Stads Bestuurs Centrum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stads Bestuurs Centrum"

Transcriptie

1 Stads Bestuurs Centrum ^J ordrecht Postbus AA Dordrecht Aan de besturen van de: Stichting Stedenband Dordrecht- Stichting Stedenband Dordrecht Zuic " Dordrecht Zuid Afrika t.a.v. mw. J. Schoon, coordinator Wijnstraat BV Dordrecht Bezoekadres Spuiboulevard GR Dordrecht Telefoon Fax Behandeld door G. Davids Onderwerp projectontwikkelingskosten stedenbanden Datum 10 december 2007 Ons kenmerk SBC/2007/756 Geachte mevrouw Schoon, In antwoord op uw verzoek van 31 oktober 2007 om structureel budget voor projectontwikkelingskosten ten behoeve van de stichtingen stedenbanden Varna en Emalahleni deel ik u het volgende mee. U stuurde uw verzoek zowel naar de gemeenteraad als naar het College van Burgemeester en Wethouders. De gemeenteraad besloot in haar vergadering van 20 november 2007 de afhandeling van uw verzoek in handen te stellen van het College van Burgemeester en Wethouders. Het College heeft uw verzoek op dit moment dus in behandeling. De komende maanden vindt een evaluatie van het internationale beleid van de gemeente plaats. Een van de onderdelen van deze evaluatie betreft de gemeentelijke rol ten opzichte van lokale stichtingen op het gebied van internationale samenwerking en de stichtingen stedenbanden. De uitkomst van deze evaluatie is van belang bij het beoordelen van uw verzoek. Ik verwacht dat vanwege de hierboven genoemde evaluatie de afhandeling van uw verzoek nog enige tijd in beslag zal nemen. Ik hoop u dan ook over enkele maanden nader te kunnen berichten. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders, namens dezen, de-direibteur van het Stad$ Bestuurs Centrum, f.r. Schurink Pagina 1 van 1

2

3 Raadsgrifffe PostbusS 3300 AA Dordrecht Bezoekadres Spuiboulevard OR Dordrecht Dordrecht VARNA T.3.V. mw. J. Schoon Telefoon Wijnstraat 237 Fax BV DORDRECHT Behandeld door A.M. Doornenbal Datum 26 november 2007 Onderwerp tussenbericht op uw brief inz. beschikbaarstelling krediet Stedenbanden (SBC/07/629) Ons kenmerk Grif/2007/1188 Geachte mevrouw Schoon, De gemeenteraad van Dordrecht heeft uw brief van 31 oktober 2007 inzake uw verzoek om een extra budget t.b.v. projectontwikkelingskosten Stedenbanden in goede orde ontvangen. De brief is in de openbare vergadering van 20 november jl. door de gemeenteraad behandeld. De leden van de gemeenteraad hebben besloten uw brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. Dit betekent dat u van het college een inhoudelijke reactie op uw brief zult ontvangen. Op verzoek van de fracties van B.V.Dordt en de PvdA heeft de raad besloten om een afschrift van het antwoord van het college ter kennisname naar de Raad te sturen. Mocht de Raad alsnog over dit onderwerp willen spreken, dan wordt u daar t.z.t. over gemformeerd. Namens de gemeenteraad wil ik u bedanken voor het feit dat u e.e.a. onder de aandacht van de raad hebt willen brengen. Ik vertrouw erop u hiermde voldoende te hebben gemformeerd. Met vriendelijke groet, namens de gemeenteraad van Dordrecht mw. L.D.H. Arlman - Rosier adjunct-griffier Pagina 1 van 1

4

5 Wijnstraat BV Dordrecht, the Netherlands Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) g. F o ti a t I o n ft E C H T Aan de raadsleden van de gemeente Dordrecht (via de aan het college van B&W van Dordrecht en aan de politieke partijen van Dordrecht «[-»WBWBS Dordrecht, 31 oktober 2007 Betreft: projectontwikkelingskosten stedenbanden Geachte mevrouw, meneer, Dordrecht voert een actief beleid op het gebied van internationale sametrwerking. Concrete internationale activiteiten van onze stad zijn de levendige contacten met een aantal zustersteden; Bamenda in Kameroen, Varna in Bulgarije en Emalahleni in Zuid- Afrika. Naast de gemeentelijke contacten zijn er voor de drie stedenbanden stichtingen opgericht die verantwoordelijk zijn voor het initieren en stimuleren van contacten tussen gewone burgers en maatschappelijke organisaties in de zustersteden. Deze stichtingen worden ondersteund door een professionele kracht voor 10 uur in de week per Stedenband, die betaald wordt door de gemeente Dordrecht. Daarnaast stelt de gemeente een budget van C 4500,- per jaar per Stichting beschikbaar voor voorlichtingsactiviteiten in Dordrecht. Bij de drie stichtingen zijn veel vrijwilligers actief, zowel in bestuur als voor uitvoerende taken. Verder zijn er veel Dordtse organisaties en hun vertegenwoordigers betrokken bij de projecten van de stedenbanden. if r Voor projecten van de Stedenbanden geldt als (financierings)systematiek dat per project de nodige fondsen moeten worden aangeboord, sponsoring moet worden verkregen en giften moeten worden uitgelokt. Op zich is dit een goede systematiek, omdat op die manier draagvlak bij de bevolking, bedrijven en maatschappelijke organisaties tot stand komt. Maar het zal u ook duidelijk zijri dat er kosten gemaakt moeten worden alvorens gevraagd kan worden om bijdragen aan een project. Elk project kent voorbereidingskosten, of dat nu is in de ruimtelijke ordening is, de bouw, de invoering van de WMO of een Stedenband. Ook in uw werk als gemeenteraadslid bent u eraan gewend om (via het college en de ambtelijke organisatie) kosten te maken om de haalbaarheid van een project te onderzoeken en de financiering sluitend te maken. Waar we tegen aanlopen, is dat de stedenbanden met Varna en Emalahleni niet de beschikking hebben over een budget voor het initieren en voorbereiden van samenwerkingsprojecten met organisaties in de partnerstad. Omdat ons belangrijkste doel, naast voorlichting geven in Dordrecht, juist het samenwerken met partnerorganisaties in de zusterstad is, is dit een urgent probleem. &, Een voorbeeld. Varna kampt sinds de omwenteling in 1989 met een groeiend aantal drugsverslaafden. Er zijn verschillende NGO's (niet gouvernementele organisaties) opgericht die zich met deze problematiek bezighouden. Meerdere malen heeft de Stichting Stedenband Dordrecht - Varna de vraag gekregen vanuit Varna of er samenwerking mogelijk is met soortgelijke Dordtse organisaties die hier ervaring mee Postbank: ,-&J*S--Bonk.! , K.v.K. Dordrecht: I

6 hebben. De Stichting heeft De Hoop en Bouman-GGZ bereid gevonden tot samenwerking met de Bulgaarse partners, maar deze Dordtse organisaties kunnen niet zomaar iemand betalen om naar Varna te gaan om een project voor te bereiden. Nog een voorbeeld. In de township van Dordrecht Zuid-Afrika (het dorp is deel van de partnergemeente Emalahleni in Zuid-Afrika) heersen veel problemen, zoals werkeloosheid, een groot aantal hiv/aids patienten en huiselijk geweld. Theatergroep de Butterflies maakt theater om deze onderwerpen bespreekbaar te maken. Bureau Arts sans Frontiers (BAF) in Dordrecht maakt community theater in achterstandswijken en wil dolgraag een uitwisselingsproject met de Zuid-Afrikaanse Butterflies om te leren van elkaars manier. Maar helaas heeft BAF geen geld voor het betalen van reis en verblijf om een goed projectplan op papier te krijgen. Voor het opstarten en voorbereia'en van projecten is het nodig dat deskundigen uit Dordrecht en de partnerstad met elkaar kunnen praten om een goed plan te maken. Vervolgens kunnen beide partijen op zoek gaan naar fondsen om het project te realiseren. Fondsen geven zelden geld voor de voorbereidingskosten. Pas als er een goed plan op papier staat, kan er geld yerkregen worden. Maar juist voor het schrijven van een goed en gezamenlijk projectplan is het belangrijk elkaar minstens een keer life te spreken. Met veel kunst en vliegwerk hebben we de afgelopen jaren projecten van de grond gekregen. Veelal omdat bestuursleden van de stichtingen bereid waren op eigen kosten de partnerstad te bezoeken om afspraken te maken. Het blijft echter bijzonder lastig om Dordtse organisaties te vinden die op voorhand in een project willen investeren. Als er eenmaal contacten zijn gelegd, is de betrokkenheid vaak groot en zijn organisaties en personen vaak ook bereid er tijd en energie in te steken en kan er geld gezocht worden voor het realiseren van de projecten. Daarom willen we de gemeente Dordrecht verzoeken om een extra budget, speciaal bestemd voor het voorbereiden van samenwerkingsprojecten met organisaties in de partnersteden. We denken aan een bedrag van ,- per jaar per Stedenband, beheerd door de stichtingen en bestemd voor.de voorbereidingskosten van Dordtse organisaties die een project met een partnerorganisatie in de zusterstad willen beginnen. We hopen dat u in de gemeenteraad aandacht wilt besteden aan ons verzoek en hopen spoedig iets van u te horen. Met vriendelijke groeten namens de besturen van Stichting Stedenband Dordrecht - Varna Stichting Dordrecht Zuid-Holland - Dordrecht Zuid-Afrika, Joyce Schoon, Coordinator voor bej.de x stedenbanden

7 Wijnstraat BV Dordrecht, the Netherlands Tel.: +31 (0) '31 (0) b u n...,.. 0 R D R E C H T a t i on gemeente Dordrecht (via de griffie) aan het college van B&W van Dordrecht en aan de politieke partijen van Dordrecht Dordrecht, 31 oktober 2007 Betreft: projectontwikkelingskosten stedenbanden Geachte m'evrouw, meneer, L RAADSGRiFFIE DORDRECHT Ontvangen: Gemeenteraad Presidium Commtssie Griffie DIV team 2 t/f-j Griffier. Dordrecht voert een actief beleid op het gebied van internationale samenwerking. Concrete internationale activiteiteri van onze stad zijn de levendige contacten met een aantal zustersteden; Bamenda in Kameroen, Varna in Bulgarije en Emalahleni in Zuid- Afrika. Naast de gemeentelijke contacten zijn er voor de drie stedenbanden stichtingen opgericht die verantwoordelijk zijn voor het initieren en stimuieren van contacten tussen gewone burgers en maatschappelijke organisaties in de zustersteden. Deze stichtingen worden ondersteund door een professional kracht voor 10 uur in de week per Stedenband, die betaald wordt door de gemeente Dordrecht. Daarnaast stelt de gemeente een budget van 4500,- per jaer per stichtiny besehikbaar voor voorlichtingsactiviteiten in Dordrecht. Bij de drie stichtingen zijn veel vrijwilligers actief, zowel in bestuur als voor uitvoerende taken. Verder zijn er veel Dordtse organisaties en hun vertegenwoordigers betrokken bij de projecten van de stedenbanden. Voor projecten van de Stedenbanden geldt als (financierings)systematiek dat per project de nodige fondsen moeten worden aangeboord, sponsoring moet worden verkregen en giften moeten worden uitgelokt. Op zich is dit een goede systematiek, omdat op die manier draagvlak bij de bevolking, bedrijven en maatschappelijke organisaties tot stand komt. Maar het zal u ook duidelijk zijn dat er kosten gemaakt moeten worden alvorens gevraagd kan worden om bijdragen aan een project. Elk project kent voorbereidingskosten, of dat nu is in de ruimtelijke ordening is, de bouw, de invoering van de WMO of een Stedenband. Ook in uw werk als gemeenteraadslid bent u eraan gewend om (via het college en de ambtelijke organisatie) kosten te maken om de haalbaarheid van een project te onderzoeken en de financiering sluitend te maken. Waar we tegen aanlopen, is dat de stedenbanden met Varna en Emalahleni niet de 5, beschikking hebben over een budget voor het initieren en voorbereiden van samenwerkingsprojecten met organisaties in de partnerstad. Orndat ons beiangrijkste doel, naast voorlichting geven in Dordrecht, juist het samenwerken met partnerorganisaties in de zusterstad is, is dit een urgent probleem. Een voorbeeld. Varna kampt sinds de omwenteling in 1989 met een groeiend aantal drugsverslaafden. Er zijn verschillende NGO's (niet gouvernementele organisaties) opgericht die zich met deze problematiek bezighouden. Meerdere malen heeft de Stichting Stedenband Dordrecht - Varna de vraag gekregen vanuit Varna of er samenwerking mogelijk is met soortgelijke Dordtse organisaties die hier ervaring mee Postbank: , SMS-franlc: Z.3-&?-, K.v.K. Dordrecht: I

8 hebben. De Stichting heeft De Hoop en Bouman-GGZ bereid gevonden tot samenwerking met de Bulgaarse partners, maar deze Dordtse organisaties kunnen niet zomaar iemand betalen om naar Varna te gaan om een project voor te bereiden. Nog een voorbeeld. In de township van Dordrecht Zuid-Afrika (het dorp is deel van de partnergemeente Emalahleni in Zuid-Afrika) heersen veel problemen, zoals werkeloosheid, een groot aantal hiv/aids patienten en huiselijk geweld. Theatergroep de Butterflies maakt theater om deze onderwerpen bespreekbaar te maken. Bureau Arts sans Frontiers (BAF) in Dordrecht maakt community theater in achterstandswijken en wil dolgraag een uitwisselingsproject met de Zuid-Afrikaanse Butterflies om te leren van elkaars manier. Maar helaas heeft BAF geen geld voor het betalen van reis en verblijf om een goed projectplan op papier te krijgen. Voor het opstarten en voorbereiden van projecten is het nodig dat deskundigen uit Dordrecht en de partnerstad met elkaar kunnen praten om een goed plan te maken. Vervolgens kunnen beide partijen op zoek gaan naar fondsen om het project te realiseren. Fondsen geven zelden geld voor de voorbereidingskosten. Pas als er een goed plan op papier staat, kan er geld verkregen worden. Maar juist voor het schrijven van een goed en gezamenlijk projectplan is het belangrijk elkaar minstens een keer life te spreken. Met veel kunst en vliegwerk hebben we de afgelopen jaren projecten van de grond gekregen. Veelal omdat bestuursleden van de stichtingen bereid waren op eigen kosten de partnerstad te bezoeken om afspraken te maken. Het blijft echter bijzonder lastig om Dordtse organisaties te vinden die op voorhand in een project willen investeren. Als er eenmaal contacten zijn gelegd, is de betrokkenheid vaak groot en zijn organisaties en personen vaak ook bereid er tijd en energie in te steken en kan er geld gezocht worden voor het realiseren van de projecten. Daarom willen we de gemeente Dordrecht verzoeken om een extra budget, speciaal bestemd voor het voorbereiden van samenwerkingsprojecten met organisaties in de partnersteden. We denken aan een bedrag van ,- per jaar per Stedenband, beheerd door de stichtingen en bestemd voor.de voorbereidingskosten van Dordtse organisaties die een project met een partnerorganisatie in de zusterstad willen beginnen. We hopen dat u in de gemeenteraad aandacht wilt besteden aan ons verzoek en hopen spoedig iets van u te horen. Met vriendelijke groeten namens de besturen van Stichting Stedenband Dordrecht - Varna Stichting Dordrecht Zuid-Holland - Dordrecht Zuid-Afrika, Joyce Schoon, Coordinator voor beide smcienbanden

15 december 2009 SBC/2009/ Bestuur, Participatie en Dienstverlening communicatie en voorlichting internationaal beleid

15 december 2009 SBC/2009/ Bestuur, Participatie en Dienstverlening communicatie en voorlichting internationaal beleid tp DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum Ons kenmerk Begrotingsprogramma en -thema Betreft 15 december 2009 SBC/2009/246437 Bestuur, Participatie en Dienstverlening

Nadere informatie

AI-'HAlN'.i RAADSGRIFFIE DORD. Gemeenteraa Presidium Commissie Griffie D!V team 2

AI-'HAlN'.i RAADSGRIFFIE DORD. Gemeenteraa Presidium Commissie Griffie D!V team 2 Gemeentebestuur DOSSIER Afschrift: - SBC (E.G. Imthorn) - PM (M. Beringer) - wethouder Van den Oever - ST/COM - raadsgriffier Paans t.b.v. raads- en burgerraadsleden Postbus 8 3300 AA Dordrecht Aan mevrouw

Nadere informatie

O 6 JUNI gemeente Neder-Betuwe Z/18/055694/UIT/18/ t. a.v. het Algemeen Bestuur Groenewoudseweg TV NIJMEGEN

O 6 JUNI gemeente Neder-Betuwe Z/18/055694/UIT/18/ t. a.v. het Algemeen Bestuur Groenewoudseweg TV NIJMEGEN gemeente Neder-Betuwe Bezoekadres: GGD Gelderiand-Zuid t. a.v. het Algemeen Bestuur Groenewoudseweg 275 6524 TV NIJMEGEN Burgemeester Lodderstraat 20, Oplieusden Postadres: Postbus 20, 4043 ZG Opheusden

Nadere informatie

B en W Adviesnota ADVIES. Raadsinformatiebrief motie samenwerking gemeente met Arriva

B en W Adviesnota ADVIES. Raadsinformatiebrief motie samenwerking gemeente met Arriva B en W Adviesnota Onderwerp Raadsinformatiebrief motie samenwerking gemeente met Arriva Zaaknummer 388191 Teammanager Ernst-Jan Meerbeek B & W datum 3 september 2018 Afdeling/Team Stad Dorpen en Wijken/Maatschappelijke

Nadere informatie

Postbus AA Bleskensgraaf T Aan de leden van de gemeenteraad

Postbus AA Bleskensgraaf T Aan de leden van de gemeenteraad Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf T 14 0184 www.gemeentemolenwaard.nl Zaaknummer: 696529 Datum: 13 maart 2017 Portefeuillehouder: wethouder P. (Piet) Vat Bijlage: 2 Onderwerp:

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: OWZHH25

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: OWZHH25 Zaaknummer: OWZHH25 Onderwerp Beantwoording vragen ex. art. 61 RvO van de fractie Frans van der Lee inzake de voorbereidingskosten voor de revitalisering van de Voorste Venne Collegevoorstel Inleiding

Nadere informatie

NEE. wethouder Stolk. Van: R. Beumers Tel.nr. : Datum: 16 september Nummer: 14A Team: Ruimtelijk beleid en Projecten

NEE. wethouder Stolk. Van: R. Beumers Tel.nr. : Datum: 16 september Nummer: 14A Team: Ruimtelijk beleid en Projecten VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: R. Beumers Tel.nr. : Datum: 16 september 2014 8751 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: Raad, E. Vervoorn N.a.v. (evt. briefnrs.): 14.012360 Team: Ruimtelijk

Nadere informatie

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Heems^eJ^^gj. v ^ 1

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Heems^eJ^^gj. v ^ 1 Behoort bij raadsbesluit Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Heems^eJ^^gj. v ^ 1 van &H0-a(nr.Gsa^ Heemstede De raad van de gemeente Heemstede, x^/lm^v gelezen het voorstel van

Nadere informatie

20 15-184. Nieuwegein

20 15-184. Nieuwegein Nieuwegein 20 15-184 Aan De raad van de gemeente Nieuweqein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie CU d.d.07-04-15 inzake ouderbijdrage voor de jeugd GGZ (zie 2015-065). Afdeling Griffie

Nadere informatie

Dordrecht Retouradres: Postbus 8 Aan 3300 AA DORDRECHT Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid t.a.v. het Algemeen Bes

Dordrecht Retouradres: Postbus 8 Aan 3300 AA DORDRECHT Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid t.a.v. het Algemeen Bes Dordrecht Retouradres: Postbus 8 Aan 3300 AA DORDRECHT Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid t.a.v. het Algemeen Bestuur Postbus 166 3300 AD DORDRECHT Raadsgriffie Spuiboulevard

Nadere informatie

ja nee toelichting KI D blz. 1 D K] blz. ja nee Toelichting blz. 1 blz. blz. blz. blz. blz. zie ontwerp besluit

ja nee toelichting KI D blz. 1 D K] blz. ja nee Toelichting blz. 1 blz. blz. blz. blz. blz. zie ontwerp besluit Alleen een compleet ingevulde lijst tja/nee] geeft toegang tot de B&W-agenda Niet alle vragen hoeven met ja te worden beantwoord! Leeswijzer ja nee toelichting Geformuleerde opdracht/probleemstelling 1

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 8661 / CM. van Dam/E.P. van Andel

Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 8661 / CM. van Dam/E.P. van Andel gemeente WOERDEN Gemeenteraad Gemeente Woerden 12.007774 Blekerijlaan 14 3447 GR Woerden Postbus 45 3440 AA Woerden Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 25/04/2012 Griffie Telefoon

Nadere informatie

RAADSGRIFF1E DORDRECHT Ontvangen: Gemeenteraad' Presidium Commissie Griffie. Griffier:

RAADSGRIFF1E DORDRECHT Ontvangen: Gemeenteraad' Presidium Commissie Griffie. Griffier: Gemeentebestuur RAADSGRIFF1E DORDRECHT Ontvangen: Gemeenteraad' Presidium Commissie Griffie Griffier: Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Aan de leden van de commissie Wonen en Leefbaarheid Bezoekadres

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

IMIIIMIIII llllll llll II 2013.05306 23/09/2013

IMIIIMIIII llllll llll II 2013.05306 23/09/2013 F G EMivA-SVG G R O E P Ingekomen: Afdeling Kopie 2 3 SEP 2013 I

Nadere informatie

RAADSGRIFFIE DDRnRPr.WT. Gemeenteraacr Presidium Commissie Griffie DIV team 2 M \

RAADSGRIFFIE DDRnRPr.WT. Gemeenteraacr Presidium Commissie Griffie DIV team 2 M \ Gemeentebestuur DOSSIER Afschrift: - PM (M. Beringer) - wethouder Van den Oever - secretaris Adviescommissie Postbus 8 Aan 3300 AA Dordrecht de gemeenteraad RAADSGRIFFIE DDRnRPr.WT Ontvangen: l^\ IC Griffier:

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 21 december 2010 Begrotingsprogramma Bestuur, Participatie en Dienstverlening en -thema communicatie en dienstverlening

Nadere informatie

iyi'^^i^wl jilliyicn r ^

iyi'^^i^wl jilliyicn r ^ Huttner, Hins^S46 ^)i ijif, n la-lfl yan-: A [rob@gaypnt.demon.nl] Verzonden: woensdag 30 november 2011 12:00 Aan: Griffie Onderwerp: Raadsvoorstel Bestemmingsplan Nijmegen Waalfront -1 I. " I i 'J \ l!

Nadere informatie

ONTVANGEN 2 9 APR. 2009

ONTVANGEN 2 9 APR. 2009 ONTVANGEN 2 9 APR. 2009 ivng-afdeling Utrecht Postbus 1! 3430 AA NIEUWEGEIN P Vereniging van Nederlandse Gemeenten i doorkiesnummer uw kenmerk (070)373 8702 \ betreft ons kenmerk Kandidaatstellingsprocedure

Nadere informatie

GRz TWK/MX. GR3 06.o5.2oio 0029 x Papendrecht. Postbus 619 3300 AP DORDRECHT. Regiogriffie. Geachte heer, mevrouw,

GRz TWK/MX. GR3 06.o5.2oio 0029 x Papendrecht. Postbus 619 3300 AP DORDRECHT. Regiogriffie. Geachte heer, mevrouw, illll IIIII IIIll Iliil IIIll Illtt IIIll tllli IIIII Illfl IIÜ! 11111 lllfl Uil 1111 MPGR32010050609440029 GRz TWK/MX GR3 06.o5.2oio 0029 x Papendrecht Regiogriffie Postbus 619 3300 AP DRDRECHT datum

Nadere informatie

komt of bij welk programma het hoort.

komt of bij welk programma het hoort. Agendapunt Doel Onderwerp Vaststellen verordening Verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 14, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Dordrecht. Milieudienst Zuid-Holland Zuid Vergunningen en Handhaving. Partycenter Joy t.a.v. de heer J.P. Sittek BZ DORDRECHT

Dordrecht. Milieudienst Zuid-Holland Zuid Vergunningen en Handhaving. Partycenter Joy t.a.v. de heer J.P. Sittek BZ DORDRECHT Milieudienst Zuid-Holland Zuid Vergunningen en Handhaving ordrecht Postbus 8 3300 AA ordrecht Partycenter Joy t.a.v. de heer J.P. Sittek 1 54 3311 BZ ORRECHT Bezoekadres (Alleen op afspraak) 250 te ordrecht

Nadere informatie

Ons kenmerk U Beh. door R. Bogers Afdeling Middelen, Financiën

Ons kenmerk U Beh. door R. Bogers Afdeling Middelen, Financiën Gemeente f Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom iiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiihiniii Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Begroting 2018 U17-019346 Beh. door R. Bogers

Nadere informatie

Rijkswaterstaat T.a.v. de heer P. Vollenberg Postbus 1000 4330 ZW MIDDELBURG. Terneuzen, 16 oktober 2006. Betreft: tijdelijke vrijstelling artikel17

Rijkswaterstaat T.a.v. de heer P. Vollenberg Postbus 1000 4330 ZW MIDDELBURG. Terneuzen, 16 oktober 2006. Betreft: tijdelijke vrijstelling artikel17 Postadres: Postbus 35,4530 AA Terneuzen telefoon 0115-455 000, fax 0115-618 429 Bezoekadres: Oostelijk Bolwerk 4, Terneuzen E-mail: gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl Bij beantwoording a.u.b.

Nadere informatie

Verslag activiteiten 2012 Stichting Dordrecht Zuid-Holland Dordrecht Zuid-Afrika

Verslag activiteiten 2012 Stichting Dordrecht Zuid-Holland Dordrecht Zuid-Afrika Verslag activiteiten 2012 Stichting Dordrecht Zuid-Holland Dordrecht Zuid-Afrika Stichting Dordrecht Zuid-Holland Dordrecht Zuid-Afrika Thirza Monster (coördinator) Tel: 06-28446512 / E: info@dordrecht-dordrecht.nl

Nadere informatie

Gemeente Albrendsuuaard

Gemeente Albrendsuuaard Gemeente Albrendsuuaard Aan Stadsgewest Haaglanden t.a.v. de heer J.J. van Aartsen, voorzitter Postbus 66 2501 CB 's-gravenhage Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk

Nadere informatie

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden,

Agenda commissie. Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n. Geachte commissieleden, Agenda commissie Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n Kenmerk : MB/ Onderwerp : Agenda vergadering Strijen, 21 januari 2010 Geachte commissieleden,

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beverwijk

Rekenkamercommissie Beverwijk Rekenkamercommissie Beverwijk Gemeente Beverwijk t.a.v. leden van de Gemeenteraad Postbus 450 1940 AL Beverwijk datum 26 juni 2015 ons kenmerk onderwerp bijlagen Onderzoek naar de effectiviteit van de

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

Gemeente Delft VERZONDFN - 7 SEP Geachte heer Van Woudenberg,

Gemeente Delft VERZONDFN - 7 SEP Geachte heer Van Woudenberg, Semen!eying Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Postbus 78, 2600 ME Delft Fractie CDA Delft T.a.v. de heer R. van Woudenberg

Nadere informatie

Datum 8 mei 2018 Behandeld door Mariska Boon Ons kenmerk Datum uw brief Pagina 1 van 2 Uw kenmerk

Datum 8 mei 2018 Behandeld door Mariska Boon Ons kenmerk Datum uw brief Pagina 1 van 2 Uw kenmerk Arriva Nederland t.a.v. dhr. Patrice van Bergen Postbus 626 8440 AP Heereveen Maatschappelijke ontwikkeling Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22

Nadere informatie

Verslag activiteiten 2011 Stichting Dordrecht Zuid-Holland Dordrecht Zuid-Afrika

Verslag activiteiten 2011 Stichting Dordrecht Zuid-Holland Dordrecht Zuid-Afrika Verslag activiteiten 2011 Stichting Dordrecht Zuid-Holland Dordrecht Zuid-Afrika Stichting Dordrecht Zuid-Holland Dordrecht Zuid-Afrika Joyce Schoon (coördinator) P/a DWO, Singel 28, 3311 SJ Dordrecht

Nadere informatie

Varsselder-Veldhunten, 4 november 2017 Onderwerp: aanpassingen N817 Ulft - Gendringen. Geachte gemeenteraad en college van B&W,

Varsselder-Veldhunten, 4 november 2017 Onderwerp: aanpassingen N817 Ulft - Gendringen. Geachte gemeenteraad en college van B&W, Varsselder-Veldhunten, 4 november 2017 Onderwerp: aanpassingen N817 Ulft - Gendringen Geachte gemeenteraad en college van B&W, Als Vereniging Dorpsbelangen Varsselder Veldhunten (VDVV) hebben we de brief

Nadere informatie

De brief aan de de fractie PvdA over Kinderen zijn de toekomst vast te stellen.

De brief aan de de fractie PvdA over Kinderen zijn de toekomst vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen PvdA Kinderen zijn de Toekomst Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 27 mei

Nadere informatie

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; BESLUIT

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; BESLUIT Gemeentebestuu r Dordrecht BESLUIT Nr. OW/2003/3885 Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel d.d. 3 december 2003; BESLUIT 1. in te stemmen met de Notitie

Nadere informatie

Raad van Bestuur / Directie Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Raad van Bestuur / Directie Regiecentrum Bescherming en Veiligheid egiecentrum Bescherming en Veiligheid Ingekomen DDFK Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Dongeradeel Postbus 1 9100 AA DOKKUM Postbus 312 8901 BC Leeuwarden Tesselschadestraat 2 Leeuwarden

Nadere informatie

Betreft: subsidieaanvraag Stichting Kledingbank Drechtsteden

Betreft: subsidieaanvraag Stichting Kledingbank Drechtsteden Stichting Kledingbank Drechtsteden Buddingh'plein 20 33I1BV DORDRECHT 06-48909802 Gemeente Dordrecht ta.v. De leden van de gemeenteraad Postbus 8 3300AA DORDRECHT Dordrecht, 30 januari 2008 Betreft: subsidieaanvraag

Nadere informatie

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden,

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden, *U14.04544* *U14.04544* De leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk Telefoon 14 010 E-mail info@lansingerland.nl

Nadere informatie

WZS Uitgaand - 26804. Gemeente Amsterdam. Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM. Wmo Adviesraad. T.a.v. Mevrouw M.

WZS Uitgaand - 26804. Gemeente Amsterdam. Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM. Wmo Adviesraad. T.a.v. Mevrouw M. WZS Uitgaand - 26804 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 Bezoekadres Stadhuis,Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Gemeente Amsterdam Postbus 202 Wethouder E. van der Burg 1000 AE AMSTERDAM Portefeuille Zorg

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis Aan de leden, Leiden, 6 maart 2007 Namens het Presidium nodig ik u uit voor een vergadering van de raadscommissie Bestuur & Leefbaarheid op Dinsdag 13 maart 2007 om 19.30 uur in de raadzaal van het Stadhuis

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad van Dordrecht Postbus AA Dordrecht CfT^d. uw kenmerk. bijlagen

Aan de leden van de gemeenteraad van Dordrecht Postbus AA Dordrecht CfT^d. uw kenmerk. bijlagen &X> "5s -^e-^^y^ MPGD32012110809520307 GD3 08.11.2012 0307 Kamer van Koophandel Rotterdam Kantoor Rotterdam Blaak 40 Postbus 450, 3000 AL Rotterdam T (010) 402 1111 F (010) 414 57 54 www.kvk.nl Aan de

Nadere informatie

Gelet op: de bepalingen zoals vermeld in de Algemene Subsidieverordening van de provincie Zuid-Holland

Gelet op: de bepalingen zoals vermeld in de Algemene Subsidieverordening van de provincie Zuid-Holland Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering 2010 Nummer 6164 onderwerp bijdrage realisatie projecten Ondergedompeld in de Biesbosch 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Nadere informatie

O O. Stichting KOPAD t.a.v. mevrouw V.M. de Regt-Vlasman Platanenlaan 30 2061 TT BLOEMENDAAL. Tel.: 0235255511 Email: vderegt@xs4all.

O O. Stichting KOPAD t.a.v. mevrouw V.M. de Regt-Vlasman Platanenlaan 30 2061 TT BLOEMENDAAL. Tel.: 0235255511 Email: vderegt@xs4all. Stichting KOPAD t.a.v. mevrouw V.M. de Regt-Vlasman Platanenlaan 30 2061 TT BLOEMENDAAL Tel.: 0235255511 Email: vderegt@xs4all.nl O O -P Oo o Aan: T.a.v.: C.C.: Het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Gemeente Haarlem, Stadszaken. Economieen Cultuur

Gemeente Haarlem, Stadszaken. Economieen Cultuur Gemeente Haarlem, Stadszaken Economieen Cultuur Haarlem Retouradres Postbus 511,2003PB Haarlem Aan de heer T. Bruggeman, bestuurslid van de Gemeenschappelijke regeling Muziekcentrum Zuid- Kennemerland,

Nadere informatie

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein uw kenmerk zaaknummer datum uw brief van blad 1 van 5 behandeld door P. Budding

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein uw kenmerk zaaknummer datum uw brief van blad 1 van 5 behandeld door P. Budding postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJsselstein bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl betreft Artikel

Nadere informatie

provinsje frys1n provincie fryslân b

provinsje frys1n provincie fryslân b provinsje frys1n provincie fryslân b 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten van de Provincie Fryslân Postbus 20120 8900

Nadere informatie

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 29 mei 2008

: MB/ : Agenda vergadering Strijen, 29 mei 2008 Agenda commissie Aan de leden van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden van de gemeente S t r i j e n Kenmerk Onderwerp : MB/ : Agenda vergadering Strijen, 29 mei 2008 Geachte commissieleden,

Nadere informatie

Stichting Activiteiten Dronten TER INFORMATIE

Stichting Activiteiten Dronten     TER INFORMATIE 2019 DOES, Gemeente Danielle Banisde Iongh Stichting Activiteiten www.stadronten.nl info@stadronten.nl www.facebook.com/sta TER INFORMATIE Aan de fracties van de gemeenteraad van Gemeente Geachte fractieleden,

Nadere informatie

Ons kenmerk U14-047493 Beh. door J.W. Labruyere Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, Beleid, Reg ie & Projecten 1

Ons kenmerk U14-047493 Beh. door J.W. Labruyere Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, Beleid, Reg ie & Projecten 1 ~. Geme Bergen op Zoom -----::>--- ~ ~ 1 De Fractie van de BSD De heer Van der Kallen en de heer Van den Kieboom Nieuwstraat 4 4611 RS Bergen op Zoom l lllll llllll lllll llll llllll lllll lllll lllll

Nadere informatie

Zoals toegezegd tijdens de vertrouwelijke bespreking over de Koepel, wordt de

Zoals toegezegd tijdens de vertrouwelijke bespreking over de Koepel, wordt de Haarlem Aan de leden van de Raad GEHEIM ING. ART. 25 GEMEENTEWET Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Bijlage(n) 21 november 2017 2017/531180 K. Kapteijn 023-5113979 kkapteiin@haarlem.nl

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1082468 Datum: Behandeld door: 11 juni 2013 m. hijstee Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling/ Economie Onderwerp: Benoeming leden c.q. gemeentelijke

Nadere informatie

komt of bij welk programma het hoort.

komt of bij welk programma het hoort. Agendapunt Doel Onderwerp 10. RVS 07/04 Vaststelling verordening Verordening Wet Inburgering Oostzaan 2007 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 14, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Van Het presidium Contactpersoon: C.J.M. Terstappen Aan De raads- en duoburgerleden Tel:

Van Het presidium Contactpersoon: C.J.M. Terstappen   Aan De raads- en duoburgerleden Tel: Gemeente Bergen op Zoom Raadsmededeling I Datum 2 0 JUNI 2017 Nr. Van Het presidium Contactpersoon: C.J.M. Terstappen Email: K.terstappen@bergenopzoom.nl Aan De raads- en duoburgerleden Tel: Portefeuillehouder(s)

Nadere informatie

Ons Kenmerk Telnr. / Behandeld door: Verz.

Ons Kenmerk Telnr. / Behandeld door: Verz. Fracties van de gemeenteraden Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort, Nieuwkoop, Oudewater, De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden Onderwerp: Ondertekening verklaring Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Uw Kenmerk: n.v.t.

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout ontvangen 2 1 JUN2011. streef:

Gemeente Oosterhout ontvangen 2 1 JUN2011. streef: O IN.1112223 Aantekenen Raad van de Gemeente Oosterhout t.a.v. de fractievoorzitters Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT Oosterhout, 17 juni 2011 Gemeente Oosterhout ontvangen streef: 2 1 JUN2011 * * BIL

Nadere informatie

Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad. Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad. Behandeling in de raadscommissie

Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad. Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad. Behandeling in de raadscommissie Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad CASENUMMER 13G200122 PORT.HOUD: OA ONDERWERP: subsidie onderhoud AED's Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad RAADSGRIFFIE GRIFFIER:

Nadere informatie

2010-38 5. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel. 1 Onderwerp Verantwoording besteding fracti evergoed ing 2009. 2 Gevraagd besluit

2010-38 5. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel. 1 Onderwerp Verantwoording besteding fracti evergoed ing 2009. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein & Gemeenteraad 2010-38 5 Onderwerp Verantwoording besteding fractievergoeding 2009 Datum 12 november 2010 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder drs. C.M. de VoS 1 Onderwerp Verantwoording

Nadere informatie

- 2 MEI 2016. Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Haarlemmermeer / Aalsmeer Boslaan 7 2132 RL Hoofddorp

- 2 MEI 2016. Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Haarlemmermeer / Aalsmeer Boslaan 7 2132 RL Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Haarlemmermeer / Aalsmeer Boslaan 7 2132 RL Hoofddorp Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852

Nadere informatie

gemeente roerdalen datum 15 augustus 2013

gemeente roerdalen datum 15 augustus 2013 gemeente roerdalen 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 GEMEENTE Roerdalen stuknummer RD/2013-3937 Ontvangstdatum: 15-8-2013 Raadsinformatiebrief uw

Nadere informatie

Stedenbanden Inhoud. 1 Conclusies ENQUETE INWONERS OVER BEKENDHEID, INRICHTING EN ERVAREN BELANG

Stedenbanden Inhoud. 1 Conclusies ENQUETE INWONERS OVER BEKENDHEID, INRICHTING EN ERVAREN BELANG Stedenbanden 2018 ENQUETE INWONERS OVER BEKENDHEID, INRICHTING EN ERVAREN BELANG Inhoud heeft al een aantal jaar stedenbanden met vijf steden in het buitenland. Het betreft (in Kameroen), (in Zuid-Afrika),

Nadere informatie

Dossier nummer Onderwerp

Dossier nummer Onderwerp Dossier nummer Onderwerp Zaaktype Aangemaakt DOCUMENTEN Ingekomen brief Bijlage Aanspreekpunt Aanspreekpunt telefoon Aanspreekpunt mailadres 653812 Brief van de heer J, Kieboom over brief VRZHZ en met

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard. Ter attentie van mw. M. Peterse.

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard. Ter attentie van mw. M. Peterse. Van: Postbus VIZ Ruimtelijke plannen Aan: "'marina.peterse@valkenswaard.nl'" CC: "'iap@brabant.nl'" Datum 16-8-2010

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Volgnr.M^lt?^

GEMEENTE NUTH Volgnr.M^lt?^ Aan: Raad van de Gemeente Nuth Van: Bestuur St.WMO Platform Nuth Ingek. 1 3 NOV 2009 D.d. 15-11-2009 OJ./N Betreft: Vervoersvoorziening "hoog tarief"via Regiota&'iaSS.nr.rlU.?... Geachte Raad van de Gemeente

Nadere informatie

Deloitte. Aan de raad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de raadsgriffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte raad,

Deloitte. Aan de raad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de raadsgriffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte raad, Deloitte D&oitte Accountants BV. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de raad van de gemeente Dordrecht t.a.v.

Nadere informatie

Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde

Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde Aan het College van B&W Hoorn Onderwerp: verwerven van VOC replica De Halve Maen Betreft: schriftelijke vragen volgens art. 43 van het Reglement van Orde Hoorn, 17 oktober 2014 Geacht College, Dinsdag

Nadere informatie

Participatieraad Haarlemmermeer Postbus 250

Participatieraad Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer Participatieraad Haarlemmermeer Postbus 250 DeheerHille 2130 AG Hoofddorp Postbus 250 Bezoekadres: 2130 AG Hoofddorp Raadhuispleini Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563

Nadere informatie

Motie mbt stemmen door visueel gehandicapten.pdf; Brief aan Staatssecretaris inzake motie.pdf

Motie mbt stemmen door visueel gehandicapten.pdf; Brief aan Staatssecretaris inzake motie.pdf Willy Schadenberg Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Gera Gerritsen [g.gerritsen@renkum.nl] donderdag 19 maart 2009 10:07 Griffie gemeente Renkum Bert Verwoert; vngleden@vng.nl motie betreffende stemmen

Nadere informatie

t. 'Org'..tïq tngekoy.._j 1 0 HAART 2017 ffetn. Ons zaaknummer R Uw kenmerk NL.IMR BPRIJS20 16Herstruc-OW01

t. 'Org'..tïq tngekoy.._j 1 0 HAART 2017 ffetn. Ons zaaknummer R Uw kenmerk NL.IMR BPRIJS20 16Herstruc-OW01 t. 'Org'..tïq tngekoy.._j 1 0 HAART 2017 ffetn. AANGETEKEND EN PER GEWONE POST T.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus 271 2980 AG RIDDERKERK (vooraf per e-mail: info@ridderkerk.nl) Stichting

Nadere informatie

B en W Adviesnota ADVIES. Beantwoording artikel 38 vragen ontwikkelingen NLW

B en W Adviesnota ADVIES. Beantwoording artikel 38 vragen ontwikkelingen NLW B en W Adviesnota Onderwerp Beantwoording artikel 38 vragen ontwikkelingen NLW Zaaknummer 460582 Teammanager Ernst-Jan Meerbeek B & W datum 1 april 2019 Afdeling/Team Stad Dorpen en Wijken/Maatschappelijke

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente De Bilt T.a.v. Wethouder mevrouw A.E. Brommersma Postbus AH BILTHOVEN

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente De Bilt T.a.v. Wethouder mevrouw A.E. Brommersma Postbus AH BILTHOVEN College van Burgemeester en Wethouders Gemeente De Bilt T.a.v. Wethouder mevrouw A.E. Brommersma Postbus 300 3720 AH BILTHOVEN Maartensdijk, 9 november 2016 Onderwerp: Inzet Overschotten Sociaal Domein

Nadere informatie

Aan de burgemeester van Haarlem, de heer drs. J. Wienen Postbus PB HAARLEM. Geachte heer Wienen,

Aan de burgemeester van Haarlem, de heer drs. J. Wienen Postbus PB HAARLEM. Geachte heer Wienen, Aan de burgemeester van Haarlem, de heer drs. J. Wienen Postbus 511 2003 PB HAARLEM Geachte heer Wienen, Tijdens ons gesprek op 27 november jl. bespraken we de zichtbaarheid van de Nationale ombudsman,

Nadere informatie

Vragen artikel 38 van het Reglement van Orde ProVenray inzake NLW

Vragen artikel 38 van het Reglement van Orde ProVenray inzake NLW B en W Adviesnota Onderwerp Vragen artikel 38 van het Reglement van Orde ProVenray inzake NLW Zaaknummer Teammanager Ernst-Jan Meerbeek B & W datum 11 februari 2019 Afdeling/Team Stad Dorpen en Wijken/Maatschappelijke

Nadere informatie

L GD3 16.12.2013 0236 j

L GD3 16.12.2013 0236 j Schouten, CM Van: Raadsgriffie Verzonden: maandag 16 december 2013 9:03 Aan: Onderwerp: Bijlagen: DIV FW: Brief aan gemeenteraad Dordrecht Collega, bijgaande stukken graag inboeken in Mozaiek tbv de raad.

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

Beantwoording vragen ex. art. 61 RvO van de fractie Frans van der Lee inzake de aanbestedingsprocedure van het centrumplan Vlijmen

Beantwoording vragen ex. art. 61 RvO van de fractie Frans van der Lee inzake de aanbestedingsprocedure van het centrumplan Vlijmen Onderwerp Zaaknummer: CCTH01 Beantwoording vragen ex. art. 61 RvO van de fractie Frans van der Lee inzake de aanbestedingsprocedure van het centrumplan Vlijmen Collegevoorstel Inleiding In de brief van

Nadere informatie

WW IMIIIIIIIIIIIMIIIMIII

WW IMIIIIIIIIIIIMIIIMIII WW IMIIIIIIIIIIIMIIIMIII IN.1261299 18/10/2012 mr drs S.W.Th. Huisman burgemeester gemeente Oosterhout Aan de gemeenteraad Datum 17 oktober 2012 Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij (0162) 489160

Nadere informatie

Begrotingskrant Betrokken zorg en samenleving Heerlijk groen wonen. Aalten educatief. Ruimtebeheer. Economische motor. Ontspanning en toerisme

Begrotingskrant Betrokken zorg en samenleving Heerlijk groen wonen. Aalten educatief. Ruimtebeheer. Economische motor. Ontspanning en toerisme Betrokken zorg en samenleving Heerlijk groen wonen educatief Burger bestuur en veiligheid Financiering en algemene dekkingsmiddelen Ontspanning en toerisme Economische motor In deze uitgave: Wat is een

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 8 september 2009 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 8 september 2009 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0094 Rv. nr.: 09.0094 B&W-besluit d.d.: 8 september 2009 B&W-besluit nr.: 09.0979 Naam programma +onderdeel: Bestuur en Dienstverlening Onderwerp: Voorbereidingskrediet verbouwing Stadsbouwhuis

Nadere informatie

Wijkagenten nemen deze plek bijna dagelijks in de avonduren mee in hun controles evenals de surveillancedienst.

Wijkagenten nemen deze plek bijna dagelijks in de avonduren mee in hun controles evenals de surveillancedienst. Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT mevrouw N. de Smoker-van Andel en de heer P.J.T. Tiebosch van de fractie D66 p/a Voorstraat 367 3311 CT

Nadere informatie

Vragen artikel 61 Rvo L. van der Heijden (HT) over buitenonderhoud scholen

Vragen artikel 61 Rvo L. van der Heijden (HT) over buitenonderhoud scholen Zaaknummer 00440651 Onderwerp Vragen artikel 61 Rvo L. van der Heijden (HT) over buitenonderhoud scholen Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In een brief van 12 juli 2015 stelt raadslid mevrouw

Nadere informatie

Aan het bestuur van Speeltuin Victorie Heysterbachstraat JJ DORDRECHT. Geachte leden van het bestuur,

Aan het bestuur van Speeltuin Victorie Heysterbachstraat JJ DORDRECHT. Geachte leden van het bestuur, Postadres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Stadsbeheer Spuiboulevard 300 DORDRECHT Aan het bestuur van Speeltuin Victorie Heysterbachstraat 103 3312 JJ DORDRECHT Datum 29 november 2012 Ons kenmerk 878090 Betreft

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de fracties PvdA en Stadspartij DNF inzake geheimhoudingsverklaring Priemstraat 1

Beantwoording vragen van de fracties PvdA en Stadspartij DNF inzake geheimhoudingsverklaring Priemstraat 1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen van de fracties PvdA en Stadspartij DNF inzake geheimhoudingsverklaring Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Afgesloten projecten 5 3.2

Nadere informatie

2. Brief omwonenden aan de gemeente dd. 24 januari 2018 en. 3. Tekening van het kadaster van 1907 over de historische stadstuin.

2. Brief omwonenden aan de gemeente dd. 24 januari 2018 en. 3. Tekening van het kadaster van 1907 over de historische stadstuin. Van: Anita Vlekke Verzonden: dinsdag 22 januari 2019 13:05 Aan: Anton de Boer Onderwerp: aanvullende stukken commissievergadering Ruimte en Verkeer 22 jan Beste Anton, Dank voor de informatie. Zoals zojuist

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus AX Voorburg

Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus AX Voorburg Aan de gemeenteraad van de gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX Voorburg Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon (070) 300 85 63 Fax (070)

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Brinke, M, ten [mailto:m.ten.brinke@pzh.nl] Verzonden: donderdag 3 december 2015 15:20 Onderwerp: Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2014 en evaluatie en doorontwikkeling Interbestuurlijk Toezicht

Nadere informatie

Een meerderheid van de politieke partijen heeft daarop aangegeven dat het ongepast is om dit evenement te gebruiken voor politieke doeleinden.

Een meerderheid van de politieke partijen heeft daarop aangegeven dat het ongepast is om dit evenement te gebruiken voor politieke doeleinden. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 600 6460 AP Kerkrade Betreft: Winktersjpass i Kirchroa Kerkrade, 9 december 2015, Geacht College, Van 6 tot en met 28 december vindt het prachtige

Nadere informatie

1. Kennisnemen van Vaststelling door College van Definitief Ontwerp voor verbouwing Gemeentehuis Gooise Meren

1. Kennisnemen van Vaststelling door College van Definitief Ontwerp voor verbouwing Gemeentehuis Gooise Meren Raadsmededeling Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Het college van burgemeester en wethouders De gemeenteraad 7 juni 2016 68975 Openbaar De heer J.

Nadere informatie

KERO. vastgoedontivikkeling

KERO. vastgoedontivikkeling KERO vastgoedontivikkeling ^emeente Eindhoven ontvangen 2 9 JAN. J6 AANTEKENEN College van Burgemeester en Wethouders en Gemeente Raad van Eindhoven 5600 RB EINDHOVEN Waalre, 28 januari 2016 Geacht College,

Nadere informatie

E:

E: College van Burgemeester en Wethouders van Weesp Ter attentie van mevrouw A. Heijstee Postbus 5099 1380 GB Weesp Betreft: inzake de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Weesp 2018, Beleidsregels

Nadere informatie

Ruimte. Uw brief van 15 juli 2010

Ruimte. Uw brief van 15 juli 2010 gemeente, Ruimte Afdeling Stadsbeheer Bureau Regie ' Postbus 15 27 AA Aan Amived /t.a.v. mevrouw Y. Schotel -Postbus 5318 AAOEN Hl^G Uw kenmerk. Ons kenmerk RU.SBR/NME 21/2368 Uw brief van 15 juli 21 Datum

Nadere informatie

Geacht college, geachte gemeenteraad,

Geacht college, geachte gemeenteraad, Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: BOX-Griffie Thursday, June 02, 2016 1:01 PM Petra Rooijackers Motie over gratis ter beschikking stellen VOG's Motie voad D66 SP VVD Oproep

Nadere informatie

" Ik moet zeggen dat ik onaangenaam verrast was dat een en ander meteen naar de gehele gemeenteraad is gegaan.

 Ik moet zeggen dat ik onaangenaam verrast was dat een en ander meteen naar de gehele gemeenteraad is gegaan. Aan de gemeenteraad Beste Griffie, Deze email richt ik aan u - in aanvulling op de ingezonden brief van mevrouw Bouwmeister, betreffende het convenant tussen Horeca Nijmegen en Doornroosje. Ik denk dat

Nadere informatie

BB/U Lbr. 10/097

BB/U Lbr. 10/097 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Invulling vacatures bestuurlijke organisatie VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201002167 Lbr. 10/097 bijlage(n)

Nadere informatie

Als burger/ondernemer vinden wij het niet meer dan normaal belasting te moeten betalen,daar staan we voor en dat doen we indien vereist.

Als burger/ondernemer vinden wij het niet meer dan normaal belasting te moeten betalen,daar staan we voor en dat doen we indien vereist. Aan de fractie van de WD Gemeente Teylingen Betreft:Ondernemersfonds Geachte fractie, Als burger/ondernemer vinden wij het niet meer dan normaal belasting te moeten betalen,daar Dat we als ondernemer gevestigd

Nadere informatie

B en W Adviesnota ADVIES

B en W Adviesnota ADVIES B en W Adviesnota Onderwerp Beslissingen op bezwaren vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten Zaaknummer Teammanager Margon van den Hoek B & W datum 13 mei 2019 Team Stad Dorpen en Wijken/Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 februari 2014

Nadere informatie

Geachte mevrouw, geachte meneer,

Geachte mevrouw, geachte meneer, Geachte mevrouw, geachte meneer, Mijn naam is Sandra Bats. Voor mijn opleiding aan Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg ben ik bezig met een onderzoek naar de wijze waarop gemeentelijke overheden

Nadere informatie