Leerplicht. Jaarverslag Gemeente Kollumerland c.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerplicht. Jaarverslag 2011 2012. Gemeente Kollumerland c.a."

Transcriptie

1 Leerplicht Jaarverslag Gemeente Kollumerland c.a. 1

2 Inhoud Deel 1 1. Inleiding 3 2. Wettelijk kader en werkwijze 4 3. Activiteiten naar aanleiding van de aanbevelingen van het jaarverslag 2010/ Activiteiten en ontwikkelingen 8 5. Knelpunten en aanbevelingen 10 Deel 2 Statistische gegevens gemeente Kollumerland c.a. 11 Bijlage: VSV Verkenner Feiten & cijfers gemeente Kollumerland c.a. 2

3 Deel Inleiding Voor u ligt het jaarverslag leerplicht over het schooljaar Dit jaarverslag geeft inzicht in de resultaten en ontwikkelingen in de leerplichthandhaving van de gemeente Kollumerland c.a. Naast de wettelijke verplichting tot het schrijven van dit jaarverslag vindt de leerplichtambtenaar het belangrijk om inzicht te krijgen en te geven over de aard en omvang van het werk. De opzet van dit jaarverslag is dat het uit 2 delen bestaat. In het eerste deel worden de kaders geschetst, wordt teruggekomen op de aanbevelingen van het schooljaar , worden de activiteiten, ontwikkelingen en knelpunten beschreven en worden aanbevelingen gedaan. In het tweede deel vindt u de statistische gegevens. Terugkijkend op het schooljaar valt op dat in totaal het aantal meldingen is afgenomen. In het jaarverslag wordt uitgelegd hoe dit kan. Dit jaarverslag gaat over de leerlingen die nog op school zitten en dreigen uit te vallen omdat ze veel verzuimen of andere problemen hebben. In de bijlage vindt u feiten & cijfers van de VSV Verkenner over de voortijdige schoolverlaters in de gemeente Kollumerland c.a. Voor opmerkingen of vragen over dit verslag kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Kollumerland c.a. Lutske Wijma Telefoon : E mail : 3

4 2. Wettelijk kader en werkwijze De Leerplichtwet In de Leerplichtwet 1969 staat beschreven dat: * Burgemeester en wethouders toezien op de naleving van de Leerplichtwet en hiertoe één of meerdere ambtenaren aanwijzen. * Burgemeester en wethouders een leerplichtadministratie voeren. Alle kinderen en jongeren in Nederland moeten onderwijs volgen. Vanaf hun vijfde verjaardag tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden, zijn ze volledig leerplichtig. Na de volledige leerplicht zijn de jongeren tot hun 18 e verjaardag kwalificatieplichtig. Dit geldt alleen voor jongeren die nog geen havo, vwo of mbo 2 diploma hebben behaald (startkwalificatie). Wanneer een jongere 18 jaar is en nog geen startkwalificatie heeft gehaald valt deze jongere onder de Rmcaanpak. Op grond van de Leerplichtwet heeft de gemeente de volgende taken: - Opsporen en behandelen van gevallen van relatief, absoluut en luxe verzuim; - Behandelen van verzoeken tot vervangende leerplicht, vrijstelling en extra verlof; - Justitiële aanpak door middel van het opmaken van een Proces Verbaal; - Jaarlijks aanleveren van het jaarverslag leerplicht; - Het bijhouden van een leerlingen en verzuimregistratie; - Controle en toezicht uitoefenen op de Leerplichtwet en handhaving ervan; - Het bieden van voorlichting aan ouders, scholen en instellingen; - Toezicht op het behalen van een startkwalificatie. Bij de herziening van de Leerplichtwet in 1996 is het maatschappelijke zorg karakter als één van de belangrijkste uitgangspunten bewaard gebleven. De belangrijkste uitgangspunten van de Leerplichtwet zijn: - De garantie dat jongeren naar school gaan en daar goed worden voorbereid op hun functioneren in de maatschappij; - Het karakter van de maatschappelijke zorg, maar met sanctionerende bevoegdheden daar waar dat nodig is ten aanzien van ouders, jongeren en scholen; - Samenwerking met instellingen voor jeugdhulpverlening; - Samenwerking met andere gemeenten. De Leerplichtwet is een rechtsmiddel om onderwijs aan kinderen te waarborgen. De leerplichtambtenaar ziet er op toe dat alle leerplichtige kinderen/jongeren, woonachtig in de gemeente, op een school staan ingeschreven en deze school ook daadwerkelijk bezoeken. De leerplichtambtenaar onderzoekt waarom de leerling zonder toestemming afwezig is. Daarna maken ze met school, ouders en leerling afspraken om er voor te zorgen dat de leerling weer naar school gaat. De leerplichtambtenaar vervult binnen het geheel van activiteiten vooral een regierol. 4

5 Beschikbare uitvoeringsinstrumenten Om bovenstaande taken uit te voeren heeft de leerplichtambtenaar de volgende instrumenten tot zijn/haar beschikking. De belangrijkste instrumenten zijn: * Verzuimprotocol Met dit protocol worden scholen bekend gemaakt met (de gevolgen van) schoolverzuim. Daarnaast krijgen de scholen een handreiking voor de manier waarop schoolverzuim moet worden gemeld. * ZorgAdviesTeams De ZorgAdviesTeams (ZAT s) maken deel uit van de zorgstructuur van de scholen. In de ZAT s werken naast de scholen, tal van deskundigen samen. Uitgangspunt is dat een ZAT signaleert en vervolgens de juiste hulpverlening inschakelt. * RMC consultatieteams De RMC consultatieteams zijn boven schoolse voorzieningen. In deze teams participeren allerlei disciplines. Zij hebben een analyserende en adviserende functie. * Verzuimloket Het verzuimloket is een beveiligde website waar scholen op één adres en op één manier verzuim melden. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zorgt er voor dat iedere melding direct bij de juiste gemeente komt. Dat scheelt scholen veel uitzoekwerk en tijd. * Verwijsindex De verwijsindex is een elektronisch volgsysteem waarmee kan worden nagegaan welke instellingen bij de hulp en ondersteuning aan leerlingen betrokken zijn. De verwijsindex brengt risicosignalen en meldingen bij elkaar zodat hulpverleners contact met elkaar kunnen opnemen. * Preventie overgang v(mb)o mbo Doel van dit project is om eindexamen kandidaten van het v(mb)o beter te begeleiden naar een vervolgopleiding op het mbo. * Rebound voorzieningen Dit zijn voorzieningen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs die aan jongeren met problematisch gedrag een laatste kans bieden om op de eigen school de schoolloopbaan af te maken. * Sluisgroep De Sluisgroep is een voorziening waar leerlingen worden geobserveerd. De Sluisgroep adviseert en begeleidt leerlingen vervolgens naar passend onderwijs of richting werk. * Betrouwbare leerlingenadministratie Via een DUO koppeling (Dienst Uitvoering Onderwijs) worden de in en uitschrijvingen van het onderwijs digitaal ingelezen. 5

6 * Centrum Jeugd en Gezin Het CJG is een plek waar ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals terecht kunnen met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. * Ingrado Ingrado is de landelijke beroepsvereniging voor leerplichtambtenaren. Ingrado is zeer actief in de profilering en professionalisering van het vak van de leerplichtambtenaar. Ingrado is een vraagbaak voor haar leden, ketenpartners en andere relaties. Leden kunnen gebruik aken van een uitgebreid dienstenpakket. Organisatie De uitvoering van de Leerplichtwet valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Samenlevingzaken, cluster Welzijn. Voor de uitvoering heeft de gemeente een beëdigde leerplichtambtenaar voor 16 uur per week die belast is met de uitvoering van de leerplichtwet. De gemeente Leeuwarden, afd. Leerplicht is belast met de leerlingen administratie. 6

7 3. Activiteiten naar aanleiding van de aanbevelingen van het jaarverslag 2010/2011 In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen en activiteiten beschreven naar aanleiding van de aanbevelingen die in het jaarverslag van vorig jaar zijn gedaan. Toename ziekmeldingen In het schooljaar werd geconstateerd dat het aantal ziekmeldingen waaraan getwijfeld werd, was toegenomen. Ook in het schooljaar is deze trend doorgezet. Begin 2012 heeft de Jeugdgezondheidszorg GGD Fryslân een protocol Begeleiding bij schoolverzuim voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld. In dit protocol wordt de visie op taak, rol en verantwoordelijkheid van de Jeugdgezondheidszorg bij schoolverzuim beschreven. Er staat een duidelijke taakverdeling in van de partijen die bij schoolverzuim betrokken zijn. Het protocol streeft er naar om zieke kinderen, met begeleiding, snel terug te laten keren naar school. De toekomst moet uitwijzen of de beschreven werkwijze werkt en het aantal ziekteverzuimmeldingen gaat afnemen. Ook landelijk heeft deze problematiek de aandacht. In samenwerking met o.a. Ingrado is de landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren ontwikkeld. Het protocol Snel terug naar school is veel beter is bestemd voor scholen, diensten jeugdgezondheidszorg, GGD en, Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en leerplichtambtenaren. Weinig aanmelden van het basisonderwijs Vorig jaar werd beschreven dat het aantal aanmeldingen van het basisonderwijs nog steeds minimaal is. De verwachting was dat het basisonderwijs deel zou nemen aan het Verzuimloket van DUO. Vooralsnog is besloten om het basisonderwijs niet deel te laten nemen aan het Verzuimloket met als reden dat de koppeling met DUO voor wat betreft de mutaties van in en uitschrijvingen extra belasting met zich mee brengt. Door ook nog eens de verzuimmeldingen via DUO te laten lopen worden basisscholen hierdoor onnodig zwaar belast. 7

8 4. Activiteiten en ontwikkelingen Toezicht onderwijsinspectie Met ingang van 1 januari 2012 is het toezicht op de naleving van de leerplichtwet door scholen overgedragen aan de Inspectie van het Onderwijs. De Onderwijsinspectie verwacht dat de leerplichtambtenaren misstanden bij hen melden. Om de samenwerking handen en voeten te geven kan er een convenant worden afgesloten met de Onderwijsinspectie. Wanneer een convenant is afgesloten wordt gewerkt volgens een vaste procedure; wanneer de leerplichtambtenaar constateert dat de school de zaken niet op orde heeft, krijgt de school twee maal de gelegenheid om te verbeteren, telkens met een verbetertijd van minimaal 3 maanden. Wanneer bij de derde controle de zaken nog niet op orde zijn, moet dit bij de Onderwijsinspectie gemeld worden. De Onderwijsinspectie zal het dossier checken op volledigheid en een bestuurlijke boete opleggen. Wanneer geen convenant wordt afgesloten kan de leerplichtambtenaar ook wel signalen melden, maar de Onderwijsinspectie bepaald dan of actie wordt ondernomen. Momenteel wordt onderzoekt de gemeente Leeuwarden of het aangaan van een convenant met de Onderwijsinspectie haalbaar is. Dag van de leerplicht Op donderdag 15 maart 2012 heeft voor de negende keer de Dag van de Leerplicht plaatsgevonden. Dit jaar was het thema: School? Ik maak mijn verhaal af! Jij ook? De leerplichtambtenaren van Fryslân Noord en de Friese Wouden brengen de dag van de leerplicht op een positieve manier onder de aandacht van leerlingen. Wethouder Rik Schaafstal heeft samen met de leerplichtambtenaar het Lauwerscollege en Piter Jelles!mpulse Kollum bezocht. In het kader van de Dag van de leerplicht, is de Vet Verkeerd krant uitgedeeld aan alle eerstejaars leerlingen van het voortgezet onderwijs in Friesland. In de krant staan onder andere interviews met jongeren, de officier van Justitie, de leerplichtambtenaar en spijbelsmoezen Kortom de krant gaat over schoolverzuim, waarom je niet moet spijbelen en wat de consequenties kunnen zijn als je wel spijbelt. Meer informatie is te vinden op: Regionale administratie De afgelopen jaren is een grote stap gemaakt met het digitaal inlezen van bestanden. Zo worden nu alle in en uitschrijvingen van de scholen digitaal ingelezen. Ook het digitaal inlezen en afhandelen van de verzuimmeldingen behoort tot de mogelijkheden. Dit maakt dat scholen en leerplichtambtenaren minder tijd kwijt zijn aan administratieve handelingen. Passend onderwijs Bij de invoering van Passend Onderwijs krijgen de scholen de verantwoordelijkheid om alle kinderen die worden aangemeld een zo passend mogelijke plek te bieden (zorgplicht), op de eigen school of op een andere school die het kind beter kan ondersteunen. In eerste instantie gingen deze plannen gepaard met een bezuiniging van 300 miljoen. In het voorjaar van 2012 is duidelijk geworden dat deze bezuiniging niet doorgaat en dat de zorgplicht pas in 2014 ingaat. Het speciaal onderwijs blijft ook na de invoering van Passend Onderwijs bestaan. De reguliere en speciale scholen moeten in hun Samenwerkingsverband afspraken maken over de ondersteuning aan 8

9 leerlingen en bekostiging ervan. Inmiddels is voor het voortgezet onderwijs duidelijk dat één samenwerkingsverband wordt opgericht dat gelijk is aan de RMC regio Friesland Noord. Binnen dit Samenwerkingsverband moeten de scholen een passend aanbod creëren door het beschrijven van de zogenaamde Ondersteuningsprofielen. In dit kader is een werkgroep opgericht bestaande uit beleidsmedewerkers onderwijs uit de regio, een vertegenwoordiger van de RMC/leerplicht, de projectleiders Passend Onderwijs van het voortgezet onderwijs, een medewerker van Partoer en een vertegenwoordiger van Gedragswerk. Deze werkgroep inventariseert de zorgproducten op het sociaal emotioneel gebied, die aan leerlingen/jongeren van 12 tot 23 jaar worden aangeboden. Het gaat hierbij zowel om het gesubsidieerde aanbod vanuit de gemeenten als om het aanbod dat via de scholen wordt bekostigd. Het doel hiervan is om in beeld te brengen wat het aanbod is, waar mogelijke overlapping zit en waar aanbod mist. Ook is het kosten aspect een belangrijk onderwerp. Vanuit deze analyse worden aanbevelingen gedaan aan de bestuurders van gemeenten en onderwijs, waarna afspraken worden gemaakt over de Ondersteuningsprofielen, met als doel dat er een sluitend aanbod is en geen kind buiten de boot valt. Onderzoek mogelijkheid verlenging kwalificatieplicht De minister van onderwijs laat onderzoek doen naar de mogelijkheden om de leeftijd voor de kwalificatieplicht te verhogen van 18 naar 23 jaar, met als doel het aantal voortijdige schoolverlaters verder terug te dringen. Verlenging van de leeftijdsgrens voor de kwalificatieplicht gaat om een ingrijpende maatregel die vraagt om gedegen onderzoek, onder andere naar de juridische consequenties. Nu moeten jongeren verplicht tot hun 18 e jaar naar school, zolang ze niet tenminste een Havo, Vwo of Mbo2 diploma hebben. Zodra jongeren volwassen zijn, vervalt die leerplicht. Wel hebben zij een zogeheten kwalificatieplicht tot hun 23 e jaar, maar een leerplichtambtenaar kan niet meer dwingend ingrijpen als jongeren afhaken in vooral het Mbo. Deskundigheidsbevordering In het kader van de deskundigheidsbevordering zijn verschillende externe partners uitgenodigd om voorlichting te geven, zoals Accare, Jeugdgezondheidszorg en het Openbaar Ministerie. Thuiszitters Het afgelopen schooljaar werd het nieuws beheerst door thuiszittende leerlingen. Er circuleren veel verschillende cijfers: van 800 tot landelijk. Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht en die ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimt. Volgens de landelijke vereniging voor leerplicht en RMC komt het jaarlijks 850 keer voor dat een leerling in deze situatie terecht komt. De Kinderombudsman heeft op maandag 27 augustus een online meldpunt geopend waar kinderen die niet naar school gaan hun ervaringen kunnen vertellen. Ook ouders, leerkrachten en andere professionals, die ervaringen hebben met een kind dat (tijdelijk) niet naar school gaat, kunnen dit op de site melden. 9

10 5. Knelpunten en aanbevelingen Afhandeling Proces Verbaal Helaas is er nog steeds geen lik op stuk beleid ten aanzien van het afhandelen van de Proces Verbalen door het Openbaar Ministerie. Ouders en leerlingen moeten vaak maanden wachten op een reactie van het Openbaar Ministerie naar aanleiding van het op maken van een Proces Verbaal. De actie van het Openbaar Ministerie wordt vaak ervaren als mosterd na de maaltijd. Binnenkort vindt er een gesprek met het Openbaar Ministerie plaats om een oplossing te vinden voor dit probleem met als doel een snelle actie vanuit het Openbaar Ministerie te bewerkstelligen. Wachttijden hulpverlening Jeugdzorg hanteert de regel dat er sprake van een wachtlijst is als er minstens negen weken zitten tussen de aanvraag en toekenning van hulp. Levensbedreigende situaties zijn daarbij een uitzondering. In de praktijk blijkt dat de bovengenoemde negen weken als te lang wordt ervaren. Een lang motiveringtraject gaat vaak vooraf aan de aanmelding bij Jeugdzorg. Wanneer blijkt dat ouders/leerling bij aanmelding weken moeten wachten op het eerste contact dan verdwijnt vaak de motivatie voor hulpverlening en heeft de inzet van de leerplichtambtenaar niet het beoogde resultaat opgeleverd. Ook het toewijzen van een reclasseringsmedewerker duurt te lang. Ten aanzien van de ontwikkelingen met betrekking tot de transitie Jeugdzorg moet dit een punt van aandacht zijn en moet er naar gestreefd worden dat hulpverlening sneller kan worden ingezet. Minder mogelijkheden trajecten richting werk De afgelopen jaren is flink bezuinigd op het Participatiebudget en de Web middelen van de gemeenten, waardoor minder trajecten voor scholing/ werk kunnen worden ingezet. Ook voor leerplicht heeft dit gevolgen. Hierdoor wordt een laatste kans voor jongeren om een Startkwalificatie te halen ontnomen. 10

11 Deel 2 Statistische gegevens Leerplichtigen en kwalificatieplichtigen In Nederland is een kind leerplichtig vanaf 5 jaar. De volledige leerplicht eindigt aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt of wanneer er 12 volledige schooljaren zijn doorlopen. Na beëindiging van de volledige leerplicht gaat de kwalificatieplicht gelden voor de jongere die nog geen 18 jaar is en nog geen startkwalificatie heeft behaald (havo vwo of mbo 2 diploma). Aantal leerlingen schooljaar volledig leerplichtigen kwalificatie plichtigen totaal 2010/ / Meldingen De leerplichtambtenaar kent verschillende soorten meldingen. Het gaat hierbij om verzuimmeldingen, absoluut verzuimmeldingen en overige meldingen. Scholen zijn verplicht verzuim van meer dan 16 uren les of praktijktijd gedurende een periode van 4 opeenvolgende weken te melden bij de leerplichtambtenaar, verzuim mag ook eerder gemeld worden. Naast deze verzuimmeldingen kan een school, ouders of leerling ook een beroep doen op de leerplichtambtenaar wanneer verzuim dreigt plaats te vinden. Het gaat hierbij om de zogenaamde overige meldingen. Ook wanneer een leerling is ingeschreven op een school, wordt er actie ondernomen door de leerplichtambtenaar. Aantal meldingen schooljaar verzuim overig totaal % van leerplichtigen 2010/ ,4% 2011/ ,4% Het totaal aantal meldingen t.o.v. 2010/2011 is gedaald. Redenen voor deze daling zijn: op een andere wijze van vastlegging in het Key 2 Onderwijs systeem; problemen met het invoeren van een nieuw registratie systeem bij het Lauwers college Buitenpost. Hierdoor heeft deze school minder leerlingen gemeld bij het Verzuimloket. 11

12 Achterliggende problematiek van de meldingen Problematiek 2010/ /2012 Gedragsproblemen Motivering bij de leerling ontbreekt Omstandigheden in het gezin Leer/keuze probleem Ouders nemen kind mee op (extra) vakantie zonder toestemming 2 3 Psychische problemen 5 2 Thuiszitter 2 2 Ziekmelding waaraan door school getwijfeld wordt 9 10 Vrijstelling 1 0 Informatieaanvraag/verstrekking 5 13 Schorsing 1 2 Verlofaanvraag 2 3 Vermoedelijke ongeoorloofd verzuim 9 6 Verzuimmelding opgevoerd door verzuimloket Duo 13 Overig 8 2 Totaal Thuiszitter Een thuiszitter is een leerplichtige leerling, die ingeschreven staat op een school en die zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimt. In het schooljaar waren er in de gemeente Kollumerland c.a. 2 thuiszitters. 12

13 Verzuim naar leeftijd en geslacht 2011/2012 Overige meldingen naar leeftijd en geslacht 2011/2012 Aantal verzuimmelding naar onderwijs en schooltype Verzuimmelding naar onderwijssoort Onderwijssoort Verzuim 2010/2011 Verzuim 2011/2012 Basisonderwijs 1 3 Speciaal onderwijs 0 1 VMBO/Havo Middelbaar beroepsonderwijs Totaal

14 Resultaat na interventie leerplichtambtenaar Resultaat 2010/ /2012 Vervolg eigen school Verwijzing andere school Verwijzing speciaal onderwijs 3 3 Alternatief traject 5 4 Waarschuwing ouders / leerling Haltafdoening 4 1 Proces Verbaal 6 7 Verwijzing o.a. hulpverlening Informatieverstrekking 4 6 Rebound 3 2 Uitgeschreven door school 3 3 Verlof geweigerd 2 1 Overig 13 8 Totaal Aanvragen verlof Ouders kunnen een verzoek voor vrijstelling van het schoolbezoek (verlof), wanneer het om meer dan 10 schooldagen gaat, bij de leerplichtambtenaar indienen. Indien het gaat om minder dan 10 schooldagen dient de directeur van de school, op grond van dezelfde criteria, hierover een besluit te nemen. Uitgangspunt hierbij is dat slechts in zeer bijzondere omstandigheden extra verlof wordt verleend. Het gaat hierbij om zogenaamde gewichtige omstandigheden. Hieronder vallen situaties die buiten de wil van de ouder(s), verzorger(s) en of leerling liggen. In het schooljaar 2011/2012 is 1 verzoek ingediend en hierop is negatief beslist. Aanvragen vrijstelling Ouders kunnen een beroep doen op vrijstelling van de inschrijvingsplicht op een school in verband met bijzondere omstandigheden. Het kan hier gaan om leerlingen die door lichamelijke en/of psychische beperkingen geen onderwijs kunnen volgen, ouders die tegen de richting van het onderwijs op alle redelijke afstand van de woning gelegen scholen waarop de jongere geplaatst zou kunnen worden, overwegende bedenkingen hebben en om jongeren die een opleiding in het buitenland volgen. Ook kan er vrijstelling worden verleend wanneer blijkt dat de jongere op een andere manier voldoende onderwijs volgt. In het schooljaar is 2 maal vrijstelling verleend. 14

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

1. Inleiding Leerplicht Activiteiten naar aanleiding van de aanbevelingen van het jaarverslag 2010/2011 5

1. Inleiding Leerplicht Activiteiten naar aanleiding van de aanbevelingen van het jaarverslag 2010/2011 5 Inhoud Deel 1 1. Inleiding 2 2. Leerplicht 3 3. Activiteiten naar aanleiding van de aanbevelingen van het jaarverslag 2010/2011 5 4. Activiteiten en ontwikkelingen 6 5. Knelpunten en aanbevelingen 8 Deel

Nadere informatie

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 Leerlingen tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen

Nadere informatie

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling Inleiding Hierbij bieden wij u het jaarverslag Leerplicht 2012-2013 aan, waarin verslag wordt uitgebracht over het uitgevoerde leerplichtbeleid over genoemd schooljaar. Leerplicht is een belangrijk middel

Nadere informatie

Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden

Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden Werkproces en praktische handleiding Regio De Friese Wouden en de gemeente De Fryske Marren Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Iedereen naar school..

Iedereen naar school.. Iedereen naar school.. Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen/ jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen,

Nadere informatie

REGIONALE VERZUIMKAART twente

REGIONALE VERZUIMKAART twente REGIONALE VERZUIMKAART twente Snel terug naar school is (veel) beter! De 14 gemeenten in Twente hebben, in samenspraak met het onderwijs en de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Twente (GGD-JGZ), een

Nadere informatie

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe Informatie over leerplicht Verzuimwijzer Leerplicht gemeente Overbetuwe Via deze brochure willen we alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Overbetuwe een handvat bieden bij het toezicht

Nadere informatie

P r o t o c o l : V e r z u i m

P r o t o c o l : V e r z u i m Leerplichtwet Volledige leerplicht: vanaf de eerste schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het eind van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt of aan het einde van het 12 e volledig

Nadere informatie

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 1. Definities schoolverzuim In de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) worden verschillende soorten schoolverzuim

Nadere informatie

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Het samenwerkingsverband VO Weert Nederweert Cranendonck

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Herziene versie na evaluatie - maart 2014 Leerlingen/studenten tot

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen/studenten

Nadere informatie

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en Leerplicht in Baarn Jaarverslag 2014-2015 en 2015-2016 Inhoud Wettelijk kader 1 Verzuimsoorten 1 Aantallen leerlingen en verzuim Baarnse jongeren 2 Interventies 3 Toelichting op verzuim en interventiecijfers

Nadere informatie

Voorstel: in te stemmen Leerplichtverslag 2008/2009 op grond van artikel 25 van de leerplichtwet. Vervolgens het verslag vaststellen

Voorstel: in te stemmen Leerplichtverslag 2008/2009 op grond van artikel 25 van de leerplichtwet. Vervolgens het verslag vaststellen Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20081 Datum: 15 juni 2010 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: de heer drs. P.M.M. de Jonge Behandelend ambtenaar: I.Koning/Gep Fokken Onderwerp: Jaarverslagleerplicht

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 maart 2013 Betreft Voortgang aanpak schoolverzuim

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 maart 2013 Betreft Voortgang aanpak schoolverzuim a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Schoolverzuim. Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol

Schoolverzuim. Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol Schoolverzuim Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol A. Inleiding B. Leerplicht C. Wat is leerplicht? 1. Leerlingen van 4 jaar niet leerplichtig 2. Leerplicht

Nadere informatie

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Hoofdvraag Is artikel 10, eerste lid, Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969), onverenigbaar met artikel 4 en 5 van het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerplicht en kwalificatieplicht Leerplicht Alle kinderen moeten naar school Leerplicht en kwalificatieplicht Onderwijs is ontzettend belangrijk om in de maatschappij je plek te kunnen vinden. Met een goede opleiding en een diploma op

Nadere informatie

Jaarverslag Leerlingzaken

Jaarverslag Leerlingzaken Jaarverslag Leerlingzaken 2014 2015 Inhoud Voorwoord > Tabel: Aantal Leerlingen in Utrecht > Visie en uitgangspunten > Tabel: Verzuimcijfers > De Wet > Tabel: Vrijstellingen > Tabel: Controle in het mbo

Nadere informatie

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht Samenvatting Leerplicht en Kwalificatieplicht 2016-2017 gemeente Gouda Taakstelling - Visie Het bevorderen van deelname aan het onderwijs van alle leerplichtige leerlingen, het voorkomen van ontsporingen

Nadere informatie

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim 1. Definities schoolverzuim In de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) worden verschillende soorten schoolverzuim onderscheiden: 1) Relatief verzuim.

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht schooljaar 2011/2012

Jaarverslag leerplicht schooljaar 2011/2012 Jaarverslag leerplicht schooljaar 2011/2012 Inleiding Op grond van artikel 25 van de leerplichtwet moeten burgemeester en wethouders jaarlijks verslag uitbrengen aan de gemeenteraad over het in de gemeente

Nadere informatie

Verzuimbeleid Jorismavo

Verzuimbeleid Jorismavo Verzuimbeleid Jorismavo Het verzuimbeleid op de Jorismavo is gebaseerd op het Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet (Speciaal) Onderwijs Regio Nijmegen. De hieronder staande notitie is een samenvatting

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Leerplicht: de beschercing van het recht op onderwijs Onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans hun mogelijkheden en talenten te ontdekken,

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 29-10-2013 Onderwerp: Jaarverslag leerplicht schooljaar 2012-2013 Conceptbesluit: 1. Het jaarverslag Leerplicht schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen Jaarplan Leerplicht Schooljaar 2013-2014 Gemeente Velsen 1 2 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht gemeente Hoorn Schooljaar 2012/2013. Inhoudsopgave: 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Cijfers en resultaten

Jaarverslag leerplicht gemeente Hoorn Schooljaar 2012/2013. Inhoudsopgave: 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Cijfers en resultaten 1 Jaarverslag leerplicht gemeente Hoorn Schooljaar 2012/2013 Inhoudsopgave: 1. Samenvatting 2. Inleiding 3. Cijfers en resultaten 4. Trends en Ontwikkelingen 4.1 Transities Jeugd en Passend Onderwijs 4.2

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0118 B&W verg. : 7-02-2012 Onderwerp:Jaarverslag leerplicht 2010-2011 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

Leerplichtverslag

Leerplichtverslag Leerplichtverslag 2015-2016 Leerplichtverslag 2015-2016 1 2 Leerplichtverslag 2015-2016 Inleiding Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke groei. Het biedt kinderen en jongeren de kans hun eigen mogelijkheden

Nadere informatie

Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet

Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet Informatiefolder Glimlach van Twente Leerplichtwet Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. Daarom moeten alle jongeren

Nadere informatie

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Inleiding: Nederland telt honderden thuiszitters en duizenden voortijdige schoolverlaters. Mede in het kader van aanval op de uitval is er in op veel plaatsen opnieuw

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Juli 2014 Samenkomen is een begin Bij elkaar blijven is vooruitgang Samenwerken is succes" Verzuimaanpak wettelijke kaders

Nadere informatie

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Aanleiding De formatierichtlijn leerplichtfunctie dateert uit 2007. Een aantal ontwikkelingen is aanleiding om de formatierichtlijn in 2013 tegen het licht te houden.

Nadere informatie

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig?

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Schoolverzuim Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Voorwoord Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de 1 e schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin

Nadere informatie

De Leerplichtwet. Inhoud

De Leerplichtwet. Inhoud Gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl De Leerplichtwet Inhoud 1. Doel en inhoud van de Leerplichtwet

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar -6, oktober 6 Inleiding Het leerplichtjaarverslag -6 dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten, en. Leeswijzer In dit verslag wordt inzicht gegeven

Nadere informatie

Clemensnieuws. Woord vooraf. Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017

Clemensnieuws. Woord vooraf. Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017 Clemensnieuws Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017 Agenda: 31 mei: OV-vergadering 5 juni: 2 e pinksterdag vrijdag 6-9 juni: Toetsweek 1 groep 1-7 12-15 juni: Avondvierdaagse 16

Nadere informatie

Verzuimregister Primair Onderwijs. Waarom sluiten we het primair onderwijs aan op het digitale verzuimregister?

Verzuimregister Primair Onderwijs. Waarom sluiten we het primair onderwijs aan op het digitale verzuimregister? Verzuimregister Primair Onderwijs Waarom sluiten we het primair onderwijs aan op het digitale verzuimregister? Alle kinderen hebben recht op een passende plek in het onderwijs Per 1-8-2014 zijn samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Versie 0.2, 13 juni 2016 Werkgroep thuiszitters. Werkafspraken rondom schoolverzuim, vrijstellingen en thuiszitters

Versie 0.2, 13 juni 2016 Werkgroep thuiszitters. Werkafspraken rondom schoolverzuim, vrijstellingen en thuiszitters Versie 0.2, 13 juni 2016 Werkgroep thuiszitters Werkafspraken rondom schoolverzuim, vrijstellingen en thuiszitters Inleiding Dit document is ontstaan uit de samenwerking tussen SWV Eemland en leerplichtafdelingen

Nadere informatie

Verzuimkaart Zuid Holland Noord

Verzuimkaart Zuid Holland Noord Verzuimkaart Zuid Holland Noord Leidraad voor wettelijk en signaalverzuim Vroegtijdig signaleren voorkomt erger! Het recht op onderwijs is een grondrecht voor alle kinderen in Nederland. Kinderen hebben

Nadere informatie

Protocol Thuiszitters, absoluut verzuim, vrijstellingen regio Friesland Basisonderwijs, Voortgezet (speciaal) onderwijs en Middelbaar beroepsonderwijs

Protocol Thuiszitters, absoluut verzuim, vrijstellingen regio Friesland Basisonderwijs, Voortgezet (speciaal) onderwijs en Middelbaar beroepsonderwijs Protocol Thuiszitters, absoluut verzuim, vrijstellingen regio Friesland Basisonderwijs, Voortgezet (speciaal) onderwijs en Middelbaar beroepsonderwijs Passend Onderwijs Eén van de speerpunten van Passend

Nadere informatie

RENN4. Weer ziek? Studiedag Facta 8 december 2015. Wettelijk kader

RENN4. Weer ziek? Studiedag Facta 8 december 2015. Wettelijk kader Weer ziek? Studiedag Facta 8 december 2015 Wettelijk kader 1 Naar school gaan Het volgen van onderwijs is essentieel voor de individuele ontwikkeling van een kind en het verwerven van een eigen plaats

Nadere informatie

Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1. Verzuim en sanctiemogelijkheden... 1 2. De cijfers... 2 2.1 Aantal leerplichtige leerlingen...

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Protocol. schoolverzuim. Voortgezet onderwijs. 1 Verzuimprotocol. Regionaal Bureau Leerlingzaken Verzuimprotocol. Gooi en Vechtstreek

Protocol. schoolverzuim. Voortgezet onderwijs. 1 Verzuimprotocol. Regionaal Bureau Leerlingzaken Verzuimprotocol. Gooi en Vechtstreek Protocol schoolverzuim Voortgezet onderwijs 1 Verzuimprotocol Regionaal Bureau Leerlingzaken Verzuimprotocol Gooi en Vechtstreek 2 INHOUD: 1 INLEIDING 1 Inleiding 1 2 Wettelijk kader 2 3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEERPLICHT SCHOOLJAAR

JAARVERSLAG LEERPLICHT SCHOOLJAAR JAARVERSLAG LEERPLICHT SCHOOLJAAR 2013-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Volledige leerplicht:... 3 Kwalificatieplicht:... 3 Formatie en taakverdeling... 4 Gebruikte afkortingen... 5 2. Het leerplichtbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant gemeente WW w Oosterhout III III I III IIIIII III IIIII Aan de gemeenteraad Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 1016074484 1 0 JAN. 2017 In behandeling bij C. Kluvers tel: 140162 Onderwerp Jaarverslag Leerplicht

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar 0-07 Delfzijl Loppersum Delfzijl, oktober 07 Inleiding Het leerplichtjaarverslag 0-07 dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten Delfzijl, en Loppersum.

Nadere informatie

Landelijke doelstelling

Landelijke doelstelling 1 Landelijke doelstelling Op 9 augustus 2012 is per RMC-regio een convenant ondertekend. Voor RMC Oost Groningen (RMC regio1) is het convenant ondertekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Richtlijn melding leerplicht in het kader van de Algemene Kinderbijslagwet

Richtlijn melding leerplicht in het kader van de Algemene Kinderbijslagwet Richtlijn melding leerplicht in het kader van de Algemene Kinderbijslagwet INLEIDING RICHTLIJN MELDING LEERPLICHT IN HET KADER VAN DE ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET (AKW) Met de wijziging van de algemene wet

Nadere informatie

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal.

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. leerplicht Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. In deze folder vindt u alle actuele informatie over de rechten en plichten van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017 2017-2018 Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017-1- Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Definiëring relatief verzuim 4 1.1 Beginnend verzuim... 4 1.2 Luxe verzuim... 4 1.3

Nadere informatie

Uw raad wordt geadviseerd : - het Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland vast te stellen.

Uw raad wordt geadviseerd : - het Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland vast te stellen. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 28 juni 2010 Agenda nr: 7 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland 2008-2009 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar 2011-2012

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar 2011-2012 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

achternaam: ----------------------------------------------------------------------------------------------

achternaam: ---------------------------------------------------------------------------------------------- Formulier aanvraag vervangende leerplicht (artikel 3a, 3b, 15 Lpw) 1 Gegevens van de aanvrager ouder(s)/verzorger(s) achternaam: ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Schoolverzuim in soorten

Schoolverzuim in soorten Leren Werkt! Inleiding De gemeente Enschede vindt het belangrijk dat jongeren de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen zodat ze zo zelfstandig en volwaardig mogelijk in de samenleving kunnen participeren.

Nadere informatie

Recht op onderwijs Plicht tot leren

Recht op onderwijs Plicht tot leren Recht op onderwijs Plicht tot leren Informatie over: Leerplicht Verzuim Vakantie/verlof buiten Schoolvakanties Vrijstelling van leerplicht Voortijdig schoolverlater INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Leerplicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Samenvatting. 3. Trends en Ontwikkelingen

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Samenvatting. 3. Trends en Ontwikkelingen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Trends en Ontwikkelingen 3.1 Invoering digitaal verzuimloket 3.2 Convenant Aanpak Schoolverzuim 3.3 Verzuimkaart 3.4 Digitalisering 3.5 Zorg Advies Teams 3.6

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Protocol Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten mei 2014 1. Inleiding Verzuim is vaak een voorbode van voortijdig schooluitval. Door een goede verzuimregistratie, een preventief

Nadere informatie

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht. gemeente T i e l

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht. gemeente T i e l Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht gemeente T i e l 2 Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen.

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2009-2010. 1. Algemene inleiding De Leerplichtwet 1969 schrijft voor dat jaarlijks door elke gemeente een opgave wordt

Nadere informatie

Bijlage bij brief Naar een integrale aanpak van schoolverzuim

Bijlage bij brief Naar een integrale aanpak van schoolverzuim Bijlage bij brief Naar een integrale aanpak van schoolverzuim 1. Definities De Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) verplicht ouders hun kinderen vanaf de eerste schooldag van de maand volgende

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht & RMC

Jaarverslag Leerplicht & RMC Gooi en Vechtstreek Jaarverslag Leerplicht & RMC Schooljaar We sluiten aan! Het schooljaar was een bijzonder jaar voor het RBL. Een schooljaar waarin een tweetal wetten is ingevoerd die de zorg voor en

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 juni 2009 Agenda nr: 6 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht / Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) Maastricht en Mergelland 2007-2008 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

PROTOCOL VOOR HET VERZUIMSPREEKUUR

PROTOCOL VOOR HET VERZUIMSPREEKUUR PROTOCOL VOOR HET VERZUIMSPREEKUUR RMC Regio Friesland Noord 1. Inleiding Gemeenten en onderwijs hebben samen de taak voortijdig schoolverlaten te voorkomen. De nadruk ligt hierbij op een preventieve

Nadere informatie

HET VERZUIMPROTOCOL Werkproces en een praktische handreiking. vo- en mbo-scholen in samenwerking met RMC de Friese Wouden/RMC Friesland Noord

HET VERZUIMPROTOCOL Werkproces en een praktische handreiking. vo- en mbo-scholen in samenwerking met RMC de Friese Wouden/RMC Friesland Noord HET VERZUIMPROTOCOL Werkproces en een praktische handreiking vo- en mbo-scholen in samenwerking met RMC de Friese Wouden/RMC Friesland Noord Voorwoord Voor u ligt de definitieve versie 2011 van het Protocol

Nadere informatie

Protocol te laat komen en verzuim

Protocol te laat komen en verzuim Protocol te laat komen en verzuim 2016-2017 Protocol te laat komen en verzuim Alle leerkrachten houden de absenties in bij Esis en zorgen ervoor dat dit uiterlijk elke vrijdag bijgewerkt is voor de voorbije

Nadere informatie

Protocol. Inhoud. Inleiding

Protocol. Inhoud. Inleiding Protocol Schoolverzuim, Guyotschool VSO december 2015 Inhoud Protocol... 1 Inleiding... 1 Wetgeving... 2 Dagelijks... 3 Te laat komen... 3 Ziekte... 4 Wettelijk ongeoorloofd verzuim... 4 Signaalverzuim...

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht

Jaarverslag Leerplicht Jaarverslag Leerplicht 2015-2016 Elke jongere telt! Samenvatting Cijfers Aantal leerplichtige leerlingen 10000 9000 9261 Leerlingen op school binnen/buiten Houten 8000 1745 7000 6000 5800 5000 4000 7516

Nadere informatie

Programmabegroting RBL Oosterschelderegio

Programmabegroting RBL Oosterschelderegio Programmabegroting RBL Oosterschelderegio 2018-2021 Programmabegroting 2018-2021 RBL definitief 1 Programmabegroting 2018-2021 RBL Oosterschelderegio Programma Leerplicht Hoofdkenmerken/ doelstelling programma

Nadere informatie

Stokbroeks RIB-JR-1405. leerplicht/rmc. griffie. 2012/2013. Tot slot. informeren. dat de. wie wat

Stokbroeks RIB-JR-1405. leerplicht/rmc. griffie. 2012/2013. Tot slot. informeren. dat de. wie wat Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: Leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Jaarverslag leerplicht/rmc 2012/2013 Datum: 11 februari 2014 Nr.: N RIB-JR-1405 Steller: S M.. Vossen- Stokbroeks In 20100

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Versie 0.3, 23 juni 2016 Werkgroep thuiszitters. Thuiszitterspact regio Eemland

Versie 0.3, 23 juni 2016 Werkgroep thuiszitters. Thuiszitterspact regio Eemland Versie 0.3, 23 juni 2016 Werkgroep thuiszitters Thuiszitterspact regio Eemland Inleiding Dit document is ontstaan uit de samenwerking tussen SWV Eemland en leerplichtafdelingen uit de subregio Eem (Amersfoort,

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

c. Hoeveel kinderen zaten in die onderzoeksperiode gewoon thuis, of elders, maar niet op school?

c. Hoeveel kinderen zaten in die onderzoeksperiode gewoon thuis, of elders, maar niet op school? Raadsvergadering d.d. 18 december 2012 Raadsnota nummer: BI. 0120096 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht schooljaar 2011-2012 Vragen van fractie: VVD Naam raadslid: J. de Ridder 1. a. Bladzijde 2 en 3 van

Nadere informatie

LEERPLICHT IN IJSSELSTEIN

LEERPLICHT IN IJSSELSTEIN LEERPLICHT IN IJSSELSTEIN JAARVERSLAG 2013-2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING 1 CIJFERS EN FEITEN 2 MELDINGEN 3 AFHANDELING VAN MELDINGEN 4 VRIJSTELLINGEN 5 LEERPLICHTADMINISTRATIE 6 VOORTIJDIG SCHOOL VERLATEN

Nadere informatie

Verzuimregister Primair Onderwijs. Waarom sluiten we het primair onderwijs aan op het digitale verzuimregister?

Verzuimregister Primair Onderwijs. Waarom sluiten we het primair onderwijs aan op het digitale verzuimregister? Verzuimregister Primair Onderwijs Waarom sluiten we het primair onderwijs aan op het digitale verzuimregister? Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Context 3. Doel 4. Effecten Alle kinderen hebben recht op een

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum maart 2015 Jaarverslag leerplicht schooljaar 2013/2014 VERZONDEN

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum maart 2015 Jaarverslag leerplicht schooljaar 2013/2014 VERZONDEN gemeentebestuur Postbus 15 1440 AA Purmerend PURMEREND Jjp telefax 0299-452124 Aan de gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1182949 10 maart 2015 onderwerp Jaarverslag leerplicht

Nadere informatie

LEERPLICHT VERSLAG SCHOOLJAAR 2010-2011

LEERPLICHT VERSLAG SCHOOLJAAR 2010-2011 LEERPLICHT VERSLAG SCHOOLJAAR 2010-2011 Leerplichtambtenaar gemeente Midden-Delfland 1 I Inleiding en Leerplichtwet 1969 Inleiding Geschoolde mensen zijn nodig om de kwaliteit van de maatschappij en van

Nadere informatie

HET VERZUIMPROTOCOL. Werkproces en een praktische handreiking. vo- en mbo-scholen in samenwerking met RMC de Friese Wouden/RMC Friesland Noord

HET VERZUIMPROTOCOL. Werkproces en een praktische handreiking. vo- en mbo-scholen in samenwerking met RMC de Friese Wouden/RMC Friesland Noord HET VERZUIMPROTOCOL Werkproces en een praktische handreiking vo- en mbo-scholen in samenwerking met RMC de Friese Wouden/RMC Friesland Noord HET VERZUIMPROTOCOL Werkproces en een praktische handreiking

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

Contactgegevens Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Rheden lich Gemeente Rozendaal e le

Contactgegevens Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Rheden lich Gemeente Rozendaal e le Contactgegevens Gemeente Arnhem Dienst MO, afd. Leerlingzaken Eusebiusbuitensingel 53, 6828 HZ Arnhem Postbus 5283, 6802 EG Arnhem tel.: (026) 377 49 76 e-mail: leerplicht@arnhem.nl Gemeente Doesburg t.a.v.

Nadere informatie

Verzuimprotocol 2015-2016

Verzuimprotocol 2015-2016 Verzuimprotocol 2015-2016 vastgesteld door MT - juni 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Wettelijk kader: leerplicht 4. Schoolverzuim 5. Verzuimmelding door ouders 6. Verzuimregistratie

Nadere informatie

2 Via 10 vragen. 5 alles over. leerplicht

2 Via 10 vragen. 5 alles over. leerplicht 2 Via 1 vragen alles over leerplicht 4 7 2 2 2 Leerplicht en daarna? Onderwijs is belangrijk om in de maat schappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker. Daarom

Nadere informatie

Verzuim leerplichtige en kwalificatieplichtige studenten

Verzuim leerplichtige en kwalificatieplichtige studenten Verzuim leerplichtige en kwalificatieplichtige studenten De Uitvoering Betreft Standaardisatie verzuimprotocol Fase 1: Regelregime toepassen Fase 2: Verzuim 18+ (VSV) Opdrachtgever Scalda, College van

Nadere informatie

Bijlagen: Legenda... 10

Bijlagen: Legenda... 10 Inhoud Voorwoord... 2 Sluitende aanpak... 2 Opzet Protocol... 2 Uitgangspunten... 3 Invoeren verzuim... 4 Voorwaarden... 4 Absentie... 4 Te laat... 4 Te laat met geoorloofde reden... 4 Het verwerken van

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT

JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT 1. Inleiding 2 JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015-2016 1. Inleiding Het Jaarverslag Leerplicht, RMC en Leerlingenvervoer. Het behalen

Nadere informatie

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling)

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) Informatiefolder Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) M@ZL: Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling M@ZL is een manier van signaleren en begeleiden

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Voorwoord 2 Behandelzaken 3 Tabellen & Grafieken 4 Toelichting cijfers jaarverslag 7 Trajectbureau Opleiding & Werk 8 Voorwoord De gemeente Soest wil dat alle

Nadere informatie

factsheet februari 2014

factsheet februari 2014 factsheet februari Sliedrecht De factsheet Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) geeft inzicht in het schoolverzuim van leerlingen in de totale regio Zuid-Holland Zuid en afzonderlijke gemeenten.

Nadere informatie

PROTOCOL SCHOOLVERZUIM

PROTOCOL SCHOOLVERZUIM PROTOCOL SCHOOLVERZUIM Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint

Nadere informatie

Leerplicht. Regels en afspraken Meest gestelde vragen

Leerplicht. Regels en afspraken Meest gestelde vragen Leerplicht Regels en afspraken Meest gestelde vragen Voor kinderen tot 5 jaar Voor kinderen 5 tot 18 jaar Voor jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie Ieder kind de beste kansen! De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Snel terug naar school is veel beter

Snel terug naar school is veel beter Snel terug naar school is veel beter Richtlijn schoolziekteverzuim Product Individueel gerichte extra zorg Doel Richtlijn voor Jeugdgezondheidszorg, Leerplicht en het onderwijs; Duidelijkheid over afspraken

Nadere informatie

Verzuimregistratie Stichting Andreas College

Verzuimregistratie Stichting Andreas College Verzuimregistratie Stichting Andreas College Inleiding In het directieberaad van 14 februari 2017 is afgesproken de verzuimregels Stichtingsbreed te uniformeren. Dit heeft een aantal voordelen. Een daarvan

Nadere informatie