenementen door middel van de publicatieborden, website en werkoverleggen. Vrijwaard voorziet haar interne publieksgroepen breed van informatie door middel van het huisblad Thuis dat verzonden wordt naar bewoners, cliënten, vrijwilligers, medewerkers en Vrienden van Vrijwaard. 12

13 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Vrijwaard hanteert de zorgbrede Governance Code. Dit betekent dat de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht de normen in deze code onderschrijven, hanteren en uitvoeren. Conform de Governance Code heeft in er 2012 een evaluatie plaats gevonden binnen de Raad van Toezicht, de uitkomsten zijn door de voorzitter Raad van Toezicht schriftelijk vastgelegd. Daarnaast is er aandacht geweest voor het rooster van aftreden. In 2012 heeft er een jaargesprek plaatsgevonden tussen de Raad van Bestuur en de voorzitter en twee leden van de Raad van Toezicht. Het gesprek is schriftelijk vastgelegd. 3.2 Raad van Bestuur / Directie Raad van Bestuur In 2012 was er een eenhoofdig Raad van Bestuur, de heer Coert Veenstra. De heer Veenstra trad in dienst per 16 januari De Raad van Bestuur heeft zich gehouden aan de gedragscode opgesteld door de NVZT. Daarnaast staan de taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur beschreven in de statuten van Vrijwaard. Conform de laatstgenoemde code wordt de bezoldiging gehanteerd. De beloning van de Raad van Bestuur wordt vermeld in de jaarrekening van Vrijwaard Nevenfuncties De Raad van Bestuur had in 2012 geen nevenfuncties. De nevenfuncties van de leden Raad van Toezicht zijn bekend en staan beschreven onder hoofdstuk 3.3 van dit document. Zowel Raad van Bestuur als Raad van Toezicht hebben geconcludeerd dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Coert Veenstra Voorzitter Raad van Bestuur Geen Managementteam De Raad van Bestuur maakt deel uit van het managementteam. Daarnaast bestaat het team uit de volgende functionarissen; - locatiemanager Ten Anker/Prinses Margriet / De Golfstroom (Ineke Kloos) - manager Thuiszorg (Anneke Buis) - HEAD (Jym Chan) - Hoofd Personeel en Opleidingen (Marije Bruijstens) - PR & Communicatiefunctionaris (Linda van der Eijk) - Beleidsmedewerker zorg en innovatie (Ruud Jekkers) - Servicemanager (Wilma Meertens) - Chef voeding en restaurant ( Ivar Borst / Grietje de Vries) - Welzijnscoördinator (Petra Alders) 13

14 Vergaderingen met het managementteam vinden iedere 14 dagen plaats. Voorgenomen besluiten en definitieve besluiten worden genomen in het managementoverleg. Binnen maximaal één week worden de notulen van het managementoverleg gepubliceerd. Besluiten en voorgenomen besluiten worden, indien van toepassing, besproken met de procesgroepen en cliëntenraden Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Er vindt maandelijks overleg plaats tussen de voorzitters Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Daarnaast vindt er vijf keer per jaar een vergadering plaats met de voltallige Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Strategie, ontwikkeling en exploitatie worden tussentijds afgestemd. Calamiteiten en crisis worden direct afgestemd tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en tussen Raad van Bestuur, managementteam en het team. 3.3 Toezichthouders In 2012 bestond de Raad van Toezicht uit zes leden. Per einde jaar is het aantal leden gereduceerd tot vier. Eén lid is afgetreden volgens rooster en de ander moest door ziekte een jaar eerder aftreden. Volgens het in 2010 vastgestelde schema van aftreden zal de Raad van Toezicht per 2013 bestaan uit vijf leden en tegelijkertijd zodanig zijn samengesteld dat de continuïteit en kwaliteit geborgd wordt. De Raad van Toezicht is onafhankelijk. Alle leden fungeren zonder last en ruggespraak in de Raad van Toezicht. Het functioneren van de leden van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijkheid. De leden van de Raad van Toezicht hebben in de uitoefening van hun functie geen ander belang dan het uitoefenen van de rol als toezichthouder van Stichting Vrijwaard. De Raad van Toezicht legt over zijn handelen extern verantwoording af in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en de jaarrekening. De bestuurder verschaft de Raad van Toezicht tijdig de informatie die nodig is voor een adequaat functioneren. Dit geschiedt als voorbereiding op of tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Wanneer daartoe aanleiding is voorziet de bestuurder de Raad van Toezicht steeds tussentijds van relevante informatie. Daarnaast wordt 5 tot 6 keer per jaar een uitgebreide managementrapportage geleverd. Maandelijks heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht een bilateraal overleg gevoerd met de bestuurder over alle lopende zaken volgens een vaste agenda. Het hierin besprokene wordt naar relevantie weergegeven in de genoemde managementrapportage. Naar aanleiding van de besproken zaken is er soms overleg geweest tussen de voorzitter en één of meerdere leden van de raad om reden van extra informatie of verheldering. De Raad van Toezicht heeft in 2012 vijf keer gepland vergaderd met de bestuurder. De agendapunten van deze vergaderingen worden tevoren vastgesteld in een jaaragenda zodat de bestuurder zijn rapportages kan afstemmen op dit schema. Uiteraard was er altijd mogelijkheid om zaken die om welke reden dan ook aandacht vroegen op de agenda te plaatsen en hiervoor soms een aparte vergadering te beleggen. Op 7 november is er overleg geweest tussen de Raad van Toezicht en de vertegenwoordigers van de procesgroepen, voorheen de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad. Tevens was er op die dag een gezamenlijke vergadering met de bestuurder en het management over de effecten van de gevolgde strategie en kwaliteit van de zorg in relatie tot de actuele politieke inzichten. 14

15 Er was een presentatie van groepen bestaande uit MT- en RvT-leden aan de hand van tevoren geformuleerde stellingen en er was sprake van een levendige discussie waaruit ook conclusies getrokken zijn ten aanzien van het beleid. Hiervan is een verslag gemaakt. Op 12 december zijn er individuele evaluatiegesprekken tussen leden en voorzitter geweest en heeft de Raad van Toezicht een zelfevaluatie gedaan conform de richtlijnen van de NVTZ. Hieruit zijn wederom een aantal persoonlijke en gezamenlijke leerpunten gebleken waaraan door het volgen van trainingen en cursussen invulling wordt gegeven. Besloten is om in 2012 een evaluatie te doen onder begeleiding van externe experts. Door omstandigheden is deze doorgeschoven naar 27 maart De heren Van de Water, Mein en Bais (remuneratiecommissie van de RvT) hebben 12 december het jaarlijkse functioneringsgesprek gevoerd met de bestuurder. Hierin zijn, naast de bespreking van de algehele gang van zaken en zijn rol hierin, ook de voor 2012 gedefinieerde doestellingen getoetst aan hun resultaat. De raad heeft over deze resultaten zijn tevredenheid uitgesproken. Er zijn afspraken gemaakt over de doelstellingen voor De Raad van Toezicht heeft in 2012 herbevestigd dat de honorering van Raad van Toezicht en de bestuurder conform de adviesregeling van de NVTZ c.q. NVZD (BBZ-code) wordt uitgevoerd. Daarnaast zijn, conform de richtlijnen van de NVTZ, afspraken gemaakt over de hantering van de nieuwe wetgeving aangaande btw-afdracht door toezichthouders per 1 januari Door de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht worden de vergaderingen en bijscholingsdagen van de NVTZ bezocht zodat de raad steeds goed geïnformeerd is en ook, middels contacten met collega s, weet wat er leeft op toezichtgebied. De governance-code voor zorginstellingen wordt naar letter en geest nauwkeurig in acht genomen. De Raad van Toezicht heeft in haar vergadering overlegd met de externe accountant over hun positief getoonzette managementletter en het jaarplan en de begroting 2012 besproken. Gezien de hoeveelheid en aard van de vragen, de actualiteit van de benodigde informatie en de impact van de snel veranderende overheidsmaatregelen is besloten in april 2013 een extra vergadering te beleggen om de begroting actueel en definitief te maken. De algemene- en financiële rapportages, de kwaliteit van zorg en de algemene gang van zaken in Vrijwaard zijn in elke vergadering besproken met de bestuurder, veelal vergezeld door de controller. De kwaliteit van zorg in relatie tot de exploitatie was daarbij steeds aan de orde, evenals de taakstelling. Regelmatig heeft de Raad van Toezicht gesproken over de strategie van de organisatie en de daarmee samenhangende risico s. In het verslagjaar is specifiek gesproken over de wijzigingen in de bekostigingssystematiek (ZZP) en de effecten daarvan op zorgkwaliteit en kosten, de huisvestingskosten in samenhang met de gewijzigde wetgeving, de relatie met Woningstichting Den Helder, de WMO en de extramurale zorgverlening. De voortgang van de diverse (nieuw)bouw- en verhuisplannen, gerelateerd aan het strategisch vastgoedbeleid, is een vast item op de agenda geweest. Andere zaken die aan de orde geweest zijn in willekeurige volgorde: De verbetering van de cliënttevredenheid aan de hand van alle aspecten Uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek in relatie tot de personele samenstelling en organisatie De relatie met het zorgkantoor, de gemeente en de verhuurder van de panden Wijzigingen in de ZZP-systematiek in relatie tot interne ondersteunende systemen en de kwalitatieve en kwantitatieve personele samenstelling Ontwikkelingen in de samenleving en politieke keuzes over de zorg en hoe daar mee om te gaan 15

16 Mogelijkheden om samen met het Gemini ziekenhuis een herstelhotel te ontwikkelen wanneer zij nieuwbouw realiseren; dit is vooralsnog verder naar de toekomst verschoven Ontwikkeling van aanbod van extramurale zorg in verhouding tot aanbod van intramurale zorg De beloning van de leden Raad van Toezicht staat opgenomen in DIGI MV en in de jaarrekening van Vrijwaard. Samenstelling Raad van Toezicht 2012 Naam Dhr/ mw Bestuursfunctie Nevenfuncties H. van de Water Dhr Voorzitter Commissaris Rabobank Schagen-Wieringerland N.G. Mein 1) Dhr Vice-voorzitter Lid Raad van Toezicht Stichting Geriant te Heerhugowaard N.A. Bais Dhr Lid Lid Raad van Commissarissen, Den Helder Airport Lid Raad van Toezicht Stichting Kopwerk, Primair PC Basisonderwijs Kop van Noord- Holland Voorzitter Voedselbank Den Helder Voorzitter Vrienden van Vrijwaard Voorzitter Federatie Het Buurtcollectief Voorzitter WMO-Platform H. Visser Dhr Lid Relatiemanager bij Alvi fusie en overnames Adviseur in de zakelijke- en privé financiële dienstverlening A.E. Koster Dhr Lid Advocaat, partner Prins & Koster advocaten M. Feenstra 2) Mw Lid Maatschappelijk werker Therapeut voor gedragsveranderingen Traumadeskundige kampsyndromen/ oorlogsgetroffenen Wereld Oorlog Zuid-Oost Azië Vertrouwenspersoon bij diverse stichtingen en organisaties. 1) afgetreden wegens ziekte 2) afgetreden volgens rooster 16

17 3.4 Bedrijfsvoering Jaarplan De sturing en input van de jaarplannen op managementniveau wordt geleverd vanuit het strategisch beleid, het kwaliteitssysteem en de meest recente klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken en de zorginhoudelijke prestatie-indicatoren. De jaarplannen op locatie en afdelingsniveau vormen de basis van het jaarplan van Vrijwaard. Planning en Control De uitvoering van de planning- en controlfunctie en de bestuurlijke informatievoorziening wordt door de HEAD en bestuurssecretariaat gezamenlijk uitgevoerd. De producten waar voor zij zorg dragen betreffen de financiële rapportage, managementrapportage, interne controle en economisch advies. De ondersteunende diensten werken continu aan de verbetering van het administratieve proces en professionalisering van dienstverlening. De diensten profileren zich als ontwikkelaar en leverancier van managementinformatie en stuurinformatie. De managementinformatie met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, tevredenheid en ontwikkeling van zorg worden met name gestuurd vanuit de afdeling service. De sturing en input van de managementinformatie wordt geleverd vanuit de klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken en de zorginhoudelijke indicatoren. Planning en Controlcyclus De cyclus van planning en control is bedoeld om de Raad van Bestuur in staat te stellen om bestuurlijke verantwoordelijkheden te nemen. Dit geldt zowel intern als extern. De verantwoordelijkheden betreffen de sturing (planning) en de beheersing (control) van de zorginstelling. Planning en control houdt in het maken van afspraken op lange en korte termijn; dit wordt respectievelijk strategische en tactische planning genoemd. In de planning komt aan bod hoe beschikbare middelen verdeeld gaan worden, budgetten worden vastgesteld, te leveren prestaties en dergelijke. De begroting is een financiële planning voor het komende jaar. Het is een planning op tactisch niveau (korte termijn planning). De controle of de begroting nog steeds aangehouden wordt, gebeurt door het tussentijds opstellen van voorgekomen financiële zaken, het opstellen van de financiële resultaten tot nu toe (verslaglegging). Op deze manier kan de Raad van Bestuur en het management op tijd bijsturen in het geval dat er te veel wordt afgeweken van de opgestelde begroting. De jaarlijkse planning- en controlcyclus kent een aantal fasen die door het jaar heen doorlopen worden. Per locatie kunnen deze fasen verschillende doorlooptijden hebben of een andere indeling maar de opzet is bij alle instellingen gelijk. Hieronder is de globale jaarlijkse planning- en controlcyclus chronologisch weergegeven. Budget afspraken Productieafspraken maken met het zorgkantoor voor wat betreft het leveren van zorg in het volgend jaar. Strategisch beleidsplan/jaarplan Verkenning naar de belangrijkste activiteiten/ontwikkelingen op korte en lange termijn. 17

18 Begroting Aanvragen van formatie, investeringen en exploitatie Maandrapportages en verantwoording aan externe partijen Per maand wordt van de locaties een financiële rapportage gemaakt. Dit dient voor het management en Raad van Bestuur als beheersinstrument om tijdig afwijkingen tussen begroting en realisatie te constateren en bij te sturen. Tevens wordt er maandelijks middels speciale formats verantwoording afgelegd op de gerealiseerde productie (belangrijkste geldstroom). Jaarrekening Het jaarverslag is het sluitstuk van het jaarlijkse planning- en controleproces. In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Eén van de belangrijkste onderdelen van het jaarverslag is de jaarrekening. De jaarrekening bevat de verantwoording over de bereikte financiële resultaten. Externe Controle De boekhouding en dus de begroting, tussentijdse rapportages en het jaarverslag worden jaarlijks gecontroleerd door een externe accountant. In het najaar vindt een tussentijdse controle plaats en in het voorjaar de eindcontrole inclusief controle verantwoording zorgproductie. Per maand verantwoordt de Raad van Bestuur zich over het gevoerde (met name financiële) beleid. Risico De budgetopbrengsten zijn gekoppeld aan inzet personeel en daarmee ook aan personele kosten. Door het volgen van de beleid- en controlcyclus heeft Vrijwaard dit volledig onder controle. Bij nieuwe en huidige huurovereenkomsten wordt er rekening gehouden met de effecten die de invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent met zich meebrengen. In het kader van de overheveling van de functie begeleiding vanuit de AWBZ naar de WMO is een projectgroep gestart binnen Vrijwaard die zich richt op de ontwikkelingen en invoering van de maatregelen. Regeling AO/IC AWBZ Zorgaanbieders Op grond van beoordeling van het opgestelde verantwoordingsdocument en de onafhankelijke toetsing van de uitkomsten van steekproeven, is door onze externe accountant vastgesteld dat Stichting Vrijwaard voldoet aan de eisen zoals opgenomen in de Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders. Jaarplanning De uitvoering van werkzaamheden in het kader van de planning en controlcyclus wordt bewaakt aan de hand van de Raad van Bestuur vastgelegde planning. In de jaarplanning zijn de momenten benoemd waarop belangrijke P&C producten, zoals bijvoorbeeld Jaardocument en tweemaandelijkse rapportages, door en voor management, worden geleverd. De jaarplanning is een product van samenwerking tussen de financiële administratie, P&O, kwaliteit en bestuurssecretariaat. 18

19 Deze afdelingen zijn primair verantwoordelijk voor betrouwbare, tijdige en volledige administratie van personeel, productie, kosten en opbrengsten. Per twee maanden verantwoordt de Raad van Bestuur zich over het gevoerde beleid en wordt er een resultatenrekening van baten en lasten gepresenteerd, voorzien van een toelichting en risicoanalyse. Voor nieuwe projecten wordt een risicoanalyse / businessplan geschreven. Bestuurlijke informatievoorziening De informatievoorziening die nodig is om de doelstelling van Vrijwaard op strategisch, tactisch en operationeel niveau te realiseren en bij te sturen, is afkomstig uit bronregistratie die door de verschillende afdelingen worden bijgehouden. De gegevens worden voornamelijk via geautomatiseerde systemen (zoals NEDAP), periodiek in het systeem van Vrijwaard ingelezen. Vanuit deze informatie worden periodiek rapportages gemaakt voor de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, management en externe stakeholders. De prestaties van Vrijwaard worden gemeten en inzichtelijk gemaakt door middel van prestatie-indicatoren die voor afdelingen en Raad van Bestuur periodiek worden aangeleverd. 19

20 3.5 Cliëntenraad Vrijwaard had in het verslagjaar in totaal drie decentrale cliëntenraden, namelijk; - cliëntenraad Ten Anker - cliëntenraad De Golfstroom - cliëntenraad Thuiszorg Overkoepelend voor de cliëntenraden is er een centrale cliëntenraad. Hier neemt een delegatie van de decentrale cliëntenraden zitting in. De vergaderstructuur is daarmee dusdanig dat de vergaderingen met decentrale cliëntenraden in aanwezigheid van het locatiemanagement plaatsvindt. De vergaderingen met de centrale cliëntenraad vinden plaats in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De cliëntenraden van Vrijwaard hebben ieder een budget waarvan zij zaken bekostigen zoals deelname aan LOC-vergaderingen, lidmaatschappen en eventuele kantoorbenodigdheden. De cliëntenraden van Ten Anker, De Golfstroom en de Thuiszorg komen frequent bij elkaar. Delegaties van de cliëntenraden hebben een jaarlijkse bijeenkomst gehad met de Raad van Toezicht van Vrijwaard. Op informele wijze is daarin besproken wat de lopende zaken zijn en hoe deze verlopen. In 2012 kwam de Centrale Cliëntenraad vier maal bijeen. De vergaderingen werden bijgewoond door de Raad van Bestuur en de zes leden van de Centrale Cliëntenraad. Vergaderingen werden om en om geleid door de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Centrale Cliëntenraad. Vertrouwenspersoon Vrijwaard beschikt over haar eigen vertrouwenspersoon die stichtingsbreed ingezet wordt voor alle interne publieksgroepen. Daarnaast bestaat er lidmaatschap aan de klachtencommissie van Facit waarmee de klachtenprocedure gewaarborgd is. 3.6 Ondernemingsraad Door het werken met de methodiek procesgericht werken en organiseren is er geen traditionele ondernemingsraad actief binnen de organisatie. Het medezeggenschap is geborgd door middel van deelname van medewerkers in de diverse procesgroepen. De onderlegger medezeggenschap bij Vrijwaard is door alle partijen akkoord bevonden. Hierin zit tevens de WOR ingekapseld (adviesrecht, instemmingsrecht en regeling van geschillen). 20

21 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1. Meerjarenbeleid In de afgelopen jaren heeft Stichting Vrijwaard nadrukkelijk de keuze gemaakt om zich niet te richten op het uitbreiden van intramurale zorg, maar zich te richten op de uitbreiding van extramurale zorg, om de steeds groter wordende groep thuisblijvers van dienst te kunnen zijn. Daarnaast is gekozen voor het uitbreiden van niet primaire zorgactiviteiten door het openstellen van sociale en ontspanningsactiviteiten voor thuisblijvers. Vrijwaard richt zich op preventie met activiteiten en ontmoeting voor senioren. Het door ontwikkelen van de kleinschalige wijksteunpunten / ontmoetingspunten voor senioren van Den Helder vindt de komende jaren plaats. Voorbeelden hiervan zijn het herinneringsmuseum, het buurtrestaurant Goede Ree en De Soos (2013). Dit onder de noemer Actief in de Wijk. De gekozen weg van Stichting Vrijwaard om de thuiszorg uit te breiden wordt de komende jaren voortgezet en verder vormgegeven. Vrijwaard kijkt waar mogelijk in levensloopbestendige complexen en geschikte aanleunwoningen om dit product uit te breiden. Onderdelen in het meerjarenbeleid zijn: - Scheiden van wonen en zorg - Zorgzwaartebekostiging (ZZP). - Domotica - Huisvesting - Decentralisatie, transitie en transformatie begeleiding in de WMO - Naamsbekendheid Missie Vrijwaard is een organisatie voor en van mensen. Mensen worden uitgenodigd om het beste uit zichzelf te halen. Vertrouwen en verbinden zijn de uitgangspunten. Vrijwaard streeft naar kwaliteit van leven. Wonen, welzijn, verzorging en verpleging zijn essentiële ingrediënten die moeten bijdragen tot een zeker gevoel van geluk. Positieve energie en inzet is wat de organisatie kenmerkt. Vrijwaard zorgt er voor dat gasten zich thuis voelen bij Stichting Vrijwaard. Er wordt gewerkt met een menselijke maat; dit betekent dat de organisatie de bewoner kent maar ook het team. Vrijwaard biedt zorg en dienstverlening van hoge kwaliteit en wil hier in uitblinken. Vrijwaard ziet haar bewoners en cliënten als gasten. Door deze benadering in het denken en handelen biedt Vrijwaard net dat beetje extra. De teamleden voelen zich én zijn ambassadeur van Stichting Vrijwaard. Klanttevredenheid In de zomermaanden heeft het klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden binnen Vrijwaard. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de nieuwste methodiek waarbij het aantal vragen aan de cliënten intramuraal aanzienlijk verminderd is. De cliënten in de thuiszorg en vertegenwoordigers van psychogeriatrische cliënten intramuraal hebben allen een vragenlijst ontvangen om de cliënttevredenheid te meten. 21

22 Aangezien in 2012 de vertegenwoordigers van psychogeriatrische cliënten intramuraal voor het eerst zijn geënquêteerd kunnen de resultaten het beste vergeleken worden met de landelijke uitkomsten. 22

23 Thuiszorg: Vrijwaard neemt deel aan de landelijke benchmark van brancheorganisatie Actiz. In 2012 heeft Vrijwaard deelgenomen aan de najaarsronde. De resultaten van 2012 worden opgepakt door middel van diverse verbeterplannen en het traject naar Groen en Doen. Om een hoge score te bereiken én te behouden op totaal niveau van de organisatie is de aanpak op te splitsen in een aantal onderdelen, namelijk: Landelijk niveau Resultaten vanuit de benchmark worden vergeleken met andere organisatie waardoor gestuurd kan worden op landelijke ontwikkelingen, trends en veranderingen. De relevante punten worden meegenomen in het strategisch beleid van Vrijwaard. Dit beleid wordt meestal voor een periode van vijf jaar opgesteld en wordt tussentijds op basis van ervaring en ontwikkelingen bijgesteld. Locatie / afdelingsgebonden De managementleden stellen jaarlijks een jaarplan op waarin per locatie en / of afdeling ingegaan wordt op verbeterpunten die puur voor de locatie en / of afdeling van toepassing zijn. Deze punten zijn dus ook gebaseerd op de klanttevredenheid, medewerkertevredenheid en de prestatie indicatoren norm verantwoorde zorg. Organisatieniveau Op basis van de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek, medewerkerstevredenheidsonderzoek (benchmark) en ontwikkeling in de V&V sector is in 2012 met het managementteam gebrainstormd over verschillende verbeterideeën onder de noemer naar Groen & Doen. Hierdoor is een koppeling ontstaan tussen de uitkomsten van het tevredenheidonderzoek en het vertalen ervan naar daadwerkelijke verbeterpunten op organisatieniveau, oftewel overstijgend voor Vrijwaard. De uitkomsten hiervan worden begin 2013 vastgesteld in overleg met de procesgroepen en managementteam. 23

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Perudreef 90 3563 VE Utrecht www.shbu.nl info@shbu.nl Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot Maatschappelijk verslag Stichting Amaliazorg Oirschot 2010 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 TWB, Thuiszorg met Aandacht Postbus 1116 4700BC Roosendaal Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2012 Voorstraat 26, 3265 BV Piershil Maart 2013 Mevr. K. Waling 1. Uitgangspunten verslaglegging Dit jaardocument

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaardocument MV 2008. Stichting RIBW Fonteynenburg. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument MV 2008. Stichting RIBW Fonteynenburg. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg ardocument MV 2008 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Mei 2012 versie 2.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaardocument 2010 Cordaan groep

Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Cordaan groep van mens tot mens Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Maatschappelijke verantwoording Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 9 1.1

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Stichting Antroz Jaardocument 2013 Naar een waardevolle toekomst

Stichting Antroz Jaardocument 2013 Naar een waardevolle toekomst Stichting Antroz Jaardocument 2013 Naar een waardevolle toekomst Stichting Antroz, Postbus 296, 3700 AG Zeist, www.antroz.nl Voorwoord Stichting Antroz heeft in 2013 een intensieve beleidsperiode doorgemaakt.

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5 2.3 Kerngegevens 5 2.4

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011

Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011 Bestuurlijk jaarverslag Alifa 2011 Inhoudsopgave 1. Profiel... 5 1.2. Structuur van Alifa... 5 1.3. Kerngegevens... 5 1.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering... 5 1.3.2. Kerngegevens 2011... 6 1.3.3.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Verbinden & meebewegen 1 Inhoudsopgave Deel 1 / Verslag 1. Verbindingen gelegd 3 2. Beeld van Zozijn 4 3. Bestuur en toezicht 8 4. Strategie en beleid 12 5. Beheersing

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie