Slim met energie en water

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Slim met energie en water"

Transcriptie

1 Aanpak Leeuwarden Slim met energie en water Looptijd: januari 2011 december 2014

2

3 SLIM MET ENERGIE EN WATER Aanpak Leeuwarden Oktober 2010

4

5 Inleiding In 2009 is de visie Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad uitgewerkt, waarin de koers voor de komende jaren is uiteengezet. Dit document wordt door vele Leeuwarder partijen gedragen 1. In dit voorliggende document is aangegeven welke concrete activiteitenlijnen in de periode januari 2011 december 2014 centraal staan. Het vormt hiermee een vertaalslag van de visie. De visie vormt een belangrijke leidraad voor de concrete uitvoering. Een uitvoering die verschillende doelen raakt: - versterken economische basis en groei van banen; - positieve promotie en profilering van Leeuwarden; - toepassing van demonstratieprojecten; - schonere, duurzame energiebronnen en bewuster omgaan met water. De uitdaging is groot. Immers in Leeuwarden wordt veel energie en water verbruikt. Om een indicatie te geven (Bron KNN Milieu 2 ): - Ca kuub aardgas wordt jaarlijks door Leeuwarders gebruikt. 10 % reductie staat gelijk aan het energieverbruik van huishoudens; - Ca kwh elektriciteit; 10 % hiervan staat gelijk aan 40 hectare - of 80 voetbalvelden zonnestroom; - Ca liter per dag wordt aan water verbruikt, 10 % besparing staat gelijk aan 1,5 zwembad Kalverdijkje per dag. Reden temeer om bewust met water en energie om te gaan en ook om kansen te benutten. De snelheid van uitvoering is hierbij sterk afhankelijk van anderen (centrale overheid, marktpartijen, prijsontwikkeling fossiele energie). Dit doet echter niets af aan de koers die wij inzetten. Wij willen op het schaalniveau van de stad een betrouwbare partner zijn, die langdurig blijft investeren in energie en water. Financiering Voor de uitvoering zal het college aan de raad vragen om voor de periode 2011 december ton per jaar vrij te maken. Daarnaast is vanuit het milieu uitvoeringsprogramma (MUP) jaarlijks 1,3 ton beschikbaar. Beide budgetten worden gecombineerd. Ook de provincie zal bijdragen aan deze aanpak. Afspraken worden op dit moment voorbereid voor een gezamenlijke aanpak. De inzet van gezamenlijke aanjagers en afstemming t.a.v. activiteiten wordt benoemd. Daarnaast spelen ook subsidiemiddelen vanuit het rijk en de EU een rol. Evenals marktmiddelen. 1 Zie visie Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad 2 Indicatieve getallen gegeven tijdens presentatie KNN milieu aan de gemeente raad in 2009 bij bespreking tussenstand visie Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad. 5 AANPAK LEEUWARDEN Slim met water en energie

6 6 A A N PA K L E E U W A R D E N Slim met water en energie

7 Welke uitgangspunten hanteren wij? Binnen de aanpak Slim met energie en water staan een drietal uitgangspunten centraal. Dit zijn: 1. focussen en inzetten op onderscheidende sterkten 2. business kansen creëren met maatschappelijk rendement 3. verbindingen maken door samen te werken (vrienden en co-productie) Ad 1. Focussen en inzetten op onderscheidende sterkten Wij willen uitgaan van onze eigen kracht. Ofwel inzetten op onderscheidende sterkten (comperatieve voordelen). Wanneer we voor duurzaamheid gaan, dan kiezen we in Leeuwarden dan ook voor watertechnologie en duurzame energie. Binnen water en energie hebben we accentpunten aangebracht. De komende jaren willen we, als we het over water en energie hebben, vooral inzetten op de in de onderstaande tabel genoemde inhoudelijke thema s: Watertechnologie: - Afvalwater - Drinkwater - Nieuwe waterbronnen - Hergebruik energie en nutriënten - Sensoren en water Duurzame energie: - Energie in de gebouwde omgeving - Duurzame mobiliteit - Zonnestroom - Energie uit reststromen en bio-energie Tussen watertechnologie en duurzame energie diverse bestaan raakvlakken. Waar mogelijk proberen wij kruisverbanden te zoeken om meer kansen te signaleren en te benutten. Zo wordt in het spoor gebouwde omgeving (zie pagina 8 e.v.) diverse technologieën gecombineerd en toegepast. De keuze is als volgt gemaakt: - De thema s sluiten aan bij de focus die door de provincie Fryslân is aangebracht (o.a. Fryslân geeft energie en uitvoeringsagenda economie Fryslân 2010). - De thema s sluiten aan bij het nationale beleid (innovatieprogramma s EZ, en duurzaamheidsbeleid (o.a. energietransitiebeleid), het Noordelijke energieakkoord. - De thema s sluiten aan bij de kennis en kunde van Leeuwarder partners (vrienden). Hierdoor kunnen Leeuwarder partners nieuwe producten/ diensten ook daadwerkelijk ontwikkelen en uiteindelijk vermarkten. Dit draagt bij aan regionaal economische structuurversterking (Wetsus en Energy Valley). 7 AANPAK LEEUWARDEN Slim met water en energie

8 Ad 2. Business kansen creëren met maatschappelijk rendement De bril die wij hanteren bij de introductie van slim omgaan met water en energie is een nuchtere: om duurzaamheid te laten slagen, moet duurzaamheid op den duur ook renderen. Daarom hanteren wij ook het principe dat er bussiness opportunities gerealiseerd moeten worden. De insteek daarbij is geënt op het reduceren van kosten, het creëren van kwaliteit en het inzetten op robuuste projecten. Het reduceren van kosten: 1. bespaar op eindige bronnen; 2. bespaar op milieugerelateerde uitgaven; 3. beperk kosten door samenwerking in de keten. Het creëren van kwaliteit: 1. breng duurzame producten/ diensten op de markt die aansluiten bij de wensen van bewoners van Leeuwarden; 2. doe aan product/ dienstontwikkeling zodat er een toekomstbestendige bussiness case ontstaat. Het maken van robuuste keuzes richting 2015: 1. Realisatie van 15 hectare zonnestroom in Leeuwarden (ca. 8 MWp) en 50 hectare zonnestroom in Fryslân; terajoule duurzame warmte voor industrie en gebouwde omgeving via een warmtenet, productie van biogas en geothermie (totaal energieverbruik gebouwde omgeving in Leeuwarden is ca terajoule 3 ); 3. Samenwerking Noord-Nederland t.a.v. het woningenplan. Door in de periode tot en met bestaande woningen met twee labelsprongen energiezuiniger te maken en 500 nieuwbouwwoningen met een epc van 0,5 te realiseren. Implementatie van nieuwe watertechnologie die gericht is op waterbesparing en terugwinning van energie en nutriënten in de gebouwde omgeving. 4. Aanleg biogasleiding Noord Oost Fryslan (NOF); 40 miljoen kuub groen gas en huishoudens op groen gas. 5. Grootschalige uitrol duurzame mobiliteit (o.a. via projectbureau Drive4Electric en groen gas vriendenaanpak) en samenwerking Noord-Nederland t.b.v. het voertuigenplan, dit leidt tot minimaal 500 schone voer- en vaartuigen in Leeuwarden voor 2015; 6. Energy Valley-samenwerking/ energie akkoord Noord Nederland: o.a. groen gas hubs (100 miljoen kuub groen gas), off shore wind energie (1200 MWp), Realisatie Blue Energy (in totaal is afgesproken binnen het energie akkoord Noord Nederland dat nagestreefd wordt PJ duurzame energie en 4-5 Mt CO2 besparing te realiseren). Deze projecten op Noord-Nederlandse schaal zorgen er mede voor dat Leeuwarden onafhankelijker wordt van fossiele energiebronnen. Ad 3. Verbindingen maken door samen te werken (vrienden en co-productie) Het duurzaamheidsbeleid heeft een aantal fasen doorlopen: - Fase van saneren voor Fase van beheren van 1985 tot Fase van integreren vanaf 2007; fusie van belangen 3 1 Tera Joule is 10^12 joule 8 AANPAK LEEUWARDEN Slim met water en energie

9 In de fase van fusie van belangen is de duurzaamheidsopgave ingegeven door een samenwerking tussen overheid, kennisinstelling, burgers en marktpartijen om ontwikkelgericht aan de slag te gaan. Leeuwarden herbergt onderscheidende kwaliteiten op dit vlak. In Leeuwarden kunnen namelijk snel verbindingen gelegd worden tussen partijen. Dit komt door de schaalgrootte van de stad en de bereidwilligheid tot samenwerking. Het gaat om de aanwezige instelling van: denken, delen, durven, maar vooral doen! Bij de realisatie van concrete samenwerkingsprojecten is deze instelling van groot belang. Wij noemen dit de vriendenaanpak, waarbij er sprake is van een sterke externe focus (zie figuur 1). Figuur 1: Weergave van hoe het maken van verbindingen tussen kennis, nieuwe bedrijvigheid, toepassing en overheid/ pps organisaties in de praktijk werkt (het is een indicatief plaatje vele vrienden zijn niet genoemd). Burgers, overheid, bedrijven en kennisinstellingen spelen een belangrijke rol. 9 AANPAK LEEUWARDEN Slim met water en energie

10 Figuur 2: Van Vriendenaanpak naar zakelijke partnerships.

11 Ambities Wat willen we in 2020 bereiken? Het college heeft drie ambities geformuleerd in het nieuwe collegeprogramma doorpakken in nieuwe tijden, die de uitdaging richting 2020 kenschetsen: 1. Leeuwarden is in 2020 onafhankelijk van fossiele brandstoffen; 2. Leeuwarden is in 2020 het knooppunt van kennis op het gebied van watertechnologie (Leeuwarden Capital of Water Technology). 3. Leeuwarden heeft in nieuwe groene banen. Om deze ambities te realiseren is een knip gelegd in de periode tot 2015 en daarna. Mede omdat wij verwachten dat duurzaamheid na 2015 economisch eerder zal renderen (m.n. vanwege verwachte hogere energieprijzen). Wij weten dat deze knip arbitrair is, maar hebben 2015 desalniettemin als heroverwegingsmoment benoemd. Dit om toe te werken naar een concreet moment in de tijd. In 2015 zullen we dan ook wederom koers gaan bepalen. Vooralsnog zien we het als volgt: De fase t/m 2015 laat zich typeren als fase waarin wij in gezamenlijkheid met vrienden samenwerkingsverbanden aangaan, haalbaarheid verkennen, plannen maken en demoprojecten realiseren. Aan het eind van 2015 zullen al diverse projecten gerealiseerd zijn. In de periode na 2015 wordt daadwerkelijk grootschalig gerealiseerd. Dan worden resultaten zichtbaar en worden forse projecten gerealiseerd (warmtenet, 15 hectare zonnestroom enzovoorts). In de fase t/m 2015 ligt volgens ons de nadruk op enabling partnerships in de periode na 2015 (of later) zal de focus verschuiven naar delevering partnerships (zie figuur 2 voor een toelichting in bijlage I zijn de rollen per fase toegelicht). Ook voor 2015 worden vanzelfsprekend al wel zakelijke partnerships aangegaan, maar de nadruk zal liggen op de vriendenaanpak. 11 AANPAK LEEUWARDEN Slim met water en energie

12 12 A A N PA K L E E U W A R D E N Slim met water en energie

13 Wat gaan we hier de komende vier jaren voor doen? De uitwerking per activiteitenlijn voor de komende vier jaren is hierna benoemd. Per genoemde activiteiten valt een onderscheid te maken: - gemeente aan het stuur: het initiatief en verantwoordelijkheid ligt volledig bij de gemeente zelf (sturing); - gemeente werkt samen: het betreft samenwerkingsprojecten waarbij de gemeente sterk afhankelijk is van andere overheden, markt en kennisinstellingen (samenwerking); - gemeente initieert: het betreft nieuwe projecten waarbij de gemeente partijen bij elkaar brengt en probeert te stimuleren (initiëren). Eigen organisatie: - Sturing: De gemeentelijke aanbesteding en inkoop is in 2010 voor 75 procent duurzaam en in procent (bijvoorbeeld gemeentelijk wagenpark, computers, verlichting, diensten enz.). Waar mogelijk proberen we technologieën in te zetten die aansluiten bij regionale groeithema s zoals zonnestroom, groen gas, warmtenetten, elektrische mobiliteit en mobiliteit op groen gas. - Sturing: De gemeente rijdt met meerdere elektrische auto s en 80 procent van alle gemeentelijke auto s op groen gas. - Samenwerking: Uitgangspunt: er worden samenwerkingsverbanden met diverse organisatie aangegaan en externe dragers worden gezocht. - Sturing: Uitgangspunt: diverse beleidsdoelen worden gekoppeld (o.a. milieu, openbare ruimte/ ruimtelijke ordening, economie, onderwijs, vastgoed, werk en inkomen); er wordt integraal gewerkt (afweging tussen middelen, ruimtelijke kwaliteit, marktkwaliteit/ functionele kwaliteit en duurzaamheid). - Samenwerking: Uitgangspunt: De provincie en gemeente werken samen t.a.v. water en energie. Andere publieke organisatie werken zoveel mogelijk samen. Het publiek huis is zo veel mogelijk op orde. T.b.v. de gemeentelijke-provinciale samenwerking wordt nog in 2010 een gezamenlijke projectopdracht aanpak energie en water opgesteld. - Sturing: Als opdrachtgever bij bouwprojecten stelt de gemeente hoge eisen ten aanzien van slim omgaan met energie en water. - Sturing: De BREEAM/ Greencalc 4 wordt door de gemeente geïntroduceerd als hulpmiddel om duurzaamheid van gebouwen en gebieden te monitoren en te verbeteren. - Sturing: In de periode t/m 2015 worden minimaal 3 nieuwe (overheids)gebouwen gebouwd/ gerenoveerd volgens de BREEAM/ Greencalc methodiek. - Sturing: (Overheids)gebouwen worden zoveel mogelijk gereed gemaakt voor zonnestroom (PV ready) en het warmtenet (lage temperatuurverwarming). Waar mogelijk worden oplaadmogelijkheden voor elektrische mobiliteit gerealiseerd. - Sturing: Bij minimaal 3 bestaande overheidsgebouwen worden nieuwe technologieën/ besparingsopties toegepast (o.a. zuinige verlichting, zonnestroom, aansluiting op het warmtenet Leeuwarden (door de aanleg van lage temperatuurverwarming). 4 BREEAM en Greencalc zijn beide methoden om duurzaamheid op gebouwniveau te beoordelen. Het helpt bij het ontwerp van duurzaam vastgoed. De BREEAM als instrument voor gebiedsontwikkeling wordt momenteel ontwikkeld. 13 AANPAK LEEUWARDEN Slim met water en energie

14 Gebouwde omgeving (waarbij thema s t.a.v. restromen en energie en watertechnologie worden geïntegreerd, zie p.3 voor thema s): - Samenwerking: Er wordt door een consortium van partijen E kwadraat, Friesland Campina, Koopmans Meel, Essent, Wetterskip, MCL en anderen een warmtenet geïntroduceerd om terajoule warmte te distribueren geproduceerd door geothermie en biogas/ reststromen (circa de helft van de totale energiebehoefte van de gemeente; de totale energiebehoefte bedraagt terajoule). Ook de restwarmte van industriële partijen kan met dit netwerk gedistribueerd worden. Allereerst wordt een masterplan opgesteld. Het project wordt gefaseerd gerealiseerd. De regio (provincie/ gemeente) faciliteert. Figuur 3: Een nieuw concept: warmtenet Leeuwarden een initiatief van Friesland Campina, Koopmans Meel, Wetterskip, E-kwadraat advies en Essent ondersteund door gemeente en provincie. - Samenwerking: Zo veel mogelijk bijdragen aan het Noordelijke woningen plan. T/m 2015 worden bestaande woningen en 500 woningen met een EPC van 0,5 gerealiseerd in Leeuwarden. Lobby voor versnelde verlaging van de epc naar 0,5 in Energy Valley verband. - Samenwerking: Voor 2015 wordt door Essent, Enexis, E-kwadraat, stichting Energy Valley en Gasunie een project gerealiseerd waarbij 40 miljoen kuub gas via een 30 kilometer lange leiding wordt getransporteerd. Die hoeveelheid groen gas is evenveel als het gasgebruik van huishoudens. Gemeente en provincie faciliteren dit project, marktpartijen zijn in de lead. Dit project maakt tevens onderdeel uit van het project Groen Gas Hubs Energy Valley, waarvoor bij het rijk en de EU subsidie wordt aangevraagd. - Initiëren: Er wordt door de Leeuwarder woningcorporaties, banken, installateurs en bouwers een plan van aanpak opgesteld voor verduurzaming van woonwijken (o.a. ISV wijken). Met als uiteindelijk doel te komen tot energieneutrale oplossingen evenals de toepassing van watertechnologie (waterbesparing en terugwinning van energie/ nutriënten). - Initiëren: Er wordt een projectaanjager ingezet ten behoeve van realisatie/ het faciliteren van bovengenoemd plan van aanpak. Ook wordt er door deze aanjager een vriendenkring in het leven geroepen die bezig gaan met nul energie renovatie (minimaal 2 projecten worden gerealiseerd). Deze vriendenkring wordt ook ingesteld om lokale bouwers en installateurs een koploperspositie te geven. 14 AANPAK LEEUWARDEN Slim met water en energie

15 - Initiëren: Samen met Energy Valley werken de provincie en gemeente aan Smart Grids projecten op de bedrijventerreinen en in de woningbouw, hiermee worden de opties van een slim elektriciteitsnet verkend. - Samenwerking: In Leeuwarden zullen minimaal vier innovatieve projecten t.a.v. watertechnologie gestart worden in de gebouwde omgeving (o.a. decentrale sanitatie, hergebruik warm water in douches). - Samenwerking: Leeuwarden zal gezamenlijk met Wetsus en de Water Alliance een plan ontwikkelen om waterbesparing in de gebouwde omgeving uit te rollen. Combinaties met energiebesparing en terugwinning van nutriënten worden gezocht. Het Fries bestuursakkoord waterketen (ondertekend door Wetterskip, Vitens, provincie en de 31 Friese gemeenten) vormt hiervoor een belangrijk vertrekpunt. - Sturing: Bij die projecten waarbij de gemeente actief grondbeleid voert worden zoveel mogelijk stringente eisen rond water en energie opgevoerd. Er wordt hierbij een afweging gemaakt tussen middelen, ruimtelijke kwaliteit, marktkwaliteit en duurzaamheid. Getracht wordt aan te sluiten bij het Lenteakkoord (nationaal programma voor innovaties in de gebouwde omgeving). - Sturing/ Samenwerking: De gemeente faciliteert bij de realisatie van bijzondere (utiliteits)projecten. Watercampus, Landbouwcampus, het energiepark (vinden plaats binnen gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland) en de kantorenhaak dienen als icoonprojecten. Waar mogelijk wordt de BREEAM/ Greencalc geïntroduceerd. De gemeente communiceert duidelijk over de voordelen van duurzame utiliteitsbouw en zet marktpartijen aan om dit ook te doen. Figuur 4. Duurzame utiliteitsbouw: het UPC kantoor aan de Tesselschadestraat scoort Excellent volgens de BREEAM labelling. 15 AANPAK LEEUWARDEN Slim met water en energie

16 Zonnestroom - Samenwerking: In Leeuwarden wordt op bedrijventerrein de Hemrik zonnestroom gerealiseerd door bedrijvenvereniging De Hemrik in samenwerking met minimaal zes bedrijven. Dit project dient als voorbeeld voor andere bedrijventerreinen in Fryslân waaronder het bedrijventerrein West. - Sturing: Inzet van een projectaanjager zonnestroom ten behoeve van realisatie van deelplannen (er is reeds een plan van aanpak opgesteld). - Samenwerking: Netwerkbijeenkomsten zonnestroom vrienden. Verkenning van mogelijkheden voor oprichting duurzaam energiebedrijf als middel om daadwerkelijk zonnestroomprojecten te realiseren. - Sturing: Communicatie richting Leeuwarder bewoners en bedrijven over nationale subsidiemogelijkheden. - Samenwerking: Het ondersteunen/ faciliteren van 4-6 andere innovatieve zonnestroomprojecten (o.a. zonnestroom op boerderijen, op scholen, t.b.v. particulieren, grootschalige toepassing). - Sturing: Inspanningen ten behoeve van de acquisitie van nieuwe bedrijvigheid. - Samenwerking: In 2015 luidt de ambitie 15 hectare zonnestroom in Leeuwarden te realiseren (ca. 8MWp) en 50 hectare zonnestroom in Friesland. Marktpartijen en kennisinstellingen worden uitgenodigd deze ambitie gezamenlijk in Leeuwarden te realiseren. Duurzame mobiliteit - Samenwerking: De gemeente organiseert bijeenkomsten voor het vriendennetwerk groen gas totdat 400 voertuigen rijden op groen gas. - Sturing: De gemeente/ provincie zetten in op vijf of meer bussen op groen gas en enkele elektrische bussen (R&D en innovatie doel). - Sturing: Inspanningen ten behoeve van de acquisitie van nieuwe bedrijvigheid. - Sturing: Subsidieregeling en communicatie duurzame voertuigen. - Samenwerking: De gemeente participeert in Drive4Electric naast Essent, ProRail, Alliander, stichting Energy Valley, NOM, NHL en de provincie. Drive4electric wil in 2015 in Fryslan 2750 elektrische auto s, elektrische scooters, 700 elektrische boten en 3380 laadpunten, gerealiseerd worden. Ook wordt ingezet op bedrijvigheid en kennis (minimaal 14 start ups en 66 studenten). Watertechnologie en demo s - Samenwerking: In de gebouwde omgeving worden waterbesparingsprojecten gerealiseerd (watertechnologie gericht zowel op waterbesparing als terugwinning van energie en nutriënten). O.a. onderdeel van het plan van aanpak gebouwde omgeving. - Initiëren: Decentrale sanitatieoplossingen (inzet van vacuüm toiletten, zwart- en grijswaterbehandeling, recycle douches enz.) worden bij projecten geïmplementeerd. - Sturing: Water en energie worden integraal opgepakt in de aanpak bestaande woningbouw door een aanjager (zie kopje gebouwde omgeving). - Sturing: Icoonprojecten in Leeuwarden als de Dutch Rainmaker, de RWZI installatie en de watercampus worden in de schijnwerper gezet. Om de VN status Europese Waterhub te bemachtigen is naast kennisopbouw het eveneens noodzakelijk innovaties in de waterketen zichtbaar te maken (pilots, demo s en nieuwe bedrijvigheid). - Samenwerking: De gemeente neemt met Wetsus, Water Alliance en andere partijen deel in een project om pilots in Leeuwarder te realiseren gekoppeld aan een monitoringsinstrument. Koppelingen met het Fries Bestuursakkoord Waterketen en de nieuwe Europese Kaderrichtlijn Water worden gelegd. - Sturing: Inspanningen ten behoeve van de acquisitie van nieuwe bedrijvigheid. 16 AANPAK LEEUWARDEN Slim met water en energie

17 Lobby en samenwerking - Samenwerking: De gemeente neemt deel aan de Water Alliance om de cluster watertechnologie uit te bouwen en te lobbyen (voor o.a. in te zetten middelen). Projecten als blue energy en demoprojecten worden hierdoor mede gerealiseerd. In het kader van het Fries bestuursakkoord waterketen wordt een robuust plan van aanpak opgesteld om gezamenlijk innovaties binnen de waterketen te starten. - Samenwerking: De gemeente neemt deel aan Energy Valley en het energieakkoord Noord-Nederland. Majeure projecten als offshore windparken (1.200 MWp), groen gas hubs enzovoorts worden hierdoor gefaciliteerd en werkgelegenheid aan Noord-Nederland verankerd. - Samenwerking: De gemeente en provincie trekken gezamenlijk op bij de realisatie van het nieuwe energie akkoord. Organisatie en communicatie - Samenwerking: Organisatie (vrienden)bijeenkomsten op zowel het niveau van de kernthema s als overkoepelend. - Initiëren/ Samenwerking: Samen met provincie organiseren van financiering van energie- en waterprojecten/ bedrijvigheid (seed fund, proeftuin geld, participatie en R&D middelen); - Sturing: Huisvesting van projectaanjagers en het project drive4electric in de Johannes de Doperkerk. - Sturing: Vermarkting van Leeuwarden slim met energie en water gekoppeld aan acquisitiedoeleinden. - Samenwerking: Burgers in Leeuwarden worden betrokken bij nieuwe projecten en er zal t.a.v. alle ontwikkelingen geprobeerd worden zoveel mogelijk de burger te informeren over duurzame technologie. - Sturing/ Samenwerking: Evenementen/ congressen m.b.t. slim met energie en water. Monitoring en evaluatie - Sturing: Er wordt begin 2011 een nul meting gedaan in 2013 wordt een externe evaluatie gedaan. Transitiefonds water en energie - Sturing/ Samenwerking: Jaarlijks transitiefonds met een omvang van euro. Minimaal 6 en maximaal 60 projecten per jaar gericht op benoemde accentpunten (zie p. 3). Samenwerking tussen Leeuwarder ondernemers en kennisinstellingen. Uitgelokte investering minimaal euro (zie meest recente overzicht resultaten 2010 in bijlage II). 17 AANPAK LEEUWARDEN Slim met water en energie

18 18 AANPAK LEEUWARDEN Slim met water en energie

19 Bijlage I: Rollen overheid per fase Rollen overheid/ regio Initiatief Haalbaarheid Realisatie Beheer Aanjager Regisseur Politiek-bestuurlijk operationeel Participant Participant Facilitator/ Subsidient 19 AANPAK LEEUWARDEN Slim met water en energie

20 20 AANPAK LEEUWARDEN Slim met water en energie

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 a Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Gedeputeerde staten van Drenthe Maart 2009 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO09022003Programma

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020 Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Ambitie 3 1.2 Coalitieakkoord 3 1.3 Aangenomen moties in Provinciale Staten 4 2. Provinciale

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Nadere informatie

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley.

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Vooraf Op basis van haar positie in de energievoorziening

Nadere informatie

Groningen duurzaam warm Visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik van duurzame warmte en koude in de stad Groningen

Groningen duurzaam warm Visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik van duurzame warmte en koude in de stad Groningen Groningen duurzaam warm Visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik van duurzame warmte en koude in de stad Groningen Inhoud 3 1 Inleiding 4 2 Warmte en koude 6 2.1 Feiten en achtergronden 8 2.2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad

Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad Slim met energie en water Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad VISIEDOCUMENT Slim met energie en water DUURZAAM LEEUWARDEN, DE STERKE STAD Visiedocument Oktober 2010 De duurzame ambitie van Leeuwarden

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020 Gemeente De Marne 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Uitgangssituatie 4 2 Het Proces 6 2.1 Samenvatting van het Noordelijk Klimaatperspectief

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Versie 5 oktober 3 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Strategische keuzes 6 3 De uitvoeringsprogramma s 8 Energieke bedrijvigheid Wind 10 Zonne-energie

Nadere informatie

Programma Klimaat en Energie

Programma Klimaat en Energie Programma Klimaat en Energie a Programma Klimaat en Energie Mei 2008 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO08051502-Rapp Klimaat Energie.indd Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Context 4 1.2 Doel

Nadere informatie

Nota van B&W. VVat willen we bereiken?

Nota van B&W. VVat willen we bereiken? Nota van B&W Onderwerp Uitvoeringsprogramma Ruimte voor Duurzaamheid 2012-2014 Portefeuillehouder J.C.W. Nederstigt Collegevergadering 25 september 201 2 Inlichtingen D. de Rijk (023-567 63 18) Registratienummer

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Notitie Sinnestroom 2012-2015

Notitie Sinnestroom 2012-2015 Notitie Sinnestroom 2012-2015 vertienvoudiging van Friese megawatts Vastgesteld GS 24 april 2012 Notitie Sinnestroom 2012-2015 1 Notitie Sinnestroom 2012-2015 2 Inhoud Managementsamenvatting... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii

Samenvatting... 1. Voorwoord... ii KEN Ontwikkelplan Inhoudsopgave Samenvatting... 1 Voorwoord... ii 1. Opgave en Visie... 1 1.1 Verduurzaming van de bestaande bouw... 1 1.2 Gebieden Energie Neutraal... 1 1.3 Kerschoten in Apeldoorn...

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp 7 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Versie : 1.0 Datum : 20 maart 2012 Status : definitief Aantal pagina s 14. Energieprogramma 2012-2015

Versie : 1.0 Datum : 20 maart 2012 Status : definitief Aantal pagina s 14. Energieprogramma 2012-2015 Versie : 1.0 Datum : 20 maart 2012 Status : definitief Aantal pagina s 14 Energieprogramma 2012-2015 Hoofdstuk 1 Inleiding Voor u ligt het nieuwe Energieprogramma 2012-2015 van de provincie Drenthe. Het

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie