Status zzp er moet duidelijker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Status zzp er moet duidelijker"

Transcriptie

1 jaargang 5 nr AR B EI DSZAKE N KRANT VOO R D E G ES P EC IALI S E E R DE AAN N EM ER Vernieuwde site Arbeidsinspectie In dit nummer 4 Werkgevers en werknemers die bij de Arbeidsinspectie iets willen melden of aanvragen, kunnen sinds kort gemakkelijker hun weg vinden op de site van de inspectie. De site is vernieuwd. Ondernemers over hun personeelsbeleid 5 Zo zijn alle gegevens over een bepaalde bedrijfstak samengebracht. Verder zijn op de site bijvoorbeeld de regels te vinden voor het werken met buitenlandse arbeidskrachten. De site is gekoppeld aan die van andere inspectiediensten. Hierdoor is het gemakkelijker uit te zoeken welke dienst een onderwerp onder de hoede heeft. Het adres is niet veranderd: Opleiden is niet altijd even gemakkelijk 7 Federatie niet blij met AOWbesluit kabinet Maarten Post, CNV Hout en Bouw VAKBOND EN AANNEMERSFEDERATIE OP ÉÉN LIJN Status zzp er moet duidelijker Het onderste blok boven 76% van de blokkenstellers heeft last van de rug, 49% van de schouders en 46% van de knieën, blijkt uit onderzoek naar lichamelijke belasting onder blokkenstellers en metselaars. Vaak openbaren deze klachten zich echter pas na jaren, en dan is het vaak te laat. Daarom heeft de commissie Til Slim een boekje uitgegeven onder de titel Het onderste blok boven. Hierin staan allerlei hulpmiddelen om het werk te vergemakkelijken, plus uiteraard allerlei tips. De uitgave is een initiatief van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, Bouwend Nederland, FNV Bouw en CNV Hout en Bouw. Het onderste blok boven is te bestellen via Er moet eindelijk maar eens duidelijkheid komen binnen een helder kader over de status van de zzp er. Dat zegt de Aannemersfederatie in een notitie gericht aan kabinet en Tweede Kamer. CNV Hout en Bouw, bij monde van Maarten Post, onderstreept het belang van een goede definitie van zzp en wil net als de Federatie dat er een eisenpakket met een verplichtend karakter komt voor zelfstandigen zonder personeel. We komen met enige regelmaat op mbo-scholen. Dan blijkt het merendeel van de jongeren na afronding van hun opleiding te willen kiezen voor zelfstandigheid in plaats van loondienst. Wij, vanuit de vakbond, roepen dan natuurlijk wel dat zo n keuze lang niet altijd verstandig is. Dat je je goed moet voorbereiden voordat je zo n stap zet. We geven ook voorbeelden uit de praktijk. Mensen die al hun opgebouwde rechten zijn kwijtgeraakt door hun vaste aanstelling in te ruilen tegen het zzp erschap. Denk bijvoorbeeld aan vroegpensioenrechten en een kennisachterstand doordat ze doorgaans niets aan scholing doen. Maar daar zijn de jonge mensen op die scholen niet echt gevoelig voor; al het praktijkleed dat we hun voorspiegelen ten spijt. Dan denk ik maar dat elke generatie recht heeft op zijn eigen vergissingen. Taak Maar om zich daar zomaar bij neer te leggen, daar voelt Maarten Post van CNV Hout en Bouw zich toch teveel vakbondsman voor. Ja, want intussen denk ik ook, dat we nu eindelijk eens duidelijk moeten zijn richting zelfstandigen zonder personeel. Gewoon, verplicht verzekeren, de administratie >> vervolg op pagina 2 Maarten Post: Bestaande positie van zzp er leidt tot uitbuiting en schrijnende gevallen Al na 14 weken tewerkstellingsvergunning Seizoenswerkers van buiten de Europese Unie krijgen voortaan al een tewerkstellingsvergunning als zij minimaal 14 weken niet in Nederland hebben gewerkt. In de huidige situatie is de (wacht)-periode 28 weken. De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een daartoe strekkende wijziging van de Wet Arbeid Vreemdelingen. Met deze wijziging wordt het voor werkgevers sneller mogelijk om hun voormalige werknemers weer aan te nemen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om werk in de land- en tuinbouw. Doordat seizoenswerkers 14 weken niet werken, bouwen zij geen WW-rechten op. GAzet

2 Maarten Post: Minister van Sociale Zaken hanteert een volstrekt achterhaalde definitie van schijnzelfstandigheid >> vervolg van pagina 1 Schijnzelfstandigheid op orde hebben, voldoen aan de Arbo-eisen die ook gelden voor werknemers en voorkomen dat je in een soort schijnzelfstandigheid terechtkomt. We hebben op dit moment ruim zzp ers in de bouw. Negen jaar geleden waren er dat nog maar en gelet op signalen die scholieren afgeven en gelet op de toenemende vraag naar flexibele arbeid, verwacht ik dat die groei zich alleen maar zal doorzetten. Dan hebben we het over een groep die in de toekomst groter kan worden dan het aantal werknemers in de bouw. Wij vinden dan ook dat we als vakbond een taak hebben in de belangenbehartiging van deze groep. Hiervoor hebben we CNV Zelfstandigen opgericht, een organisatie binnen onze vakbond speciaal voor zzp ers. Velen hebben zich inmiddels aangemeld en bijna dagelijks komen er leden bij. Wat bedoelt Post precies met schijnzelfstandigheid? Dat zien we vooral als zogenaamde zelfstandigen hun diensten aanbieden via uitzend- of detacheringbureaus. Niet zelden gaat het om bouwbedrijven die al het personeel ontslagen hebben en zich profileren als uitzendbureau. Ook komt het voor dat die bedrijven het ontslagen personeel gewoon terug laten komen als zzp ers. Daar kun je op zich nog niet eens zo heel veel van zeggen zolang die zzp ers maar voldoen aan de criteria die ervoor gelden. Dat is vaak echter maar ten dele het geval. Oké, de papieren santenkaam klopt meestal wel: inschrijving bij de KvK, een geldige VAR-WUO en een gesigneerde aannemingsovereenkomst. Vaak wordt dit door de opdrachtgever geregeld. Maar in feite zijn deze zelfstandigen even afhankelijk als werknemers. Eenzelfde situatie doet zich voor met Poolse en Tsjechische zzp ers die via uitzendbureaus hier aan de slag gaan. In vele gevallen weten die mensen helemaal niet dat ze zelfstandig zijn. De Belastingdienst zegt dan: je bent een zelfstandige. De Arbeidsinspectie zegt: nee, je bent geen zelfstandige. En mocht er dan een ongeval plaatsvinden, dan wordt de verantwoordelijkheid afgewenteld op derden. Uitzendbureau en schijnzelfstandige gaan vrijuit. Een zeer onwenselijke situatie die onvoldoende wordt onderkend door de minister van Sociale Zaken. Deze hanteert nog een volstrekt achterhaalde definitie van schijnzelfstandigheid. Voor hem zijn dat slechts degenen die tot zelfstandigheid zijn gedwongen door hun werkgever. Uitholling Deze opstelling leidt volgens Post tot afkalving en uitholling van het Ondernemers lopen toeslag mis Ondernemers die hun boekhouding uitbesteden, lopen vaak zorg-, huur of kindgebonden toeslagen mis. De kosten die een belastingadviseur moet maken voor de aanvraag is al snel hoger dan de toeslag waardoor aanvragen geen zin heeft. Dit blijkt uit een enquête van het Register Belastingadviseurs (RB) en de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA). Van de 450 ondervraagde belastingadviseurs geeft 61% aan vanwege de kosten wel eens af te zien van een aanvraag. De kosten zijn zo hoog vanwege de omslachtige procedure. 90% van de belastingadviseurs vindt het aanvragen van toesla- Colofon Uitgever: Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra Dukatenburg 90-03, 3437 AE Nieuwegein Contactpersoon: Truus Remkes Telefoon: (030) Fax: (030) Ontwikkeling en realisatie: MCP bv, Doetinchemseweg 59, 7007 CB Doetinchem Telefoon: (0314) Contactpersoon: Ad van der Salm Bladmanagement: Jasper Bosman (MCP bv) Hoofdredactie: Arie Grevers Redactie: Arie Grevers, Henk Stam Fotografie: Kees Stuip Eindredactie: Truus Remkes Illustraties: Hennie Vaessen, Coert de Boe Vormgeving: Klaas van Wieren, Margreet Hondebrink (MCP Studio bv) MCP. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste geweten is samengesteld. Evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers van deze uitgave wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. 2 GAzet gen erg bewerkelijk. Voor de aangifte inkomstenbelasting kunnen ze gebruikmaken van een computerprogramma waarin al hun klanten staan en gegevens makkelijk gewijzigd en verstuurd kunnen worden. Maar voor het aanvragen van toeslagen moet een adviseur voor elke klant een toeslagformulier aanvragen en alle gegevens zoals het jaarinkomen handmatig inkloppen. Daarmee is hij al snel een half uur tot een uur bezig. Met een uurtarief van 70,- is het aanvragen van een zorgtoeslag van 55,- al bijna niet meer de moeite waard. Belastingadviseurs pleiten dan ook voor één pr0gramma voor het aanvragen van toeslagen en de aangifte inkomstenbelasting. stelsel van werknemersverzekeringen en bedrijfstakeigen regelingen en ook tot uitbuiting en schrijnende gevallen. Met name onder de zogenaamde zelfstandigen uit de voormalige Oostbloklanden. Daar komt nog bij dat Nederland het meest liberale land op het Europese continent is als het gaat om de toelating van arbeidsmigranten. Duitsland en België voeren een veel stringenter en ook consequenter beleid. Notitie In de notitie Zzp er in de bouwnijverheid komt Aannemersfederatie Nederland tot dezelfde analyse en conclusies als CNV Hout en Bouw. Onduidelijkheid is troef omtrent de huidige status van de zzp er en dat moet anders. De Federatie wijst bovendien nog op de gang van zaken op de bouwplaats waar doorgaans de uitvoerder van de hoofdaannemer bepaalt wie op welk moment wat moet doen. En meestal vertelt deze er ook nog eens bij hóe dat moet gebeuren. Deze gang van zaken lijkt moeilijk te rijmen met de officiële criteria die aan het zzp erschap gesteld moeten worden. Deze criteria sluiten immers uit dat een zelfstandige zonder personeel onder gezag werkt. De wijze van werken op de bouwplaats zou je volgens de Federatie daarom anders moeten benoemen. De Federatie komt op grond van een uitvoerige analyse tot een visie die samen te vatten is in de volgende vier statements: De Wet Uitbreiding Rechtsgevolgen VAR is ontoereikend waardoor het mogelijk is dat de zzp-status door de Belastingdienst anders wordt beoordeeld dan door de Arbeidsinspectie. Er moet een einde komen aan deze onduidelijke status. Op de bouwplaats wordt er bijna altijd gewerkt op aanwijzing van bijvoorbeeld een uitvoerder (werkinstructie) en dat kan niet gezien worden als het werken onder gezag. Iemand die door een detacheerder/uitzendbureau wordt uitgeleend is een uitzendkracht en geen zelfstandig ondernemer; Buitenlandse zzp ers, ondernemers en werknemers moeten zich bij een overheidsinstantie aanmelden en als aan alle voorwaarden wordt voldaan, dan kunnen ze een zogenaamde skill kaart ontvangen. Aanbevelingen Deze visie op zzp ers heeft de Aannemersfederatie vertaalt in enkele directe aanbevelingen aan de overheid om de status van de zzp er helder te krijgen en het onderscheid tussen zelfstandigen en schijnzelfstandigen duidelijk te maken. De overheid zou regelgeving tot stand moeten brengen om de status van de zzp er te waarborgen voor alle wet- en regelgeving. De zelfstandigen moeten zo mogelijk bij wet tot verzekeringsplicht worden gedwongen. Een mogelijkheid hiertoe is de (her)invoering van de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ). Tevens dient er een algemeen verbod te komen op het uitlenen van zzp ers, zodat er een einde komt aan malafide uitzendpraktijken. Er dient voor buitenlandse ondernemingen, zzp 1ers en werknemers een registratiesysteem te komen en een zogenaamde skill-card te worden ingevoerd. Deadline crisissteun veel te krap Zes op de tien bouwprojecten die voor crisissteun in aanmerking komen, kunnen niet voor 31 december van dit jaar starten. En daarmee komt de subsidie en dus ook de voortgang ernstig in gevaar. Wil het stimuleringsbudget van 100 miljoen euro de sector écht soelaas bieden, dan moet de deadline voor het beginnen van de bouwprojecten met twee maanden opschuiven. Ook is een snelle oplossing van de onduidelijkheden over de toekenning van de crisissteun belangrijk. Dit schrijft NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers in een brief aan de minister van Wonen Werken en Integratie, Eberhard van der Laan. De brancheorganisatie dringt bij de bewindsman aan om snel met elkaar om de tafel te gaan om de problemen op te lossen. In augustus heeft Van der Laan in het kader van het stimuleringsbudget woningbouw voor 100 miljoen euro aan subsidie toegekend. Uit de eerste ervaringen blijkt echter dat aan de eis, dat vóór 31 december van dit jaar met de bouw moet zijn begonnen, niet of nauwelijks kan worden voldaan. Maar liefst 60% van de projecten waarvoor crisissteun is toegezegd kampt met het probleem van de deadline. Dit komt voor een belangrijk deel doordat pas in augustus de subsidies over de ingediende projecten zijn verdeeld. Toen moesten veel plannen nog worden aangepast. En ook hebben veel kopers meer tijd dan voorheen nodig om de financiering rond te krijgen. Een andere reden is dat er in de praktijk nogal wat onduidelijkheden bestaan over het begrip staatssteun. Veel gemeenten hebben hier geen ervaring mee en zien zich gedwongen om extern juridisch advies in te winnen met vertraging als direct gevolg. In de visie van de brancheorganisatie is het van groot belang dat de problematiek van de staatssteun snel wordt opgelost. Anders heeft het stimuleringsbudget woningbouw geen enkel effect op de verkoop van nieuwe woningen en zal de verkoopomzet ruim 60% onder het niveau van vorig jaar blijven. Deze enorme productiedaling betekent dat binnenkort tussen de en bouwvakkers hun baan verliezen. Voor het Rijk betekent de productiedaling een financiële strop van 5 miljard euro.

3 Verkeersbord voor milieuzones Sinds kort gebruiken alle gemeenten in Nederland met een milieuzone voor vrachtwagens hetzelfde nieuwe verkeersbord om de grenzen van de milieuzone aan te geven. In Nederland zijn sinds 1 juli 2007 in verschillende steden milieuzones voor vrachtauto s ingesteld in de binnensteden. In deze zones zijn alleen nog vrachtauto s toegestaan die aan bepaalde milieueisen voldoen. Doel ervan is om de lucht - kwaliteit in binnensteden te ver beteren. Deze geheel nieuwe verkeersborden vervangen het algemene verbodsbord voor vrachtauto s dat tot nu toe werd gebruikt om de milieuzone aan te duiden. Groot voordeel van het nieuwe bord is dat voor vrachtauto s, die aan de eisen van de milieuzone voldoen, geen ontheffingen meer nodig zijn. Toegangseisen Vrachtauto s die niet voldoen aan de toegangseisen hebben geen toegang. Een boete bij een over-treding loopt op tot 150. Incidenteel kan voor bestemmingen in de milieuzones toegang tot de zone worden verkregen door het aanvragen van een ontheffing bij de gemeente. Uitgebreide informatie over het nieuwe verkeersbord, de toelatingseisen en ontheffingen is te vinden op: ontheffingen Zakelijk spamverbod Het spamverbod dat sinds 2004 geldt voor consumenten, geldt sinds 1 oktober ook voor zakelijke ontvangers. U moet sinds dat moment vooraf toestemming hebben om te communiceren per . Ook voor uw bestaande adressenbestand is die toestemming verplicht. Dus als u bijvoorbeeld regelmatig een nieuwsbrief verstuurt, moet u daar van de ontvanger toestemming voor hebben. U mag alleen nog commerciële s en faxen sturen als u vooraf toestemming Sinds begin oktober kunnen gemeenten, sw(sociale werkvoorziening)-bedrijven en het UWV voorstellen indienen voor vernieuwende aanpakken en methoden om meer mensen met een arbeidsbeperking naar vermogen te laten werken bij gewone werkgevers. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft samen met de koepel - organisaties VNG (gemeenten), Cedris (sw-bedrijven), Divosa (sociale diensten) en de uitvoeringsorganisatie UWV het startsein gegeven voor het indienen heeft van de ontvanger. Deze toestemming moet bewust gegeven zijn. U moet gelijksoortige producten en diensten aanbieden aan bestaande klanten en u moet in elke mail de mogelijkheid bieden van projectvoorstellen door het veld bij Divosa. Voor alle projecten gezamenlijk is maximaal 2,5 miljoen euro beschikbaar. De projecten moeten een impuls geven aan vernieuwende dienstverlening van de sw-bedrijven en de Werkpleinen. Zie ook: Wetsvoorstel De pilots die zich richten op de sw-sector en de Werkpleinen maken onderdeel uit van vier pilots om de kansen van mensen met een arbeidsbeperking op de reguliere arbeidsmarkt te verbeteren. De pilot die zich richt op Taalvaardigheid hijskraanmachinisten Zelfstandige hijskraanmachinisten maken zich zorgen over de veiligheid op grote bouwplaatsen, meldt een bericht in de telegraaf. Daar werken volgens hen steeds vaker hijskraanmachinisten uit Oost-Europese landen, die soms nauwelijks de Nederlandse taal beheersen. Dat kan leiden tot communicatieproblemen en daardoor tot levensgevaarlijke situaties. De Arbeidsinspectie onderzoekt of in Nederland buitenlandse kraanmachinisten werken die niet aan de eisen voldoen, zo heeft een woordvoerster van de inspectie woensdag laten weten. Buitenlandse kraanmachinisten die in Nederland aan het werk willen, moeten in het land van herkomst om verdere toezending te stoppen (opt-out). Het gaat hier niet alleen om zakelijke , maar het spamverbod geldt vanaf 1 oktober voor alle elektronische communicatiediensten en -netwerken (inclusief sms, mms en fax). Ontvangers met klachten over zakelijke spam kunnen terecht op De OPTA kan waarschuwingen uitdelen en boetes opleggen tot maximaal euro. Pilots van start Werken naar vermogen meer werkplekken bij werkgevers loopt al en voor de pilot waar de inzet van het instrument loondispensatie centraal staat moet een wettelijke basis worden gecreëerd. Het wetsvoorstel hiervoor zal binnenkort aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Het kabinet geeft met de pilots invulling aan het advies van de commissie fundamentele herbezinning Wsw (commissie De Vries) dat in oktober 2008 is uitgebracht. Deze commissie stelt maatregelen voor om te bevorderen dat meer mensen met een arbeidsbeperking, dan nu het geval is, aan de slag kunnen bij reguliere bedrijven. een certificaat hebben behaald. Nederland toetst dan nog bij een onafhankelijke instantie hun vaardigheden. Zijn die in orde dan kan de inspectie een ontheffing afgeven. Die kijkt ook of de kraanmachinisten de taal beheersen. Onderzocht wordt nu of er buitenlandse kraanmachinisten werken voor wie geen ontheffing is afgegeven. Het onderzoek wordt nog dit jaar afgerond. Somber COLUMN Prinsjesdag 2009, wat een treurnis. Zelden heb ik een somberder verhaal gehoord. Degenen die dachten dat we langzaam maar zeker de stijgende lijn weer te pakken hebben, weten nu beter. Het gaat slecht, maar het wordt nog veel slechter. En als Nederland al uit de crisis komt, is dat in ieder geval armer dan toen het allemaal begon. Natuurlijk begrijp ik ook wel dat ons land wel eens betere vooruitzichten heeft gekend, maar mag het een beetje vrolijker. Of in ieder geval hoopvoller. Er is toch altijd licht aan het einde van de tunnel? Volgens de troonrede zijn wij die tunnel net ingereden, is het einde nog lang niet in zicht, en kan het, als we daar al aankomen, nog schemeren. Maar volgens staatssecretaris De Jager is er, vooral voor de directeurgrootaandeelhouder (DGA), ook goed nieuws. Zo kan het bedrijfspand dat de DGA verhuurt aan zijn BV in 2010 zonder belastingheffing in de BV worden ingebracht. Dit had in 2001 (bij invoering van de terbeschikkingstellingsregeling ) al geregeld moeten zijn, maar beter laat dan nooit. Daarnaast worden de scherpste kantjes van de terbeschikkingstellingsregeling afgehaald. Aardig, maar niet echt belangrijk. Wel belangrijk is de aangekondigde fiscale ondersteuning van het schenken van aandelen. Bij een bedrijfsopvolging in de BV-sfeer bestaat binnen familieverband vaak de wens om het de opvolger makkelijk te maken. Vader heeft zijn vermogen al verdient en gunt zijn zoon de aandelen in de Werk BV. Op een (hoge) koopsom zit hij niet te wachten en daarom overweegt hij de aandelen aan zijn zoon te schenken. Op dit moment stuit dit vaak op een forse inkomstenbelastingclaim in Box 2. Om de praktijk tegemoet te komen introduceert De Jager nu een doorschuiffaciliteit. Goed nieuws, althans op het eerste gezicht. Want wat blijkt na lezing van het wetsvoorstel? De Jager stelt voorwaarden die volledig voorbijgaan aan de in de praktijk gangbare holdingstructuren. Schenking van de aandelen in de Holding BV valt onder de faciliteit, schenking van de aandelen in de Werk BV doet dat niet. Maar in Holding BV zit veel dat vader juist niet wil overdragen (en de zoon op zijn beurt ook niet wil hebben). Denk maar aan de pensioenvoorziening. Een gemiste kans en dat stemt verdrietig. Somber is misschien een beter woord. Mr. F.J. Kerkhof Fb Alfa Accountants en Adviseurs te Wageningen GAzet

4 DRIE ONDERNEMERS VERTELLEN OVER HUN PERSONEELSBELEID Flexibel staat centraal Wat is een optimale personeelssamenstelling? Medewerkers in vaste dienst of zzp ers? En speelt de krapte op de markt een rol bij die afwegingen? Dat vragen we aan enkele ondernemers uit de achterban van de Aannemersfederatie Jan Visser, Henk Hilberink en Marc Bohle. Avenhorns Vlechtbedrijf (De Goorn, NH), Hilberink Bouwbedrijf (Nieuw Balinge, Drenthe) en Marc Bohle Gevelwerken (Amsterdam) zijn bedrijven die actief zijn in de bouwnijverheid. Maar wat hebben ze nog meer gemeen? Precies: ze hebben bouwplaatsmedewerkers in vaste dienst. Wie personeel heeft, heeft een personeelsbeleid. En dat geldt ook voor deze drie bedrijven. Een heel belangrijk element in dat personeelsbeleid is de flexibele inzet van arbeid. Hoe kom je aan veel medewerkers op momenten dat je ze nodig hebt en hoe maak je het mogelijk dat het personeelsbestand snel kan krimpen als er even geen werk is? Een goed en passend antwoord op deze vraag is van levensbelang. Ook voor Jan, Henk en Marc. Maar de antwoorden van deze drie ondernemers zijn allesbehalve eensduidend. Dat blijkt als ze een toelichting geven op het door hen gekozen personeelsbeleid. Pieken en dalen Jan Visser (Avenhorns Vlechtwerken BV): Overal waar ijzer in het beton moet, kun je onze ploegen aan het werk zien. Dat kan een woning zijn waar maar 100 kilo ijzer in gaat, maar ook kunstwerken als viaducten en tunnels. Voor de bouwvak deden we dat met 140 mensen, direct daarna met 85 en nu zitten we weer bij 110 mensen. Pieken en dalen. Dat heeft in onze branche niets met de recessie te maken. Ik ken eigenlijk niet anders. Sinds ik dit bedrijf heb overgenomen, gaat het zo. De ene keer zit je tot over de oren in het werk en een maand later kun je het fluitend af. En op dat grillige verloop van de markt hebben we sinds jaar en dag ons personeelsbeleid geënt. Vijftig eigen mensen en de rest zzp ers en onderaannemers. Die onderaannemers zijn kleine bedrijven waar de baas zelf samen met een man of vijf het werk uitvoert. En die zzp ers zijn gewoon goede vaklui die snel kunnen werken. Geen echte ondernemers, want het liefst hebben ze nog dat we de rekening die ze ons moeten sturen zelf schrijven. Maar een zzp er hoeft van mij geen ondernemersbloed in de aderen te hebben, zolang hij maar voldoet aan de eisen die ervoor staan. En ik mag wel zeggen dat we dat bijzonder goed controleren. Ik denk dat we, zonder gekheid, beter screenen dan de AIVD. Minimaal drie maanden per jaar voor een ander werken, papieren in orde, de handtekening onder een aannemingsovereenkomst en verder een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Dat laatste hoeft officieel niet, maar stel ik wel als eis. Kunnen ze niet aantonen dat ze premie betalen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan komen ze bij mij niet aan de bak. Tot de kerst en ver daarna is de orderportefeuille weer 4 GAzet goed gevuld. Met name in de infra loopt het goed. Maar ook in de utiliteit is er de komende tijd veel voor ons te doen. Denk aan bedrijfshallen, scholen en ondergrondse parkeergarages. Kantorenbouw ligt nagenoeg stil. En ook in de nieuwbouw voor woningen nemen we weinig beweging waar. Collegiaal inlenen Henk Hilberink (Hilberink Bouwbedrijf BV): We hebben achtien timmerlieden in vaste dienst, onder hen continu twee leerlingen van het opleidingsbedrijf van onze branchevereniging NVBU. En daarmee zullen we het vooralsnog moeten doen. Dat wil zeggen: met deze club vaklieden voeren we onze projecten uit en die bestaan voor zeker 90% uit klantenwerk. Onze klantenkring is zeer divers. Grote klanten als een bedrijf voor melkpoederproducten en een woningbouwvereniging met een bestand van ongeveer 4500 woningen. Voor die woningbouwvereniging doen we groot- en mutatieonderhoud. Verder: een flink aantal particuliere klanten. Een stevige Henk Hilberink: Pieken en dalen kunnen we in onze streek heel goed opvangen door collegiaal inlenen machines ook zelf nog wel wat maken als het moet. Na de bouwvak was het erg stil. Maar nu kunnen we alweer knipogen richting bouwvak Daarmee bedoel ik dat we de eerste helft van volgend jaar alweer aardig ingevuld hebben. Tot de kerst krijgen we het zelfs heel erg druk. Het is een tijd zonder zekerheden en dat merk ik ook bij mijn collega s binnen de NVBU. Er is geen peil op te trekken. Nieuwe mensen aannemen doe je niet en toch kan het voorko- basis met een vast klantenbestand, daar hebben we bewust op aangestuurd toen de Duitse bouwondernemers in onze streek zo n beetje de complete woningbouw in de vrije sector in handen kregen door voor prijzen te werken waar we niet tegenop konden. Nu zie je overigens dat de particuliere opdrachtgevers daar weer van terugkomen en hun woningen weer laten bouwen door bedrijven die ze kennen en die bij wijze van spreken bij hen op de hoek zitten. Maar dit terzijde. In de bouwvakvakantie heb ik vier mensen moeten ontslaan. En tijdelijk heb ik er twee op de machinale gezet. Op zich doen we niet zoveel meer met die werkplaats, want ramen, deuren en kozijnen komen tegenwoordig direct uit de timmerfabriek. Maar in principe kunnen we met onze houtbewerkingsmen dat je plotseling veel handjes nodig hebt. Binnen onze branchevereniging kunnen we dat probleem behoorlijk goed oplossen door het inlenen van werknemers bij collega s. Want de pieken en dalen in het werk verschillen van bedrijf tot bedrijf. De een komt om in het werk en de ander kan niet verder kijken dan twee weken. Dat ligt natuurlijk anders als iedereen het druk heeft. Dan is er weer ruimte voor het aannemen van nieuw personeel. En die leiden we zelf op; ook tijdens deze economische crisis. Want er komt een moment dat je de vaklieden weer hard nodig hebt. Met zzp ers doe ik geen zaken. In de eerste plaats omdat ik slechte ervaringen heb. Ooit heeft er eentje in mijn opdracht werk uitgevoerd en ging er vervolgens met de klant vandoor. En in de tweede plaats past het zzp erschap kennelijk niet zo in deze streek. Onze klanten willen graag dat een busje van ons bedrijf, met ons logo komt voorrijden. Dat schept vertrouwen. Bovendien leeft het zzp erschap niet bij mijn mensen. Die houden van een vaste aanstelling bij een bedrijf. Je hoort ergens bij en ja er heerst toch een soort familiesfeer. Vaste kern eigen mensen Marc Bohle (Marc Bohle Gevelwerken): We doen gevelonderhoud in Jan Visser: De zzp er moet kunnen aantonen dat hij premie betaalt voor een arbeidsongeschiktheidverzekering, anders komt hij bij mij niet aan de bak Marc Bohle: Ik ben met de vaste jongens om de tafel gaan zitten en heb ze het zzp erschap voorgehouden de renovatie en restauratie. Van voegwerk en kelderafdichting tot gevelreiniging en schilderwerk. En verder in twee apart bv s nog materieelverhuur en onderhoud, denk aan mutatieonderhoud voor woning- corporaties. Maar de hoofdmoot is toch wel voegwerk. En voor dat werk hebben we veertien mensen in vaste dienst. Maar met die ploeg redden we het bij lange na niet, want we hebben het stervensdruk. Dus er lopen op onze bouwlocaties ook nog eens negentien zzp ers rond. Tot de kerst zitten we helemaal dicht en ook daarna ziet het er niet slecht uit. Heeft wellicht ook te maken met onze activiteiten (restauratie en renovatie). We doen geen nieuwbouw en juist daar vallen op dit moment de klappen. Mocht het echter bij ons minder gaan, dan nemen we natuurlijk als eerste afscheid van de zzp ers. Het is zo n vijf jaar geleden dat we de weg met zzp ers zijn ingeslagen. Daarvoor had ik ongeveer 35 voegers in vaste dienst. Dat wilde ik veranderen, want ik had toen al erg goede ervaringen met zzp ers. Doorgaans betrouwbare lieden die hun zaakjes op orde hebben en hun vak verstaan. Ze zijn flexibel inzetbaar, de resultaten zijn goed en de kosten zijn voor mij beduidend lager. Ze brengen hun eigen auto en gereedschappen mee en bij ziekte iets wat overigens zelden voorkomt bij zzp ers heb ik geen kosten. Ik ben toen met de vaste jongens om de tafel gaan zitten en heb ze het zzp erschap voorgehouden. Wat voor hen de voordelen en de nadelen zijn. Dat ze moeten denken aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de administratie moeten bijhouden, inschrijven bij de kvk, de pensioenkwestie regelen, enzovoort. Nou, meer dan de helft had er wel oren naar. En sindsdien werken we zo. Een enkeling is later weer teruggegaan naar een vaste aanstelling, maar het gros is heel content met het genomen besluit. En natuurlijk weten ze dat mijn zzp-suggestie paste in de wijze waarop ik het personeelsbeleid wilde inrichten. Toch wil ik altijd een vaste kern eigen personeel houden. Want, tegen een zelfstandige zonder personeel kun je s morgens niet zeggen: Joh, ik heb je vandaag nodig op een klus die er even tussendoor kwam waaien.

5 Opleiden is niet altijd even gemakkelijk BAAS&BEDRIJF Kuijper Sloopwerken in Wieringerwaard leidt zelf jonge mensen op tot sloper. De hoeveelheid basiskennis van het personeel dat hier binnenkomt is gemiddeld erg klein. Hanneke Kuijper Kuijper Sloopwerken in Wieringerwaard bestaat inmiddels twintig jaar. Eigenaar Henk Kuijper is verantwoordelijk voor het operationele Het is een zwaar vak en als je veertig jaar gewerkt hebt, mag je er wat mij betreft uit gedeelte, zijn zus Hanneke doet de administratie, de werkvoorbereiding, de personeelszaken, kortom alles achter de schermen. Kuijper Sloopwerken heeft tien personeelsleden, onder wie een monteur en acht slopers. De oudste van hen is inmiddels 45 jaar, de jongste begin twintig. Vooral die jongste ligt me na aan het hart, zegt Hanneke. Het is een jongere die nogal wat problemen heeft gehad en die we hier opvoeden en normen en waarden bijbrengen. Kuijper Sloopwerken heeft de goede gewoonte om jongelui in dienst te nemen die dreigen te ontsporen. Meestal hebben ze hun opleiding niet afgemaakt en dus moeten ze aan het werk. De jongens opleiden is niet altijd even gemakkelijk, maar wel bevredigend: Dan komt er zo n knaap binnen met dreadlocks, of met tattoos en een petje op, en die moet je dan proberen in het gareel te krijgen. Hanneke heeft het personeel achter zich: De rest van het personeel moet dat ook willen en zo n knaap onder de hoede nemen. De jongens gaan altijd mee met een ervaren medewerker met veel mensenkennis. Die hebben ze meestal in de praktijk opgedaan, want zelf hebben ze vaak ook zo n verleden. Ze weten dus precies met welk bijltje ze moeten hakken. De jongens zijn in wezen verlegen en tonen in het eerste jaar dan ook niet veel initiatief. Maar dat verandert na verloop van tijd. Wij hebben nu drie jaar een jongen bij ons lopen, en die is totaal veranderd. Hij loopt trots rechtop, heeft een vaste baan, zijn petje heeft hij niet meer nodig en hij kijkt je recht in de ogen wanneer je tegen hem praat. Wat ook meespeelt is dat de jongens direct een auto van de zaak krijgen. Soms is het een barrel, maar dat geeft niet. Ze zijn evengoed trots. Slopersopleiding Hanneke Kuijper is via branche-organisaties Veras, waarvan zij bestuurslid is, en SNS in gesprek met uitzend - organisatie SWA, die schoolverlaters aan het werk probeert te krijgen. De drie willen proberen een slopers opleiding Hanneke Kuijper: De jonge jongens gaan altijd mee met een ervaren medewerker met veel mensenkennis van de grond te krijgen, want die is er helaas nog niet. Kuijper: De basiskennis van het personeel dat hier binnenkomt is gemiddeld erg klein. Een opleiding zou ze bijvoorbeeld iets bij kunnen brengen over het werken met klein gereedschap, werken met asbest en veiligheid, om ze te leren slopen zonder hun lijf te slopen. Dat laatste is trouwens niet meer nodig, want een flink deel van de sloopbranche is geautomatiseerd en specialistisch werk geworden door allerlei milieunormen. Een hot item is bijvoorbeeld stofarm slopen. Daarvoor worden voor de machines allerlei afzuigsystemen ontwikkeld. Toch blijft het een zwaar beroep en heeft het werk (nog) geen goed imago. Iedereen wil brandweerman of politieagent worden, maar de sloperij staat niet direct op het verlanglijstje. Het ziekteverzuim in de branche is laag, ondanks dat het niet gaat om kantoorbanen. Hanneke heeft de mannen nog niet gesproken over het eventuele opschuiven van de AOWgerechtigde leeftijd naar 67. Maar ze zullen niet blij zijn. Het is een zwaar vak en als je veertig jaar gewerkt hebt, mag je er wat mij betreft uit, de VUT in. Maar goed, het kabinet moet nog een beslissing nemen. Startende ondernemers beginnen lang niet altijd fulltime Van de startende ondernemers werkt een kleine meerderheid na de start fulltime in het bedrijf. Eén op de vier ondernemers kiest bewust voor parttime ondernemerschap. Eén op de vijf ondernemers is weliswaar parttime ondernemer, maar wil fulltime ondernemer worden. Analyse van kenmerken van deze typen starters door onderzoeksbureau EIM laat zien dat parttime ondernemers niet over één kam geschoren kunnen worden. De meerderheid van de parttime ondernemers is een vrouw. Wat dat betreft is er geen verschil tussen de bewust parttime ondernemers en de beoogd fulltime ondernemers. Wat wel anders is, is dat de bewust parttime ondernemers veel vaker ouderen zijn en mensen met een hogere opleiding. De beoogd fulltime ondernemers onderscheiden zich van de bewust parttime ondernemers doordat zij voor de start een baan in loondienst hadden. Ontevredenheid over die baan was voor veel van deze ondernemers, net als voor veel fulltime ondernemers, een belangrijk motief om voor zichzelf te beginnen. Maar bij de beoogd fulltime ondernemers springt ook het niet hebben van een baan (werkloosheid, geen baan kunnen vinden en dreigende werkloosheid) als startmotief er uit. Subsidie voor meer veiligheid bij kleine bedrijven Na een succesvolle pilot in drie gemeenten maakt het Ministerie van Economische Zaken de subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven nu landelijk toegankelijk. Dit maakte staatssecretaris Frank Heemskerk onlangs bekend. Kleinere bedrijven komen via de regeling in aanmerking voor een veiligheidsscan. Daarbij komt een beveiligingsexpert poolshoogte nemen en wijzen op gaten in de beveiliging. Vervolgens krijgt de ondernemer onafhankelijk en concreet advies over de verbetering van de beveiliging van het bedrijf. Ondernemers betalen voor de veiligheidsscan een eigen bijdrage van 50,-. Het ministerie van EZ betaalt het grootste deel van de kosten, tot maximaal 300,-. Bedrijven kunnen subsidie aanvragen om de concrete maatregelen die uit de scan komen te bekostigen. Dit vergoedt de helft van de kosten, tot een maximum van ,-. De subsidieregeling staat open voor bedrijven met maximaal vijf vestigingen, met ieder maximaal tien medewerkers (FTE s). Via de website kunt u een aanvraag indienen. GAzet

6 AANNEMERSFEDERATIE NIET BLIJ MET AOW-BESLUIT KABINET Achterban betaalt gelag De AOW-leeftijd gaat in twee stappen naar 67 jaar in Dat heeft het kabinet besloten, nadat het SER-overleg was gestrand. Wat vindt de Aannemersfederatie daarvan? We vragen dit aan Gijs Buijs, eerste woordvoerder voor personeel gerelateerde zaken. Weer zo n besluit waarin het MKB-geluid helemaal ontbreekt. Een één-tweetje van kabinet en vertegenwoordigers van het grootbedrijf. Geen weloverwogen besluit over een noodzakelijke herstructurering, maar paniekvoetbal om de gevolgen van de kredietcrisis te lijf te gaan met een ondoordachte bezuinigingsmaatregel. Het is broddelwerk waarvoor het MKB de rekening betaald. Zo karakteriseert Gijs Buijs het kabinetsbesluit over de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd tot 67. Zware beroepen Met name het punt van de zware beroepen vindt Buijs een onbegrijpelijk onderdeel van het besluit. Ook voor de zware beroepen geldt dat men na 2025 gewoon moet doorwerken tot 67 met een uitzondering voor hen die 40 of 42 jaar dienstverband achter de rug hebben. Ja, het is kennelijk zo gecompliceerd dat men liever de ondernemers opzadelt met de verplichting lichter werk aan te bieden aan werknemers die dertig jaar een zwaar beroep hebben uitgeoefend. En als de werkgever daar niet in slaagt, moet hij het financieel mogelijk maken dat de werknemer op z n 65ste kan stoppen. Een gedachtegang die voor zover het onze achterban betreft compleet is losgezongen van de praktijk. Ik kan je nu al op een briefje geven dat het overgrote deel van onze bedrijven geen lichter werk kán aanbieden. Onze bedrijven zijn gespecialiseerd in activiteiten op de bouwplaats. Daar ligt onze focus en deskundigheid. Dat is onze corebusiness. Dagelijkse praktijk Bij zoveel onbegrip en gebrek aan kennis over de alledaagse praktijk van de MKB-bouwers, acht Buijs het zinvol even kort aan te geven hoe het eraan toegaat bij een gemiddeld bedrijf uit de achterban van de Aannemersfederatie. De medewerkers zijn doorgaans jongens die van aanpakken weten. Na een opleiding aan het lbo of vmbo beginnen ze op zestien- of zeventienjarige leeftijd te werken. Het feitelijke vak leren ze door ervaringen op de bouwplaats en door enkele doelgerichte cursussen die wij via ons opleidingsbedrijf aanbieden. Op het moment dat hun leeftijdsgenoten nog aan een studie moeten beginnen, leveren onze medewerkers al een belangrijke bijdrage aan de samenleving. En dat doen ze tot het werk te zwaar wordt of totdat ze gaan genieten van een welverdiende oude dag. Zo is de situatie. Wij doen er overigens, samen met de sociale partners, alles aan om dat werk zo licht mogelijk te maken. De arbeidsomstandigheden zijn de afgelopen 25 jaar dan ook drastisch verbeterd door Gijs Buijs: AOW-besluit is genomen zonder rekening te houden met zware beroepen goede werkkleding en allerlei hulpmiddelen. Maar onder de streep is de fysieke belasting voor onze medewerkers nu eenmaal hoger dan bij mensen die in een kantoorbaan belanden. Metselen doe je vooralsnog door stenen met de hand in de specie te vleien. En om in mijn eigen vak te blijven de onderdelen van een steiger moet je toch een keer met de hand beetpakken om ze bijvoorbeeld te stapelen voor transport. Hoe je het ook wendt of keert: werken op de bouwplaats blijft zwaar werk. Misschien beschikken grote bouwondernemingen over vele lichtwerkbaantjes dat verklaart wellicht ook de positieve reactie op het AOW-besluit van onze collegakoepel afgegeven door haar voorman Elco Brinkman. Maar de mkb-bedrijven kunnen niet voor iedereen boven de vijftig een werkplek inrichten achter een bureau. Simpelweg, omdat die werkplekken niet bestaan. Bovendien is het een illusie te denken dat de ambachtsman, die zich dertig jaren lang heeft kunnen ontwikkelen tot volwaardig bouwplaatsmedewerker, plotseling andersoortig werk kan verrichten. Daartoe zijn ze een enkele uitzondering daargelaten niet geschoold en niet in staat. Zo n switch kunnen en mogen we ook niet van hen verwachten. Dat klinkt misschien raar voor iemand die AOW-regeltjes bedenkt vanachter een bureau. Maar zo gaat het er nu eenmaal aan toe in het echte bouwleven. CBS-cijfers Het geeft dus geen pas op deze manier de rekening van de kredietcrisis neer te leggen bij de mkb-ondernemers? Nee. CBScijfers geven ook nog eens aan dat het alleszins billijk is om gewoon vast te houden aan een pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar voor de zware beroepen op de bouwplaats. Als we even naar de mannen kijken, dan blijkt dat laagopgeleide mannen tot hun 74ste redelijk gezond zijn en hoogopgeleide mannen tot hun 78ste. De gemiddelde leeftijd van overlijden vertoont een overeenkomstig verschil. Een paar jaartjes langer doorwerken voor de hoogopgeleiden is ook in dit opzicht gewoon rechtvaardig. Maar dus niet voor de laagopgeleiden. Daar komt nog eens bij dat een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd voor zover het de bouw betreft helemaal niet de beoogde bezuiniging oplevert, zegt Buijs. Sterker nog: we zijn, denk ik, met z n allen een stuk duurder uit. Want mensen die hun leven lang zwaar werk hebben verricht, zullen eerder en vaker een beroep doen op de WIA dan mensen uit de relatief lichte beroepen. Twee jaar langer doorwerken betekent voor de meeste werknemers uit de bouw twee jaar langer in een arbeidsongeschiktheidregeling. Zo n uitkering is doorgaans hoger dan een AOW-uitkering. Ergerlijk Het blijft ergerlijk dat zo n belangrijk maatschappelijk besluit tot stand komt zonder dat de ondernemers uit een sector waar de fysieke belasting door de aard van het werk verhoudingsgewijs hoog is, geraadpleegd worden, vindt Buijs. Het is altijd gemakkelijk een besluit te nemen als je de rekening kunt neerleggen bij de club die niet aanwezig is. Onze stem is immers niet gehoord door het kabinet. Tweede Kamer Maar Buijs heeft nog hoop dat de Tweede Kamer wel oog heeft voor bedrijven uit de achterban van de Federatie. Bovendien duurt het nog even voordat de vernieuwingen in de AOW worden doorgevoerd. Men heeft nog tijd om eraan te sleutelen en te komen tot een deugdelijke herstructurering van de AOW. Want, daar zijn we het over eens, er moet wel íets gebeuren. Overheid gaat voorbij aan de noden van het mkb Nog weinig tekenen van herstel voor mkb-ondernemers in de bouw. Dit blijkt uit de jongste cijfers van een enquête onder de 1700 lid-bedrijven uit de achterban van Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra. Federatievoorzitter Henk Klein Poelhuis presenteerde de cijfers tijdens een bijeenkomst voor jonge managers in de bouw. De neerwaartse spiraal is nog niet tot staan gebracht. Dat blijkt uit het feit dat 80% van de bedrijven te kennen geeft onvoldoende orders te hebben. Een maand geleden lag dat percentage nog op 75%. Ook het aantal bedrijven met een orderpositie van meer dan tien weken is in een maand tijd geslonken met 5% tot 50%. In het noorden van het land is dit percentage zelfs gedaald tot 35%. In mei bedroeg dit percentage nog 84%. Dat kost banen. In het afgelopen half jaar is het aantal medewerkers van mkb-bedrijven in de bouw en infra met een kwart gedaald. Het aantal vaste medewerkers daalde met 20%, zzp ers met 60% en inleenkrachten met 25%. Gedurende de maand oktober verloor 6% van de vaste medewerkers zijn of haar baan. Het aantal inleenkrachten steeg licht. Prijzen onder druk Uit de enquête blijkt verder dat vier op de 10 bedrijven verwachten dat de prijzen de komende maand verder zullen dalen. De helft van alle onderzochte bedrijven constateert een verdere verslechtering van het betalingsgedrag van klanten. Desgevraagd geeft de overgrote meerderheid aan deze betalingsdemoraliteit als grootste ergernis te beschouwen. Erop of eronder Voor veel gespecialiseerde aannemers is het de komende maanden, als de woningproductie stagneert, erop of eronder, aldus Klein Poelhuis ten overstaan van de jonge managers. Bedrijven die zich te afhankelijk hebben gemaakt van een enkele opdrachtgever, zijn uiterst kwetsbaar. Wat daarbij ook een rol speelt is het feit dat de vorige recessie nog te kort geleden was en de marges sindsdien uiterst dun waren, waardoor bedrijven onvoldoende vlees op de botten kregen om een nieuwe recessie te doorstaan. Vooral deze bedrijven kijken richting januari 2010 in een zwart gat. De overheid heeft volgens de Federatievoorzitter geen oog voor de noden van de kleine en middelgrote infrabedrijven. De overheidsmaatregelen hebben alleen betrekking op grote projecten die versneld en bovendien gebundeld op de markt komen. Daar heeft het mkb geen enkele baat bij. Lichtpunt Als lichtpunt merkt Klein Poelhuis op dat steeds meer bedrijven, min of meer noodgedwongen, op zoek gaan naar nieuwe markten. In een maand tijd is het percentage gestegen van 40% naar bijna 50%. 6 GAzet

7 Minder premies bij in dienst nemen oudere nabestaande Oldtimer-regeling voor bijtelling wordt aangepast Het ziet er naar uit dat de fiscale leeftijd van oldtimers op vijftien jaar blijft staan, meldt Martijn Krüger in De Zaak. Het was de bedoeling om vanaf 1 januari aanstaande de lat voor een dergelijke auto tien jaar hoger te leggen. Alleen auto s van 25 jaar en ouder zouden dan nog onder de uitzonderingsregeling voor de bijtelling vallen. Niet leuk als je net een auto van vijftien jaar of ouder hebt aangeschaft, die valt dan ineens stukken duurder uit. Hoewel de maatregel nog niet definitief is teruggedraaid, komt er wel een amandement van de coalitiepartijen aan. Bovendien zou vrijwel de voltallige oppositie vóór reparatie zijn. Dat meldt de site die specifiek werd opgericht om protest aan te tekenen tegen de voorgenomen verhoging van de oldtimer-leeftijd. Volgens de nu nog geldende regeling betalen ondernemers met een oldtimer van vijftien jaar en ouder een bijtelling die wordt berekend op basis van de huidige waarde in het economisch verkeer. Dat pakt een stuk lager uit dan een bijtelling op basis van de catalogusprijs. Tussen de vijf- en tienduizend ondernemers rijden in een dergelijke auto. Schoffelweigeraar De Centrale Raad van Beroep in Utrecht heeft onlangs geweigerd een principiële uitspraak te doen in de zaak van een 44-jarige Arnhemmer, die heeft geweigerd om te schoffelen en die daarom op zijn uitkering werd gekort. Volgens de raad heeft de Arnhemmer geen belang bij een uitspraak. De schoffelweigeraar werd gekort op zijn uitkering toen hij weigerde mee te werken aan een werkverschaffingsproject. Hij stapte naar de rechter. De rechtbank in Arnhem concludeerde dat er geen sprake was van dwangarbeid. Wel kreeg de Arnhemmer zijn uitkering volledig uitbetaald, omdat de gemeente een andere fout had gemaakt. De Arnhemmer ging in hoger beroep om een principiële uitspraak te krijgen. Maar volgens de centrale raad heeft de Arnhemmer geen procesbelang. Duizend extra stageplaatsen in de bouw De bouwsector creëert samen met gemeenten duizend extra leerwerk- en stageplekken voor jongeren die werkloos zijn of dat dreigen te worden. Dat hebben Bouwend Nederland, FNV Bouw, CNV Hout en Bouw, UWV en de VNG met elkaar afgesproken en onlangs bekendgemaakt. Zij willen voorkomen dat jongeren tussen de 18 en 27 jaar dit najaar ongewild zonder leer- of werkplek komen te zitten en daardoor naast de arbeidsmarkt komen te staan. Gemeenten stellen hiervoor loonkostensubsidies beschikbaar. Ze creëren leerwerkplekken in de gemeente en zullen bij gemeentelijke bouwopdrachten bedingen om de uitvoering mede met leerlingen in te vullen. Partijen zetten er op in dat eventuele tijdelijke plekken na verloop van tijd worden omgezet in vaste plekken. Werkgevers hoeven vanaf 1 januari 2010 minder premies te betalen als zij een oudere werknemer in dienst nemen die eerder een uitkering kreeg op grond van de Algemene Nabestaandenwet. De premiekorting bedraagt per jaar. Hiermee heeft de ministerraad ingestemd op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met het voorstel stimuleert het kabinet dat werkgevers meer oudere werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt aannemen. De premiekorting geldt voor nabestaanden van vijftig jaar en ouder die twee jaar niet hebben gewerkt en een uitkering ontvingen in het kader van de Algemene Nabestaandenwet. Werkgevers krijgen de korting maximaal drie jaar. De maatregel is een uitbreiding van eerdere stimuleringsmaatregelen voor oudere werknemers. Sinds 1 januari 2009 ontvangen werkgevers al een premiekorting als zij werknemers in dienst nemen van vijftig jaar of ouder die eerder een uitkering kregen op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB), Werkloosheidswet (WW), Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) of Wajong. Werkgevers moeten voor de premiekorting een verklaring overleggen van de Sociale Verzekeringsbank waarin staat dat de werknemer aan de voorwaarden voldoet. De Belastingdienst verrekent de premiekorting met de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidspremies. Minder instroom deeltijd-ww dan verwacht Het beroep op de deeltijd-ww is minder groot dan eerder gedacht. In juni werd de WW-steun waarmee bedrijven tijdelijk hun personeel minder kunnen laten werken nog tijdelijk gestopt, omdat met aanvragen het einde van het budget in zicht was. Er moest extra geld bij. Nu blijkt dat zeker zesduizend aanvragen niet in orde waren. Ook is de stroom verzoeken na de heropening in juli afgenomen. Dat heeft minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) gemeld aan de Tweede Kamer. Eind augustus werkten medewerkers met behulp van een WW-uitkering tijdelijk minder. In totaal waren tot en met eind augustus werknemers de deeltijd-ww ingestroomd en medewerkers uitgestroomd. Bij elkaar was eind augustus 330 miljoen euro uitgegeven aan de regeling. Als het huidige tempo van gebruik zich doorzet, kan volgens Donner de deeltijd-ww tot het einde van het jaar openblijven. Dit is echter niet met zekerheid te zeggen, omdat volgens de minister de ontwikkeling van de economische crisis moeilijk in te schatten is. Ontslagen voorkomen In juli werd de deeltijd-ww weer opengesteld nadat toelatingscriteria waren aangescherpt en het budget opgehoogd van 375 naar 950 miljoen euro. Donner hoopt met de regeling te voorkomen dat bedrijven tijdens de crisis hun vakkrachten moeten ontslaan, terwijl ze die straks weer nodig hebben om aan de aantrekkende vraag te voldoen bij een economisch herstel. Fraude Een flink aantal bedrijven blijkt overigens te frauderen met de deeltijd-ww. Ze laten hun medewerkers toch doorwerken of nemen goedkope, buitenlandse werknemers in dienst terwijl ze gebruik maken van de regeling. Dit zegt minister Donner van Sociale Zaken. Hij heeft verscherpte controles aangekondigd. Over de exacte omvang van de fraude tast de minister nog in het duister. Volgens een woordvoerder lijken vooral kleine bedrijven zich eraan schuldig te maken. Naast uitkeringsinstantie UWV zijn ook bij de vakbonden zoveel verontrustende signalen binnengekomen dat ingrijpen noodzakelijk is. Het UWV zal de komende tijd steekproefgewijs extra controles uitvoeren. De Arbeidsinspectie komt in actie als er tips binnenkomen over fraude. GAzet

8 Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM) Telefoon: (030) Noordelijke Vereniging Burgerlijke en Utiliteitsbouw (NVBU) Postbus ZG Ruinen Telefoon: (0522) Aannemersfederatie vecht AVV van cao aan Tijdens een persconferentie heeft de Aannemersfederatie laten weten een brief met bedenkingen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te hebben gezonden tegen het verzoek tot (algemeen) verbindend verklaring van de cao voor de bouwnijverheid 2009/2010. De bedenkingen spitsen zich toe op de paragrafen uit de cao die betrekking hebben op flexwerken, de vorstverletregeling en het inlenen van uitzendkrachten. In zijn toelichting zegt voorzitter Henk Klein Poelhuis verder dat hij het ongerijmd vindt dat er afspraken worden gemaakt waardoor de kosten stijgen. In deze tijd van crisis is 2% loonsverhoging absurd. Een klap in het gezicht van onze achterban die voor 90% afhankelijk is van loonkosten. En schrijnend dat deze bedrijven daartegen niets kunnen inbrengen Henk Klein Poelhuis: In deze tijd van crisis is 2% loonsverhoging absurd doordat ons een zetel aan de onderhandelingstafel is ontzegd. Ook de verhoging van de kilometervergoeding tot 31 cent is onbegrijpelijk, omdat de brandstofkosten het afgelopen jaar alleen maar gedaald zijn. Daar bovenop krijgen we ook nog eens een forse stijging voor onze kiezen van de werkgeversbijdrage in de aanvullende ziektekostenverzekering. Deze is per 1 juli 2009 verhoogd van 4,50 naar 7,50 per maand. Een stijging van 60%. Onbegrijpelijk allemaal in een tijd waarin onze ondernemers zich het vuur uit de sloffen lopen voor behoud van werkgelegenheid en de marktprijzen onder druk staan. Aan de ene kant lagere omzetten en aan de andere kant hogere kosten. Dat is de wereld op zijn kop! Boorinfo Branche Vereniging De Meerpaal DE Tolkamer Telefoon: (0316) Bond van Aannemers van Tegelwerken in Nederland (Bovatin) Postbus AB Rijssen Telefoon: (0548) Het Hellende Dak (HHD) Telefoon: (030) Ondernemersorganisatie MKB Bouw Dukatenburg AE Nieuwegein Telefoon: (030) Vereniging van Infrabedrijven MKB INFRA Telefoon: (030) Nederlandse Vereniging van Kitverwerkende bedrijven (NVK) Postbus ZG De Rijp Telefoon: (0299) Vakfederatie Rietdekkers Postbus BA Nijkerk Telefoon: (033) Vereniging van Kalkzandsteen Lijmbedrijven (VKL) Postbus AH Veenendaal Telefoon: (0318) Vereniging Nederlandse Voegbedrijven (VNV) Telefoon: (030) Ouwe lullen De sociale partners zijn weer lekker bezig. De duvel en zijn ouwe moer worden erbij gehaald. Mijn hemel, wat staat dat geleuter toch weer ver van de dagelijkse praktijk. Want waar hebben we het helemaal over? Ondernemers werken tot ze erbij neervallen en de rest doet t rustiger aan zodra ze 57 of 60 worden. En dan is er nog de categorie uit de kantoren; al dan niet van de overheid. Dat slag flierefluiters is op z n twintigste al begonnen met downplayen. Eerst tien jaar studeren op kosten van de samenleving en dan 25 jaar in dienst bij de Neuspeute r- brigade. Achter een schermpje wijsneuzige ideetjes lanceren. Een hele generatie witte-boorden-bellenblazers die na een carrière van duimendraaien en zakkenvullen zich nog eens 25 jaar gaat wijden aan golfen, vissen en de valkenjacht. De statistieken geven me gelijk. Van alle 63-jarigen werkt nog maar 15 procent. Dus waar hebben we het over?! Drie op de twintig mannen en vrouwen! En het zou me niks verbazen als er van die drie werkenden er twee ondernemer zijn. Wie na zijn 63ste nog werkt is gek of doet dat uit vrije keuze. COLUMN WILMA Dus ik begrijp geen ene ruk van die discussie over werken tot je 67ste. Maar daar wil ik het niet bij laten en daarom heb ik een brief geschreven aan Mevrouw Hardlerius en Meneer Grientjes. De sociale babbelpartners die nu al maanden ouwewijven over non-issues. En voor dat theekransjesoverleg worden ze dan ook nog eens vorstelijk betaald. Lullen over problemen die helemaal niet bestaan, loont kennelijk. Ik heb ze maar even geconfronteerd met de Wereld volgens Wilma. Even haarfijn uit de doeken gedaan dat het er niet om gaat die enkeling door te laten werken, maar om het peloton ex-kantoorkuiven dat al vanaf z n 57ste op de luie reet zit, weer aan het werk te krijgen. Trek die uitkeringen in en duw ze een hamer of troffel in de handen! Ik wil er wel een paar. Bij voorkeur van het slag dat regeltjes heeft uitgebroed, waardoor wij op kosten gejaagd zijn. Zweep erover. Haha Hoho, rustig Wilma, rhùùùstig. Hier een glaasje water en kom tot bedaren, hoor ik u zeggen. En u hebt gelijk. Je opwinden is nergens goed voor. Ik weet ook wel dat dat soort opwinding slechts leidt tot hartkwalen en een te hoge bloeddruk. Ik weet ook wel dat stratenmakers na veertig jaar op hun knieën hun pensioen dubbel en dwars verdiend hebben. En ook weet ik wel dat je op de bouwplaats helemaal geen ene fuck hebt aan die rentenierende kantoorproleten. Maar af en toe wordt het teveel en moet je stoom afblazen. Het is inmiddels uur. Tijd om te downplayen met wat youtube-filmpjes. Hé, Kees van Kooten en Wim de Bie. Wie kent ze nog? En dan schalt er een liedje van twintig jaar geleden door de speakerboxen van de computer. Ouwe lullen moeten weg! Ouwe lullen moeten weg! Ouwe lullen staan alleen maar in de wèèheg. Twintig jaar geleden, andere tijden. Effe deze youtube-link doorzetten naar Eelco in de Eifel (hèhè). Vereniging Aannemers Sloop Postbus CD Geldermalsen Telefoon: (0345) Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingsbedrijven (VSB) Postbus AD Zoetermeer Telefoon: (079) Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN) Telefoon: (030) De Zinkmeesters Postbus BH Veldhoven Telefoon: (040) Reageren? Heeft u vragen of opmerkingen over onderwerpen uit deze krant? Stuur uw reactie naar: 8 GAzet

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Fractievoorzitters en leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum Onderwerp 29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

De zzp-er in de bouwnijverheid

De zzp-er in de bouwnijverheid De zzp-er in de bouwnijverheid Inleiding In geen enkele andere sector van de Nederlandse economie is de toename van zzp-ers zo groot als in de bouw. Begin 2000 was het aantal werknemers dat onder de werkingssfeer

Nadere informatie

Wij timmeren aan de weg

Wij timmeren aan de weg Wij timmeren aan de weg Even voorstellen; Bouwkracht Vakpersoneel. Bouwkracht vakpersoneel B.V. is onderdeel van de LubronGroep en voortgekomen uit Lubron technisch intermediair. Onder de vlag van Lubron

Nadere informatie

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven Toespraak staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het bedrijvencongres Samen scholen, pure winst! op 11 september 2009 in Eindhoven. Dames en heren, Allereerst wil ik de

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid?

Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid? Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid? Nederland telt bijna een miljoen zelfstandige ondernemers. Ieder jaar komen er 80.000 starters bij. Een eigen bedrijf biedt veel

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

1. Beleidsregel scholing 2016

1. Beleidsregel scholing 2016 Het UWV heeft een aantal regelingen en financiële voordelen op het gebied van leren en werken, te weten: 1. Beleidsregel scholing 2016. 2. Proefplaatsing. 3. Brug-WW. 4. Compensatieregeling. 5. Loon compensatie

Nadere informatie

Na de WW duurzaam aan het werk?

Na de WW duurzaam aan het werk? Na de WW duurzaam aan het werk? Kathleen Geertjes en Tirza König Na het beëindigen van de werkloosheidsuitkering vindt minder dan de helft van de mensen een baan voor langere tijd. Vooral ouderen, mensen

Nadere informatie

Nieuwe regels inlenen ZZP-ers

Nieuwe regels inlenen ZZP-ers Nieuwe regels inlenen ZZP-ers Het inlenen van ZZP-ers was tot voor kort door de belastingdienst enigszins vergemakkelijkt door het invoeren van de VAR, de Verklaring ArbeidsRelatie. Als er een VAR WUO

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

M200916. Parttime van start. drs. A. Bruins

M200916. Parttime van start. drs. A. Bruins M200916 Parttime van start drs. A. Bruins Zoetermeer, 24 september 2009 Parttime van start Van de startende ondernemers werkt een kleine meerderheid na de start fulltime in het bedrijf. Een op de vier

Nadere informatie

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het werk te gaan en ondersteunt ze daarbij. Is werken niet mogelijk, dan verstrekt UWV

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad

Een extra reden om mij aan te nemen. De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad Een extra reden om mij aan te nemen De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen van het in dienst nemen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WAO,

Nadere informatie

Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET

Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET MKB MKB VANGNET Een nieuw concept voor ondernemers, goedgekeurd door de Belastingdienst, het UWV en De Nederlandse Bank. Het is het meest complete

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

wat is het en wat kun je ermee?

wat is het en wat kun je ermee? wat is het en wat kun je ermee? De Paarse Olifant ZZP-School Een VAR: was is het en wat kun je ermee? De ZZP-School/Renée Daniëls 2 e druk: juli 2013 http://www.zzp-school.nl De ZZP-School is een handelsnaam

Nadere informatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE Productinformatie WAT U EERST MOET WETEN Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Dat kan grote gevolgen hebben

Nadere informatie

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen):

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Uitvoeringsinstructie UWV De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Sinds enige tijd komt het voor dat werkgevers

Nadere informatie

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project Bouwen aan actieve informatievoorziening

Nadere informatie

Wat is een ZZP-er Welk contract sluit u met een ZZP-er Wat is een schijn-zzp-er wat zijn de risico s? Hoe ZZP-er inschakelen zonder risico?

Wat is een ZZP-er Welk contract sluit u met een ZZP-er Wat is een schijn-zzp-er wat zijn de risico s? Hoe ZZP-er inschakelen zonder risico? Programma Wat is een ZZP-er Welk contract sluit u met een ZZP-er Wat is een schijn-zzp-er wat zijn de risico s? Hoe ZZP-er inschakelen zonder risico? Vragen Wat is een ZZP-er? Zelfstandig Zonder Personeel

Nadere informatie

Een eigen bedrijf is leuk!

Een eigen bedrijf is leuk! M200815 Een eigen bedrijf is leuk! Ervaringen van starters uit de jaren 1998-2000 drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, december 2008 2 Een eigen bedrijf is leuk! Een eigen bedrijf geeft ondernemers

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

ACTUEEL TEKST: REMKO EBBERS FOTO: KEES VAN DE VEEN/HH

ACTUEEL TEKST: REMKO EBBERS FOTO: KEES VAN DE VEEN/HH TEKST: REMKO EBBERS FOTO: KEES VAN DE VEEN/HH In de metaalsector worden scholingsfondsen nu ingezet voor persoonlijke opleidingstrajecten. Niet meer per se voor losse cursussen 24 OMSCHOLING REGELEN ONDERNEMERS

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Laan van Nieuw Oost-Indië

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW. WW Duur. WW in de oude situatie WW in de nieuwe situatie. Aantal gewerkte jaren

Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW. WW Duur. WW in de oude situatie WW in de nieuwe situatie. Aantal gewerkte jaren Maanden WW Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW Hoe was de WW geregeld? Tot 1 januari 2016 kreeg je, afhankelijk van je arbeidsverleden maximaal 38 maanden WW. Per gewerkt jaar bouwde je een

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2016 JANUARI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 FREELANCERS GEBAAT BIJ ONRUST OP ARBEIDSMARKT 4 BEDRIJVEN MAKEN MEER GEBRUIK VAN FREELANCERS EN FLEXWERKERS

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent. Helemaal

Nadere informatie

Vluchtelingen en werk

Vluchtelingen en werk VluchtelingenWerk Nederland Vluchtelingen en werk Pagina 1 Vluchtelingen en werk Sinds het begin van de vluchtelingencrisis in de zomer van 2015 willen steeds meer werkgevers hun steentje bijdragen door

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

U doet goede zaken met een accountant

U doet goede zaken met een accountant U doet goede zaken met een accountant Onno Kobus, directeur P&O bureau: Nu ik weet dat de financiën goed geregeld zijn, kan ik al mijn energie richten op mijn bedrijf. U doet goede zaken met een accountant

Nadere informatie

Werken in startende bedrijven

Werken in startende bedrijven M201211 Werken in startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2012 Werken in startende bedrijven De meeste startende ondernemers hebben geen personeel. Dat is zo bij de start met het bedrijf,

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Arbeidsvoorwaarden en de sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

Wft Inkomen oefenexamen

Wft Inkomen oefenexamen Kennis Vraag 1 Een werknemer is door ziekte niet meer in staat om een fulltime werkweek te werken. Hij wordt voor minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard en kan zijn restverdiencapaciteit volledig bij

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN. Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra.

TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN. Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra. TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra.nl Sectorplan Bouw & Infra 2013-2015 Het Sectorplan Bouw & Infra 2013-2015

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering Een extra reden om mij aan te nemen Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft of heeft gehad Waarom deze brochure? U heeft een tijd niet kunnen werken omdat u arbeids ongeschikt

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel!

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel! Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) Laat de overheid meebetalen aan uw personeel! Jo Weerts Directeur - Eigenaar JWinfotainment minder loonbelasting / premie volksverzekeringen

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Bouwscan De Bouwscan 2014 is 430 x ingevuld. 87% van de respondenten is dga of eigenaar. 62% heeft een kleine bouwonderneming met minder dan 10 fte,

Nadere informatie

Ontslag simpeler na WW in deeltijd

Ontslag simpeler na WW in deeltijd DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 1.2.2.411 Ontslag simpeler na WW in deeltijd bronnen Brief vakbonden aan de Tweede Kamer d.d. 13.8.2009 over verlenging deeltijd WW Bedrijven kunnen werknemers makkelijker

Nadere informatie

De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten!

De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten! WHITEPAPER 2016 De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten! Wat zijn de gevolgen en risico s voor zzp ers en hun opdrachtgevers? De manier waarop zzp ers ingehuurd worden door opdrachtgevers is volledig

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 VRAAG NAAR FLEX BLIJFT STIJGEN, MAAR VOOR HOELANG? 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS OOK IN 2017 ONVERMINDERD

Nadere informatie

B. In te dienen evaluaties

B. In te dienen evaluaties B. In te dienen evaluaties Evaluatie Wet Eenmalige Uitvraag De Wet Eenmalige Uitvraag beoogt via een groeipad de uitvraag van reeds bekende gegevens in het SUWI-domein te verminderen. De wet is per 1-1-2008

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

KWESTIE VAN KRACHT. Technische topbedrijven in een dynamische arbeidsmarkt

KWESTIE VAN KRACHT. Technische topbedrijven in een dynamische arbeidsmarkt KWESTIE VAN KRACHT Technische topbedrijven in een dynamische arbeidsmarkt Rita Kostwinder Algemeen directeur Technicum Kwestie van Kracht Wat is de toegevoegde waarde van knappe medewerkers in dynamische

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 955 Uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Regelmatig lopen vrouwen die last hebben van Hyperemesis Gravidarum (HG) tegen arbeidsrechtelijke problemen aan. Contracten worden niet verlengd, er wordt gedreigd

Nadere informatie

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg?

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Leo Vollebregt Bestuurder Zorg Stichting ZZP Nederland» Opgericht in februari 2006» 35.000 ZZPers, grootste van het land» Samenwerkingsvorm

Nadere informatie

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering (BBV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Betalingsbeschermingsverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 817 Sociale werkvoorziening Nr. 99 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Van VAR naar DBAmodelovereenkomst

Van VAR naar DBAmodelovereenkomst Van VAR naar DBAmodelovereenkomst 1 6 A P R I L 2 0 1 6 F R A N K VA N B E R G E N Programma VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) Vervanger VAR Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Afsluiting

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

D e n H a a g 12 juni 2012

D e n H a a g 12 juni 2012 Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG B r i e f n u m m e r 12/10.937/12-017/MF/Gau

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL

CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL 2010-2011 TEKST VAN HET ONDERHANDELINGSRESULTAAT VAN 22 JUNI 2010 ONDERGETEKENDEN: 1. de vereniging Werkgevers Technische Groothandel, gevestigd te Den Haag; 2. de vereniging

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1.

Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1. Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1.10 Als jij een baan hebt naast je schoolwerk, ben je waarschijnlijk

Nadere informatie

CNV Inzet voor de Sociale agenda

CNV Inzet voor de Sociale agenda Sociale agenda CNV Inzet voor de Sociale agenda Inleiding Werkgevers, werknemers en het kabinet spreken sinds eind december 2012 over de zogenoemde Sociale Agenda. De Sociale Agenda is een verzameling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 817 Sociale werkvoorziening Nr. 131 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers 2 Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie