Jaarverslag Leerplicht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Leerplicht"

Transcriptie

1 Kerkplein 2 T (0343) Postbus 200 F (0343) AE Doorn E Jaarverslag Leerplicht Ss Schooljaar verslag Afdeling Afdeling Maatschappelijke Auteur Ontwikkeling Katja Merkx

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Statistische gegevens Algemeen Cijfers leerplicht en kwalificatieplicht voortgezet onderwijs Cijfers kwalificatieplicht MBO en voortijdig schoolverlaters Cijfers project werkcoach Toelichting cijfers en ontwikkelingen Toelichting cijfers leerplichtigen ( 5-16 jaar) en kwalificatieplichtigen (17 jaar) voortgezet onderwijs Toelichting cijfers kwalificatieplichtigen en 18+ MBO voortijdig schoolverlaters Toelichting cijfers werkcoachproject Cijfers in relatie tot kadernota Jeugd in Tel Ontwikkelingen Ontwikkelingen schooljaar Landelijke ontwikkelingen Regionale en lokale ontwikkelingen Bijlage A Jaarverslag leerplicht gemeente Utrechtse Heuvelrug schooljaar

3 1 Inleiding In dit jaarverslag leerplicht leest u op welke wijze de gemeente Utrechtse Heuvelrug uitvoering geeft aan haar taak toe te zien op de Leerplichtwet 1969 en de RMC-wet (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten). Ieder kind heeft recht op optimale kansen om zich te ontwikkelen en op te groeien tot een evenwichtige volwassene die in staat is mee te doen in de samenleving. De gemeente heeft een aantal wettelijke taken en bevoegdheden om toe te zien op de naleving van de leerplicht. De Leerplichtwet 1969 en de RMC-wet bieden het kader voor de bewaking en bescherming van het recht op onderwijs. Als doelstelling geldt het behalen van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt, dat wil zeggen een diploma op minimaal niveau 2 van het middelbaar beroepsonderwijs. Het huidige leerplichtbeleid is veel meer dan vaststellen welke kinderen en jongeren leerplichtig zijn, het controleren of zij daadwerkelijk naar school gaan en het geven van een waarschuwing of boete wanneer dit niet het geval is. Bij de uitvoering van de leerplichttaak wordt toegewerkt naar een sluitende aanpak, waarin verschillende organisaties, betrokken bij de zorg rond leerlingen, in samenhang met elkaar samenwerken. Scholen voor het voortgezet onderwijs en MBO-instellingen melden hun in- en uitschrijvingen en verzuimgegevens bij één digitaal loket, dat vervolgens de juiste gemeente op de hoogte brengt. Hierdoor komen alle meldingen op dezelfde wijze binnen bij de gemeenten en wordt het werkproces vergemakkelijkt. De uitvoering van de leerplichttaak is niet uitsluitend een controlerende taak, maar heeft ook een preventieve en zorgmaatschappelijke taak. In hoofdstuk 2 worden de jaarcijfers gepresenteerd en in hoofdstuk 3 leest u de toelichting op de cijfers en geven we de ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar weer. In hoofdstuk 4 blikken we vooruit op het huidig schooljaar (2014/2015)/. In de bijlage vindt u een samenvatting van alle begrippen. Jaarverslag leerplicht gemeente Utrechtse Heuvelrug schooljaar

4 2 Statistische gegevens Algemeen De gemeente Utrechtse Heuvelrug kende in het verslagjaar jongeren in de leeftijd van 5 t/m 22 jaar. In onderstaande tabel is dit aantal nader gespecificeerd naar het aantal volledig leerplichtigen (5 t/m 16 jarigen), het aantal kwalificatieplichtigen (17 jarigen) en de bovenleerplichtigen (18 t/m 22- jarigen). Tabel 1: Aantal leerplichtigen/bovenleerplichtigen Schooljaar Leerplichtig Kwalificatieplichtig Bovenleerplichtig/RMC Totaal (5 t/m 16 jarigen) (17 jarigen) (18 t/m 22 jarigen) Cijfers leerplicht en kwalificatieplicht voortgezet onderwijs Tabel 2: Aantal dossiers leerplichtigen en kwalficatieplichtingen vo (voortgezet onderwijs) Soort dossier Zorg Extra verlof Vrijstellingsprocedure Verzuim Advies Bemiddeling Algemeen 3 5 Totaal Tabel 3: Verzuimmeldingen leerplichtigen en kwalificatieplichtigen VO uitgesplitst naar soort Soort verzuim Absoluut verzuim Relatief verzuim waaronder: - Luxe verzuim - Signaal verzuim Totaal Jaarverslag leerplicht gemeente Utrechtse Heuvelrug schooljaar

5 Tabel 4: Proces-verbalen leerplichtigen en kwalificatieplichtigen VO Soort Proces-verbaal Verkort proces verbaal (bureau Halt) Absoluut verzuim Relatief verzuim Luxe verzuim Totaal Tabel 5: Vrijstelling/verlof dossiers Vrijstellingendossiers Vervangende leerplicht 14- en 15 jarigen art. 3a en 3b Vrijstelling van inschrijving art Vrijstelling geregeld schoolbezoek gewichtige omstandigheden art. 11g en f voor meer dan 10 dagen Vrijstelling wegens het volgen van ander onderwijs (artikel 15) Totaal Tabel 6: Aantal thuiszitters leerplichtigen en kwalificatieplichtigen VO Thuiszitters Op Nieuwe Opgelost Op gevallen (speciaal) basisonderwijs Voortgezet (speciaal) onderwijs Totaal Jaarverslag leerplicht gemeente Utrechtse Heuvelrug schooljaar

6 2.3 Cijfers kwalificatieplicht MBO en voortijdig schoolverlaters Tabel 7: Aantal verzuimmeldingen kwalficatieplichtigen (16-17 jarigen) MBO en 18+ MBO Utrechtse Heuvelrug Tabel 8: Specificatie verzuimmeldingen kwalificatieplichtigen MBO (16-17 jarigen) Utrechtse 2012/ /2014 Heuvelrug Soort verzuim Absoluut 0 4 Relatief totaal Eindresultaat Terug naar school Schooluitval 3 3 Werk 0 1 Vrijstelling / Gedoogbeschikking 2 3 Verhuisd 1 0 Geen reactie van school 0 1 Wil geen bemiddeling 0 2 Nieuwe melding 6 1 Thuisopleiding 0 Anders 0 2 Instrumenten Waarschuwingsbrief Gesprek Afsprakenbrief na gesprek 7 14 Halt 2 2 Proces verbaal 2 4 Doorverwijzing trajectbegeleiding 1 1 Geen actie gewenst Nieuwe melding 6 11 Advies 4 8 Anders - 7 Tabel 9: Specificatie verzuimmeldingen 18+MBO Utrechtse 2012/ /2014 Heuvelrug Terug naar school Schooluitval Werk 8 9 Verhuisd 0 1 Geen reactie van school Nieuwe melding 1 1 Anders 0 0 Instrumenten Waarschuwingsbrief Gesprek Jaarverslag leerplicht gemeente Utrechtse Heuvelrug schooljaar

7 Doorverwijzing trajectbegeleiding Geen actie gewenst Nieuwe melding 4 25 Advies Anders 0 5 Tabel 10: voortijdig schoolverlaters schooljaar Aantal jongeren 36 Eindresultaat Terug naar school 15 Wil geen opleiding meer volgen 3 Werk 9 Anders 9 Reden uitval Verkeerde studiekeuze 8 Prive problemen 4 Motivatie 5 Ziekte 1 Anders 11 Interventies Gesprek 18 Begeleiding richting opleiding 8 Begeleiding naar werk 7 Doorverwijzing sociale dienst 1 Doorverwijzing ROC 0 Doorverwijzing UWV 0 Geen actie gewenst 11 Anders Cijfers project werkcoach Tabel 11: Aantal jongeren werkcoachproject 2014 Aantal jongeren gesproken 51 Aantal jongeren in traject 20 Waarvan begeleiding naar werk 9 Waarvan begeleiding naar woonruimte 1 Waarvan gestart met opleiding 7 Waarvan begeleiding overgedragen 1 aan vrijwilliger Waarvan anders 2 Jaarverslag leerplicht gemeente Utrechtse Heuvelrug schooljaar

8 3 Toelichting cijfers en ontwikkelingen Toelichting cijfers leerplichtigen ( 5-16 jaar) en kwalificatieplichtigen (17 jaar) voortgezet onderwijs Het totaal aantal jongeren in de leeftijd van 5 t/m 22 jaar is ten opzicht van het voorgaande schooljaar licht gedaald met 18 leerlingen. Binnen de leeftijdscategorieën zien we grotere verschuivingen: het aantal leerplichtigen (5 tm 16 jarigen) is gedaald met 518 leerlingen terwijl het aantal 17 jarigen is verdubbeld. Schooluitval en verzuim wordt steeds beter in kaart gebracht. De aanpak van verzuim en spijbelen heeft al eerder een impuls gekregen door de invoering van het digitale verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Deze ontwikkeling zet door. Het aantal dossiers leerplicht en het aantal verzuimmeldingen is toegenomen. Het aantal dossiers extra verlof is verdubbeld ten opzichte van voorgaand schooljaar. Dit wil niet zeggen dat het aantal aanvragen ook zijn verdubbeld. We merken op dat scholen vaker contact opnemen met leerplicht om advies te vragen over een verlofaanvraag. De intensievere samenwerking met scholen, acties zoals de krokusacties en de dag van de leerplicht, en de invoering van de verzuimkaart leiden tot meer meldingen. Thuiszitters Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht en die ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimt, zonder dat hij/zij ontheffing heeft van de leerplicht resp. vrijstelling van geregeld schoolbezoek wegens het volgen van ander onderwijs. Het onderwerp thuiszitters is met de invoering van passend onderwijs steeds meer op de voorgrond getreden. Passend onderwijs veronderstelt dat er wordt voorzien in elke onderwijsbehoefte en er voor alle leerlingen passend aanbod is. Het terugdringen van het aantal thuiszitters is dan ook een belangrijke doelstelling van passend onderwijs. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor het primair en voortgezet onderwijs streven naar o thuiszitters. Om dit te bereiken stellen de deelnemende gemeenten en de samenwerkingsverbanden in schooljaar 2014/2015 een gezamenlijk plan van aanpak op. 3.2 Toelichting cijfers kwalificatieplichtigen en 18+ MBO voortijdig schoolverlaters De verzuimmeldingen van de kwalificatieplichtigen en 18+ op het MBO zijn toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Een stijging is ook te zien in het aantal voortijdig schoolverlaters: waren dat er vorig schooljaar 26, dit schooljaar hebben 36 jongeren zonder startkwalificatie de schoolbanken verlaten. Onze gemeente blijft echter binnen de door het rijk opgestelde doelstelling van maximaal 82 VSV ers. Van de 36 VSV ers zijn er 15 jongeren met behulp van de trajectbegeleider RMC terug naar school Jaarverslag leerplicht gemeente Utrechtse Heuvelrug schooljaar

9 gegaan, vorig jaar waren dat 7 jongeren. 9 jongeren hebben een betaalde baan gevonden. Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op de regionale RMC cijfers. De cijfers van de verantwoording aan het rijk, de effectrapportage, wijken hiervan af omdat daar ook de resultaten in staan vermeld van jongeren die zonder begeleiding van het RMC richting opleiding en werk zijn ingestroomd. 3.3 Toelichting cijfers werkcoachproject Sinds 2011 is de werkcoach binnen onze gemeente acties. De werkcoach is een lokaal initiatief uitgevoerd door de jongerenwerker van Welnuh. De werkcoach geeft een specifieke doelgroep extra begeleiding en stimuleert ze naar school of werk. De jongeren worden hoofdzakelijk aangemeld door jongerenwerkers (14). Andere aanmelders zijn ouders/familie (2), zorginstellingen (3) en jongeren die zichzelf aanmelden (1). 3.4 Cijfers in relatie tot kadernota Jeugd in Tel Het leerplichtbeleid is onderdeel van het integrale jeugdbeleid, dat is vastgelegd in de Kadernota Jeugd: Jeugd in Tel. De twee hoofddoelen uit de nota zijn Jongeren redden zich op hun 23e jaar zelfstandig in de maatschappij en Jongeren groeien op in een geborgen, veilige, inspirerende omgeving die aantrekkelijk is om in te wonen en te blijven wonen. De gemeente formuleert zelfstandigheid als de belangrijkste doelstelling voor het jeugdbeleid. Uiteindelijk is het doel dat jongeren zich zelfstandig kunnen redden in de maatschappij, ieder naar eigen vermogen. Het beleid is erop gericht om jongeren te ondersteunen in de weg naar sociale, emotionele en economische zelfstandigheid. Dat vertaalt zich voor de invulling van de leerplichttaak bijvoorbeeld in een accent op preventie en zorg. In deze nota zijn prestatie indicatoren opgenomen, deze worden hieronder weergegeven met de behaalde resultaten in het schooljaar Wat willen we bereiken? In 2016 is het aantal voortijdig schooluitvallers verminderd naar 82. Effect indicatoren: Omschrijving bron Referentie- Percentage voortijdig schoolverlaters (Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie. In de berekening wordt uitgegaan van alle 17 t/m 22 jarigen. In schooljaar 2013/2014 waren dat er 3.823, waarvan 36 zonder startkwalificatie) of nulwaarde 1,6% (schooljaar 2011/2012) Streefwaarde Werkelijke 2014 waarde ,5% 0,9% Jaarverslag leerplicht gemeente Utrechtse Heuvelrug schooljaar

10 Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie-indicatoren): 1. Het actiever benaderen van vsv ers om terug te geleiden naar school Percentage leerlingen met een leerplichtdossier (uitgegaan wordt van alle leerplichtigen, kwalificatieplichtigen en bovenleerplichtigen t/m 23 jaar). In schooljaar 2013/2014 waren dat er , waarvan 362 dossiers) Percentage meldingen dat leidt tot handhavingstrajecten leerplicht (van alle leerplichtigen en kwalificatieplichtigen zijn er 20 PV opgemaakt) Percentage voortijdig schoolverlaters dat naar school is teruggeleid (van alle 17 tm 22 jarigen zijn 15 leerlingen door het RMC en 7 door de werkcoach teruggeleid naar school) 2012 Begroting Schooljaar 2011/2012: 4,4% Schooljaar 2011/2012: 0,20% Schooljaar 2011/2012: 1,6% 2014 Werkelijk ,4% 3,4% 0,2% 0,2% 0,6% 0,6% 2. Vanaf 2013 versterken van het maatschappelijk netwerk rondom scholen; In 2014 is overleg gevoerd met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. In deze samenwerkingsverbanden zijn alle schoolbesturen vertegenwoordigd. Op die manier is gewerkt aan het versterken van het maatschappelijk netwerk rondom scholen. 3. In 2016 verminderen van het aantal verzuimmeldingen met ¼ t.o.v. schooljaar In het schooljaar zijn er 316 verzuimmeldingen geweest, dit is een stijging van 5 meldingen ten opzichte van schooljaar We signaleren dat de verzuimmeldingen juist toenemen in plaats van afnemen. Dit is waarschijnlijk het gevolg van een verbeterde registratie van verzuimmeldingen en een intensievere samenwerking tussen leerplicht en scholen. 3.5 Ontwikkelingen Passend onderwijs en Jeugdhulp In aanloop naar de invoering van de wet Passend Onderwijs (augustus 2014) en de Jeugdwet (januari 2015) is er tussen het onderwijs en gemeente overleg gevoerd om de plannen rondom passend onderwijs en zorg voor jeugd op elkaar af te stemmen. Dat is belangrijk: de school is een belangrijke vindplaats om problemen vroeg te signaleren, zodat snel en adequaat lichte zorg verleend kan worden. Dit voorkomt dat problemen escaleren en gaat schooluitval tegen. Scholen en gemeenten hebben overeenstemming bereikt over de ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden en het regionale beleidsplan Jeugd. In de komende periode worden nadere afspraken gemaakt over bijvoorbeeld toegang tot onderwijsarrangementen en jeugdzorg, overgang kindercentra-primair onderwijs-voortgezet onderwijs, thuiszitters en monitoring en evaluatie. Entree opleiding Sinds augustus 2014 kunnen leerlingen niet meer instromen op MBO 1 niveau (laagste niveau), maar moeten zijn gebruik maken van de Entree opleiding. Dit betreft leerlingen met een laagwerk- en denkniveau en leerlingen zonder diploma voortgezet onderwijs. In schooljaar 2013/2014 hebben onderwijsinstellingen samen met de gemeenten diverse opleidingsvarianten voor de Entree opleiding ontwikkeld. Hierdoor sluit het aanbod van onderwijs zo goed mogelijk aan bij de verschillende doelgroepen (uitstroom vo, uitstroom praktijk onderwijs en speciaal onderwijs). Jaarverslag leerplicht gemeente Utrechtse Heuvelrug schooljaar

11 Overstap voortgezet onderwijs naar MBO De overstap van het voortgezet onderwijs naar het MBO is een risicomoment, waarbij een belangrijke groep jongeren niet goed aankomt op een vervolgopleiding. De RMC-regio Utrecht, het Platform Midden Nederland, vo scholen en MBO instellingen zijn om deze reden gestart met het project Aanmelding in beeld. Dit houdt in dat jongeren worden gestimuleerd zich vroegtijdig (voor 1 april) in te schrijven op een vervolgopleiding, zodat eerder zichtbaar wordt welke leerlingen extra begeleiding nodig hebben bij deze overstap. Voor enkele risicojongeren wordt de hulp van leerplichtambtenaren inzet. Wijziging leerplichtwet Per 1 augustus 2013 is artikel 4a lid van de Leerplichtwet gewijzigd als gevolg van de invoering van de Kwaliteitswet in het speciaal onderwijs, waardoor de bepalingen rond de kwalificatieplicht zijn veranderd. Deze wijziging heeft tot gevolg dat jongeren die in het voortgezet speciaal onderwijs het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of het uitstroomprofiel dagbesteding hebben gevolgd zijn uitgezonderd van de kwalificatieplicht. Leerplichtadministratiesysteem In mei 2014 is een start gemaakt met de aanschaf van een nieuw leerplichtadministratiepakket. Voorafgaand aan het inkoopproces hebben wij bij de gemeenten uit de RMC regio navraag gedaan of er bij deze gemeenten ook interesse was in een nieuw pakket. Uiteindelijk hebben we samen met Wijk bij Duurstede het inkoopproces doorlopen en het pakket aangeschaft. Sinds december 2015 werken beide gemeenten naar volle tevredenheid met het JeugdVolgSysteem (JVS). Het cliëntvolgsysteem is een webbased programma en is afgestemd op de interne werkprocessen. Het voordeel van JVS is dat het systeem zodanig uitgebreid kan worden dat ook andere gemeenten uit de RMC regio aangesloten kunnen worden op het leerplichtsysteem. Dit heeft als voordeel dat bijvoorbeeld de regionale RMC effectrapportage efficiënter samengesteld kan worden. Jaarverslag leerplicht gemeente Utrechtse Heuvelrug schooljaar

12 4 Ontwikkelingen schooljaar Landelijke ontwikkelingen Invoering wet Passend Onderwijs per Invoering Jeugdwet per Regionale en lokale ontwikkelingen Uitwerken afspraken rondom passend onderwijs en jeugdhulp: In schooljaar 2014/2015 worden tussen het onderwijs en gemeente afspraken gemaakt over de aanpak van thuiszitters, toegang Jeugdhulp, compensatieregeling AWBZ, dyslexiezorg; Versterken van de rol van leerplicht ten opzicht van de serviceteams met als doel het voorkomen van thuiszitters; Schoolconsulent voortgezet onderwijs: in het primair onderwijs zijn twee schoolconsulenten actief. Zij vormen de brug tussen het onderwijs en jeugdhulp. Een dergelijke functie is ook voor het voortgezet onderwijs wenselijk. In het voortgezet onderwijs gaat het vaak om (verzuim)situaties waarbij de leerplichtambtenaar al is betrokken. We onderzoeken of we deze functies van schoolconsulent vo kunnen integreren in de functie van leerplichtambtenaar. Invoering nieuw leerplichtsysteem: de implementatie van het JeugdVolgSysteem heeft inmiddels in december 2014 plaatsgevonden. We onderzoeken of gemeenten uit de RMC regio alsnog willen aansluiten; RMC: uitwerken regionale meerjarenbeleidsplan Schoolwerkt en ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van alle activiteiten die daaruit voortvloeien. Aandachtspunten zijn: afstemming voortgezet onderwijs over loopbaanorientatie om schooluitval door verkeerde studiekeuze te minimaliseren en aansluiting op transities (transformatie). Jaarverslag leerplicht gemeente Utrechtse Heuvelrug schooljaar

13 Bijlage A Relatief verzuim Er is sprake van relatief verzuim als een leerplichtige jongere wel op een school staat ingeschreven, maar zonder geldige reden les- of praktijktijd verzuimt. Volgens de Leerplichtwet zijn scholen alleen verplicht om de gemeente die gevallen te melden waar het verzuim ten minste drie dagen heeft geduurd, of ten minste 1/8 deel van het aantal uren les- of praktijktijd in vier opeenvolgende weken. Deze gevallen van schoolverzuim worden geacht zo zorgwekkend te zijn dat er verder onderzoek en interventie nodig is. De school zelf blijft verantwoordelijk voor het korter durende verzuim. Bij relatief verzuim wordt in de praktijk nog onderscheid gemaakt in luxe verzuim en signaalverzuim. Luxe verzuim Treedt op als een leerling zonder toestemming tijdens de schoolperiode met vakantie gaat. Ouders nemen hun kinderen tijdens de schooltijd mee op vakantie om files te vermijden of met goedkopere vliegtickets weg te kunnen. Signaalverzuim Is verzuim dat samenhangt met achterliggende problemen van de leerling. Een leerling wordt bijvoorbeeld gepest en wil niet meer naar school. Absoluut verzuim Er is sprake van absoluut verzuim als een leerplichtige jongere niet op een school staat ingeschreven. Voortijdig Schoolverlaters (vsv ers) Voor de niet-leerplichtige jongere van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie geldt de RMC-regelgeving. Een voortijdig schoolverlater is een jongere die zonder geldige reden gedurende een aaneengesloten periode van ten minste één maand geen onderwijs volgt (of een door het bevoegd gezag bepaalde kortere periode), of niet meer bij een school is ingeschreven. De school moet dit melden aan de gemeente waar de jongere woont. Deze gemeente kan de voortijdige schoolverlater stimuleren terug naar school te gaan en/of aan het werk te gaan. 18- meldingen 16 en 17 jarigen 18+ meldingen RMC/VSV (tot 23 jaar met startkwalificatie). Jaarverslag leerplicht gemeente Utrechtse Heuvelrug schooljaar

Jaarverslag Leerplicht

Jaarverslag Leerplicht Kerkplein 2 T (0343) 56 5836 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Jaarverslag Leerplicht Schooljaar 2012 2013 verslag 2012-2013 Afdeling Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 1. Definities schoolverzuim In de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) worden verschillende soorten schoolverzuim

Nadere informatie

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim 1. Definities schoolverzuim In de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) worden verschillende soorten schoolverzuim onderscheiden: 1) Relatief verzuim.

Nadere informatie

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Het samenwerkingsverband VO Weert Nederweert Cranendonck

Nadere informatie

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en Leerplicht in Baarn Jaarverslag 2014-2015 en 2015-2016 Inhoud Wettelijk kader 1 Verzuimsoorten 1 Aantallen leerlingen en verzuim Baarnse jongeren 2 Interventies 3 Toelichting op verzuim en interventiecijfers

Nadere informatie

P r o t o c o l : V e r z u i m

P r o t o c o l : V e r z u i m Leerplichtwet Volledige leerplicht: vanaf de eerste schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het eind van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt of aan het einde van het 12 e volledig

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant gemeente WW w Oosterhout III III I III IIIIII III IIIII Aan de gemeenteraad Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 1016074484 1 0 JAN. 2017 In behandeling bij C. Kluvers tel: 140162 Onderwerp Jaarverslag Leerplicht

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 29-10-2013 Onderwerp: Jaarverslag leerplicht schooljaar 2012-2013 Conceptbesluit: 1. Het jaarverslag Leerplicht schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Leerplichtverslag

Leerplichtverslag Leerplichtverslag 2015-2016 Leerplichtverslag 2015-2016 1 2 Leerplichtverslag 2015-2016 Inleiding Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke groei. Het biedt kinderen en jongeren de kans hun eigen mogelijkheden

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht

Jaarverslag Leerplicht Kerkplein 2 T (0343) 56 5600 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Jaarverslag Leerplicht Schooljaar 2015 2016 verslag 2015-2016 Thema Samenleving Auteur Alies Oprel, Dick van

Nadere informatie

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht Samenvatting Leerplicht en Kwalificatieplicht 2016-2017 gemeente Gouda Taakstelling - Visie Het bevorderen van deelname aan het onderwijs van alle leerplichtige leerlingen, het voorkomen van ontsporingen

Nadere informatie

Landelijke doelstelling

Landelijke doelstelling 1 Landelijke doelstelling Op 9 augustus 2012 is per RMC-regio een convenant ondertekend. Voor RMC Oost Groningen (RMC regio1) is het convenant ondertekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht & RMC

Jaarverslag Leerplicht & RMC Gooi en Vechtstreek Jaarverslag Leerplicht & RMC Schooljaar We sluiten aan! Het schooljaar was een bijzonder jaar voor het RBL. Een schooljaar waarin een tweetal wetten is ingevoerd die de zorg voor en

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio

Jaarverslag 2014-2015. Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio Jaarverslag 2014-2015 Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio 1 2 Jaarverslag RBL Oosterschelderegio 2014-2015 Inleiding Op 1 april 2015 bestond het RBL 5 jaar. We hebben dit gevierd met een

Nadere informatie

Schoolverzuim in soorten

Schoolverzuim in soorten Leren Werkt! Inleiding De gemeente Enschede vindt het belangrijk dat jongeren de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen zodat ze zo zelfstandig en volwaardig mogelijk in de samenleving kunnen participeren.

Nadere informatie

Jaarverslag Leerlingzaken

Jaarverslag Leerlingzaken Jaarverslag Leerlingzaken 2014 2015 Inhoud Voorwoord > Tabel: Aantal Leerlingen in Utrecht > Visie en uitgangspunten > Tabel: Verzuimcijfers > De Wet > Tabel: Vrijstellingen > Tabel: Controle in het mbo

Nadere informatie

Bijlage bij brief Naar een integrale aanpak van schoolverzuim

Bijlage bij brief Naar een integrale aanpak van schoolverzuim Bijlage bij brief Naar een integrale aanpak van schoolverzuim 1. Definities De Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) verplicht ouders hun kinderen vanaf de eerste schooldag van de maand volgende

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen/studenten

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT

JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT 1. Inleiding 2 JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015-2016 1. Inleiding Het Jaarverslag Leerplicht, RMC en Leerlingenvervoer. Het behalen

Nadere informatie

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 Leerlingen tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen

Nadere informatie

REGIONALE VERZUIMKAART twente

REGIONALE VERZUIMKAART twente REGIONALE VERZUIMKAART twente Snel terug naar school is (veel) beter! De 14 gemeenten in Twente hebben, in samenspraak met het onderwijs en de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Twente (GGD-JGZ), een

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Herziene versie na evaluatie - maart 2014 Leerlingen/studenten tot

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 juni 2009 Agenda nr: 6 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht / Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) Maastricht en Mergelland 2007-2008 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Leerplicht: de beschercing van het recht op onderwijs Onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans hun mogelijkheden en talenten te ontdekken,

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Juli 2014 Samenkomen is een begin Bij elkaar blijven is vooruitgang Samenwerken is succes" Verzuimaanpak wettelijke kaders

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar -6, oktober 6 Inleiding Het leerplichtjaarverslag -6 dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten, en. Leeswijzer In dit verslag wordt inzicht gegeven

Nadere informatie

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Melding en registratie. 5 Bijlage 1 Stroomschema

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 maart 2013 Betreft Voortgang aanpak schoolverzuim

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 maart 2013 Betreft Voortgang aanpak schoolverzuim a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: I-WL/2015/178 / RIS

Memo Reg.nr.: I-WL/2015/178 / RIS Memo Reg.nr.: I-WL// / RIS - Aan : Gemeenteraad en Burgerparticipatieraad Van : College Datum : februari Onderwerp : Leerplicht en schooluitval - Bijlage(n) : Jaarverslag RBL BNO - (I-WL//96) Aanleiding

Nadere informatie

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Hoofdvraag Is artikel 10, eerste lid, Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969), onverenigbaar met artikel 4 en 5 van het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar 0-07 Delfzijl Loppersum Delfzijl, oktober 07 Inleiding Het leerplichtjaarverslag 0-07 dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten Delfzijl, en Loppersum.

Nadere informatie

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN Iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die het onderwijs verlaat zonder een startkwalificatie wordt aangemerkt als een Voortijdige Schoolverlater.

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht gemeente Hoorn Schooljaar 2012/2013. Inhoudsopgave: 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Cijfers en resultaten

Jaarverslag leerplicht gemeente Hoorn Schooljaar 2012/2013. Inhoudsopgave: 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Cijfers en resultaten 1 Jaarverslag leerplicht gemeente Hoorn Schooljaar 2012/2013 Inhoudsopgave: 1. Samenvatting 2. Inleiding 3. Cijfers en resultaten 4. Trends en Ontwikkelingen 4.1 Transities Jeugd en Passend Onderwijs 4.2

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Voorwoord 2 Behandelzaken 3 Tabellen & Grafieken 4 Toelichting cijfers jaarverslag 7 Trajectbureau Opleiding & Werk 8 Voorwoord De gemeente Soest wil dat alle

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016 Presentatie PORA 6 januari 2016 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voorstellen Doel -functie Wanneer is er sprake van (dreigend) voortijdig schoolverlaten? -een jongere die nog geen 23 is én -niet in

Nadere informatie

Uw raad wordt geadviseerd : - het Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland vast te stellen.

Uw raad wordt geadviseerd : - het Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland vast te stellen. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 28 juni 2010 Agenda nr: 7 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland 2008-2009 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Programmabegroting/Jaarrekening

Programmabegroting/Jaarrekening Programmabegroting/Jaarrekening RBL Oosterschelderegio Bijlage 4 Inhoudsopgave Programmabegroting 2014-2017 Begrotingswijziging 2013 Jaarverslag 2012 - programmaverantwoording - jaarrekening Begroting

Nadere informatie

LEERPLICHT IN IJSSELSTEIN

LEERPLICHT IN IJSSELSTEIN LEERPLICHT IN IJSSELSTEIN JAARVERSLAG 2013-2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING 1 CIJFERS EN FEITEN 2 MELDINGEN 3 AFHANDELING VAN MELDINGEN 4 VRIJSTELLINGEN 5 LEERPLICHTADMINISTRATIE 6 VOORTIJDIG SCHOOL VERLATEN

Nadere informatie

factsheet februari 2014

factsheet februari 2014 factsheet februari Sliedrecht De factsheet Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) geeft inzicht in het schoolverzuim van leerlingen in de totale regio Zuid-Holland Zuid en afzonderlijke gemeenten.

Nadere informatie

Iedereen naar school..

Iedereen naar school.. Iedereen naar school.. Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen/ jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen,

Nadere informatie

Jan Wibier secretaris-directeur

Jan Wibier secretaris-directeur Aan de gemeenteraad Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp Albert de Hoop samenleving 6 12 januari 2016 jaarverslag leerplicht en RMC 2014-2015 Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij

Nadere informatie

Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet

Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet Informatiefolder Glimlach van Twente Leerplichtwet Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. Daarom moeten alle jongeren

Nadere informatie

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling Inleiding Hierbij bieden wij u het jaarverslag Leerplicht 2012-2013 aan, waarin verslag wordt uitgebracht over het uitgevoerde leerplichtbeleid over genoemd schooljaar. Leerplicht is een belangrijk middel

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Programmabegroting RBL Oosterschelderegio

Programmabegroting RBL Oosterschelderegio Programmabegroting RBL Oosterschelderegio 2018-2021 Programmabegroting 2018-2021 RBL definitief 1 Programmabegroting 2018-2021 RBL Oosterschelderegio Programma Leerplicht Hoofdkenmerken/ doelstelling programma

Nadere informatie

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Inleiding: Nederland telt honderden thuiszitters en duizenden voortijdige schoolverlaters. Mede in het kader van aanval op de uitval is er in op veel plaatsen opnieuw

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0118 B&W verg. : 7-02-2012 Onderwerp:Jaarverslag leerplicht 2010-2011 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Aanleiding De formatierichtlijn leerplichtfunctie dateert uit 2007. Een aantal ontwikkelingen is aanleiding om de formatierichtlijn in 2013 tegen het licht te houden.

Nadere informatie

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen Jaarplan Leerplicht Schooljaar 2013-2014 Gemeente Velsen 1 2 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland

Nadere informatie

Beleidsplan leerplicht 2013-2014

Beleidsplan leerplicht 2013-2014 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs om zich te ontwikkelen en ontplooien. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland gelden de leerplicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht. gemeente T i e l

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht. gemeente T i e l Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht gemeente T i e l 2 Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen.

Nadere informatie

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Protocol Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten mei 2014 1. Inleiding Verzuim is vaak een voorbode van voortijdig schooluitval. Door een goede verzuimregistratie, een preventief

Nadere informatie

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe Informatie over leerplicht Verzuimwijzer Leerplicht gemeente Overbetuwe Via deze brochure willen we alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Overbetuwe een handvat bieden bij het toezicht

Nadere informatie

De volgende soorten schoolverzuim worden in de Leerplichtwet 1969 (hierna: Leerplichtwet) onderscheiden:

De volgende soorten schoolverzuim worden in de Leerplichtwet 1969 (hierna: Leerplichtwet) onderscheiden: a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar 2011-2012

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar 2011-2012 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Schoolverzuim. Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol

Schoolverzuim. Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol Schoolverzuim Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol A. Inleiding B. Leerplicht C. Wat is leerplicht? 1. Leerlingen van 4 jaar niet leerplichtig 2. Leerplicht

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2009-2010. 1. Algemene inleiding De Leerplichtwet 1969 schrijft voor dat jaarlijks door elke gemeente een opgave wordt

Nadere informatie

Verzuimbeleid Jorismavo

Verzuimbeleid Jorismavo Verzuimbeleid Jorismavo Het verzuimbeleid op de Jorismavo is gebaseerd op het Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet (Speciaal) Onderwijs Regio Nijmegen. De hieronder staande notitie is een samenvatting

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 1 juli 2013 Agenda nr: Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland

Raadsvergadering d.d.: 1 juli 2013 Agenda nr: Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 1 juli 2013 Agenda nr: Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland 2011-2012 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

De Leerplichtwet. Inhoud

De Leerplichtwet. Inhoud Gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl De Leerplichtwet Inhoud 1. Doel en inhoud van de Leerplichtwet

Nadere informatie

Stokbroeks RIB-JR-1405. leerplicht/rmc. griffie. 2012/2013. Tot slot. informeren. dat de. wie wat

Stokbroeks RIB-JR-1405. leerplicht/rmc. griffie. 2012/2013. Tot slot. informeren. dat de. wie wat Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: Leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Jaarverslag leerplicht/rmc 2012/2013 Datum: 11 februari 2014 Nr.: N RIB-JR-1405 Steller: S M.. Vossen- Stokbroeks In 20100

Nadere informatie

Factsheet leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Molenwaard 2016 (schooljaar ) Conclusies en adviezen Molenwaard

Factsheet leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Molenwaard 2016 (schooljaar ) Conclusies en adviezen Molenwaard Factsheet leerplicht en voortijdig schoolverlaten Molenwaard 2016 (schooljaar 2014-2015) Hoe gaat het met schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten in Molenwaard? De factsheet geeft inzicht en handvatten

Nadere informatie

HET VERZUIMPROTOCOL Werkproces en een praktische handreiking. vo- en mbo-scholen in samenwerking met RMC de Friese Wouden/RMC Friesland Noord

HET VERZUIMPROTOCOL Werkproces en een praktische handreiking. vo- en mbo-scholen in samenwerking met RMC de Friese Wouden/RMC Friesland Noord HET VERZUIMPROTOCOL Werkproces en een praktische handreiking vo- en mbo-scholen in samenwerking met RMC de Friese Wouden/RMC Friesland Noord Voorwoord Voor u ligt de definitieve versie 2011 van het Protocol

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum maart 2015 Jaarverslag leerplicht schooljaar 2013/2014 VERZONDEN

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum maart 2015 Jaarverslag leerplicht schooljaar 2013/2014 VERZONDEN gemeentebestuur Postbus 15 1440 AA Purmerend PURMEREND Jjp telefax 0299-452124 Aan de gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1182949 10 maart 2015 onderwerp Jaarverslag leerplicht

Nadere informatie

Leren is je recht! Jaarverslag 2013-2014 Uitvoering Leerplichtwet en RMC-Besluit

Leren is je recht! Jaarverslag 2013-2014 Uitvoering Leerplichtwet en RMC-Besluit Leren is je recht! Jaarverslag 2013-2014 Uitvoering Leerplichtwet en RMC-Besluit Leren is je recht! Verslag Uitvoering Leerplichtwet en RMC besluit 2013-2014 Maart 2015 Team Onderwijs & Kinderopvang Economie,

Nadere informatie

HET VERZUIMPROTOCOL. Werkproces en een praktische handreiking. vo- en mbo-scholen in samenwerking met RMC de Friese Wouden/RMC Friesland Noord

HET VERZUIMPROTOCOL. Werkproces en een praktische handreiking. vo- en mbo-scholen in samenwerking met RMC de Friese Wouden/RMC Friesland Noord HET VERZUIMPROTOCOL Werkproces en een praktische handreiking vo- en mbo-scholen in samenwerking met RMC de Friese Wouden/RMC Friesland Noord HET VERZUIMPROTOCOL Werkproces en een praktische handreiking

Nadere informatie

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal.

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. leerplicht Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. In deze folder vindt u alle actuele informatie over de rechten en plichten van

Nadere informatie

Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1. Verzuim en sanctiemogelijkheden... 1 2. De cijfers... 2 2.1 Aantal leerplichtige leerlingen...

Nadere informatie

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. schooljaar

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. schooljaar Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer schooljaar 2015-2016 Juridische aangelegenheden en Bestuursondersteuning/ Onderzoek en Statistiek Analyse verzuimmeldingen Zoetermeer Schooljaar 2015-2016 Februari 2017

Nadere informatie

Recht op onderwijs Plicht tot leren

Recht op onderwijs Plicht tot leren Recht op onderwijs Plicht tot leren Informatie over: Leerplicht Verzuim Vakantie/verlof buiten Schoolvakanties Vrijstelling van leerplicht Voortijdig schoolverlater INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Leerplicht

Nadere informatie

Beleidsplan RBL BNO 2013-2016

Beleidsplan RBL BNO 2013-2016 Beleidsplan RBL BNO 2013-2016 Bijlagen BIJLAGE 1: TAKEN RBL BNO 3 BIJLAGE 2: FUNCTIES EN TAKEN BINNEN HET RBL BNO 11 BIJLAGE 3 ORGANOGRAM RBL BNO 14 BIJLAGE 4 BEGROTING 2013-2016 14 2 Bijlage 1: Taken

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Jaarverslag leerplicht Deurne 2013-2014 Registratienummer: 00539874 Datum: 7 juli 2015 Portefeuillehouder: M.M. Schlösser Steller: M.M.C.F. Vossen-Stokbroeks Nummer: RIB-MS-1522

Nadere informatie

Leerplichtverslag Gemeente Westvoorne

Leerplichtverslag Gemeente Westvoorne Leerplichtverslag 2014-2015 Gemeente Westvoorne Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Hoofdstuk 1. Inleiding...4 Hoofdstuk 2. Leerplicht en wettelijke kader...5 2.1. Doel en inhoud van de leerplichtwet... 5

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht en RMC gemeente Tilburg

Jaarverslag Leerplicht en RMC gemeente Tilburg Jaarverslag Leerplicht en RMC gemeente Tilburg 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag verzuim en uitval 2015-2016 van de gemeente Tilburg. In dit jaarverslag presenteren wij de lokale cijfers

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Ruim baan voor talent. Jaarverslag Uitvoering Leerplichtwet en RMC-Besluit

Ruim baan voor talent. Jaarverslag Uitvoering Leerplichtwet en RMC-Besluit Ruim baan voor talent Jaarverslag 2012-2013 Uitvoering Leerplichtwet en RMC-Besluit Ruim baan voor talent Verslag Uitvoering Leerplichtwet en RMC besluit 2012-2013 Maart 2014 Opgroeien en Ontwikkelen Talentontwikkeling

Nadere informatie

Voorstel: in te stemmen Leerplichtverslag 2008/2009 op grond van artikel 25 van de leerplichtwet. Vervolgens het verslag vaststellen

Voorstel: in te stemmen Leerplichtverslag 2008/2009 op grond van artikel 25 van de leerplichtwet. Vervolgens het verslag vaststellen Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20081 Datum: 15 juni 2010 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: de heer drs. P.M.M. de Jonge Behandelend ambtenaar: I.Koning/Gep Fokken Onderwerp: Jaarverslagleerplicht

Nadere informatie

Bijlage 1A. Het totale aantal leerlingen schooljaar schooljaar totaal man vrouw totaal man vrouw 4 t/m15 jaar

Bijlage 1A. Het totale aantal leerlingen schooljaar schooljaar totaal man vrouw totaal man vrouw 4 t/m15 jaar Bijlage 1A. Het totale aantal leerlingen schooljaar 2010-2011 schooljaar 2011-2012 totaal man vrouw totaal man vrouw 4 t/m15 jaar 7792 3962 3830 7548 3817 3731 16-17 jaar 1380 684 696 1401 725 676 totaal

Nadere informatie

LEERPLICHT VERSLAG SCHOOLJAAR 2010-2011

LEERPLICHT VERSLAG SCHOOLJAAR 2010-2011 LEERPLICHT VERSLAG SCHOOLJAAR 2010-2011 Leerplichtambtenaar gemeente Midden-Delfland 1 I Inleiding en Leerplichtwet 1969 Inleiding Geschoolde mensen zijn nodig om de kwaliteit van de maatschappij en van

Nadere informatie

Verzuimkaart Zuid Holland Noord

Verzuimkaart Zuid Holland Noord Verzuimkaart Zuid Holland Noord Leidraad voor wettelijk en signaalverzuim Vroegtijdig signaleren voorkomt erger! Het recht op onderwijs is een grondrecht voor alle kinderen in Nederland. Kinderen hebben

Nadere informatie

de leden van de gemeenteraad Gouda Geachte gemeenteraadsleden,

de leden van de gemeenteraad Gouda Geachte gemeenteraadsleden, de leden van de gemeenteraad Gouda directie/afdeling mo/bureau leerlingzaken contactpersoon H.E. Postema telefoon 0182-545558 uw kenmerk onderwerp jaarverslag bureau leerlingzaken 2015-2016 gouda 7 oktober

Nadere informatie

Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerplicht en kwalificatieplicht Leerplicht Alle kinderen moeten naar school Leerplicht en kwalificatieplicht Onderwijs is ontzettend belangrijk om in de maatschappij je plek te kunnen vinden. Met een goede opleiding en een diploma op

Nadere informatie

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. Schooljaar

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. Schooljaar Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Juridische aangelegenheden en Bestuursondersteuning/ Onderzoek en Statistiek Analyse verzuimmeldingen Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 7 januari

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEERPLICHT SCHOOLJAAR 2011-2012

JAARVERSLAG LEERPLICHT SCHOOLJAAR 2011-2012 JAARVERSLAG LEERPLICHT SCHOOLJAAR 2011-2012 Uitgeest, oktober 2012 - 1 - 1. INLEIDING Artikel 25 van de Leerplichtwet 1969 schrijft voor dat burgemeester en wethouders jaarlijks verslag uitbrengen aan

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar, oktober Inleiding Het leerplichtjaarverslag dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten, en. Leeswijzer In dit verslag wordt inzicht gegeven in de

Nadere informatie

LEERPLICHT IN IJSSELSTEIN JAARVERSLAG 2012/2013

LEERPLICHT IN IJSSELSTEIN JAARVERSLAG 2012/2013 LEERPLICHT IN IJSSELSTEIN JAARVERSLAG 2012/2013 Inhoudsopgave SAMENVATTING 3 1 CIJFERS EN FEITEN 4 2 MELDINGEN 5 3 AFHANDELING VAN MELDINGEN 8 4 VRIJSTELLINGEN 10 5 LEERPLICHTADMINISTRATIE 12 6 VOORTIJDIG

Nadere informatie

Jaarverslag. Leerplicht /2011 Afdeling. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Auteur. Cluster Onderwijs & Jeugd

Jaarverslag. Leerplicht /2011 Afdeling. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Auteur. Cluster Onderwijs & Jeugd Kerkplein 2 T (0343) 56 5836 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Jaarverslag Leerplicht 2010 2011 verslag 2010/2011 Afdeling Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Auteur Cluster

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Protocol Thuiszitters, absoluut verzuim, vrijstellingen regio Friesland Basisonderwijs, Voortgezet (speciaal) onderwijs en Middelbaar beroepsonderwijs

Protocol Thuiszitters, absoluut verzuim, vrijstellingen regio Friesland Basisonderwijs, Voortgezet (speciaal) onderwijs en Middelbaar beroepsonderwijs Protocol Thuiszitters, absoluut verzuim, vrijstellingen regio Friesland Basisonderwijs, Voortgezet (speciaal) onderwijs en Middelbaar beroepsonderwijs Passend Onderwijs Eén van de speerpunten van Passend

Nadere informatie

Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden

Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden Werkproces en praktische handleiding Regio De Friese Wouden en de gemeente De Fryske Marren Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Aantal scholen in de gemeente, verdeeld naar schoolsoort en aantal leerlingen over schooljaar 2007-2008

Aantal scholen in de gemeente, verdeeld naar schoolsoort en aantal leerlingen over schooljaar 2007-2008 Voorwoord Voor u ligt het verslag van de leerplichtgegevens van het schooljaar 2007-2008. De basis voor dit verslag is artikel 25 van de Leerplichtwet 969. De uitvoering van de leerplicht is bij de gemeente

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL HELICON OPLEIDINGEN

VERZUIMPROTOCOL HELICON OPLEIDINGEN VERZUIMPROTOCOL HELICON OPLEIDINGEN Werkproces en een praktische handreiking Voor vmbo- en mbo-vestigingen Helicon Opleidingen 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 4 Recht op onderwijs 4 Verzuim 5 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

c. Hoeveel kinderen zaten in die onderzoeksperiode gewoon thuis, of elders, maar niet op school?

c. Hoeveel kinderen zaten in die onderzoeksperiode gewoon thuis, of elders, maar niet op school? Raadsvergadering d.d. 18 december 2012 Raadsnota nummer: BI. 0120096 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht schooljaar 2011-2012 Vragen van fractie: VVD Naam raadslid: J. de Ridder 1. a. Bladzijde 2 en 3 van

Nadere informatie

LEERPLICHT IN IJSSELSTEIN

LEERPLICHT IN IJSSELSTEIN LEERPLICHT IN IJSSELSTEIN JAARVERSLAG 2014-2015 Inhoudsopgave SAMENVATTING 3 1 CIJFERS EN FEITEN 4 2 MELDINGEN 5 3 AFHANDELING VAN MELDINGEN 8 4 VRIJSTELLINGEN 10 5 REGIONALE LEERPLICHTADMINISTRATIE 12

Nadere informatie