SCHADEVERGOEDING IN GEMEEN RECHT EN DE NOODZAKELIJKHEID VAN BEWIJSSTUKKEN. Inleiding:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHADEVERGOEDING IN GEMEEN RECHT EN DE NOODZAKELIJKHEID VAN BEWIJSSTUKKEN. Inleiding:"

Transcriptie

1 SCHADEVERGOEDING IN GEMEEN RECHT EN DE NOODZAKELIJKHEID VAN BEWIJSSTUKKEN Inleiding: Het is voor mij een eer en een genoegen hier te mogen komen spreken over de afhandeling van zware lichamelijke schadedossiers en de bewijsstukken die nodig zijn en die moeten ingezameld worden na het ongeval, tijdens het herstel en de revalidatie. Belangrijke taak hulpverleners: Hierbij kan toch wel een belangrijke taak weggelegd zijn voor de hulpverleners die met het slachtoffer en zijn familie in contact komen, dikwijls lang voor dat er juridische hulp komt, hetzij van een advocaat, hetzij van de rechtsbijstandverzekeraar. De juridische hulpverleners worden immers dikwijls slechts in het laatste stadium van de afwikkeling van het schadedossier ingeschakeld, op een ogenblik dat het soms te laat is nog bepaalde tussenkomsten te doen, bijvoorbeeld in de medische expertise of om bepaalde bewijsstukken bij te brengen, bijvoorbeeld een gedetailleerde lijst van gedane verplaatsingen in oorzakelijk verband met het ongeval. U mensen, hulpverleners van het eerste en de latere uren, kunnen de slachtoffers of hun familie attent maken op bepaalde bewijsstukken die zij moeten inzamelen, bijhouden of opstellen; bewijsstukken die op het ogenblik van de uitgave zelf worden opgesteld en bijgehouden, zijn zoveel meer waard en zoveel geloofwaardiger dan attesten of stukken die achteraf bij de juridische afwikkeling van het dossier nog worden opgesteld. Vandaar geloof ik zeer sterk in deze studiedag en de behandelde onderwerpen. Vergoeding van de gehele schade: Artikel 1382 van ons burgerlijk wetboek bepaalt: elke daad van de mens waardoor aan de ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wies schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden. Dit betekent ook dat in ons rechtsstelsel alle schade die in oorzakelijk verband staat met de fout, moet worden vergoed. Die te vergoeden schade moet natuurlijk worden bewezen: zowel het bestaan van de schade als het bedrag ervan. In principe moet het bedrag van de werkelijke schade worden vergoed aan de hand van de bij te brengen bewijsstukken. Omdat voor sommige schadeposten het bestaan 1

2 van de schade duidelijk is, maar het bedrag dat moet worden vergoed moeilijk te bewijzen is, bestaat er ook een systeem van forfaitaire vergoeding. Bijvoorbeeld: de genotsderving voor een beschadigde auto: 20 per dag of de gewone morele schade voor 1 dag aan 100 % tijdelijke invaliditeit: 25 per dag. In dit kader van forfaitaire vergoedingen van de schade is er een indicatieve tabel opgesteld van schadebedragen die gehanteerd worden door de Rechtbanken in België. Deze indicatieve tabel is misschien wel nuttig voor bepaalde kleinere schadeposten en voor ongevallen met kleinere lichamelijke schade, maar de toepassing ervan zou een slachtoffer van een ongeval met zware lichamelijke schade ernstig kunnen benadelen. In het woord vooraf van de gepubliceerde tabel wordt er trouwens voor gewaarschuwd dat de tabel met de nodige omzichtigheid en kritische ingesteldheid moet worden gehanteerd. Ik zal verder in de uiteenzetting regelmatig naar deze indicatieve tabel verwijzen als minder bruikbaar alternatief bij zware lichamelijke verwondingen. Bewijs van de schade: Alle noodzakelijk en nuttig bewijsmateriaal wordt vanaf het ongeval tot aan de juridische afhandeling ervan en dikwijls erna ook nog, best bewaard. Dat garandeert de beste opbouw van het schadedossier. Als ik de slachtoffers van een ongeval een goede raad kan geven, dan is dit het vrij gedetailleerd bijhouden van een dagboek waarin dag na dag wordt aangegeven welke behandelingen hebben plaatsgevonden ( bijvoorbeeld gehospitaliseerd of kiné of controlebezoek dokter x,. ), welke verplaatsingen werden gedaan, welke aankopen werden gedaan enzovoorts. De medische expertise: Voor de vaststelling van de lichamelijke schade zal altijd een tegensprekelijke medische expertise noodzakelijk zijn. Tegensprekelijk wil zeggen dat zowel het slachtoffer als diegene die de schade zal moeten vergoeden ( meestal een verzekeringsmaatschappij ) vertegenwoordigd zijn. De gewone aanwezigheid van het slachtoffer mag niet voldoende zijn om de tegensprekelijkheid te garanderen; het slachtoffer moet ook bijgestaan worden door een raadgevend geneesheer. Het is immers gebruikelijk dat snel na het ongeval het slachtoffer opgeroepen wordt door de raadgevend geneesheer van de verzekeringsmaatschappij die de schade zal moeten vergoeden. De vaststellingen die door deze geneesheer gebeuren, zijn geen tegensprekelijke vaststellingen. 2

3 Die eenzijdige vaststellingen worden door de verzekeringsmaatschappijen gebruikt om een inschatting te kunnen doen van de invaliditeitspercentages en arbeidsongeschiktheidspercentages die zullen moeten worden weerhouden en daarmee samenhangend de schadevergoedingen die zullen moeten worden uitbetaald. Verzekeringsmaatschappijen zijn immers verplicht, ook vooraleer er effectief in een dossier wordt uitbetaald, financiële reserves voor de betalingen aan te leggen. Het is dus best dat het slachtoffer ingaat op een uitnodiging van de verzekeringsarts, hoewel dat wettelijk niet verplicht is. Er moet wel gewaarschuwd worden dat er best geen akkoorden worden getekend bij zulk een eenzijdig onderzoek. Een tegensprekelijke medische expertise dient om definitief medisch de gevolgen van het ongeval voor het slachtoffer te bepalen. Een dergelijke medische expertise kan minnelijk gebeuren, dit wil zeggen door de ondertekening van een overeenkomst waarbij het slachtoffer een dokter aanduidt die hem of haar vertegenwoordigt en waarbij ook de verzekeringsmaatschappij haar raadgevend geneesheer inschakelt om de gevolgen te bepalen. Deze beide artsen samen beoordelen dan de toestand van het slachtoffer en stellen een verslag op waarbij wordt geantwoord op de vragen die in de opdracht zijn opgenomen. Onnodig te zeggen dat de formulering van die opdracht zeer belangrijk is. Ik kom daar nog op terug. Als de beide artsen niet tot een akkoord komen, voorziet de afgesloten overeenkomst in de aanstelling van een derde arts die vooraf in gemeen overleg tussen de beide geneesheren al is aangeduid en het is dan deze derde arts die zal beslissen en die het verslag zal opstellen. Zeer belangrijk is te voorzien in de overeenkomst dat de minnelijke medische expertise de waarde heeft van een gerechtelijke expertise en geen arbitrage waarbij beide partijen zich onherroepelijk verbinden om akkoord te gaan met het resultaat. Wanneer de minnelijke medische expertise de waarde heeft van een gerechtelijke expertise, zijn partijen nog altijd vrij om niet akkoord te gaan met de resultaten van de expertise en hun argumenten eventueel in een gerechtelijke procedure naar voor te brengen. Het zal iedereen wel duidelijk zijn dat dan enkel nog belangrijke argumenten naar voor kunnen worden gebracht; geen enkele rechter zal de resultaten van een minnelijke medische expertise negeren op grond van pietluttigheden of onvoldoende gefundeerde argumenten. Het woord is al gevallen. Het alternatief van een minnelijke medische expertise is de gerechtelijke medische expertise. Een gerechtelijke medische expertise wordt gevorderd voor de Rechtbank en het is dan de Rechter die de geneesheer-deskundige aanduidt, eventueel op voordracht van de partijen en die ook de opdracht van de expert vastlegt, eventueel ook op voordracht van de partijen. 3

4 Belangrijk is dat ook bij een gerechtelijke expertise het slachtoffer een beroep moet kunnen doen op een medisch raadgevend geneesheer om hem of haar bij te staan bij de expertisewerkzaamheden. Zoals reeds gesteld is de formulering van de opdracht van een dergelijke medische expertise enorm belangrijk omdat de experten uiteindelijk de vragen beantwoorden die hen gesteld worden in de opdracht. Er bestaan wel mogelijkheden om een onvolledige opdracht enigszins op te vangen door in de opdracht te vermelden dat de experten moeten antwoorden op alle nuttige vragen van partijen. Het kan echter niet de bedoeling zijn om de hele expertise passief te laten afhandelen door de dokters, zeker niet bij zware lichamelijke verwondingen. De klassieke punten in de opdracht aan een deskundige: - bepalen van de tijdelijke invaliditeiten en werkonbekwaamheden: het verschil tussen een invaliditeit en werkonbekwaamheid ligt in de positie van het slachtoffer opzichtens de arbeidsmarkt. Bij het bepalen van invaliditeiten wordt enkel rekening gehouden met de fysieke gevolgen van een ongeval; enkel de fysieke schade wordt begroot. Hier bestaan schalen voor die bepalen hoeveel invaliditeit bijvoorbeeld het verlies van een arm met zich meebrengt. De gevolgen van die fysieke invaliditeit voor het slachtoffer op de arbeidsmarkt kan echter verschillend zijn van persoon tot persoon. Een advocaat bijvoorbeeld die veel kantoorwerk doet zal daar misschien minder hinder van ondervinden en zich gemakkelijker kunnen aanpassen dan een arbeider in de bouw die beide armen nodig heeft. Het percentage fysieke invaliditeit kan dus verschillen van het daarmee overeenstemmende percentage werkonbekwaamheid. Het gaat hier over de tijdelijke invaliditeiten en werkonbekwaamheden: deze percentages worden dus voor bepaalde periodes en degressief bepaald. Bijvoorbeeld 100 % van tot om dan te verminderen naar 75 % van tot en verder naar 60 % van enzovoorts. - Het bepalen van de consolidatiedatum en de blijvende invaliditeit of werkonbekwaamheid. Ook hier komen we tot hetzelfde onderscheid tussen fysieke invaliditeit en werkonbekwaamheid. De consolidatiedatum is de datum waarop de medische toestand als definitief beschouwd wordt en normalerwijze niet meer wijzigt. Vanaf de consolidatiedatum blijft de fysieke invaliditeit en/of werkonbekwaamheid dus stabiel. - Het vastleggen van de hulp van derden: de deskundige zal ook bepalen in welke mate het slachtoffer een beroep zal moeten doen op hulp van derden, 4

5 dus personen van buiten af. Dit kan gespecialiseerde hulp zijn zoals bijvoorbeeld verpleegkunde of niet gespecialiseerde hulp voor het aankleden, wassen, toezicht en dergelijke. Deze hulp van derden werd vroeger dikwijls ook vastgelegd in een bepaald percentage, maar thans wordt deze hulp bepaald in uren per dag, week of maand waardoor de schadebegroting iets makkelijker en concreter wordt. - Het bepalen van prothesen, orthesen, technische hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld rolstoel, aanpassingen van de woning enzovoorts. Deze schadeposten zijn ook enorm belangrijk omdat zij het comfort van het slachtoffer enorm kunnen verhogen en zijn integratie in het gewoon maatschappelijk leven gemakkelijker of enigszins mogelijk kunnen maken. - Het bepalen en beschrijven van de esthetische schade; Het is toch wel zeer belangrijk om er de nadruk op te leggen dat een opdracht van een medische expertise, zeker wanneer het gaat om zware lichamelijke schade, individueel wordt bekeken en opgesteld in samenspraak tussen jurist of advocaat en de raadgevend geneesheer van het slachtoffer. De jurist of advocaat moet immers in overleg met de geneesheer kunnen inschatten wat medisch de gevolgen zijn van het ongeval, welke hulpmiddelen er nodig zijn en wat er concreet kan gebeuren om het leven van het slachtoffer enigszins draaglijk te maken. De geneesheer van de andere kant moet weten wat van hem of haar verwacht wordt bij het afhandelen van de expertise of bij het bijstaan van het slachtoffer bij de expertisewerkzaamheden. Al te vaak komt de advocaat pas in de zaak wanneer de medische expertisewerkzaamheden al zijn afgerond en wanneer de eerste onderhandelingen op basis van dat expertiseverslag zijn mislukt. Wanneer dan opnieuw moet worden gestart met bijkomende opdrachten voor de medisch deskundigen, is er niet alleen veel tijd verloren, maar boet de geloofwaardigheid van de naar voor gebrachte argumenten dikwijls ten onrechte in aan geloofwaardigheid. De verschillende schadeposten: Vooreerst moet benadrukt worden, voornamelijk bij zware schadegevallen, dat elke zaak in concreto moet worden bekeken en onderzocht om na te gaan wat precies schade uitmaakt ten gevolge van het betreffende ongeval. De situatie van elk slachtoffer is zo specifiek dat het niet altijd volstaat om de gebruikelijke schadeposten te overlopen en de schade op basis van deze gebruikelijke posten te begroten. Elk ongeval kan specifieke,niet zo gebruikelijke schade met zich meebrengen. Toch gaan we hier om het praktisch te houden de meest gebruikelijke schadeposten overlopen en ons voornamelijk focussen op lichamelijke schade. 5

6 A. MATERIELE KOSTEN INGEVOLGE HET ONGEVAL: 1. Geneeskundige kosten: alle facturen van ziekenhuizen, rekeningen zorgverstrekkers, rekeningen apothekers enzovoorts. Deze kosten zijn terugvorderbaar mits de terugbetaalde bedragen door allerlei instellingen van sociale zekerheid en/of verzekeringen in mindering zijn gebracht, zoals tussenkomsten ziekenfonds, arbeidsongevallenverzekeraar, persoonlijke ongevallenverzekering, hospitalisatieverzekering enzovoorts. Het oorzakelijk verband tussen de medische kosten en het ongeval kan vaak tot discussie leiden, zeker wanneer er bijvoorbeeld al een vooraf bestaande medische toestand voorhanden is, hetzij wegens een reeds bestaande aandoening of door een eerder ongeval. Ook blijken de behandelingskosten dikwijls langer door te lopen dan de in de expertise voorziene consolidatiedatum. Zoals reeds gezegd is hier een zeer belangrijke taak weggelegd voor de raadgevend geneesheer, gestuurd en in overleg met de advocaat of juridisch adviseur. Al de facturen, rekeningen en dergelijke moeten dus worden bijgehouden. Indien mogelijk ook de overzichten van tussenkomsten van ziekenfonds en andere sociale zekerheidsinstellingen, maar hier heeft de advocaat wel de mogelijkheid om aan deze instellingen de overzichten op te vragen van hun tussenkomsten. 2. Verplaatsingskosten, administratiekosten: Voor de administratiekosten ( telefoons, brieven enzovoorts ) wordt meestal een forfaitaire vergoeding voorzien tussen de 62 en 125. ( indicatieve tabel ) Indien de kosten echter manifest hoger liggen en kunnen worden aangetoond door rekeningen, kunnen natuurlijk de effectief betaalde kosten in rekening worden gebracht. Ook verplaatsingen die familieleden hebben uitgevoerd kunnen in rekening worden gebracht. Verplaatsingskosten worden aanvaard aan een kilometervergoeding van 0,30. Het is wel belangrijk dat gedetailleerd een lijst wordt bijgehouden van de verplaatsingen die ingevolge het ongeval worden gedaan. Bijvoorbeeld naar de kinesist, controlearts, revalidatiearts, apotheker,.. Wanneer een dergelijke lijst correct wordt bijgehouden en via steekproef controleerbaar is door vergelijking met ziekenhuisfacturen, doktersbezoeken enzovoorts, worden de kosten aanvaard, ook al is de lijst eenzijdig door het 6

7 slachtoffer of zijn entourage opgesteld. Een goed bijgehouden dagboek geeft hier de oplossing. 3. Kosten beschadigde kledij en/of voorwerpen: Als de schade vaststaat maar de omvang niet exact kan worden bewezen, wordt naar billijkheid een bedrag aanvaard van 375 voor de gehele kledij, rekening houdend met de vetusteit. ( indicatieve tabel ) Hoe moet het bestaan van de schade worden bewezen? Dit blijkt meestal uit het proces-verbaal dat naar aanleiding van het ongeval wordt opgesteld en/of uit de aard van verwondingen zelf. Wanneer het slachtoffer veel bloed heeft verloren en men bij aankomst in het ziekenhuis bijvoorbeeld zijn broek heeft moeten stuk snijden, dan is het duidelijk voor iedereen dat de kledij volledig vernield is. Indien mogelijk kan men ook de beschadigde kledij bijhouden om die door een schade-inspecteur te laten bekijken en daar een bedrag te laten opplakken. Voor andere schade, zoals beschadigde horloge, GSM en dergelijke is het van belang het bestaan van de schade in het proces-verbaal van de politie te laten opnemen en de beschadigde stukken bij te houden. De begroting van de schade zal moeten gebeuren aan de hand van bijvoorbeeld aankoopfacturen of bestekken waarbij rekening zal moeten worden gehouden met de vetusteit. B. ARBEIDSONGESCHIKTHEID- INVALIDITEIT: 1. Inkomstenverlies: Het inkomensverlies moet effectief worden bewezen. Vooreerst moet de arbeidsongeschiktheid blijken uit de minnelijke of gerechtelijke medische expertise. Wanneer de arbeidsongeschiktheid geen 100% bedraagt, moet er rekening worden gehouden met de voorziene degressieve arbeidsongeschiktheidspercentages, tenzij in concreto kan worden aangetoond dat er geen mogelijkheid is tot gedeeltelijke tewerkstelling of een aangepast beroep of een herscholing. Op dit punt kan een ergologisch onderzoek zeer belangrijk zijn omdat dan concreet wordt bekeken welke mogelijkheden het slachtoffer nog heeft op de arbeidsmarkt. 7

8 In de gemakkelijkste hypothese, wanneer het slachtoffer voor het ongeval tewerkgesteld was, hebben we de loonfiches nodig van het jaar voor het ongeval. Op die manier is het loonverlies voor het verleden berekenbaar: indien de mogelijkheid bestaat om de loonfiches te bekomen van een collegawerknemer van ongeveer dezelfde leeftijd voor de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid na het ongeval, is dit mooi meegenomen omdat het dan veel gemakkelijker en concreter is om indexeringen, leeftijdstoeslagen en dergelijke mee in rekening te nemen. Voor de berekening van het loonverlies naar de toekomst toe, moeten we ook kunnen beschikken over de fiscale aanslagbiljetten van drie jaar voorafgaand aan het ongeval. Deze worden gebruikt om aan te tonen dat het inkomen van het slachtoffer stabiel is en om het nettoloonverlies te kunnen berekenen. Bij belangrijke blijvende arbeidsongeschiktheid zal het inkomstenverlies meestal worden berekend volgens de zogenaamde splitsingsmethode met kapitalisatie van de toekomstige schade. Dit betekent dat het effectief geleden loonverlies wordt berekend voor het verleden tot op de datum dat de schade effectief wordt betaald, waarbij het toekomstige loonverlies tot pensioenleeftijd, wordt gekapitaliseerd. Bij de berekening van dat toekomstig loonverlies is het niet zo dat het zou volstaan om het jaarlijks loonverlies te vermenigvuldigen met het aantal jaren tot pensioengerechtigde leeftijd. Dit zou een overwaardering van de schade betekenen omdat het slachtoffer op voorhand reeds de betaling ontvangt van zijn loonverlies voor bijvoorbeeld het laatste jaar voor zijn pensioen. Er moet dus worden rekening gehouden met de vervroegde uitbetaling en dat gebeurt met specifieke kapitalisatiecoëfficiënten die rekening houden met de te ontvangen intresten, leeftijd van het slachtoffer enzovoorts. Het gaat ons te ver brengen om hier concreet op in te gaan. Belangrijk bij de berekening van het inkomstenverlies, zowel voor het verleden als voor de toekomst, is dat er uiteraard rekening moet worden gehouden met de reeds ontvangen bedragen in het kader van de sociale zekerheid, bijvoorbeeld ziekte-uitkeringen. Het belang hiervan kan niet genoeg benadrukt worden want misverstanden hieromtrent leiden soms tot echte drama s. Voor het verleden stelt zich het probleem niet zo erg omdat bij de berekening van het loonverlies voor het verleden, de uitkeringen onmiddellijk in mindering worden gebracht. Met andere woorden krijgt men geen dubbele betaling in handen en bestaat er ook geen risico op terugbetaling. Voor het inkomstenverlies in de toekomst, kan zich dit probleem wel stellen want bij de kapitalisatie van dit inkomstenverlies worden de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen niet in mindering gebracht. Van zodra de betaling van dat inkomstenverlies voor de toekomst heeft plaatsgevonden, zal het ziekenfonds haar uitkeringen moeten verminderen of 8

9 stopzetten al naargelang de hoogte van de ontvangen uitkering. Hiermee hebben vaak de slachtoffers en soms zelfs hun raadslieden dan spijtig genoeg geen rekening gehouden. En wanneer het ziekenfonds dikwijls niet rechtstreeks betrokken is bij de afhandeling van de schade in hoofde van het slachtoffer en misschien te laat op de hoogte wordt gesteld van de tussengekomen regeling, gebeurt het niet zelden dat een slachtoffer de uitkeringen van het ziekenfonds geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen. Hier geldt er dus een cumulverbod; dit is ook logisch: iedereen weet dat loon en ziekte-uitkeringen niet samen kunnen worden genoten, maar de link tussen de ontvangen schade voor toekomstig loonverlies en het niet of niet meer volledig mogen ontvangen van de ziekte-uitkering, wordt niet zo vaak gelegd. Nuttig is ook wel om te vermelden dat het cumulprobleem zich niet stelt met werkloosheidsuitkeringen. Werkloosheidsuitkeringen zijn wel cumuleerbaar met vergoedingen voor inkomstenverlies. Wanneer het slachtoffer werkloos was op het ogenblik van het ongeval en de periode van volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid lang duurt en er een belangrijke blijvende arbeidsongeschiktheid is, zal het moeilijk zijn om een concreet loonverlies te berekenen. De verantwoordelijke partij zal immers aangeven dat er geen loonverlies is omdat het slachtoffer niet aan het werk was en van het ene vervangingsinkomen ( werkloosheidsuitkering ) naar het andere vervangingsinkomen is ( ziekte-uitkering ) is gegaan. Dit argument gaat uiteraard niet op bij zware lichamelijke schade omdat de werkloosheid geen eeuwigdurend gegeven is. Belangrijk is dan de loopbaan van het slachtoffer te schetsen aan de hand van concrete tewerkstellingsgegevens en aan te tonen dat er druk gesolliciteerd werd en de kans op het bekomen van een job op relatief korte termijn, reëel was. Wanneer er voorafgaand aan het ongeval al een lange werkloosheid bestond, zijn weinig rechtbanken geneigd om het inkomstenverlies te berekenen aan de hand van de splitsingsmethode met kapitalisatie van de toekomstige schade zoals hierboven besproken. Dikwijls zal men dan terugvallen op de indicatieve tabel waar forfaitaire vergoedingen per procent zijn voorzien, rekening houdend met de leeftijd van het slachtoffer. Deze methode zal ook worden gebruikt wanneer geen effectief loonverlies kan worden aangetoond en bij lagere percentages blijvende werkonbekwaamheid ( lager dan 15 %, zonder dat dit een absolute grens is ); de schade die zich hier alleszins manifesteert is een verlies aan concurrentievermogen op de arbeidsmarkt. Het feit dat er op het ogenblik van de schadeberekening geen inkomensverlies kan weerhouden worden, betekent niet dat er geen schade zou zijn; de arbeidsmogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn door de letsels ernstig gedaald. 9

10 Ook deze schade moet worden vergoed, maar dit gebeurt meestal forfaitair omdat het eerder een verlies aan kans is op de arbeidsmarkt en geen tastbaar en bewijsbaar gegeven. Buiten de mogelijkheid om het inkomensverlies te berekenen aan de hand van de splitsingsmethode en de forfaitaire vergoeding op basis van de indicatieve tabel, bestaat er nog een derde mogelijkheid om het loonverlies naar de toekomst te vergoeden en dat is de geïndexeerde rente. Men zou perfect jaarlijks of halfjaarlijks een rente aan het slachtoffer kunnen uitbetalen die overeenkomt met het geleden loonverlies. Dit zou de meest correcte vorm van vergoeding zijn omdat deze het nauwst aansluit met de betaling van een gewoon loon, maar de rechtbanken staan deze vorm van vergoeding van de schade zelden toe, ook omdat de verzekeringsmaatschappijen zich hiertegen zeer fel verzetten. De reden is te vinden in het feit dat zij dan veel te lang hun dossiers moeten openhouden en betalingen uitvoeren, terwijl er nochtans ook voor hen een voordeel in zit. Wanneer het slachtoffer vroegtijdig zou overlijden, stopt de vergoedingsplicht, terwijl bij de uitbetaling van een gekapitaliseerde vergoeding het volledig tot pensioenleeftijd berekende kapitaal reeds is uitbetaald en natuurlijk niet kan worden teruggevorderd. De oorzaak dat deze vorm van schadevergoeding geen ingang vindt in de rechtspraak is ook wel enigszins te wijten aan het feit dat advocaten dit te weinig uitwerken in hun schadeaanspraken. 2. Meerinspanningen: Ook al is er geen effectief loonverlies, toch is het dikwijls zo dat het slachtoffer zijn werk maar kan uitvoeren en behouden, mits het leveren van een grotere inspanning dan een andere collega arbeider die geen arbeidsongeschiktheid met zich mee draagt. Deze meerinspanningen worden ook vergoed, meestal forfaitair, conform de indicatieve tabel aan 20 per dag voor 100 % arbeidsongeschiktheid. Indien het concrete verhaal van het slachtoffer aantoont dat er uitzonderlijke meerinspanningen moeten geleverd worden, kan natuurlijk een hogere dagvergoeding worden gevorderd, mits duidelijke argumentatie. Verklaringen van collega arbeiders kunnen dit mogelijkerwijze aantonen. Belangrijk is dat ook deze schadevergoeding in rekening moet worden genomen bij de berekening van de aanpassing van de ziekte-uitkeringen betaald door het ziekenfonds in de toekomst. Deze schadepost is immers ook een zekere vergoeding voor verlies aan verdienvermogen, hetgeen ook zo is voor de betaling van ziekte-uitkeringen. 10

11 3. Economische schade huishouden: Aan de arbeidsongeschiktheid is ook meestal een ongeschiktheid verbonden om huishoudelijke taken uit te voeren, geheel of gedeeltelijk. Ook deze schade moet worden vergoed. Door de rechtbanken wordt ook deze schade vergoed door een forfaitair dagbedrag gelinkt aan het weerhouden percentage arbeidsongeschiktheid. Voor een huishouden zonder kinderen wordt de huishoudelijke activiteit begroot op 17,5 per dag, hetgeen uiteraard ook een symbolische vergoeding is. Voor een huishouden met 1 kind wordt dit 25 per dag, vermeerderd met 5 per kind. Zoals reeds gesteld zijn dit dagbedragen voor het volledige huishouden en omvatten zij dus de activiteiten van zowel man als vrouw. De vergoeding moet dus nog worden opgesplitst tussen man en vrouw, naargelang de taakverdeling tussen hen beiden. Indien deze taakverdeling niet kan bewezen worden, wordt er van uitgegaan dat 65 % van de taken uitgevoerd worden door de vrouw en 35 % door de man. Dit kan worden aangepast,bijvoorbeeld wanneer men bewijst dat de man niet werkt en het huishouden doet en de vrouw een fulltime beroepsactiviteit heeft. Indien de effectieve huishoudelijke schade kan worden bewezen, verkiest deze uiteraard de voorkeur. De effectieve schade kan bijvoorbeeld worden bewezen met facturen van familiehulp en dergelijke. Het is dan wel van belang dat concreet de activiteiten van de familiehulp en de timing er rond wordt beschreven en overeenstemt met de incompetentie zoals voorzien in de medische expertise. 4. Morele schade: De morele schade wordt berekend op basis van de in de medische expertise weerhouden percentages invaliditeit. Deze schade omvat een vergoeding voor de psychische trauma s, lichamelijke pijnen, ongemakken en andere nadelen die gepaard gaan met verwondingen. De basis voor de schadevergoeding zijn in dit geval meestal de forfaitaire dagbedragen zoals voorzien in de indicatieve tabel, toegepast op de percentages invaliditeit. De indicatieve tabel voorziet 31 per dag gewone hospitalisatie en 25 per dag gewone invaliditeit aan 100 %. Op deze bedragen worden dus verder de degressieve percentages invaliditeit toegepast. Daarenboven wordt in de medische expertise dikwijls bijkomend een pretium doloris ingeschaald van 1 tot 7. Deze schade vergoedt de uitzonderlijke fysieke pijen en smarten. ( bijvoorbeeld brandwonden ). Voor de schalen 1 tot en met 3 heeft dit geen onmiddellijke invloed op de vergoedingen. Vanaf schaal 4 wordt een bijkomende vergoeding per dag 11

12 voorzien: 10 voor schaal 4, 12,5 voor schaal 5, 15 voor schaal 6 en 17,50 voor schaal 7. Ook voor deze schadeposten belet niets dat er hogere vergoedingen worden gevorderd op voorwaarde dat deze ook correct kunnen worden beargumenteerd. Ik wil toch wel eens zeggen dat het geen zin heeft om astronomische bedragen te vorderen als die niet op een redelijke en correcte manier kunnen worden beargumenteerd en aannemelijk gemaakt. Slachtoffers of hun entourage verwijzen bij ons dikwijls naar Amerikaanse processen waar tientallen miljoenen dollars als schadevergoeding worden toegekend. Dit is niet mogelijk binnen ons wettelijk bestel en rechtssysteem. De morele schade is en blijft een symbolische vergoeding voor de pijnen en smarten. Slachtoffers kunnen met die vergoeding ook niet worden teruggeplaatst in hun situatie van voor het ongeval. Het symbolische karakter van de vergoeding houdt in dat ze dan ook eerder beperkt blijft en niet te vergelijken met schadevergoedingen die in het Amerikaans rechtssysteem worden toegekend. Er zijn trouwens rechtssystemen waar men geen morele schadevergoedingen kent. 5. Pretium Voluptatis: Ook dit is een vorm van genoegensschade, met name het gemis aan sexualiteit en/of het verlies aan kans op kinderen. Ook deze schade wordt naar billijkheid toegekend, naargelang de ernst van de seksuele stoornis. In de rechtspraak zijn voorbeelden te vinden waar deze schade bij volledig verlies wordt begroot op In het kader van een minnelijke regeling zijn er al vergoedingen van weerhouden. Effectief bewijsbare kosten verbonden aan deze aandoening zijn uiteraad ook als materiële schade vergoedbaar. Wanneer een vrouw bijvoorbeeld niet meer in de mogelijkheid is op natuurlijke wijze te bevallen en een keizersnede noodzakelijk is, zijn de kosten hieraan verbonden vergoedbaar. Ook voor de partner moet een vergoeding van deze schade worden gevorderd en bekomen, weze het dat de bedragen in dit geval veel lager liggen dan de vergoedingen voor het slachtoffer. 6. Hulp van derden: Een zeer belangrijke post in de te vergoeden schade bij zware lichamelijke verwondingen is de hulp van derden. 12

13 De hulp van derden is hulp die het slachtoffer van buiten af nodig heeft om zo goed als mogelijk zijn gezondheidstoestand te kunnen behouden op het geconsolideerde niveau en te kunnen functioneren en integreren in de maatschappij naar zijn of haar fysieke mogelijkheden. Het is absoluut noodzakelijk dat deze hulp van derden in de medische expertise zo nauwkeurig mogelijk wordt omschreven en begroot in uren en dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen professionele en niet-professionele hulp. Hulp van derden kan bestaan in gewoon toezicht, hetgeen natuurlijk nietprofessionele hulp inhoudt die kan worden uitbesteed aan familie, vrienden of buitenstaanders, maar die alleszins moet worden vergoed ook al wordt ze uitgevoerd door familie, zelfs naaste familie. Deze hulp wordt natuurlijk wel lager vergoed dan professionele hulp. Professionele hulp van derden kan bestaan in kiné, fysiotherapie, verpleegzorgen uit te voeren door een lager gekwalificeerde verpleegster of familiehulp ( wassen en aankleden bijvoorbeeld ) of door een hoger gekwalificeerde verpleegster ( inspuitingen, wondverzorging, ). De hulp van derden kan nog verder gaan en uitmonden in een opname in een dagcentrum, of een volledig verblijf in een nursing home, meestal gesubsidieerd door het VAPH. Deze schadepost wordt best zo concreet mogelijk begroot met het grootst mogelijke voorbehoud naar de toekomst toe om problemen te vermijden van wijziging van de toestand van het slachtoffer en het cumulverbod met tussenkomsten van ziekenfonds, VAPH en eventueel andere sociale zekerheidsinstellingen. C. HULPTOESTELLEN: Uiteraard moeten ook alle kosten voor aanschaf, onderhoud en herstellingen van hulptoestellen zoals rolstoelen, aangepaste bedden, speciale matrassen enzovoorts vergoed worden. Ook hier is het belangrijk dat door professionele hulpverleners in het kader van de medische expertise een correcte oplijsting gebeurt van wat het slachtoffer nu en in de toekomst nodig heeft. Wat heeft men nodig om de kostprijs te berekenen? Uiteraard de facturen of bestekken van deze toestellen. Belangrijk is ook de gebruikstermijn te voorzien waarna de toestellen moeten worden vernieuwd. In de nomenclatuur van het RIZIV zijn hiervoor dikwijls termijnen voorzien, maar deze termijnen zijn niet bindend in het kader van de schadeafhandeling van een ongevallendossier. Het is immers perfect mogelijk 13

14 dat door een bepaald intensief gebruik een bepaald hulpmiddel veel sneller versleten is dan normaal: de effectief benodigde hernieuwingstermijn moet worden gebruikt. Dikwijls worden deze aankopen in de toekomst afgekocht en ontvangt het slachtoffer een geactuariseerd kapitaal voor de aankopen van de hulptoestellen in de toekomst. In dat geval is er geen tussenkomst meer mogelijk van bijvoorbeeld het ziekenfonds of het VAPH of een andere sociale zekerheidsinstantie. De afkoop houdt ook in dat in de toekomst geen bijkomende vergoeding meer kan worden gevraagd, zelfs indien de aankoop van het toestel in prijs enorm zou zijn gestegen in vergelijking met het vroegere bedrag dat als basis diende voor de berekening van het kapitaal. Het is aan te raden, indien enigszins mogelijk, voorbehoud voor de toekomst te voorzien en niet over te gaan tot afkoop. Alleen zo kan het slachtoffer niet voor verrassingen komen te staan bij prijsstijgingen in de toekomst; bijkomend heeft dit als voordeel dat, indien er technisch bijvoorbeeld een evolutie is in de aard van de hulpmiddelen, het slachtoffer zich nog altijd kan bedienen van de nieuwste technisch geavanceerde en eventueel duurdere toestellen, op kosten van de vergoedende partij. Indien de afkoop zou hebben plaatsgevonden, blijft de financiële meerkost ten laste van het slachtoffer. D. ESTHETISCHE SCHADE: Dit houdt een vergoeding in van de littekenschade. Ook dit is natuurlijk een vorm van morele schade, hetgeen niet belet dat indien er door een chirurgische ingreep een verbetering van de littekens mogelijk is, de kosten van een dergelijke ingreep ook door de vergoedende partij moeten worden gedragen. Bij verbetering van de littekens door een chirurgische ingreep, zakt natuurlijk wel het bedrag van de vergoeding van de esthetische schade. De esthetische schade wordt ook in de medische expertise ingeschaald van 1 tot 7 waarbij 1 minieme esthetische schade catalogeert en 7 wijst op het bestaan van afstotende littekens. De indicatieve tabel heeft hierbij forfaitaire bedragen voorzien ter vergoeding waarbij ook rekening wordt gehouden met de leeftijd van het slachtoffer. Bijvoorbeeld: esthetische schade 1/7 bij een leeftijd tussen 0 en 10 jaar: 540. Esthetische schade 4/7 ( middelmatig ) bij een leeftijd van 81 j en ouder: De esthetische schade vanaf 5/7 ( ernstig ) bij leeftijden vanaf 11 jaar wordt niet meer begroot en eigenlijk overgelaten aan de Rechtbanken of de onderhandelaars ingeval van minnelijke regeling. 14

15 Het is altijd aan te raden goede foto s te laten nemen van littekens zodat de morele en esthetische impact concreet kan worden beoordeeld want cijfers in een schaal op 7, ook al wordt er een kwalificatie van miniem tot afstotend bij vermeld, zegt op zich niet altijd alles. Wanneer de Rechter moet oordelen, is het aan te raden dat het slachtoffer, indien enigszins mogelijk, op de zitting aanwezig is, zodat de Rechter de littekens kan zien. Dit gebeurt uiteraard in raadkamer in besloten zitting en niet in publieke zitting. Slotbesschouwing: Het is zeer belangrijk zo snel mogelijk na het ongeval het slachtoffer en zijn familie bewust te maken van het belang van in den beginne zo veel mogelijk schriftelijke stukken te verzamelen die de schade achteraf bij de begroting kunnen bewijzen. Zoals reeds gezegd kan een goed bijgehouden dagboek een heel grote hulp zijn. De bewustmaking van het slachtoffer en zijn familie in een zo vroeg mogelijk stadium na het ongeval, kan best gebeuren door de hulpverleners van het eerste uur. Het duurt immers nog een hele tijd eer juridische hulpverleners opduiken. Bij zware ongevallen met belangrijke lichamelijke verwondingen, is het zelfs aan te raden zo snel als mogelijk juridische bijstand te vragen. Gent, Eddy Pools Socius-Advocaten Bochtlaan 12/ GENK Tel: 089/ Fax: 089/

WETTELIJKE SUBROGATIE EN CUMULVERBOD VAPH

WETTELIJKE SUBROGATIE EN CUMULVERBOD VAPH WETTELIJKE SUBROGATIE EN CUMULVERBOD VAPH Geregeld door : - artikel 14 van het oprichtingsdecreet van het VAPH van 7 mei 2004; - Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening

Nadere informatie

De indicatieve tabel en het belang van

De indicatieve tabel en het belang van Kempische Verzekeringskring 20 april 2010 De indicatieve tabel en het belang van duidelijke medische besluitvorming Barbara Schoonjans Expert letselschade Barbara Schoonjans 20 april 2010 Indicatieve tabel

Nadere informatie

Medische expertises. 1. Eenzijdige expertises. 1.1. Expertise door de arts aangesteld door de verzekeringsmaatschappij

Medische expertises. 1. Eenzijdige expertises. 1.1. Expertise door de arts aangesteld door de verzekeringsmaatschappij Medische expertises November 12 Wie bij een ongeval letselschade heeft opgelopen, zal een of meerdere geneeskundige onderzoeken moeten ondergaan met als doel de aard en de omvang van die schade te bepalen.

Nadere informatie

Medische expertise = Bepalen (lichamelijke) schade

Medische expertise = Bepalen (lichamelijke) schade Medische expertise = Bepalen (lichamelijke) schade Schadebepaling is steeds in functie van bepaalde juridische/verzekeringscontext er bestaat geen absolute schadebepaling schadebepalingen in verschillende

Nadere informatie

Deel 1: Algemene inlichtingen (In te vullen door het slachtoffer)

Deel 1: Algemene inlichtingen (In te vullen door het slachtoffer) Aangifte verwondingen en andere materiële schade Producent Toedracht / omstandigheden :... :... :... :... :...... Dit is een belangrijk document! Het is in uw belang dit document correct in te vullen en

Nadere informatie

1. Schade aan voorwerpen en kosten

1. Schade aan voorwerpen en kosten Euromex Academy indicatieve tabel 2016 1. Schade aan voorwerpen en kosten Voertuigschade Basisbedrag expertise Waardevermindering bijzondere nieuw voertuig 10% WVO omstandigheden oldtimer 10% WVO BTW (niet

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN Met het oog op uw schadevergoeding, zijn ALLE documenten betreffende uw schade belangrijk.

Nadere informatie

FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod

FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod 1 Algemene vragen Vraag 1: Mijn handicap komt (deels) door een ongeval of een medische fout. Een tegenpartij moet mijn kosten vergoeden. Kan ik nog een tussenkomst

Nadere informatie

Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen?

Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen? Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen? 1. Geef het schadegeval aan, zodat u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding Ieder arbeidsongeval moet worden aangegeven. Aan wie moet u een

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade?

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Afrikaweg 2 2713 AW Zoetermeer Postbus 3012 2700 KV Zoetermeer sinds 1850 Telefoon 079-3 204 204 Fax 079-3 204 291 Internet

Nadere informatie

Arbeidsongevallen. Tussenkomst Medex bij medische kosten en verplaatsingskosten

Arbeidsongevallen. Tussenkomst Medex bij medische kosten en verplaatsingskosten Arbeidsongevallen Tussenkomst Medex bij medische kosten en verplaatsingskosten 1. Hoe moet u kosten en bijlagen indienen bij Medex? 2. Wanneer dient u uw kosten in bij Medex? 3. Wat betaalt Medex? 4. Wat

Nadere informatie

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 OVERZICHT Wanneer werd het Fonds opgericht? Waarom werd het Fonds opgericht? Huidige situatie Bijzonderheden en doelstellingen

Nadere informatie

Pol. Aalst 5 april 2012

Pol. Aalst 5 april 2012 236 Pol. Aalst 5 april 2012 Pol. Aalst 5 april 2012 Ongeval van 2006. Studente, inwonend bij haar ouders. Op het ogenblik van het ongeval was het slachtoffer 24 jaar oud en zat ze in het zevende jaar secundair

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden.

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. R I Z I V T O E L A G E Wat is dat, een RIZIV-toelage?

Nadere informatie

praktisch Hoe een vergoeding krijgen in geval van medische schade?

praktisch Hoe een vergoeding krijgen in geval van medische schade? praktisch Hoe een vergoeding krijgen in geval van medische schade? Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Cover

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Controle-arts privaat verzekering: noodzaak en beperkingen

Controle-arts privaat verzekering: noodzaak en beperkingen Controle-arts privaat verzekering: noodzaak en beperkingen Hoe ver staat Sisyphos? Tom Thomas Verzekeringsgeneeskunde en medische expertise thomas.tom@skynet.be Disclosure KBC Verzekeringen Argenta Assuranties

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstand bij verhaal van letselschade Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

Vergoedingsvoorwaarden van het Fonds voor de Medische Ongevallen

Vergoedingsvoorwaarden van het Fonds voor de Medische Ongevallen Vergoedingsvoorwaarden van het Fonds voor de Medische Ongevallen Steven Lierman Ondervoorzitter beheerscomité FMO KU Leuven, UA Vergoedingsvoorwaarden van het Fonds voor de Medische Ongevallen 1 1. Krachtlijnen

Nadere informatie

Fonds voor de medische ongevallen

Fonds voor de medische ongevallen Fonds voor de medische ongevallen 1 Fonds voor de medische ongevallen Opdrachten Toepassingsgebied Vergoedingsvoorwaarden Raad van bestuur 2 Fonds voor de medische ongevallen Opdrachten 3 Opdrachten van

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN Met het oog op uw schadevergoeding, zijn ALLE documenten betreffende uw schade belangrijk.

Nadere informatie

Editie september Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...)

Editie september Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) Editie september 2016 Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) www.vaph.be 2 Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) Een verkeersongeval, beroepsziekte, medische fout of

Nadere informatie

naam en voornaam relatie geboortedatum beroep. neen ja...

naam en voornaam relatie geboortedatum beroep. neen ja... Attest algemene inlichtingen ongeval: gegevens slachtoffer naam en voornaam geboorte... adres... burgerlijke staat IBAN rekeningnummer... telefoon gsm e-mailadres... Wie woont er nog op dit adres? naam

Nadere informatie

Schaderegeling in België

Schaderegeling in België Schaderegeling in België Hilde ULRICHTS Kluwer a Wolters Kluwer business p- Woord vooraf Inleiding bij de zesde editie 2008 V VII Hoofdstuk I. Verzekering Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 1 /. Wettelijke

Nadere informatie

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval.

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. Arbeidsongeval Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. We bespreken wat je moet doen als de algemene Arbeidsongevallenwet op jouw

Nadere informatie

Wat na een medisch ongeval?

Wat na een medisch ongeval? Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 30 81 11 Wat na een medisch ongeval? Fonds voor Medische ongevallen

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET OBJECTIVEREN VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET OBJECTIVEREN VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID AANDACHTSPUNTEN BIJ HET OBJECTIVEREN VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID Dokter Marc VAN KUYK Master in de verzekeringsgeneeskunde en medico-legale expertisen 7 mei 2014 DE VERSCHILLENDE EXPERTISEN MINNELIJKE

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Convenant loonregres

Convenant loonregres Overwegingen: Aon pleegt voor werkgevers onder meer loonregres ex. artikel artikel 6:107a BW; Aon is van mening dat er op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b en c BW voor de zogenaamde buitengerechtelijke

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS A.R. M12-5-0321 Beslissing van 9 januari 2014 De vijfde kamer van de Commissie, samengesteld uit:

Nadere informatie

SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS

SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS 1 SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening van de

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Wat na de definitieve schaderegeling?

Wat na de definitieve schaderegeling? Wat na de definitieve schaderegeling? Het cumulverbod in al zijn facetten Sam Van Bastelaere Diensthoofd Juridische Dienst Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Cumulverbod Wettelijke subrogatie

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 NOVEMBER 2012 P.12.0499.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.0499.N I. V., burgerlijke partij, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie,

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant tussen BSA en Verbond van Verzekeraars Overwegingen: BSA pleegt voor werkgevers (waaronder

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ------ A.R. M 12-1-0395 Beslissing van 22 november 2012 De eerste kamer van de Commissie, samengesteld

Nadere informatie

Letselschade!... en nu?

Letselschade!... en nu? Letselschade!... en nu? Een praktische toelichting op het verloop van het schaderegelingstraject na een letselschade. Letselschade Service Letselschade!... en nu? 2 1 Inhoud: pagina Inleiding... 3 Aansprakelijkheid.....

Nadere informatie

Pol. Tongeren 14 september 2015

Pol. Tongeren 14 september 2015 Pol. Tongeren 14 september 2015 7 Pol. Tongeren 14 september 2015 Ongeval van 2002. Een gehuwde dame wordt zeer zwaar gekwetst. HULP VAN DERDEN Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen vergoeding

Nadere informatie

1. Federale verzekering. 2. De aangifte arbeidsongevallen. 3. Betrokkenheid van derden

1. Federale verzekering. 2. De aangifte arbeidsongevallen. 3. Betrokkenheid van derden Welkom 1. Federale verzekering 2. De aangifte arbeidsongevallen 3. Betrokkenheid van derden 1. Federale verzekering De Bouwverzekeraar bij uitstek Opgericht door13 bouwondernemers sector nog steeds in

Nadere informatie

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer Aangifte van ongeval CHRISTELIJKE MUTUALITEIT Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds dossiernummer: Type: GR A INT I Identificatiegegevens van het slachtoffer 1. Naam en voornaam... Straat... nummer/bus...

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ------ A.R. M 12-1-0236 B.R. 8802 Beslissing van 18 september 2012 De eerste kamer van de Commissie,

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) de rol van het vaph

handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) de rol van het vaph handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) de rol van het vaph INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 Waarom is deze informatie belangrijk

Nadere informatie

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC)

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) LANDELIJK OVERLEG ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) 11 juli 2008 NFU-082381/GS/DvL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval. Algemene inlichtingen

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval. Algemene inlichtingen U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval Bijlage 2 Algemene inlichtingen Referentie van uw dossier (vermeld in de bijgevoegde brief). Datum, plaats en uur van het ongeval:. 1. Uw gezinssituatie

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA Verzekeringen o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.12 : Terugbetaling van de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van een erkend arbeidsongeval of een erkende

Nadere informatie

Pol. Gent 19 april 2012

Pol. Gent 19 april 2012 Pol. Gent 19 april 2012 1 Pol. Gent 19 april 2012 Ongeval van 2007. Slachtoffer is een man, geboren in 1966. Hij werkt als praktijklector. Het ongeval is tevens een arbeidsongeval. Hij is gehuwd en vader

Nadere informatie

Van revalidatie tot consolidatie

Van revalidatie tot consolidatie Van revalidatie tot consolidatie Het belang van wettelijke subrogatie voor het slachtoffer Jens Vuylsteke Juridische Dienst VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Inhoud Revalidatie Consolidatie

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

Verantwoording. Verantwoording

Verantwoording. Verantwoording Verantwoording v Verantwoording Advocaten, huisartsen, sociaal assistenten en uiteraard ook deskundigen, de zogenaamde medische experten, worden dagelijks geconfronteerd met schadegevallen betreffende

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015

De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015 De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015 info@attentia.be www.attentia.be Inhoudstabel 1. De nieuwe berekening van de sociale bijdragen van de zelfstandigen in 20 vragen *... 2 1. Wanneer wordt

Nadere informatie

23/12/15. Doelstelling. Inleidende oefening: groepsgesprek. Casus Jan. Belangrijke personen in mijn reintegratietraject

23/12/15. Doelstelling. Inleidende oefening: groepsgesprek. Casus Jan. Belangrijke personen in mijn reintegratietraject Medefinanciering door Doelstelling Kennis verhogen omtrent wie allemaal betrokken is/kan zijn bij een re-integratie-traject Meer duidelijkheid m.b.t. rol en taken van deze personen Je kan dit vertalen

Nadere informatie

KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN Een bedrijf dat nooit te maken krijgt met een ongeval, we komen het niet snel tegen. En toch, vroeg of laat gebeurt het ook bij u. Een werknemer die tijdens het

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

Ziekte, ongeval, pensioen, AMMA steunt u in alle omstandigheden. v e r z e k e r i n g e n v o o r e n d o o r d e z o r g s e c t o r

Ziekte, ongeval, pensioen, AMMA steunt u in alle omstandigheden. v e r z e k e r i n g e n v o o r e n d o o r d e z o r g s e c t o r De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers & kinesitherapeuten v e r z e k e r i n g e n Ziekte, ongeval, pensioen, AMMA steunt u in alle omstandigheden. Wat is dat, een RIZIV-toelage?

Nadere informatie

INDICATIEVE TABEL 2012

INDICATIEVE TABEL 2012 INDICATIEVE TABEL 2012 Zesde editie ( 1995-1998-2001-2004-2008-2012) Volledige tekst, zie DESMECHT-PAPART-PEETERS-FAGNART-LUCAS-SIMOENS-ULRICHTS Indicatieve Tabel 2012- Tableau Indicatif 2012, die Keure,

Nadere informatie

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Invaliden

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Invaliden Wij zijn echt met je gezondheid bezig Invaliden Je bent langer dan 1 jaar ziek. Waarschijnlijk zit je met heel wat vragen omtrent je rechten en plichten als invalide. In de volgende uiteenzetting trachten

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ------ A.R. M 11-5-0696 B.R. 8289 Beslissing van 30 oktober 2012 De vijfde kamer van de Commissie,

Nadere informatie

FOCUSDAG NAH 11 JUNI 2013

FOCUSDAG NAH 11 JUNI 2013 FOCUSDAG NAH 11 JUNI 2013 Toelichting over ons project wettelijke subrogatie. De vzw Vlaamse Liga NAH is een gebruikersvereniging, een patiëntenorganisatie en groepeert gebruikers en professionelen rond

Nadere informatie

Criteria voor de aanstelling van juridische en medische experten

Criteria voor de aanstelling van juridische en medische experten Criteria voor de aanstelling van juridische en medische experten Augustus 10- Hilde Peeters Vooral bij zware verkeersongevallen, waar er sprake is van ernstige lichamelijke letsels, is het van groot belang

Nadere informatie

Statuut van nationale solidariteit

Statuut van nationale solidariteit Statuut van nationale solidariteit Als u slachtoffer bent van een terreurdaad kan u een aanvraag doen bij het Uniek loket voor slachtoffers terreurdaden van de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers

Nadere informatie

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 4 mei 2016 onder nummer 9041634635 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. No-Fault & Aansprakelijkheid

INHOUDSTAFEL. No-Fault & Aansprakelijkheid INHOUDSTAFEL No-Fault & Aansprakelijkheid - 1 - NO-FAULT & AANSPRAKELIJKHEID 1. De aanstelling van de private deskundige...2 1. Inleiding...2 2. Werkmethode en eigenschappen van de deskundige...3 2.1 Morele

Nadere informatie

WET MEDISCHE ONGEVALLEN

WET MEDISCHE ONGEVALLEN WET MEDISCHE ONGEVALLEN Thierry VANSWEEVELT Hoogleraar Universiteit Antwerpen Advocaat Dewallens & partners Thierry.vansweevelt@ua.ac.be University of Antwerp/ Law firm Dewallens & partners KLASSIEK FOUTSYSTEEM

Nadere informatie

Slachtoffer van een arbeidsongeval Wat nu?

Slachtoffer van een arbeidsongeval Wat nu? Slachtoffer van een arbeidsongeval Wat nu? NL-brochure slachtoffer van een AO-link-OK.docx Pagina 1 van 14 INHOUDSTAFEL 1. Algemene inlichtingen... 3 1.1. Wat is een arbeidsongeval... 3 1.2. Wie is de

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 SEPTEMBER 2013 C.12.0559.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0559.N D., eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

I. Terugbetaling medische kosten via DSDM :

I. Terugbetaling medische kosten via DSDM : Medische Dienst van de Federale Politie I. Terugbetaling medische kosten via DSDM : Toepassingsgebied : medische kosten niet ten gevolge van een arbeidsongeval of beroepsziekte - Wie heeft recht? - Wanneer

Nadere informatie

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481)

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Onafhankelijk Ziekenfonds Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Identificatie van het ziekenfonds : 516 Voornaam en

Nadere informatie

Vertegenwoordiging Bij vertegenwoordiging zal de bewindvoerder - al dan niet in overleg zelf de beslissingen nemen voor de beschermde persoon.

Vertegenwoordiging Bij vertegenwoordiging zal de bewindvoerder - al dan niet in overleg zelf de beslissingen nemen voor de beschermde persoon. Beschermmaatregelen 1. Het begrip bewind rechterlijke beschermingsmaatregel voor elke meerderjarige onbekwame persoon wegens zijn gezondheidstoestand - al dan niet tijdelijk - niet in staat om geheel of

Nadere informatie

Studiedag 11 mei 2006. "Hulpmiddelen, woningaanpassingen en reserveringen"

Studiedag 11 mei 2006. Hulpmiddelen, woningaanpassingen en reserveringen Studiedag 11 mei 2006 "Hulpmiddelen, woningaanpassingen en reserveringen" Iedereen die bij de afhandeling van zware menselijke schade betrokken is, merkt dat in de voorbije jaren de noden van slachtoffers

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T SCSZ/04/49 BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T. DE UITWISSELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN MET HET OOG

Nadere informatie

Justitiehuis Dendermonde

Justitiehuis Dendermonde Justitiehuis Dendermonde Dienst Slachtofferonthaal Treinongeval Wetteren op 4 mei 2013 Gevolgen op gerechtelijk vlak Als gevolg van het treinongeval heeft de Procureur des Konings een strafdossier geopend

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l Kantooradres: Hallepoortlaan 5/8 3 e Verdieping 1060 BRUSSEL COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE

Nadere informatie

Hervorming van de bijdragen

Hervorming van de bijdragen Hervorming van de bijdragen Vanaf 2015 worden de sociale bijdragen berekend op de inkomsten van het lopende jaar. Algemene principes Waarom een hervorming? Op dit ogenblik worden de sociale bijdragen van

Nadere informatie

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Algemeen Als u vermoedt dat een beroepsbeoefenaar uw rechten heeft geschonden, kunt u hem of de zorginstelling waarbinnen hij werkt aansprakelijk stellen. Volgens

Nadere informatie

Fonds voor de medische ongevallen. 22 oktober Dr Mia Honinckx

Fonds voor de medische ongevallen. 22 oktober Dr Mia Honinckx Fonds voor de medische ongevallen 22 oktober Dr Mia Honinckx FMO: data opgericht bij wet van 31 maart 2010 operationeel sinds 1 september 2012 (=datum inwerkingtreding van de artikelen betreffende de procedure)

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt Overeenkomst tussen advocaat en cliënt Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van de dienstverlening

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ------ A.R. M 11-7-0869 B.R. 8382 Beslissing van 8 maart 2012 De eerste kamer van de Commissie,

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-394 d.d. 29 oktober 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en dr. B.C. de Vries, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

u hebt letselschade 38114 12.14

u hebt letselschade 38114 12.14 u hebt letselschade 2 Een gespecialiseerde letselschadejurist behandelt uw zaak In de rij voor het verkeerslicht rijdt iemand achterop uw auto. Bij het voetballen breekt u een been na een tackle van een

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers.

Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers. Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers. stephen Finn - Epictura.com Antwoorden op de meest gestelde vragen over de werking van de Gerechtelijk Geneeskundige dienst

Nadere informatie

ÔÔHoe moet ik mijn werkgever verwittigen bij ziekte? Je moet onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid.

ÔÔHoe moet ik mijn werkgever verwittigen bij ziekte? Je moet onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid. je rechten op zak Ziekte of ongeval In een aantal gevallen, en dan hebben we het niet over feestdagen of vakantie, kan je het werk onderbreken wegens toevallige omstandigheden (zoals ziekte of een ongeval).

Nadere informatie

Zelfredzaamheid Persoonlijke verzorging en algemene dagelijkse levensverrichtingen. De zelfredzaamheid valt niet onder de norm huishoudelijke hulp.

Zelfredzaamheid Persoonlijke verzorging en algemene dagelijkse levensverrichtingen. De zelfredzaamheid valt niet onder de norm huishoudelijke hulp. De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp Versie 3: normbedragen en termijn aangepast per 1 juli 2009 Definities Huishoudelijke hulp De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande

Nadere informatie

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Ethias Powerpoint presentations Verzekeringen die automatisch verworven zijn bij de VBL Verzekeringen afgesloten door VBL waarop clubs tegen betaling kunnen intekenen

Nadere informatie

AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING

AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING I. Introductie 1. De toekenning van billijke genoegdoening is geen automatisch gevolg van de vaststelling door het Europees Hof voor

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS A.R. M11-3-0140 B.R. 7971 COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ------ Beslissing van 20 november 2012 De derde kamer van de Commissie,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 INVENTARIS VAN DE VRAGEN BETREFFENDE TITEL II, HOOFDSTUK I, AFDELING 4 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER

Nadere informatie

INDICATIEVE TABEL Versie 2008

INDICATIEVE TABEL Versie 2008 1 INDICATIEVE TABEL Versie 2008 Inhoudstafel Voorwoord I. Kosten en uitgaven A. Voertuigschade gebruiksderving - BTW B. Verplaatsingskosten administratieve kosten C. Kledij en bagage D. Medische kosten

Nadere informatie