Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal"

Transcriptie

1

2 Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal 1. Waarom deze regeling Een gezonde werkomgeving en werksituatie zijn van groot belang om te voorkomen dat medewerkers (langdurig) ziek worden. Bernhoven streeft daarom naar een goed gezondheidsbeleid en neemt maatregelen om te voorkomen dat je ziek word. Als je toch ziek word, ben je meestal na een paar dagen weer op de been. Mocht dat langer duren, dan is het belangrijk dat je samen met de hulp van Bernhoven er alles aan doet om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Het beleid van Bernhoven is dat de zieke medewerker die enigszins mobiel is, zo snel mogelijk weer aan het werk gaat in eigen of aangepast werk. Het is goed om te weten wat jij en Bernhoven in dat geval moeten doen. Daarom is er de regeling ziekte overkomt je, verzuim is een keuze. Hierin staat wat u en de organisatie kunnen doen om ziekteverzuim te voorkomen (verzuimpreventie) en te beperken. Bernhoven biedt de leidinggevende en de medewerkers op diverse wijzen ondersteuning om het herstel en de re-integratie zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar ook jij kunt jouw steentje bijdragen. In deze folder lees je hier meer over. Ook behandelen we kort de wetgeving over dit onderwerp, want die is de laatste jaren flink veranderd. 2. Voor wie? Deze regeling is van toepassing voor alle medewerkers in Bernhoven. 1

3 3. Inhoud 3.1 Verzuimpreventie: voorkomen is beter dan genezen Om te voorkomen dat medewerkers ziek worden zijn een gezonde werkomgeving en werksituatie van belang. De werkgever is samen met de medewerker verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden en verzuimpreventie. Daarvoor is het belangrijk om mogelijke oorzaken van verzuim te signaleren, en maatregelen te nemen om ze tegen te gaan. Dat doen we omdat het de gezondheid en inzetbaarheid van de medewerkers vergroot, en het de arbeidsomstandigheden verbetert. Verzuimpreventie is binnen Bernhoven dus een belangrijk aandachtspunt. Rol van Bernhoven Bernhoven streeft naar het verminderen van onveilige situaties op de werkvloer en naar het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden van de medewerker. Dat doen we op een manier die de gezondheid van de medewerker beschermt, de inzetbaarheid en productiviteit verhogen en die de motivatie van de medewerker bevordert. Dat moet uiteindelijk leiden tot een daling van het ziekteverzuim. Dat is zowel voor jou als voor het ziekenhuis goed. Er wordt op verschillende manieren aan deze drie speerpunten gewerkt. Zo is er het team Bernhoven Vitaal. De teamleider van dit team adviseert onder meer de Ondernemingsraad, en voert arbo-maatregelen uit. Maar ook het coördineren van een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) hoort tot het takenpakket. Op grond van de Arbowet moet er een RI&E worden uitgevoerd. De RI&E is een middel om arbeidsomstandigheden en eventuele risico s in kaart te brengen. Op basis hiervan moet de werkgever maatregelen treffen om risico s te voorkomen of te beperken. Deze maatregelen worden vastgelegd in het plan van aanpak. 2

4 Een deel van de arbeidsomstandigheden vallen onder de aandacht van de arbeids - hygiënist en werkt nauw samen met de teamleider. Zij richt zich vooral op licht, geluid, klimaat, ergonomie en gevaarlijke stoffen. Ook worden ergocoaches ingezet die collega s ondersteunen en extra aandacht hebben voor fysieke belasting op de afdeling. Deze coaches zorgen er ook voor dat de arbomaatregelen echt worden toegepast en blijvend aandacht hebben. Bovendien signaleren ze mogelijke verbeteringen op de afdelingen. Bernhoven heeft ook de mogelijkheid een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) uit te laten voeren. Sommige soorten werk brengen risico s voor de gezondheid met zich mee. Een PMO is bedoeld om die risico s waar mogelijk te voorkomen en anders zo veel mogelijk te beperken. Een werkgever moet op grond van de Arbowet de medewerkers regelmatig de mogelijkheid bieden zo n onderzoek te ondergaan. Rol leidinggevende Een leidinggevende bespreekt in een werkoverleg en tijdens het jaargesprek met jou de arbeidsomstandigheden en het verzuim om mogelijke knelpunten vroegtijdig op te sporen. Als je vaak ziek bent, kan de leidinggevende ook een frequentverzuimgesprek met je voeren om de reden hiervan te achterhalen. Daar kunnen maatregelen uit voortvloeien. Misschien heb je bijvoorbeeld (tijdelijke) aanpassingen nodig van jouw werkzaamheden of werkplek. Rol medewerker JIj bent zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en kunt dus ook zelf initiatieven nemen. Zo kun je altijd naar je leidinggevende stappen om zaken aan te kaarten die invloed hebben op je gezondheid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gevaarlijke situaties, problemen met collega s en de inrichting van de werkplek. Ook de bedrijfsverpleegkundige en/of de bedrijfsarts bieden jou een luisterend oor en ondersteunen en adviseren waar mogelijk. 3

5 3.2 Voorkomen van lang verzuim Naast een actieve bijdrage bij verzuimpreventie, kun je ook een actieve rol vervullen als je ziek bent en gaat werken aan herstel. Daardoor kan lang verzuim mogelijk worden voorkomen. Er zijn acht stappen die bijdragen aan een goede oplossing: 1. Even rust is goed, maar te lang werkt averechts! Hoe langer je het begin van uw herstel vooruitschuift, hoe kleiner de kans dat je je werk kunt hervatten. Het is beter snel hulp te zoeken en tijdelijk aangepast werk te doen, dan thuis te blijven zitten. Het is belangrijk om, als je enigszins mobiel bent, direct afspraken te maken met jouw leidinggevend/casemanager over het hervatten van je eigen werkzaamheden, of ander passend werk. Daaruit volgt: 2. Arbeid is vaak het beste medicijn Naast even rust is (aangepaste) arbeid vaak het beste medicijn. De regelmaat van (deels) weer werken en het hebben van contact met collega s draagt vaak bij aan herstel. 3. Medewerker en werkgever zijn samen verantwoordelijk Alleen als jij én jouw leidinggevende/casemanager de verantwoordelijkheid nemen en in actie komen, kan er naar oplossingen worden gezocht en is de kans op terugkeer in het eigen of aangepast werk groter. Je hebt zelf de verantwoordelijkheid om contact op te nemen met je huisarts en eventueel met andere specialisten indien noodzakelijk Een combinatie van behandeling en werken is de oplossing Uitsluitend medische of psychologische behandeling is niet genoeg om weer aan de slag te kunnen. Maar ook zonder meer overgaan tot de orde van de (werk)dag is geen oplossing. Vaak is een combinatie nodig: én werken aan herstel én zoeken naar geschikte tijdelijke arbeid of aanpassing van de functie. Om dit te bereiken maak je afspraken met je leidinggevende/casemanager. Deze afspraken worden vastgelegd in een werkhervattingsplan en worden meestal gemaakt in de eerste dagen dat je verzuimt.

6 5. Verschuilen achter de ander lost niets op Als Bernhoven of jij onvoldoende verantwoordelijkheid neemt, is dat voor beiden geen excuus om niets te doen. Te laat actie ondernemen betekent hoe dan ook dat het herstel langer gaat duren. Want de klachten worden erger en de kans op definitieve uitval wordt groter. Je verschuilen achter gebrek aan actie bij de ander werkt dus averechts. 6. Een succesvolle oplossing vereist openheid van zaken Je leidinggevende/casemanager heeft het recht te vragen wat er aan de hand is en welke taken je denkt nog te kunnen doen. Ook mag de leidinggevende/casemanager vragen of je al onder behandeling bent en wanneer je verwacht weer aan de slag te kunnen. Je leidinggevende/casemanager heeft recht op antwoord op deze vragen. Deze rechten zijn niet in strijd met het medisch beroepsgeheim en de privacywetgeving. Je hebt recht op alle bijstand en informatie van Bernhoven die nodig is voor je herstel en terugkeer naar je werk. 7. Arbeidsongeschiktheid heeft wortels doorgaans in de persoon én in het werk (Medische) klachten zijn meestal niet alleen doorslaggevend voor verzuim. Er zijn ook oorzaken binnen het werk en/of in de privésfeer te vinden. Je moet bij jezelf te rade gaan én je leidinggevende/casemanager moet zoeken naar de risico s op de afdeling. Preventie van (terugval in) verzuim slaagt niet zonder het systematisch opsporen en aanpakken van gezondheidsrisico s in de organisatie. 8. Er is een laatste druppel, maar de emmer was al vol Het gaat bij verzuim vaak om een combinatie van oorzaken en risico s waaraan een medewerker al enige tijd is blootgesteld. Daarom is het van essentieel belang dat de zieke medewerker én zijn omgeving signalen leren herkennen en daar tijdig op reageren. 5

7 3.3 Taken en verantwoordelijkheden op gebied van preventie en verzuimbegeleiding Deze zaken moet je dus terugvinden in het totale organisatiebeleid. Daarom moet er een goede samenhang zijn tussen organisatiebeleid, personeelsbeleid en het arbeidsomstandighedenbeleid. Pas dan kun je ziekteverzuim terugdringen. De organisatie heeft de verantwoordelijkheid om een goed klimaat te scheppen waarin de medewerker optimaal kan functioneren en een bijdrage kan leveren aan het bereiken van de doelstelling van de organisatie. Toch kan het gebeuren dat je ziek word en verzuimt, en dan? Dan wordt in de periode van verzuim (tot uiterlijk twee jaar) zowel van je leidinggevende/- casemanager als van jou verwacht, dat je er alles aan doet om u zo snel mogelijk weer aan het werk te laten gaan. Hierbij wordt het accent gelegd op de mogelijkheden die je wél hebt. Bernhoven heeft de dienstverlening op het gebied van arbo zodanig ingericht, dat jij en jeleidinggevende/casemanager goed worden ondersteund. De leidinggevende/ - casemanager en jij hebben beiden bepaalde taken en verantwoordelijkheden. Deze komen voort uit de Wet Verbetering Poortwachter en zijn weergegeven in de bijlage. De leidinggevende De leidinggevende heeft een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de mede - werkers op de afdeling. Daarnaast heeft Bernhoven er voor gekozen om bij langdurig verzuim de leidinggevende als casemanager te benoemen (zie woordenlijst voor rol casemanager). De adviseur P&O is verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de leidinggevende. De teamleider van Bernhoven Vitaal heeft een rol op het taakgebied beleidsadvisering. De arbeidsdeskundige komt in beeld bij complexe verzuim en/of re-integratievraagstukken, hierbij valt te denken aan situaties waarbij de medewerker zijn eigen werk niet meer kan uitoefenen. De arbeidsdeskundige beoordeelt o.a. de belasting van de functie en de belastbaarheid van de medewerker om te kunnen beoordelen of een functie passend is voor de medewerker. 6

8 Daarnaast heeft de leidinggevende een coachende rol op het gebied van arbo. De coachende rol is gericht op hetherstel van de zieke medewerker, en de invloed van de zieke op het team. OOk signaleert de leidinggevende of er arbeidsomstandigheden op de werkvloer zijn die invloed hebben op de gezondheid van de medewerkers. Wanneer een medewerker ziek is maakt hij afspraken met de medewerker oftewel hij is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding, de voortgangsbewaking van gemaakte afspraken met de zieke medewerker. Er moeten dus re-integratie-afspraken worden gemaakt en vastgelegd in een werkhervattingsplan, de gemaakte afspraken moeten worden geëvalueerd en de voortgang van het herstel moet worden ingeschat. Medewerker In de eerste plaats ben jij zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Een actieve rol is hierin van belang. Zowel jij als je leidinggevende nemen het initiatief nemen om actief aan het voorkomen van verzuim te werken of eventuele oorzaken van problemen aan te pakken. Daarnaast moet je je inspannen om verzuim te voorkomen of te bekorten. Als verzuim onvermijdelijk is moet je goed op de hoogte zijn van de geldende procedures rondom ziek- en herstelmelden, en moet je je hier aan houden. Een actieve opstelling en open houding zijn dan van belang. Je staat open voor contact met de leidinggevende/casemanagter en probeert diens vragen te beantwoorden. Wanneer je enigszins mobiel bent is heb belangrijk dat je in gesprek gaat met je leidinggevende/casemanager om afspraken te maken over je terugkeer. Daarnaast moet je er alles aan doen om zo snel mogelijk te herstellen. Contact houden met de leidinggevende en de bedrijfsarts en/of de bedrijfsverpleegkundige zijn daarbij van groot belang. Bij langdurig verzuim blijf je actief meewerken aan herstel en werkt 7

9 samen met de leidinggevende het plan van aanpak uit. Als er sprake is van re-integratie dien je medewerking te verlenen aan vervangend of aangepast werk en aan voorstellen ten aanzien van andere werktijden of re-integratie buiten de eigen organisatie, wanneer binnen Bernhoven geen mogelijkheden zijn. Adviseur P&O De leidinggevende/casemanager wordt bij de uitvoering van het arbo- en verzuim - beleid ondersteund en geadviseerd door onder andere de adviseur P&O. Die levert vanuit de eigen deskundigheid een bijdrage aan het realiseren van een effectief Arbobeleid. Samenwerking en informatie-uitwisseling is van groot belang. De adviseur P&O heeft een adviserende en ondersteunende rol op het gebied van zaken als wetgeving, subsidiemogelijkheden en re-integratiemogelijkheden. De adviseur P&O kan zowel op verzoek van de leidinggevende als op verzoek van de medewerker aanwezig zijn bij een verzuimgesprek. Structureel is de adviseur P&O aanwezig bij de jaarevaluatie en het opstellen van het re-integratieverslag voor de aanvraag WIA (eindevaluatie). Op afdelingsniveau ondersteunt en adviseert de adviseur P&O de leidinggevende op basis van het analyseren van de verzuimcijfers per kwartaal. 8 Bedrijfsverpleegkundige/bedrijfsarts De bedrijfsverpleegkundige ondersteunt de bedrijfsarts en de organisatie in de verzuimbegeleiding door alle vragen te ontvangen en te beoordelen. Deze vragen worden door de bedrijfsverpleegkundige afgehandeld of leidinggevende/medewerker wordt verwezen naar de bedrijfsarts of een andere deskundige, zoals bedrijfsmaatschappelijk werk, bedrijfsfysiotherapeut of arbeidsdeskundige. Daarnaast heeft de bedrijfsverpleegkundige een belangrijke taak op het gebied van preventie (zoals een preventief medisch onderzoek of een arbeidsgezondheidsscreening).

10 Zowel leidinggevende als medewerker kunnen terecht op het spreekuur van de bedrijfsverpleegkundige voor het ontvangen van advies op het gebied van arbeids - omstandigheden (arbeidsomstandighedenspreekuur) en verzuim. De bedrijfsarts is bij uitstek in staat om medische van niet-medische problemen te onderscheiden en is in staat om op grond daarvan de best mogelijke oplossingen te adviseren. De bedrijfsarts doet dit door middel van individuele verzuimbegeleiding door een probleemanalyse samen met jou op te stellen wanneer je 6-8 weken ziek bent en jou vervolgens elke zes tot acht weken uit te nodigen voor het verzuimspreekuur. Deze adviezen worden schriftelijk vastgelegd en gerapporteerd aan jou en de leidinggevende/casemanager. De bedrijfsarts kan adviseren om andere interne deskundigen of bepaalde interventies in te zetten om terugkeer naar het werk te bespoedigen. De bedrijfsarts kan je ook doorverwijzen naar medisch specialisten. Tevens beoordeelt de bedrijfsarts of behandelingen die jij ondergaat effectief genoeg zijn en hij overlegt zonodig met betreffende specialist, altijd met jouw goedkeuring 3.4 Ziekteverzuim en Wetgeving Sinds 29 december 2005 is de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) in werking getreden. Deze wet vervangt de WAO. De WAO blijft echter wel gelden voor degenen die vóór 1 januari 2004 al in de WAO zaten. In deze paragraaf vindt u informatie over de regels die gelden bij het doorbetalen van salaris bij ziekte en over de WIA. Loondoorbetaling bij ziekte Indien je ziek bent geworden op of na 1 januari 2004, geldt voor jou, conform de Wet Verbetering Poortwachter (WVP), dat de werkgever bij ziekte twee jaar lang uw salaris voor tenminste 70% moet doorbetalen. 9

11 In de CAO Ziekenhuizen zijn aanvullende afspraken opgenomen over loondoorbetaling bij ziekte. Je hebt bij volledig ziek zijn recht op een loondoorbetaling van: 1e maand t/m 12e maand 100% van het brutoloon 13e maand t/m 24e maand 70% van het brutoloon. Indien je gedeeltelijk (arbeidstherapeutisch) aan het werk bent of je volgt een scholing om er voor te zorgen dat je een andere functie kunt gaan uitoefenen, dan heb je recht op 100% loondoorbetaling in het tweede ziektejaar over de uren dat je werkt. Eigenrisicodragerschap ZW-flex De Ziektewet regelt uitkeringen voor onder meer medewerkers die ziek uit dienst gaan. Bernhoven is met ingang van 1 juli 2014 eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Dat houdt in dat Bernhoven de Ziektewet zelf uitvoert in plaats van dat UWV dat doet. Dit geldt bijvoorbeeld voor medewerkers die bij het einde van een dienstverband voor bepaalde tijd ziek zijn en blijven, en die dus ziek uit dienst gaan. De taken die horen bij eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet worden uitgevoerd door Aon Hewitt. Aon Hewitt is een gespecialiseerde uitvoerder voor de Ziektewet en begeleidt jou tijdens je ziekte nadat je uit dienst bent gegaan. Het doel van de begeleiding is om het herstel te bevorderen, zodat je weer snel aan de slag kunt. Wanneer je ziek uit dienst gaat en je wilt een Ziektewetuitkering aanvragen, moet je je melden op Je ontvangt hierover informatie per brief voordat je uitdienst gaat. 10 Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) Mocht je na die twee jaar nog (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn, dan krijg je te maken met de WIA. De WIA legt de nadruk op wat iemand nog wél kan in plaats van wat hij niet meer kan. Het is een andere manier van denken, waarbij je samen met je leidinggevende/casemanager verantwoordelijk bent om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan.

12 De wet bestaat uit twee regelingen. 1. Als je deels nog kunt werken, dan is de regeling WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) op jou van toepassing. 2. Als je helemaal niet meer kunt werken, en dit is duurzaam, geldt voor jou de regeling IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Het UWV beoordeelt óf en voor welke regeling jij in aanmerking komt. Bij deze beoordeling wordt er gekeken of jij en Bernhoven alle mogelijkheden tot werkhervatting hebben benut. Daarnaast kijkt het UWV bij de keuring naar wat je nog wél kan en wat je hiermee kan verdienen. Het is zeer waarschijnlijk dat je een bepaald percentage minder kunt verdienen dan voorheen. Dit percentage noemt men het loonverlies. Is jouw loonverlies minder dan 35% dan heb je volgens de nieuwe regels geen recht op WGA- of IVA-uitkering. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) De WGA is bedoeld voor mensen die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn, of die tijdelijk helemaal arbeidsongeschikt zijn. Je bent gedeeltelijk arbeidsgeschikt als je meer dan 35% van jouw laatste salaris kan verdienen, maar minder dan 65%. Je bent tijdelijk volledig arbeidsongeschikt als je op het moment van de beoordeling minder dan 20% van jouw salaris kan verdienen, maar je gezondheidssituatie waarschijnlijk nog zoveel zal verbeteren dat je op een later moment wel meer kan verdienen. De WGA kent drie soorten uitkeringen, één in de loongerelateerde periode en twee in de vervolgperiode: De loongerelateerde periode. De hoogte van de uitkering in deze periode is gebaseerd op jouw salaris voordat je ziek werd. Deze loongerelateerde uitkering vult jouw inkomen aan tot 70% van uw salaris voordat je ziek werd en is gemaximeerd. Deze uitkering wordt toegekend 11

13 wanneer je over de laatste 36 weken minimaal 26 weken werkzaam bent geweest (referte-eis). De duur van deze uitkering is afhankelijk van je arbeidsverleden (jaren-eis) en duurt op dit moment minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden. De vervolgperiode: In de vervolgperiode wordt gekeken of je minimaal de helft van wat je (nog) kan verdienen ook inderdaad verdient. Is dit het geval dan krijg je een loonaanvullings - uitkering op jouw salaris. Deze WGA-aanvulling bedraagt 70% van het verschil tussen je oude salaris (met een maximum) en het salaris dat je zou kunnen verdienen (restverdiencapaciteit genaamd). Zolang er niets wijzigt ontvang je de WGA-aanvulling tot je 65e verjaardag. Verdien je minder dan 50% van wat je (nog) kan verdienen dan heb je alleen recht op een vervolguitkering. Deze uitkering bedraagt een bepaald percentage van het minimumloon. Dit percentage is afhankelijk van de arbeidsongeschiktheidsklasse waarin u zit Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De IVA geldt voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Volledig wil zeggen dat je minder dan 20% van jouw laatste salaris kan verdienen. Duurzaam betekent dat dit waarschijnlijk de komende 5 jaar ook zo zal blijven. De hoogte van de uitkering is 75% van uw laatste salaris. Zolang je gezondheid niet verbetert, ontvang je de uitkering tot uw 65e verjaardag 12 Eigen risicodragerschap WGA Bernhoven is Eigen Risico Drager (ERD) voor de WGA. Dit wil zeggen dat Bernhoven de kosten van de WGA-uitkering draagt en verantwoordelijk is voor de begeleiding naar passend/gangbaar werk van de medewerkers met een WGA-uitkering. De werkgever is hiervoor gedurende 10 jaar na het toekennen van de WGA verantwoordelijk, ongeacht of de medewerker in dienst blijft van de organisatie of niet. Bernhoven heeft voor ERD-WGA een verzekering afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij. Deze verzekeraar biedt in overleg met Bernhoven ondersteuning bij re-integratie.

14 4. Wat te doen? Zoals in deze folder beschreven is, hebben de verschillende partijen eigen taken en verantwoordelijkheden. Zowel in het optimaliseren van arbeidsomstandigheden, als in het voorkomen en begeleiden van verzuim. Er wordt van jou verwacht dat je betreffende personen hierop aanspreekt. Jouw leidinggevende/casemanager is degene bij wie je terecht kan met een vraag op dit gebied. Waarneer je verzuimt heb je je te houden aan het stappenplan conform de Wet Verbetering Poortwachter (zie bijlage). Indien je je niet houdt aan de afspraken kan de werkgever of UWV maatregelen/sancties opleggen. 5. Meer weten? Meer informatie of met vragen over de toepassing van deze regeling kun je verkrijgen bij jouw leidinggevende/casemanager, de verzuimadministratie bereikbaar op telefoonnummer ( )2010 of de VE P&O bereikbaar op telefoonnummer ( )2000. Daarnaast zijn er diverse bronnen te raadplegen die jou meer informatie verschaffen over bijvoorbeeld Wet Verbetering Poortwachter, de WIA, loondoorbetaling bij ziekte, de bedrijfsarts etc.: CAO-Ziekenhuizen 13

15 Woordenlijst Definitie casemanager Dit is een begrip dat in de wetgeving (Wet Verbetering Poortwachter) wordt gehanteerd en vooral betrekking heeft op langdurig verzuim (langer dan 6 zes weken). Doel van de casemanager is re-integratietrajecten zo effectief en snel mogelijk te laten verlopen om zodoende verzuimkosten te besparen, werkprocessen zo min mogelijk te verstoren en een bijdrage te leveren aan het welbevinden van de verzuimende medewerker. Voor de casemanager zijn drie taakgebieden te onderscheiden: 1. proces, 2. begeleiding en 3. beleidsadvisering 1. Proces: aandacht voor het vraaggericht en resultaatgericht sturen van individuele re-integratieprocessen. Het gaat om activiteiten die de effectiviteit vergroten (zoals concrete doelen stellen, plannen maken en het transparant maken van acties en behaalde resultaten). En het gaat om activiteiten die de efficiëntie bevorderen, zoals juiste formulieren gebruiken, procesgang versnellen en afstemmen van de inzet van professionals en werven van beschikbare subsidies Begeleiding: aandacht voor het coachen van de verzuimende medewerker en adviseren van diens leidinggevende.

16 3. Beleidsadvisering: het gaat om het leren van succesvolle en mislukte re-integratietrajecten en de vertaling hiervan in re-integratiebeleid en preventief verzuimbeleid op organisatieniveau. 1 De leidinggevende heeft een verantwoordelijkheid om kortdurend verzuim te begeleiden, arbeidsomstandigheden te optimaliseren om verzuim te voorkomen. Tevens is de leidinggevende casemanager (dus bij langdurig verzuim), waarbij alleen een rol en verantwoordelijkheid ligt op het taakgebied proces en begeleiding ten aanzien van de verzuimende medewerker. Dit heeft betrekking op activiteiten op het gebied van Wet Verbetering Poortwachter waarin de leidinggevende een regiefunctie heeft. 1 Uit Casemanagement bij verzuim en re-integratie. Van Wies Weijts en Cor van Duinhoven,

17 Bijlage: Wet Verbetering Poortwachter Periode Actie medewerker Actie werkgever/leidinggevende Actie bedrijfsarts Week 1 Week 2 Uiterlijk Week 6 Week 8 Week 8-87 U zorgt dat u op de hoogte bent van de regelgeving rondom ziek- en herstelmelden. U meldt zich ziek bij uw leidinggevende U staat open voor contact met uw leidinggevende en probeert diens vragen te beantwoorden U doet er alles aan om zo spoedig mogelijk te herstellen U werkt mee aan de adviezen van de bedrijfsarts U blijft meewerken aan uw herstel U houdt contact met uw leidinggevende en bedrijfsarts U stelt samen met uw leidinggevende een Plan van Aanpak op U voert het Plan van Aanpak uit U houdt contact met uw leidinggevende en de bedrijfsarts U accepteert aangepast werk als dit onderdeel is van het plan van aanpak U evalueert periodiek (6-wekelijks minimaal) het plan van aanpak met uw leidinggevende Zonodig stelt u met uw leidinggevende het plan van aanpak bij De leidinggevende vraagt naar de reden van ziekmelding en of er een relatie is tussen verzuim en werk De leidinggevende vraagt wat u ondanks ziekte nog wel kunt doen, wanneer u weer denkt te kunnen werken en wat daarvoor nodig is De leidinggevende nodigt u uit om een werkhervattings plan te maken De ziekmelding en de oorzaak/reden wordt door de leidinggevende geregistreerd De verzuimadministratie doet ziekteaangifte bij het UWV indien medewerker een Ziektewetuitkering kan krijgen (uiterlijk na 4 dagen) De leidinggevende blijft alert en denkt mee over (gedeeltelijke) werkhervatting De leidinggevende houdt contact met u (minimaal tweewekelijks) over mogelijke oplossingen en maakt met u afspraken over mogelijkheden tot werkhervatting De leidinggevende houdt een re-integratiedossier bij (digitaal) De leidinggevende maakt samen met u een Plan van Aanpak De leidinggevende is uw casemanager, die de uitvoering van het plan van aanpak begeleidt en de regie voert over het proces De leidinggevende evalueert periodiek (6-wekelijks minimaal) met u het plan van aanpak De leidinggevende legt alle afspraken schriftelijk vast (digitaal) Zonodig stelt de leidinggevende samen met u het plan van aanpak bij In het plan van aanpak wordt de afspraak vastgelegd met betrekking tot de contactmomenten (frequentie) tussen de leidinggevende en u De bedrijfsarts of bedrijfsverpleegkundige voert eventueel een spoedcontrole uit indien leidinggevende daarom verzoekt U spreekt eventueel met bedrijfsarts of bedrijfsverpleegkundige tijdens het verzuimspreekuur indien leidinggevende of uzelf daarom verzoekt De bedrijfsarts spreekt met u en adviseert over de mogelijkheden van het hervatten van eigen of aangepast werk Als er risico op lang verzuim bestaat stelt de bedrijfsarts met u een probleemanalyse op De bedrijfsarts actualiseert periodiek zijn advies aan u en uw leidinggevende over de mogelijkheden van herstel/werkhervatting (n.a.v. uw bezoek aan het verzuimspreekuur) De bedrijfsarts legt de adviezen en afspraken schriftelijk vast

18 Periode Actie medewerker Actie werkgever/leidinggevende Actie bedrijfsarts Week 42 Week 50 Week Week Week 104 U ontvangt een brief van UWV met attendering eerstejaarsevaluatie re-integratie Uiterste datum voor eerstejaars-evaluatie re-integratie met leidinggevende en adviseur P&O Indien van toepassing wordt u geïnformeerd over het korten van uw loondoorbetaling van 100% naar 70% U ontvangt het WIA-aanvraagformulier van het UWV U werkt mee aan het opstellen van het re-integratieverslag met uw leidinggevende en de adviseur P&O. U ontvangt hiervoor een uitnodiging U retourneert uiterlijk week 91 de WIA-aanvraag en het reintegratieverslag bij UWV U ontvangt een uitnodiging van het UWV voor beoordeling re-integratie-inspanningen U ontvangt de beslissing van UWV over al dan niet accepteren van de WIA-aanvraag en het toekennen van een WIAuitkering U ontvangt een WIA-uitkering en/of een lagere loondoor - betaling De leidinggevende nodigt u uit voor de eerstejaarsevaluatie re-integratie. De adviseur P&O is bij dit gesprek aanwezig De leidinggevende legt het resultaat van het gesprek schriftelijk vast Door de verzuimadministratie wordt de ziekteaangifte doorgeven bij UWV voor medewerkers die geen Ziektewetuitkering ontvangen Uiterste datum voor eerstejaarsevaluatie re-integratie met medewerker en personeelsadviseur Indien van toepassing wordt u door de adviseur P&O geïnformeerd over het korten op uw loondoorbetaling van 100% naar 70% De leidinggevende nodigt u uit voor het opstellen van een re-integratie verslag. De adviseur P&O is bij dit gesprek aanwezig De personeelsadviseur bespreekt de gevolgen met u De adviseur P&O ontvangt een kopie van de beslissing van UWV over al dan niet accepteren van de WIA-aanvraag en het toekennen van een WIAuitkering Afhankelijk van de beslissing wordt een ontslagvergunning aangevraagd bij het CWI in overleg met de medewerker en/of wordt de arbeidsovereenkomst gewijzigd. De verzuimadministratie nodigt u, uw leidinggevende en de adviseur P&O uit voor een gesprek De bedrijfsarts stelt het medische deel van het re-integratieverslag op, inclusief de adviezen die zijn gegeven en geeft een actueel oordeel. Hij stuurt deze gegevens naar uw huisadres

19 April 2015 Bernhoven Vitaal

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Onderwijs Jouw partner in de school Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Inhoud Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1. Algemeen---------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 1. Beleid 2 2. Verzuim Onderwijsstichting KempenKind 2 3. Doel 3 4. Organisatie 3 5. Maatregelen 4 6. Re-integratie 5 7. Protocol bij

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Toelichting Verzuimprotocol

Toelichting Verzuimprotocol Toelichting Verzuimprotocol Inleiding In artikel 7:9, lid 4 van de lokale arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) staat: Het college stelt een protocol vast, waarin de regels zijn opgenomen met betrekking

Nadere informatie

SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Januari 2015

SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Januari 2015 SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Januari 2015 Opgesteld door werkgroep Personeel juni 2014 Goedgekeurd in MT d.d. 16 september 2014 Voorzien van instemming personeelsgeleding in GMR d.d. 7 oktober

Nadere informatie

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden Procesbeschrijving 2013 Re-integratieproces WGA-gerechtigden Inhoud Voorwoord 3 1 Wettelijk kader en actoren re-integratieproces 4 1.1 Preventie door werkgevers en re-integratie door werknemers en werkgevers

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid

Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Visie 3 1.2 Waarden verzuim bij AWBR 3 2. Bestuur en organisatie 4 2.1 4 2.2 Schooldirecteur 4 2.3 Bestuur 4 2.4 Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V.

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. 1. Inleiding Xerio bedrijfsartsen5 B.V. is een volledig zelfstandige onderneming met vestigingen in Breda, Roosendaal en Rotterdam. Door de kleinschaligheid zijn wij

Nadere informatie

Hoe ga je om met verzuim in je salon?

Hoe ga je om met verzuim in je salon? Deel 2 Praktische informatie over verzuim Hoe ga je om met verzuim in je salon? De kaarten die je in dit deel van de Gezond-Werken-Wijzer vindt, helpen je om het verzuim laag te houden. Ze geven ondersteunende

Nadere informatie

Exclusieve uitgave. Wet verbetering Poortwachter verbeterd. BrinQer kennisgids. BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers

Exclusieve uitgave. Wet verbetering Poortwachter verbeterd. BrinQer kennisgids. BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers Exclusieve uitgave BrinQer kennisgids Wet verbetering Poortwachter verbeterd BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers BrinQer kennisgids Wet verbetering Poortwachter verbeterd Verzuim is uit, activering is in BrinQer

Nadere informatie

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever VerzuimVizier productkenmerken informatie voor de werkgever VerzuimVizier Productkenmerken Een complete oplossing voor al uw personeelsperikelen. Dat is VerzuimVizier van De Goudse. Pro-actieve preventie,

Nadere informatie

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden P. Piek (TNO), T. van Vuuren (Loyalis Consult), J. Fekke Ybema (TNO), C. Joling (TNO), J. Huijs (TNO) Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden Onderzoek uitgevoerd door

Nadere informatie

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN 13 april 2010 Projectnummer:

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen?

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen? Whitepaper maart 2015 Zieke werknemer: wat te doen? Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Zieke werknemer 4 Beloning uitzendkracht 8 Sancties zieke werknemer 9 Ontslag en ziekte 10 Re-integratie 2e spoor

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie