Re-integratie van personen met een arbeidshandicap of langdurige ziekte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Re-integratie van personen met een arbeidshandicap of langdurige ziekte"

Transcriptie

1 Rob Stevens Re-integratie van personen met een arbeidshandicap of langdurige ziekte Bijlage bij Vakbeweging nr juni 2009 Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel afgiftekantoor Brussel X

2 Ongeveer 15% van de Vlamingen tussen 15 en 64 jaar personen dus heeft een handicap of langdurige gezondheidsproblemen. Voor elke 14 werknemers in Vlaanderen is er één persoon met een functiebeperking aan de slag. Alain, Patsy en Hugo vertellen hun moedige verhaal over hoe zij met hun ziekte of handicap toch aan de slag zijn en willen blijven. Op onze werkvloeren vinden we heel wat mensen terug met een arbeidshandicap of een functiebeperking. Het gaat om mensen met allerlei mogelijke beperkingen of gezondheidsproblemen die hun kansen op de arbeidsmarkt tijdelijk of voor altijd verminderd zien. De problemen kunnen zich op allerlei manieren uiten: fysiek, mentaal, sensorieel, Het gaat om mensen met rugklachten, reuma, artritis, psychische problemen, mentale achterstand, gehoorgestoorden, blinden, rolstoelgebruikers, 29% van deze mensen is bovendien ouder dan 50 jaar. En opvallend: in 1/3 van de gevallen is de oorzaak van de functiebeperking arbeidsgebonden! Rol werknemersafgevaardigden Als werknemersvertegenwoordiger kan je een belangrijke rol spelen in de (re)-integratie op de werkvloer van deze personen en kan je er mee voor zorgen dat deze mensen niet definitief hoeven uit te stromen. Via het comité of de ondernemingsraad kan je volgende initiatieven nemen: Comité PB aandacht hebben voor preventie op verschillende momenten door middel van risicoanalyses, stressbeleid (cao nr. 72), acties nemen i.v.m. ergonomie, de toegankelijkheid van de werkplaats en de arbeidspost, aangepaste werkkledij, -gereedschap, -taken, op de agenda zetten om zo een vlotte terugkeer mogelijk te maken; hulp voorzien bij de aangifte van een arbeidsongeval en bespreking om dit in de toekomst te vermijden; stimuleren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid. OR opvolgen uitstroom en langdurig verzuim via sociale balans, EFI, cao nr. 9; alternatieven voor ontslag op de agenda zetten; arbeidsreglement aanpassen inzake arbeidsorganisatie, arbeidstijden, mobiliteit, procedure ziektemelding tot terugkeer, ; stimuleren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Geactualiseerd Rob Stevens Het Vlaams actieplan 2004 om mensen met een arbeidshandicap beter toe te leiden naar werk, was aan herziening toe. Voor de komende twee jaar tekende de Vlaamse regering, na advies van de sociale partners, een aantal beleidspistes uit die we hierna toelichten. Als ACV hopen we dat dit actieplan de positie van arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt zal verbeteren. Om een beter zicht te krijgen op de groep personen met een arbeidshandicap belooft de Vlaamse regering werk te maken van een betere monitoring. Aan de agenda staat ook de ontwikkeling van een 2

3 Discriminatie van mensen met een handicap op de werkvloer We spreken van discriminatie van mensen met een handicap op de werkvloer als: zij omwille van hun handicap ongunstig behandeld worden bij de aanwerving of uitstroom of geen doorgroeikansen krijgen. Het gaat om discriminatie die niet kan goedgepraat worden omwille van de aard of de context van de job. Zo kan iemand met zware epilepsie bijvoorbeeld wel geweigerd worden als buschauffeur omwille van de veiligheid; zij omwille van wat op het eerste zicht een neutrale maatregel lijkt benadeeld worden. Als een onderneming een verbod op dieren uitvaardigt in de kantoren, dan kan dit mensen benadelen die gebruik maken van assistentiehonden; redelijke aanpassingen ontbreken. Als iemand in een rolstoel niet aan de slag kan in een kantoor omdat de directie weigert om de bureaus toegankelijk te maken voor mensen met een rolstoel, dan is dit discriminatie. Het gaat immers om aanpassingen die niet overmatig veel inspanningen vragen of waarvoor ondersteuningsmaatregelen bestaan. Welke middelen heb je om discriminatie van mensen met een handicap aan te klagen? Anti-discriminatiewet van 25 februari 2003: deze wet stelt duidelijk dat discriminatie op basis van de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of een fysieke eigenschap verboden is en bestraft zal worden. Deze wet geldt specifi ek voor arbeidsbetrekkingen, maar is ook van toepassing op het onderwijs, en voorziet in bescherming tegen ontslag voor werknemers die klacht indienen. Anti-pestwet van 11 juli 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk: als de pesterijen verband houden met de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of een fysieke eigenschap dan kan de klager ondersteuning krijgen van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Cao s: cao nr. 38 bepaalt dat de aanwervende werkgever de sollicitanten niet op een discriminerende wijze mag behandelen. De werkgever moet tijdens de procedure alle sollicitanten gelijk behandelen. Cao nr. 95 bepaalt dat het beginsel van gelijke behandeling in alle fasen van de arbeidsrelatie moet worden bevorderd en dat de sociale partners de naleving zullen afdwingen. Noch cao nr. 38, noch cao nr. 95 voorzien evenwel sancties bij overtreding. actieplan arbeidsgehandicapten ( ) hulpinstrument voor gepersonaliseerd advies tijdens de trajectbegeleiding. Dit om inactiviteitvallen voor personen met een arbeidshandicap te vermijden. En ten derde zal uitvoering worden gegeven aan het principeakkoord van het eenheidsdecreet inzake tewerkstellingsondersteunende maatregelen voor personen met nood aan ondersteuning op de werkvloer. Het actieplan stelt verder een nieuwe of verdiepende aanpak voor op drie actiedomeinen: actiedomein 1: een stimulerend beleid naar bedrijven en organisaties beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod, door de ontwikkeling van instrumenten om bedrijven, organisaties en besturen te stimuleren om meer integratiemogelijkheden te creëren voor personen met een arbeidshandicap; verder ontwikkelen van disability management op de werkvloer. Door aangepast werk te zoeken voor werknemers met langdurige gezondheidsproblemen of na een ongeval kan men vermijden dat deze groep in compensatiesystemen terecht komt. Hier hebben wij als vakbond ook een rol te spelen; zorgen voor een intensieve en effectieve samenwerking van de gespecialiseerde dienstverlening (GOB, GTB) binnen de VDAB, de intermediaire netwerken en de diversiteitsconsulenten van de vakbonden. verhogen van de basiskennis van de VDAB-consulenten inzake arbeidshandicap. actiedomein 2: meer ondersteuning op de werkplek instrumenten ontwikkelen om in tijden van crisis de wankele positie van personen met een arbeidshandicap gaaf te houden en uitstroom te voorkomen; verder uitbouwen van supported employment, werkplekondersteunende initiatieven in samenhang met het personeels- en competentiebeleid van een onderneming met de inzet van specialisten ter ondersteuning. actiedomein 3: loopbaandienstverlening voor personen met een arbeidshandicap verhogen van de toegankelijkheid van de dienstverlening voor personen met een arbeidshandicap. Het gaat hier vooral over inclusieve maatregelen waar ook andere kansengroepen onder vallen. RE-INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP OF LANGDURIGE ZIEKTE 25 JUNI

4 Rob Stevens Alain Regnaut: Ik ben blij aan de slag te zijn, ook al mis ik de creativiteit en uitdaging van het leven van een chef-kok. Mijn werk zorgt voor structuur en sociale contacten in mijn leven. Ik wil gewoon aan de slag blijven. Aan het woord is Alain Regnaut, een Franse kok. Zo n 15 jaar geleden zakte Alain naar België af omdat zijn geboortestreek in die tijd weinig tewerkstellingskansen bood. Alain kon al snel aan de slag in de Brusselse horeca. Gedurende jaren werkte hij in verschillende restaurants, van Brussel tot de Antwerpse regio, om uiteindelijk zes jaar geleden in Turnhout te verzeilen. Het was een tijd van hard werken. Werkweken van 70 tot 90 uur vormden geen uitzondering. Maar, voegt Alain er aan toe: Hard werken is nodig wil je echt iets bereiken als kok. Twee jaar geleden sloeg echter alles om. Alain werd ziek en het verdict was niet mals: multiple sclerose of MS. Een ziekte die er voor zorgt dat Alain snel last heeft van vermoeidheid en zeer gevoelig is voor stress en warmte. Daarenboven tast de MS zijn kortetermijngeheugen aan. Een ziekte als MS weegt ook psychologisch zwaar door omdat je moet leren omgaan met het feit dat het steeds slechter zal gaan. Na een ziekteperiode van acht maanden wou Alain absoluut terug aan de slag, omdat stilzitten niks voor mij is. Een moeilijke zoektocht begon, want stressbestendigheid, uithoudingsvermogen en een goed geheugen zijn uiteraard troeven in het koksberoep. Gelukkig ontmoette Alain Chris Stroybants, de eigenaar van onder meer Brasserie Het Stadspark in Turnhout. Alain speelde van in het begin open kaart over zijn ziekte en wat hij nog kon. Chris Stroybants zag de meerwaarde van iemand als Alain in de keuken echter snel in en gaf Alain een kans. Sinds iets meer dan een jaar staat hij in de voorbereiding aan de koude kant. Ook de ontvangst van de leveranciers en het stockbeheer zijn taken voor Alain. In deze taken komen zijn uitstekende productkennis, zijn oog voor kwaliteit en precisie uitermate tot hun recht. En voor Alain zijn de taken haalbaar omdat hij minder onder stress staat en de warmte niet moet trotseren. Alain heeft met zijn werkgever ook een haalbare werkweek kunnen afspreken: drie dagen werken, één dag rust. Naast de afspraken die Alain zelf op de werkvloer kon maken, loopt er een aanvraagprocedure voor een VOP (Vlaamse Ondersteuningspremie). Deze premie zal een deel van Alains loonkost betalen zodat de werkgever het rendementsverlies kan compenseren. Om alles voor het dossier rond te krijgen kreeg Alain onder meer hulp en ondersteuning van de MS-liga, de Christelijke Mutualiteiten en ook van het ACV. Voor Alain is het belangrijk om positief te blijven, om vooruit te kijken, al is het niet simpel om elke dag met goede moed aan te vangen. Ik mis de creativiteit en de uitdaging van het leven van een chef-kok. Maar ik ben toch vooral blij dat ik nog aan de slag ben en ben mijn werkgever daarvoor erg dankbaar. Mijn werk zorgt voor structuur en sociale contacten in mijn leven. 4 RE-INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP OF LANGDURIGE ZIEKTE 25 JUNI 2009

5 Ik wil zo vlug mogelijk weer aan het werk. klinkt Patsy Lefever, orderpicker bij Volvo Parts in Gent. In de eerste plaats omdat ik mijn collega s en de sfeer binnen ons team mis, maar ook om fi nanciële redenen. Vandaag lijd ik een nettoverlies van 500 euro per maand. Na 9 jaar dienst kreeg Patsy tijdens een routinecontrole te horen dat ze borstkanker had. Een operatie, chemotherapie en stralingen hielden haar uiteindelijk een jaar lang aan de kant. Gewoon opereren en dan weer snel aan het werk dacht ik, maar zo n vaart liep het niet! lacht Patsy. Ik besefte pas goed wat er aan de hand was toen specialisten mij vertelden dat ik 9 à 12 maanden zou nodig hebben om te revalideren. Dat was pas écht schrikken Meteen na de diagnose klopte Patsy aan bij de medische dienst op het werk. Naast de nodige administratieve ondersteuning vond ze er vooral ook een luisterend oor en werd ze er gerustgesteld. Er ging van alles door me heen, maar vooral de schrik om mijn job te verliezen speelde me toen parten. Het nieuws dat mijn job niet op de helling kwam te staan, was dan ook een grote opluchting. Tijdens haar revalidatie probeerde Patsy op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen bij Volvo Parts. Niet alleen door vriendschappelijke contacten met collega s of meer formele bezoekjes aan de sociale dienst van het bedrijf. Ook de delegees van het ACV vergaten Patsy niet. Ik stel het zeer op prijs dat collega s tijd maken voor een babbel en ik laat ook zelf op tijd en stond eens van me horen. Momenteel is Patsy haar terugkeer naar de werkvloer volop aan het plannen, samen met de vakbond, de sociale dienst en haar behandelende arts. Door mijn operatie heb ik nu minder kracht in mijn linkerarm. Daarom spraken we in onderling overleg af dat ik tijdelijk drie maanden deeltijds ga werken en dat ik zo weinig mogelijk mijn linkerarm moet belasten. Ik keer wel terug in mijn oude functie als orderpicker, in ploegenstelsel (vroege en late). Oorspronkelijk was de idee dat ik tijdelijk aan de slag zou gaan aan de inpaktafels. Dat is werk waar je minder moet trekken en sleuren. Maar die jobs zijn voorbehouden aan zwangere vrouwen. Ik kom dan ook niet in aanmerking. Ik hoop alleszins dat ik snel de draad terug kan oppikken, want ik wil heel graag blijven werken bij Volvo Parts. Rob Stevens Patsy Lefever: Het nieuws dat mijn job niet op de helling kwam te staan was een grote opluchting. RE-INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP OF LANGDURIGE ZIEKTE 25 JUNI

6 "Ik hecht veel belang aan de contacten met mijn collega s. Hugo Platteau, drukker van beroep en militant van het ACV, communiceert in het dagelijkse leven hoofdzakelijk via VGT (Vlaamse Gebarentaal). Hugo werd immers doof geboren. Na zijn studies ging hij aan de slag in een privébedrijf waar niemand echt aandacht had voor zijn handicap. Ook zonder speciale maatregelen of aanpassingen haalde hij hetzelfde rendement als zijn horende collega s, maar doordat zijn handicap er werd doodgezwegen verloor Hugo beetje bij beetje zijn arbeidsvreugde. Hugo: Mijn handicap laat zich vooral voelen op communicatief vlak en dat maakt het voor mij moeilijk om deel te nemen aan gesprekken of discussies op de werkvloer of in de refter. Ik kon mijn werk dan wel perfect uitvoeren, contact met mijn collega s zat er bij mijn vorige werkgever niet in. Op den duur raakte ik er totaal geïsoleerd en dat vreet aan een mens. Na veel wikken en wegen waagde Hugo na zes jaar de overstap naar Ryhove vzw, een beschutte werkplaats in Gent. Naast een betere verloning is het grote verschil met zijn vorige werkgever dat er bij Ryhove vzw wel een beleid wordt gevoerd op maat van alle werknemers. Zo is er voor dove werknemers onder meer een fl itssysteem uitgewerkt dat belsignalen bij pauzes of brandalarm aanvult, zijn er tolken op het bedrijf en kennen meerdere collega s gebarentaal. Vooral de ondersteuning door die tolken zijn voor mij een grote stap vooruit. Ik hecht immers veel belang aan de contacten met mijn collega s. En ook mijn syndicale taken kan ik nu makkelijker uitvoeren doordat ik zelf mijn werkgever kan aanspreken wanneer ik dat nodig vind. Dankzij de tussenkomst van de VDAB kan Hugo vandaag op het werk rekenen op gratis ondersteuning van professionele tolken. Deze maatregel kadert in een ruimer pakket van maatregelen die mensen met een arbeidshandicap of langdurige gezondheidsproblemen sinds oktober 2008 ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Zo kunnen zij voortaan zelf makkelijker een beroep doen op een aantal gespecialiseerde begeleidingsdiensten van de VDAB. Er werd ook een pakket aan bijzondere tewerkstellings- en ondersteunende maatregelen (BTOM s) uitgewerkt dat werkgevers moet stimuleren om het talent en de werkwilligheid van mensen met een handicap te valoriseren. Werkgevers en werknemers kunnen daarbij voortaan rekenen op een verhoogde loonkostsubsidie (ook voor uitzendkrachten!), tussenkomsten voor tolken voor doven en slechthorenden, tegemoetkomingen op het vlak van mobiliteit en aangepast arbeidsgereedschap, subsidies voor aanpassingen van de werkplek, Hugo Platteau: De ondersteuning door tolken is voor mij een grote stap vooruit. Rob Stevens 6 RE-INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP OF LANGDURIGE ZIEKTE 25 JUNI 2009

7 TIPS Ga na of je een beroep kan doen op de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP). Dit is een loonkostsubsidie voor werknemers met een handicap tewerkgesteld in de privésector, het onderwijs, provincie/ gemeente/ocmw, uitzendkrachten en zelfstandigen. Meer info en aanvragen via Heb oog voor de vaardigheden en mogelijkheden van de werknemer in plaats van de beperkingen. Zorg voor taken die bij deze vaardigheden aansluiten. Maak vooraf haalbare afspraken. TIPS Heb aandacht voor (tijdelijk) aangepast werk/functies indien nodig. Zorg voor een procedure bij langdurige afwezigheid: administratieve ondersteuning, contact houden, zekerheid geven over jobbehoud, tijdige planning van de terugkomst met alle betrokkenen, Na langdurige afwezigheid is het soms nodig om geleidelijk het werk op te nemen via progressieve tewerkstelling. Je hervat het werk dan deeltijds maar blijft het ziekte- of invaliditeitsstatuut behouden. Belang van contact met de collega's en de werkvloer tijdens de periode van afwezigheid. Syndicale aandacht voor ergonomische aanpassingen = meer werkbaar werk voor iedereen. TIPS Ga na of je een beroep kan doen op de bijzondere tewerkstellingsen ondersteunende maatregelen van de VDAB. Meer info via www. vdab.be/arbeidshandicap/ Aandacht voor communicatie op de werkvloer: - informeer collega s hoe ze kunnen omgaan met een collega met een handicap; - zorg dat de communicatie voor iedereen toegankelijk is. Zorg voor een diversiteitsbeleid dat rekening houdt met alle werknemers. Rob Stevens Rob Stevens Rob Stevens RE-INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP OF LANGDURIGE ZIEKTE 25 JUNI

8 Rob Stevens Waar en bij wie kan je terecht voor hulp? Vanaf 1 oktober 2008 kunnen personen met een handicap of hun werkgevers terecht bij de VDAB voor een aantal bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen: terugbetaling doventolken voor extra ondersteuning op de werkvloer of bij een sollicitatie; een tussenkomst in de verplaatsingskosten woon-werkverkeer voor werknemers met een arbeidshandicap die zich wegens die handicap moeilijk kunnen verplaatsen; de VDAB betaalt de bijkomende kosten voor arbeidsgereedschap en -kledij die een werknemer vanwege zijn handicap moet dragen. De persoon met een arbeidshandicap wordt eigenaar van het gereedschap en de kledij, zodat hij die nog bij een andere werkgever kan gebruiken; de werkgever kan een beroep doen op subsidies voor aanpassingen van de werkplek; de Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP): dit is een loonkostsubsidie die de bestaande systemen cao nr. 26 en VIP vervangt. Meer informatie vind je op be/personenmeteenhandicap/ Je kunt ook bij het ACV terecht voor ondersteuning. De ACV-diversiteitsconsulenten staan klaar om je te helpen bij al je vragen over het thema diversiteit. Wil je meer informatie of ben je op zoek naar ondersteuning bij het vermijden van een uitstroom van mensen die langdurig ziek zijn of een handicap hebben, neem dan contact op met je diversiteitsconsulent. Voor contactgegevens Stefaan Peirsman zie Coördinator van het project diver siteit is Stefaan Peirsman tel. 02/ De ACV-bijblijfconsulenten ondersteunen werkzoekenden in hun zoektocht naar werk of opleidingen. Ze richten zich vooral op kansengroepen zoals allochtonen, ouderen en personen met een arbeidshandicap. Wil je meer informatie of ben je op zoek naar tewerkstellingsondersteunende Caroline Vangutschoven maatregelen voor werkzoekenden met een handicap, neem dan contact op met de bijblijfconsulent in jouw buurt. Voor contactgegevens zie Coördinator van het project bijblijven is Caroline Vangutschoven tel. 02/ De teksten in dit dossier zijn van Marieke Vanbeselaere, Dries Delissen-Jacobs, Joke Laenen, Stefaan Peirsman, Emmanuel Wieme en Caroline Vangutschoven - Eindredactie: Patrick Van Looveren - Fotograaf: Rob Stevens 8 RE-INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP OF LANGDURIGE ZIEKTE 25 JUNI 2009

Re-integratie en jobbehoud bij (arbeids) handicap of gezondheidsproblemen. Bijlage bij Vakbeweging nr. 752 30 januari 2012

Re-integratie en jobbehoud bij (arbeids) handicap of gezondheidsproblemen. Bijlage bij Vakbeweging nr. 752 30 januari 2012 Re-integratie en jobbehoud bij (arbeids) handicap of gezondheidsproblemen Bijlage bij Vakbeweging nr. 752 30 januari 2012 Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg

Nadere informatie

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Op zoek naar een job die bij je past Een slim curriculum vitae en goed voorbereid naar het sollicitatiegesprek Ondersteunende maatregelen

Nadere informatie

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Diversiteit als prioriteit tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Voorwoord Plannen vanuit het beleid (Ministers Marino Keulen en Frank Vandenbroucke) Het verbeteren van

Nadere informatie

Discriminatie op de werkvloer

Discriminatie op de werkvloer Discriminatie op de werkvloer Discriminatie op de werkvloer inhoud VOORWOORD 7 DEEL 1: Wat is discriminatie? 8 1. Wanneer spreken we over discriminatie? 9 1.1. Wat is het verschil tussen stereotypen,

Nadere informatie

De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank.

De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank. Op-stap naar werk Colofon De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank. Het Steunpunt Inclusief Hoger

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie

Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie Projectcoördinatie Prevent An Rommel Marthe Verjans Jenna Gailly Partners

Nadere informatie

Verder studeren, het kan! Ook met extra ondersteuning

Verder studeren, het kan! Ook met extra ondersteuning Verder studeren, het kan! Ook met extra ondersteuning Colofon Eindredactie: Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs Ontwerp: www.dotplus.be De gids is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs

Nadere informatie

INLEIDING. CAO 104 past binnen de maatregelen die de overheid treft om langer werken te aan te moedigen.

INLEIDING. CAO 104 past binnen de maatregelen die de overheid treft om langer werken te aan te moedigen. CAO 104 en het werkgelegenheidsplan 45+ INLEIDING CAO 104 past binnen de maatregelen die de overheid treft om langer werken te aan te moedigen. In 2020 staan er immers voor elke 100 werknemers die zich

Nadere informatie

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT MAG Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT KATRIEN HERMAN ILSE CARLA KARIN YVAN NIELS SARAH NINA VEERLE MUSTAFA PIETER EVA ANNELIES

Nadere informatie

Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure

Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure Een initiatief van de dienst Emancipatiezaken Inhoudopgave 1. Waarom deze brochure?... 4 2. Wie heeft een arbeidshandicap?... 4 3. Solliciteren

Nadere informatie

Investeren in bijzondere mensen. Win-win voor werkgevers en werknemers

Investeren in bijzondere mensen. Win-win voor werkgevers en werknemers Investeren in bijzondere mensen Win-win voor werkgevers en werknemers Investeren in mensen Als werkgever vertellen we je niets nieuw: werken levert een belangrijke bijdrage voor je persoonlijke ontplooiing,

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Solliciteren en gezondheid

Solliciteren en gezondheid Solliciteren en gezondheid beter zwijgen of verstandig spreken? www.bpv.nl Colofon oorspronkelijke tekst Marlies Hemel en Hadewych van Kempen (BPV&W) herziene tekst Jannie Komduur (BPV&W) vormgeving Onck

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N T I P S WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N

Nadere informatie

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

TEST ENGINEERS PASSWERK

TEST ENGINEERS PASSWERK In deze brochure hebben we aan aantal interviews met onze test engineers verzameld die in de voorbije periode werden afgenomen. Ze geven een goed beeld van het profiel van onze medewerkers die ingezet

Nadere informatie

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Secretariaat: Impulsstraat 6 C 2220 Heist-op-den-Berg Tel: 015/25.33.19 Fax: 015/23 33 38

Nadere informatie

LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID CAO 104

LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID CAO 104 LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID CAO 104 INHOUD 5 6 13 27 37 45 51 55 61 65 1. INLEIDING. MENSEN LANGER AAN HET WERK HOUDEN 2. BOUWSTENEN EN VALSTRIKKEN VOOR EEN LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID. VOOR

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid Meten om te weten Samen met de armen Een inkomen om goed te leven Werken, het beste middel bladzijde 2 bladzijde 4-5 bladzijde 6-7 bladzijde 9 HET PLAN tegen armoede 'Iedereen heeft het recht op een menswaardig

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie