Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal"

Transcriptie

1

2 Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal 1. Waarom deze regeling Een gezonde werkomgeving en werksituatie zijn van groot belang om te voorkomen dat medewerkers (langdurig) ziek worden. Bernhoven streeft daarom naar een goed gezondheidsbeleid en neemt maatregelen om te voorkomen dat je ziek word. Als je toch ziek word, ben je meestal na een paar dagen weer op de been. Mocht dat langer duren, dan is het belangrijk dat je samen met de hulp van Bernhoven er alles aan doet om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Het beleid van Bernhoven is dat de zieke medewerker die enigszins mobiel is, zo snel mogelijk weer aan het werk gaat in eigen of aangepast werk. Het is goed om te weten wat jij en Bernhoven in dat geval moeten doen. Daarom is er de regeling ziekte overkomt je, verzuim is een keuze. Hierin staat wat u en de organisatie kunnen doen om ziekteverzuim te voorkomen (verzuimpreventie) en te beperken. Bernhoven biedt de leidinggevende en de medewerkers op diverse wijzen ondersteuning om het herstel en de re-integratie zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar ook jij kunt jouw steentje bijdragen. In deze folder lees je hier meer over. Ook behandelen we kort de wetgeving over dit onderwerp, want die is de laatste jaren flink veranderd. 2. Voor wie? Deze regeling is van toepassing voor alle medewerkers in Bernhoven. 1

3 3. Inhoud 3.1 Verzuimpreventie: voorkomen is beter dan genezen Om te voorkomen dat medewerkers ziek worden zijn een gezonde werkomgeving en werksituatie van belang. De werkgever is samen met de medewerker verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden en verzuimpreventie. Daarvoor is het belangrijk om mogelijke oorzaken van verzuim te signaleren, en maatregelen te nemen om ze tegen te gaan. Dat doen we omdat het de gezondheid en inzetbaarheid van de medewerkers vergroot, en het de arbeidsomstandigheden verbetert. Verzuimpreventie is binnen Bernhoven dus een belangrijk aandachtspunt. Rol van Bernhoven Bernhoven streeft naar het verminderen van onveilige situaties op de werkvloer en naar het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden van de medewerker. Dat doen we op een manier die de gezondheid van de medewerker beschermt, de inzetbaarheid en productiviteit verhogen en die de motivatie van de medewerker bevordert. Dat moet uiteindelijk leiden tot een daling van het ziekteverzuim. Dat is zowel voor jou als voor het ziekenhuis goed. Er wordt op verschillende manieren aan deze drie speerpunten gewerkt. Zo is er het team Bernhoven Vitaal. De teamleider van dit team adviseert onder meer de Ondernemingsraad, en voert arbo-maatregelen uit. Maar ook het coördineren van een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) hoort tot het takenpakket. Op grond van de Arbowet moet er een RI&E worden uitgevoerd. De RI&E is een middel om arbeidsomstandigheden en eventuele risico s in kaart te brengen. Op basis hiervan moet de werkgever maatregelen treffen om risico s te voorkomen of te beperken. Deze maatregelen worden vastgelegd in het plan van aanpak. 2

4 Een deel van de arbeidsomstandigheden vallen onder de aandacht van de arbeids - hygiënist en werkt nauw samen met de teamleider. Zij richt zich vooral op licht, geluid, klimaat, ergonomie en gevaarlijke stoffen. Ook worden ergocoaches ingezet die collega s ondersteunen en extra aandacht hebben voor fysieke belasting op de afdeling. Deze coaches zorgen er ook voor dat de arbomaatregelen echt worden toegepast en blijvend aandacht hebben. Bovendien signaleren ze mogelijke verbeteringen op de afdelingen. Bernhoven heeft ook de mogelijkheid een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) uit te laten voeren. Sommige soorten werk brengen risico s voor de gezondheid met zich mee. Een PMO is bedoeld om die risico s waar mogelijk te voorkomen en anders zo veel mogelijk te beperken. Een werkgever moet op grond van de Arbowet de medewerkers regelmatig de mogelijkheid bieden zo n onderzoek te ondergaan. Rol leidinggevende Een leidinggevende bespreekt in een werkoverleg en tijdens het jaargesprek met jou de arbeidsomstandigheden en het verzuim om mogelijke knelpunten vroegtijdig op te sporen. Als je vaak ziek bent, kan de leidinggevende ook een frequentverzuimgesprek met je voeren om de reden hiervan te achterhalen. Daar kunnen maatregelen uit voortvloeien. Misschien heb je bijvoorbeeld (tijdelijke) aanpassingen nodig van jouw werkzaamheden of werkplek. Rol medewerker JIj bent zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en kunt dus ook zelf initiatieven nemen. Zo kun je altijd naar je leidinggevende stappen om zaken aan te kaarten die invloed hebben op je gezondheid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gevaarlijke situaties, problemen met collega s en de inrichting van de werkplek. Ook de bedrijfsverpleegkundige en/of de bedrijfsarts bieden jou een luisterend oor en ondersteunen en adviseren waar mogelijk. 3

5 3.2 Voorkomen van lang verzuim Naast een actieve bijdrage bij verzuimpreventie, kun je ook een actieve rol vervullen als je ziek bent en gaat werken aan herstel. Daardoor kan lang verzuim mogelijk worden voorkomen. Er zijn acht stappen die bijdragen aan een goede oplossing: 1. Even rust is goed, maar te lang werkt averechts! Hoe langer je het begin van uw herstel vooruitschuift, hoe kleiner de kans dat je je werk kunt hervatten. Het is beter snel hulp te zoeken en tijdelijk aangepast werk te doen, dan thuis te blijven zitten. Het is belangrijk om, als je enigszins mobiel bent, direct afspraken te maken met jouw leidinggevend/casemanager over het hervatten van je eigen werkzaamheden, of ander passend werk. Daaruit volgt: 2. Arbeid is vaak het beste medicijn Naast even rust is (aangepaste) arbeid vaak het beste medicijn. De regelmaat van (deels) weer werken en het hebben van contact met collega s draagt vaak bij aan herstel. 3. Medewerker en werkgever zijn samen verantwoordelijk Alleen als jij én jouw leidinggevende/casemanager de verantwoordelijkheid nemen en in actie komen, kan er naar oplossingen worden gezocht en is de kans op terugkeer in het eigen of aangepast werk groter. Je hebt zelf de verantwoordelijkheid om contact op te nemen met je huisarts en eventueel met andere specialisten indien noodzakelijk Een combinatie van behandeling en werken is de oplossing Uitsluitend medische of psychologische behandeling is niet genoeg om weer aan de slag te kunnen. Maar ook zonder meer overgaan tot de orde van de (werk)dag is geen oplossing. Vaak is een combinatie nodig: én werken aan herstel én zoeken naar geschikte tijdelijke arbeid of aanpassing van de functie. Om dit te bereiken maak je afspraken met je leidinggevende/casemanager. Deze afspraken worden vastgelegd in een werkhervattingsplan en worden meestal gemaakt in de eerste dagen dat je verzuimt.

6 5. Verschuilen achter de ander lost niets op Als Bernhoven of jij onvoldoende verantwoordelijkheid neemt, is dat voor beiden geen excuus om niets te doen. Te laat actie ondernemen betekent hoe dan ook dat het herstel langer gaat duren. Want de klachten worden erger en de kans op definitieve uitval wordt groter. Je verschuilen achter gebrek aan actie bij de ander werkt dus averechts. 6. Een succesvolle oplossing vereist openheid van zaken Je leidinggevende/casemanager heeft het recht te vragen wat er aan de hand is en welke taken je denkt nog te kunnen doen. Ook mag de leidinggevende/casemanager vragen of je al onder behandeling bent en wanneer je verwacht weer aan de slag te kunnen. Je leidinggevende/casemanager heeft recht op antwoord op deze vragen. Deze rechten zijn niet in strijd met het medisch beroepsgeheim en de privacywetgeving. Je hebt recht op alle bijstand en informatie van Bernhoven die nodig is voor je herstel en terugkeer naar je werk. 7. Arbeidsongeschiktheid heeft wortels doorgaans in de persoon én in het werk (Medische) klachten zijn meestal niet alleen doorslaggevend voor verzuim. Er zijn ook oorzaken binnen het werk en/of in de privésfeer te vinden. Je moet bij jezelf te rade gaan én je leidinggevende/casemanager moet zoeken naar de risico s op de afdeling. Preventie van (terugval in) verzuim slaagt niet zonder het systematisch opsporen en aanpakken van gezondheidsrisico s in de organisatie. 8. Er is een laatste druppel, maar de emmer was al vol Het gaat bij verzuim vaak om een combinatie van oorzaken en risico s waaraan een medewerker al enige tijd is blootgesteld. Daarom is het van essentieel belang dat de zieke medewerker én zijn omgeving signalen leren herkennen en daar tijdig op reageren. 5

7 3.3 Taken en verantwoordelijkheden op gebied van preventie en verzuimbegeleiding Deze zaken moet je dus terugvinden in het totale organisatiebeleid. Daarom moet er een goede samenhang zijn tussen organisatiebeleid, personeelsbeleid en het arbeidsomstandighedenbeleid. Pas dan kun je ziekteverzuim terugdringen. De organisatie heeft de verantwoordelijkheid om een goed klimaat te scheppen waarin de medewerker optimaal kan functioneren en een bijdrage kan leveren aan het bereiken van de doelstelling van de organisatie. Toch kan het gebeuren dat je ziek word en verzuimt, en dan? Dan wordt in de periode van verzuim (tot uiterlijk twee jaar) zowel van je leidinggevende/- casemanager als van jou verwacht, dat je er alles aan doet om u zo snel mogelijk weer aan het werk te laten gaan. Hierbij wordt het accent gelegd op de mogelijkheden die je wél hebt. Bernhoven heeft de dienstverlening op het gebied van arbo zodanig ingericht, dat jij en jeleidinggevende/casemanager goed worden ondersteund. De leidinggevende/ - casemanager en jij hebben beiden bepaalde taken en verantwoordelijkheden. Deze komen voort uit de Wet Verbetering Poortwachter en zijn weergegeven in de bijlage. De leidinggevende De leidinggevende heeft een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de mede - werkers op de afdeling. Daarnaast heeft Bernhoven er voor gekozen om bij langdurig verzuim de leidinggevende als casemanager te benoemen (zie woordenlijst voor rol casemanager). De adviseur P&O is verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de leidinggevende. De teamleider van Bernhoven Vitaal heeft een rol op het taakgebied beleidsadvisering. De arbeidsdeskundige komt in beeld bij complexe verzuim en/of re-integratievraagstukken, hierbij valt te denken aan situaties waarbij de medewerker zijn eigen werk niet meer kan uitoefenen. De arbeidsdeskundige beoordeelt o.a. de belasting van de functie en de belastbaarheid van de medewerker om te kunnen beoordelen of een functie passend is voor de medewerker. 6

8 Daarnaast heeft de leidinggevende een coachende rol op het gebied van arbo. De coachende rol is gericht op hetherstel van de zieke medewerker, en de invloed van de zieke op het team. OOk signaleert de leidinggevende of er arbeidsomstandigheden op de werkvloer zijn die invloed hebben op de gezondheid van de medewerkers. Wanneer een medewerker ziek is maakt hij afspraken met de medewerker oftewel hij is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding, de voortgangsbewaking van gemaakte afspraken met de zieke medewerker. Er moeten dus re-integratie-afspraken worden gemaakt en vastgelegd in een werkhervattingsplan, de gemaakte afspraken moeten worden geëvalueerd en de voortgang van het herstel moet worden ingeschat. Medewerker In de eerste plaats ben jij zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Een actieve rol is hierin van belang. Zowel jij als je leidinggevende nemen het initiatief nemen om actief aan het voorkomen van verzuim te werken of eventuele oorzaken van problemen aan te pakken. Daarnaast moet je je inspannen om verzuim te voorkomen of te bekorten. Als verzuim onvermijdelijk is moet je goed op de hoogte zijn van de geldende procedures rondom ziek- en herstelmelden, en moet je je hier aan houden. Een actieve opstelling en open houding zijn dan van belang. Je staat open voor contact met de leidinggevende/casemanagter en probeert diens vragen te beantwoorden. Wanneer je enigszins mobiel bent is heb belangrijk dat je in gesprek gaat met je leidinggevende/casemanager om afspraken te maken over je terugkeer. Daarnaast moet je er alles aan doen om zo snel mogelijk te herstellen. Contact houden met de leidinggevende en de bedrijfsarts en/of de bedrijfsverpleegkundige zijn daarbij van groot belang. Bij langdurig verzuim blijf je actief meewerken aan herstel en werkt 7

9 samen met de leidinggevende het plan van aanpak uit. Als er sprake is van re-integratie dien je medewerking te verlenen aan vervangend of aangepast werk en aan voorstellen ten aanzien van andere werktijden of re-integratie buiten de eigen organisatie, wanneer binnen Bernhoven geen mogelijkheden zijn. Adviseur P&O De leidinggevende/casemanager wordt bij de uitvoering van het arbo- en verzuim - beleid ondersteund en geadviseerd door onder andere de adviseur P&O. Die levert vanuit de eigen deskundigheid een bijdrage aan het realiseren van een effectief Arbobeleid. Samenwerking en informatie-uitwisseling is van groot belang. De adviseur P&O heeft een adviserende en ondersteunende rol op het gebied van zaken als wetgeving, subsidiemogelijkheden en re-integratiemogelijkheden. De adviseur P&O kan zowel op verzoek van de leidinggevende als op verzoek van de medewerker aanwezig zijn bij een verzuimgesprek. Structureel is de adviseur P&O aanwezig bij de jaarevaluatie en het opstellen van het re-integratieverslag voor de aanvraag WIA (eindevaluatie). Op afdelingsniveau ondersteunt en adviseert de adviseur P&O de leidinggevende op basis van het analyseren van de verzuimcijfers per kwartaal. 8 Bedrijfsverpleegkundige/bedrijfsarts De bedrijfsverpleegkundige ondersteunt de bedrijfsarts en de organisatie in de verzuimbegeleiding door alle vragen te ontvangen en te beoordelen. Deze vragen worden door de bedrijfsverpleegkundige afgehandeld of leidinggevende/medewerker wordt verwezen naar de bedrijfsarts of een andere deskundige, zoals bedrijfsmaatschappelijk werk, bedrijfsfysiotherapeut of arbeidsdeskundige. Daarnaast heeft de bedrijfsverpleegkundige een belangrijke taak op het gebied van preventie (zoals een preventief medisch onderzoek of een arbeidsgezondheidsscreening).

10 Zowel leidinggevende als medewerker kunnen terecht op het spreekuur van de bedrijfsverpleegkundige voor het ontvangen van advies op het gebied van arbeids - omstandigheden (arbeidsomstandighedenspreekuur) en verzuim. De bedrijfsarts is bij uitstek in staat om medische van niet-medische problemen te onderscheiden en is in staat om op grond daarvan de best mogelijke oplossingen te adviseren. De bedrijfsarts doet dit door middel van individuele verzuimbegeleiding door een probleemanalyse samen met jou op te stellen wanneer je 6-8 weken ziek bent en jou vervolgens elke zes tot acht weken uit te nodigen voor het verzuimspreekuur. Deze adviezen worden schriftelijk vastgelegd en gerapporteerd aan jou en de leidinggevende/casemanager. De bedrijfsarts kan adviseren om andere interne deskundigen of bepaalde interventies in te zetten om terugkeer naar het werk te bespoedigen. De bedrijfsarts kan je ook doorverwijzen naar medisch specialisten. Tevens beoordeelt de bedrijfsarts of behandelingen die jij ondergaat effectief genoeg zijn en hij overlegt zonodig met betreffende specialist, altijd met jouw goedkeuring 3.4 Ziekteverzuim en Wetgeving Sinds 29 december 2005 is de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) in werking getreden. Deze wet vervangt de WAO. De WAO blijft echter wel gelden voor degenen die vóór 1 januari 2004 al in de WAO zaten. In deze paragraaf vindt u informatie over de regels die gelden bij het doorbetalen van salaris bij ziekte en over de WIA. Loondoorbetaling bij ziekte Indien je ziek bent geworden op of na 1 januari 2004, geldt voor jou, conform de Wet Verbetering Poortwachter (WVP), dat de werkgever bij ziekte twee jaar lang uw salaris voor tenminste 70% moet doorbetalen. 9

11 In de CAO Ziekenhuizen zijn aanvullende afspraken opgenomen over loondoorbetaling bij ziekte. Je hebt bij volledig ziek zijn recht op een loondoorbetaling van: 1e maand t/m 12e maand 100% van het brutoloon 13e maand t/m 24e maand 70% van het brutoloon. Indien je gedeeltelijk (arbeidstherapeutisch) aan het werk bent of je volgt een scholing om er voor te zorgen dat je een andere functie kunt gaan uitoefenen, dan heb je recht op 100% loondoorbetaling in het tweede ziektejaar over de uren dat je werkt. Eigenrisicodragerschap ZW-flex De Ziektewet regelt uitkeringen voor onder meer medewerkers die ziek uit dienst gaan. Bernhoven is met ingang van 1 juli 2014 eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Dat houdt in dat Bernhoven de Ziektewet zelf uitvoert in plaats van dat UWV dat doet. Dit geldt bijvoorbeeld voor medewerkers die bij het einde van een dienstverband voor bepaalde tijd ziek zijn en blijven, en die dus ziek uit dienst gaan. De taken die horen bij eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet worden uitgevoerd door Aon Hewitt. Aon Hewitt is een gespecialiseerde uitvoerder voor de Ziektewet en begeleidt jou tijdens je ziekte nadat je uit dienst bent gegaan. Het doel van de begeleiding is om het herstel te bevorderen, zodat je weer snel aan de slag kunt. Wanneer je ziek uit dienst gaat en je wilt een Ziektewetuitkering aanvragen, moet je je melden op Je ontvangt hierover informatie per brief voordat je uitdienst gaat. 10 Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) Mocht je na die twee jaar nog (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn, dan krijg je te maken met de WIA. De WIA legt de nadruk op wat iemand nog wél kan in plaats van wat hij niet meer kan. Het is een andere manier van denken, waarbij je samen met je leidinggevende/casemanager verantwoordelijk bent om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan.

12 De wet bestaat uit twee regelingen. 1. Als je deels nog kunt werken, dan is de regeling WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) op jou van toepassing. 2. Als je helemaal niet meer kunt werken, en dit is duurzaam, geldt voor jou de regeling IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Het UWV beoordeelt óf en voor welke regeling jij in aanmerking komt. Bij deze beoordeling wordt er gekeken of jij en Bernhoven alle mogelijkheden tot werkhervatting hebben benut. Daarnaast kijkt het UWV bij de keuring naar wat je nog wél kan en wat je hiermee kan verdienen. Het is zeer waarschijnlijk dat je een bepaald percentage minder kunt verdienen dan voorheen. Dit percentage noemt men het loonverlies. Is jouw loonverlies minder dan 35% dan heb je volgens de nieuwe regels geen recht op WGA- of IVA-uitkering. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) De WGA is bedoeld voor mensen die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn, of die tijdelijk helemaal arbeidsongeschikt zijn. Je bent gedeeltelijk arbeidsgeschikt als je meer dan 35% van jouw laatste salaris kan verdienen, maar minder dan 65%. Je bent tijdelijk volledig arbeidsongeschikt als je op het moment van de beoordeling minder dan 20% van jouw salaris kan verdienen, maar je gezondheidssituatie waarschijnlijk nog zoveel zal verbeteren dat je op een later moment wel meer kan verdienen. De WGA kent drie soorten uitkeringen, één in de loongerelateerde periode en twee in de vervolgperiode: De loongerelateerde periode. De hoogte van de uitkering in deze periode is gebaseerd op jouw salaris voordat je ziek werd. Deze loongerelateerde uitkering vult jouw inkomen aan tot 70% van uw salaris voordat je ziek werd en is gemaximeerd. Deze uitkering wordt toegekend 11

13 wanneer je over de laatste 36 weken minimaal 26 weken werkzaam bent geweest (referte-eis). De duur van deze uitkering is afhankelijk van je arbeidsverleden (jaren-eis) en duurt op dit moment minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden. De vervolgperiode: In de vervolgperiode wordt gekeken of je minimaal de helft van wat je (nog) kan verdienen ook inderdaad verdient. Is dit het geval dan krijg je een loonaanvullings - uitkering op jouw salaris. Deze WGA-aanvulling bedraagt 70% van het verschil tussen je oude salaris (met een maximum) en het salaris dat je zou kunnen verdienen (restverdiencapaciteit genaamd). Zolang er niets wijzigt ontvang je de WGA-aanvulling tot je 65e verjaardag. Verdien je minder dan 50% van wat je (nog) kan verdienen dan heb je alleen recht op een vervolguitkering. Deze uitkering bedraagt een bepaald percentage van het minimumloon. Dit percentage is afhankelijk van de arbeidsongeschiktheidsklasse waarin u zit Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De IVA geldt voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Volledig wil zeggen dat je minder dan 20% van jouw laatste salaris kan verdienen. Duurzaam betekent dat dit waarschijnlijk de komende 5 jaar ook zo zal blijven. De hoogte van de uitkering is 75% van uw laatste salaris. Zolang je gezondheid niet verbetert, ontvang je de uitkering tot uw 65e verjaardag 12 Eigen risicodragerschap WGA Bernhoven is Eigen Risico Drager (ERD) voor de WGA. Dit wil zeggen dat Bernhoven de kosten van de WGA-uitkering draagt en verantwoordelijk is voor de begeleiding naar passend/gangbaar werk van de medewerkers met een WGA-uitkering. De werkgever is hiervoor gedurende 10 jaar na het toekennen van de WGA verantwoordelijk, ongeacht of de medewerker in dienst blijft van de organisatie of niet. Bernhoven heeft voor ERD-WGA een verzekering afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij. Deze verzekeraar biedt in overleg met Bernhoven ondersteuning bij re-integratie.

14 4. Wat te doen? Zoals in deze folder beschreven is, hebben de verschillende partijen eigen taken en verantwoordelijkheden. Zowel in het optimaliseren van arbeidsomstandigheden, als in het voorkomen en begeleiden van verzuim. Er wordt van jou verwacht dat je betreffende personen hierop aanspreekt. Jouw leidinggevende/casemanager is degene bij wie je terecht kan met een vraag op dit gebied. Waarneer je verzuimt heb je je te houden aan het stappenplan conform de Wet Verbetering Poortwachter (zie bijlage). Indien je je niet houdt aan de afspraken kan de werkgever of UWV maatregelen/sancties opleggen. 5. Meer weten? Meer informatie of met vragen over de toepassing van deze regeling kun je verkrijgen bij jouw leidinggevende/casemanager, de verzuimadministratie bereikbaar op telefoonnummer ( )2010 of de VE P&O bereikbaar op telefoonnummer ( )2000. Daarnaast zijn er diverse bronnen te raadplegen die jou meer informatie verschaffen over bijvoorbeeld Wet Verbetering Poortwachter, de WIA, loondoorbetaling bij ziekte, de bedrijfsarts etc.: CAO-Ziekenhuizen 13

15 Woordenlijst Definitie casemanager Dit is een begrip dat in de wetgeving (Wet Verbetering Poortwachter) wordt gehanteerd en vooral betrekking heeft op langdurig verzuim (langer dan 6 zes weken). Doel van de casemanager is re-integratietrajecten zo effectief en snel mogelijk te laten verlopen om zodoende verzuimkosten te besparen, werkprocessen zo min mogelijk te verstoren en een bijdrage te leveren aan het welbevinden van de verzuimende medewerker. Voor de casemanager zijn drie taakgebieden te onderscheiden: 1. proces, 2. begeleiding en 3. beleidsadvisering 1. Proces: aandacht voor het vraaggericht en resultaatgericht sturen van individuele re-integratieprocessen. Het gaat om activiteiten die de effectiviteit vergroten (zoals concrete doelen stellen, plannen maken en het transparant maken van acties en behaalde resultaten). En het gaat om activiteiten die de efficiëntie bevorderen, zoals juiste formulieren gebruiken, procesgang versnellen en afstemmen van de inzet van professionals en werven van beschikbare subsidies Begeleiding: aandacht voor het coachen van de verzuimende medewerker en adviseren van diens leidinggevende.

16 3. Beleidsadvisering: het gaat om het leren van succesvolle en mislukte re-integratietrajecten en de vertaling hiervan in re-integratiebeleid en preventief verzuimbeleid op organisatieniveau. 1 De leidinggevende heeft een verantwoordelijkheid om kortdurend verzuim te begeleiden, arbeidsomstandigheden te optimaliseren om verzuim te voorkomen. Tevens is de leidinggevende casemanager (dus bij langdurig verzuim), waarbij alleen een rol en verantwoordelijkheid ligt op het taakgebied proces en begeleiding ten aanzien van de verzuimende medewerker. Dit heeft betrekking op activiteiten op het gebied van Wet Verbetering Poortwachter waarin de leidinggevende een regiefunctie heeft. 1 Uit Casemanagement bij verzuim en re-integratie. Van Wies Weijts en Cor van Duinhoven,

17 Bijlage: Wet Verbetering Poortwachter Periode Actie medewerker Actie werkgever/leidinggevende Actie bedrijfsarts Week 1 Week 2 Uiterlijk Week 6 Week 8 Week 8-87 U zorgt dat u op de hoogte bent van de regelgeving rondom ziek- en herstelmelden. U meldt zich ziek bij uw leidinggevende U staat open voor contact met uw leidinggevende en probeert diens vragen te beantwoorden U doet er alles aan om zo spoedig mogelijk te herstellen U werkt mee aan de adviezen van de bedrijfsarts U blijft meewerken aan uw herstel U houdt contact met uw leidinggevende en bedrijfsarts U stelt samen met uw leidinggevende een Plan van Aanpak op U voert het Plan van Aanpak uit U houdt contact met uw leidinggevende en de bedrijfsarts U accepteert aangepast werk als dit onderdeel is van het plan van aanpak U evalueert periodiek (6-wekelijks minimaal) het plan van aanpak met uw leidinggevende Zonodig stelt u met uw leidinggevende het plan van aanpak bij De leidinggevende vraagt naar de reden van ziekmelding en of er een relatie is tussen verzuim en werk De leidinggevende vraagt wat u ondanks ziekte nog wel kunt doen, wanneer u weer denkt te kunnen werken en wat daarvoor nodig is De leidinggevende nodigt u uit om een werkhervattings plan te maken De ziekmelding en de oorzaak/reden wordt door de leidinggevende geregistreerd De verzuimadministratie doet ziekteaangifte bij het UWV indien medewerker een Ziektewetuitkering kan krijgen (uiterlijk na 4 dagen) De leidinggevende blijft alert en denkt mee over (gedeeltelijke) werkhervatting De leidinggevende houdt contact met u (minimaal tweewekelijks) over mogelijke oplossingen en maakt met u afspraken over mogelijkheden tot werkhervatting De leidinggevende houdt een re-integratiedossier bij (digitaal) De leidinggevende maakt samen met u een Plan van Aanpak De leidinggevende is uw casemanager, die de uitvoering van het plan van aanpak begeleidt en de regie voert over het proces De leidinggevende evalueert periodiek (6-wekelijks minimaal) met u het plan van aanpak De leidinggevende legt alle afspraken schriftelijk vast (digitaal) Zonodig stelt de leidinggevende samen met u het plan van aanpak bij In het plan van aanpak wordt de afspraak vastgelegd met betrekking tot de contactmomenten (frequentie) tussen de leidinggevende en u De bedrijfsarts of bedrijfsverpleegkundige voert eventueel een spoedcontrole uit indien leidinggevende daarom verzoekt U spreekt eventueel met bedrijfsarts of bedrijfsverpleegkundige tijdens het verzuimspreekuur indien leidinggevende of uzelf daarom verzoekt De bedrijfsarts spreekt met u en adviseert over de mogelijkheden van het hervatten van eigen of aangepast werk Als er risico op lang verzuim bestaat stelt de bedrijfsarts met u een probleemanalyse op De bedrijfsarts actualiseert periodiek zijn advies aan u en uw leidinggevende over de mogelijkheden van herstel/werkhervatting (n.a.v. uw bezoek aan het verzuimspreekuur) De bedrijfsarts legt de adviezen en afspraken schriftelijk vast

18 Periode Actie medewerker Actie werkgever/leidinggevende Actie bedrijfsarts Week 42 Week 50 Week Week Week 104 U ontvangt een brief van UWV met attendering eerstejaarsevaluatie re-integratie Uiterste datum voor eerstejaars-evaluatie re-integratie met leidinggevende en adviseur P&O Indien van toepassing wordt u geïnformeerd over het korten van uw loondoorbetaling van 100% naar 70% U ontvangt het WIA-aanvraagformulier van het UWV U werkt mee aan het opstellen van het re-integratieverslag met uw leidinggevende en de adviseur P&O. U ontvangt hiervoor een uitnodiging U retourneert uiterlijk week 91 de WIA-aanvraag en het reintegratieverslag bij UWV U ontvangt een uitnodiging van het UWV voor beoordeling re-integratie-inspanningen U ontvangt de beslissing van UWV over al dan niet accepteren van de WIA-aanvraag en het toekennen van een WIAuitkering U ontvangt een WIA-uitkering en/of een lagere loondoor - betaling De leidinggevende nodigt u uit voor de eerstejaarsevaluatie re-integratie. De adviseur P&O is bij dit gesprek aanwezig De leidinggevende legt het resultaat van het gesprek schriftelijk vast Door de verzuimadministratie wordt de ziekteaangifte doorgeven bij UWV voor medewerkers die geen Ziektewetuitkering ontvangen Uiterste datum voor eerstejaarsevaluatie re-integratie met medewerker en personeelsadviseur Indien van toepassing wordt u door de adviseur P&O geïnformeerd over het korten op uw loondoorbetaling van 100% naar 70% De leidinggevende nodigt u uit voor het opstellen van een re-integratie verslag. De adviseur P&O is bij dit gesprek aanwezig De personeelsadviseur bespreekt de gevolgen met u De adviseur P&O ontvangt een kopie van de beslissing van UWV over al dan niet accepteren van de WIA-aanvraag en het toekennen van een WIAuitkering Afhankelijk van de beslissing wordt een ontslagvergunning aangevraagd bij het CWI in overleg met de medewerker en/of wordt de arbeidsovereenkomst gewijzigd. De verzuimadministratie nodigt u, uw leidinggevende en de adviseur P&O uit voor een gesprek De bedrijfsarts stelt het medische deel van het re-integratieverslag op, inclusief de adviezen die zijn gegeven en geeft een actueel oordeel. Hij stuurt deze gegevens naar uw huisadres

19 April 2015 Bernhoven Vitaal

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief!

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief! Nierpatiënten Vereniging Nederland Biedt perspectief! PROCEDURE Wet verbetering poortwachter Week 1: ziekmelding bij werkgever en arbodienstverlening. Week 6: probleemanalyse bedrijfsarts (evaluatie/bijstelling

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Is de WGA-uitkering op of na 1 januari 2007 ingegaan? Dan neemt het UWV na 10 jaar de betaling van de uitkering over van Nij Smellinghe.

Is de WGA-uitkering op of na 1 januari 2007 ingegaan? Dan neemt het UWV na 10 jaar de betaling van de uitkering over van Nij Smellinghe. 2 3 4 8 11 12 15 17 18 20 Nij Smellinghe is eigenrisicodrager voor de WGA (Wet werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De WGA is onderdeel van de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Wat wordt van u verwacht als werknemer?

Wat wordt van u verwacht als werknemer? Zo'n 12.000 mensen krijgen dementie voordat ze 65 jaar zijn. Deze mensen vaak nog aan het werk op het moment dat iemand de diagnose dementie krijgt. Dementie kan veel invloed hebben op het werk. Het ligt

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden Verzuimprotocol SHDH Verzuimbeleid in goede banen Aandacht voor verantwoordelijkheden Inhoudsopgave 3 Aandacht voor verzuim Iedere medewerker doet er toe 4 Aandacht voor verantwoordelijkheden Medewerker

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

WAT JE MOET WETEN OVER

WAT JE MOET WETEN OVER WAT JE MOET WETEN OVER ZIEKTEVERZUIM VERZUIM EN VERZUIMPREVENTIE INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR AAN ALLE MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR In 2015 heeft Meer Primair het verzuimbeleid beschreven

Nadere informatie

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Presentatie: Herwin Schrijver Maandag 29 en woensdag 31 januari 2007 WIA-update, Herwin Schrijver t.b.v. NVP, januari 2007 1 Verzuimeffecten (1) Eind 2006 bleek

Nadere informatie

Nierpatiënten V ereniging Vereniging Nederland Margreet Gorter

Nierpatiënten V ereniging Vereniging Nederland Margreet Gorter Nierpatiënten Vereniging Nederland Margreet Gorter ADPKD (Cystenieren) Werk, Uitkeringen,, g, Verzekeringen Werk, inkomen en nierziekte Kan je nog werken met een nierziekte? Wanneer vertel ik mijn collega

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Re-integratieprotocol

Re-integratieprotocol Re-integratieprotocol Voorbeeld voor kleinere organisaties Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aandacht voor vroegtijdige re-integratie loont!... 2 1. Gebruik van het re-integratieprotocol

Nadere informatie

V&VN Arboverpleegkundigen

V&VN Arboverpleegkundigen Dik Roseboom V&VN Arboverpleegkundigen Sociale Zekerheid Van WAO naar WIA Wet verbetering Poortwachter Nieuwe ziektewet Van WAO naar WIA Wijziging regelgeving 2005-2006 1 juli 2004: nieuw schattingsbesluit

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk VERZUIM EN RE-INTEGRATIE Gezond aan het werk Voorwoord Het kan gebeuren dat je je niet prettig voelt op je werk, of dat je door ziekte of een ongeval niet kunt werken. Dan is het prettig om te weten waar

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

Verzuim kansrijk aanpakken

Verzuim kansrijk aanpakken Verzuim kansrijk aanpakken Maarten Jansen Katrien Praet Verzuimsteunpunt 28 september 2016 Het wettelijk systeem: werkgever en werknemer verantwoordelijk voor verzuim Loondoorbetaling Na 2 jaar: WIA -

Nadere informatie

U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r.

U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r. U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r. Stappenplan U heeft een arbeidsongeschikte medewerker. Dat betekent dat er de komende tijd een aantal (wettelijke) verplichtingen op u en uw medewerker

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap In dit stappenplan staan van week tot week alle afspraken over wat te doen als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers Titel Ziekteverzuimprotocol Doelgroep Medewerkers Doel In het ziekteverzuimprotocol zijn de voorschriften opgenomen waar de medewerker zich aan dient te houden vanaf het moment van de aanvraag van het

Nadere informatie

inkomensverzekeringen

inkomensverzekeringen inkomensverzekeringen Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Uw medewerker ziek of arbeidsongeschikt. Wat nu? Of u nu veel of weinig

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid kortdurend

Arbeidsongeschiktheid kortdurend Titel: Arbeidsongeschiktheid van personeel *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.28 Soort document: Procedure Aantal pagina s: 6 Aantal bijlagen: Status: Vastgesteld Datum: Mei

Nadere informatie

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Presentatie: Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Re-integratie tweede spoor biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om naar passende arbeid

Nadere informatie

VERZUIM AAN DE UvA Februari 2009

VERZUIM AAN DE UvA Februari 2009 VERZUIM AAN DE UvA Februari 2009 Toelichting Het verzuimprotocol De verdeling van de verantwoordelijkheden Toelichting Het verzuimprotocol beantwoordt aan de eisen die worden gesteld in wet- en regelgeving

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers UW MEDEWERKER ZIEK OF ARBEIDSONGESCHIKT. WAT NU? Of u nu veel

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS Versie: januari 2007 Toelichting Het voorbeeld verzuimprotocol voor architectenbureaus is ontwikkeld in opdracht van de partijen betrokken bij het Arboconvenant

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

Een zieke medewerker. Wat nu?

Een zieke medewerker. Wat nu? Een zieke medewerker. Wat nu? Als een medewerker door ziekte of ongeval niet kan werken, dan meldt deze zich ziek. Vanaf dat moment gelden de afspraken die door de werkgever in samenspraak met de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Beleidsplan Ziekteverzuim

Beleidsplan Ziekteverzuim Vastgesteld 24 februari 2011, in ontwikkeling oktober 2016 1. Inleiding Het ziekteverzuimbeleid van Christelijke Scholengroep De Waard maakt onderdeel uit van het integraal personeelsbeleid en is gericht

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV 1 Re-integratieverslag Het eerste spoor Deskundigenoordelen Het tweede spoor Loonsanctie WIA beoordeling Het re-integratieverslag

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID AIOS, ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 2 3 inhoud 1. Inleiding 4 2. Relevante wetgeving en CAO s 5 3. Arbeidsongeschikt als aios: de eerste twee jaar 5 4. Arbeidsongeschikt als aios: na twee jaar 7 5. Voorbeeld

Nadere informatie

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken mei 2011 Status Beleidsnotitie Notitie Ziekteverzuim Auteur(s) P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Datum Datum bespreking MT 26 april 2011 Datum

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke uitkering

Nadere informatie

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Inhoud Inleiding... 2 Melding van ziekte... 3 Beoordeling door leidinggevende/werkgever... 3 De rol van de bedrijfsarts... 4 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend...

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Verzuimreglement Jeroen Bosch Ziekenhuis

Verzuimreglement Jeroen Bosch Ziekenhuis Verzuimreglement Jeroen Bosch Ziekenhuis Inhoudsopgave Inleiding Wat moet de medewerker doen als hij/zij ziek is? Wat doet de leidinggevende? Wat doet de bedrijfsverpleegkundige en bedrijfsarts? Wat doet

Nadere informatie

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Is uw werknemer ziek? Dan bent ondersteunt Richting u samen met Delta Lloyd in de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor

Nadere informatie

Verzuim- en Reïntegratieprotocol

Verzuim- en Reïntegratieprotocol Verzuim- en Reïntegratieprotocol Vastgesteld d.d. 25 januari 2011 Introductie Een open communicatie, respect voor elkaar en heldere afspraken zijn voorwaarden om prettig te werken. Esprit hecht hier veel

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Uw presentatoren van vandaag Thea Hulleman Directeur Expertisebedrijven Zorg van de Zaak & arbeidsdeskundige Rob Kieft

Nadere informatie

VerzuimCare Voor een gezonde onderneming

VerzuimCare Voor een gezonde onderneming VerzuimCare Voor een gezonde onderneming Uw voordelen Simpel, efficient en betrouwbaar U wilt de risico s en de gevolgen van verzuim graag afgedekt hebben. Goed verzuimmanagement helpt daarbij en beïnvloedt

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 4 Reïntegratie: zo snel mogelijk beginnen 5 Zodra uw werknemer ziek

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag en Antwoord op de meest gestelde vragen rondom spoor 2 en Wet Verbetering Poortwachter: 1) Als er sprake

Nadere informatie

Protocol bij ziekte en re-integratie

Protocol bij ziekte en re-integratie Protocol bij ziekte en re-integratie Voorwoord: Het komt regelmatig voor dat zieke medewerkers niet weten waar ze aan toe zijn op het gebied van hun rechten en plichten jegens SOPOGO met betrekking tot

Nadere informatie

Ondernemen is risico s

Ondernemen is risico s CZ Verzuimmanagement 2014 Ondernemen is risico s beheersen Maatwerk in verzuimmanagement Hoe krijg je een verzuimende medewerker zo spoedig mogelijk, op een verantwoorde wijze, aan het werk? Een vraag

Nadere informatie

Doel Het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en bij verzuim het zo spoedig mogelijk reintegreren van een arbeidsongeschikte medewerker.

Doel Het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en bij verzuim het zo spoedig mogelijk reintegreren van een arbeidsongeschikte medewerker. Titel Ziekteverzuimbeleid Doelgroep Medewerkers van het Westfriesgasthuis Doel Het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en bij verzuim het zo spoedig mogelijk reintegreren van een arbeidsongeschikte medewerker.

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol

Ziekteverzuimprotocol Ziekteverzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Melding van ziekte 4 Beoordeling door leidinggevende/werkgever 4 De rol van de bedrijfsarts 6 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend 6 Thuisblijven en contact

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz In de WIA, wat nu? Wagenparkmanagement De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie