MinimaGids WEGWIJZER VOOR MENSEN MET EEN LAAG INKOMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MinimaGids WEGWIJZER VOOR MENSEN MET EEN LAAG INKOMEN"

Transcriptie

1 MinimaGids WEGWIJZER VOOR MENSEN MET EEN LAAG INKOMEN 2010

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Burgemeester Leeswijzer Symbolen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere bijstand Witgoedregeling Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering AV Frieso Maatschappelijke participatie Langdurigheidstoeslag Regeling voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten Telefoonkostenregeling Schoolkostenregeling Ping persoonlijk financieel advies Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Overige regelingen Zorgtoeslag Huurtoeslag Kindgebonden budget Kinderopvangtoeslag Heffingskortingen Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Regeling aftrek specifieke zorgkosten Tegemoetkoming schoolkosten Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG) Kwijtschelding waterschapslasten Fondsen voor kinderen Nuttige informatie DigiD Informatiepunt Wmo Voorlichting Hulp bij het invullen Handig om te weten Belangrijke adressen De inhoud van deze gids is indicatief. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen. Wijzigingen voorbehouden. 2 3

3 VOORWOORD Het valt niet mee om rond te komen van een inkomen op of net boven het minimum. Daarom kiezen we er in Opsterland voor om de inwoners met een laag inkomen actief te benaderen. We willen de mensen informeren welke mogelijkheden er zijn voor het toekennen van bijzondere bijstand. Daarmee krijgt men de gelegenheid om zoveel mogelijk mee te doen aan het maatschappelijk gebeuren. In het bijzonder denk ik aan de kinderen in deze situatie. Voor hen is het extra belangrijk, dat ook zij zich kunnen ontplooien. Een paar voorbeelden: meedoen aan sport of muziek, bezoek aan een museum. Jammer genoeg is lang niet iedereen op de hoogte van de mogelijkheden voor ondersteuning bij het inkomen. En daar willen we verandering in brengen met deze minimagids. U vindt hierin informatie over inkomensondersteuning. Bovendien staat er ook een overzicht in van andere regelingen in de gemeente Opsterland, waar mensen met een minimuminkomen een beroep op kunnen doen. Wellicht blijven er dan nog vragen over: Kan ik in mijn situatie gebruik maken van die bepaalde regeling? Waar kan ik terecht voor verdere informatie? Hoe kan ik de regeling aanvragen? Ook daar gaat deze gids op in. U zult ontdekken, dat de gemeente Opsterland veel wil doen voor mensen met een laag inkomen. Ons probleem is: wij krijgen dat niet alleen voor elkaar. Eenvoudig omdat wij niet weten hoe iedereen er financieel voor staat. Om de privacy willen we dat ook niet weten. Aan de andere kant is ons streven: Niemand aan de kant in Opsterland. En daarom zeg ik tegen iedereen met een laag inkomen die deze gids heeft doorgelezen: U bent nu aan zet en u bent van harte welkom. Francisca Ravestein Burgemeester 4 5

4 LEESWIJZER Van uw inkomen betaalt u de algemene kosten voor levensonderhoud, zoals huisvesting, verzekeringen, gas en water, voeding, kleding en gebruiksgoederen. Soms leiden bijzondere omstandigheden echter tot extra kosten. Als het om noodzakelijke kosten gaat die u niet kunt betalen uit uw inkomen én deze nergens anders vergoed worden, kan de gemeente bijzondere bijstand verstrekken. Zie voor een lijst van veel voorkomende kosten verderop in deze gids. Naast bijzondere bijstand heeft de gemeente andere regelingen om huishoudens met een laag inkomen een steuntje in de rug te geven, namelijk: Witgoedregeling Een vorm van bijzondere bijstand speciaal voor de aanschaf van een koelkast, wasmachine, kooktoestel of stofzuiger. AV Frieso Een voordelige collectieve ziektekostenverzekering. Langdurigheidstoeslag Een eenmalige uitkering voor huishoudens die langdurig een inkomen op bijstandsniveau hebben. Regeling voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten Een tegemoetkoming in de kosten van chronische ziekte, handicap of ouderdom. Telefoonkostenregeling Een tegemoetkoming voor ouderen (70 jaar of ouder) in de kosten van een telefoon met abonnement. Schoolkostenregeling Een tegemoetkoming voor de schoolkosten van kinderen (12 tot 18 jaar) die naar het voortgezet onderwijs gaan. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Ping persoonlijk financieel advies Het voorkomen en oplossen van problematische schulden. De volgende regelingen worden niet door de gemeente uitgevoerd, maar zijn wel opgenomen in deze gids: Toeslagen (Belastingdienst) De Belastingdienst betaalt aan mensen in bepaalde situaties een toeslag uit. Er zijn er momenteel vier: Zorgtoeslag een tegemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering. Huurtoeslag een tegemoetkoming in de kosten voor de huur van uw woning Kindergebonden budget een soort extra kinderbijslag Kinderopvangtoeslag een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Heffingskortingen (Belastingdienst) Een heffingskorting is een korting op de belasting die u moet betalen. U kunt, afhankelijk van uw situatie, maandelijks van de Belastingdienst deze korting uitbetaald krijgen. Er zijn 12 verschillende soorten heffingskortingen. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten (Belastingdienst) Ziektekosten die u nergens anders vergoed kunt krijgen kunt u mogelijk van de Belastingdienst terugkrijgen. Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (CAK) Een nieuwe tegemoetkoming voor mensen met een chronische ziekte of handicap. Tegemoetkoming schoolkosten (DUO-IB-Groep) DUO-IB-Groep Voor kinderen die naar sommige vormen van voortgezet onderwijs gaan kan een tegemoetkoming in de schoolkosten worden aangevraagd. 6 7

5 LEESWIJZER Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG-regeling; Sociale Verzekeringsbank) Ouders en verzorgers die thuis een kind van 3 tot 18 jaar met een handicap verzorgen kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen. Kwijtschelding waterschapslasten (Wetterskip Fryslân) Kwijtschelding van de belasting (heffing) van het waterschap. Fondsen voor kinderen Een aantal particuliere initiatieven voor gezinnen met een laag inkomen. Verder bevat deze gids nog meer nuttige informatie: DigiD Een veilige methode om via internet een aanvraag in te dienen of persoonlijk informatie op te vragen. Informatiepunt Wmo Een loket van de gemeente waar u terecht kunt met al uw vragen over wonen, zorg en welzijn. Hulp bij het invullen Als u hulp nodig hebt bij het invullen van een formulier of het indienen van een aanvraag kunt u hier de gegevens bekijken van een aantal instellingen die u hierbij kunnen helpen. Handig om te weten Overige nuttige informatie over een aantal instellingen in Opsterland. Nuttige adressen In deze gids wordt vaak verwezen naar bepaalde instanties. De adressen en telefoonnummers van deze instanties staan op deze pagina. Symbolen In deze minimagids maken we gebruik van een aantal symbolen om de minimaregelingen overzichtelijker te maken. Hieronder vindt u uitleg over de betekenis van de de symbolen. 100% 110% Geeft aan welke inkomensgrens er van toepassing is op een bepaalde regeling. Zie ook de informatie op de volgende bladzijde Normen. Dit symbool geeft aan of er een vermogensgrens van toepassing is. Zie ook de informatie op de volgende bladzijde Normen. Gem. 280,- p/jr. 110% + Bij elke regeling geven we zo duidelijk mogelijk aan welk voordeel iemand kan behalen bij het gebruik van deze regeling. Dit symbool geeft aan welke instantie verantwoordelijk is voor de regeling. Als dit symbool bij een regeling staat, betekent dat u de regeling kunt aanvragen met behulp van DigiD. Zie ook het hoofdstuk DigiD aan het einde van deze gids. 8 9

6 LEESWIJZER WAT IS VERMOGEN? Uw vermogen is kort gezegd de optelsom van uw bezittingen minus uw schulden. Bij bezittingen moet u denken aan: banktegoeden, spaarrekening, levensverzekering, auto e.d. Voorbeelden van schulden zijn o.a.: roodstand bank, betalingsachterstanden of leningen. Ook als u een eigen woning bezit, kunt u nog in aanmerking komen voor enkele regelingen informeer hier naar bij de gemeente. Normen Bijzondere bijstand en de meeste andere regelingen in deze gids zijn bedoeld voor huishoudens met een inkomen op het minimumniveau. Dit is natuurlijk van toepassing op mensen met een bijstandsuitkering, maar zeker ook voor mensen met een ander laag inkomen op het minimumniveau zoals AOW, inkomsten uit werk of arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wajong). Een norm is de inkomensgrens tot waar iemand nog gebruik kan maken van een bepaalde regeling. Met een inkomen op het minimumniveau bedoelen wij een inkomen tot 110% van het bijstandsniveau. Is uw inkomen lager dan de grens van 110%, dan kunt u waarschijnlijk gebruik maken van een groot aantal minimaregelingen. Hiernaast vindt u de normen van 1 januari Uit de bedragen kunt u voor u zelf opmaken of u in aanmerking komt voor één of meerdere inkomensondersteunende regelingen. Bij iedere regeling is met symbolen aangegeven of het om een regeling gaat voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau [100%], met een inkomen tot 110% [110%] of ook voor mensen met een inkomen van meer dan 110% [110% +]. Daarnaast is het bij gemeentelijke regelingen belangrijk dat uw vermogen blijft onder de volgende grenzen: Bijstandsnormen en minimumniveau bedragen zijn exclusief vakantietoeslag Inkomensgrens 100% jaar Inkomensgrens 100% 65 jaar of ouder Inkomensgrens 110% jaar Inkomensgrens 110% 65 jaar of ouder Vermogensgrenzen 2010 U bent alleenstaande U bent alleenstaande U bent alleenstaande ouder U bent gehuwd of samenwonend 5.480, , ,- Per 1 januari 2010 U bent alleenstaande ouder U bent gehuwd of samenwonend 864, , ,- 968, , ,- 951, , , , , ,- Voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar gelden lagere bijstandsnormen. Voor mensen verblijvend in een AWBZ-inrichting gelden ook andere normen. Zie voor meer normen: Als deze vermogensgrens bij een regeling van toepassing is, zal dit worden aangeduid met het symbool 10 11

7 BIJZONDERE BIJSTAND 110% + afhankelijk van de kosten SOMS* IS BIJZONDERE BIJSTAND MOGELIJK VOOR: Alarmeringskosten, baby-uitzet, begrafenisof crematiekosten, bevallingskosten en kosten kraamzorg, bril of contactlenzen, bijzondere reiskosten, dieetkosten, duurzame gebruiksgoederen (zoals een wasmachine of bankstel), gehoorapparaat (en/of batterijen), maaltijdvoorziening, medische kosten, orthopedische schoenen, rechtshulp (eigen bijdrage), steunzolen, tandartskosten, thuishulp (eigen bijdrage), verhuis- en bijkomende kosten, waskosten, enzovoorts. Soms brengen bijzondere omstandigheden extra kosten met zich mee. Kosten die u niet zelf kunt betalen of ergens anders vergoed kunt krijgen. Het gaat dan vaak om kosten die u moet maken door ziekte of om sociale redenen. In bepaalde situaties kan de afdeling Sociale Zaken van de gemeente u bijzondere bijstand verstrekken voor deze kosten. Bijzondere bijstand is altijd individueel maatwerk en afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Er is soms meer mogelijk dan u misschien denkt. Neem daarom contact op met de afdeling Sociale Zaken van de gemeente als u twijfelt of u bepaalde kosten vergoed kunt krijgen in de vorm van bijzondere bijstand. Voor wie? Bijzondere bijstand is niet alleen voor mensen met een inkomen tot 110%, maar ook met een hoger inkomen of vermogen is (gedeeltelijke) bijzondere bijstand mogelijk. Dat deel van de kosten dat u dan zelf kunt dragen noemen we draagkracht. Hoe hoger uw inkomen, hoe minder bijzondere bijstand u zult kunnen krijgen - maar het kan nog wel de moeite waard zijn! *) Voordat u voor bijzondere bijstand in aanmerking kunt komen moet u wel altijd kijken of u de kosten niet ergens anders vergoed kunt krijgen, zoals bijvoorbeeld bij uw ziektekostenverzekering of door het afsluiten van een lening. Dit wordt ook wel een voorliggende voorziening genoemd. Daarnaast is het belangrijk om te weten of u de kosten had kunnen voorkomen of er voor had kunnen reserveren. Bij de gemeente. Neem (telefonisch) contact op met de afdeling Sociale Zaken voor informatie of het maken van een afspraak. Let u er wel op dat u de bijzondere bijstand op tijd aanvraagt? U moet de bijstand aanvragen voordat u kosten gaat maken! Meer informatie? Kijk op voor meer informatie. Handige adressen staan achterin deze gids

8 WITGOEDREGELING 3 jaar 100% max 400,- HANDIG OM TE WETEN Voldoet u niet aan de voorwaarden van de Witgoedregeling? Dan kunt u nog steeds in aanmerking komen voor gewone bijzondere bijstand. De Witgoedregeling is een vorm van bijzondere bijstand voor een aantal apparaten (duurzame gebruiksgoederen): wasmachine, koelkast, kookplaat of stofzuiger. Normaal gesproken kan voor deze apparaten pas bijzondere bijstand worden gegeven als de aanvrager hiervoor niet heeft kunnen reserveren of hiervoor geen lening heeft kunnen afsluiten. Maar op grond van de Witgoedregeling kan voor deze apparaten sneller bijzondere bijstand worden gegeven. U hoeft zich dan niet in de schulden te steken voor een dergelijk apparaat. Bij de gemeente. Aanvragen gaat op dezelfde manier als het aanvragen van bijzondere bijstand. Vermeldt u op het aanvraagformulier er wel even bij dat het gaat om de Witgoedregeling. Meer informatie? Kijk op voor meer informatie. Handige adressen en staan an achterin deze gids. Voor de hoogte van de vergoeding geldt per apparaat een standaardbedrag. Wij hanteren hierbij de standaardbedragen van het Nibud een instantie die landelijk de prijzen bijhoudt van allerlei produkten. Voor wie? De Witgoedregeling is voor mensen die minstens 3 jaar (36 maanden) een inkomen op bijstandsniveau (100%) hebben en daardoor niet hebben kunnen reserveren voor de noodzakelijke vervanging van het apparaat. Iemand kan één keer per 12 maanden een beroep doen op de Witgoedregeling. De aanschaf of vervanging van het apparaat moet natuurlijk wel noodzakelijk zijn. Dat wil zeggen dat het apparaat defect is of dringend aan vervanging toe

9 COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING AV FRIESO 110% 213,60 per jaar HANDIG OM TE WETEN Als u al verzekerd bent bij De Friesland Zorgverzekeraar, dan kunt u op elk moment van het jaar meedoen met de AV Frieso. Bent u nog niet verzekerd bij De Friesland, dan kunt u alleen meedoen als u eerst uw huidige zorgverzekering hebt opgezegd. Dat kan meestal pas in de maanden november en december van ieder jaar. Iedereen heeft een goede ziektekostenverzekering nodig. Daarom heeft de gemeente een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten bij De Friesland Zorgverzekeraar. Deze verzekering heet de AV Frieso. Deze verzekering heeft een uitstekende dekking tegen een lagere prijs. De AV Frieso bestaat uit een basisverzekering, plus een combinatie van de volgende aanvullende pakketten: AV Extra, AV Tand Standaard en een speciaal gemeentepakket. Op de basisverzekering krijgt u 6 procent korting, terwijl de gemeente de kosten van het gemeentepakket geheel voor haar rekening neemt. En juist het gemeentepakket maakt de AV Frieso zo speciaal. Dit pakket betekent voor u extra vergoedingen voor bijvoorbeeld fysiotherapie, tandheelkunde en eigen bijdrage thuishulp of psychologische zorg. Voor wie is het? Als uw inkomen lager is dan 110% en uw vermogen is lager dan de voor u geldende vermogensgrens, dan kunt u meedoen. Voor de grenzen, zie eerder in deze gids het hoofdstuk Normen. Bij de gemeente. Aanvragen kunt u doen door een aanvraagformulier in te vullen en deze met bewijsstukken in te leveren bij de afdeling Sociale Zaken. Bewijsstukken die u moet inleveren: gegevens over uw inkomen en vermogen. Als u een bijstandsuitkering heeft, hoeft u niet opnieuw gegevens in te vullen of in te leveren over uw inkomen of vermogen. AV Frieso voordeel in 2010: Normaal AV Frieso 2010 Basisverzekering 95,90 90,15 (6% korting) AV Extra 12,50 12,45 AV Tand Standaard 7,50 7,50 AV Gemeentepakket 12,- 0,- Totaal 127,90 110,10 Uw voordeel: Een aanvraagformulier is ook te vinden op 17,70 per maand! 213,60 per jaar Eigen risico Iedere ziektekostenverzekering kent een eigen risico van 165,- per jaar. Voor dit bedrag kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen. Een deel van dit eigen risico is namelijk al gecompenseerd door een hogere zorgtoeslag en een lagere zorgpremie. Daarnaast kunnen chronisch zieken aanspraak maken op een extra vergoeding van 54,- die in november 2010 automatisch aan hen wordt uitbetaald. Verantwoordelijk voor deze uitbetaling is het CAK (zie Meer informatie? Kijk voor meer informatie op de website: Handige adressen staan ook achterin deze gids

10 MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 110% 100 per jaar WAT VALT O.A. HIERONDER: Contributies en kosten van het lidmaatschap van verenigingen. sportverenigingen, volkstuinen buurtverenigingen, zang-, toneel-, muziekverenigingen, speel-otheek, enz. Abonnementskosten voor dag-, week- of maandbladen, openbare bibliotheek, zwembad, musea, internetaansluiting. Bezoek aan theater, bioscoop of festival. Cursusgeld voor dansscholen, muziekschool, leszwemmen, amateuristische kunstbeoefening. Bijdragen voor schoolactiviteiten Bijdragen kosten peuterspeelzaal NS Voordeelurenkaart De Regeling Maatschappelijke Participatie (zoals deze bijdrage officieel heet) voorziet in een bijdrage voor deelname aan sociale, sportieve en culturele activiteiten. In het kader hiernaast staan voorbeelden van de kosten die onder de regeling vallen. De vergoeding bedraagt 100 euro per gezinslid. De vergoeding is in een gezin onderling uitwisselbaar. Dus, als een gezinslid er geen gebruik van maakt, kan een ander gezinslid daar van profiteren. Achteraf kan steekproefsgewijs gecontroleerd worden of de bijdrage is besteed aan één of meer van bovengenoemde activiteiten. U hoeft vooraf geen bonnetjes in te leveren. Voor wie is het? Als uw inkomen lager is dan 110% dan kunt u meedoen. Uw vermogen speelt hier geen rol. Voor de grenzen, zie eerder in deze gids het hoofdstuk Normen. Onder gezinsleden wordt verstaan de hoofdbewoner, de partner en de thuiswonende kinderen van 0 t/m 17 jaar. Inwonende kinderen van 18 jaar en ouder die voor een bijdrage in aanmerking denken te komen kunnen zelf een aanvraag indienen. U kunt slechts een maal per jaar een beroep doen op de regeling maatschappelijke participatie. Bij de gemeente. Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen of deelnemen aan de AV Frieso hoeven zelf geen actie te ondernemen. Zij krijgen van de gemeente automatisch bericht als zij in aanmerking komen. Voor mensen van wie de inkomens- en vermogensgegevens bij de gemeente niet bekend zijn, is een aanvraagformulier beschikbaar. Dit formulier moet samen met de gevraagde bewijsstukken worden ingeleverd bij of opgestuurd worden naar de afdeling Sociale Zaken. Meer informatie? Kijk op voor meer informatie. Hier is ook een aanvraagformulier te vinden. Handige adressen staan achterin deze gids

11 LANGDURIGHEIDSTOESLAG 3 jaar 110% 425,-/ 585,- per jaar De langdurigheidstoeslag is bedoeld om mensen die drie jaar of langer van een laag inkomen moeten rondkomen, jaarlijks een steuntje in de rug te geven. U mag de toeslag overal voor gebruiken en deze wordt niet gekort op een uitkering of gezien als inkomen. Dit jaar is de langdurigheidstoeslag eenmalig verhoogd met 50,-, als extraatje van de gemeenteraad. Hoogte langdurigheidstoeslag in 2010 Alleenstaande 425,- Alleenstaande ouder 520,- Gehuwden 585,- Voor wie is het? Voor de Langdurigheidstoeslag gelden de volgende voorwaarden: U bent tussen de 21 en 65 jaar oud; U heeft drie jaar of langer een inkomen dat gemiddeld niet hoger is dan 110% van dan de voor u geldende bijstandsnorm; Uw vermogen is niet hoger dan de voor u geldende grens. Als u getrouwd bent of samenwonend, dan krijgt u de toeslag alleen als u beiden aan de voorwaarden voldoet. Waarom is er geen langdurigheidstoeslag voor mensen die 65 jaar of ouder zijn? is een vraag die vaak wordt gesteld. Dit is een beslissing van de rijksoverheid geweest. Bij het instellen van de langdurigheidstoeslag is door de rijksoverheid besloten dat de AOW-uitkering voor mensen van 65 jaar of ouder maandelijks wordt verhoogd om het ontbreken van de langdurigheidstoeslag te compenseren. Dus 65-plussers hebben geen recht op een langdurigheidstoeslag, maar hebben wel (automatisch) iedere maand een iets hogere AOW-uitkering gekregen. Mensen die de afgelopen 3 jaar hebben gewerkt komen ook in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag, zolang het inkomen in de afgelopen 3 jaar gemiddeld niet hoger is dan 110% van de geldende bijstandsnorm. Ook als u een andere uitkering heeft (bijvoorbeeld WAO-, WW- of Ziektewetuitkering) op of onder deze grens (110%), dan komt u wel in aanmerking voor een de langdurigheidstoeslag. Personen die in de afgelopen drie jaar studiefinanciering hebben ontvangen komen niet in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag. Bij de gemeente. Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen hoeven zelf geen actie te ondernemen. Zij krijgen van de gemeente automatisch bericht als zij in aanmerking komen. Voor mensen van wie de inkomens- en vermogensgegevens bij de gemeente niet bekend zijn, is een aanvraagformulier beschikbaar. Dit formulier moet samen met de gevraagde bewijsstukken worden ingeleverd bij of opgestuurd worden naar de afdeling Sociale Zaken. Meer informatie? Kijk op voor meer informatie. Hier is ook een aanvraagformulier te vinden. Handige adressen staan achterin deze gids

12 REGELING VOOR OUDEREN, CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 110% 150,- of 250,- p/jr. Soms hebben mensen door omstandigheden extra kosten die ze nergens anders vergoed kunnen krijgen. Daarom heeft de gemeente voor een aantal groepen een vergoeding voor deze extra kosten. De vergoeding bedraagt 150,- voor een eenpersoonshuishouden en 250,- voor een meerpersoonshuishouden. Bij een meerpersoonshuishouding moeten beide personen behoren tot de doelgroep van deze regeling, anders is alleen de vergoeding voor een eenpersoonshuishouding mogelijk. Voor wie is het? Als uw inkomen lager is dan 110% en uw vermogen is lager dan de voor u geldende vermogensgrens dan kunt u meedoen. Voor de grenzen, zie eerder in deze gids het hoofdstuk Normen. Daarnaast moet u behoren tot de doelgroep van deze regeling. Bent u 65 jaar of ouder; of heeft u een geldige Wmo- of AWBZ-indicatie dan behoort u tot de doelgroep van deze regeling. Deze regeling is niet van toepassing op mensen die in een AWBZinstelling verblijven. Bij de gemeente. Bent u 65 jaar (of ouder) of heeft u een Wmoindicatie en ontvangt u een bijstandsuitkering of neemt u deel aan de AV Frieso? Dan hoeft u zelf geen actie te ondernemen. U krijgt van de gemeente automatisch bericht als u in aanmerking komt. Voor mensen van wie de inkomens- en vermogensgegevens bij de gemeente niet bekend zijn of die alleen een AWBZ-indicatie hebben, is een aanvraagformulier beschikbaar. Dit formulier moet samen met de gevraagde bewijsstukken worden ingeleverd bij of opgestuurd worden naar de afdeling Sociale Zaken. Meer informatie? Kijk op voor meer informatie. Hier is ook een aanvraagformulier te vinden. Handige adressen staan achterin deze gids. U hoeft voor deze regeling geen bonnetjes te tonen, te bewaren of te bewijzen dat u extra kosten hebt gemaakt. U mag de bijdrage overal voor gebruiken

13 TELEFOONKOSTENREGELING 110% 173,- p/jr. Ouderen die zelfstandig wonen hebben over het algemeen minder (fysieke) mogelijkheden om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. De telefoon is een belangrijk middel om contacten te onderhouden. Daarom kent de gemeente een tegemoetkoming voor deze groep ouderen in de kosten van een telefoon plus abonnement. De tegemoetkoming bedraagt 173,- per jaar. Voor wie is het? Als uw inkomen lager is dan 110% en uw vermogen is lager dan de voor u geldende vermogensgrens dan kunt u meedoen. Voor de grenzen, zie eerder in deze gids het hoofdstuk Normen. Daarnaast moet u behoren tot de doelgroep van deze regeling. Bent u 70 jaar of ouder en bent u alleenstaand én woont u zelfstandig? Dan behoort u tot de doelgroep van deze regeling. Deze regeling is niet van toepassing op mensen die in een AWBZ-instelling verblijven. Bij de gemeente. Bent u 70 jaar (of ouder) en ontvangt u een bijstandsuitkering of neemt u deel aan de AV Frieso? Dan hoeft u zelf geen actie te ondernemen. U krijgt van de gemeente automatisch bericht als u in aanmerking komt. Voor mensen van wie de inkomens- en vermogensgegevens bij de gemeente niet bekend zijn is een aanvraagformulier beschikbaar. Dit formulier moet samen met de gevraagde bewijsstukken worden ingeleverd bij of opgestuurd worden naar de afdeling Sociale Zaken. Als bewijsstuk moet een kopie van een recente telefoonrekening worden bijgevoegd. Meer informatie? Kijk op voor meer informatie. Hier is ook een aanvraagformulier te vinden. Handige adressen staan achterin deze gids

14 SCHOOLKOSTENREGELING 110% 200,- tot 400,- per kind per schooljaar. Aanvragen voor het schooljaar is niet meer mogelijk. Aanvragen voor het schooljaar kan alleen in de periode 1 september 2010 tot en met 31 december Ouders met kinderen die van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs gaan worden geconfronteerd met extra kosten. Er is weliswaar een tegemoetkomingsregeling in de studiekosten maar ar die is niet voldoende om ook de bijkomende kosten te kunnen betalen. Hierbij valt te denken aan de kosten voor schoolmateriaal, al, ouderbijdrage, fiets, bureau, schooltas, computer, sportkleding e.d. Voor wie is het? Als uw inkomen lager is dan 110% en uw vermogen is lager dan de voor u geldende vermogensgrens dan kunt u meedoen. en. Voor or de grenzen, zie eerder in deze gids het hoofdstuk Normen. Bij de gemeente. Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen of deelnemen aan de AV Frieso hoeven zelf geen actie te ondernemen. Zij krijgen van de gemeente automatisch bericht als zij in aanmer- king komen. Voor mensen van wie de inkomens- en vermogensgegevens bij de gemeente niet bekend zijn is een aanvraagformulier beschikbaar. Dit formulier moet samen met de gevraagde bewijsstukken worden ingeleverd bij of opgestuurd worden naar de afdeling Sociale Zaken. Als bewijsstuk moet een kopie van een recente telefoonrekening worden bijgevoegd. Daarnaast moet u behoren tot de doelgroep van deze regeling: el g: huishoudens met kind(eren) tussen de 12 en 18 jaar waarvan arv an het kind naar voortgezet onderwijs gaat. Per kind bedraagt de vergoeding 200,- per schooljaar. Als een kind overgaat van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, wordt er 400,- extra vergoed. U hoeft voor deze regeling geen bonnetjes te tonen, te bewaren of te bewijzen dat u extra kosten hebt gemaakt. akt Meer informatie? Kijk op voor meer informatie. Hier is ook een aanvraagformulier te vinden. Handige adressen staan achterin deze gids

15 PING PERSOONLIJK FINANCIEEL ADVIES een schuldenvrij leven Soms is het uitkomen met uw inkomen een probleem. Heeft er bijvoorbeeld een wijziging in uw inkomstensituatie plaatsgevonden waardoor u het overzicht tussen inkomsten en uitgaven kwijt bent geraakt? Hebt u schulden waarvoor u zelf geen oplossing meer weet of wilt u advies over het zelf verzorgen van betalingen? Misschien zijn er nog regelingen voor mensen met een laag inkomen waarvan u gebruik wilt maken, maar u weet niet hoe u dit moet aanpakken? Wellicht heeft u nog recht op een teruggave van de belastingdienst op grond van Toeslagen of Heffingskortingen? Of zijn er misschien andere financiële problemen waar u geen oplossing meer voor weet? Ga dan eens langs bij Ping. De ervaring leert dat mensen vaak veel te lang blijven rondlopen met financiële vragen of problemen. Soms is het lastig om een weg te vinden in een wirwar van formulieren, instanties of regelingen en loopt u daardoor misschien onnodig geld mis. Daarom is in het gemeentehuis in Drachten het financiële spreekuur van Ping gevestigd. Ping is hét centrale punt in de gemeente Opsterland waar mensen terecht kunnen met al hun vragen over financiën, schulden, inkomensregelingen of budgetadvies. U kunt er terecht zonder afspraak. Voor wie is het? Ping is voor alle inwoners van de gemeente Opsterland. Ook als u een hoger inkomen hebt, dan kunt u terecht bij Ping voor hulp en advies. Uiteraard is het gebruik van Ping en de schuldhulpverlening gratis. Ping is ook de toegang tot de schuldhulpverlening van de Kredietbank Nederland. U kunt niet op eigen initiatief naar de Kredietbank Nederland gaan voor schuldhulpverlening. U zult zich altijd eerst bij de gemeente, bij Ping moeten melden. Dan kan gelijk worden bekeken wat in uw situatie de beste oplossing is. In het gemeentehuis. Ping is iedere werkdag open, van maandag tot en met vrijdag, van uur tot uur in het gemeentehuis in Drachten. Meer informatie? Kijk op voor meer informatie. Of kijk op nl. Handige adressen staan achterin deze gids

16 KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN rond 100% 249,- tot 330,- Iedere inwoner van de gemeente moet een aantal gemeentelijke belastingen betalen. Voor minima is (gedeeltelijke) kwijtschelding mogelijk van de volgende gemeentelijke belastingen: Onroerende zaakbelasting (OZB); Afvalstoffenheffing; Rioolrecht Voor wie is het? De kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is gebonden aan landelijke regels en daarom afwijkend van andere gemeentelijke regelingen. U komt in aanmerking voor gehele kwijtschelding als: u een inkomen rond bijstandsniveau hebt (100%) uw vermogen niet hoger is dan uw bestaanskosten. Onder bestaanskosten wordt verstaan: uw inkomen met daarbij opgeteld uw netto woonlasten en premie ziektekostenverzekering. Schriftelijk na ontvangst van het aangiftebiljet. Door het invullen van het kwijtscheldingsformulier te verkrijgen bij Hefpunt (voorheen Wetterskip Fryslân), telefoon of per mail op hefpunt.nl Hefpunt beoordeelt of u aan de landelijke regels voldoet om voor kwijtschelding in aanmerking te komen. De gemeente neemt de beslissing van Hefpunt over. Meer informatie? Voor hulp bij het invullen kunt u zich wenden tot het Informatiepunt Wmo in het gemeentehuis in Beetsterzwaag of in de bibliotheek van Gorredijk en Ureterp. U kunt ook bellen met medewerkers van de cluster belastingen ( of ). Zie ook Als u overwaarde op een eigen woning hebt, komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding. Er is sprake van overwaarde als de WOZwaarde van uw woning hoger is dan de hypotheekschuld. Als uw inkomen of vermogen iets boven de grenzen is, is gedeeltelijke kwijtschelding nog steeds mogelijk. Hoe hoger uw inkomen of vermogen, hoe minder kwijtschelding u kunt ontvangen

17 ZORGTOESLAG 110% + max. 61,- of 129,- p/mnd BELANGRIJK OM TE WETEN: Alle toeslagen zijn een voorschot die maandelijks vooraf aan u worden uitbetaald. Als achteraf blijkt dat uw inkomen hoger was dan vooraf geschat, kan het zijn dat u een deel -of alles- moet terugbetalen. Als in de loop van een jaar uw persoonlijke situatie verandert, moet u dit doorgeven aan de Belastingdienst. Iedereen in Nederland moet zelf zorgen voor een goede ziektekostenverzekering. Deze verzekering is niet goedkoop. De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van uw ziektekostenverzekering. De hoogte is, afhankelijk van uw inkomen, maximaal 61,- per maand of 129,- als u samenwoont. Voor wie is het? Mensen met een bijstandsuitkering (100%) of een inkomen tot 110% hebben recht op het maximale bedrag. Maar ook met een hoger inkomen heeft iemand vaak recht op een (gedeeltelijke) zorgtoeslag. Uw zorgtoeslag 2010 kunt u eenvoudig aanvragen met het Aanvraag- en wijzigingsprogramma huur- en zorgtoeslag Dit programma kunt u downloaden van Wilt u liever een papieren formulier invullen? Vraag dit dan aan bij de Belasting- Telefoon. U hoeft maar één keer zorgtoeslag aan te vragen. Daarna krijgt u de toeslag elk jaar vanzelf. Controleert u ieder jaar goed of uw gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn wel kloppen. Meer informatie? Kijk op voor meer informatie. Handige adressen staan achterin deze gids

18 HUURTOESLAG 110% + max 331,- p/mnd HANDIG OM TE WETEN U kunt de huurtoeslag op uw eigen rekening laten storten. U kunt het ook laten storten op de rekening van de verhuurder. De verhuurder verrekent de huurtoeslag dan met de huur die u moet betalen. U betaalt dus minder huur. Als u dit wilt, moet u in uw aanvraag het rekeningnummer van uw verhuurder invullen. Vraag wel eerst aan uw verhuurder of hij deze mogelijkheid biedt. Als u in een huurwoning woont kunt u recht hebben op huurtoeslag van de Belastingdienst. Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid voor de huurkosten. De huurtoeslagregeling is in 2006 in de plaats gekomen van de huursubsidieregeling. Het doel van de huurtoeslag is om het voor iedereen in Nederland mogelijk te maken om in een passende woonruimte te wonen; dat is een woonruimte die niet ruimer of duurder dan nodig is en past bij de persoonlijke situatie. Voor wie? Voor de huurtoeslag moet uw huur lager zijn dan ongeveer 647,- per maand. Bent u jonger dan 23 jaar? Dan ligt de grens bij ongeveer 357,- per maand. Bovendien mag uw inkomen niet te hoog zijn. Deze inkomensgrens ligt rond de 150% van het minimum, dus er zijn in Nederland veel mensen die in aanmerking kunnen komen voor een huurtoeslag. De huurtoeslag kent ook een vermogensgrens, die is minstens ,- per volwassene. Op kunt u uw recht op huurtoeslag laten voorrekenen. Let op: de bedragen genoemd bij de huurtoeslag gelden tot 1 juli WOONKOSTENTOESLAG Er zijn situaties waarin iemand (tijdelijk) geen recht heeft op huurtoeslag. Dan is misschien woonkostentoeslag mogelijk. Woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand en wordt uitgevoerd door de gemeente. Huurtoeslag afgewezen en heeft u een laag inkomen en vermogen? Neem contact op met de afdeling Sociale Zaken voor de mogelijkheden. Uw huurtoeslag 2010 kunt u eenvoudig aanvragen met het aanvraag- en wijzigingsprogramma huur- en zorgtoeslag Dit programma kunt u downloaden van Wilt u liever een papieren formulier invullen? Vraag dit dan aan bij de Belasting- Telefoon. U hoeft maar één keer huurtoeslag aan te vragen. Daarna krijgt u de toeslag elk jaar vanzelf. Controleert u ieder jaar goed of uw gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn wel kloppen. Meer informatie? Kijk op voor meer informatie. Handige adressen staan achterin deze gids

19 KINDGEBONDEN BUDGET 110% + min 84,- p/mnd HANDIG OM TE WETEN Op kunt u alle toeslagen laten voorrekenen. Door een aantal gegevens in te vullen kunt u precies te zien krijgen op hoeveel zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag u recht heeft. Sinds 1 januari 2009 is er een nieuwe bijdrage: het kindgebonden budget. Het kindgebonden budget komt in de plaats van de kindertoeslag. Het kindgebonden budget is een extra bijdrage van de overheid voor ouders met kinderen jonger dan 18 jaar. Het is een bedrag per maand dat de Belastingdienst uitbetaalt. Als u kinderbijslag krijgt, kunt u ook een kindgebonden budget krijgen. Het kindgebonden budget wordt hoger als u meer kinderen hebt. Voor mensen met een laag inkomen en één kind is de bijdrage (afgerond) 84,- per maand. Bij twee kinderen is dat 110,- per maand en bij drie kinderen 125,- per maand. Daarnaast is er eventueel een extra bedrag bij schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs. Het maximum van de tegemoetkoming schoolkosten is voor elk kind van 12 tot en met 15 jaar 226,- per jaar en voor elk kind van 16 of 17 jaar 290,- per jaar. Maar ook met een hoger inkomen heeft iemand vaak recht op de gehele bijdrage. Pas vanaf een gezinsinkomen van bijna ,- per jaar komt iemand in aanmerking voor een lager kindgebonden budget. Voor wie? U hebt één of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. U krijgt kinderbijslag. Als uw kind 16 of 17 jaar is en u krijgt geen kinderbijslag, dan moet u uw kind in belangrijke mate onderhouden. Uw inkomen of dat van u en uw partner samen, is niet hoger dan ,- per jaar. Het kindgebonden budget hoeft u normaal gesproken niet aan te vragen. De Belastingdienst gaat zelf na of u voldoet aan de voorwaarden voor het kindgebonden budget. Dat doen zij met gegevens die bij hun bekend zijn, zoals uw inkomen. En met gegevens van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), bijvoorbeeld of u kinderbijslag krijgt. Misschien voldoet u pas later in het jaar aan de voorwaarden voor het kindgebonden budget. Bijvoorbeeld als u in de loop van 2010 uw eerste kind krijgt. Ook dan hoeft u meestal niets te doen. Zodra de Belastingdienst van de SVB het bericht krijgt dat uw situatie is veranderd, gaan zij na of u in de nieuwe situatie recht hebt op het kindgebonden budget. Is dat zo, dan ontvangt u binnen 8 weken bericht van de Belastingdienst. Meer informatie? Kijk op voor meer informatie Handige adressen staan achterin deze gids

20 KINDEROPVANGTOESLAG 110% + tot 96% van de kosten HANDIG OM TE WETEN Hebt u of uw kind om sociale of medische redenen (bijzondere) kinderopvang nodig? Maar kunt u geen kinderopvangtoeslag krijgen, omdat u niet aan de voorwaarden voldoet? Dan kunt u misschien van de gemeente een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang krijgen. Neem hiervoor contact op met de gemeente. Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u waarschijnlijk kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Kinderopvangtoeslag aanvragen is al snel de moeite waard. Bij een inkomen tot ,- per jaar kan het bedrag oplopen tot 96,5% van de kosten van uw kinderopvang. Voor wie? Voor de kinderopvangtoeslag moet uw kind op uw adres wonen en ingeschreven staan. Ook moet u kinderbijslag voor uw kind ontvangen of per kwartaal minimaal 408,- uitgeven aan levensonderhoud oud van uw kind. Het gaat om opvang totdat uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat. U of uw partner betaalt de kosten voor de kinderopvang. U mag zelf bepalen naar welke kinderopvangorganisatie uw kind gaat. Het kan een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een gastoudergezin zijn dat is aangesloten bij een gastouderbureau. u. De peuterspeelzaal valt hier niet onder. De kinderopvangorganisatie ie moet geregistreerd zijn bij de gemeente. Of dit zo is, kunt u nalezen op Uw kinderopvangtoeslag 2010 kunt u eenvoudig aanvragen met het Aanvraag- en wijzigingsprogramma kinderopvangtoeslag Dit programma kunt u downloaden van Wilt u liever een papieren formulier invullen? Vraag dit dan aan bij de Belasting- Telefoon. U hoeft maar één keer kinderopvangtoeslag aan te vragen. Daarna krijgt u de toeslag elk jaar vanzelf. Controleert u ieder jaar goed of uw gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn wel kloppen. Ook als u niet werkt, kunt u soms toch kinderopvangtoeslag krijgen. Bijvoorbeeld als u bezig bent om werk te vinden via een re-integratietraject. U moet dan wel een uitkering ontvangen van de gemeente of van uwv. Ook moet u van de gemeente of uwv een bijdrage ontvangen in de kosten voor kinderopvang. Meer informatie? Kijk op voor meer informatie. Handige adressen staan achterin deze gids. Om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen, moet u werk hebben. De hoogte van de toeslag hangt af van uw inkomen. Ook het inkomen van uw partner telt mee 38 39

21 HEFFINGSKORTINGEN 110% + afhankelijk van de soort Heffingskortingen zijn een soort korting op de belasting die u moet betalen. De hoogte van de heffingskortingen verschilt per soort. Er zijn heel veel verschillende heffingskortingen, afhankelijk van uw situatie. Momenteel zijn er 12 verschillende soorten heffingskortingen. Zes daarvan worden automatisch verrekend met uw loon of uitkering. Daar hoeft u niets voor te doen. Van de zes andere noemen we hier vijf die van belang kunnen zijn voor mensen met een laag inkomen. Deze moet u apart aanvragen bij de Belastingdienst Speciaal voor alleenstaande ouders Alleenstaande ouderkorting Voor de alleenstaande ouderkorting gelden de volgende voorwaarden. De alleenstaande ouder moet in het 2010 gedurende meer dan zes maanden geen partner hebben en het kind moet op 1 januari 2010 jonger zijn dan 27 jaar. De alleenstaande ouderkorting bedraagt in 2010: 945,- per jaar voor personen jonger dan 65 jaar, en 440,- per jaar voor personen van 65 jaar of ouder. Het fiscale begrip alleenstaande ouder wijkt af van de betekenis van dit begrip in de Wet Werk en Bijstand (WWB). Soms is iemand voor de belastingdienst een alleenstaande ouder, maar voor de WWB niet en andersom. Speciaal voor werkende alleenstaande ouders met jonge kinderenn Aanvullende alleenstaande ouderkorting Als u voldoet aan de voorwaarden voor alleenstaande ouderkorting, kunt u daar ook nog een aanvullende korting bij krijgen. Het kind dat tot uw gezin behoort moet dan op 1 januari 2010 jonger zijn dan 16 jaar én u moet inkomsten uit arbeid hebben. De aanvullende alleenstaande ouderkorting bedraagt in 2010: 4,3% van inkomsten uit arbeid met een maximum van 1.513,- per jaar voor personen jonger dan 65 jaar en een maximum van 704,- per jaar voor personen van 65 jaar of ouder. Speciaal voor werkende ouders Inkomensafhankelijke combinatiekorting De combinatiekorting is speciaal voor werkende ouders. Als u in 2010 meer dan 4.706,- verdient met arbeid, het kind is jonger dan 12 jaar én het kind woont in 2010 langer dan 6 maanden bij u, dan heeft u recht op deze korting. Als beide ouders aan de voorwaarden voldoen, hebben zij beiden recht op de combinatiekorting. De inkomensafhankelijke combinatiekorting bedraagt in 2010: Per jaar 775,- + 3,8% van (inkomsten uit arbeid ,-). De inkomensafhankelijke combinatiekorting kan maximaal 1.859,- per jaar zijn. Speciaal voor partners Algemene heffingskorting minstverdienende partner Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting. Bij een echtpaar heeft elke partner een zelfstandig recht op deze algemene heffingskorting. Als één van de partners echter geen of weinig inkomsten heeft, kan de algemene heffingskorting niet (volledig) worden verrekend. Deze niet of weinig verdienende partner kan zijn algemene heffingskorting laten uitbetalen door de belastingdienst. Deze heffingskorting wordt aangeduid als algemene heffingskorting minstverdienende partner. De algemene heffingskorting bedraagt in 2010: maximaal 1.722,- per jaar of 143,50 per maand 40 41

22 HEFFINGSKORTINGEN 110% + afhankelijk van de soort Uitbetaling i heffingskortingen De heffingskortingen kunnen op twee manieren worden uitbetaald door de Belastingdienst: Betaling achteraf. Na afloop van een jaar doet u aangifte bij de Belastingdienst en worden de kortingen in mindering gebracht op de belasting die u moet betalen. U krijgt dan vaak het bedrag in één keer terug. Betaling in maandelijkse termijnen vooraf. Dit wordt ook wel Voorlopige teruggave genoemd. Deze methode wordt het meest gebruikt omdat het kan gaan om behoorlijk grote maandelijkse bedragen en omdat een deel van de heffingskortingen als inkomsten worden ingehouden op de bijstandsuitkering. Na afloop van een jaar moet ook aangifte worden gedaan. Heffingskortingen en een bijstandsuitkering Een heffingskorting is dus een betaling, een soort inkomen. Als u heffingskortingen van de Belastingdienst ontvangt dan worden deze vaak gezien als inkomen voor een bijstandsuitkering en in mindering gebracht op deze uitkering. Heffingskortingen betekenen dat u minder afhankelijk wordt van de bijstandsuitkering. Voor u en de gemeente is het daarom belangrijk dat u alle heffingskortingen aanvraagt. Voor de alleenstaande ouder van wie het jongste kind jonger is dan vijf jaar worden de volgende heffingskortingen niet gekort op een bijstandsuitkering: - de aanvullende alleenstaande ouderkorting - de inkomensafhankelijke combinatiekorting Voor (werkende) alleenstaande ouders zijn de heffingskortingen dus een belangrijke bron van (extra) inkomen! De heffingskortingen kunt u eenvoudig aanvragen met het Aanvraagprogramma Voorlopige Teruggaaf Dit programma kunt u downloaden van Wilt u liever een papieren formulier invullen? Vraag dit dan aan bij de BelastingTelefoon. U hoeft maar één keer een bepaalde heffingskorting aan te vragen. Daarna krijgt u deze heffingskorting elk jaar vanzelf. Controleert u altijd goed of uw gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn wel kloppen. De heffingkortingen zijn soms lastige regelingen die moeilijk zijn samen te vatten. We hebben in deze gids de meest algemene voorwaarden voor de heffingskortingen opgenomen. Sommige heffingskortingen hebben nog wat aanvullende voorwaarden die opvraagbaar zijn bij de belastingdienst of op Hier kunt u ook een programma vinden dat voor u kan berekenen op welke heffingskortingen u precies recht heeft

23 TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 110% + 150,- tot 850,- p/jr Mensen met bepaalde zorgkosten komen in aanmerking voor jaarlijkse tegemoetkomingen. De tegemoetkomingen verschillen in hoogte. Het bedrag hangt af van hoeveelheid gebruikte zorg, de leeftijd en het inkomen. De laagste tegemoetkoming bedraagt 150,- de hoogste bedraagt 500. Daarnaast zijn er nog kortingen, een extra compensatie en belastingvoordelen. Deze tegemoetkomingen worden geregeld in de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). De Wtcg is per 1 januari 2009 ingegaan en kent de volgende onderdelen: * Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Dit is een jaarlijkse vergoeding voor grote groepen zorggebruikers. De hoogte hangt af van uw leeftijd en uw zorggebruik. Als u een gemiddelde zorggebruiker bent, komt u in aanmerking voor een lage tegemoetkoming van 150,- als u 65 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 65 jaar bedraagt de lage tegemoetkoming 300,-. Als u een zogenaamde grote zorggebruiker bent, dan hebt u recht op een hoge tegemoetkoming in uw kosten. Als u jonger bent dan 65 jaar bedraagt de hoge tegemoetkoming 500,- per jaar. Voor mensen vanaf 65 jaar is de hoge tegemoetkoming vastgesteld op 350,- per jaar. * Lagere eigen bijdragen voor zorg en hulp uit de AWBZ en de Wmo Vanaf het belastingjaar 2009 zijn eigen bijdragen voor zorg, hulp en verblijf uit de AWBZ en de Wmo niet meer aftrekbaar als buitengewone uitgaven bij de aangifte inkomstenbelasting. Daarom zijn de eigen bijdragen AWBZ en Wmo vanaf 2009 met vaste percentages verlaagd. Als u zorg zonder verblijf gebruikt, dus thuis uw zorg ontvangt, gaat het om andere verlagingspercentages dan wanneer u bijvoorbeeld in een AWBZ-instelling woont en daar ook zorg ontvangt ( zorg met verblijf ). Bij zorg met verblijf speelt ook uw leeftijd een rol bij de kortingspercentages. De percentages variëren van 8% tot 33%. * Compensatie arbeidsongeschikten Als u arbeidsongeschikt bent en een uitkering ontvangt van het UWV, kunt u vanaf 2009 in aanmerking komen voor een jaarlijkse vaste tegemoetkoming van 350. U moet hiervoor aan de volgende eisen voldoen: - U bent voor 35 procent of meer arbeidsongeschikt. - U ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat kan een Wajong- of een WIA-uitkering zijn, een uitkering naar arbeidsvermogen of een werkhervattinguitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten

24 TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN * Fiscale aftrek van specifieke zorgkosten Een onderdeel van de Wtcg is de mogelijkheid specifieke zorgkosten af te trekken van de belastingen. In deze minimagids is op de volgende pagina s hierover meer informatie opgenomen. Voor wie? De wet kent een uitgebreide definitie voor chronische ziekte of handicap. Hierbij wordt gekeken naar: gebruik van bepaalde hulpmiddelen, intensief gebruik van bepaalde medicijnen, opname in een ziekenhuis voor bepaalde aandoeningen, fysiotherapie of oefentherapie voor bepaalde aandoeningen, gebruik van revalidatiezorg in revalidatiecentra, indicatie voor langdurige AWBZ-zorg en langdurige hulp bij het huishouden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Verder kan uw leeftijd en inkomen een rol spelen. Meer informatie over de doelgroepbepaling kunt u vinden op de websites die hiernaast staan genoemd onder Meer informatie?. ATTENTIE Het CAK kent nóg een regeling voor mensen met langdurige zorgkosten: een compensatie voor het eigen risico van uw zorgverzekering. In 2010 krijgt u eind oktober automatisch bericht dat u 54,- krijgt uitbetaald. Krijgt u geen bericht, maar heeft u wel langdurige zorgkosten? Ga naar voor een aanvraagformulier of voor meer informatie over wie recht hebben op deze compensatie. Om voor de bijdrages of kortingen van de Wtcg in aanmerking te komen hoeft u niets te doen. Alles gaat volledig automatisch. Uw zorgverzekeraar geeft aan het CAK door of u in aanmerking komt voor een bepaalde bijdrage of korting. Het CAK zorgt er vervolgens voor dat u de vergoeding krijgt. U hoeft geen aanvraag in te dienen. De tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten wordt vanaf november 2010 uitbetaald en wordt gebaseerd op het zorggebruik over het hele jaar De korting op de eigen bijdrage AWBZ en Wmo wordt vanaf januari 2010 direct op de te betalen eigen bijdrage in mindering gebracht. De korting over het jaar 2009 wordt rond april 2010 in één keer aan u uitbetaald. De compensatie voor arbeidsongeschikten wordt automatisch door het UWV uitbetaald tussen juli en september 2010 en is gebaseerd op de situatie van 1 juli De tegemoetkomingen en kortingen op grond van de Wtcg worden niet gezien als inkomen of gekort op uw uitkering. Meer informatie? Kijk op onder het kopje Wtcg. heeft ook veel informatie over de Wtcg. Wilt u laten voorrekenen op hoeveel u recht heeft? Kijk op:

MinimaGids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen

MinimaGids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen MinimaGids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen 2011 Inhoudsopgave 4 6 9 10 12 14 16 18 20 22 24 Voorwoord wethouder Leeswijzer Symbolen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere bijstand Witgoedregeling

Nadere informatie

Minimagids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen. minimagids

Minimagids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen. minimagids Minimagids 2009 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen minimagids 2009 1 2 minimagids 2009 Minimagids 2009 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen minimagids 2009 3 4 minimagids 2009 minimagids

Nadere informatie

Minimagids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen. minimagids

Minimagids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen. minimagids Minimagids 2008 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen minimagids 1 2 minimagids Minimagids 2008 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen minimagids 3 4 minimagids 5 minimagids Inhoudsopgave 6 minimagids

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

2014 WegWijzer voor mensen met een laag inkomen

2014 WegWijzer voor mensen met een laag inkomen MiniMaGids g e m e e n t e s m a l l i n g e r l a n d 2014 WegWijzer voor mensen met een laag inkomen Minimagids_2014_WT_JW.indd 1 27-05-14 11:14 inhoudsopgave Gemeentelijke en landelijke regelingen de

Nadere informatie

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen MinimaGids G e m e e n t e S m a l l i n g e r l a n d 2013 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave Gemeentelijke en landelijke regelingen De regelingen met een groene zijkant zijn regelingen

Nadere informatie

MinimaGids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen

MinimaGids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen MinimaGids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen 2010 Inhoudsopgave Voorwoord wethouder Leeswijzer Symbolen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere bijstand Witgoedregeling Collectieve aanvullende

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2014

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2014 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel De collectieve (aanvullende) zorgverzekering Tegemoetkoming kosten schoolgaande kinderen Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Bijzondere

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. Beide

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

MiniMaGids g e m e e n t e s m a l l i n g e rland W e g W i j z e r v o o r m e n s e n m e t e e n l a a g i n k o m e n

MiniMaGids g e m e e n t e s m a l l i n g e rland W e g W i j z e r v o o r m e n s e n m e t e e n l a a g i n k o m e n MinimaGids G e m e e n t e S m a l l i n g e r l a n d 2017 W e g w i j z e r v o o r m e n s e n m e t e e n l a a g i n k o m e n Inhoudsopgave GemeeNtelijke en landelijke regelingen de regelingen met

Nadere informatie

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen?

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld (IGSD). Het bezoekadres is Het postadres is De Vesting 11-13 Postbus 300 8332 GL Steenwijk 8330

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2015

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2015 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2018

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2018 Contactgegevens Postadres: Antwoordnummer 73 Telefoon: 0512-58 12 34 (08:30 10:00 uur) 9200 VB Drachten E-mail: soza@smallingerland.nl Bezoekadres: Gauke Boelensstraat 2 9203RM Drachten Website: www.smallingerland.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ...

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ... Uw aantekeningen... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 De mogelijkheden op een rij 4 1. Bijdrage maatschappelijke activiteiten (RBMA) 4 2. Extra bijdrage voor ouderen 4 3. Tegemoetkoming voor chronisch

Nadere informatie

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2016

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2016 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen.

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Informatie Minimabeleid 2013 In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. U

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9 1 Inhoudsopgave Woonkosten Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine,

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

Minimaregelingen. Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl

Minimaregelingen. Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl Minimaregelingen Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl Minder belasting betalen 1 Algemene Heffingskorting; Arbeidskorting; Kindgebonden budget; Inkomens afhankelijke

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Geachte lezers. De Cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst probeert het minimabeleid van Hulst ten gunste van u te

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2017

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2017 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente 2 U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTËN RAAD ALMËLO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2015 01-01-2015 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www. klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere

Nadere informatie

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Sociaal raadsliedenwerk Breda Normen per 1-7-2014 Bij het kunt u terecht met vragen over: Uitkeringen en sociale verzekeringen Belastingen Arbeidszaken Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Toeslagen 2013 Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Inhoud Inleiding 3 Zorgtoeslag 4 Huurtoeslag 5 Kinderopvangtoeslag 7 Kindgebonden budget 8 Toeslag aanvragen

Nadere informatie

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen!

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID JANUARI 2007 De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! In deze nieuwsbrief leest u eerst over de nieuwe

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige

Nadere informatie

AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016

AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016 AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016 Dit aanvraagformulier is bedoeld voor het aanvragen van een tegemoetkoming van 385,- voor personen die hoge zorgkosten hebben door een chronische

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Deze folder is voor u

Deze folder is voor u 1 Deze folder is voor u Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijk rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen te laten sporten of om opzij te

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindertoeslag 2008 Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindertoeslag De kindertoeslag is een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Tynaarlo Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand

Nadere informatie

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen In Beek doet iedereen mee Regelingen voor mensen met een laag inkomen De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk

Nadere informatie

Inkomensondersteuning 2012 EEN EXTRAATJE IN DE PORTEMONNEE

Inkomensondersteuning 2012 EEN EXTRAATJE IN DE PORTEMONNEE Inkomensondersteuning 2012 EEN EXTRAATJE IN DE PORTEMONNEE Inhoud Voorwoord 3 Leeswijzer, een extraatje in de portemonnee 4 Uw inkomen en vermogen zijn van belang 6 Welke regelingen zijn er in 2012 9 Gemeentelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 N U N S P E E T ELSPEET HULSHORST VIERHOUTEN 1. PERSOONSGEGEVENS Uzelf Partner Voorletter(s) en achternaam Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima

Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima Reg.nr. Werkprocesnr. Ontvangstdatum Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima Leest u voor u dit formulier invult eerst de toelichting. De gemeente Oss, de gemeente Maasdonk en de zorgverzekeraars CZ

Nadere informatie

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode Wanneer komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand?

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering Zorgtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering 2 Zorgtoeslag Krijgt u zorgtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de zorgtoeslag op een rij. De zorgtoeslag

Nadere informatie

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee brochure minimaregelingen Iedereen doet mee juli 2013 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand 4

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN

AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN Naam : Adres : Telefoonnummer : Geboortedatum : BS-nummer : Burgerlijke staat : Let op: Wanneer u over het gehele jaar 2014 en 2015

Nadere informatie

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012 Brochure over Bijzondere (inwoners bijstand juli Steenwijkerland) 2012 en Minimabeleid 2012 2 Voorwoord verlaagd. hangen hebben regeling samen is veranderd met in het wijzigingen minimabeleid ten opzichte

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Eigen bijdrage Wmo of Wlz 9 Tegemoetkoming zorgkosten 10

Inhoudsopgave. Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Eigen bijdrage Wmo of Wlz 9 Tegemoetkoming zorgkosten 10 1 Inhoudsopgave Woonkosten... 4 Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017.

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Voor wie is deze tegemoetkoming bedoeld? De tegemoetkoming is een vergoeding voor de

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2016

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2016 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen Informatieblad Ondersteuning bij een laag inkomen November 2016 Inhoud 1. Heeft u een laag inkomen? 3 2. Bijzondere bijstand 5 3. Bijdrageregeling Sociale Activiteiten 6 4. Collectieve verzekering ziektekosten

Nadere informatie

Inkomensondersteuning 2016

Inkomensondersteuning 2016 Dit gedeelte niet invullen Cliëntnummer Cliëntnummer partner Werkprocesnummer Inkomensondersteuning 2016 Aanvrager Naam en voorletters BurgerServiceNummer (BSN) Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Onze Sociale Dienst Optimisd voert een aantal regelingen uit die van belang zijn voor ouders van schoolgaande kinderen, die over een

Nadere informatie

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen Voorzieningen Zó laat u geen geld liggen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 2 Inhoudsopgave 3 Laat geen geld liggen! 4 Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) 5 Collectieve

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) Januari 2012

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) Januari 2012 Brochure over Bijzondere (inwoners bijstand Januari Steenwijkerland) 2012 en Minimabeleid 2012 2 aanvraag Voorwoord De verlaagd. (stief)kinderen hen. regeling U moet Woont is dan veranderd dan samen u

Nadere informatie

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen digitaal

Nadere informatie

In Haarlem telt iedereen mee

In Haarlem telt iedereen mee maart 2013 Gemeente Haarlem In Haarlem telt iedereen mee Regelingen minima Inhoud Inleiding 3 Algemene regelingen 4 HaarlemPas 4 Bijzondere bijstand 4 Langdurigheidstoeslag 5 Woonkostentoeslag 5 Kwijtschelding

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling

Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Financiële gevolgen van het afschaffen van de buitengewone uitgavenregeling Toelichting bij de uitkomsten van de rekenvoorbeelden I Toelichting bij de Buitengewone uitgaven Het bepalen van de aftrek buitengewone

Nadere informatie

1 NU WEET IK WELKE EXTRA S IK KAN AANVRAGEN. Regelingen voor minima op een rij. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN

1 NU WEET IK WELKE EXTRA S IK KAN AANVRAGEN. Regelingen voor minima op een rij. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN 1 NU WEET IK WELKE EXTRA S IK KAN AANVRAGEN. Regelingen voor minima op een rij. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN DE REGELINGEN VOOR MINIMA OP EEN RIJ Heeft u bijzondere kosten waar u niet voor

Nadere informatie

Ken uw rechten. Informatiefolder van Sociale Zaken

Ken uw rechten. Informatiefolder van Sociale Zaken Ken uw rechten Informatiefolder van Sociale Zaken Er bestaan veel regelingen en voorzieningen voor mensen met een minimuminkomen. >ĂŶŐ ŶŝĞƚ ŝğěğƌğğŷ ĚŝĞ ƌğđśƚ ŚĞĞŌ ŽƉ ĚĞnjĞ voorzieningen, maakt hier gebruik

Nadere informatie

Ken uw rechten. Informatiefolder van Sociale Zaken over Onbenutte rechten

Ken uw rechten. Informatiefolder van Sociale Zaken over Onbenutte rechten Ken uw rechten Informatiefolder van Sociale Zaken over Onbenutte rechten Er bestaan veel regelingen en voorzieningen voor mensen met een minimuminkomen. Lang niet iedereen die recht heeft op deze voorzieningen,

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Voorzieningen voor minima

Voorzieningen voor minima Meer informatie en aanvragen Alle gemeentelijke regelingen in deze folder kunt u bij het Sociaal loket aanvragen. Ook kunt de aanvraagformulieren downloaden van www. aalsmeer.nl. Gebruik daarbij de zoekbalk

Nadere informatie

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst Toeslagen Belastingdienst Informatieblad Maart 2014 Huurtoeslag 2014 TG 720-1Z42PL Huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw huur. Wilt u weten of u deze toeslag kunt krijgen en wat u dan moet doen?

Nadere informatie

Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraag om kwijtschelding gemeentelijke belastingen Toelichting Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van aanslagen GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Kwijtschelding is mogelijk voor (een deel van):

Nadere informatie

Aanvraagformulier Meedoenregeling minima 2016

Aanvraagformulier Meedoenregeling minima 2016 Aanvraagformulier Meedoenregeling minima 2016 Eenmaal per jaar aanvragen U kunt eenmaal per jaar een aanvraag indienen. Wij verzoeken u dan ook bewijsstukken van de gemaakte kosten van alle gezinsleden

Nadere informatie

Diemen helpt MET EXTRA GELD VOOR ALLE HUISHOUDENS VOOR GEZINNEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN, GEHANDICAPTEN EN/OF AOW

Diemen helpt MET EXTRA GELD VOOR ALLE HUISHOUDENS VOOR GEZINNEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN, GEHANDICAPTEN EN/OF AOW MET EXTRA GELD april 2017 Heeft u een laag inkomen en heeft u weinig geld? Kunt u af en toe een extraatje gebruiken? Dan kan de gemeente u misschien helpen met extra geld. Voor het extra geld gelden natuurlijk

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente

Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente Gemeente Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo Inhoud ALGEMENE VRAGEN... 3 Bij welke zorgverzekeraars kan ik een collectieve verzekering afsluiten?...

Nadere informatie

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail: info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Bijzondere bijstand Als u als gevolg van bijzondere

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met een laag inkomen?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente Rondkomen met een laag inkomen? 2 Schoolgaande kinderen, de lidmaatschapkosten voor een vereniging, woonlasten, een wasmachine of koelkast die het begeeft. De rek is er

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand / zorgkosten

Aanvraag bijzondere bijstand / zorgkosten Aanvraag bijzondere bijstand / zorgkosten Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u een vergoeding aan als u bijzondere zorgkosten heeft die u niet kunt betalen en ook niet vergoed krijgt. Ruimte

Nadere informatie

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs 1 Scholierenvergoeding De scholierenvergoeding is een bijdrage voor ouders van schoolgaande kinderen. Met het geld kunt u activiteiten tijdens én na school betalen, zoals schoolreisjes, contributie van

Nadere informatie

Minimabeleid en. Bijzondere Bijstand

Minimabeleid en. Bijzondere Bijstand Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de intergemeentelijke

Nadere informatie