Bijlage bij de rapportage infrastructurele werken 1 e kwartaal Eindevaluatierapportages

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage bij de rapportage infrastructurele werken 1 e kwartaal 2013. Eindevaluatierapportages"

Transcriptie

1 Bijlage bij de rapportage infrastructurele werken 1 e kwartaal 2013 Eindevaluatierapportages Om u te voorzien van meer achtergrondinformatie van de projecten waarvan de evaluatie (na minimaal drie jaar) is afgerond, worden bij de voortgangsrapportage infrastructurele werken, de bijbehorende eindevaluatierapportages meegezonden ter informatie. Van de volgende projecten is de evaluatie afgerond en bijgevoegd: - N361 Reconstructie fietsoversteek Oude Adorperweg te Adorp; - N360 Aanleg rotonde Tjamsweer. Genoemde projecten worden bij de volgende voortgangsrapportage van de C-lijst verwijderd. 1

2 Evaluatie reconstructie fietsoversteek Hemelrijk - N361 Inhoud 1. Inleiding 2. Het project 2.1 Aanleiding 2.2 Oude situatie 2.3 Probleemstelling 2.4 Doelstelling 2.5 Nieuwe situatie/maatregelen 3. Evaluatie 3.1 Ongevallen 3.2 Intensiteiten en verdeling van het verkeer 3.3 Snelheid 3.4 Oversteekbaarheid 3.5 Evaluatie betrokkenen 3.6 Conclusie/samenvatting 4 Relevante documenten 1. Inleiding De provincie Groningen voert veel verkeerskundige projecten/maatregelen uit en vindt het belangrijk om te weten wat de effecten van deze projecten/maatregelen zijn. Daarom evalueren wij. In dit rapport worden de resultaten van de verkeerskundige onderzoeken beschreven. Onderzoeken welke vooraf nodig waren om de problematiek bij de fietsoversteek "'t Hemelrijk" te achterhalen en achteraf om de effecten van de genomen maatregelen te kunnen meten. De effecten van de genomen maatregelen zijn gemeten, door na een periode van ongeveer één en drie jaar een aantal van dezelfde onderzoeken welke ook vooraf zijn uitgevoerd te herhalen. De resultaten van deze onderzoeken worden gebruikt om conclusies over de effectiviteit van de genomen maatregelen te kunnen trekken. 2. Het project Langs de N361, de weg tussen Groningen en Lauwersoog, liggen aan beide kanten van de weg (brom)fietspaden. Deze fietspaden vormen één van de belangrijke hoofdfietsroutes richting de stad Groningen. Ter hoogte van de Oude Adorperweg moeten de (brom)fietsers die vanuit de richting Winsum komen de provinciale weg N361 oversteken omdat het (brom)fietspad daar stopt. Hier ligt de fietsoversteekplaats t Hemelrijk, waarna (brom)fietsers hun weg vervolgen op de (gemeentelijke) Oude Adorperweg. Dagelijks maken ongeveer 375 (brom)fietsers (veelal scholieren) gebruik van deze fietsoversteekplaats Aanleiding In het Actieplan Fiets (periode 2008 t/m 2010) is geconstateerd dat er op deze fietsoversteekplaats een verkeersveiligheidsprobleem is. Daarnaast ontving de provincie regelmatig klachten over de fietsoversteek. Ook bleek dat veel fietsers de fietsoversteek mijden, door vanaf Adorp alvast op het fietspad aan de oostzijde van de N361 te gaan fietsen. 2.2 Oude situatie De (brom)fietsers die vanuit de richting Winsum komen moeten ter hoogte van de Oude Adorperweg oversteken om hun weg richting Groningen te kunnen vervolgen omdat het (brom)fietspad daar eindigt. Echter was er in de oude situatie eigenlijk geen sprake van een (brom)fietsoversteekplaats. Er waren wel aan beide kanten van de weg middengeleiders, maar deze lagen zo ver van de plek af waar moest worden overgestoken, dat de (brom)fietser eigenlijk in het niets midden op de weg stond. 2

3 Foto's voor de reconstructie Zicht vanuit de richting Winsum op de fietsoversteek Zicht vanuit de richting Winsum op de fietsoversteek Zicht vanuit de richting Groningen op de fietsoversteek Zicht vanuit de richting Groningen op de fietsoversteek 2.3. Probleemstelling Het aantal ongevallen op deze oversteek is niet heel hoog. Echter de combinatie van een hoge intensiteit op de provinciale weg en op het (brom)fietspad maakten dat de oversteekbaarheid matig was. Daarnaast zorgt het snelheidsregime en de inrichting van de kruising er voor dat deze kruising niet makkelijk (verkeersveilig) over te steken is Doelstelling De fietsoversteek aanpassen zodat deze ook bij hoge (spits)intensiteiten gemakkelijk en met name veiliger over te steken is. Vanuit de methode oversteekbaarheid moet de oversteek hierdoor als goed of uitstekend worden beoordeeld. In het ontwerp van de oversteek moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat meerdere mensen (met name groepjes scholieren) tegelijkertijd de weg veiliger kunnen oversteken Nieuwe situatie/maatregelen Op deze route wordt veel in groepjes door scholieren gefietst. Vanuit die gedachte is bekeken of er een andere oplossing zou kunnen worden gevonden om juist deze groep zoveel mogelijk te faciliteren. Er is een oversteek ontworpen waarbij de fietsers (vanuit de richting Winsum) de eerste rijbaan oversteken, vervolgens een sluis (met hekwerk omgeven) inrijden en op een andere plaats de tweede rijbaan oversteken om viaj de Oude Adorperweg hun weg te kunnen vervolgen. Problemen die met dit ontwerp worden opgelost zijn: - De fietser kan niet in één keer doorrijden over beide rijbanen waardoor de kans op het maken van een inschattingsfout op het beschikbare hiaat over twee rijbanen verdwijnt - De fietser kijkt, nadat deze de sluis is ingereden richting het tegemoetkomende verkeer. Hierdoor is de kans dat een fietser het tegemoetkomende verkeer over het hoofd ziet kleiner geworden - De kans op ongevallen met groepjes fietsers is kleiner t.o.v. een kleine opstelplaats omdat er voldoende ruimte is om je als groepje veilig op te stellen in de sluis. Bij een kleine opstelplaats zou het sneller kunnen gebeuren dat de laatste fietser onvoldoende ruimte heeft om zich op te stellen. - Een groter vormgegeven oversteek geeft deze T-splitsing een andere uitstraling waardoor de attentiewaarde voor de automobilist wordt verhoogd. - Doordat er op twee verschillende plaatsen wordt overgestoken, wordt het voor de automobilist duidelijker wat de fietsers gaan doen 3

4 Foto's na de reconstructie Zicht vanuit de richting Winsum op de fietsoversteek Rechts het einde van het fietspad, links de Oude Adorperweg Zicht vanuit de richting Groningen op de fietsoversteek Rechts de Oude Adorperweg Zicht vanuit de richting Groningen op de fietsoversteek Rechts de Oude Adorperweg 3. Evaluatie In dit deel wordt ingegaan op de cijfermatige evaluatie van de ongevallen, intensiteiten en de gereden snelheid van het verkeer. Per onderdeel wordt beschreven hoe de verschillende onderdelen er voor en na de reconstructie voorstonden Ongevallen In deze paragraaf gaan wij in op de ongevallen die voor en na de reconstructie hebben plaatsgevonden, waardoor deze zijn ontstaan en of er specifieke groepen (bv vrachtverkeer) bij betrokken waren. Ongevallen voor de reconstructie Vanuit het Actieplan Fiets is een ongevalsanalyse over de periode 2002 t/m 2006 gehouden. In deze perdioe hebben er drie ongevallen met (brom)fietsers plaatsgevonden. Hierbij viel één dode. Uit de detailgegevens van de politie is af te leiden dat: - 1x fietser op het fietspad geen voorrang verleende aan een bromfietser (langsrichting) - 2x fietser geen voorrang verleende aan een auto op de weg (kruising) Omdat de uitvoering op zich liet wachten is ook gekeken naar de ongevallen totdat met de uitvoering is gestart. In de periode 2007 t/m 2009 heeft er één ongeval plaatsgevonden. Dit betrof een ongeval tussen twee auto s waarbij één auto fout door de bocht (met de oude Adorperweg) is gereden. 4

5 Ongevalanalyse na de reconstructie Om een betrouwbaar beeld te krijgen wat het effect van de reconstructie is, wordt normaal gesproken over een periode van drie jaar na de reconstructie, naar het aantal en het soort (de toedracht van de) ongevallen gekeken. Door problemen in de landelijke registratie van ongevallen waren bij het afronden van deze rapportage de ongevalgegevens over 2010 en 2011 beperkt beschikbaar. Daarom is het niet zeker of er ongevallen hebben plaatsgevonden op deze locatie. Uit de landelijke gegevens blijkt dat er geen ongevallen of meldingen van ongevallen op deze locatie bekend zijn. Om de evaluatie zo goed als mogelijk af te kunnen ronden, is om een indruk te krijgen of de nieuwe situatie verkeersveilig werkt gebruik gemaakt van twee alternatieve informatiebronnen. 1. Er is gekeken of er meldingen van burgers en/of de gemeente zijn binnengekomen. Over deze locatie zijn geen meldingen m.b.t. verkeersonveiligheid bekend. T.a.v. het onderhoud merkt onze afdeling beheer op dat het stuk fietspad wat over de middengeleider loopt lastiger is om mee te nemen in de gladheidbestrijding. 2. Daarnaast is, omdat de regiopolitie voor de reconstructie ook om advies is gevraagd, nogmaals aan de regiopolitie gevraagd of zij hun mening willen geven over het verkeersveilig functioneren van deze locatie. De regiopolitie heeft hierover het volgende gezegd: De verkeersveiligheid / bereikbaarheid / zichtbaarheid en oversteekmogelijkheden voor diverse gebruikers zijn sterk verbeterd door het toepassen van: - haakse aansluiting van het fietspad op de N361 bij de oversteeksituatie - de op het middeneiland aangebrachte fietssluis heeft een attenderende en geleidende werking De fietsoversteek en de afslag (Oude Adorperweg) zijn in de nieuwe situatie duidelijk beter zichtbaar en herkenbaar zodat de weggebruiker zijn rijgedrag tijdig kan aanpassen. Het kruispunt en de oversteekplaats zijn zodanig ingericht dat de infrastructuur zelfregulerend werkt op verkeersgedrag van gebruikers. De maatregelen verhogen de verkeersveiligheid en bereikbaarheid binnen het verblijfsgebied en zijn goed handhaafbaar. Ingeval van calamiteiten, maar ook in het dagelijkse verkeer wordt de N361 gebruikt als calamiteitenroute. De fietsoversteek Hemelrijk is zodanig uitgevoerd dat voertuigen van hulpverleningsdiensten deze goed kunnen passeren. Het geeft in de praktijk geen tijdsverlies bij spoedmeldingen. Conclusie is dat de herinrichting van de fietsoversteek Hemelrijk voldoet aan: goede verkeersafwikkeling, goede oversteekbaarheid, ongevallen reductie, snelheidsreductie 5

6 3.2. Intensiteiten en verdeling van het verkeer Voor en na de reconstructie is een meting naar de intensiteit en de verdeling van het verkeer gehouden. In de tabellen hieronder staan de intensiteiten en verdeling van het verkeer per wegvak aangegeven. Wegvak: Groningen-Winsum telpunt Intensiteit Klasse L 90.7% 91,2% 90,3% Klasse M 6.7% 6,5% 7,0% Klasse Z 2.7% 2,4% 2,7% - L,M,Z = De voertuigen zijn onderverdeeld in de volgende klassen: L=licht, M=middel, Z=zwaar verkeer - De intensiteit is het totaal van beide richtingen samen Conclusie De intensiteit en / of verdeling van het verkeer is op de N361 is niet noemenswaardig toe of afgenomen Snelheid Voor de reconstructie is in april 2009 en na de reconstructie in september 2010 en 2012 een meting van de gereden snelheid gehouden met de wegkantradar. Tevens beschikken wij over de snelheidsgegevens van ons permanente meetpunt die zich op ca. 100 m afstand van de fietsoversteek bevindt. Het snelheidsregime ter hoogte van de fietsoversteek "'t Hemelrijk" is 80 km/u. Wegvak: Groningen-Winsum Winsum-Groningen Meetpunt 223 Oude Adorperweg - Winsum Gemiddelde snelheid V90 (90% rijd niet harder als) Wegvak: Groningen-Winsum Winsum-Groningen Wegkantradar Groningen - Oude Adorperweg Gemiddelde snelheid V90 (90% rijd niet harder als) Conclusie Na de snelheidsnametingen kan de conclusie worden getrokken dat de snelheid (op basis van de V90 waarde) na de reconstructie op 3 van de 4 gemeten locaties licht gedaald is Overige aspecten Oversteekbaarheid Omdat de oversteekplaats in een drukke provinciale weg ligt is ook naar de oversteekbaarheid van deze weg gekeken. De oversteekbaarheid van wegen is afhankelijk van de optredende hiaten op de hoofdrichting en de beschikbare hiaattijd voor het verkeer op de zijrichting. De hiaten op de hoofdrichting worden bepaald door de verkeersintensiteiten en de mogelijke clustervorming van het verkeer. De benodigde hiaattijd is afhankelijk van de oversteeklengte, de snelheid waarmee kan worden overgestoken en de naderingssnelheid van het verkeer op de hoofdrichting. Oversteekbaarheid voor de reconstructie Op dit punt in de N361 is de intensiteit in de spitsen hoog waardoor het moeilijk wordt om de oversteek gemakkelijk en veilig te nemen. In de ochtendspits (7:00-9:00 uur) passeren op dit punt richting Groningen +/ en richting Winsum 450 motorvoertuigen. De afstand die genomen moet worden om aan de andere kant van de weg te komen (inclusief het stuk over de afslagstrook) was t.p.v. de oversteek 11,5m. Hierdoor scoort deze oversteek, vanuit de methode oversteekbaarheid, slecht. 6

7 Oversteekbaarheid na de reconstructie In 2012 is de intensiteit (in de spits) niet veranderd. Er passeren op dit punt in de ochtendspits richting Groningen +/ en richting Winsum 450 motorvoertuigen. Omdat de (brom)fietser de oversteek nu in twee stappen kan nemen is de afstand die moet worden overgestoken veel minder. De afstand die genomen moet worden om (in twee stappen) aan de andere kant van de weg te komen is t.p.v. de oversteek 2x 5m. Hierdoor scoort deze oversteek, vanuit de methode oversteekbaarheid, goed. Conclusie De conclusie uit de methodiek oversteekbaarheid is dat door het aanbrengen van de middengeleider de oversteekbaarheid nu goed is Samenvatting betrokkenen Informatie en mening van de Politie en gemeente Winsum In de onderzoeksfase is met de regiopolitie (Henk Vedelaar) en de gemeente Winsum (F.Hoogheem) gesproken en gevraagd naar hun mening en ervaringen met dit punt. Beide waren van mening dat de situatie bij de Oude Adorperweg erg grootschalig is vormgegeven en dat het lijkt alsof de Oude Adorperweg een belangrijke aansluiting is op de N361. Door de grote bomen (kruinen) lijkt het als je op de N361 rijd, alsof je in een soort van tunnel kijkt waardoor de fietsoversteek onvoldoende opvalt.. Doordat veel scholieren in groepjes oversteken, en de fietsers eigenlijk midden op de weg staan, ontstaat een onoverzichtelijk geheel voor de automobilisten. De gemeente Winsum is bang dat welke maatregelen je ook neemt, de fietsers toch het pad aan de Oostkant van de weg in twee richtingen (vanaf Adorp) blijven gebruiken. Na de reconstructie is de gemeente niet gevraagd naar hun mening over het resultaat. De mening van de politie is weergegeven in paragraaf Conclusies/samenvatting Eind conclusie na drie jaar De fietsoversteek functioneert goed. De snelheid op de hoofdrijbaan is iets afgenomen en in het eerste jaar na de reconstructie lijken er geen ongevallen plaatsgevonden te hebben. Door problemen in de landelijke registratie van ongevallen waren bij het afronden van deze rapportage de ongevalgegevens over 2010 en 2011 beperkt beschikbaar. Daarom hebben wij aan de politie gevraagd naar hun mening over het veilig functioneren van de rotonde. De conclusie van de politie is dat: De fietsoversteek Hemelrijk voldoet aan: goede verkeersafwikkeling, goede oversteekbaarheid, ongevallen reductie, snelheidsreductie Daarnaast hebben ons geen meldingen van burgers of informatie (van de gemeente) bereikt dat er in deze jaren onveilige situaties en/of ongevallen hebben plaatsgevonden. Voor de reconstructie was de beoordeling volgens de methodiek oversteekbaarheid: slecht. Doordat de (brom)fietser nu in twee stappen de weg kan oversteken komt de methodiek nu uit op: goed. Wij gaan er (vooralsnog) vanuit dat de fietsoversteek verkeersveilig werkt, maar zullen dit uiteraard blijven volgen in onze jaarlijkse verkeersveiligheidsanalyses. 4. Relevante documenten en data Datum FO-notitie: 8 april 2009 Datum vastgesteld door projectleider en evaluatiebegeleider: Arjan vd Zwaag, Rolf Dijkstra afd. VV Specifieke onderzoeken: (bijvoorbeeld AVOC-analyse, ) n.v.t. Start uitvoering: Datum Oplevering:

8 Evaluatie reconstructie kruispunt Tjamsweersterweg x N360 (Appingedam) Inhoud 1. Inleiding 2. Het project 2.1. Aanleiding 2.2. Oude situatie 2.3. Probleemstelling 2.4. Doelstelling 2.5. Nieuwe situatie/maatregelen 3. Evaluatie 3.1. Ongevallen 3.2. Intensiteiten en verdeling van het verkeer 3.3. Snelheid 3.4. Overige Aspecten 3.5. Evaluatie betrokkenen 3.6. Conclusie/samenvatting 4. Relevante documenten 1. Inleiding De provincie Groningen voert veel verkeerskundige projecten/maatregelen uit en vindt het belangrijk om te weten wat de effecten van deze projecten/maatregelen zijn. Daarom evalueren wij zoveel mogelijk ons werk. In dit rapport worden de resultaten van de verkeerskundige onderzoeken beschreven. Onderzoeken welke vooraf nodig waren om de problematiek op het kruispunt Tjamsweersterweg x N360 te achterhalen en achteraf om de effecten van de genomen maatregelen te kunnen meten. De effecten van de genomen maatregelen zijn gemeten, door na een periode van ongeveer één en na drie jaar een aantal van dezelfde onderzoeken welke ook vooraf zijn uitgevoerd te herhalen. De resultaten van deze onderzoeken worden gebruikt om conclusies over de effectiviteit van de genomen maatregelen te kunnen trekken. 2. Het project 2.1. Aanleiding Bij de aanpak van de bundel Delfzijl-Groningen, eind jaren '90, stond deze kruising op de nominatie voor aanpak. Toentertijd waren er geen middelen meer beschikbaar. Dit kruispunt was al een knelpunt en het aantal ongevallen nam toe. Zodanig dat het gedurende jaren in verkeersveiligheidstermen een black spot was 6 letselongevallen in 3 jaar of 12 ongevallen (letsel en uitsluitend materiële schade (u.m.s.) in 3 jaar. Uit de jaarlijkse verkeersveiligheidanalyses is gebleken dat dit kruispunt, door het hoge aantal ongevallen, gevaarlijk is. Daarom is besloten dit kruispunt op te nemen in het actieplan verkeersveiligheid 2005/2006 en een gedetailleerde analyse uit te gaan voeren Oude situatie De Tjamsweersterweg sluit aan op de N360 en is een schakel in de verbinding Tjamsweer, Oosterwijtwerd, Leermens en 't Zand met Appingedam. Het kruispunt met de Tjamsweersterweg heeft voor beide richtingen in de N360 opstelstroken voor links afslaand verkeer die fysiek met kleine verkeersgeleiders zijn afgeschermd tegen achteropkomend verkeer. De weg (kruising) ligt in een boog met een verkanting (dwarshelling). Door deze verkanting kan het verkeer op de N360 deze boog met een relatief hoge snelheid doorrijden en het leidt tot een opgaande helling vanaf de aansluitende wegen. Er is geen middengeleider aanwezig welke kan dienen als rustpunt voor overstekende (brom)fietsers. 8

9 Foto s voor de reconstructie Zicht vanuit de richting Ten Post Zicht vanuit de richting Tjamsweer Zicht vanuit de richting Appingedam Zicht vanuit het Zuiden - Appingedam 2.3. Probleemstelling n de periode vonden er op dit kruispunt 13 ongevallen plaats waarvan 3 met letsel. Door dit (hoge) aantal ongevallen was dit kruispunt een blackspot. In het hoofdstuk onderzoek wordt gedetailleerd ingegaan op de specifieke problematiek Doelstelling Het reduceren van zoveel mogelijk ongevallen. Na de gewenningsperiode van één jaar zouden er geen ongevallen met letsel en slechts enkele ongevallen met uitsluitend materiële schade (UMS) mogen plaatsvinden. Een nvendoelstelling was het verbeteren van de oversteekbaarheid van fietsers en wandelaars. Effecten van de gekozen oplossing Wij verwachten dat er na de reconstructie geen voorrangsongevallen meer zullen plaatsvinden en dat de doorstroming voldoende gewaarborgd is. 9

10 2.5. Nieuwe situatie/maatregelen De keuze voor de rotonde was een logische. De rotonde als kruispuntsvorm was al geïntroduceerd op de N360. Aandachtspunt was vooral de landschappelijke inpassing. Dit vanwege de bijzonderheid van de plek met de nabijheid van het karakteristieke kerkje van Tjamsweer. In de rotonde is aan beide kanten ook een duidelijke fietsoversteek aangelegd waardoor fietsers in twee stappen de provinciale weg kunnen oversteken. Foto's na de reconstructie Zicht vanuit de richting Ten Post Zicht vanuit de richting Tjamsweer Zicht vanuit de richting Appingedam Zicht vanuit het Zuiden - Appingedam Fietsstructuur richting Appingedam Fietsstructuur richting Tjamsweer 10

11 3. Evaluatie In dit deel wordt ingegaan op de cijfermatige evaluatie van de ongevallen, intensiteiten en de gereden snelheid van het verkeer. Per onderdeel wordt beschreven hoe de verschillende onderdelen er voor en na de reconstructie voorstonden Ongevallen In deze paragraaf gaan wij in op de ongevallen welke voor en na de reconstructie hebben plaatsgevonden, waardoor deze zijn ontstaan en of er specifieke groepen (bv (brom)fietsers,) bij betrokken waren. Ongevalanalyse voor de reconstructie Voor de reconstructie bleek uit de globale analyse, over de periode 2000 t/m 2004, dat de ongevallen in meerdere categorieën onder te verdelen waren. Daarom is besloten een AVOC-analyse (Aanpak Verkeers Ongevallen Concentratiepunt) uit te voeren. Dit is een objectieve onderzoeksmethode om stapsgewijs groepen ongevallen te analyseren. Uit de AVOC-analyse komen verschillende problemen naar voren: Verkeer uit Tjamsweer - Automobilisten beoordelen de oprijdmogelijkheden ten opzichte van het verkeer uit de richting Wirdum op een te grote afstand - Het waarnemen van het verkeer uit de richting Wirdum is moeilijk door het ontbreken van goede referentiepunten op de achtergrond - De begrijpbaarheid van de kruising is niet goed: de kruising vraagt te veel aandacht om alles goed te kunnen overzien - Door de hoge snelheden op de N360 naar de kruising toe en ter plaatse van de kruising wordt als gevolg van de ruime opzet van de kruising het beschikbare hiaat overschat of de snelheid onderschat. Verkeer uit het Zuiden - Appingedam - De kruising en de N360 zijn vanaf de Tjamsweersterweg niet goed zichtbaar - Onevenwichtigheid in het uitzicht, ruim (gemakkelijk) uitzicht op het verkeer uit de richting Wirdum, heeft tot gevolg dat voor het verkeer vanuit de richting Appingedam te weinig aandacht uit gaat - Door de hoge snelheden op de N360 naar de kruising toe en ter plaatse van de kruising wordt als gevolg van de ruime opzet van de kruising het beschikbare hiaat overschat of de snelheid onderschat. Hieronder staat een uitsplitsing van de ongevallen naar afloop en toedracht In de tabellen hieronder staan de cijfers van een langere periode om een goed vergelijk te kunnen maken met de cijfers totdat met de reconstructie (in 2008) is gestart. Tabel Jaar x Afloop Ongevallen Jaar_ongeval Slachtoffer ongevallen Slachtoffers Licht gewonden EHBO Ziekenhuis opnames Doden Aantallen Tabel Voornaamste toedracht x Afloop Ongevallen Slachtoffer Jaar_ongeval ongevallen Slachtoffers Licht gewonden EHBO Ziekenhuis opnames Doden Geen voorrang verlenen Geen doorgang verlenen Onvoldoende afstand Fout inhalen/snijden Aantallen Er waren geen (brom)fietser, voetgangers of andere bijzondere voertuigcategorieën betrokken bij deze ongevallen. 11

12 Ongevalanalyse na de reconstructie In het eerste jaar (2009) na de reconstructie hebben er geen ongevallen plaatsgevonden. Eind conclusie na drie jaar Om een betrouwbaar beeld te krijgen wat het effect van de reconstructie is, wordt normaal gesproken over een periode van drie jaar na de reconstructie, naar het aantal en het soort (de toedracht van de) ongevallen gekeken. Door problemen in de landelijke registratie van ongevallen waren bij het afronden van deze rapportage de ongevalgegevens over 2010 en 2011 beperkt beschikbaar. Daarom is het niet zeker of er ongevallen hebben plaatsgevonden op deze locatie. Uit de landelijke gegevens blijkt dat er geen ongevallen of meldingen van ongevallen op deze locatie bekend zijn. Om de evaluatie zo goed als mogelijk af te kunnen ronden, is om een indruk te krijgen of de nieuwe situatie verkeersveilig werkt, is gebruik gemaakt van twee alternatieve informatiebronnen. Er is gekeken of er meldingen van burgers en/of de gemeente zijn binnengekomen. Over deze locatie zijn geen meldingen m.b.t. verkeersonveiligheid bekend. Daarnaast is, omdat de regiopolitie voor de reconstructie ook om advies is gevraagd, nogmaals aan de regiopolitie gevraagd of zij hun mening willen geven over het verkeersveilig functioneren van deze locatie. De regiopolitie heeft hierover het volgende gezegd: De verkeersafwikkeling binnen het verblijfsgebied is door de bordensanering, herinrichting van infrastructuur en structurering van verkeersmaatregelen sterk verbeterd. Ook de afwikkeling van zwaar verkeer geeft in de praktijk geen problemen, de berijdbaarheid is voldoende. Het middeneiland van de rotonde vormt een duidelijke onderbreking in de doorgaande route wat hierdoor bijdraagt aan snelheidsreductie. De afstand waarop de weggebruiker de rotondes kan zien en herkennen zijn voldoende zodat deze zijn rijgedrag tijdig kan aanpassen. De verkeersveiligheid / bereikbaarheid en oversteekmogelijkheden voor diverse gebruikers zijn sterk verbeterd. Het verblijfsgebied is zodanig ingericht dat de infrastructuur zelfregulerend werkt op verkeersgedrag van gebruikers. Een en ander geeft in de dagelijkse praktijk een rustiger en verkeersveiliger verkeersbeeld. De maatregelen verhogen de verkeersveiligheid en bereikbaarheid binnen het verblijfsgebied en zijn goed handhaafbaar. Ingeval van calamiteiten, maar ook in het dagelijkse verkeer wordt de N360 gebruikt als calamiteitenroute. De rotonde Tjamsweer is zodanig uitgevoerd dat voertuigen van hulpverleningsdiensten deze voldoende comfortabel kunnen berijden. Het geeft in de praktijk een gering tijdsverlies bij spoedmeldingen. Conclusie is dat de rotonde in Tjamsweer voldoet aan: goede verkeersafwikkeling, goede oversteekbaarheid, ongevallen reductie en snelheidsreductie Minpunten zijn verlies aan tijd bij spoedmeldingen voor hulpverleningsvoertuigen en veel afremmend en optrekkend zwaar vrachtverkeer. 12

13 3.2. Intensiteiten en verdeling van het verkeer Voor en na de reconstructie is een meting naar de intensiteit en de verdeling van het verkeer gehouden. In de tabellen hieronder staan de intensiteiten en verdeling van het verkeer per wegvak aangegeven. Wegvak: Garrelsweer-Appingedam telpunt Intensiteit Klasse L 91,6% 91,6% 92,2% 92,2% Klasse M 6,2% 6,2% 6,0% 6% Klasse Z 2,2% 2,2% 1,8% 1,8% - L,M,Z = De voertuigen zijn onderverdeeld in de volgende klassen: L=licht, M=middel, Z=zwaar verkeer - De intensiteit is het totaal van beide richtingen samen Conclusie. Op de gehele N360 is tussen 2006 en 2008 een daling van de intensiteit te zien. Het is mogelijk dat de werkzaamheden voor de aanleg van deze rotonde (samen met de aanleg van andere rotondes) enige invloed heeft gehad op deze daling. Deze daling van de intensiteit heeft zich ook in 2010 doorgezet, maar er is inmiddels (2012) weer sprake van een kleine stijging. De conclusie is dat de intensiteit fluctueert en hier is geen verklaring voor. Effecten reconstructie op routekeuze Deze reconstructie had niet als doel de verkeersstromen te beïnvloeden Kruispunttellingen Op 18 november 2004 is in de ochtend- en avondspits een kruispunttelling gehouden. Van de telgegevens zijn stromenkaarten gemaakt zodat inzichtelijk wordt waar het verkeer vanaf de kruising naar toe gaat. Deze telling is op 4 november 2008 herhaald na de reconstructie. De verschillende stromen zijn vergeleken en hieruit kunnen de volgende conclusies worden getrokken. Na het analyseren van beide tellingen kan de conclusie getrokken worden dat er in de verkeersstromen geen verschuivingen plaatsgevonden hebben. Er is echter in beide hoofdrichtingen op de N360 een verkeersafname te zien. Dit beeld komt overeen met de gegevens van onze beide permanente telpunten op de N360 en zijn niet toe te schrijven aan de reconstructie van dit kruispunt. Voor deze afname is geen verklaring te geven. De reconstructie van kruispunt naar rotonde had echter ook niet als doel om de verkeersstromen te beïnvloeden Snelheid Voor de reconstructie is in september 2007 en na de reconstructie in december 2008 een meting van de gereden snelheid gehouden. In september 2010 is ten behoeve van de eindconclusie een laatste nameting gedaan. Het snelheidsregime ter hoogte van de Tjamsweersterweg en de N360 bedraagt 80 km/u. Wegvak:Garrelsweer- Appingedam (kmp 23.1) Wegvak: Appingedam- Garrelsweer (kmp 22.9) Gemiddelde snelheid V90 (90% rijd niet harder als) Conclusie: Uit de snelheidsmetingen kan worden geconcludeerd dat de snelheid bij de laatste meting licht is gedaald ten opzichte van de 1 e nameting. Deze reconstructie had niet het doel de snelheid te verlagen. 13

14 3.4. Overige aspecten Visuele observatie Voor de reconstructie is om een nog beter beeld te krijgen van de mogelijk conflicten welke (kunnen) ontstaan tussen de verschillende weggebruikers, volgens de DOCTOR-methode (Dutch Objective Conflict technique for Operation and Research), een observatie gehouden op de kruising. De ernst van een conflict wordt vastgesteld aan de hand van de kans op een botsing en de mogelijke gevolgen van zo'n botsing. Conclusie Voor de reconstructie zijn tijdens de observatie wel een aantal conflicten waargenomen, maar deze waren niet ernstig volgens deze beoordelingsmethode. Na de reconstructie is niet opnieuw een observatie gehouden. Er is wel aan de politie gevraagd wat hun ervaringen tot nu toe met dit punt zijn (zie 3.2). Oversteekbaarheid Voor de reconstructie is gekeken naar de oversteekbaarheid van de weg. De oversteekbaarheid van wegen is afhankelijk van de optredende hiaten op de hoofdrichting (de N360) en de beschikbare hiaattijd voor het verkeer op de zijrichting (Tjamsweersterweg). De hiaten op de hoofdrichting worden bepaald door de verkeersintensiteiten en de mogelijke clustervorming van het verkeer. De benodigde hiaattijd is afhankelijk van de oversteeklengte, de snelheid waarmee kan worden overgestoken en de naderingssnelheid van het verkeer op de hoofdrichting. Conclusie Voor de reconstructie is uit waarnemingen en berekeningen gebleken dat de oversteekbaarheid voor motorvoertuigen matig is en voor (brom)fietsers slecht. Dit zal leiden tot het nemen van risico's bij het beoordelen en kiezen van beschikbare hiaten. Na de reconstructie is de oversteekbaarheid sterk verbeterd doordat (brom)fietsers (wandelaars vanwege NS-wandeling) nu overal in twee stappen kunnen oversteken Evaluatie betrokkenen Voor de reconstructie is aan de afdeling RP Hiwe Groenewolt gevraagd naar hun mening over de landschappelijke inpassing van het werk. De inpassing van een rotonde zo vlak bij de kerk van Tjamsweer was een lastige. Met behulp van RP is een aanvaardbare inpassing tot stand gekomen. Ook over de aankleding van deze rotonde is met het bouwheerschap gesproken. Conclusie hiervan was kiezen voor Gronings en nuchter. Informatie en mening van de Politie en gemeente In de onderzoeksfase is met de regiopolitie H. Krist en de gemeente Appingedam J. Hoekstra en K. van Essen gesproken en gevraagd naar hun mening en ervaringen met dit punt. Na de reconstructie zijn de betrokkenen van de gemeente niet meer gevraagd wat men vond van het resultaat. De mening van regiopolitie staat onder Conclusies/samenvatting In deze paragraaf staan de conclusies uit deze evaluatierapportage samengevat weergegeven. Voorlopige conclusie (na één jaar) In het eerste jaar na de reconstructie concludeerden wij dat: Er hebben geen verschuivingen in de verkeersstromen plaatsgevonden en het snelheidsbeeld in hetzelfde gebleven. De oversteekbaarheid is sterk verbeterd doordat (brom)fietsers nu overal in twee stappen kunnen oversteken. In het eerste jaar na de reconstructie hebben er geen ongevallen plaatsgevonden. Het is te vroeg om hier conclusies aan te verbinden. Daarom wordt, om een betrouwbaar beeld te krijgen wat het effect van de reconstructie is, na een periode van drie jaar nogmaals gekeken of er ongevallen en verschuivingen m.b.t. de verkeersstromen hebben plaatsgevonden. 14

15 Eindconclusie na drie jaar Op de gehele N360 is tussen 2006 en 2008 een daling van de intensiteit te zien. Het is mogelijk dat de werkzaamheden voor de aanleg van deze rotonde (samen met de aanleg van andere rotondes) enige invloed heeft gehad op deze daling. Deze daling van de intensiteit heeft zich ook in 2010 doorgezet, maar er is inmiddels (2012) weer sprake van een kleine stijging. De conclusie is dat de intensiteit fluctueert en hier is geen verklaring voor. In het eerste jaar na de reconstructie hebben er geen ongevallen plaatsgevonden. Door problemen in de landelijke registratie van ongevallen waren bij het afronden van deze rapportage de ongevalgegevens over 2010 en 2011 beperkt beschikbaar. Daarom hebben wij aan de politie gevraagd naar hun mening over het veilig functioneren van de rotonde. De conclusie van de politie is dat: de rotonde voldoet aan een goede verkeersafwikkeling, goede oversteekbaarheid, ongevallen reductie en snelheidsreductie. Minpunten zijn verlies aan tijd bij spoedmeldingen voor hulpverleningsvoertuigen en veel afremmend en optrekkend zwaar vrachtverkeer. Daarnaast hebben ons geen meldingen van burgers of informatie (van de gemeente) bereikt dat er in deze jaren onveilige situaties en/of ongevallen hebben plaatsgevonden. Wij gaan er daarom (vooralsnog) vanuit dat de rotonde verkeersveilig werkt, maar zullen dit uiteraard blijven volgen in onze jaarlijkse verkeersveiligheidsanalyses. 4. Relevante documenten en data In deze paragraaf staan de belangrijkste data wanneer stukken zijn vastgesteld en belangrijke momenten in de uitvoering van het project. Datum vastgesteld projectleider, evaluatie begeleider: Greet Luursema, Arjan vd Zwaag, afd. VV Specifieke onderzoeken: Onderzoek verkeersveiligheid en AVOC-analyse, Goudappel Coffeng Start uitvoering: 1 oktober 2007 Datum Oplevering: 20 augustus

Beter benutten van provinciale wegen, kan het ook sneller èn veiliger?

Beter benutten van provinciale wegen, kan het ook sneller èn veiliger? Beter benutten van provinciale wegen, kan het ook sneller èn veiliger? Henk Tromp Rico Andriesse (Henk Tromp en Rico Andriesse zijn werkzaam bij Goudappel Coffeng ) Samenvatting De uitwerking van het concept

Nadere informatie

Alvorens de genomen maatregelen toegelicht worden, wordt er gekeken naar welke rol Bosch en Duin inneemt in de hoofdverkeersstructuur in Zeist.

Alvorens de genomen maatregelen toegelicht worden, wordt er gekeken naar welke rol Bosch en Duin inneemt in de hoofdverkeersstructuur in Zeist. Evaluatierapport verkeersmaatregelen Bosch en Duin Gemeente Zeist E.H. Sambell Maart 2010 Achtergrond Alvorens de genomen maatregelen toegelicht worden, wordt er gekeken naar welke rol Bosch en Duin inneemt

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017

Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017 Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017 Aanleiding In de afgelopen jaren hebben een aantal verkeersincidenten op het kruispunt Bommelweg Dreef plaatsgevonden.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 21 november 2006. Agendanummer: 9

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 21 november 2006. Agendanummer: 9 Vergadering: 21 november 2006 Agendanummer: 9 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Hoogheem, 0595-447780 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Hoogheem) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Evaluatie

Nadere informatie

Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad.

Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad. Zienswijzennotitie Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad. Er zijn zeven brieven met zienswijzen

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsanalyse Teisterbantlaan Papesteeg Spoorstraat

Verkeersveiligheidsanalyse Teisterbantlaan Papesteeg Spoorstraat Verkeersveiligheidsanalyse Papesteeg Spoorstraat Aanleiding In de afgelopen jaren hebben zich een aantal verkeersincidenten op de kruispunten Spoorstraat Papesteeg en Papesteeg voorgedaan. Mede op verzoek

Nadere informatie

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC Datum : 18 maart 2016 Aan : Projectteam AZC Kopie aan : Van : Matthijs Koops Onderwerp : AZC, verkeerskundig advies loop- en fietsroute Op verzoek

Nadere informatie

Kruispunt 45: N34 Kellerlaan - Eugenboersdijk

Kruispunt 45: N34 Kellerlaan - Eugenboersdijk Kruispunt 45: N34 Kellerlaan - Eugenboersdijk Pagina 2 van 13 Inhoud Samenvatting kruispunt 45 5 45 Kruispunt 45: N34 Kellerlaan Eugenboersdijk 7 45.1 Inleiding 7 45.2 Observaties 45.3 Analyse 7 8 45.4

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Midden-Noord - Oss Ontwerp. Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum

Bestemmingsplan. Midden-Noord - Oss Ontwerp. Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum Bestemmingsplan Midden-Noord - Oss - 2012 Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum Ontwerp Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum

Nadere informatie

Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan'

Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan' Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Adviesdienst Verkeer en Vervoer Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan' Een onderzoek naar letselongevallen met bromfietsers een jaar

Nadere informatie

Kruispunt 4: N334 Ruxveenseweg Oldemarktseweg

Kruispunt 4: N334 Ruxveenseweg Oldemarktseweg Kruispunt 4: N334 Ruxveenseweg Oldemarktseweg Pagina 2 van 14 Inhoud Samenvatting kruispunt 4 5 4 Kruispunt 4: N334 Ruxveenseweg Oldemarktseweg 7 4.1 Inleiding 7 4.2 Observaties 4.3 Analyse 7 8 4.4 Maatregelen

Nadere informatie

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten

Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop Inventarisatie van knelpunten Gemeente Nieuwkoop Afd. Beheer openbare ruimte maart 2015 Inhoud INHOUD...2 1 INLEIDING...3 1.1 AANLEIDING...3 1.2 DOELSTELLING

Nadere informatie

21 juni Besluit B&W d.d. 13 juli 2004 nummer: 1.9. Nijmeegse verkeersituatie is een quick-scan uitgevoerd.

21 juni Besluit B&W d.d. 13 juli 2004 nummer: 1.9. Nijmeegse verkeersituatie is een quick-scan uitgevoerd. Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Verkeersongevallen 2003 Programma / Programmanummer Mobiliteit / 6110 IBW-nummer Portefeuillehouder T. Hirdes Samenvatting Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Wijk- en Stadszaken Nota 1. Inleiding

Wijk- en Stadszaken Nota 1. Inleiding Wijk- en Stadszaken Mobiliteit Doorkiesnummers: Telefoon 015 260 27 73 Fax 015 213 68 23 Aan Commissie Wijk, Verkeer en Beheer Afschrift aan Nota Datum 09-09-2008 Ons kenmerk Onderwerp Ongevallenanalyse

Nadere informatie

De risico s van vrachtwagens

De risico s van vrachtwagens De risico s van vrachtwagens Notitie Fietsberaad, Otto van Boggelen, coördinator Fietsberaad Rotterdam, oktober 2007 Samenvatting In deze notitie wordt verslag gedaan van een aantal cijfermatige analyses

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving

Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 29885 26 mei 2017 Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving AU17.03116 college van burgemeester en wethouders van Den

Nadere informatie

Dijklint Alblasserdam

Dijklint Alblasserdam Dijklint Alblasserdam Ontwerpvisie Inrichtingsplan Dijklint Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 24 januari 2013 Henk van Zeijl Viviane de Groot 2 Inhoud Inleiding Resultaat discussies in ontwerpwerkgroep

Nadere informatie

27 februari Nr , IEV. Nummer 11/2001

27 februari Nr , IEV. Nummer 11/2001 Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer 27 februari 2001. Nr. 2001-2.894, IEV. Nummer 11/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de aanleg van een rotonde

Nadere informatie

Project. 094-09B Liesboslaan, Breda

Project. 094-09B Liesboslaan, Breda Project. 094-09B Liesboslaan, Breda Situatie Probleemstelling. De gemeente Breda heeft VVN Afd. Breda gevraagd om een advies over de verkeerssituatie Liesboslaan - Princenhagelaan te Breda. In het verleden

Nadere informatie

voertuigen per etmaal) 2009 Zuid (naar Wijk bij Duurstede) % Noord (naar Maarn) % Totale intensiteit:

voertuigen per etmaal) 2009 Zuid (naar Wijk bij Duurstede) % Noord (naar Maarn) % Totale intensiteit: Memo Aan : De raad Van : Henk Veldhuizen Doorkiesnummer : 820 Datum : 17-6-2016 Afschriften : n.v.t. Bijlage(n) : n.v.t. Betreft : Verkeersanalyse Amersfoortseweg In deze memo komt de verkeersanalyse van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor rotondes: wat te doen bij storing

Gebruikershandleiding voor rotondes: wat te doen bij storing Gebruikershandleiding voor rotondes: wat te doen bij storing Nieuwe blauwdruk rotonde of Wat te doen bij storingen? Minister Schultz kondigde eind augustus een nieuwe blauwdruk rotondes aan. Rotondes zijn

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking

Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking Onderwerp Motie Niet van het padje af voor speed-pedelecs Documentnummer Geachte Statenleden, Op 7 juli 2017 hebben uw

Nadere informatie

MEMO. Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Datum 27 januari 2012 Projectnummer Status Definitief Versie 6

MEMO. Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Datum 27 januari 2012 Projectnummer Status Definitief Versie 6 MEMO Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Onderwerp Evaluatie Spoedaanpak - ontwikkeling verkeersprestatie (VP) per project Datum 27 januari 212 Projectnummer 7211112 Status Definitief

Nadere informatie

1 Inleiding. gemeente Eindhoven. Betreft verkeerskundige analyse Johannes Buyslaan

1 Inleiding. gemeente Eindhoven. Betreft verkeerskundige analyse Johannes Buyslaan gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte Betreft verkeerskundige analyse Johannes Buyslaan 1 Inleiding In deze memo staat het resultaat van de verkeerskundige toets

Nadere informatie

ui ui mi int ii in nu ui

ui ui mi int ii in nu ui ĩĥ Gemeente ñ Bergen op Zoom fractie GBWP T.a.v. De heer P. Roosendaal Oudeweg 12 4661HK Halsteren ui ui mi int ii in nu ui ľp-'lľ'lľl'llľ-'ll'm'ľlľľ-l Uw kenmerk 114-026401 Uw brief 5-06-2014 Onderwerp:

Nadere informatie

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Resultaten van een uitgebreide en representatieve verkeersenquête over verkeersveiligheid rond scholen en schoolroutes in de Bovenbuurt van Wageningen,

Nadere informatie

TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK. Bijlagenrapport

TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK. Bijlagenrapport TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK Bijlagenrapport INHOUDSOPGAVE Bijlage 1: Telgegevens fiets 3 Bijlage 2: Telgegevens landbouwvoertuigen 8 Bijlage 3: Afwijkingen van

Nadere informatie

R-89-25 Ir. A. Dijkstra Leidschendam, 1989 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

R-89-25 Ir. A. Dijkstra Leidschendam, 1989 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV SCHEIDING VAN VERKEERSSOORTEN IN FLEVOLAND Begeleidende notitie bij het rapport van Th. Michels & E. Meijer. Scheiding van verkeerssoorten in Flevoland; criteria en prioriteitsstelling voor scheiding van

Nadere informatie

Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden

Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47279 december 2015 Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden Verkeersbesluit oversteek Norgerweg Roden Burgemeester

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

1 Ontwikkeling hoofdwegennet

1 Ontwikkeling hoofdwegennet Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 ()57 666 222 F +31 ()57 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Memo Aan: Dhr. W. Wullaert Van: Anneke Merkx Datum: 1 januari 201 Kopie: - Ons kenmerk: N002_T&P_BA5-102-101 Classificatie: Vertrouwelijk HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Onderwerp: Verkeersgeneratie

Nadere informatie

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Memo Aan : Aan de fracties van de politieke partijen Ede Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 11 juni 2013 Onderwerp : Verlegging

Nadere informatie

Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen 19 juni 2014, uur te Arnhem Verslag

Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen 19 juni 2014, uur te Arnhem Verslag ROV Oost-Nederland Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen 19 juni 2014, 13.00 16.45 uur te Arnhem Verslag Op 19 juni 2014 heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost Nederland in samenwerking met CROW-Fietsberaad

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER 2017 1 Programma Welkom (Sushil Lachman, Sweco Nederland) Aanleiding herinrichting (Alma de Jong, gemeente Oegstgeest) Voorstel

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Rol Veilig Verkeer Nederland. Algemeen. Situatie 3/7

Rol Veilig Verkeer Nederland. Algemeen. Situatie 3/7 Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Locatie: Heerde Brinklaan en Veerstraat Marktstraat Datum uitgifte advies: 3 februari 2016 2/7 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer

Nadere informatie

Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind!

Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind! CBS De Rietzanger & OBS Ter Borch Februari/maart 2015 Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind! In het jaar 2009 werd het Borchkwartier gebouwd. Al snel bleek dat beide scholen te maken hadden

Nadere informatie

WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN

WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN Ons Mooi Epe WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN Wat waren de belangrijkste onderdelen van de 118 (!) zienswijzen (reacties) van aanwonenden en

Nadere informatie

2.2. Verkeersontsluiting Lekdijk-Standardmolen (TL )

2.2. Verkeersontsluiting Lekdijk-Standardmolen (TL ) Het doorgaande tweerichtingen fietspad langs de Lekdijk is in het ontwerp op de kruin van de dijk gesitueerd. Dit komt het comfort van het doorgaande fietsverkeer ten goede, omdat het fietsverkeer hierdoor

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Veilig oversteken in Haren

Veilig oversteken in Haren Veilig oversteken in Haren Ondertitel: Beleidsnota oversteekvoorzieningen voetgangers Veilig oversteken in Haren Wat: Notitie waarin vastgelegd wordt op welke manier in de toekomst omgegaan wordt met aanvragen

Nadere informatie

Veilig fietsen en stappen

Veilig fietsen en stappen Veilig fietsen en stappen Wat komt aan bod? Achtergrond Kernpunt voor veilig verkeersgedrag Basisregels voor voetgangers Stappen in groep Basisregels voor fietsers Fietsen in groep 2 Hoe verplaatsen we

Nadere informatie

GESPREKSVERSLAG. Datum overleg : 4 februari 2014 : Fietsproblematiek Tarthorst

GESPREKSVERSLAG. Datum overleg : 4 februari 2014 : Fietsproblematiek Tarthorst GESPREKSVERSLAG Datum overleg : 4 februari 2014 Onderwerp : Fietsproblematiek Tarthorst Agenda 1. Opening 2. Voorstelronde 3. Toelichting van de gemeente op ontwikkelingen 4. Inventarisatie van de problemen

Nadere informatie

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer :

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : NOTITIE Uitvoeren Werken Van : Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 Betreft : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : 2011-017681 Inleiding De provinciale weg

Nadere informatie

ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST

ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK HULST Vertrek: voor de school. Fiets richting Vogelwaarde via de Hengstdijkse Kerkstraat. Let op: fiets achter elkaar, want er is hier

Nadere informatie

Kruispunt 6: N340 A28 Nieuwleusenerdijk

Kruispunt 6: N340 A28 Nieuwleusenerdijk Kruispunt 6: N340 A28 Nieuwleusenerdijk Pagina 2 van 13 Inhoud Samenvatting kruispunt 6 5 6 Kruispunt 6: N340 A28 - Nieuwleusenerdijk 7 6.1 Inleiding 7 6.2 Observaties 6.3 Analyse 8 8 6.4 Maatregelen 9

Nadere informatie

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg Notitie 60 80 km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg 1. INLEIDING In het kader van de herinrichting van de Antwerpsestraatweg is in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom een sober herinrichtingvoorstel

Nadere informatie

BEOORDELINGSCRITERIA FIETSOVERSTEEK EIKENLAAN. Algemeen

BEOORDELINGSCRITERIA FIETSOVERSTEEK EIKENLAAN. Algemeen BEOORDELINGSCRITERIA FIETSOVERSTEEK EIKENLAAN Algemeen Met het uitvoeren van het monitoringsplan wordt het functioneren van de fietsoversteek in de verschillende situaties in beeld gebracht, namelijk in

Nadere informatie

Bijlage 1: Verkeersongevallenmonitor 2015 Gemeente Eindhoven, november 2016

Bijlage 1: Verkeersongevallenmonitor 2015 Gemeente Eindhoven, november 2016 Bijlage 1: Verkeersongevallenmonitor 15 Gemeente Eindhoven, november 1 Inleiding Met dit document wordt inzicht gegeven in de actuele stand van zaken van de objectieve verkeersveiligheid in Eindhoven.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvragen van het raadslid dhr. F. Depla (PvdA) over rotonde Beemdstraat- Kasteellaaan

gemeente Eindhoven Raadsvragen van het raadslid dhr. F. Depla (PvdA) over rotonde Beemdstraat- Kasteellaaan gemeente Eindhoven Inboeknummer Beslisdatum B&W 2 september 2014 Dossiernummer 14.36.103 Raadsvragen van het raadslid dhr. F. Depla (PvdA) over rotonde Beemdstraat- Kasteellaaan Recentelijk is er weer

Nadere informatie

Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad

Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad Raadsvergadering : 28 april 2005 Agendapunt : 08 Onderwerp : Oversteekplaats Stationsweg te Geertruidenberg Datum : 23 maart 2005 A.

Nadere informatie

Vormgeving kruising Tweehekkenweg - Bergmaas

Vormgeving kruising Tweehekkenweg - Bergmaas Vormgeving kruising Tweehekkenweg - Bergmaas Gemeente Landerd Opdrachtgever: Rapportnummer: Gemeente Landerd 18.020_a_040302 Datum vrijgave: 5 maart 2004 Vrijgave: Ing. K. Akkers paraaf Goedkeuring: A.P.M.

Nadere informatie

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en zienswijze Meldpunt Veilig Verkeer http://www.meldpuntveiligverkeer.nl Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Datum: maandag 06 juli 2015 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer

Nadere informatie

Reactienota. Reconstructie N348 Jodendijk / Scheuterdijk

Reactienota. Reconstructie N348 Jodendijk / Scheuterdijk Reactienota Reconstructie N348 Jodendijk / Scheuterdijk Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 3 2. Reacties en antwoorden p. 4 Auteur : Dhr. A. ter Haar Afdeling : Uitvoering Werken Datum : 12 augustus 2013 Status

Nadere informatie

Oversteek N318 Berkenhovestraat - Aalten. Advies van de veiligheidsmakelaar van het ROVG juni 2013

Oversteek N318 Berkenhovestraat - Aalten. Advies van de veiligheidsmakelaar van het ROVG juni 2013 Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Oversteek N318 Berkenhovestraat - Aalten Advies van de veiligheidsmakelaar van het ROVG juni 2013 De vraag Oversteken van een drukke

Nadere informatie

2013, nr. 39. Dat aan de noordzijde van beide rotondes een pad is aangelegd voor fietsers en bromfietsers;

2013, nr. 39. Dat aan de noordzijde van beide rotondes een pad is aangelegd voor fietsers en bromfietsers; Uitgegeven: 27 juni 2013 2013, nr. 39 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN BESLUIT van GEDEPUTEERDE STATEN van FRYSLAN van 25 juni 2013, no. 01064688, afdeling Beheer en Onderhoud tot plaatsing van verkeerstekens

Nadere informatie

Quick-scan kruispunt Randweg Willem de Zwijgerweg / Klepel

Quick-scan kruispunt Randweg Willem de Zwijgerweg / Klepel Quick-scan kruispunt Randweg Willem de Zwijgerweg / Klepel Quick-scan kruispunt Randweg Willem de Zwijgerweg / Klepel Status Definitief Opdrachtgever Gemeente Geldermalsen Kenmerk GGe1305 Contactpersoon

Nadere informatie

LURVINK. Herinrichting Grotebrugse Grintweg. Tiel. Bron: Google Maps

LURVINK. Herinrichting Grotebrugse Grintweg. Tiel. Bron: Google Maps LURVINK Herinrichting Grotebrugse Grintweg Tiel Bron: Google Maps Titel project: Herinrichting Grotebrugse Grintweg Tiel Locatie: Grotebrugse Grintweg tussen Bulkweg en Meeslaan, gemeente Tiel Wegbeheerder

Nadere informatie

Verkeersberekeningen Sportpark De Woerd Driebergen

Verkeersberekeningen Sportpark De Woerd Driebergen Verkeersberekeningen Sportpark De Woerd Driebergen Onderzoeksperiode: april/ mei/ juni 2010 CONCEPT Opsteller: In opdracht van: Datum: Rapportnummer: Bureau de Groot Volker Schoonderbeek en Partners Advies

Nadere informatie

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn:

De meest genoemde probleem locaties of kruisingen zijn: Beschrijving van meest genoemde kruisingen. Doel van deze beschrijving is de actuele situatie weer te geven en een aantal oplossingen voor de geconstateerde problemen aan te dragen. Voorafgaand aan deze

Nadere informatie

Onduidelijke en onherkenbare voorrangssituaties Bij een 30 km/u inrichting is sprake van gelijkwaardige kruisingen, verkeer van rechts heeft voorrang.

Onduidelijke en onherkenbare voorrangssituaties Bij een 30 km/u inrichting is sprake van gelijkwaardige kruisingen, verkeer van rechts heeft voorrang. Gemeente Hof van Twente Aan het college van B&W en de gemeenteraad Postbus 54 7470 AB GOOR info@hofvantwente.nl Onderwerp: Verkeersstudie Markelo Datum: 15 november 2016 Geacht College en leden van de

Nadere informatie

Memo. Aan. Adviescommissie Ruimte. Gebiedsbeheer, SLWE, Politie. Betreft. Ongevallen- en verkeersanalyse Hartog Hartogsingel Galliërsweg

Memo. Aan. Adviescommissie Ruimte. Gebiedsbeheer, SLWE, Politie. Betreft. Ongevallen- en verkeersanalyse Hartog Hartogsingel Galliërsweg Aan CC Betreft Van Adviescommissie Ruimte Gebiedsbeheer, SLWE, Politie Ongevallen- en verkeersanalyse Hartog Hartogsingel Galliërsweg Adriaan Vos (GIBORS) & Ellen Neelen (SLWE) Datum November 2014 Aanleiding

Nadere informatie

Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat

Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat Nieuwsbrief november 205 Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken rondom de verbetering van het kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat.

Nadere informatie

Evaluatie spitsstrook E34-E313

Evaluatie spitsstrook E34-E313 Evaluatie spitsstrook E34-E313 Dr. Stefaan Hoornaert (Vlaams Verkeerscentrum) 11-13/09/2013 start: 21 14 13 10 86 415 12 11 97 53 sec Probleemstelling Evaluatie spitsstrook E34-E313 slide 1/11 Knelpunt

Nadere informatie

Herinrichting Beusichemseweg. Binnen bebouwde kom t Goy

Herinrichting Beusichemseweg. Binnen bebouwde kom t Goy Binnen bebouwde kom t Goy Programma 19.45 Inloop 20.00 Opening door Wethouder Kees van Dalen 20.15 Toelichting verkeerskundigen 20.45 Kosten 20.50 Informatie aan tafels en invullen formulieren 21.25 Slotwoord

Nadere informatie

Notitie. Parallelweg. Venetapark

Notitie. Parallelweg. Venetapark Notitie Referentienummer Datum Kenmerk SWNL-0183225 26 april 2016 336881 Betreft Parallelweg Oosterengweg, HOV 't Gooi, deelproject 5,6 en 7 1 Inleiding Door de bouw van een tunnel onder het spoor in de

Nadere informatie

Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013

Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013 Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013 Dit document werd opgesteld op vraag van de dienst mobiliteit van de stad Sint-Niklaas en heeft tot doel de verkeersproblematiek rond

Nadere informatie

Ongevallenanalyse: Mogelijkheden en analyseniveaus

Ongevallenanalyse: Mogelijkheden en analyseniveaus Ongevallenanalyse: Mogelijkheden en analyseniveaus Praktische toepassingen Wouter Leysen Verkeersconsulent Lokale politie Antwerpen Analyse op mesoniveau Analyseniveau Doel Voornaamste kennisveld Microniveau

Nadere informatie

Kruispunt N733 Oude Deventerweg / Landweerweg

Kruispunt N733 Oude Deventerweg / Landweerweg Kruispunt N733 Oude Deventerweg / Landweerweg Klankbordgroep 2: 28 januari 2016 Agenda 1. Terugblik eerste bijeenkomst 2. Toelichting varianten 3. Bespreken voor- en nadelen 4. Voorkeursvariant 5. Vervolgproces

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. gemeente Barneveld

Onderzoeksrapport. gemeente Barneveld Onderzoeksrapport ) Inleiding De heeft ons, de leerlingen van 3GTx van de Meerwaarde gevraagd uit te zoeken wat onveilige situaties zijn rondom onze school. Twee medewerkers van de van afdeling Verkeer

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Beleidswijzer Veilig Oversteken Hollands Kroon

Beleidswijzer Veilig Oversteken Hollands Kroon Beleidswijzer Beleidswijzer Veilig Oversteken Hollands Kroon Foto Noord - Hollands Dagblad, 2012. Twaalfjarige Luc vraagt aandacht voor zebrapad Breezand. Afdeling Openbare Ruimte Auteurs; J.A.G. de Leur

Nadere informatie

Plek die als meest onveilig wordt ervaren:

Plek die als meest onveilig wordt ervaren: Plek die als meest onveilig wordt ervaren: 1. Oversteek Wandelmeent 2. Parkeerplaats Vuurvlindermeent 3. Zuidermeent, afslag Waterjuffermeent 4. Oversteekplaats Noordermeent 5. Oversteek Rioolhuisje 6.

Nadere informatie

Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314. Informatie-avond. Presentatie 30 juni 2009

Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314. Informatie-avond. Presentatie 30 juni 2009 Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314 Informatie-avond Presentatie 30 juni 2009 PRESENTATIE DIT IS EEN DOORLOPENDE PRESENTATIE De presentatie geeft informatie over de verkeerskundige aanleiding en

Nadere informatie

Kruispunt 8: N342 N737

Kruispunt 8: N342 N737 Kruispunt 8: N342 N737 Pagina 2 van 16 Inhoud Samenvatting kruispunt 8 5 8 Kruispunt 8: N342 N737 7 8.1 Inleiding 7 8.2 Observaties 7 8.3 Analyse 8 8.4 Maatregelen 10 8.5 Kosten 10 Bijlage 8.A Ongevallenanalyse

Nadere informatie

Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg

Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg 1. Inleiding Lang was de onveiligheid van het fietsverkeer het enige aandachtspunt in het fietsbeleid. Gelukkig heeft de beleidsmatige aandacht

Nadere informatie

N325; verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen in de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen

N325; verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen in de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13579 15 maart 2017 N325; verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen in de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen VERKEERSBESLUIT

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg gemeente Eindhoven Stichting Witte Dorp/De Burgh Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte Van mw. M. Jansen- van der Zande Kamer Telefoon (040) 238 63 88 14 juni 2012 Memo Betreft

Nadere informatie

PROVINCIALE STÄTEN VAN OVERIJSSEL. Allereerst willen wij onze deelneming betuigen met het verlies van uw moeder.

PROVINCIALE STÄTEN VAN OVERIJSSEL. Allereerst willen wij onze deelneming betuigen met het verlies van uw moeder. PROVINCIALE STÄTEN VAN OVERIJSSEL. Re9nr fslzoihlcpss, oat 1 4 OKT 2014 a.d. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van Gedeputeerde Staten van Groningen. Datum: 10 oktober 2012. Rapportnummer: 2012/163

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van Gedeputeerde Staten van Groningen. Datum: 10 oktober 2012. Rapportnummer: 2012/163 Rapport Rapport betreffende een klacht over het college van Gedeputeerde Staten van Groningen. Datum: 10 oktober 2012 Rapportnummer: 2012/163 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de provincie Groningen

Nadere informatie

Op 28 januari 1997 heeft u ons gemachtigd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Op 28 januari 1997 heeft u ons gemachtigd tot het nemen van verkeersbesluiten. Raadsinformatiebrief Onderwerp Verkeersbesluiten Oude Grintweg Inleiding/aanleiding De reconstructie van de Oude Grintweg en de aanleg van het fietspad naar Boxtel naderen hun voltooiing. Ook het plaatsen

Nadere informatie

Bedrijfsontsluiting Dodewaardsestraat te Opheusden

Bedrijfsontsluiting Dodewaardsestraat te Opheusden notitie Werknummer opdrachtgever GNb1401 Gemeente Neder-Betuwe datum van aan 21 juli 2014 R. Vermeulen Bedrijf Kegelaar Transport B.V. Aanleiding Op 25 februari 2013 heeft Megaborn voor de gemeente Neder-Betuwe

Nadere informatie

GVVP uitvoeringsprogramma

GVVP uitvoeringsprogramma Toelichting voorstel Zaaknummer: 165972 GVVP uitvoeringsprogramma Datum 7 november 2013 Behandelaar Jan Jaap Koops/Geert van de Logt afdeling Openbare Werken (0593)539475 Portefeuillehouder Jannes Pit

Nadere informatie

Bijlage: verkeersonderzoek Engweg e.o. (concept) 04 februari 2011

Bijlage: verkeersonderzoek Engweg e.o. (concept) 04 februari 2011 VERKEERSONDERZOEK ENGWEG E.O. (concept)_ Inleiding De totstandkoming van dit verslag vindt zijn herkomst in het op 4 januari genomen besluit van het college van Burgemeester en wethouders om de afsluiting

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d N o t a C o m m i s s i e Onderwerp Aanbeveling voor de verduidelijking van snelheidslimieten langs provinciale wegen. Samenvatting Een te hoge snelheid vormt in veel

Nadere informatie

Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder

Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Gemeente Zuidplas Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Analyse middels verkeersmodel Gemeente Zuidplas Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Analyse middels verkeersmodel Datum 8 augustus

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Memo Aan: ECN Petten, de heer J. Schrover Van: Martin Wouters en Lucien De Baere Datum: 17 december 2015 Kopie: - Ons kenmerk: N002_INFRA_BE4386 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland

Nadere informatie

dat de gecombineerde oversteek van fietsers en voetgangers op de Clemensstraat als onveilig wordt ervaren;

dat de gecombineerde oversteek van fietsers en voetgangers op de Clemensstraat als onveilig wordt ervaren; STAATSCOURANT Nr. 33722 7 oktober 2015 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Verkeersbesluit wijzigen voorrang fietsoversteek Clemensstraat Soest Kenmerk Ruimte/1345519 Burgemeester

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof AA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof AA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

Veilig je draai vinden...

Veilig je draai vinden... Veilig je draai vinden... op rotondes in Gelderland Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Rotondes in Gelderland Na hun introductie zo n 30 jaar geleden, zijn rotondes

Nadere informatie

Ongevallenanalyse Quick-Scan WEGVAK N241 van N248 tot N242

Ongevallenanalyse Quick-Scan WEGVAK N241 van N248 tot N242 Ongevallenanalyse Quick-Scan WEGVAK N241 van N248 tot N242 Periode 2005 2009 Verkeersongevallenanalyse B&U IGI Geodata Provincie Noord-Holland Directie Beheer en Uitvoering Zijlweg 245 Postbus 205 2050

Nadere informatie

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Gemeente Sittard-Geleen : drs. ing. A.W.H. Erhardt : C0304-01-001 : Evaluatie Duurzaam Veilig Gemeente Sittard-Geleen : Evaluatie Duurzaam Veilig Ons kenmerk

Nadere informatie

MEMO. HaskoningDHV Nederland B.V. Logo

MEMO. HaskoningDHV Nederland B.V. Logo HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Maisa Verwey : Jos Hengeveld : Saskia Teurlings-Out en Robin Kwast : Fiestverkeer Tunnelweg/Ovonde : Ovonde Tunnelweg : Memo

Nadere informatie